Tyst kunskap i gramma/kundervisningen. Tomas Riad Stockholms universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tyst kunskap i gramma/kundervisningen. Tomas Riad Stockholms universitet"

Transkript

1 Tyst kunskap i gramma/kundervisningen Tomas Riad Stockholms universitet

2 Gramma/ska kunskaper Som modersmålstalare besi<er vi en hel del kunskap om språkets struktur Men denna kunskap är tyst Vi kan kan skilja mellan strukturer som hör /ll svenskan och sådana som inte hör /ll svenskan. De<a kallas ibland för den gramma/ska intui/onen eller språkkänslan. 2

3 Gramma/ska kunskaper Men vi kan inte prata om språkets struktur, utan a< först göra den tysta kunskapen hörbar. Gramma/ska kunskaper så som de definieras i skolan och på universitetet är just kunskapen om språkets struktur. Förmåga a< analysera språkliga /ng på olika nivåer, och prata om dem. 3

4 Gramma/ska kunskaper Den tysta kunskapen är /ll stor del /llgänglig med enkla tekniker, där man systema/skt bearbetar den språkliga/ gramma/ska intui/onen En resurs a< utny<ja i gramma/kundervisningen 4

5 Gramma/k är struktur Struktur är intressant Det tycker väldigt många människor I det perspek/vet finns det ingen anledning a< känna missmod 5

6 Den språkliga intui/onen Ungefär som kroppens rörlighet Vi kan använda kroppen/språket utan a< egentligen rikta vår uppmärksamhet på den/ det Men vi kan också ta reda på var gränserna går genom a< testa oss fram. 6

7 Den språkliga intui/onen Testresultaten analyseras Då kan vi också börja prata om vad vi funnit och bä<re förstå hur vi gör när vi använder kroppen/språket utan a< tänka på det. Den språkliga intui/onen är således en informa/onskälla vi bär runt på och som kan utny<jas för a< vinna kunskap om vår gramma/k. 7

8 E< par enkla exempel a. Den där melodin får mig a< tänka på sommaren b. Den där melodin får mig a< på sommaren a. Verner går ut med fänkålen i köket b. Verner går med ut fänkålen i köket 8

9 E< kanske inte lika enkelt exempel a. Jag vet a< du har varit där b. Jag vet a< du varit där [ok a< utelämna hjälpverbet] 9

10 E< par inte lika enkla exempel a. Verner menade a< fänkålen inte skulle vara med i soppan. b. Verner menade a< fänkålen skulle inte vara med i soppan. c. Verner undrade om fänkålen inte skulle vara med i soppan. d. Verner undrade om fänkålen skulle inte vara med i soppan. 10

11 E< par inte lika enkla exempel a. Verner menade a< [om beslutet var hans] skulle fänkålen inte vara med i soppan. b. Verner menade a< [om beslutet var hans] fänkålen skulle inte vara med i soppan. (jfr Verner menade a< fänkålen skulle inte vara med i soppan.) 11

12 Gramma/k=all språkstruktur fonologi morfologi seman/k syntax pragma/k 12

13 Teknikerna som tränar den gramma/ska kompetensen ta fram kontraster sortera och ordna formulera generaliseringar formulera hypoteser pröva mot språkkänsla använd allmän analy/sk förmåga 13

14 Analy/sk förmåga Förmågan a< sortera eber egenskaper 14

15 Analy/sk förmåga dvs. likheter och kontraster 8 grupper! 15

16 Organisera För a< visa det mönster man ser Kontrollera a< man verkligen ser det man tror man se< En välordnad presenta/on av informa/onen är pedagogisk både för en själv och andra. 16

17 Ordning romb cirkel cylinder halvmåne blå blå/orange 4 former x 2 färger + e/ke<er 17

18 De tre ak/viteterna & förmågorna ta fram kontraster språklig intui/on sortera/generalisera analy/sk förmåga organisera ordningssinne Alla steg måste förstås inte tränas sam/digt 18

19 Fantasin (den iärde förmågan) Formulera hypoteser Föreslå tolkningar av mönstren Se korrela/oner med andra mönster Tänka ut sä< a< testa pålitligheten i de mönster man få< fram, mm. Liksom så mkt annat är det en fråga om övning och /digare kunskaper som man har a< bygga på 19

20 E< exempel på Sortera och ordna Här är e< antal ord organisera dem på e< velgt sä< alfabe/sk ordning velgt 20

21 Ver/kal uppställning 21

22 Ver/kal och horisontell uppställning Här u<rycks generaliseringarna tydligt. Två ordklasser finns representerade, och de förekommer båda i två olika morfologiska typer. 22

23 E"ersom och därför a. (kausala subjunk/oner) Jag kan se månen därför a< min lada har brunnit ner. Jag kan se månen ebersom min lada har brunnit ner. Därför a< min lada har brunnit ner kan jag nu se månen. Ebersom min lada har brunnit ner kan jag nu se månen. 23

24 Kausala bisatsinledare Därför a. inleder bisats som innehåller ny informa/on (s.k. rema/sk bisats) Remat står inte först i y<randet (utan det gör temat) därför passar inte därför a. bra när bisatsen står först. E"ersom fungerar i alla posi/oner, men inleder för det mesta tema/sk bisats 24

25 Hur kan vi testa de<a? Talaktsadverbialet ju förutsä<er a< innehållet i satsen är bekant (eller signalerar a< det borde vara det) Därför borde ju kräva en tema/sk bisats, och passa bra ihop med e"ersom Men ju borde inte passa ihop med därför a.- inledd bisats, för då krockar önskemål om tema med önskemål om rema 25

26 e< möjligt test En student som har CSN resonerar om möjligheterna a< få lån (i e< internerorum): Min man borde få lån ebersom han ju har jobb. Min man borde få lån därför a< han ju har jobb. 26

27 Skilj det regelbundna från det marginella Den språkliga intui/onen, /llsammans med annan kunskap, kan oba ge informa/on också på marginalen. 27

28 Möjliga svenska ord (fonotax) spjälta try<en råle sklanta klonnig fmin strungen tlukar fnark splynga krillna sfynk bong skvinta plader Ny<an av nonsensord 1 28

29 Möjliga svenska ord (fonotax): stavelser inledda med tre konsonanter splynga spjälta springa sklanta strungen skriva skleros skvinta 29

30 Möjliga svenska ord (fonotax) spjälta try<en råle sklanta klonnig fmin strungen tlukar fnark splynga krillna sfynk sfär bong skvinta plader balater 30

31 Seman/k/morfologi Vad betyder sammansä<ningen kvinnokamp? kamp för kvinnors rälgheter Vad skulle kvinnokamp kunna betyda? kamp urörd av kvinnor (jfr hundkamp) kamp mellan kvinnor (jfr klasskamp) kamp mot kvinnor (jfr viktkamp) kamp om en kvinna (jfr maktkamp) 31

32 Seman/k/morfologi: Ny<an av nonsensord 2 Vad betyder sammansä<ningen älgskåp? skåp a< ha älgen i skåp som har en älgdekora/on på dörren skåp gjort av älgdelar skåp som ser ut som en älg Vad är generaliseringen? 32

33 Seman/k/morfologi: Ny<an av nonsensord 2 Vad kan kvinnokamp och älgskåp inte betyda? * kvinna som håller på med en kamp * älg som ser ut som e< skåp Huvudet si<er sist i svenska sammansä<ningar. All/d en typ av kamp eller typ av skåp, oavse< rela/onen mellan förled och eberled. Betydelserela/onen mellan leden är i stor utsträckning konven/onell. 33

34 Forskning och undervisning Kemisten labbar det gör också studenter och elever Matema/kern räknar det gör också studenter och elever 34

35 Forskning och undervisning Gramma/kforskaren utny<jar sin språkliga intui/on, sin analy/ska förmåga och sin fantasi det gör inte studenter och elever, i varje fall inte på samma målmedvetna sä<. 35

36 Övning ger färdighet mul/plika/on koppla in en video montering av tält à färdighet Det funkar inte a< någon bara berä<ar hur man gör eller man bara läser om hur man gör 36

37 Färdighet och problemlösning Färdigheter : organisering av data, ta fram data, igenkänning av språkliga mönster, satslösning, morfemanalys, presenta/on. Verktyg: satsschema, nominalfrasschema, fone/sk transkrip/on, termer, mm. Problemlösning : kombina/onen av färdigheterna för a< se generaliseringar och driva upp hypoteser om möjliga förklaringar 37

38 Färdighet: satsschema 38

39 Problemlösning: foge- s kjol- fåll gardin- tyg vägg- panel stor- tå- Ø- nagel ädel- trä- Ø- dörrar mjölk- ko- Ø- besä<ning när- radio- Ø- utbud tyll- kjol- s- fåll klän- ning- s- tyg innervägg- s- panel arm- båg- s- rum järn- väg- s- bommar mjölk- get- s- besä<ning när- bu/k- s- utbud 39

40 Foge- s, grundmönstret enkelt förled kjol- fåll gardin- tyg vägg- panel komplext förled tyll- kjol- s- fåll klän- ning- s- tyg innervägg- s- panel Generalisering 1: Foge- s sä<s in eber komplext förled 40

41 Foge- s, korsande generalisering Uteblivet foge- s eber komplext förled Uteblivet Närvarande stor- tå- Ø- nagel arm- båg- s- rum ädel- trä- Ø- dörrar järn- väg- s- bommar mjölk- ko- Ø- besä<ning mjölk- get- s- besä<ning när- radio- Ø- utbud när- bu/k- s- utbud Generalisering 2: Foge- s sä<s inte in eber vokal 41

42 Testa hypotesen/generaliseringarna producera nya sammansä<ningar med komplext förled a. som slutar på konsonant (varje konsonant) b. som slutar på vokal (varje vokal) Fynd: konst- gräs- Ø- plan kall- dusch- Ø- anordning 42

43 Modersmålstalare Det är du själv Men det är också din granne Man undersöker oba gramma/k med hjälp av andra talares språkliga intui/on I princip med samma teknik (fiska eber kontraster osv.) 43

Tips för en bra redovisning

Tips för en bra redovisning Tips för en bra redovisning Hej på er! Jag heter Antoni och jag får människor att bli bättre på att tala och samtala. Kommunikation alltså. Jag tänkte bjuda på några enkla och effektiva tips på hur du

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det GUNILLA CARLSSON KENDALL Snubbel tråden ADHD Så funkar det Bruksanvisning Till alla mammor och pappor eller andra vuxna: Läs gärna en liten bit i taget tillsammans med barnet. Hjälp till att hitta svaren

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

Svenska som andraspråk, Svenska två, svenska för invandrare Vad är det? Duger det inte med vanlig svenska?

Svenska som andraspråk, Svenska två, svenska för invandrare Vad är det? Duger det inte med vanlig svenska? Svenska som andraspråk, Svenska två, svenska för invandrare Vad är det? Duger det inte med vanlig svenska? Svenskundervisning för människor med annat modersmål är en bransch som jag ägnat mig åt i drygt

Läs mer

Wittingmetoden och dess grundelement

Wittingmetoden och dess grundelement Wittingmetoden och dess grundelement Wittingmetoden är sedan 1970-talet en etablerad metod för arbete med läsning och skrivning. Metoden utvecklades av Maja Witting under ett flerårigt, systematiskt arbete,

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9 Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och

Läs mer

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad.

Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. Klickerövningar för förare utan hund! Av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh, publicerad i Agilitybladet 2003, här något omstrukturerad. När du tränar din hund är det som bekant viktigt att du delar

Läs mer

Exempel på observation

Exempel på observation Exempel på observation 1 Jag gjorde en ostrukturerad, icke deltagande observation (Bell, 2005, s. 188). Bell beskriver i sin bok ostrukturerad observation som något man tillämpar när man har en klar uppfattning

Läs mer

Klara målen i 3:an - undervisa i matematik!

Klara målen i 3:an - undervisa i matematik! Klara målen i 3:an - undervisa i matematik! Att få chans att lyckas i matematik De flesta elever älskar matte under sitt första skolår. Allas vår önskan är att eleverna ska få en fortsatt intressant och

Läs mer

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill.

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. e-bok från Henrik Persson 5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. web: henrikpersson.nu email: henrikpersson@mac.com msn: hen-per@hotmail.com tel: 0739 32 30 49 Är det här verkligen

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Att svara på en remiss

Att svara på en remiss Att svara på en remiss Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. Det betyder att myndigheter, organisationer och personer har möjlighet att svara på vad de

Läs mer

Den magiska dörren. - ett romanprojekt

Den magiska dörren. - ett romanprojekt Den magiska dörren - ett romanprojekt Idé och lärarhandledning av Josef Sahlin 2011 Bakgrund! 3 Idé! 3 Rättigheter! 4 Syfte! 4 Arbetets gång! 4 Lektionsupplägg! 5 Framsida! 5 Kapitel 1 - Hej! 6 Kapitel

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Kommunikation mellan människor.

Kommunikation mellan människor. PULS Rune Olsson AB, Alvastra www.pulsro.se 1 Denna skrift är avsedd att användas som bakgrundsmaterial och sammanfattning vid träning. Kommunikation mellan människor. Vad är det? Då jag har frågat grupper

Läs mer

Boksammanfattning. Jag leder hjärna Varför det blir som det blir och hur det blir som du vill. Om författaren

Boksammanfattning. Jag leder hjärna Varför det blir som det blir och hur det blir som du vill. Om författaren Boksammanfattning Jag leder hjärna Varför det blir som det blir och hur det blir som du vill Händer det att saker och ting inte blir som du tänkt dig? Att personer i din omgivning inte alls reagerar som

Läs mer

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden om Muntlig presentation Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber Studieverkstaden Inledning I din utbildning ingår troligen muntliga redovisningar och presentationer. Här har

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

1. En scout söker sin tro och respekterar andras

1. En scout söker sin tro och respekterar andras 1. En scout söker sin tro och respekterar andras Ett frågetecken - Vad är skillnaden på att tro och att veta? Ta en sekund till att fundera på skillnaden mellan tro och vetande. Rita upp en linje på marken.

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

/Göran Svanelid, universitetslektor, SU. svanelid@telia.com 070 584 39 54

/Göran Svanelid, universitetslektor, SU. svanelid@telia.com 070 584 39 54 /Göran Svanelid, universitetslektor, SU. svanelid@telia.com 070 584 39 54 - Eleven har kunskaper om MR & BR och visar de genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma. - Eleven kan samtala

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Talmönster och algebra. TA

Talmönster och algebra. TA Talmönster och algebra. TA Diagnoserna i området avser att kartlägga om eleverna kan upptäcka talmönster samt på olika sätt bearbeta algebraiska uttryck och ekvationer. Förståelse av koordinatsystem och

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år

Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år Så ska det låta Designa och gör stränginstrument Akustik Ljud Läromedel för elever 9-12 år Introduktion Detta är ett av tio undervisningsmaterial i ENGINEER projektet som är utvecklade för att stödja teknik

Läs mer