Redovisning av arbetet med detaljplan Vålösundet östra del 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av arbetet med detaljplan Vålösundet östra del 2"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse Sida 1(6) Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson, Datum Ks/2010: Planfrågor Redovisning av arbetet med detaljplan Vålösundet östra del 2 Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, , bland annat att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att i dialog med huvudmannen för båtupplaget genomföra en förutsättningslös utredning om upplagets lokalisering och upprätta ett genomförandeavtal avseende båtupplagets hantering. Avtalet skall underställas kommunstyrelsen senast i samband med beslut om utställning av detaljplanen. Planeringsavdelningen har begärt utställningsbeslut av kommunstyrelsen för detaljplan Vålösundet östra del 2 och innebörden av utredningen och avtalet ska därmed redovisas och godkännas av kommunstyrelsen innan utställningsbeslut om planen fattas. Beslutsunderlag Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den Ärendet Den fördjupade översiktsplanen för Vålösundet östra (antagen av kommunfullmäktige 2010) anger bland annat att båtupplaget Kapurja ska avvecklas och flyttas cirka 200 meter mot nordost. Skälen till detta är i huvudsak följande: Enligt Länsstyrelsens yttrande över den fördjupade översiktsplanen ska ett skyddsavstånd på 50 m mellan båtupplaget och omkringliggande bostäder upprättas när området detaljplaneläggs för att klara riskerna för bl.a. brand. Länsstyrelsen har möjlighet att upphäva kommunens detaljplaner om kommunen inte beaktar de risker som Länsstyrelsen har yttrat sig över. Ett skyddsavstånd på 50 m mellan båtupplaget och omkringliggande bostäder innebär att 16 bostadsfastigheter måste avvecklas och lösas in eller åtgärdas. c:\users\kalen\appdata\local\temp\ks_2010_137 - redovisning av arbetet med detaljplan vålösundet östra del 2 - ver 1{fcfe-6f1f e-a101}.rtf KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 1. Kommunledningsförvaltningen Kristinehamn E-post Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 1 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

2 2 Marken där båtupplaget ligger behöver ianspråktas för en framtida förbindelse (dvs Beckasinvägen II ) mellan Vålösundsvägen och Tranvägens kommande förlängning. Marken behövs för att ersätta de parkeringsplatser som försvinner när det centrala grönområdet mellan Vålösundsvägen och vattnet utvidgas. Marken behövs för framtida centrumfunktioner. En fördjupad översiktsplan är vägledande och inte bindande. I samband med beslut om samråd av detaljplan Vålösundet östra del 2 beslutade kommunstyrelsen ( ) bland annat att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att i dialog med huvudmannen för båtupplaget genomföra en förutsättningslös utredning om upplagets lokalisering och upprätta ett genomförandeavtal avseende båtupplagets hantering. Avtalet skall underställas kommunstyrelsen senast i samband med beslut om utställning av detaljplanen. Planeringsavdelningen har begärt utställningsbeslut av kommunstyrelsen för detaljplan Vålösundet östra del 2 och utredningen och avtalet bör därmed redovisas och godkännas av kommunstyrelsen innan utställningsbeslut om planen fattas. Utredning av lokalisering av båtupplaget Under hösten 2011 utsågs en projektledare för arbetet och en processplan togs fram. Processplanen bestod av följande huvudpunkter: 1. Utredning av befintligt läge. 2. Flytting av båtupplaget generella frågor oberoende av lokalisering, t.ex. ytbehov, markförhållanden, skyddsåtgärder m.m. 3. Lokalisering enligt den fördjupande översiktsplanen eller körplanen 4. Förhandlingar förankring avtal. 5. Avtal till kommunstyrelsen i samband med utställning av detaljplanen. Utredning av befintligt läge Under senhösten 2011 togs en muntlig kontakt med Länsstyrelsens samhällsbyggnadsavdelning. Länsstyrelsens tjänsteman vidhöll ståndpunkten att ett skyddsavstånd på 50 m var nödvändigt mellan upplag och bostad. Flera bränder båtupplag, bl.a. på Hammarö, hade ytterligare stärkt Länsstyrelsens syn i frågan. Vidare utredningar om skyddsavstånden eller skyddsåtgärder gjordes därför inte i detta skede. En lösning för att kunna behålla båtupplaget trots 50 m skyddsavstånd skulle kunna vara att lösa in omkringliggande 16 bostadsfastigheter till ett värde av minst 16 mkr. En annan lösning skulle kunna vara att lösa in båtupplaget och ersätta båtklubben enligt gällande ersättningsregler (marknadsvärde enligt expropriationslagen). Med anledning av planläggningens syfte (bl.a. att möjliggöra permanentboende, skapa förutsättningar för båtlivet samt att bevara områdets karaktär) bedömdes inget av dessa båda ovanstående alternativ som lämpliga. Flyttning av båtupplaget, generella frågor oberoende av lokalisering/lokalisering enligt den fördjupande översiktsplanen eller körplan Eftersom det inte verkade vara möjligt att behålla upplaget i befintligt läge påbörjades lokaliseringsdiskussionen med båtklubben direkt. A9:s före detta 2

3 3 körplan och lokaliseringen enligt den fördjupade översiktsplanen var alternativen. Körplanen har tillräcklig storlek men ligger perifert, saknar inhägnad och är tillgänglig från flera skyddade tillfartsvägar. Kostnadsmässigt är körplanen billigare att iordningställa än förslaget enligt den fördjupade översiktsplanen. Genomförandet är dock fortfarande förenat med stora kostnader. Parterna ansåg inte att körplanen var ett alternativ att diskutera vidare utifrån. Båtklubben ansåg inte att läget var bra och kommunen bedömde i detta skede att planprocessen skulle kunna förlängas väsentligt om alternativ körplanen förordades från kommunens sida. En diskussion inleddes därför med båtklubben om en flytt i enlighet med förslaget i den fördjupade översiktsplanen. Förhandlingar pågick med båtklubben mellan senhösten 2011 och årsskiftet 2012/2013. Ett förslag togs fram som baserades på att båtklubben skulle ersättas med motsvarande ytor som nuvarande båtupplag och att skjulägarna skulle erbjudas båtplats i nya hangarer. Erbjudandet byggde på att varje enskild skjulägare skulle ersättas enligt marknadsvärdet på respektive skjul och att skjulägaren skulle betala för standardhöjningen i hangarplatser relativt storlek i tidigare skjulbyggnad. Förhandlingar förankring avtal Under januari 2013 förankrades ovanstående inriktning med båtklubben och utkast till ett avtal påbörjades. I samband med detta studerades de juridiska aspekterna för flyttning av båtupplaget ingående. Planeringsavdelningen och fastighetsavdelningen har konsulterat värderingsexperter, juridisk kompetens och Sveriges kommuner och landsting. Särskilt studerades hur de olika alternativen förhåller sig till Lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter samt Lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler. Lagen om kommunala befogenheter reglerar bland annat rätten för kommuner att lämna olika former av bidrag, bistånd och stöd. Innebörden av lagstiftningarna innebär att kommunen inte får ersätta båtklubben på ett sådant sätt att det kan klassas som ett gynnande. EU:s statsstödsregler skall säkerställa att konkurrensen inom den inre marknaden inte snedvrids. Eftersom det finns kommersiella anläggningar inom kommunen med liknande verksamhet får förfarandet inte skapa konkurrensfördelar för båtklubben gentemot dess konkurrenter. I Kristinehamns kommun är byggkostnaden för ett nytt båtupplag högre än vad dess marknadsvärde skulle bli (enligt en avkastningsvärdering). Kontentan av detta är att det på kommersiella grunder inte är möjligt att uppföra ett båtupplag inom Kristinehamn. Att ersätta befintliga hårdgjord ytor med likvärdiga ytor inom det område som anges i den fördjupade översiktsplanen är enligt planeringsavdelningens bedömning fullt genomförbart enligt gällande lagstiftning eftersom en marknadsvärdering av den hårdgjorda ytan inom det nya upplaget inte överstiger marknadsvärdet av de befintliga ytorna. Därmed skulle kommunen kunna förvärva båtklubbens fastighet för dess marknadsvärde, uppföra ett nytt upplag (långt över marknadsvärdet) och därefter avyttra det nya båtupplaget till båtklubben till marknadsvärdet för det nya båtupplaget. Att ersätta de privata båtskjulen inom befintligt båtupplag är dock en mer komplicerad fråga. Det mest kostnadseffektiva sättet att ersätta befintliga 65 båtskjul är att uppföra några större hangarer på det nya området. Även här är det ur kommersiella grunder inte möjligt att nyuppföra hangarer för båtförvaring då en preliminär avkastningsvärdering pekar på ett lägre marknadsvärde än byggkostnaderna. Marknadsvärdet av de befintliga skjulen är 3

4 4 dock inte tillräckligt högt för att motsvara marknadsvärdet av den standardhöjning som hangarplatser skulle innebära. Båtklubben har inte möjlighet att medfinansiera denna mellanskillnad själv och om kommunen skulle finansiera resterande del av mellanskillnaden skulle det enligt planeringsavdelningens bedömning strida mot gällande lagstiftning. Bedömningen av de jurisdiska aspekterna är att en flyttning enligt de undersökta alternativen riskerar att vara oförenlig med gällande lagstiftning. Planeringsavdelningen vill dock betona att detta är bedömningar men menar ändå att det med stöd av ovanstående finns skäl att överväga andra alternativ. Ny utredning av befintligt läge Med anledning av osäkerheterna om de juridiska förutsättningarna för en flytt beslutade planeringsavdelningen sig för att gå tillbaka och utreda vidare de förutsättningarna som angavs i den fördjupade översiktsplanen för att flytta båtupplaget, dvs: Skyddsavstånd mellan båtupplag och bostäder Behovet av en förbindelseväg (Beckasinveägen II) mellan förlängningen av Tranvägen och Vålösundsvägen Behovet av ytterligare parkeringsplatser Behovet av en yta för centrumfunktion Skyddsavstånd Planeringsavdelningen uppdrog åt Brandskyddslaget att utreda vilket skyddsavstånd som erfordras om båtupplaget planläggs i befintligt läge. Enligt Brandskyddslaget är det en brand som utgör dimensionering för skyddsavstånden. Enligt Brandskyddslaget behöver säkerhetshöjande åtgärder genomföras och att dessa i första hand kan regleras med planbestämmelser. I huvudsak innebär dessa att inom 20 meters avstånd från båtupplaget ska bostadshus utföras med fasader, tak, fönster och öppningar så att brandspridning förhindras under den tid det tar att utrymma byggnaden. Alternativt kan båtskjul inom skyddszonen flyttas eller förses med skydd som förhindrar brandspridning. Planeringsavdelningen bedömer att det genom en lämplig utformning av planen och planbestämmelser går att undvika även extra ordinära åtgärder på bostäder. Detta innebär några mindre förändringar inom båtupplaget i form av rivning av ett fåtal båtskjul. Brandskyddslagets analys strider dock mot Länsstyrelsens hittillsvarande uppfattning som innebär ett skyddsavstånd till bostäder på 50 meter. Förnyad dialog har därför genomförts med Länsstyrelsen och det är planeringsavdelningens uppfattning att Länsstyrelsen numera är öppen för att lösa säkerhetsfrågorna inom området enligt detaljplaneförslagets inriktning utretts (se förslag till detaljplan för Vålösundet östra del 2). Det är dock inte förrän i Länsstyrelsens så kallade granskningsyttrande i samband med utställningen av detaljplanen som Länsstyrelsen kommer att lämna ett tydligt besked i frågan. Eftersom frågan om skyddsavstånd kanske inte anses lika tungt vägande som tidigare måste även tyngden i de andra motiven för flyttning av båtupplaget värderas. Trafiksystemet och behovet av Beckasinvägen II 4

5 5 Den framtida parallellvägens syfte är i huvudsak att avlasta Vålösundsvägen den trafikökning som genereras av en framtida ökning av boende inom Vålösundsområdet. Denna ökning kommer till sin största del ske öster om befintlig bebyggelse och inom Jutviksområdet. Inom ramen för planarbetet i Vålösundet har en trafikutredning genomförts vars syfte bland annat har varit att utröna om planerad förbindelse vid båtupplaget kan ersättas på annat sätt eller helt undvaras. Utredningen visar att vägen inte behövs ur ett kapacitetsperspektiv. Det reviderade förslaget till detaljplanen har utformats i enlighet med trafikutredningen förslag (se förslag till detaljplan för Vålösundet östra del 2). Behov av parkering Behovet av ytterligare parkeringsplatser har utretts (se förslag till detaljplan för Vålösundet östra del 2). I jämförelse med andra skärgårdskommuner anses erforderligt antal parkeringsplatser kunna skapas på andra sätt i detaljplanen. Behov av centrumfunktion Om båtupplaget blir kvar i nuvarande läge finns det enligt planeringsavdelningen anledning att ifrågasätta det tidigare ställningstagandet att nuvarande nedre plan på båtupplaget behövs för centrumändamål. Planeringsavdelningen förordar istället att fastigheterna vid Vålösundsvägen närmast Kapurja ges beteckningen BC (bostäder/centrum) samt C (centrum) i det reviderade förslaget till detaljplan. Det betyder att dagens fastigheter ges en flexibel användning i plan och att området därmed kan utvecklas på dess egna villkor, istället för att kommunen ska försöka fylla ett antal tomställda båtskjul med centrumverksamheter utretts (se förslag till detaljplan för Vålösundet östra del 2). Sammanfattning av ny utredning Inga av de argument som tidigare har legat till grund för en flytt av båtupplaget verkar längre vara relevanta. Sammantaget bedömer planeringsavdelningen därför att båtupplaget planläggs i nuvarande läge och ges möjlighet att utökas österut. Planeringsavdelningen anser att denna lösning bättre överensstämmer med syftet att behålla områdets karaktär och att stärka båtlivet i området. Lösningen blir även billigare då det inte behövs en flytt av båtupplaget, en ny gata, nya parkeringar samt ett nytt centrumområde. Centrumområdet skulle dessutom kräva att kommunen hittar näringsidkare som vill bedriva verksamhet inom området. För att hantera riskfrågorna kopplade till båtupplaget i förslaget till detaljplan har vissa ytor belagts med restriktioner. Inom dessa restriktionsytor kommer varken båtar eller bilar att kunna ställas upp. I genomförandeavtalet med båtklubben kompenseras båtklubben för detta i form av motsvarande ytor öster om nuvarande upplag. Därutöver byter kommunen viss mark med båtklubben mot ytterligare mark som planläggs som båtupplag öster om nuvarande upplag. För att klara de miljökrav som ställs i samband med detaljplanering krävs olika åtgärder, bl.a. avseende hantering av dagvatten. De översiktliga kostnadsberäkningarna för det reviderade detaljplaneförslaget och enligt den fördjupande översiktsplanens förslag redovisas nedan: Upplag enligt reviderat detaljplaneförslag Kostnad tkr Iordningställande av båtupplag, inkl ersättningsytor 8000 och dagvattenhantering Markundersökning inkl vissa åtgärde4r

6 6 Planlagd allmän platsmark inom båtklubbens 500 nuvarande fastighet. Summa 9500 Upplag enligt FÖP-alternativ Båtupplag Markundersökning/sanering 1500 Beckasinvägen II 3000 Dagvatten/VA 2500 Markarbeten centrum och parkering (20000 kvm) 8000 Summa När det gäller genomförandeavtalet har planeringsavdelningen har efter diskussioner med båtklubben kommit överens om en inriktning. Däremot behövs mer tid för att nå ett undertecknat avtal mellan de båda parterna. I det avtal som diskuteras med båtklubben förbinder sig inte kommunen att genomföra överenskomna åtgärder innan detaljplanen har vunnit laga kraft. Eftersom det är angeläget att planarbetet fortskrider anser planeringsavdelningen att kommunstyrelsen bör godkänna inriktningen för båtupplagets lokalisering enligt de utredningar som planeringsavdelningen redogör för i denna skrivelse (och som redovisas i sin helhet i planförslaget). Planeringsavdelningen anser inte att det finns anledning att skjuta på utställningsbeslutet till dess att genomförandeavtalet är undertecknad. Detta måste dock vara undertecknat senast inför kommunstyrelsens beredning om antagande av detaljplanen. Kommunstyrelsen bör därför upphäva beslut om att ett genomförandeavtal med huvudmannen måste underställas kommunstyrelsen i samband med utställningen av detaljplanen. Istället kan kommunstyrelsen fatta ett beslut om att ett avtal måste underställas kommunstyrelsen innan planen bereds i kommunstyrelsen för antagande. På det sättet ges planeringsavdelningen mer tid att slutföra arbetet med genomförandeavtalet samt att planprocessen fortskrider och länsstyrelsen med fler får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Förslag till beslut 1. Inriktningen för det fortsatta planarbetet är att båtupplaget Kapurja ska vara kvar i befintligt läge och utvidgas åt öster, i enlighet med planeringsavdelningens reviderade planförslag. 2. Beslut om att ett genomförandeavtal med huvudmannen måste underställas kommunstyrelsen i samband med utställningen av detaljplanen upphävs. 3. Ett genomförandeavtal med båtklubbens huvudman ska underställas kommunstyrelsen innan planen bereds i kommunstyrelsen för antagande. Skickas till Planeringsavdelningen Anders Dahlén Kommunchef Kalle Alexandersson Planeringschef 6

7 7

8 8

9 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Tekniska förvaltningen Jan Wetterstrand, Datum Ks/2014: Fastighetsfrågor - allmänt Renovering och förbättringsåtgärder inom lokaler med verksamhet Christinateatern, samt förslag till utökad hyresyta och utökad driftbudget för Kulturnämnden Ärendet Det har under en period pågått arbete med att ta fram ett förslag till ombyggnad/modernisering av förhyrda lokaler för Christinateaterns verksamhet i Kristinehamn. Ett av målen förutom bättre arbetsmiljö har varit att göra det möjligt att visa större produktioner i lokalerna. Utgångsläget har varit att hyresvärden ansvar för och bekostar ombyggnaden, men att hyresgästen Kristinehamns Kommun svarar för den ökade kostnaden genom ett nytt hyreskontrakt som skall täcka även den tänkta investeringen. Under projektets framskridande har även framtagets förslag till utökade ytor för att förbättra arbetsmiljön vid Christinateatern. Kulturnämnden har i sitt förslag Kn/2014: , , förordat en utökning av hyresytor och begärt utökning av driftsram för ökad hyreskostnad. Samt föreslår kommunstyrelsen uppdraga till Kulturchefen att tillsammans med Fastighetschefen teckna nya hyreskontrakt med till högsta sammanlagda bashyreskostnad på enmiljontrehundranittiosextusen/ / kronor i 2014 års indexnivå. Kulturnämnden förslår även en avtalstid på sex år med möjlighet till fem års förlängning och med 12 månaders uppsägningstid. Nuvarande hyresnivå är ca kronor I övrigt hänvisas till Kulturnämndens ärende med tillhörande underlag. Beslutsunderlag Kn Renovering och förbättringssatsning på Christinateatern KS Beslut om förhyrning för utökning av entré vid Christinateatern i Kristinehamn. KS Renovering och förbättringsåtgärder inom lokaler med verksamhet Christinateatern. Kn Renovering och förbättringsåtgärder inom lokaler med verksamhet Christinateatern, samt förslag till utökad c:\users\kalen\appdata\local\temp\ks_2014_87 - renovering och förbättringsåtgärder inom lokaler med verksamhet christinateatern, samt förslag till utökad hyresyta och utökad driftbudget för kulturnämnden - ver 1{fcfe-6e.rtf KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 6E. Tekniska förvaltningen Kristinehamn E-post Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 9 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

10 2 hyresyta Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om utökning och ombyggnad av hyreslokaler för Christinateatern s verksamhet i Kristinehamn, Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kulturchefen att tillsammans med fastighetschefen förhandla fram och teckna nya grundhyreskontrakt till maximalt, enmiljontrehundranittiosextusen/ / kronor i 2014 års hyresnivå, gällande lokaler för Christinateaterns verksamhet i Kristinehamn, Kommunstyrelsen beslutar att hyresavtalens giltighetstid skall vara sex år med möjlighet till förlängning av högst fem år per gång och med 12 månaders uppsägningstid. Kommunstyrelsen beslutar höja driftsbidragfrån år 2015, till kulturnämnden för att täcka grundhyreskostnaden för Christinateatern i Kristinehamn till den nivå som slutligen fastställes vid tecknandet av nya hyreskontrakt, dock till högst enmiljontrehundranittiosextusen/ /kronor i 2014 år indexvärde. Skickas till Kulturnämnden Fastighetsavdelningen Anders Dahlén Kommunchef Jan Wetterstrand Fastighetschef 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson, Datum Ks/2012: Organisation Kommunstyrelsen Utvidga åldersspannet i Kom i Jobb Sammanfattning Socialnämnden har inkommit med ansökan om att utöka åldersspannet i arbetsmarknadsprojektet Kom i Jobb. Beslutsunderlag Socialnämnden Tjänsteskrivelse socialförvaltningen Tjänsteskrivelse ekonomiavdelningen Ärendet Socialnämnden ansöker om att 10% av målgruppen, 8 personer, får vara deltagare utanför det i projektet beslutade åldersspannet år. Anledningen är att det finns äldre personer som är i behov av insatsen som nekas på grund av ålder. Ekonomiavdelningens överväganden. Ekonomiavdelningen ser inget hinder för att utöka åldersspannet enligt socialnämndens begäran. Eftersom den aktuella förändringen omfattar äldre personer med högt försörjningsstöd leder detta till att projektets ekonomiska förutsättningar förbättras och att utbetalat försörjningsstöd kan sänkas. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att bevilja socialnämndens begäran om utökning av åldersspannet i arbetsmarknadsprojektet Kom i Jobb. Skickas till Socialnämnden Ekonomiavdelningen Anders Dahlén Kommunchef Morgan Persson Ekonomichef c:\users\kalen\appdata\local\temp\ks_2012_262 - utvidga åldersspannet i kom i jobb - ver 1{fcfe-6b e0-000e-a101}.rtf KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 1. Ekonomiavdelningen Kristinehamn E-post Besöksadress Uroxen Kungsgatan Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

62 62

63 63

64 64

65 65

66 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson, Datum Ks/2014: Ansökan om bidrag Ansökan från KFUM och Hyresgästföreningen om bidrag till sommarkolloniverksamhet 2014 Sammanfattning KFUM och Hyresgästföreningen har i skrivelse ansökt om kr för sommarkollo på Kvarndammen Planerna är att tillsammans driva en veckas sommarkollo på Kvarndammen. Avgiften är starkt reducerad så att alla ska ha möjlighet att vara med. KFUM kommer att vara ansvariga för verksamhetens planering, genomförande och administration medan Hyresgästföreningen kommer att sprida information via alla sina olika kanaler. Anmälningsavgiften för sommarkollo 2014 är 100:- Budget för årets sommarkollo baseras på 30 deltagande barn i ålder 7-12 år. Budget: Två ledare :- Lönebikostnader 7 040:- Inbjudan/annonser 1 500:- Material och hyra 3 000:- Total kostnad kronor Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ärendet Ansökan från KFUM och Hyresgästföreningen om kronor för sommarkollo på Kvarndammen Ärendet har behandlats i Föreningsrådet c:\users\kalen\appdata\local\temp\ks_2014_98 - ansökan från kfum och hyresgästföreningen om bidrag till sommarkolloniverksamhet ver 1{fcfe-6ad da-000e-a101}.rtf KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 1. Ekonomiavdelningen Kristinehamn E-post Besöksadress Uroxen Kungsgatan Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

67 2 Om verksamheten skall permanentas får den från 2015 och framåt inrymmas i de medel som anslagits för barn i ekonomiskt utsatta familjer. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beviljar KFUM och Hyresgästföreningen bidrag till sommarkolloniverksamhet 2014 med kr. Finansiering sker genom ianspråktagna medel till Kommunstyrelsens förfogande för föreningsverksamhet. Skickas till Ekonomiavdelningen Föreningsrådet Anders Dahlén Kommunchef Morgan Persson Ekonomichef 67

68 68

69 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson, Datum Ks/2013: Fastighetsfrågor - allmänt Kommunstyrelsen Begäran om tilläggsanslag och ramutökning för täckande av behov av serviceboende LSS, gruppbostad och bostödinsatser. Sammanfattning Socialnämnden har inkommit med begäran om tilläggsanslag med sammantaget 5 681, 6 tkr för täckande av behov av serviceboende LSS, gruppbostad LSS och bostödsinsatser. Beslutsunderlag Socialnämndens beslut Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse ekonomiavdelningen Ärendet Socialnämnden har inkommit med begäran om tilläggsanslag med sammantaget 5 681, 6 tkr för täckande av behov av serviceboende LSS, gruppbostad LSS och bostödsinsatser. Socialförvaltningen har identifierat 24 personer med behov av bostödsinsatser/gruppbostad. Det handlar om personer födda mellan 1989 och 1995 som idag har LSS insatser och som har avslutat eller inom ett par år kommer att avsluta sin gymnasieutbildning. De förslag som föreslås är dels förtätning inom ramen för de gruppbostäder som redan finns samt etablering av en ny boendeenhet modell serviceboende LSS. Av den ekonomiska kalkylen framgår att den årliga driftkostnaden beräknas till 5 681,6 tkr. Av kalkylen framgår också att investeringskostnaden/etableringskostnaden uppgår till 283 tkr. Förvaltningen planerar att starta verksamheten 1/ Efter kontakter med förvaltningen har överenskommits att ett tillskott innevarande år behövs med tkr innefattande tillkommande driftkostnader och investerings/etableringskostnader. Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens ekonomiutskott med avseende på belastningen 2015 och framgent. c:\users\kalen\appdata\local\temp\ks_2013_178 - begäran om tilläggsanslag och ramutökning för täckande av behov av serviceboende lss, gruppbostad och bostödinsatser. - ver 1{fcfe-6b5f d7-000e-a101}.rtf KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 1. Ekonomiavdelningen Kristinehamn E-post Besöksadress Uroxen Kungsgatan Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

70 2 Ekonomiavdelningens överväganden En förutsättning för beviljande av tilläggsanslag för start under 2014 är att verksamheten även är finansierad under 2015 och framgent. Efter de diskussioner som förts i ekonomiutskottet är uppfattningen att samsyn finns att nämnden beviljas serviceutökning med 5 681,6 tkr i budget för Ekonomiavdelningen förutsätter vidare att socialförvaltningen samråder med fastighetskontoret innan kontraktskrivning mm. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige bevilja Socialnämnden tilläggsanslag med tkr för utökning av serviceboende LSS, gruppbostad LSS och bostödsinsatser. Finansiering sker genom ianspråktagande av Kommunfullmäktiges anslag för oförutsett med motsvarande belopp. Skickas till Socialnämnden Ekonomiavdelningen Anders Dahlén Kommunchef Morgan Persson Ekonomichef 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson, Datum Ks/2014: Budget Kommunstyrelsen Ansökan om extra anslag för utbyggnad av förskolan Sammanfattning Skolnämnden har inkommit med ansökan om tilläggsanslag med tkr för att hantera det utökade behovet av barnomsorgsplatser Beslutsunderlag Skolnämndens beslut Tjänsteskrivelse ekonomiavdelningen Ärendet Skolnämnden har inkommit med ansökan om tilläggsanslag med tkr för att hantera det utökade behovet av barnomsorgsplatser Nämnden ansökte i i oktober om tilläggsanslag/ramutökning med tkr för start av två nya avdelningar inom förskolan. Kommunfullmäktig beviljade KF 120/13 anslag med tkr för Nu kan konstateras att barnantalet fortsatt öka och för att tillgodose det ökade behovet äskas nu ytterliggare tkr för Ekonomiavdelningens överväganden Vid kommunstyrelsens behandling av det tidigare tilläggsärendet gjordes det övervägandet att om barnantalet fortsätter att öka kan en ny anslagsprövning bli aktuell. En förutsättning för beviljande av tilläggsanslag för start under 2014 är att verksamheten även är finansierad under 2015 och framgent. Efter de diskussioner som förts i ekonomiutskottet är uppfattningen att samsyn finns att nämnden beviljas serviceutökning med ca tkr i budget för Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att bevilja skolnämnden tilläggsanslag med tkr. Finansiering sker genom ianspråktagande av Kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter med motsvarande belopp. c:\users\kalen\appdata\local\temp\ks_2014_84 - ansökan om extra anslag för utbyggnad av förskolan - ver 1{fcfe-6b2c d8-000e-a101}.rtf E-post KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 1. Ekonomiavdelningen Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

79 2 Skickas till Skolnämnden Ekonomiavdelningen Anders Dahlén Kommunchef Morgan Persson Ekonomichef 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 84

85 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson, Datum Ks/2014: Räddningstjänst Kommunstyrelsen Årsredovisning 2013 för Bergslagens Räddningstjänstförbund Sammanfattning Årsredovisningen för BRT har överlämnats till medlemskommunerna för godkännande. Beslutsunderlag Årsredovisning 2013 BRT Revisionsberättelse 2013 Tjänsteskrivelse Ärendet Revisionens bedömning är att resultatet i årsbokslutet innebär att de finansiella mål direktionen beslutat uppfyllts. Bedömningen av de verksamhetsmässiga målen är att förbundet i allt väsentligt når sina verksamhetsmål. Av revisionsberättelsen framgår även att Årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets finansiella resultat och ekonomiska ställning, samt har upprättats i enlighet med kommunala redovisningslagen och enligt god redovisningssed. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att med godkännande lägga Bergslagens Räddningstjänstförbunds Årsredovisning för 2013 till handlingarna. Skickas till BRT Ekonomiavdelningen Anders Dahlén Kommunchef Morgan Persson Ekonomichef c:\users\kalen\appdata\local\temp\ks_2014_34 - årsredovisning 2013 för bergslagens räddningstjänstförbund - ver 1{fcfe-6b4f e7-000e-a101}.rtf KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 1. Ekonomiavdelningen Kristinehamn E-post Besöksadress Uroxen Kungsgatan Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

86 Bergslagens Räddningstjänst Årsredovisning Antagen av direktionen

87 Omslagsbild: Villabrand Karlskoga 87 2

88 Förvaltningsredovisning Ordförande har ordet... 4 Organisation och verksamhetsområde... 6 Insatsområde... 7 Vision... 8 Övergripande politiska mål för BRT... 8 Uppfyllande av säkerhetsmål enligt handlingsprogram... 9 Externa uppdrag Personal Nyckeltal Driftsredovisning, netto i Tkr Investeringsredovisning, netto Stabsavdelning Räddningstjänstavdelning Brandskyddsavdelning Larmcentral Ekonomisk översikt Redovisningsmodell Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Kassaflödesanalys Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Redovisningsprinciper år i sammandrag Ord och begreppsförklaringar Förslag till resultatdisposition

89 Ordförande har ordet Bergslagens Räddningstjänst kan med denna årsredovisning lägga verksamhetsåret 2013 till handlingarna. Förbundsets uppdrag Förbundet BRT:s uppgift är att medlemskommunerna skall erhålla en effektiv räddningstjänst inom en ekonomisk överenskommen ram. Uppdraget finns redovisat i en av medlemskommunerna antagen förbundsordning och är formulerad på följande sätt BRT skall hålla en för kommunerna gemensam räddningstjänst i enlighet med vad som enligt lag åvilar respektive medlemskommun. En av målsättningarna med arbetet inom BRT är att medverka till att olyckor eller bränder inte inträffar och att i så fall konsekvenserna av de olyckor och bränder som ändå inträffar blir så små som möjligt. För ändamålet finn inom förbundet åtta brandstationer med ändamålsenlig utrustning med möjlighet till snabba insatser vid inträffade händelser. Nya brandstationer Projektering och byggnation av ny brandstation som även skall inrymma larmcentralen sker i Karlskoga. Inflyttning kommer att ske under juni-juli I Degerfors har under årets projekterats och kommer snart att påbörjas nybyggnation av en brandstation. I stationen Filipstad sker en eventuell ombyggnad för att kunna inrymma ambulansverksamheten i Filipstadområdet. Planarbete Inom direktionens arbete har under året behandlats och antagits ett antal nya eller reviderade policys och planer, här kan som exempel nämnas en ny reviderad trafiksäkerhetspolicy och nya reviderade planer för räddningsinsats enl. Seveso II direktiven för OVOAK Hällefors och AKZO/ Casco Adhesives Kristinehamn. Tillsynsplan för 2014 är antagen av direktionen med den förändringen att vissa tillsynsfrister införts när i tid tillsyn skall ske. (fristtillsyn). Utökade samverkansområden Vidare har direktionen gett uppdrag åt förbundschefen att fortsätta överläggningar med medlemskommunera om nya utökade samverkansområden som nära sammanhänger med förbundets uppgift. Allt för att få en fortsatt effektiv räddningstjänst inom förbundet. Avslutningsvis vill jag påpeka att förbundet inom givna ekonomiska ramar klarat år 2013 på ett mycket bra sätt. Jag vill rikta ett varmt tack till all personal, förbundsledning och till direktionens ledamöter för ett mycket bra genomfört verksamhetsår Göran Ståhlberg Direktionsordförande 89 4

90 Bergslagens Räddningstjänst Brandstationerna Byggnationen av den nya stationen i Karlskoga har påbörjats med första spadtaget på Boforsudden den 6 mars. Inflyttningen är planerad att kunna påbörjas i juni I Degerfors har det fattats politiska beslut om att påbörja upphandling av byggnation av en ny brandstation. I Filipstad pågår diskussioner mellan BRT, kommunen och Landstinget i Värmland om en samlokalisering för räddningstjänsten och ambulansverksamheten på brandstationen i Filipstad. Operativ ledning Arbete fortgår att utveckla kompetens och hitta samverkansformer för ett effektivt stabsarbete i den kommande ledningsplatsen i Karlskogas nya brandstation. En två-dagars stabsutbildning har därför arrangerats på brandstationen i Kristinehamn med deltagare både från BRT och våra medlemskommuner. Utbildningen genomfördes med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. BRT medverkar i arbetet med att finna nya rutiner för Bakre ledning mellan myndigheterna i Värmlands län. IVPA IVPA (I väntan på ambulans) utförs idag i flera av våra medlemskommuner. Det avtal som funnits med Landstinget i Värmland har omförhandlats och gäller tom Avtalet med Örebro läns landsting blev inte utvärderat under 2013, varför avtalet är förlängt till Information/utbildning Kvarterstillsyn i samarbete med lokala bostadsbolag genomfördes under vecka 37. Formerna för utbildning i Grundläggande brandkunskap för medlemskommunernas anställda har utvecklats Säkerhet Samarbetet mellan BRT och medlemskommunernas risk- och säkerhetsansvariga sker via en permanent arbetsgrupp. Arbetet med vattensäkerhet i våra medlemskommuner har haft fortsatt hög prioritet under 2013 och därför har BRT gjort tillsyn på samtliga kommunala badplatser i förbundet. Uppfattningen är att säkerheten blivit bättre men är inte tillräckligt god i några fall. BRT och medlemskommunerna har skrivit under en avsiktsförklaring om ett gemensamt samarbete med de Frivilliga resursgrupperna och Civilförsvarsföreningarna i respektive kommun. Teknik Från 2013 används Rakel som BRT:s radiokommunikationssystem vilket ersätter gårdagens analoga system. Handenheter och fasta enheter i samtliga släckfordon finns nu i drift, dock ej i alla resursfordon, för utryckningspersonalen i jour och beredskap. Upphandlingen avseende ny släckbil med placering i Karlskoga är avslutad och Autokaross Rescue Systems i Floby kommer att leverera en ny brandbil byggd på ett Scania chassi. Kristinehamnsstyrkans tidigare hävare är renoverad och förflyttad till Filipstad. Administration/IT BRT har tecknat ett avtal om lönehanteringen med Lönecentrum i Kristinehamn. Samverkan Samverkan med polisen har förstärkts ytterligare. En gemensam övning med polisen och räddningspersonal har genomförts i Karlskoga som ett pilotprojekt. BRT och medlemskommunerna har påbörjat arbetet med att kartlägga nya samverkansområden. BRT och Kristinehamns kommun har som ett exempel tecknat avtal där BRT samordnar och utför skydds- och säkerhetsarbetet i Kristinehamns kommun tom Larmcentralen Larmcentralen installerar from juli trygghetstelefonerna även i Filipstads kommun. Framtiden De nya brandstationerna i den södra delen av BRT kommer att innebära en nystart och möjliggör verksamhetsutveckling på ett bättre sätt än tidigare. Det är helt nödvändigt att BRT tillskapar bättre övningsförutsättningar för utryckningsstyrkorna i förbundet. Svårigheterna att rekrytera deltidsbrandmän vid ett par av förbundets stationer är så påtaglig att det kan bli svårt att upprätthålla den nuvarande dimensioneringen/ beredskapsschemat. Anders Nilsson Förbundschef Bergslagens Räddningstjänst 90 5

91 Organisation och verksamhetsområde Bergslagens Räddningstjänst bildades I räddningstjänstförbundet ingår kommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors. Den geografiska utsträckningen är ca 140 km x 70 km. Räddningstjänstområdet omfattar stads- och tätortsbebyggelse, större mekaniska och kemisk/tekniska fabriker, stora skogsområden, jordbruk och skärgård. Europaväg och järnväg går genom området samt stora trafikmängder från och till de närliggande Dalafjällen. Syftet med räddningstjänstförbundet är att erhålla en effektiv räddningstjänst till en sammantaget låg kostnad för medlemskommunerna. Räddningstjänstförbundets främsta målsättningen är att medverka till att olyckor och bränder inte inträffar samt att konsekvenserna av de olyckor som inträffar blir så små som möjligt. Innevånarna och de som vistas inom räddningstjänstområdet skall erbjudas en kompetent och effektiv räddningstjänst med hög beredskap för att kunna rädda liv och egendom samt att skador på människa miljö och egendom begränsas. Den samlade resursen för räddningstjänstförbundet består av 179 tjänster som till sitt förfogande har ca 30 brand/räddningsfordon och ett antal besiktnings och transportfordon. Förbundet har utryckningsstyrkor och utrustning placerad på åtta brandstationer för att uppnå en optimal täckning över ytan och möjligheter till snabb insats till olycksplatsen. Insatsområde Folkmängd Degerfors ( ) 1/ Filipstad ( ) Hällefors ( ) Insatsområde Folkmängd Karlskoga ( ) Kristinehamn ( ) Storfors ( ) Totalt ( ) ORGANISATION Medlemskommunernas kommunfullmäktige Förbundsdirektion Revision Förbundschef Stab Räddningsavdelning Skyddsavdelning Larmcentral 1/ ( ) 91 6

92 Insatsområde Heltidsstationer Förbundets två renodlade heltidsstationer: Karlskoga (1+5 man) Kristinehamn (1+4 man) Deltidsstationer: Filipstad 1+5 Storfors 1+4 Lesjöfors 1+4 Degerfors 1+4 Hällefors 1+5 1/ Åtorp 1+1 Anspänningstider: Heltid: 1,5 min Deltid: 5 min Räddningsstyrkor Ledning Ytterst och övergripande ansvarig för förbundets utryckande organisation är RCB, Räddningschef i beredskap. Räddningstjänstområdet indelas i två halvor med vardera en IL, insatsledare. IL Norr för kommunerna Filipstad och Hällefors. (Beredskap) IL Syd för Degerfors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors kommuner. (Jour) Insatsledaren kan utgå från någon av de kommuner som ingår i syd respektive norr. Varje enskild styrka leds av en styrkeledare. 1/ Ovako Steel i Hällefors bekostar genom avtal 1 man 92 7

93 Vision Människor som bor eller vistas i våra kommuner skall känna sig trygga och säkra vad gäller hantering av risker och olyckor och känna förtroende för BRT som organisation. - Medborgarundersökningar och andra kontakter med medborgare tyder på att BRT utvecklas mot visionen. Nöjd medborgarindex för Hällefors 2012 redovisar kommunmedborgarnas betygsindex för räddningstjänsten med ett värde 66 på en 100-gradig skala. Värden 2012 för Karlskoga och Kristinehamns kommuner avseende räddningstjänst är 80 respektive 77 på samma skala. Medelindex för övriga kommuner är 74. Inga andra medlemskommuner har deltagit i medborgarundersökningen. Övergripande politiska mål för BRT BRT skall betraktas som en organisatorisk enhet, vilket innebär att alla anställda skall känna sig hemma på alla orter inom regionen. - De förhållandevis stora geografiska avstånden och de olika förutsättningar för hel respektive deltidspersonal försvårar målsättningen. Gemensamma övningar men även genom andra samlingar med medarbetare från flera stationer är ett sätt att markera samhörigheten. Skyddsavdelningens personal gör tillsyner över hela förbundsytan oavsett stationeringsort. Poolpersonalen inom räddningsavdelningen alternerar mellan heltidsstationerna. BRT skall vara föredöme för andra verksamheter som kan organiseras som kommunalförbund. - Ansvaret för detta ligger till stor del på direktionen men även på förbundsledningen. Det är viktigt att vi får en organisatorisk stabilitet och att förändringsarbetet i första hand sker när handlingsprogrammet ses över inför varje ny fyraårsperiod. Förbundsordningen medför att en tydlig dialog avseende handlingsprogram och övergripande ekonomi förs i den Samrådsgrupp som bildats mellan medlemskommunernas kommunstyrelseordförande och kommunchefer. BRT skall organiseras och planeras så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. - Handlingsprogrammet beskriver detta på ett bra sätt. Uppföljning av anspännings- och insatstider sker via stickprov. Redovisas av räddningsavdelningen under måluppfyllelse ekonomisk hushållning. BRT: s verksamhet skall stödjas av målformuleringar med ständiga kvalitetsförbättringar till en lägre kostnad. - Inriktningsmål och prestationsmål finns formulerade för samtliga avdelningar och verksamheter. Uppföljning och utvärdering av dessa mål har planerats in i en övergripande och årlig verksamhetsplan. BRT ska genom kartläggning av samhällets risker och riskutveckling samt genom aktivt förebyggande arbete medverka till ett bättre skydd och höjd säkerhet för människor, egendom och miljö. Grundsynen skall vara att riskkällor elimineras eller reduceras. - Det förebyggande arbetet har intensifierats genom ökade utbildningsinsatser som ger resultat på lång sikt. Heltidsskiftlagen samt insatsledarna utför verksamhetsbesök på skolor, förskolor, vårdboenden, samlingslokaler, enskilda företag. Verksamhetsbesöket ersätter ej tillsyn enl. LSO utan är en kontaktyta mot operativa enheterna i syfte att öka säkerheten. Förbundsledningen har tillsammans med medlemskommunernas beredskaps-och säkerhetssamordnare en samverkansgrupp beträffande säkerhetssamverkan i medlemskommunerna. 93 8

94 Uppfyllande av säkerhetsmål enligt handlingsprogram. Den enskilde skall genom mottagen information ha god medvetenhet och kunskap beträffande brandskydd och riskhantering. o Antalet brand i byggnad har minskat ytterligare och utgör 9,8 % av årets totala utryckningar. (10,9% 2012). Alla ägare eller nyttjanderättshavare inom förbundets geografiska yta bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete. o I skyddsavdelningens dagliga arbete arbetas med verktygen, information, rådgivning, kampanjer, tillsyner mm för att uppfylla säkerhetsmålet. Ett aktivt och naturligt sätt i samverkan med medlemskommunernas arbete med att skapa robusthet och säkerhet i samhället. o Samverkan sker i form av regelbundna möte med medlemskommunernas, beredskapssamordnare, Posom grupper och olika förvaltningar i syfte gemensamt att skapa ett säkert samhälle. Antalet genom olycka omkomna människor skall minskas. o Antalet omkomna personer genom olyckor är lika med föregående år 8 st. Minimering av allvarliga personskador till följd av olyckshändelse. o Antalet svårt skadade har ökat från 31stycken till 52 stycken.. Minimering av skador på miljö och egendom. o Resultat av nedlagt arbete är svårt att mäta. Antalet brand i byggnad har dock fortsatt att minska för tredje året i följd. Ytterliggare stärkning av kommuninvånarnas förtroende för förbundets och kommunens förmåga att skapa trygg miljö. o Uppfyllande kan till viss del mätas och redovisas under avsnittet Vision (föregående sida) som upplevd trygghet i medborgarenkät. 94 9

Bergslagens Räddningstjänst. Årsredovisning 2013. Antagen av direktionen 2014-03-05

Bergslagens Räddningstjänst. Årsredovisning 2013. Antagen av direktionen 2014-03-05 Bergslagens Räddningstjänst Årsredovisning 2013 Antagen av direktionen 2014-03-05 Omslagsbild: Villabrand Karlskoga 2 Förvaltningsredovisning Ordförande har ordet... 4 Organisation och verksamhetsområde...

Läs mer

Motion - Anpassa Kristinehamnsdelen av BRT till en "fristående" fungerande enhet.

Motion - Anpassa Kristinehamnsdelen av BRT till en fristående fungerande enhet. Kommunledningsförvaltningen Anders Åström, 0550-884 21 anders.astrom@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-10-26 Ks/2016:134 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Motion - Anpassa Kristinehamnsdelen av BRT

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden

Planläggning och VA-utredning inom fritidshusområden Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-07 Ks/2012:210 011 Planfrågor Sida 1(4) Planläggning och VA-utredning inom

Läs mer

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till reviderad budget 2015 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning

Läs mer

Svar på skolnämndens begäran om tilläggsanslag i 2016 års driftbudget

Svar på skolnämndens begäran om tilläggsanslag i 2016 års driftbudget Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson,0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-12-30 Ks/2015:254 041 Budget Sida 1(2) Svar på skolnämndens begäran

Läs mer

Borgensförbindelse - Kommuninvest ekonomisk förening

Borgensförbindelse - Kommuninvest ekonomisk förening Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-03-24 Diarienummer Sida 1(2) Borgensförbindelse - Kommuninvest ekonomisk förening Förslag till beslut Att Filipstads kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse

Läs mer

Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänstförbund (BRT) 2014

Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänstförbund (BRT) 2014 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-04-22 Ks/2015:97 016 Räddningstjänst Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänstförbund

Läs mer

Årsredovisning 2012 för Bergslagens Räddningstjänstförbund (BRT)

Årsredovisning 2012 för Bergslagens Räddningstjänstförbund (BRT) Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-04-23 Ks/2013:24 016 Räddningstjänst Årsredovisning 2012 för Bergslagens Räddningstjänstförbund

Läs mer

Begäran om planbesked för Kristinehamn Sillen 1 och Kristinehamn Strömmingen 1

Begäran om planbesked för Kristinehamn Sillen 1 och Kristinehamn Strömmingen 1 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Datum 2014-06-03 Ks/2014:77 011 Planfrågor Begäran om planbesked för Kristinehamn

Läs mer

Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber Ekonomisk förening

Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber Ekonomisk förening TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Stellan Sjögren, 0550-88020 stellan.sjogren@kristinehamn.se Datum 2012-06-14 Kommunstyrelsen Ansökan om förskottering av penningmedel Rudskoga Fiber

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2015:58 Infördes i författningssamlingen den 22 december 2015 Handlingsplan för skydd mot olyckor Kommunfullmäktige beslutade 15

Läs mer

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Dnr 50.2013.00009 sid 1 (5) RÄDDNINGSTJÄNSTEN KARLSTADSREGIONEN 2014-03-14 Förbundsordning för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund 1 Namn och säte Karlstadsregionens räddningstjänstförbund är ett

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Verksamhetsplan Räddningstjänsten

Verksamhetsplan Räddningstjänsten Verksamhetsplan 2018-2020 Räddningstjänsten Innehållsförteckning 1 Styrkort och mätetal Kommunstyrelse - Räddningstjänsten... 3 Räddningstjänsten, Verksamhetsplan 2018-2020 2(9) 1 Styrkort och mätetal

Läs mer

Begäran om planuppdrag avseende Visnums-Backa 1:9

Begäran om planuppdrag avseende Visnums-Backa 1:9 Tjänsteskrivelse Planeringsavdelningen Joel Engström,0550-885 49 joel.engstrom@kristinehamn.se Datum 2016-04-29 Ks/2016:104 011 Planfrågor Begäran om planuppdrag avseende Visnums-Backa 1:9 Förslag till

Läs mer

Förbundsöverenskommelse

Förbundsöverenskommelse Förbundsöverenskommelse 2012-12-17 Överenskommelse mellan medlemmarna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland KS-834/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 210

Läs mer

Uppdrag att utarbeta underlag för nya förskoleplatser

Uppdrag att utarbeta underlag för nya förskoleplatser Tjänsteskrivelse Sida 1(3) Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson,0550-88002 kalle.alexandersson@kristinehamn.se Datum 2015-01-13 Ks/2013:57 120 Fastighetsfrågor - allmänt Uppdrag att utarbeta

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2015 2017 Mål 2015 2016 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

Datum Förslag på disposition och tidplan för arbetet med en ny vision och kommunfullmäktiges verksamhetsmål:

Datum Förslag på disposition och tidplan för arbetet med en ny vision och kommunfullmäktiges verksamhetsmål: TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Kommunledningsförvaltningen Eva-Lena Segerud, 0550-881 70 eva-lena.segerud@kristinehamn.se Datum 2015-03-10 Referens Ks/2015:66 Kommunstyrelsen Ny vision Sammanfattning Nuvarande

Läs mer

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun.

Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Handlingsprogram fo r skydd mot olyckor i Sala kommun. Kapitel 1 Inledning Bestämmelserna i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) föreskriver i sin första paragraf att denna lag syftar till att i

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Mål och budget 2016 2018 Mål 2016 2018 Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Svar på Byggnadsföreningen Enighet u.p.a. (Bäckhammars Folkets hus) begäran om ytterligare driftsanslag för 2016

Svar på Byggnadsföreningen Enighet u.p.a. (Bäckhammars Folkets hus) begäran om ytterligare driftsanslag för 2016 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson,0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-04-11 Ks/2015:183 Sida 1(2) Svar på Byggnadsföreningen Enighet

Läs mer

Fördelning av statsbidrag för tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen 2015 och 2016

Fördelning av statsbidrag för tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen 2015 och 2016 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson,0550-88021 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-02-24 Ks/2016:24 Sida 1(3) Fördelning av statsbidrag för tillfälligt

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst

Årsredovisning verksamheter 2013. Räddningstjänst Årsredovisning verksamheter 2013 Räddningstjänst Räddningstjänst, Årsredovisning verksamheter 2013 2(9) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Dals Eds kommun, omfattar en yta av 730 km2 och har ett invånarantal på ca 4

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Begäran om planuppdrag avseende Norra Höja 3:2 m.fl.

Begäran om planuppdrag avseende Norra Höja 3:2 m.fl. Tjänsteskrivelse Kommunledningsförvaltningen Petra Okanovic,0550-881 90 Petra.okanovic@kristinehamn.se Datum 2016-03-21 Ks/2016:59 011 Planfrågor Begäran om planuppdrag avseende Norra Höja 3:2 m.fl. Förslag

Läs mer

Samrådsyttrande över tillägg till detaljplan för Vålösundet Östra del 2, Kristinehamn

Samrådsyttrande över tillägg till detaljplan för Vålösundet Östra del 2, Kristinehamn Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Tekniska förvaltningen Ingrid Järnefelt,0550-88113 ingrid.jarnefelt@kristinehamn.se Datum 2016-03-04 Tn/2016:32 404 Planer Samrådsyttrande över tillägg till detaljplan för Vålösundet

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. Handläggare. Ärenden Sid Paragraf. Datum 2014-04-09. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM

STORFORS KOMMUN KALLELSE. Handläggare. Ärenden Sid Paragraf. Datum 2014-04-09. Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM STORFORS KOMMUN Datum 2014-04-09 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sarmnanträde. Tid: Onsdagen den 16 april 2014, kl 10.00. Plats: Sarmnanträdesrum

Läs mer

139 Ansökan från socialnämnden om projektmedel för start av Fritidsbanken Kristinehamn

139 Ansökan från socialnämnden om projektmedel för start av Fritidsbanken Kristinehamn Protokoll Sammanträdesdatum 2015-06-02 Sida 30(39) Kommunstyrelsen Ks/2015:107 139 Ansökan från socialnämnden om projektmedel för start av Fritidsbanken Kristinehamn Beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30

Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Brandstationen Köping, kl. 09.00-10.30 Beslutande Olle Ytterberg (S), Arboga ordförande Elizabeth Salomonsson (S), Köping vice ordförande Per Strengbom (S), Kungsör vice ordförande

Läs mer

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument

1. Lagar, förordningar och styrande dokument för MRF. Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bilaga 1 - Styrande dokument RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2012-2015 Bilaga 1 - Styrande dokument Handlingsprogram MRF 2012-2015 Upprättad av: Tommy Forsberg Innehållsförteckning 1. Lagar, förordningar

Läs mer

17:00 Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Valsaren. 17:00 Gruppmöte Moderata Samlingspartiet och Centerpartiet.

17:00 Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Valsaren. 17:00 Gruppmöte Moderata Samlingspartiet och Centerpartiet. STORFORS KOMMUN Datum 2016-08-04 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: Torsdagen den 18 augusti 2016, kl. 18.00. Plats: Sammanträdesrum

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Förslag till beslut Dokumentet Budgetförutsättningar 2016 godkänns och tilläggsanslag 1 415 tkr begärs från medlemskommunerna.

Förslag till beslut Dokumentet Budgetförutsättningar 2016 godkänns och tilläggsanslag 1 415 tkr begärs från medlemskommunerna. TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Datum: 2015-09-11 Micael Lundmark 063-14 80 20 micael.lundmark@ostersund.se Direktionen för Jämtlands räddningstjänstförbund Budgetförutsättningar 2016 Förslag till beslut Dokumentet

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Förfrågan från Kommuninvest ekonomisk förening om särskild medlemsinsats år 2015

Förfrågan från Kommuninvest ekonomisk förening om särskild medlemsinsats år 2015 Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2015-08-13 Ks/2015:131 043 Statsbidrag/kommunbidrag Förfrågan från Kommuninvest ekonomisk

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Arne Svärm, räddningschef Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare. Stig Axelsson Kommunstyrelsekontoret den 16 mars 2011

Arne Svärm, räddningschef Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare. Stig Axelsson Kommunstyrelsekontoret den 16 mars 2011 Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (9) Plats och tid Räddningsstationen, Åbacken Gnosjö, kl 14.00 16.00 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S)

Läs mer

Budget 2013. Kommunstyrelsens verksamheter. Miljö och Byggnadsnämnden

Budget 2013. Kommunstyrelsens verksamheter. Miljö och Byggnadsnämnden Budget 2013 Budget 2013 Kommunstyrelsens verksamheter Miljö och Byggnadsnämnden 0001-0006 Politisk org 0100 Kommunchef 0101 Adm/Kval chef 0130 Arbetsmarknadsenheten 0140,0102,0103 Näringlivsenh Näringsliv,

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015

Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015. 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Handlingsprogram för skydd mot olyckor 2013-2015 2012-11-06 Efter remissrunda Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-03, 98 Diarienummer 382/12-015 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum: Plats och tid Brandstationen Lessebo, kl 08,30 11,50 Beslutande Monica Widnemark (S), ordförande Åke Carlsson (C),

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2014

Budget- och verksamhetsplan 2014 Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs

Läs mer

Protokoll. 9 Överenskommelse för anskaffning av skulptur av Bengt Olson

Protokoll. 9 Överenskommelse för anskaffning av skulptur av Bengt Olson Kristinehamns kommun Kommunstyrelsen Protokoll Sammanträdesdatum 2017-01-10 12(26) Ks/2012:236 9 Överenskommelse för anskaffning av skulptur av Bengt Olson Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar

Läs mer

Yttrande Demokratiutredningen - Låt fler forma framtiden!

Yttrande Demokratiutredningen - Låt fler forma framtiden! Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson, 0550-88 009 linn.carlsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-06-09 Ks/2016:66 Sida 1(4) Yttrande Demokratiutredningen - Låt fler forma framtiden! Förslag

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Överenskommelse om förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagandet av berusade personer

Överenskommelse om förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagandet av berusade personer TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman johan.ohman@kristinehamn.se Datum 2015-09-22 Överenskommelse om förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid omhändertagandet av berusade

Läs mer

Larmcentral Kalmar kommun

Larmcentral Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Gert Friberg 2013-08-19 SFN 2012/0227 0480-45 75 21 Servicenämnden Larmcentral Kalmar kommun Förslag till beslut Brandkåren har utrett den kommunala

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS

KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS KOMMUNENS PLAN FÖR RÄDDNINGSINSATS Ovako Hellefors AB och Ovako Hofors AB i Hällefors ÖSTRA INDUSTRIOMRÅDET HÄLLEFORS Diarienummer: 205/13-300 Antagen av direktion 2013-06-19 Inledning Lagen (1999:381)

Läs mer

Förslag på att införa sociala investeringsfonder

Förslag på att införa sociala investeringsfonder 2013-04-02 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förslag på att införa sociala investeringsfonder Beslutsunderlag Budget 2013 med plan för 2014 och 2015, beslutad i KF den 26 november 2012 Individ- och omsorgsförvaltningens

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå

Revisionsrapport Samordningsförbundet Activus Piteå Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Piteå Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år

Vision Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen. Näringsliv. Infrastruktur. Välfärd. Vardagsliv. 15 år 15 år Vision 2030 Kristinehamn 2030 den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen Prioriterade områden 5 års period Vardagsliv Boende, fritid, kultur, miljö Välfärd Vård, utbildning, omsorg Näringsliv Företagande,

Läs mer

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS)

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) STYRDOKUMENT 1(9) Beteckning Dnr Bas 2013/129 Godkänd/ansvarig Budgetförslag 1, 2014 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) Uppdraget Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden

Läs mer

Förslag till avveckling av kommunens stiftelser (donationsfonder)

Förslag till avveckling av kommunens stiftelser (donationsfonder) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Datum 2015-10-12 Ks/2014:175 044 Fonder/Stiftelser/Donationer Förslag till avveckling

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping Håbo

FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten Enköping Håbo FÖRBUNDSORDNING för Räddningstjänsten 1 Benämning och säte Förbundet benämns Räddningstjänsten och har sitt säte i s kommun. 2 Medlemmar Medlemmar i förbundet är s kommun och kommun. 3 Ändamål Förbundet

Läs mer

Samordningsförbundet Consensus

Samordningsförbundet Consensus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden

PM 2011-03-03. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden 1(5) KS 2011/0056 Utredning gällande behov av fastigheter för särskilda boenden och gruppboenden Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2011-02-14 uppdragit åt kommunledningskontoret att, i samråd med socialförvaltningen,

Läs mer

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet

Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret Prövning av ansvarsfrihet 2016-04-15 KS-2016/788.912 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2015 -

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler

Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler Utlåtande 2006: RIV (Dnr 308-181/2006) Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Beloppet för stimulansbidrag för

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Till Farsta stadsdelsnämnd. Ny gruppbostad i Sköndals Centrum, kv Vetebrödet Genomförandeärende

Till Farsta stadsdelsnämnd. Ny gruppbostad i Sköndals Centrum, kv Vetebrödet Genomförandeärende Farsta Stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Sid. 1/5 Kansliet 2006-03-07 /G Ferdman Tel: 508 18 161 E-post: gunnar.ferdman@farsta.stockholm.se Dnr 303-173/2006 SDN 2006-03-23 Till Farsta stadsdelsnämnd

Läs mer

Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43

Budget och verksamhetsplan. samt plan 2014-2015. 2012-10-15 Dnr 201-1177/2012 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 Budget och verksamhetsplan 2013, samt plan 2014-2015 2012-10-15 Fastställd av förbundsfullmäktige 2012-11-20, 43 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Ekonomi... 6 2.1 Ekonomiska förutsättningar...

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Ansökan från Degerfors IF

Ansökan från Degerfors IF Ekonomiavdelningen Madelene Hedström 0586-482 67 madelene.hedstrom@degerfors.se TJÄNSTESKRIVELSE 2016-11-01 Ert datum Kommunstyrelsen Referens KS 00211-2016 Er referens 1(5) Ansökan från Degerfors IF Förslag

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 190 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Arbetstutskottet

Sammanträdesprotokoll. Arbetstutskottet Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Räddningsstationen Avesta kl 09.00-10.30 Beslutande Per Jansson (S) Hedemora, ordförande Teemu Sulin (V) Fagersta Lars Levahn (S) Avesta Gunnar Tiger (S) Norberg

Läs mer

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid 1(10) STYRDOKUMENT DATUM 2012-02-28 Dnr 204/12-180 Kommunstyrelsens riktlinjer för räddningsinsats Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Kommunstyrelsens

Läs mer

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015. Förtroendevalda revisorer 2015-10-12 I Falkenbergs k- smroun I Kommunstyrelxefö "'ökningen Konsfienhc; ton 7 n!5 -tn- i 3 ' Drir r D pi KS> - A?> r OA l Kommunfullmäktige i Varbergs kommun Kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2016 Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Activus April 2017 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Syfte

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Förbundsordning för Nerikes Brandkår

Förbundsordning för Nerikes Brandkår Förbundsordning för Nerikes Brandkår Antagen av kommunfullmäktige den 9 juni 1997, 54. Ändrad av kommunfullmäktige den 21 september 1998, 45. Ändrad av kommunfullmäktige den 18 september 2000, 73 Ändrad

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. Datum Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. Datum Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM. Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. STORFORS KOMMUN Datum 2016-06-20 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 27 juni 2016, kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Marie Andersson 2009-11-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA Samverkansavtalet

Läs mer

SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Avesta SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Fagersta Långshyttan Norberg Hedemora Horndal Fors Postadress: Axel Johnsons väg 70 774 34 AVESTA Tfn: 0226-64 58 00 E-post: sdr@avesta.se Hemsida: wwww.sdrf.nu

Läs mer

Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per Höglandets räddningstjänstförbund

Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per Höglandets räddningstjänstförbund Kvartalsrapport 3 Budgetuppföljning jan september 2016 Innehållsförteckning Kvartalsrapport 3 per 2016-09-30 Höglandets räddningstjänstförbund Delårsresultat med prognos 3 Uppföljning per funktion 4-6

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016

Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.com/se Anneth Nyqvist Certifierad kommunal revisor Oktober 2016 Översiktlig granskning av delårsrapport 2016 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Samordningsförbundet Activus

Samordningsförbundet Activus www.pwc.se Revisionsrapport Revision 2015 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Activus Mars 2016 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer