Redovisning av arbetet med detaljplan Vålösundet östra del 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av arbetet med detaljplan Vålösundet östra del 2"

Transkript

1 Tjänsteskrivelse Sida 1(6) Kommunledningsförvaltningen Kalle Alexandersson, Datum Ks/2010: Planfrågor Redovisning av arbetet med detaljplan Vålösundet östra del 2 Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, , bland annat att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att i dialog med huvudmannen för båtupplaget genomföra en förutsättningslös utredning om upplagets lokalisering och upprätta ett genomförandeavtal avseende båtupplagets hantering. Avtalet skall underställas kommunstyrelsen senast i samband med beslut om utställning av detaljplanen. Planeringsavdelningen har begärt utställningsbeslut av kommunstyrelsen för detaljplan Vålösundet östra del 2 och innebörden av utredningen och avtalet ska därmed redovisas och godkännas av kommunstyrelsen innan utställningsbeslut om planen fattas. Beslutsunderlag Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den Ärendet Den fördjupade översiktsplanen för Vålösundet östra (antagen av kommunfullmäktige 2010) anger bland annat att båtupplaget Kapurja ska avvecklas och flyttas cirka 200 meter mot nordost. Skälen till detta är i huvudsak följande: Enligt Länsstyrelsens yttrande över den fördjupade översiktsplanen ska ett skyddsavstånd på 50 m mellan båtupplaget och omkringliggande bostäder upprättas när området detaljplaneläggs för att klara riskerna för bl.a. brand. Länsstyrelsen har möjlighet att upphäva kommunens detaljplaner om kommunen inte beaktar de risker som Länsstyrelsen har yttrat sig över. Ett skyddsavstånd på 50 m mellan båtupplaget och omkringliggande bostäder innebär att 16 bostadsfastigheter måste avvecklas och lösas in eller åtgärdas. c:\users\kalen\appdata\local\temp\ks_2010_137 - redovisning av arbetet med detaljplan vålösundet östra del 2 - ver 1{fcfe-6f1f e-a101}.rtf KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 1. Kommunledningsförvaltningen Kristinehamn E-post Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 1 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

2 2 Marken där båtupplaget ligger behöver ianspråktas för en framtida förbindelse (dvs Beckasinvägen II ) mellan Vålösundsvägen och Tranvägens kommande förlängning. Marken behövs för att ersätta de parkeringsplatser som försvinner när det centrala grönområdet mellan Vålösundsvägen och vattnet utvidgas. Marken behövs för framtida centrumfunktioner. En fördjupad översiktsplan är vägledande och inte bindande. I samband med beslut om samråd av detaljplan Vålösundet östra del 2 beslutade kommunstyrelsen ( ) bland annat att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att i dialog med huvudmannen för båtupplaget genomföra en förutsättningslös utredning om upplagets lokalisering och upprätta ett genomförandeavtal avseende båtupplagets hantering. Avtalet skall underställas kommunstyrelsen senast i samband med beslut om utställning av detaljplanen. Planeringsavdelningen har begärt utställningsbeslut av kommunstyrelsen för detaljplan Vålösundet östra del 2 och utredningen och avtalet bör därmed redovisas och godkännas av kommunstyrelsen innan utställningsbeslut om planen fattas. Utredning av lokalisering av båtupplaget Under hösten 2011 utsågs en projektledare för arbetet och en processplan togs fram. Processplanen bestod av följande huvudpunkter: 1. Utredning av befintligt läge. 2. Flytting av båtupplaget generella frågor oberoende av lokalisering, t.ex. ytbehov, markförhållanden, skyddsåtgärder m.m. 3. Lokalisering enligt den fördjupande översiktsplanen eller körplanen 4. Förhandlingar förankring avtal. 5. Avtal till kommunstyrelsen i samband med utställning av detaljplanen. Utredning av befintligt läge Under senhösten 2011 togs en muntlig kontakt med Länsstyrelsens samhällsbyggnadsavdelning. Länsstyrelsens tjänsteman vidhöll ståndpunkten att ett skyddsavstånd på 50 m var nödvändigt mellan upplag och bostad. Flera bränder båtupplag, bl.a. på Hammarö, hade ytterligare stärkt Länsstyrelsens syn i frågan. Vidare utredningar om skyddsavstånden eller skyddsåtgärder gjordes därför inte i detta skede. En lösning för att kunna behålla båtupplaget trots 50 m skyddsavstånd skulle kunna vara att lösa in omkringliggande 16 bostadsfastigheter till ett värde av minst 16 mkr. En annan lösning skulle kunna vara att lösa in båtupplaget och ersätta båtklubben enligt gällande ersättningsregler (marknadsvärde enligt expropriationslagen). Med anledning av planläggningens syfte (bl.a. att möjliggöra permanentboende, skapa förutsättningar för båtlivet samt att bevara områdets karaktär) bedömdes inget av dessa båda ovanstående alternativ som lämpliga. Flyttning av båtupplaget, generella frågor oberoende av lokalisering/lokalisering enligt den fördjupande översiktsplanen eller körplan Eftersom det inte verkade vara möjligt att behålla upplaget i befintligt läge påbörjades lokaliseringsdiskussionen med båtklubben direkt. A9:s före detta 2

3 3 körplan och lokaliseringen enligt den fördjupade översiktsplanen var alternativen. Körplanen har tillräcklig storlek men ligger perifert, saknar inhägnad och är tillgänglig från flera skyddade tillfartsvägar. Kostnadsmässigt är körplanen billigare att iordningställa än förslaget enligt den fördjupade översiktsplanen. Genomförandet är dock fortfarande förenat med stora kostnader. Parterna ansåg inte att körplanen var ett alternativ att diskutera vidare utifrån. Båtklubben ansåg inte att läget var bra och kommunen bedömde i detta skede att planprocessen skulle kunna förlängas väsentligt om alternativ körplanen förordades från kommunens sida. En diskussion inleddes därför med båtklubben om en flytt i enlighet med förslaget i den fördjupade översiktsplanen. Förhandlingar pågick med båtklubben mellan senhösten 2011 och årsskiftet 2012/2013. Ett förslag togs fram som baserades på att båtklubben skulle ersättas med motsvarande ytor som nuvarande båtupplag och att skjulägarna skulle erbjudas båtplats i nya hangarer. Erbjudandet byggde på att varje enskild skjulägare skulle ersättas enligt marknadsvärdet på respektive skjul och att skjulägaren skulle betala för standardhöjningen i hangarplatser relativt storlek i tidigare skjulbyggnad. Förhandlingar förankring avtal Under januari 2013 förankrades ovanstående inriktning med båtklubben och utkast till ett avtal påbörjades. I samband med detta studerades de juridiska aspekterna för flyttning av båtupplaget ingående. Planeringsavdelningen och fastighetsavdelningen har konsulterat värderingsexperter, juridisk kompetens och Sveriges kommuner och landsting. Särskilt studerades hur de olika alternativen förhåller sig till Lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter samt Lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler. Lagen om kommunala befogenheter reglerar bland annat rätten för kommuner att lämna olika former av bidrag, bistånd och stöd. Innebörden av lagstiftningarna innebär att kommunen inte får ersätta båtklubben på ett sådant sätt att det kan klassas som ett gynnande. EU:s statsstödsregler skall säkerställa att konkurrensen inom den inre marknaden inte snedvrids. Eftersom det finns kommersiella anläggningar inom kommunen med liknande verksamhet får förfarandet inte skapa konkurrensfördelar för båtklubben gentemot dess konkurrenter. I Kristinehamns kommun är byggkostnaden för ett nytt båtupplag högre än vad dess marknadsvärde skulle bli (enligt en avkastningsvärdering). Kontentan av detta är att det på kommersiella grunder inte är möjligt att uppföra ett båtupplag inom Kristinehamn. Att ersätta befintliga hårdgjord ytor med likvärdiga ytor inom det område som anges i den fördjupade översiktsplanen är enligt planeringsavdelningens bedömning fullt genomförbart enligt gällande lagstiftning eftersom en marknadsvärdering av den hårdgjorda ytan inom det nya upplaget inte överstiger marknadsvärdet av de befintliga ytorna. Därmed skulle kommunen kunna förvärva båtklubbens fastighet för dess marknadsvärde, uppföra ett nytt upplag (långt över marknadsvärdet) och därefter avyttra det nya båtupplaget till båtklubben till marknadsvärdet för det nya båtupplaget. Att ersätta de privata båtskjulen inom befintligt båtupplag är dock en mer komplicerad fråga. Det mest kostnadseffektiva sättet att ersätta befintliga 65 båtskjul är att uppföra några större hangarer på det nya området. Även här är det ur kommersiella grunder inte möjligt att nyuppföra hangarer för båtförvaring då en preliminär avkastningsvärdering pekar på ett lägre marknadsvärde än byggkostnaderna. Marknadsvärdet av de befintliga skjulen är 3

4 4 dock inte tillräckligt högt för att motsvara marknadsvärdet av den standardhöjning som hangarplatser skulle innebära. Båtklubben har inte möjlighet att medfinansiera denna mellanskillnad själv och om kommunen skulle finansiera resterande del av mellanskillnaden skulle det enligt planeringsavdelningens bedömning strida mot gällande lagstiftning. Bedömningen av de jurisdiska aspekterna är att en flyttning enligt de undersökta alternativen riskerar att vara oförenlig med gällande lagstiftning. Planeringsavdelningen vill dock betona att detta är bedömningar men menar ändå att det med stöd av ovanstående finns skäl att överväga andra alternativ. Ny utredning av befintligt läge Med anledning av osäkerheterna om de juridiska förutsättningarna för en flytt beslutade planeringsavdelningen sig för att gå tillbaka och utreda vidare de förutsättningarna som angavs i den fördjupade översiktsplanen för att flytta båtupplaget, dvs: Skyddsavstånd mellan båtupplag och bostäder Behovet av en förbindelseväg (Beckasinveägen II) mellan förlängningen av Tranvägen och Vålösundsvägen Behovet av ytterligare parkeringsplatser Behovet av en yta för centrumfunktion Skyddsavstånd Planeringsavdelningen uppdrog åt Brandskyddslaget att utreda vilket skyddsavstånd som erfordras om båtupplaget planläggs i befintligt läge. Enligt Brandskyddslaget är det en brand som utgör dimensionering för skyddsavstånden. Enligt Brandskyddslaget behöver säkerhetshöjande åtgärder genomföras och att dessa i första hand kan regleras med planbestämmelser. I huvudsak innebär dessa att inom 20 meters avstånd från båtupplaget ska bostadshus utföras med fasader, tak, fönster och öppningar så att brandspridning förhindras under den tid det tar att utrymma byggnaden. Alternativt kan båtskjul inom skyddszonen flyttas eller förses med skydd som förhindrar brandspridning. Planeringsavdelningen bedömer att det genom en lämplig utformning av planen och planbestämmelser går att undvika även extra ordinära åtgärder på bostäder. Detta innebär några mindre förändringar inom båtupplaget i form av rivning av ett fåtal båtskjul. Brandskyddslagets analys strider dock mot Länsstyrelsens hittillsvarande uppfattning som innebär ett skyddsavstånd till bostäder på 50 meter. Förnyad dialog har därför genomförts med Länsstyrelsen och det är planeringsavdelningens uppfattning att Länsstyrelsen numera är öppen för att lösa säkerhetsfrågorna inom området enligt detaljplaneförslagets inriktning utretts (se förslag till detaljplan för Vålösundet östra del 2). Det är dock inte förrän i Länsstyrelsens så kallade granskningsyttrande i samband med utställningen av detaljplanen som Länsstyrelsen kommer att lämna ett tydligt besked i frågan. Eftersom frågan om skyddsavstånd kanske inte anses lika tungt vägande som tidigare måste även tyngden i de andra motiven för flyttning av båtupplaget värderas. Trafiksystemet och behovet av Beckasinvägen II 4

5 5 Den framtida parallellvägens syfte är i huvudsak att avlasta Vålösundsvägen den trafikökning som genereras av en framtida ökning av boende inom Vålösundsområdet. Denna ökning kommer till sin största del ske öster om befintlig bebyggelse och inom Jutviksområdet. Inom ramen för planarbetet i Vålösundet har en trafikutredning genomförts vars syfte bland annat har varit att utröna om planerad förbindelse vid båtupplaget kan ersättas på annat sätt eller helt undvaras. Utredningen visar att vägen inte behövs ur ett kapacitetsperspektiv. Det reviderade förslaget till detaljplanen har utformats i enlighet med trafikutredningen förslag (se förslag till detaljplan för Vålösundet östra del 2). Behov av parkering Behovet av ytterligare parkeringsplatser har utretts (se förslag till detaljplan för Vålösundet östra del 2). I jämförelse med andra skärgårdskommuner anses erforderligt antal parkeringsplatser kunna skapas på andra sätt i detaljplanen. Behov av centrumfunktion Om båtupplaget blir kvar i nuvarande läge finns det enligt planeringsavdelningen anledning att ifrågasätta det tidigare ställningstagandet att nuvarande nedre plan på båtupplaget behövs för centrumändamål. Planeringsavdelningen förordar istället att fastigheterna vid Vålösundsvägen närmast Kapurja ges beteckningen BC (bostäder/centrum) samt C (centrum) i det reviderade förslaget till detaljplan. Det betyder att dagens fastigheter ges en flexibel användning i plan och att området därmed kan utvecklas på dess egna villkor, istället för att kommunen ska försöka fylla ett antal tomställda båtskjul med centrumverksamheter utretts (se förslag till detaljplan för Vålösundet östra del 2). Sammanfattning av ny utredning Inga av de argument som tidigare har legat till grund för en flytt av båtupplaget verkar längre vara relevanta. Sammantaget bedömer planeringsavdelningen därför att båtupplaget planläggs i nuvarande läge och ges möjlighet att utökas österut. Planeringsavdelningen anser att denna lösning bättre överensstämmer med syftet att behålla områdets karaktär och att stärka båtlivet i området. Lösningen blir även billigare då det inte behövs en flytt av båtupplaget, en ny gata, nya parkeringar samt ett nytt centrumområde. Centrumområdet skulle dessutom kräva att kommunen hittar näringsidkare som vill bedriva verksamhet inom området. För att hantera riskfrågorna kopplade till båtupplaget i förslaget till detaljplan har vissa ytor belagts med restriktioner. Inom dessa restriktionsytor kommer varken båtar eller bilar att kunna ställas upp. I genomförandeavtalet med båtklubben kompenseras båtklubben för detta i form av motsvarande ytor öster om nuvarande upplag. Därutöver byter kommunen viss mark med båtklubben mot ytterligare mark som planläggs som båtupplag öster om nuvarande upplag. För att klara de miljökrav som ställs i samband med detaljplanering krävs olika åtgärder, bl.a. avseende hantering av dagvatten. De översiktliga kostnadsberäkningarna för det reviderade detaljplaneförslaget och enligt den fördjupande översiktsplanens förslag redovisas nedan: Upplag enligt reviderat detaljplaneförslag Kostnad tkr Iordningställande av båtupplag, inkl ersättningsytor 8000 och dagvattenhantering Markundersökning inkl vissa åtgärde4r

6 6 Planlagd allmän platsmark inom båtklubbens 500 nuvarande fastighet. Summa 9500 Upplag enligt FÖP-alternativ Båtupplag Markundersökning/sanering 1500 Beckasinvägen II 3000 Dagvatten/VA 2500 Markarbeten centrum och parkering (20000 kvm) 8000 Summa När det gäller genomförandeavtalet har planeringsavdelningen har efter diskussioner med båtklubben kommit överens om en inriktning. Däremot behövs mer tid för att nå ett undertecknat avtal mellan de båda parterna. I det avtal som diskuteras med båtklubben förbinder sig inte kommunen att genomföra överenskomna åtgärder innan detaljplanen har vunnit laga kraft. Eftersom det är angeläget att planarbetet fortskrider anser planeringsavdelningen att kommunstyrelsen bör godkänna inriktningen för båtupplagets lokalisering enligt de utredningar som planeringsavdelningen redogör för i denna skrivelse (och som redovisas i sin helhet i planförslaget). Planeringsavdelningen anser inte att det finns anledning att skjuta på utställningsbeslutet till dess att genomförandeavtalet är undertecknad. Detta måste dock vara undertecknat senast inför kommunstyrelsens beredning om antagande av detaljplanen. Kommunstyrelsen bör därför upphäva beslut om att ett genomförandeavtal med huvudmannen måste underställas kommunstyrelsen i samband med utställningen av detaljplanen. Istället kan kommunstyrelsen fatta ett beslut om att ett avtal måste underställas kommunstyrelsen innan planen bereds i kommunstyrelsen för antagande. På det sättet ges planeringsavdelningen mer tid att slutföra arbetet med genomförandeavtalet samt att planprocessen fortskrider och länsstyrelsen med fler får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Förslag till beslut 1. Inriktningen för det fortsatta planarbetet är att båtupplaget Kapurja ska vara kvar i befintligt läge och utvidgas åt öster, i enlighet med planeringsavdelningens reviderade planförslag. 2. Beslut om att ett genomförandeavtal med huvudmannen måste underställas kommunstyrelsen i samband med utställningen av detaljplanen upphävs. 3. Ett genomförandeavtal med båtklubbens huvudman ska underställas kommunstyrelsen innan planen bereds i kommunstyrelsen för antagande. Skickas till Planeringsavdelningen Anders Dahlén Kommunchef Kalle Alexandersson Planeringschef 6

7 7

8 8

9 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Tekniska förvaltningen Jan Wetterstrand, Datum Ks/2014: Fastighetsfrågor - allmänt Renovering och förbättringsåtgärder inom lokaler med verksamhet Christinateatern, samt förslag till utökad hyresyta och utökad driftbudget för Kulturnämnden Ärendet Det har under en period pågått arbete med att ta fram ett förslag till ombyggnad/modernisering av förhyrda lokaler för Christinateaterns verksamhet i Kristinehamn. Ett av målen förutom bättre arbetsmiljö har varit att göra det möjligt att visa större produktioner i lokalerna. Utgångsläget har varit att hyresvärden ansvar för och bekostar ombyggnaden, men att hyresgästen Kristinehamns Kommun svarar för den ökade kostnaden genom ett nytt hyreskontrakt som skall täcka även den tänkta investeringen. Under projektets framskridande har även framtagets förslag till utökade ytor för att förbättra arbetsmiljön vid Christinateatern. Kulturnämnden har i sitt förslag Kn/2014: , , förordat en utökning av hyresytor och begärt utökning av driftsram för ökad hyreskostnad. Samt föreslår kommunstyrelsen uppdraga till Kulturchefen att tillsammans med Fastighetschefen teckna nya hyreskontrakt med till högsta sammanlagda bashyreskostnad på enmiljontrehundranittiosextusen/ / kronor i 2014 års indexnivå. Kulturnämnden förslår även en avtalstid på sex år med möjlighet till fem års förlängning och med 12 månaders uppsägningstid. Nuvarande hyresnivå är ca kronor I övrigt hänvisas till Kulturnämndens ärende med tillhörande underlag. Beslutsunderlag Kn Renovering och förbättringssatsning på Christinateatern KS Beslut om förhyrning för utökning av entré vid Christinateatern i Kristinehamn. KS Renovering och förbättringsåtgärder inom lokaler med verksamhet Christinateatern. Kn Renovering och förbättringsåtgärder inom lokaler med verksamhet Christinateatern, samt förslag till utökad c:\users\kalen\appdata\local\temp\ks_2014_87 - renovering och förbättringsåtgärder inom lokaler med verksamhet christinateatern, samt förslag till utökad hyresyta och utökad driftbudget för kulturnämnden - ver 1{fcfe-6e.rtf KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 6E. Tekniska förvaltningen Kristinehamn E-post Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 9 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

10 2 hyresyta Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar om utökning och ombyggnad av hyreslokaler för Christinateatern s verksamhet i Kristinehamn, Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kulturchefen att tillsammans med fastighetschefen förhandla fram och teckna nya grundhyreskontrakt till maximalt, enmiljontrehundranittiosextusen/ / kronor i 2014 års hyresnivå, gällande lokaler för Christinateaterns verksamhet i Kristinehamn, Kommunstyrelsen beslutar att hyresavtalens giltighetstid skall vara sex år med möjlighet till förlängning av högst fem år per gång och med 12 månaders uppsägningstid. Kommunstyrelsen beslutar höja driftsbidragfrån år 2015, till kulturnämnden för att täcka grundhyreskostnaden för Christinateatern i Kristinehamn till den nivå som slutligen fastställes vid tecknandet av nya hyreskontrakt, dock till högst enmiljontrehundranittiosextusen/ /kronor i 2014 år indexvärde. Skickas till Kulturnämnden Fastighetsavdelningen Anders Dahlén Kommunchef Jan Wetterstrand Fastighetschef 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson, Datum Ks/2012: Organisation Kommunstyrelsen Utvidga åldersspannet i Kom i Jobb Sammanfattning Socialnämnden har inkommit med ansökan om att utöka åldersspannet i arbetsmarknadsprojektet Kom i Jobb. Beslutsunderlag Socialnämnden Tjänsteskrivelse socialförvaltningen Tjänsteskrivelse ekonomiavdelningen Ärendet Socialnämnden ansöker om att 10% av målgruppen, 8 personer, får vara deltagare utanför det i projektet beslutade åldersspannet år. Anledningen är att det finns äldre personer som är i behov av insatsen som nekas på grund av ålder. Ekonomiavdelningens överväganden. Ekonomiavdelningen ser inget hinder för att utöka åldersspannet enligt socialnämndens begäran. Eftersom den aktuella förändringen omfattar äldre personer med högt försörjningsstöd leder detta till att projektets ekonomiska förutsättningar förbättras och att utbetalat försörjningsstöd kan sänkas. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att bevilja socialnämndens begäran om utökning av åldersspannet i arbetsmarknadsprojektet Kom i Jobb. Skickas till Socialnämnden Ekonomiavdelningen Anders Dahlén Kommunchef Morgan Persson Ekonomichef c:\users\kalen\appdata\local\temp\ks_2012_262 - utvidga åldersspannet i kom i jobb - ver 1{fcfe-6b e0-000e-a101}.rtf KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 1. Ekonomiavdelningen Kristinehamn E-post Besöksadress Uroxen Kungsgatan Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

62 62

63 63

64 64

65 65

66 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson, Datum Ks/2014: Ansökan om bidrag Ansökan från KFUM och Hyresgästföreningen om bidrag till sommarkolloniverksamhet 2014 Sammanfattning KFUM och Hyresgästföreningen har i skrivelse ansökt om kr för sommarkollo på Kvarndammen Planerna är att tillsammans driva en veckas sommarkollo på Kvarndammen. Avgiften är starkt reducerad så att alla ska ha möjlighet att vara med. KFUM kommer att vara ansvariga för verksamhetens planering, genomförande och administration medan Hyresgästföreningen kommer att sprida information via alla sina olika kanaler. Anmälningsavgiften för sommarkollo 2014 är 100:- Budget för årets sommarkollo baseras på 30 deltagande barn i ålder 7-12 år. Budget: Två ledare :- Lönebikostnader 7 040:- Inbjudan/annonser 1 500:- Material och hyra 3 000:- Total kostnad kronor Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Ärendet Ansökan från KFUM och Hyresgästföreningen om kronor för sommarkollo på Kvarndammen Ärendet har behandlats i Föreningsrådet c:\users\kalen\appdata\local\temp\ks_2014_98 - ansökan från kfum och hyresgästföreningen om bidrag till sommarkolloniverksamhet ver 1{fcfe-6ad da-000e-a101}.rtf KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 1. Ekonomiavdelningen Kristinehamn E-post Besöksadress Uroxen Kungsgatan Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

67 2 Om verksamheten skall permanentas får den från 2015 och framåt inrymmas i de medel som anslagits för barn i ekonomiskt utsatta familjer. Förslag till beslut Kommunstyrelsen beviljar KFUM och Hyresgästföreningen bidrag till sommarkolloniverksamhet 2014 med kr. Finansiering sker genom ianspråktagna medel till Kommunstyrelsens förfogande för föreningsverksamhet. Skickas till Ekonomiavdelningen Föreningsrådet Anders Dahlén Kommunchef Morgan Persson Ekonomichef 67

68 68

69 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson, Datum Ks/2013: Fastighetsfrågor - allmänt Kommunstyrelsen Begäran om tilläggsanslag och ramutökning för täckande av behov av serviceboende LSS, gruppbostad och bostödinsatser. Sammanfattning Socialnämnden har inkommit med begäran om tilläggsanslag med sammantaget 5 681, 6 tkr för täckande av behov av serviceboende LSS, gruppbostad LSS och bostödsinsatser. Beslutsunderlag Socialnämndens beslut Tjänsteskrivelse Socialförvaltningen Tjänsteskrivelse ekonomiavdelningen Ärendet Socialnämnden har inkommit med begäran om tilläggsanslag med sammantaget 5 681, 6 tkr för täckande av behov av serviceboende LSS, gruppbostad LSS och bostödsinsatser. Socialförvaltningen har identifierat 24 personer med behov av bostödsinsatser/gruppbostad. Det handlar om personer födda mellan 1989 och 1995 som idag har LSS insatser och som har avslutat eller inom ett par år kommer att avsluta sin gymnasieutbildning. De förslag som föreslås är dels förtätning inom ramen för de gruppbostäder som redan finns samt etablering av en ny boendeenhet modell serviceboende LSS. Av den ekonomiska kalkylen framgår att den årliga driftkostnaden beräknas till 5 681,6 tkr. Av kalkylen framgår också att investeringskostnaden/etableringskostnaden uppgår till 283 tkr. Förvaltningen planerar att starta verksamheten 1/ Efter kontakter med förvaltningen har överenskommits att ett tillskott innevarande år behövs med tkr innefattande tillkommande driftkostnader och investerings/etableringskostnader. Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens ekonomiutskott med avseende på belastningen 2015 och framgent. c:\users\kalen\appdata\local\temp\ks_2013_178 - begäran om tilläggsanslag och ramutökning för täckande av behov av serviceboende lss, gruppbostad och bostödinsatser. - ver 1{fcfe-6b5f d7-000e-a101}.rtf KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 1. Ekonomiavdelningen Kristinehamn E-post Besöksadress Uroxen Kungsgatan Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

70 2 Ekonomiavdelningens överväganden En förutsättning för beviljande av tilläggsanslag för start under 2014 är att verksamheten även är finansierad under 2015 och framgent. Efter de diskussioner som förts i ekonomiutskottet är uppfattningen att samsyn finns att nämnden beviljas serviceutökning med 5 681,6 tkr i budget för Ekonomiavdelningen förutsätter vidare att socialförvaltningen samråder med fastighetskontoret innan kontraktskrivning mm. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige bevilja Socialnämnden tilläggsanslag med tkr för utökning av serviceboende LSS, gruppbostad LSS och bostödsinsatser. Finansiering sker genom ianspråktagande av Kommunfullmäktiges anslag för oförutsett med motsvarande belopp. Skickas till Socialnämnden Ekonomiavdelningen Anders Dahlén Kommunchef Morgan Persson Ekonomichef 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson, Datum Ks/2014: Budget Kommunstyrelsen Ansökan om extra anslag för utbyggnad av förskolan Sammanfattning Skolnämnden har inkommit med ansökan om tilläggsanslag med tkr för att hantera det utökade behovet av barnomsorgsplatser Beslutsunderlag Skolnämndens beslut Tjänsteskrivelse ekonomiavdelningen Ärendet Skolnämnden har inkommit med ansökan om tilläggsanslag med tkr för att hantera det utökade behovet av barnomsorgsplatser Nämnden ansökte i i oktober om tilläggsanslag/ramutökning med tkr för start av två nya avdelningar inom förskolan. Kommunfullmäktig beviljade KF 120/13 anslag med tkr för Nu kan konstateras att barnantalet fortsatt öka och för att tillgodose det ökade behovet äskas nu ytterliggare tkr för Ekonomiavdelningens överväganden Vid kommunstyrelsens behandling av det tidigare tilläggsärendet gjordes det övervägandet att om barnantalet fortsätter att öka kan en ny anslagsprövning bli aktuell. En förutsättning för beviljande av tilläggsanslag för start under 2014 är att verksamheten även är finansierad under 2015 och framgent. Efter de diskussioner som förts i ekonomiutskottet är uppfattningen att samsyn finns att nämnden beviljas serviceutökning med ca tkr i budget för Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att bevilja skolnämnden tilläggsanslag med tkr. Finansiering sker genom ianspråktagande av Kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda utgifter med motsvarande belopp. c:\users\kalen\appdata\local\temp\ks_2014_84 - ansökan om extra anslag för utbyggnad av förskolan - ver 1{fcfe-6b2c d8-000e-a101}.rtf E-post KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 1. Ekonomiavdelningen Kristinehamn Besöksadress Uroxen Kungsgatan Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

79 2 Skickas till Skolnämnden Ekonomiavdelningen Anders Dahlén Kommunchef Morgan Persson Ekonomichef 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 84

85 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson, Datum Ks/2014: Räddningstjänst Kommunstyrelsen Årsredovisning 2013 för Bergslagens Räddningstjänstförbund Sammanfattning Årsredovisningen för BRT har överlämnats till medlemskommunerna för godkännande. Beslutsunderlag Årsredovisning 2013 BRT Revisionsberättelse 2013 Tjänsteskrivelse Ärendet Revisionens bedömning är att resultatet i årsbokslutet innebär att de finansiella mål direktionen beslutat uppfyllts. Bedömningen av de verksamhetsmässiga målen är att förbundet i allt väsentligt når sina verksamhetsmål. Av revisionsberättelsen framgår även att Årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets finansiella resultat och ekonomiska ställning, samt har upprättats i enlighet med kommunala redovisningslagen och enligt god redovisningssed. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att med godkännande lägga Bergslagens Räddningstjänstförbunds Årsredovisning för 2013 till handlingarna. Skickas till BRT Ekonomiavdelningen Anders Dahlén Kommunchef Morgan Persson Ekonomichef c:\users\kalen\appdata\local\temp\ks_2014_34 - årsredovisning 2013 för bergslagens räddningstjänstförbund - ver 1{fcfe-6b4f e7-000e-a101}.rtf KRISTINEHAMNS KOMMUN Postadress 1. Ekonomiavdelningen Kristinehamn E-post Besöksadress Uroxen Kungsgatan Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

86 Bergslagens Räddningstjänst Årsredovisning Antagen av direktionen

87 Omslagsbild: Villabrand Karlskoga 87 2

88 Förvaltningsredovisning Ordförande har ordet... 4 Organisation och verksamhetsområde... 6 Insatsområde... 7 Vision... 8 Övergripande politiska mål för BRT... 8 Uppfyllande av säkerhetsmål enligt handlingsprogram... 9 Externa uppdrag Personal Nyckeltal Driftsredovisning, netto i Tkr Investeringsredovisning, netto Stabsavdelning Räddningstjänstavdelning Brandskyddsavdelning Larmcentral Ekonomisk översikt Redovisningsmodell Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Kassaflödesanalys Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Redovisningsprinciper år i sammandrag Ord och begreppsförklaringar Förslag till resultatdisposition

89 Ordförande har ordet Bergslagens Räddningstjänst kan med denna årsredovisning lägga verksamhetsåret 2013 till handlingarna. Förbundsets uppdrag Förbundet BRT:s uppgift är att medlemskommunerna skall erhålla en effektiv räddningstjänst inom en ekonomisk överenskommen ram. Uppdraget finns redovisat i en av medlemskommunerna antagen förbundsordning och är formulerad på följande sätt BRT skall hålla en för kommunerna gemensam räddningstjänst i enlighet med vad som enligt lag åvilar respektive medlemskommun. En av målsättningarna med arbetet inom BRT är att medverka till att olyckor eller bränder inte inträffar och att i så fall konsekvenserna av de olyckor och bränder som ändå inträffar blir så små som möjligt. För ändamålet finn inom förbundet åtta brandstationer med ändamålsenlig utrustning med möjlighet till snabba insatser vid inträffade händelser. Nya brandstationer Projektering och byggnation av ny brandstation som även skall inrymma larmcentralen sker i Karlskoga. Inflyttning kommer att ske under juni-juli I Degerfors har under årets projekterats och kommer snart att påbörjas nybyggnation av en brandstation. I stationen Filipstad sker en eventuell ombyggnad för att kunna inrymma ambulansverksamheten i Filipstadområdet. Planarbete Inom direktionens arbete har under året behandlats och antagits ett antal nya eller reviderade policys och planer, här kan som exempel nämnas en ny reviderad trafiksäkerhetspolicy och nya reviderade planer för räddningsinsats enl. Seveso II direktiven för OVOAK Hällefors och AKZO/ Casco Adhesives Kristinehamn. Tillsynsplan för 2014 är antagen av direktionen med den förändringen att vissa tillsynsfrister införts när i tid tillsyn skall ske. (fristtillsyn). Utökade samverkansområden Vidare har direktionen gett uppdrag åt förbundschefen att fortsätta överläggningar med medlemskommunera om nya utökade samverkansområden som nära sammanhänger med förbundets uppgift. Allt för att få en fortsatt effektiv räddningstjänst inom förbundet. Avslutningsvis vill jag påpeka att förbundet inom givna ekonomiska ramar klarat år 2013 på ett mycket bra sätt. Jag vill rikta ett varmt tack till all personal, förbundsledning och till direktionens ledamöter för ett mycket bra genomfört verksamhetsår Göran Ståhlberg Direktionsordförande 89 4

90 Bergslagens Räddningstjänst Brandstationerna Byggnationen av den nya stationen i Karlskoga har påbörjats med första spadtaget på Boforsudden den 6 mars. Inflyttningen är planerad att kunna påbörjas i juni I Degerfors har det fattats politiska beslut om att påbörja upphandling av byggnation av en ny brandstation. I Filipstad pågår diskussioner mellan BRT, kommunen och Landstinget i Värmland om en samlokalisering för räddningstjänsten och ambulansverksamheten på brandstationen i Filipstad. Operativ ledning Arbete fortgår att utveckla kompetens och hitta samverkansformer för ett effektivt stabsarbete i den kommande ledningsplatsen i Karlskogas nya brandstation. En två-dagars stabsutbildning har därför arrangerats på brandstationen i Kristinehamn med deltagare både från BRT och våra medlemskommuner. Utbildningen genomfördes med stöd av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. BRT medverkar i arbetet med att finna nya rutiner för Bakre ledning mellan myndigheterna i Värmlands län. IVPA IVPA (I väntan på ambulans) utförs idag i flera av våra medlemskommuner. Det avtal som funnits med Landstinget i Värmland har omförhandlats och gäller tom Avtalet med Örebro läns landsting blev inte utvärderat under 2013, varför avtalet är förlängt till Information/utbildning Kvarterstillsyn i samarbete med lokala bostadsbolag genomfördes under vecka 37. Formerna för utbildning i Grundläggande brandkunskap för medlemskommunernas anställda har utvecklats Säkerhet Samarbetet mellan BRT och medlemskommunernas risk- och säkerhetsansvariga sker via en permanent arbetsgrupp. Arbetet med vattensäkerhet i våra medlemskommuner har haft fortsatt hög prioritet under 2013 och därför har BRT gjort tillsyn på samtliga kommunala badplatser i förbundet. Uppfattningen är att säkerheten blivit bättre men är inte tillräckligt god i några fall. BRT och medlemskommunerna har skrivit under en avsiktsförklaring om ett gemensamt samarbete med de Frivilliga resursgrupperna och Civilförsvarsföreningarna i respektive kommun. Teknik Från 2013 används Rakel som BRT:s radiokommunikationssystem vilket ersätter gårdagens analoga system. Handenheter och fasta enheter i samtliga släckfordon finns nu i drift, dock ej i alla resursfordon, för utryckningspersonalen i jour och beredskap. Upphandlingen avseende ny släckbil med placering i Karlskoga är avslutad och Autokaross Rescue Systems i Floby kommer att leverera en ny brandbil byggd på ett Scania chassi. Kristinehamnsstyrkans tidigare hävare är renoverad och förflyttad till Filipstad. Administration/IT BRT har tecknat ett avtal om lönehanteringen med Lönecentrum i Kristinehamn. Samverkan Samverkan med polisen har förstärkts ytterligare. En gemensam övning med polisen och räddningspersonal har genomförts i Karlskoga som ett pilotprojekt. BRT och medlemskommunerna har påbörjat arbetet med att kartlägga nya samverkansområden. BRT och Kristinehamns kommun har som ett exempel tecknat avtal där BRT samordnar och utför skydds- och säkerhetsarbetet i Kristinehamns kommun tom Larmcentralen Larmcentralen installerar from juli trygghetstelefonerna även i Filipstads kommun. Framtiden De nya brandstationerna i den södra delen av BRT kommer att innebära en nystart och möjliggör verksamhetsutveckling på ett bättre sätt än tidigare. Det är helt nödvändigt att BRT tillskapar bättre övningsförutsättningar för utryckningsstyrkorna i förbundet. Svårigheterna att rekrytera deltidsbrandmän vid ett par av förbundets stationer är så påtaglig att det kan bli svårt att upprätthålla den nuvarande dimensioneringen/ beredskapsschemat. Anders Nilsson Förbundschef Bergslagens Räddningstjänst 90 5

91 Organisation och verksamhetsområde Bergslagens Räddningstjänst bildades I räddningstjänstförbundet ingår kommunerna Degerfors, Filipstad, Hällefors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors. Den geografiska utsträckningen är ca 140 km x 70 km. Räddningstjänstområdet omfattar stads- och tätortsbebyggelse, större mekaniska och kemisk/tekniska fabriker, stora skogsområden, jordbruk och skärgård. Europaväg och järnväg går genom området samt stora trafikmängder från och till de närliggande Dalafjällen. Syftet med räddningstjänstförbundet är att erhålla en effektiv räddningstjänst till en sammantaget låg kostnad för medlemskommunerna. Räddningstjänstförbundets främsta målsättningen är att medverka till att olyckor och bränder inte inträffar samt att konsekvenserna av de olyckor som inträffar blir så små som möjligt. Innevånarna och de som vistas inom räddningstjänstområdet skall erbjudas en kompetent och effektiv räddningstjänst med hög beredskap för att kunna rädda liv och egendom samt att skador på människa miljö och egendom begränsas. Den samlade resursen för räddningstjänstförbundet består av 179 tjänster som till sitt förfogande har ca 30 brand/räddningsfordon och ett antal besiktnings och transportfordon. Förbundet har utryckningsstyrkor och utrustning placerad på åtta brandstationer för att uppnå en optimal täckning över ytan och möjligheter till snabb insats till olycksplatsen. Insatsområde Folkmängd Degerfors ( ) 1/ Filipstad ( ) Hällefors ( ) Insatsområde Folkmängd Karlskoga ( ) Kristinehamn ( ) Storfors ( ) Totalt ( ) ORGANISATION Medlemskommunernas kommunfullmäktige Förbundsdirektion Revision Förbundschef Stab Räddningsavdelning Skyddsavdelning Larmcentral 1/ ( ) 91 6

92 Insatsområde Heltidsstationer Förbundets två renodlade heltidsstationer: Karlskoga (1+5 man) Kristinehamn (1+4 man) Deltidsstationer: Filipstad 1+5 Storfors 1+4 Lesjöfors 1+4 Degerfors 1+4 Hällefors 1+5 1/ Åtorp 1+1 Anspänningstider: Heltid: 1,5 min Deltid: 5 min Räddningsstyrkor Ledning Ytterst och övergripande ansvarig för förbundets utryckande organisation är RCB, Räddningschef i beredskap. Räddningstjänstområdet indelas i två halvor med vardera en IL, insatsledare. IL Norr för kommunerna Filipstad och Hällefors. (Beredskap) IL Syd för Degerfors, Karlskoga, Kristinehamn och Storfors kommuner. (Jour) Insatsledaren kan utgå från någon av de kommuner som ingår i syd respektive norr. Varje enskild styrka leds av en styrkeledare. 1/ Ovako Steel i Hällefors bekostar genom avtal 1 man 92 7

93 Vision Människor som bor eller vistas i våra kommuner skall känna sig trygga och säkra vad gäller hantering av risker och olyckor och känna förtroende för BRT som organisation. - Medborgarundersökningar och andra kontakter med medborgare tyder på att BRT utvecklas mot visionen. Nöjd medborgarindex för Hällefors 2012 redovisar kommunmedborgarnas betygsindex för räddningstjänsten med ett värde 66 på en 100-gradig skala. Värden 2012 för Karlskoga och Kristinehamns kommuner avseende räddningstjänst är 80 respektive 77 på samma skala. Medelindex för övriga kommuner är 74. Inga andra medlemskommuner har deltagit i medborgarundersökningen. Övergripande politiska mål för BRT BRT skall betraktas som en organisatorisk enhet, vilket innebär att alla anställda skall känna sig hemma på alla orter inom regionen. - De förhållandevis stora geografiska avstånden och de olika förutsättningar för hel respektive deltidspersonal försvårar målsättningen. Gemensamma övningar men även genom andra samlingar med medarbetare från flera stationer är ett sätt att markera samhörigheten. Skyddsavdelningens personal gör tillsyner över hela förbundsytan oavsett stationeringsort. Poolpersonalen inom räddningsavdelningen alternerar mellan heltidsstationerna. BRT skall vara föredöme för andra verksamheter som kan organiseras som kommunalförbund. - Ansvaret för detta ligger till stor del på direktionen men även på förbundsledningen. Det är viktigt att vi får en organisatorisk stabilitet och att förändringsarbetet i första hand sker när handlingsprogrammet ses över inför varje ny fyraårsperiod. Förbundsordningen medför att en tydlig dialog avseende handlingsprogram och övergripande ekonomi förs i den Samrådsgrupp som bildats mellan medlemskommunernas kommunstyrelseordförande och kommunchefer. BRT skall organiseras och planeras så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. - Handlingsprogrammet beskriver detta på ett bra sätt. Uppföljning av anspännings- och insatstider sker via stickprov. Redovisas av räddningsavdelningen under måluppfyllelse ekonomisk hushållning. BRT: s verksamhet skall stödjas av målformuleringar med ständiga kvalitetsförbättringar till en lägre kostnad. - Inriktningsmål och prestationsmål finns formulerade för samtliga avdelningar och verksamheter. Uppföljning och utvärdering av dessa mål har planerats in i en övergripande och årlig verksamhetsplan. BRT ska genom kartläggning av samhällets risker och riskutveckling samt genom aktivt förebyggande arbete medverka till ett bättre skydd och höjd säkerhet för människor, egendom och miljö. Grundsynen skall vara att riskkällor elimineras eller reduceras. - Det förebyggande arbetet har intensifierats genom ökade utbildningsinsatser som ger resultat på lång sikt. Heltidsskiftlagen samt insatsledarna utför verksamhetsbesök på skolor, förskolor, vårdboenden, samlingslokaler, enskilda företag. Verksamhetsbesöket ersätter ej tillsyn enl. LSO utan är en kontaktyta mot operativa enheterna i syfte att öka säkerheten. Förbundsledningen har tillsammans med medlemskommunernas beredskaps-och säkerhetssamordnare en samverkansgrupp beträffande säkerhetssamverkan i medlemskommunerna. 93 8

94 Uppfyllande av säkerhetsmål enligt handlingsprogram. Den enskilde skall genom mottagen information ha god medvetenhet och kunskap beträffande brandskydd och riskhantering. o Antalet brand i byggnad har minskat ytterligare och utgör 9,8 % av årets totala utryckningar. (10,9% 2012). Alla ägare eller nyttjanderättshavare inom förbundets geografiska yta bedriver ett systematiskt brandskyddsarbete. o I skyddsavdelningens dagliga arbete arbetas med verktygen, information, rådgivning, kampanjer, tillsyner mm för att uppfylla säkerhetsmålet. Ett aktivt och naturligt sätt i samverkan med medlemskommunernas arbete med att skapa robusthet och säkerhet i samhället. o Samverkan sker i form av regelbundna möte med medlemskommunernas, beredskapssamordnare, Posom grupper och olika förvaltningar i syfte gemensamt att skapa ett säkert samhälle. Antalet genom olycka omkomna människor skall minskas. o Antalet omkomna personer genom olyckor är lika med föregående år 8 st. Minimering av allvarliga personskador till följd av olyckshändelse. o Antalet svårt skadade har ökat från 31stycken till 52 stycken.. Minimering av skador på miljö och egendom. o Resultat av nedlagt arbete är svårt att mäta. Antalet brand i byggnad har dock fortsatt att minska för tredje året i följd. Ytterliggare stärkning av kommuninvånarnas förtroende för förbundets och kommunens förmåga att skapa trygg miljö. o Uppfyllande kan till viss del mätas och redovisas under avsnittet Vision (föregående sida) som upplevd trygghet i medborgarenkät. 94 9

Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänstförbund (BRT) 2014

Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänstförbund (BRT) 2014 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Datum 2015-04-22 Ks/2015:97 016 Räddningstjänst Årsredovisning för Bergslagens Räddningstjänstförbund

Läs mer

Årsredovisning 2013. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Färgelanda Mellerud Trollhättan Vänersborg

Årsredovisning 2013. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Färgelanda Mellerud Trollhättan Vänersborg Årsredovisning 2013 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Färgelanda Mellerud Trollhättan Vänersborg 1 Innehåll Förord 3 Direktionens ordförande Året som gått Direktion 6 Revision 7 Norra Älvsborgs 8

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-04-08 37 (38) 63 ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET MITT BOHUSLÄN 2014 SAMT FRÅGA OM ANSVARSFRIHET Dnr: LKS

Läs mer

Ordföranden och brandchefen har ordet 2. Vision, Verksamhetsidé och Mål 4. Nerikes Brandkårs insatsområde 6. Organisationen 7. Räddningsenheten 8

Ordföranden och brandchefen har ordet 2. Vision, Verksamhetsidé och Mål 4. Nerikes Brandkårs insatsområde 6. Organisationen 7. Räddningsenheten 8 Innehåll Förvaltningsberättelse Ordföranden och brandchefen har ordet 2 Vision, Verksamhetsidé och Mål 4 Nerikes Brandkårs insatsområde 6 Organisationen 7 Räddningsenheten 8 Skyddsenheten 10 Administrativ

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Västra Sörmlands Räddningstjänst Årsredovisning 2012 Innehåll Slanglista och värdegrund 2 Ordförande har ordet 3 Direktionen 4 Revision 5 Räddningschefen har ordet 6 Organisation 2012 7 Uppföljning av

Läs mer

Årsredovisning 2013. Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14. Bilaga 1. www.rsgbg.se

Årsredovisning 2013. Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14. Bilaga 1. www.rsgbg.se 2014 02 03 Lena Simenius Peters Avdelningschef Ekonomiavdelningen A0016/14 Bilaga 1 www.rsgbg.se Innehållsförteckning 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 1.1 Räddningstjänstförbundets uppdrag... 4 1.2 Händelser

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer 2015-03-09 RÄN-2015-0022

Handläggare Datum Diarienummer 2015-03-09 RÄN-2015-0022 Uppsala RÄDDNINGSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer 2015-03-09 RÄN-2015-0022 TIERPS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 2015-03- 03 30) PiDN/ Beteclaling: Handlnr: VS 9.06. \ 1,011A Kommunstyrelserna i Tierps kommun

Läs mer

I nnehållsförteckning

I nnehållsförteckning I nnehållsförteckning Förvaltningsberättelse Ordföranden och brandchefen har ordet 2 Vision, Verksamhetsidé och Mål 4 Nerikes Brandkårs insatsområde 6 Organisation 7 Räddningsverksamhet 8 Olycksförebyggande

Läs mer

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge Årsredovisning 29 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge i samverkan med Karlskrona och Ronneby kommun Innehåll Sammanfattning... 3 Direktion... 4 Handlingsprogram Räddningstjänst... 5-6 Statistik

Läs mer

536 Ârsredovisning för Storstockholms brandförsvar 2Ot2 (KS 2013.078)

536 Ârsredovisning för Storstockholms brandförsvar 2Ot2 (KS 2013.078) VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20t3-03-2t 9 (16) 536 Ârsredovisning för Storstockholms brandförsvar 2Ot2 (KS 2013.078) Beslut Arbetsutskottet füreslår att:

Läs mer

Stabila förutsättningar

Stabila förutsättningar Stabila förutsättningar - en utredning av Höglandets räddningstjänstförbund Höglandet Slutversion 2007-06-11 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund och slutsats... 4 Förbundets mål och inriktning...

Läs mer

Foto: Anders Geidemark. Årsredovisning 2007. Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör

Foto: Anders Geidemark. Årsredovisning 2007. Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör Foto: Anders Geidemark Årsredovisning 2007 Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör Station Köping, huvudstation Station Arboga Station Kungsör Station Kolsva Brandvärnet Valen,

Läs mer

Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda -Torsås. Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås

Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda -Torsås. Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Årsredovisning 2013 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås 0 Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Uppgift... 3 Huvudverksamhet... 3 Operativ verksamhet... 4 Förebyggande verksamhet... 7 Säkerhetssamordnare

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Ansvarsfrihet for direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda ledamöterna i densamma

Ansvarsfrihet for direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt de enskilda ledamöterna i densamma Datum -04-30 Ert datum Beteckning Er beteckning I KA RLSBOFiUS KOMMUN 2015-05- O 5 Kommunfullmäktige i Dnr medlemskommunerna för kommunalförbundet Räddningstj änsten Östra Skaraborg - Skövde, Mariestad,

Läs mer

R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN

R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN R ÄDDNINGSTÄNSTEN H ÖGA KUSTEN ÅDALEN ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RÄDDNINGSCHEFEN OM 2009 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMI 1 ORGANISATION OCH UPPDRAG 2 VERKSAMHET OCH MÅLUPPFYLLELSE 5 PERSONAL

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-15 1(41) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, onsdagen den 15 augusti 2012, klockan 09.00-12.00. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer

Årsredovisning 2014 2015-01-30. Lena Simenius-Peters Ekonomichef Förbundsledningen A0001/15. Bilaga 1. www.rsgbg.se

Årsredovisning 2014 2015-01-30. Lena Simenius-Peters Ekonomichef Förbundsledningen A0001/15. Bilaga 1. www.rsgbg.se 2015-01-30 Lena Simenius-Peters Ekonomichef Förbundsledningen A0001/15 Bilaga 1 www.rsgbg.se Innehållsförteckning 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 1.1 Räddningstjänstförbundets uppdrag... 4 1.2 Händelser

Läs mer

Årsredovisning 2013. Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Årsredovisning 2013. Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Årsredovisning 2013 Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Ordföranden har ordet När jag nu försöker summera året 2013 slår det mig att det varit ett väldigt händelserikt och positivt år. Detta trots

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Årsredovisning 2008. Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör

Årsredovisning 2008. Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör Foto: Anders Geidemark Ekhage, Kungsör Årsredovisning 2008 Gemensamt kommunalförbund för kommunerna Köping, Arboga och Kungsör Station Köping, huvudstation Station Arboga Station Kungsör Station Kolsva

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan

Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan Handlingsprogram för skydd mot olyckor Foto: Jakob Norstedt-Moberg, Fotoverkstan Höga Kusten Ådalen Härnösand, Kramfors, Sollefteå Programmet omfattar perioden 1 januari 2012 31 december 2015 1 Titel:

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

Delårsrapport januari - augusti 2013. KarlstadsregionenS räddningstjänstförbund

Delårsrapport januari - augusti 2013. KarlstadsregionenS räddningstjänstförbund Delårsrapport januari - augusti 2013 KarlstadsregionenS räddningstjänstförbund Vårt uppdrag Räddningstjänsten ska aktivt stödja och utveckla arbetet för ett tlyggt och säkert Forshaga, Grums, Hammarö,

Läs mer

INNEHÅLL. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har ordet... 3. Förvaltningsberättelse... 4. Koncernredovisning... 15

INNEHÅLL. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har ordet... 3. Förvaltningsberättelse... 4. Koncernredovisning... 15 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...... 4 Koncernredovisning...... 15 Resultaträkning Koncern... 21 Balansräkning Koncern...

Läs mer

Årsredovisning 2012 MB 1

Årsredovisning 2012 MB 1 Årsredovisning 2012 1 Under 2012 antogs ett nytt handlingsprogram för skydd och säkerhet av Nässjö och Vetlanda kommuner. Målet är bland annat att minska brott, olyckor och kostnader för materiella skador.

Läs mer