Kvalitetsrapport 2012/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport 2012/2013"

Transkript

1 SID 1 (18) Kvalitetsrapport 2012/2013 ABF Stockholm Sfi

2 SID 2 (18) SKOLENHET Skolenhet: ABF Stockholm Sfi Huvudman för utbildningen: Stockholms stad Studievägar: Sfi 2, Sfi 3 Andel som studerar dagtid: 66 % Totalt antal medarbetare: 17 Andel enligt avtal behöriga sfilärare: % Andel som studerar kvällstid: 33 % Skolform: Entreprenad Antal elever i snitt per månad: Antal sfi-lärare 13 Andel sfi-lärare med kompetensutvecklingsplan: 3 0 % Mer information om skolenheten finns på webbplats: Andel övrig tid (tex helg, distans): 1 % Andel övriga lärare: 0 % SKOLENHETENS KVALITETSARBETE Arbetsformer Vi arbetar systematiskt med kvalitetsarbete löpande under året på ledningsnivå, i arbetsgrupperna och som enskilda medarbetare. Kvalitetsarbetet är en integrerad del av ordinarie planering, styrning och uppföljning. Resultaten sammanställs, värderas och analyseras och är underlag för förbättringsåtgärder och utvecklingsprojekt. Utbildningsansvarig ansvarar för kvalitetsarbetet. Alla resultat från våra enkätundersökningar, utvärderingar, dialogmöten och andra resultat sammanställs av ledningen för att sedan tas upp med lärarna på våra veckomöten och planeringsdagar. Där går lärare och ledning tillsammans igenom dokumenten och analyserar dem. Allt dokumenteras och om så behövs vidtas 1 Elever inom sfi kan studera på heltid eller deltid, här specificeras inte studieomfattningen. 2 Behörig sfi-lärare enligt avtal innehar lärarexamen och minst 60 hp i ämnet svenska som andraspråk. 3 Sfi-lärare med kompetensutvecklingsplan innehar en planering som leder till att de kommer uppnå full behörighet enligt avtal inom maximalt ett år.

3 SID 3 (18) åtgärder som återkopplas och stäms av med eleverna, exempelvis på kommande elevråd. Centralt för skolans kvalitetsarbete är de dialogmöten som hålls två gånger per år. De drivs av eleverna själva, som klassvis förbereder frågor som de vill ta upp med ledningen och förslag på hur de tycker att verksamheten ska utvecklas. Oftast är elevernas önskemål och synpunkter möjliga att tillgodose och utveckla, vilket vi gör tillsammans, ledningen, lärare och elever. Lärarna för naturligtvis också kontinuerlig dialog med sina klasser i den löpande verksamheten. Underlag och källor Underlag för analys av resultatet är: 1. Dialogmöten (elevråd) två gånger per år, (17 av 20 grupper deltog) 2. Sammanställning av betygsstatistik 3. Inkommande synpunkter och klagomål 4. Skriftlig utvärdering om arbetssätt och kursinnehåll (en gång per termin), ca 400 personer av 600 deltog. 5. Enkätundersökning om studierna 185 elever av 600 deltog (en gång per år) 6. Arbetsmöten (en gång i veckan) och annan relevant information som bedöms vara en viktig aspekt av måluppfyllelsen. 7. Utvärderingsrapport från utbildningsförvaltningen (december 2012). Ledningen stämmer av gentemot styrdokument, mål och budget. Kvalitetsarbetet sammanställs i samband med den årliga kvalitetsrapporten. Kvalitetsrapporten är underlag för kommande års Kvalitetsplan och Kvalitetsgarantier. Analys och bedömning av kvalitetsarbetet Vi bedömer skolans kvalitetsarbete som tillfredställande. Under läsåret 2012/2013 genomförde vi två skriftliga utvärderingar, en enkätundersökning och två dialogmöten. Resultaten sammanställdes och brister och eventuella åtgärder diskuterades med lärarna och ledningen på våra veckomöten. Drygt 35 % av våra deltagare deltog i den senaste enkätundersökningen om studierna. Vi anser att 35 % är en låg siffra. Från förra året hade vi som mål att minst 75 % av våra deltagare skulle delta i vår årliga enkätundersökning. Vi förlängde tiden för genomförande av undersökningen och översatte frågorna till engelska. Trots det lyckades vi inte nå målet på 75 %. Vi behöver förbättra rutinerna kring deltagande i liknande enkätundersökningar så att fler kan delta.

4 SID 4 (18) Under december 2012 genomförde Utbildningsförvaltningen och SFI-Stockholm en fördjupad inspektion av verksamheten. Inspektionen resulterade i en rapport som tog upp svagheter, styrkor och utvecklingsområden. Rapporten har analyserats av verksamhetschefen tillsamman med övrig personal. En plan för utvecklingsarbete har upprättats. Ett årskvalitetshjul har tagits fram under våren med syfte att synliggöra och strukturera upp kvalitetsarbetet på skolan VERKSAMHETENS PRIORITERADE ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING I FÖREGÅENDE KVALITETSRAPPORT OCH KVALITETSPLAN Följande områden har varit prioriterade under läsåret 2012/2013: - Förbättra rutiner kring studieplaner och individuella samtal för kvällsstuderande - Bibehålla samma goda betygsresultat på kurs 2C - Få fler elever att svara på skriftliga undersökningar - Förbättra rutiner kring information om klagomålshantering Mål/åtaganden för läsåret 2012/ Andelen elever som uppnår godkänt betyg på kurs 2C ska fortsätta vara minst 95 % (för närvarande 100 %) - Samtliga elever som deltar i sfi-undervisningen på ABF ska känna till rutinerna om klagomålshantering - Samtliga elever som studerar kvällstid ska inneha en upprättad individuell studieplan och minst ett genomfört individuellt samtal per termin - Minst 75 % av våra deltagare ska svara på våra skriftliga undersökningar (för närvarande ca 50 %)

5 SID 5 (18) UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETENS MÅL Kunskaper Mål - Varje elev får stöd och undervisning utifrån sina individuella utbildningsmål, behov och förutsättningar. ABFs eget mål utifrån prioriterade utvecklingsområden - Samtliga elever som studerar kvällstid ska inneha en upprättad individuell studieplan och minst ett genomfört individuellt samtal per termin. Resultat I tabellerna nedan presenteras resultaten från enkätundersökningen om studierna som genomfördes under VT Antal elever som deltog i undersökningen uppgick till 180 av totalt ca 600 inskrivna på skolan (115 elever som studerar dagtid respektive 65 elever som studerar kvällstid). 1. Arbetet med individuella studieplaner Ja Nej Vet inte Jag förstår inte frågan Har du en studieplan? 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 88,3 % 82 % 8,3 % 12,8 % 2,2 % 3,5 % 1,1 % 0,5 % Varav kvällsstuderande 80 % 73,5 % 9 % 19,7 % 11 % 5,7 % 0 % 1,1 % Hur ofta har du individuellt samtal med dina lärare om dina studier och dina studieresultat? 2. Arbetet med information och återkoppling till studerande En gång/månad Två gånger/halvår En gång/halvår Aldrig 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 79,1 % 62 % 5,8 % 16,8 % 3,5 % 6,7 % 11,6 % 14,4 % Varav kvällsstuderande 41,1 % 58 % 20,7 % 15,6 % 11,2 % 4,9 % 27 % 21,5 % Stämmer Stämmer ganska Stämmer ganska Stämmer Vet inte/förstår helt bra dåligt inte alls inte frågan 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 Lärarna talar om vad vi ska lära oss på kursen 61,2 % 61,8 % 34,3 % 34,8 % 2,2 % 2,4 % 1,7 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % Lärarna talar om vad si ska göra för att klara 59,9 % 46,6 % 31,1 % 41,7 % 5,1 % 6,3 % 2,8 % 2,9 % 1,1 % 2,4 % godkänt Lärarna talar om mina resultat 61,5 % 52,7 % 32,2 % 38,9 % 4,6 % 3,0 % 1,1 % 4,4 % 0,6 % 1,0 % Lärarna talar om vad

6 SID 6 (18) jag behöver bli bättre på 54,2 % 49,8 % 31,3 % 37,7 % 10,1 % 7,2 % 1,7 % 3,9 % 2,8 % 1,4 % 3. Arbete med elever som har behov av särskilt stöd Extra tillval i skrivning och konversation arrangerades 2 gånger i veckan utanför ordinarie sfi för elever med behov av särskilt stöd under 2012/2013 och individuell undervisning med en elev en gång i veckan. Övriga resultat Nedan presenteras kort sammanfattning av rapporten som skrevs av utbildningsförvaltningen i samarbete med SFI-Stockholm efter utvärderingen i december 2012: Styrkor enligt rapporten - ABF har enbart behöriga lärare som har goda möjligheter till kompetensutveckling genom olika studiedagar. Lektionerna är omväxlande, inspirerande och utmanande för eleverna och erbjuder många tillfällen till elevaktivitet. Eleverna får oftast vara med och påverka vad man ska jobba med i klassrummet. Stora möjligheter ges till att studera mer intensivt genom att delta i flera kurser eller få extra stöd utanför sina ordinarie studier. Eleverna upplever att det är bra struktur med veckoplanering och lärplattform Fronter som komplimment till studierna. Studieplanerna har bra struktur och bra information. Svagheter - Det finns vissa tekniska problem med lärplattformen Fronter och tekniska hjälpmedel använd inte alltid optimalt för att bereda läraren mer tid till elevkotakt/elevstöd. Analys och bedömning av måluppfyllelsen 1. Arbetet med individuella studieplaner Vi anser att vi nästan når upp till skolans mål. Antal kvällsstuderande som inte har en upprättad individuell studieplan har minskat med 10,7 procentenheter om man jämför med föregående läsår. 80 % av de tillfrågade kvällsstuderande svarade att de hade studieplan. 20 % svarade nej eller jag vet inte. Bland alla våra elever ser vi även en minskning av antal elever som inte har en upprättad studieplan med nästan 6 procentenheter. Under året har vi sett till att varje ny elev som började hos oss fått en individuell studieplan i digital form under introduktionen. På så sätt kan vi försäkra oss om att samtliga nya elever får en upprättad studieplan. Vi har också lagt till en kolumn på närvarolistorna där läraren skriver i datum för senaste individuella samtal, vilket är kopplat till studieplanen. Denna strukturförbättring har lett till att ledningen lättare kan följa upp hur arbetet med studieplaner och individuella samtal fortlöper. De 20 % av kvällseleverna och de 10 % av alla

7 SID 7 (18) elever totalt som inte har eller inte vet att de har ISP är elever som har sporadisk närvaro och många avbrott. Vi kommer att försöka nå även dessa elever. 2. Arbetet med information och återkoppling till studerande Vi har fortsatt att ha bra resultat och nå skolans mål vad gäller information och återkoppling till studerande. Resultaten i enkätundersökningen visar på förbättring i jämförelse med föregående läsår förutom genomförande av individuella samtal på kvällen, då 27 % aldrig haft ett samtal enligt enkätundersökningen. För att kunna åstadkomma ovanstående resultat har vi genomfört följande: Vi har gått igenom kursmålen och betygskriterierna med eleverna på lektionerna och under individuella samtal. På det individuella samtalet har vi tagit upp var deltagaren befinner sig på väg till målet. Lärarna skriver upp datum för ett genomfört individuellt samtal på närvarolistan. Ledningen har då haft en möjlighet att reagera i de fall elever saknade datum för genomförda IS. Vi delar upp kurserna i tre delmål med mellantester efter varje delmål för att eleverna ska ha bättre översikt över hur lång denne har kommit och hur mycket det är kvar och vad som krävs för att nå varje delmål på väg till NP. På kvällen är det mer problematiskt att genomföra individuella samtal då närvaron är mer sporadisk. Vi kommer att fortsätta att utveckla vårt arbettssätt kring genomförande av individuella samtal på kvällen. 3. Arbete med elever som är i behov av särskilt stöd Under senaste läsåret har vi fortsatt att arbeta med extra tillval i skrivning och konversation. Elever med särskilda behov uppmuntrades att delta i tillvalen som är utöver ordinarie undervisning. På vår skola visade det sig att det är nästan uteslutet elever på studieväg två som har behov av särskilda insatser. Därför satsade vi mer på att utöka möjligheter för dessa elever genom att utöka studietakten för att snabbare nå målet. Vi ser fortsatt goda resultat på studieväg 2 (se nästa kapitel). Under nästa läsår kommer vi att försöka utveckla utvärderingsverktyg för att få fram konkreta framgångfakturer för elever som behöver mer stöd i undervisningen. 4. Övrigt Lärarplattformen Fronter har alltid varit ett bra verktyg för elever där man får möjlighet till mer individualisering och komplettering till ordinarie undervisning med utgångspunkt i lärande utifrån enskilda behov och förutsättningar. Men vissa tekniska problem har gjort att vi inte har kunnat använda fronter och andra tekniska hjälpmedel på ett tillfredställande sätt. Vi kommer att se över våra tekniska resurser under nästkommande läsår.

8 SID 8 (18) Bedömning och betygssättning Mål - Andel elever som uppnår godkänt betyg på hela utbildningen inom ett år ska öka (för närvarande 57 %) - Andel elever som uppnår godkänt betyg på kurs 2C ska fortsätta vara minst 95 % - Varje elev ska kunna bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven för utbildningen. Resultat I tabellerna nedan presenteras provstatistiken från kurserna 2B, 2C, 3C och 3D de senaste tre år (ABF) och det senaste året i Stockholm totalt. Andel godkända på prov och godkända betyg inom sfi på ABF de senaste tre åren Andel Andel Andel Andel Andel Andel godkända godkända godkända godkända godkända godkända ABF prov betyg prov betyg prov betyg kurs 2B kurs 2B kurs 2C kurs 2C kurs 3C kurs 3C Andel godkända prov kurs 3D Andel godkända betyg kurs 3D 2010/ % 100 % 61 % 72 % 95 % 100 % 86 % 98 % 2011/ % 98 % 100 % 100 % 99 % 100 % 95 % 99 % 2012/ % 100 % 92 % 100 % 100 % 100 % 94,5 % 100 % Andel godkända på prov och andel godkända betyg inom SFI i Stockholm totalt senaste året Andel Andel Andel Andel Andel Andel Andel godkända godkända godkända godkända godkända godkända godkända Stockholm prov betyg prov betyg prov betyg prov kurs 2B kurs 2B kurs 2C kurs 2C kurs 3C kurs 3C kurs 3D Andel godkända betyg kurs 3D 2012/ % 95 % 85 % 91 % 93 % 97 % 81 % 89 % Diskrepansen mellan godkända på prov och godkända på kursen de senaste tre åren (procentenheter) ABF ABF kurs 2B kurs 2C kurs 3C kurs 3D 2010/ / / ,5

9 SID 9 (18) Diskrepansen mellan godkända på prov och godkända på kursen det senaste året (procentenheter) Stockholm Stockholm kurs 2B kurs 2C kurs 3C kurs 3D 2012/ Tabellerna nedan visar antal deltagare som avslutat kurs D inom ett år. Antal deltagare som avslutat kurs D inom ett år de senaste tre åren (ABF) Studietid Antal betyg D 2010/2011 Antal betyg D 2011/2012 Antal betyg D 2012/2013 < ½ år ,6 1 år Indikator 98/170 = 57,6 % 110/194 = 56,7 % 93/212 = 43,9 % Antal deltagare som avslutat kurs D inom ett år det senaste tre året (Stockholm) Studietid Antal betyg D 2010/2011 Antal betyg D 2011/2012 Antal betyg D 2012/2013 < ½ år ,6 1 år Indikator 699/1590 = 44,0 % 839/1910 = 43,9 % 986/2325 = 42,4 % Övriga resultat Nedan presenteras utdrag från rapporten som skrevs av utbildningsförvaltningen i samarbete med SFI-Stockholm efter utvärderingen i december 2012: Styrkor enligt rapporten - Lärarna har fått en omfattande kompetensutveckling i samband med införandet av nya kursplaner och betygssystemet för sfi och har god bedömningskompetens. Eleverna känner väl till betygskriterierna och anser att de får god kunskapsprogression genom individuella samtal med ansvarig lärare. Svagheter - Sambedömning av NP av flera lärare sker sällan och det generella arbetet med att stärka bedömarkompetensen hos alla lärare på alla nivåer är inte utvecklat.

10 SID 10 (18) Analys och bedömning av måluppfyllelsen Resultat på samtliga kurser Resultaten visar att vi når upp till skolans mål och åtagande gällande alla kurser 2B, 2C 3C och 3D. Under läsåret 12/ 13 har 100 % av de elever som avslutat sina kurser kunnat uppnå betyget godkänt. Resultaten på 2B har ökat (från 93 % till 100 %). Resultaten på kurserna 2C, 3C och 3D är bättre än under åren Vi har lyckats öka andelen elever som blir godkända på prov och även ökat andelen elever som får godkända betyg på kursen. Diskrepansen Diskrepansen ligger på ungefär samma nivå som under föregående läsår mellan 0 och 8 procentenheter på samtliga kurser. Resultat på kurs 2C Framförallt har vi lyckats med ett av våra prioriteringsområden som identifierades i förra årets kvalitetsredovisning (Andel studerande som uppnår godkänt betyg på kurs 2C ska fortsätta vara minst 95 %). Andelen elever som fått godkänt betyg på kurs 2C ligger fortfarande på 100 %. Andelen godkända elever på nationella prov 2C har minskat från 100 % till 92 %. 8 % diskrepans mellan godkända elever på prov och godkända betyg kan förklaras med ett högre antal elever som har skrivit prov under det senaste året och fått betyg om man jämför med föregående läsår (40 elever 10/11, 31 elever 11/12 och 49 elever 12/13). Vid närmare analys av underkända elever på NP konstaterade vi att hör var den delen som eleverna hade svårt med. Varför så goda resultat? Resultaten beror på 100 % behöriga lärare Fler och mindre grupper på studieväg 2 Individuella samtal minst två gånger per termin Riktat arbete med studieteknik Extra tillval för dem som behöver det Möjlighet till att öka studietakten Sambedömning Utöver det kan vi nämna att lärarna har jobbat mycket kring betygskriterierna och samlat mer dokumentation vilket förklarar så pass låg diskrepans på alla kurser. Varje anmälan till prov och betyg på kursen diskuteras av fler än en lärare och

11 SID 11 (18) utbildningsansvarig är delaktig i bedömningarna. Eleverna har också fått fördjupat sina kunskaper i vad som krävs för att klara målet. Vårt mål är nu att vi ska bibehålla samma goda resultat på samtliga kurser. Vi ska fortsätta att ha fler mindre grupper och tätare följa upp eleverna precis som detta läsår, eftersom vi ser att det är tydliga framgångsfaktorer. Vi kommer också att fortsätta att fokusera på studieteknik och hjälpa eleverna att utvecklas inom detta område. Vi ser att vi detta läsår hittat metoder för det som fungerar. Andel studerande som uppnår godkänt betyg på hela utbildningen inom ett år från kursstart Resultatet sjönk med 12,8 procentenheter från 56,7 % till 43,9 % om man jämför med föregående läsår. Antal elever som avslutade kurs D har ökat (194 elever under läsåret 11/12 till 212 elever under 12/13). Däremot har antal elever som klarar kurs D inom ett år har sjunkit från 110 elever under läsåret 11/12 till 93 elever under 12/13. Under senaste läsåret har antal elever på studieväg 2 ökat med 40 %. För studieväg 2 tar det längre tid än för studieväg 3 att nå målen för kurs D och därför påverkas statistiken negativt. Under föregående läsår var det 19 elever som avslutade kurs D (studietid>ett år) som påbörjade sfi på st.v 2. Under senaste läsåret var det 30 elever som ursprungligen var från studieväg 2 som klarade kurs D men behövde längre tid än ett år. Införande av det nya betygssystemet och nya kursplaner kan ha spelat roll. Trots att lärarna har genomgått ett antal vidareutbildningar kring det nya betygssystemet och nya kursplaner tar det tid att sätta sig in i det och känna sig helt säker på vilka elever man ska anmäla till NP. Övrigt Enligt rapporten från utbildningsförvaltningens utvärdering känner eleverna väl till betygskriterierna och anser att de får god kunskapsprogression genom individuella samtal med ansvarig lärare. ABF har under året satsat mycket på att följa våra riktlinjer om individuella samtal och dess innehåll. Lärarna har bättre struktur för individuella samtal genom att administrera genomförda samtal på respektive närvarolista. Ledningen har därigenom också fått bättre möjlighet till uppföljning av genomförande av individuella samtal. Vi har även lagt mer tid på att öka elevernas förståelse om betygsättningens grunder så att de på ett bättre sätt kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov. Under året har vi genomfört ett antal bedömarseminarier för att nå en mer likvärdig bedömning och kommer att fortsätta att arbeta med det. Däremot behöver vi arbeta mer med sambedömning vad gäller genomförda nationella prov för att höja bedömarkopetensen ett steg till. Det kommer vi att ägna mer tid åt under kommande läsår.

12 SID 12 (18) Lärandemiljö Mål - ABF Stockholm ska vara en trivsam och trygg arbets- och studiemiljö - Samtliga elever som deltar i sfi-undervisningen på ABF ska känna till rutinerna om klagomålshantering Resultat I tabellerna nedan presenteras resultaten från enkätundersökningen om studierna som genomfördes under VT Antal elever som deltog i undersökningen uppgick till 180 av totalt ca 600 inskrivna på skolan. Stämmer Stämmer ganska Stämmer ganska Stämmer Vet inte/förstår helt bra dåligt inte alls inte frågan 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 Jag vet vem jag ska 53,2 % 40,9 % 31,2 % 34 % 7,5 % 12,3 % 5,2 % 5,9 % 2,9 % 7,5 % prata med om jag vill klaga på något som rör sfi Jag känner mig trygg på sfi-skolan Jag blir bemött med respekt av andra elever på skolan Jag blir bemött med respekt av lärarna på skolan 73,3 % 59,6 % 26,1 % 35 % 0,6 % 2,5 % 0 % 1 % 0 % 2 % 65,1 % 56,9 % 29,1 % 34,8 % 2,9 % 5,4 % 1,7 % 2 % 1,1 % 1 % 75,3 % 68,3 % 19.7 % 28,8 % 1,7 % 2 % 1,1 % 0,5 % 2,2 % 0,5 % Känner du sedan tidigare planen mot diskriminering och kränkande behandling? Ja Nej Jag förstår inte frågan 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 43,5 % 36,1 % 45,2 54,6 % 11,3 % 9,2 % % Stämmer Stämmer ganska Stämmer ganska Stämmer Vet inte/förstår helt bra dåligt inte alls inte frågan 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 Jag är nöjd med skolan 62,6 % 57,1 % 33 % 36,6 % 3,4 % 4,4 % 0,6 % 2 % 0,6 % 0 %

13 SID 13 (18) Jag kan rekommendera ABF till andra 67,2 % 66,3 % 27,7 % 28,6 % 1,7 % 2 % 2,8 % 3 % 0,6 % 0 % Klagomål Under läsåret 2012/13 har ledningen fått in tre klagomål gällande kränkande behandling av elever av andra elever och två klagomål rörande undervisning och lärare. Övriga resultat Vi har under året haft två elevråd med representanter från 17 av 20 grupper. Det som uppskattades mest på det senaste elevrådet var bl. a: skolans lärare, studiemiljö, flexibilitet, teaterbiljetter och språkcafé. Det eleverna inte var nöjda med var dålig internetuppkoppling och man uttryckte också ett behov av mer uttalsträning. Ny uppdaterad plan mot diskriminering och kränkande behandling har tagits fram. Nedan presenteras utdrag från rapporten som skrevs av utbildningsförvaltningen i samarbete med SFI-Stockholm efter utvärderingen i december 2012: Styrkor enligt rapporten - Det råder en mycket god och familjär stämning på sfi ABF som enligt både lärare och elever erbjuder mycket god arbetsro och alla har respekt för varandra. - All personal hjälps åt på ett engagerat sätt för att hjälpa eleverna med olika frågor. Analys och bedömning av måluppfyllelsen Nöjdhet och klagomål Ovanstående resultat visar att vi når upp till skolans mål gällande trivsam och trygg arbets- och studiemiljö. 95 % av eleverna är nöjda med skolan och 95 % skulle rekommendera skolan till andra. De klagomål som har kommit in handlade om kränkande behandling mellan elever och att lärarens och elevens bild om vad eleven kan på kursen går isär och läraren inte anmäler till NP. Utbildningsansvarige hade efter klagomålen samtal med de berörda eleverna och lärarna var och en för sig för att reda ut vad som hänt. I samtliga fall följde utbildningsansvarig upp hur det gått efter ca en månad och då var problemen lösta. Klagomålshantering Andelen elever som inte riktigt eller alls viste var man kunde vända sig om man ville klaga på någonting som rörde sfi har minskat med 5,5 procentenheter från

14 SID 14 (18) 18,2 % under läsår 11/12 till 12,7 % under senaste läsåret. Detta var ett av de prioriterade områden som identifierades i förra årets kvalitetsrapport. Vi har uppdaterat våra klagomålsrutiner och synliggjort dessa genom att sätta upp klagomålsrutinerna i korridoren, lägga upp dem i Fronter och även informerat under introduktionen och med jämna mellanrum i klasserna. Detta har gett positiva resultat och vi kommer att fortsätta att arbeta riktat med att samtliga elever känner till klagomålsrutinerna på skolan. Trygg arbets- och studiemiljö Vår senaste enkätundersökning visar att 100 % av de tillfrågade känner sig trygga på vår skola vilket även bekräftas i rapporten från inspektionen. Tack vare god och familjär stämning i skolan och lärarnas engagerade sätt att hjälpa eleverna med olika frågor anser vi att vi når upp till skolans mål att vara en skola med trygg arbets- och studiemiljö. Arbete med planen mot diskriminering och kränkande behandling Vi ser i vår enkätundersökning att ca 5 % av de tillfrågade upplever att de delvis inte blir bemötta med respekt av andra studerande. 2 % har svarat att de alls inte blir det. Vi ser ingen skillnad mellan studerande på kvällstid eller dagtid. Vi måste utreda detta närmare. Vi kommer att ta upp frågan på nästa dialogmöte. Resultaten visar att endast 43,5 % av de tillfrågade eleverna känner till planen mot diskriminering och kränkande behandling. Det är en ökning med 7,4 procentenheter om man jämför med föregående läsår. Vi anser att resultatet är fortfarande lågt och detta beror förmodligen på att temana diskriminering och kränkande behandling är svåra att förstå för många elever. Även om vi har arbetat riktat under året med att uppdatera planen mot diskriminering, informerat om och arbetat med den i klasserna, och satt upp planen i korridorerna och i Fronter är det inte tillräckligt. Vi kommer att behöva hitta nya former för arbete med diskrimineringsplanen så att så många som möjligt av våra elever blir involverade i arbetet och förstår betydelsen av dokumentet. Dialogmöten I år har vi valt att synliggöra resultatet av dialogmötena på ett bättre sätt genom att sätta upp protokollet med svar från ledningen i korridoren. Det senaste deltagarrådet visade att språkcafét var något eleverna uppskattade under läsåret. Eleverna får möjlighet att dela sig i grupper om 4-5 för att träffa en samtalsledare under 1,5 timme varje onsdag. Skolan har kontakt med ca 20 samtalsledare (i samarbete med PRO). I början av läsåret har skolan installerat trådlöst internet med fri tillgång för alla elever. Deltagarrådet visade att det trådlösa nätverket används flitigt av alla elever som behöver ha tillgång till t. ex digitala lexikon via mobiltelefoner. Däremot uppstår det ofta problem med nätverket som skapar problem även när man

15 SID 15 (18) använder bärbara datorer i undervisningen. Under nästa läsår kommer vi att se över våra tekniska resurser. Utbildningsval arbete och samhällsliv Mål - Studier på ABF Stockholm ska skapa förutsättningar för en delaktighet i det svenska samhället som leder till egen försörjning, arbete eller fortsatta studier Resultat Ca 80 % av våra elever har redan arbete eller deltar i andra studier. Enligt det senaste dialogmötet och vår skriftliga utvärdering upplever samtliga tillfrågade elever stor flexibilitet och möjlighet att kombinera SFI-studier med andra aktiviteter så som jobb eller annan utbildning. Praktikverksamheten har vi inte utvecklat på grund av ointresse från våra deltagare. Ca 80 % av våra deltagare som klarar kurs D fortsätter sedan på Komvux och där har vi också en fördel av att ABF har Komvux-kurser och att vår studievägledare arbetar med både SAS och Sfi-verksamhet. De deltagare som fortsätter sina studier hos oss efter avslutad Sfi upplever en naturlig övergång mellan Sfi och SAS Det har också varit uppskattat att bjuda in olika myndigheter så som Skatteverket, Försäkringskassan, facket, Trafikstyrelse, Brandmyndigheten med mera. Studievägledaren är med på introduktionen och är delaktig i kartläggningen av den studerande. Hon besöker samtliga C- (sena) och D-grupper två gånger per termin. Hon upplyser om möjligheterna till vidare studier i Sverige och hjälper till att sätta realiserbara studie- och yrkesmål och upprätta handlingsplaner för att den studerande ska nå dessa på bästa sätt. Studievägledaren finns tillgänglig i receptionen, på telefon och mejl och verksamheten är välbesökt. Andra resultat Nedan presenteras utdrag från rapporten som skrevs av utbildningsförvaltningen i samarbete med SFI-Stockholm efter inspektionen i december 2012:

16 SID 16 (18) Styrkor enligt rapporten - Skolan genomför många studiebesök med bl.a. medverkan från myndigheter och organisationer på lektionerna. Skolan erbjuder också goda möjligheter till deltagande i olika kulturevenemang genom att dela ut fria teaterbiljetter Svagheter - Studie- och yrkesvägledare är inte alltid så välkänd och välbesökt som det skulle kunna vara. Analys och bedömning av måluppfyllelsen Vår flexibilitet är en av de viktigaste förutsättningarna för många av våra deltagare och därför kommer vi att fortsätta att ha det i fokus. Att t. ex byta från morgon till kväll, utöka studietakten och vid behov få ett individuellt schema är viktigt för de deltagare som har jobb eller andra studier. Vi har fortsatt att arbeta med fördjupad kartläggning som är kopplad till SFIcentrums preliminära studieplan. Både under introduktionen och vid senare skede under individuella samtal tar vi upp frågor om framtida planer. Ibland har vi rekommenderat att öka studietakten, t. ex när eleven har en viss kursstart i sikte eller behöver få en viss språkbehörighet för att få ett särskilt arbete. Ca 30 % av våra deltagare deltar i kvällsundervisning och har ett arbete vid sidan av studierna. Även våra deltagare på dagkurserna har ofta arbete. Deras krav på effektivitet och inspiration kräver input utifrån. Vi har gjort många uppskattade studiebesök. Vårt centrala läge mitt i citykärnan underlättar detta. Avslutningsvis kan vi utifrån våra undersökningar och det faktum att många elever hos oss redan arbetar eller studerar vid sidan om sina SFI-studier konstatera att vi når upp till skolans mål. Dock behöver vi ytterligare synliggöra vår studievägledning. Övrigt Tillval film Under läsåret 2012/2013 har vi med stor framgång fortsatt att genomföra flera tillfällen av vårt populära filmtillval. Deltagarna har producerat ett 50-tal korta stillbildsfilmer. Filmtillvalet har alltid varit populärt inte bara för att man lär sig göra en film utan också för att deltagarna både har kul och lär sig svenska samtidigt. Teater

17 SID 17 (18) Det senaste året har vi fortsatt med vårt teaterutbud i två riktningar. Dels får elever ofta göra små sketcher på lektionerna, t. ex dramatisera en LL-bok (gruppvis). Dels har vi goda relationer med Dramaten och Stadsteatern. Vi har fått flera hundra fria biljetter till föreställningar. Eleverna arbetar oftast vidare med teaterupplevelsen på lektionerna och får tillgång till en viktig del av svensk kultur. Extra tillval Precis som förra året har deltagarna haft möjlighet att studera mer intensivt och besöka våra extra tillval. I år har vi erbjudit tillval i konversation, grammatik, skrivande och uttal. Språkcafé Språkcafét på vår skola har varit välbesökt och populärt under hela året. Varje onsdag bjuder skolan på fika och eleverna får gruppvis om 4-5 elever möjlighet att sitta kring fikabordet och samtala med samtalsledare (i samarbete med PRO) under en och en halv timme. SAMMANFATTANDE ANALYS Vi är nöjda med kvalitetsarbetet på skolan som har gett goda resultat med 100 % godkända elever på samtliga kurser. 95 % av eleverna vill rekommendera skolan till andra. Däremot behöver vi se över och förbättra våra rutiner för deltagande i vår årliga enkätundersökning så att fler deltar. I år var det ca 35 % av skolans elever som medverkade i undersökningen vilket medför att resultaten av enkätundersökningen inte blir helt pålitliga. I år har vi bättre betygsresultat på samtliga kurser än föregående läsår. Det är fler elever som har avslutat sin kurs med betyg under året trots samma antal elever på skolan. Framför allt har vi lyckats fullt ut med att bibehålla resultaten på kurs 2C som var ett prioriterat mål under de senaste två läsåren. Vi har minskat grupperna på studieväg 2, haft tätare uppföljning i form av individuella samtal och arbetat för att hjälpa eleverna att förbättra sin studieteknik. Även utvecklat samarbete lärare emellan påverkade resultatet. Målet för nästa läsår är att behålla samma goda resultat på samtliga kurser genom att fortsätta arbeta på detta sätt. Under nästa läsår kommer vi att utveckla utvärderingsverktyg för att få fram konkreta framgångfakturer för elever som studerar på studieväg 2 och försöka synligöra de insatserna som gett resultat. Diskrepansen mellan godkända på prov och godkända betyg ligger kvar på samma tillfredställande nivå som förra läsåret (mellan 0 och 8 procent). Vi har ägnat mer tid åt att skapa dokumentation som bekräftar deltagarnas resultat och fortsatt att

18 SID 18 (18) arbeta med lärarnas bedömningskunskaper. Vi har fortsatt att jobba med att alla lärare anmäler deltagare till prov bara då de är klara med kursen och om det finns tillräckligt med dokumentation. Dock behöver vi stärka lärarnas bedömmarkompetens ett steg till genom sambedömning av NP och arbeta mer med lärarnas pedagogiska utveckling för att öka andelen elever som klarar kurs D inom ett år. Vi ser i våra undersökningar att vi lyckas bra med att förtydliga kursmål och kopplingen till kursinnehåll för eleverna. Vi kan också konstatera att vi har bra resultat vad gäller arbetet med individuella studieplaner och individuella samtal. Dock behöver vi förbättra vårt arbetssätt kring genomförande av individuella samtal på kvällen. I våra undersökningar ser vi en förbättring kring klagomålshantering som har varit prioriterat mål för läsåret. Detta tack vare stora informationsinsatser till elever. Vi har förnyat och arbetat riktat med planen mot diskriminering och kränkande behandling men behöver involvera våra elever ännu mer och samtidigt öka tydligheten kring begreppet diskriminering och kränkande behandling. Skolan arbetar mycket med digitala verktyg som bl.a. Fronter, dataprogram och internetbaserat material men för att öka effektiviteten behöver vi se över våra tekniska resurser under kommande läsår. ABF sfi har under flera år arbetat med extra kurser, tillval, filmskapande, teater och språkcafé som har påverkat våra goda resultat. Vi kommer att fortsätta arbeta med dessa extra insatser och även utveckla nya former av extra insatser. UTVECKLINGSOMRÅDEN OCH PRIORITERADE INSATSER FÖR UTVECKLING - Utveckla uppföljningsverktyg i det systematiska kvalitetsarbetet och synliggöra kvalitetshöjande insatser för elever på studieväg 2. - Få fler elever att svara på skriftliga undersökningar - Utveckla tekniska resurser - Öka kännedomen om planen mot diskriminering och kränkande behandling Kvalitetsrapporten är upprättad av Datum: Ansvarig: Oleg Mouss

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13

Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Utbildningsförvaltningen 2013-05-28 Utbildningskansliet Utvecklingsenheten Gymnasieskolan SPYKEN, Lund Kvalitetsanalys läsåret 2012/13 Karin Stavne 2013-09-30 rektor Postadress Besöksadress Telefon vx

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011-2012

Kvalitetsredovisning 2011-2012 Vuxenutbildningen Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Anne Sonnerfelt 2012-06-25 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige.

Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. 1 Vi är jättetacksamma för att regeringen ger oss all undervisning här i Sverige. Men En kartläggningsrapport om Göteborgsregionens sfi 3 Förord Utgångspunkten i den här rapporten är att elevernas egen

Läs mer

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning Rapport 2012 Dnr 403-2011:5237 Grundläggande vuxenutbildning En granskning av uppföljning och anpassning av utbildningen Innehåll 1. Sammanfattande slutsatser... 2 2. Inledning... 6 2.1 Frågor... 6 2.1.1.

Läs mer

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 2011-08-25 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 1 Innehållsförteckning: Innehållsförteckningen är tom eftersom inga

Läs mer

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning

Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012. Kvalitetsredovisning LBS HELSINGBORG Resultat och analys av skolans måluppfyllelse och kvalitet. 2011/2012 Kvalitetsredovisning INNEHÅLL KREATIVITET, ENTUSIASM ENGAGEMANG & HÅRT ARBETE För vi har tagit studenten! Detta läsår

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN KUNGSHOLMENS G Y - SVENSKA SEKTIONEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 13-01/6 SID 1 (15) 2013-09-13 Handläggare: Annica Tengbom Telefon: 08 508 38002 Kvalitetsredovisning Inledning Skolans vision

Läs mer

Utvecklingsområde 2, ange... 7

Utvecklingsområde 2, ange... 7 Innehållsförteckning Skolans namn och ort... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013

Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 2012/2013 Kvalitetsredovisning för ProCivitas i Malmö 22/23 Innehållsförteckning. INLEDNING... 2 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3. PERSONELLA FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 3.2 MATERIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning

JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning Rapport 2013 JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Tomas Stens, rektor för vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun 2013-12-19 Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02 Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Skolinspektionens rapport 2015:02 Diarienummer 400-2014:1138 Stockholm 2015 Foto: Bildbyrån Bananastock Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för ProCivitas Privata Gymnasium AB 2012/2013

Kvalitetsredovisning för ProCivitas Privata Gymnasium AB 2012/2013 Kvalitetsredovisning för ProCivitas Privata Gymnasium AB 202/203 Innehållsförteckning. INLEDNING... 2 2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETERNA... 4 3. FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 3. EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 3.2

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010-11 BORÅS

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010-11 BORÅS Kvalitetsredovisning Läsåret 2010-11 BORÅS Bakgrund och organisation Aspero Idrottsgymnasium i Borås Aspero Idrottsgymnasium i Borås startade höstterminen 2002. Skolan har ett specialutformat program omfattande

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning för läsåret 2013/2014 Elevrådsstyrelsen 2014 Elever och lärare ur 9B vid lekarna Datum: 2014-06-02 Rektor: Utvecklingsledare: Resultatenhetschef: Erica Erixon Björn Lidén Karin Vestman

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen 2013

Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen 2013 Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen 2013 1 Beskrivning av verksamheten Höstterminen 2013 Höstterminen startade lite senare än vanligt i nya lokaler, i delar av Bachmanska skolans hus

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

TRANEMO GYMNASIESKOLA

TRANEMO GYMNASIESKOLA TRANEMO GYMNASIESKOLA Kvalitetsredovisning för gymnasiet läsåret 2008/2009 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur arbetet organiseras...

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4

Verksamhetsberättelse 2014. Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 Verksamhetsberättelse 2014 Möckelngymnasiet Karlskoga, rektorsområde 4 2015-01-21 Leena Jonsson Arndt Rektor Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Måluppfyllelse... 5 4 Sammanfattande analys

Läs mer