Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014"

Transkript

1 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april juni

2 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått nya kunskaper och insikter som lett dem vidare på vägen att uppnå deras individuella mål. Hermods styrka är att kunna ta tillvara på den historia och de värderingar som företaget har och omvandla den kraft som finns i dessa till innovation och kvalitet. Hermods tror på individens egna idéer och ansvar för att nå tydliga mål där i ligger kraften som skapar resultat, oavsett om du är studerande, studieledare, lärare eller projektledare. Vi fokuserar på ständiga förbättringar och gläds i arbetet med att förbättra oss gentemot föregående resultat, oavsett vad det resultatet är. Nedan följer en presentation av vårt kvalitetsarbete. Hälsningar Christin Huber Affärsområdeschef Hermods Vuxenutbildning 2

3 1 Systematiskt kvalitetsarbete på Hermods Hermods Systematiska kvalitetsarbete innebär att vi kontinuerligt följer upp alla våra verksamheter. Genom att analysera resultaten från våra enkäter i förhållande till de nationella målen kan vi på ett korrekt sätt planera och utveckla arbetet vidare. Processen är cyklisk; Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det? och den dokumenteras enligt fastställda rutiner. I kvalitetsarbetet analyseras enkäter på studerande- och kursnivå. Kursenkäten genomförs i slutet av varje kurs medan studerandeenkäten genomförs två gånger per år. I studerandeenkäten mäter vi, till skillnad från i kursenkäten, mål som inte är direkt kopplade till undervisningen. Vi följer även upp genomströmning, avbrott och studieresultat månadsvis och analyserar utvecklingsbehov för att därefter göra åtgärdsplaner. Tillsammans med de förslag och förbättringsåtgärder vi får från både elever och kunder, skapar vi ett gediget underlag för det systematiska kvalitetsarbetet. Vårt mål är att utveckla verksamheten både lokalt och centralt för att på så sätt öka måluppfyllelsen. När studerandeenkäterna är klara vid kvartal 2 och 4 kraftsamlar vi och synkroniserar den cykliska processen och dokumenterar både på enhetsnivå och för hela Hermods vuxenutbildning. Eftersom processen är cyklisk kan vi kontinuerligt följa utvecklingen vid nästa mätning och analysera vad som gett ökad eller minskad effekt, hur vi ökar måluppfyllelsen, och därefter fortsätta processen varv efter varv. På detta sätt får vi en utveckling som stöds från ledning och i strategiska beslut ut till en lokal enhet och samtidigt uppnå ett lärande mellan och inom Hermods och våra huvudmän. I varje vardaglig situation arbetar vi enligt devisen: Det handlar om att rätta till källan till problemet istället för att göra tillfälliga lösningar. 2 Hur blev det? Vi arbetar med ständiga förbättringar och det vi gjort fram till nu: Vi har utvecklat informationen Inför studier för eleverna via mejl och på inloggningssidan för lärplattformen Novo, med syfte att tydliggöra och minska trösklarna för att komma igång med studierna. Det finns bland annat ett 20-tal instruktionsfilmer som tar upp de viktigaste begreppen och momenten man kommer i kontakt med när man studerar via Novo. Kurserna har också blivit genomlysta och utvecklade utifrån genomströmningsperspektivet. Vi har gjort speciella satsningar med tester och repetitionskurser för matematiken och fysiken för att på så sätt möta gapet mellan de gamla och nya ämnesplanerna och kurserna. I språkforum har eleverna i våra språkkurser möjlighet att öva till exempel muntlig kommunikation, diskutera teman som tas upp i kursen, öva uttal och att delta i handledning med en webblärare allt anpassat till kursens nivå och elevens behov. Dessutom har vi lokalt här i Avesta språkcafé i engelska och svenska för elever som läser grundläggande eller gymnasial kurs en gång i veckan. Satsningen med e-läromedel i kurserna pågår för fullt. E-läromedel har stora pedagogiska fördelar jämfört med pappersboken eftersom man kan få texten uppläst, söka på nyckelord, ta del av filmmaterial med mera. Det är dessutom smidigare för eleven att växla mellan läromedlet och kursens studieguide. 3

4 3 Var är vi? Förutsättningar Hermods har sedan september 2012 på uppdrag av Avesta kommun bedrivit Vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå på distans med möjlighet till lektionstid samt handledning i Hermods lokaler i Avesta. Intag sker månadsvis för elever som läser gymnasiekurser och varannan månad för elever som läser grundläggande kurser. Eleverna har möjlighet att läsa i olika studietakt. Sedan uppstarten har Hermods tillsammans med Avesta vuxenutbildnings rektor, studie- och yrkesvägledare och skolassistenter tillsammans hittat väl fungerande samverkansrutiner. De väl fungerande rutinerna präglas av en god kommunikation och med ett gemensamt mål att skapa de bästa förutsättningarna för eleven under studietiden. Gemensamma resurser är support, ämnesansvariga och kursutveckling samt alla webblärare som är kopplade till vårt breda utbud av kurser. Från och med oktober 2013 ingår Nationella prov som ett obligatoriskt moment för alla elever som läser utvalda kurser i matematik, engelska och svenska på gymnasial vuxenutbildning. Från och med augusti 2014 (enligt överenskommelse med Avesta vuxenutbildnings rektor) anordnar Hermods nationella prov varannan fredag. Genomförande och dokumentation sker enligt noggranna rutiner som Hermods upprättat nationellt. 4

5 4 Var är vi? Resultat och analys I avsnittet resultat och analys tittar vi på de två enkäter som våra elever gör, studerandeenkäten och kursenkäten. Vi analyserar även genomströmningen för eleverna i Avesta. Resultat från studerandeenkäten Studerandeenkäterna sträcker sig över 4 kvartal, 2012 till och med kvartal 2, Svarsfrekvensen för perioden hos eleverna i Avesta ligger mellan % vilket motsvarar 579 elever. Syftet med enkäten är att ge en samlad bild av elevens upplevelse av sin studietid på Hermods. Återkopplingen ska därefter fungera som ett underlag för förbättring och utvecklingsåtgärder i Hermods vidare systematiska kvalitetsarbete. Studerandeenkäten är uppdelad på 16 frågor där eleven ger omdömen i en skala från 1 till 5 där 5 är högsta betyg. Nedan redovisas ett utdrag av frågor från studerandeenkäten. En fullständig sammanställning bifogas i bilagan, flik studerandeenkät. Frågor studerandeenkät i Avesta kvartal Omdöme Kan du rekommendera oss till andra? 4,34 Är du nöjd med din utbildning? 4,17 Känner du till din studieplan? 4,23 Vet du vad du behöver kunna för att få godkänt? 4,01 Om du upplever problem i utbildningen, får du den extra hjälp du behöver? Känner du dig trygg med att studera hos oss? (Frågan gäller mobbning eller annan kränkande behandling). Studerandeenkäten visar på goda omdömen från eleverna i Avesta. Medelvärdet på alla frågor ligger på ca fyra på den femgradiga skalan, vilket är ett bra resultat. Frågan om man kan tänka sig att rekommendera Hermods till andra, utmärker sig med ett omdöme på 4,34. Detta ses som en positiv indikation på att studieformen och upplägget fungerar för eleverna i Avesta. Frågan är du nöjd med utbildningen får bra omdöme med betyg 4,17. Resultaten vid de fyra olika kvartalsmätningarna ligger kvar på en likvärdig och jämn nivå. De områden vi även fortsättningsvis kommer att arbeta med för att öka måluppfyllelsen är att öka antalet som Om du upplever problem i utbildningen, får du den extra hjälp du behöver? Det andra området är Vet du vad du behöver kunna för att få godkänt? Vi arbetar ständigt med introduktionen av nya elever för att förtydliga vilka möjligheter som finns för att få stöd eller extra hjälp. Samt tydliggör för eleven vad som behövs för att få godkänt. I vår pågående kursutveckling med utökning av interaktiva kurser såsom; övningar, quiz, webblektioner, lärspel, scenario-baserat lärande, realtidsforum med mera. Vi har i nuläget lanserat ett 20-tal interaktiva kurser. Till exempel innehåller våra nya kurser i matematik ett flertal webblektioner. Nationellt arbetar Hermods med att vidareutveckla de pedagogiska stödformerna i NOVO. Exempelvis har vi utvecklat mattehjälpen och fysikhjälpen som ger eleverna möjlighet till direktstöd av ämnesansvarig lärare. 3,82 4,43 5

6 Resultat från kursenkäterna Kursenkäterna sträcker sig från den 1 november 2013 till den 30 april 2014 och avser elever i Avesta som läst de nationella kurser som är nya från VUX12. Totalt har vi fått in 397 av totalt tilldelade 727 enkäter. Se bilaga, flik kursenkäter. Eleverna i Avesta ger mycket fina omdömen på flertalet frågor och generellt omdöme på lägst 3,92 på en femgradig skala. Lärarna och bemötandet från lärarna får generellt höga betyg. De fyra frågorna som besvaras med strax under fyra är också de som är viktiga för måluppfyllelsen. De är Har du nått dina mål med studierna?, Är du nöjd med din egen insats? och Är du nöjd med den muntliga examinationen/skriftliga examinationen? I kursutvärderingen kan vi utläsa ett tydligt samband och vi arbetar för att utveckla ytterligare insatser som kan öka våra studerandes motivation att hålla igång hela vägen fram till mål. Ökad måluppfyllelse är inte bara kopplad till undervisningen utan även att stödja och att få eleverna att hitta sitt driv, tid och engagemang för att uppnå sina egna studiemål. Är du nöjd med kursens webblektion (om några)? I vår pågående kursutveckling med mer interaktiva kurser anpassade för olika lärstilar kommer det att finnas betydligt fler webblektioner. Kursutvärderingarna sammanställs och analyseras även centralt inom Hermods och våra ämnesansvariga analyserar dem i form av en matris med kursutvärderingar, studieresultat och genomströmning för att se vilka utvecklingsområden som ska prioriteras. Våra ämnesansvariga kvalitetsgranskar även lärarnas svarstider, återkoppling, muntliga examinationer, bedömning och betygssättning samt genomströmning i kurserna. Vi upplevde att eleverna hade svårigheter i ämnena matematik och fysik. Vi utvecklade och arbetade därför fram tester och repetitionskurser inom ämnena fysik och matematik. Åtgärden visade snabbt ett bättre resultat för eleverna i Avesta om de till exempel började med en repetitionskurs före start av kursen i matematik. 6

7 Genomströmning - Anmälda, avbrott och betyg För perioden till har elever haft nedanstående genomströmning från inskrivning till betyg. Mätningen avser de kursdeltagare som både har start- och slutdatum inom ovanstående tidsperiod. Elever som inte startar sin kurs kan dels vara de som är nyantagna men här döljer sig också elever som någon gång under sin studieplan väljer att inte starta en eller flera kurser. Tabell 1 nedan, redovisar utfallet för elever som studerar allmänna gymnasiala kurser. Tabell 1. Allmänna ämnen Kurser Antal % Antal anmälda (antagna och inskriven i NOVO) Startat sin kurs och lämnat in första uppdraget Betygssatta kurser av startade , ,1 Antal anmälda och inskrivna kurser i Novo är 1514 st. Avesta vuxenutbildning anmäler ofta in ett flertal kurser per elev, där av skillnaden i antalet anmälda kurser och startat sin kurs och lämnat in sitt första uppdrag. Sedan starten har vi systematiskt arbetat med att utveckla alla steg i processen: Att välja studier In i Studier Under studier för att påverka antalet kursdeltagare som både startar och sedan går i mål med betyg. Vi arbetar ständigt med att förbättra introduktionen för nya elever i båda studieformerna distans och närlärande. Vi erbjuder alla elever, oavsett studieform, att delta i introduktioner på plats. 7

8 Studieresultat För perioden till är betygsfördelningen för betygssatta Vux12 kurser följande: Betyg A-E F % 74,4 25,6 Antal Skolverkets nationella statistik för 2012 visar att riket snittar på 85 % med lägst E på gymnasial nivå. Vi ligger i nuläget under detta snitt varför vi under 2014 kommer prioritera insatser som ska höja måluppfyllelsen mot fler godkända betyg. I betygen F räknas även elever in som påbörjar sin kurs och inte fullföljer. Finns underlag i kursen för betyg sätts betyget F. Under 2014 har vi arbetat med flera åtgärder för att förbättra genomströmningen mot godkända betyg. Vi följer systematiskt varje vecka upp elever som är försenade med sina uppdrag och lägger fokus på elever som har problem i början av sin kurs. Vi upplever att elever som lämnar in sitt första uppdrag i en kurs i tid i regel resulterar i godkänt betyg. Vi har därför valt att öka stödinsatserna så tidigt som möjligt i kurserna. 8

9 5 Vart ska vi? Utvecklingsområden som prioriteras för ökad måluppfyllelse. Vi har idag många väl fungerande rutiner inom projektet. Målet är att elever som väljer att gå i studier hos oss ska finna detta smidigt, intressant och möjlighet till utveckling. Vårt mål är att alla som börjar studera hos oss ska nå sina studiemål. Utifrån genomförda studerandeenkäter kommer vi fortsättningsvis under 2014 att arbeta vidare med att höja måluppfyllelsen. Genom: Utveckling av Närlärandemodellen med varierande arbetsformer i undervisningen och handledning och med målet - en ökad individanpassning. Att fortsätta det gedigna och inspirerande arbetet med att utveckla mer interaktiva kurser som är anpassade för fler lärstilar, ökad interaktion mellan lärare-elev och elev-elev samt interaktiva studieguider, övningar och läromedel. Komplett och digital individuell studieplan med målet för elevens studier direkt i elevens studierum i Novo. Insatser av motiverande och inspirerande karaktär för att fler ska var nöjda med sin egen arbetsinsats och därmed nå sina mål i högre grad. Att förtydliga möjligheterna till handledning/lektion så att elev förstår vilken hjälp i studierna detta kan innebära. Att fortsätta arbeta med att öka motivationen och inspirationen för elever som inte genomför sin muntliga examination. Vi kommer att fortsätta utveckla informationen och introduktionen för eleverna. Två viktiga delar på väg in i studier. 9

10 Att välja studier In i studier Under studier Ut ur studier Nästa steg mot målet Avesta Med vänlig hälsning Tina Larsson Projektledare Hermods Avesta-Hedemora

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar

Vision och värdegrund: Grundfakta om skolan/förutsättningar Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vision och värdegrund:... 3 Grundfakta om skolan/förutsättningar... 3 Funktionell kvalitet:... 8 Upplevd kvalitet:... 14 Nya utvecklingsområden:... 21 Sammanfattning...

Läs mer

Åsö Vuxengymnasium Södermalm

Åsö Vuxengymnasium Södermalm Åsö Vuxengymnasium Södermalm ÅSÖ VUXENGYMNASIUM Blekingegatan 55, Box 17804 118 94 Stockholm, Tel 08-702 74 00 Fax 08-702 74 20, www.asovux.se Rektor Britt-Marie Johansson Tel 702 74 88, E-post britt-marie.johansson@utbildning.stockholm.se

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012

Kvalitetsrapport. AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport AcadeMedia 2012 Kvalitetsrapport 2012 Den här rapporten ger en samlad bild av nuläget när det gäller måluppfyllelsen och kvalitetsarbetet inom AcadeMedia. AcadeMedias VD inleder rapporten

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling?

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10. Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Kvalitetsgranskning Rapport 2010:10 Arbetar skolor systematiskt för att förbättra elevernas kunskapsutveckling? Skolinspektionens rapport 2010:10 Diarienummer 40-2009:1773 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Vision och värdegrund... 3 Grundfakta om skolan... 4 Viktiga händelser under året... 8 Åtgärder enligt föregående års rapport... 9 Funktionell kvalitet... 14 Upplevd Kvalitet... 19

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05. Undervisning på yrkesprogram Kvalitetsgranskning Rapport 2014:05 Undervisning på yrkesprogram Skolinspektionens rapport 2014:05 Diarienummer 400-2013:2457 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henriksson Innehåll Sammanfattning 6 1. Bakgrund,

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer