Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram"

Transkript

1 BOLAGSANALYS 24 september 2012 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Nytt guldfält växer fram Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med huvudinriktning mot guld. Under 2011 och 2012 har prospekteringen koncentrerats mot Vindelgranseleområdet där bolaget varit framgångsrikt. I Vargbäcken finns en mineraltillgång på knappt tr oz och positiva prospekteringsresultat visar på en stor utökningspotential i Vindelgranseleområdet genom i första hand Fäbodliden C. Lista: Börsvärde: Bransch: VD: Styrelseordf: Övriga 25 MSEK Exploration / Metals Bengt Ljung Maria Lilja Kan bolaget bekräfta initiala uppskattningar finns sannolikt möjlighet att etablera en lönsam småskalig gruva. Kommande prospekteringsresultat och mineraltillgångsuppdateringar är därmed högintressanta. Redeye Rating (0-10 poäng) ISIN: SE ID: 645 Ledning Tillväxtpotential Lönsamhet Trygg Placering Avkastningspotential 6,0 poäng 6,0 poäng 0,0 poäng 3,5 poäng 8,0 poäng Nyckeltal e 2013e 2014e Omsättning, MSEK n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. Tillväxt n.m.% 0% 0% 0% 0% EBITDA EBITDA-marginal n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. EBIT EBIT-marginal n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. Resultat före skatt Nettoresultat Nettomarginal n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. Utdelning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 VPA -0,01-0,32-0,10-0,10-0,10 VPA just -0,01-0,32-0,10-0,10-0,10 P/E just n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. P/S n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. EV/S n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. EV/EBITDA just n.m. n.m. n.m. n.m. n.m. Fakta Aktiekurs (SEK) 0,5 Antal aktier (milj) 49,0 Börsvärde (MSEK) 25 Nettoskuld (MSEK) -17 Free float (%) 62,6 Dagl oms. ( 000) 100 Analytiker: Hjalmar Ahlberg Billy Degerfeldt Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10tr, Box 7141, Stockholm. Tel E-post:

2 Redeye Rating: Bakgrund och definition Avsikten med Redeyes Rating är att den ska ge en bra bild av potential i förhållande till risk i aktien. Redeyes Rating utgörs av fem värderingsnycklar. Varje värderingsnyckel består av en sammanvägning av ett antal faktorer som värderas på en betygskala från 0 till 2 poäng (2 poäng: Bra/Utmärkt, 1 poäng: Godkänd/Tillfredsställande, 0 poäng: Dålig/Bristfällig). I Redeyes interna handbok specificeras på ett standardiserat sätt vad som krävs för varje enskilt faktorbetyg. I vissa fall kan en faktor viktas mer/mindre om den anses extra viktig/oviktig. Maxpoängen för en värderingsnyckel är 10 poäng (full cirkel=röd cirkel). Minpoängen är 0 poäng (tom cirkel=grå cirkel). Det är alltså det sammanlagda betyget som ligger till grund för Redeyes Rating av aktien, inte de individuella faktorbetygen. Ledning De faktorerna som utgör bedömning av ledningen är 1) historik, 2) branscherfarenhet, 3) marknadskommunikation och 4) motivation. Faktorn historik viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Tillväxtpotential De faktorerna som utgör bedömning av tillväxtpotential är 1) marknadsstorlek, 2) marknadstillväxt, 3) samarbeten, 4) produkt differentiering och 5) konkurrenssituation. Kriterierna väger lika tungt i den sammantagna bedömningen av värderingsnyckeln tillväxtpotential. Lönsamhet De faktorerna som utgör bedömning av lönsamhet är 1) stabil vinstutveckling, 2) bruttomarginal, 3) EBIT-marginal och 4) avkastning på eget kapital. Faktorn stabil vinstutveckling viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Trygg placering De faktorerna som utgör bedömning av trygg placering är 1) oberoende av enstaka händelser, 2) finansiell situation, 3) ägarstruktur, 4) konjunkturkänslighet och 5) aktiens likviditet. Faktorn oberoende av enstaka händelser viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna konjunkturkänslighet och aktiens likviditet viktas med 0,5x. Avkastningspotential De faktorerna som utgör bedömning av avkastningspotential är 1) fundamental värdering, 2) relativvärdering, 3) marknadsförväntningar, 4) nyhetsflöde/triggers, 5) oupptäckt aktie och 6) insynshandel. Faktorn fundamental värdering viktas dubbelt då denna faktor anses extra viktig. Faktorerna nyhetsflöde/triggers, marknadsförväntningar, oupptäckt aktie och insynshandel viktas med 0,5x. 2

3 Sammanfattning Botnia Exploration huvudprojekt utgörs av guldfyndigheter i Skelleftefältet. Genom ett förvärv av Hansa Resources 2010 tog bolaget ett stort kliv framåt då det erhöll ett antal fyndigheter i Vindelgranseleområdet. Dels utgjordes de av Vargbäcken där en mineraltillgång på ca tr oz finns definierad enligt NI Flera andra uppslag i närområdet ingick därutöver. Genom lyckad prospektering har bolaget påträffat en höghaltig mineralisering som tillsammans med Vargbäcken har potential att utvecklas till ett småskaligt gruvprojekt. Botnia Exploration har trots sin ringa storlek stor kompentens inom ledning och styrelse. VD Bengt Ljung har erfarenhet från branschen främst genom underleverantörer såsom Atlas Copco och Komatsu. Chefsgeologen Frank W. van der Stijl har 30 års branscherfarenhet och har tidigare arbetat med bland annat Anglo American. Bolagets två blockletare, Torbjörn Grahn och Ingemar Åslund, som bland annat varit verksamma inom Lappland Goldminers är också viktiga tillgångar. Styrelsemedlemmarna Pär Weihed (professor i malmgeologi) och Per-Erik Lindvall (teknisk direktör LKAB) inger också förtroende. Den stora potentialen i Botnia Exploration är om den pågående prospekteringen i Vindelgransele får ett lyckat utfall. Dels siktar bolaget på att utöka mineraltillgången vid Vargbäcken men än mer intressant är Fäbodliden C där en höghaltig mineralisering med potential på över tr oz har påträffats. Kan denna bekräftas med kommande prospektering finns en stor uppvärderingspotential. Redeye har dels beräknat ett potentiellt värde på Botnia Exploration utifrån ett småskaligt gruvprojekt vid Vindelgransele. Dock är projektet i ett mycket tidigt skede varför vi ser relativvärdering som ett bättre sätt att uppskatta ett marknadsvärde på bolaget. Baserat på en genomsnittsvärdering jämfört med andra prospekteringsbolag kan ett värde med dagens mineraltillgång på ca tr oz på 0,78 kronor per aktie motiveras för Botnia Exploration. En stor uppvärderingspotential finns emellertid om Fäbodliden C bekräftas i linje med våra antaganden, då det motiverade värdet skulle öka till 1,5 kronor per aktie. Resultat kring detta bör kunna erhållas inom 3-6 månader. Vi klassar Botnia Exploration som ett investeringsobjekt med mycket hög risk. Även om bolaget haft en lyckad prospektering vid Vindelgransele är det långa utvecklingstider och kapitalbehov för gruvprojekt. Det vi ser som särskilt positivt med Botnia är att bolaget nyligen genomfört en emission som täcker investeringsbehoven fram till I kombination med en låg värdering och ett kommande intressant nyhetsflöde ser Redeye ett investeringsläge med stor potential för den riskvillige. 3

4 Bolagsbeskrivning Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag vars huvudprojekt utgörs av ett antal guldfyndigheter vid Vindelgranseleområdet Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag vars huvudprojekt utgörs av ett antal guldfyndigheter vid Vindelgranseleområdet i Skelleftefältet. Bolaget grundades 2007 och noterades på Aktietorget under Listningen på Aktietorget skedde genom förvärv av ett bolag som var avknoppat från Guideline Technology. Strategi och inriktning för bolaget har sedan början varit att fokusera på utveckling av guldfyndigheter. Visserligen har Botnia även projekt inom basmetaller och volfram samt sällsynta jordartsmetaller men huvudfokus är på guldprojekt. På sistone har detta koncentrerats ytterligare mot Vindelgranseleområdet där bolaget varit mest framgångsrikt med sin prospektering. Här har bolaget ett konkret mål på att identifiera en mineraltillgång på över tr oz. Den långsiktiga målsättningen med utvecklingen av bolagets projekt kan vara att avyttra dem, men det kan även vara aktuellt att ta dem hela vägen till gruvdrift, både i egen regi men även i samarbete med partners. VD för Botnia Exploration är Bengt Ljung Ledning och Styrelse VD för Botnia Exploration är Bengt Ljung som är bergsskoleingenjör och har lång erfarenhet från gruvindustrin bland annat genom chefspositioner hos underleverantörer såsom Atlas Copco och Komatsu. Han är idag utöver VD i Botnia även Ordförande i Swedish Mining Tunnelling Group (SMTG) samt ledamot i LKAB Wassara AB som är levererar borrsystem till gruv- och byggindustrin. Bengt är också ordförande i NCA som ansvarar för all sprängkontroll av Citytunneln i Stockholm. Bengt Ljung är en av de större aktieägarna i bolaget med ett ägande på ca 8 procent av aktierna (tillsammans med närstående genom Calluna Mining). Chefsgeolog Frank W. van der Stijl 30 års erfarenhet från gruvbranschen och mineralprospektering Ledningen utgörs därtill av chefsgeolog Frank W. van der Stijl som är kvalificerad person (Qualified Person, QP). Han har 30 års erfarenhet från gruvbranschen och mineralprospektering i Grönland och Skandinavien. Innan han blev chefsgeolog på Botnia har han bland annat arbetat på Anglo American som Senior Geologist och har en MSc i Struktur Geologi från Universitetet i Leiden. Inom prospektering tar bolaget även hjälp av blockletarna Torbjörn Grahn och Ingemar Åslund. Torbjörn Grahn har bland annat varit VD på Lappland Goldminers och var delaktig i upptäcken av Fäboliden. Botnia Exploration använder därutöver konsulter vid utveckling av sina fyndigheter. Dessa utgörs bland annat av Mattias Fackel på UnEarth AB som tidigare varit verksam som Senior Exploration Geologist på First Quantum Minerals. Inom ekonomi och styrning arbetar Thomas Ljung som business controller samt Sven Egnell som ekonomichef. Thomas är utbildad civilekonom vid University of the Pacific och har tidigare bland annat varit VD för Wasa Sports Turf AB samt marknadschef på Kalmar Industries som är ett dotterbolag till finsknoterade Cargotec. Sven Egnell är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg och har tidigare varit revisor på Deloitte. 4

5 Botnias styrelseordförande är Maria Lilja som bland annat varit VD på Nyman & Schultz Group samt Europachef för American Express Business Travel. Förutom Bengt Ljung utgörs även styrelsen av Pär Weihed och Per- Erik Lindvall. Pär Weihed är professor i malmgeologi och är verksam vid Luleås tekniska universitet. Han är även verksam inom ett flertal intresseorganisationer inom gruvbranschen där bland annat Fennoscandian Review Board, MITU Bergforsk samt Nationalkommittén för Geologi kan nämnas. Per-Erik Lindvall är bergsingenjör och är verksam som teknisk direktör vid LKAB. Han har tidigare varit gruvchef vid Bolidens Aitikgruva och chef för Bolidens svenska gruvverksamhet. Botnia har trots sin ringa storlek en kompetent ledning och styrelse med ett brett nätverk Redeye anser att Botnia har en kompetent styrelse och ledning vilket är en av bolagets styrkor. Trots en liten organisation finns stor kunskap och ett brett nätverk hos ledning och styrelse vilket bör ge bolaget bra möjligheter att fortsätta driva sina fyndigheter vidare mot kommersialisering. I förlängningen kommer visserligen organisationen behöva stärkas om bolaget bestämmer sig för att utveckla en gruva i egen regi. Detta kan vara tufft om det högtryck som råder i gruvindustrin består då det är brist på erfaren gruvpersonal. Detta ligger emellertid ett par år i fram i tiden och dessutom kan finnas möjlighet att samarbeta med en partner vilket också kan förbättra tillgång på erfaren gruvpersonal. Botnia Exploration har finansierats med ca 65 miljoner kronor i aktiekapital sedan starten Investeringar och projekt Sedan Botnia Exploration grundades har ca 65 miljoner kronor tagits in genom nyemissioner och investerats i bolagets olika projekt. Innan listningen på Aktietorget gjorde bolaget två private placements som tillförde bolaget knappt 5 miljoner kronor. En nyemission på ca 10 miljoner kronor gjordes också i samband med listningen på Aktietorget och därefter har ytterligare en emission på 31 miljoner kronor gjorts under I samband med förvärvet av Hansa Resources emitterades även aktier som en del av köpeskillingen. Nyligen avslutades en emission på 20 miljoner kronor som skall finansiera bolaget åtminstone fram till Förvärvet av Hansa Resources AB gav Botnia Exploration projekt som tog bolaget flera år framåt i sin utvecklingsfas En stor del av de förekomster som idag är Botnias huvudprojekt tillkom bolaget då de förvärvade Hansa Resources AB. Genom förvärvet erhölls bland annat Vargbäcken som är ett långt framskridet guldprojekt med en guldtillgång på ca tr oz. Därutöver erhölls flera guldprojekt i Vargbäckens närområde samt ytterligare projekt i Västerbotten. Botnia betalade ca 26 miljoner kronor för Hansa Resources AB varav 7 miljoner betaldes kontant och ca 19 miljoner kronor genom emittering av ca 8 miljoner Botnia aktier. Förvärvet av Hansa Resources har varit framgångsrikt då Botnia lyckats utveckla de erhållna prospekten väl. Dels har en uppdaterad och verifierad mineraltillgångsberäkning resulterat i en viss ökning av den indikerade mineraltillgången vid Vargbäcken. Fokus ligger nu på att öka kännedomen om tillgången ytterligare samt även utöka storleken. Botnia arbetar också 5

6 med att genomföra en provanrikning av redan bruten malm vid Vargbäcken, som dock försenats då den tidigare var tänkt att göras vid Ersmarksberget. Nu söks nya partners och förhoppningsvis kan ett avtal slutas där en potentiell samarbetspartner kan vara Dragon Mining som äger Svartlidengruvan. Därutöver omfattade även förvärvet bland annat Fäbodliden C där bolaget identifierat en mycket höghaltig guldmineralisering. De två tillgångarna tillsammans med övriga prospekt i Vindelgranseleområdet är det som är Botnias huvudfokus i dagsläget och det som bolaget bedömer kunna skapa ett nytt guldområde i Sverige. Sedan bolaget grundades 2007 har ca 45 miljoner kronor investerats i prospektering, inklusive förvärvet av Hansa Resources. Vindelgranseleområdet är helt klart det mest intressanta som bolaget lyckats bygga upp hittills genom sina investeringar. Övriga projekt kan också ha potential även om de i dagsläget är i ett tidigt skede. Det skapar samtidigt en viss diversifiering då flera projekt omfattar andra metaller än guld, vilket kan vara relevant om guldpriset skulle vika på sikt. Botnia Exploration har en god finansiell ställning med en kassa på ca 17 miljoner kronor som täcker kapitalbehovet fram till 2014 Finansiell ställning Botnia Explorations finansiella situation är i dagsläget god. En nyemission på 20 miljoner kronor har nyligen slutförts vilket kommer att täcka bolagets kapitalbehov under 2012 och Kassa och bank uppgår till 17,4 miljoner kronor och eget kapital är 60,4 miljoner kronor medan bolaget inte har några räntebärande skulder. Leverantörsskulder uppgår till ca 4,5 miljoner kronor varav 1,7 miljoner kronor avser tilläggsköpeskilling för Hansa Resources som betalts i juli. Bolaget har en liten och således flexibel organisation vilket ger dem möjlighet att anpassa sina utgifter utifrån marknadsförutsättningar samt beroende på utfall av prospektering. Skulle pågående prospektering bli framgångsrik kan finnas anledning att ta in ytterligare kapital då en påskyndad utveckling sannolikt skulle gynna aktieägarna. Det kapital som nyligen togs in skall i första hand användas till utökad prospektering vid Vindelgranseleområdet. Bolaget har en tydlig plan på vilka borrningar som skall genomföras och planen kommer därefter anpassas beroende på erhållna resultat. Därutöver kommer också kapitalet användas för att finansiera det rörelsekapital som behövs för att genomföra provanrikning av malm från Vargbäcken. 6

7 Från prospektering till gruva Innan något investeringsbeslut kan tas gällande gruvdrift måste en feasibilitystudie genomföras Det är en lång väg från en upptäckt fyndighet till drift av gruva. En omfattande process skall genomgås där ett flertal tillstånd måste beviljas och många prövningar måste ske innan gruva och anrikningsverk kan anläggas. Till en början krävs ett tillstånd för prospektering under den tid då en fyndighet upptäckts. När området visar potential för framtida gruvdrift måste mineraltillgångarna fastställas till en hög sannolikhet genom en så kallad feasibilitystudie (lönsamhetsstudie) innan något beslut om gruvdrift kan göras. Därutöver krävs bearbetningskoncession och miljötillstånd för att gruvdrift skall få påbörjas. Även tillstånd för gruvdrift måste erhållas vilket ofta innebär långa ledtider Feasibilitystudien utförs ofta av en oberoende person som också bedömer huruvida förutsättningar finns för att driva gruvan under lönsamhet. När lönsamhetsstudien är klar tas ett investeringsbeslut och finansiering söks för uppbyggnaden av gruvan. Finansieringen sker ofta med en blandning av eget kapital och bankmedel. När alla tillstånd sedan finns på plats kan gruvdrift påbörjas så fort anläggningen är färdigställd. Processen kan låta enkel, men ledtiderna är relativt långa för handläggning av tillstånden och kraven har på sistone dessutom ökat för miljötillstånd. Därtill kan överklaganden från allmänheten förlänga ledtiden. Från mineraltillgång till mineralreserv Källa: SveMin Bilden ovan illustrerar SveMins terminologi för generella relationer mellan prospekteringsresultat, mineraltillgångar och mineralreserver. 7

8 Marknadsförutsättningar Höga metallpriser är en viktig förutsättning för ett litet prospekteringsbolag som Botnia Exploration Höga metallpriser är en viktig förutsättning för ett litet prospekteringsbolag som Botnia Exploration. I dagsläget är prisutvecklingen för guld den mest relevanta att beakta. Prisutvecklingen för guld har varit mycket stark under den senaste 10-årsperioden. Detta beror dels på att guldet var på historiskt mycket låga nivåer i början av 2000-talet. Detta gjorde att få nya projekt drogs igång medan olönsamma gruvor var tvungna att stänga ned. När därefter efterfrågan på guld återigen ökat har det tagit mycket lång tid att få igång nya projekt. Under de senaste åren visserligen nya projekt dragits igång men än så länge har utbudet från gruvor inte ökat påtagligt. Dock har efterfrågan fortsatt öka vilket till stor del drivits av guld som investeringsobjekt. För Botnia Exploration som har sin verksamhet i Sverige är det också viktigt att guldpriset inte bara är högt i USD utan även i SEK. Även om den uppgång i guldet som skett under de senaste 10 åren till viss del är driven av en fallande USD så visar diagrammet nedan att prisuppgången i SEK varit stor också. Guldprisutveckling i USD och SEK sedan 2000 Källa: Online Trader Konsensusprognoser från Bloomberg visar att guldet väntas ligga på höga nivåer under flera år framöver Redeye gör inte några egna prognoser över guldpriset utan utgår istället från konsensusprognoser från Bloomberg Commodity Survey. Dessa indikerar att guldpriset kommer fortsätta att vara högt men svagt sjunkande under de kommande åren. Detta är viktigt för att Botnia Explorations projekt skall vara attraktiva. Guldprisprognos, Bloomberg Commodity Survey USD per tr oz

9 Projektportfölj I projektportföljen ligger fokus på guld i Västerbotten medan projekten som ligger längre söderut omfattar sällsynta jordartsmetaller och volfram Botnia Exploration har en stor projektportfölj som är spridd över olika delar av landet. I Västerbotten ligger fokus på guld samt till viss del basmetaller medan projekten som ligger längre söderut omfattar sällsynta jordartsmetaller och volfram. På kartan nedan ges en överblick av bolagets pågående projekt. Översikt Botnia Explorations projektportfölj Källa: Botnia Exploration Botnia stora projektportfölj men knappa resurser innebär att investeringar måste avvägas noga Botnia Exploration har som bilden visar många pågående projekt, vilket med tanke på sin ringa storlek innebär att bolaget noga måste avväga var det skall fokusera sina resurser. I takt med den starka prisutvecklingen för guld har bolaget ökat sin fokus mot metallen och således koncentrerat den aktiva prospekteringen mot ett fåtal projekt. Bolaget har i dagsläget valt att inrikta större delen av sina resurser och sitt kapital på Vindelgranseleområdet som tillkom bolaget i samband med förvärvet av Hansa Resources AB. I Vindelgranseleområdet återfinns Botnia Explorations längst framskridna projekt. Dessa utgörs av Vargbäcken som har en definierad mineraltillgång och därutöver flera andra intressanta prospekt som på kort sikt har potential att utvecklas till nya mineraltillgångar. Området är omgivet av flera andra guldfyndigheter längsmed Guldlinjen samt flera gruvor i 9

10 närområdet. Detta visar både på den generella potentialen i området men talar även för att området är gruvvänligt vilket är viktigt för tillståndsprocesser inför framtida gruvdrift. Bilden nedan illustrerar den strategiskt viktiga positionen och potentialen i området. Översikt Vindelgransele och Guldlinjen Källa: Botnia Exploration Vid Vargbäcken finns en indikerad och antagen mineraltillgång på ca tr oz Vargbäcken Botnia Explorations längst framskridna projekt i Vindelgransele utgörs av Vargbäcken som upptäcktes Fyndigheten har tidigare utvecklats av bland annat SGU och Boliden och under senare år av det Lundin Mining ägda North Atlantic Natural Resources samt Mawson Resources. Mawson Resources genomförde mycket prospektering vid området under 2005 och påbörjade då även en uppdatering av mineraltillgångarna vid fyndigheten. Denna färdigställdes dock först senare då Hansa Resources förvärvat projektet under Rapporten har senare även publicerats av Botnia Exploration och visar på en indikerad mineraltillgång på 1,37 miljoner ton med en guldhalt på 1,44 gram per ton och en antagen mineraltillgång på 0,65 miljoner ton med en guldhalt på 1,7 gram per ton. Mineraltillgång Vargbäcken Kategori Mton Au, g/t Au, kg Au, tr oz Indikerad 1,37 1, Antagen 0,65 1, Källa: Botnia Exploration Botnia har som målsättning att göra en testanrikning av ton malm Botnia Explorations fokus har sedan förvärvet av projektet varit att fortsätta utvecklingen och bekräfta att fyndigheten kan brytas med lönsamhet. Kort efter att Vargbäcken var bolagets ägo påbörjades planering för provbrytning och under 2011 erhölls tillstånd för detta varefter brytning påbörjades. Ett 10

11 bakslag skedde emellertid snart därefter då bolaget hade planerat att anrika materialet vid Ersmarksberget som dessvärre sattes i konkurs. Detta har försenat provanrikningen men redan i samband med att ansökan om provbrytning hade lämnats in så undersöktes även möjlighet till anrikning vid andra närliggande verk. Planen ligger därmed fast och sannolikt kan en provanrikning ske under 2013 där en trolig ny partner är Dragon Mining som äger den närliggande Svartlidengruvan. Illustration malmkroppar vid Vargbäcken Källa: Botnia Exploration Botnia har tillstånd att bryta upp till ton malm och således kan ytterligare provbrytning bli aktuell Bilden ovan visar malmkropparna vid Vargbäcken samt den lilla mängd på ytan där provbrytning sker. Initialt kommer testanrikningen ske på ton malm som redan är bruten, men det tillstånd som erhållits omfattar upp till ton. Bolaget undersöker möjlighet att krossa malmen på plats, om det innebär lägre kostnader, som sedan körs vidare med lastbil till ett anrikningsverk i närområdet. I och med testbrytningen är Vargbäcken i slutskedet av prospekteringsfasen och utfallet av detta kommer visa på malmens egenskaper vilket därefter kommer användas i lönsamhetsstudier. Vargbäcken är inte avgränsad och Botnia siktar på att utöka tillgången framöver Vad gäller prospektering vid Vargbäcken så är fyndigheten fortfarande inte avgränsad och Botnia kommer därmed dels genomföra borrning för att utöka mineraltillgången men även göra tätare borrning för att öka känndomen. Den planerade borrningen kommer genomföras både på djupet och längsmed strykningsriktningen. 11

12 Stenberget omfattar guldobjekten Middagsberget, Middagsberget Norra och Fäbodliden A, B och C Stenberget Stenberget, som också tillkom bolaget genom förvärvet av Hansa Resources AB, omfattar guldobjekten Middagsberget, Middagsberget Norra och Fäbodliden A, B och C. Middagsberget har varit känd sedan 1980-talet och en historisk beräkning som inte följer dagens standard indikerar ett tonnage på 1 miljon ton med ett guldinnehåll på 1,5 gram per ton. Det finns stora mängder material (bl. a. ca borrmeter) som inte har bearbetats vilket nu görs utav Botnias geologer. Initiala uppskattningar av området talar för att det kan finnas en bred mineralisering vilket stöder historiska indikationer på ett stort tonnage. Botnia Exploration ämnar också förstå hur Middagsberget är kopplat till Fäbodliden C där bolaget visat mycket positiva prospekteringsresultat. Vid Fäbodliden C har en höghaltig och väl definierad mineralisering identifierats Vid Fäbodliden C har en höghaltig och väl definierad mineralisering identifierats. Hittills har den påträffats med flera borrhåll varav det funnits synligt guld i fem av borrhålen och den är inte avgränsad på djupet. Mineraliseringen har visat en potential att vara ca meter lång till ett djup på upp till 200 meter och har en bredd på mellan 2 5 meter. Detta indikerar att mineraliseringen i dagsläget kan ha ett tonnage på kring 0,3 0,5 miljoner ton, även om den hittills glesa borrningen utgör en osäkerhet. Bilden nedan illustrerar några av de borrhål som gjorts samt hur bolaget bedömder att mineraliseringen ser ut. Borrhål och träffar vid Fäbodliden C Källa: Botnia Exploration Träffarna som hittills gjorts har följt bolagets förväntningar vad gäller struktur medan halterna varit högre än förväntat. Resultaten indikerar att genomsnittshalterna i mineraliseringen kan ligga på mellan gram guld per ton. Botnia Exploration har nu som målsättning att undersöka 12

13 huruvida mineraliseringen fortsätter ytterligare ned på djupet. För att kunna genomföra detta måste emellertid vintern inväntas då bland annat en sjö och träskmark försvårar tillgängligheten. Vargbäcken, Middagsberget och Fäbodliden C har tillsammans potential att utvecklats till ett småskaligt gruvprojekt Tillsammans med Vargbäcken, Middagsberget och Fäbodliden C anser Redeye att Botnia har identifierat ett område som har potential att utvecklats till ett gruvområde med småskalig brytning och anrikning i egen regi. Den totala tonnagepotentialen kan uppgå till ca 3,5 till 4,0 miljoner ton, även om indikationerna för Fäbodliden C och framförallt Middagsberget är osäkra. Med ett anrikningsverk med kapacitet på ca 0,2 miljoner ton kan finnas potential att bygga upp ett småskaligt gruvprojekt som matas med malm från de olika objekten vilket skulle ge en livslängd på upp mot 20 år. Dock måste de initiala uppskattningarna bekräftas med ytterligare prospektering och ovanstående uppskattning avseende tonnage är mycket osäker. Botnia har utöver Vindelgransele ett antal projekt som kan bli aktuella för avyttring Övriga projekt Vi har valt att fästa störst vikt vid de projekt som finns i Vindelgransele men det finns även ett flertal andra projekt i Botnias portfölj som har potential. Harpsund som utvecklas i ett Joint Venture med Dragon Mining är intressant då det utgör ett potentiellt uppköpsobjekt för Dragon om positiva prospekteringsresultat erhålls. Därutöver finns Jorbojokki som är ett kopparprojekt med närhet till Bolidens Aitikgruva och intill detta ligger även guldprojektet Purnu som har en historiskt uppskattad tillgång på ton med en guldhalt på 4,6 gram per ton. Kan bolaget påvisa att dessa mineraliseringar har större potential kan finnas möjlighet till avyttring på sikt. Detsamma gäller även för Rörtjärnen som ligger nära Ersmarksbergets anrikningsverk och är således intressant för en eventuellt framtida köpare av konkursboet. Bolagets volframprojekt är intressanta men lågprioriterade i dagsläget Vid Skropsjöåsen har Botnia ett volframprojekt med historiskt beräknade mineraltillgångar på 0,2 0,6 miljoner ton med ett volframoxidinnehåll (WO3) på 0,26 procent respektive 0,24 procent beroende på val av cut off. Detta är ett intressant projekt då Yxsjöbergsgruvan som ligger i projektets närhet tidigare varit i drift och skulle enligt Botnia kunna tas i drift igen med kort varsel. Bolaget har även ytterligare två volframprojekt som utgörs av Lomtjärnen som visat höghaltiga mineraliseringar men är i ett mycket tidigt skede samt Sellmansberget där historiska malmberäkningar finns utförda. Vad gäller bolagets projekt inom sällsynta jordartsmetaller i Darsbo och Stenkulla är dessa i dagsläget lågt prioriterade kan en partner som kan stå för utvecklingskostnader hittas, kan det bli aktuellt att ta projekten vidare. Tidigare intressanta guldprojekt vid Orgsjön och Vandelån kan också vara intressanta framöver, då moränprover och block visar på mineraliseringar, men i första hand kommer befintliga resurser läggas på Vindelgransele. 13

14 Prognoser och värdering Botnia Exploration har idag inga intäkter men på några års sikt finns potential för uppbyggnad av en gruva i Vindelgransele Botnia Exploration har idag inga intäkter men under 2013 kommer bolaget sannolikt genomföra provbrytning och anrikning vid Vargbäcken. Detta kommer ge vissa intäkter men resultatbidraget bedöms vara neutralt då kostnaderna sannolikt kommer bli höga pga extern anrikning. På längre sikt finns potential att etablera gruvdrift i Vindelgranseleområdet, men ytterligare prospektering måste genomföras dessförinnan och potentiell gruvdrift kan sannolikt tidigast påbörjas Redeye har gjort en hypotetisk kalkyl över ett småskaligt gruvprojekt baserat på befintliga mineraltillgångar och prospekteringsresultat Vi har utifrån vad som idag är känt om Botnia Explorations tillgångar och prospekteringsresultat i Vindelgranseleområdet gjort en hypotetisk kalkyl över hur en småskalig gruva skulle kunna se ut. Kalkylen utgår i första hand från den mineraltillgångsberäkning som är utförd för Vargbäcken. En potentiellt mycket höghaltig guldmineralisering vid Fäbodliden C kan också grovt uppskattas till ca 0,3 0,5 miljoner ton (=snitt 0,4) med ett högt guldinnehåll på mellan gram per ton. Vi har utgått från en halt på 12,5 gram per ton vilket är snittet mellan 10 och 15 samt justerat denna med ytterligare 10 procent för utspädning. Vi har dock valt att i dagsläget inte beakta den historiskt beräknade mineraltillgången på ca 1 miljon ton vid Middagsberget, men den utgör en intressant prospekteringspotential för utökad mineraltillgång. Med tanke på hur tidigt skede projekten är i och då många osäkerheter kvarstår vill vi påpeka att vår beräkning endast bör ses som en indikation på vilken potential som finns i området på sikt. I tabellen nedan sammaställer vi vår uppskattning på mineraltillgångspotentialen i Vindelgranseleområdet. Potential Vindelgransele Objekt Kategori Mton Au, g/t Vargbäcken Indikerad 1,4 1,4 Vargbäcken Antagen 0,7 1,7 Middagsberget Historisk 1,0 1,5 Fäboliden C Borresultat 0,4 12,5 Totalt 3,5 2,9 Källa: Botnia Exploration, Redeye Research Det tidiga utvecklingskedet innebär att vår kalkyl innehåller många osäkerheter Utöver en osäkerhet vad gäller den potentiella mineraltillgången vid Vindelgranseleområdet är även driftskostnader, investeringar, tillståndserhållanden och malmegenskaper osäkerhetsmoment. Det finns dock gruvor i drift i bolagets närhet och därutöver kan kostnadsbilden även jämföras med andra småskaliga guldgruvor som exempelvis Endomines Pampalogruva i Finland. Innan en scoping- eller feasibilitystudie har genomförts är det dock svårt att göra initiala uppskattningar vilket är ytterligare en anledning till att vår kalkyl skall ses med försiktighet. Därutöver måste även tillstånd erhållas om en gruva skall etableras vilket både kan innebära förseningar och i värsta fall att ett projekt uteblir även om lönsamhet kan påvisas. 14

Botnia Exploration (BOTX)

Botnia Exploration (BOTX) BOLAGSANALYS 26 feb 2013 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX) Utökad potential i Fäbodliden C Botnia Exploration har uppvisat fortsatt positiva prospekteringsresultat vid Fäbodliden C där mineraliseringen

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 2 december 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Nya huvudägare stärker investeringscase Arctic Gold har genomfört en riktad nyemission som tillfört bolaget 10,5 miljoner kronor. Investerarna

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012

Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 BOLAGSANALYS 3 april 2012 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Säkrar finansiering för 2012 Kopy Goldfields har under andra halvan av 2011 visat positiva prospekteringsresultat, framförallt vid Krasnyylicensen.

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST)

Arctic Gold (ARCT.ST) BOLAGSANALYS 1 mars 2011 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Stor uppvärderingspotential för Bidjovagge Arctic Gold presenterade i slutet av förra året en Scopingstudie som, vid rådande metallpriser,

Läs mer

Kopy Goldfields (KOPY.ST)

Kopy Goldfields (KOPY.ST) BOLAGSANALYS 26 november 2013 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Avtal för Krasny bekräftar potential Kopy Goldfields har på sistone levererat två tydligt värdeskapande affärer för sina projekt.

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST)

Formpipe Software (FPIP.ST) BOLAGSANALYS 2 februari 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Stark försäljning och ökad utdelning Försäljningen översteg vår förväntning och uppgick till 34,5 miljoner kronor. Kostnaderna var

Läs mer

Redeye Investor Forum. 26 februari 2013 Bengt Ljung och Mattias Fackel

Redeye Investor Forum. 26 februari 2013 Bengt Ljung och Mattias Fackel Redeye Investor Forum 26 februari 2013 Bengt Ljung och Mattias Fackel Agenda Affärsidé Styrelse och ledning Lägesrapport Sammanfattning av Vargbäcken Koncentration till Fäbodliden C Sammanfattning Affärsidé

Läs mer

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad

Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad BOLAGSANALYS 24 november 2010 Sammanfattning Arctic Gold (ARCT.ST) Finansiering säkrad Alcaston Exploration har bytt namn till Arctic Gold då majoriteten av verksamheten numera utgörs av Bidjovaggeprojektet

Läs mer

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen!

Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! BOLAGSANALYS 22 oktober 2010 Sammanfattning Agellis Group (AGIS.ST) Svarta siffror igen! Agellis rapport över det tredje kvartalet var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 4,9 miljoner

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form!

Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! BOLAGSANALYS 3 december 2012 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Nya Formpipe tar form! Formpipes rapport för det tredje kvartalet som även innehöll två månader av det danska förvärvet Traen var

Läs mer

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår

Stille (STLL.ST) Tufft första halvår BOLAGSANALYS 23 augusti 2010 Sammanfattning Stille (STLL.ST) Tufft första halvår Stilles försäljning under det andra kvartalet uppgick till 18,3 miljoner kronor mot vår förväntan om 22 miljoner kronor.

Läs mer

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare

Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare BOLAGSANALYS 23 april 2010 Sammanfattning Formpipe Software (FPIP.ST) Molntjänster allt viktigare Formpipes första kvartal var i nivå med våra förväntningar. Försäljningen uppgick till 31,4 miljoner kronor

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige

Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige BOLAGSANALYS 8 mars 2011 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Billigt för den riskvillige Betting Promotions tillväxt på 18 procent i det fjärde kvartalet imponerade, samtidigt som bruttomarginalen

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina

Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina BOLAGSANALYS 24 februari 2012 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) På mindre slak lina Kvarvarande verksamhet visar en svag men ändå positiv lönsamhet med ett rörelseresultat på 18 MSEK under 2011. Pressen

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger

Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger BOLAGSANALYS 26 april 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Spänningen stiger Under vintern går verksamheten på sparlåga och utfallet i Q1-rapporten är därför svårt att dra slutsatser ifrån. Rörelseförlusten

Läs mer

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder

Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder BOLAGSANALYS 16 juli 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Dags för nya strukturåtgärder Efter den positiva inledningen på året hade vi lite högre förväntningar på Q2 även om detta är en säsongsmässigt svag

Läs mer

Resultatlyft trots volymtapp

Resultatlyft trots volymtapp BOLAGSANALYS 15 november 2012 Sammanfattning Bong (BOLJ.ST) Resultatlyft trots volymtapp Resultatet förbättrades under Q3 (EBIT: 26 MSEK mot 15 MSEK ifjol) vilket förvånade oss mot bakgrund av den försvagade

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång

Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång BOLAGSANALYS 28 juli 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) B2B-affären igång Det andra kvartalet blev svagare än väntat. Segmentet Live fortsatte att imponera med en stark tillväxt på 86 procent.

Läs mer

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst

Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst BOLAGSANALYS 28 februari 2013 Sammanfattning Geveko (GVKOb.ST) Sargade av äventyren i öst Q4 är lågsäsong som alltid medför negativt resultat, men rörelseförlusten på 35 MSEK var större än vi räknat med,

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning DIBS (dibs.st) Viss ljusning i Danmark DIBS rapport för det andra kvartalet var starkare än vad vi väntat oss. Försäljningen uppgick till 39,9 miljoner kronor

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning

Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning BOLAGSANALYS 14 maj 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Rapport visar på vändning Omsättning och rörelseresultat var bättre än vi räknat med för första kvartalet och bolaget är på väg mot att vända rörelsen

Läs mer

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig

Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig BOLAGSANALYS 3 maj 2011 Sammanfattning Exini Diagnostics (EXINa.ST) Positiv trend håller i sig Första kvartalet var något starkare än vi räknat med, men försäljningen är fortsatt på en mycket låg nivå.

Läs mer

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart

Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart BOLAGSANALYS 13 september 2010 Sammanfattning Bong Ljungdahl (BOLJ.ST) Konsolideringen tar fart Samgåendet med Hamelin skapar en koncern med bättre kritisk massa på sina viktiga marknader. I huvudsak kompletterar

Läs mer

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats

Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats BOLAGSANALYS 10 augusti 2010 Sammanfattning Nordic Mines (NOMI.ST) Finansiering på plats Nordic Mines meddelade nyligen att de nu har erhållit den lånefinansiering som krävs för uppbyggnaden av Laivagruvan.

Läs mer

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt

Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt BOLAGSANALYS 25 november 2008 Sammanfattning Addnode (ANOD.ST) Fortsatt stark tillväxt Addnodes Q3 rapport var stark där såväl försäljning som resultat var i linje med våra förväntningar. Försäljningen

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind

Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind BOLAGSANALYS 21 februari 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Extraintäkter gav medvind Resultatet var återigen avsevärt mycket högre än väntat. Utvecklingsarvodet från Jädraåsprojektet förklarar

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion

Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion BOLAGSANALYS 31 oktober 2010 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Kraftig överreaktion Siffrorna för det tredje kvartalet var sämre än vi räknat med, vilket dock vägs upp av bättre marginaler. Vi har sänkt

Läs mer

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken

Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken BOLAGSANALYS 21 juli 2013 Sammanfattning Arise (AWP.ST) Bättre snurr i verken Arise hade ett vindmässigt bra kvartal och elproduktionen blev något bättre än planerat. Vindkraftdriftens EBITDA i Q2 steg

Läs mer

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger!

Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! BOLAGSANALYS 12 februari 2012 Sammanfattning Prevas (PREV.ST) Framtidssatsningar tynger! Prevas rapport för det fjärde kvartalet belastades av stora engångskostnader. Försäljningen uppgick till 174,5 miljoner

Läs mer

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan

Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan BOLAGSANALYS 15 maj 2013 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Åter på tillväxtbanan Även om resultatet i Q1 visade en relativ stor negativ avvikelse överskuggades det av två positiva punkter: den starka orderingången

Läs mer

Invisio Communications (IVSO.ST)

Invisio Communications (IVSO.ST) BOLAGSANALYS 10 februari 2012 Sammanfattning Invisio Communications (IVSO.ST) Siktet inställt på positivt resultat Invisios Q4 rapport visade en försäljning i linje med prognos men en något större förlust

Läs mer

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten

Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten BOLAGSANALYS 1 september 2009 Sammanfattning Redbet (RBET.ST) Negativ tillväxt i korten Redbets rapport för det andra kvartalet var i linje med våra förväntningar. VD:s uttalande om att både intäkter och

Läs mer

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13

Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 BOLAGSANALYS 8 februari 2013 Sammanfattning Cision (CISI.ST) Intäktsnedgång att vänta H1 13 Rensat för valutaeffekter kom Cisions Q4-rapport in ungefär som väntat. Intäkterna uppgick till 242 MSEK och

Läs mer

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger

Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger BOLAGSANALYS 19 november 2008 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing AB (GIM.ST) Svag likviditet tynger Getupdateds Q3 rapport var sämre än väntad och vi sänker prognoserna för innevarande och nästa

Läs mer

Financial Hearings Småbolagsdagen 25 februari 2011. Bengt Ljung VD Botnia Exploration

Financial Hearings Småbolagsdagen 25 februari 2011. Bengt Ljung VD Botnia Exploration Financial Hearings Småbolagsdagen 25 februari 2011 Bengt Ljung VD Botnia Exploration Agenda Organisation och struktur Botnia Exploration historik Vad är Prospektering? Visioner, strategier och målsättningar

Läs mer

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential

Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning. Historik Management Marknad Positionering Lönsamhetspotential Analysgaranti* 3 april 2008 Analysgaranti Betting Promotion (BETT) Låg marginal överträffas på sikt av hög omsättning Betting Promotion kom igår med en vinstvarning för det första kvartalet och meddelade

Läs mer

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt

Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt BOLAGSANALYS 16 maj 2013 Sammanfattning Aerocrine (AEROb.ST) Tillväxten hackar tillfälligt Rapporten för första kvartalet var i linje med våra förväntningar. Det som pressat aktien var en svag tillväxt

Läs mer

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden

Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden BOLAGSANALYS 2 december 2009 Sammanfattning Getupdated Internet Marketing (GIM.ST) Q3 rapport stärker bilden Getupdateds Q3 rapport visade som väntat en förlust som dock var något bättre än vår prognos,

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 8 november 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Envirotest, en drömaffär Förvärvet av amerikanska Envirotest är en affär med flera positiva förtecken. Koncernen blir både större och stabilare

Läs mer

Pledpharma (pled.st) Positiva signaler inför studier

Pledpharma (pled.st) Positiva signaler inför studier BOLAGSANALYS 4 maj 2012 Sammanfattning Pledpharma (pled.st) Positiva signaler inför studier Resultatet för första kvartalet var något mindre negativt än vi räknat med. Finanserna är under kontroll och

Läs mer

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan

Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan BOLAGSANALYS 9 augusti 2010 Sammanfattning Hansa Medical (HMED.st) Utveckling enligt plan Hansa Medical har under första halvåret haft något lägre kostnader än vi räknat med, vilka dock förväntas stiga

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral

Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral BOLAGSANALYS 1 september 2011 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Aktien i en negativ spiral Omsättningen var något bättre än vi räknat med för det andra kvartalet, men resultatet var svagare än förväntat.

Läs mer

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till

Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till BOLAGSANALYS 1 mars 2010 Sammanfattning Betting Promotion (BETT.ST) Livespel vaknar till Betting Promotions fjärde kvartal gav ett blandat intryck. Segmentet Livebetting visade äntligen en god bruttomarginal,

Läs mer

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet

Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet BOLAGSANALYS 15 maj 2012 Sammanfattning Doro (DORO.ST) Bra tillväxt och lönsamhet Försäljningen i Q1 överträffade vår prognos med 6% och EBIT marginalen uppgick till 7,4% mot förväntade 5,3%. Rensat för

Läs mer

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar

Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar BOLAGSANALYS 20 februari 2009 Sammanfattning Trygga Hem (THEM.ST) Säker tillväxt accelererar Trygga Hem ökar tillväxten 2008 där bolagets abonnemangsstock accelererar kraftigt. Det är tydligt att konsumenterna

Läs mer

Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST)

Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST) BOLAGSANALYS 21 september 2011 Sammanfattning Kopparberg Mineral (KMIN-B.ST) Portföljvärden realiseras Kopparberg Minerals projekt har under 2011 haft en positiv utveckling. Vid Håkansboda pågår ett kärnborrningsprogram

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet

Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet BOLAGSANALYS 6 maj 2009 Sammanfattning Electra Gruppen (ELEC.ST) Kassan halva börsvärdet Omsättningen backade 6% och resultatet före skatt minskade något till 7 MSEK (7,7 MSEK) under det första kvartalet.

Läs mer

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E

05/06 06/07 07/08 (8m) 2008E 2009E Aktiekurs, SEK Volym x 1 ANALYSGARANTI* 27 maj 28 A-Com (Acom.ST) Back on track Efter två svaga kvartal i rad visade A-Coms rapport för det första kvartalet att bolaget är back on track. Rörelseresultatet

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte

Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte BOLAGSANALYS 11 februari 2013 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) En vändning i sikte Både omsättningen och rörelseresultatet kom in något bättre än estimerat. Bolaget har tagit en omstruktureringskostnad

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST)

Arise Windpower (AWP.ST) BOLAGSANALYS 20 juli 2012 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Ena foten tillfälligt på bromsen Resultatmässigt var utfallet under Q2 precis som väntat med ett EBITDA på 35 MSEK från vindkraftdriften.

Läs mer

Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror

Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror BOLAGSANALYS 30 augusti 2012 Sammanfattning Allenex (Alnx.st) Levererar svarta siffror För det andra kvartalet vände Allenex till vinst på nedersta raden. Vi ger rapporten godkänt, även om utvecklingen

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround

Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround ANALYSGARANTI* 3 januari 26 Fotoquick (FOTO.ST) Potential för turnaround Fotoquick presenterade ett bokslut i linje med förväntningarna. Omsättningen för helåret uppgick till 21,5 MSEK, varav 65 MSEK var

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 29 oktober 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Rekrytering i fokus framöver Avega Group fortsätter att visa en stabil rörelsemarginal på 6,6 procent i det tredje kvartalet vilket var

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer

Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer BOLAGSANALYS 27 maj 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Levererar på nya nivåer Intäkter om 227 MSEK och EBITDA på 25 MSEK prickade våra prognoser. Säsongsvariationer i Opus Bilprovning påverkade

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering

Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering BOLAGSANALYS 24 augusti 2011 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Bra tillväxt och rekrytering Avega Group visade stark tillväxt och stabil lönsamhet i Q2. Tillväxten uppgick till 35% samtidigt som EBITmarginalen

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp

Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp ANALYSGARANTI* 31 Oktober 25 Fotoquick (FOTO.ST) Svag Q3-rapport men det finns hopp Q3-rapporten var svagare än vad vi hade förväntat. Omsättningen uppgick till 39 MSEK och resultatet efter finansnetto

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat

Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat BOLAGSANALYS 10 november 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Högre produktion än väntat Arise hade avsevärt högre intäkter och bättre resultat än väntat under Q3. Främst berodde skillnaden på

Läs mer

Ticket (TICK.ST) Minskad reslust

Ticket (TICK.ST) Minskad reslust BOLAGSANALYS 10 november 2008 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) Minskad reslust Ticket redovisade lägre försäljning än vad vi väntat oss under det tredje kvartalet. Återhållsamhet i konsumtionen har främst

Läs mer

Kopparberg Mineral (KMINB.ST)

Kopparberg Mineral (KMINB.ST) BOLAGSANALYS 17 oktober 2013 ju Sammanfattning Kopparberg Mineral (KMINB.ST) Går mot ett ljusare 2014 Marknadsklimatet för prospekteringsbolag har varit negativt under 2013 vilket varit tufft för Kopparberg

Läs mer

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad

Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad BOLAGSANALYS 23 februari 2008 Sammanfattning Carl Lamm Holding (CLHO.ST) Rätt position i svag marknad Carl Lamm har stärkt sin position på en svag marknad. Omsättningen ökade med 8,5 procent vilket var

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer

Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer ANALYSGARANTI* 1 juni, 27 Tele5 Voice Services AB (TEL5.NGM) Lönsamhet på nya nivåer Q1-rapporten visade en tillväxt på 63 procent, vilket indikerar att Tele5 äntligen fått ordning på sin säljverksamhet.

Läs mer

Pledpharma (pled.st) Bra start på 2012

Pledpharma (pled.st) Bra start på 2012 BOLAGSANALYS 20 februari 2011 Sammanfattning Pledpharma (pled.st) Bra start på 2012 Rapporten för fjärde kvartalet bjöd på en ned skrivning av tidigare aktiverade utvecklingskost nader. Nedskrivningen

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 oktober 2013 Sammanfattning ReadSoft (RSOFb.ST) Fortsatt svagt från ReadSoft ReadSofts rapport för det tredje kvartalet var i linje med våra lågt ställda förväntningar. Försäljningen ökade

Läs mer

Invisio Communications (IVSO.ST) Svagare Q3 än väntat

Invisio Communications (IVSO.ST) Svagare Q3 än väntat BOLAGSANALYS 11 november 2010 Sammanfattning Invisio Communications (IVSO.ST) Svagare Q3 än väntat Invisios Q3 rapport var svagare än väntat där försäljningen inte nådde upp till våra prognoser. Kostnaderna

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas

Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas ANALYSGARANTI* 30:e augusti 2005 Fotoquick (FOTO.ST) Tålamod kommer att krävas Fotoquick kom med en svag Q2-rapport. Men den stora nyheten i samband med kvartalsrapporten var att I.T.S. förvärvar 34 procent

Läs mer

Biolin Fokus på kärnverksamheten

Biolin Fokus på kärnverksamheten Aktiekurs, SEK Volym x 1000 ANALYSGARANTI * 11 september 2008 Biolin Fokus på kärnverksamheten Biolin väljer att renodla fullt ut med fullt fokus på analysinstrument. Verksamheten inom dentala implantat

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 485 523

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2008 2009 2010e 2011e 2012e Omsättning, MSEK 169 230 369 485 523 BOLAGSANALYS 2 februari 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Tre förvärv ökar skalfördelarna AllTele annonserade igår ett relativt stort förvärv, nämligen Blixtvik med en årsomsättning på 70 MSEK och

Läs mer

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut

DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut BOLAGSANALYS 24 november 2009 Sammanfattning DIBS (DIBS.ST) Kassakon delar ut DIBS rapporterade för Q3 en omsättning på 32 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 9,6 miljoner kronor. Detta var strax

Läs mer

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e

03/04 04/05 05/06 06/07e 07/08e ANALYSGARANTI* 29:e juni 26 A-Com (Acom.ST) På rätt spår A-Coms bokslutskommuniké för det brutna räkenskapsåret 5/6 var stort sett i linje med våra förväntningar. Försäljningen var bättre än väntat medan

Läs mer

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs

Ticket (TICK.ST) På rätt kurs BOLAGSANALYS 18 november 2009 Sammanfattning Ticket (TICK.ST) På rätt kurs Ticket visar tidiga tecken på återhämtning i sin Q3-rapport. Dock präglas det senaste kvartalet fortsatt av besparingsåtgärder

Läs mer

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen

Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen BOLAGSANALYS 22 augusti 213 Sammanfattning Avega Group (AVEGb.ST) Vind i ryggen Avega Groups åtgärder under hösten har gett positivt resultat. Försäljningstillväxten uppgick till 7,5% och EBIT$marginalen

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt

Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt ANALYSGARANTI* 22 augusti 2006 Fotoquick (FOTO.ST) Quickfix inte längre tillräckligt Fotoquicks halvårsrapport visar att det återstår en rad åtgärder innan bolaget kan nå tillfredsställande lönsamhet.

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 1 april 2015 Sammanfattning West International (WINT) Förväntningarna höjs West International meddelade idag en omvänd vinstvarning för Q1 2015. Bolaget räknar

Läs mer

Presentation Redeyes Guldseminariun 26 augusti 2009 Bengt Ljung. www.botniaexploration.com

Presentation Redeyes Guldseminariun 26 augusti 2009 Bengt Ljung. www.botniaexploration.com Presentation Redeyes Guldseminariun 26 augusti 2009 Bengt Ljung www.botniaexploration.com Strategi Botnia Exploration är ett rent prospekteringsbolag. I dagsläget finns alltså inga ambitioner att starta

Läs mer

Henrik Grind, VD och Koncernchef

Henrik Grind, VD och Koncernchef Henrik Grind, VD och Koncernchef GRUV- OCH PROSPEKTERINGSBOLAG Gruvproduktion och prospektering Gruva i Pahtavaara, norra Finland 575 kg guld 2012 621 kg guld 2011 740 kg guld 2010 Fäboliden, känd och

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 1 november 213 Sammanfattning Addnode Group (ANODb.ST) Svagt Q3 från Addnode Group Addnode Group:s rapport för det tredje kvartalet var betydligt svagare än vad vi räknade med även justerat

Läs mer

Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal

Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal ANALYSGARANTI* 4: e oktober 2005 Fotoquick (FOTO.ST) Fotoquick förvärvar i Portugal Fotoquick köper Portugals största fotokedja. Affären genomförs med kontanta medel utan ny upplåning, vilket tyder på

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat

Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat BOLAGSANALYS 27 april 2011 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Bra kundtillväxt & lån säkrat Bredband2s Q1-rapport var klart godkänd. Bolaget visar nu för femte gången i rad en mindre vinst (EBITDA om +2,2

Läs mer

Cherryföretagen (cherb.st) Full fart framåt

Cherryföretagen (cherb.st) Full fart framåt BOLAGSANALYS 13 maj 2012 Sammanfattning Cherryföretagen (cherb.st) Full fart framåt Cherrys omsättning växte med 80 procent till 97,4 MSEK, vilket var i linje med våra förväntningar. Rörelseresultatet

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 25 juni 2014 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX.ST) Operation Fäbodtjärn inledd Botnia Exploration har inlett ett arbete med att erhålla tillstånd för provbrytning i Fäbodtjärn. Bolaget

Läs mer

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte

Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte BOLAGSANALYS 26 november 2008 Sammanfattning Biolin (BLIN.ST) Turn-around i sikte Biolin visar kraftig tillväxt och ett positivt resultat före avskrivning under det tredje kvartalet. En mer renodlad verksamhet

Läs mer

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829

Lönsamhet. 7,0 poäng. 2009 2010 2011e 2012e 2013e Omsättning, MSEK 230 372 578 799 829 BOLAGSANALYS 17 augusti 2011 Sammanfattning AllTele (ATEL.ST) Mycket intressant Venteloförvärv AllTele annonserade i början av augusti ett mycket stort förvärv i Ventelo. Bolaget omsätter cirka 300 MSEK

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet

Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet BOLAGSANALYS 5 maj 2010 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Vinst under första kvartalet Bredband2s Q1-rapport var godkänd. Efter flera kvartalsrapporter med förluster och nedskrivningar, visade nu bolaget

Läs mer

Electra Gruppen (ELEC.ST)

Electra Gruppen (ELEC.ST) Analysgaranti* 30 april 2007 Electra Gruppen (ELEC.ST) Bra resultat och genombrottsorder Under årets första kvartal förbättrades resultat och marginaler betydligt jämfört med fjolåret, trots att försäljningen

Läs mer

Ratingen för lönsamhet kan komma att sänkas om lönsamheten inte förbättras under H2.

Ratingen för lönsamhet kan komma att sänkas om lönsamheten inte förbättras under H2. BOLAGSANALYS 19 juli 2013 Sammanfattning ReadSoft (RSOFb.ST) Omstruktureringsprogram ska lyfta lönsamheten ReadSofts rapport för det andra kvartalet var en besvikelse där en svag försäljning slog hårt

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Fortsatt starkt från Bredband2

Bredband2 (BRE2.ST) Fortsatt starkt från Bredband2 BOLAGSANALYS 10 augusti 2012 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Fortsatt starkt från Bredband2 Bredband2s Q2-rapport var bättre än vår prognos och bolaget ökar EBITDA-vinsten mer än väntat, 4,3 jmf med

Läs mer

Vårt motiverade värde på 3,7 kr per aktie visar på en stor potential dock inte utan risker.

Vårt motiverade värde på 3,7 kr per aktie visar på en stor potential dock inte utan risker. BOLAGSANALYS 3 april 214 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Framtida samarbeten i fokus Försäljningen utav Kavkaz och Prodolny licenserna är nu avklarad detta medför starkare kassa framöver och att

Läs mer

VD har ordet Samråd beträffande provbrytning i Fäbodtjärn med myndigheter Enkel beskrivning av den planerade provbrytningen

VD har ordet Samråd beträffande provbrytning i Fäbodtjärn med myndigheter Enkel beskrivning av den planerade provbrytningen VD har ordet Sommaren är nu slut även om vädret fortfarande håller i sig. Den här veckan är det förresten älgjakt i norra Sverige vilket för många är heligt varför normal verksamhet avstannar i de flesta

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E 2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 10 juni 2015 Sammanfattning Botnia Exploration (BOTX.ST) Med blicken på provbrytning Botnia Exploration har erhållit det viktiga provbrytningstillståndet från Länsstyrelsen.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Sammanfattning av prospekt

Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Sammanfattning av prospekt Inbjudan till teckning av aktier i kvittningsemissionen i WIKING MINERAL AB (PUBL) Februari/Mars 2013 Sammanfattning av prospekt WIKING MINERAL AB PROSPEKT 2013 1 Välpositionerat prospekteringsoch gruvutvecklingsföretag

Läs mer

REDEYE - ICM. Industrials, Cleantech and Mining. Börsdagarna, November 2011

REDEYE - ICM. Industrials, Cleantech and Mining. Börsdagarna, November 2011 REDEYE - ICM Industrials, Cleantech and Mining Börsdagarna, November 2011 1 Innehållsförteckning Introduktion till Redeye ICM Översikt sektorn Makro och drivkrafter Värdering Redeyes favoriter 2 Introduktion

Läs mer

VD har ordet. Utvecklad affärsidé beslutad och presenterad

VD har ordet. Utvecklad affärsidé beslutad och presenterad VD har ordet Blockletningssäsongen lider snabbt mot sitt slut. Snön har nu kommit och istället fortsätter arbetet med magnetiska mätningar i Vindelgranseleområdet. Det finns fortfarande intressanta luckor

Läs mer

Wayfinder Som väntat ett svagt kvartal

Wayfinder Som väntat ett svagt kvartal Aktiekurs, SEK Volym, tusental ANALYSGARANTI* 5 maj Wayfinder Som väntat ett svagt kvartal Vi hade låga förväntningar på Wayfinders Q1 rapport i och med att mobiltelefoner med inbyggd GPS från framförallt

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar

Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar BOLAGSANALYS 25 februari 2013 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) Spännande vårtid stundar Det ekonomiska utfallet i Q4-rapporten är svårtolkat då det innehåller stora säsongseffekter och engångsposter.

Läs mer

Efter kvartalets utgång har bolaget genomfört en riktad emission om 10 MSEK samt fått ned amorteringsbördan framöver

Efter kvartalets utgång har bolaget genomfört en riktad emission om 10 MSEK samt fått ned amorteringsbördan framöver BOLAGSANALYS 7 november 2013 Sammanfattning Invisio (IVSO.ST) Kan vända till vinst 2014 Intäkterna för Q3 kom in något högre än väntat, 21 vs 20 MSEK men kostnaderna var även de något högre än väntat och

Läs mer

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen

Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen BOLAGSANALYS 2 oktober 2012 Sammanfattning Opus Group (OPUS.ST) På väg igenom miljardvallen Förvärvet och arbetet med övertagandet av Besiktningskluster 1 från Bilprovningen löper på enligt plan. Den pågående

Läs mer

2013 2014 2015E 2016E 2017E

2013 2014 2015E 2016E 2017E BOLAGSANALYS 7 april 2015 Sammanfattning Kopy Goldfields (KOPY.ST) Förbättrade utsikter för Kopy Den enskilt största nyheten sedan vår senaste analysuppdatering är att GV Gold formellt har meddelat att

Läs mer

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten.

Viktig information: All information kring ansvarsbegränsningar och potentiella intressekonflikter finns att läsa i slutet av rapporten. BOLAGSANALYS 16 maj 214 Sammanfattning North Chemical (NOCH) Tempot på väg uppåt Årets första kvartal var snarlikt samma period ifjol rent siffermässigt. Rekryteringar på marknadssidan medförde dock lite

Läs mer

Bredband2 (BRE2.ST) Rykande intäktstillväxt i Q4

Bredband2 (BRE2.ST) Rykande intäktstillväxt i Q4 BOLAGSANALYS 8 februari 2013 Sammanfattning Bredband2 (BRE2.ST) Rykande intäktstillväxt i Q4 Bredband2 forsätter att växa ordentligt och i Q4 omsatte bolaget 60,4 MSEK (13 % tillväxt) jämfört med väntat

Läs mer