Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dick Magnusson Linköpings Universitet Tema Teknik och social förändring"

Transkript

1 Dick Magnusson Linköpings Universitet Enkät om Valdemarsviks kommun och saneringsprojektet Valdemarsviken Under våren 2013 genomfördes en enkätstudie kring medborgarnas uppfattning om saneringen av Valdemarsviken. vid Linköpings universitet har genomfört enkäten som finansieras av Centrum för kommunstrategiska studier vid Linköpings universitet. Studien syftar till att analysera hur miljöprojekt kan användas i kommunikationen med medborgarna och även undersöka hur medborgarnas uppfattning av kommunen påverkas av pågående miljöförbättrande åtgärder. Därför kommer en uppföljande enkätstudie genomföras i slutskedet av saneringsprojektet, troligtvis under våren 2015, och den första enkäten skickades ut precis innan muddringen startade. De som genomför studien är Dick Magnusson, Jenny Palm och Victoria Wibeck, alla vid Linköpings Universitet, där alla har samhällsvetenskaplig bakgrund med forskningsfokus på energi- och miljöfrågor. Kommunen bistod med kostnad för utskicket samt bistod med information kring projektet. Det är första gången denna typ av samhällsvetenskaplig studie genomförts kring ett saneringsprojekt Enkätens utformning Enkäten bestod av 33 frågor och skickades ut till alla hushåll i kommunen, den 19 april, och med en påminnelse i Norrköpings Tidningar den 11 maj. Sammanlagt skickades enkäten till 3819 hushåll. Anledningen till att enkäten skickades ut på hushållsnivå var att det var det mest tids- och kostnadseffektiva sättet att göra det på. Det finns alltid för- och nackdelar med alla urval vid utskick av enkäter, men detta ansågs fördelaktigt jämfört med ett slumpmässigt urval då alla hushåll då haft möjlighet att ta del av innehållet. Alla enkätsvar har behandlats anonymt och enlighet med etiska förhållningsregler. Frågorna i enkäten delades upp i fem delar: Allmänt om kommunen detta ger möjlighet att undersöka den allmänna inställningen till kommunen och det arbete som utförs av tjänstemän och politiker Allmän inställning till miljöfrågor denna del ger oss tillfälle att undersöka inställningen till miljöfrågor och se huruvida detta påverkar inställningen till saneringsprojektet Allmänt om miljön i kommunen genom att ställa dessa frågor kan vi analysera inställning till miljötillståndet i kommunen samt åsikter kring kommunens arbete med dessa frågor Saneringsprojektet i Valdemarsviken dessa frågor utgjorde kärnan i enkätundersökningen då de berörde projektet specifikt och åsikter kring genomförande och framtiden Bakgrund slutligen ställdes frågor kring de svarandes bakgrund för att veta mer om sammansättningen på de som besvarat enkäten 1

2 Resultat Sammanlagt fick vi in 958 enkäter vilket ger en svarsfrekvens på ca 25 procent. Det är en svarsfrekvens som är i underkant, men ändå ger oss möjlighet att utröna tydliga trender inom befolkningen. I de flesta enkätundersökningar vet vi att de som är mest berörda och intresserade har större benägenhet att besvara enkäten, vilket ger oss anledning att tro att en högre svarsfrekvens inte skulle förändrat relationen mellan uttalat positiva och uttalat negativa, utan med stor sannolikhet skulle större frekvens hamna bland dem som inte tagit ställning. Bakgrundsfrågor Åldersfördelningen bland de svarande går att se i figur 1. Vi ser att äldre är något överrepresenterade, samma sak gäller för dem födda på 1940-talet, medan yngre, födda på 1980-och 1990-talen är något underrepresenterade. Detta är ett vanligt utfall i enkätstudier. Fördelningen mellan män och kvinnor var relativt jämn, med 50 procent män, 46 procent kvinnor och 4 procent som inte besvarat frågan. 96 procent av de som besvarade enkäten var svenska medborgare och 70 procent av de svarande bodde i villa/radhus Antal personer som besvarat enkäten per åldersklass (5- årsintervaller) Ej svar Figur 1. Åldersfördelning av de besvarat enkäten 2

3 Fördelningen av de svarandes hemvist, baserat på postnummer i relation till antalet boende i området, kan ses i figur 2. Siffrorna är baserade på antalet svarade och att det i snitt bor två personer per hushåll, vilket i genomsnitt är sant för kommunen och riket. Där går det att utläsa att några av tätorterna utanför centralorten Valdemarsvik är underrepresenterade, såsom Ringarum och Gusum, medan svarsfrekvensen i Gryt ligger över genomsnittet. 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% Procent besvarande hushåll per postnummer Figur 2. Procent svaranden per postnummer. Detta är baserat på befolkningsstatistik per postnummer och med antagandet att det i snitt bor två personer per hushåll. Anledningen att presentera siffrorna på detta sätt istället för verkliga frekvensen är att kunna säga något om relationen till antal boende per postnummer. 3

4 Svarsfrekvensen angående skolutbildning går att se i figur 3. Kommunens utbildningsnivå är något lägre än genomsnittet i länet och riket, baserat på att andelen med eftergymnasial utbildning 2013 var 21 procent jämfört med 35 procent i riket och länet 1. Därmed kan vi i enkäten konstatera att personer med eftergymnasial är överrepresenterade, eftersom andelen i kategorierna eftergymnasial utbildning, ej högskola/universitet, Studier vid högskola/universitet och Examen från högskola/universitet sammanlagt ger är ca 47 procent. Hur det påverkar resultatet är svårt att diskutera, men det ligger i linje med forskning kring enkäter som visar på att personer med högre utbildning i större utsträckning besvarar enkäter. 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Vilken skolutbildning har du? Figur 3. Andel svarande per utbildningsnivå Inställning till miljöfrågor I enkäten såg vi att de som svarat hade ett miljöintresse som generellt ligger i linje med rikets genomsnitt. Ca 28 procent ansåg sig vara mycket intresserade, medan 53 procent ansåg sig vara ganska intresserade och 15 procent var inte särskilt intresserade eller inte alls intresserade. Vidare ansåg exempelvis 55 procent att klimatförändringar är en mycket viktig fråga, 73 procent att utsläpp och föroreningar i vatten är mycket viktigt samt 74 procent ansåg att gifter i miljön är viktigt. Just frågor kring gifter var generellt av högt intresse i enkäten. 1 Valdemarsviks kommun, 2013, Kommunbeskrivning, 4

5 Inställning till kommunen I frågorna som gällde kommunen och dess arbete fann vi att andelen som är positiva och negativa till kommunens arbete är relativt lika stor. I figur 4 kan utläsas att sammanlagt 32 procent instämmer helt eller delvis att de har förtroende till kommunens arbete, medan 36 procent tog delvis eller helt. 32 procent har antingen inte svarat eller tar inte ställning och detta var genomgående i enkäten; att en relativt stor andel inte tar ställning i frågor. Det är dock inte ovanligt i enkätstudier att ser ut på detta vis. I de öppna svaren på frågan kunde vi se att det ofta handlade om frågor som gällde politiker och information om det arbete som utförs. Kommunens miljöarbete anser 45 procent att de håller helt eller delvis med om att de får god information om, medan 26 procent tar helt eller delvis. De öppna svaren handlar främst om saneringen, att det är enkelriktad information eller att det är upp till var och en att ta del av den information som finns. 30% Mitt förtroende för kommunens arbete generellt är stort 25% 20% 15% 10% 5% 0% helt delvis Varken instämmer eller tar Tar delvis Tar helt Har ingen uppfattning Ej svarat Figur 4. Fördelning av svaranden kring förtroendet för kommunens arbete Angående dialogen mellan medborgare och politiker är svaret något mer negativt. Enbart 4 procent håller helt med om att det fungerar bra, medan 19 håller delvis med, 20 procent tar delvis medan 15 procent tar helt. Många har inte tagit ställning eller inte svarat, 42 procent. De öppna svaren visade på skilda åsikter, men den mest framträdande kommentaren handlade om att det ansågs finnas en ovilja att föra dialog från politikernas sida. På frågor som handlade mer generellt om Valdemarsvik, exempelvis om Valdemarsvik är en bra kommun att bo i, visade på ett mer positivt mönster. 60 procent höll helt eller delvis med, medan 17 procent tog helt eller delvis. Natur och skärgården hålls fram positiva faktorer medan arbetstillfällen lyftes som ett problem. 5

6 Allmänt om miljön i kommunen Gällande inställning till kommunens miljöarbete och det allmänna miljötillståndet i kommunen var resultaten något skiftande. Cirka 30 procent av de svarande instämde helt eller delvis om att kommunens miljöarbete är väl fungerande, där dock de som helt instämmer var 4 procent, medan de som inte höll med helt eller delvis var ca 25 procent och resterande hade inte tagit ställning. Saneringen av Valdemarsviken nämndes i de öppna svaren, tillsammans med saneringen i Gusum och sophanteringen. På frågan om skicket i Valdemarsviken var det ett något ojämnt svar, som synes i figur 5. Sammanlagt är det fler som tar helt eller delvis men ändå 6 procent som helt instämmer i påståendet och 17 som delvis håller med. Det är något förvånande med tanke på de utredningar som gjorts och som lett fram till beslutet att sanera. Att totalt över 40 procent inte tagit ställning är möjligtvis inte så förvånande med tanke på frågans komplexitet då man inte ser föroreningarna med blotta ögat. Sammanlagt ger detta att enbart 32 procent uttalat tycker att viken är i dåligt skick. I de öppna svaren nämndes viken i generella termer men även metoden för saneringen. 30% Havsviken Valdemarsviken är i gott skick 25% 20% 15% 10% 5% 0% helt delvis Varken instämmer eller tar Tar delvis Tar helt Har ingen uppfattning Ej svarat Figur 5. Fördelning av svaranden kring Valdemarsvikens skick Saneringsprojektet i Valdemarsviken Slutligen följde de frågor som specifikt berörde saneringsprojektet. På två frågor kring kommunens information om först miljöproblemen och sen saneringen specifikt instämde, utav de som tagit ställning, en övervägande andel helt eller delvis med att kommunens information varit tillfredsställande, 47 respektive 46 procent. De som delvis eller helt tog var 35 respektive 37 procent medan 25 respektive 23 procent inte tagit ställning. I de öppna svar nämns på den positiva sidan det egna ansvaret och infocentret i Sjöhuset medan negativa antingen saknade info eller riktade misstro mot den information som fanns tillgänglig. 6

7 Sedan följde de två frågor som mer eller mindre är kärnan i enkäten; angående om arbetet med att sanera Valdemarsviken är bra för kommunen och huruvida projektet är en bra investering. Fördelningen av svaren på den första frågan går att se i figur 6. Svaret ger en något polariserad bild, där de två ytterligheterna instämmer helt och tar helt har relativt lika procentandel. Jämfört med tidigare frågor hade många tagit ställning i frågan och det tyder på starka åsikter i båda riktningar. Sammanlagt är de som instämmer helt eller delvis cirka 41 procent (390 stycken) medan de som helt eller delvis tar cirka 40 procent (340 stycken). De öppna svaren pekade, bland de som var positiva, mot att folk anser att det är bra att kommunen tar ansvar och att projektet ger andra vinster, såsom upprustning av hamnen. Av de negativa nämns främst metoden som argument emot, medan osäkerhet kring resultat och framtid nämns bland både positiva. På denna fråga testades om det fanns någon signifikant skillnad i åsikt beroende på om den svarande bodde i Valdemarsviks tätort eller ej, beräknat med hjälp av chi-två-test. Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad och vi såg inte heller något signifikant samband mellan kön och åsikt i frågan. 30% Arbetet med att sanera Valdemarsviken är bra för kommunen 25% 20% 15% 10% 5% 0% helt delvis Varken instämmer eller tar Tar delvis Tar helt Har ingen uppfattning Ska ej svara Ej svarat Figur 6. Fördelning av svaranden kring nyttan med projektet Åldersfördelningen bland de svarande i frågan ovan går att se i figur 7. Där presenteras åldersfrekvenserna för de som svarat att de helt eller delvis instämmer med påståendet respektive de som helt eller delvis tar. Det går ej att se någon förvånande avvikelse, snarare stämmer det relativt väl överens med hur åldersfördelningen för hela enkäten, se figur 1, där gruppen födda var den största. Här går det att se viss skillnad, men eftersom 7

8 fler svarat att de helt eller delvis instämmer en de som tar helt eller delvis kommer de staplarna vara något högre Åldersfördelning (10-års klasser) av svar, fråga helt eller delvis Tar helt eller delvis Figur 7. Åldersfördelning fråga 16, indelat i åldersklasser om 10 år. Gruppen längst till vänster är således de som är födda t.o.m osv. Fördelning av svaren på frågan kring investeringen ses i figur 8. Där framträder en något annorlunda bild, med viss fortsatt polarisering, men med ett relativt stort antal, ca 28 procent (266 personer) som helt tar. De som helt eller delvis tar utgör ca 40 procent (380 personer) medan de som helt eller delvis instämmer är 34 procent (325 personer). Med andra ord är det ungefär lika många som helt eller delvis tycker det är en dålig investering som helt eller delvis tyckte projektet är bra för kommunen. De kommentarer som framkom handlade, bland de positiva, om viss osäkerhet kring budgeten; formuleringen Positivt, om budget håller förekom flertalet gånger. De som var negativa framförde främst att det var en onödig investering, att det var fel metod och osäkerhet kring budget. 30% 25% 20% 15% 10% 5% Saneringsprojektet är en bra investering 0% helt delvis Varken instämmer eller tar Tar delvis Tar helt Har ingen uppfattning Ska ej svara Ej svarat Figur 8. Svarsfrekvens gällande den ekonomiska nyttan av saneringsprojektet 8

9 Även på denna fråga testades om det fanns någon signifikant skillnad i åsikt beroende på om den svarande bodde i Valdemarsviks tätort eller ej, beräknat med hjälp av chi-två-test. Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant skillnad och inte heller fanns något signifikant samband gällande kön och åsikt i frågan. Åldersfördelningen bland de svarande i ovanstående fråga finnes i figur 9. Precis som för frågan om saneringen är bra för kommunen presenteras åldersfrekvenserna för de som svarat att de helt eller delvis instämmer med påståendet respektive de som helt eller delvis tar. Det går inte heller här se någon förvånande avvikelse, åldersfördelningen för hela enkäten ger det stora utslaget även här. Eftersom fler svarat åt det negativa hållet kommer dessa staplar bli något högre och även om det går att se vissa skillnader mellan staplarna är det mycket små skillnader. 140 Åldersfördelning (10-års klasser) av svar, fråga helt eller delvis Tar helt eller delvis Figur 9. Åldersfördelning fråga 16, indelat i åldersklasser om 10 år. Gruppen längst till vänster är således de som är födda t.o.m osv. Två ytterligare frågor ställdes angående långsiktiga effekter relaterade till projektet. På frågan om svaranden tror att saneringsprojektet kommer ge positiva långsiktiga effekter svarade 39 procent ja, 32 procent nej och 24 procent hade ingen uppfattning, resterande har inte svaret på frågan. De som svarat ja på frågan fick en följdfråga där effekter som tros uppstå skulle nämnas. Ett stort antal svarade att det var bra för miljön, att det var bra för kommunen och ger goodwill samt andra vinster, såsom upprustning av hamnen nämndes. Frågan ställdes även omvänt, om svaranden trodde att negativa långsiktiga effekter tros uppstå. Där svarade 34 procent ja, 33 procent nej, 27 procent hade ingen uppfattning och resten har inte svarat. De effekter som troddes kunna uppstå gällde grumling av vattnet med spridning av gifter som resultat, urlakning från deponin muddermassor och även generellt själva metoden att lägga upp gifter på land kommenterades som negativt. Sammanfattande slutsatser Det går att konstatera att även om svarsfrekvensen blev lägre än kunnat hoppas om så har enkäten visat på en del tydliga mönster. En relativt polariserad bild av befolkning framträder, 9

10 med en tydlig grupp proponenter och en grupp opponenter, och dessa grupper var relativt lika i storlek. Den positiva gruppen tyckte generellt att det är bra för miljön och att det är bra att kommunen tar initiativ och ansvar i frågan, medan de negativa var kritiska till metoden och även nyttan med investeringen. Just investeringen var något som fler var negativa till än positiva, vilket är värt att fundera över. Relationen mellan information från kommunen och inställningen till projektet visade på tydliga kopplingar, där ett Chi-två-test visade att de som ansåg att kommunens information i frågan varit bra även ansåg att projektet i sig är bra, medan motsatsen är sann; dvs att de som anser att informationen varit bristfällig även ansett att saneringen är dålig för kommunen. Det finns även en koppling mellan att ha mindre förtroende för kommunens arbete generellt och negativ inställning till projektet. Detta ger ytterligare uttryck för den polariserade bild som syntes i frågor kring inställning till projektet och investeringsnyttan. Det finns till viss del ett motstånd mot kommunen och dess arbete och där riktas även kritik mot projektet, medan det finns en i princip lika stor grupp som är positiv till kommunen och projektet. Det har i de analyser vi gjort kring kön, ålder och var de svarande bor inte gått att se några skillnader eller signifikanta samband. Det är något förvånande att det inte gjorde någon skillnad angående boende eftersom de som bor i Valdemarsviks tätort är de som berörs mest fysiskt av saneringen medan de utanför inte gör det. Å andra sidan kan de som bor utanför känna att de inte berörs av projektet, även att det är samma kommun, vilket de öppna svaren indikerade. Att ålder inte gjorde något utslag tyder på att åsikterna är jämnt spridda över kommunens invånare. Ett stort antal hade inte tagit ställning i dessa frågor, vilket är något anmärkningsvärt. Många har valt att genomgående svara Varken instämmer eller tar på många frågor, vilket gör att detta är svårtolkat. Det går dock att många gånger vända på resonemangen och mena att det inte är mer än majoriteten som faktiskt tagit ställning för projektet, men å andra sidan är även motsatsen sann. Metodfrågan är det som lyfts fram främst i kritiken mot projektet. Svaranden är oroliga för att vattnet ska grumlas och sprida metaller i vattnet men även för att det finns risk för urlakning av muddermassorna. Det går att konstatera att många hade relativt specifika argument gällande metodfrågan, vilket tyder på att dessa tagit till sig information och läst in sig i ämnet. 10

3 Gäldenärernas attityder till KFM

3 Gäldenärernas attityder till KFM 3 Gäldenärernas attityder till KFM 3.1 Inledning Tabell 5. Påstående: På det hela taget fyller KFM en viktig funktion, procent. Instämmer (4+5) 48 50 Varken eller (3) 23 23 Instämmer inte (1+2) 15 14 Ingen

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Östergötland och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik, tittat på vad som är utmärkande för de lokala

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

COACHING - SAMMANFATTNING

COACHING - SAMMANFATTNING . COACHING - SAMMANFATTNING Joakim Tranquist, Mats Andersson & Kettil Nordesjö Malmö högskola, 2008 Enheten för kompetensutveckling och utvärdering 1 Copyright 2007 Malmö högskola, Enheten för kompetensutveckling

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Östergötlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Finns en åldersberoende skillnad i attityden till sjukskrivning hos brev- och lantbrevbärare?

Finns en åldersberoende skillnad i attityden till sjukskrivning hos brev- och lantbrevbärare? Finns en åldersberoende skillnad i attityden till sjukskrivning hos brev- och lantbrevbärare? Anne Engardt Previa AB Gamla Rådstugugatan 37 62 36 Norrköping telefon 11-19 19 2 anne.engardt@previa.se Handledare

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 PM Regionkontoret Anders Thorstensson, utvecklingsstrateg Avdelningen för uppföljning och analys Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 Hälso- och sjukvårdsbarometern är en undersökning som speglar den vuxna

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Södermanlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Södermanlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Södermanlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Södermanlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Brukarundersökningar 2012

Brukarundersökningar 2012 sida 1 (12) Brukarundersökningar 2012 Hemtjänst & Särskilt boende sida 2 (12) INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 SVARSFREKVENS... 3 RESULTAT SÄRSKILT BOENDE... 3 RESULTAT HEMTJÄNSTEN... 8 ANALYS...

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Örebro län?

Vilka är lokalpolitikerna i Örebro län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Örebro län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Örebro län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning 1 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-07-04 Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning Sammanfattning Dagen studenter bor till större delen i lägenheter

Läs mer

Allmänhetens uppfattning om invandringen. Den Nya Välfärden

Allmänhetens uppfattning om invandringen. Den Nya Välfärden Allmänhetens uppfattning om invandringen Den Nya Välfärden 16-03-25 Om undersökningen 4 Målgrupp: Allmänheten, 18 89 år. 4 Metod: Kombination av webb- och postal enkät i slumpmässigt telefonrekryterad

Läs mer

Medborgarpanelen. Kunskapsfrågor om politik och natur. Titel: Medborgarpanelen Kunskapsfrågor om politik och natur

Medborgarpanelen. Kunskapsfrågor om politik och natur. Titel: Medborgarpanelen Kunskapsfrågor om politik och natur Medborgarpanelen Kunskapsfrågor om politik och natur Titel: Medborgarpanelen Kunskapsfrågor om politik och natur LORE Laboratory of Opinion Research University of Gothenburg University of Gothenburg Sweden

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Hallands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Hallands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Hallands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Hallands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Västmanlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Västmanlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Västmanlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Västmanlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Under rubriken Kommentarer har vi lagt in viktiga påpekanden från volontärerna.

Under rubriken Kommentarer har vi lagt in viktiga påpekanden från volontärerna. 1 Enkätstudie 214 Riktat till volontärer inom IM Vid 214 års enkätstudie har ca 7 personer haft möjlighet att besvara ett stort antal frågor som rör dem som personer, deras syn på stödet från IM samt hur

Läs mer

Målgruppsutvärdering

Målgruppsutvärdering Målgruppsutvärdering Colour of Love 2011 Inledning Under sommaren 2011 genomfördes en andra målgruppsutvärdering av Colour of Love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of

Läs mer

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research

Så svarade. Medborgarpanelen. LORE Laboratory of Opinion Research Så svarade Medborgarpanelen LORE Laboratory of Opinion Research 2 april 1 Tack för alla era svar! I denna rapport presenteras resultat från Medborgarpanelen där våra panelmedlemmar har varit med och bidragit

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Trygghetsbilder i Uppsala läns åtta kommuner

Trygghetsbilder i Uppsala läns åtta kommuner Trygghetsbilder i Uppsala läns åtta kommuner Kjell Elefalk, Trygghet och Management AB, 2011-09-27 Sammanfattning: Denna trygghetsundersökning är den grundläggande evidensbaserade källan rörande trygghetssituationen

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län? hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Jönköpings län och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Västernorrlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Västernorrlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Västernorrlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Västernorrlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Attitydundersökning värdskap. Härjedalens kommun

Attitydundersökning värdskap. Härjedalens kommun Attitydundersökning värdskap Härjedalens kommun Innehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 3 ANSTÄLLDA 4 FÖRTROENDEVALDA 7 INVÅNARNA 10 ATTITYDER TILL HÄRJEDALENS KOMMUN/ANSTÄLLDA 10 ATTITYDER TILL FÖRTROENDEVALDA

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Kronobergs län?

Vilka är lokalpolitikerna i Kronobergs län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Kronobergs län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Kronobergs län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Blekinge län?

Vilka är lokalpolitikerna i Blekinge län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Blekinge län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Blekinge län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20

Enkät - Återvinningscentraler 2006 2006-11-20 RAPPORT ÅTERVINNINGSCENTRALER I UMEÅ OCH LYCKSELE 2006 EN UNDERSÖKNING UTFÖRD I SYFTE ATT - FÖLJA TRENDER - ANPASSA SERVICENIVÅN - FÖRBÄTTRA INFORMATIONEN 2006-11-20 Enkät - Återvinningscentraler 2006

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 8 februari 2015 Dialog med landstingets politiker

MEDBORGARPANEL Nummer 8 februari 2015 Dialog med landstingets politiker MEDBORGARPANELEN 215 Rapport 8 Dialog med landstingets politiker MEDBORGARPANEL Nummer 8 februari 215 Dialog med landstingets politiker Enkät nummer åtta är nu slutförd Vilka kan delta i Medborgarpanelen?

Läs mer

Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X)

Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X) Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X) Appendix C - Jämförelse: Doktorand/disputerad och övriga Enkätundersökning riktad till de med godkänt examensarbete i

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Uppsala län?

Vilka är lokalpolitikerna i Uppsala län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Uppsala län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Uppsala län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ]

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ] Förtroendet för Arbetsförmedlingen Nora Oleskog Tryggvason, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [ SOM-rapport nr 2014:18 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

6 Gäldenärernas uppfattning om tillgänglighet

6 Gäldenärernas uppfattning om tillgänglighet 6 Gäldenärernas uppfattning om tillgänglighet 6.1 Inledning Tabell 39. Påstående: På det hela taget är KFM:s tillgänglighet bra, procent. TOTAL TOTAL 2001 2002 Instämmer (4+5) 48+ 43 Varken eller (3) 23

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:2]

Förtroendet för Arbetsförmedlingen. Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:2] Förtroendet för Arbetsförmedlingen Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:2] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 2 Tabell 1 Förtroende

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Rapport Medborgarpanel 4, alkohol

Rapport Medborgarpanel 4, alkohol Landstingets kansli Vikarierande projektledare, Veronica Ottosson Rapport Medborgarpanel 4, alkohol Landstinget i Jönköpings län har för fjärde gången frågat deltagarna i den internetbaserade medborgarpanelen

Läs mer

Rapport från medborgarpanel 1, om miljö

Rapport från medborgarpanel 1, om miljö Rapport 2008-11-24 Landstingets kansli Kansliavdelning Elinor Sundén Demokratihandläggare Rapport från medborgarpanel 1, om miljö Landstinget i Jönköpings län har för första gången tillfrågat en medborgarpanel

Läs mer

Euro-opinion. Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige. Frida Vernersdotter och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2013:15]

Euro-opinion. Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige. Frida Vernersdotter och Sören Holmberg. [SOM-rapport nr 2013:15] Euro-opinion Åsikter om att införa euron som valuta i Sverige Frida Vernersdotter och Sören Holmberg [SOM-rapport nr 2013:15] Tabellförteckning Tabell 1. Åsikt om et att införa euron som valuta i Sverige

Läs mer

Undersökning om svenskarnas inställning till digitalisering i välfärden

Undersökning om svenskarnas inställning till digitalisering i välfärden Undersökning om svenskarnas inställning till digitalisering i välfärden Genomförd av TNS Sifo våren 216 på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting Bakgrund Med en av världens mest digitala befolkningar

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Norrbottens län?

Vilka är lokalpolitikerna i Norrbottens län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Norrbottens län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Norrbottens län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER

MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER MAJORITET FÖR MER VINDKRAFT KRYMPER PER HEDBERG T illgång på energi är en viktig komponent för länders utveckling, ekonomi och välfärd. Frågan som aktualiserats under de senaste årtionden är, inte minst

Läs mer

Hälsa och munhälsa En enkät till 50-, 70- och 80-åringar i Örebro och Östergötland år 2012

Hälsa och munhälsa En enkät till 50-, 70- och 80-åringar i Örebro och Östergötland år 2012 Hälsa och munhälsa En enkät till 50-, 70- och 80-åringar i Örebro och Östergötland år 2012 Kort rapport om fynden Allmänt om undersökningen Enligt Tandvårdslagen har landstinget ansvar för planering av

Läs mer

Rapport brukarenkät 2009

Rapport brukarenkät 2009 1 (6) Socialkontoret 2009-10-13 Dnr 2006.0130 Carolin Meijer Larsson Socialnämnden Rapport brukarenkät 2009 FÖRSLAG TILL BESLUT Socialnämnden föreslås besluta att anteckna informationen till dagens protokoll

Läs mer

Valideringsrapport. PREM-enkät för standardiserade vårdförlopp

Valideringsrapport. PREM-enkät för standardiserade vårdförlopp Valideringsrapport PREM-enkät för standardiserade vårdförlopp 1 Innehåll Inledning... 3 Resultat deskriptiv statistik... 4 Frågor med likertskala... 4 Flervalsfrågor... 6 Frågorna 6, 7, 8 och 9... 8 Bakgrundsfrågor...11

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö En rapport från SKTF Juni 23 Sammanfattning och reflektioner Kännetecknande för olika yrken inom Svenska kyrkan är att de är relativt enkönade.

Läs mer

Kodbarometern för allmänheten 2010

Kodbarometern för allmänheten 2010 Kodbarometern för allmänheten 2010 Rapport av Hallvarsson & Halvarsson för Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 13 december 2010 November 2010 HALLVARSSON & HALVARSSON SVEAVÄGEN 20 P.O. BOX 3666 SE-103

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell Skolfrågan i Luleå Martin Ahlqvist Caroline Theorell 201-12-1 12 Om undersökningen Genomförande Antal intervjuer: 1 000 Metod: telefonintervjuer Målgrupp: allmänheten i Luleå kommun, 1 år och äldre. Urval:

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010 RAPPORT 1 (7) DNR: HANDLÄGGARE Bibliotekschef Karin Ivarsson TELEFON 0522-69 65 23 karin.ivarsson@uddevalla.se Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 1. Bakgrund och syfte Uddevalla

Läs mer

Utvärdering av dialogmötet 5 oktober Svar från politiken

Utvärdering av dialogmötet 5 oktober Svar från politiken Utvärdering av dialogmötet oktober 0 - Svar från politiken Utvärdering dialogmötet oktober sammanställning Den oktober 0 hölls ett dialogmöte mellan Linköpings kommun och den idéburna sektorn. Inbjudna

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län? POLITIKER PER LÄN 2016 Vilka är lokalpolitikerna i Östergötlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Östergötlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2016 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 3 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

PiteåPanelen. Integration. Rapport 15. Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Integration. Rapport 15. Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 15 Integration Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret Integration Piteå står inför en generationsväxling, där antal personer i arbetsför ålder minskar samtidigt som antalet

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola

Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är en del av det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former av uppföljningar. Inom den gemensamma gymnasieregionen

Läs mer

Enkät till huvudmän inom ramen för granskningen av statens tillsyn över skolan

Enkät till huvudmän inom ramen för granskningen av statens tillsyn över skolan Bilaga 3 Dnr 31-2011-1450 Enkät till huvudmän inom ramen för granskningen av statens tillsyn över skolan I denna bilaga redovisas resultatet av den enkät som Riksrevisionen sänt ut till samtliga huvudmän

Läs mer

Flyget och miljön

Flyget och miljön Flyget och miljön 1990-2006 Analys av 11 frågor som funnits med under samtliga mätningar under perioden Underlag Sifos mätningar på uppdrag av LFV åren 1990, 1991, 1996, 1998, 2000, 2003 och 2006 27 juni

Läs mer

Medborgarpanelen. Valpanelens åsikter över tid. Titel: Valpanelens åsikter över tid. University of Gothenburg Sweden Box 100, S Gothenburg

Medborgarpanelen. Valpanelens åsikter över tid. Titel: Valpanelens åsikter över tid. University of Gothenburg Sweden Box 100, S Gothenburg Medborgarpanelen Valpanelens åsikter över tid Titel: Valpanelens åsikter över tid University of Gothenburg Sweden Box 100, S-405 30 Gothenburg Redovisning av resultat Under tidsperioden mars 13 till oktober

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Västerbottens län?

Vilka är lokalpolitikerna i Västerbottens län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Västerbottens län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta - Västerbottens län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN

Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM

Läs mer

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna?...1 Kontakt med vården...1 Första kontakten...1 Om vi blir förkylda...2 Norrbottningarnas betyg

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Inställning till att bo i Skåne Fyra av fem medborgare trivs i hög grad med att bo i Skåne och en låg andel är negativt

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

FLYGET OCH MILJÖN Toivo Sjörén

FLYGET OCH MILJÖN Toivo Sjörén FLYGET OCH MILJÖN 2006-06-16 Toivo Sjörén Om undersökningen Ämne: Flyget och miljön Projektnummer: 1514899 Uppdragsgivare: Luftfartsverket/ Gullers Grupp Tid för fältarbete: 19-22 maj 2003 5 8 juni 2006

Läs mer

SOM. Förtroende för facket 1986-2006. Sören Holmberg

SOM. Förtroende för facket 1986-2006. Sören Holmberg SOM Förtroende för facket - 26 Sören Holmberg s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan en nationell frågeundersökning

Läs mer

Hur når vi lantbruksföretagarna?

Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur når vi lantbruksföretagarna? Hur vill lantbruksföretagarna bli informerade? Hur välkänt är investerings- och startstöd till lantbrukare? www.t.lst.se Publ. nr 2005:6 2 Förord Länsstyrelsen i Örebro

Läs mer

Vad tycker Du om oss?

Vad tycker Du om oss? Vad tycker Du om oss? Patientenkät 216 Beroendecentrum Stockholm Marlene Stenbacka Innehåll Sid. Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Metod 3 Resultat 4 Figurer: Figur 1a, 1b. Patientenkät för åren 211, 213-216.

Läs mer

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten

Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 207 11 Attityder till skattesystemet och skattemyndigheten 11.1 Inledning Riksskatteverket, RSV, har sedan mitten av 1980-talet genomfört stora enkätundersökningar riktade till allmänheten om deras inställning

Läs mer

Medborgarundersökning hösten 2009 Miljökontorets tilläggsfrågor

Medborgarundersökning hösten 2009 Miljökontorets tilläggsfrågor augusti 2010 RAPPORT MILJÖKONTORET Medborgarundersökning hösten 2009 Miljökontorets tilläggsfrågor Stefan Haupt Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 Luleå Besök oss: Rådstugatan 11 Telefon: 0920-45

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stödboende Sodermalm Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

utvärderingsavdelningen 2015-03-17 Dnr 2014:01149 1 (40)

utvärderingsavdelningen 2015-03-17 Dnr 2014:01149 1 (40) PM utvärderingsavdelningen Dnr 2014:01149 1 (40) Beskrivande statistik om elever i försöksverksamhet med riksrekyterande gymnasial spetsutbildning. Förstaårselever i årskullarna 2011/2012, 2012/2013 och

Läs mer

Östgötens hälsa Kommunrapport - Allmänna frågor. Rapport 2007:5. Folkhälsovetenskapligt centrum

Östgötens hälsa Kommunrapport - Allmänna frågor. Rapport 2007:5. Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Rapport 2007:5 Kommunrapport - Allmänna frågor Folkhälsovetenskapligt centrum www.lio.se/fhvc November 2007 Helen Axelsson Madeleine Borgstedt-Risberg Elin Eriksson Lars Walter Östgötens

Läs mer

Information om årets enkät samt skolbladen för elevenkäten 2012 vad de olika tabellerna och diagrammen visar

Information om årets enkät samt skolbladen för elevenkäten 2012 vad de olika tabellerna och diagrammen visar elevenkät 2012 - informationsblad 3 Malmö stad Barn och Ungdom Projekt kvalitetsarbete Malmö 2012-11-21 Information om årets enkät samt skolbladen för elevenkäten 2012 vad de olika tabellerna och diagrammen

Läs mer

Datorspelande bland barn och unga - en studie av föräldrar och barn i åldern 6-17 år

Datorspelande bland barn och unga - en studie av föräldrar och barn i åldern 6-17 år Datorspelande bland barn och unga - en studie av föräldrar och barn i åldern 6-17 år Alexander Sovré & Fredrik Robertson, Kantar Sifo 2017-03-23 P-1535501 Sammanfattning Den här rapporten visar med hjälp

Läs mer

Fler vill nu minska flyktinginvandringringen. Sedan 1992, då 65 procent förespråkade

Fler vill nu minska flyktinginvandringringen. Sedan 1992, då 65 procent förespråkade Trendbrott i fl yktingfrågan och polariseringen har ökat TRENDBROTT I FLYKTINGFRÅGAN OCH POLARISERINGEN HAR ÖKAT MARIE DEMKER Fler vill nu minska flyktinginvandringringen. Sedan 1992, då 65 procent förespråkade

Läs mer

8 Gäldenärernas inställning till snabbhet

8 Gäldenärernas inställning till snabbhet 8 Gäldenärernas inställning till snabbhet 8.1 Inledning Tabell 65. Påstående: På det hela taget arbetar KFM snabbt, procent. Instämmer (4+5) 35 35 Varken eller (3) 20 21 Instämmer inte (1+2) 21+ 17 Ingen

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010 Mödrahälsovård Resultat från patientenkät 011 JÄMFÖRELSE MED 009 OCH 010 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson December 011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... INLEDNING... GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År 5 - Våren Kunskaper och bedömning 9 9 svar, % Medelvärde 7 0,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 5 9 0, 00 9 5, 55,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Västernorrlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Västernorrlands län? POLITIKER PER LÄN 2016 Vilka är lokalpolitikerna i Västernorrlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Korta fakta Västernorrlands län Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad

Läs mer

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun Medborgarpanel Mätning 1 Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna

Läs mer

Kundundersökning VESUA 2014

Kundundersökning VESUA 2014 Kundundersökning VESUA 2014 Slutrapport Kicki Moln 0 TACK!! En stor eloge till de kundservice medarbetare på Vetab, Sävsjö Energi, Eksjö Energi, Uppvidinge kommun och Vaggeryds kommun som har ställt upp

Läs mer

Morapanelens synpunkter på mora.se Kommunledningskontoret februari 2010

Morapanelens synpunkter på mora.se Kommunledningskontoret februari 2010 Morapanelens synpunkter på mora.se Kommunledningskontoret februari 2010 Sammanfattning Mora kommuns webbplats skall vara uppdaterad och anpassad till besökarnas behov och förväntningar. Vi gör under våren

Läs mer