Ur innehållet dessutom - Från ordföranden - Månadens Terapeutiska kvot - För sjuksköterskor - Äldrerutan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ur innehållet dessutom - Från ordföranden - Månadens Terapeutiska kvot - För sjuksköterskor - Äldrerutan"

Transkript

1 terapinytt Information från Nr Hur följer vi Socialstyrelsens rekommendationer och TLVs beslut? Exemplet insulin - Klopidogrel rekommenderas som sekundärprofylax efter stroke - Lyrica - inte bara missbrukspotential utgör skäl till återhållsam förskrivning - Läkemedelsförsörjning i förändring - Nya åtgärdspaket från SKL - Nya perorala antikoagulantia vid förmaksflimmer - vad säger myndigheterna? - Nytt i Terapirekommendationerna - TLV förenklar hanteringen vid generiskt utbyte av läkemedel utanför förmånen Ur innehållet dessutom - Från ordföranden - Månadens Terapeutiska kvot - För sjuksköterskor - Äldrerutan

2 Rek listan uppdateras kontinuerligt på 1 från ordföranden Rätt svar till frågetävlingen om Terapirekommendationerna 2011/2012 Den nya heta årgången av s Terapirekommendationer har kommit! Om du var i sjukhusmatsalen på Hallands Sjukhus i Halmstad, Kungsbacka eller Varberg den 11 maj kan du inte ha undgått den, och annars har du förhoppningsvis fått den med posten. Signalfärgen i år är orange, så det är bara böcker med orange markering i kanten på omslaget som är aktuella. Den aktuella klickbara versionen finns också alltid på LINA, med länk från startsidan. Vi är som vanligt oerhört stolta över våra Terapirekommendationer, framtagna av alla våra Terapigrupper. Det är en hel lärobok, inte enbart en lista över rekommenderade läkemedel. Kommer det något nytt? Man kan tycka att det inte dyker upp så många nya läkemedelssubstanser eller behandlingssätt, men år efter år sitter ändå Terapigrupperna där och skärskådar det nya, filar på formuleringar och läser nya studier, under många timmar vid våra terapigruppsinternat. Nyheterna och ändringarna presenteras i artikel i detta nummer av Terapinytt. Vi får också en översikt över hur patienterna som är inlagda vid Hallands Sjukhus skall få sina läkemedel framöver, från lager via lastbilar och automater till avdelningar, faktiskt ända till munnen; e-handel osv. Dessutom vill jag puffa för äldrerutan, om riskerna med ACE-hämmare/ARB och metformin vid dehydrering och dåligt vätskeintag hos de äldre. Vi måste bli ännu bättre att se till att det görs ett uppehåll med dessa läkemedel i sådana situationer! Tiden går raskt, och den skira grönskan har övergått i den överväldigande grönskan. Trevlig sommar till er alla från Läkemedelskommittén. Terapirekommendationerna passar bra även i hängmattan! Mikael Lundborg ordförande Fråga 1 Sekundärprevention efter stroke med trombocythämmare. Tidigare rekommenderades i första hand ASA+dipyridamol (Persantin). I de nya Terapirekommendationerna 2011/2012 har förstahandsvalet ändrats. Till vad? 1 Klopidogrel Rätt X ASA + klopidogrel 2 Enbart ASA Kommentar Samlade evidens talar för en likvärdig skyddseffekt av klopidogrel ensamt jämfört med kombinationen ASA+dipyridamol samtidigt som biverkningsprofilen och prisbilden gynnar klopidogrel. Därför är klopidogrel nytt förstahandsval. (Terapirek. 2011/12 sid 122) Läs mer på sidan 5. Fråga 2 Till de minsta astmabarnen som ej klarar pulverinhalator har vid behov av inhalationssteroider Pulmicort spray i inhalationskammare (Nebunette) rekommenderats. Tillverkningen av Pulmicort spray har lagts ner. Vad rekommenderas nu som ersättning? 1 Becotide Nasal spray X Alvesco Inhalaitonsspray 2 Flutide Evohaler Rätt REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2011 / 2012 Rekommenderade läkemedel för sjuksköterskor med förskrivningsrätt 2011 / 2012 TERAPIREKOMMENDATIONER 2011/12 Beställ fler böcker på: Kommentar Den nya rekommendationen för inhalationssteroid i sprayform är Flutide Evohaler. Den fungerar hjälpligt i Nebunette för de som redan har en sådan men vid nyförskrivning av inhalationskammare rekommenderas Optichamber eller Vortex. (Terapirek. 2011/12 sid 21) Fråga 3 Mot vad kan man använda en salva som heter Altargo (retapamulin)? 1 Impetigo (svinkoppor) Rätt X Hemorrojder 2 Atopiskt eksem Kommentar Altargo (retapamulin) används vid impetigo. Salvan är ett alternativ till peroral antibiotikabehandling när inte förstahandsbehandlingen tvätt med tvål och vatten alternativt klorhexidin räcker till och har i studier visats ha likvärdigt behandlingsresultat som per oral cefalosporin vid enklare hudinfektioner. I Halland är förskrivningen av cefalosporiner, framför allt cefadroxil, till barn högre än i resten av landet. Retapamulin skulle kunna vara ett viktigt alternativ som dessutom antas vara mindre resistensdrivande. (Terapirek. 2011/12 sid 125) Terapirekommendationer 2011 / 2012 Under lanseringen av de nya Terapirekommendationerna fanns möjlighet att svara på tipsfrågor och därmed ha en Vi gratulerar vinnarna: Anders Åkvist Anita Nordin Anna Sandén Emma Sandgren Eva Berntsson Gunilla Björkengren Hertig Knut VC Receptionen, HSH Avd för hälso- o sjukvårdsspecifika funktioner Medicinklininiken HSV Spec MVC HSK Avd 42 HSH chans att vinna en kikare. Tävlingen är nu avgjord och vi har lottat fram namnen på 15 vinnare. Jerker Persson Johan Bertilsson Lisa Andersson Malin Berntsson Per Jemsby Per Olof Kristoffersson Pia Johansson Samira Rezaei Sofia Sandgren VO1, Staben, HSV ECT mottagningen/avd 22 HSV Medicinmottagningen HSH Gyn mott/kvinnomott HSK Medicinmottagningen HSK Håsten VC Hertig Knut VC BUP Falkenberg Medicinkliniken HSV Fråga 4 Om ekonomiskt utrymme skall skapas för nya, effektiva men dyra läkemedel vid svåra sjukdomar måste vi spara genom att använda billigaste alternativ som ger fullgod effekt. Det kan ibland innebära att en pågående långvarig terapi bör bytas till ett billigare men lika gott alternativ. Vilket av nedanstående byten är MINDRE lämpligt? 1 Lantus-insulin SoloStar till Insuman Basal SoloStar för typ 2-diabetiker som aldrig provat NPH-insulin X Candesartan 8-16 mg (Atacand) till Losartan mg vid högt blodtryck 2 Lipitor 20 till Simvastatin 80 mg vid kardiovaskulär sekundärprevention Rätt Kommentar - Lantus är ett andrahandspreparat för typ 2-diabetiker som ska användas först efter att NPH-insulin har testats. Således är ett byte från Lantus till t.ex. Insuman Basal hos en typ 2-diabetiker inte dåligt och underlättas dessutom av att båda insulinerna finns i samma typ av injektionspenna. (Terapirek. 2011/12 sid 49) Läs mer på sidan 9. - Vid högt blodtryck är ACE-hämmare fortsatt förstahandsval men om ARB ändå väljs så talar både pris och dokumentation för losartan. Ett byte från kandesartan till losartan är därför inte dåligt. (Terapirek. 2011/12 sid 79) - Statinbehandling efter TIA/stroke är en viktig insats som kraftigt minskar risken för ytterligare kärlhändelser. Det rekommenderade förstahandspreparatet är simvastatin och därför borde ett från Lipitor (atorvastatin) till simvastatin vara bra men den rekommenderade dosen för simvastatin är mg inte 80 mg och därför blir detta det minst lämpliga bytet i frågan. (Terapirek. 2011/12 sid 122) 2 3

3 Nya perorala antikoagulantia vid förmaksflimmer vad säger myndigheterna? Warfarin (Waran) har en god effekt att förebygga cerebrala embolier vid förmaksflimmer. Sverige har en internationellt sett mycket bra organisation för provtagning och ordination till Waranpatienter. Detta har givetvis också en kostnad. Warfarin är dessutom en behandling som har risker även för allvarliga och livshotande biverkningar. Nya läkemedelssubstanser har utvecklats och studerats för emboliprofylax vid förmaksflimmer. Pradaxa (dabigatran) har rekommenderats få denna indikation godkänd av den europeiska läkemedelsmyndigheten. Fler substanser kommer troligen med tiden. Dessa substanser monitoreras inte på samma sätt som Waran, utan har mer av en dos passar alla. Patienterna och många inom vården efterfrågar alternativ till warfarin som skulle innebära att man slipper den regelbundna provtagningen och Waranordinationerna och som är lika bra eller bättre än Waran. Resultat från läkemedelsstudier har uppmärksammats i dagspressen. Läkemedelsindustrin kontaktar vården och säkerställer att den har information om vad som är på gång. Det finns alltså ett intresse, och även ett visst tryck, på att börja använda dabigatran vid förmaksflimmer. Vad säger då våra myndigheter och rekommenderande organ i frågan? har samlat ihop de yttranden som kommit. Markeringarna med fet stil har gjorts av LkH för att framhäva huvudbudskapen. NLT NLT gruppen (Nya LäkemedelsTerapier) är tillsatt på uppdrag av Sveriges landstingsdirektörer. NLT gruppen ska vid behov värdera nya läkemedelsterapier och eventuella andra problemställningar kring läkemedel och ge landstingen en rekommendation på lösningar. NLT-gruppens rekommendation (110304) är: att ingen förskrivning av nya antikoagulantia (s.k. off-label förskrivning) ska förekomma innan ett godkännande föreligger för profylaktisk behandling mot stroke vid förmaksflimmer och inte heller innan TLV-beslut om förmån på denna indikation föreligger). att landstingen inväntar kommande beslutsstöd från berörda myndigheter inom det aktuella behandlingsområdet, innan lokala behandlingsanvisningar implementeras i sjukvården. SBU avser att utge en Alert-rapport (rekommendationerna redovisas nedan, LkH:s anm) och Läkemedelsverket en monografi om dabigatran (värderingen redovisas nedan, LkH:s anm), om och när det blir godkänt. Socialstyrelsen förväntas utge förslag till uppdaterade nationella riktlinjer för hjärtsjukvård bl a omfattande nya antikoagulantia innan sommaren Om beslut om godkänd indikation tas under våren kan beslut från TLV angående eventuell inkludering av dabigatran i läkemedelsförmånen avseende profylax mot stroke vid förmaksflimmer förväntas komma tidigast efter sommaren att landstingen även fortsättningsvis måste kunna erbjuda kompetent rådgivning till alla antikoagulantiabehandlade patienter. Detta omfattar bl a råd vid akuta blödningsbiverkningar och inför operativa ingrepp. att uppföljning av alla patienter som behandlas med nya antikoagulantia ska ske genom registrering i ett nationellt kvalitetsregister eller motsvarande. Detta gäller såväl vid nyinsättning som vid övergång från warfarinbehandling. SBU SBU (Statens Beredning för medicinsk utvärdering) är en statlig myndighet som utvärderar hälso- och sjukvårdens metoder. SBU analyserar metodernas nytta, risker och kostnader och jämför vetenskapliga fakta med svensk vårdpraxis. Målet är att ge ett bättre beslutsunderlag för alla som avgör hur vården ska utformas. SBU:s bedömning av kunskapsläget (110504): En samlad bedömning av medicinsk nytta och risker för patientgruppen som helhet i Sverige visar inte att dabigatranbehandling är bättre än warfarinbehandling vid förmaksflimmer och ökad risk för stroke. Under förutsättning att warfarinbehandlingen styrs väl, vilket är det vanliga i Sverige, finns det ingen betydelsefull skillnad mellan dabigatran och warfarin i risk, varken för stroke och blodpropp av annat slag eller allvarlig blödning totalt sett eller död oavsett orsak. Den specifika risken för hjärnblödning förefaller dock lägre med dabigatran än med warfarin, även om behandlingen med warfarin styrs väl, men detta måste ställas mot möjliga risker med dabigatran. Slutsatser från kliniska studier baseras på jämförelser på gruppnivå. Trots slutsatsen i första punkten finns det antagligen enskilda individer för vilka dabigatran ger en bättre balans mellan risk och nytta än warfarin. Det kan t ex gälla patienter som har prövat warfarin och hos vilka dosen inte kunnat ställas in väl. För patienter där warfarinbehandling redan från början bedöms vara olämplig (kontraindicerad), saknas underlag för att avgöra nytta och risker med dabigatran. Med dagens pris på dabigatran, och baserat på en jämförelse bland centra med hög kvalitet på styrning av warfarin, är warfarinbehandling det mest kostnadseffektiva alternativet. Eftersom den hälsoekonomiska analysen är känslig för kostnader i samband med provtagningsbesök, kan det dock finnas individer för vilka dabigatranbehandling av olika skäl är mer kostnadseffektiv än warfarinbehandling. Läkemedelsverket Läkemedelsverket har ansvar för godkännanden och kontroll av läkemedel, naturläkemedel och medicintekniska produkter. Uppgiften är att se till att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att dessa används ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Klopidogrel rekommenderas som sekundärprofylax efter stroke Efter ischemisk stroke, hos patienter utan kardiell embolikälla, rekommenderas råd om levnadsvanor (i tillämpliga fall), blodtryckskontroll, statin och någon trombocythämmare. Den rekommenderade trobocythämmaren var fram till för några år sedan acetylsalicylsyra, ASA, (Trombyl 75 mg x 1). Då skedde en förändring av rekommendationerna eftersom det fanns aggregerad evidens i studier som visade att ASA kombinerat med dipyridamol (Persantin Depot 200 mg x 2) gav bättre skydd mot recidiv av ischemiskt stroke än enbart acetylsalicylsyra. Därför blev denna kombination nytt förstaval. Ett problem med denna regim är att dipyridamol orsakar relativt frekventa biverkningar, främst huvudvärk och magbesvär. I årets terapirekommendationer har rekommendationen ändrats igen. Nu till Klopidogrel 75 mg x 1 som förstahandsval på indikationen. Skälen är att samlad evidens talar för ett likvärdigt skydd av enbart klopidogrel jämfört med kombinationen acetylsalicylsyra-dipyridamol, men med mindre biverkningar och därmed färre behandlingsavbrott än kombinationsterapin. Priset för klopidogrel har påtagligt sänkts efter patentutgång och därmed är numera klopidogrel även billigare än kombinationspreparat med acetylsalicylsyradipyridamol. Läkemedelsverkets värdering av dabigatran ( ): nlt/nltrek Pradaxa (dabigatran) bedöms vara ett värdefullt tillskott i den profylaktiska behandlingen mot stroke och artärembolism vid icke valvulärt förmaksflimmer och är ett viktigt alternativ hos individer där AVK-behandling (läs Waranbehandling, LkH:s kommentar) inte fungerar tillfredsställande. För patienter med välfungerande AVK-behandling förefaller däremot inte Pradaxa erbjuda några tydliga fördelar. Vid start av koagulationshämmande behandling rekommenderas en individuell bedömning av terapival där hänsyn måste tas till ett flertal faktorer. Det är önskvärt att patienter som behandlas med Pradaxa följs upp inom ramen för AVK- mottagningarnas verksamhet och att effekt- och säkerhetsutfall registreras i befintliga uppföljningsregister. Referenser: I Socialstyrelsens senaste nationella riktlinjer rörande stroke (2009) tar man inte klart ställning till vilket av ovanstående möjliga alternativ man föredrar. NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) i Storbritannien har däremot alldeles nyligen utgivit nya riklinjer där man förordar klopidogrel 75 mg som förstahandsval. Amerikanska gällande riktlinjer från ledande specialistföreningar (American Heart Association och American Stroke Association tillsammans, 2010) anger tre möjliga val som initial antitrombotisk behandling, utan att peka ut något som överlägset: ASA enbart ( mg x 1), kombination ASA 25 mg x 1 med dipyridamol 200 mg x 2 eller klopidogrel 75 mg x 1. Kombinationen klopidogrel plus ASA avvisas på grund av ökad blödningsrisk. Anders Hernborg, informationsläkare 4 5

4 Lyrica - inte bara missbrukspotential utgör skäl till återhållsam förskrivning Missbrukspotentialen på Lyrica (pregabalin) har uppmärksammats i ökande omfattning. Läkemedelsverket har påpekat att missbruksanamnes bör föranleda försiktighet med behandling. Lokala erfarenheter från TILMA redovisas i artikel bredvid. Preparatet är också behäftat med en hel del biverkningar där yrsel och somnolens dominerar i frekvens, men andra allvarliga symtom från nervsystemet är också vanligt förekommande. Förskrivningen av pregabalin har nationellt rusat i höjden sedan mitten av 00-talet. Halland utgör inget undantag och förskrivningsökningen fortgår. Det finns rapporter om indikationsglidning och förskrivning utanför indikationerna neuropatisk smärta och generaliserat ångestsyndrom (GAD), till exempel för andra ångesttillstånd eller fibromyalgi. Ansökan hos europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA avseende indikationen fibromyalgi har avslagits. Vilken plats har preparatet vid behandling av godkända indikationer? Avseende epilepsi är indikationen tilläggsbehandling för vuxna med partiella anfall. Det närbesläktade och generiskt konkurrensutsatta gabapentin är i Region Hallands terapirekommendationer ett av andrahandsvalen, hållet utanför rekommendationslistan. Befintliga studier ger inte stöd för att pregabalin skulle vara bättre än de preparat där den kliniska kunskapen om såväl nytta som risker är bättre kända. Användningsområdet för pregabalin på denna indikation är därför begränsat och stämmer nog också väl med faktisk förskrivning. Såväl kronisk smärta som ångestsyndrom är vanliga tillstånd och därtill svåra att diagnostisera på specificerad nivå. Förloppen är ofta långdragna och arsenalen av välfungerande och väldokumenterade behandlingsalternativ begränsad. Det är därför inte överraskande att det finns drivkrafter att pröva nya läkemedel vid dessa tillstånd om marknadsföringen är lockande. Sannolikt har vi här betydande del av förklaringen till att Lyricaförskrivningen vuxit sig stor. Ur statistiken kan utläsas att förhållande av förskrivet pregabalin/gabapentin, i Halland mätt i DDD, 2006 var cirka 1:3, 2007 cirka 1:1 och 2010 cirka 3:1. Det finns dock inte vetenskapligt stöd för att ge pregabalin en framskjuten plats vid behandling av vare sig ångestsyndrom eller smärta. Tidigare etablerade preparat på båda områdena försvarar sina platser som alternativ före pregabalin och jämförande studier av värde saknas. Avseende farmakologisk behandling vid GAD är effekterna generellt måttliga. Antidepressiva läkemedel, SSRI och SNRI, har visat viss effekt utöver placebo. Studier antyder att barn/ungdomar svarar bättre på sådan behandling än äldre. Då det är vanligt att det går många år från debut till diagnos kan man spekulera om att tillståndet är mer åtkomligt för dessa antidepressiva i ett relativt tidigt skede av sjukdomsförloppet. Det pekar i så fall på vikten av tidig upptäckt och behandling. Lyrica skiljer inte ut sig från andra preparat som studerats på samma indikation. Jämförande studier av värde verkar saknas även här, men indirekta jämförelser talar för effekt i storleksnivå med till exempel hydroxizin (Atarax). Påtalas skall att studier för båda dessa preparat är korta i förhållande till normala behandlingstider i klinisk vardag. Baserat på Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid depression och ångest är pregabalin ett farmakologiskt tredjehandsval efter SSRI och SNRI. Det ska dock poängteras att kognitiv beteendeterapi rekommenderas före alla läkemedelsalternativen. Högst rekommendationsgrad vid misstänkt ångestsyndrom har aktiv expektans (snar förnyad kontakt). Det ger klart stöd för att vid tillfälliga sjukvårdskontakter inte initiera läkemedelsbehandling på denna indikation - det skall skötas av läkare som även ansvarar för uppföljning och aktiv utvärdering. Samma synsätt bör rimligen kunna vara vägledande vid kronisk smärta. Den totala mängden Lyrica (pregabalin), gabapentin och förstahandspreparatet vid neuropatisk smärta (amitriptylin) förskrivet i Halland mätt i DDD de senaste fem åren. Sammanfattningsvis talar förskrivningsstatistik för att pregabalin förskrivs i större omfattning än vad som förefaller rimligt mot bakgrund av dokumenterad effekt och riskprofil. Johan Sandelin Terapigrupp Psykiatri, vice ordf Lyricas indikationer enligt FASS Lyrica - TILMAS erfarenheter Neuropatisk smärta Lyrica är indicerat för behandling av perifer och central neuropatisk smärta hos vuxna. Epilepsi Lyrica är indicerat som tilläggsbehandling för vuxna med partiella anfall med eller utan sekundär generalisering. Generaliserat ångestsyndrom Lyrica är indicerat för behandling av generaliserat ångestsyndrom hos vuxna. Beroende och Lyrica? Pregabalin fungerar delvis som en analog till signalsubstansen GABA. Pregabalin är klassad som narkotika i USA och efterfrågas i Sverige i missbrukarled. Läkemedelsverket, Läkemedelsgrupper i Landstingen i Sverige liksom producenten påpekar att studier om detta pågår och alla läkare anmodas rapportera in biverkningar liksom beroendeutveckling. I USA ingår pregabalin i förteckning V, av den så kallade Controlled Substances Act. Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA anser att substansen har både beroendeframkallande och euforiska egenskaper men att de är mindre jämfört med diazepam som är narkotikaklassad i förteckning. I studier får cirka 5 % av brukarna en ruseffekt av Lyrica. Snabb utsättning framkallar hos vissa individer sömnsvårigheter, illamående, huvudvärk och diarré. Enligt gjorda studier har Lyrica effekt på ångestdiagnoser i doser upp till 300 mg/dag, och har uppnått effekt på neuropatisk smärta i doser upp till 600 mg/dag. TILMA:s erfarenheter av patienter som använder Lyrica är att: Befintliga placebokontrollerade studier på neuropatisk smärta talar för viss, men blygsam effekt av pregabalin. Indirekta jämförelser, vilket naturligtvis får värderas med försiktighet, talar för att amitriptylin är något mer effektivt Ändringen i föreskriften trädde i kraft 1 maj än pregabalin. Gabapentin och pregabalin bedöms likvärdiga avseende effekt. Lyrica kan således övervägas som ett farmakologiskt tredjehandsval efter misslyckade behandlingsförsök med amitriptylin och gabapentin Enstaka patient har använt upp till 3000 mg Lyrica per dag. Vanligaste klagomålen hos patienter med Lyrica är viktuppgång, yrsel, koncentration och minnessvårigheter. Ej noterat några direkta abstinensproblem under uttrappningsfasen. Uttrappningshastigheten har varit mg per vecka. Enstaka patienter har visat tecken till toleransökning. Patient med missbrukserfarenhet beskriver tydlig ruseffekt av Lyrica. Även att Lyrica kan snortas och användas som torrfylla. Försiktighet till patienter med missbruksanamnes. TLV förenklar hanteringen vid generiskt utbyte av läkemedel utanför förmånen TLV ändrar i föreskriften för utbyte av läkemedel. Apotek kan nu byta till ett likvärdigt läkemedel utan att behöva kontakta läkare om medicinen på patientens recept inte längre ingår i högkostnadsskyddet under förutsättning att receptet är skrivet då läkemedlet fortfarande var subventionerat och ingick i högkostnadsskyddet. Sammanfattningsvis Att patienter tar kontakt med TILMA för hjälp att trappa ut Lyrica tyder på viss beroendepotential dock inte alls i samma grad som bensodiazepiner. Uttrappningarna har gått lätt och förhållandevis snabbt. Patienter med missbrukstendens har använt Lyrica i mycket höga doser för att uppnå ruseffekt. Vi rekommenderar viss försiktighet vid insättande av Lyrica och noggrann uppföljning för att undvika att medicinen används felaktigt. TILMA Per Steneryd och Gunilla Dalenbäck Även om detta är en förenkling mot tidigare så innebär det inte att man som förskrivare kan sluta tänka på subventionssituationen när man skriver recept. Precis som tidigare kan nämligen inte generiska utbyten ske från preparat som vid förskrivningsögonblicket ligger utanför förmånen!

5 Nya åtgärdspaket från SKL Hur följer vi Socialstyrelsens rekommendationer och TLVs beslut? Exemplet insulin Inom ramen för den nationella satsningen för ökad patientsäkerhet har SKL under våren publicerat två nya skrifter som berör läkemedelsområdet; Läkemedelsrelaterade problem och Läkemedelsfel i vårdens övergångar. Den senare är en uppdatering av 2008 års utgåva. Båda innehåller så kallade åtgärdspaket i likhet med övriga skrifter i samma serie. Läkemedelsrelaterade problem är en av de vanligaste bristerna i vården. Dessutom kan det få mycket allvarliga konsekvenser. Studier har visat att drygt personer dör årligen i USA på grund av felaktig läkemedelsanvändning. En svensk sammanställning uppskattar att 3000 svenskar årligen dör av läkemedelsrelaterade skador och att 6 16 procent av sjukhusinläggningarna är läkemedelsrelaterade. Visste du att... Vid uttorkning, t.ex. på grund av diarré, infektioner med feber eller dåligt vätskeintag, så är det viktigt att tillfälligt göra uppehåll i behandling med metformin, ACE-hämmare och angiotensinreceptorblockerare (ARB, A 2 -antagonister). Uttorkning gör att mängden blod som når njurarna minskar vilket gör att kroppens naturliga försvar mot salt- och vätskebrist aktiveras, det så kallade RAAS-systemet. Eftersom ACE-hämmare (t.ex. enalapril) och ARB (t.ex. losartan) får sin blodtryckssänkande effekt just genom att blockera det här systemet ökar risken för akut njursvikt om man inte gör ett tillfälligt behandlingsuppehåll. Eftersom metformin utsöndras direkt via njurarna utan att brytas ner på något annat sätt i kroppen så ökar mängden Läkemedelsfel i övergångar mellan olika vårdenheter är en av de allra vanligaste bristerna i vården. Misstag gjorda av hälso- och sjukvårdspersonal står enligt en brittisk studie för huvuddelen av läkemedelsfelen. Bristande kommunikation i vårdens övergångar av medicinsk information orsakar ungefär hälften av alla läkemedelsfel på sjukhus. I en svensk studie på 510 patienter identifierades i snitt 2,7 fel per patient i ordinationslistorna. 62 procent av patienterna hade minst ett fel. Båda skrifterna kan laddas ner eller beställas gratis i pappersform på Michael Borg Äldreapotekare, Region Halland ÄLDRERUTAN läkemedel som blir kvar i kroppen om mängden blod som når njurarna minskar. Detta leder till att effekten av metformin förstärks och kan i slutänden leda till att patienten drabbas av en s.k. laktatacidos d.v.s. att kroppen blir surare än normalt. Det kan få allvarliga, t.o.m livshotande konsekvenser. Risken kan minskas genom ett tillfälligt behandlingsuppehåll. Normalt sjunker njurfunktionen när man blir äldre även om skillnaden är stor mellan enskilda individer. Njurfunktionen avtar dessutom ofta snabbare om man samtidigt är rökare eller har högt blodtryck eller diabetes. Därför är äldre, särskilt de med fler riskfaktorer eller samtidig behandling med ACEhämmare/ARB och metformin en särskilt känslig grupp när det kommer till detta problem. Månadens Terapeutiska kvot NPH-insulin av (NPH-insulin + insulinanaloger) i DDD 50 % Insulin glargin (Lantus) och i viss mån insulin detemir (Levemir) har lyckats väl med att ta en stor del av insulinmarknaden. Framgången är förvånansvärd med tanke på bristen på påtagligt visade fördelar i randomiserade kontrollerade studier och att priset ändå är nära dubbel så högt jämfört med vanligt NPH-insulin. Som exempel på bristen av påvisade fördelar kan en Cochrane-rapport, Long-acting insulin analogues versus NPH insulin for type 2 diabetes mellitus, som kom 2009 citeras. De huvudresultat som ges i sammanfattningen säger: Sex studier som jämförde insulin glargin med NPH-insulin och två studier som jämförde insulin detemir med NPH identifierades. I dessa studier randomiserades 1715 till insulin glargin respektive 578 till insulin detemir. Studierna pågick i 6-12 månader. HbA1c eller biverkningar skiljde sig inte på ett kliniskt betydelsefullt sätt mellan behandlingsgrupperna. Ingen signifikant skillnad mellan grupperna vad gällde allvarliga hypoglykemier kunde observeras, men vad gällde summan av symtomgivande liksom nattliga hypoglykemier var dessa signifikant lägre i grupperna med insulin glargin eller detemir. Någon evidens för positiva skillnader, viktiga för patienterna som dödlighet, sjuklighet, livskvalitet eller kostnader fick man inte fram. För ett år sedan beslöt TLV att Lantus och Levemir skulle subventioneras vid typ 2-diabetes endast till patienter som först hade prövat NPH-insulin och därvid fått påtagliga problem med hypoglykemier. För förskrivande enheter inom vårdvalet har Läkemedelskommittén en rekommenderad kvot gällande andelen NPH, räknad som definierade dygnsdoser, av summan av NPH, Lantus och Levemir. På grund av nuvarande värden på kvoten har kommittén interimistiskt satt kvoten så lågt som en rekommendation om att NPH, i DDD, borde vara åtminstone hälften av summan NPH + Lantus + Levemir. På kommitténs rekommendationslista finns Insuman Basal, Humulin NPH och Insulatard utan inbördes rangordning och någon av dessa bör således vara förstahandsval vid nyinsättning. Någon anledning att tro att något av dessa vid en inbördes jämförelse skulle ha farmakologiska fördelar finns inte. Vid byte från Lantus till NPH-insulin, i lämpliga fall, kan bytet förenklas genom val av Insuman Basal som nu finns i samma typ av injektionspenna som just Lantus, SoloStar. Insulindosen kan behöva justeras vid byte. Som jämförelse så är priset för 5 x 3 ml Lantus i förfylld spruta SoloStar knappt 600 kr medan samma mängd Insuman Basal också i SoloStar just nu kostar 259 kr och motsvarande Insulatard i Flexpen kostar 324 kr. Grafen nedan visar aktuell kvot för Vårdvalets olika enheter under de senaste 12 månaderna. Kvot NPH/NPH + Lantus/Levemir i DDD Anders Hernborg, informationsläkare, 8 8 9

6 Försäljning av läkemedel och tjänster i samband med läkemedelshantering har i samband med avregleringen genomgått stora förändringar. Från att detta under många år har skötts av Apoteket Farmaci AB (tidigare Apoteket AB) så måste det nu, via lagen om offentlig upphandling, upphandlas. I Halland har vi valt att upphandla distributionen av läkemedel, men anställa egna apotekare på en Läkemedelsenhet för att sköta tjänsterna runt läkemedel. Uppdraget att sköta distributionen av läkemedel har gått till Apoteket Farmaci AB som ska göra detta via ett, för VGR och Halland gemensamt lager, i Göteborg. Läkemedelsenheten kommer att arbeta för att vi ska få en så rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning som möjligt i samverkan med bl.a läkemedelskommitté, ordinerande läkare, läkemedelsansvariga sjuksköterskor och leverantör. Inledning och bakgrund Läkemedelsförsörjning i förändring Läkemedelsförsörjningen till sjukvårdsinrättningar genomgår just nu stora förändringar i många av Sveriges landsting. Förändringarna har sitt ursprung i att sjukhusapoteksverksamhet har konkurrensutsatts på precis samma sätt som öppenvårdsapotek och försäljning av receptfria läkemedel. Försäljning av läkemedel på rekvisition inklusive tillverkning av ex- tempore måste med den nya lagstiftningen upphandlas om inte landstingen väljer att driva verksamheten i egen regi. Landstingen har fått utvidgade möjligheter att organisera försörjningen genom en ny författning, men i och med detta har också författningsmässiga krav tillkommit med en uttrycklig skyldighet för sjukvårdshuvudmännen att ansvara för en säker och trygg läkemedelsförsörjning som uppfyller myndighetskrav. De nya förutsättningarna för landstingen trädde i kraft redan Eftersom landstingen har varit bundna till avtal med Apoteket Farmaci som sträckt sig olika långa tidsperioder, så är det först under det senaste året som förändringarna börjar träda i kraft. Farmaceutiska kunskapstjänster Strategi för Läkemedelsförsörjning i Region Halland Region Halland har varit något av en föregångare vad gäller målbild för framtida läkemedelsförsörjning. I samband med att nytt avtal skulle tecknas med Apoteket Farmaci 2007 utarbetades en strategi för den framtida läkemedeldistributionen. Strategin byggde på tre hörnstenar. Tillförsäkra tillgänglighet av akutsjukvårdens läkemedelsbehov oavsett vem som ansvarar för själva distributionen av läkemedel. Upphandla en kostnadseffektiv och rationell distributionslösning. Den sista och kanske viktigaste delen i strategin var att skapa en egen professionell organisation med ansvar för sjukhusapoteksfunktion och tillhörande farmaceutiska kunskapstjänster Tillförsäkra tillgängligheten av akutsjukvårdens läkemedelsbehov Den del i strategin som handlade om att tillförsäkra tillgänglighet av akutsjukvårdens läkemedelsbehov byggde på att inrätta vårdnära gemensamma lager för sådana läkemedel som behövs på sjukhusen oavsett om vi har lokala sjukhusapotek eller inte. Dessa lager skulle vara automatiserade. Vid Hallands Sjukhus Varberg har en läkemedelsautomat varit i drift i tre år och i Halmstad togs en automat i drift vid årsskiftet 2010/11. (se artikel i Terapinytt nr ) Samtliga avdelningsförråd har setts över för att se till att avdelningen har ett för verksamheten ändamålsenligt lager. Hyllvärmare har tagits bort och förråden har blivit mer överskådliga. Upphandling av läkemedelsförsörjning Upphandling av läkemedelsförsörjning inklusive beredningsverksamhet av ex tempore har pågått under snart två Främre raden från vänster: Lisa Valfridsson, Jennie Karlsson, Maria Wilhelmsson. Bakre raden från vänster: Frida Gårdstam, Patrik Olsson, Lena Jansson, Mats Erkki Saknas på bilden: Linda Holmbjer år. Region Halland valde att samarbeta med Västra Götaland Regionen (VGR) i upphandlingsarbetet eftersom vi har mycket gemensamt i målbilderna över hur vi vill arrangera den framtida försörjningen. Halland tillsammans med VGR bildar en upphandlande enhet som omsluter läkemedelsförsörjning för 1,2 miljarder kronor en bit över 20 % av den totala läkemedelsförsörjningen i riket. Fördelen med detta har för vår del varit att kunna locka till sig nya aktörer på en ännu så länge ganska omogen marknad. I upphandlingen leveranser ställde vi krav på leverantörerna att tillhandahålla ett Region Gemensamt Lager (RGL) som tar emot beställningar, plockar och packar samt skickar regionernas fastställda läkemedelsbehov. Genom att vi ställde krav på leverantörerna att organisera försörjningen ifrån ett lager som ger service till hela VGR och Halland förväntade vi oss en betydligt lägre kostnad för distributionstjänsten. För att bedriva en rationell planerad verksamhet vid RGL utlovade vi att våra beställare kommer att lägga order på fastställda beställningsdagar som kan variera från två gånger per vecka till varannan vecka utifrån verksamhetens behov av läkemedel. Genom att vi har våra läkemedelsautomater och att vi har ordning och reda i läkemedelsförråden har vi sett det som fullt möjligt att hantera beställningar på ett planerat och kontrollerat sätt. Utöver krav på effektiv logistik så ställde vi också krav på ett fastställt lagerhållet sortimentet vid RGL med läkemedel som vi köper till nettopris. Varulagret vid RGL kommer att innehålla våra upphandlade läkemedel i ett så kallat A-sortiment samt av leverantören prisförhandlade läkemedel i ett B-sortiment, dessa båda sortiment skall motsvara behovet vid våra sjukvårdsinrättningar. Sjukhusapoteken, under ledning av Apoteket AB, har under åren även ansvarat för Bildande av läkemedelsforum en rad kunskapstjänster såsom information, Vid Hallands sjukhus enheter har lokala Läkemedelsforum kvalitetsarbete i form av kvalitetsgranskning bildats. Dessa består av sjuksköterskor, läkare och apotekare av läkemedelshantering och sakkun- som tillsammans ska ta fram bra rutiner för läkemedelshan- nighetsuppdrag för dialys, bidra i arbetet Upphandlingen av läkemedelsleverantör avslutades i februari i år genom att vi tecknade avtal med Apoteket Farmaci tering. med upphandling av läkemedel samt hantering av kliniska prövningar m.m. Dessa Patrik Olsson att från och med december i år tillhandahålla ett RGL. Det tjänster har reglerats i avtal på samma sätt Maria Wilhelmsson nya avtalet innebär i princip halverade kostnader för tjänsten som själva läkemedelsförsörjningen. Under Läkemedelsenheten att leverera läkemedel men ställer samtidigt höga krav på de senaste åren har landstingen i allt större oss och våra beställare att hålla sig till bestämda beställ- utsträckning anställt apotekare och tagit över ansvaret för kvalificerade farmaceu- tjänster i egen regi. 10tiska 11 ningsdagar och fastställda sortiment. Lyckas vi med att förändra våra beteenden inte minst bland förskrivarna att ordinera upphandlade och rekommenderade läkemedel kan vi med det nya avtalet frigöra resurser och medel för vården. Läkemedelsenheten Den 1 september 2010 bildades Läkemedelsenheten vid Hallands sjukhus. Enheten ligger organisatoriskt under VO5. Vid enheten tjänstgör idag 8 apotekare, 4 i Halmstad och 4 i Varberg. Varje apotekare har som sin arbetsuppgift att verka mot ett verksamhetsområde. I arbetet ingår att vara ett vårdnära stöd för att uppnå målen om en rationell och kostnadseffektiv läkemedelsförsörjning, bidra med kompetens vid läkemedelsgenomgångar och läkemedelsavstämning samt genom att ta fram statistik och göra kostnadsuppföljningar bidra med kompetens för en effektiv resursanvändning av läkemedel. Apotekare från läkemedelsenheten kommer också att delta med kompetens när det gäller upphandling av läkemedel till sluten vård. Det närmaste året Den 1 december 2011 kommer den nya modellen för läkemedelsförsörjning att träda i kraft. Då kommer de gröna lådorna från de båda sjukhusapoteken att vara ersatta med en annan typ av låda packade på ett RGL i Göteborg. Förhoppningsvis kommer inte sjuksköterskan att märka någon större skillnad. Regionservice kommer även i fortsättningen att distribuera ut lådorna till alla enheter. Skillnaden blir att beställningen skall vara mera planerad. Så småningom kommer även dagens beställningssystem webabest att ersättas med ett annat system som ska ge ett större stöd vid beställningen. För att beställningen ska bli så bra som möjligt krävs noggranna genomgångar av sortiment och lagernivåer på alla beställande enheter. Arbetet med detta har påbörjats och leds från Läkemedelsenheten. De nuvarande vätskelagren med leverans av vätskevagnar kommer även fortsättningsvis att skötas från respektive sjukhus Halmstad och Varberg.

7 Terapirekommendationer 2011 / 2012 Viktiga förändringar Att de nya terapirekommendationerna har kommit kan knappast ha undgått någon. Avsikten med rekommendationerna är att vården på ett lättillgängligt sätt ska få tillgång till information om bästa möjliga evidensbaserade terapi. Som vanligt har Terapigrupperna gjort ett storslaget arbete och fört in uppdateringar enligt nya rön och i tillämpliga fall nya nationella rekommendationer. Förändringar har skett inom samtliga terapiområden och här ger vi en praktisk sammanfattning av de största förändringarna. Allmänt Två nya kapitel har tillkommit, Demenssjukdomar respektive Sårvård. Båda dessa kapitel har brutits ut från andra kapitel för att ge en tydligare indelning mellan terapiområdena. Dessutom har vi i några kapitel på Terapigrupp Geriatriks initiativ infört Äldrerutor för att tydligare kunna belysa speciella hänsynstaganden som krävs för äldre. Om det visar sig att detta är ett populärt sätt att få fördjupad information om denna stora patientgrupp är detta något som kan komma att införas i fler kapitel till nästa års version. Hoppas ni kommer att ha mycket nytta av de nya Terapirekommendationerna och kom ihåg att en version som alltid innehåller de senaste ändringarna finns på LINA. Allergi, astma och KOL Pulmicort (budesonid) i sprayform har slutat produceras och har i Terapirekommendationerna ersatts av Flutide Evohaler (flutikason) som ett av alternativen vid förbyggande behandling av astma hos barn. Diabetes Det har tillkommit en rekommendation om årlig opportunistisk screening av riskpatienter för att upptäcka diabetes. Slumpmässig provtagning på ickefastande kapillärt plasmaglukos rekommenderas där värden på kp-glukos 8,7 mmol/l leder till vidare provtagning. I rekommendationslistan har det blivit tydligare uttryckt att Lantus (insulin glargin) endast ska vara ett andrahandsalternativ efter att NPH-insuliner har prövats. Läs mer på sidan 9. Gynekologi Inom gynekologiområdet har det skett några förändringar vad gäller cervicit. En ny rutin för provtagning för chlamydiaprov där nu vaginalprov och PCR-analys har ersatt tidigare provtagning. Dessutom ska man undvika den tidigare rekommenderade engångsdosen med andrahandspreparatet Azitromax (acitromycin) på grund av risken för resistensutveckling vid samtidig förekomst av mycoplasma. Hjärt- och kärlsjukdomar Efter att patentet på losartan har gått ut under 2010 så finns substansen nu med som ett förstahandspreparat vid hypertoni. Losartan är också den ARB som har bäst dokumentation vid hypertoni. Losartan lyfts nu också fram som ett alternativ till Atacand (kandesartan) vid hjärtsvikt. En förändring har gjorts när det gäller riskvärdering inför eventuell emboliprofylax vid förmaksflimmer. Det nyligen presenterade verktyget CHA 2 DS 2 VASc har fördelar över tidigare CHADS 2 som gör att fler lågriskpatienter med sant profylaxbehov upptäcks. En viktig förändring inom hjärt-kärlområdet är att klopidogrel, 75 mg 1 x 1, nu är nytt förstahandspreparat för sekundärprevention vid TIA och ischemisk stroke. Läs mer på sidan 5. Hudsjukdomar I det här kapitlet har ett helt nytt stycke tillkommit som behandlar aktinska keratoser. Aldara (imiquimod) är rekommenderat läkemedel och om du vill veta mer om det här ämnet och hudcancer ta chansen och anmäl dig till s utbildningsdagar i ämnet i september. Infektionssjukdomar Här har texten om handläggning och behandling av pneumonier utvecklats och innehåller nu bättre rekommendationer om tillvägagångssätt vid oklar nedre luftvägsinfektion. Dessutom har givetvis texten om akut otitis media anpassats till de nya nationella rekommendationer som Läkemedelsverket och Strama presenterade under hösten Dessa innebär bland annat ett snävare urval för vilka barn som är aktuella för antibiotikabehandling och för uppföljning. För en ordentlig sammanfattning av de nya rekommendationerna se terapinytt nr Led-Reuma Inom Led-Reuma så tar naproxen över platsen som förstahandspreparat vid behov av NSAID. Platsen tar den från ketoprofen på grund av sin mer fördelaktiga biverkningsprofil kardiovaskulärt. Neurologi Även för epilepsi har det tillkommit nya nationella riktlinjer (se förra numret av terapinytt, nr ). En anpassning av terapikrekommendationerna i Halland innebär att Keppra (levetiracetam) har tillkommit på rekommendationslistan samtidigt som Fenantoin (fenytoin) har försvunnit. Se rekommendationerna för rekommendationsgrad vid specifika anfallstyper. Osteoporos Osteoporos anses ofta som en underbehandlad sjukdom i samhället. I årets Terapirekommendationer har tillkommit en stycke om FRAX, ett WHO-utvecklat, webbaserat verktyg för bedömning av 10-årsrisken för uppkomst av osteoporosfraktur och höftfraktur. Verktyget kan vara en bra hjälp i osteoporosutredningar. I kapitlet har dessutom tillkommit ett nytt preparat bland arsenalen av andrahandsval, Prolia (denosumab). Preparatet är antikroppsbaserat och bör inledningsvis användas restriktivt och initieras av läkare med stor vana av osteoporosbehandling. Som tidigare är per oral behandling med bisfosfonater absolut förstahandsval och är nu det enda preparatet (förutom basbehandling med kalcium och D-vitamin) som kvalificerar sig till listan över Rekommenderade läkemedel. Psykiatri I psykiatrikapitlet har fluoxetin tillkommit som ett behandlingsalternativ i steg 1 vid depression. Som en diagnostisk vägledning vid ångest rekommenderas nu HAD (Hospital Anxiety and Depression scale). I listan över Rekommenderade läkemedel är nu sertralin och paroxetin förstahandspreparat och venlafaxin har hamnat utanför listan som ett andrahandspreparat. Vid alkoholabstinens har Terapirekommendationerna uppdaterats efter nya rekommendationer från Läkemedelsverket. Bensodiazepinpreparat har den bästa dokumentationen vid abstinensbehandling och är den enda preparatgrupp som säkerställd preventiv effekt mot abstinenskramper och delirium tremens. Därmed är Tegretol (karbamazepin) och Theralen (alimemazin) är borta ur rekommendationerna. Vidare har tillkommit en rekommendation om tiamintillskott i form av Oralovite. Smärta Vid svår nociceptiv smärta lyfts i årets upplaga generiskt oxikodon i depotberedning (Oxycodone Ratiopharm) fram som ett likvärdigt alternativ till tidigare rekommenderade OxyContin. För ekvipotenta doser av olika opioidanalgetika så slipper man nu bli hänvisad till FASS utan i Terapirekommendationerna inkluderas nu en praktisk konverteringsguide. Sårvård Omläggningsval och listan över rekommenderade produkter har genomgående uppdaterat för att anpassa preparatvalen efter senaste upphandling. När det gäller behandlingsprinciper är det dock endast mindre förändringar. Om du har frågor eller hittar något i Terapirekommendationerna som du tror kan vara ett fel så är du mer än välkommen att höra av dig till någon av oss i, enklast via eller Magnus Bengtsson, informationsapotekare, 12 13

8 För sjuksköterskor / distriktssköterskor Receptfria Läkemedel Det är stor prisskillnad på receptfria läkemedel Kronans droghandel har gjort en prisjämförelse på de vanligaste receptfria medicinerna mot allergi och kommit fram till en skillnad på 370 % mellan det dyraste och det billigaste antihistaminpreparatet med loratadin som verksam substans. Receptfria nässpray mot allergi med substansen natriumkromoglikat, skiljer det som mest 40 %. Prisexempel Nässpray med kortison Flutide Nasal, 50 mg/dos förpackning om 60 doser 96,50 kr 1,61 kr per dos Flutikason Teva, 50 mg/dos förpackning om 60 doser 79 kr 1,31 kr per dos Nässpray med natriumkromoglikat Pollyferm, 5,2 mg/dos förpackning om 100 doser 90 kr 90 öre per dos Lomudal Nasal, 5,2 mg/dos förpackning om 100 doser 126,50 kr 1,26 kr per dos Antihistamin, tabletter med loratadin Clarityn 10 mg förpackning om 10 st 67,50 kr 6,75 kr per tablett Loratadin Actavis 10 mg förpackning om 7 st 17,50 kr 2,50 kr per tablett Loratadin Actavis 10 mg förpackning om 14 st 25,50 kr 1,82 kr per tablett Antihistamin med cetirizin Zyrlex 10 mg förpackning om 7 st 44,50 kr 6,37 kr per tablett Cetirizin Actavis 10 mg förpackning om 7 st 17,50 kr 2,50 kr per tablett Cetirizin Actavis 10 mg förpackning om 14 st 25,5 kr 1,82 kr per tablett Omregeleringen på apoteksmarknaden november 2009, innebar att vissa receptfria läkemedel kunde säljas i detaljhandeln. Ett flertal artiklar i pressen har efter detta belyst att ungdomar använder analgetika, främst paracetamol, på ett felaktigt och ibland farligt sätt. Det hävdades också i artiklarna att paracetamolintoxikationer har ökat sedan tillgängligheten blivit större. Läkemedelsverket har analyserat försäljningen av paracetamolpreparat för att se om den ökade tillgängligheten har ökat försäljningen. Statistiken över försöljningen av paracetamol är framtagen genom Apoteket service AB åren Jämförelsen är gjord mellan receptförsäljning och receptfritt samt var produkterna sålts dagligvaruhandel eller apotek. Paracetamol Största andelen var såld mot recept på apotek, %. Receptfritt stod för 26%, varav apotek 20% och dagligvaruhandel 6%. Det syns ingen påtaglig ökning av paracetamolförsäljningen sedan november Intoxikationer och självskadebeteende med paracetamol är inte ovanligt och unga flickor är överrepresenterade men varken i statistik från Giftinformationscentralen, tillgänglig data över vård p.g.a. förgiftningar eller självmordsförsök finns det något som tyder på en ökning. Läkemedelsverket kommer att följa upp den aktuella studien. Dessutom ska en ny studie kartlägga ungdomars attityder till och kunskap om receptfria smärtstillande läkemedel. Förskrivningsrätten Ny föreskrift från Socialstyrelsen heter 2011:1 och gäller från 1 maj. Mun och Svalg Munsår orsakade av herpes simplex hos immunkompetenta personer aciklovir/hydrokortison Inte till barn under 12 år Xerclear, kräm 5g Läkemedelsautomater Nyligen presenterade Apoteket AB sin satsning på egna läkemedelsautomater, som ska placeras ut i bland annat mataffärer och på bensinstationer. Till en början ska receptfria läkemedel och handelsvaror säljas i automaterna. Men så småningom ska kunderna även kunna beställa receptbelagda läkemedel med hjälp av automaten. Receptfria läkemedel kan handlas direkt ur automaten. Då får kunderna läsa rådgivningstexter som Apoteket AB skriver. Automaten kan även visa bipacksedlar till läkemedlen och informerar kunderna om att de kan ta kontakt med ett kundservicecenter om de vill veta mer. Det går bara att handla med kort i automaten och via detta kontrolleras att kunden är över 18 år. Alla apotek kommer att få samma kreditbolag Den 2 maj kommer alla apotekskedjor att anlita samma företag för att hantera delbetalningar kreditprövningar. Som vi skrev i förra numret har marknaden tidigare delats mellan två olika företag och detta har orsakat en del problem för de kunder som har nyttjat flera av apotekskedjorna och samtidigt använt sig av delbetalning. Nu tar alltså Payex över Klarnas kunder eftersom Klarna inte har haft möjlighet att erbjuda autogiro, vilket kunderna efterfrågat och samtidigt har valt att renodla sin verksamhet mot näthandel. Konsekvensen blir en förenkling för kunder som använder sig av delbetalning t.ex. vid Apodos, som nu kommer att få en faktura, oavsett vilket apotek de gjort sin inköp från istället för två. Från terapinytt 1101 Rättelse Vad händer om apoteket inte har aktuellt läkemedel hemma? Alla apotek är enligt lag bundna att tillhandahålla efterfrågade läkemedel inom 24 timmar (SFS 2009:659), under förutsättning att läkemedlet ingår i förmånen. Det finns inga belägg för att en kedja klarar detta bättre än de andra utan alla apotekskedjor gör sitt bästa för att hålla sig till lagen om att ta hem varan till nästföljande vardag. Med hopp om en solig vår och sommar till oss alla! Katarina Möller Informationssköterska, LB Ny utgåva av Läkemedelsboken Boken finns att beställa på LINA under BESTÄLLA och BOKA. Alla läkare och sköterskor med förskrivningsrätt kan beställa ett personligt exemplar. Samordna beställningen från avdelningar och enheter. Förutom i bokform finns Läkemedelsboken även i digital form på Läkemedelsverkets hemsida: NYHETER-2011/Ny-utgava.av-Lakemedelsboken/ 14 15

9 och dess Terapigrupper anordnar interaktiv fortbildning under hösten 2011 Kungsbacka tis 20 sept Gottskär Solen, vän eller fiende? Hudcancer ett växande problem/ Använd Aldrig Antibiotika Alltid tis 15 nov Gottskär Levnadsvanor för både vuxna och barn Varberg fre 9 sept Stadshotellet Solen, vän eller fiende? Hudcancer ett växande problem/ Använd Aldrig Antibiotika Alltid fre 11 nov Stadshotellet Levnadsvanor för både vuxna och barn Halmstad fre 23 sept Fullriggaren HSH Solen, vän eller fiende? Hudcancer ett växande problem/ Använd Aldrig Antibiotika Alltid fre 18 nov Fullriggaren HSH Levnadsvanor för både vuxna och barn Tider Kl (i Kungsbacka 13.00) Målgrupp Främst läkare. Andra inom vård-halland, i mån av plats. Vi önskar alla våra läsare en riktigt skön och trevlig sommar! Ansvarig utgivare Distriktsläkare Mikael Lundborg, ordförande Redaktör/layout Apotekare Magnus Bengtsson Layout Assistent Halina Arvidsson Redaktionskommitté Läkemedelskommittens Arbetsutskott Foto Adress Region Halland - Box 517, Halmstad Tel Fax E-post Hemsida Tryck Kopieringsbolaget

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär

Läs mer

Fragmin som lågmolekylärt heparin i första hand inom hela landstinget!

Fragmin som lågmolekylärt heparin i första hand inom hela landstinget! Nr 1 2013 Läkemedelskommittén i Värmland och läkemedelsenheten inom Landstinget i Värmland Fragmin som lågmolekylärt heparin i första hand inom hela landstinget! I detta nummer Fragmin förstavalet i Landstinget

Läs mer

Vi främjar hälsa och hushåller med samhällets resurser genom att granska och ta beslut om vilka läkemedel och tandvårdsbehandlingar som ska

Vi främjar hälsa och hushåller med samhällets resurser genom att granska och ta beslut om vilka läkemedel och tandvårdsbehandlingar som ska Årsredovisning 28 Vi främjar hälsa och hushåller med samhällets resurser genom att granska och ta beslut om vilka läkemedel och tandvårdsbehandlingar som ska subventioneras. ÅRSREDOVISNING 28 Innehåll

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos September 2007 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är uppföljning och utvärdering. Med detta avses uppföljningar

Läs mer

Inledning. 2013 var ett händelserikt år för apoteksbranschen. Inte bara för att vi fick se en första

Inledning. 2013 var ett händelserikt år för apoteksbranschen. Inte bara för att vi fick se en första Branschrapport 2013 BRANSCHRAPPORT 2013 Inledning 2013 var ett händelserikt år för apoteksbranschen. Inte bara för att vi fick se en första konsolidering av marknaden när två apotekskedjor köptes av två

Läs mer

Landstingets revisorer 2005-09-16 Dnr REV 18/2005. Läkemedel i Äldrevården 1 (2)

Landstingets revisorer 2005-09-16 Dnr REV 18/2005. Läkemedel i Äldrevården 1 (2) 1 (2) Landstingets revisorer 2005-09-16 Dnr REV 18/2005 Revisionschef Lennart Ledin 063-14 75 27, 063-14 75 28 Landstingsstyrelsen Läkemedel i Äldrevården Revisionskontoret har på vårt uppdrag granskat

Läs mer

STOPPA STOPPA STOPPA den galopperande ökningen av PPI

STOPPA STOPPA STOPPA den galopperande ökningen av PPI NR 3 NOVEMBER 2011 MiX Fablernas värld 10 år Favorit i repris: Gastrit Medicin i X-län Nyhetsbrev från Läkemedelskommittén TEMA protonpumpshämmare (PPI) STOPPA STOPPA STOPPA den galopperande ökningen av

Läs mer

M E D I C I N & L Ä K E M E D E L

M E D I C I N & L Ä K E M E D E L nr 2 2011 M E D I C I N & L Ä K E M E D E L E n t i d N I N G f r å n S t o c k h o l m s l ä n s l ä k e m e d e l s k o m m i t t é o c h m e d i c i n s k t k u n s k a p s c e n t r u m TEMA Ansiktsdermatoser

Läs mer

Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel?

Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel? Dnr: 2731/2009 Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel? TLV:s slutrapport med anledning av regeringens uppdrag att utreda förutsättningarna att genomföra hälsoekonomiska

Läs mer

Kunskapsunderlag: Hälsoekonomisk utvärdering gällande primärpreventiv screening av förmaksflimmer med tum-ekg

Kunskapsunderlag: Hälsoekonomisk utvärdering gällande primärpreventiv screening av förmaksflimmer med tum-ekg Kunskapsunderlag: Hälsoekonomisk utvärdering gällande primärpreventiv screening av förmaksflimmer med tum-ekg 2 (52) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge

Läs mer

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras?

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? En systematisk litteraturöversikt Maj 2009 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care

Läs mer

jamtmedel Informationsblad från Läkemedelskommittén i Jämtlands län blabla xx årgång 38 nr 1 mars 2013

jamtmedel Informationsblad från Läkemedelskommittén i Jämtlands län blabla xx årgång 38 nr 1 mars 2013 jamtmedel Informationsblad från Läkemedelskommittén i Jämtlands län årgång 38 nr 1 mars 2013 U R I N N E H Å L L E T: blabla xx blabla blabla xx xx I N N E H Å L L Ekonomiska styrmedel minskar kreativitet...3

Läs mer

Kostnadseffektivitetens betydelse vid prioritering av läkemedel

Kostnadseffektivitetens betydelse vid prioritering av läkemedel 1182 Läkemedelsanvändning Kostnadseffektivitetens betydelse vid prioritering av läkemedel Lars Borgquist, Allmänmedicin, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet Per Carlsson, Prioriteringscentrum,

Läs mer

NEPI-rapport: NEPI. Diabetesmedel. - effekter av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets genomgång december 2009. Nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI-rapport: NEPI. Diabetesmedel. - effekter av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets genomgång december 2009. Nätverk för läkemedelsepidemiologi NEPI-rapport: Diabetesmedel - effekter av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets genomgång december 2009 NEPI är en oberoende stiftelse inrättad genom beslut av Sveriges riksdag 1993. Stiftelsen NEPI

Läs mer

LIVSLUST, LINFRÖN OCH LASIX 4

LIVSLUST, LINFRÖN OCH LASIX 4 LIVSLUST, LINFRÖN OCH LASIX 4 Studiematerial kring äldres läkemedelsbehandling Fjärde reviderade upplagan Theresa Larsen Eva Sennemark 1 FoU i Väst/GR Fjärde upplagan. Reviderad januari 2014. Layout: Infogruppen

Läs mer

öppna jämförelser 2014 Läkemedelsbehandlingar jämförelser mellan landsting

öppna jämförelser 2014 Läkemedelsbehandlingar jämförelser mellan landsting öppna jämförelser 2014 Läkemedelsbehandlingar jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser 2014 Läkemedelsbehandlingar jämförelser mellan landsting Du får gärna citera rapportens texter eller diagram

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos April 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

UTGIVEN AV CENTRALA LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND. www.ltv.se/lk

UTGIVEN AV CENTRALA LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND. www.ltv.se/lk Läkemedelsbulletinen UTGIVEN AV CENTRALA LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND www.ltv.se/lk från ordföranden I DETTA NUMMER Det våras för miljön Mars är ju traditionellt den första vårmånaden och kanske någon

Läs mer

Migrän. Slutrapport. Genomgången av läkemedel mot migrän. www.lfn.se

Migrän. Slutrapport. Genomgången av läkemedel mot migrän. www.lfn.se G E N O M G Å N G E N A V L Ä K E M E D E L V I D M I G R Ä N Migrän 1 Slutrapport Genomgången av läkemedel mot migrän www.lfn.se G E N O M G Å N G E N A V L Ä K E M E D E L V I D M I G R Ä N 3 Författare:

Läs mer

Fortbildning och läkemedelsgenomgångar på distans med datoriserat kunskapsstöd

Fortbildning och läkemedelsgenomgångar på distans med datoriserat kunskapsstöd Rapport daks 2006 Fortbildning och läkemedelsgenomgångar på distans med datoriserat kunskapsstöd För läkemedelsbehandlingen av äldre Susanne Sjöviker, Johan Fastbom, Johanna Ulfvarson, Pia Bastholm Rahmner

Läs mer

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos. April 2014

Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos. April 2014 Läkemedelsförsäljningen i Sverige analys och prognos April 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

MEDICIN & LÄKEMEDEL TEMA. nr 1 2013. Industrisponsrade studier visar oftare fördelar. Kloka Listan 2013

MEDICIN & LÄKEMEDEL TEMA. nr 1 2013. Industrisponsrade studier visar oftare fördelar. Kloka Listan 2013 nr 1 2013 MEDICIN & LÄKEMEDEL En tidning från Stockholms läns läkemedelskommitté hälso- och sjukvårdsförvaltningen Industrisponsrade studier visar oftare fördelar Uppdaterat sid 2 Tema Kloka Listan 2013

Läs mer

Två år med en ny apoteksmarknad

Två år med en ny apoteksmarknad Branschrapport 2011 Två år med en ny apoteksmarknad Foto: Benjamin Earwicker, Jakub Krechowicz, Maria Kaloudi, Michael Lorenzo och Christian Svensson TVÅ ÅR MED EN NY APOTEKSMARKNAD ETT KÄMPIGT BOKSLUT

Läs mer

Vitbok. Apotekens roll i samhället

Vitbok. Apotekens roll i samhället Vitbok Apotekens roll i samhället Förord Förord Johan Wallér VD Sveriges Apoteksförening VD har ordet Det här är Sveriges första vitbok om apotek om apotekens funktion och dess självklara roll i samhället.

Läs mer

TEMA adhd TEMA. Annika Brar samordnade insatser är viktiga Johan Franck stark evidens för behandling med metylfenidat. nr 4 2011

TEMA adhd TEMA. Annika Brar samordnade insatser är viktiga Johan Franck stark evidens för behandling med metylfenidat. nr 4 2011 nr 4 2011 M E D I C I N & L Ä K E M E D E L E n t i d N I N G f r å n S t o c k h o l m s l ä n s l ä k e m e d e l s k o m m i t t é h ä l s o - o c h s j u k v å r d s f ö r v a lt n i n g e n TEMA adhd

Läs mer

1 LÄKEMEDEL I ÄLDREVÅRDEN

1 LÄKEMEDEL I ÄLDREVÅRDEN 1 (12) Landstingets revisorer 2008-05-20 Till Dnr REV /24/2007 Certifierad kommunal revisor Majvor Enström Tfn: 063-14 75 28 Landstingsstyrelsen 1 LÄKEMEDEL I ÄLDREVÅRDEN Landstingets revisorer behandlade,

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2013 Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt

Läs mer

Varför använder äldre i i Uppsala län län många läkemedel? En enkät enkät till till husläkare och och geriatriker

Varför använder äldre i i Uppsala län län många läkemedel? En enkät enkät till till husläkare och och geriatriker FoU-rapport 2010/? FoU-rapport 2010/6 Varför använder äldre i i Uppsala län län många läkemedel? En En enkät enkät till till husläkare och och geriatriker Elizabeth Åhsberg Regionförbundet Uppsala län

Läs mer

Hälsoekonomiska utvärderingar som underlag för beslut om pris och subventionering

Hälsoekonomiska utvärderingar som underlag för beslut om pris och subventionering Hälsoekonomiska utvärderingar som underlag för beslut om pris och subventionering Riktlinjer och beslutskriterier Bengt Jönsson, Jonas Lundkvist Centrum för hälsoekonomi Handelshögskolan i Stockholm Working

Läs mer