Sune Carlsson och Sara Houshi med Dan Stjernlöf och Alfred Maultasch som ersättare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sune Carlsson och Sara Houshi med Dan Stjernlöf och Alfred Maultasch som ersättare"

Transkript

1 Kommunfullmäktige 29 april (32) Plats och tid: Lesjöfors, Stålvallaskolans aula, kl Ajournering , Beslutande: Anita Widman ordf. Bengt-Olov Persson Ers. Göran Andersson Per Gruvberger Jan-Erik Floryd Rolf Wennerlöf Helene Larsson-Saikoff Anders Nilsson Gudrun Henriksson Patrik Fornander Lars Björklund Lena Vikehult Kerstin Hugosson Olle Engström Hans Karlsson Solveig Andersson Sara Houshi Benny Persson Monica Iversen Dan Stjernlöf Peter Johansson till Sune Frisk Marianne Andersson Claes-Eric Ericsson Bo Olsson Harry Johansson Sune Carlsson Michael Helmersson Owe Karlsson Kjell Tellin Roland Björkman Hans Nahlbom Einar Örnberg Alfred Maultasch Christina Persson Övriga deltagande: Bo Forsberg, sekreterare Claes-Hultgren, kommunchef Utses att justera: Sune Carlsson och Sara Houshi med Dan Stjernlöf och Alfred Maultasch som ersättare Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli torsdagen den 6 maj 2004 kl Underskrifter: Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer: Ordförande Anita Widman Justerande Sune Carlsson Sara Houshi ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 29 april 2004 Anslagsdatum: 6 maj 2004 Datum för anslags nedtagande: 27 maj 2004 Förvaringsplats Kommunstyrelsens kansli Underskrift Annika Jansson

2 Kommunfullmäktige 29 april Kf 19 Dnr/ Allmänhetens frågestund Under frågestunden aktualiseras frågeställningar beträffande förändringsarbete i kommunen, sjukvårdsfrågor i Lesjöfors, badplatsen vid Lesjöbyn och Stålvallens idrottsplats. I frågedebatten deltar Per Gruvberger och Rolf Wennerlöf.

3 Kommunfullmäktige 29 april Kf 20 Dnr/81/2004 Motion ang. lågstrålande zoner i Filipstads kommun I motion 20 april 2004 anför Kerstin Hugosson följande: I de flesta europeiska nationer är det folkliga motståndet nu stort, med massdemonstrationer och nedsågade master som resultat och deras tidningar är dagligen fyllda av dessa händelser. Men i Sverige är tystnaden nära nog total, eftersom massmedia verkar ha en tyst överenskommelse om att inte störa elektronikbranschen. Du får alltså inte reda på vare sig hälsoriskerna eller hur det kokar hos allmänheten i andra länder. Nu har Telia-Sonera släppt på strålningen i sina 3G-master och de strålar dygnet runt över 75 % av Sverige. I Morgon-Ekot P1 den 9 mars intervjuades en taleskvinna om nyttan av 3G-telefonin, när marknaden rusar fram med idel nya uppfinningar som t ex att ta kort och t o m filma med mobilen. Vad är vitsen med 3G? frågade reportern. Ja, med 3G kan du surfa och prata i telefonen samtidigt, svarade hon. En ingenjör sa: Vi uppfinner sakerna, sedan får allmänheten visa, om det finns någon efterfrågan. Behöver vi surfa och prata i telefon samtidigt eller är vi lättlurade offer för smarta reklammakare och teleindustrin? Aldrig i världshistorien har vi utsatts för så mycket strålning på alla våglängder som nu. Jag är inte framstegsfientlig, men när det finns forskning som visar på hur skadligt detta är- speciellt för barn- kan jag inte tiga. Strålning från masterna upphör aldrig. Den pågår dygnet runt år efter år. Man kan undra om regeringen tycker det är hälsosamt att helkroppsbestråla barn, ungdomar och vuxna. Rysslands strålskyddskommission har mycket strängare regler än Sverige. De anger att ingen vuxen ska tala i en mobil längre än 3 minuter. Därefter måste man vänta minst 15 minuter innan ett nytt 3- minuters samtal bör ske. Barn och ungdomar under 16 år, havande kvinnor och människor med sömnsvårigheter eller minnestörningar ska aldrig använda mobiltelefon. I Paris har operatörerna fått montera ner många basantenner eftersom man upptäckt områden med för höga värden. I Saint Cyr i Frankrike har 8 barn drabbats av cancer. Gemensamt för dessa barn är att de går i samma skola, vilken befinner sig ca 150 m från en GSM-mast. Sändarna har nu stängts av.

4 Kommunfullmäktige 29 april I Filipstad har kommunfullmäktige sagt, att det som beslutas även ska ses ur ett barnperspektiv. Tänk på barnen, när ni beslutar om tillåtelse att bygga master i kommunen! Den pågående 3G-utbyggnaden måste anses som ett hot mot våra barns hälsa. Barn som använder mobiltelefonen flitigt är en mycket utsatt grupp. De har tunnare skallben än vuxna. Artikel 36 i FN:s konvention om barnens rättigheter säger, att staterna skall se till att barn får skydd mot sådant som kan skada dem i något avseende. Skolsköterskor, lärare och andra har på senaste tiden slagit larm om att barn och ungdomar drabbats av huvudvärk, koncentrationsproblem, nervositet och oro blir alltmer stressande. Ett samband kan finnas mellan dessa symtom och den alltmer intensiva elektriska/elektroniska miljön. Lysrör, lågenergilampor, datorer i skolan, trådlösa interna kommunikationssystem, mobiltelefoner i nästan allas fickor och väskor, digitaltelefoner, mikrovågsugnar, videoapparater, moderna elektronikspäckade TV-apparater och allehanda övriga elektronikprylar i hemmen, bilar som blir alltmer elektroniskt utrustade, basstationer och sändare överallt. Ingen slipper undan. Men människan är ingen robot. Hon är en levande biologisk varelse. Hjärnan och nervsystemet tål inte hur mycket som helst. I skolan bör man mäta den sammantagna strålningen, speciellt i datasalarna. I skolan befinner sig våra barn dagligen -de ska bli vårt lands framtid. Det förekommer demonstrationer i Sverige också. Vid ett 3G-protestmöte på Mynttorget i Stockholm sa Eva Flyborg, folkpartiet: Vi inom folkpartiet stöder alla krav på en kritisk utvärdering av 3G och finner de alltfler hälsonegativa forskningsrapporterna mycket oroande. Lotta Nilsson-Hedström, språkrör för miljöpartiet sa: Miljörörelsen fick rätt när det gällde DDT, asbest, amalgam, neurosedyn. Nu gäller kampen mot el-smog och 3G. Lennart Bergelin, Björn Borgs gamle tränare ansluter sig till 3Gkritikerna: Hur kan man dra igång ett så stort projekt där hela befolkningen utsätts för intensiv och ständig bestrålning? Jag tycker det är hänsynslöst av politikerna att tillåta det, innan vi vet mer om effekterna. Södertälje kommun går i täten för skapandet av lågstrålande zoner. Nyligen blev mätningarna klara. Vi är den första kommunen i landet som mätt upp strålningen på ett sådant vis, att vi har belägg för att lågstrålande zoner verkligen kan bli en fristad för dem, som hunnit bli känsliga. Jerker Idestam-Almqvist miljönämndens ordförande i Södertälje säger:

5 Kommunfullmäktige 29 april Stoppa utbyggnaden till vi fått klarhet. Det är skandal att 3G industrin fått dra igång sin utbyggnad utan att befintlig miljölagstiftning en har använts. Miljöbalkens försiktighetsprincip har inte tillämpats trots att den ska användas vid användning av ny osäker teknik. Men nu vaknar alltfler kommunalpolitiker och ställer kravet, att miljöbalken ska användas. Mitt förslag är: 1. Mät upp strålningen i skolorna, speciellt i datasalarna. 2. Avsätt en zon som är lågstrålande i Filipstads kommun. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Ks

6 Kommunfullmäktige 29 april Kf 21 Dnr/ 82/2004 Motion ang. fjärrvärme i Lesjöfors och Nykroppa I motion 22 april 2004 anför Benny Persson, Peter Johansson och Gudrun Henriksson följande: Sedan ett antal år är flera fastigheter i Filipstads tätort uppvärmda via fjärrvärme. Ett uppvärmningssystem som har flera fördelar, inte minst ur miljösynpunkt. Det är nu dags att utreda möjligheten till att bygga fjärrvärmeanläggningar i Lesjöfors och Nykroppa. I Lesjöfors kan en tänkbar plats för en fjärrvärmeanläggning vara det gamla sågverksområdet. Tänkbara fastigheter som kunde få fjärrvärme är bland annat Centrumhuset, Folkets Hus, skolan, konsum och givetvis även egna hem. Beträffande Nykroppa kan bland annat Åhrlundsgården, skolan, konsum och även här egna hem anslutas till en fjärrvärmeanläggning. Med hänvisning till ovanstående anförda föreslår vi att kommunen utreder möjligheten till fjärrvärme i Lesjöfors och Nykroppa. Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen. Ks

7 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 29 april Kommunstyrelsen 14 april Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 april Ks 38 Kf 22 Au 13 Dnr 53/2004 Ej besvarade motioner Enligt av fullmäktige antagen arbetsordning skall kommunstyrelsen jämlikt 29 årligen till kommunfullmäktiges april- och oktobersammanträden redovisa de motioner vilkas behandling ännu ej slutförts. Den redovisning som skall presenteras för fullmäktige i april avges enligt följande: Yvonne Arvidssons motion ang. bokslut för funktionshindrades situation. Motionen behandlades i kommunfullmäktige 31 maj Motionen har behandlats vid kommunfullmäktiges sammanträde 25 oktober 2001 och därvid återemitterats till samtliga nämnder för kompletterande utredning. Miljö- och byggnadsnämnden har avgivit svar 12 december 2001, Socialnämnden 25 mars 2003 och den för samtliga förvaltningen gemensamma ekonomgruppen 6 juni Motionen har behandlats vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 29 september 2003 och därvid återemitterats till Service- och tekniknämnden och Barn- och utbildningsnämnden för kompletterande synpunkter. Barn- och utbildningsnämnden har avgivit svar 14 oktober Bengt Sjöbergs motion ang. hantverksutbildning med riksintag i Filipstad. Motionen har behandlats vid kommunfullmäktiges sammanträde 30 januari Motionen har varit remitterad till Barn- och utbildningsnämnden som avgivit svar 16 september Motionen förväntas bli besvarad vid dagens sammanträde. Michael Helmerssons motion ang. alkolås på fordon i kommunal drift har behandlats vid kommunfullmäktiges sammanträde 27 maj Motionen är remitterad till Service- och tekniknämnden för yttrande. Bengt Sjöbergs mfl motion ang. information och demokrati har behandlats vid kommunfullmäktiges sammanträde 23 oktober Motionen har av kommunstyrelsen remitterats till kommunchefen för beredning i kommunledningsgruppen. Kommunfullmäktige har vid sammanträde 28 oktober 1999, 89, beslutat att respektive beredningsorgan skriftligt eller muntligt vid fullmäktigesammanträdet skall redovisa sin beredning av motionerna och ange beräknad tid för sitt yttrande.

8 Kommunfullmäktige 29 april Kommunstyrelsen 14 april Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 april Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta att lägga motionsredovisningen till handlingarna att delge den samma till de instanser och befattningshavare som ännu ej besvarat motionerna samt att notera att kommunallagens stadgar att en motion bör beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta enligt arbetsutskottet Vid sammanträdet ges en redovisning beträffande beredningen av motion 1 och 3 av Service- och tekniknämndens ordförande. Michael Helmersson yttrar sig i debatten utan att säryrkande framställes. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. SOT KC

9 Kommunfullmäktige 29 april Kommunstyrelsen 14 april Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 april Kommunfullmäktige 30 januari Ks 39 Kf 23 Au 14 Kf 28 Dnr 19/2003 Motion angående hantverksutbildning med riksintag i Filipstad I motion 28 januari 2003 anför Bengt Sjöberg följande: Sverige behöver minst nya hantverkare inom en nära framtid. Många äldre målare, golvläggare, rörmokare och snickare med flera går snart i pension. Filipstad har många duktiga hantverkare och en god tradition inom detta område. Om vi ska klara en värdig vård och omsorg och en bra skola i vår region även i framtiden, krävs bättre förutsättningar för företagande. Vi behöver fler företag och vi behöver växande företag i regionen och inte minst i vår kommun. Det är viktigt med en genomtänkt strategi för att främja arbete och tillväxt. Till denna strategi hör en utökad och breddad utbildningssatsning. Vi vill också utveckla praktik och lärlingssystemet för ungdomar, så att möjligheterna att komma in på arbetsplatser ökar. Det är dags att uppvärdera det praktiska kunnandet. Vi måste skapa utbildningsvägar för de som inte vill läsa vid en akademisk högskola. Vi kristdemokrater vill därför införa lärlingsutbildningar på gymnasiet som sedan kan följas av en yrkeshögskola. Det ger möjlighet för de praktiskt sinnade eleverna att utvecklas och få del i det livslånga lärandet. Kristdemokraternas vision är att Filipstad skall bli känt i hela Sverige som kommunen som satser på hantverksutbildning, lärlingssystem m m. Vi är medvetna om att flera av dessa frågor måste få en bred lösning genom förslag i riksdag och regering. Det kan till exempel handla om att satsa på lärlingsutbildning och att förbättra de ekonomiska villkoren för småföretagare. Vi finner det även mycket viktigt att BUN tar upp detta med en bred hantverksutbildning med olika samverkansgrupper inom gymnasieskolan och med olika verkstadsföretag, näringsidkare och hantverkare.

10 Kommunfullmäktige 29 april Kommunstyrelsen 14 april Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 april Kommunfullmäktige 30 januari Vi känner till att en utredning arbetar med att se över möjligheterna att i samverkan med olika livsmedelsföretag i regionen starta ett livsmedelsprogram på gymnasiet. Kan man få svenskt näringsliv att ta tag i denna stora utmaningoch om vi i Filipstad håller oss framme och lägger väl underbyggda förslag och arbetar med en vision om att Filipstad skall bli ett hantverkscentrum, då har vi kommit en bra bit på väg till att få nytt liv, nya företag och ny optimism till vår gamla hantverksstad. Vi föreslår därför Att kommunfullmäktige ger BUN i uppdrag att skyndsamt utreda de förutsättningar som finns för att starta en hantverksutbildning med riksintag till Filipstad. Patrik Fornander meddelar vid sammanträdet att samtliga partier i Alternativet ställer sig bakom motionen. Kommunfullmäktige beslutar Remiss BUN att remittera motionen till kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträde 16 september 2003, 58, behandlat ett förslag till yttrande i ärendet som upprättats av rektor för Spångbergsgymnasiet enligt följande: Det finns all anledning att Filipstads kommun arbetar kontinuerligt med en anpassning av utbildningsutbudet med hänsyn till elevens, näringslivets, kommunens och regionens behov. Många yrkesområden signalerar om brist på utbildad arbetskraft nu eller inom en snar framtid. Det är mycket viktigt att näringsliv och skola marknadsför sig på ett sådant sätt att unga människor lockas att utbilda sig inom områden med jobbpotential. Tyvärr kan en allt för stor fokusering på upplevelse och lust leda många till utbildning som ger liten eller ingen möjlighet till jobb. Hantverksutbildning De flesta yrkesområden täcks av gymnasiets 17 nationella program. Spångbergsgymnasiet har sex program varav fyra är

11 Kommunfullmäktige 29 april Kommunstyrelsen 14 april Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 april yrkesförberedande, Barn- och Fritidsprogrammet BF, Byggprogrammet BP, Elprogrammet EC och Industriprogrammet IP. I motionen nämns hantverksutbildning. Det är väldigt lätt att det uppstår en begreppsförvirring p.g.a skillnad i dagligt tal och definitioner inom utbildningsväsendet. Ex. målare, snickare och plåtslagare är yrkesområden som vi utbildar i dag. Det är utbildningsinriktningar inom byggprogrammet BP. Helt riktigt nämns rörmokare som ett yrke med brist på utbildad arbetskraft. Man kan utbilda sig till rörmokare inom ramen för hantverksprogrammet HV. Hantverksprogrammet HV finns inte på Spångbergsgymnasiet. De i motionen nämnda yrkesområdena kan rymmas inom de nationella programmen. En del av utbildningarna finns redan idag på Spångbergsgymnasiet men dock inte allt. Riksintag Det finns en stor restriktion från Skolverkets sida att godkänna riksintag. Utbildningen måste då på något sätt erbjuda något av verkligt riksintresse. Satsningar på Spångbergsgymnasiet I motionen nämns om nödvändig utveckling av praktik och lärlingssystem. Spångbergsgymnasiet har tillsammans med Wasabröd AB, OLW och Hellefors Bryggeri, utvecklat en gymnasial livsmedelsutbildning med ett mycket stort inslag av lärande i arbete. Utbildningen kan också tänkas utökas till KY-utbildning (Kvalificerad yrkesutbildning) Livsmedelsutbildningens praktiska inslag och inriktningen mot den industri vi har i regionen ser vi som en riktig satsning. Utbildningen planeras starta Övriga utvecklingsområden som vi f.n. arbetar med är idrottsprofil, lärande i arbete inom verkstadsindustrin m m. Jag ser motionen som en del av en ständig process att ifrågasätta vad vi har idag och vad vi behöver göra för att möta framtidens behov. Det är mycket positivt om vi kan ha kontinuitet i den processen, dock ser jag små möjligheter att just nu styra om vårt utvecklingsarbete, enligt motionen, av det enkla skälet att vi redan har så många utvecklingsprojekt igång. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att med ovanstående skrivelse anse motionen besvarad.

12 Kommunfullmäktige 29 april Kommunstyrelsen 14 april Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 april BUN Bengt Sjöberg Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta att motionen med Barn- och utbildningsnämndens yttrande får anses besvarad. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta enligt arbetsutskottet. Kjell Tellin tackar å Bengt Sjöbergs vägnar för svaret på motionen. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

13 Kommunfullmäktige 29 april Kommunstyrelsen 14 april Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 april Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 oktober Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 maj Au 15 Kf 24 Au 101 Ks 40 Au 48 Dnr 88/2002 Utredningsrapport om Museet Kvarnen-Hissinstallation I rapport redovisar den arbetsgrupp som tillsatts för ändamålet resultatet av den förstudie som föreningens Museet Kvarnens vänner beviljats medel till från Växtkraft mål 3 Värmland. Målet för förstudien var att undersöka möjligheter på ett Ferlin Museum och därmed åstadkomma en stabil lösning för Museet Kvarnens framtid. Under de diskussioner som förts under senhösten 2001 och vintern 2002 har en grundidé växt fram för att kombinera ett Ferlinmuseum med en galleri- verksamhet i Museet Kvarnen. Kravet på hög kvalité i den kommande verksamheten, samt nödvändigheten av ett aktivt och levande museum, har understrukits av alla de deltagande föreningarna och organisationerna. Vid de externa kontakter som tagits har grundidén med ett kombinationsmuseum fått brett stöd. Förslaget innebär att Museet Kvarnen med sina fyra plan disponeras om och används som ett kulturhotell för - en permanent Ferlinutställning och olika former av aktiviteter kopplade till utställningen - en permanent konstutställning med Filipstads konstnärer kombinerat med separata konstutställningar - programverksamhet och entreprenörsverksamhet inom kultursektorn - caféverksamhet Sammanfattningsvis föreslår arbetsgruppen att kommunen med hänvisning till det idéunderlag och de förslag som arbetsgruppen presenterat fattar beslut som - medger fortsatt drift av Museet Kvarnen i avvaktan på att föreslagna utvecklingsåtgärder förbereds och genomförs - i princip godkänner föreslagna byggnadstekniska anpassningar - ger ett uppdrag åt kultur- och turismenheten och tekniska kontoret att i samverkan med de berörda föreningarna utarbeta ansökningar om stöd från bland annat Boverket, olika kulturfonder, EU Mål 2, Sparbanksstiftelsen Alfa och andra tänkbara finansiärer - i princip godkänner att kommunen förutsätts medverka till finansiering av

14 Kommunfullmäktige 29 april Kommunstyrelsen 14 april Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 april Kommunstyrelsens arbetsutskott 28 oktober Kommunstyrelsens arbetsutskott 8 maj de anpassning- och utvecklingsåtgärder som arbetsgruppen föreslår ett principgodkännande från kommunen till förslaget om ett kulturhotell - anmodar föreningsalliansen att förbereda ett övertagande av verksamhetsdriften. Arbetsutskottet beslutar att med förstudien/rapporten som grund uttala ett principiellt stöd för att genomföra tanken med ett kulturhotell. att i avvaktan på att diverse utvecklingsåtgärder förbereds och genomförs medge fortsatt drift av Museet Kvarnen till 31 oktober att bidragsansökningar till tänkbara finansiärer utarbetas före 1 oktober 2002 att föreningsalliansen före 1 oktober 2002 redovisar förslag till övertagande av verksamhetsdriften samt att ärendet återredovisas av arbetsgruppen till kommunstyrelsens arbetsutskott i oktober Kulturföreningen Kulörta Lyktor i Filipstad redovisar i skrivelse daterad i oktober 2002 sina synpunkter på Museet Kvarnens framtid. Skrivelsen upptar rubrikerna Verksamhetens inriktning, Installation av hiss, Kommunal stöttning och Uppbyggnadsplan. Arbetsutskottet beslutar att ställa Museet Kvarnens lokaler hyresfritt till kulturföreningens förfogande varvid kommunen svarar för fastighetsunderhåll och uppvärmning

15 Kommunfullmäktige 29 april Kommunstyrelsen 14 april Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 april att medverka till att byggnaden handikappanpassas under förutsättning att befintliga bidragsmöjligheter tillvaratas och att verksamhet kontinuerligt bedrives samt att övriga utvecklingssteg får tas i den takt som befinnes lämpligt, d v s varje del behandlas som projekt med egen finansiering. Kulturför. KTC BUN Fastighetsenheten meddelar i skrivelse 1 mars 2004 att med anledning av kommunstyrelsens ovan redovisade beslut inlämnades i september 2002 en ansökan om stöd för hissinstallation i Museet Kvarnen. Bostadsstyrelsen har i beslut 19 februari 2003 beviljat bidrag med 130 tkr. Redovisad produktionskostnad för projektet, 338 tkr, har i dag ökat med ca 3000 kronor ansökan om utbetalning av bidraget ska inges efter det att projektet är genomfört och senast 19 februari Eftersom Museet Kvarnen är byggnadsminne har antikvarie Lena Magnusson, Värmlands Museum, yttrat sig i ärendet och Länsstyrelsen har gett tillstånd till hissinstallation. Hissen kommer att nå samtliga 4 plan. Hissens placering framgår av till ärendet tillhörande ritning. Det som främst styr placeringen är de bärande bjälkarna och snedtaket i vindsutrymmet. Tidigare diskussioner har förutsatt att innan beslut om utförande sker skall föreningen presentera i vilken omfattning som verksamheten kommer att bedrivas. Omfattningen redovisas i verksamhetsplan daterad 11 februari 2004 för föreningen Kulörta Lyktor och projektbeskrivning för utställning om Nils Ferlin daterad februari 2004 och som upprättats av Ferlingruppen. Finansiering: 130 tkr bidrag Boverket 211 tkr investering kommunen Summa: 341 tkr Fastighetsenheten föreslår att installation av hiss sker samt att 211 tkr anslås till investeringen.

16 Kommunfullmäktige 29 april Kommunstyrelsen 14 april Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 april Kulturför. Fastighetsenh. Per Gruvberger och Patrik Fornander yrkar bifall till Fastighetsenhetens förslag. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta att bifalla Fastighetsenhetens förslag om installation av hiss i Museet Kvarnen för en total investeringskostnad av 341 tkr varav 130 tkr erhålles som bidrag från Boverket. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta enligt arbetsutskottet. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag.

17 Kommunfullmäktige 29 april Kommunstyrelsen 14 april Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 april Kf 25 Ks 41 Au 16 Dnr 16/2002 Försäljning av fastighet-storbrohyttan 2:11 Filipstads kommun har genom anbudsinfodran haft fastigheten Storbrohyttan 2:11 (fd Vägverkets fastighet) ute för försäljning. Fastighetsenheten meddelar därför i skrivelse 9 mars 2004 att preliminär överenskommelse har träffats med Värmlands Maskin och Transport Konsult AB, Filipstad, om försäljning av fastigheten. Föreslagen köpare har ingivit högsta anbud på fastigheten och hyr för närvarande lokaler i fastigheten. Köpeskillingen uppgår till 710 tkr och villkor i övrigt framgår av köpekontrakt daterat av köparen 2 mars Fastighetsenheten förslår att fastigheten Storbrohyttan 2:11 försäljs till Värmlands Maskin och Transport Konsult AB på de villkor som överenskommits i tecknat köpekontrakt. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta att i enlighet med högst avgivet anbud försälja fastigheten Storbrohyttan 2:11 till Värmlands Maskin och Transport Konsult AB för en köpeskillning av 710 tkr och på villkor i övrigt enligt köpekontrakt daterat av köparen 2 mars Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta enligt arbetsutskottet. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Fastighetsen.

18 Kommunfullmäktige 29 april Kommunstyrelsen 14 april Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 april Kf 26 Ks 42 Au 17 Dnr 55/2004 Inköp av traktor Fastighetsenheten noterar i skrivelse 24 mars 2004 att Stiftelsen Filipstadsbostäder för utförande av fastighetsskötsel i Lesjöfors innehar en traktor typ Willy av årsmodell Med anledning av den nya organisationen inom fastighetsenheten, enhetens förvaltning av stiftelsens fastigheter och att stiftelsens personal överförs till kommunen har styrgruppen föreslagit att Filipstads kommun köper traktorn av Stiftelsen Filipstadsbostäder. Föreslaget förvärvspris kronor motsvarar det bokförda värdet. Nypriset för motsvarande maskin uppgår till ca kronor. Fastighetsenheten föreslår kommunfullmäktige besluta att Filipstads kommun av Stiftelsen Filipstadsbostäder inköper traktorn, Willy -91, för kronor. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta att bifalla Fastighetsenhetens förslag om att kommunen förvärvar en traktor Willy -91 av Stiftelsen Filipstadsbostäder för bokfört värde motsvarande kronor. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta enligt arbetsutskottet. Kommunfullmäktige beslutar Fastighetsenh. att bifalla kommunstyrelsens förslag

19 Kommunfullmäktige 29 april Kommunstyrelsen 14 april Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 april Kommunstyrelsen 10 mars Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 mars Au 18 Kf 27 Ks 30 Ks 43 Au 7 Dnr 27/2004 Försäljning av fastighet Östra Filipstad 1:237 Fastighetsenheten föreslår i skrivelse 23 februari 2004 att fastigheten Östra Filipstad 1:237 försäljs. Köpeskillingen uppgår till 100 tkr köpare Göran och Anna Persson. Fastighetsenheten föreslår att försäljningen godkänns enligt preliminärt tecknat köpekontrakt. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att försälja ett markområde med ca 3500 m2 av Östra Filipstad 1:237 med befintliga byggnader till Göran och Anna Persson för en köpeskillning av 100 tkr och villkor i övrigt enligt preliminärt tecknat köpekontrakt daterat 23 februari 2004 av köparen. Efter föredragning av ärendet yrkar under den på följande överläggningen Sune Carlsson med instämmande av Michael Helmersson, Peter Johansson och Patrik Fornander att ärendet återemitteras till fastighetsförvaltningen för en värdering av fastigheten av extern resurs. Därtill yrkar Jenny Lövgren att fastighetsvärdering utföres av extern resurs vid framtida fastighetsförsäljningar. Kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet till fastighetsförvaltningen. Fastighetsenheten redovisar närslutet sitt remissvar 26 mars 2004 det värdeutlåtande avseende fastigheten som upprättats av Värderingsinstitutet i Värmland AB daterat 25 mars Av intyget framgår att fastigheten värderas till 75 tkr +/ - 10 tkr.

20 Kommunfullmäktige 29 april Kommunstyrelsen 14 april Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 april Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta att försälja ett markområde om ca 3500 m2 av östra Filipstad 1:237 med befintliga byggnader till Göran och Anna Persson för en köpeskilling av 100 tkr och på villkor i övrigt enligt preliminärt tecknat köpekontrakt daterat 23 februari 2004 av köparen. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta enligt arbetsutskottet. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag. Fastighetsenh.

21 Kommunfullmäktige 29 april Kommunstyrelsen 14 april Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 april Ks 44 Kf 28 Au 19 Dnr 61/2004 Årsredovisning 2003 Den nu föreliggande årsredovisningen för 2003 inleds med att kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande ger sin bild på 2003 års resultat samt en betraktelse över vad vi har framför oss. Därtill består årsredovisningen av förvaltningsberättelse, koncernredovisning med resultat- och balansräkning, resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys för kommunen, redovisningsprinciper, noter, resultaträkning för affärsmässig verksamhet, drift- och investeringsredovisning i sammandrag, personaloch miljöredovisning, verksamhetsberättelser per nämnd samt tillhörande bilagor. Årets resultat För 2003 redovisar kommunen ett negativt resultat med 3,8 mkr. Avstämning av balanskravet visar att det underskott på 4,3 mkr som uppstod 2001 ej kunnat återställas. Ekonomienheten förslår kommunfullmäktige att godkänna 2003 års redovisning och konstaterar att underskottet från bokslut 2001 på 4,3 mkr skall täckas så snart det kan ske. Vidare skall uppkommet underskott för 2003 täckas senast i samband med beslut av budget för Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta att täckning av underskott för 2001, 4,3 mkr, skall ske snarast att täckning av underskott för 2003, 3,8 mkr, sker i 2005 års budget samt att i övrigt godkänna 2003 års redovisning. Kommunstyrelsen förslår fullmäktige besluta enligt arbetsutskottet

22 Kommunfullmäktige 29 april Kommunstyrelsen 14 april Kjell Tellin meddelar till protokollet att han ej deltager i beslutet. Kommunrevisionens revisionsberättelse för 2003 daterad 16 april 2004 föredras av förste vice ordföranden Valborg Nilsson. Kommunrevisionen föreslår att årsredovisningen godkännes med det tillägget att resultatutredningen kompletteras med att det är ytterligare tkr för verksamhetsåret 2003 ( tkr) som ska återställas senast Kerstin Hugosson instämmer i kommunrevisionens förslag och yrkar att resultatutredningen kompletteras med att det är ytterligare tkr för verksamhetsåret 2003 som skall återställas senast Hugosson utvecklar i skrivelse 29 april 2004 motiven för sitt yrkande. Harry Johansson och Alfred Maultasch instämmer i Kerstin Hugossons tilläggsyrkande. Det belopp revisorerna föreslår ytterligare skall återställas utgör den realisationsvinst som uppkommit vid försäljningen av aktierna i det helägda Filipstads Energinät AB till det likaledes helägda Filipstads Stadshus AB och som i förvaltningsberättelsen särskilt redovisats som en förutbetald intäkt. Med hänvisning härtill och den bakgrund till åtgärden som framgår av skrivelse 20 april 2004 från revisorn i Filipstads Stadshus AB föreligger i praktiken synnerliga skäl enligt kommunallagen 8:5 till att ej reglera det ytterligare återställningsbehov som påtalats av revisorerna varför Per Gruvberger föreslår att kommunfullmäktige med bifall till kommunstyrelsens förslag fastställer återställningsnivån till tkr. Harry Johansson, Alfred Maultasch, Michael Helmersson, Peter Johansson och Patrik Fornander yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Sedan överläggningen förklarats avslutad framställer ordföranden först kommunstyrelsens förslag under proposition. Sedan propositionerna besvarats förklarar sig ordförande anse kommunstyrelsens förslag antaget. Därefter ställes Kerstin Hugossons med fleras tilläggsyrkande under särskild proposition. Tilläggsyrkandet förklaras ej antaget. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag inkl. bilagd Personalekonomisk redovisning.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 28 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 84-93. Justerande Bo Olsson

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 28 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 84-93. Justerande Bo Olsson Kommunstyrelsen 26 september 2005 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.15 Ajournering 15.15-15.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter Johansson Bo Olsson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Kommunstyrelsens teknikutskott 18 oktober 2006 1 (11) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum, kl 13.30-15.35 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Carlsson Bo Olsson Peter Johansson Anita Widman

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 10 mars 2005 1 (20) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.25

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 10 mars 2005 1 (20) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.25 Kommunfullmäktige 10 mars 2005 1 (20) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.25 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Ers. Ann-Marie Rosö Per Gruvberger Claes-Eric Ericsson Sune

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 februari 2008 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-17.50 Ajournering kl. 15.45-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk t o m 17.25

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 11 mars 2009 1 (8) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.30-14.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Harry

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 30 september 2004 1 (24) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-18.55

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 30 september 2004 1 (24) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-18.55 Kommunfullmäktige 30 september 2004 1 (24) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-18.55 Beslutande: Anita Widman, ordf Roland Björkman Ers: Sune Carlsson Per Gruvberger Hans Karlsson Rolf Wennerlöf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 )

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Kommunstyrelsens teknikutskott 14 februari 2007 1 (10 ) Plats och tid: Gammelkroppa skogsskola, kl 09.00-11.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Bo Olsson Peter Johansson Ersättare: Benny

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Kommunstyrelsens teknikutskott 9 mars 2015 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.55 A-journering 15.55-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Jomark Polintan

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14. Kommunstyrelsens teknikutskott 16 september 2013 1 (5) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Bengt-Olof Persson Ersättare: Övriga deltagande:

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Plats och tid: Sammanträdesrum BUN kl 13.30-14.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Bo Olsson Ersättare:

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 2007-01-16 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-16.00 Beslutande: Torbjörn Parling (s) Olle Engström (s) Lars Björklund (s) Ersätter Åsa Hååkman-Felth (s) Ann-Marie

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ersätter Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 10 februari 2005 1 (17) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.25

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 10 februari 2005 1 (17) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.25 Kommunfullmäktige 10 februari 2005 1 (17) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.25 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Ers. Ann-Marie Rosö Per Gruvberger Åsa Hååkman-Felth Anders

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Helene Larsson Saikoff, Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Helene Larsson Saikoff, Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Henric Forsberg (s) Patrik Fornander

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 25 mars 2014 1(5) Göran Andersson, Bengt Sjöberg, Jerry Rothin. Utses att justera: Henric Forsberg Paragrafer: 17-20

Barn- och utbildningsnämnden 25 mars 2014 1(5) Göran Andersson, Bengt Sjöberg, Jerry Rothin. Utses att justera: Henric Forsberg Paragrafer: 17-20 Barn- och utbildningsnämnden 25 mars 2014 1(5) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-14.25 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Henric Forsberg (s) Patrik Fornander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2007 1 ( 10) Plats och tid: Sammanträdesrum Allégatan kl 13.30-15.45 Beslutande: Ersättare: Hans Nahlbom, ordf Bo Olsson Peter Johansson Urban Granfeldt Anita Widman

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 12 maj 2010 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.00-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 12 maj 2010 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.00-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 12 maj 2010 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl 13.00-15.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Urban Granfeldt

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Karl-Erik Karlsson

Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Karl-Erik Karlsson Styrelsen 2001-03-12 1 (16) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 12 mars 2001 kl 13.30-16.45 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Bengt-Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 15 april 2010 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl 18.15-20.40 Ajournering kl.19.55-20.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 15 april 2010 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl 18.15-20.40 Ajournering kl.19.55-20. Kommunfullmäktige 15 april 2010 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, Biosalongen kl 18.15-20.40 Ajournering kl.19.55-20.05 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Claes Hultgren, kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-08-16 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-14.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera ens tid och plats Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14. Kommunfullmäktiges valberedning 1 december 2014 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.00-14.15 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Jomark Polintan Christer Olsson Patrik Fornander

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-09-11 1

Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Plats och tid kl 13.00 15.35 Beslutande Ersättare Arne Dahlström, kd, ordf. Benny Petersson, s, 2:e vice ordf Gösta Hedin, m, tj gj som ers för Pär Palmgren, m Kristina Berglund,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2010-03-09 1(8 )

Socialnämnden 2010-03-09 1(8 ) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2010-03-09 1(8 ) Plats och tid Socialförvaltningen, Eklunden våning 4, 2010-03-09, kl. 13.00-14.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Sune Frisk, ordförande Anita Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 10 november 2004 1 (18)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 10 november 2004 1 (18) Kommunstyrelsen 10 november 2004 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.45 Ajournering mellan 15.35-16.15 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(14) Plats och tid Förbundsdirektionen kl.09.00 11.50 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Jan

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Kultur- och föreningsutskottet 17 juni 2009 1 (9 ) Plats och tid: Nämndhuset kl. 9.00-10.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Bengt-Olov Persson Marian Väpnargård Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Beslutande: Anders Nilsson (v) Ann-Marie Rosö (s) ersätter Åsa Hååkman Felth (s) Birgitta Bruun (m) Olle

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

Beslutande: Helena Haapaniemi (t) Maria Andersson (t) Dick Mattsson, ekonom. Justeringens tid och plats: 2014-06-, Övertorneå Församlingsexp.

Beslutande: Helena Haapaniemi (t) Maria Andersson (t) Dick Mattsson, ekonom. Justeringens tid och plats: 2014-06-, Övertorneå Församlingsexp. 1(5) Plats och tid: Församlingsgården Övertorneå Tisdagen den 27 maj 2014 kl: 18.00-20.30 Beslutande: Helena Haapaniemi (t) Maria Andersson (t) Hans Ström (t) Jessica Brännvall (t) Anneli Hedlund (t) Margareta

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2007-10-09 271 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 20.00 Beslutande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Bertil Engström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 9 september 2013 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Peter Johansson Ulf Söhrman Bengt-Olof

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Styrelsen 2000-06-19 1 (13)

Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Styrelsen 2000-06-19 1 (13) Plats och tid Ronnebyhus konferenslokal måndagen den 19 juni 2000 kl 13.30-15.50 Beslutande Karl-Erik Karlsson, ordf Heli Berg, v ordf Roger Svensson Monica Ingvarson Gunnar

Läs mer