Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 20 juni (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Ajournering , Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov Persson Solveig Andersson Anders Nilsson Hans Nahlbom Owe Karlson Harry Johansson Peter Johansson Michael Helmersson Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare Utses att justera: Peter Johansson Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Justerande Peter Johansson ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen 20 juni 2006 Anslagsdatum:22 juni 2006 Datum för anslagets nedtagande:13 juli 2006 Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli Underskrift Annika Jansson

2 Kommunstyrelsen 20 juni Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 juni Ks 75 Au 78 Dnr 161/06 Förslag till ändring i bolagsordningen för kommunens helägda bolag Det framgår av kommunchefens skrivelse 7 juni 2006 att Riksdagen den 16 juni 2005/ SFS 2005:551/ antagit ny aktiebolagslag. För att anpassa respektive bolagsordning för kommunens helägda bolag Filipstads Stadshus AB, Filipstads Energi AB, Filipstads Energinät AB, Vårgårda Fastigheter AB och Skogstorpa Fastigheter AB till den nya aktiebolagslagen har förslag till lydelse utarbetats i samråd med den revisionsbyrå som anlitas av bolagen, Ernst & Young. Kommunchefen föreslår att redovisade ändringar i bolagsordningarna för ovan redovisade bolag antages. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta de förslag till nya bolagsordningar för Filipstads Stadshus AB, Filipstads Energi AB, Filipstads Energinät AB, Vårgårda Fastigheter AB och Skogstorpa Fastigheter AB som redovisats av kommunchefen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottet.

3 Kommunfullmäktige 6 mars Kommunstyrelsen 22 februari 2006/20 juni -06 5/3 Kommunstyrelsens arbetsutskott 13 februari 2006/12 juni /14 Ks 76 Au 87 Kf 17 Ks 18 Au 17 Dnr 21/06 Ansökan om borgen för lån avseende ombyggnad Gammelkroppa skogsskola Stiftelsen Värmlands och Örebro läns skogsskola ansöker i skrivelse 2 februari 2006 om Filipstads kommuns borgen för ett lån som skolan behöver ta i samband med ombyggnad av matsalsbyggnaden vid Gammelkroppa skogsskola. Den lånesumma man ansöker om borgen för är på 1,5 mkr och bortsett från egna arbetsinsatser i form av projektledning kommer ombyggnationen att kosta ca 2,7 mkr. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bevilja Stiftelsen Värmlands och Örebro läns skogsskola kommunal borgen under 5 år för det lån på 1,5 mkr som organisationen avser att uppta för ombyggnad av matsalsbyggnaden. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottet Kommunfullmäktige beslutar Gammelkroppa skogsskola. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

4 Kommunstyrelsen 20 juni Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 juni I skrivelse 9 juni 2006 ansöker skogsskolan nu om att kommunen utökar den beviljade borgen på 1,5 mkr till 1,8 mkr. Orsaken till det utvecklade kreditbehovet anges till i huvudsak vissa tilläggsarbeten samt ett sökt bidrag om handikappanpassning fick avslag. Bortsett från egna arbetsinsatser i form av projektledning kommer ombyggnationen att kosta ca tkr. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med upphävande av kommunfullmäktiges beslut 17/2006 bevilja stiftelsen Värmlands och Örebro läns skogsskola kommunal borgen under 5 år för ett lån på 1,8 mkr som organisationen avser att uppta för ombyggnad av matsalsbyggnaden. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottet.

5 Kommunstyrelsen 20 juni Ks 77 Dnr 167/06 Omdisponering av investeringsanslag teknikutskottet I samband med budgetuppföljingen för perioden t o m april månad 2006 har teknikutskottet vid sammanträdet 17 maj 2006, 45, beslutat föreslå kommunstyrelsen att från investeringsobjekt 0217 Spångbergsgymnasiet fönster, omfördela 500,0 till nytt investeringsobjekt Omläggning tak Folkets Hus i Filipstad att från investeringsobjekt 0217 Spångbergsgymnasiet fönster, omfördela 50,0 till Bergvärmeanläggningar att resterande anslagna medel till objekt 0217, 366 tkr, omfördelas till investeringsobjekt 0209 Energibesparing. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla teknikutskottets förslag.

6 Kommunstyrelsen 20 juni Kommunstyrelsens arbetsutskott 22 maj Ks 78 Au 77 Dnr 31/06 Ekonomisk plan Budgetramar för Utifrån de diskussioner som förevarit i förvaltningschefernas ledningsgrupp och de ekonomiska beredningar som hållits 6 mars och 12 april 2006 har ekonomikontoret upprättat sammanställningen Budgetberedningsmöte för åren som daterats 19 maj Förslaget innebär en total ram för kommunens samtliga förvaltningar på 486,7 mkr. Av förutsättningarna härför framgår bland annat att den genomsnittliga löneutvecklingen uppgår till 2,5 % och prisutvecklingen till 1 %. Skatteunderlagssättningen har beräknats enl. riksprognos. Arbetsutskottet/budgetberedningen beslutar att efter komplettering/justering av ekonomienhetens material utsända det samma till de politiska partierna samt att ärendet tas upp till förnyad behandling vid kommunstyrelsens sammanträde 20 juni Ekonomienheten har upprättat Informationsmaterial för fastställande av budgetramar 2007 och som daterats 24 maj Därtill har ekonomienheten reviderat materialets målbeskrivningsdokument sidan 17, enligt utskick 1 juni Förslaget innebär en total ram för kommunens samtliga förvaltningar på 485,7 mkr. Efter föredragning av ärendet yrkar under den här på följande överläggningen Harry Johansson med instämmande av Peter Johansson, Michael Helmersson och Owe Karlsson att barn- och utbildningsnämndens budgetram minskas med 1 mkr och socialnämndens budgetram med 2 mkr. Häremot yrkar Anders Nilsson avslag på Harry Johanssons yrkande och bifall till de budgetramar för respektive förvaltning som framgår av ekonomienhetens sammanställningar daterade 24 maj resp. 1 juni 2006.

7 Kommunstyrelsen 20 juni Sedan överläggningen förklaras avslutad framställer ordförande propositioner om bifall dels till Anders Nilssons yrkande och dels till Harry Johanssons yrkande. Sedan propositionerna besvarats förklarar sig ordförande anse Anders Nilssons yrkande med övervägande Ja antaget. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att redovisade budgetramar m m enl. ekonomikontorets sammanställningar 24 maj 2006 och 1 juni 2006 antages. Harry Johansson, Peter Johansson, Michael Helmersson och Owe Karlsson reserverar sig mot beslutet i den del det avser avslag på Harry Johanssons ändringsyrkande.

8 Kommunstyrelsen 20 juni Ks 79 Dnr 93/04 Ang. förnyad borgen Filipstads Tennisklubb Kommunfullmäktige har den 14 december 1995, 130, beslutat att gentemot Sparbanken Sverige AB teckna en tidsbegränsad borgen till och med 31 december 2000 för Filipstads Tennisklubbs lån avseende tennishallen vid Storbron. I november 2000 beslutade kommunfullmäktige under 93 att gentemot Föreningssparbanken förlänga borgensåtagandet ytterligare 3 år till och med 31 december Därefter har kommunfullmäktige den 30 september 2004, 66, beslutat att teckna fortsatt tidsbegränsad borgen för Filipstads Tennisklubbs lån om 3 mkr längst till och med 31 december 2006 att utvärdering/omprövning av borgensåtagandet ska ske inför 1 januari 2007 att amortering ska ske med minst 20 tkr per år samt att Filipstads Tennisklubb kontinuerligt minst en gång per år ska informera kommunen och banken om sin ekonomi. Ekonomienheten noterar i yttrande 13 juni 2006 att klubben från att under 2002 haft ett kraftigt underskott sanerat sin ekonomi och uppvisar överskott för 2004 med ca 31 tkr och för 2005 med ca 118 tkr. Ekonomienheten konstaterar att den ekonomiska situationen har förbättrats. Ekonomienheten föreslår med hänsyn till tidigare skrivelser att Filipstads tennisklubb får en tidsbegränsad borgen om 3 mkr för klubbens lån avseende tennishallen i Storbron längst till och med 31 december Vidare föreslår ekonomienheten att utvärdering/ omprövning av borgensåtagandet skall ske inför 1 januari 2010 samt att tennisklubben fortlöpande och minst två gånger per år skall informera kommunen och banken om föreningens ekonomiska situation. Amortering skall ske med minst 20 tkr per år. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att teckna fortsatt tidsbegränsad borgen för Filipstads Tennisklubbs lån avseende tennishallen i Storbron längst t o m 31 december 2009 att amortering ska ske med minst 20 tkr per år att utvärdering/omprövning av borgensåtagandet ska ske inför 1 januari 2010 samt

9 Kommunstyrelsen 20 juni att Filipstads Tennisklubb fortlöpande och minst 2/år ska informera kommunen och banken om föreningens ekonomiska situation.

10 Kommunstyrelsen 20 juni Ks 80 Dnr 2/06 Redovisning av medelsplacering, lån och likviditetsställning Kommunchefen redovisar vid sammanträdet den förteckning över placeringar, lån och likviditetsställning som upprättats av ekonomienheten för perioden 19 maj - 16 juni 2006 Kommunstyrelsen beslutar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

11 Kommunstyrelsen 20 juni Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 juni Ks 81 Au 80 Dnr 66/06 Budgetuppföljning maj 2006 Ekonomienheten har upprättat en sammanställning utvisande budgetuppföljningen för maj månad 2006 för de verksamheter som ingår i kommunstyrelsens arbetsutskotts ansvarsområde. Arbetsutskottet beslutar att utan erinran föra ärendet vidare till kommunstyrelsen Ekonomienheten har sammanställt Budgetuppföljning per maj 2006 för kommunstyrelsens, miljö- och byggnadsnämndens, socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Sammanställningen utvisar ett prognostiserat överskott på ca 4,1 mkr. Kommunstyrelsen beslutar att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna. EK

12 Kommunstyrelsen 20 juni Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 juni Ks 82 Au 81 Dnr Ang. tidsbegränsat förordnande som kommunchef Kommunstyrelsen har vid sammanträdet 14 juni 2001, 72 bland annat beslutat att förlänga Claes Hultgrens förordnande som kommunchef intill Beträffande tidsbegränsat förordnande skall besked om förlängning/upphörande lämnas senast 6 månader före förordnandets utgång. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att vid förordnandetidens utgång erbjuda kommunchefen fortsatt anställning i form av tillsvidareanställning med oförändrade anställningsvillkor i tillämpliga delar. Efter föredragning av ärendet yrkar under den här på följande överläggningen Michael Helmersson att förlängningen av kommunchefens förordnande göres i form av ett tidsbegränsat förordnande. Sedan överläggningen förklarats avslutad framställer ordförande propositioner om bifall dels till arbetsutskottets förslag och dels till Michael Helmerssons förslag. Sedan propositionerna besvarats förklarar sig ordförande anse arbetsutskottets förslag med övervägande Ja antaget. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Michael Helmersson reserverar sig mot beslutet till den del det avser avslag på hans säryrkandet KC

13 Kommunstyrelsen 20 juni Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 juni Ks 83 Au 86 Dnr 163/06 Ang. förvärv av fastighet m m - Ungdomens hus/gamla Folkets Hus Kommunchefen erinrar i skrivelse 7 juni 2006 att kommunstyrelsen vid sammanträdet 26 april 2006, 59, beslutat att uppdraga åt kommunchefen att utreda förutsättningarna för att kommunen förvärvar fastigheten gamla Folkets Hus i Filipstad. Därtill beslöt kommunstyrelsen att även uppdraga åt kommunstyrelsens ordförande att teckna nytt hyresavtal som inkluderar nödvändiga investeringsåtgärder under förutsättning att hyran ökar med max 4000 kronor per månad. Nuvarande hyra utgår med 5000 kronor per månad. Filipstads Energi AB har tillsammans med kommunens fastighetsenhet tagit fram en aktivitets plan över nödvändiga åtgärder för att uppfylla kraven i det tillfälliga bygglovet som gäller tom 31 december, Åtgärderna inklusive tidigare nedlagda kostnader beräknas till SEK. Största åtgärderna avser: Säkring av brandskydd SEK Reparation av toaletter SEK Utöver detta tillkommer åtgärder för att klara permanent bygglov efter 31 december, I huvudsak handlar det om ventilation och åtgärder för tillgänglighet. På sikt måste även beaktas framtida underhållsbehov. Underlag för detta tas fram under hösten. Då de flesta bidragsmöjligheter förutsätter kommunalt ägande bör fastigheten övergå till kommunen. Samtidigt är det bättre ur såväl planerings- som samordningssynpunkt att fastigheten inordnas i den kommunala skötseln under fastighetsenheten. Det tillfälliga bygglovet förutsätter dock att nödvändiga åtgärder genomförs omgående varför dessa föreslås utföras i Filipstads Energi AB: s regi. Köpebrev bygger på att Filipstads Energi AB utför åtgärder för att uppfylla kraven i det tillfälliga bygglovet. Köpeskillingen beräknas till SEK och ska motsvara faktiskt nedlagda kostnader för utförda åtgärder.

14 Kommunstyrelsen 20 juni Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 juni Från köpeskillingen avräknas den extra hyra på 3000 kronor per månad som kommunen erlägger fram till tidpunkten för ett köp. Föreslår att kommunen förvärvar fastigheten enligt upprättat köpeavtal med tillhörande bilaga 1. Därtill föreslås att nuvarande hyreskontrakt, som gäller tom 31 december, 2006, höjs med ett belopp om SEK till totalt 8000 SEK från 1 juli, Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta att godkänna kommunchefens rapport samt att uppdraga åt kommunchefen att utarbeta förslag till köpekontrakt avseende fastigheten när köpeskillingen kan preciseras. Kommunstyrelsen beslutar KC att bifalla arbetsutskottets förslag.

15 Kommunstyrelsen 20 juni Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 juni Ks 84 Au 88 Dnr 121/06 Ang. stipendium till Bröderna Ericssons minne Ordförande i kultur/föreningsutskottet Anders Nilsson redovisar vid sammanträdet att möjligheterna till att ansöka om rubricerade stipendium annonserats ibland annat dagspress och på kommunens hemsida. Vid ansökningstidens utgång har 1 ansökan inkommit och efter beredning av ärendet föreslås att ingen stipendiat utses under Enligt stipendiets stadgar ska tillgängligt belopp reserveras då ingen sökande eller föreslagen stipendiat anses komma i fråga för stipendiet. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta at ej utdela stipendiet till bröderna Ericssons minne under 2006 samt att tillgängligt belopp, 10 tkr, reserveras för framtida utdelning. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. KFU EK

16 Kommunstyrelsen 20 juni Kommunstyrelsens arbetsutskott 12 juni Ks 85 Au 85 Dnr 28/05 Projektansökan Filipstad allas ansvar 2 Filipstads kommun har under deltagit i projektet Filipstads ansvar som ingått i det länsövergripande projektet Värmlands ansvar. Socialtjänsten genom socialchef Kristina Steijner har nu upprättat ansökan om utvecklingsmedel till alkohol- och drogförebyggande insatser projektet Filipstad allas ansvar 2. Den totala projekttiden uppgår till 2 år och projektet beräknas starta 1 september Projektet riktar sig till målgruppen 6-20 år och samarbetspartners är Folkhälsorådet, samtliga kommunala verksamheter, polis, föreningar, företagare. Budgeten uppgår årligen till 280 tkr varav hälften söks som bidrag. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förslaget på organisation och uppläggning i övrigt av det kommunövergripande projektet Filipstad allas ansvar 2 samt att ur kommunstyrelsens tillgängliga medel anvisa ca 50 tkr för år Kommunstyrelsen beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. Länsstyrelsen K Steijner

17 Kommunstyrelsen 20 juni Ks 86 Dnr 184/02 Fyllnadsval i kommunstyrelsens arbetsutskott efter Jenny Lövgren ersättare Jenny Lövgren avsäger sig i skrivelse 23 maj 2006 bland annat sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsen beslutar att som ny ersättare kommunstyrelsens arbetsutskott efter Jenny Lövgren för återstoden av mandatperioden utse Hans Nahlbom. J Lövgren H Nahlbom

18 Kommunstyrelsen 20 juni Ks 87 Anmälningsärenden Kommunstyrelsen beslutar att med godkännande lägga följande anmälningsärenden till handlingarna 1. Delegation personalavdelningen 2. Kommunstyrelsens teknikutskott, protokoll , Delegationslista förköpsärenden 4. Arbetsmarknadsläget i Värmland maj Delegation Kanslienhetschefen 6. Årsredovisning 2005 Värmlands Trafik AB 7. Dom från Länsrätten i Värmlands län ang. överklagat beslut ang. Pensionspolicy för Filipstads kommun 8. Mål 2-projektet Utökad näringslivssamverkan Bergsskolan - Rekvisition samt lägesrapport 9. Remiss Planeringsunderlag för stora landbaserade vindkraftsanläggningar Remissvar från miljö- och byggnadsnämnden 10. Uppdrag och inbjudan att medverka i Ungkultur 07 skrivelse från Utbildnings- och kulturdepartementet

19 Kommunstyrelsen 20 juni Ks 88 Dnr 147/06 Framställan om tillfällig överenskommelse för 2006 om introduktionsplatser för personer som fått uppehållstillstånd Integrationsverket har i skrivelse 19 maj, 2006 framställt till kommunen om ett ökat mottagande för år 2006, med anledning av det ökade behovet av introduktionsplatser för nyanlända. Särskild tillfällig ersättning utgår med kronor för varje mottagen person. Ersättningen är utöver nuvarande grundersättning som kommuner erhåller för befintligt avtal som innebär mottagande med mellan personer. Faktiskt mottagna har legat på personer per år. För närvarande väntar personer på en ny start i en kommun. Utifrån bostadsmarknad, sysselsättningsgrad samt antalet invånare har integrationsverket räknat fram en lämplig nivå för respektive kommun. För Filipstad skulle det innebära en ökning till 54 personer per år. Integrationsverket önskar svar omgående. Remiss har gått till Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden och Förvaltningschefsgruppen. I Förvaltningschefsgruppen beslutades att kommunchefen skulle väga ihop ett förslag till kommunstyrelsen. Barn- och utbildningsnämnden har den 13 juni 41 ställt sig positiv till ökat mottagande och konstaterar att ökningen kan klaras av inom befintlig verksamhet. Socialnämnden har samtidigt 62 den 13 juni föreslagit att kommunen ej skall höja mottagandet. Som skäl framhålls: 1. Tillgång till bostäder finns främst i Lesjöfors. 2. SFI-undervisning sker i dag i Filipstad vilket kräver att personerna måste pendla till Filipstad. Går det att anpassa till dagens bussturer eller måste SFI-undervisning även ske i Lesjöfors. 3. Med dagens arbetsmarknadssituation är det redan svårt att integrera våra invandrare. 4. Kommer personerna att stanna i Filipstad och då sakna försörjning?

20 Kommunstyrelsen 20 juni Barn- och utbildningsnämndens svar förutsätter att SFI-undervisning sker som idag i Filipstad. Dagens tidtabell mellan Lesjöfors och Filipstad ger goda möjligheter för att bedriva SFI i Filipstad. Någon bedömning finns ej från nämnderna om trolig ökning av personer med en höjning upp till 54 personer. Kommer dagens nivå på personer öka till 54 personer eller kan vi förvänta oss att vi med en ny överenskommelse når upp till dagens avtal på personer? Att vi idag inte når upp till avtalad nivå talar för att det kan vara troligt att en ökning av avtalet inte kommer att få så stor effekt. Stiftelsen Filipstadsbostäder har idag(läs juni månad) totalt 42 lediga lägenheter varav 17 stycken finns i Filipstad. Den privata marknaden hyresmarknaden har inte beaktats. Parallellt finns förfrågan från Bergsskolan om möjligheten att tillskapa elevbostäder. Arbete pågår med att undersöka möjligheten att lösa detta inom befintligt avtal med Statens Bostads- och Kreditnämnd (tidigare Bostadsnämnden) och Statens Bostadsomvandlingsbolag (SBO). Lösningen bygger på att frigöra del av eller separat fastighet som idag ingår i uppgörelse vilket medför att det ej kommer att påverka dagens hyresmarkandssituation. Detta under förutsättning att inte berörd fastighet idag är kopplad till migrationsverket och att boende där ska erbjudas annat integrerat boende i Stiftelsen Filipstadsbostäder. Samtidigt pekar Integrationsverket på att det idag är många personer som fått permanent uppehållstillstånd i landet men att den låga nivån på introduktionsplatser gör att de tvingas bo kvar på migrationsverkets förhyrda lägenheter. Det förefaller därför troligt med dagens invandring att vi kan få se ett minska behov av lägenheter från Migrationsverket som även kommer att påverka Stiftelsen Filipstadsbostäders vakansgrad (fn ett 20 tal lägenheter uthyrda i befintligt bestånd). Mot ovanstående kan vägas in följande: Under integrationstiden, 2 år, har personen sin försörjning tryggad. Påverkar kommunens invånare antal positivt. Ger ökat tillskott i skatteutjämningssystemet. Förbättrar bostadsmarknaden och ger bl a Stiftelsen Filipstadsbostäder högre hyresintäkter. Ger ökad handel. Ger ökat möjlighet att klara framtida rekrytering till de lokala företagen.

21 Kommunstyrelsen 20 juni Kommunen erhåller ett särskild engångsinsats på kronor per mottagen person. Även om som det finns att antal frågor som kan utredas ytterligare handlar det samtidigt om vi inom kommunen ska försöka att svara upp mot Integrationsverkets intentioner, vilket är en följd av Riksdagens beslut om den tillfälliga lagen om prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut. Den har lett till att ett stort antal personer fått permanent uppehållstillstånd i landet. Sammantaget är kommunchefens bedömning den att en ökning av mottagna personer med största sannolikhet inte kommer att få så stor effekt utan ryms inom den kapacitet/de resurser vi har. Föreslår därför att kommunstyrelsen ställer sig positiv till att utöka befintligt avtal med Integrationsverket till att omfatta 54 personer för Efter föredragning av ärendet yrkar Per Gruvberger bifall till kommunchefens förslag. Därtill yrkar Anders Nilsson, Harry Johansson, Michael Helmersson och Per Gruvberger samfällt att arbetsmarknadsenheten ges i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2006 redovisa möjligheterna till att skapa praktikplatser för personer med uppehållstillstånd; i första hand inom det privata näringslivet men även redovisa möjligheter inom kommunal verksamhet Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Filipstads kommun ställer sig positiv till att utöka befintligt avtal ang. introduktionsplatser med Integrationsverket till att omfatta 54 personer för 2006 samt att uppdraga åt arbetsmarknadsenheten att till kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2006 redovisa möjligheterna till att skapa praktikplatser för personer med uppehållstillstånd; i första hand inom det privata näringslivet men även redovisa möjligheter inom kommunal verksamhet.

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Harry Johansson Björn

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2006-04-05 1 (28) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 5 april 2006 klockan 15.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Uroxens sammanträdesrum, kl 14.05-15.35. Se bifogad deltagarförteckning

Uroxens sammanträdesrum, kl 14.05-15.35. Se bifogad deltagarförteckning Kommunstyrelsen Plats och tid Uroxens sammanträdesrum, kl 14.05-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2005-11-29 1(38) Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Utses att justera Bosse Pettersson Gunnar Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1

Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Kommunstyrelsen 2007-12-04 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.45 12:10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Jan-Erik Steen (s) Sixten Carlsson (s) Göran

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-12-03, kl. 10.00 12.10 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Veronika Håkansson (M) Tina Kerro (FP) Karin Malmfjord (S) Peter

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer