Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 10 mars (20) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 10 mars 2005 1 (20) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.25"

Transkript

1 Kommunfullmäktige 10 mars (20) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Ers. Ann-Marie Rosö Per Gruvberger Claes-Eric Ericsson Sune Carlsson Anders Nilsson Michael Helmersson Patrik Fornander Bengt-Olof Persson Olle Engström Jan-Erik Floryd Stefan Andersson Marianne Andersson Benny Persson Gudrun Henriksson Sune Frisk Lars Björklund Harry Johansson Dan Stjernlöf Marina Isaksson Hans Karlsson Bengt Sjöberg Kerstin Hugosson Irene Frisk Benny Granberg Gunilla Bågenholm Monica Iversen Hans Nahlbom Annika Johansson Christina Persson Lena Vikehult Peter Johansson Urban Granfeldt Bo Olsson Övriga deltagande: Bo Forsberg, sekreterare Utses att justera: Lars Björklund och Bo Olsson med Dan Stjernlöf och Peter Johansson som ersättare Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli onsdagen den 16 mars kl Underskrifter: Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer: Ordförande Anita Widman Justerande Lars Björklund Bo Olsson ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunfullmäktige 10 mars 2005 Anslagsdatum: 17 mars 2005 Datum för anslags nedtagande: 6 april 2005 Förvaringsplats Kommunstyrelsens kansli Underskrift Annika Jansson

2 Kommunfullmäktige 10 mars Kf 12 Dnr 28/05 Information ang. socialprojekt Jonas Rönnbro vid socialförvaltningen ger vid sammanträdet en information om projektet Filipstad Allas ansvar och de där i ingående delprojekten Bilen och Frimärket. I anslutning härtill besvarar han även frågor.

3 Kommunfullmäktige 10 mars Kf 13 Dnr Fråga ang. kommunchefens bisysslor I fråga till kommunstyrelsens ordförande Per Gruvberger anför Marina Isaksson följande: Med anledning av den debatt som förts i Filipstads Tidning så undrar jag hur det egentligen förhåller sig med kommunchefens dubbla roller. att frågan får framställas. Kommunstyrelsens ordförande Per Gruvberger redogör i sitt svar för hur Företagshälsovården varit uppbyggd i Filipstad sedan starten. Det verksamhetsdrivande bolaget har varit ägt av en förening där kommunen varit representerad. Efter att bolaget fått ekonomiska problem har det samma köpts av en läkare som varit anställd i bolaget. Kommunen har alltid haft representation i bolagsstyrelsen och då kommunchefen aktivt deltagit i kommunens personalvårdsarbete befanns sig det lämpligt att han kunde representera kommunen i styrelsen. För att undvika eventuella framtida tvivel om lämpligheten härav är kommunalrådet och kommunchefen ense om att kommunchefen lämnar sitt uppdrag i bolagsstyrelsen. Kommunfullmäktige lägger frågan och svaret till handlingarna.

4 Kommunfullmäktige 10 mars Kf 14 Dnr 49/05 Motion ang. John Ericsson museum I motion inkommen till kommunkansliet 1 mars 2005 anför Kerstin Hugosson följande: Filipstad har gjort en omvärldsanalys och en slutsats som framkom var, att kommunen bör ta vara på det specifika som finns i vår bygd och utveckla det. En begivenhet, som skulle sätta Filipstad på världskartan är att göra ett John Ericsson museum. John Ericsson var ett geni redan som barn. Han började tidigt att utföra ritningar till olika maskiner. Hans uppfinningar revolutionerade industrin och hans namn finns i alla amerikanska historieböcker, eftersom hans pansarbåt Monitor besegrade sydstaternas Merrimac. Ett museum till hans minne skulle locka hit mängder med turister. Det skulle medföra arbetstillfällen både under uppbyggnadsskedet och inte minst efter invigningen och utgöra en tillgång för bygden. Turister måste ju också bo och äta någonstans. Museet kan innehålla modeller av hans mest kända uppfinningar, bl a hans skruvpropeller och hans fantastiska varmluftsmaskin. En modell av ångloket Novelty finns på järnvägsmuseet i Gävle. I Långban finns en del av hans brev uppförstorade på väggen i entrén. En avdelning kan visa brodern Nils Ericssons enastående kanalbyggen i Trollhättan med fotografier och modeller. Han planlade även alla stambanor i södra och mellersta Sverige. För att finansiera detta kan EU-medel sökas. John Ericsson sällskapet kan kanske även bidraga med material. Vi har även andra stora industrimän, exempelvis Gustaf Ekman, den svenska järnhanteringens nydanare, som utvecklade Lesjöfors Bruk till en av dåtidens modernaste industrier i Sverige, Bergmästaren Franz von Scheele, som startat de flesta institutioner i Filipstad som Sparbanken, biblioteket, lasarettet och Bergsskolan. Vi har också Johan Brinell, som införde en metod för provning av metallers hårdhet som används internationellt än i dag. Dessa storman kan också presenteras på museet. Ett förslag på lämplig byggnad till detta är gamla lasarettet.

5 Kommunfullmäktige 10 mars Kristdemokraterna föreslår med stöd av ovanstående att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna och framlägga förslag till att uppföra ett John Ericsson museum. att remittera motionen till kommunstyrelsen.

6 FILIPSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen 26 januari Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 november 2004/ 17 januari /16 Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 augusti Kommunfullmäktige 22 juni 2004/10 februari mars /6/6 Kf 4 Kf 15 Ks 1 Au 8 Au 86 Au 56 Kf 48 Dnr/ 116/2004 Motion ang. reformerad hemtjänst I motion inkommen till kommunkansliet 18 juni 2004 anför Michael Helmersson följande: I Nacka kommun har man arbetat med att reformera arbetet inom hemtjänsten. Utgångsläget för dem skiljer sig från Filipstad, bland annat beroende på det kundvalssystem de hjälpberoende har tillgång till. man har 26 auktoriserade utförande organisationer att välja mellan. Den kommunalt utförda hemtjänsten står ändå för en betydande del av valen. Konkurrenssituationen man upplevde där ledde till ett kreativt nytänkande som också vi skulle kunna ha nytta av i Filipstad, oavsett om vi föredrar ett konkurrensutsatt system eller ej. I Nacka har man reformerat sitt sätt att arbeta och kunnat frigöra mer av tid som tidigare använts till planering och personalförflyttning till arbetstid hos de gamla. Man har ökat produktiviteten i hemtjänsten med 65 procent. Andelen arbetad tid som faktiskt kan användas till omsorg ökade från 45 till 75 procent. Antalet biträden per omsorgstagare har minskats. Man jobbar med datorstöd för schemaläggning av arbetet och har målsättningen att göra arbetsdagen mer förutsebar. Nackas kostnadsindexvärde för hela äldreomsorgen är 51 jämfört med riksgenomsnittet 100. Även då hänsyn tagits till strukturella skillnader, som ålderstruktur och invånarnas sociala bakgrund, är Nackas kostnadsindexvärde lågt. Motsvarande indexvärde är 58. Mer om resultaten i Nacka finns i den bilaga motionen bifogats. Även om utgångsläget är annorlunda i Filipstad är exemplet Nacka tillräckligt intressant för att lyfta upp deras exempel till granskning av vad vi kan ta efter här. Yrkande: Att socialnämnden och förvaltningen ges i uppdrag analysera vad i exemplet Nacka som är möjligt och lämpligt att överföra på Filipstads hemtjänst och införa detta i verksamheten.

7 FILIPSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige 10 februari 2005/10 mars /7 Kommunstyrelsen 26 januari Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 januari november Kommunstyrelsens arbetsutskott 23 augusti KS att remittera motionen till kommunstyrelsen. Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till socialnämnden. Soc. Det framgår av socialnämndens arbetsutskotts protokoll 26 oktober 2004, 127, att verksamhetsledarna Charlotte Sjöberg, Eva-Lena Svensson, Katrin Marsell och Siv Granborg utrett ärendet och sammanställt en analys av förutsättningar för Filipstads kommun utifrån rapporten Äldre kan få mycket hjälp till lägre konstnad-ett exempel från Nacka kommun. Utredningsuppdraget har daterats 11 oktober Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att avge yttrande till kommunstyrelsen i form av den utredning/analys som sammanställt berörda verksamhetsledare. Efter föredragning av ärendet yrkar under den här på följande överläggningen Patrik Fornander att ärendet bordlägges. Arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet Socialnämnden har vid sammanträdet 14 december 2004, 81, beslutat att godkänna förvaltningens utredning gällande jämförelse av äldreomsorg i Filipstad och Nacka, samt att avge yttrande till kommunstyrelsen att med hänvisning till vidtagen utredning finner socialnämnden för närvarande inte någon anledning till ytterligare upphandling inom äldreomsorgen än vad som nu förekommer i kommunen i form av inhandling av dagligvaror, matdistrubition, städning och tvätt, färdtjänst, riksfärdtjänst och snöröjning. Mot beslutet föreligger reservation.

8 Kommunfullmäktige 10 februari 2005/10 mars /8 Kommunstyrelsen 26 januari Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 januari Efter föredragning av ärendet yrkar under den här på följande överläggningen Per Gruvberger med instämmande av Sune Frisk att motionen med socialnämndens yttrande och verkställda utredning får anses besvarad. Häremot yrkar Patrik Fornander avslag på socialnämndens förslag i sin helhet. Sedan överläggningen förklaras avslutad framställer ordförande propositioner om bifall dels till Per Gruvbergers förslag och dels till Patrik Fornanders förslag. Sedan propositionerna besvarats förklarar sig ordförande anse Per Gruvbergers förslag med övervägande Ja antaget. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att med socialnämndens yttrande och verkställda utredning anse motionen besvarad. Patrik Fornander och Harry Johansson reserverar sig mot beslutet. Efter föredragning av ärendet yrkar under den på följande överläggningen Sune Frisk bifall till arbetsutskottets förslag. Michael Helmersson yrkar med instämmande av Patrik Fornander avslag på arbetsutskottets förslag. Sedan överläggningen förklarats avslutad framställer ordförande propositioner dels till arbetsutskottets förslag och dels till Michael Helmerssons förslag. Sedan propositionerna besvarats förklarar sig ordförande anse arbetsutskottets förslag med övervägande Ja antaget. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottet. Michael Helmersson, Harry Johansson, Kjell Tellin och Patrik Fornander reserverar sig mot beslutet enligt följande: Au-majoritetens förslag till svar besvarar inte motionens kärnfråga, produktiviteten. I Nacka har kommunen gått från 45 till 75 % av arbetad tid hos omsorgstagarna. I Filipstad vet man inte hur stor del av arbetad tid som läggs hos omsorgstagarna. Ändå utgår man från att produktiviteten

9 FILIPSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige 10 mars Kommunfullmäktige 10 februari Kommunstyrelsen 26 januari motsvarar Nackas, som har utfört mätningar av produktivitet. Därför yrkar vi avslag på motionssvaret. Harry Johansson föreslår att motionen bordlägges. Per Gruvberger instämmer i Harry Johansson bordläggningsyrkandet. att bordlägga ärendet. Efter föredragning av ärendet yrkar under den här på följande överläggningen Sune Frisk bifall till kommunstyrelsens förslag. Häremot yrkar Michael Helmersson avslag på socialnämndens förslag i sin helhet. Sedan överläggningen förklarats avslutad framställer ordförande propositioner dels till kommunstyrelsens förslag och dels till Michael Helmerssons förslag. Sedan propositionerna besvarats och ordförande förklarar sig anse kommunstyrelsens förslag med övervägande Ja antaget begäres votering vilken verkställes enligt följande justerade voteringsproposition. Den som röstar bifall till kommunstyrelsens förslag röstar Ja. Den det ej vill röstar Nej. Vinner Nej har kommunfullmäktige beslutat bifalla Michael Helmerssons avslagsyrkande. Vid härefter företaget upprop röstar Per Gruvberger, Anders Nilsson, Olle Engström, Irene Frisk, Sune Frisk, Marina Isaksson, Stefan Andersson, Gunilla Bågenholm, Hans Nahlbom, Christina Persson, Rolf Wennerlöf, Claes-Eric Ericsson, Bengt-Olof Persson, Marianne Andersson, Urban Granfelt, Dan Stjernlöf, Lars Björklund, Hans Karlsson, Benny Granberg, Monica Iversen, Annika Johansson och Anita Widman för Ja-propositionen. Häremot röstar Patrik Fornander, Benny Persson, Michael Helmersson, Harry Johansson, Bengt Sjöberg, Peter Johansson, Bo Olsson, Jan-Eric Floryd, Gudrun Henriksson, Kerstin Hugosson och Lena Vikehult för Nej-propositionen. Kommunfullmäktige har sålunda med 22 röster mot 11 beslutat bifall kommunstyrelsens förslag. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

10 Kommunfullmäktige 10 mars Kommunstyrelsen 1 mars Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari Ek. Kf 16 Ks 13 Au 15 Dnr 32/05 Tilläggsbudget 2005 Ekonomienheten redovisar i skrivelse 14 februari 2005 ett sammandrag utgörande förslag till tilläggsbudget för Förslaget har utarbetats i samråd med berörda förvaltningar och upptar belopp enbart på investeringssidan. Totalt uppgår tilläggsbudgeten till tkr och av ekonomienhetens kommentarer framgår att beloppen i huvudsak berör pågående arbeten, arbeten som utförts men ej slutfakturerats och planerade arbeten som ännu ej avslutats. Ekonomienheten föreslår efter granskning att äskade belopp tillstyrkes. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla ekonomienhetens förslag till tilläggsbudget för år Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottet. att bifalla kommunstyrelsens förslag.

11 Kommunfullmäktige 10 mars Kommunstyrelsen 1 mars Kommunstyrelsens arbetsutskott 17 januari Kf 17 Ks 14 Au 16 Dnr 22/05 Revidering av reglemente för barn- och utbildningsnämnden Det framgår av barn- och utbildningsnämndens protokoll 18 januari 2005, 3, att kommunfullmäktige beslutat om ny nämndorganisation den 30 september För barn- och utbildningsnämnden innebär beslutet att det inom nämnden ej ska finnas något arbetsutskott och att antalet ledamöter minskas från 11 till 7. Med anledning härav har vissa förändringar i barn- och utbildningsnämndens reglemente vidtagits och som framgår av det förslag förvaltningschefen utarbetat. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta om det reviderade reglementet enligt förvaltningschefens förslag. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna barn- och utbildningsnämndens förslag till nytt reglemente med tillämpning från och med 1 maj Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottet. Efter föredragning av ärendet yrkar under den här på följande överläggningen Jan-Erik Floryd med instämmande av Patrik Fornander att vid förändringar av reglementen och dylikt ska gjorda ändringar markeras i de till ärendet hörande handlingarna. Sedan överläggningen förklarats avslutad ställer först ordförande kommunstyrelsens förslag under proposition. Förslaget förklaras antaget. Därefter ställes Jan-Erik Floryds tilläggsyrkande under särskild proposition. Tilläggsyrkandet förklaras antaget. att bifalla kommunstyrelsens förslag samt BUN att vid förändringar av reglementen och dylikt ska ändringarna markeras i de till ärendet hörande handlingarna.

12 Kommunfullmäktige 10 mars Kommunstyrelsen 1 mars Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 februari Kf 18 Ks 15 Au 17 Dnr 107/04 Detaljplan för norra delen av Kvarteret Lasarettet Det framgår av miljö- och byggnadsnämndens protokoll 17 november 2004, 134, att miljö- och stadsarkitektkontoret upprättat förslag till detaljplan för norra delen av Kvarteret Lasarettet daterad 22 september Området omfattar norra delen av Kvarteret Lasarettet, beläget 100 m öster om Filipstads centrum, i vinkeln mellan riksväg 63 och riksväg 26. Planförslaget syftar till att möjliggöra alternativ användning av mark och befintliga byggnader och i begränsad omfattning kunna utföra kompletteringar samt ersätta gällande detaljplan för de delar som berörs av nya förutsättningar. Planförslaget har varit utställt för samråd under tiden 28 maj - 20 juni Efter att planhandlingarna bland annat kompletterats med precisering av bullerreducerande åtgärder har miljö- och byggnadsnämnden vid sammanträdet 18 augusti 2004, 76, beslutat att godkänna planförslaget för utställning. Utställningen har skett under tiden 9-30 oktober Kommunstyrelsens arbetsutskott har vid sammanträdet 1 november 2004, 78, beslutat att ej uttala någon erinran mot planförslaget. I ärendet föreligger Planbeskrivning med tillhörande Plankarta, Illustrationskarta och bilagor 1-5, Genomförandebeskrivning, Utlåtande och Fastighetsförteckning. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att godkänna förslag till detaljplan för norra delen av Kvarteret Lasarettet samt att överlämna det samma till kommunstyrelsen för antagande i kommunfullmäktige. Arbetsutskottet föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att enligt miljö- och byggnadsnämndens förslag antaga förslag till detaljplan för norra delen av Kvarteret Lasarettet, Filipstad. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottet.

13 Kommunfullmäktige 10 mars att bifalla kommunstyrelsens förslag. MOB

14 Kommunfullmäktige 10 mars Kommunstyrelsen 1 mars Kommunstyrelsens teknikutskott 10 februari Kf 19 Ks 16 Dnr 44/05 Tu 5 Dnr 5/05 Tillköp av mark till Finnshyttans herrgård Ägaren till Finnshyttans herrgård önskar köpa ytterligare mark av kommunen. Marken är en del av den gamla trädgården som tidigare hört till herrgården. Filipstads kommun äger en intilliggande magasinsbyggnad som för dagen är outhyrd och stora reparationsbehov av bl a taket föreligger. Efter samråd med stadsarkitekten och med tanke på planen för ev bebyggelse inom området har han inget att invända mot försäljning av marken runt herrgården. Förslaget är att erbjuda herrgårdens ägare att även köpa ytterligare mark inkl magasinsbyggnaden. Markområdet är ca kvm. Kommunen har tecknat avtal om fastighetsreglering om ca kvm markområde mellan herrgården och Finnshyttans industri. Teknikutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att försälja ovanstående markområde om kvm till ett pris av 15.-/kvm samt magasinsbyggnaden till ett pris av ,- kronor, total köpeskilling ,- kronor. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta Enligt teknikutskottet. att bifalla kommunstyrelsens förslag. Fastighetsenh.

15 Kommunfullmäktige 10 mars B-O Löf P. Gruvberger Kf 20 Dnr 184/02 Fyllnadsval i styrelsen för Bergslagskanalen efter Bengt-Olof Löf ledamot I skrivelse 10 februari 2005 avsäger sig Bengt-Olof Löf sin plats som ledamot i styrelsen för Bergslagskanalen. att bifalla avsägelsen samt att till ny ledamot för återstoden av mandatperioden utse Per Gruvberger.

16 Kommunfullmäktige 10 mars Kf 21 Dnr 184/02 Fyllnads val i styrelsen för Filipstads Energi AB och Filipstads Energinät AB efter Michael Björklund ledamot I skrivelse 25 februari 2005 avsäger sig Michael Björklund sin plats som ledamot i Filipstads Energi AB och Filipstads Energinät AB. att bifalla avsägelsen. M. Björklund

17 Kommunfullmäktige 10 mars M.Björklund SOC. Kf 22 Dnr 184/02 Fyllnadsval i socialnämnden efter Michael Björklund - ersättare I skrivelse 25 februari 2005 avsäger sig Michael Björklund sin plats som ersättare i socialnämnden. att bifalla avsägelsen.

18 Kommunfullmäktige 10 mars Kf 23 Dnr 184/02 Fyllnads val i stiftelsen Samlingssalen i Långban efter Valborg Badh revisor I skrivelse 1 mars 2005 avsäger sig Valborg Badh sin plats som revisor i stiftelsen samlingssalen i Långban. att bifalla avsägelsen samt att till ny revisor för återstoden av mandatperioden utse Valborg Nilsson. V. Badh V. Nilsson

19 Kommunfullmäktige 10 mars Kommunfullmäktige 10 februari Kf 24 Kf 9 Dnr 184/02 Fyllnadsval i miljö- och byggnadsnämnden efter Hans Seffel - ledamot I skrivelse 27 december 2004 avsäger sig Hans Seffel sin plats som ledamot i miljö- och byggnadsnämnden. att bifalla avsägelsen samt att till ny ledamot för återstoden av mandatperioden utse Irene Frisk. MOB I. Frisk att till ny ersättare efter Irene Frisk för återstoden av mandatperioden utse Susanne Ott. MOB S. Ott

20 Kommunfullmäktige 10 mars Kf 25 Dnr 198/04 att med godkännande lägga följande anmälningsärende till handlingarna. 1. Tackkort från Lesjöfors slalomklubb

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20. Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.00 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare Ej

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Utses att justera Marianne Andersson och Michael Helmersson med Jan Larsson och Peter Johansson som ersättare.

Utses att justera Marianne Andersson och Michael Helmersson med Jan Larsson och Peter Johansson som ersättare. Kommunfullmäktige 14 juni 2012 1 (33) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.18 Ajournering kl.19.55-20.05, 20.50-20.55, 21.00-21.18. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande:

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19. Kommunfullmäktige 19 april 2012 1 (48) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-20.08 Ajournering: Kl.19.50-19.56. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Harry Johansson Björn

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige. Sammanträdesdatum 2007-05-28 1 (68) Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22. 2007-05-28 1 (68) Plats och tid Österlengymnasiet, kl 18.00-19.45, 20.00-22.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Ersättare: Enligt särskild förteckning, sidan 3 Övriga närvarande Einar

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén

Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare. Lars Gezelius och Marianne Wirén Kommunfullmäktige 2006-11-27 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl. 17.00 20.15 Beslutande Övriga deltagande Dan Jonasson, ekonomichef 12/06:2 Gert Norell, kommundirektör Inger Kåryd, sekreterare Justerare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Björn Mårtensson (S) och Harald Noréus (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-09

Björn Mårtensson (S) och Harald Noréus (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-09 Plats och tid Ljusdalssalen, 18:00-22:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Kommunchef Nicklas Bremefors, 36 Revisor Harry Persson, 37 Framtidsagenterna Kajsa Aune och Tobias Wallin, 38 Administrativ

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer