Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16."

Transkript

1 Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika Johansson Peter Johansson Ersättare: Övriga deltagande: Inge Nilsson Piehl Benny Nord Bo Klason Kent Mattsson Ulf Persson 38 Jan Fröding 46 Anders Eriksson, 46 Inger Johansson, sekreterare Utses att justera: Annika Johansson Justeringens plats och tid: Tekniska kontoret Underskrifter Sekreterare Inger Johansson Paragrafer Ordförande Justerande Per Gruvberger Annika Johansson ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsens teknikutskott Sammanträdesdatum: 13 juni 2011 Anslagsdatum: 20 juni 2011 Datum för anslagets nedtagande: 13 juli 2011 Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli Underskrift Inger Johansson

2 Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni Tu 38 Budgetuppföljning maj 2011 Budgetuppföljning för maj 2011 redovisas. Enl uppdrag till förvaltningen redovisas även en detaljerad beskrivning avseende fördyrade kostnader i samband med säkerhetshöjande åtgärder nämndhuset. Teknikutskottet beslutar att med godkännande lägga redovisningarna till handlingarna. Utdragsbestyrkande

3 Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni Tu 39 Dnr 107/2011 Ang. omfördelning av budgeterade medel Enligt förteckning över gatuarbeten 2011 beviljades Teknik och Service av Teknikutskottet att utföra GC- väg delen Karlstadsvägen Parkeringen vid Kalhyttans idrottsplats. Kommunal del av kostnaden var upptagen i investeringsbudgeten med kronor. Statsbidrag beviljades ej till objektet varför det ej kom till utförande. Teknik och Service önskar att den budgeterade kostnaden kronor får användas till att förstärka GC- vägen ( Strandvägen ) mellan Sommarro och John Ericssonsgatan. Teknik och Service föreslår att den budgeterade kostnaden kronor i objektförteckningen får användas till förstärkning av GC- vägen ( Strandvägen ) mellan Sommarro och John Ericssonsgatan Teknikutskottet beslutar enl förvaltningens förslag. Utdragsbestyrkande

4 Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni Tu 40 Dnr 108/2011 Ang. ansökan om statsbidrag till cykelåtgärder på kommunala gator och vägar. Trafikverket har inkommit med förfrågan om vilka objekt med statsbidrag som kommunen önskar utföra under Filipstads kommun ansökte om statsbidrag för utförande av G-C väg delen Karlstadsvägen Parkeringen vid Kalhyttans idrottsplats vilket avslogs av Trafikverket varför detta objekt åter tas upp för utförande under Objekt för cykelåtgärder föreslår Teknik och Service följande: 2012 Filipstad, G-C väg delen Karlstadsvägen Parkeringen vid Kalhyttans idrottsplats. Väglängd 250 meter Beräknad kostnad kronor 2013 Filipstad, G-C väg gamla järnvägsbanken delen Östra Villagatan Ansl. Lundkvistvägen. Väglängd 550 meter Beräknad kostnad kronor 2014 Filipstad, G-C väg gamla järnvägsbanken delen Ansl. Lundkvistvägen Järnvägsövergång Nylundsgatan. Väglängd 215 meter Beräknad kostnad kronor Statsbidrag ges i normalfallet med 50 % av investeringskostnaden. Teknik och Service föreslår att medel tas ur ramanslag för gatuarbeten att ovanstående objekt för inlämnas till Trafikverket för prövning Teknikutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. Utdragsbestyrkande

5 Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni Tu 41 Dnr 109/2011 Införande av nya lokala trafikföreskrifter (LTF) samt upphävande av nu gällande LTF i samband med utbyggnad av ny bussterminal För att få verksamheten vid den nya bussterminalen att fungera på redovisat sätt krävs införande av vissa nya lokala trafikföreskrifter samt upphävande av vissa nu gällande föreskrifter. Teknik och Service föreslår därför trafiknämnden besluta att införa de i bilaga 1 angivna lokala trafikföreskrifterna från och med den 1 juli 2011 att upphäva de i bilaga 2 angivna lokala trafikföreskrifterna från samma datum. Teknikutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. Utdragsbestyrkande

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni Tu 42 Dnr 110/2011 Kooperativ hyresrätt Älvkullen och Åhrlundsgården Filipstads kommun, kommunstyrelsens via Teknik och Service har tillsammans med Riksbyggen låtit genomföra en förstudie för att se på vilka effekter det skulle få på verksamhet, boende, fastighetsunderhåll och fastighetsekonomi om fastigheterna omsorgsfastigheterna Älvkullen i Filipstad och Åhrlundsgården i Nykroppa skulle säljas till en nybildad kooperativ hyresrättsförening för vidare fastighetsförvaltande. Sedan den första april 2002 finns en särskild lag om kooperativ hyresrätt, en upplåtelseform vilken kan beskrivas som en mellanform mellan traditionell hyresrätt och bostadsrätt. I den kooperativa hyresrätten hyr hyresgästen sin lägenhet på ungefär samma villkor som en vanlig hyreslägenhet. Skillnaden är att hyresgästen hyr av en ekonomisk förening, en kooperativ hyresrättsförening. Hyresgästen måste dessutom vara medlem i föreningen. Kooperativ hyresrätt är ett särskilt slag av ekonomisk förening. Både bostadsrätten och den kooperativa hyresrätten är ekonomiska föreningar. Det finns dock en avgörande skillnad mellan bostadsrätt och kooperativ hyresrätt. I bostadsrätten finns en fast koppling mellan medlemmens andel i föreningen och nyttjanderätten. Detta möjliggör att man kan köpa och sälja nyttjanderätten i föreningen (man köper och säljer inte själva lägenheten). På vissa marknader kan priserna för bostadsrätter trissas upp rejält. I den kooperativa hyresrätten finns ingen fast koppling mellan medlemmens andel i förening och nyttjanderätten. Detta medför att nyttjanderätten då inte heller kan köpas och säljas. Den kooperativa hyresrätten är därmed spekulationsfri. Det medför också att föreningarna kan ha en kö. Den kooperativa hyresrättsföreningen kan i varierande grad ansvara för teknisk och ekonomisk förvaltning. Medlemmarna bestämmer själva vad och hur mycket av förvaltningen de ska utföra. Arbetsfördelningen mellan bostadsföretag och föreningen regleras genom ett förvaltningsavtal. Kooperativ hyresrätt passar bra när man vill förverkliga en speciell boendeidé, exempelvis seniorboende eller kollektivhusboende. Lagstiftningen medger att föreningen kan ha en särskild boendekategori. Utdragsbestyrkande

16 Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni Den kooperativa hyresrätten innebär ett direkt boinflytande och för att göra detta möjligt har vissa avsteg gjorts från hyreslagstiftningen. Föreningen bestämmer hyran utan krav på förhandlingar med hyresgästorganisation. Den enskilde hyresgästen kan inte heller begära prövning av hyran i hyresnämnden. Däremot gäller bruksvärdesprincipen för den hyra som föreningen betalar till bostadsföretaget. Bytesrätt, besittningsskydd med flera rättigheter liksom flertalet skyldigheter enligt hyreslagstiftningen gäller vid kooperativ hyresrätt däremot inte bestämmelserna om hyresgästinflytande vid förbättrings- och förändringsarbete. Vid bildande av en kooperativ hyresrättsförening går kommunen in som huvudman i den nybildade styrelsen. Kommunen representeras i styrelsen av ledande politiker, kommunens ekonomiansvariga, kommunens ansvariga gällande social äldreromsorg, verksamhetsansvariga och representanter för de vård boende. Styrelsen utser förvaltare och bestämmer om fastigheternas skötsel och underhåll. Genom försäljning av fastigheterna till en kooperativ hyresrättsförening frigörs kommunalt kapital som kan användas till annat i den kommunala verksamheten. Formen med kooperativ hyresrättsföring innebär också ett frigörande av fastigheterna från kommunens allmänna fastighetsförvaltande. Föreningen bekostar själv drift och underhåll av fastigheterna. Förvaltningsformen innebär att större eller mindre åtgärder på fastigheterna kan bestämmas direkt av styrelsen vilket innebär snabbare återkoppling för verksamheten och större möjligheter att göra åtgärder om så bedöms. Detta har på många håll upplevts positivt av personal och ansvariga för verksamheten. I flera kommuner har kooperativ hyresrätts används speciellt när fastigheter har haft behov av underhållsåtgärder och för att möjliggöra ny och ombyggnationer. Idén att ombilda ett kommunalt vård boende till en kooperativ hyresrätt har nu prövats i ett 20-tal kommuner med god erfarenhet. De kalkyler som kommunen gjort tillsammans med Riksbyggen visar på att kommunens kostnader för fastighetsförvaltning kan komma att minska. Kalkyl över effekter av kooperativ hyresrätt för Älvkullen och Åhrlundsgården redovisas särskilt på teknikutskottet. Teknikutskottet föreslås godkänna föreliggande information och föreslå KS skicka förslaget till Socialnämnden för synpunkter innan vidare beslut i ärendet. Ks Teknikutskottet beslutar enligt förvaltningens förslag. Utdragsbestyrkande

17 Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni Tu 43 Dnr 111/2011 Fortum Nykroppa, dammsäkerhetshöjande åtgärder Förvaltningen informerar ang Fortums planerade åtgärder vid Nykroppa kraftstation. Teknikutskottet beslutar att man tagit del av informationen och uppdra till ordföranden och tekniske chefen att fortsätta diskussionen med Fortum. Utdragsbestyrkande

18 Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott ki juni Tu 44 Anmälan av projekt Projektredovisning enl beslutad förteckning över Va-och gatuarbeten 2011 redovisas följande objekt: Brattfors, Bratts väg, ledningsarbeten. Masmästarvägen, Nykroppa, arbetet klart. Nya bussterminalen beräknas klart till 1 juli Teknikutskottet beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Utdragsbestyrkande

19 Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott ki juni Tu 45 Anmälningsärende Följande beslut fattade med stöd av delegationsreglerna anmäles och läggs med godkännande till handlingarna: - Projekteringsingenjören- ansökan om tillstånd att disponera allmän plats Utdragsbestyrkande

20 Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott ki juni Tu 46 Information Jan Fröding informerar om bibliotekets verksamhet. Information ang upphandling bubbelpool till leklandskap simhallen. Öppettider, priser, tillgänglighet simhallen. Skogsryd, underhåll av kylanläggning ishallen Iordningställande lekplats Lesjöfors. Teknikutskottet beslutar att uppdra till förvaltningen att förbereda underlag för beslut gällande kylanläggning ishallen att uppdrag till förvaltningen att kontakta berörd personal gällande lekplats Lesjöfors att i övrigt lägga informationen till handlingarna Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8)

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Kommunstyrelsens teknikutskott 17 december 2008 1 (8) Plats och tid: Sammanträdesrum BUN kl 13.30-14.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Sune Carlsson Annika Johansson Bo Olsson Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 juni 2012 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 18 juni 2012 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 18 juni 2012 1 (14) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfeldt Ulf Söhrman Peter Johansson Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars 2007 1 ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars 2007 1 ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16. Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars 2007 1 ( 18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.50 Beslutande: Per Gruvberger, Hans Nahlbom Bo Olsson Peter Johansson Ersättare: Benny Nord

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2013 1 (11 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2013 1 (11 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2013 1 (11 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Patrik Fornander Peter Johansson Olle Engström Ersättare:

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

Urban Granfeldt 30 Bengt-Olof Persson Jomark Polintan Stephanie Treviranus Linda Knutsen 30 Michael Helmersson

Urban Granfeldt 30 Bengt-Olof Persson Jomark Polintan Stephanie Treviranus Linda Knutsen 30 Michael Helmersson Kommunstyrelsen 23 februari 2011 1(28) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 14.00-17.05 Ajournering kl.15.33-16.35, 16.45-17.00 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling

Läs mer

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102

Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102 Kommunstyrelsen 8 oktober 2008 1 (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-16.00 Ajournering kl. 15.15-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11 Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 9 juni 2011 1 (19) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-19.11. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare Ej

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 oktober 2011 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 oktober 2011 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.45 Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 oktober 2011 1 (15) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Kommunstyrelsens arbetsutskott 16 maj 2011 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.15 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Harry Johansson Björn

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112

Utses att justera: Harry Johansson. Underskrifter Sekreterare Claes Hultgren Paragrafer 96-112 Kommunstyrelsen 14 oktober 2009 1 (25) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-18.00 Ajournering kl. 17.00-17.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman-Felth Sune Frisk Bengt-Olof

Läs mer

Utses att justera Marianne Andersson och Michael Helmersson med Jan Larsson och Peter Johansson som ersättare.

Utses att justera Marianne Andersson och Michael Helmersson med Jan Larsson och Peter Johansson som ersättare. Kommunfullmäktige 14 juni 2012 1 (33) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.18 Ajournering kl.19.55-20.05, 20.50-20.55, 21.00-21.18. Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande:

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Sune Carlsson och Sara Houshi med Dan Stjernlöf och Alfred Maultasch som ersättare

Sune Carlsson och Sara Houshi med Dan Stjernlöf och Alfred Maultasch som ersättare Kommunfullmäktige 29 april 2004 1 (32) Plats och tid: Lesjöfors, Stålvallaskolans aula, kl 18.15-22.35 Ajournering 19.35-19.45, 21.05 21.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Bengt-Olov Persson Ers. Göran

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 142-152. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 142-152. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 17 december 2014 1(17) Plats och tid: Ferlinrummet, Barn- och utbildningsförvaltningen kl. 13.30-17.20 Ajournering kl. 15.23-15.53, 16.45-17.05 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf

Läs mer

Jomark Polintan, Anders Nilsson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 9-22

Jomark Polintan, Anders Nilsson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 9-22 Kommunstyrelsen 26 februari 2014 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl.14.30-15.00 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Marina Isaksson

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16. Kommunstyrelsens arbetsutskott 24 oktober 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-16.40 Ajournering kl. 15.40-16.00 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(11) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 8.00-10.00 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-06-25 Beslutande Clas Ebbeson (M) Marcus Ingelsbo (M) Lisbeth Åkestrand (M) Lars-Erik Nyström (C)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 april 2005 1 (20) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-17.50 Ajournering 15.00-15.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 april 2005 1 (20) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-17.50 Ajournering 15.00-15. Kommunstyrelsens arbetsutskott 11 april 2005 1 (20) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-17.50 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Peter Johansson Patrik

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Sune Frisk, Patrik Fornander, Linda Knutsen. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 135-147

Sune Frisk, Patrik Fornander, Linda Knutsen. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 135-147 Kommunstyrelsen 18 december 2013 1(16 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.18 Ajournering kl. 14.45-15.13 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Marina Isaksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20. Kommunfullmäktige 14 november 2013 1 (22) Plats och tid: Folkets Hus, sessionssalen kl 18.15-20.23 Ajournering kl. 18.37-20.00 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Catrin Marsell, sekreterare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s)

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 241-267 Annika Funkqvist. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Benny Andersson (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-17 1. Plats och tid Maritimt Centrum, 08.30-16.45 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer