TheraScreen : K-RAS Mutation Kit För detektion av sju mutationer i K-RAS-genen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TheraScreen : K-RAS Mutation Kit För detektion av sju mutationer i K-RAS-genen"

Transkript

1 TheraScreen : K-RAS Mutation Kit För detektion av sju mutationer i K-RAS-genen För användning på Roche LightCycler 480 Real-Time PCR System (Instrument II) (Katalognr: ) och Applied BioSystems 7500 Real-Time PCR System (artikelnummer: ) Innehåller användarmanualen till LightCycler Adapt Software v1.1 från Roche Diagnostics (katalognr ) för TheraScreen : K-RAS Mutation Kit CE-IVD Bruksanvisning Produktkoder Kitstorlek DxS produktkod Roche Diagnostics beställningsnummer 20 reaktioner KR reaktioner KR Instruktionsversion: DU001g Reviderad: maj 2009 Förvaras vid 18 C till 25 C Page 1 of 37

2 Innehåll 1. Avsedd användning/användningsändamål Sammanfattning och förklaring av testet Tekniska principer Reagens VARNINGAR OCH SÄKERHETSÅTGÄRDER Förvaring, stabilitet och transportvillkor Instrument Prover K-RAS mutationsdetektionsprotokoll Begränsningar för testet Analyseffektens egenskaper Teknisk assistans Information om tillverkare och distributörer Datum för den senaste revideringen Referenser Meddelanden till köparen: Sida 2 av 37

3 VIKTIGT: Läs dessa instruktioner noggrant och bekanta dig med alla komponenter i K-RAS-kitet innan du använder det. 1. Avsedd användning/användningsändamål Avsedd användning DxS TheraScreen : K-RAS Mutation Kit (K-RAS-kitet) är ett in vitrodiagnostiskt test avsett för detektion av sju somatiska mutationer i K-RASonkogenen. Det ger en kvalitativ bedömning av mutationsstatusen. K-RASkitet ska användas av utbildad personal i en professionell laboratoriemiljö med DNA-prov som har extraherats från formalinfixerad och paraffininbäddad kolorektal vävnad. Användningsändamål Resultaten av K-RAS-kitet ska hjälpa läkarna att identifiera patienter med kolorektal cancer som kanske inte svarar på behandling med antiepidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR), t.ex. panitumumab eller cetuximab. K-RAS-kitet ska inte användas för att diagnostisera kolorektal cancer. Det är avsett som ett komplement till andra relevanta prognosfaktorer som används för att söka ut patienter som är lämpade för behandling med anti- EGFR-terapi, beroende på patientens mutationsstatus. Patientens mutationsstatus, liksom även andra sjukdomsfaktorer, kommer att bedömas av en läkare för att man ska kunna välja rätt behandling. Beslut om behandling för cancerpatienter får inte enbart baseras på K-RAS-mutationsstatus. 2. Sammanfattning och förklaring av testet K-RAS-kitet är en CE-märkt diagnosutrustning som uppfyller kraven i Europeiska unionens direktiv 98/79/EC om medicinsk utrustning för in vitrodiagnostik. Mutationer i K-RAS-onkogenen förekommer ofta i cancerformer hos människor. (1-4) Förekomsten av de här mutationerna korrelerar med bristande respons på vissa cancerterapier med EGFR-hämmare hos patienter med metastatisk kolorektal cancer (5-10)(14-21). Sju mutationer i K-RAS-genen kan detekteras i en bakgrund med vildtypgenomiskt DNA i en realtids-pcr-analys baserad på DxS Scorpions teknik. Metoden är mycket selektiv. Förutsatt att det finns tillräckligt med DNA-kopior är detektion av ca 1 % mutant i en bakgrund med vildtypgenomiskt DNA möjlig. K-RAS-kitet kommer att upptäcka sju K-RAS-mutationer i kodonerna 12 and 13 i K-RAS-onkogenen, så som det visas i tabell 1. Sida 3 av 37

4 Tabell 1: K-RAS-mutationer detekterade av DxS-kitet COSMIC-ID har hämtats från databasen Catalogue of Somatic Mutations in Cancer Mutation Basskifte Cosmic-ID Gly12Ala (GGT>GCT) 522 Gly12Asp (GGT>GAT) 521 Gly12Arg (GGT>CGT) 518 Gly12Cys (GGT>TGT) 516 Gly12Ser (GGT>AGT) 517 Gly12Val (GGT>GTT) 520 Gly13Asp (GGC>GAC) Tekniska principer K-RAS-kitet kombinerar två tekniker, ARMS och Scorpions (11, 12, 13), för att detektera mutationer i realtids-pcr-analyser. ARMS Allel- eller mutationsspecifik amplifiering uppnås av ARMS. Taq DNApolymeras är extremt effektivt när det gäller att skilja på en matchning och en felmatchning vid 3 -änden av en PCR-primer. Specifikt muterade sekvenser kan amplifieras selektivt, även i prov där majoriteten av sekvenserna inte bär på mutationen på grund av: att primern är helt matchad. Amplifieringen fortsätter då med full effekt. att 3 -basen inte matchar. Då sker endast bakgrundsamplifiering på låg nivå. Scorpions Detektion av amplifiering utförs genom att använda Scorpions. Scorpions är bifunktionella molekyler med en PCR-primer som är kovalent bunden till en prob. Fluoroforen i den här proben samverkar med en quencher, även den integrerad i proben, som minskar fluorescensen. Under en PCR-reaktion när proben binds till ampliconen separeras fluoroforen och quenchern. Detta leder till en ökning av fluorescens från reaktionsröret. Dataanalys: Ct-metod Scorpions realtids-analyser använder det antal PCR-cykler som krävs för att detektera en fluorescenssignal över en bakgrundssignal, som ett mått på de målmolekyler som förekommer i början av reaktionen. Den punkt där signalen upptäcks över bakgrundsfluorescensen kallas "cykeltröskelvärde" (Cycle threshold, Ct). Provets Ct-värden beräknas som skillnaden mellan mutationsanalysens Ct och kontrollanalysens Ct från samma prov. Prov klassas som mutationspositiva om de ger ett Ct-värde lägre än 1 % Ct -värdet för den analysen. Sida 4 av 37

5 Över det här värdet kan provet antingen innehålla mindre än 1 % mutation (bortom gränsen för analyserna) eller vara mutationsnegativt. Om ARMS-primers används kan ineffektiv priming ske, vilket ger ett väldigt sent bakgrunds-ct från DNA som inte innehåller mutation. Alla Ct-värden som är beräknade genom bakgrundsamplifiering kommer att vara större än 1 % Ct-värdena och provet kommer att klassas som mutationsnegativt. K-RAS-kitet är CE-märkt för in vitro-diagnostisk användning, antingen på Roche Diagnostics LightCycler 480 Real-Time PCR System (Instrument II) (LightCycler 480 Instrument) 96 brunnar, Roche-artikelnummer: eller Applied BioSystems 7500 Real-Time PCR System, artikelnummer (ABI7500). För LightCycler 480 Instrument måste K-RAS-kitet användas I kombination med LightCycler Adapt Software v1.1 för TheraScreen K-RAS Mutation Kit CE-IVD (LightCycler Adapt Software). Programmet har utvecklats för att automatisera fastställningen av ett positivt eller negativt amplifieringsdiagram och beräknar en passande tröskel som man kan få Ct-värden ifrån. De används för att beräkna Ct-provvärdena som jämförs med 1 % gränsvärdena. Programmet rapporterar ett positivt eller negativt mutationsresultat och avlägsnar all form av subjektivitet från analysen och tolkningen av data för K-RAS-kitet. Format för K-RAS-kitet Åtta analyser ingår i K-RAS-kitet. En kontrollanalys. Sju mutationsanalyser. Samtliga reaktionsmixar innehåller en exogen kontrollanalys (internkontroll) märkt med HEX (som ska detekteras av JOE-detektorn på ABI7500). Den kontrollerar förekomsten av hämmare som kan leda till att ett falskt negativt resultat uppstår. Kontrollanalys Kontrollanalysen, märkt med FAM, används för att bedöma den totala mängden DNA i ett prov. Kontrollanalysen amplifierar ett område av exon 4 i K-RAS-genen. Primrarna och proberna har utformats på så vis att de undviker kända K-RAS-polymorfismer. Mutationsanalyser Varje mutationsanalys, märkt med FAM, innehåller en Scorpion- samt en ARMS-primer för urskiljning mellan vildtyps-dna och mutant-dna som detekteras med en realtids-pcr-analys. Sida 5 av 37

6 4. Reagens K-RAS-kitet innehåller tillräckligt mycket reagens för att det ska gå att utföra kvalitetsbedömning av prover och genomföra K-RAS-analyser för upp till 20 eller 80 reaktioner, beroende på kitets storlek. Kitstorlek DxS produktkod Roche Diagnostics beställningsnummer 20 reaktioner KR reaktioner KR Antalet prover som kan testas beror på provbatchstorleken. Tabell 2: Innehåll i K-RAS-kitet 20 Reagens som medföljer reaktioner 80 reaktioner Rör Volum Volum Kontrollreaktionsmix 1300 µl 5200 µl 1 12ALA reaktionsmix 650 µl 2600 µl 2 12ASP reaktionsmix 650 µl 2600 µl 3 12ARG reaktionsmix 650 µl 2600 µl 4 12CYS reaktionsmix 650 µl 2600 µl 5 12SER reaktionsmix 650 µl 2600 µl 6 12VAL reaktionsmix 650 µl 2600 µl 7 13ASP reaktionsmix 650 µl 2600 µl 8 Mixad standard 300 µl 1000 µl 9 Taq DNA polymeras 60 µl 240 µl 10 Utrustning och reagens som inte ingår i K-RAS-kitet Användaren kommer att behöva följande utrustning och förbrukningsartiklar: LightCycler 480 Instrument eller ABI7500 Real-time PCR Machine, kapabla till cykling enligt definitionen i avsnitt 9; K-RAS mutationsdetektionsprotokoll. LightCycler Adapt Software v1.1 från Roche Diagnostics (katalognr ). 0,2 ml DNAse-fria PCR-plattor (LightCycler 480 Instrument Multiwell Plate 96, katalognummer , eller ABI MicroAmp Optical 96-well reaction Plate, artikelnummer , med MicroAmp Optical Adhesive Film, artikelnummer ). Sterila rör för beredning av huvudmixar. Pipetter avsedda för beredning av PCR-mix. Pipetter avsedda för fördelning av DNA-strängar. Sterilt, nukleasfritt H 2 O. Sida 6 av 37

7 5. VARNINGAR OCH SÄKERHETSÅTGÄRDER För in vitro-diagnostisk användning. K-RAS-kitet ska inte användas för att söka efter eller diagnostisera någon form av cancer, inklusive kolorektal cancer. Det är avsett som ett komplement till andra prognosfaktorer som används för att söka ut patienter som inte skulle gynnas av cancerbehandling med anti-egfr. Behandling av cancerpatienter ska inte enbart baseras på K-RASgenmutationsstatus. En läkare ska bedöma patientens mutationsstatus tillsammans med andra sjukdomsfaktorer. Innehållet i K-RAS-kitet kan frysas/tinas upp till 8 gånger utan att analyseffekten avtar. K-RAS-kitreagens FÅR INTE frysas/tinas fler än 8 gånger. Observera att tumörproverna inte är homogena och att data från ett tumörprov kanske inte stämmer överens med andra sektioner från samma tumör. Tumörprover kan även innehålla tumörfri vävnad. DNA från tumörfri vävnad förväntas inte innehålla K-RAS-mutationer som detekteras av K-RAS-kitet Alla analyser i K-RAS-kitet ger korta PCR-produkter. K-RAS-kitet fungerar emellertid inte på mycket fragmenterat DNA. DNA-bedömningar bör baseras på PCR och kan variera i kvantifiering beroende på avläsningar av optisk densitet. Extra kontrollreaktionsmix medföljer för bedömning av kvalitet och kvantitet av DNA i prov innan K-RAS-kitet körs. K-RAS-kitets reagens har spätts ut optimalt. Ytterligare utspädning av reagens rekommenderas inte, eftersom det leder till en sämre effekt. Att använda mindre än 25 µl reaktionsvolym rekommenderas inte, eftersom risken för falskt negativa resultat då ökar. Alla reagens i K-RAS-kitet har utformats särskilt för att användas med de angivna testerna. För att bästa effekt ska kunna garanteras får K-RAS-kitets reagens inte bytas ut mot något annat. För garanterad optimal aktivitet och effekt ska Scorpion-primers (liksom alla fluorescentmärkta molekyler) skyddas mot ljus så att de inte drabbas av fotoblekning. Var extra försiktig och undvik att PCR-reaktionerna kontamineras av syntetiskt kontrollmaterial. Du bör använda separata, speciellt tilldelade pipetter när du framställer reaktionsmixar och tillsätter DNA-strängar. Beredning och fördelning av reaktionsmixar ska utföras i ett område avskiljt från området där strängar tillsätts. Rören får aldrig öppnas efter en PCR-reaktion. Sida 7 av 37

8 Varje analys som ingår i K-RAS-kitet har sin egen karakteristik. Beräkningen av resultatet måste göras med rätt analysparametrar som referens (se avsnittet Rapport/Tolkning av data). Mutations-Ct-värden på 38 eller mer måste räknas som negativa eller under kitets gränser. Analysen innehåller en exogen kontrollreaktion (internkontroll) förutom den aktuella reaktionen (se avsnittet Tekniska principer). Om båda analyserna har misslyckats måste dessa data kasseras, eftersom det kan förekomma hämmare som kan leda till falskt negativa resultat. Utspädning av provet kan minska effekten hos hämmarna men leder även till utspädning av DNA. Generella säkerhetsåtgärder bör vidtas i laboratoriet, t.ex. (men inte enbart) följande: a) Pipettera inte med munnen b) Rök, ät och drick inte i områden där prov eller kitreagens hanteras c) Tvätta händerna efter att testet har utförts Använd enbart det Taq-polymeras (Taq) som ingår i kitet. Ersätt det inte med Taq från andra kit av samma eller annan typ, eller med Taq från andra leverantörer. För att minimera antalet frysnings-/upptiningscykler bör du inte tina hela kitet varje gång. Tina istället bara de reagens som krävs för varje separat körning. Säkerhetsinformation Varning: Alla kemikalier och allt biologiskt material bör betraktas som potentiellt farliga. Prover är potentiellt smittsamma och måste därför hanteras med största försiktighet. K-RAS-kitet bör enbart användas av personer som har utbildning i motsvarande laboratorietekniker. När du jobbar med komponenterna i det här K-RAS-kitet ska du alltid ha på dig en lämplig labbrock, engångshandskar och säkerhetsglasögon. Efter användning ska K-RASkitets komponenter kasseras som kliniskt avfall. 6. Förvaring, stabilitet och transportvillkor Förvaring Allt innehåll i K-RAS-kitet bör omedelbart efter att det har mottagits förvaras mörkt i 18 C till 25 C, i en frys med konstant temperatur. Undvik att frysa/tina upp innehållet av K-RAS-kitet i onödan. Sida 8 av 37

9 Stabilitet Använd inte K-RAS-kitet efter det angivna utgångsdatumet. Innehållet i K-RAS-kitet är stabilt fram till utgångsdatumet om det förvaras under de rekommenderade förvaringsvillkoren och i originalförpackningen. Innehållet i K-RAS-kitet kan frysas/tinas upp till 8 gånger utan att analyseffekten avtar. K-RAS-kitreagens FÅR INTE frysas/tinas fler än 8 gånger. Leveransvillkor Innehållet i K-RAS-kitet levereras på torris och bör vara fruset vid ankomst. Kontakta ditt lokala Roche Diagnostics-kontor i följande fall: K-RAS-kitet är inte fruset vid ankomst, den yttre förpackningen har öppnats under transporten eller det saknas en bipacksedel, en bruksanvisning eller ett reagens i leveransen. Se avsnitt 12, Teknisk assistans, för kontaktuppgifter. 7. Instrument Se instrumentets bruksanvisning för kompletta instruktioner för installationen och användning av realtids-pcr-instrumentet. 8. Prover Provmaterialet måste vara mänskligt, genomiskt DNA taget från formalinfixerade och paraffininbäddade kolorektala tumörprover. Provtagning och förberedelse 1. Provtransport Standardmässig patologisk metod för att garantera provets kvalitet. 2. Rekommenderad process för provextraktion: Vid DNA-extraktion, använd Qiagen QIAamp DNA FFPE tissue kit (katalognummer 56404). Följande tillägg till Qiagen-protokollet måste användas: FFPE-sektioner måste samlas på objektglas. Överflödigt paraffin måste skrapas bort från vävnadssektionerna med en ny, steril skalpell. Skrapa ner vävnadsmaterial i microcentrifugrör med hjälp av en ny skalpell för varje prov som ska extraheras. Nedbrytning av proteinas K måste pågå tills den är helt avslutad. Detta kan ta upp till 48 timmar. Proverna måste elueras i 200 µl ATE-buffert från Qiagenextraktionskitet. Samtliga alternativa metoder av provberedning måste godkännas av slutanvändaren. 3. Förvaring av extraherat DNA: Förvara vid 20 C innan analys. Sida 9 av 37

10 Protokoll för provbedömning En extra kontrollanalysmix medföljer i K-RAS-kitet och måste användas för att bedöma den totala mängden DNA i ett prov. Kontrollanalysen amplifierar ett område av exon 4 i K-RAS-genen. Prover ska förberedas med endast kontrollanalysen med den mixade standarden som positiv kontroll och vatten som kontroll utan strängar. Observera att för att uppnå optimal användning av reagens i K-RAS-kitet måste proverna indelas i batchar. Alla experimentkörningar måste innehålla kontroller. Om prov testas individuellt krävs mer reagens, vilket leder till att färre prover kan testas med K-RAS-kitet. Protokoll för provbedömning förberedelse av platta 1. Tina kontrollreaktionsmixen och den mixade standarden från K-RASkitet i rumstemperatur. Blanda varje lösning genom att vända varje rör 10 gånger efter tining för att undvika lokala saltkoncentrationer. Bered tillräckligt med mixar för DNA-proven, en mixad standard-reaktion och en kontrollreaktion utan strängar, samt ytterligare 2 reaktioner. 2. För att skapa huvudmixen, använd mängden reagens per reaktion enligt tabell 3. Tabell 3: Huvudmixvolymer för kontrollanalys Analys Huvudmix Reaktionsmix Taq (µl)x1 (µl)x1 Kontrollanalys 19,8 0,2 3. Vortexa INTE Taq eller någon annan reaktionsmix som innehåller Taq, eftersom det kan leda till att enzymet inaktiveras. 4. Kontrollera att Taq har rumstemperatur innan det används. Snurra flaskan för att säkerställa att all Taq har samlats på botten av flaskan och pipettera sedan genom att placera pipettspetsen precis under ytan på Taq för att minimera risken för att spetsen täcks med överflödigt Taq. 5. Blanda huvudmixen genom att pipettera försiktigt upp och ned. 6. Tillsätt omedelbart 20 µl av kontrollhuvudmixen i varje reaktionsbrunn. 7. Tillsätt omedelbart 5 µl prov, mixad standard eller vatten (för kontrollerna utan strängar) i reaktionsbrunnarna. 8. Plattan måste beredas med den mixade standarden tillsatt i brunn A1 och kontroll utan strängar (vatten) tillsatt i A2. Alla andra brunnar som används måste innehålla proven. 9. Förslut och snurra PCR-plattan en kort stund för att samla reagensen på botten av brunnarna. 10. Läs instruktionerna om förberedning av instrumentet för den aktuella plattformen. Sida 10 av 37

11 Protokoll för provbedömning Bruksanvisning för LightCycler 480 Instrument 1. Placera omedelbart plattan i LightCycler 480 Instrument. 2. Klicka på programikonen för LightCycler 480 Software på skrivbordet till arbetsstationen som är ansluten till instrumentet. Logga in i programmet och välj "New Experiment from Template" i översiktsfönstret. Välj "K-RAS LC480II Run Template" i "run templates"-listan. Strängen kommer att ha följande parameterar: 1. Detektionsformat är "DxS IVD Assays". 2. Reaktionsvolym är Ett inledande uppehåll vid 95 C i 4 minuter. 4. En 2-stegsamplifiering för 45 cykler med en denaturering vid 95 C i 30 sekunder och hybridisering vid 60 C i 1 minut. Mätningen av fluorescens är en enskild mätning vid 60 C-steget. 3. Välj fliken "Sample Editor" och sedan under "Step 1: Select Workflow" markerar du kryssrutan "Abs Quant". Kontrollera att båda filtren ( nm och nm) är markerade under "Select Filter Combinations". Ange provnamnen under Step 2 och Step 3. Quantification Sample Type ska vara angiven som "unknown". Replikatkolumnen ska lämnas tom. 4. Välj knappen "Experiment" och klicka på knappen "Start Run" för att spara experimentet och starta cyklingen. 5. När körningen är avslutad, markera "Analysis"-knappen och välj "Abs Quant/2nd Derivative Max" från fönstret "Create New Analysis". Acceptera standarderna i fönstret "Create New Analysis". Kontrollera att "Filter Comb"-knappen står på " " och klicka på "Calculate"- knappen. Ct-värdena visas i "Samples"-tabellen. 6. Klicka på "Filter Comb"-knappen och byt filtren till nm. Klicka på "Calculate"-knappen för att erhålla Ct-värdena för den exogena kontrollen från "Samples"-tabellen. Protokoll för provbedömning förberedning av ABI7500 Instrument 1. Placera omedelbart plattan i ABI7500 Instrument. 2. Markera ikonen för 7500 System Software på skrivbordet till arbetsstationen som är ansluten till instrumentet. Öppna en ny körfil från menyn File i 7500 Sequence Detection Software version Välj "Standard Curve (Absolute Quantification)" under "Assay". Välj "Standard 7500" under "Run Mode". Sida 11 av 37

12 4. Gå till detektorns konfigurationsfönster genom att klicka på "Next"- knappen. Lägg till en FAM- och en JOE-detektor med quenchers som är inställda på "none" i detektorlistan. Om de här detektorerna inte redan existerar ska du klicka på knappen "New Detectors" och skapa en FAM- och en JOE-detektor med quenchern inställd på "none". 5. Ställ in "Passive Reference" på "None" och klicka på "Next"-knappen. 6. Markera hela plattan och markera kryssrutorna för FAM- och JOEdetektorerna för att försäkra dig om att båda färgerna övervakas i båda brunnarna. Klicka på "Finish"-knappen. 7. Ställ in cyklingen enligt tabell 4 under fliken "Instrument". Tabell 4: Cyklingsvillkor för ABI7500 Temperatur Tid Cykler Datainsamling Steg 1 95 o C 4 min 1 Steg 2 95 o C 30 sek 60 o C 1 min 40 FAM, JOE 8. Klicka på "Start"-knappen för att spara experimentet och starta cyklingen. 9. När körningen har slutförts måste du kontrollera att den passiva referensen är inställd på "none" i brunninspektionsfönstret. Välj alla de brunnar som används på fliken Amplification Plot och välj JOE-färgen i den nedrullningsbara detektormenyn. 10. Kontrollera JOE-signalen från varje prov och jämför med JOE-signalen i NTC-brunnen. Observera alla prov som har en senare amplifieringskurva eller misslyckad amplifiering för den exogena kontrollen i jämförelse med NTC. 11. Välj alla de brunnar som används på fliken Amplification Plot och välj FAM-färgen i den nedrullningsbara detektormenyn. Använd den automatiska baseline-inställningen och manuell Ct och ställ sedan in tröskeln manuellt i mitten av den exponentiella fasen genom att använda loggskalan för Y-axeln som beskrivs i användarhandboken för ABI Klicka på "Analyse"-knappen för att erhålla Ct-värden. Sida 12 av 37

13 Tolkning av provbedömning Fastställ Ct-värdena för NTC för att garantera att det inte finns någon smitta som ger en positiv amplifiering i FAM-kanalen (Ct mindre än 40) eller en misslyckad exogen kontrollreaktion i HEX-kanalen (inget Ct), vilket indikerar problem med förberedelserna. Den mixade standarden bör ge ett kontrollanalys-ct (FAM-kanal) på på ABI7500 och 29 på LightCycler 480 Instrument. Om någon av de här 2 körningskontrollerna har misslyckats bör dessa data inte användas. Kontrollanalys-Ct 29-35: Gör försiktiga tolkningar, eftersom mutationer med väldigt låg nivå inte kan upptäckas. Kontrollanalys-Ct 35-38: Bara några få amplifierbara DNA-kopior förekommer i sådana prov och mutationer kommer troligen bara att upptäckas om de flesta kopiorna är muterade. Kontrollanalys-Ct 38: Ignorera provet eftersom det innehåller minimalt med DNA och K-RAS-kitet inte kan upptäcka mutationer. Observera att om ett prov ger ett sent kontrollanalys-ct-värde måste prov- CT-värdet för den exogena kontrollen jämföras med den exogena kontrollen för NTC. Om den exogena kontrollen för provet är försenad eller negativ i jämförelse med NTC kan en hämmare förekomma. Det är möjligt att minska effekten av en hämmare genom att spä ut provet, även om detta också leder till utspädning av DNA. Utspädning av prov: Ett kontroll-ct på < 24 skulle överbelasta mutationsanalyserna. Prov med ett kontroll-ct på < 24 måste spädas ut. Observera för LightCycler 480 Instrument att Ct-värden som har uppnåtts genom den andra derivatmetoden kan skilja sig något från de som har uppnåtts med LightCycler Adapt Software. Vi rekommenderar att koncentrerade prov späds ut för att hamna inom > 24- till < 29-intervallet (Ct-värden baserade på 7500 Sequence Detection Software eller LightCycler 480 Instrument Software), baserat på att utspädning med ½ kommer att öka Ct med K-RAS mutationsdetektionsprotokoll Läs dessa instruktioner noggrant och bekanta dig med alla komponenter i K-RAS-kitet innan du använder det. För att använda K-RAS-kitet effektivt måste prov grupperas i en batchstorlek på 10 (för att fylla en platta med 96 brunnar). Mindre batchstorlekar innebär att färre prover kan testas med K-RAS-kitet. Förberedelse för experiment med LightCycler 480 Instrument För varje DNA-prov måste kontroll- och mutationsanalyserna analyseras på samma PCR-körning för att undvika variationer mellan körningarna. 1. Tina reaktionsmixarna och mixad standard från K-RAS-kitet i rumstemperatur. Blanda varje lösning genom att vända varje rör 10 gånger efter tining för att undvika lokala saltkoncentrationer. Sida 13 av 37

14 Bered tillräckliga mixar för DNA-proven, mixad standardkontrollerna och kontrollerna utan strängar, plus 2 reaktioner per blandning extra enligt tabell 5. Tabell 5: Volymer för K-RAS-huvudmix Analys Reaktionsmix (µl)x1 Huvudmixar Reaktionsmix (µl) Taq (µl)x1 per platta (x14) Taq (µl) per platta (x14) Kontrollanalys 19,8 0,2 277,2 2,8 Mutationsanalys 19,8 0,2 277,2 2,8 2. Vortexa INTE Taq eller någon annan reaktionsmix som innehåller Taq, eftersom det kan leda till att enzymet inaktiveras. 3. Kontrollera att Taq har rumstemperatur innan det används. Snurra på flaskan för att säkerställa att all Taq har samlats på botten, och pipettera sedan genom att placera pipettspetsen precis under ytan på Taq för att minimera risken för att spetsen täcks med överflödigt Taq. 4. Mixa huvudmixarna genom att försiktigt pipettera upp och ned. 5. Tillsätt omedelbart 20 µl av huvudmixarna i reaktionsbrunnarna. 6. Tillsätt omedelbart 5 µl prov, mixad standard eller vatten (för kontrollerna utan strängar) i reaktionsbrunnarna. Varje DNA-prov måste testas med både kontrollen och alla mutationsanalyser. Förberedelsen av plattan anges i tabell 6. Tabell 6: Plattlayout för K-RAS-kitet Layout för 96 brunnar Analys A Kontroll B 12ALA C 12ASP D 12ARG E 12CYS F 12SER G 12VAL H 13ASP Mixad standard NTC Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4 Prov 5 Prov 6 Prov 7 Prov 8 Prov 9 Prov 10 Mixad standard NTC Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4 Prov 5 Prov 6 Prov 7 Prov 8 Prov 9 Prov 10 Mixad standard NTC Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4 Prov 5 Prov 6 Prov 7 Prov 8 Prov 9 Prov 10 Mixad standard NTC Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4 Prov 5 Prov 6 Prov 7 Prov 8 Prov 9 Prov 10 Mixad standard NTC Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4 Prov 5 Prov 6 Prov 7 Prov 8 Prov 9 Prov 10 Mixad standard NTC Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4 Prov 5 Prov 6 Prov 7 Prov 8 Prov 9 Prov 10 Mixad standard NTC Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4 Prov 5 Prov 6 Prov 7 Prov 8 Prov 9 Prov 10 Mixad standard NTC Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4 Prov 5 Prov 6 Prov 7 Prov 8 Prov 9 Prov 10 Sida 14 av 37

15 7. Förslut och snurra PCR-plattan en kort stund för att samla reagensen på botten av brunnarna. 8. Placera omedelbart plattan i LightCycler 480 Instrument. Förberedelse av LightCycler 480 Instrument 1. Klicka på programikonen för LightCycler 480 Instrument på skrivbordet till arbetsstationen som är ansluten till instrumentet. Logga in i programmet och välj "New Experiment from Template" på översiktssidan. 2. Välj "K-RAS LC480II Run Template" i listan Run Templates (mer information finns i avsnittet om provbedömning med LightCycler 480 Instrument). 3. Välj fliken "Sample Editor" och sedan under "Step 1: Select Workflow" markerar du kryssrutan "Abs Quant". Kontrollera att båda filtren ( nm och nm) är markerade under "Select Filter Combinations". Ange provnamnen under Step 2 och Step 3. I kolumn 1 måste provnamnet vara Mixed Standard. I kolumn 2 måste provnamnet vara NTC. I kolumnerna 3-12 ska provnamnen skrivas in. Namnen måste vara identiska för alla brunnar i 1 kolumn. Quantification Sample Type ska vara angiven som "unknown". Replikatkolumnen ska lämnas tom eftersom replikat inte tas med i beräkningen av LightCycler Adapt Software. 4. Välj knappen "Experiment" och klicka på knappen "Start Run" för att spara experimentet och starta cyklingen. Provanalys med LightCycler 480 Instrument 1. När körningen på LightCycler 480 Instrument har avslutats exporterar du experimentet (.ixo-fil) via navigatorfönstret till en lämplig plats som går att komma åt med LightCycler Adapt Software. 2. VIKTIGT: LightCycler Adapt Software är validerat för användning på en dator som är definierad som en enkel kontrollenhet (arbetsstation) som tillhandahålls av Roche Diagnostics för användning med ett LightCycler 480 Instrument II. Valideringen för LightCycler Adapt Software gäller för närvarande endast för kontrollenheten som en "fristående" dator (dvs. inte del av ett nätverk). Användning av en annan dator är inte tillåten eftersom programmet då kanske inte fungerar som det ska. 3. Öppna LightCycler Adapt Software genom att klicka på ikonen för LightCycler Adapt Software på arbetsstationens skrivbord och fylla i fältet med användarnamnet. Detta namn kommer att stå som författare till rapporten. 4. Använd bläddringsknappen i huvudfönstret för att markera en enskild körningsfil på LightCycler 480 Instrument (om du vill ta bort en markering måste programmet först stängas och sedan öppnas igen). Sida 15 av 37

16 5. Välj en rapporttyp (pdf eller csv). Om csv väljs skapas även en pdfversion automatiskt. 6. Välj "Analyse" för att skapa resultatrapporten. Rapporten sparas automatiskt i mappen som innehåller körningsfilen och ges samma namn som körningsfilen. 7. Rapporten visas automatiskt. 8. Det rapporteringsbara resultatet visas i kolumnen "Mutation Status" i "Sample Result Table" Tolkning av LightCycler Adapt Software-rapporter 1. LightCycler Adapt Software-rapporten innehåller allmän information om analysen Författaren till rapporten är den person som har kört programmet och skapat rapporten Datumet och tiden för analysen är givna. 2. Rapporten ger en analysöversikt med specificering av körningsfilnamnet samt algoritmdefinitionsfilen och algoritmsekvensen. Algoritmvärdena är fasta och kan inte ändras. 3. I resultatsektionen anges det fullständiga namnet och sökvägen till körningen på LightCycler 480 Instrument plus följande information: 3.1. Serienumret till LightCycler 480 Instrument Instrument Name det ID som ges till LightCycler 480 Instrument i LightCycler 480 Instrument Software Run Date datum och tid för körningen på LightCycler 480 Instrument Run Operator namnet på den person som var inloggad i LightCycler 480 Instrument Software när experimentet kördes Experiment Name filnamnet för körningen Software Version version av det program som används på LightCycler 480 Instrument Lot Number hämtas från fältet "Lot No" i fönstret för experimentförberedelse i LightCycler 480 Instrument Software. 4. Plattlayouten anges med provnamn som tas från provredigeringsfönstret i LightCycler 480 Instrument Software. 5. Ett "Run Summary Result" ges om körningen får statusen Valid eller Invalid. Detta är beroende av körningskontrollerna i kolumnerna 1 och Körningskontroller 6.1. LightCycler Adapt Software beräknar automatiskt Ct-värdet för den mixade standarden med formeln Mutation Ct-kontroll Ct = Ct 6.2. LightCycler Adapt Software jämför värdena med de förväntade värdena som ges i tabell 7. Sida 16 av 37

17 Tabell 7: LightCycler Adapt Software, förväntade Ct-värden Analys Mixad standard Ct 12ALA -0,61 12ASP -0,61 12ARG 0,34 12CYS -0,79 12SER -0,13 12VAL 0,1 13ASP -0, Ct- och Ct-värdena rapporteras Följande flaggor/varningar rapporteras för körningskontrollerna i kolumn 1 och 2: Tabell 8: LightCycler Adapt Software flaggor/varningar för körningskontroller Flagga/varning CT_OUT_OF_RANGE EXO_FAIL DELTA_CT_OUT_OF_RANGE EXO_CONTROL_INVALID TARGET_CHANNEL_INVALID Betydelse FAM Ct för kontrollanalys är utanför intervallet För mixad standard är Ct-värdet för den exogena kontrollen < 30 eller negativt om FAM-resultatet är negativt Mutations- Ct-värdena är utanför det inställda intervallet. Den exogena kontrollreaktionen har misslyckats i en NTC FAM-reaktionen har ett positivt Ct-värde i en NTC Betydelserna för flaggor/varningar anges detaljerat nedan: CT_OUT_OF_RANGE Kontrollanalysen för den mixade standarden måste ha ett Ct-värde på 26,60 ± 2. Om analysen är utanför det här intervallet visas denna flagga/varning för alla brunnar med mixad standard eftersom Ct-värdena inte beräknas och den mixade standarden är ogiltig. Detta indikerar att kontrollanalysen inte fungerar korrekt EXO_FAIL Denna flagga/varning visas om den exogena kontrollanalysen i någon av brunnarna med mixad standard är under 30 eftersom det kan indikera att PCR-kontaminering förekommer i mixen. Om den exogena kontrollanalysen misslyckas när en FAMreaktion misslyckas i någon av brunnarna med mixad standard visas också flaggan/varningen EXO_FAIL. Detta indikerar att det finns ett problem med analysen, vilket kan leda till falskt negativa resultat. Den mixade standarden är redan ogiltigförklarad på grund av FAMmisslyckandet. Sida 17 av 37

18 DELTA_CT_OUT_OF_RANGE Om Ct-värdena för mixad standard ligger inom ±2,00 av värdena som anges i tabell 7 kommer programmet att rapportera giltig status. Om Ct är utanför det förväntade intervallet blir statusen ogiltig och den här flaggan/varningen kommer att visas. Detta indikerar ett problem med en analys som kan leda till felaktiga resultat EXO_CONTROL_INVALID I brunnarna med kontroll utan strängar måste den exogena kontrollanalysen ge ett positivt resultat i alla 8 brunnarna (Ct < 41). Om ett negativt resultat erhålls visas denna flagga/varning och en ogiltig status indikeras. Detta indikerar ett problem med analysen som kan leda till felaktiga resultat TARGET_CHANNEL_INVALID I de 8 brunnarna med kontroll utan strängar måste FAM-resultatet vara negativt (Ct > 38). All amplifiering indikerar kontaminering. Ett positivt resultat gör att denna flagga/varning visas och ogiltigförklarar kontrollen utan strängar Om statusen är ogiltig för någon av brunnarna med mixad standard eller brunnarna med kontroll utan strängar kommer Run Summary Result att vara "Run Invalid". I "Sample Result Table" kommer provnamn och kontroll-ct-värden att rapporteras, men mutationsstatusen kommer att rapporteras som "invalid". Den mixade standarden indikerar att alla analyser fungerar korrekt. Om detta visar sig inte vara fallet kan en falskt positiv eller falskt negativ mutation rapporteras. Kontrollen utan strängar indikerar att huvudmixarna inte är kontaminerade och att den exogena kontrollen fungerar som den ska Om LightCycler Adapt Software skulle visa ett felmeddelande söker du information i Teknisk assistans, avsnitt Provresultat 7.1. I "Sample Result Table" rapporteras provnamn från programmet till LightCycler 480 Instrument och Ct-värden för kontrollanalysen LightCycler 480 Adapt Software beräknar Ct-värdena och avgör om ett prov är mutationspositivt eller -negativt baserat på 1 % cutoff-värdena i tabell 9. Tabell 9: LightCycler Adapt Software 1 % cutoff-värden Analys 1 % delta Ct 12ALA 6,25 12ASP 7,72 12ARG 6,83 12CYS 6,95 12SER 8,95 12VAL 6,5 13ASP 9,09 Sida 18 av 37

19 7.3. Om ett mutations- Ct-värde för ett prov är nedanför det motsvarande 1 % Ct cutoff-värdet rapporteras provet som mutationspositivt. LightCycler Adapt Software rapporterar vilken mutation som förekommer men rapporterar endast en enskild mutation. Om det finns 2 positiva Ct-värden rapporteras det minsta värdet. Det antas att det andra värdet har tillkommit genom korsreaktivitet för en mutationsprimer som binder och utför priming från en annan mutation. I sällsynta fall när en dubbel mutation förekommer blir det kliniska beslutet identiskt med det fall när en enskild mutation förekommer Om Ct-provvärdena är större än 1% Ct-värdena rapporteras provet som mutationsnegativt (kan innehålla en mutation men i så fall på en nivå som är nedanför gränserna i kitet) Flaggor/varningar LightCycler Adapt Software rapporterar ett antal flaggor/ varningar för proverna i "Sample Result Table" enligt beskrivningen i tabell 10. Tabell 10: LightCycler Adapt Software, provflaggor/-varningar Flagga/varning Betydelse REP_DILUTION Kontroll-Ct är mindre än 24 CONF_LEVEL Kontroll-Ct är större än 28,9 och ingen mutation rapporteras LIMITED Kontroll-Ct är större än 35 EXO_FAIL Den exogena kontrollanalysen har misslyckats om FAM-reaktionen också har misslyckats i en mutationsreaktion, eller om det exogena kontroll-ct-värdet är mindre än 30. FAIL Programmet kan inte klassificera en kurva som positiv eller negativ Betydelserna för flaggor/varningar anges detaljerat nedan: REP_DILUTION Kontroll-Ct < 24. Analyserna har validerats till en DNA-nivå som ger ett kontroll-ct-värde på 24 eller högre. Om ett prov ger ett lägre Ct-värde för kontrollanalysen ska det spädas för att säkerställa att det hamnar inom det giltiga arbetsintervallet CONF_LEVEL Kontroll-Ct > 28,9. En CONF_LEVELflagga/-varning visas för ett negativt prov med ett kontroll-ct-värde > 28,9. Mutations-Ct-värden klassas som negativa eller utanför kitgränserna när de är större än eller lika med 38. Det är nödvändigt att ha ett kontroll- Ct-värde på 28,9 eller lägre för att tillhandahålla tillräckligt mycket DNA för att kunna detektera 1 % mutation, med 1 % cutoff-värdena och ett Ct cutoff-värde på 38 som förutsättning. Om kontroll-ct-värdet är större än 28,9 och en mutation detekteras visas den positiva mutationen men denna flagga/varning visas inte eftersom provet innehåller en definitiv mutation. Sida 19 av 37

20 Dock, om kontroll-ct-värdet är över 28,9 och provet visar sig vara mutationsnegativt visas denna flagga/varning för att varna om att mutationer med låg nivå kan ha förbisetts. När kontroll-ct-värdet blir högre än 28,9 minskar sensitiviteten för mutationsdetektionen LIMITED-Control Ct > 35. Detta indikerar att det finns mycket lite amplifierbart DNA tillgängligt, vilket gör att endast mutationer som förekommer med ett högt procentvärde kan detekteras. Om en positiv mutation ger ett Ct-värde < 38 i LIMITED-prover får mutationen ändå statusen giltig och kommer att rapporteras. Förekomsten av mutationer med låg nivå i ett prov med ett negativt resultat och flaggan/varningen LIMITED kan inte ignoreras EXO_FAIL Programmet kontrollerar amplifiering av den exogena kontrollanalysen för att fastställa eventuell förekomst av en hämmare, vilket kan leda till ett falskt negativt resultat. Följande metod används: a. Den exogena kontrollreaktionen bedöms endast i mutationsreaktionsbrunnarna, inte i kontrollanalysbrunnen, med undantag för den mixade standarden och NTC-kolumnerna (se punkt 6) eller om det finns ett Ct-värde för exogen kontroll < 30. b. Om det finns en positiv mutationsklassificering men den exogena kontrollanalysen har misslyckats i den mutationspositiva brunnen visas inte flaggan/ varningen EXO_FAIL eftersom det kan finnas konkurrerande hämning från FAM-reaktionen. Mutationsstatusen är giltig. c. Om det finns en positiv mutationsklassificering för ett prov i en mutationsbrunn och en misslyckad exogen kontrollanalys i en annan mutationsbrunn för samma prov kommer mutationen i den första brunnen att fastställas och resultatet är giltigt. En EXO_FAILflagga/-varning kommer dock att visas. Detta indikerar att det finns ett problem med analysen i brunnen med den misslyckade exogena kontrollanalysen och att en mutation kan ha förbisetts i den här brunnen. Det är möjligt att mutationen som fastställdes är korsreaktiv mellan analyserna snarare än den sanna mutationen, vilken har förbisetts. Dock fortsätter mutationsstatusen i analysen som rapporterar fastställning av positiv mutation att vara giltig eftersom det förekommer en tydlig mutation, och det kliniska beslutet förblir detsamma oavsett vilken mutation som förekommer. Sida 20 av 37

Handbok för therascreen KRAS RGQ PCR Kit

Handbok för therascreen KRAS RGQ PCR Kit Augusti 2012 Handbok för therascreen KRAS RGQ PCR Kit 24 Version 2 För in vitro-diagnostisk användning För användning med instrumentet Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM eller instrumentet Rotor-Gene Q 5plex HRM

Läs mer

Realtids-PCR. icycler BioRad, mikrotiterplattor. LightCycler Roche, kapillärer. ABI Prism 7000 Applied Biosystem mikrotiterplattor

Realtids-PCR. icycler BioRad, mikrotiterplattor. LightCycler Roche, kapillärer. ABI Prism 7000 Applied Biosystem mikrotiterplattor Realtids-PCR icycler BioRad, mikrotiterplattor LightCycler Roche, kapillärer ABI Prism 7000 Applied Biosystem mikrotiterplattor Molekylärbiologisk metodik T3 ht 2011 Märit Karls Kunskapsmål för detta avsnitt

Läs mer

cobas KRAS Mutation Test KRAS

cobas KRAS Mutation Test KRAS cobas KRAS Mutation Test FÖR IN VITRO-DIAGNOSTISK ANVÄNDNING. cobas DNA Sample Preparation Kit DNA SP 24 Tests P/N: 05985536190 cobas KRAS Mutation Test KRAS 24 Tests P/N: 05852170190 MEDDELANDE: Köpet

Läs mer

SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer.

SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Analyzer och FIA SNABB REFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Studera bipacksedeln och bruksanvisningen noga innan du använder snabbreferensen. Detta är inte en komplett bipacksedel.

Läs mer

Bruksanvisning för SURVEYOR Scan NRAS Kit Exons 2, 3 & 4 CE IVD

Bruksanvisning för SURVEYOR Scan NRAS Kit Exons 2, 3 & 4 CE IVD 1 Tillverkare Bruksanvisning för SURVEYOR Scan NRAS Kit Exons 2, 3 & 4 CE IVD för DHPLC-system Läs dessa anvisningar noga innan du använder produkten. Spara denna bruksanvisning för framtida bruk. Denna

Läs mer

C V C. Bruksanvisning till Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01. Revision 3. Juli 2014

C V C. Bruksanvisning till Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01. Revision 3. Juli 2014 Dot159v1 Instructions for Use for Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01 Sidan 1 av 8 Bruksanvisning till Biofortuna SSPGo TM HLA Wipe Test BF-40-01 Revision 3 Juli 2014 Dot159v1 Instructions for Use

Läs mer

Handbok för therascreen EGFR RGQ PCR Kit

Handbok för therascreen EGFR RGQ PCR Kit juni 2013 Handbok för therascreen EGFR RGQ PCR Kit version 1 24 För in vitro-diagnostisk användning För användning med instrumentet Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM 870111 QIAGEN Manchester Ltd, Skelton House,

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

FluoroSpheres Kodnr. K0110

FluoroSpheres Kodnr. K0110 FluoroSpheres Kodnr. K0110 Femte upplaga Kalibreringspärlor för daglig övervakning av flödescytometer. Satsen innehåller reagenser för 40 kalibreringar. (105803-003) K0110/SE/TJU/2010.11.03 p. 1/7 Innehåll

Läs mer

Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR

Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR Avdelningen för kemi och biomedicin Karlstads universitet Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR Frågeställning: Vattenlednings system med tillväxt av Legionella pneumophilia

Läs mer

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen IFM/Kemi Linköpings Universitet September 2011/LGM Projektlaboration i genteknik Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen Innehållsförteckning Inledning... 3 Amplifiering

Läs mer

Leucosep-rör LTK.615 BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-LT.615-SE-V3

Leucosep-rör LTK.615 BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-LT.615-SE-V3 Leucosep-rör LTK.615 BIPACKSEDEL För in vitro-diagnostik PI-LT.615-SE-V3 Bruksanvisning Avsedd användning Leucosep-rör är avsedda att användas vid insamling och separation av perifera mononukleära celler

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

Handbok för therascreen EGFR Pyro Kit 24

Handbok för therascreen EGFR Pyro Kit 24 Mars 2015 Handbok för therascreen EGFR Pyro Kit 24 Version 1 För in vitro-diagnostisk användning 971480 1061827SV TYSKLAND QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1, 40724 Hilden, R3 1061827SV Sample & Assay Technologies

Läs mer

QIAsymphony DSP DNA Kits

QIAsymphony DSP DNA Kits QIAsymphony DSP DNA Kits QIAsymphony DSP DNA Kits är avsedda att endast användas i kombination med QIAsymphony SP. QIAsymphony DSP DNA Mini Kits tillhandahåller reagenser för automatiserad rening av totalt

Läs mer

Immunanalys VANKOMYCIN-KALIBRATORER Förklaring till symboler som används

Immunanalys VANKOMYCIN-KALIBRATORER Förklaring till symboler som används 0155185-C December, 2009 QMS VANKOMYCIN Immunanalys Denna bipacksedel till det kvantitativa mikrosfärssystemet (QMS - Quantitative Microsphere System) måste läsas noggrant före användning. Instruktionerna

Läs mer

Prostatype RT-qPCR Kit

Prostatype RT-qPCR Kit Prostatype RT-qPCR Kit Bruksanvisning Bruksanvisningen måste läsas noga innan användning och följas i detalj för att tillförlitliga resultat ska erhållas. IFU 0017, revidering 3, augusti 2015, Chundsell

Läs mer

Handbok för therascreen KRAS RGQ PCR-kitet

Handbok för therascreen KRAS RGQ PCR-kitet April 2016 Handbok för therascreen KRAS RGQ PCR-kitet 24 Version 1 Kvalitativ in vitro-diagnostik För användning med Rotor-Gene Q MDx 874011 QIAGEN Manchester Ltd, Skelton House, Lloyd Street North, Manchester,

Läs mer

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Läkaranvisningar PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit För in vitro-diagnostiskt bruk. Endast för USA-export. Anvisningar 1. Det kan underlätta att be patienten dricka rikligt med vatten (cirka 500

Läs mer

SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer.

SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. Reader Eject Reader Analyzer och Strep A FIA SNABBREFERENS Endast avsedd för användning med Sofia Analyzer. TESTPROCEDUR Alla prover måste ha rumstemperatur innan testet startar. Utgångsdatum: Kontrollera

Läs mer

Kvalitetssäkring och Validering Molekylära Metoder. Susanna Falklind Jerkérus Sektionen för Molekylär Diagnostik Karolinska Universitetslaboratoriet

Kvalitetssäkring och Validering Molekylära Metoder. Susanna Falklind Jerkérus Sektionen för Molekylär Diagnostik Karolinska Universitetslaboratoriet Kvalitetssäkring och Validering Molekylära Metoder Susanna Falklind Jerkérus Sektionen för Molekylär Diagnostik Karolinska Universitetslaboratoriet Vem/Vad styr oss? 98/79/EG - IVD direktivet Lagen (1993:584)

Läs mer

Fram till dess att korrigerande åtgärder finns tillgängliga ber vi dig att följa dessa anvisningar:

Fram till dess att korrigerande åtgärder finns tillgängliga ber vi dig att följa dessa anvisningar: Februari 2014 SÄKERHETSMEDDELANDE Viktig information om de helautomatiska blodkoagulationsanalysatorerna i CS-serien Bästa Sysmex-kunder Detta brev innehåller information om felaktiga faktor VIII-resultat

Läs mer

Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml

Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml Laboratoriemetod för att manuellt rena DNA från ett prov på 0,5 ml För att rena genomiskt DNA från insamlingssatser tillhörande Oragene och ORAcollect -familjerna. Besök vår hemsida, www.dnagenotek.com,

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

Inställning av Nepomuk skrivbordssökning. Sebastian Trueg Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll

Inställning av Nepomuk skrivbordssökning. Sebastian Trueg Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll Inställning av Nepomuk skrivbordssökning Sebastian Trueg Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 4 1.1 Grundinställningar..................................... 4 1.2 Indexerar...........................................

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Bruksanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Renad matrissubstans för matrisstödd laserdesorption och laserjonisering med löptidsmätt masspektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkter är utformade för att stödja

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande IMMULITE 2000 IMMULITE 2000 XPi Viktigt säkerhetsmeddelande 3022/ 044 FSCA IMI 14-02 Mars 2015 Problem med flaskor för vatten och flytande avfall Enligt våra noteringar kan ditt laboratorium ha mottagit

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

För användning vid preparering och isolering av renade lymfocyter direkt från helblod BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-TT.

För användning vid preparering och isolering av renade lymfocyter direkt från helblod BIPACKSEDEL. För in vitro-diagnostik PI-TT. För användning vid preparering och isolering av renade lymfocyter direkt från helblod BIPACKSEDEL För in vitro-diagnostik PI-TT.610-SE-V5 Bruksanvisning Avsedd användning Reagenset T-Cell Xtend är avsett

Läs mer

ChromoQuant In vitro diagnostiskt test kit för analys av vanligen förekommande aneuploidier i kromosomerna 13, 18 och 21 samt i X och Y.

ChromoQuant In vitro diagnostiskt test kit för analys av vanligen förekommande aneuploidier i kromosomerna 13, 18 och 21 samt i X och Y. Bruksanvisning revision 6 (December 2008) ChromoQuant In vitro diagnostiskt test kit för analys av vanligen förekommande aneuploidier i kromosomerna 13, 18 och 21 samt i X och Y. Se förpackning Se förpackning

Läs mer

Användarmanual Brunskog Transportbokning.

Användarmanual Brunskog Transportbokning. Användarmanual Brunskog Transportbokning. Det finns två typer av användare i Brunskog Transportbokning. En enkel användare som endast kan boka en sändning och som inte har tillgång till de övriga funktioner

Läs mer

Handbok för therascreen BRAF RGQ PCR-kit

Handbok för therascreen BRAF RGQ PCR-kit november 2013 Handbok för therascreen BRAF RGQ PCR-kit 24 Version 1 För in vitro-diagnostisk användning För användning med instrumentet Rotor-Gene Q MDx 5plex HRM 870211 QIAGEN Manchester Ltd, Skelton

Läs mer

Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser. April 2015

Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser. April 2015 Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser April 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGISTRERING... 1 Klinikens och kontaktpersonens uppgifter... 2 Lägg till ny CT-skanner... 3 Begäran om ny skannermodell...

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Polymerase Chain Reaction

Polymerase Chain Reaction Polymerase Chain Reaction The Polymerase Chain Reaction Molekylärbiologisk metodik T3 ht 11 Märit Karls Kunskapsmål för detta avsnitt Från kursplan: Studenten skall kunna: förklara grundläggande principer

Läs mer

Coatest SP Factor VIII 82 4086 63 Swedish revision 12/2004

Coatest SP Factor VIII 82 4086 63 Swedish revision 12/2004 AVSETT ÄNDAMÅL Kitet är avsett för fotometrisk bestämning av faktor VIII-aktivitet i plasma, antikoagulerad med citrat vid diagnostisering av FVIII-brist eller för monotorering av patienter i substitutionsterapi

Läs mer

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar

LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar LVFS 2003:11 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV I. Allmänna krav 1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar patienternas kliniska tillstånd eller säkerhet, användarnas

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster

Lathund. Fakturering via fil i Tandvårdsfönster 1 (8) Lathund i Tandvårdsfönster Sida 1/8 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd vård... 4 2.1 Portalen...

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variant Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Variant Version: 12.1 Innehåll MAMUT ENTERPRISE VARIANT... 1 PRODUKTVARIANTER...

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Smartair System. TS1000 Version 4.23

Smartair System. TS1000 Version 4.23 Smartair System TS1000 Version 4.23 Denna manual är ett komplement till: 2069-1001 Smartair System Installations och driftsättningsmanual version 4.20A Denna manual beskriver nyheter i Smartair TS1000

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Detektion av Borrelia burgdorferi IgG. med hjälp av ELISA

Detektion av Borrelia burgdorferi IgG. med hjälp av ELISA Umeå Universitet Biomedicinska analytikerprogrammet Detektion av Borrelia burgdorferi IgG med hjälp av ELISA Årskull: Laborationsrapport i immunologi termin 3 Laborationsdatum: Inlämnad: Godkänd: Handledare:

Läs mer

Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter

Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter Vad, När, Var och Hur? Jessica Ögren Länssjukhuset Ryhov Juni 2012 Molekylärbiologiska metoder De senaste två decennierna har molekylärbiologiska tekniker

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

CVI ANALYZER V 1.2.0.X

CVI ANALYZER V 1.2.0.X Del nr 6159939235 Utgåva nr 07 Datum 01/2016 Sida 1 / 20 CVI ANALYZER V 1.2.0.X Bruksanvisning Software Part number CVI ANALYZER 1 user 6159276960 CVI ANALYZER 5 users 6159276970 CVI ANALYZER 25 users

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8

TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8 1 TES Mobil Användarmanual 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion... 3 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil?... 3 1.2 Vad är en RFID-tag?... 3 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner... 3 1.4 Rekommendationer

Läs mer

VÄGLEDNING Hur man fyller i Excel-bladet

VÄGLEDNING Hur man fyller i Excel-bladet Europeiska kommissionen GENERALDIREKTORAT GD MILJÖ GD KLIMATPOLITIK VÄGLEDNING Hur man fyller i Excel-bladet Europeiska kommissionen, B-1049 Bryssel Belgien, tfn: 32 22991111 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan

Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan Version 1.1, 2016-05-20 Innehåll Instruktion Ansökan om utbetalning Min ansökan... 1 Förutsättningar att skapa en utbetalningsansökan... 1 1 Logga in i Min

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch 70 80 60 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 40 20 30 Manual 2 Installation Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch Bankgirot

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning

Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Sharp Remote Device Manager Bruksanvisning Den här handboken beskriver hur du använder Sharp Remote Device Manager (SRDM). INLEDNING... 2 SHARP REMOTE DEVICE MANAGER (SRDM)... 3 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING

Läs mer

Datum 11 april 2016. Påverkade produkter. Förklaring av problem och påverkan på resultat. Förekomstfrekvens. Lösning. Åtgärder som krävs

Datum 11 april 2016. Påverkade produkter. Förklaring av problem och påverkan på resultat. Förekomstfrekvens. Lösning. Åtgärder som krävs BRÅDSKANDE VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE TILL MARKNADEN Potentiell provuppmätningsavvikelse på VITROS Systems vid användning av programvaruversion 3.2.2 och lägre Omedelbar åtgärd krävs Datum 11 april 2016

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innehåll F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Hantera prenumeration...4 1.2 Så här kontrollerar du att datorn är skyddad...4 1.2.1

Läs mer

Gör så här för att rapportera:

Gör så här för att rapportera: Cykla och gå till jobbet 2012 Gör så här för att rapportera: OBS! Se till att du har anmält dig innan du gör detta. Om du inte vet hur man gör, klicka här. Steg 1: Skriv ut redovisningspapperet Gå till

Läs mer

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk manual Maxwell 16 Blood DNA Purification System Varning - hantera kassetterna med försiktighet, förseglingens kanter kan vara vassa. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA Medicinsk utrustning för

Läs mer

Metodbeskrivning hcg kassett och hcg Strip, urin, Analyz

Metodbeskrivning hcg kassett och hcg Strip, urin, Analyz Metodbeskrivning hcg kassett och hcg Strip, urin, Analyz Indikation Graviditet Medicinskbakgrund Humant koriongonadotropin (hcg) är ett glykoproteinhormon som utsöndras av moderkakan när den utvecklas

Läs mer

Sample & Assay Technologies. artus C. trachomatis TM PCR Kit Handbok. Januari 2015. Kvantitativ in vitro-diagnostik

Sample & Assay Technologies. artus C. trachomatis TM PCR Kit Handbok. Januari 2015. Kvantitativ in vitro-diagnostik Januari 2015 artus C. trachomatis TM PCR Kit Handbok 24 (Katalog nr. 4552163) 96 (Katalog nr. 4552165) Kvantitativ in vitro-diagnostik För användning tillsammans med ABI PRISM 7000, 7700 och 7900HT Sequence

Läs mer

Validering och Verifiering: Vad är det och hur bör det utföras? Kerstin Elvin EQUALIS användarmöte 18 april 2013

Validering och Verifiering: Vad är det och hur bör det utföras? Kerstin Elvin EQUALIS användarmöte 18 april 2013 Validering och Verifiering: Vad är det och hur bör det utföras? Kerstin Elvin EQUALIS användarmöte 18 april 2013 Vad är det????? Validering Engelskans validate göra giltigt, bekräfta. Validering fastställer

Läs mer

Quantiferon-TB Gold Plus

Quantiferon-TB Gold Plus Quantiferon-TB Gold Plus Verifiering av metoden, svarsrutiner, problem och fallgropar Torbjörn Kjerstadius 2017-03-14 Vad är Quantiferon-TB Gold Plus? Quantiferon TB-Gold Plus (QFT) är en Interferon Gamma

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

Vane-Log. Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument. Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg)

Vane-Log. Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument. Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg) Vane-Log Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg) Tel: 031-28 99 20 Fax: 031-68 16 39 E-post: support@geotech.se Hemsida: http://www.geotech.se

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum KALKYLERING MED MICROSOFT OFFICE EXCEL... 4 Användning av funktioner i Microsoft Excel... 4 LETARAD FUNKTIONEN... 5 OM funktionen... 8 Mer Diagramhantering...10

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

DNA FRÅN BLOD & KINDCELLER

DNA FRÅN BLOD & KINDCELLER EQUALIS Användarmöte, Molekylärdiagnostik 2012 Quality Hotel, Ekoxen, Linköping 7 8 november, 2012 DNA FRÅN BLOD & KINDCELLER Majid Osman, kemist, PhD Klinisk kemi, Linköping DNA stabilitet Provtagning

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Viktig produktsäkerhetsinformation

Viktig produktsäkerhetsinformation 2011-10-13 Viktig produktsäkerhetsinformation UniCel DxI system för immunanalys* Alla versioner av programvaran * Inklusive de fristående UniCel DxI 600 och 800-systemen, och de integrerade UniCel DxC

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.1.1 Innehållsförteckning 1 Användningsområde...1 2 Inställningar för enkät...1 2.1 Fliken Allmänt...1 2.2 Fliken frågor...2 2.2.1 Gemensamma inställningar:... 2 2.2.2

Läs mer

/LGM. Amplifiering och analys av humant mitokondrie-dna med hjälp av PCR teknik och agarosgelelektrofores

/LGM. Amplifiering och analys av humant mitokondrie-dna med hjälp av PCR teknik och agarosgelelektrofores 2008-01-18/LGM Amplifiering och analys av humant mitokondrie-dna med hjälp av PCR teknik och agarosgelelektrofores Syfte: Med två olika DNA extraktionsmetoder försöka få fram tillräckligt mycket celler

Läs mer

Framtida tekniker MLPA (Multiplex Ligation Probe Amplification) med tillämpning inom Talassemi. Dick Nelson Klinisk kemi, Labmedicin Skåne

Framtida tekniker MLPA (Multiplex Ligation Probe Amplification) med tillämpning inom Talassemi. Dick Nelson Klinisk kemi, Labmedicin Skåne Framtida tekniker MLPA (Multiplex Ligation Probe Amplification) med tillämpning inom Talassemi. Dick Nelson Klinisk kemi, Labmedicin Skåne α-talassemi 4 genotyper Wild type αα / αα - - α + -talassemi α

Läs mer

Bruksanvisning för Mac

Bruksanvisning för Mac Bruksanvisning för Mac Innehållsförteckning Komma igång... 1 Använda Mac Reformatting Tool (Omformateringsverktyg för Mac)... 1 Installation av FreeAgent... 4 Säker utmatning av enheter... 9 Hantering

Läs mer

En bioinformatisk genjakt

En bioinformatisk genjakt En bioinformatisk genjakt Efter en ide från: CUSMOBIO, Milano, Italien. Hur man kan söka i databaser efter information om en gen som kan ge ökad risk för bröstcacer. Bakgrund Människor utan symptom men

Läs mer

emboliserande läkemedelseluerande partikel STERIL ENDAST FÖR ENGÅNGSBRUK ICKE-PYROGEN

emboliserande läkemedelseluerande partikel STERIL ENDAST FÖR ENGÅNGSBRUK ICKE-PYROGEN BRUKSANVISNING DC Bead M1 emboliserande läkemedelseluerande partikel STERIL ENDAST FÖR ENGÅNGSBRUK ICKE-PYROGEN BESKRIVNING: DC Bead M1 M1, tillverkas av DC Bead M1 kan binda och eluera irinotekan och

Läs mer

Conferencing. Novell. Conferencing 1.0. novdocx (sv) 6 April 2007 STARTA CONFERENCING-KLIENTEN: LOGGA IN: Juli 2007. Conferencing Snabbstartguide

Conferencing. Novell. Conferencing 1.0. novdocx (sv) 6 April 2007 STARTA CONFERENCING-KLIENTEN: LOGGA IN: Juli 2007. Conferencing Snabbstartguide Conferencing Snabbstartguide Novell Conferencing 1.0 Juli 2007 SNABBSTART www.novell.com Conferencing Novell Conferencing använder Conferencing-teknologi. Termen "Conferencing" i det här bladet avser alla

Läs mer

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas

Aktiviteter markeras som borttagna i databasen istället för att raderas Vad är nytt i Easy Planning 6.61 Detta är en större uppdatering som innehåller ett antal förbättringar samt en del nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till denna version. 1.

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05

KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 KARLSBORGS ENERGI AB ADSL INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2010.05 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 4 2. ANSLUT DITT MODEM... 4 3. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING...

Läs mer

BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE ÅTERKALLANDE Simplexa Flu A/B & RSV Direct assay MOL2650

BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE ÅTERKALLANDE Simplexa Flu A/B & RSV Direct assay MOL2650 2014-02-04 BRÅDSKANDE: SÄKERHETSMEDDELANDE ÅTERKALLANDE Simplexa Flu A/B & RSV Direct assay MOL2650 , Syftet med detta

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

1 Photo Story Steg 1 - Hämta och fixa dina bilder

1 Photo Story Steg 1 - Hämta och fixa dina bilder 1 Photo Story Microsoft Photo Story är ett program för att skapa bildberättelser. Det är gratis att ladda hem från Microsofts webbplats för Photo Story. Programmet fungerar bara om du har Windows XP. Se

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

MATCH IT! Antikroppmjukvara Snabb Referensguide

MATCH IT! Antikroppmjukvara Snabb Referensguide MATCH IT! Antikroppmjukvara Snabb Referensguide För användning med IMMUCOR LIFECODES Antikropptest För invitrodiagnostik 1 LC1456SV.1 (09/15) Denna handbok är skriven för användning med MIAB MATCH IT!

Läs mer

Bladder Scanner ldkfælskfælksdfæksdæffk

Bladder Scanner ldkfælskfælksdfæksdæffk Reviderad bruksanvisning Jsdfksdfklsædlfkæfkfkælsdkfæl Bladder Scanner ldkfælskfælksdfæksdæffk Bruksanvisning Tuber & masker Nåle Transducer overtræk Bladder Scanner mäter blåsvolymen med ultraljud. Bladder

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system INSTALLATIONSGUIDE Uppdatering av ditt Mamut-system DETALJERAD GUIDE OM HUR DU STEG-FÖR-STEG UPPDATERAR DIN VERSION AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRÅN VERSION 9.0 ELLER SENARE Mamut Kunskapsserie, nr. 5-2007

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14.

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 6 Nyheter 7 Dagböcker 8 Meddelanden 11 Statistik 12 Mål 13 Evenemang 14 Profilsida 16 Sjukvårdande yta 17 1 Registrering

Läs mer

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel SMS REMINDER Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel Idag har det blivit alltmer populärt att tillhandahålla tjänsten att påminna kunder och medlemmar om kommande möten eller besök via SMS eller

Läs mer