TheraScreen : K-RAS Mutation Kit För detektion av sju mutationer i K-RAS-genen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TheraScreen : K-RAS Mutation Kit För detektion av sju mutationer i K-RAS-genen"

Transkript

1 TheraScreen : K-RAS Mutation Kit För detektion av sju mutationer i K-RAS-genen För användning på Roche LightCycler 480 Real-Time PCR System (Instrument II) (Katalognr: ) och Applied BioSystems 7500 Real-Time PCR System (artikelnummer: ) Innehåller användarmanualen till LightCycler Adapt Software v1.1 från Roche Diagnostics (katalognr ) för TheraScreen : K-RAS Mutation Kit CE-IVD Bruksanvisning Produktkoder Kitstorlek DxS produktkod Roche Diagnostics beställningsnummer 20 reaktioner KR reaktioner KR Instruktionsversion: DU001g Reviderad: maj 2009 Förvaras vid 18 C till 25 C Page 1 of 37

2 Innehåll 1. Avsedd användning/användningsändamål Sammanfattning och förklaring av testet Tekniska principer Reagens VARNINGAR OCH SÄKERHETSÅTGÄRDER Förvaring, stabilitet och transportvillkor Instrument Prover K-RAS mutationsdetektionsprotokoll Begränsningar för testet Analyseffektens egenskaper Teknisk assistans Information om tillverkare och distributörer Datum för den senaste revideringen Referenser Meddelanden till köparen: Sida 2 av 37

3 VIKTIGT: Läs dessa instruktioner noggrant och bekanta dig med alla komponenter i K-RAS-kitet innan du använder det. 1. Avsedd användning/användningsändamål Avsedd användning DxS TheraScreen : K-RAS Mutation Kit (K-RAS-kitet) är ett in vitrodiagnostiskt test avsett för detektion av sju somatiska mutationer i K-RASonkogenen. Det ger en kvalitativ bedömning av mutationsstatusen. K-RASkitet ska användas av utbildad personal i en professionell laboratoriemiljö med DNA-prov som har extraherats från formalinfixerad och paraffininbäddad kolorektal vävnad. Användningsändamål Resultaten av K-RAS-kitet ska hjälpa läkarna att identifiera patienter med kolorektal cancer som kanske inte svarar på behandling med antiepidermal tillväxtfaktorreceptor (EGFR), t.ex. panitumumab eller cetuximab. K-RAS-kitet ska inte användas för att diagnostisera kolorektal cancer. Det är avsett som ett komplement till andra relevanta prognosfaktorer som används för att söka ut patienter som är lämpade för behandling med anti- EGFR-terapi, beroende på patientens mutationsstatus. Patientens mutationsstatus, liksom även andra sjukdomsfaktorer, kommer att bedömas av en läkare för att man ska kunna välja rätt behandling. Beslut om behandling för cancerpatienter får inte enbart baseras på K-RAS-mutationsstatus. 2. Sammanfattning och förklaring av testet K-RAS-kitet är en CE-märkt diagnosutrustning som uppfyller kraven i Europeiska unionens direktiv 98/79/EC om medicinsk utrustning för in vitrodiagnostik. Mutationer i K-RAS-onkogenen förekommer ofta i cancerformer hos människor. (1-4) Förekomsten av de här mutationerna korrelerar med bristande respons på vissa cancerterapier med EGFR-hämmare hos patienter med metastatisk kolorektal cancer (5-10)(14-21). Sju mutationer i K-RAS-genen kan detekteras i en bakgrund med vildtypgenomiskt DNA i en realtids-pcr-analys baserad på DxS Scorpions teknik. Metoden är mycket selektiv. Förutsatt att det finns tillräckligt med DNA-kopior är detektion av ca 1 % mutant i en bakgrund med vildtypgenomiskt DNA möjlig. K-RAS-kitet kommer att upptäcka sju K-RAS-mutationer i kodonerna 12 and 13 i K-RAS-onkogenen, så som det visas i tabell 1. Sida 3 av 37

4 Tabell 1: K-RAS-mutationer detekterade av DxS-kitet COSMIC-ID har hämtats från databasen Catalogue of Somatic Mutations in Cancer Mutation Basskifte Cosmic-ID Gly12Ala (GGT>GCT) 522 Gly12Asp (GGT>GAT) 521 Gly12Arg (GGT>CGT) 518 Gly12Cys (GGT>TGT) 516 Gly12Ser (GGT>AGT) 517 Gly12Val (GGT>GTT) 520 Gly13Asp (GGC>GAC) Tekniska principer K-RAS-kitet kombinerar två tekniker, ARMS och Scorpions (11, 12, 13), för att detektera mutationer i realtids-pcr-analyser. ARMS Allel- eller mutationsspecifik amplifiering uppnås av ARMS. Taq DNApolymeras är extremt effektivt när det gäller att skilja på en matchning och en felmatchning vid 3 -änden av en PCR-primer. Specifikt muterade sekvenser kan amplifieras selektivt, även i prov där majoriteten av sekvenserna inte bär på mutationen på grund av: att primern är helt matchad. Amplifieringen fortsätter då med full effekt. att 3 -basen inte matchar. Då sker endast bakgrundsamplifiering på låg nivå. Scorpions Detektion av amplifiering utförs genom att använda Scorpions. Scorpions är bifunktionella molekyler med en PCR-primer som är kovalent bunden till en prob. Fluoroforen i den här proben samverkar med en quencher, även den integrerad i proben, som minskar fluorescensen. Under en PCR-reaktion när proben binds till ampliconen separeras fluoroforen och quenchern. Detta leder till en ökning av fluorescens från reaktionsröret. Dataanalys: Ct-metod Scorpions realtids-analyser använder det antal PCR-cykler som krävs för att detektera en fluorescenssignal över en bakgrundssignal, som ett mått på de målmolekyler som förekommer i början av reaktionen. Den punkt där signalen upptäcks över bakgrundsfluorescensen kallas "cykeltröskelvärde" (Cycle threshold, Ct). Provets Ct-värden beräknas som skillnaden mellan mutationsanalysens Ct och kontrollanalysens Ct från samma prov. Prov klassas som mutationspositiva om de ger ett Ct-värde lägre än 1 % Ct -värdet för den analysen. Sida 4 av 37

5 Över det här värdet kan provet antingen innehålla mindre än 1 % mutation (bortom gränsen för analyserna) eller vara mutationsnegativt. Om ARMS-primers används kan ineffektiv priming ske, vilket ger ett väldigt sent bakgrunds-ct från DNA som inte innehåller mutation. Alla Ct-värden som är beräknade genom bakgrundsamplifiering kommer att vara större än 1 % Ct-värdena och provet kommer att klassas som mutationsnegativt. K-RAS-kitet är CE-märkt för in vitro-diagnostisk användning, antingen på Roche Diagnostics LightCycler 480 Real-Time PCR System (Instrument II) (LightCycler 480 Instrument) 96 brunnar, Roche-artikelnummer: eller Applied BioSystems 7500 Real-Time PCR System, artikelnummer (ABI7500). För LightCycler 480 Instrument måste K-RAS-kitet användas I kombination med LightCycler Adapt Software v1.1 för TheraScreen K-RAS Mutation Kit CE-IVD (LightCycler Adapt Software). Programmet har utvecklats för att automatisera fastställningen av ett positivt eller negativt amplifieringsdiagram och beräknar en passande tröskel som man kan få Ct-värden ifrån. De används för att beräkna Ct-provvärdena som jämförs med 1 % gränsvärdena. Programmet rapporterar ett positivt eller negativt mutationsresultat och avlägsnar all form av subjektivitet från analysen och tolkningen av data för K-RAS-kitet. Format för K-RAS-kitet Åtta analyser ingår i K-RAS-kitet. En kontrollanalys. Sju mutationsanalyser. Samtliga reaktionsmixar innehåller en exogen kontrollanalys (internkontroll) märkt med HEX (som ska detekteras av JOE-detektorn på ABI7500). Den kontrollerar förekomsten av hämmare som kan leda till att ett falskt negativt resultat uppstår. Kontrollanalys Kontrollanalysen, märkt med FAM, används för att bedöma den totala mängden DNA i ett prov. Kontrollanalysen amplifierar ett område av exon 4 i K-RAS-genen. Primrarna och proberna har utformats på så vis att de undviker kända K-RAS-polymorfismer. Mutationsanalyser Varje mutationsanalys, märkt med FAM, innehåller en Scorpion- samt en ARMS-primer för urskiljning mellan vildtyps-dna och mutant-dna som detekteras med en realtids-pcr-analys. Sida 5 av 37

6 4. Reagens K-RAS-kitet innehåller tillräckligt mycket reagens för att det ska gå att utföra kvalitetsbedömning av prover och genomföra K-RAS-analyser för upp till 20 eller 80 reaktioner, beroende på kitets storlek. Kitstorlek DxS produktkod Roche Diagnostics beställningsnummer 20 reaktioner KR reaktioner KR Antalet prover som kan testas beror på provbatchstorleken. Tabell 2: Innehåll i K-RAS-kitet 20 Reagens som medföljer reaktioner 80 reaktioner Rör Volum Volum Kontrollreaktionsmix 1300 µl 5200 µl 1 12ALA reaktionsmix 650 µl 2600 µl 2 12ASP reaktionsmix 650 µl 2600 µl 3 12ARG reaktionsmix 650 µl 2600 µl 4 12CYS reaktionsmix 650 µl 2600 µl 5 12SER reaktionsmix 650 µl 2600 µl 6 12VAL reaktionsmix 650 µl 2600 µl 7 13ASP reaktionsmix 650 µl 2600 µl 8 Mixad standard 300 µl 1000 µl 9 Taq DNA polymeras 60 µl 240 µl 10 Utrustning och reagens som inte ingår i K-RAS-kitet Användaren kommer att behöva följande utrustning och förbrukningsartiklar: LightCycler 480 Instrument eller ABI7500 Real-time PCR Machine, kapabla till cykling enligt definitionen i avsnitt 9; K-RAS mutationsdetektionsprotokoll. LightCycler Adapt Software v1.1 från Roche Diagnostics (katalognr ). 0,2 ml DNAse-fria PCR-plattor (LightCycler 480 Instrument Multiwell Plate 96, katalognummer , eller ABI MicroAmp Optical 96-well reaction Plate, artikelnummer , med MicroAmp Optical Adhesive Film, artikelnummer ). Sterila rör för beredning av huvudmixar. Pipetter avsedda för beredning av PCR-mix. Pipetter avsedda för fördelning av DNA-strängar. Sterilt, nukleasfritt H 2 O. Sida 6 av 37

7 5. VARNINGAR OCH SÄKERHETSÅTGÄRDER För in vitro-diagnostisk användning. K-RAS-kitet ska inte användas för att söka efter eller diagnostisera någon form av cancer, inklusive kolorektal cancer. Det är avsett som ett komplement till andra prognosfaktorer som används för att söka ut patienter som inte skulle gynnas av cancerbehandling med anti-egfr. Behandling av cancerpatienter ska inte enbart baseras på K-RASgenmutationsstatus. En läkare ska bedöma patientens mutationsstatus tillsammans med andra sjukdomsfaktorer. Innehållet i K-RAS-kitet kan frysas/tinas upp till 8 gånger utan att analyseffekten avtar. K-RAS-kitreagens FÅR INTE frysas/tinas fler än 8 gånger. Observera att tumörproverna inte är homogena och att data från ett tumörprov kanske inte stämmer överens med andra sektioner från samma tumör. Tumörprover kan även innehålla tumörfri vävnad. DNA från tumörfri vävnad förväntas inte innehålla K-RAS-mutationer som detekteras av K-RAS-kitet Alla analyser i K-RAS-kitet ger korta PCR-produkter. K-RAS-kitet fungerar emellertid inte på mycket fragmenterat DNA. DNA-bedömningar bör baseras på PCR och kan variera i kvantifiering beroende på avläsningar av optisk densitet. Extra kontrollreaktionsmix medföljer för bedömning av kvalitet och kvantitet av DNA i prov innan K-RAS-kitet körs. K-RAS-kitets reagens har spätts ut optimalt. Ytterligare utspädning av reagens rekommenderas inte, eftersom det leder till en sämre effekt. Att använda mindre än 25 µl reaktionsvolym rekommenderas inte, eftersom risken för falskt negativa resultat då ökar. Alla reagens i K-RAS-kitet har utformats särskilt för att användas med de angivna testerna. För att bästa effekt ska kunna garanteras får K-RAS-kitets reagens inte bytas ut mot något annat. För garanterad optimal aktivitet och effekt ska Scorpion-primers (liksom alla fluorescentmärkta molekyler) skyddas mot ljus så att de inte drabbas av fotoblekning. Var extra försiktig och undvik att PCR-reaktionerna kontamineras av syntetiskt kontrollmaterial. Du bör använda separata, speciellt tilldelade pipetter när du framställer reaktionsmixar och tillsätter DNA-strängar. Beredning och fördelning av reaktionsmixar ska utföras i ett område avskiljt från området där strängar tillsätts. Rören får aldrig öppnas efter en PCR-reaktion. Sida 7 av 37

8 Varje analys som ingår i K-RAS-kitet har sin egen karakteristik. Beräkningen av resultatet måste göras med rätt analysparametrar som referens (se avsnittet Rapport/Tolkning av data). Mutations-Ct-värden på 38 eller mer måste räknas som negativa eller under kitets gränser. Analysen innehåller en exogen kontrollreaktion (internkontroll) förutom den aktuella reaktionen (se avsnittet Tekniska principer). Om båda analyserna har misslyckats måste dessa data kasseras, eftersom det kan förekomma hämmare som kan leda till falskt negativa resultat. Utspädning av provet kan minska effekten hos hämmarna men leder även till utspädning av DNA. Generella säkerhetsåtgärder bör vidtas i laboratoriet, t.ex. (men inte enbart) följande: a) Pipettera inte med munnen b) Rök, ät och drick inte i områden där prov eller kitreagens hanteras c) Tvätta händerna efter att testet har utförts Använd enbart det Taq-polymeras (Taq) som ingår i kitet. Ersätt det inte med Taq från andra kit av samma eller annan typ, eller med Taq från andra leverantörer. För att minimera antalet frysnings-/upptiningscykler bör du inte tina hela kitet varje gång. Tina istället bara de reagens som krävs för varje separat körning. Säkerhetsinformation Varning: Alla kemikalier och allt biologiskt material bör betraktas som potentiellt farliga. Prover är potentiellt smittsamma och måste därför hanteras med största försiktighet. K-RAS-kitet bör enbart användas av personer som har utbildning i motsvarande laboratorietekniker. När du jobbar med komponenterna i det här K-RAS-kitet ska du alltid ha på dig en lämplig labbrock, engångshandskar och säkerhetsglasögon. Efter användning ska K-RASkitets komponenter kasseras som kliniskt avfall. 6. Förvaring, stabilitet och transportvillkor Förvaring Allt innehåll i K-RAS-kitet bör omedelbart efter att det har mottagits förvaras mörkt i 18 C till 25 C, i en frys med konstant temperatur. Undvik att frysa/tina upp innehållet av K-RAS-kitet i onödan. Sida 8 av 37

9 Stabilitet Använd inte K-RAS-kitet efter det angivna utgångsdatumet. Innehållet i K-RAS-kitet är stabilt fram till utgångsdatumet om det förvaras under de rekommenderade förvaringsvillkoren och i originalförpackningen. Innehållet i K-RAS-kitet kan frysas/tinas upp till 8 gånger utan att analyseffekten avtar. K-RAS-kitreagens FÅR INTE frysas/tinas fler än 8 gånger. Leveransvillkor Innehållet i K-RAS-kitet levereras på torris och bör vara fruset vid ankomst. Kontakta ditt lokala Roche Diagnostics-kontor i följande fall: K-RAS-kitet är inte fruset vid ankomst, den yttre förpackningen har öppnats under transporten eller det saknas en bipacksedel, en bruksanvisning eller ett reagens i leveransen. Se avsnitt 12, Teknisk assistans, för kontaktuppgifter. 7. Instrument Se instrumentets bruksanvisning för kompletta instruktioner för installationen och användning av realtids-pcr-instrumentet. 8. Prover Provmaterialet måste vara mänskligt, genomiskt DNA taget från formalinfixerade och paraffininbäddade kolorektala tumörprover. Provtagning och förberedelse 1. Provtransport Standardmässig patologisk metod för att garantera provets kvalitet. 2. Rekommenderad process för provextraktion: Vid DNA-extraktion, använd Qiagen QIAamp DNA FFPE tissue kit (katalognummer 56404). Följande tillägg till Qiagen-protokollet måste användas: FFPE-sektioner måste samlas på objektglas. Överflödigt paraffin måste skrapas bort från vävnadssektionerna med en ny, steril skalpell. Skrapa ner vävnadsmaterial i microcentrifugrör med hjälp av en ny skalpell för varje prov som ska extraheras. Nedbrytning av proteinas K måste pågå tills den är helt avslutad. Detta kan ta upp till 48 timmar. Proverna måste elueras i 200 µl ATE-buffert från Qiagenextraktionskitet. Samtliga alternativa metoder av provberedning måste godkännas av slutanvändaren. 3. Förvaring av extraherat DNA: Förvara vid 20 C innan analys. Sida 9 av 37

10 Protokoll för provbedömning En extra kontrollanalysmix medföljer i K-RAS-kitet och måste användas för att bedöma den totala mängden DNA i ett prov. Kontrollanalysen amplifierar ett område av exon 4 i K-RAS-genen. Prover ska förberedas med endast kontrollanalysen med den mixade standarden som positiv kontroll och vatten som kontroll utan strängar. Observera att för att uppnå optimal användning av reagens i K-RAS-kitet måste proverna indelas i batchar. Alla experimentkörningar måste innehålla kontroller. Om prov testas individuellt krävs mer reagens, vilket leder till att färre prover kan testas med K-RAS-kitet. Protokoll för provbedömning förberedelse av platta 1. Tina kontrollreaktionsmixen och den mixade standarden från K-RASkitet i rumstemperatur. Blanda varje lösning genom att vända varje rör 10 gånger efter tining för att undvika lokala saltkoncentrationer. Bered tillräckligt med mixar för DNA-proven, en mixad standard-reaktion och en kontrollreaktion utan strängar, samt ytterligare 2 reaktioner. 2. För att skapa huvudmixen, använd mängden reagens per reaktion enligt tabell 3. Tabell 3: Huvudmixvolymer för kontrollanalys Analys Huvudmix Reaktionsmix Taq (µl)x1 (µl)x1 Kontrollanalys 19,8 0,2 3. Vortexa INTE Taq eller någon annan reaktionsmix som innehåller Taq, eftersom det kan leda till att enzymet inaktiveras. 4. Kontrollera att Taq har rumstemperatur innan det används. Snurra flaskan för att säkerställa att all Taq har samlats på botten av flaskan och pipettera sedan genom att placera pipettspetsen precis under ytan på Taq för att minimera risken för att spetsen täcks med överflödigt Taq. 5. Blanda huvudmixen genom att pipettera försiktigt upp och ned. 6. Tillsätt omedelbart 20 µl av kontrollhuvudmixen i varje reaktionsbrunn. 7. Tillsätt omedelbart 5 µl prov, mixad standard eller vatten (för kontrollerna utan strängar) i reaktionsbrunnarna. 8. Plattan måste beredas med den mixade standarden tillsatt i brunn A1 och kontroll utan strängar (vatten) tillsatt i A2. Alla andra brunnar som används måste innehålla proven. 9. Förslut och snurra PCR-plattan en kort stund för att samla reagensen på botten av brunnarna. 10. Läs instruktionerna om förberedning av instrumentet för den aktuella plattformen. Sida 10 av 37

11 Protokoll för provbedömning Bruksanvisning för LightCycler 480 Instrument 1. Placera omedelbart plattan i LightCycler 480 Instrument. 2. Klicka på programikonen för LightCycler 480 Software på skrivbordet till arbetsstationen som är ansluten till instrumentet. Logga in i programmet och välj "New Experiment from Template" i översiktsfönstret. Välj "K-RAS LC480II Run Template" i "run templates"-listan. Strängen kommer att ha följande parameterar: 1. Detektionsformat är "DxS IVD Assays". 2. Reaktionsvolym är Ett inledande uppehåll vid 95 C i 4 minuter. 4. En 2-stegsamplifiering för 45 cykler med en denaturering vid 95 C i 30 sekunder och hybridisering vid 60 C i 1 minut. Mätningen av fluorescens är en enskild mätning vid 60 C-steget. 3. Välj fliken "Sample Editor" och sedan under "Step 1: Select Workflow" markerar du kryssrutan "Abs Quant". Kontrollera att båda filtren ( nm och nm) är markerade under "Select Filter Combinations". Ange provnamnen under Step 2 och Step 3. Quantification Sample Type ska vara angiven som "unknown". Replikatkolumnen ska lämnas tom. 4. Välj knappen "Experiment" och klicka på knappen "Start Run" för att spara experimentet och starta cyklingen. 5. När körningen är avslutad, markera "Analysis"-knappen och välj "Abs Quant/2nd Derivative Max" från fönstret "Create New Analysis". Acceptera standarderna i fönstret "Create New Analysis". Kontrollera att "Filter Comb"-knappen står på " " och klicka på "Calculate"- knappen. Ct-värdena visas i "Samples"-tabellen. 6. Klicka på "Filter Comb"-knappen och byt filtren till nm. Klicka på "Calculate"-knappen för att erhålla Ct-värdena för den exogena kontrollen från "Samples"-tabellen. Protokoll för provbedömning förberedning av ABI7500 Instrument 1. Placera omedelbart plattan i ABI7500 Instrument. 2. Markera ikonen för 7500 System Software på skrivbordet till arbetsstationen som är ansluten till instrumentet. Öppna en ny körfil från menyn File i 7500 Sequence Detection Software version Välj "Standard Curve (Absolute Quantification)" under "Assay". Välj "Standard 7500" under "Run Mode". Sida 11 av 37

12 4. Gå till detektorns konfigurationsfönster genom att klicka på "Next"- knappen. Lägg till en FAM- och en JOE-detektor med quenchers som är inställda på "none" i detektorlistan. Om de här detektorerna inte redan existerar ska du klicka på knappen "New Detectors" och skapa en FAM- och en JOE-detektor med quenchern inställd på "none". 5. Ställ in "Passive Reference" på "None" och klicka på "Next"-knappen. 6. Markera hela plattan och markera kryssrutorna för FAM- och JOEdetektorerna för att försäkra dig om att båda färgerna övervakas i båda brunnarna. Klicka på "Finish"-knappen. 7. Ställ in cyklingen enligt tabell 4 under fliken "Instrument". Tabell 4: Cyklingsvillkor för ABI7500 Temperatur Tid Cykler Datainsamling Steg 1 95 o C 4 min 1 Steg 2 95 o C 30 sek 60 o C 1 min 40 FAM, JOE 8. Klicka på "Start"-knappen för att spara experimentet och starta cyklingen. 9. När körningen har slutförts måste du kontrollera att den passiva referensen är inställd på "none" i brunninspektionsfönstret. Välj alla de brunnar som används på fliken Amplification Plot och välj JOE-färgen i den nedrullningsbara detektormenyn. 10. Kontrollera JOE-signalen från varje prov och jämför med JOE-signalen i NTC-brunnen. Observera alla prov som har en senare amplifieringskurva eller misslyckad amplifiering för den exogena kontrollen i jämförelse med NTC. 11. Välj alla de brunnar som används på fliken Amplification Plot och välj FAM-färgen i den nedrullningsbara detektormenyn. Använd den automatiska baseline-inställningen och manuell Ct och ställ sedan in tröskeln manuellt i mitten av den exponentiella fasen genom att använda loggskalan för Y-axeln som beskrivs i användarhandboken för ABI Klicka på "Analyse"-knappen för att erhålla Ct-värden. Sida 12 av 37

13 Tolkning av provbedömning Fastställ Ct-värdena för NTC för att garantera att det inte finns någon smitta som ger en positiv amplifiering i FAM-kanalen (Ct mindre än 40) eller en misslyckad exogen kontrollreaktion i HEX-kanalen (inget Ct), vilket indikerar problem med förberedelserna. Den mixade standarden bör ge ett kontrollanalys-ct (FAM-kanal) på på ABI7500 och 29 på LightCycler 480 Instrument. Om någon av de här 2 körningskontrollerna har misslyckats bör dessa data inte användas. Kontrollanalys-Ct 29-35: Gör försiktiga tolkningar, eftersom mutationer med väldigt låg nivå inte kan upptäckas. Kontrollanalys-Ct 35-38: Bara några få amplifierbara DNA-kopior förekommer i sådana prov och mutationer kommer troligen bara att upptäckas om de flesta kopiorna är muterade. Kontrollanalys-Ct 38: Ignorera provet eftersom det innehåller minimalt med DNA och K-RAS-kitet inte kan upptäcka mutationer. Observera att om ett prov ger ett sent kontrollanalys-ct-värde måste prov- CT-värdet för den exogena kontrollen jämföras med den exogena kontrollen för NTC. Om den exogena kontrollen för provet är försenad eller negativ i jämförelse med NTC kan en hämmare förekomma. Det är möjligt att minska effekten av en hämmare genom att spä ut provet, även om detta också leder till utspädning av DNA. Utspädning av prov: Ett kontroll-ct på < 24 skulle överbelasta mutationsanalyserna. Prov med ett kontroll-ct på < 24 måste spädas ut. Observera för LightCycler 480 Instrument att Ct-värden som har uppnåtts genom den andra derivatmetoden kan skilja sig något från de som har uppnåtts med LightCycler Adapt Software. Vi rekommenderar att koncentrerade prov späds ut för att hamna inom > 24- till < 29-intervallet (Ct-värden baserade på 7500 Sequence Detection Software eller LightCycler 480 Instrument Software), baserat på att utspädning med ½ kommer att öka Ct med K-RAS mutationsdetektionsprotokoll Läs dessa instruktioner noggrant och bekanta dig med alla komponenter i K-RAS-kitet innan du använder det. För att använda K-RAS-kitet effektivt måste prov grupperas i en batchstorlek på 10 (för att fylla en platta med 96 brunnar). Mindre batchstorlekar innebär att färre prover kan testas med K-RAS-kitet. Förberedelse för experiment med LightCycler 480 Instrument För varje DNA-prov måste kontroll- och mutationsanalyserna analyseras på samma PCR-körning för att undvika variationer mellan körningarna. 1. Tina reaktionsmixarna och mixad standard från K-RAS-kitet i rumstemperatur. Blanda varje lösning genom att vända varje rör 10 gånger efter tining för att undvika lokala saltkoncentrationer. Sida 13 av 37

14 Bered tillräckliga mixar för DNA-proven, mixad standardkontrollerna och kontrollerna utan strängar, plus 2 reaktioner per blandning extra enligt tabell 5. Tabell 5: Volymer för K-RAS-huvudmix Analys Reaktionsmix (µl)x1 Huvudmixar Reaktionsmix (µl) Taq (µl)x1 per platta (x14) Taq (µl) per platta (x14) Kontrollanalys 19,8 0,2 277,2 2,8 Mutationsanalys 19,8 0,2 277,2 2,8 2. Vortexa INTE Taq eller någon annan reaktionsmix som innehåller Taq, eftersom det kan leda till att enzymet inaktiveras. 3. Kontrollera att Taq har rumstemperatur innan det används. Snurra på flaskan för att säkerställa att all Taq har samlats på botten, och pipettera sedan genom att placera pipettspetsen precis under ytan på Taq för att minimera risken för att spetsen täcks med överflödigt Taq. 4. Mixa huvudmixarna genom att försiktigt pipettera upp och ned. 5. Tillsätt omedelbart 20 µl av huvudmixarna i reaktionsbrunnarna. 6. Tillsätt omedelbart 5 µl prov, mixad standard eller vatten (för kontrollerna utan strängar) i reaktionsbrunnarna. Varje DNA-prov måste testas med både kontrollen och alla mutationsanalyser. Förberedelsen av plattan anges i tabell 6. Tabell 6: Plattlayout för K-RAS-kitet Layout för 96 brunnar Analys A Kontroll B 12ALA C 12ASP D 12ARG E 12CYS F 12SER G 12VAL H 13ASP Mixad standard NTC Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4 Prov 5 Prov 6 Prov 7 Prov 8 Prov 9 Prov 10 Mixad standard NTC Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4 Prov 5 Prov 6 Prov 7 Prov 8 Prov 9 Prov 10 Mixad standard NTC Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4 Prov 5 Prov 6 Prov 7 Prov 8 Prov 9 Prov 10 Mixad standard NTC Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4 Prov 5 Prov 6 Prov 7 Prov 8 Prov 9 Prov 10 Mixad standard NTC Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4 Prov 5 Prov 6 Prov 7 Prov 8 Prov 9 Prov 10 Mixad standard NTC Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4 Prov 5 Prov 6 Prov 7 Prov 8 Prov 9 Prov 10 Mixad standard NTC Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4 Prov 5 Prov 6 Prov 7 Prov 8 Prov 9 Prov 10 Mixad standard NTC Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4 Prov 5 Prov 6 Prov 7 Prov 8 Prov 9 Prov 10 Sida 14 av 37

15 7. Förslut och snurra PCR-plattan en kort stund för att samla reagensen på botten av brunnarna. 8. Placera omedelbart plattan i LightCycler 480 Instrument. Förberedelse av LightCycler 480 Instrument 1. Klicka på programikonen för LightCycler 480 Instrument på skrivbordet till arbetsstationen som är ansluten till instrumentet. Logga in i programmet och välj "New Experiment from Template" på översiktssidan. 2. Välj "K-RAS LC480II Run Template" i listan Run Templates (mer information finns i avsnittet om provbedömning med LightCycler 480 Instrument). 3. Välj fliken "Sample Editor" och sedan under "Step 1: Select Workflow" markerar du kryssrutan "Abs Quant". Kontrollera att båda filtren ( nm och nm) är markerade under "Select Filter Combinations". Ange provnamnen under Step 2 och Step 3. I kolumn 1 måste provnamnet vara Mixed Standard. I kolumn 2 måste provnamnet vara NTC. I kolumnerna 3-12 ska provnamnen skrivas in. Namnen måste vara identiska för alla brunnar i 1 kolumn. Quantification Sample Type ska vara angiven som "unknown". Replikatkolumnen ska lämnas tom eftersom replikat inte tas med i beräkningen av LightCycler Adapt Software. 4. Välj knappen "Experiment" och klicka på knappen "Start Run" för att spara experimentet och starta cyklingen. Provanalys med LightCycler 480 Instrument 1. När körningen på LightCycler 480 Instrument har avslutats exporterar du experimentet (.ixo-fil) via navigatorfönstret till en lämplig plats som går att komma åt med LightCycler Adapt Software. 2. VIKTIGT: LightCycler Adapt Software är validerat för användning på en dator som är definierad som en enkel kontrollenhet (arbetsstation) som tillhandahålls av Roche Diagnostics för användning med ett LightCycler 480 Instrument II. Valideringen för LightCycler Adapt Software gäller för närvarande endast för kontrollenheten som en "fristående" dator (dvs. inte del av ett nätverk). Användning av en annan dator är inte tillåten eftersom programmet då kanske inte fungerar som det ska. 3. Öppna LightCycler Adapt Software genom att klicka på ikonen för LightCycler Adapt Software på arbetsstationens skrivbord och fylla i fältet med användarnamnet. Detta namn kommer att stå som författare till rapporten. 4. Använd bläddringsknappen i huvudfönstret för att markera en enskild körningsfil på LightCycler 480 Instrument (om du vill ta bort en markering måste programmet först stängas och sedan öppnas igen). Sida 15 av 37

16 5. Välj en rapporttyp (pdf eller csv). Om csv väljs skapas även en pdfversion automatiskt. 6. Välj "Analyse" för att skapa resultatrapporten. Rapporten sparas automatiskt i mappen som innehåller körningsfilen och ges samma namn som körningsfilen. 7. Rapporten visas automatiskt. 8. Det rapporteringsbara resultatet visas i kolumnen "Mutation Status" i "Sample Result Table" Tolkning av LightCycler Adapt Software-rapporter 1. LightCycler Adapt Software-rapporten innehåller allmän information om analysen Författaren till rapporten är den person som har kört programmet och skapat rapporten Datumet och tiden för analysen är givna. 2. Rapporten ger en analysöversikt med specificering av körningsfilnamnet samt algoritmdefinitionsfilen och algoritmsekvensen. Algoritmvärdena är fasta och kan inte ändras. 3. I resultatsektionen anges det fullständiga namnet och sökvägen till körningen på LightCycler 480 Instrument plus följande information: 3.1. Serienumret till LightCycler 480 Instrument Instrument Name det ID som ges till LightCycler 480 Instrument i LightCycler 480 Instrument Software Run Date datum och tid för körningen på LightCycler 480 Instrument Run Operator namnet på den person som var inloggad i LightCycler 480 Instrument Software när experimentet kördes Experiment Name filnamnet för körningen Software Version version av det program som används på LightCycler 480 Instrument Lot Number hämtas från fältet "Lot No" i fönstret för experimentförberedelse i LightCycler 480 Instrument Software. 4. Plattlayouten anges med provnamn som tas från provredigeringsfönstret i LightCycler 480 Instrument Software. 5. Ett "Run Summary Result" ges om körningen får statusen Valid eller Invalid. Detta är beroende av körningskontrollerna i kolumnerna 1 och Körningskontroller 6.1. LightCycler Adapt Software beräknar automatiskt Ct-värdet för den mixade standarden med formeln Mutation Ct-kontroll Ct = Ct 6.2. LightCycler Adapt Software jämför värdena med de förväntade värdena som ges i tabell 7. Sida 16 av 37

17 Tabell 7: LightCycler Adapt Software, förväntade Ct-värden Analys Mixad standard Ct 12ALA -0,61 12ASP -0,61 12ARG 0,34 12CYS -0,79 12SER -0,13 12VAL 0,1 13ASP -0, Ct- och Ct-värdena rapporteras Följande flaggor/varningar rapporteras för körningskontrollerna i kolumn 1 och 2: Tabell 8: LightCycler Adapt Software flaggor/varningar för körningskontroller Flagga/varning CT_OUT_OF_RANGE EXO_FAIL DELTA_CT_OUT_OF_RANGE EXO_CONTROL_INVALID TARGET_CHANNEL_INVALID Betydelse FAM Ct för kontrollanalys är utanför intervallet För mixad standard är Ct-värdet för den exogena kontrollen < 30 eller negativt om FAM-resultatet är negativt Mutations- Ct-värdena är utanför det inställda intervallet. Den exogena kontrollreaktionen har misslyckats i en NTC FAM-reaktionen har ett positivt Ct-värde i en NTC Betydelserna för flaggor/varningar anges detaljerat nedan: CT_OUT_OF_RANGE Kontrollanalysen för den mixade standarden måste ha ett Ct-värde på 26,60 ± 2. Om analysen är utanför det här intervallet visas denna flagga/varning för alla brunnar med mixad standard eftersom Ct-värdena inte beräknas och den mixade standarden är ogiltig. Detta indikerar att kontrollanalysen inte fungerar korrekt EXO_FAIL Denna flagga/varning visas om den exogena kontrollanalysen i någon av brunnarna med mixad standard är under 30 eftersom det kan indikera att PCR-kontaminering förekommer i mixen. Om den exogena kontrollanalysen misslyckas när en FAMreaktion misslyckas i någon av brunnarna med mixad standard visas också flaggan/varningen EXO_FAIL. Detta indikerar att det finns ett problem med analysen, vilket kan leda till falskt negativa resultat. Den mixade standarden är redan ogiltigförklarad på grund av FAMmisslyckandet. Sida 17 av 37

18 DELTA_CT_OUT_OF_RANGE Om Ct-värdena för mixad standard ligger inom ±2,00 av värdena som anges i tabell 7 kommer programmet att rapportera giltig status. Om Ct är utanför det förväntade intervallet blir statusen ogiltig och den här flaggan/varningen kommer att visas. Detta indikerar ett problem med en analys som kan leda till felaktiga resultat EXO_CONTROL_INVALID I brunnarna med kontroll utan strängar måste den exogena kontrollanalysen ge ett positivt resultat i alla 8 brunnarna (Ct < 41). Om ett negativt resultat erhålls visas denna flagga/varning och en ogiltig status indikeras. Detta indikerar ett problem med analysen som kan leda till felaktiga resultat TARGET_CHANNEL_INVALID I de 8 brunnarna med kontroll utan strängar måste FAM-resultatet vara negativt (Ct > 38). All amplifiering indikerar kontaminering. Ett positivt resultat gör att denna flagga/varning visas och ogiltigförklarar kontrollen utan strängar Om statusen är ogiltig för någon av brunnarna med mixad standard eller brunnarna med kontroll utan strängar kommer Run Summary Result att vara "Run Invalid". I "Sample Result Table" kommer provnamn och kontroll-ct-värden att rapporteras, men mutationsstatusen kommer att rapporteras som "invalid". Den mixade standarden indikerar att alla analyser fungerar korrekt. Om detta visar sig inte vara fallet kan en falskt positiv eller falskt negativ mutation rapporteras. Kontrollen utan strängar indikerar att huvudmixarna inte är kontaminerade och att den exogena kontrollen fungerar som den ska Om LightCycler Adapt Software skulle visa ett felmeddelande söker du information i Teknisk assistans, avsnitt Provresultat 7.1. I "Sample Result Table" rapporteras provnamn från programmet till LightCycler 480 Instrument och Ct-värden för kontrollanalysen LightCycler 480 Adapt Software beräknar Ct-värdena och avgör om ett prov är mutationspositivt eller -negativt baserat på 1 % cutoff-värdena i tabell 9. Tabell 9: LightCycler Adapt Software 1 % cutoff-värden Analys 1 % delta Ct 12ALA 6,25 12ASP 7,72 12ARG 6,83 12CYS 6,95 12SER 8,95 12VAL 6,5 13ASP 9,09 Sida 18 av 37

19 7.3. Om ett mutations- Ct-värde för ett prov är nedanför det motsvarande 1 % Ct cutoff-värdet rapporteras provet som mutationspositivt. LightCycler Adapt Software rapporterar vilken mutation som förekommer men rapporterar endast en enskild mutation. Om det finns 2 positiva Ct-värden rapporteras det minsta värdet. Det antas att det andra värdet har tillkommit genom korsreaktivitet för en mutationsprimer som binder och utför priming från en annan mutation. I sällsynta fall när en dubbel mutation förekommer blir det kliniska beslutet identiskt med det fall när en enskild mutation förekommer Om Ct-provvärdena är större än 1% Ct-värdena rapporteras provet som mutationsnegativt (kan innehålla en mutation men i så fall på en nivå som är nedanför gränserna i kitet) Flaggor/varningar LightCycler Adapt Software rapporterar ett antal flaggor/ varningar för proverna i "Sample Result Table" enligt beskrivningen i tabell 10. Tabell 10: LightCycler Adapt Software, provflaggor/-varningar Flagga/varning Betydelse REP_DILUTION Kontroll-Ct är mindre än 24 CONF_LEVEL Kontroll-Ct är större än 28,9 och ingen mutation rapporteras LIMITED Kontroll-Ct är större än 35 EXO_FAIL Den exogena kontrollanalysen har misslyckats om FAM-reaktionen också har misslyckats i en mutationsreaktion, eller om det exogena kontroll-ct-värdet är mindre än 30. FAIL Programmet kan inte klassificera en kurva som positiv eller negativ Betydelserna för flaggor/varningar anges detaljerat nedan: REP_DILUTION Kontroll-Ct < 24. Analyserna har validerats till en DNA-nivå som ger ett kontroll-ct-värde på 24 eller högre. Om ett prov ger ett lägre Ct-värde för kontrollanalysen ska det spädas för att säkerställa att det hamnar inom det giltiga arbetsintervallet CONF_LEVEL Kontroll-Ct > 28,9. En CONF_LEVELflagga/-varning visas för ett negativt prov med ett kontroll-ct-värde > 28,9. Mutations-Ct-värden klassas som negativa eller utanför kitgränserna när de är större än eller lika med 38. Det är nödvändigt att ha ett kontroll- Ct-värde på 28,9 eller lägre för att tillhandahålla tillräckligt mycket DNA för att kunna detektera 1 % mutation, med 1 % cutoff-värdena och ett Ct cutoff-värde på 38 som förutsättning. Om kontroll-ct-värdet är större än 28,9 och en mutation detekteras visas den positiva mutationen men denna flagga/varning visas inte eftersom provet innehåller en definitiv mutation. Sida 19 av 37

20 Dock, om kontroll-ct-värdet är över 28,9 och provet visar sig vara mutationsnegativt visas denna flagga/varning för att varna om att mutationer med låg nivå kan ha förbisetts. När kontroll-ct-värdet blir högre än 28,9 minskar sensitiviteten för mutationsdetektionen LIMITED-Control Ct > 35. Detta indikerar att det finns mycket lite amplifierbart DNA tillgängligt, vilket gör att endast mutationer som förekommer med ett högt procentvärde kan detekteras. Om en positiv mutation ger ett Ct-värde < 38 i LIMITED-prover får mutationen ändå statusen giltig och kommer att rapporteras. Förekomsten av mutationer med låg nivå i ett prov med ett negativt resultat och flaggan/varningen LIMITED kan inte ignoreras EXO_FAIL Programmet kontrollerar amplifiering av den exogena kontrollanalysen för att fastställa eventuell förekomst av en hämmare, vilket kan leda till ett falskt negativt resultat. Följande metod används: a. Den exogena kontrollreaktionen bedöms endast i mutationsreaktionsbrunnarna, inte i kontrollanalysbrunnen, med undantag för den mixade standarden och NTC-kolumnerna (se punkt 6) eller om det finns ett Ct-värde för exogen kontroll < 30. b. Om det finns en positiv mutationsklassificering men den exogena kontrollanalysen har misslyckats i den mutationspositiva brunnen visas inte flaggan/ varningen EXO_FAIL eftersom det kan finnas konkurrerande hämning från FAM-reaktionen. Mutationsstatusen är giltig. c. Om det finns en positiv mutationsklassificering för ett prov i en mutationsbrunn och en misslyckad exogen kontrollanalys i en annan mutationsbrunn för samma prov kommer mutationen i den första brunnen att fastställas och resultatet är giltigt. En EXO_FAILflagga/-varning kommer dock att visas. Detta indikerar att det finns ett problem med analysen i brunnen med den misslyckade exogena kontrollanalysen och att en mutation kan ha förbisetts i den här brunnen. Det är möjligt att mutationen som fastställdes är korsreaktiv mellan analyserna snarare än den sanna mutationen, vilken har förbisetts. Dock fortsätter mutationsstatusen i analysen som rapporterar fastställning av positiv mutation att vara giltig eftersom det förekommer en tydlig mutation, och det kliniska beslutet förblir detsamma oavsett vilken mutation som förekommer. Sida 20 av 37

Bruksanvisning för SURVEYOR Scan NRAS Kit Exons 2, 3 & 4 CE IVD

Bruksanvisning för SURVEYOR Scan NRAS Kit Exons 2, 3 & 4 CE IVD 1 Tillverkare Bruksanvisning för SURVEYOR Scan NRAS Kit Exons 2, 3 & 4 CE IVD för DHPLC-system Läs dessa anvisningar noga innan du använder produkten. Spara denna bruksanvisning för framtida bruk. Denna

Läs mer

Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR

Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR Avdelningen för kemi och biomedicin Karlstads universitet Laboration v.40 Detektion av Legionella pneumophilia med nestad PCR Frågeställning: Vattenlednings system med tillväxt av Legionella pneumophilia

Läs mer

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen

Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen IFM/Kemi Linköpings Universitet September 2011/LGM Projektlaboration i genteknik Tillämpning av olika molekylärbiologiska verktyg för kloning av en gen Innehållsförteckning Inledning... 3 Amplifiering

Läs mer

FluoroSpheres Kodnr. K0110

FluoroSpheres Kodnr. K0110 FluoroSpheres Kodnr. K0110 Femte upplaga Kalibreringspärlor för daglig övervakning av flödescytometer. Satsen innehåller reagenser för 40 kalibreringar. (105803-003) K0110/SE/TJU/2010.11.03 p. 1/7 Innehåll

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Prostatype RT-qPCR Kit

Prostatype RT-qPCR Kit Prostatype RT-qPCR Kit Bruksanvisning Bruksanvisningen måste läsas noga innan användning och följas i detalj för att tillförlitliga resultat ska erhållas. IFU 0017, revidering 3, augusti 2015, Chundsell

Läs mer

ChromoQuant In vitro diagnostiskt test kit för analys av vanligen förekommande aneuploidier i kromosomerna 13, 18 och 21 samt i X och Y.

ChromoQuant In vitro diagnostiskt test kit för analys av vanligen förekommande aneuploidier i kromosomerna 13, 18 och 21 samt i X och Y. Bruksanvisning revision 6 (December 2008) ChromoQuant In vitro diagnostiskt test kit för analys av vanligen förekommande aneuploidier i kromosomerna 13, 18 och 21 samt i X och Y. Se förpackning Se förpackning

Läs mer

Polymerase Chain Reaction

Polymerase Chain Reaction Polymerase Chain Reaction The Polymerase Chain Reaction Molekylärbiologisk metodik T3 ht 11 Märit Karls Kunskapsmål för detta avsnitt Från kursplan: Studenten skall kunna: förklara grundläggande principer

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

VÄGLEDNING Hur man fyller i Excel-bladet

VÄGLEDNING Hur man fyller i Excel-bladet Europeiska kommissionen GENERALDIREKTORAT GD MILJÖ GD KLIMATPOLITIK VÄGLEDNING Hur man fyller i Excel-bladet Europeiska kommissionen, B-1049 Bryssel Belgien, tfn: 32 22991111 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter

Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter Molekylärbiologisk diagnostik av tarmparasiter Vad, När, Var och Hur? Jessica Ögren Länssjukhuset Ryhov Juni 2012 Molekylärbiologiska metoder De senaste två decennierna har molekylärbiologiska tekniker

Läs mer

En bioinformatisk genjakt

En bioinformatisk genjakt En bioinformatisk genjakt Efter en ide från: CUSMOBIO, Milano, Italien. Hur man kan söka i databaser efter information om en gen som kan ge ökad risk för bröstcacer. Bakgrund Människor utan symptom men

Läs mer

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk manual Maxwell 16 Blood DNA Purification System Varning - hantera kassetterna med försiktighet, förseglingens kanter kan vara vassa. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA Medicinsk utrustning för

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Följande språk ingår i detta paket:

Följande språk ingår i detta paket: SV HANTERING AV MICROPORT PROPHECY SPECIALTILLVERKADE INSTRUMENT FÖR ENGÅNGSBRUK 150807-0 Svenska (sv) Följande språk ingår i detta paket: Besök vår hemsida på www.ortho.microport.com för ytterligare språk.

Läs mer

DNA FRÅN BLOD & KINDCELLER

DNA FRÅN BLOD & KINDCELLER EQUALIS Användarmöte, Molekylärdiagnostik 2012 Quality Hotel, Ekoxen, Linköping 7 8 november, 2012 DNA FRÅN BLOD & KINDCELLER Majid Osman, kemist, PhD Klinisk kemi, Linköping DNA stabilitet Provtagning

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

Validering och Verifiering: Vad är det och hur bör det utföras? Kerstin Elvin EQUALIS användarmöte 18 april 2013

Validering och Verifiering: Vad är det och hur bör det utföras? Kerstin Elvin EQUALIS användarmöte 18 april 2013 Validering och Verifiering: Vad är det och hur bör det utföras? Kerstin Elvin EQUALIS användarmöte 18 april 2013 Vad är det????? Validering Engelskans validate göra giltigt, bekräfta. Validering fastställer

Läs mer

Viktigt säkerhetsmeddelande

Viktigt säkerhetsmeddelande IMMULITE 2000 IMMULITE 2000 XPi Viktigt säkerhetsmeddelande 3022/ 044 FSCA IMI 14-02 Mars 2015 Problem med flaskor för vatten och flytande avfall Enligt våra noteringar kan ditt laboratorium ha mottagit

Läs mer

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik

Tele2 Växel. Användarmanual Statistik Tele2 Växel Användarmanual Statistik Innehåll 1. Tele2 Växel Statistik... 3 1.1 Få tillgång till Tele2 Växel Statistik... 4 1.2 Översikt Tele2 Växel Statistik... 5 2. Tele2 Växel Statistik Bas... 7 2.1

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

Inställning av Nepomuk skrivbordssökning. Sebastian Trueg Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll

Inställning av Nepomuk skrivbordssökning. Sebastian Trueg Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll Inställning av Nepomuk skrivbordssökning Sebastian Trueg Anne-Marie Mahfouf Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 4 1.1 Grundinställningar..................................... 4 1.2 Indexerar...........................................

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variant Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Variant Version: 12.1 Innehåll MAMUT ENTERPRISE VARIANT... 1 PRODUKTVARIANTER...

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.1.1 Innehållsförteckning 1 Användningsområde...1 2 Inställningar för enkät...1 2.1 Fliken Allmänt...1 2.2 Fliken frågor...2 2.2.1 Gemensamma inställningar:... 2 2.2.2

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

IVD Bacterial Test Standard

IVD Bacterial Test Standard Bruksanvisning IVD Bacterial Test Standard Standard för masskalibrering som visar en typisk Escherichia coli DH5- alfapeptid- och proteinprofil plus ytterligare proteiner. Avsedd för användning i matrisstödd

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155.

Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155. Maxwell 16 Viral Total Nucleic Acid Purification System BRUKSANVISNING FÖR PRODUKTEN AS1155. Varning - hantera kassetterna med försiktighet, förseglingens kanter kan vara vassa. 2800 Woods Hollow Rd. Madison,

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Vane-Log. Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument. Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg)

Vane-Log. Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument. Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg) Vane-Log Loggningsprogram för Geotechs El-vinginstrument Ingenjörsfirman Geotech AB Datavägen 53 436 32 ASKIM (Göteborg) Tel: 031-28 99 20 Fax: 031-68 16 39 E-post: support@geotech.se Hemsida: http://www.geotech.se

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum KALKYLERING MED MICROSOFT OFFICE EXCEL... 4 Användning av funktioner i Microsoft Excel... 4 LETARAD FUNKTIONEN... 5 OM funktionen... 8 Mer Diagramhantering...10

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 Eva Rehnberg 2014-08-18 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Revu Handledning: Markeringslista

Revu Handledning: Markeringslista Revu Handledning: Markeringslista Markeringslistan är en specialanpassad flik med horisontell layout som ger dig kraftfulla funktioner för att hantera, komma åt, granska och summera markeringar i en PDF-fil.

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.3 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Användningsområde... 1 2 Inställningar för enkät... 1 2.1 Fliken Allmänt... 1 2.2 Fliken Frågor... 2 2.2.1 Textfråga... 3 2.2.2 Envalsfråga...

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Listan på egna rapporter inkluderar rapporter från TIDPLAN.MDB

Listan på egna rapporter inkluderar rapporter från TIDPLAN.MDB Vad är nytt i Easy Planning 6.52 Detta är en stor uppdatering som innehåller många förbättringar samt en del nya funktioner. Vi rekommenderar alla våra kunder att uppdatera till denna version. 1. Bokningsvy

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter

Förpackningens innehåll. Ordlista. Powerline Adapter Powerline Adapter OBS! Utsätt inte Powerline Adapter för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller i närheten av värmeelement. Använd inte Powerline Adapter i extremt fuktiga eller

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering

Snabbguide. 1. Systemkrav. 2. Installation och aktivering. Installation. Aktivering Snabbguide Denna snabbguide hjälper dig att installera och komma igång med Readiris TM 15. För detaljerad information om Readiris TM alla funktioner, läs hjälpfilen som medföljer programvaran, eller de

Läs mer

Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning

Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning Automatiserad fukthaltsmätning vid bränslemottagning Mikael Karlsson Bestwood Panndagarna 2009-02-04--05 1 Innehåll NIR (kortfattat) Bakgrund till analysen Nuvarande metod (ugnsmetoden) Mottagningsmätning

Läs mer

RdpKlientInstallation (TSX)

RdpKlientInstallation (TSX) RdpKlientInstallation (TSX) 1 Detta avsnitt visar KlientInstallationen av ThinStuffRemote för att sedan utföra FjärrStyrning av avsedd dator! Vid start av SetupProgrammet visas först ProgramFormulär enligt

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Lathund Manuell fakturering i Sida 1/20 shistorik Datum Ändrat av Kommentar 0.1 2012-09-25 Första version 0.2 2012-11-14 Ändrat från Tandbågen 2 till i texten 0.3 2012-11-26 Ändrat länken till 0.4 2012-12-07

Läs mer

Mätosäkerhet. Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin. Bild- och Funktionsmedicin. %swedoc_nrdatumutgava_nr% SWEDAC DOC 05:3 Datum 2011-08-19 Utgåva 2

Mätosäkerhet. Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin. Bild- och Funktionsmedicin. %swedoc_nrdatumutgava_nr% SWEDAC DOC 05:3 Datum 2011-08-19 Utgåva 2 %swedoc_nrdatumutgava_nr% Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin Bild- och Funktionsmedicin Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 Innehållsförteckning...

Läs mer

PDF-utskrift av externa dokument

PDF-utskrift av externa dokument PDF-utskrift av externa dokument Det finns möjlighet att sända vissa externa dokument, t.ex. faktura, kreditnota, kontoutdrag m.fl., direkt till kunden med e-mail som en bifogad pdf-fil istället för att

Läs mer

PERSONALDATARAM pdr1000

PERSONALDATARAM pdr1000 ÖREBRO LÄNS LANDSTING FÄLTMÄTINSTRUKTION 1(8) Introduktion DataRam är utvecklad för att mäta koncentrationer av luftburna partiklar genom direkt och kontinuerlig avläsning eller genom programmering och

Läs mer

Elektron-absorbtionspektroskopi för biomolekyler i UV-VIS-området

Elektron-absorbtionspektroskopi för biomolekyler i UV-VIS-området Elektron-absorbtionspektroskopi för biomolekyler i UV-VIS-området Principer Koncentrationsmätning Detektion Kromoforer, kolorimetriska assays DNA Komparativ analys Proteinrening Jonbindning Peptidgruppens

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint 1 (9) INSTALLATIONSANVISNING MS Word 2011 - Macintosh 2015-06-01 Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint Innehållsförteckning För Mac Word och PowerPoint... 1 Var hittar

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Leica mojo3d start första gången

Leica mojo3d start första gången Leica mojo3d start första gången Generellt Denna instruktion visar hur du kommer igång med Leica mojo3d första gången. För mer detaljerade instruktioner se Leica mojo3d användarmanual. Beroende på version

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Kom igång med Nordisk e-handels trafikadministration (NEHTA)

Kom igång med Nordisk e-handels trafikadministration (NEHTA) Kom igång med Nordisk e-handels trafikadministration (NEHTA) Att beställa och ställa in Nordisk e-handels logistiktjänst För att läsa mer om NEHTA eller beställa tjänsten gå in på: www.nordiskehandel.se/nehta

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave

Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave Reglersystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKSANVISNING iphone APP GRÖN ENERGI OCH VVS-SYSTEM Roth Nordic AB Hanögatan 9 211 24 Malmö Telefon: 040-53 40 90 Fax: 040-53 40 99 E-Mail: service@roth-nordic.se

Läs mer

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel

Installation av FEBDOK version 5.4 Singel FEBDOK 2014-01-07 Sida 1/10 Installation av FEBDOK version 5.4 Singel Denna handledning behandlar FEBDOK 5.4 lokal klientinstallation. Skärmklipp är hämtade från Windows 7 i norsk version. För andra operativsystem

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Bruksanvisning för Mac

Bruksanvisning för Mac Bruksanvisning för Mac Innehållsförteckning Komma igång... 1 Använda Mac Reformatting Tool (Omformateringsverktyg för Mac)... 1 Installation av FreeAgent... 4 Säker utmatning av enheter... 9 Hantering

Läs mer

Syra/bas och Energi Kurskod 1BA001

Syra/bas och Energi Kurskod 1BA001 Institutionen för Laboratoriemedicin Biomedicinsk analytikerutbildningen Termin 2 Syra/bas och Energi Kurskod 1BA001 Laboration: Reduktion av pyruvat med NADH Ulla Andersson Ulla.K.Andersson@ki.se 1 Arbetsplan

Läs mer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innehåll F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Hantera prenumeration...4 1.2 Så här kontrollerar du att datorn är skyddad...4 1.2.1

Läs mer

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch 70 80 60 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 40 20 30 Manual 2 Installation Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch Bankgirot

Läs mer

BILAGA 6.1: INSTRUKTION TILL ANBUDSFORMULÄR SÄKO 2015

BILAGA 6.1: INSTRUKTION TILL ANBUDSFORMULÄR SÄKO 2015 KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 6.1: INSTRUKTION TILL ANBUDSFORMULÄR SÄKO 2015 Instruktion till anbudsformulär,

Läs mer

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel SMS REMINDER Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel Idag har det blivit alltmer populärt att tillhandahålla tjänsten att påminna kunder och medlemmar om kommande möten eller besök via SMS eller

Läs mer

Advoco NetPBX Portalen Användare

Advoco NetPBX Portalen Användare Advoco NetPBX Portalen Användare Webbportalen i Advoco NetPBX ger användaren ett snabbt och enkelt sätt att hantera samtal, hänvisningar och kontakter. Portalen använder användarens primära telefon för

Läs mer

Healthcare & Welfare Version 1.0 Welfare Nordic 2012-09-04 Education Sida 1/16

Healthcare & Welfare Version 1.0 Welfare Nordic 2012-09-04 Education Sida 1/16 Education Sida 1/16 Till Användare av Procapita Förskola och Grundskola Driftsansvarig Produktinformation Procapita Förskola och Grundskola, version 9.1 SPw37 Denna produktinformation presenterar nyheter

Läs mer

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se

2004-11-14. Manual för RN - 20. www.radonelektronik.se 2004-11-14 Manual för RN - 20 www.radonelektronik.se Display för direktavläsning av radonhalt Blinkande indikering för pågående mätning. Blinkar rött vid fel eller vid störning! Beskrivning Radonmätaren

Läs mer

Innehåll i detta dokument

Innehåll i detta dokument Läs igenom hela dokumentet innan du startar. Kopiera över allt på CD-skivan till din hårddisk. Din dator kommer behöva startas om en gång vid installationen av CodeSys. Du måste ha rättigheter att installera

Läs mer

Förordning nr 765/2002, benfria styckningsdelar av nötkött, exportbidrag [2241]

Förordning nr 765/2002, benfria styckningsdelar av nötkött, exportbidrag [2241] Förordning nr 765/2002, benfria styckningsdelar av nötkött, exportbidrag [2241] Kommissionens förordning (EG) nr 765/2002 av den 3 maj 2002 om provtagning och antagande av vissa föreskrifter för fysisk

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer

Egna genvägar. Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll

Egna genvägar. Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll Subhashish Pradhan T.C. Hollingsworth Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 4 2 Hantera genvägar och grupper 4 2.1 Lägga till grupper...................................... 4 2.2 Lägga till

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

Handbok vårdplan. Du öppnar fönstret HSL - JOURNAL sök vårdplan via meny-valet Verktyg och väljer där: Sök plan, eller genom att klicka på ikonen

Handbok vårdplan. Du öppnar fönstret HSL - JOURNAL sök vårdplan via meny-valet Verktyg och väljer där: Sök plan, eller genom att klicka på ikonen Handbok vårdplan Innehållsförteckning: 1. sök vårdplan.sid. 1 2. skapa vårdplan och lägg till sökord..sid. 2 3. redigera anteckningar i vårdplan..sid. 4 4. ta bort/avsluta sökord och anteckning i vårdplansdelen

Läs mer

Capture Pro Software arbetsflöde: OCR-indexering och dokumentseparation med patchkod

Capture Pro Software arbetsflöde: OCR-indexering och dokumentseparation med patchkod Detta skriftliga förfarande motsvarar arbetsflödet för OCR-indexering och dokumentseparation i utbildningsprogrammet för Capture Pro Software. Varje steg i förfarandet anges i första kolumnen med kommentarer

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.7

Minihandbok för skoladministratörer version 1.7 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.7 Eva Rehnberg 2015-02-02 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2

Paneler - VCPXX.2. Programmeringsmanual för VCP-paneler. Revision 2 Paneler - VCPXX.2 Programmeringsmanual för VCP-paneler Revision 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Symbolfiler för kommunikation via IndraLogic... 3 2 Uppsättning i IndraWorks... 6 3 Programmering

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunskapsserie. Kom i gång med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunskapsserie Kom i gång med Mamut Online Survey Kom i gång med Mamut Online Survey Innehåll MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GÅNG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-ANVÄNDARE:

Läs mer

Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint

Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint 1 (7) INSTALLATIONSANVISNING MS Word 2011 - Macintosh 2011-07-08 Installationsanvisning för Su Officemallar 2011 För Mac Word och PowerPoint Innehållsförteckning Var hittar jag Su Wordmallar?... 2 Är du

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

Vanliga frågor för VoiceXpress

Vanliga frågor för VoiceXpress Vanliga frågor för VoiceXpress 1) Hur stort ordförråd (vokabulär) innehåller VoiceXpress? VoiceXpress innehåller ett mycket omfattande ordförråd, och svaret på frågan varierar en aning beroende på hur

Läs mer

F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1. Ny version 2013-09

F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1. Ny version 2013-09 F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 1 Ny version 2013-09 F o r d o n s k o n t r o l l N y v e r s i o n 2 0 1 3-0 9 S i d a 2 Innehåll Ny menystruktur... 3 Fordon... 3

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer