Upphandlingsunderlag av akademipaket för genomförandefasen i LiA, januari 2012 juni 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandlingsunderlag av akademipaket för genomförandefasen i LiA, januari 2012 juni 2013"

Transkript

1 Upphandlingsunderlag av akademipaket för genomförandefasen i LiA, januari 2012 juni 2013 Inledning Ljungskile folkhögskola är projektägare och inbjuder intresserade universitet och högskolor att lämna in anbud avseende LiA Lärande i Arbetslivet, ett projekt med EU-finansiering genom Europeiska Socialfonden inom programområde 1. Vi utlyser ett uppdrag med en budget på 1,8 miljoner i syfte att säkra vetenskapligheten i LiA-projektet och att medverka i att sprida resultaten även i en fortsättning efter projektets slut. Anbud skall lämnas med e-post senast måndag den 16 januari 2012, kl E-post-adressen är Ett underskrivet anbud i ett exemplar skall ha inkommet senast torsdag 19 januari, postadressen är LiA, Ljungskile folkhögskola, Ljungskile. Beslut om upphandling tas av styrgruppen för LiA tisdag den 17 januari, förutsatt att tillräckligt bra anbud har inkommit samt att en korrekt bedömning av dessa har kunnat genomföras trots den korta handläggningstiden. OBS! Viktig förutsättning att känna till: Upphandlingen förutsätter att ESF-rådet beslutar att godkänna uppgjorda planer och budget för genomförandefasen. Besked om detta skall komma senast 10 januari Efter muntlig dragning av uppgjorda planer gör vi bedömningen att det finns goda förutsättningar för ett positivt besked. Budgetmedel finns reserverade för LiA-projektet hos ESF-rådet efter beslut sommaren Uppdraget i korthet: Det vi kallar för Akademipaketet består av fyra olika delar: 1. Utveckling av forskningsmiljö med inriktning mot lärande i arbetslivet 2. Skapa nätverk, genomföra seminarier och konferenser om lärande i arbetslivet 3. Uppdragsutbildning i aktionsforskning läsåret , ca 70 platser, 7,5 hp 4. Följeforskning till LiA-projektets genomförande februari 2012 juni

2 Uppdragets bakgrund en presentation av LiA-projektet Europeiska Socialfonden (ESF) beviljade finansiering av LiA efter prioriteringsmöte i juni Samverkande parter i LiA är Folkhögskolorna i Grebbestad, Dalsland och Ljungskile, samt Högskolan Väst, Meritea AB och Fyrbodals kommunalförbund. Dessa har under hösten 2011 planerat för ett genomförande tillsammans med en rad institutioner och organisationer i en referensgrupp och ytterligare operativa aktörer i en utvecklingsgrupp. Detta har lett fram till en genomförandeplan presenterad i en avstämningsrapport till ESF-rådet 19 dec LiA-projektet är baserat på värderingar om människors eget ansvar och förmåga till att lära. För att rätt kunna medverka i projektet bör man dela dessa värderingar. Värderingar, metoder, förhållningssätt och en plan för genomförandet finns dokumenterade i avstämningsrapporten från 19 dec samt i ansökan till ESF-rådet från mars Dessa räknas som en del av detta upphandlingsunderlag. Anbudet skall reflektera en förståelse av värderingarna i projektet. Bifogas i mejl och kommer att finnas på LiA-projektets modell för projektledning med reflekterande ledarskap LiA-projektet har valt en LiA-mässig form för projektledning som innebär ett gemensamt ansvar för att leda, driva, utveckla och genomföra LiA-projektet. Ansvarig är en projektgrupp med åtta delprojektledare. Projektledningsgruppens månadsmöte är projektets beslutade organ i operativa frågor. Mötet skall genomföras månadsvis i form av ett reflekterande ledarskap där beslut fattas i konsensus. Mandatet omfattar allt operativt genomförande, såsom att göra upphandlingar och att ingå avtal inom ramen för den operativa genomförandeplanen. Projektledningsgruppen har ett omfattande gemensamt ansvar och mandat. Mandatet är knutet till det reflekterande ledarskapet, vilket innebär att det är genom det gemensamma mötet med beslut i konsensus som det beslutande organet uppstår. Gruppens beslut kan inte överprövas av projektets styrgrupp eller projektägaren så länge beslutet ryms inom mandatet och är fattat enligt de överenskomna principerna för reflekterande ledarskap. Varje delprojektledare har ett eget mandat att genomföra sin del av projektet. Till grund för detta finns en delegationsordning som tillika är ett samarbetsavtal mellan parterna i LiA-projektet, där projektledningsgruppen räknas som en part. Bakgrund om samverkan med akademin Inledningen knyter an till projektansökan för LiA-projektet i mars 2011 och ger en kortfattad bakgrund med inriktning på hur vi tänker oss akademins roll i genomförandet av projektet. Lärande i Arbetslivet (LiA) syftar till arbetsplatsutveckling och arbetsplatslärande som skapar ökad hälsa och större välbefinnande för medarbetare och chefer. Detta leder förhoppningsvis till förbättrad kvalitet och högre effektivitet i verksamheten vid de kommunala förvaltningar i Fyrbodal som deltar i projektet. Projektet kombinerar ett individuellt och organisatoriskt perspektiv, och syftar till att utveckla en individuell förmåga att ta kontroll över sitt eget lärande och bygga upp en arbetsorganisation till stöd för detta. 2

3 Fokus i projektet är att se och möta de verkliga behoven i den arbetssituation som varje medarbetare finns i. Det handlar bl a om att identifiera den tysta kunskapen det man redan kan men inte alltid är medveten om. Erfarenheten från ESF-projektet Mötesplats Ljungskile 1 är bland annat att identifieringen av lärbehoven är av en grundläggande och central betydelse och bör ges tillräcklig tid så att man inte direkt hamnar i formandet av ett utbildningsutbud. LiA står för en LiA-mässighet i lärandemetoder, vad man lär anpassas efter kommun och förvaltning, och situation. LiA har många lärandemetoder och vilka som används varierar från kommun till kommun och förvaltning till förvaltning. Det som skall vara likformigt är LiAmässigheten, det är vår samsyn, vår värdegrund. Akademin och forskningsanknytningen är väsentlig för projektet. Akademin kommer att medverka med reflektion och lärande för de samverkande parterna i projektet, skapa en lärande miljö där samverkansparter och berörda utvecklas i sina roller och i sin kompetens att skapa lärande organisationer. Akademin kommer att följa projektet och bevaka vetenskaplighet och förmedla aktuella forskningsresultat. Det är vår uppfattning att det finns angreppssätt som är unika och en samverkan mellan parter som är unikt för detta projekt. Syftet att utveckla en generellt gångbar modell för samverkan genom den regionala kompetensplattformen med ett koncept som stärker arbetsplatslärandet i kommunala förvaltningar är av nationellt intresse. Utifrån de utgångspunkter som finns formulerade i projektansökan har vi i mobiliseringsfasen under hösten 2011 utvecklat de områden där vi vill se en samverkan med och ett stöd av akademin. LiA vill bidra till att skapa en forskarmiljö kring LiA-frågor i Fyrbodal. Därför ser vi som en möjlighet att ett lärosäte ansvarar för att samla erfarenhet och forskningsresultat från flera forskargrupper vid olika universitet i Sverige, Norden och kanske Europa. Detta kan ske genom ett samlat uppdrag att utveckla en forskar/forskningsmiljö, utveckla nätverk och arrangera konferenser och seminarier, ge stöd i form av referensgrupp, samt genomföra följeforskning. Förhållandet mellan olika utvärderingsmoment i LiA Detta avsnitt är väsentlig bakgrund främst med tanke på det fjärde uppdraget: följeforskning. Det är fyra uppföljnings/utvärderingsystem som planeras för LiA: 1. Kulturmätning innan och efter implementeringsfasen 2. Processutvärdering 3. Resultatutvärdering 4. Följeforskning Det är väsentligt att de olika delarna känner till varandra, är avgränsade från varandra men förhåller sig till varandra och samverkar med varandra. 1 genomforande/ 3

4 Det är ett skallkrav i upphandlingen att det sker en samverkan för att nå största effekt i analys av processer och resultat, samt utveckling av metoder från best practice till next practice samt spridning och påverkan. LiA-projektet har en egen modell för beslut och styrning genom reflekterande ledarskap, det innebär ett kollektivt ansvar och ett omfattande mandat till både individer och projektgrupp. Kulturmätningen = Baselinestudy enligt SKL:s Sverigemätning, skulle kunna ses som en del av resultatutvärderingen. Den fokuserar på en bred kvantitativ mätning av medarbetarnas upplevda kultur på jobbet, den görs våren 2012 och våren Processutvärdering = studerar projektstyrning och implementeringsmomenten för att ge feedback till projektledningsgruppen och styrgruppen. Processutvärderaren är verksamhetscontroller genom att rapportera till styrgruppen huruvida projektet följer uppgjorda planer. Processutvärderingen skall vara fokuserad på kvalitativ feedback under genomförandefasen enligt ansökan till ESF i mars 2011, preciserad i upphandlingsunderlag till mobiliseringsfasen. Skall analysera interna framgångsfaktorer, interna hinder, externa framgångsfaktorer och externa hinder för projektet. Resultatutvärdering = Utvärderar uppfyllelsen av de i programmet uppsatta målen, varför det har blivit så och ev. andra effekter som uppstått (+ eller -) men ligger utanför de formulerade målen. Se förtydligande nedan. Följeforskning = belyser förhållandet mellan insatser och resultat, vad får projektet för konsekvenser i kommunerna? Finns den antagna kopplingen mellan visionen och de förväntade förändringarna hos den primära målgruppen, första linjens chefer? Detta kan ske genom exempelvis fokus på: hur etableras lärande strukturer? Vad gör lärande strukturer hållbara? Vilket ledarskap bidrar till lärande miljöer? Finns det några empowermentprocesser och vad får dessa att växa fram? Följeforskningen skall vara enligt den modell som ESF-rådet har varit med att utveckla, sök på Dessutom finns ett mentorskap, en handledning till projektledningsgruppen. Det är ett uppdrag avgränsat till att vara en managementfunktion som stöttar och utvecklar konceptet för reflekterande ledarskap. Rapporterar ej till styrgruppen, är avgränsat från processutvärderarens roll, är inte knutet till följeforskning eller utvärderande. Fyra olika delar i ett samverkande akademipaket: 1. Utveckling av forskningsmiljö med inriktning mot lärande i arbetslivet En viktig uppgift inom LiA är att bidra till en relevant och för Fyrbodals kommunerna geografiskt närbelägen forskar/ forskningsmiljö med inriktning på lärande i arbetslivet som kan: bidra med översikt över aktuell forskning inom området säkra vetenskaplig och beprövad erfarenhetsförankring erbjuda forskningsstöd knyta samman olika forskargrupper utgöra referensråd till projektets operativa ledningsgrupp 4

5 Ett exempel på konkret uppdrag är att inledningsvis sammanställa forskningsreferenser och sammanfatta de mest adekvata forskningsresultaten på området i syfte att utveckla ett stöd till projektledningsgrupp och övriga aktörer i genomförandet ifråga om vilken akademisk grund som LiA-projektet vilar på. Det lärosäte som får uppdraget bör ha andra medfinansiärer för doktorander mm, för att på detta sätt bli kostnadseffektivt. Det skall finnas en strävan att finna former som innebär att denna forskarkompetens blir bestående och tillgänglig för Fyrbodals kommuner även efter LiA-projektets slut i augusti 2013 i någon form av forskarmiljö. Skallkrav i anbudet angående forskar/ forskningsmiljön: 1. namnge minst fyra (gärna fler) relevanta forskare, dessa skall förbinda sig att bidra till en gemensam kompetens i LiA-frågor och delta i mötet med LiA-projektet. 2. en precisering av hur forskarmiljön kan utgöra referensråd och bevaka vetenskaplighet i LiA-projektet genom att kritisera planering, konklusioner med mera från projektledningsgruppen, vid exempelvis seminarier och genom nätbaserad kommunikation med delprojektledarna i projektledningsgruppen. 3. presentera vilka resurser lärosätet bidrar med, exempelvis doktorander. 4. presentera en budget som visar på vilka kostnader som är förknippade med forskarmiljön och hur dessa skall användas. 2. Nätverk, seminarier och konferenser Uppdraget är att utveckla ett nationellt och internationellt nätverk mellan olika forskningsmiljöer och erbjuda seminarier och konferenser. Det finns stor erfarenhet av och många projekt som är inriktade på lärande i arbetslivet. Vi upplever att det finns ett intresse av att utbyta erfarenheter och tillsammans fördjupa och utveckla kunskap inom området lärande i arbetslivet. Vi ser som en viktig uppgift att erbjuda möjligheter att mötas, att erbjuda olika forskningsseminarier och konferenser. Innehållet i seminarier och konferenser utformas i nära samråd med medverkande i LiAprojektet och i de forskningsnätverk som skapas, samt i kontakt med ESF-rådets processtöd. Skallkrav i anbudet angående nätverk och konferenser: 1. Presentera kontakter med minst två andra lärosäten och vilka förutsättningar som finns att bilda ett nätverk där samverkan sker, och inte bara information sprids. 2. En konferens med deltagande från parter i nätverket skall genomföras under våren 2012 gärna i samverkan med liknande konferensinitiativ. 3. Två seminarier skall genomföras under hösten En större konferens skall genomföras våren 2013 för att sprida erfarenheter från LiAprojektet. 5. Alla omkostnader för seminarier och konferenser skall ingå., presentera vilken typ av deltagare som projektet skall betala konferensavgifter för. 5

6 3. Utbildning i aktionsforskning oktober 2012 april 2013 LiA-projektet har för avsikt att handla upp en uppdragsutbildning/ kompetensutveckling i aktionsforskning. Lysekil kommun har goda erfarenheter av utbildningar i samverkan med universitetet. I samtal med såväl kommuner som enskilda förvaltningar har önskemål om en fördjupad kompetensutveckling i form av aktionsforskning uppkommit. De åtta V8-kommunerna: Lysekil, Sotenäs, Tanum, Strömstad, Munkedal, Färgelanda, Dals- Ed och Orust, har tidigare upphandlat en utbildning (7.5 hp) av Göteborgs universitet. De medverkande kommunerna var nöjda med såväl utbildning som med de kvalitetshöjande projekt som genomförts i verksamheterna under utbildningen. Kommunerna noterar vidare att enheterna även efter avslutad utbildning fortsatt använder sig av de kvalitetshöjande metoderna och att enheterna utmärker sig genom hög kvalitet i sin verksamhet. Den planerade utbildningen skall vara LiA-mässig och bygga på LiA-projektets arbete under våren 2012 och genomföras under ht 2012 och vt Utbildningen skall rikta sig till intresserade som kan bli bärare av LiA-mässigheten både under projekttiden och kanske framför allt efter projektets slut. Viktigt att utbildningen integreras med LiA:s övriga verksamhet. Utbildningen skall vara en integrerad del av LiA-projektet och öppen för deltagande från alla kommuner och kommunalförbund som deltar i LiA. Undervisningen skall främst bestå i stöd till det egna och gemensamma lärandet genom föreläsningar, grupparbeten, handledning och seminarier/ gruppdiskussioner. Kursdeltagarna genomför, dokumenterar och redovisar ett projektarbete. Undervisningen skall bedrivas på svenska. Kursutvärdering skall ingå som obligatoriskt moment. Examination genomförs genom aktiv medverkan i ett projektarbete och presentation av detta samt kritisk granskning av andras projektarbeten. Litteratur fastställs av ansvarig institution. Deltagaren skall efter genomgången kurs kunna: arbeta processorienterat med det som uppstår i arbetsvardagen bidra till att synliggöra dold kompetens hos varje medarbetare och grupp tillvarata olikheter och arbeta för en jämställd och integrerad verksamhet se lärandet i arbetslivet också i ett internationellt perspektiv fungera som bärare för ett kontinuerligt förbättringsarbete förverkliga lärandet genom dialog och reflektion Några viktiga utgångspunkter till grund för utbildningens utformning och innehåll är att lärandet: tar sin utgångspunkt i verksamhetens förutsättningar bör leda till ny kunskap som utvecklar det som sker på arbetsplatsen grundas i aktivt samarbete mellan kollegor, ledning och brukare där vars och ens olikheter tillvaratas och utgör förutsättningar för kunskapandet Skallkrav i anbudet angående utbildning i aktionsforskning: 6

7 1. Utbildningen skall utformas för att förstärka övriga delar av det samlade anbudet för fyra akademidelar, exempelvis följeforskningen, samt bidra till LiA-projektets måluppfyllelse och vara en integrerad del av LiA. 2. Upplägget skall knyta an till ovanstående skiss och vara en distanskurs med gemensamma fysiska träffar som uppmuntrar nätverkande. 3. Den upphandlade uppdragsutbildningen skall vara en poängsatt kurs som ger 7,5 hp för de deltagare som har behörighet och fullföljer kursen. 4. Uppdragsutbildningen skall göra det möjligt att erbjuda studieplatser till utvalda chefer och dialogledare utan ansökningsprocess, eller krav på högskolebehörighet. 5. Antalet platser skall vara tre grupper med vardera drygt 20 deltagare 6. Anbudet skall vara utformat så att kostnaden per grupp framgår och det skall vara möjligt för projektet att genomföra 1, 2 eller 3 grupper beroende på hur framgångsrik rekryteringen blir hos målgruppen. LiA-projektet kommer att ha en uppfattning om rekryteringsläget på försommaren Följeforskning Följeforskningen skall vara enligt den modell som ESF-rådet har varit med att utveckla. Följeforskningen skall förhålla sig både till processutvärderingen och till resultatutvärderingen med en tydlig rollfördelning mellan dessa tre, där processutvärderingen studerar och stöttar processen, hur arbetar den operativa ledningsgruppen? Medan resultatutvärderingen mäter resultat i förhållande till uppsatta mål och följeforskningen belyser förhållandet mellan insatser och resultat genom exempelvis följande tänkbara fokuseringar i följeforskningen: hur etableras lärande strukturer? vad gör lärande strukturer hållbara? vilket ledarskap bidrar till lärande miljöer? hur identifiera och formulera empowermentprocesser? vad får empowerment att växa fram, vad gör medarbetarna empowered? Kvalitet handlar om att ta tillvara kunskap och lära av vad man gör eller inte gör. En viktig inriktning på forskningen är relationen mellan kontinuerligt lärande och system för att möjliggöra kreativitet och kvalitet. Forskning står per definition fritt från styrning, och den låter sig inte påverkas av vad som skrivs in här, därför är det väsentligt att lägga upp forskningen så att LiA-projektet får ta del av resultat under resans gång med möjlighet att ge respons på inriktningen. Det är väsentligt för projektets metodutveckling att få besked om effekter utav använda metoder, för att utveckla ett så bra koncept som möjligt. Skallkrav i anbudet angående följeforskning: 1. Visa hur ni har kännedom om ESF-rådets modell för följeforskning. 2. Presentera er syn på rollfördelningen mellan resultatutvärdering, processutvärdering och följeforskning. 3. Vad skulle ni vilja forska på i LiA-projektet, vilka är era forskningsfrågor? 7

8 Anbudsgivaren Underlag upphandling av akademipaket till ESF-projektet LiA Uppdragstid Anbudsgivaren skall vara tillgänglig och beredd att påbörja att genomföra uppdraget från början av februari 2012 och fram till juni Krav på anbudsgivaren Det är meriterande om anbudsgivaren har erfarenhet av Kommunal verksamhet, särskilt socialtjänst och utbildningsverksamhet ESF-projekt eller andra EU projekt Jämställdhet, mångfalds- och tillgänglighetsfrågor i projekt Samverkan med folkhögskolor Samverkan med den regionala kompetensplattformen Krav på anbudet Anbudet skall innehålla svar på begärda uppgifterna och vara begränsat till att endast innehålla begärd information och efterfrågade dokument. Anbudet skall innehålla följande formella delar: 1. Anbudsgivarens fullständiga namn/firma, personnummer/organisationsnummer 2. Adress, telefonnummer, hemsida och e-postadress 3. Kort presentation av anbudsgivarens affärsidé 4. Den aktuella konsultens meritförteckning 5. Krav på ekonomisk ersättning enligt kommersiella villkor nedan Anbudet skall dessutom uppfylla följande villkor: a) Skickas med e-post till: senast tisdag 16 januari 2012, kl b) Samt postas i original, undertecknad av anbudsgivaren, till: Ljungskile folkhögskola, Att: Tomas Rydsmo, Ljungskile c) Anbudet skall vara skrivet på svenska Kommersiella villkor Priset skall anges för de fyra olika delarna var för sig. Där kronor är riktat till upphandling av utbildning i aktionsforskning, medan anbudsgivaren själv fördelar resterande kronor som finns i budget för de tre andra delarna. Baserat på anbudet kommer ett avtal att upprättas med summor för respektive del. Därefter åligger det anbudsgivaren att fullfölja innehållet inom ramen för avtalad summa, LiA-projektet betalar inte eventuell mertid som måste läggas ned för att fullfölja åtagandet. Anbudet skall innehålla uppgift om vilka konsultarvoden per timme som används som beräkningsgrund. 8

9 Samtliga priser skall anges i SEK, inklusive mervärdesskatt. (Ljungskile folkhögskola kan inte dra av momsen.) Samtliga tillkommande kostnader och utlägg som anbudsgivaren kan förutse för uppdragets utförande skall framgå i anbudets priser, eller betalas av anbudsgivaren när de uppstår. Reseersättning utgår ej utan särskild överenskommelse därom och skall alltså preciseras redan i anbudet. Vid resor med bil som projektet efter överenskommelse skall stå för utgår ersättning med 18,50 kr per mil och anbudsgivaren förutsätts ha tillgång till bil. Anbudsgivaren skall inkludera resurser såsom tillgång till dator och mobiltelefon. Inkludera alla personalkostnader såsom resor och traktamenten inom Fyrbodal. Resor inom det nordiska utbytet står projektet för. Betalning sker i proportion till utförda uppdrag, företrädesvis kvartalsvis för att säkra en god uppföljning och inte släpa efter med redovisningar. Inga faktureringsavgifter, eller andra avgifter som inte överenskommits i förväg, ersätts. Kvalitetskontroll sker genom kontinuerlig avrapportering till projektledningsgrupp. Ljungskile folkhögskola försäkrar inte uppdragstagaren utan alla erforderliga försäkringar skall uppdragstagaren själv ombesörja. Om uppdragsgivaren underlåter att fullfölja sina åligganden enligt framtida avtal om uppdraget kan Ljungskile folkhögskola innehålla del av arvodet. Utvärdering av anbud I utvärderingen av anbuden prövas samtliga kvalificerade anbudsgivares anbud som uppfyller de krav som ställs i kravspecifikationen. Innan ett anbud antas kan Ljungskile folkhögskola komma att kontrollera om leverantören är registrerad i aktiebolags-, handelsbolags eller föreningsregistret, är registrerad för redovisning av mervärdesskatt, innehar F-skattsedel, eller har förfallna skulder till staten eller kronofogden. Ljungskile folkhögskola kommer att anta de mest fördelaktiga anbuden med beaktande av följande kriterier. Geografisk tillgänglighet och förutsättningarna för att presenterad idé om hur den uppbyggda forskarmiljön skall leva vidare efter LiA-projektets slut sommaren 2013 Vetenskaplig kompetens, kvalitetssäkrad genom samverkan med andra akademier Presenterade samverkanslösningar, kopplingar mellan de fyra olika delarna och till process- och resultatutvärderingar med externa okända aktörer Pris, dvs vilket innehåll som erbjuds inom given budgetram Kriterierna väger lika tungt. Ytterligare upplysningar om uppdraget Välkommen kontakta projektledare under mobiliseringsfasen, Tomas Rydsmo, i frågor angående uppdraget och upphandlingsunderlaget. 9

Upphandlingsunderlag: ramavtalsaktörer till ESF-projektet LiA 2012-02-02

Upphandlingsunderlag: ramavtalsaktörer till ESF-projektet LiA 2012-02-02 Inbjudan att lämna anbud på ramavtal för olika insatser i LiA-projektet, 1 mars 2012 30 juni 2013 1. Inledning 1.1 Ljungskile folkhögskola Ljungskile folkhögskola är projektägare till ESF-projektet LiA

Läs mer

Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset

Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset 2012-02-15 Dnr: 2011-3090046. Offertförfrågan avseende utvärdering av projektet Nyckeln i Låset Härmed inbjuds ni att inkomma med offert på en uppföljning och lärande utvärdering av ESF-projektet Nyckeln

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer Offertförfrågan Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270 Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer (Förskolelyftet II) Skolverket avser med denna förfrågan

Läs mer

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna

Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna 2013-11-10 Dnr: 2011-3060046 Anbudsförfrågan avseende: Kursanordnare ESF projekt - Kompetensförsörjning för företag inom besöksnäringen i Dalarna Härmed inbjuds ni att lämna anbud på de kurser som ESF-projektet

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Upphandlingsunderlag Följeforskning sidan 1 av 8

Upphandlingsunderlag Följeforskning sidan 1 av 8 sidan 1 av 8 Sid Innehållsförteckning 1 INFORMATION 2 1.1 Upphandlande enhet 2 1.2 Bakgrund och syfte 2 1.3 Omfattning 3 1.4 Förtydligande och komplettering av förfrågningsunderlaget 4 1.5 Rättelse och

Läs mer

Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet)

Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet) 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Dnr: 801-167-2011-23 2011-11-28 Inköp av följeforskning till projektutvärdering för projekt ESF Jämt processtöd jämställdhetsintegrering. (förutsatt att medel beviljas av ESF-rådet)

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1. Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer

Vilka vill ni ha som föreläsare? beräknad cirkatid två veckor

Vilka vill ni ha som föreläsare? beräknad cirkatid två veckor Steg 1 Ni ska skicka ut minst tre offertförfrågningar till varje kurs. Vilka vill ni ha som föreläsare? Fundera över om ni i personalgruppen känner någon duktig föreläsare till någon av kurserna ni behöver.

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Direktupphandling Projektledning Guldfesten

Direktupphandling Projektledning Guldfesten Handläggare Datum Linda Petersson 15 2015-03-25 Offertförfrågan till direktupphandling Direktupphandling Projektledning Guldfesten Allmänna föreskrifter Ni inbjuds inkomma med offert avseende projektledning

Läs mer

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram Utbildningsförvaltningens Chefs- och ledarprogram Tillsammans skapar vi resultat Chefs- och ledarstrategi beskriver hur du som chef skapar resultat i förhållande till mål och uppdrag. Du: har en uttalad

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28

HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28 HALLANDS BASUTBUD Hans-Inge Johansson, Upphandlare, Regionservice Lena Johansson, Utvecklingsledare,Näringsliv Regionkontoret 2013-11-28 Hallands Basutbud Så upphandlade Region Halland 25 företagskonsulter

Läs mer

Innehåll. 1. Bakgrund- Genomförande..S.1. 2. Här finns vi..s.2. 3. Syfte...S.3. 4. Omfattning...S.4. 5. Ansvar..S.5. 6. Så jobbar vi..s.

Innehåll. 1. Bakgrund- Genomförande..S.1. 2. Här finns vi..s.2. 3. Syfte...S.3. 4. Omfattning...S.4. 5. Ansvar..S.5. 6. Så jobbar vi..s. Vi på F.Y.EMBASSY Innehåll 1. Bakgrund- Genomförande..S.1 2. Här finns vi..s.2 3. Syfte...S.3 4. Omfattning...S.4 5. Ansvar..S.5 6. Så jobbar vi..s.6-7 7. Vi är många och unika!...s.8 Bakgrund F.Y. Embassy,

Läs mer

Ledarutveckling över gränserna

Ledarutveckling över gränserna Handlingsplan för jämställdhet i (ESF projekt 2011-3030037) Bakgrund Vi vill genom olika ledarutvecklingsinsatser ge deltagarna större möjlighet till en framtida karriär som chef. Programmet genomförs

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT

Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Våra barn och ungdomar är vår framtid! Presentation av projektidé - KNUT Vilka är det som arbetar med projektet? Ev. andra nationella aktörer så som ex branschorganisationer Blekinge, Kalmar & Kronobergs

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö)

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING Följeutvärdering av Mentorskapsprogram Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) 1 ALLMÄN ORIENTERING Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö)

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Professionens medverkan i kunskapsprocessen

Professionens medverkan i kunskapsprocessen Professionens medverkan i kunskapsprocessen Unga till arbete en utvärdering med följeforskningsansats och programteori som utgångspunkt. Karin Alexanderson och Marie Nyman Dalarnas forskningsråd. En definition

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): augusti 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015

M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 M-PROGRAMMETS KANDIDATARBETSINFORMATION VT2015 KANDIDATARBETE FÖR M-STUDENTER VT15 Kandidatarbete om 15 hp i årskurs 3 ingår i alla civilingenjörsprogram. Avklarat kandidatarbete är ett krav för att få

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): september 2011 1. Verksamheten

Läs mer

2011-06-07 2011-00306. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av arkivkonsult

2011-06-07 2011-00306. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av arkivkonsult Datum: Dnr: 2011-06-07 2011-00306 Förfrågningsunderlag avseende upphandling av arkivkonsult 1 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN INLEDNING inbjuder härmed anbudsgivare att inkomma med anbud avseende konsulttjänst

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Funnits sedan 2008 Regional processledare åter Tog ett samlat grepp och omstrukturerade den regionala styrgruppens sammansättning våren 2011. Från förvaltande

Läs mer

2013-10-31 Dnr: 2011/390-710

2013-10-31 Dnr: 2011/390-710 2013-10-31 Dnr: 2011/390-710 Offertförfrågan avseende kompetenshöjande insatser för ett företagsfrämjande system på lika villkor för kvinnor och män i Kalmar län Härmed inbjuds ni att inkomma med offert

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng

Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplan Marknadsföring och försäljning, 65 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 18 augusti 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte

Läs mer

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng

Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplan Bransch- och möteskunskap, 55 YH-poäng Kursplanen är fastställd av ledningsgruppen för utbildningen den 16 juni 2010 och gäller från och med hösten 2010. Syfte Innehåll Mål Kursens syfte är att

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Introduktion Examensarbetet är ingenjörsutbildningarnas avslutande kurs (härefter kallad exjobbs-kursen) där du skall tillämpa kunskaper

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson

Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: Karin Jansson Beredningen Utbildning Minnesanteckningar Beredningsansvarig: 2014-11-11 Tid: Tisdagen den 11 november 2014, kl. 13.00-16.00 Plats: Närvarande: Fyrbodals kommunalförbund, Riverside, Uddevalla Peter Heie,

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet

Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Dnr: ORU 1.2.1-263/2013 Riktlinjer för att utse särskilt meriterad lärare vid Örebro universitet Fastställd av: Fakultetsnämnden för ekonomi, naturvetenskap Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap,

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg Inledning Sedan 2011 krävs

Läs mer

Anbudsförfrågan utbildning av ledare och medarbetare i callcenterverksamhet.

Anbudsförfrågan utbildning av ledare och medarbetare i callcenterverksamhet. Stockholm den 29 december 2011 Anbudsförfrågan utbildning av ledare och medarbetare i callcenterverksamhet. 1. Bakgrund Previa bedriver projektet ALERT (Arbete för Lärande och Engagemang som Resulterar

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Arbetsområden med studerande ansvar, individuella eller i mindre grupper:

Arbetsområden med studerande ansvar, individuella eller i mindre grupper: Kursplan Globalkurs Östafrika 2013 2014 Kurstider: HT: 20130826 20131220 VT: 20140107 20140605 Översikt höstterminen 2013: Veckor:17 veckor V 35 36 V 37 43 V 44 (distans) V 45 51 Lägerdagar, introduktionsveckor

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): november 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett

Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett Nylands landskapsutvecklingspengar Ansökningsblankett 1 (6) Projektet är ett Regionalt utvecklingsprojekt Projekt som förbereder för ett EU-finansierat projekt Gäller En ny ansökan Ansökan om fortsatt

Läs mer

ett hälsopedagogiskt centrum för barn och ungdomars självkänsla, självförtroende och goda relationer

ett hälsopedagogiskt centrum för barn och ungdomars självkänsla, självförtroende och goda relationer Fyra år med 1 ett hälsopedagogiskt centrum för barn och ungdomars självkänsla, självförtroende och goda relationer mars 2007 Varför skapades Hälsokällan? Från flera håll i Fyrbodals 15 kommuner (här inräknas

Läs mer

Strategiska rekryteringar 15

Strategiska rekryteringar 15 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar.

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar

Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar Våga värdera kvalitet! Utvärdering av kvalitet i komplexa tjänsteupphandlingar Almedalen 1 juli 2014 Varför utvärdera kvalitet? Utgångspunkt: Vi vill göra en bra affär - vill ha rätt kvalitet baserat på

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2012 1. Verksamheten

Läs mer

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade Sida 1 (9) UTLYSNING ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade KK-stiftelsen inbjuder nydisputerade forskare att ansöka om finansiering av forskningsprojekt vid Sveriges nya universitet och högskolor.

Läs mer

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola 1 2015-03-31 Dnr STYR 2015/319 LTHs styrelse Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola Instruktion för dokumentation av akademiska meriter. Postadress Box 118, 221 00 LUND Besöksadress John Ericssons

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06

MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2013-09-12 MINNESANTECKNINGAR CHEFS- OCH KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 2013-09-06 Inledning Carin och Janny hälsade välkommen och presenterade dagens program. Den största delen

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier ns kriterier 1. Pedagogisk skicklighet och handledning fortlöpande kompetensutveckling Utmärkta färdigheter kommer till uttryck t.ex. i att läraren systematiskt utvärderar och utvecklar sin undervisning

Läs mer

Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets paraplyprojekt för miljö och klimat

Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets paraplyprojekt för miljö och klimat ANBUDSINBJUDAN Dnr: MU2009 0141 Anbud skall vara inkommet senast 20091201 Anbud skall vara bindande t. o. m. 20091231 Upphandlingsform Öppet förfarande Upphandling av Projektledare för LEADER Mellansjölandets

Läs mer

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013

Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Riktlinjer för redovisning av projektbidrag för 2013 Rutiner och datum för avrapportering och slututbetalning - Ange alltid projektets namn och NFHs diarienummer vid avrapportering eller frågor gällande

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm Inledning Sedan 2011

Läs mer

Så utvecklar vi vår kompetens!

Så utvecklar vi vår kompetens! Så utvecklar vi vår kompetens! Färdigheter kunna tillverka kunna hantera verktyg Samordning fysisk kraft psykisk energi Kunskaper veta fakta kunna metoder lära av misstag och framgång social förmåga kontaktnät

Läs mer