Förstudie om hur kvinnors företagande kan integreras i det företagsfrämjande systemet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie om hur kvinnors företagande kan integreras i det företagsfrämjande systemet"

Transkript

1 Förstudie om hur kvinnors företagande kan integreras i det företagsfrämjande systemet Rapport Juni 2012 Länsstyrelsen Södermanlands län

2 Förord... 3 Sammanfattning... 5 Förstudie; uppdrag, arbetsmetoder... 6 Programmet Främja kvinnors företagande... 6 Uppdrag... 7 Arbetsmetod... 7 Historik kvinnors företagande i Södermanland... 8 Näringsliv och arbetsmarknad... 8 Jämställdhet och tillväxt... 9 Fakta om företagande i Sverige och Södermanland Kartläggning av företagsfrämjare i Södermanland Intervju av företagsfrämjare Enkät till företagarkvinnor Samtal med företagarkvinnor Sammanfattade slutsatser och förslag Länsstyrelsens förslag och råd för det framtida arbetet Referenser Bilagor Bilaga 1; Svar på intervju av 10 företagsfrämjare Bilaga 2; Enkätsvar från 53 företagarkvinnor Bilaga 3; Redovisning av samtal med företagarkvinnor

3 Förord Länsstyrelsen i Södermanlands län har fått förtroendet att på uppdrag av och i samarbete med Regionförbundet Sörmland driva och genomföra programmet Främja Kvinnors Företagande under perioden Länet och Länsstyrelsen har en lång tradition av att stödja och utveckla kvinnors företagande och vill med denna förstudie lyfta frågan till aktiv handling och starta dialogen i länet om kvinnors företagande och den potential som vi ännu inte fullt ut nyttjar. Arbetet med förstudien har genomförts av Marianne Skantz, projektledare, som med insatser av Peter Eklund och Gunilla Beimert genomför länets program. Styrgruppen för Främja kvinnors företagande består av Catharina Frändberg, Regionförbundet och Agneta Wikblom och Marianne Skantz, Länsstyrelsen. Nyköping den 30 juni 2012 Agneta Wikblom Utvecklingsdirektör 3

4 Varför ska man främja kvinnors företagande? Professor Carin Holmqvist: Grundsvaret på frågan om varför man ska främja kvinnors företagande är alltså att det är för att våra befintliga system och rådande kultur kring företagande systematiskt gör att kvinnor är mindre delaktiga i företagandet och att det därför behövs korrigerande åtgärder för detta. Förhoppningsvis leder dessa korrigerande åtgärder på sikt till att befintliga system och rådande kultur korrigeras så att de blir jämställda och könsneutrala. Ur skriften Varför ska man främja kvinnors företagande? Tillväxtverket

5 Sammanfattning Länsstyrelsen i Södermanland har på uppdrag av Regionförbundet Sörmland genomfört en förstudie av hur kvinnors företagande kan integreras i det ordinarie företagsfrämjande systemet. Länsstyrelsens kunskap om området liksom intervjuer av representanter för det företagsfrämjande systemet och en enkät som 60 företagarkvinnor har besvarat är grund för förstudien. Som bakgrund för studien beskrivs hur kvinnors företagande tidigare har utvecklats och stöttats i länet och hur den nuvarande näringslivsstrukturen ser ut. Den statistik som används i förstudien är i första hand Tillväxtverkets fakta och statistik Sammanfattningsvis kan följande konstateras:. Södermanland är ett av tre län som 2012 hade flest kvinnor som driver företag I Södermanland är var tredje nyföretagare kvinna I Södermanland finns ett välutvecklat företagsfrämjande stödsystem Men Södermanland utmärker sig även genom att länets företagarkvinnor anger brist på lån, krediter och ägarkapital samt ser lagar och regler som hinder för utvecklig i mycket högre grad än andra län Förslag och råd för det framtida arbetet nationellt och regionalt Motivera genom att visa på samband mellan tillväxt och jämställdhet Styr genom tydliga krav och förväntningar Integrera jämställdhetsarbetet i ordinarie verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete Genomför utbildning och utveckla processtöd för jämställdhetsintegrering Representation och goda exempel är viktiga 5

6 Förstudie: program, uppdrag, arbetsmetoder Programmet Främja kvinnors företagande Främja kvinnors företagande är ett nationellt program för att utveckla kvinnors företag och pågår under en andra period om 4 år, Syftet är att skapa ökad tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv genom att fler företag drivs och utvecklas av kvinnor. Regionförbundet Sörmland fick 2011 uppdraget av Regeringen och Tillväxtverket och skall tillsammans med Länsstyrelsen Södermanlands län driva programmet i länet. Uppdraget omfattar tre delar: 1. ta fram en förstudie om hur kvinnors företagande kan integreras i det företagsfrämjande systemet; klar juni bevilja medel till insatser inom affärs- och innovationsutvecklingsinsatser för att utveckla företag eller idéer under anordna en konferens under 2012, om hur kvinnors företagande kan integreras i det regionala tillväxtarbetet Vad är jämställdhetsintegrering? Integrering handlar om förändringsarbete i syfte att förändra rådande attityder, normer och värderingar i en riktning som är önskvärd. Integrera = förena till en helhet, sammansmälta, samordna, inkorporera, införliva, inordna. Att både kvinnor och män har samma förutsättning att ta tillvara det företagsfrämjande systemets erbjudanden i en ordinarie verksamhet. Jämställdhetsintegrering har varit en nationell ambition i det regionala utvecklingsarbetet sedan början av 90-talet i snart 20 år. Trots detta pågår fortfarande särskilda insatser och projekt och ett oberoende av särskilda insatser. 6

7 Uppdrag Tillväxtverket har av regeringen fått i uppdrag att ta fram en strategi som bidrar till att kvinnor och män efter programmets slut 2014, får del av det företagsfrämjande systemet på lika villkor. I detta arbete ska regionalt tillväxtansvariga aktörer aktivt delta för att strategin ska få verkan i det ordinarie företagsfrämjande systemet i respektive region. Länsstyrelsen Södermanland län har under våren 2012 i uppdrag, av Regionförbundet Sörmland och Tillväxtverket att ta fram en förstudie om förutsättningarna för kvinnor och män att ta del av det företagsfrämjande systemet i respektive region. Förstudien ska innehålla en beskrivning av hur de befintliga insatserna når kvinnor och män, en analys av och förslag på hur regionen ska arbeta för att kvinnors företagande ska integreras i det regionala tillväxtarbetet. Arbetsmetoder Länsstyrelsen har genomfört följande insatser som en del av arbetet med förstudien. Med insatserna som grund har förstudien formulerats och förslag till åtgärder konkretiserats. Kartläggning av företagsfrämjare i länet Intervju av ett urval av länets företagsfrämjare Genomförande en enkät till ett urval företagarkvinnor Samtal med företagarkvinnor Analys av statistik från UC Tillväxtverkets Fakta och statistik om kvinnors och mäns företagande i Södermanland 2012 Länsstyrelsen i Södermanland har under januari - juni 2012 genomfört ett 10-tal intervjuer med ett urval representanter för organisationer inom det företagsfrämjande systemet i länet. Intervjuerna syftade till att skapa ett detaljerat, varierat och kvalitativt underlag för att få en nulägesbild av organisationernas arbete för att främja kvinnors företagande. Vidare genomförde länsstyrelsen en webbenkät till ett 60-tal företag som drivs av kvinnor med en omsättning över kronor. Syftet var att fånga upp även kundernas bild av hur stödsystemet fungerar ur jämställdhetssynpunkt. Ett antal samtal och intervjuer med kvinnor som driver företag från samma målgrupp har också genomförts. För att sätta in studien i en kontext har länsstyrelsen gjort en sammanställning av statistik på regional och lokal nivå, som belyser utvecklingen av kvinnors företagande i regionen. Länsstyrelsen vill betona att intervjuer och enkät ger en bild av de intervjuade och tillfrågade personernas upplevelser och synpunkter. 7

8 Historik över Länsstyrelsens arbete med kvinnors företagande i Södermanland Sedan mitten av 1990-talet har Länsstyrelsen på olika sätt arbetat med att stötta kvinnors företagande. När arbetet startade var knappt var knappt var femte sörmlänning som startade företag en kvinna, vilket var lägre än riksgenomsnittet. Idag är var tredje nystartare kvinna och länet är ett av tre län som ligger högst när det gäller företag drivna av kvinnor. Under en 10-årsperiod arbetade länsstyrelsen aktivt med resurscentra för kvinnor, vilket i Södermanland innebar satsning på affärsrådgivning och andra insatser för att utveckla kvinnors företagande lokalt och regionalt. Under en period fanns lokala resurscentra i alla länets kommuner. Länsstyrelsens insats innebar att samordna och utveckla arbetet i länet samt att initiera och driva gemensamma projekt. Exempel på länsprojekt är Weran - ett projekt finansierat av bland andra Östersjömiljarden och Sida som innebar att utveckla affärsutbytet mellan företagarkvinnor i Södermanland och Leningrads län och att etablera lokala resurscentra för kvinnor i Leningrads län. Ett annat projekt var Lika villkor ett nationellt pilotprojekt finansierat av Nutek och Länsstyrelsen för att ta tillvara och utveckla erfarenheter från resurscentras arbete med kvinnors företagande. Satsningen på resurscentra breddades genom Länsstyrelsens projekt Genväg Sörmland, en storsatsning på jämställdhet för att fokusera på tillväxt och jämställdhet som drivkraft för utveckling. Genväg Sörmland genomfördes drev Länsstyrelsen Regeringens första program för att Främja Kvinnors Företagande. Arbetet genomfördes till viss del i samarbetet med fyra andra län i Mälarregionen i strukturfondsprojektet UTCED. Näringsliv och arbetsmarknad Södermanlands län är ett av de län som har haft en stadig befolkningsökning de senaste åren. Inflyttarna är till stor del nyanlända invandrare. De som flyttar från länet är främst yngre personer som flyttar till utbildning eller arbete. Arbetslöshetssiffrorna är, trots närheten till Stockholm, bland de högsta i landet och länge legat på en hög nivå, framförallt i de västra delarna av länet. Utbildningsnivån i länet är låg trots närhet till flera universitet och högskolor. När det innevånarnas sysselsättning inom olika områden är antalet som arbetar inom vård och omsorg störst, följt av tillverkning och verkstad. Därefter kommer handel, företagstjänster och utbildning. Länets arbetsmarknad och näringsliv ser mycket olika i länets olika delar. De kommuner som ligger i Stockholms närhet (Strängnäs, Gnesta, Trosa) har låga arbetslöshetssiffror, medan de västra delarna (Eskilstuna, Vingåker, Katrineholm och Flen) har höga siffror i jämförelse med riket i stort. Näringslivet i de västra delarna av länet påverkas även av att de befinner sig i en strukturell omvandling från industri till ett mer differentierat näringsliv. 8

9 Näringslivet präglas av en lång tradition av verkstads- och tillverkningsindustri. Branschen har under en lång tid präglats av tillbakagång och låg tillväxt och den finansiella krisen 2008 slog hårt mot framförallt länets fordonsindustri. Under 2000-talet har byggbranschen och företagstjänster, med kunder både i och utanför länet, ökat i omfattning. Nya branscher som växer är bland annat logistik och turism. Jämställdhet och tillväxt Regeringens övergripande mål med jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Därunder finns fyra delmål: 1. En jämn fördelning av makt och inflytande 2. Ekonomiska jämställdhet 3. En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 4. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Regeringen mål med jämställd regional tillväxt är att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till tillväxtresurser. Jämställdhet och tillväxt i teorin Ett av syftena med denna förstudie är att ge förslag på hur kvinnors företagande kan integreras i det regionala tillväxtarbetet. Det finns ett samband mellan jämställdhet och ekonomisk tillväxt. Sambandet har konstaterats genom forskning på internationell, regional och lokal nivå. Forskningen visar på tydliga teoretiska samband och dessa samband har i stor utsträckning kunnat beläggas emiriskt. Hur starkt sambandet är beror i stor utsträckning på hur jämställdhet definieras, men några av de aspekter som studerats är deltagande i arbetskraften och inkomst, tillgång till och deltagande i olika typer av utbildning, egenmakt och deltagande i beslutsfattande positioner samt könssegregeringen på arbetsmarknaden och fördelning av förvärvsarbete och obetalt arbete mellan könen. Jämställdhet ökar tillväxten På global nivå finns ett index, Gender Equity Index, som mäter samvariation mellanjämställdhet och andra faktorer som i sin tur har stor betydelse för tillväxten. Samtliga av dessa index visar att ökad jämställdhet mätt genom index samvarierar med ökad BNP eller med andra variabler som i sin tur har starka samband med välstånd och tillväxt. På europeisk nivå har forskare och konsulter studerat sambandet närmare, genom ländernas placering på FN:s Gender Development Index och deras respektive BNP-nivå per capita, med ett mycket starkt samband. 9

10 Fakta om kvinnors företagande i Sverige och Södermanland Tillväxtverkets Fakta och statistik 2012 I den nyligen utkomna faktasamlingen om Kvinnors och mäns företagande, Fakta & statistik 2012, Tillväxtverket, framgår att: Fler än 9 av 10 företag som drivs av kvinnor är inom tjänstesektorn 2/3 av dessa företag finns inom branscherna juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, kultur, nöje, fritid och annan service samt handel Även mäns företagande är vanligast inom tjänstesektorn, 7 av 10 finns inom denna sektor Mer än 2/3-delar av de företag som drivs av kvinnor vill växa Företag som drivs av kvinnor har en större vilja att växa än de som drivs av män Fyra av 10 företag anser sig vara innovativa såväl kvinnors som mäns företag Företag som drivs av kvinnor har en lägre grad av internationalisering jämfört med män Undersökningen gjordes i form av en enkät och är baserad på kvinnors och mäns företag 0-49 anställda. Som småföretag räknas företag med 0-49 anställda. Den vanligaste företagsstorleken är 0-9 anställda. Tillsammans utgör de 99 % av landets alla företag. Enkäten besvarades av av företag. I undersökningen ingår företag med minsta omsättning på kr/år och i alla branscher utom jordbruk, skogsbruk, fiske fastighet och finans. Nedan redovisas delar av innehåller i Fakta och Statistik

11 Några statistiksiffror o 23 % av företagen d.v.s. nästan en fjärdedel drivs av kvinnor. o 32 % av företagen startas av kvinnor o 61 % av männen o 7 % gemensamt o 50 % av kvinnors företag drivs som enskild firma mot 35 % av männens. 11

12 Störst andel företag som drivs av kvinnor finns i: Norrbotten, Stockholm och Södermanland Högre tillväxtvilja i kvinnors företag! I figur 22 nedan visas tillväxtviljan för företag som drivs av kvinnor respektive män. Av figuren framgår det att en större andel av kvinnorna vill låta sitt företag växa, jämfört med företag som drivs av män. Nästan åtta av tio företag som drivs av kvinnor har en positiv tillväxtvilja. 12

13 Branscher I figur 10 nedan visas i vilka branscher kvinnor driver företag. Och i figur 11 även uppdelat på storlek. 13

14 Hinder för tillväxt och utveckling Att uppmärksamma hinder som kan försvåra företagens möjligheter att nå sin fulla potential är betydelsefullt. Beslutsfattare har en viktig uppgift i att försöka minimera tillväxthinder och underlätta för utveckling och tillväxt. Tillgång till lån och krediter, ett större hinder för kvinnors företag med anställda Figur 30 nedan beskriver närmare tillgång till lån och krediter, företagets lönsamhet och brist på egen tid som stora hinder för tillväxt. Figuren visar andel företag som drivs av kvinnor som upplever hindren som stora i respektive företags storleksklass. En större andel av företag med anställda upplever tillgång till lån och krediter som ett stort hinder. Andelen företag som upplever företagets lönsamhet och brist på egen tid som stora hinder är störst i soloföretag, andelen företag som upplever dessa hinder som stora minskar ju fler anställda företaget har 14

15 Tydliga skillnader mellan länen i hur kvinnors företag upplever tillgång till kapital Ett av tio företag upplever tillgången till lån och krediter som ett stort hinder för företagets utveckling och tillväxt, en länsvis uppdelning ger en mer diversifierad bild. Figur 31, nedan visar att en större andel av kvinnors företag i Södermanlands och Västerbottens län upplever tillgången till lån och krediter som ett stort hinder för tillväxt jämfört med övriga län. Figuren visar också på skillnader mellan företag som drivs av kvinnor respektive män. I Södermanlands län och i Dalarnas län är det betydligt fler av kvinnors företag som upplever tillgången till lån och krediter som ett stort problem jämfört med mäns företag. I Södermanlands län upplever ungefär ett av sex företag som drivs av kvinnor tillgången till lån och krediter som ett stort hinder för företagets utveckling och tillväxt, jämfört med ett av tio företag som drivs av män. 15

16 Andel beviljade lån skiljer sig mellan länen Staplarna till vänster i figur 32 nedan, visar andel företag som ansökt om lån och krediter under de senaste tre åren, uppdelat på företag som drivs av kvinnor respektive av män i olika län. Figuren visar på stora skillnader mellan landets olika län och mellan kvinnors och mäns företag inom länen. I Värmlands och Södermanlands län har en större andel av kvinnors företag ansökt om lån och krediter, jämfört med mäns företag. I de övriga 19 länen är det tvärtom. I Norrbottens och Jämtlands län har drygt 40 procent företag som drivs av kvinnor ansökt om lån och krediter, jämfört med 25 procent i Stockholms län. Staplarna till höger i figur 32 visar andel företag som har fått avslag på sin ansökan om lån och krediter, uppdelat på kvinnor respektive män. Länsvisa skillnader är tydliga även här. Av de som ansökt om lån i Södermanlands län har 32 procent fått avslag bland kvinnors företag, jämfört med 11 procent av mäns företag. I Gotlands och Östergötlands län har dubbelt så många företag som drivs av kvinnor fått avslag, jämfört med de som drivs av män. % 16

17 Sammanfattande jämförelse Södermanland och riket I Södermanland startas 33 % av företagen av kvinnor mot 32 % för riket 61 % företagen som drivs av kvinnor har inga anställda mot 55 % för riket Branschvis driver kvinnor 26 % inom handel i Södermanland mot 21 % i riket 73 % av kvinnornas företag i länet vill växa mot 77 % i riket Större hinder i form av lagar och myndigheter 28 % mot 20 % för riket Sämre tillgång i länet till lån och krediter, 17 % mot 9 % för riket Sämre tillgång i länet till externt ägarkapital 19 % mot 9 % för riket. 17

18 Statistik från Upplysningscentralen (UC) Upplysningscentralen har statistik branschvis för på kvinnor som driver företag och som omsatte mer än kr de två senaste bokslutsåren. Företagen som ingår har sitt säte i Södermanland. Företagen är fördelade på SNI-koder. Antal företag fördelade på SNI-koder, huvudrubriker (på 2 siffernivå): 1 Företagstjänster Upplevelseindustri Skola, vård, omsorg IT 35 5 Grön näring Restaurang-, catering- och barverksamhet Hotell och logiverksamhet 37 8 Livsmedels- och dryckesframställning Övriga (handel, hårvård m m) 1332 Sammanlagt antal företag 3056 Uppgifter om de 3056 företag som ingår i statistiken 78 företag har mer än10 miljoner kronor i omsättning 458 företag har mer än 1 miljon kronor i omsättning 79 företag har fler än 10 anställda Branscher där flest kvinnor i länet driver företag 1. Företagstjänster 615 företag 2. Grön näring 372 företag 3. Upplevelseindustri 306 företag 18

19 Kartläggning av företagsfrämjare i Södermanland Definitionen av länets företagsfrämjare är de aktörer organisationer/företag som bedriver verksamhet med syfte att ge råd och stöd till företagare. De företagsfrämjande aktörerna har vitt skilda uppdragsgivare och uppdrag och finansierar sin verksamhet på olika sätt. I den här studien fokuseras på de som är offentligfinansierade, det vill säga får ekonomisk stöd helt eller delvis till sin verksamhet eller har uppdrag att fördela offentliga medel. Följande företagsfrämjare ingick i studien: Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, med kontor i Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm. ALMI IFS ALMI Invest AB Nyföretagarcentrum Östra Sörmland Nyföretagarcentrum Västra Sörmland Nyföretagarcentrum Strängnäs Nyföretagarcentrum Eskilstuna Eskilstuna kommun Flens kommun Gnesta kommun Katrineholms kommun Nyköpings kommun Oxelösunds kommun Strängnäs kommun Trosa kommun Vingåkers kommun Regionförbundet Sörmland Idélab Mälardalens Högskola Länsstyrelsen Södermanlands län Arbetsförmedlingen Onyx Näringslivsutveckling AB Innovationsmotor i Sörmland Företagslabbet Nyköping Innovationsbyrån i Katrineholm Växthuset Strängnäs Munktell Science park Eskilstuna Företagsam Nora Nyköping/Oxelösund Företagsamma Kvinnor Eskilstuna Neem Coompanion Sörmland Östsvenska Handelskammaren Alla banker LRF, Lantbrukarnas Riksförbund 19

20 Länsstyrelsens kommentarer Ett stort antal aktörer verkar för att näringslivet ska utvecklas och erbjuder sina tjänster till blivande och/eller befintliga företagare. Det stora antalet aktörer och att flera av dessa är nischade genom uppdrag, resurser och kompetens innebär ibland svårigheter för företagarna att hitta rätt aktör. Det stora antalet företagsfrämjare kan även innebära att man avskräcks från att ta kontakt på grund av svårigheten att förstå vem man ska kontakta. Sammantaget finns relativt många aktörer som stödjer nyföretagande och färre som stödjer företag i utvecklings- och tillväxtfaser. Det finns en bred kompetens hos aktörerna i länet. Kan samverkan till exempel kommunvis vara ett sätt att ta tillvara den samlade kompetensen? Detta kan ske genom att lära av varandra. Samverkan kan även resultera i att rätt individ lotsas till rätt företagsfrämjare. 20

21 Intervju av företagsfrämjare Under våren 2012 genomfördes intervjuer med 10 av länets företagsfrämjare. Intervjuer genomfördes med följande aktörer Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, med kontor i Nyköping, Eskilstuna och Katrineholm. ALMI IFS Eskilstuna Nyföretagarcentrum Östra Sörmland Nyföretagarcentrum Västra Sörmland Eskilstuna kommun Idélab Mälardalens Högskola Länsstyrelsen Södermanlands län, Landsbygdsenheten och Regional utveckling Coompanion Sörmland Nyköpings kommun Resultat av intervjuerna Tjänster Alla Företagsfrämjare levererar tjänster, vilket kan vara i form av rådgivningssamtal, ordnar mentorprojekt, kurser, styrelseutbildning, coachning, erbjuder kontorsplats mm. Några har uppgivit att de driver utvecklingsfrågor, ger företags-/projektstöd i form av pengar, eller som lån. Någon finansierar andra organisationer/företag som bedriver rådgivning och projekt. Och ytterligare någon arbetar med att få etableringar utifrån. Tidbokning/Kostnad Vanligast är att kortare rådgivning om 1-3 besök är gratis. Kurser och deltagande i projekt sam lån medför en kostnad. Statistik på genomförda tjänster de sista tre åren uppdelad på kön, på bransch, besökare av utländsk härkomst? Statistik finns uppger 2, Finns för en del av verksamheten uppger 2 och 6 uppger att de saknar statistik. Organisationens synpunkter Är det bra som det är? Ska något förändras? I så fall hur, förslag. Förslag på vad ni kan göra för att män & kvinnor ska få möjlighet att ta del av era tjänster på lika villkor. - Ökad samverkan mellan företagsfrämjaraktörerna; flera aktörer svarade detta - Föra statistik hur tjänster och medel fördelas mellan män och kvinnor, analys och uppföljning - Höja kunskapen om lika villkor för män och kvinnor - Gör (ej bara prata) förändringsarbete även om det väcker negativa känslor - Förenkla för företagare en väg in - För in Ung företagsamhet metoden i fler verksamheter än i skolan - Ta fram företagarkvinnor som förebilder, även på nysvenskar - Affärsrådgivning online via Internet 21

22 - Företagarkvällar för kvinnor, branschinriktning - Rådgivning till företagare efter 3-5 års verksamhet - Av nysvenskarna är många duktiga entreprenörer, ta tillvara dem - Genusperspektiv i strategiska planer, t.ex. regionala utvecklingsplaner Vilka är tillväxtbranscher i regionen? - Tjänstesektorn uppger 2 - Besöksnäring uppger 2 - Turism uppger 2 - Mat/matturism uppger 2 - Idrott - Råvaror - kyckling - Närproducerat - Vård och omsorg - Robotdalen - Kreativa näringar Övrigt - Bra med samverkan. Flera samverkar med andra aktörer i resp kommun. Andra samverkar inom organisationen. - Bra med olika rådgivarorganisationer under samma tak. - Några arbetar för - en väg in - Certifiering och kontinuerlig utbildning för rådgivare - Ung företagsamhet som metod verkar bra. - Finns medel, många miljoner, men ingen strategi hur de ska användas. Delas bara ut. - Mer verkstad, ej bara prat om jämställdhet. Lika villkor för män och kvinnor - Ta in konsulter uppdaterade inom ny teknik, Sörmlands rådgivare har ett traditionellt tänk. - Många nysvenskar är entreprenörer men har dålig kunskap om det svenska regelverket. - Bidragssystemet för invandrare bör ses över. En kvinna med många barn startar ej företag för då missar hon bidragen för barnen. Intervjuunderlag och resultat Se bilaga 1 och 2 22

23 Länsstyrelsens kommentarer Analys av resultatet av genomförda intervjuer. I vilken utsträckning kvinnor tar del av företagsfrämjarnas stöd varierar mycket mellan olika aktörer. Nyföretagarcentrum och innovationsmotorerna är två aktörer som i dagsläget har en relativt stor andel kvinnor bland sina kunder. Inkubatorer med fokus på mansdominerade branscher har en låg andel kvinnor som kunder. De företagsfrämjande aktörernas bild av nuläget I intervjuer med representanter för det företagsfrämjande stödsystemet har länsstyrelsen ställt frågor om tjänster som erbjuds företagarna, statistik uppdelad på kvinnor och män och efterfrågat förslag till förändringar för att ge kvinnor tillgång till de företagsfrämjande systemen. När det gäller uppdragsgivares styrning av verksamheten kan konstateras att en satsning på kvinnors företagande kan avgöras av inriktningen av verksamhetens uppdrag, policydokument eller handlingsplan. De intervjuade ser det positivt att kvinnors företagande och jämställdhetsintegrering idag är uppmärksammade områden både regionalt och nationellt. Positivt är också att förebilder och goda exempel lyfts fram. Vikten av att kvinnor inkluderas i företagsnätverk lyfts också fram. Flera av de intervjuade tar upp frågan om utbildning i jämställdhetsintegrering och kvalitetssäkring av kompetensen hos de personer som arbetar som rådgivare. Regionala styrsystem Trots det långvariga och uthålliga arbetet i länet med jämställdhet och kvinnors företagande saknas i många fall jämställdhetstänkande i den regionala strukturen och styrdokumenten. Satsningen på kvinnor företagande liksom tidigare resurscentra är en projektlösning vid sidan av ordinarie verksamhet och därmed vid sidan av normen. Mäns företagande och mansdominerade branscher upplevs prioriteras och uppmärksammas i högre utsträckning än kvinnodominerade. Samverkan Flera av de företagsfrämjande aktörer som idag samverkar upplever positiva effekter av detta samarbete. Ett exempel är aktörerna i Eskilstuna som genomför samverkan genom: Din idé. Ett ökat samarbete mellan företagsfrämjare inom kommun eller län kan öka kunskapen om det regionala stödsystemet och kan bidra till att personer som söker stöd slussas rätt. 23

24 Webbenkät till företagarkvinnor Länsstyrelsen genomförde en webbenkät till ett 60-tal företag som drivs av kvinnor med en omsättning över kronor. Syftet var att fånga upp även kundernas bild av hur stödsystemet fungerar ur jämställdhetssynpunkt. Ett antal samtal och intervjuer med kvinnor som driver företag från samma målgrupp har också genomförts. Svarsfrekvensen var 73 %. Frågor och svar med kommentarer Har du sökt och fått rådgivning hos en företagsrådgivare? Ja svarade 36 % Inom vilket område: Starta företag 39 % Utveckla företag 35 % Finansiering 22 % Innovation 4 % Har du fått hjälp/svar på dina frågor? Ja och ja delvis 88 % Nej 12 % Vad skulle du önska mer eller förbättra? - Mycket nöjd, nöjd, kände mig välkommen. Och fick gärna återkomma. - Mer kunskap om hur man bygger affärsmodeller för att snabbare få lönsamhet och eller kunna skala upp sin verksamhet inom tjänsteföretag där många kvinnor driver företag. - Bättre kompetens hos rådgivaren om den tilltänkta branschen. - Affärsidé och planer skulle göras helt enligt manliga normer. Anser du att det har betydelse om affärsrådgivaren är man eller kvinna? - Nej 75 % När anser du att företagare behöver hjälp/råd Vid företagsstart 32 % Efter 1 år 13 % Efter 2 år 10 % 42 % Efter 3 år 12 % Efter 5 år 7 % Har du upplevt att du blivit annorlunda bemött för att du är kvinna? - Har fått kommentarer om familjesituationen. - Har upplevt att jag blivit behandlad som mindre trovärdig och ifrågasatt. - Tycker att jag blivit sämre bemött på grund av att rådgivaren inte kunnat tillräckligt mycket om den bransch där jag driver företag. - Har fått förminskande bemötande för att jag är kvinna. 24

25 Övriga synpunkter - Framförallt behövs bättre branschkunskaper hos rådgivarna, bättre kunskap om branscher där många kvinnor driver företag. Detta framhölls i många kommentarer. - Kvinnor har ofta försiktigare approach vill starta mindre, mindre lån, säkrare steg uppmuntra detta i stället för att prioritera storskalighet. - Gör företagsrådgivare uppmärksamma på att de har olika bemötande till kvinnor och män. - Ung företagsamhet är ett utmärkt sätt i att få kännedom om vad företagande innebär Länsstyrelsens kommentarer Enkäten visar att endast en tredjedel av företagarna i enkäten sökt rådgivning hos företagsfrämjare. Den visar också att flera inte är nöjda med den rådgivning de har fått. Enligt svaren upplever företagarna brist på branschkunskaper framför allt när det gäller tjänstesektorn hos rådgivarna. I vissa fall upplever företagarkvinnor brister i inställning och bemötande från rådgivarna. Företagarna uttrycker ett behov av att få rådgivning inte endast vid starten av företaget utan även efter 1-5 års verksamhet, till exempel vid en utvecklingsfas inom företaget.. 25

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi?

Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Åtta års arbete med att främja kvinnors företagande var är vi och vart vill vi? Gunilla Thorstensson, programansvarig Lyft näringslivet, 2014-11-05 Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag

Läs mer

Företagsfrämjande på lika villkor

Företagsfrämjande på lika villkor Företagsfrämjande på lika villkor Jenny Idebro 30 september 2014, Stockholm Twitter: #kvinnftg 1 I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag

Läs mer

Kvinnor och mäns företagande

Kvinnor och mäns företagande Kvinnor och mäns företagande Uppsala län Företagens villkor och verklighet 2011 1 Andel företag som drivs av kvinnor 2 24% 23% 20% 1 10% 0% Uppsala Källa: Företagens villkor och verklighet 2011 2 Riket

Läs mer

Kvinnors företagande - problem eller möjlighet

Kvinnors företagande - problem eller möjlighet Erfarenheter från: Glesbygdeverket Mittuniversitetet Kvinnors företagande - problem eller möjlighet Innehåll: Vad är kvinnors företagande? Bilder & Attityder Fakta & fönster: exempel från rapport juni

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH I absoluta tal beviljades mäns företag 1.431 miljarder kronor i företagsstöd under 2009 2011. Kvinnors företag beviljades 116 miljoner kronor under samma period. Källa: Tillväxtverket, Hur kan företagsstöden

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Kvinnors företagande- Enkät till företagarkvinnor i Kalmar län 2012

Kvinnors företagande- Enkät till företagarkvinnor i Kalmar län 2012 Kvinnors företagande- Enkät till företagarkvinnor i Kalmar län 2012 Winnet Kalmar län www.kalmarlan.winnet.se kalmarlan@winnet.se Besöksadress: Båtgatan 5, Oskarshamn Postadress Box 137, 572 23 Oskarshamn

Läs mer

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E

E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E FÖRETAGARES BEHOV AV STÖD E N U N D E R S Ö K N I N G B L A N D N Y F Ö R E T A G A R E O C H E T A B L E R A D E F Ö R E T A G A R E A V A T T I T Y D I K A R L S T A D A B P Å U P P D R A G A V D E T

Läs mer

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -???

KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? KVINNORS ENTREPRENÖRSKAP, FÖRETAGANDE OCH NÄTVERK I VÄRMLAND 1990 2010 2011 -??? VÄRMLAND -LANDSBYGD, -BRUKSBYGD, -GLESBYGD, OCH STÄDER TRADITIONELLT NÄRINGSLIV Tung basindustri: stål, skog, papper samt

Läs mer

Kvinnors och mäns företagande

Kvinnors och mäns företagande s och mäns företagande Fakta & statistik 2009 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets publikationsservice

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Kvinnors och mäns företagande

Kvinnors och mäns företagande Kvinnors och mäns företagande Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Bakgrund Motsvarande statistik togs fram 2013 och föreliggande undersökning är en jämförelse mellan åren. Denna sammanfattande rapport inleds

Läs mer

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING (RMC) RMC är ett internationellt managementkonsult-företag med ca 500 konsulter,

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Företagens villkor och verklighet - 2011

Företagens villkor och verklighet - 2011 Företagens villkor och verklighet - 2011 1 Företagens villkor & verklighet 2011 En av Europas största och mest omfattande enkätundersökningar. Enkät till 30 000 små och medelstora företag. Cirka 20 000

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv 2008-03-28 i Sve Kvinnors företagande

Läs mer

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 Målet för Region Gävleborgs näringslivsutveckling är att fler företag startas, överlever och växer. Tillväxtverket fick, på uppdrag

Läs mer

SJU KONKRETA RÅD FÖR REGIONAL ATTRAKTIVITET SYNTES AV ERFARENHETER FRÅN FRÄMJA KVINNORS FÖRETAGANDE

SJU KONKRETA RÅD FÖR REGIONAL ATTRAKTIVITET SYNTES AV ERFARENHETER FRÅN FRÄMJA KVINNORS FÖRETAGANDE SJU KONKRETA RÅD FÖR REGIONAL ATTRAKTIVITET SYNTES AV ERFARENHETER FRÅN FRÄMJA KVINNORS FÖRETAGANDE SJU KONKRETA RÅD FÖR REGIONAL ATTRAKTIVITET Juni, 2012 Beställare: Ramböll Management Consulting Konsult:

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet

stärker näringsliv vinnors företaga i Sverige Främja kvinnors företagande Programmet i korthet 1. 3.. 1. 3. Främja kvinnors 2. företagande 2007 2009 Programmet i korthet 2007-09-04 4. 4 Delprogram 1. Delprogram 2. Delprogram 3. Delprogram 4. vinnors företaga stärkäringsliv i Sve de stärk Kvinnors

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Företagsamheten 2017 Södermanlands län

Företagsamheten 2017 Södermanlands län Företagsamheten 2017 Södermanlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Attityder till företagande bland kvinnor och män

Attityder till företagande bland kvinnor och män Attityder till företagande bland kvinnor och män Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering Illustration: Nina Hemmingsson ESF Jämt ESF Jämt är ett av de processtöd som finns knutna till socialfonden ESF Jämt tillhandahåller kostnadsfritt stöd till potentiella och beviljade

Läs mer

Genusdriven innovation och företagsamhet Kompetens- och metodutveckling Jämställd samhällsutveckling

Genusdriven innovation och företagsamhet Kompetens- och metodutveckling Jämställd samhällsutveckling Uppdrag: att bidra till jämställdhetsutveckling i Västra Götaland Genusdriven innovation och företagsamhet Kompetens- och metodutveckling Jämställd samhällsutveckling processtöd för systematiskt jämställdhetsarbete

Läs mer

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive

Meet and Eat. 14 september 2016 CreActive Meet and Eat 14 september 2016 CreActive LIU RELATION/Susanne Pettersson 2 FÖRENA Företag når akademisk kompetens LIU RELATION/Susanne Pettersson 16-09-14 3 Projekttid: 160501-171115 Tillväxtverket 8 lärosäten

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD TILLVÄXT I UPPSALA LÄN

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD TILLVÄXT I UPPSALA LÄN HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD TILLVÄXT I UPPSALA LÄN Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget INNEHÅLL 1. Uppdraget 04 2. Frågan är

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Fler kvinnor driver och utvecklar företag!

Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Resultat 2007 2009 för programmet Främja kvinnors företagande Drygt 86 000 personer har hittills haft nytta av programmet Främja kvinnors företagande. Programmet

Läs mer

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober

Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Basutbildning i jämställdhetsintegrering 28 oktober Processtöd jämställdhetsintegrering ESF Jämt * Är ett av de processtöd som finns knutna till Europeiska socialfonden * Tillhandahåller kostnadsfritt

Läs mer

Vård- och omsorgscollege 10 april 2015

Vård- och omsorgscollege 10 april 2015 Vård- och omsorgscollege 10 april 2015 Vård- och omsorgscollege i socialfonden Nationell, regional och lokal satsning kopplat till kommande Socialfondsutlysning Tre huvudinriktningar i utvecklingsarbetet

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Företagsklimatet i Eskilstuna kommun 2017

Företagsklimatet i Eskilstuna kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Nyköpings kommun 2017

Företagsklimatet i Nyköpings kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB

Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Göran Lundwall Vd ALMI Företagspartner AB Kärnverksamhet Affärsområden Tjänster Innovation Nya företag Etablerade företag Finansiering Affärsutveckling Företag och personer som har en innovativ idé och

Läs mer

Kvinnor och mäns Företagande

Kvinnor och mäns Företagande och mäns Företagande Entreprenörskapsbarometern 2012 1 Om Faktabroschyren Attityder till företagande bland kvinnor och män och mäns företagande är en av flera faktabroschyrer som publiceras utöver huvudpublikationen.

Läs mer

EN NATIONELL STRATEGI TAR FORM ETT KREATIVT SAMTAL OM INNEHÅLLET

EN NATIONELL STRATEGI TAR FORM ETT KREATIVT SAMTAL OM INNEHÅLLET Avsedd för Tillväxtverket Dokumenttyp PM Datum April, 2014 EN NATIONELL STRATEGI TAR FORM ETT KREATIVT SAMTAL OM INNEHÅLLET SAMMANSTÄLLNING FRÅN WORKSHOP 28 MARS EN NATIONELL STRATEGI TAR FORM ETT KREATIVT

Läs mer

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer

KOOPERATIV. Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete. - Styrs av specifika värderingar och principer KOOPERATIV Från latin och betyder: arbeta tillsammans, samarbete - Styrs av specifika värderingar och principer OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj

Läs mer

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande.

Kvinnor och män i Östergötland. Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Kvinnor och män i Östergötland Könsuppdelad statistik om politisk makt, arbetsmarknad och företagande. Vikten av fakta och statistik En könssegregerad arbetsmarknad vad får det för konsekvenser för den

Läs mer

Främja kvinnors företagande

Främja kvinnors företagande Främja kvinnors företagande Rapport, Främja kvinnors företagande, augusti 2014 1 Bakgrund och fakta om kvinnors företagande Företagandet är generellt lågt i Sverige jämfört med andra europeiska länder.

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB

Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv. Madeleine Sparre, Oxford Research AB Åtgärdsdokumenten för de Regionala Strukturfondsprogrammen ur ett genusperspektiv Madeleine Sparre, Oxford Research AB 1 De regionala strukturfondsprogrammen EU:s sammanhållningspolitik ska bidra till

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Kundundersökning 2011 Vad tycker NyföretagarCentrums kunder om rådgivningen? Hur många har startat företag efter rådgivningen? Branscher, omsättning, anställda? Jämförelse 2009-2011 Om undersökningen Respondenter:

Läs mer

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Region Blekinge 2014-12-15 Catharina Rosenquist 0455-305029 Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Kortversion. Heroiska män och pålästa kvinnor. En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION

Kortversion. Heroiska män och pålästa kvinnor. En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION Kortversion Heroiska män och pålästa kvinnor En förstudie av det företags främjande systemet i Stockholms län KORTVERSION Länsstyrelsen i Stockholm har i en förstudie undersökt förutsättningarna för kvinnor

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Tillgänglighet Detta insatsområde innehåller åtgärder för att ge en ökad

Läs mer

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län

Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Attityder till det innovationsstödjande systemet i Kalmar län Preliminära resultat från pågående undersökning April 2014, Peter Bjerkesjö, Daniel Hallencreutz, Pär Lindquist Kontigo AB Uppdraget Ta fram

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Södermanlands län. Företagsamheten 2015

Södermanlands län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Deborah Rosman, Skärgårdsvåfflan i Oxelösund. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem

Läs mer

Företagsklimatet i Flens kommun 2017

Företagsklimatet i Flens kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Sysselsättning utbildning och utanförskap

Sysselsättning utbildning och utanförskap Sysselsättning utbildning och utanförskap Med sikte på jämlik folkhälsa & välfärd i Sörmland Peter Eklund Länsstyrelsen i Södermanlands län Bommersvik 23.9 2011 1 JOBBIGT Mellan 2000 2009 har Befolkningen

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2017 Dalarnas län

Företagens villkor och verklighet 2017 Dalarnas län Företagens villkor och verklighet 2017 s län Kort om undersökningen Enkätundersökning riktad till små och medelstora företag i Sverige. En av Europas största enkätundersökningar till företag. Genomförts

Läs mer

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt 15 nov 2012 Malin Lindberg, forskare vid Luleå tekniska universitet Ny politik för tillväxt & innovation Globalt (OECD) Europa (EU2020) Sverige (SNIS) Regionalt

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Förutsättningar och förmåga till innovation i Norrbotten

Förutsättningar och förmåga till innovation i Norrbotten Förutsättningar och förmåga till innovation i Norrbotten Analys baserat på Reglabs Innovationsindex November 2011 Kontigo AB Analysen av Norrbottens län Visa resultatet från Reglabs Innovationsindex för

Läs mer

Så här gör du! Guide för att jämställdhetsintegrera företagsfrämjande

Så här gör du! Guide för att jämställdhetsintegrera företagsfrämjande Så här gör du! Guide för att jämställdhetsintegrera företagsfrämjande Varför jämställdhetsintegrera satsningar på företagande? Sverige behöver fler nya och fler konkurrenskraftiga företag. För att bidra

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Uppländsk Drivkraft 3.0

Uppländsk Drivkraft 3.0 Uppländsk Drivkraft 3.0 Regionens utveckling 2010-2014. Regionalekonomisk beskrivning Kontigo AB November 2015. Inledning Syfte Att ge en kort överblick över Uppsalaregionens ekonomiska utveckling. Underlag

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Södermanlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Södermanlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Södermanlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Södermanlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt

Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Datum Dnr 2013-01-29 12-035 Näringsdepartementet Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt Ett nytt regionalt arbetssätt Regionförbundets Sörmland har från årsskiftet ett nytt regionalt utvecklingsprogram,

Läs mer

Resurscentra för kvinnor - Workshop

Resurscentra för kvinnor - Workshop Resurscentra för kvinnor - Workshop 22 november 2013 Quality Airport Hotell, Arlanda Lena Rooth Avdelningschef Företagsinsatser, Tillväxtverket 1 Tillväxtverkets uppdrag och program Part i regeringens

Läs mer

Resultat från kartläggning av hur kvinnor som driver företag i Halland upplever bemötandet hos främjande aktörer

Resultat från kartläggning av hur kvinnor som driver företag i Halland upplever bemötandet hos främjande aktörer Resultat från kartläggning av hur kvinnor som driver företag i Halland upplever bemötandet hos främjande aktörer 361 respondenter (1282 utskickade) 140 120 100 80 60 40 20 0 Halmstad Varberg Kungsbacka

Läs mer

Företagsklimatet i Strängnäs kommun 2017

Företagsklimatet i Strängnäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Lokalt företagsklimat 2017 kommun Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar

Läs mer

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé

Tilltänkt projektnamn. Beskrivning av tidig projektidé Sida 1(6) Tilltänkt projektnamn Beskrivning av tidig projektidé Idé- och företagsfabriken Nybro Nybro Företagsgrupp Kontaktperson Carolina Thaysen Telefonnummer E-postadress 0481-175 85 carolina@nfg.se

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer