WSP ANALYS & STRATEGI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WSP ANALYS & STRATEGI"

Transkript

1 2/10 WSP ANALYS & STRATEGI Aktuella Analyser UNITED BY OUR DIFFERENCE

2 VÄLKOMMEN TILL Aktuella Analyser I din hand har du Aktuella Analyser. Tanken med denna skrift är att lyfta fram intressanta projekt som WSP Analys & Strategi är inblandade i. I detta nummer berättar vi bland annat om: Att koncentrationen av såväl befolkning som sysselsättning till storstäderna kommer att fortsätta i framtiden. Att de äldre blir allt fler under det närmsta decenniet. Denna grupp består av många olika typer av människor och kraven på individualiserade tjänster inom vård och omsorg kommer att öka kraftigt. Att de potentiella miljö- och trafiksäkerhetsvinsterna för samhället beräknas till ca 10 miljarder kronor om alla bilar som tillverkats före 1996 ersätts med nya. Att det finns utrymme att öka detaljhandelsomsättningen i Eskilstuna om handelsområdet Tuna Park byggs ut. Att WSP A & S har blivit utsedda till sekretariat för EU-projektet Baltic Transport Outlook 2030 som pågår under 2010 och 2011 Att WSP Analys & Strategi på uppdrag av Stockholms har upprättat de formella planhandlingarna för den första etappen av Norra Stationsområdet, ett av Sveriges största nu pågående byggprojekt. WSP A&S har som devis Kunskap som utvecklar samhället och det är en förhoppning att denna skrift visar på några exempel i denna anda. Mer information om vår verksamhet och tidigare nummer av Aktuella Analyser hittar du på. Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi Kunskap som utvecklar samhället En god samhällsutveckling är något alla vill ha. Men hur vet vi att vi är på rätt väg? I ett samhälle där förutsättningarna för individer, företag och samhälle ständigt förändras, bidrar WSP Analys & Strategi med analyser, strategier och lösningar för hållbar utveckling. Vi verkar inom: Omvärld, policy & strategi, stads- & regionalutveckling, fastighetsutveckling, logistik & godstransporter, persontransporter, infrastruktur och miljöutveckling. Vi tar fram analyser och vi leder processer som bidrar till att göra skillnad i praktiken. Vi arbetar med såväl offentlig- som privat sektor. En stor del av verksamheten är forskningsbaserad och vi har nära kopplingar till flera av landets större högskolor och universitet. WSP A&S har 120 medarbetare. WSP A&S är ett av 6 affärsområden inom WSP Sverige. Affärsområdet har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge, Ronneby och Örebro. WSP Aktuella Analyser: Ansvarig utgivare: Fredrik Bergström, tel: , E-post: 2 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

3 Tuna Park expanderar - men vilka tappar? Foto: Tuna Park WSP Analys & Strategi har på uppdrag av Eskilstuna kommun analyserat konsekvenserna för kommunens detaljhandel vid en expansion av handelsområdet Tuna Park. Rapporten visar att det finns utrymme att öka detaljhandelsomsättningen i kommunen om Tuna Park byggs ut. Det blir dock sannolikt svårt att höja inflödet av köpkraft nämnvärt i tider då konkurrensen från Västerås och marknaden i storstadsregionerna är i stark tillväxt. Rapporten visar också att shoppingen i stadskärnan skulle minska med mellan 10 och 25 % över natten, beroende på vilket utbyggnadsalternativ som väljs, om inte galleriorna i stadskärnan renoveras, tillgängligheten ses över samt skötseln, stråkmiljön och organisationen förbättras. Marknadstillväxten, genom ökande befolkning och större köpkraft, kommer att kompensera för den minskade handeln. Men det tar lite tid. Stadskärnan kommer att behöva mellan 2,6 till 6,2 år för att återhämta sig beroende på alternativ. Erfarenheten från många mellanstora och stora städer är att stadskärnorna dock klarar denna utmaning. Marcus Henrikson, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 3

4 SKROTNING ger stora miljö- & trafiksäkerhetsvinster De potentiella miljö- och trafiksäkerhetsvinsterna för samhället beräknas till ca 10 miljarder kronor om alla bilar som tillverkats före 1996 ersätts med nya, visar en rapport från WSP Analys & Strategi. Samhällsnyttan beror på dels minskade utsläpp av koldioxid och hälsofarliga ämnen och dels ökad trafiksäkerhet. Om samtliga bilar som tillverkades 1995 och tidigare skulle skrotas och ersättas med nya bilar uppskattas ca 60 människoliv kunna sparas varje år och omkring 240 personer skulle slippa bli svårt skadade. Dessutom visar WSP:s beräkningar att transportsektorns utsläpp av koldioxid skulle minska med 5 procent. Rapporten är framtagen på uppdrag av Bil Sweden. Stehn Svalgård, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: 4 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

5 Foto: Göteborgs Hamn WSP motor i stor satsning på Östersjöregionens transportsystem WSP Analys och Strategi har blivit utsedd till sekretariat för EU-projektet Baltic Transport Outlook 2030 som pågår under 2010 och Sekretariatet ska drivas i nära samarbete med Näringsdepartementet och på uppdrag av Trafikverket. Baltic Transport Outlook (BTO) handlar om att möjliggöra för bättre gemensam planering av infrastrukturen i Östersjöregionen. Dagens infrastruktur ska kartläggas liksom flöden av gods och passagerare. En prognos för transportsystemet 2030 ska tas fram och rekommendationer ges till beslutsfattare. Baltic Transport Outlook har en total budget på en miljon euro. Hälften finansieras av EU och hälften av deltagande länder runt Östersjön. WSP har under våren ansvarat för att handla upp ett konsultkonsortium som ska genomföra kartläggningen och prognosen. Det vinnande konsortiet består av företag från flera länder och leds av Tetraplan, Danmark. Framtida viktiga uppgifter för sekretariatet är att marknadsföra och förankra projektet hos olika externa intressenter. Charlotta Hök, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: Sofie Vennersten, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 5

6 Tjänstesektorn allt viktigare Sedan 1950-talet har tjänsteföretagen utgjort den största delen av svensk ekonomi. Länge var det den offentliga sektorn som växte, men under senare år är det den privata delen som står för tillväxten. De privata tjänsteproducerande näringarna utgör 45 procent av den totala sysselsättningen, och inkluderas de offentliga myndigheterna arbetar ungefär 3 av 4 svenskar i tjänstenäringarna. Dessutom har industrin tjänstefierats, dvs. tjänster av olika slag utgör en växande andel av vad industrin de facto ägnar sig åt. I en rapport som WSP har tagit fram tillsammans med Almega analyseras tjänstenäringarna på kort och lång sikt. Studien visar att tjänstenäringarna och inte minst de kunskapsintensiva tjänsteföretagen har en allt viktiga roll för svensk ekonomi. Dock har utvecklingen kommit av sig under senare år. Sverige har gått från att ha haft en av de snabbaste ökningstakterna av den totala produktiviteten i ekonomin bland EU-länderna från mitten av talet, till att ha en klart sämre produktivitetsutveckling jämfört med EU-området från och med år I studien diskuteras en rad möjliga förklaringar. Läs rapporten på vår hemsida:. Fredrik Bergström, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: 6 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

7 Hur får man människor att lämna bilen hemma? Ökad kontroll över sitt resande med kollektivtrafiken skulle kunna få människor att lämna bilen hemma visar, en ny forskningsstudie från WSP Analys & Strategi. Andra åtgärder är bättre samordning och ökad tillförlitlighet inom kollektivtrafiken och effektivare linjenät med tidtabeller som är anpassade till när människor vill och behöver resa. WSP:s forskningsstudie visar att människor ofta är positiva till bilen på grund av att de har kontroll över sitt resande. De känner att de bestämmer när de ska resa och att de inte är beroende av yttre omständigheter. Inför resor med kollektivtrafiken upplever de istället osäkerhet. Kommer jag hinna med tåget även om det tar lite längre tid än vanligt att lämna på dagis? Blir tåget försenat så att jag inte hinner till jobbet i tid? Kommer bytet mellan bussen och tåget att fungera eller kommer jag att missa tåget? Känslan av kontroll kan ökas vid kollektivtrafikresor genom bl.a. förbättrad information. Vid studien rekryterades 21 personer, boende i Mälardalsregionen, som dagligen använder bilen för att pendla till arbetet i Stockholm. Deltagarna fick i uppdrag att först dokumentera sitt vanliga resmönster under två dagar och därefter dokumenterade de motsvarande resande med kollektivtrafiken under två dagar. De fick beskriva vilka problem, fördelar och nackdelar som finns med de olika färdsätten? Och vad skulle krävas för att du skulle ändra ditt sätt att resa? Därefter sammanställdes och analyserades resultaten. Forskningsprojektet finansierades av Trafikverket. Läs rapporten på vår hemsida.. Lisa Johnsson, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 7

8 Detaljplan för Norra Station i Stockholm Stockholms stad Norra Stationsområdet blir en länk i stället för en barriär mellan Stockholm och Solna. Motorvägar och järnväg läggs i tunnlar och en ny stadsdel med bostäder, verksamheter och park byggs på tunnlarna och det gamla stationsområdet. På uppdrag av Stockholms stad upprättade WSP de formella planhandlingarna för den första etappen av Norra Stationsområdet tillsammans med stadens handläggare. I området mellan Solnabron och Norrtull kommer ca bostäder, handel, hotell, life-science, kontor, gator och stadspark att anläggas alldeles intill Nya Karolinska på Solnasidan. Planen reglerar också utbyggnad av tunnelkonstruktioner över E4/E20 med de risk- och säkerhetsfrågor som följer av detta. I planen har avvägningar gjorts mellan bullerstörningar, trafikfrågor, tillgänglighet, hälsa och säkerhet, påverkan på nationalstadsparken, möjligheter till solljus, gestaltningsfrågor, samband i staden mm. Utgångspunkten har varit att reglera kommande bebyggelse på ett sätt som säkerställer god bebyggd miljö samtidigt som flexibilitet över tid möjliggörs. I arbetet har ingått att samordna information mellan Vägverket, stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret med flera. Ragnhild Sjöberg, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: Stockholms stad 8 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

9 Upphandlingsmodell för kollektivtrafiken - ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik WSP Analys & Strategi har genomfört ett forskningsprojekt som syftade till att utveckla en upphandlingsmodell för kollektivtrafiken som tar tillvara de olika aktörernas drivkrafter. I rapporten lämnas en rad rekommendationer för hur kollektivtrafiken bör organiseras. För att ta tillvara nätverkseffekterna och resenärernas behov av samordning inom kollektivtrafiken är ett sammanhållet helhetsansvar att föredra framför marknadsmodeller med stor frihet för trafikföretagen. Det kommer att bli svårare, dyrare eller kanske t.o.m. omöjligt att använda incitamentsavtal i den upphandlade kollektivtrafiken när marknaden för kollektivtrafik öppnas eftersom osäkerheterna för trafikföretagen kan bli för stor. Detta är ett av skälen varför ensamrätten för den upphandlade trafiken bör behållas om man vill öka antalet kollektivtrafikresenärer. De politiska församlingarna bör stärka sin ägarstyrning av trafikhuvudmännen. Riskoch ansvarsfördelningen inom kollektivtrafiken behöver förändras. Kollektivtrafiken bör utformas utifrån vad som är samhällets mål för trafikförsörjningen för att man samtidigt ska kunna säkerställa samhällsintressen, öka samhällsnyttan och producera kollektivtrafik effektivt. Läs rapporten på vår hemsida Lars Sandberg, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 9

10 Är dina tak en energikälla? Solceller i Göteborg utveckling av GIS-verktyg för beräkning av potentiell solinstrålning på urbana takytor. Solceller ger möjligheten att utvinna el på ett sätt som inte stör landskapsbild eller ljudnivå, och dessutom kan befintliga ytor utnyttjas. En stads takytor kan vara mer eller mindre lämpliga för installation av solceller av många anledningar: de mest uppenbara är om taket befinner sig i skugga, liksom dess lutning och riktning i relation till solinstrålningen. Projektet syftar till att ta fram ett GISverktyg för att utvärdera takytors potential att producera solcellsenergi. Med resultatet kan de bäst lämpade byggnaderna/ taken/delarna av ett tak identifieras för installation för solceller tillsammans med exploaterbar takyta. Möjlighet finns att i framtiden utveckla verktyget till att omfatta potential för fasadmonterade solcellspaneler. Projektet är ett samarbete mellan WSP Analys & Strategi, Göteborgs Universitet, Göteborgs stad Stadsbyggnadskontoret samt Länsstyrelsen Västra Götaland. Finansiärer är SolEl-programmet, Göteborg Energi samt Länsstyrelsen Västra Götaland. Bilden visar total inkommande solinstrålning (kwh/ytenhet) på alla takytor i stadsdelen Haga, Göteborg, under ett typiskt meteorologiskt år. Infälld bild är en delförstorning av området. Upplösning 0,5 0,5 m. Per Jonsson, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

11 Jönköping en attraktiv handelsstad Jönköping ska utvecklas till en av Sveriges attraktivaste handelsstäder och den övergripande målsättningen är att kommunens handelsstrategi ska bidra till en attraktiv handel och stärka Jönköping som regionens självklara handelscentrum. WSP har haft i uppdrag att ta fram den handelsutredning som legat till grund för handelsstrategin. Utredningens slutsats är att Jönköping har goda förutsättningar att utvecklas till en av Sveriges attraktivaste handelsstäder. Detta kräver dock ett antal insatser från kommunen och stadens aktörers sida. Utveckling av de samarbetsforum som finns idag bör ske och resurser avsättas för detta. En väl fungerande handel kräver ständiga förbättringar i dialog med berörda parter. I utredningen konstateras vidare att man bör koncentrera etableringar av sällanköpshandel av regional karaktär till Jönköpings stadskärna, A6 och Solåsen. En fortsatt utveckling Jönköpings stadskärna bör bejakas. Av vikt är också att sträva efter att skapa balans mellan å ena sidan priskonkurrens och brett utbud genom flera stormarknadsbutiker och å andra sidan mindre butiker som skapar bostadsnära utbud och utgör mötesplatser. Ny etablering eller väsentlig tillbyggnad av småskaliga enheter i underförsörjda stadsdelar och tätorter/glesbygd bör välkomnas. Läs rapporten på vår hemsida.. Fredrik Bergström, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 11

12 När resenärerna själva får välja Under de senaste 20 åren har det gjorts en mängd undersökningar om hur olika attityder och värderingar påverkar resandet med kollektivtrafik. Samtidigt är kunskapen om hur kännedom om attityder och värderingar ska kunna omvandlas till åtgärder för ett ökat resande relativt liten. WSP Analys & Strategi har därför tillsammans med KTH Trafik & Logistik genomfört ett forskningsprojekt som syftat till att sammanställa den befintliga kunskapen om värderingar, attityder och perceptioner på ett sätt som är lätt att ta till sig för branschen, politiker och planerare. I rapporten har Camilla Byström, WSP, och Karl Kottenhoff, KTH, sammanställt en lång rad faktorer, bl.a. hur resande och kundnöjdhet relaterar till varandra, prisets betydelse, stationsmiljöer och service, färdmedel och komfort, trafikantinformation, trygghet, kvalitetsbrister som trängsel och förseningar samt tiden det tar: gång-, vänte- och restid m.m. Rapporten ska tjäna som uppslagsbok om resenärsfaktorer inom olika områden av järnvägs- och kollektivtrafiksystemet. Projektet har finansierats av Banverket. Läs rapporten på vår hemsida Camilla Byström, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: 12 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

13 Carema WSP utvecklar kunddrivna tjänster för äldre Gruppen äldre kommer att bli allt större under det närmaste decenniet. Denna grupp beskrivs ofta som homogen, men är i själva verket mycket heterogen. Kraven på individualiserade tjänster inom vård och omsorg kommer därför att öka kraftigt. WSP Analys & Strategi genomför därför ett forskningsprojekt för att utveckla nya tjänster tillsammans med kunderna, dvs. de äldre. Flera olika tjänster har börjat utvecklas i projektet, bl.a. Kanelbullen valmöjligheternas boende som är ett miljövänligt boende för alla som främjar sociala kontakter och meningsfulla sysslor. I PA-programmet tilldelas alla pensionärer en egen personlig assistent som ska fungera som kontaktperson mellan sjukvård, Försäkringskassan och kommunal förvaltning. Resetjänst för äldre är en paraplyorganisation så att äldre tillfälligt kan byta boende med varandra. Tjänsten levereras av en kedja av transportföretag, färdtjänst, frivilligorganisationer och volontärer för ledsagning och aktivitetscentra. Syftet med forskningsprojektet, som fortfarande pågår, är att utveckla metoder för att involvera kunderna, de äldre, i utvecklingen av nya och befintliga vård- och omsorgstjänster. Projektet genomförs i samarbete med Carema, stadsdelsförvaltningen i Hässelby/Vällingby (Stockholms stad), Nacka kommun, Almega/Vårdföretagarna och finansieras med stöd från Vinnova. Jennie Bäckman, WSP Analys & Strategi. Tel: E-post: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 13

14 FORTSATT KONCENTRATION till storstäderna i framtiden Koncentrationen av såväl befolkning som sysselsättning till storstäderna kommer att fortsätta i framtiden. Fram till år 2030 väntas storstadsregionernas andel av befolkningen öka med nästan fyra procent och deras andel av sysselsättningen med drygt fem procent. Detta visar en scenarieanalys av den framtida regionala utvecklingen som WSP Analys & Strategi gjort till ITPS årsbok Regionernas tillstånd Två scenarier för den regionala utvecklingen fram till år 2030 presenteras, ett basscenario och ett alternativscenario. Basscenariot utgår från Långtidsutredningens basscenario och SCB:s prognos över befolkningsutvecklingen. Enligt detta väntas storstadsregionernas andel av befolkningen öka med nästan fyra procent och andelen av sysselsättningen med nästan fem procent. I alternativscenariot antas arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningen bland personer äldre än 55 år bli högre i framtiden. Alternativscenariot skulle innebära en ännu starkare koncentration av sysselsättningen till storstadsregionerna. Scenarieanalysen ska inte ses som prognos över den svenska ekonomin. Syftet med den är att illustrera en möjlig utveckling baserad på demografiska prognoser, produktivitetstrender, framskrivningar och prognoser över utvecklingen på världsmarknaden. Christer Anderstig, WSP Analys & Strategi Telefon: , E-post: 14 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

15 Analys av omläggningen av bompengen i Oslo Analyse & Strategi i Norge ska tillsammans med WSP Analys & Strategi analysera hur omläggningen av bompeng-systemet i Oslo påverkat näringslivet. I utredningen ska näringslivets incitament för att genomföra miljöförbättringar och effektiviseringar analyseras, liksom kostnadsökningarna och fördelningseffekterna. Bakgrunden till uppdraget är att bompeng-systemet (finansierande vägavgifter) förändrades för ca ett år sedan. Vid förändringen ersattes årskort med klippkort samtidigt som maximirabatten på klippkort minskades och en ny betalstation inrättades på gränsen mellan Oslo och Bærum. Uppdraget ska genomföras på uppdrag av Statens Vegvesen i Norge. Kjell Ove Kalhagen, Analyse & Strategi Telefon: E-post: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 15

16 WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Vi finns i 35 länder. I Sverige har vi mer än medarbetare. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Vi är United by our difference. Stockholm Tel: Arenavägen Stockholm- Globen Borlänge Tel: Teknikdalen Forskargatan Borlänge Göteborg Tel: Rullagergatan Göteborg Malmö Tel: Jungmansgatan Malmö Ronneby Tel: Fridhemsvägen Ronneby November_10_v2 UNITED BY OUR DIFFERENCE

1/11. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE

1/11. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE 1/11 Aktuella analyser WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE VÄLKOMMEN TILL I din hand har du WSP Analys & Strategis sammanställning av några Aktuella Analyser. Tanken med denna skrift är att

Läs mer

1/15. Aktuella Analyser. WSP Analys & Strategi

1/15. Aktuella Analyser. WSP Analys & Strategi 1/15 Aktuella Analyser WSP Analys & Strategi VÄLKOMMEN TILL Aktuella Analyser I din hand har du WSP Analys & Strategis sammanställning av Aktuella Analyser. Tanken med skriften är att lyfta fram några

Läs mer

1/13. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE

1/13. WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE 1/13 Aktuella analyser WSP Analys & Strategi UNITED BY OUR DIFFERENCE VÄLKOMMEN TILL Aktuella Analyser Innehåll I din hand har du WSP Analys & Strategis sammanställning av Aktuella Analyser. Tanken med

Läs mer

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik Rapport 2010:2 Reviderad april 2010 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet

Läs mer

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 FÖRORD Kristianstad är av tradition den centrala handelsstaden i nordöstra Skåne. För att bejaka en positiv stadsutveckling

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun

Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun Jessica Carragher Wallner, Nilla Persson, KAIROS FUTURE, 2012-12-20 Omvärldsanalys Kungsbacka Kommun HÖSTEN 2012 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTANDE DISKUSSION Vilka kompetenser blir morgondagens

Läs mer

RAPPORT. Norra Sverige 2030 Två framtidsbilder. Analys & Strategi 2009-11-16

RAPPORT. Norra Sverige 2030 Två framtidsbilder. Analys & Strategi 2009-11-16 RAPPORT Norra Sverige 2030 Två framtidsbilder 2009-11-16 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag

Läs mer

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik

Kol-TRAST. Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Kol-TRAST Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik Styrgrupp: Sören Bergerland, Karlstads kommun, Carl-Johan

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Stadsutveckling Jönköping Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Sammanfattning Jönköpings kommun och stadsregion har under de senaste två decennierna ansetts vara pionjärer inom

Läs mer

DETALJHANDELSUTREDNING OCH FÖRSLAG TILL HANDELSSTRATEGI FÖR ÖREBRO KOMMUN UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: WSP, Ulf Rämme

DETALJHANDELSUTREDNING OCH FÖRSLAG TILL HANDELSSTRATEGI FÖR ÖREBRO KOMMUN UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: WSP, Ulf Rämme DETALJHANDELSUTREDNING OCH FÖRSLAG TILL HANDELSSTRATEGI FÖR ÖREBRO KOMMUN UNITED BY OUR DIFFERENCE Foto: WSP, Ulf Rämme INNEHÅLL UPPDRAGET 5 FÖRSLAG TILL HANDELSSTRATEGI 6 Rekommendationer i korthet 6

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG

BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG BOSTADSFÖRSÖRJNING I GÖTEBORG - NULÄGE OCH FRAMTIDA INRIKTNING Bostadsförsörjning i Göteborg Mars 2014 DNR 0938/14 Projektledare Lars-Gunnar Krantz, Staffan Claesson Arbetsgrupp Erik Carles, Lukas Jonsson,

Läs mer

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014

Reflexen. Attraktiv kollektivtrafik. 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk. Nummer 1 Maj 2014 Nummer Maj 204 Attraktiv kollektivtrafik Utbyggnad av Stockholms tunnelbana Nya mål för svensk transportpolitik? 9-kommuners trafiksäkerhetsnätverk TF:s medlemsenkät 2005 TF genomför medlemsenkät - vilken

Läs mer

Konsten att bygga bättre, billigare och snabbare

Konsten att bygga bättre, billigare och snabbare Konsten att bygga bättre, billigare och snabbare - En studie av samverkan mellan kommuner och näringsliv i bostads- och infrastrukturplanering. Rapport 2009: 3 Förord Norrortsgruppen är ett samarbete mellan

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIKENS MÖJLIGHETER OCH BETYDELSE. Erika Sandow 1,2 Kerstin Westin 1,2. Transportforskningsenheten, Umeå Universitet

KOLLEKTIVTRAFIKENS MÖJLIGHETER OCH BETYDELSE. Erika Sandow 1,2 Kerstin Westin 1,2. Transportforskningsenheten, Umeå Universitet REGIONFÖRSTORING I GLESA OMRÅDEN KOLLEKTIVTRAFIKENS MÖJLIGHETER OCH BETYDELSE Erika Sandow 1,2 Kerstin Westin 1,2 1 Transportforskningsenheten, Umeå Universitet 2 Kulturgeografiska institutionen, Umeå

Läs mer

RAPPORT. Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén. Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Analys & Strategi 2010-06-22

RAPPORT. Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén. Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Analys & Strategi 2010-06-22 RAPPORT Hur får vi människor att lämna bilen hemma? Lisa Johnsson, Jennie Bäckman & Bodil Sandén 2010-06-22 Analys & Strategi Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar

Om Mälardalen. tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Om Mälardalen tillväxten och dess förutsättningar Ett näringspolitiskt program för Mälardalen utarbetat av; Unionen Bergslagen, Unionen Mälardalen, Unionen

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Trend- och scenarioanalys för kollektivtrafiken i Västra Götaland Ett diskussionsunderlag

Trend- och scenarioanalys för kollektivtrafiken i Västra Götaland Ett diskussionsunderlag Trend- och scenarioanalys för kollektivtrafiken i Västra Götaland Ett diskussionsunderlag Februari 2015 Underlagsrapport Arbetet pågår med att revidera trafikförsörjningsprogrammet och att ta fram en målbild

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Samlade laster. nyckelfaktorer för framgångsrik samordning av godstransporter

Samlade laster. nyckelfaktorer för framgångsrik samordning av godstransporter Samlade laster nyckelfaktorer för framgångsrik samordning av godstransporter Samlade laster nyckelfaktorer för framgångsrik samordning av godstransporter Upplysningar om innehållet: Cecilia Mårtensson,

Läs mer

HÅLLBAR MOBILITET 2030

HÅLLBAR MOBILITET 2030 HÅLLBAR MOBILITET 2030 En delrapport från projektet Transport 2030 Vårt transportsystem erbjuder effektiva transporter i världsklass vad avser säkerhet, kostnadseffektivitet, miljö och social påverkan.

Läs mer

Godstransporter i städer scenarier för framtiden. Rapport 2014:8

Godstransporter i städer scenarier för framtiden. Rapport 2014:8 Godstransporter i städer scenarier för framtiden Rapport 2014:8 Godstransporter i städer scenarier för framtiden Rapport 2014:8 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42 00

Läs mer

Bostadsförsörjning i Göteborg

Bostadsförsörjning i Göteborg Fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg nuläge och framtida inriktning November 2014 www.goteborg.se/fastighetskontoret Bostadsförsörjning i Göteborg Antagen av kommunfullmäktige 16 april 2015

Läs mer

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan

2012 2015 Verksamhetsplan 2012 2015 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2012 2015 B Innehållsförteckning Förord 4 5 Nuläge 6 17 Uppdrag 18 25 Verksamhetsidé och Vision 26 37 Trafikutveckling 38 45 46 57 Handlingsprogram 58 71 Organisation 72 81 2011 minnesvärda

Läs mer

ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012

ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012 ITS- rådet N2010:06 ITS-rådets rapport 2012 Förord I juni 2010 tillsatte regeringen ett råd för intelligenta transportsystem, ITS-rådet, för att bättre ta tillvara möjligheterna att använda informations-

Läs mer