WSP ANALYS & STRATEGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WSP ANALYS & STRATEGI"

Transkript

1 2/10 WSP ANALYS & STRATEGI Aktuella Analyser UNITED BY OUR DIFFERENCE

2 VÄLKOMMEN TILL Aktuella Analyser I din hand har du Aktuella Analyser. Tanken med denna skrift är att lyfta fram intressanta projekt som WSP Analys & Strategi är inblandade i. I detta nummer berättar vi bland annat om: Att koncentrationen av såväl befolkning som sysselsättning till storstäderna kommer att fortsätta i framtiden. Att de äldre blir allt fler under det närmsta decenniet. Denna grupp består av många olika typer av människor och kraven på individualiserade tjänster inom vård och omsorg kommer att öka kraftigt. Att de potentiella miljö- och trafiksäkerhetsvinsterna för samhället beräknas till ca 10 miljarder kronor om alla bilar som tillverkats före 1996 ersätts med nya. Att det finns utrymme att öka detaljhandelsomsättningen i Eskilstuna om handelsområdet Tuna Park byggs ut. Att WSP A & S har blivit utsedda till sekretariat för EU-projektet Baltic Transport Outlook 2030 som pågår under 2010 och 2011 Att WSP Analys & Strategi på uppdrag av Stockholms har upprättat de formella planhandlingarna för den första etappen av Norra Stationsområdet, ett av Sveriges största nu pågående byggprojekt. WSP A&S har som devis Kunskap som utvecklar samhället och det är en förhoppning att denna skrift visar på några exempel i denna anda. Mer information om vår verksamhet och tidigare nummer av Aktuella Analyser hittar du på. Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi Kunskap som utvecklar samhället En god samhällsutveckling är något alla vill ha. Men hur vet vi att vi är på rätt väg? I ett samhälle där förutsättningarna för individer, företag och samhälle ständigt förändras, bidrar WSP Analys & Strategi med analyser, strategier och lösningar för hållbar utveckling. Vi verkar inom: Omvärld, policy & strategi, stads- & regionalutveckling, fastighetsutveckling, logistik & godstransporter, persontransporter, infrastruktur och miljöutveckling. Vi tar fram analyser och vi leder processer som bidrar till att göra skillnad i praktiken. Vi arbetar med såväl offentlig- som privat sektor. En stor del av verksamheten är forskningsbaserad och vi har nära kopplingar till flera av landets större högskolor och universitet. WSP A&S har 120 medarbetare. WSP A&S är ett av 6 affärsområden inom WSP Sverige. Affärsområdet har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge, Ronneby och Örebro. WSP Aktuella Analyser: Ansvarig utgivare: Fredrik Bergström, tel: , E-post: 2 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

3 Tuna Park expanderar - men vilka tappar? Foto: Tuna Park WSP Analys & Strategi har på uppdrag av Eskilstuna kommun analyserat konsekvenserna för kommunens detaljhandel vid en expansion av handelsområdet Tuna Park. Rapporten visar att det finns utrymme att öka detaljhandelsomsättningen i kommunen om Tuna Park byggs ut. Det blir dock sannolikt svårt att höja inflödet av köpkraft nämnvärt i tider då konkurrensen från Västerås och marknaden i storstadsregionerna är i stark tillväxt. Rapporten visar också att shoppingen i stadskärnan skulle minska med mellan 10 och 25 % över natten, beroende på vilket utbyggnadsalternativ som väljs, om inte galleriorna i stadskärnan renoveras, tillgängligheten ses över samt skötseln, stråkmiljön och organisationen förbättras. Marknadstillväxten, genom ökande befolkning och större köpkraft, kommer att kompensera för den minskade handeln. Men det tar lite tid. Stadskärnan kommer att behöva mellan 2,6 till 6,2 år för att återhämta sig beroende på alternativ. Erfarenheten från många mellanstora och stora städer är att stadskärnorna dock klarar denna utmaning. Marcus Henrikson, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 3

4 SKROTNING ger stora miljö- & trafiksäkerhetsvinster De potentiella miljö- och trafiksäkerhetsvinsterna för samhället beräknas till ca 10 miljarder kronor om alla bilar som tillverkats före 1996 ersätts med nya, visar en rapport från WSP Analys & Strategi. Samhällsnyttan beror på dels minskade utsläpp av koldioxid och hälsofarliga ämnen och dels ökad trafiksäkerhet. Om samtliga bilar som tillverkades 1995 och tidigare skulle skrotas och ersättas med nya bilar uppskattas ca 60 människoliv kunna sparas varje år och omkring 240 personer skulle slippa bli svårt skadade. Dessutom visar WSP:s beräkningar att transportsektorns utsläpp av koldioxid skulle minska med 5 procent. Rapporten är framtagen på uppdrag av Bil Sweden. Stehn Svalgård, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: 4 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

5 Foto: Göteborgs Hamn WSP motor i stor satsning på Östersjöregionens transportsystem WSP Analys och Strategi har blivit utsedd till sekretariat för EU-projektet Baltic Transport Outlook 2030 som pågår under 2010 och Sekretariatet ska drivas i nära samarbete med Näringsdepartementet och på uppdrag av Trafikverket. Baltic Transport Outlook (BTO) handlar om att möjliggöra för bättre gemensam planering av infrastrukturen i Östersjöregionen. Dagens infrastruktur ska kartläggas liksom flöden av gods och passagerare. En prognos för transportsystemet 2030 ska tas fram och rekommendationer ges till beslutsfattare. Baltic Transport Outlook har en total budget på en miljon euro. Hälften finansieras av EU och hälften av deltagande länder runt Östersjön. WSP har under våren ansvarat för att handla upp ett konsultkonsortium som ska genomföra kartläggningen och prognosen. Det vinnande konsortiet består av företag från flera länder och leds av Tetraplan, Danmark. Framtida viktiga uppgifter för sekretariatet är att marknadsföra och förankra projektet hos olika externa intressenter. Charlotta Hök, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: Sofie Vennersten, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 5

6 Tjänstesektorn allt viktigare Sedan 1950-talet har tjänsteföretagen utgjort den största delen av svensk ekonomi. Länge var det den offentliga sektorn som växte, men under senare år är det den privata delen som står för tillväxten. De privata tjänsteproducerande näringarna utgör 45 procent av den totala sysselsättningen, och inkluderas de offentliga myndigheterna arbetar ungefär 3 av 4 svenskar i tjänstenäringarna. Dessutom har industrin tjänstefierats, dvs. tjänster av olika slag utgör en växande andel av vad industrin de facto ägnar sig åt. I en rapport som WSP har tagit fram tillsammans med Almega analyseras tjänstenäringarna på kort och lång sikt. Studien visar att tjänstenäringarna och inte minst de kunskapsintensiva tjänsteföretagen har en allt viktiga roll för svensk ekonomi. Dock har utvecklingen kommit av sig under senare år. Sverige har gått från att ha haft en av de snabbaste ökningstakterna av den totala produktiviteten i ekonomin bland EU-länderna från mitten av talet, till att ha en klart sämre produktivitetsutveckling jämfört med EU-området från och med år I studien diskuteras en rad möjliga förklaringar. Läs rapporten på vår hemsida:. Fredrik Bergström, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: 6 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

7 Hur får man människor att lämna bilen hemma? Ökad kontroll över sitt resande med kollektivtrafiken skulle kunna få människor att lämna bilen hemma visar, en ny forskningsstudie från WSP Analys & Strategi. Andra åtgärder är bättre samordning och ökad tillförlitlighet inom kollektivtrafiken och effektivare linjenät med tidtabeller som är anpassade till när människor vill och behöver resa. WSP:s forskningsstudie visar att människor ofta är positiva till bilen på grund av att de har kontroll över sitt resande. De känner att de bestämmer när de ska resa och att de inte är beroende av yttre omständigheter. Inför resor med kollektivtrafiken upplever de istället osäkerhet. Kommer jag hinna med tåget även om det tar lite längre tid än vanligt att lämna på dagis? Blir tåget försenat så att jag inte hinner till jobbet i tid? Kommer bytet mellan bussen och tåget att fungera eller kommer jag att missa tåget? Känslan av kontroll kan ökas vid kollektivtrafikresor genom bl.a. förbättrad information. Vid studien rekryterades 21 personer, boende i Mälardalsregionen, som dagligen använder bilen för att pendla till arbetet i Stockholm. Deltagarna fick i uppdrag att först dokumentera sitt vanliga resmönster under två dagar och därefter dokumenterade de motsvarande resande med kollektivtrafiken under två dagar. De fick beskriva vilka problem, fördelar och nackdelar som finns med de olika färdsätten? Och vad skulle krävas för att du skulle ändra ditt sätt att resa? Därefter sammanställdes och analyserades resultaten. Forskningsprojektet finansierades av Trafikverket. Läs rapporten på vår hemsida.. Lisa Johnsson, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 7

8 Detaljplan för Norra Station i Stockholm Stockholms stad Norra Stationsområdet blir en länk i stället för en barriär mellan Stockholm och Solna. Motorvägar och järnväg läggs i tunnlar och en ny stadsdel med bostäder, verksamheter och park byggs på tunnlarna och det gamla stationsområdet. På uppdrag av Stockholms stad upprättade WSP de formella planhandlingarna för den första etappen av Norra Stationsområdet tillsammans med stadens handläggare. I området mellan Solnabron och Norrtull kommer ca bostäder, handel, hotell, life-science, kontor, gator och stadspark att anläggas alldeles intill Nya Karolinska på Solnasidan. Planen reglerar också utbyggnad av tunnelkonstruktioner över E4/E20 med de risk- och säkerhetsfrågor som följer av detta. I planen har avvägningar gjorts mellan bullerstörningar, trafikfrågor, tillgänglighet, hälsa och säkerhet, påverkan på nationalstadsparken, möjligheter till solljus, gestaltningsfrågor, samband i staden mm. Utgångspunkten har varit att reglera kommande bebyggelse på ett sätt som säkerställer god bebyggd miljö samtidigt som flexibilitet över tid möjliggörs. I arbetet har ingått att samordna information mellan Vägverket, stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret med flera. Ragnhild Sjöberg, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: Stockholms stad 8 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

9 Upphandlingsmodell för kollektivtrafiken - ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik WSP Analys & Strategi har genomfört ett forskningsprojekt som syftade till att utveckla en upphandlingsmodell för kollektivtrafiken som tar tillvara de olika aktörernas drivkrafter. I rapporten lämnas en rad rekommendationer för hur kollektivtrafiken bör organiseras. För att ta tillvara nätverkseffekterna och resenärernas behov av samordning inom kollektivtrafiken är ett sammanhållet helhetsansvar att föredra framför marknadsmodeller med stor frihet för trafikföretagen. Det kommer att bli svårare, dyrare eller kanske t.o.m. omöjligt att använda incitamentsavtal i den upphandlade kollektivtrafiken när marknaden för kollektivtrafik öppnas eftersom osäkerheterna för trafikföretagen kan bli för stor. Detta är ett av skälen varför ensamrätten för den upphandlade trafiken bör behållas om man vill öka antalet kollektivtrafikresenärer. De politiska församlingarna bör stärka sin ägarstyrning av trafikhuvudmännen. Riskoch ansvarsfördelningen inom kollektivtrafiken behöver förändras. Kollektivtrafiken bör utformas utifrån vad som är samhällets mål för trafikförsörjningen för att man samtidigt ska kunna säkerställa samhällsintressen, öka samhällsnyttan och producera kollektivtrafik effektivt. Läs rapporten på vår hemsida Lars Sandberg, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 9

10 Är dina tak en energikälla? Solceller i Göteborg utveckling av GIS-verktyg för beräkning av potentiell solinstrålning på urbana takytor. Solceller ger möjligheten att utvinna el på ett sätt som inte stör landskapsbild eller ljudnivå, och dessutom kan befintliga ytor utnyttjas. En stads takytor kan vara mer eller mindre lämpliga för installation av solceller av många anledningar: de mest uppenbara är om taket befinner sig i skugga, liksom dess lutning och riktning i relation till solinstrålningen. Projektet syftar till att ta fram ett GISverktyg för att utvärdera takytors potential att producera solcellsenergi. Med resultatet kan de bäst lämpade byggnaderna/ taken/delarna av ett tak identifieras för installation för solceller tillsammans med exploaterbar takyta. Möjlighet finns att i framtiden utveckla verktyget till att omfatta potential för fasadmonterade solcellspaneler. Projektet är ett samarbete mellan WSP Analys & Strategi, Göteborgs Universitet, Göteborgs stad Stadsbyggnadskontoret samt Länsstyrelsen Västra Götaland. Finansiärer är SolEl-programmet, Göteborg Energi samt Länsstyrelsen Västra Götaland. Bilden visar total inkommande solinstrålning (kwh/ytenhet) på alla takytor i stadsdelen Haga, Göteborg, under ett typiskt meteorologiskt år. Infälld bild är en delförstorning av området. Upplösning 0,5 0,5 m. Per Jonsson, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

11 Jönköping en attraktiv handelsstad Jönköping ska utvecklas till en av Sveriges attraktivaste handelsstäder och den övergripande målsättningen är att kommunens handelsstrategi ska bidra till en attraktiv handel och stärka Jönköping som regionens självklara handelscentrum. WSP har haft i uppdrag att ta fram den handelsutredning som legat till grund för handelsstrategin. Utredningens slutsats är att Jönköping har goda förutsättningar att utvecklas till en av Sveriges attraktivaste handelsstäder. Detta kräver dock ett antal insatser från kommunen och stadens aktörers sida. Utveckling av de samarbetsforum som finns idag bör ske och resurser avsättas för detta. En väl fungerande handel kräver ständiga förbättringar i dialog med berörda parter. I utredningen konstateras vidare att man bör koncentrera etableringar av sällanköpshandel av regional karaktär till Jönköpings stadskärna, A6 och Solåsen. En fortsatt utveckling Jönköpings stadskärna bör bejakas. Av vikt är också att sträva efter att skapa balans mellan å ena sidan priskonkurrens och brett utbud genom flera stormarknadsbutiker och å andra sidan mindre butiker som skapar bostadsnära utbud och utgör mötesplatser. Ny etablering eller väsentlig tillbyggnad av småskaliga enheter i underförsörjda stadsdelar och tätorter/glesbygd bör välkomnas. Läs rapporten på vår hemsida.. Fredrik Bergström, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 11

12 När resenärerna själva får välja Under de senaste 20 åren har det gjorts en mängd undersökningar om hur olika attityder och värderingar påverkar resandet med kollektivtrafik. Samtidigt är kunskapen om hur kännedom om attityder och värderingar ska kunna omvandlas till åtgärder för ett ökat resande relativt liten. WSP Analys & Strategi har därför tillsammans med KTH Trafik & Logistik genomfört ett forskningsprojekt som syftat till att sammanställa den befintliga kunskapen om värderingar, attityder och perceptioner på ett sätt som är lätt att ta till sig för branschen, politiker och planerare. I rapporten har Camilla Byström, WSP, och Karl Kottenhoff, KTH, sammanställt en lång rad faktorer, bl.a. hur resande och kundnöjdhet relaterar till varandra, prisets betydelse, stationsmiljöer och service, färdmedel och komfort, trafikantinformation, trygghet, kvalitetsbrister som trängsel och förseningar samt tiden det tar: gång-, vänte- och restid m.m. Rapporten ska tjäna som uppslagsbok om resenärsfaktorer inom olika områden av järnvägs- och kollektivtrafiksystemet. Projektet har finansierats av Banverket. Läs rapporten på vår hemsida Camilla Byström, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: 12 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

13 Carema WSP utvecklar kunddrivna tjänster för äldre Gruppen äldre kommer att bli allt större under det närmaste decenniet. Denna grupp beskrivs ofta som homogen, men är i själva verket mycket heterogen. Kraven på individualiserade tjänster inom vård och omsorg kommer därför att öka kraftigt. WSP Analys & Strategi genomför därför ett forskningsprojekt för att utveckla nya tjänster tillsammans med kunderna, dvs. de äldre. Flera olika tjänster har börjat utvecklas i projektet, bl.a. Kanelbullen valmöjligheternas boende som är ett miljövänligt boende för alla som främjar sociala kontakter och meningsfulla sysslor. I PA-programmet tilldelas alla pensionärer en egen personlig assistent som ska fungera som kontaktperson mellan sjukvård, Försäkringskassan och kommunal förvaltning. Resetjänst för äldre är en paraplyorganisation så att äldre tillfälligt kan byta boende med varandra. Tjänsten levereras av en kedja av transportföretag, färdtjänst, frivilligorganisationer och volontärer för ledsagning och aktivitetscentra. Syftet med forskningsprojektet, som fortfarande pågår, är att utveckla metoder för att involvera kunderna, de äldre, i utvecklingen av nya och befintliga vård- och omsorgstjänster. Projektet genomförs i samarbete med Carema, stadsdelsförvaltningen i Hässelby/Vällingby (Stockholms stad), Nacka kommun, Almega/Vårdföretagarna och finansieras med stöd från Vinnova. Jennie Bäckman, WSP Analys & Strategi. Tel: E-post: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 13

14 FORTSATT KONCENTRATION till storstäderna i framtiden Koncentrationen av såväl befolkning som sysselsättning till storstäderna kommer att fortsätta i framtiden. Fram till år 2030 väntas storstadsregionernas andel av befolkningen öka med nästan fyra procent och deras andel av sysselsättningen med drygt fem procent. Detta visar en scenarieanalys av den framtida regionala utvecklingen som WSP Analys & Strategi gjort till ITPS årsbok Regionernas tillstånd Två scenarier för den regionala utvecklingen fram till år 2030 presenteras, ett basscenario och ett alternativscenario. Basscenariot utgår från Långtidsutredningens basscenario och SCB:s prognos över befolkningsutvecklingen. Enligt detta väntas storstadsregionernas andel av befolkningen öka med nästan fyra procent och andelen av sysselsättningen med nästan fem procent. I alternativscenariot antas arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningen bland personer äldre än 55 år bli högre i framtiden. Alternativscenariot skulle innebära en ännu starkare koncentration av sysselsättningen till storstadsregionerna. Scenarieanalysen ska inte ses som prognos över den svenska ekonomin. Syftet med den är att illustrera en möjlig utveckling baserad på demografiska prognoser, produktivitetstrender, framskrivningar och prognoser över utvecklingen på världsmarknaden. Christer Anderstig, WSP Analys & Strategi Telefon: , E-post: 14 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

15 Analys av omläggningen av bompengen i Oslo Analyse & Strategi i Norge ska tillsammans med WSP Analys & Strategi analysera hur omläggningen av bompeng-systemet i Oslo påverkat näringslivet. I utredningen ska näringslivets incitament för att genomföra miljöförbättringar och effektiviseringar analyseras, liksom kostnadsökningarna och fördelningseffekterna. Bakgrunden till uppdraget är att bompeng-systemet (finansierande vägavgifter) förändrades för ca ett år sedan. Vid förändringen ersattes årskort med klippkort samtidigt som maximirabatten på klippkort minskades och en ny betalstation inrättades på gränsen mellan Oslo och Bærum. Uppdraget ska genomföras på uppdrag av Statens Vegvesen i Norge. Kjell Ove Kalhagen, Analyse & Strategi Telefon: E-post: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 15

16 WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Vi finns i 35 länder. I Sverige har vi mer än medarbetare. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Vi är United by our difference. Stockholm Tel: Arenavägen Stockholm- Globen Borlänge Tel: Teknikdalen Forskargatan Borlänge Göteborg Tel: Rullagergatan Göteborg Malmö Tel: Jungmansgatan Malmö Ronneby Tel: Fridhemsvägen Ronneby November_10_v2 UNITED BY OUR DIFFERENCE

Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun

Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun Ks 2010:414 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handelsstrategi för detaljhandeln i Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE

RETAIL. Att äga, förvalta och utveckla en handelsfastighet UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP och GENIVAR har gått samman och bildar tillsammans ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & infrastruktur

Läs mer

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013

DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 hela DEL 1 AV 3: ARBETSPENDLING I SKÅNE MAJ 2013 Det är 30 % fler som arbetar i Malmö/Lund än som bor där - effektiv pendling med kollektivtrafik är nödvändig! kåne är en region med 1,3 miljoner invånare,

Läs mer

Varför bildas Trafikverket?

Varför bildas Trafikverket? Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation Stödja innovation och produktivitetsförbättring i anläggningsbranschen

Läs mer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken? Ja! Vi på Jernhusen

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

WSP ANALYS & STRATEGI

WSP ANALYS & STRATEGI WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Vi finns i 35 länder. I Sverige

Läs mer

Bilaga 2. VA-policy. Karlskrona kommun WSP Environmental

Bilaga 2. VA-policy. Karlskrona kommun WSP Environmental Bilaga 2 VA-policy Karlskrona kommun 2014-01-20 WSP Environmental Konsulter inom samhällsutveckling WSP Sverige AB är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. Vi erbjuder tjänster för

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE

UNITED BY OUR DIFFERENCE WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Vi finns i 35 länder. I Sverige

Läs mer

S15041 Enskild motion

S15041 Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S) Infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 FÖRORD Kristianstad är av tradition den centrala handelsstaden i nordöstra Skåne. För att bejaka en positiv stadsutveckling

Läs mer

Designing. Future Cities. Magnus vision.

Designing. Future Cities. Magnus vision. Designing Future Cities Magnus vision. Jag heter Magnus Meyer och jag började som vd på WSP i mars 2014. Under ganska många år har jag följt utvecklingen i samhällsbyggnadsbranschen ur olika perspektiv.

Läs mer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler

Läs mer

Efter artikeln som är 2 st finns toni kommentaren som du inte skall missa! Skriven av Infrastrukturminister Åsa Torstensson, juni 2008

Efter artikeln som är 2 st finns toni kommentaren som du inte skall missa! Skriven av Infrastrukturminister Åsa Torstensson, juni 2008 Efter artikeln som är 2 st finns toni kommentaren som du inte skall missa! Skriven av Infrastrukturminister Åsa Torstensson, juni 2008 "Ny lag om kollektivtrafik flyttar makten från länen" Infrastrukturminister

Läs mer

WSP Analys & Strategi

WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi Fokusområde och kompetens inom intermodala transporter Pehr-Ola Persson 2009-10-20 Agenda Kort presentation av WSP och WSP Analys och Strategi Organisationens fokusområde och kompetens

Läs mer

Handelsstrategins utgångspunkt utifrån redan antagna mål och strategier:

Handelsstrategins utgångspunkt utifrån redan antagna mål och strategier: Nuvarande handelsstrategi antogs av kommunfullmäktige 2010 och är starkt kopplad till stadsmiljöprogrammet som fullmäktige antog 2009. Tillsammans med den fördjupade översiktsplanen för Nybro stad (2013),

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Hamnutredningen. Öppet informationsmöte 14 december 2011

Hamnutredningen. Öppet informationsmöte 14 december 2011 Hamnutredningen Öppet informationsmöte 14 december 2011 Syfte med dagens möte att ni ska få information om hamnutredningen så här långt och möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter att vi ska få input

Läs mer

Einar Schuch och Christer Agerback

Einar Schuch och Christer Agerback Trafikverket startar den 1 april 2010 Einar Schuch och Christer Agerback Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv förenklar för operatörer, trafikanter

Läs mer

Analys av utvecklingen i Skövde

Analys av utvecklingen i Skövde 1 Handeln 2009 Analys av utvecklingen i Skövde 2 Analys av handelns utveckling i Skövde 2009 Skövde toppar nationella handelssiffror - överträffar högt ställda förväntningar Skövdes totala handelsindex

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt särskild

Läs mer

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Regionförbundet södra Småland Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Rfss har ställt frågan till Växjö kommun hur trender och strukturella förändringar påverkar Växjö

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor

Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor 19, KS 2013-01-21 15:30 KS: 213/2012 2012-12-27 Dnr: KS213/2012 Handläggare Remiss: Förslag till Handlingsprogram för regionala stadskärnor Sammanfattning Stockholms läns landstings Tillväxt- och planeringsutskott

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell Projektgruppen för nytt aktieägaravtal 2008-01-25 Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell För att ge ett underlag för en bedömning av för- och nackdelar med alternativa ägarstrukturer;

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket

Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Nätverksträff för Trafiksäkerhet i Örnsköldsvik 2011-04-04 Claes Edblad Håkan Lind Trafikverket Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-04-05 Alla kommer fram smidigt Välinformerande trafikanter

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Anna Olofsson, enhetschef Regional Tillväxt Hållbar stadsutveckling ett nygammalt politikområde Nationell storstadspolitik (prop. 1997/98:165)

Läs mer

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut

Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Så här kan framtidens kollektivtrafik se ut Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 80 personer anställda Kontor i Lund, Stockholm, Göteborg Arbetar inom hela området trafikplanering Inget annat än hållbara

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad

REMISSYTTRANDE 1 LTV Västerås stad REMISSYTTRANDE 1 Datum 2014 02 26 Vår beteckning LTV 131122 Västerås stad Yttrande över remiss Trafikplan 2026 strategidel Västerås stad har överlämnat remissen Trafikplan 2026 strategidel till Landstinget

Läs mer

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet Gemensamma prioriteringar för transportinfrastrukturen i sju län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Stockholm-Mälarregionen

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram

Regionalt trafikförsörjningsprogram Hela resan ska vara smidig för alla. Var får bussarna ta plats? Vi behöver samarbeta för framtidens kollektivtrafik! Vi måste ha hållbarhet i ekonomin också. Hållbarhet ska genomsyra allt! Samarbete på

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå

Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Stadens godsflöden, en vit fläck eller ett svart får. Förutsättningar för en godsflödesstudie på lokal och regional nivå Mona Pettersson WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2010-11-18 Vad vill vi uppnå? Att beskriva de socio-ekonomiska sambanden mellan Osloregionen och Stockholm-Mälardalsregionen

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) stråket Stockholm Oslo

Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) stråket Stockholm Oslo TMALL 0141 Presentation v 1.0 Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) stråket Stockholm Oslo Jan Lindgren 2017-05-23 Var är vi? Åtgärdsvalsstudie - vad är det? Syftet med en åtgärdsvalsstudie är att med 4-stegsprincipen

Läs mer

Arena för Tillväxt. En oberoende plattform för lokal och regional tillväxt och utveckling i Sverige

Arena för Tillväxt. En oberoende plattform för lokal och regional tillväxt och utveckling i Sverige Arena för Tillväxt En oberoende plattform för lokal och regional tillväxt och utveckling i Sverige Primär målgrupp: lokala och regionala beslutsfattare inom privat och offentlig sektor Vad gör vi? Omvärldsbevakning

Läs mer

Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro. Åsa Bellander, Programdirektör samhällsbyggnad

Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro. Åsa Bellander, Programdirektör samhällsbyggnad Vår kraft blir din! Välkommen att satsa på Örebro Åsa Bellander, Programdirektör samhällsbyggnad Örebro i ett sammanhang ÖREBRO KOMMUN Drygt 142 000 invånare, Sveriges sjunde största kommun och sjätte

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringar

Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringar Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringar Jonas Eliasson, Professor transportsystemtanalys Maria Börjesson, Docent transportsystemanalys, KTH Royal Institute of Technology Länk effektivitet

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Regionala tillväxtförutsättningar i Bohuslän i globaliseringens förtecken

Regionala tillväxtförutsättningar i Bohuslän i globaliseringens förtecken Regionala tillväxtförutsättningar i Bohuslän i globaliseringens förtecken Daniel Gustafsson 08-681 94 95 daniel.gustafsson@nutek.se 1. Yttre förutsättningar 2. Vad är vi bra på? 3. Tillgänglighet 4. Attraktivitet

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN

Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN Södertörns UtvecklingsProgram 2013 DE VIKTIGASTE REGIONALA UTVECKLINGSFRÅGORNA FÖR INSATSER DE NÄRMASTE ÅREN 1 DET HÄR VILL VI UPPNÅ VISIONEN OM SÖDERTÖRN 2025 Södertörn är en attraktiv del av Stockholm

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Regional översiktlig planering för Örebroregionen. Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012

Regional översiktlig planering för Örebroregionen. Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012 Regional översiktlig planering för Örebroregionen Fredrik Eliasson Fredagsakademi 27 jan 2012 Regional utvecklingspolitik Rumslig planering RUFS gav oss en tankeställare Syfte Ge ett regionalt perspektiv

Läs mer

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Översiktsplan 2001 Omvärld Vi är inte själva, vi ingår i en helhet Detta är något vi måste dra fördel av Kommunens arbete Vision Budget Översiktsplan Policys Strategier

Läs mer

Räta Linjen-gruppen. Projektstöd, WSP Sverige

Räta Linjen-gruppen. Projektstöd, WSP Sverige Räta Linjen-gruppen Räta Linjen-gruppen består av följande intressenter: Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsstyrelsen i Gävleborgs län Regionförbundet Sörmland Regionförbundet Uppsala län Region Gävleborg

Läs mer

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö

Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Konsekvensanalys Storvreta en förenklad analys av förutsättningar för och konsekvenserna av utökad handel i Fullerö Syfte Steg 1 Steg 2 Steg 3 Att undersöka om marknadsförutsättningarna för detaljhandeln

Läs mer

med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan

med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3523 av Emma Wallrup m.fl. (V) med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2017-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Turism och besöksnäring... 2 Sverige som besöksmål... 2 Nykvarn som

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Melleruds kommun. Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01

Melleruds kommun. Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01 Melleruds kommun Handelsutredning och konsekvensanalys av effekterna av planerat köpcentrum i Västerråda 2011-11-01 Ann-Marie Johansson och Jan V Bergqvist Rapportinnehåll Uppdrag, syfte Planerat köpcentrum,

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Näringslivet i Järfälla idag 5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Branscher Företagstjänster, parti- och detaljhandel

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening

Sydsvensk REGION BILDNING. Ideell förening Sydsvensk REGION BILDNING Ideell förening Upplägg av arbetet och tolkning av direktivet samt vilka som deltagit i arbetet Arbetsgruppen för Hållbar Regional Utveckling En redovisning till arbetsutskottet

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram Sörmland. Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen

Trafikförsörjningsprogram Sörmland. Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen Trafikförsörjningsprogram Sörmland Oskar Jonsson, Länstrafiken Mälardalen Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Regional kollektivtrafikmyndighet i Södermanlands län enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik

Läs mer

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien?

Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Vill ni vara med och skapa ett hållbart Skandinavien? Att söka stöd till projekt inom grön ekonomi från EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak INNEHÅLL Jobba med hållbar energi över gränserna...

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

SNS Konjunkturrådsrapport 2014 Hur får vi råd med välfärden? Annika Sundén Torben M Andersen Jesper Roine

SNS Konjunkturrådsrapport 2014 Hur får vi råd med välfärden? Annika Sundén Torben M Andersen Jesper Roine SNS Konjunkturrådsrapport 2014 Hur får vi råd med välfärden? Annika Sundén Torben M Andersen Jesper Roine Vår rapport Vad kännetecknar den svenska välfärdsmodellen? Vad åstadkommer den och hur ser det

Läs mer

Vilken betydelse har järnvägens organisation?

Vilken betydelse har järnvägens organisation? Vilken betydelse har järnvägens organisation? Reflektioner kring tilläggsdirektiven till andra steget i Gunnar Alexandersson Seminarium om punktlighet och tillförlitlighet för resenärer och gods, KTH Järnvägsgruppen

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

Reflektion från seminarium 5

Reflektion från seminarium 5 Reflektion från seminarium 5 Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Erfarenheter från forskningsprojekten Klimatsmarta och attraktiva transportnoder och Urbana stationssamhällen - Ulf Ranhagen,

Läs mer

Hur ökar vi produktiviteten och innovationskraften i branschen?

Hur ökar vi produktiviteten och innovationskraften i branschen? Hur ökar vi produktiviteten och innovationskraften i branschen? Sveriges största beställare visar hur arbetet fortskrider Stefan Engdahl Direktör, Investering Trafikverkets uppdrag Regeringen har, via

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) stråket Stockholm Oslo

Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) stråket Stockholm Oslo Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) stråket Stockholm Oslo TMALL 0141 Presentation v 1.0 Jan Lindgren 2017-05-09 Åtgärdsvalsstudie inom stråket Stockholm Oslo Projektledare Trafikverket Intressenter/deltagare Norska

Läs mer

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande.

Höghastighetsbanor en samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft (SOU 2009:74). Svar på remiss, kontorsyttrande. STADSLEDNINGSKONTORET EXPLOATERINGSKONTORET TRAFIKKONTORET MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilaga 1 2009-10-29 DNR 314-2120/2009 DNR E2009-000-01681 DNR T2009-000-03390 DNR 2009-011868-217 Kontaktperson stadsledningskontoret

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Strategi för handelns utveckling

Strategi för handelns utveckling Strategi för handelns utveckling Kommunfullmäktiges sammanträde i Nybro kommun, 15 juni, 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Om HUI Research Oberoende konsult- och forskningsverksamhet sedan 1968. Handel

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för den regionala stadskärnan Flemingsberg

Fördjupad översiktsplan för den regionala stadskärnan Flemingsberg Fördjupad översiktsplan för den regionala stadskärnan Flemingsberg 10-01-22 1 Fördjupad översiktsplan för den regionala stadskärnan Flemingsberg Flemingsberg - idag och visionen för 2030 Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland Sida 1(6) Enheten för kollektivtrafik Datum 2015-11-26 Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland PM Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box 1022 651 15 KARLSTAD Besöksadress

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm

Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm 2016-03-18 Näringsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 103 33 Stockholm Dnr N2016/00179/TIF Handläggare: Lars Sandberg Utkast: Remissyttrande Delrapport från Sverigeförhandlingen: Höghastigjärnvägens finansiering

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer