WSP ANALYS & STRATEGI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WSP ANALYS & STRATEGI"

Transkript

1 2/10 WSP ANALYS & STRATEGI Aktuella Analyser UNITED BY OUR DIFFERENCE

2 VÄLKOMMEN TILL Aktuella Analyser I din hand har du Aktuella Analyser. Tanken med denna skrift är att lyfta fram intressanta projekt som WSP Analys & Strategi är inblandade i. I detta nummer berättar vi bland annat om: Att koncentrationen av såväl befolkning som sysselsättning till storstäderna kommer att fortsätta i framtiden. Att de äldre blir allt fler under det närmsta decenniet. Denna grupp består av många olika typer av människor och kraven på individualiserade tjänster inom vård och omsorg kommer att öka kraftigt. Att de potentiella miljö- och trafiksäkerhetsvinsterna för samhället beräknas till ca 10 miljarder kronor om alla bilar som tillverkats före 1996 ersätts med nya. Att det finns utrymme att öka detaljhandelsomsättningen i Eskilstuna om handelsområdet Tuna Park byggs ut. Att WSP A & S har blivit utsedda till sekretariat för EU-projektet Baltic Transport Outlook 2030 som pågår under 2010 och 2011 Att WSP Analys & Strategi på uppdrag av Stockholms har upprättat de formella planhandlingarna för den första etappen av Norra Stationsområdet, ett av Sveriges största nu pågående byggprojekt. WSP A&S har som devis Kunskap som utvecklar samhället och det är en förhoppning att denna skrift visar på några exempel i denna anda. Mer information om vår verksamhet och tidigare nummer av Aktuella Analyser hittar du på. Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi Kunskap som utvecklar samhället En god samhällsutveckling är något alla vill ha. Men hur vet vi att vi är på rätt väg? I ett samhälle där förutsättningarna för individer, företag och samhälle ständigt förändras, bidrar WSP Analys & Strategi med analyser, strategier och lösningar för hållbar utveckling. Vi verkar inom: Omvärld, policy & strategi, stads- & regionalutveckling, fastighetsutveckling, logistik & godstransporter, persontransporter, infrastruktur och miljöutveckling. Vi tar fram analyser och vi leder processer som bidrar till att göra skillnad i praktiken. Vi arbetar med såväl offentlig- som privat sektor. En stor del av verksamheten är forskningsbaserad och vi har nära kopplingar till flera av landets större högskolor och universitet. WSP A&S har 120 medarbetare. WSP A&S är ett av 6 affärsområden inom WSP Sverige. Affärsområdet har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge, Ronneby och Örebro. WSP Aktuella Analyser: Ansvarig utgivare: Fredrik Bergström, tel: , E-post: 2 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

3 Tuna Park expanderar - men vilka tappar? Foto: Tuna Park WSP Analys & Strategi har på uppdrag av Eskilstuna kommun analyserat konsekvenserna för kommunens detaljhandel vid en expansion av handelsområdet Tuna Park. Rapporten visar att det finns utrymme att öka detaljhandelsomsättningen i kommunen om Tuna Park byggs ut. Det blir dock sannolikt svårt att höja inflödet av köpkraft nämnvärt i tider då konkurrensen från Västerås och marknaden i storstadsregionerna är i stark tillväxt. Rapporten visar också att shoppingen i stadskärnan skulle minska med mellan 10 och 25 % över natten, beroende på vilket utbyggnadsalternativ som väljs, om inte galleriorna i stadskärnan renoveras, tillgängligheten ses över samt skötseln, stråkmiljön och organisationen förbättras. Marknadstillväxten, genom ökande befolkning och större köpkraft, kommer att kompensera för den minskade handeln. Men det tar lite tid. Stadskärnan kommer att behöva mellan 2,6 till 6,2 år för att återhämta sig beroende på alternativ. Erfarenheten från många mellanstora och stora städer är att stadskärnorna dock klarar denna utmaning. Marcus Henrikson, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 3

4 SKROTNING ger stora miljö- & trafiksäkerhetsvinster De potentiella miljö- och trafiksäkerhetsvinsterna för samhället beräknas till ca 10 miljarder kronor om alla bilar som tillverkats före 1996 ersätts med nya, visar en rapport från WSP Analys & Strategi. Samhällsnyttan beror på dels minskade utsläpp av koldioxid och hälsofarliga ämnen och dels ökad trafiksäkerhet. Om samtliga bilar som tillverkades 1995 och tidigare skulle skrotas och ersättas med nya bilar uppskattas ca 60 människoliv kunna sparas varje år och omkring 240 personer skulle slippa bli svårt skadade. Dessutom visar WSP:s beräkningar att transportsektorns utsläpp av koldioxid skulle minska med 5 procent. Rapporten är framtagen på uppdrag av Bil Sweden. Stehn Svalgård, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: 4 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

5 Foto: Göteborgs Hamn WSP motor i stor satsning på Östersjöregionens transportsystem WSP Analys och Strategi har blivit utsedd till sekretariat för EU-projektet Baltic Transport Outlook 2030 som pågår under 2010 och Sekretariatet ska drivas i nära samarbete med Näringsdepartementet och på uppdrag av Trafikverket. Baltic Transport Outlook (BTO) handlar om att möjliggöra för bättre gemensam planering av infrastrukturen i Östersjöregionen. Dagens infrastruktur ska kartläggas liksom flöden av gods och passagerare. En prognos för transportsystemet 2030 ska tas fram och rekommendationer ges till beslutsfattare. Baltic Transport Outlook har en total budget på en miljon euro. Hälften finansieras av EU och hälften av deltagande länder runt Östersjön. WSP har under våren ansvarat för att handla upp ett konsultkonsortium som ska genomföra kartläggningen och prognosen. Det vinnande konsortiet består av företag från flera länder och leds av Tetraplan, Danmark. Framtida viktiga uppgifter för sekretariatet är att marknadsföra och förankra projektet hos olika externa intressenter. Charlotta Hök, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: Sofie Vennersten, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 5

6 Tjänstesektorn allt viktigare Sedan 1950-talet har tjänsteföretagen utgjort den största delen av svensk ekonomi. Länge var det den offentliga sektorn som växte, men under senare år är det den privata delen som står för tillväxten. De privata tjänsteproducerande näringarna utgör 45 procent av den totala sysselsättningen, och inkluderas de offentliga myndigheterna arbetar ungefär 3 av 4 svenskar i tjänstenäringarna. Dessutom har industrin tjänstefierats, dvs. tjänster av olika slag utgör en växande andel av vad industrin de facto ägnar sig åt. I en rapport som WSP har tagit fram tillsammans med Almega analyseras tjänstenäringarna på kort och lång sikt. Studien visar att tjänstenäringarna och inte minst de kunskapsintensiva tjänsteföretagen har en allt viktiga roll för svensk ekonomi. Dock har utvecklingen kommit av sig under senare år. Sverige har gått från att ha haft en av de snabbaste ökningstakterna av den totala produktiviteten i ekonomin bland EU-länderna från mitten av talet, till att ha en klart sämre produktivitetsutveckling jämfört med EU-området från och med år I studien diskuteras en rad möjliga förklaringar. Läs rapporten på vår hemsida:. Fredrik Bergström, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: 6 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

7 Hur får man människor att lämna bilen hemma? Ökad kontroll över sitt resande med kollektivtrafiken skulle kunna få människor att lämna bilen hemma visar, en ny forskningsstudie från WSP Analys & Strategi. Andra åtgärder är bättre samordning och ökad tillförlitlighet inom kollektivtrafiken och effektivare linjenät med tidtabeller som är anpassade till när människor vill och behöver resa. WSP:s forskningsstudie visar att människor ofta är positiva till bilen på grund av att de har kontroll över sitt resande. De känner att de bestämmer när de ska resa och att de inte är beroende av yttre omständigheter. Inför resor med kollektivtrafiken upplever de istället osäkerhet. Kommer jag hinna med tåget även om det tar lite längre tid än vanligt att lämna på dagis? Blir tåget försenat så att jag inte hinner till jobbet i tid? Kommer bytet mellan bussen och tåget att fungera eller kommer jag att missa tåget? Känslan av kontroll kan ökas vid kollektivtrafikresor genom bl.a. förbättrad information. Vid studien rekryterades 21 personer, boende i Mälardalsregionen, som dagligen använder bilen för att pendla till arbetet i Stockholm. Deltagarna fick i uppdrag att först dokumentera sitt vanliga resmönster under två dagar och därefter dokumenterade de motsvarande resande med kollektivtrafiken under två dagar. De fick beskriva vilka problem, fördelar och nackdelar som finns med de olika färdsätten? Och vad skulle krävas för att du skulle ändra ditt sätt att resa? Därefter sammanställdes och analyserades resultaten. Forskningsprojektet finansierades av Trafikverket. Läs rapporten på vår hemsida.. Lisa Johnsson, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 7

8 Detaljplan för Norra Station i Stockholm Stockholms stad Norra Stationsområdet blir en länk i stället för en barriär mellan Stockholm och Solna. Motorvägar och järnväg läggs i tunnlar och en ny stadsdel med bostäder, verksamheter och park byggs på tunnlarna och det gamla stationsområdet. På uppdrag av Stockholms stad upprättade WSP de formella planhandlingarna för den första etappen av Norra Stationsområdet tillsammans med stadens handläggare. I området mellan Solnabron och Norrtull kommer ca bostäder, handel, hotell, life-science, kontor, gator och stadspark att anläggas alldeles intill Nya Karolinska på Solnasidan. Planen reglerar också utbyggnad av tunnelkonstruktioner över E4/E20 med de risk- och säkerhetsfrågor som följer av detta. I planen har avvägningar gjorts mellan bullerstörningar, trafikfrågor, tillgänglighet, hälsa och säkerhet, påverkan på nationalstadsparken, möjligheter till solljus, gestaltningsfrågor, samband i staden mm. Utgångspunkten har varit att reglera kommande bebyggelse på ett sätt som säkerställer god bebyggd miljö samtidigt som flexibilitet över tid möjliggörs. I arbetet har ingått att samordna information mellan Vägverket, stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret med flera. Ragnhild Sjöberg, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: Stockholms stad 8 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

9 Upphandlingsmodell för kollektivtrafiken - ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik WSP Analys & Strategi har genomfört ett forskningsprojekt som syftade till att utveckla en upphandlingsmodell för kollektivtrafiken som tar tillvara de olika aktörernas drivkrafter. I rapporten lämnas en rad rekommendationer för hur kollektivtrafiken bör organiseras. För att ta tillvara nätverkseffekterna och resenärernas behov av samordning inom kollektivtrafiken är ett sammanhållet helhetsansvar att föredra framför marknadsmodeller med stor frihet för trafikföretagen. Det kommer att bli svårare, dyrare eller kanske t.o.m. omöjligt att använda incitamentsavtal i den upphandlade kollektivtrafiken när marknaden för kollektivtrafik öppnas eftersom osäkerheterna för trafikföretagen kan bli för stor. Detta är ett av skälen varför ensamrätten för den upphandlade trafiken bör behållas om man vill öka antalet kollektivtrafikresenärer. De politiska församlingarna bör stärka sin ägarstyrning av trafikhuvudmännen. Riskoch ansvarsfördelningen inom kollektivtrafiken behöver förändras. Kollektivtrafiken bör utformas utifrån vad som är samhällets mål för trafikförsörjningen för att man samtidigt ska kunna säkerställa samhällsintressen, öka samhällsnyttan och producera kollektivtrafik effektivt. Läs rapporten på vår hemsida Lars Sandberg, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 9

10 Är dina tak en energikälla? Solceller i Göteborg utveckling av GIS-verktyg för beräkning av potentiell solinstrålning på urbana takytor. Solceller ger möjligheten att utvinna el på ett sätt som inte stör landskapsbild eller ljudnivå, och dessutom kan befintliga ytor utnyttjas. En stads takytor kan vara mer eller mindre lämpliga för installation av solceller av många anledningar: de mest uppenbara är om taket befinner sig i skugga, liksom dess lutning och riktning i relation till solinstrålningen. Projektet syftar till att ta fram ett GISverktyg för att utvärdera takytors potential att producera solcellsenergi. Med resultatet kan de bäst lämpade byggnaderna/ taken/delarna av ett tak identifieras för installation för solceller tillsammans med exploaterbar takyta. Möjlighet finns att i framtiden utveckla verktyget till att omfatta potential för fasadmonterade solcellspaneler. Projektet är ett samarbete mellan WSP Analys & Strategi, Göteborgs Universitet, Göteborgs stad Stadsbyggnadskontoret samt Länsstyrelsen Västra Götaland. Finansiärer är SolEl-programmet, Göteborg Energi samt Länsstyrelsen Västra Götaland. Bilden visar total inkommande solinstrålning (kwh/ytenhet) på alla takytor i stadsdelen Haga, Göteborg, under ett typiskt meteorologiskt år. Infälld bild är en delförstorning av området. Upplösning 0,5 0,5 m. Per Jonsson, WSP Analys & Strategi Telefon: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

11 Jönköping en attraktiv handelsstad Jönköping ska utvecklas till en av Sveriges attraktivaste handelsstäder och den övergripande målsättningen är att kommunens handelsstrategi ska bidra till en attraktiv handel och stärka Jönköping som regionens självklara handelscentrum. WSP har haft i uppdrag att ta fram den handelsutredning som legat till grund för handelsstrategin. Utredningens slutsats är att Jönköping har goda förutsättningar att utvecklas till en av Sveriges attraktivaste handelsstäder. Detta kräver dock ett antal insatser från kommunen och stadens aktörers sida. Utveckling av de samarbetsforum som finns idag bör ske och resurser avsättas för detta. En väl fungerande handel kräver ständiga förbättringar i dialog med berörda parter. I utredningen konstateras vidare att man bör koncentrera etableringar av sällanköpshandel av regional karaktär till Jönköpings stadskärna, A6 och Solåsen. En fortsatt utveckling Jönköpings stadskärna bör bejakas. Av vikt är också att sträva efter att skapa balans mellan å ena sidan priskonkurrens och brett utbud genom flera stormarknadsbutiker och å andra sidan mindre butiker som skapar bostadsnära utbud och utgör mötesplatser. Ny etablering eller väsentlig tillbyggnad av småskaliga enheter i underförsörjda stadsdelar och tätorter/glesbygd bör välkomnas. Läs rapporten på vår hemsida.. Fredrik Bergström, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 11

12 När resenärerna själva får välja Under de senaste 20 åren har det gjorts en mängd undersökningar om hur olika attityder och värderingar påverkar resandet med kollektivtrafik. Samtidigt är kunskapen om hur kännedom om attityder och värderingar ska kunna omvandlas till åtgärder för ett ökat resande relativt liten. WSP Analys & Strategi har därför tillsammans med KTH Trafik & Logistik genomfört ett forskningsprojekt som syftat till att sammanställa den befintliga kunskapen om värderingar, attityder och perceptioner på ett sätt som är lätt att ta till sig för branschen, politiker och planerare. I rapporten har Camilla Byström, WSP, och Karl Kottenhoff, KTH, sammanställt en lång rad faktorer, bl.a. hur resande och kundnöjdhet relaterar till varandra, prisets betydelse, stationsmiljöer och service, färdmedel och komfort, trafikantinformation, trygghet, kvalitetsbrister som trängsel och förseningar samt tiden det tar: gång-, vänte- och restid m.m. Rapporten ska tjäna som uppslagsbok om resenärsfaktorer inom olika områden av järnvägs- och kollektivtrafiksystemet. Projektet har finansierats av Banverket. Läs rapporten på vår hemsida Camilla Byström, WSP Analys & Strategi Telefon: E-post: 12 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

13 Carema WSP utvecklar kunddrivna tjänster för äldre Gruppen äldre kommer att bli allt större under det närmaste decenniet. Denna grupp beskrivs ofta som homogen, men är i själva verket mycket heterogen. Kraven på individualiserade tjänster inom vård och omsorg kommer därför att öka kraftigt. WSP Analys & Strategi genomför därför ett forskningsprojekt för att utveckla nya tjänster tillsammans med kunderna, dvs. de äldre. Flera olika tjänster har börjat utvecklas i projektet, bl.a. Kanelbullen valmöjligheternas boende som är ett miljövänligt boende för alla som främjar sociala kontakter och meningsfulla sysslor. I PA-programmet tilldelas alla pensionärer en egen personlig assistent som ska fungera som kontaktperson mellan sjukvård, Försäkringskassan och kommunal förvaltning. Resetjänst för äldre är en paraplyorganisation så att äldre tillfälligt kan byta boende med varandra. Tjänsten levereras av en kedja av transportföretag, färdtjänst, frivilligorganisationer och volontärer för ledsagning och aktivitetscentra. Syftet med forskningsprojektet, som fortfarande pågår, är att utveckla metoder för att involvera kunderna, de äldre, i utvecklingen av nya och befintliga vård- och omsorgstjänster. Projektet genomförs i samarbete med Carema, stadsdelsförvaltningen i Hässelby/Vällingby (Stockholms stad), Nacka kommun, Almega/Vårdföretagarna och finansieras med stöd från Vinnova. Jennie Bäckman, WSP Analys & Strategi. Tel: E-post: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 13

14 FORTSATT KONCENTRATION till storstäderna i framtiden Koncentrationen av såväl befolkning som sysselsättning till storstäderna kommer att fortsätta i framtiden. Fram till år 2030 väntas storstadsregionernas andel av befolkningen öka med nästan fyra procent och deras andel av sysselsättningen med drygt fem procent. Detta visar en scenarieanalys av den framtida regionala utvecklingen som WSP Analys & Strategi gjort till ITPS årsbok Regionernas tillstånd Två scenarier för den regionala utvecklingen fram till år 2030 presenteras, ett basscenario och ett alternativscenario. Basscenariot utgår från Långtidsutredningens basscenario och SCB:s prognos över befolkningsutvecklingen. Enligt detta väntas storstadsregionernas andel av befolkningen öka med nästan fyra procent och andelen av sysselsättningen med nästan fem procent. I alternativscenariot antas arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningen bland personer äldre än 55 år bli högre i framtiden. Alternativscenariot skulle innebära en ännu starkare koncentration av sysselsättningen till storstadsregionerna. Scenarieanalysen ska inte ses som prognos över den svenska ekonomin. Syftet med den är att illustrera en möjlig utveckling baserad på demografiska prognoser, produktivitetstrender, framskrivningar och prognoser över utvecklingen på världsmarknaden. Christer Anderstig, WSP Analys & Strategi Telefon: , E-post: 14 WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser

15 Analys av omläggningen av bompengen i Oslo Analyse & Strategi i Norge ska tillsammans med WSP Analys & Strategi analysera hur omläggningen av bompeng-systemet i Oslo påverkat näringslivet. I utredningen ska näringslivets incitament för att genomföra miljöförbättringar och effektiviseringar analyseras, liksom kostnadsökningarna och fördelningseffekterna. Bakgrunden till uppdraget är att bompeng-systemet (finansierande vägavgifter) förändrades för ca ett år sedan. Vid förändringen ersattes årskort med klippkort samtidigt som maximirabatten på klippkort minskades och en ny betalstation inrättades på gränsen mellan Oslo och Bærum. Uppdraget ska genomföras på uppdrag av Statens Vegvesen i Norge. Kjell Ove Kalhagen, Analyse & Strategi Telefon: E-post: WSP Analys & Strategi Aktuella Analyser 15

16 WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Vi finns i 35 länder. I Sverige har vi mer än medarbetare. Bredd och mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, kunder och typer av uppdrag. Vi är United by our difference. Stockholm Tel: Arenavägen Stockholm- Globen Borlänge Tel: Teknikdalen Forskargatan Borlänge Göteborg Tel: Rullagergatan Göteborg Malmö Tel: Jungmansgatan Malmö Ronneby Tel: Fridhemsvägen Ronneby November_10_v2 UNITED BY OUR DIFFERENCE

WSP ANALYS & STRATEGI

WSP ANALYS & STRATEGI WSP är ett globalt analys- och teknikföretag som erbjuder konsulttjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Vi finns i 35 länder. I Sverige

Läs mer

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02

PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 PM ang handelsutredningar i Kristianstad och effekter av en utbyggd handel 2014-04-02 FÖRORD Kristianstad är av tradition den centrala handelsstaden i nordöstra Skåne. För att bejaka en positiv stadsutveckling

Läs mer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken? Ja! Vi på Jernhusen

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer

Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Jörgen Lindahl, Paul van Doninck & Andreas Meyer Vision Jernhusen gör skillnad för människor och miljö. Affärsidé På kommersiella villkor utvecklar Jernhusen stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler

Läs mer

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner

Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Storstadens tillväxt och samspel med andra regioner Ann-Katrin Berglund, WSP Analys & Strategi Vid nordisk konferens i Göteborg 15-16 mars 2012 WSP och Ann-Katrin WSP är ett globalt analys- och teknikföretag

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den?

Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Hur stor blir kakan och vem kommer att äta upp den? Om framtidens handel och handelsplatser Fredrik Bergström, ek. dr. Affärsområdeschef WSP Analys & Strategi 1 Innehåll Inledning Del 1: Handelns utveckling

Läs mer

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013

DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 DETALJHANDELN I ESKILSTUNA 2013 HUI Research Sep-Okt 2014 Anna Mocsáry Henrik Vestin 2010 David Naylor FÖRORD HUI Research har på uppdrag av Eskilstuna Innerstad AB genomfört en kartläggning och analys

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Hamnutredningen. Öppet informationsmöte 14 december 2011

Hamnutredningen. Öppet informationsmöte 14 december 2011 Hamnutredningen Öppet informationsmöte 14 december 2011 Syfte med dagens möte att ni ska få information om hamnutredningen så här långt och möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter att vi ska få input

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Näringslivet i Järfälla idag 5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Branscher Företagstjänster, parti- och detaljhandel

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Handelspolicy för Eslövs kommun

Handelspolicy för Eslövs kommun Handelspolicy för Eslövs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-09-28 Innehållsförteckning Handelspolicy för Eslövs kommun 3 Inriktningsmål Policy för handel Syfte 5 Bakgrund 5 Kommunens utveckling Handelns

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26 UNITED BY OUR DIFFERENCE trafik pm Torp Segelhotellet 2013-06-26 Medverkande Beställare: Norden Etablering AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf, 010-722 72 49, bo.lindelof@wspgroup.se

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

LÅT DINA AFFÄRSMÖJLIGHETER VÄXA I TAKT MED MÖLNDALS INNERSTAD BLI EN DEL AV NYA MÖLNDALS GALLERIA

LÅT DINA AFFÄRSMÖJLIGHETER VÄXA I TAKT MED MÖLNDALS INNERSTAD BLI EN DEL AV NYA MÖLNDALS GALLERIA LÅT DINA AFFÄRSMÖJLIGHETER VÄXA I TAKT MED MÖLNDALS INNERSTAD BLI EN DEL AV NYA MÖLNDALS GALLERIA INNEHÅLL BOSTÄDER, KONTORSYTOR OCH HANDEL EN NATURLIG DEL AV MÖLNDALS INNERSTAD VÄLKOMMEN TILL DEN SJÄLVKLARA

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Sol, vind och vatten i stadsplaneringen

Sol, vind och vatten i stadsplaneringen Sol, vind och vatten i stadsplaneringen Per Jonsson Utredning & Strategi, Tyréns Fredrik Lindberg Göteborgs Universitet 2014-04-09 Agenda 1. Varför kommer det behövas kunskap inom stadsplanering om Sol

Läs mer

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25

Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 Handelspolicy för Falkenbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-25 HANDELSPOLICY FALKENBERGS KOMMUN 1 1. ÖVERGRIPANDE MÅL & UTGÅNGSPUNKTER Handelns lokalisering har betydelse för såväl markåtgång

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Svenskt agerande i EU inom ITSområdet. ITS Rådet 2011-05-18. Christer Karlsson, ITS Sweden Alf Peterson, ITS Sekretariatet

Svenskt agerande i EU inom ITSområdet. ITS Rådet 2011-05-18. Christer Karlsson, ITS Sweden Alf Peterson, ITS Sekretariatet Svenskt agerande i EU inom ITSområdet ITS Rådet 2011-05-18 Christer Karlsson, ITS Sweden Alf Peterson, ITS Sekretariatet Svenskt agerande i EU inom ITS-området Syfte med positionspapper Att driva på och

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB

Stationens roll för lokal och regional utveckling. Christer Ljungberg, Trivector AB Stationens roll för lokal och regional utveckling Christer Ljungberg, Trivector AB Station centralt eller externt? Uppdrag till Trivector att studera: Vad betyder det för: Resandet Staden Regionen? Jämförelse

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen!

Ortsutveckling Skebokvarn. Stormöte. 16 april 2012. Välkommen! Ortsutveckling Skebokvarn Stormöte 16 april 2012 Välkommen! Kvällens program 19.00 Välkommen och hur kom vi hit? 19.10 Rapport från arbetsgrupperna - 10 minuter per grupp 19.45 Fika och besök i arbetsgrupperna

Läs mer

Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringar

Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringar Kostnadseffektivitet i valet av infrastrukturinvesteringar Jonas Eliasson, Professor transportsystemtanalys Maria Börjesson, Docent transportsystemanalys, KTH Royal Institute of Technology Länk effektivitet

Läs mer

Vi älskar kollektivtrafiken!

Vi älskar kollektivtrafiken! Vi älskar kollektivtrafiken! Varför en skattefinansierad kollektivtrafik? En förutsättning för en ökad tillväxt och utveckling i Västra Götaland är att människor kan bo bra och lätt ta sig till och från

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28

ITS handlingsplan. Möte mellan myndigheter. Välkommen. Arlanda Sky City 2011-03-28 ITS handlingsplan Möte mellan myndigheter Arlanda Sky City Välkommen 2011-03-28 Att samtala mer om i eftermiddag Regeringens tre uppdrag har syftet att nå de transport och näringspolitiska målen snabbare

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Varför bygga en ny sjukhusanläggning?

Varför bygga en ny sjukhusanläggning? 1 Varför bygga en ny sjukhusanläggning? Dagens Karolinska Solna är utspritt på ett 40-tal byggnader med svag logistik och samordning Därför byggs en ny anläggning är flera det utspritt är på ett fastigheter

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik Rapport 2010:2 Reviderad april 2010 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet

Läs mer

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Esplanaden 1 Sundbyberg 670 kvm Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Välkommen till Diligentia Esplanaden 1 Esplanaden 1 är i huvudsak en kontorsfastighet, med Kronofogden

Läs mer

Västlänken - en del av Göteborgs framtid

Västlänken - en del av Göteborgs framtid - en del av Göteborgs framtid Bakgrund Göteborgs lokala arbetsmarknad ska växa med över en halv miljon människor till år 2020 Göteborgs centrala delar, regionens kärna, stärks med fler arbetsplatser, fler

Läs mer

Hur värderar vi samhällsnyttan?

Hur värderar vi samhällsnyttan? Hur värderar vi samhällsnyttan? på landsbygden - Hur värderar vi samhällsnyttan? Konferensversion 2014-05-01 Tryggve Sigurdson Expert effektanalyser ÅF Infraplan tryggve.sigurdson@afconsult.com 1 Vårt

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Nästa station: Framtiden!

Nästa station: Framtiden! Vi möter framtiden Nästa station: Framtiden! Hur föreställer du dig framtidens transporter? En vanlig bild är svävande fordon som rör sig med ljusets hastighet. Än är vi inte där men vi satsar stort för

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun

Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Ny översiktsplan för Gnosjö kommun Översiktsplan 2001 Omvärld Vi är inte själva, vi ingår i en helhet Detta är något vi måste dra fördel av Kommunens arbete Vision Budget Översiktsplan Policys Strategier

Läs mer

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström

Framtida arbetsmarknad Västra Götaland. 26/11 2013 Joakim Boström Framtida arbetsmarknad Västra Götaland 26/11 2013 Joakim Boström Kompetensplattform Västra Götaland Regeringsuppdraget sedan dec 2009 Stärka förutsättningar för kompetensförsörjning Öka kunskaperna om

Läs mer

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper

Uppdrag och struktur. Samverkansformer och Överenskommelser. Avtal och finansieringsprinciper Uppdrag och struktur Samverkansformer och Överenskommelser Avtal och finansieringsprinciper Sverigeförhandlingens roll och betydelse för finansieringsfrågor Vårt övergripande uppdrag Fyra transportslag

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen Delrapport okt 2011. Christer Karlsson Trafikverket. Ulrika Åkerlund Boverket

Barn och unga i samhällsplaneringen Delrapport okt 2011. Christer Karlsson Trafikverket. Ulrika Åkerlund Boverket Barn och unga i samhällsplaneringen Delrapport okt 2011 Christer Karlsson Trafikverket Ulrika Åkerlund Boverket Barn och unga i samhällsplanering Bakgrund I december 2009 gav Socialdepartementet uppdraget

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Inrikes persontransport en handlingsplan

Inrikes persontransport en handlingsplan Inrikes persontransport en handlingsplan Framtagen inom Sjöfartsforums strategiprocess för det maritima klustret, av arbetsgruppen för Närsjöfart och inrikes sjöfart. Arbetsgruppen har bestått av representanter

Läs mer

En god ljudmiljö i Örebro kommun

En god ljudmiljö i Örebro kommun En god ljudmiljö i Örebro kommun Örebro kommuns åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) Bullerseminarium 26 mars 2013 Tidplan 11 maj 2012: Kartläggningen presenterades

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020

UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSPROGNOS FÖR SKÅNE MED SIKTE PÅ 2020 Kommunförbundet Skåne, 2012-09-03 Christian Lindell christian.lindell@skane.se 040-675 34 12 Upplägg Bakgrund Utvecklingen i storstadsregionerna

Läs mer

RAPPORT Miljö- och trafiksäkerhetseffekter av en förnyelse av fordonsparken

RAPPORT Miljö- och trafiksäkerhetseffekter av en förnyelse av fordonsparken RAPPORT Miljö- och trafiksäkerhetseffekter av en förnyelse av fordonsparken 2009-05-14 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av. Februari 2012 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av Februari 212 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt

Läs mer

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas

Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas SKRIVELSE Vårt dnr: 2014-06-30 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Cecilia Mårtensson Regeringen 103 33 Stockholm Principerna för finansiering av infrastruktur behöver utvecklas Det finns stora

Läs mer

Projektkontoret Trafikverket IT. Anturadagen 27 november 2013. Christer Runsten Camilla Spång

Projektkontoret Trafikverket IT. Anturadagen 27 november 2013. Christer Runsten Camilla Spång Projektkontoret Trafikverket IT Anturadagen 27 november 2013 Christer Runsten Camilla Spång Trafikverket IT lyfter med smarta integrationer och effektiv hantering Trafikverket IT lyfter med smarta integrationer

Läs mer

Exempel på samband mellan bebyggelse och transportinfrastruktur

Exempel på samband mellan bebyggelse och transportinfrastruktur Exempel på samband mellan bebyggelse och transportinfrastruktur Reflektioner utifrån rapporten Infrastruktur med finansiering (KTH 2011) Jacob Witzell, 26 maj 2011 Why is it so difficult to finance public

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Fastigheter längs den svenska järnvägen

Fastigheter längs den svenska järnvägen Dec. 2005 Fastigheter längs den svenska järnvägen Page 1 Uppdrag Näringsdepartementet har gett Jernhusen i uppdrag att medverka till att stationer och verkstäder utvecklas och ställs till operatörernas

Läs mer

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson

2011-01-20 Asfaltdagen 2011. Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige. Per Andersson 2011-01-20 Asfaltdagen 2011 Erfarenheter från bildandet av Trafikverket i Sverige Per Andersson Varför bildades Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional

Läs mer

GO:SMART. Projektmål A+ utveckla och testa en innova9v tjänst som underlä+ar och premierar hållbara resor i urban miljö.

GO:SMART. Projektmål A+ utveckla och testa en innova9v tjänst som underlä+ar och premierar hållbara resor i urban miljö. GO:SMART Projektmål A+ utveckla och testa en innova9v tjänst som underlä+ar och premierar hållbara resor i urban miljö. GO:SMART vision Storstadshushåll väljer 9llgång 9ll mobilitet istället för bilägande

Läs mer

Trafikverkets arbete med fotgängare

Trafikverkets arbete med fotgängare Trafikverkets arbete med fotgängare Vad gör Trafikverket när det gäller fotgängare? Vi gör en hel del men vi gör även en hel del för lite. Vi kan göra mer Uppmärksamma fotgängares skaderisker Uppmärksamma

Läs mer

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad

Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Ett transportnav växer fram i Sundsvall - Norrlands huvudstad Flexibla transporter för framtiden När marknaden för många branscher blir allt mer global, måste transporterna effektiviseras för att du som

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Systemfel i transportsektorn. Jan-Eric Nilsson

Systemfel i transportsektorn. Jan-Eric Nilsson Systemfel i transportsektorn Jan-Eric Nilsson En bakgrund: Riksrevisionens observationer Planeringen genomförs inte enligt fastlagda principer man bygger bort problem som skulle kunna hanteras med andra

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Vilka aspekter är viktiga i framtidens stad? Hur ska de viktas och utvecklas tillsammans?

Vilka aspekter är viktiga i framtidens stad? Hur ska de viktas och utvecklas tillsammans? Vilka aspekter är viktiga i framtidens stad? Hur ska de viktas och utvecklas tillsammans? Alla aspekter lika viktiga Ekologiska och sociala aspekter behöver komma in och få samma vikt i den ekonomiska

Läs mer

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser

Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Anförande: Claes Norgren i trafikutskottets seminarium om hållbarhetsperspektivet i samhällsekonomiska analyser Riksrevisor Claes Norgren medverkade i ett öppet seminarium i riksdagen den 12 februari och

Läs mer

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC.

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC. Välkommen till TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? Det goda livet TRIVECTOR TRAFFIC Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 90 anställda, Traffic 50 Kontor i Lund,

Läs mer

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011.

Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Sammanfattning från KSLA:s seminarium: Kan entreprenörskap rädda landsbygden? Den 30 mars 2011. Text: Gunilla Sandberg Mer kunskap behövs för att förstå hur entreprenörskap på landsbygden fungerar. Det

Läs mer

Kan vi minska beroendet av fossila bränslen i Västra Götaland? Johanna Möllerström, ECON, 2007-02-07

Kan vi minska beroendet av fossila bränslen i Västra Götaland? Johanna Möllerström, ECON, 2007-02-07 Kan vi minska beroendet av fossila bränslen i Västra Götaland? Johanna Möllerström, ECON, 2007-02-07 Innehåll Bakgrund Var står vi idag? Vad kan en region göra? Framtiden Vårt förslag 2 Bakgrund Mitt namn

Läs mer

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020

Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Fakta i korthet Nr. 6 2014 Kompetensbehov inom hälsa, vård och omsorgssektorn 2010-2020 Kompetensplattform Värmland Kompetensplattformar är ett uppdrag från regeringen i syfte att säkra kompetensförsörjningen

Läs mer

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 Marknad och trafik Forskningsprojektet Gröna tåget Oskar Fröidh oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 14 februari 2007 1 Delprojektet Marknad och trafik Mål: Att ta fram ett attraktivt tågkoncept i form av en

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING STOCKHOLM Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg STOCKHOLM VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Godkänd av SSK 2014-01-31 Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Verksamhetsplan 2014 Budget 2014 1. Inledning Södertörns åtta kommuner är en attraktiv del av Stockholmsregionen med ca 460 000 invånare.

Läs mer

Etablering av köpcentrum

Etablering av köpcentrum Etablering av köpcentrum Region Skåne 3 okt 2007, Malmö Steen & Ström Wilner Anderson Hur tänker ni och vad gör ni vid etablering av ett köpcentrum? Presentation Steen&Ström Köpcentrum, ( historia ) definition

Läs mer

Möten som utvecklar staden.

Möten som utvecklar staden. Möten som utvecklar staden. Redan på 40-talet insåg boråsarna att det behövdes ett speciellt hus för möten. Därför byggdes ett stort möteshus av framsynta invånare. Byggnaden har sedan använts flitigt,

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer