Protokoll Styrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 2008-12-03 Styrelsen"

Transkript

1 136 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Regionförbundet i Kalmar län Onsdagen den 3 december 2008, kl ande Leif Larsson ordförande Akko Karlsson vice ordförande , Eddie Forsman vice ordförande Evy Annér Saad Benatallah tjänstgörande ersättare Anders Andersson tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Madeleine Rosenqvist Bo Bergman Bertil Dahl Birgitta Elfström Bill Björklund Ewa Engdahl Ann-Marie Fagerström Lisbeth Lindberg Karin Helmersson Anders Henriksson Jan Henriksson Mats Hugosson Kent Ingvarsson Maria Ixcot Nilsson Mona Jeansson Christer Jonsson Bo Lundgren Jonas Lövgren Ulf Nilsson Åke Nilsson Malin Petersson tjänstgörande ersättare tjänstgörande ersättare Ingrid Rosén tjänstgörande ersättare Lena Segerberg Bengt-Olof Roos tjänstgörande ersättare Roland Swedestam Lis Lyrbo tjänstgörande ersättare Roland Åkesson , Birgitta Axelsson Edström ej tjänstgörande ersättare Håkan Brynielsson Ingemo Ullman sekreterare Kerstin Johansson Maria Agestam , 152

2 137 Thomas Bjerkman , 152 Margareta Nilsson 139, 152 Helena Ervenius Suzanne Bergfeldt Stefan Halldorf 151 Carolina Gunnarsson 151 Charlotte Gustavsson 152 Johan Engdahl 152 Cecilia Nilsson 152 Jörgen Bödmar 139 Annelie Ekelin 139 Mats Trondman 152 Claudia Kjellgren 152 Utses att justera Lis Lyrbo Paragrafer Anslag/bevis: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län Sammanträdesdatum: 3 december 2008 Datum för anslags uppsättande: 17 december 2008 Datum för anslags nedtagande: 7 januari 2009 Protokollet förvaras på: Regionförbundet i Kalmar län, Nygatan 34, Kalmar Underskrift

3 Dagordning beslutar att godkänna föreliggande dagordning med följande tillägg Tjustbanan 136 Aktuella frågor Håkan Brynielsson redogör för följande aktuella frågor Konjunkturinstitutet skriver ner sin prognos (ny prognos den 19 december) Regeringens samordningsuppdrag - En statssekreterargrupp har bildats för att stärka samordningen i regeringskansliet - Jöran Hägglund, Näringsdepartementet, är ordförande - Berörda departement: Arbetsmarknads-, Social-, Finans-, Utbildnings- och Näringsdepartementet - Mottagare av de redovisningar som samordnings- och kontaktpersonerna skall lämna till regeringskansliet Organisationen i Kalmar län - Regionförbundets ordförande Leif Larsson och landshövding Sven Lindgren är samordnings- och kontaktpersoner för Kalmar län - Ledningsgrupp bestående av Leif Larsson, Sven Lindgren, Håkan Brynielsson, regionförbundet och Peter Ekholm, länsstyrelsen - Stora mobiliseringsgruppen: företrädare för Arbetsförmedlingen, Landstinget i Kalmar län, länets kommuner, fackliga organisationer, Högskolan i Kalmar, företagsorganisationer, ALMI m fl - Lilla mobiliseringsgruppen: företrädare för regionförbundet, länsstyrelsen, KLT och Arbetsförmedlingen Samordningsuppdragets arbete med lägesrapport Övriga frågor gästnätter jämfört med förra sommaren - Fortsatt arbete för Baltic Tangent - Grönbok om sammanhållningspolitiken stöd om totalt 12 miljoner kronor i länet i år tar redogörelsen till protokollet.

4 D 2008/ Kultur med nya ögon en strategi för kulturens roll i den regionala utvecklingen Maria Agestam informerar om arbetet med strategi för kulturens roll i den regionala utvecklingen. Uppdraget är att utveckla en strategi för Kalmar län där kulturens roll i samhällsutvecklingen tillvaratas lokalt och regionalt och med syftet att Kalmar län effektivt skall kunna nyttja kultur som tillväxt- och attraktionskraft. Länets kultur och kulturmiljöer har potential att skapa tillväxt i form av nya jobb, verksamheter och intäkter för regionens näringsliv, föreningsliv och offentlighet och också goda förutsättningar att stärka regionens attraktion som livsmiljö, etableringsområde och besöksmål. Tidplan 3 december 2008 fattar beslut om strategin Våren 2009 Kartläggning Idéutveckling, analys Juni 2009 Delrapport till styrelsen September 2009 Förslag till strategiplan Hösten 2009 Regionförbundet fattar beslut Vintern 2010 Lokala politiska beslut 2010 Strategin verkställs Arbetsutskottet har 230/08 tillstyrkt förslaget samt uppdragit åt kansliet att, inför beslut vid dagens sammanträde med styrelsen, ta fram ett finansieringsförslag. Den totala finansieringen ligger på kronor fördelat enligt följande: Projektledning kronor Dialogmöten, studiebesök/studieresor kronor Idéutveckling (föreläsningar, workshops, idéseminarier) kronor Föreslås att en styrgrupp får i uppdrag att genomföra processen och därefter föreslå styrelsen lämplig strategi. Vidare föreslås att kansliet får i uppdrag att tillsätta en utvecklingsgrupp och projektledare samt knyta relevanta s k inspiratörer till processen samt att regionförbundets medlemmar får i uppdrag att utse var sitt lokalt team och en person med ansvar för att samordna teamet och dess arbete. Föreslås att ärendet återremitteras till arbetsutskottet för behandling inför beslut i styrelsen den 15 januari beslutar att ärendet återremitteras till arbetsutskottet för behandling inför beslut i styrelsen den 15 januari 2009.

5 D 2008/ (2007/ ; 2008/ ) Designstipendier 2008 Anmäls att 2008 års designstipendier delas ut till Elisabeth Fluff Kärrberg designårspris med motiveringen att målet för stipendiet har en helhetssyn och tar ansvar för global hållbarhet inom designutveckling Joanna Eriksson resestipendium med motiveringen att målet för resan väl uppfyller stipendiets avsikt att öka utbytet mellan internationell och svensk design med utgångspunkt från tradition och företag i Kalmar län samt att ge unga designers möjlighet att utvecklas i en internationell miljö. tar anmälningarna med godkännande till protokollet. 139 Stipendieutdelning I samband med dagens sammanträde delas såväl årets designstipendier som årets kulturstipendier ut. 140 D 2008/ Rapport Kultur- och fritidsmedel 2007 För styrelsens kännedom föreligger Rapport Kultur- och fritidsmedel I rapporten redovisas förutom regionförbundets kulturmedel, kommunernas kultur- och fritidsmedel, landstingets konstinköp, länsstyrelsens kulturmiljömedel, en översiktlig jämförelse av länets kulturmedel med övriga landet samt en översiktlig jämförelse med Hallands, Blekinge och Kronobergs län som referenslän, de senare även som samarbetspartners i sydost. Siffrorna i rapporten är hämtade ur respektive bokslut. lägger Rapport Kultur- och fritidsmedel 2007 med godkännande till handlingarna.

6 D 2008/ Kultur- och fritidsmedelsrapport periodicitet För styrelsens behandling föreligger förslag att kultur- och fritidsmedelsrapporten fortsättningsvis tas fram vartannat år. Under 2004 genomförde regionförbundets förtroendevalda revisorer en granskning av hur regionförbundets kulturmedel fördelats i länet. Svaret på denna granskning blev rapporten Kulturmedel Regionförbundets styrelse har därefter uppdragit åt kansliet att under en följd av år ta fram en rapport avseende såväl kulturmedel som fritidsmedel. Rapporterna har hittills avsett åren 2004, 2005 och har även beslutat att vart fjärde år göra en Kultur- och fritidsvaneundersökning. Den senaste avsåg år Regionförbundets rapport visar att de offentliga kulturutgifterna inte förändrats anmärkningsvärt mellan de tre hittillsvarande utgivningarna varför föreslås att rapport avseende kultur- och fritidsmedel tas fram med samma periodicitet som Kulturrådets rapport över den offentliga sektorn, dvs vartannat år. Nästa rapport tas alltså fram år 2010 och baseras då på 2009 års bokslut. beslutar att Regionförbundets i Kalmar län Kultur- och fritidsmedelsrapport fortsättningsvis tas fram vartannat år och att nästa rapport tas fram 2010.

7 D 2008/ Regionförbundets i Kalmar län företagsstöd 2009 Arbetsutskottet har 238/08 uppdragit åt kansliet att inför dagens sammanträde med styrelsen ta fram förslag till policy för användningen av regionförbundets företagsstöd För styrelsens behandling föreligger ett provisoriskt förslag till riktlinjer för användningen av regionförbundets företagsstöd år Under 2009 kommer konsultcheckar och såddfinansiering att utvärderas och det är ännu oklart hur mycket av företagsstödet som kan återsökas från EG:s regionala fond. Detta gör att det är troligt att ett nytt förslag till riktlinjer kommer att läggas fram för styrelsen. Av det provisoriska förslaget till riktlinjer framgår följande: Konsultcheckar Regionförbundet lämnar ett bidrag till småföretag med högst 49 anställda på maximalt 50 % av kostnaden för inköp av konsulttjänster. Bidraget är normalt högst kronor. Samarbetsprojekt Stöd kan ges till samarbetsprojekt mellan minst tre fristående småföretag. I samarbetsprojekt kan också ingå ett storföretag. Samarbetsprojekten kan gälla marknadsföring och produktutveckling. Stöd ges med högst 50 % av projektkostnaden. Maximalt bidrag är normalt kronor. Såddfinansiering Såddfinansiering är stöd till tekniska utvecklingsprojekt som kan skapa nya produkter som ger sysselsättning i Kalmar län. Investeringsstöd Investeringsstöd kan lämnas till nystartade småföretag med goda framtidsutsikter, om banklån och ALMI-lån inte räcker för att finansiera investeringen. Investeringsstöd till skärgårdsföretag (företag på öar utan broförbindelse) kan lämnas till nystartade och befintliga företag. Stöd till båtar för persontransporter i skärgården Stöd lämnas endast till nyinvesteringar i båtar, ej underhåll. Stöd lämnas endast till båtar som används i turisttrafik och som inte är föremål för upphandling, dvs som på annat sätt subventioneras av eller betalas med allmänna medel. Stöd som lämnas är maximalt kronor. Stöd till kommersiell service Regionförbundet ger också ekonomiskt stöd till investeringar som livsmedelsbutiker och bensinstationer på landsbygden genomför. Stöd lämnas i de fall då det

8 143 är viktigt för att investeringen skall kunna genomföras. Andra stödformer är servicebidrag och hemsändningsbidrag. Servicebidrag är ett tillfälligt driftsbidrag till butiker i tillfälliga ekonomiska problem. Hemsändningsbidrag är ett bidrag till kommunerna för deras ersättningar till lanthandlare som levererar dagligvaror till hushåll som har svårt att komma till butiken. Föreslås att vid en eventuell revidering av riktlinjerna avseende konsultcheckar uppmärksamma kulturföretagen. beslutar att godkänna Riktlinjer för Regionförbundets i Kalmar län företagsstöd 2009.

9 D 2008/ Ung Företagsamhet ansökan om projektmedel Ung Företagsamhet i Kalmar, som etablerades 1994, har tre anställda och bedriver verksamhet i 22 av länets 25 gymnasieskolor samt 150 grundskolor. Sammanlagt berörs elever av verksamheten. Ung Företagsamhet har inkommit med ansökan om projektmedel om kronor för verksamheten år har i samband med sitt beslut 35/08 att bevilja medel för 2008 uppmanat Ung Företagsamhet (UF) att senast i september 2008 komma in med ansökan om medel för har samma paragraf beslutat att UF skall lämna en utvärdering av verksamhetens effekter i Kalmar län samt föra en dialog med länets kommuner och andra finansiärer angående finansiering av verksamheten. Enligt den utvärdering som UF inkommit med framgår att man främjar tillväxten av unga entreprenörer och företag i länet. UF Kalmar har sedan starten bidragit till 363 nya företag i länet, 125 enskilda firmor, 127 handels- eller kommanditbolag samt 111 aktiebolag. Arbetsutskottet har 228/08 föreslagit att styrelsen beviljar Ung Företagsamhet i Kalmar projektmedel (33:1-medel) om kronor för beslutar, enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken (s k 33:1-medel), att bevilja Ung Företagsamhet i Kalmar kronor för år enligt nämnda förordning får inte överklagas.

10 D 2007/ Infrastrukturplaner för perioden Helena Ervenius informerar om infrastrukturplaner för perioden Av den av regeringen presenterade propositionen Framtidens resor och transporter infrastruktur och hållbar tillväxt (SOU 2008/09:35) framgår regeringens intentioner och ramar för den kommande tolvårsperioden. Näringsdepartementets direktiv för den så kallade åtgärdsplaneringen, som presenterades under november månad, innehåller ekonomiska planeringsramar samt riktlinjer för hur planerna skall upprättas. Tidsplanen är mycket snäv. Den nationella planen skickas inte ut på remiss förrän den 1 september 2009 och svar skall vara inne den 1 november om de ekonomiska ramarna till länen och trafikverken fattas i december Regionförbundets tidsplan November 2008 Idé till plan diskuteras med länets arbetsgrupp December 2008 Länsarbetsgruppen klar med ett grovt planförslag 15 januari 2009 Planförslaget presenteras för styrelsen 27 februari 2009 Förslag till länsplan presenteras för styrelsen 2 april 2009 beslutar att skicka ut länsplanen på samråd 3-4 juni 2009 behandlar remissvaren Oktober 2009 beslutar om samrådssvar på den nationella planen tar informationen med godkännande till protokollet.

11 D 2001/ Tjustbanan Ulf Nilsson (s) föreslår att Regionförbundet tillsammans med berörda kommuner och Östsam skriver till Banverket och Näringsdepartementet angående investeringar och driftåtgärder på Tjustbanan. I nuvarande plan, , finns 250 miljoner kronor avsatt för Tjustbanan, men beloppet finns inte upptaget i närtidssatsningen. Det behövs minst 250 miljoner kronor enbart för drift och underhåll, samt ytterligare medel för upprustning. Eddie Forsman (m) anser att regionförbundet även bör uppvakta regeringen i denna fråga. ger arbetsutskottet i uppdrag att tillskriva Banverket och Näringsdepartementet i frågan. 146 D 2008/ Riksväg 27, Baltic Link europaväg? I skrivelse till infrastrukturminister Åsa Torstensson hemställer Baltic-Link Association att regeringen skall verka för en uppgradering av kommunikationsstråket Baltic-Link (riksväg 27) till europaväg samt uppdrar åt Näringsdepartementet och Vägverket att omedelbart utreda förutsättningarna härtill. Regionförbundet i Kalmar län anser i dagsläget att riksväg 27 inte bör föras fram som europaväg. Det skulle visserligen vara bra med en europaväg mellan öst- och västkusten men innan man begär att riksväg 27 blir europaväg bör man utreda vilka alternativa sträckningar en europaväg skall ha i södra Sverige. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 221/08, att inte ställa sig bakom förslaget att föra fram riksväg 27 till europaväg.

12 D 2008/ Remiss av förslag gällande ändring av riksvägnummer i Jönköpings och Kalmar län samt förslag till vägvisningsplan för berörda vägar Regionförbundet i Kalmar län har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Eksjö, Vimmerby och Västerviks kommuner har under flera år samarbetat i syfte att lyfta fram riksväg 31/33:s betydelse för regionen och dess utveckling. Enligt kommunerna har vägen förhållandevis god standard, vilket innebär att det med relativt små medel går att uppnå rimlig standard till nationell stamväg. Vägen har också stor betydelse för den regionala utvecklingen, både för interregionala transporter från inlandet till Östersjökusten samt transittrafik från väst- till östkust och för inomregionala resor på delsträckor. Med detta som bakgrund ansöker nu nämnda kommuner om att riksväg 33 ges vägnummer 40. Vägverket föreslår nu att följande vägsträckning byter vägnummer till 40: Jönköping (E4, 31)-Eksjö (32)-Vimmerby (23)-Lunds by (E22), Västervik (E22). Med anledning av detta måste även beslut om ändring fattas vad gäller Vägverkets föreskrift om vägvisningsplan för riksvägar och länsvägar i nummergruppen Föreslås att frågan tas upp för yttrande på primärkommunala nämndens sammanträde den 4 december 2008 samt att presidiet därefter får i uppdrag att ta fram förslag till yttrande för godkännande av arbetsutskottet. beslutar att frågan tas upp för yttrande på primärkommunala nämndens sammanträde den 4 december 2008 samt att presidiet därefter får i uppdrag att ta fram förslag till yttrande för godkännande av arbetsutskottet.

13 D 2008/ Remiss Översiktsplan för Hultsfreds kommun 2009 Regionförbundet i Kalmar län har beretts tillfälle att yttra sig över Översiktsplan för Hultsfreds kommun. I sitt samrådsförslag till Översiktsplan 2009 redovisar Hultsfreds kommun vision och mål för kommunens framtida utveckling beträffande användning av mark och vattenområden inom ett antal inriktningsområden. Översiktsplanen lyfter vidare fram kommunikationernas betydelse för kommunen och sätter dem i sitt regionala sammanhang, bland annat att bidra till förstoring av arbetsmarknadsregionen. Regionförbundet i Kalmar län anser att de mål för Hultsfreds kommunikationer som anges i översiktsplanen stämmer väl överens med de regionala målen i det Regionala Utvecklingsprogrammet för Kalmar län (RUPEN IV). Regionförbundet anser vidare att sambandet mellan målet Snabba och hållbara kommunikationer och målen för Ett attraktivt boende, Ett konkurrenskraftigt näringsliv och En attraktiv utbildningsort bör ytterligare betonas. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 224/08, att godkänna yttrande över Översiktsplan för Hultsfreds kommun Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

14 D 2007/ Budgetläget för företagsstöd och projektbidrag (33:1-medel) Budgetramen för bidrag med statliga regionala utvecklingsmedel, s k 33:1-medel, är 48,1 miljoner kronor. Ramen avser budgetposterna företagsstöd, medfinansiering av EU-projekt, regionala projekt samt uppföljning och utvärdering. har 119/08 beslutat att omfördela 5 miljoner kronor från budgetposten medfinansiering EU-projekt till medfinansiering av regionala projekt. Beroende av beslutsläget i Interreg- och strukturfondsprogrammen kan inte regionförbundets budgetutrymme för budgetposten EU-medfinansiering utnyttjas under Kansliet har samtidigt behov av ytterligare beslutsutrymme för angelägna regionala projekt och företagsstöd. Arbetsutskottet har 226/08 föreslagit styrelsen besluta att ge kansliet möjlighet att bevilja företagsstöd och projektbidrag inom den sammantagna budgetramen för 2008 även om detta skulle innebära överskridande av enskild budgetpost. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

15 D 2008/ Budget och Verksamhetsplan för 2009 Budget 2009 För styrelsens behandling föreligger förslag till Budget 2009 såsom den presenterats dels 225/08, dels 253/08. Årets budgeterade intäkter, 107 miljoner kronor, utgörs av medlemsavgifter (cirka 30 %), medlemsbidrag (drygt 50 %), statlig ersättning och bidrag (cirka 10 %) samt övriga intäkter och ersättningar för särskilda ändamål (närmare 10 %). Osäkerheten kring bidrag för egen projektverksamhet innebär att sådan verksamhet, med några undantag, inte budgeteras. Årets budgeterade kostnader utgörs av löpande kostnader för egna verksamheten, (drygt 50 %) och utbetalade institutions- och organisationsbidrag (knappt 50 %). Jämfört med föregående års budget minskar kansliersättningen från staten med kronor. Med retroaktiv verkan drogs kronor av dessa medel in redan innevarande höst. Regionförbundet har tillskrivit regeringen i frågan. De finansiella mål som fastställdes för 2007 gäller även för 2008 och 2009, dvs Likviditet (betalningsförmåga på kort sikt) över 100 %. Utfall 2007 var 123 %. Soliditet (betalningsförmåga på lång sikt) över 20 %. Utfall 2007 var 31 %. Projektfinansiering (visar betalningsförmåga avseende kostnader i projekt i avvaktan på inbetalning av extern medfinansiering) över 100 %. Utfall 2007 var 234 %. Den höga projektfinansieringsgraden beror på stora förskottsfinansieringar i några enskilda projekt. Jämfört med det förslag till Budget 2009 som presenterades för arbetsutskottet den 13 november 2008 ( 225/08) föreslogs vid extra arbetsutskott den 21 november 2008 ( 253/08) att den tidigare föreslagna ökningen för dels Kalmar läns Arkivförbund, dels Virserums konsthall dras tillbaka, vilket innebär att 2007 års budgetnivå kvarstår. Vidare har kulturrapportörerna och kulturreferensgruppen föreslagit att posten Regional kulturresurs minskas med kronor. Istället föreslås att de återdragna medlen används till bl a danskonsulent- och konstkonsulentverksamheterna samt Reaktor Sydost. Verksamhetsplan 2009 För styrelsens behandling föreligger även förslag till Verksamhetsplan I verksamhetsplanen tas följande områden upp Om regionförbundet och vårt uppdrag Några viktiga framtidsfrågor

16 151 Lärande på alla nivåer Hållbarhet och kommunikation Näringsliv och tillväxt Kultur Regionförbundets administrativa arbete Kommunikation och regional profilering Välfärd beslutar att godkänna dels Budget 2009, dels Verksamhetsplan 2009.

17 D 2008/ ; 2008/ Idéstudie Biogas Stefan Halldorf redovisar rapporten Möjligheter för biogas i Kalmar län en idéstudie. Studien är en av de utmaningar som regionförbundets Klimatkommission satte upp inom projektet Fossilbränslefri region Inom projektet visade man att Kalmar län kommit långt när det gäller förnybara bränslen inom andra sektorer men att arbetet när det gäller transporter bara var i sin linda. Biogas har vid alla utvärderingar när det gäller alternativ till fossila bränslen visat sig ha överlägset störst effekt för att reducera växthusgaser. Studien tar upp situationen när det gäller biogas i Kalmar län, länsövergripande trafik, en metodbeskrivning för respektive kommun i länet samt avslutningsvis bl a exempelscenario och investeringsbehov samt samspel mellan olika aktörer råd och rekommendationer. Studien är genomförd av Stefan Halldorf, SBI Lantbruk, ett affärsområde inom Swedish Biogas International. tar redovisningen med godkännande till protokollet.

18 D 2008/ Ökad delaktighet och inflytande för unga med Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som verktyg lokalt och regionalt Charlotte Gustafsson informerar om Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som verktyg lokalt och regionalt. Syftet med Lupp är att ta fram statistiskt jämförbart material som belyser ungas situation i Kalmar län. Materialet skall kunna användas som beslutsunderlag och relateras till det regionala utvecklingsprogrammet, RUPEN. I de enkäter som skall skickas ut till tre ålderskategorier skolår 7-9 år, gymnasiet samt år kommer följande områden att tas upp: fritid skola politik, samhälle och inflytande trygghet hälsa arbete framtid Arbetet kommer att genomföras av Regionförbundet i Kalmar län tillsammans med Mats Trondman och Anna Lund från Växjö Universitet. Under hösten 2008 fram till februari 2009 sker information och förankringsarbete i länet. Arbetet fortgår sedan fram till mars 2010 då en rapport och analys av arbetet skall presenteras. Regionförbundets roll i arbetet består av information och förankring, koordinerande arbete med hjälp av Astrid Lindgrens Hembygd, regionala konferenser samt kontakten med forskare/växjö universitet. Arbetsutskottet har 227/08 uppdragit åt kansliet att ta fram förslag till finansiering inför beslut vid dagens sammanträde med styrelsen. Föreslås att regionförbundet medfinansierar med hjälp av regionala utvecklingsmedel (33:1) i ett första skede med totalt kronor under 2009 och Därefter sker en utvärdering senast i juni 2010 innan beslut om fortsättning sker. Övrig finansiering Nationella Pilotregionmedel Arbetsinsats Växjö universitet Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd kronor kronor kronor Från och med 2010 finns dessutom eventuell möjlig fortsatt finansiering inom ramen för ett nytt Pilotregionuppdrag. kring detta fattas av Ungdomsstyrelsen i november/december 2009.

19 154 I samband härmed redogör Mats Trondman, Växjö Universitet som tillsammans med Anna Lund, också från Växjö Universitet, skall arbeta med projektet Lupp för sitt arbete som ungdomsforskare med utgångspunkt från frågeställningarna Varför jobbar jag med ungdomsfrågor; Ungdomstiden förlängs; Vad är det att vara ung/tonåring idag? beslutar, enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken (s k 33:1-medel), att i ett första skede medfinansiera projektet Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som verktyg lokalt och regionalt med totalt kronor för åren 2009 och enligt nämnda förordning får inte överklagas. beslutar vidare att senast i juni 2010 skall en utvärdering ske innan beslut om fortsättning sker. tar informationen i övrigt till protokollet.

20 D 2007/ Baltic Tangent För styrelsens behandling föreligger förslag till fortsatt arbete för bättre transportförutsättningar i Östersjöregionen, Baltic Tangent-korridoren. Baltic Tangent-projektet (BTL) har som syfte att knyta samman Jönköping/- Kalmarregionerna med Estland/Lettland och vidare österut i Ryssland. Arbetet har bedrivits under 3-4 år. Idag finns ett väl etablerat internationellt partnerskap kring konceptet bestående av kommuner/regioner, operatörer och organisationer med intressen i infrastruktur och logistikutveckling på båda sidor av Östersjön. I oktober 2008 fick partnerskapet för BTL avslag på sin ansökan om medel inom ramen för EU-programmet Interreg IV B Östersjön, vilket härmed anmäls till protokollet. Det finns en samsyn mellan regionförbunden i Jönköpings och Kalmar län, liksom med ett stort antal berörda kommuner i de båda länen, samt hamnar och operatörer m fl på transportmarknaden, om de öst-västliga förbindelsernas betydelse för näringslivets utveckling. De båda regionförbundens arbete är inriktat på de svenska delarna i en förnyad ansökan och på att i samverkan med ett partnerskap i de baltiska staterna samt Ryssland och Danmark och sannolikt ytterligare länder i Östersjöregionen, gemensamt formulera en slutlig ansökan som skall vara inlämnad senast den 31 mars om EU-medfinansiering godkänns eller inte fattas i juni Arbetsutskottet har 243/08 ansett att en ny ansökan bör lämnas in samt föreslagit att det fortsatta arbetet finansieras med regionala projektmedel (33:1). Arbetet i Projekt Fördjupning BTL är avgränsat tidsmässigt till perioden december 2008-juni Den totala kostnaden beräknas till 1,1 miljoner kronor, varav kronor utgörs av eget arbete i deltagande kommuner (Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Oskarshamn, Västervik, Jönköping och Nässjö) och kronor i eget arbete från respektive regionförbund. Finansiering med Regionförbundets i Kalmar län anslag för regionala tillväxtmedel beräknas till högst kronor. beslutar att Regionförbundet i Kalmar län senast den 31 mars 2009 lämnar in ansökan avseende Projekt Fördjupning BTL till Östersjöprogrammet (Baltic Sea Region Programme ). beslutar vidare att, enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken (s k 33:1-medel), bevilja projektet Fördjupning BTL medel om högst kronor. enligt nämnda förordning får inte överklagas.

21 D 1998/ ; 2008/ Revidering av gällande Bevarande- och gallringsplan samt upprättande av Arkiv- och dokumenthanteringsplan Till Regionförbundet i Kalmar län inkommande post skall öppnas utan dröjsmål, dvs samma dag den inkommit. Detta gäller även till myndigheten inkommen e-post. Av denna anledning föreslås att gällande Bevarande- och gallringsplan kompletteras med följande lydelse: E-post av ringa betydelse för verksamheten gallras direkt av respektive tjänsteman. För att säkerställa att regionförbundet uppfyller kraven enligt Tryckfrihetsförordningen och Sekretesslagen bör en Arkiv- och dokumenthanteringsplan upprättas. Planen skall ersätta nu gällande Bevarande- och gallringsplan. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 248/08, att godkänna följande komplettering av gällande Bevarande- och gallringsplan: E-post av ringa betydelse av verksamheten gallras direkt av respektive tjänsteman. beslutar vidare, i enlighet med arbetsutskottets förslag, att en Arkiv- och dokumenthanteringsplan upprättas, vilken skall ersätta nu gällande Bevarandeoch gallringsplan.

22 D 2008/ Personuppgiftsombud För att åstadkomma ett gott skydd för personuppgifter finns i Personuppgiftslagen (PUL) en rad regler som den som är personuppgiftsansvarig (för regionförbundets del styrelsen) måste iaktta. Ett personuppgiftsombud skall hjälpa den personuppgiftsansvarige att uppfylla lagens krav och bidra till att skapa ordning och reda. Detta minskar riskerna för fel och därigenom för skadeståndskrav och andra extra kostnader för den personuppgiftsansvarige. Dessutom ökas den enskildes tilltro till en verksamhet som har personuppgiftsombud. Datainspektionen har som uppgift att ge ombudet information, råd och stöd. Den som utser ett personuppgiftsombud slipper också anmäla vissa behandlingar som Datainspektionen annars skall föra in i ett allmänt tillgängligt register. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 249/08, att utse Ingemo Ullman till personuppgiftsombud för Regionförbundet i Kalmar län. 156 D 2008/ Nominering av styrelserepresentant till Regional riskkapitalbolag I etablering av en nationell struktur, ALMI Invest AB med regionala dotterbolag, är nu bolagen under bildande och därmed skall styrelse tillsättas. Regionförbundet i Kalmar län har beretts möjlighet att nominera styrelserepresentant i det regionala bolaget. Samtliga medfinansiärer har rätt till en styrelsepost. Föreslås att arbetsutskottet får i uppdrag att nominera styrelserepresentant till Regionalt riskkapitalbolag samt att nomineringen samordnas med övriga nomineringar i strukturfondsområdet för Småland och Öarna. beslutar att ge arbetsutskottet i uppdrag att nominera styrelserepresentant till Regionalt riskkapitalbolag samt att nomineringen samordnas med övriga nomineringar i strukturfondsområdet för Småland och Öarna.

Protokoll 2011-11-02--03 Styrelsen

Protokoll 2011-11-02--03 Styrelsen --03 92 Organ Regionförbundets styrelse Plats och tid Onsdagen den 2 november 2011, kl 09.00-14.30 Torsdagen den 3 november 2011 ande Onsdag 2 november 2011 Leif Larsson Akko Karlsson Håkan Algotsson Bo

Läs mer

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen 22 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 4 mars 2010, kl 10.00-14.50 ande Eddie Forsman ordförande Akko Karlsson vice ordförande 28-45 Monica Bengtsson

Läs mer

Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet

Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet 41 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Fredagen den 23 april 2010, kl 09.00-14.00 ande Eddie Forsman ordförande 62-79 Ulf Nilsson 62-79; ordförande 80-93 Mona

Läs mer

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 48 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Fryshuset, Stockholm Torsdagen den 8 maj 2014, kl 08.30-14.00 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Åke Nilsson Ulf Nilsson Mona

Läs mer

Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse

Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Regionförbundet i Kalmar län 1 Årsredovisning 2010 Text och grafisk form: Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet

Läs mer

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 53 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Ekerum Golf & Resort, Öland Fredagen den 12 april 2013, kl 09.00-15.05 ande Lars Blomberg ordförande Akko Karlsson vice ordförande Ulf Nilsson Mona

Läs mer

Protokoll 2014-11-06 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl 09.00-14.

Protokoll 2014-11-06 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl 09.00-14. 69 Organ Plats och tid ande Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl 09.00-14.55 Leif Larsson ordförande 183-198 vice ordförande 199-207 Lars Blomberg

Läs mer

Protokoll 2010-09-02 Arbetsutskottet

Protokoll 2010-09-02 Arbetsutskottet 102 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Stufvenäs Gästgiveri Torsdagen den 2 september 2010, kl 09.00-12.30 ande Leif Larsson ordförande 146-156 Akko Karlsson vice ordförande Eddie Forsman

Läs mer

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse

Årsredovisning. Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Text och grafisk form: 2 Årsredovisning 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Om regionförbundet och vårt uppdrag...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44) 2007-12-12 1 (44) Tid Onsdagen den 12 december kl.09.00 14.50 med ajournering kl. 12.00 13.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karl Birger Blomdahlsalen, konserthuset i Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 G:\STYRELSE\verksamh-ber\vb2001.doc 2 3 Ordföranden har ordet Det är med glädje jag kan konstatera att Regionförbundet i Kalmar län kommer att stå som modell för övriga län i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse

ÅRSREDOVISNING 2014. Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse ÅRSREDOVISNING 2014 Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Text och grafisk form: 2 Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Om regionförbundet och vårt uppdrag...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-03-30 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 30 mars 2012 kl. 10.00

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen Budget & verksamhetsplan 2008 Förslag till styrelsen 6 december 2007 Innehållsförteckning DETTA ÄR REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN 2008 OCH 2009... 4 VERKSAMHETSPLAN...

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 17 oktober klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer

Tid: Fredagen den 25 mars 2011 kl. 10.00 (kaffe serveras från 9.00)

Tid: Fredagen den 25 mars 2011 kl. 10.00 (kaffe serveras från 9.00) KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2011-03-25 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 25 mars 2011 kl. 10.00

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 juni 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 juni 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2015-06-01 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 juni 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-12-16 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-12-16 1 (23) 2009-12-16 1 (23) Tid Onsdagen den 16 december kl.10.00 12.30 med ajournering kl. 11.30 11.50 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Korrö Hantverksby, Linneryd Marie-Louise

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-11-26

KALLELSE Regionstyrelsen 2014-11-26 KALLELSE Regionstyrelsen 2014-11-26 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 26 november 2014 kl. 10.00-14.00 ca Plats: Ryssbygymnasiet,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s) Justerande... Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s)

Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s) Justerande... Lars-Magnus Ek (c) Johanna KlangGustafsson (s) Kommunstyrelsen 2009-06-15 1 (53) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 09.00-14.00 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Lars-Magnus Ek (c) Kjell Front (c) Roland Waern (m) Gunilla Schollin-Borg (mp)

Läs mer