Protokoll Styrelsen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 2008-12-03 Styrelsen"

Transkript

1 136 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Regionförbundet i Kalmar län Onsdagen den 3 december 2008, kl ande Leif Larsson ordförande Akko Karlsson vice ordförande , Eddie Forsman vice ordförande Evy Annér Saad Benatallah tjänstgörande ersättare Anders Andersson tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Madeleine Rosenqvist Bo Bergman Bertil Dahl Birgitta Elfström Bill Björklund Ewa Engdahl Ann-Marie Fagerström Lisbeth Lindberg Karin Helmersson Anders Henriksson Jan Henriksson Mats Hugosson Kent Ingvarsson Maria Ixcot Nilsson Mona Jeansson Christer Jonsson Bo Lundgren Jonas Lövgren Ulf Nilsson Åke Nilsson Malin Petersson tjänstgörande ersättare tjänstgörande ersättare Ingrid Rosén tjänstgörande ersättare Lena Segerberg Bengt-Olof Roos tjänstgörande ersättare Roland Swedestam Lis Lyrbo tjänstgörande ersättare Roland Åkesson , Birgitta Axelsson Edström ej tjänstgörande ersättare Håkan Brynielsson Ingemo Ullman sekreterare Kerstin Johansson Maria Agestam , 152

2 137 Thomas Bjerkman , 152 Margareta Nilsson 139, 152 Helena Ervenius Suzanne Bergfeldt Stefan Halldorf 151 Carolina Gunnarsson 151 Charlotte Gustavsson 152 Johan Engdahl 152 Cecilia Nilsson 152 Jörgen Bödmar 139 Annelie Ekelin 139 Mats Trondman 152 Claudia Kjellgren 152 Utses att justera Lis Lyrbo Paragrafer Anslag/bevis: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ: Förbundsstyrelsen för Regionförbundet i Kalmar län Sammanträdesdatum: 3 december 2008 Datum för anslags uppsättande: 17 december 2008 Datum för anslags nedtagande: 7 januari 2009 Protokollet förvaras på: Regionförbundet i Kalmar län, Nygatan 34, Kalmar Underskrift

3 Dagordning beslutar att godkänna föreliggande dagordning med följande tillägg Tjustbanan 136 Aktuella frågor Håkan Brynielsson redogör för följande aktuella frågor Konjunkturinstitutet skriver ner sin prognos (ny prognos den 19 december) Regeringens samordningsuppdrag - En statssekreterargrupp har bildats för att stärka samordningen i regeringskansliet - Jöran Hägglund, Näringsdepartementet, är ordförande - Berörda departement: Arbetsmarknads-, Social-, Finans-, Utbildnings- och Näringsdepartementet - Mottagare av de redovisningar som samordnings- och kontaktpersonerna skall lämna till regeringskansliet Organisationen i Kalmar län - Regionförbundets ordförande Leif Larsson och landshövding Sven Lindgren är samordnings- och kontaktpersoner för Kalmar län - Ledningsgrupp bestående av Leif Larsson, Sven Lindgren, Håkan Brynielsson, regionförbundet och Peter Ekholm, länsstyrelsen - Stora mobiliseringsgruppen: företrädare för Arbetsförmedlingen, Landstinget i Kalmar län, länets kommuner, fackliga organisationer, Högskolan i Kalmar, företagsorganisationer, ALMI m fl - Lilla mobiliseringsgruppen: företrädare för regionförbundet, länsstyrelsen, KLT och Arbetsförmedlingen Samordningsuppdragets arbete med lägesrapport Övriga frågor gästnätter jämfört med förra sommaren - Fortsatt arbete för Baltic Tangent - Grönbok om sammanhållningspolitiken stöd om totalt 12 miljoner kronor i länet i år tar redogörelsen till protokollet.

4 D 2008/ Kultur med nya ögon en strategi för kulturens roll i den regionala utvecklingen Maria Agestam informerar om arbetet med strategi för kulturens roll i den regionala utvecklingen. Uppdraget är att utveckla en strategi för Kalmar län där kulturens roll i samhällsutvecklingen tillvaratas lokalt och regionalt och med syftet att Kalmar län effektivt skall kunna nyttja kultur som tillväxt- och attraktionskraft. Länets kultur och kulturmiljöer har potential att skapa tillväxt i form av nya jobb, verksamheter och intäkter för regionens näringsliv, föreningsliv och offentlighet och också goda förutsättningar att stärka regionens attraktion som livsmiljö, etableringsområde och besöksmål. Tidplan 3 december 2008 fattar beslut om strategin Våren 2009 Kartläggning Idéutveckling, analys Juni 2009 Delrapport till styrelsen September 2009 Förslag till strategiplan Hösten 2009 Regionförbundet fattar beslut Vintern 2010 Lokala politiska beslut 2010 Strategin verkställs Arbetsutskottet har 230/08 tillstyrkt förslaget samt uppdragit åt kansliet att, inför beslut vid dagens sammanträde med styrelsen, ta fram ett finansieringsförslag. Den totala finansieringen ligger på kronor fördelat enligt följande: Projektledning kronor Dialogmöten, studiebesök/studieresor kronor Idéutveckling (föreläsningar, workshops, idéseminarier) kronor Föreslås att en styrgrupp får i uppdrag att genomföra processen och därefter föreslå styrelsen lämplig strategi. Vidare föreslås att kansliet får i uppdrag att tillsätta en utvecklingsgrupp och projektledare samt knyta relevanta s k inspiratörer till processen samt att regionförbundets medlemmar får i uppdrag att utse var sitt lokalt team och en person med ansvar för att samordna teamet och dess arbete. Föreslås att ärendet återremitteras till arbetsutskottet för behandling inför beslut i styrelsen den 15 januari beslutar att ärendet återremitteras till arbetsutskottet för behandling inför beslut i styrelsen den 15 januari 2009.

5 D 2008/ (2007/ ; 2008/ ) Designstipendier 2008 Anmäls att 2008 års designstipendier delas ut till Elisabeth Fluff Kärrberg designårspris med motiveringen att målet för stipendiet har en helhetssyn och tar ansvar för global hållbarhet inom designutveckling Joanna Eriksson resestipendium med motiveringen att målet för resan väl uppfyller stipendiets avsikt att öka utbytet mellan internationell och svensk design med utgångspunkt från tradition och företag i Kalmar län samt att ge unga designers möjlighet att utvecklas i en internationell miljö. tar anmälningarna med godkännande till protokollet. 139 Stipendieutdelning I samband med dagens sammanträde delas såväl årets designstipendier som årets kulturstipendier ut. 140 D 2008/ Rapport Kultur- och fritidsmedel 2007 För styrelsens kännedom föreligger Rapport Kultur- och fritidsmedel I rapporten redovisas förutom regionförbundets kulturmedel, kommunernas kultur- och fritidsmedel, landstingets konstinköp, länsstyrelsens kulturmiljömedel, en översiktlig jämförelse av länets kulturmedel med övriga landet samt en översiktlig jämförelse med Hallands, Blekinge och Kronobergs län som referenslän, de senare även som samarbetspartners i sydost. Siffrorna i rapporten är hämtade ur respektive bokslut. lägger Rapport Kultur- och fritidsmedel 2007 med godkännande till handlingarna.

6 D 2008/ Kultur- och fritidsmedelsrapport periodicitet För styrelsens behandling föreligger förslag att kultur- och fritidsmedelsrapporten fortsättningsvis tas fram vartannat år. Under 2004 genomförde regionförbundets förtroendevalda revisorer en granskning av hur regionförbundets kulturmedel fördelats i länet. Svaret på denna granskning blev rapporten Kulturmedel Regionförbundets styrelse har därefter uppdragit åt kansliet att under en följd av år ta fram en rapport avseende såväl kulturmedel som fritidsmedel. Rapporterna har hittills avsett åren 2004, 2005 och har även beslutat att vart fjärde år göra en Kultur- och fritidsvaneundersökning. Den senaste avsåg år Regionförbundets rapport visar att de offentliga kulturutgifterna inte förändrats anmärkningsvärt mellan de tre hittillsvarande utgivningarna varför föreslås att rapport avseende kultur- och fritidsmedel tas fram med samma periodicitet som Kulturrådets rapport över den offentliga sektorn, dvs vartannat år. Nästa rapport tas alltså fram år 2010 och baseras då på 2009 års bokslut. beslutar att Regionförbundets i Kalmar län Kultur- och fritidsmedelsrapport fortsättningsvis tas fram vartannat år och att nästa rapport tas fram 2010.

7 D 2008/ Regionförbundets i Kalmar län företagsstöd 2009 Arbetsutskottet har 238/08 uppdragit åt kansliet att inför dagens sammanträde med styrelsen ta fram förslag till policy för användningen av regionförbundets företagsstöd För styrelsens behandling föreligger ett provisoriskt förslag till riktlinjer för användningen av regionförbundets företagsstöd år Under 2009 kommer konsultcheckar och såddfinansiering att utvärderas och det är ännu oklart hur mycket av företagsstödet som kan återsökas från EG:s regionala fond. Detta gör att det är troligt att ett nytt förslag till riktlinjer kommer att läggas fram för styrelsen. Av det provisoriska förslaget till riktlinjer framgår följande: Konsultcheckar Regionförbundet lämnar ett bidrag till småföretag med högst 49 anställda på maximalt 50 % av kostnaden för inköp av konsulttjänster. Bidraget är normalt högst kronor. Samarbetsprojekt Stöd kan ges till samarbetsprojekt mellan minst tre fristående småföretag. I samarbetsprojekt kan också ingå ett storföretag. Samarbetsprojekten kan gälla marknadsföring och produktutveckling. Stöd ges med högst 50 % av projektkostnaden. Maximalt bidrag är normalt kronor. Såddfinansiering Såddfinansiering är stöd till tekniska utvecklingsprojekt som kan skapa nya produkter som ger sysselsättning i Kalmar län. Investeringsstöd Investeringsstöd kan lämnas till nystartade småföretag med goda framtidsutsikter, om banklån och ALMI-lån inte räcker för att finansiera investeringen. Investeringsstöd till skärgårdsföretag (företag på öar utan broförbindelse) kan lämnas till nystartade och befintliga företag. Stöd till båtar för persontransporter i skärgården Stöd lämnas endast till nyinvesteringar i båtar, ej underhåll. Stöd lämnas endast till båtar som används i turisttrafik och som inte är föremål för upphandling, dvs som på annat sätt subventioneras av eller betalas med allmänna medel. Stöd som lämnas är maximalt kronor. Stöd till kommersiell service Regionförbundet ger också ekonomiskt stöd till investeringar som livsmedelsbutiker och bensinstationer på landsbygden genomför. Stöd lämnas i de fall då det

8 143 är viktigt för att investeringen skall kunna genomföras. Andra stödformer är servicebidrag och hemsändningsbidrag. Servicebidrag är ett tillfälligt driftsbidrag till butiker i tillfälliga ekonomiska problem. Hemsändningsbidrag är ett bidrag till kommunerna för deras ersättningar till lanthandlare som levererar dagligvaror till hushåll som har svårt att komma till butiken. Föreslås att vid en eventuell revidering av riktlinjerna avseende konsultcheckar uppmärksamma kulturföretagen. beslutar att godkänna Riktlinjer för Regionförbundets i Kalmar län företagsstöd 2009.

9 D 2008/ Ung Företagsamhet ansökan om projektmedel Ung Företagsamhet i Kalmar, som etablerades 1994, har tre anställda och bedriver verksamhet i 22 av länets 25 gymnasieskolor samt 150 grundskolor. Sammanlagt berörs elever av verksamheten. Ung Företagsamhet har inkommit med ansökan om projektmedel om kronor för verksamheten år har i samband med sitt beslut 35/08 att bevilja medel för 2008 uppmanat Ung Företagsamhet (UF) att senast i september 2008 komma in med ansökan om medel för har samma paragraf beslutat att UF skall lämna en utvärdering av verksamhetens effekter i Kalmar län samt föra en dialog med länets kommuner och andra finansiärer angående finansiering av verksamheten. Enligt den utvärdering som UF inkommit med framgår att man främjar tillväxten av unga entreprenörer och företag i länet. UF Kalmar har sedan starten bidragit till 363 nya företag i länet, 125 enskilda firmor, 127 handels- eller kommanditbolag samt 111 aktiebolag. Arbetsutskottet har 228/08 föreslagit att styrelsen beviljar Ung Företagsamhet i Kalmar projektmedel (33:1-medel) om kronor för beslutar, enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken (s k 33:1-medel), att bevilja Ung Företagsamhet i Kalmar kronor för år enligt nämnda förordning får inte överklagas.

10 D 2007/ Infrastrukturplaner för perioden Helena Ervenius informerar om infrastrukturplaner för perioden Av den av regeringen presenterade propositionen Framtidens resor och transporter infrastruktur och hållbar tillväxt (SOU 2008/09:35) framgår regeringens intentioner och ramar för den kommande tolvårsperioden. Näringsdepartementets direktiv för den så kallade åtgärdsplaneringen, som presenterades under november månad, innehåller ekonomiska planeringsramar samt riktlinjer för hur planerna skall upprättas. Tidsplanen är mycket snäv. Den nationella planen skickas inte ut på remiss förrän den 1 september 2009 och svar skall vara inne den 1 november om de ekonomiska ramarna till länen och trafikverken fattas i december Regionförbundets tidsplan November 2008 Idé till plan diskuteras med länets arbetsgrupp December 2008 Länsarbetsgruppen klar med ett grovt planförslag 15 januari 2009 Planförslaget presenteras för styrelsen 27 februari 2009 Förslag till länsplan presenteras för styrelsen 2 april 2009 beslutar att skicka ut länsplanen på samråd 3-4 juni 2009 behandlar remissvaren Oktober 2009 beslutar om samrådssvar på den nationella planen tar informationen med godkännande till protokollet.

11 D 2001/ Tjustbanan Ulf Nilsson (s) föreslår att Regionförbundet tillsammans med berörda kommuner och Östsam skriver till Banverket och Näringsdepartementet angående investeringar och driftåtgärder på Tjustbanan. I nuvarande plan, , finns 250 miljoner kronor avsatt för Tjustbanan, men beloppet finns inte upptaget i närtidssatsningen. Det behövs minst 250 miljoner kronor enbart för drift och underhåll, samt ytterligare medel för upprustning. Eddie Forsman (m) anser att regionförbundet även bör uppvakta regeringen i denna fråga. ger arbetsutskottet i uppdrag att tillskriva Banverket och Näringsdepartementet i frågan. 146 D 2008/ Riksväg 27, Baltic Link europaväg? I skrivelse till infrastrukturminister Åsa Torstensson hemställer Baltic-Link Association att regeringen skall verka för en uppgradering av kommunikationsstråket Baltic-Link (riksväg 27) till europaväg samt uppdrar åt Näringsdepartementet och Vägverket att omedelbart utreda förutsättningarna härtill. Regionförbundet i Kalmar län anser i dagsläget att riksväg 27 inte bör föras fram som europaväg. Det skulle visserligen vara bra med en europaväg mellan öst- och västkusten men innan man begär att riksväg 27 blir europaväg bör man utreda vilka alternativa sträckningar en europaväg skall ha i södra Sverige. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 221/08, att inte ställa sig bakom förslaget att föra fram riksväg 27 till europaväg.

12 D 2008/ Remiss av förslag gällande ändring av riksvägnummer i Jönköpings och Kalmar län samt förslag till vägvisningsplan för berörda vägar Regionförbundet i Kalmar län har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. Eksjö, Vimmerby och Västerviks kommuner har under flera år samarbetat i syfte att lyfta fram riksväg 31/33:s betydelse för regionen och dess utveckling. Enligt kommunerna har vägen förhållandevis god standard, vilket innebär att det med relativt små medel går att uppnå rimlig standard till nationell stamväg. Vägen har också stor betydelse för den regionala utvecklingen, både för interregionala transporter från inlandet till Östersjökusten samt transittrafik från väst- till östkust och för inomregionala resor på delsträckor. Med detta som bakgrund ansöker nu nämnda kommuner om att riksväg 33 ges vägnummer 40. Vägverket föreslår nu att följande vägsträckning byter vägnummer till 40: Jönköping (E4, 31)-Eksjö (32)-Vimmerby (23)-Lunds by (E22), Västervik (E22). Med anledning av detta måste även beslut om ändring fattas vad gäller Vägverkets föreskrift om vägvisningsplan för riksvägar och länsvägar i nummergruppen Föreslås att frågan tas upp för yttrande på primärkommunala nämndens sammanträde den 4 december 2008 samt att presidiet därefter får i uppdrag att ta fram förslag till yttrande för godkännande av arbetsutskottet. beslutar att frågan tas upp för yttrande på primärkommunala nämndens sammanträde den 4 december 2008 samt att presidiet därefter får i uppdrag att ta fram förslag till yttrande för godkännande av arbetsutskottet.

13 D 2008/ Remiss Översiktsplan för Hultsfreds kommun 2009 Regionförbundet i Kalmar län har beretts tillfälle att yttra sig över Översiktsplan för Hultsfreds kommun. I sitt samrådsförslag till Översiktsplan 2009 redovisar Hultsfreds kommun vision och mål för kommunens framtida utveckling beträffande användning av mark och vattenområden inom ett antal inriktningsområden. Översiktsplanen lyfter vidare fram kommunikationernas betydelse för kommunen och sätter dem i sitt regionala sammanhang, bland annat att bidra till förstoring av arbetsmarknadsregionen. Regionförbundet i Kalmar län anser att de mål för Hultsfreds kommunikationer som anges i översiktsplanen stämmer väl överens med de regionala målen i det Regionala Utvecklingsprogrammet för Kalmar län (RUPEN IV). Regionförbundet anser vidare att sambandet mellan målet Snabba och hållbara kommunikationer och målen för Ett attraktivt boende, Ett konkurrenskraftigt näringsliv och En attraktiv utbildningsort bör ytterligare betonas. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 224/08, att godkänna yttrande över Översiktsplan för Hultsfreds kommun Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

14 D 2007/ Budgetläget för företagsstöd och projektbidrag (33:1-medel) Budgetramen för bidrag med statliga regionala utvecklingsmedel, s k 33:1-medel, är 48,1 miljoner kronor. Ramen avser budgetposterna företagsstöd, medfinansiering av EU-projekt, regionala projekt samt uppföljning och utvärdering. har 119/08 beslutat att omfördela 5 miljoner kronor från budgetposten medfinansiering EU-projekt till medfinansiering av regionala projekt. Beroende av beslutsläget i Interreg- och strukturfondsprogrammen kan inte regionförbundets budgetutrymme för budgetposten EU-medfinansiering utnyttjas under Kansliet har samtidigt behov av ytterligare beslutsutrymme för angelägna regionala projekt och företagsstöd. Arbetsutskottet har 226/08 föreslagit styrelsen besluta att ge kansliet möjlighet att bevilja företagsstöd och projektbidrag inom den sammantagna budgetramen för 2008 även om detta skulle innebära överskridande av enskild budgetpost. beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

15 D 2008/ Budget och Verksamhetsplan för 2009 Budget 2009 För styrelsens behandling föreligger förslag till Budget 2009 såsom den presenterats dels 225/08, dels 253/08. Årets budgeterade intäkter, 107 miljoner kronor, utgörs av medlemsavgifter (cirka 30 %), medlemsbidrag (drygt 50 %), statlig ersättning och bidrag (cirka 10 %) samt övriga intäkter och ersättningar för särskilda ändamål (närmare 10 %). Osäkerheten kring bidrag för egen projektverksamhet innebär att sådan verksamhet, med några undantag, inte budgeteras. Årets budgeterade kostnader utgörs av löpande kostnader för egna verksamheten, (drygt 50 %) och utbetalade institutions- och organisationsbidrag (knappt 50 %). Jämfört med föregående års budget minskar kansliersättningen från staten med kronor. Med retroaktiv verkan drogs kronor av dessa medel in redan innevarande höst. Regionförbundet har tillskrivit regeringen i frågan. De finansiella mål som fastställdes för 2007 gäller även för 2008 och 2009, dvs Likviditet (betalningsförmåga på kort sikt) över 100 %. Utfall 2007 var 123 %. Soliditet (betalningsförmåga på lång sikt) över 20 %. Utfall 2007 var 31 %. Projektfinansiering (visar betalningsförmåga avseende kostnader i projekt i avvaktan på inbetalning av extern medfinansiering) över 100 %. Utfall 2007 var 234 %. Den höga projektfinansieringsgraden beror på stora förskottsfinansieringar i några enskilda projekt. Jämfört med det förslag till Budget 2009 som presenterades för arbetsutskottet den 13 november 2008 ( 225/08) föreslogs vid extra arbetsutskott den 21 november 2008 ( 253/08) att den tidigare föreslagna ökningen för dels Kalmar läns Arkivförbund, dels Virserums konsthall dras tillbaka, vilket innebär att 2007 års budgetnivå kvarstår. Vidare har kulturrapportörerna och kulturreferensgruppen föreslagit att posten Regional kulturresurs minskas med kronor. Istället föreslås att de återdragna medlen används till bl a danskonsulent- och konstkonsulentverksamheterna samt Reaktor Sydost. Verksamhetsplan 2009 För styrelsens behandling föreligger även förslag till Verksamhetsplan I verksamhetsplanen tas följande områden upp Om regionförbundet och vårt uppdrag Några viktiga framtidsfrågor

16 151 Lärande på alla nivåer Hållbarhet och kommunikation Näringsliv och tillväxt Kultur Regionförbundets administrativa arbete Kommunikation och regional profilering Välfärd beslutar att godkänna dels Budget 2009, dels Verksamhetsplan 2009.

17 D 2008/ ; 2008/ Idéstudie Biogas Stefan Halldorf redovisar rapporten Möjligheter för biogas i Kalmar län en idéstudie. Studien är en av de utmaningar som regionförbundets Klimatkommission satte upp inom projektet Fossilbränslefri region Inom projektet visade man att Kalmar län kommit långt när det gäller förnybara bränslen inom andra sektorer men att arbetet när det gäller transporter bara var i sin linda. Biogas har vid alla utvärderingar när det gäller alternativ till fossila bränslen visat sig ha överlägset störst effekt för att reducera växthusgaser. Studien tar upp situationen när det gäller biogas i Kalmar län, länsövergripande trafik, en metodbeskrivning för respektive kommun i länet samt avslutningsvis bl a exempelscenario och investeringsbehov samt samspel mellan olika aktörer råd och rekommendationer. Studien är genomförd av Stefan Halldorf, SBI Lantbruk, ett affärsområde inom Swedish Biogas International. tar redovisningen med godkännande till protokollet.

18 D 2008/ Ökad delaktighet och inflytande för unga med Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som verktyg lokalt och regionalt Charlotte Gustafsson informerar om Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som verktyg lokalt och regionalt. Syftet med Lupp är att ta fram statistiskt jämförbart material som belyser ungas situation i Kalmar län. Materialet skall kunna användas som beslutsunderlag och relateras till det regionala utvecklingsprogrammet, RUPEN. I de enkäter som skall skickas ut till tre ålderskategorier skolår 7-9 år, gymnasiet samt år kommer följande områden att tas upp: fritid skola politik, samhälle och inflytande trygghet hälsa arbete framtid Arbetet kommer att genomföras av Regionförbundet i Kalmar län tillsammans med Mats Trondman och Anna Lund från Växjö Universitet. Under hösten 2008 fram till februari 2009 sker information och förankringsarbete i länet. Arbetet fortgår sedan fram till mars 2010 då en rapport och analys av arbetet skall presenteras. Regionförbundets roll i arbetet består av information och förankring, koordinerande arbete med hjälp av Astrid Lindgrens Hembygd, regionala konferenser samt kontakten med forskare/växjö universitet. Arbetsutskottet har 227/08 uppdragit åt kansliet att ta fram förslag till finansiering inför beslut vid dagens sammanträde med styrelsen. Föreslås att regionförbundet medfinansierar med hjälp av regionala utvecklingsmedel (33:1) i ett första skede med totalt kronor under 2009 och Därefter sker en utvärdering senast i juni 2010 innan beslut om fortsättning sker. Övrig finansiering Nationella Pilotregionmedel Arbetsinsats Växjö universitet Föreningen Astrid Lindgrens Hembygd kronor kronor kronor Från och med 2010 finns dessutom eventuell möjlig fortsatt finansiering inom ramen för ett nytt Pilotregionuppdrag. kring detta fattas av Ungdomsstyrelsen i november/december 2009.

19 154 I samband härmed redogör Mats Trondman, Växjö Universitet som tillsammans med Anna Lund, också från Växjö Universitet, skall arbeta med projektet Lupp för sitt arbete som ungdomsforskare med utgångspunkt från frågeställningarna Varför jobbar jag med ungdomsfrågor; Ungdomstiden förlängs; Vad är det att vara ung/tonåring idag? beslutar, enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken (s k 33:1-medel), att i ett första skede medfinansiera projektet Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som verktyg lokalt och regionalt med totalt kronor för åren 2009 och enligt nämnda förordning får inte överklagas. beslutar vidare att senast i juni 2010 skall en utvärdering ske innan beslut om fortsättning sker. tar informationen i övrigt till protokollet.

20 D 2007/ Baltic Tangent För styrelsens behandling föreligger förslag till fortsatt arbete för bättre transportförutsättningar i Östersjöregionen, Baltic Tangent-korridoren. Baltic Tangent-projektet (BTL) har som syfte att knyta samman Jönköping/- Kalmarregionerna med Estland/Lettland och vidare österut i Ryssland. Arbetet har bedrivits under 3-4 år. Idag finns ett väl etablerat internationellt partnerskap kring konceptet bestående av kommuner/regioner, operatörer och organisationer med intressen i infrastruktur och logistikutveckling på båda sidor av Östersjön. I oktober 2008 fick partnerskapet för BTL avslag på sin ansökan om medel inom ramen för EU-programmet Interreg IV B Östersjön, vilket härmed anmäls till protokollet. Det finns en samsyn mellan regionförbunden i Jönköpings och Kalmar län, liksom med ett stort antal berörda kommuner i de båda länen, samt hamnar och operatörer m fl på transportmarknaden, om de öst-västliga förbindelsernas betydelse för näringslivets utveckling. De båda regionförbundens arbete är inriktat på de svenska delarna i en förnyad ansökan och på att i samverkan med ett partnerskap i de baltiska staterna samt Ryssland och Danmark och sannolikt ytterligare länder i Östersjöregionen, gemensamt formulera en slutlig ansökan som skall vara inlämnad senast den 31 mars om EU-medfinansiering godkänns eller inte fattas i juni Arbetsutskottet har 243/08 ansett att en ny ansökan bör lämnas in samt föreslagit att det fortsatta arbetet finansieras med regionala projektmedel (33:1). Arbetet i Projekt Fördjupning BTL är avgränsat tidsmässigt till perioden december 2008-juni Den totala kostnaden beräknas till 1,1 miljoner kronor, varav kronor utgörs av eget arbete i deltagande kommuner (Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Oskarshamn, Västervik, Jönköping och Nässjö) och kronor i eget arbete från respektive regionförbund. Finansiering med Regionförbundets i Kalmar län anslag för regionala tillväxtmedel beräknas till högst kronor. beslutar att Regionförbundet i Kalmar län senast den 31 mars 2009 lämnar in ansökan avseende Projekt Fördjupning BTL till Östersjöprogrammet (Baltic Sea Region Programme ). beslutar vidare att, enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken (s k 33:1-medel), bevilja projektet Fördjupning BTL medel om högst kronor. enligt nämnda förordning får inte överklagas.

21 D 1998/ ; 2008/ Revidering av gällande Bevarande- och gallringsplan samt upprättande av Arkiv- och dokumenthanteringsplan Till Regionförbundet i Kalmar län inkommande post skall öppnas utan dröjsmål, dvs samma dag den inkommit. Detta gäller även till myndigheten inkommen e-post. Av denna anledning föreslås att gällande Bevarande- och gallringsplan kompletteras med följande lydelse: E-post av ringa betydelse för verksamheten gallras direkt av respektive tjänsteman. För att säkerställa att regionförbundet uppfyller kraven enligt Tryckfrihetsförordningen och Sekretesslagen bör en Arkiv- och dokumenthanteringsplan upprättas. Planen skall ersätta nu gällande Bevarande- och gallringsplan. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 248/08, att godkänna följande komplettering av gällande Bevarande- och gallringsplan: E-post av ringa betydelse av verksamheten gallras direkt av respektive tjänsteman. beslutar vidare, i enlighet med arbetsutskottets förslag, att en Arkiv- och dokumenthanteringsplan upprättas, vilken skall ersätta nu gällande Bevarandeoch gallringsplan.

22 D 2008/ Personuppgiftsombud För att åstadkomma ett gott skydd för personuppgifter finns i Personuppgiftslagen (PUL) en rad regler som den som är personuppgiftsansvarig (för regionförbundets del styrelsen) måste iaktta. Ett personuppgiftsombud skall hjälpa den personuppgiftsansvarige att uppfylla lagens krav och bidra till att skapa ordning och reda. Detta minskar riskerna för fel och därigenom för skadeståndskrav och andra extra kostnader för den personuppgiftsansvarige. Dessutom ökas den enskildes tilltro till en verksamhet som har personuppgiftsombud. Datainspektionen har som uppgift att ge ombudet information, råd och stöd. Den som utser ett personuppgiftsombud slipper också anmäla vissa behandlingar som Datainspektionen annars skall föra in i ett allmänt tillgängligt register. beslutar, i enlighet med arbetsutskottets förslag 249/08, att utse Ingemo Ullman till personuppgiftsombud för Regionförbundet i Kalmar län. 156 D 2008/ Nominering av styrelserepresentant till Regional riskkapitalbolag I etablering av en nationell struktur, ALMI Invest AB med regionala dotterbolag, är nu bolagen under bildande och därmed skall styrelse tillsättas. Regionförbundet i Kalmar län har beretts möjlighet att nominera styrelserepresentant i det regionala bolaget. Samtliga medfinansiärer har rätt till en styrelsepost. Föreslås att arbetsutskottet får i uppdrag att nominera styrelserepresentant till Regionalt riskkapitalbolag samt att nomineringen samordnas med övriga nomineringar i strukturfondsområdet för Småland och Öarna. beslutar att ge arbetsutskottet i uppdrag att nominera styrelserepresentant till Regionalt riskkapitalbolag samt att nomineringen samordnas med övriga nomineringar i strukturfondsområdet för Småland och Öarna.

Protokoll 2008-11-13 Arbetsutskottet

Protokoll 2008-11-13 Arbetsutskottet 193 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 13 november 2008, kl 09.30-16.30 ande Leif Larsson ordförande Akko Karlsson vice ordförande Åke Nilsson

Läs mer

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson 135 Organ: Plats och tid: Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) ande: Övriga deltagare: Utses att justera: Leif Larsson Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson Håkan Brynielsson

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

Protokoll 2011-04-14 Primärkommunala nämnden

Protokoll 2011-04-14 Primärkommunala nämnden 10 Organ Plats och tid Motell Kronmunken, Mönsterås Torsdagen den 14 april 2011, kl.9.00-12.00 ande Kent Ingvarsson ordförande Tomas Kronståhl vice ordförande Lisbeth Lennartsson Lars Rosander Ingemar

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fritids- och kulturnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 Innehållsförteckning Ärende 8 Uppföljning av intern kontrollplan för verksamhetsåret 2012... 11 9 Tillgänglighet till hembygdsförenings lokaler på Spinnet... 12 10 Bidrag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-04-04 HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(9) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 4 april 2007 kl 15.00-16.30 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Ingemar Bergquist (kd) Patrik Köhler (m) Lars-Magnus Ek

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta kommun.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta kommun.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2012-06-15 1 Plats och tid Surahammars kommunhus, kl 09.00-12.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, landstinget Västmanland Henry Komulainen, vice ordförande, Försäkringskassan Helena

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Protokoll 2015-01-16 Styrelsen. Fredagen den 16 januari 2015, kl 09.00-11.30

Protokoll 2015-01-16 Styrelsen. Fredagen den 16 januari 2015, kl 09.00-11.30 1 Organ Plats och tid ande Regionförbundets styrelse KalmarSalen, Kalmar Fredagen den 16 januari 2015, kl 09.00-11.30 Ulf Nilsson Dzenita Abaza Saad Benatallah Bill Björklund Sylvia Borg Ilko Corkovic

Läs mer

Protokoll Datum 2010-12-02 Primärkommunala nämnden

Protokoll Datum 2010-12-02 Primärkommunala nämnden 38 Organ Plats och tid ande Övriga deltagare Utses att justera Regionförbundets kansli, Nygatan 34, Kalmar Torsdagen den 2 december kl. 9.00-12.00 Roland Åkesson, ordförande Bo Bergman Lisbeth Lennartsson

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2015-02-02 1 (6) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 2 februari 2015 klockan 19.00 20.20 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

Jan-Anders Strandberg

Jan-Anders Strandberg 2005-12-14 1( Plats och tid Torsdagen den 28 september 2006 kl 10.00-14.00 Beslutande Lars Ohlsson, Ordförande 25 Kjell Emilsson, Lycksele kommun 19-23 Lilly Bäcklund Lycksele kommun 18 Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda Museum, den 20 december 2012, kl. 15.30 17.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Börje Wilsborn Rolf Axelsson Margonia

Läs mer

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Dagordning A B C Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Information Övrigt 1 Tid och plats Onsdagen den 24 oktober 2012 kl. 09.00-12.10 på Region Blekinge, Ronnebygatan 2, Karlskrona Närvarande

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE Tid: måndag 5 november 2007 kl 18.00 20.50 Plats: Sofiahuset, Jönköping Närvarande: Jan-Egon Leo (m), ledamot Jönköpings kommun

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl. Bengt Sundström (fp) Bengt-Olof Roos (kd) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-20 141 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 142-148 ande Johan Persson (s) ordförande Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl

Läs mer

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst ) Vice Orf. Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 127 Plats och tid Eringsbodasalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.45 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.30 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Gunilla Hjelm Jan Johansson Ingemar Sturesson Ritva Hermanson, tjänstgörande ersättare Övriga

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Näringslivsutskottet

Näringslivsutskottet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken (563), onsdag 26 november 2003 kl 13.00-17.00. Ärenden Justering Föregående protokoll

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Protokoll 2010-09-02 Arbetsutskottet

Protokoll 2010-09-02 Arbetsutskottet 102 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Stufvenäs Gästgiveri Torsdagen den 2 september 2010, kl 09.00-12.30 ande Leif Larsson ordförande 146-156 Akko Karlsson vice ordförande Eddie Forsman

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-16.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Bergh, m Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Föredragningslista Näringslivsutskottet

Föredragningslista Näringslivsutskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragningslista Näringslivsutskottet Ånge kommunkontor, rum Myckelmyrberget (363), torsdag 25 november 2004 kl 08.00-12.00. Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12

Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12 163 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-17.30 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-24 146 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk kl 08.30-11.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattson

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 8.30 10.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Mikael Jonnerby, C

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden 2014-10-21 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum 3, den 21 oktober 2014, kl 15.30-16.30 Beslutande Rolf Axelsson, tjänstgörande ersättare ordförande Monika Toll Cajsa Håkansson Sören Eriksson Madeleine

Läs mer

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande

EKERÖ KOMMUN 1(10) 2007-01-15. Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386. Beslutande EKERÖ KOMMUN 1(10) Tid och plats Måndagen den 15 januari 2007, klockan 17:30-19:35, 386 Beslutande Ledamöter Lennart Ljungblom (fp) ordf. Frida Tamker (m) 1: e vice ordf. Georg Gustafsson (s) 2: e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6

Bokslut investeringar 2007 3. Budget 2009, plan 2010-2011 5. Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehåll Sida Bokslut investeringar 2007 3 Bokslut 2007 4 Budget 2009, plan 2010-2011 5 Utvärdering av socialpsykiatriska teamet 6 Val av ledamot till socialnämndens arbetsutskott

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-15 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-05-15 kl 08.00-12.10 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordf Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson (c)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00.

Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Socialnämnden 2007-05-16 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala Onsdagen den 16 maj 2007, kl 10.00-12.00 Partigruppsmöten kl. 08.00 10.00. Beslutande Maths Andersson (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(7) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30-17.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt FP Rolf Hallberg S S S Pelle Pellby, kl 13.30-16.45,

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25

Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Social- och omvårdnadsnämnden 2015-01-20 1 (11) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.25 Paragrafer 6-13 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-16.15 Beslutande Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande Övriga deltagande Ann-Christine Sandell,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2012-09-20 24 (34) Plats och tid Brandstationen i Högsjö, den 20 september 2012, klockan 18.00 21.35. Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson

Läs mer

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef

Freddy Tönnesen(sd) deltar från 3. Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Jan Demerud, ekonomichef 2011-01-31 1 Plats och tid Nygatan 8, Folkets Hus Emmaboda, 2011-01-31, 18:00 19:00 Beslutande Samtliga närvarande med undantag av Gunvor Karlsson(s), Maria Ixcot Nilsson(s), Hans Fransson(sd), Anne Thuresson(kd),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda bibliotek, sammanträdesrum 3, den 19 april 2011, kl. 15.30 16.50 Beslutande Övriga deltagande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lena Åhrén

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer