Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson"

Transkript

1 135 Organ: Plats och tid: Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) ande: Övriga deltagare: Utses att justera: Leif Larsson Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson Håkan Brynielsson Ingemo Ullman Ulrika Joelsson Per-Ola Hallberg Mona Jeansson ordförande vice ordförande sekreterare Paragrafer:

2 Dagordning godkänner upprättad dagordning med följande tillägg: Samverkansprojekt E22 AB Kammarrättens dom den 5 september 2007 angående regionförbundets engagemang i Baltic Business School Tilläggsbudget regionförbundets revisorer Regionförbundets i Kalmar län och Högskolans i Kalmar designstipendier Följande ärenden utgår från dagordningen: Personalfrågor ny lag om anställningsskydd (återkommer på arbetsutskottets sammanträde den 11 oktober 2007) Inbjudningar Arena Samverkansorgan och regioner den 4 oktober 2007 (inställd)

3 D 2007/ Danskonsulent i Sydost Regionförbundet i Kalmar län har för avsikt att tillsammans med Regionförbundet Södra Småland och Region Blekinge etablera dansen som egen genre inom kulturen i sydost. har 128/07 uppdragit åt kansliet att vid dagens sammanträde med arbetsutskottet göra förtydligande gällande huvudmannaskap, finansiering och kulturrapportörernas utlåtande. En gemensam danskonsulent med strategisk inriktning kommer att ha som huvuduppgift att ge kunskap om dansen som pedagogiskt hjälpmedel i skolan samt stödja skolor som har dans som ämne. Danskonsulenten skall vidare bygga nätverk med aktiva inom dansen och se till att professionella dansföreställningar ges i de tre länen. Tjänsten har utannonserats och totalt har inkommit 32 ansökningar varav 6 är aktuella för intervju. Tjänsten en allmän visstidsanställning under två år kommer att tillsättas under förutsättning av erforderliga politiska beslut. En utvärdering utifrån uppdrag, placering och möjligheter till att permanenta den gemensamma verksamheten skall göras efter ett och ett halvt år. Projektperioden är den 1 november oktober 2009 med möjlighet till förskjutning beroende på när konsulenten kan anställas och börja. Frågan om huvudmannaskap är inte klar ännu utan kommer att bero på tjänstens lokalisering. Tjänsten skall finansieras med kronor per län för 2007 (2 månader), kr per län för år 2008 och kronor per län Statens Kulturråd bidrar med kronor 2007 (2 månader), kronor för 2008 och kronor för Frågan är väl förankrad hos kulturrapportörerna och i kulturreferensgruppen och man ställer sig positiv till inrättande av en gemensam danskonsulenttjänst för de tre sydostlänen. föreslår att styrelsen tillstyrker projektet med en gemensam danskonsulent för de tre sydostlänen, Kalmar, Blekinge och Kronoberg i enlighet med redovisning under förutsättning att Regionförbundet Södra Småland och Region Blekinge går in med motsvarande förutsättningar och finansiering.

4 D 2007/ Sammanträdesplan 2008 För arbetsutskottets behandling föreligger förslag till sammanträdesplan för Förslaget har koordinerats med sammanträdesplan för dels Landstinget i Kalmar län, dels Sveriges Kommuner och Landsting. Följande förändringar föreslås: Styrelsens sammanträde den 24 april 2008 ändras till april 2008 Styrelsens sammanträde den 23 oktober 2008 ändras till oktober 2008 s sammanträde den 2 oktober 2008 flyttas till den 1 oktober 2008 föreslår att styrelsen godkänner förslag till sammanträdesplan för 2008 med redovisade ändringar. 161 D 2007/ Skrivelse den 31 augusti 2007 från Socialdemokraterna angående Banverkets besked om järnväg i Kalmar län Med anledning av Banverkets besked om att omfattande nedläggningar av järnväg kan vara att vänta i Kalmar län vill Socialdemokraterna i skrivelse den 31 augusti 2007 att Regionförbundet i Kalmar län bjuder in Banverkets regiondirektör i Syd Jens Möller till styrelsens sammanträde den 20 september 2007 för information i frågan. Regionförbundet har varit i kontakt med Jens Möller, som är förhindrad att närvara vid regionförbundets styrelsemöte den 20 september Alternativ är att bjuda in Jens Möller till arbetsutskottets sammanträde den 11 oktober 2007 eller senare i november. tar informationen med godkännande till protokollet samt uppdrar åt kansliet att vid styrelsens sammanträde den 20 september 2007 informera om Banverkets planer för s k lågtrafikerade banor.

5 D 2007/ Yttrande över Ansvarsutredningens remiss Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10) Ulrika Joelsson presenterar enligt arbetsutskottets uppdrag 153/07 ett reviderat förslag till yttrande över remissen Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU 2007:10). Av förslaget framgår bl a att det är Regionförbundets i Kalmar län uppfattning att länet kommer att ingå i en större geografi framöver. Förslaget till yttrande har stämts av med länets kommuner på kommunchefsträff den 30 augusti Förslaget skall även stämmas av med primärkommunala nämnden vid dess sammanträde den 13 september 2007 samt med landstingets beredningsutskott och styrelse. Yttrandet skall vara Näringsdepartementet tillhanda senast den 21 september tar redovisningen med godkännande till protokollet inför beslut i styrelsen den 20 september 2007.

6 D 2006/ Reviderad förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län Med anledning av styrelsens beslut 86/07 angående inrättande av ett projektkontor samt styrelsens beslut 85/07 angående förskottering av medel för infrastruktursatsning har styrelsen 87/07 godkänt följande ändringar i förbundsordningen för Regionförbundet i Kalmar län: I förbundsordningens 2 tillkommer dels följande lydelse - ansvara för förskottering av medel till statliga investeringar i infrastruktur av betydelse för regionen, dels lydelsen - ha möjlighet att bidra till finansiering av marknadsföring av och investeringar i infrastruktur av betydelse för regionen I förbundsordningens 13 föreslås ny lydelse av första stycket enligt följande: Förbundet har inte rätt att ingå borgen. Förbundet får inte heller ta upp lång fristiga lån utan medlemmarnas medgivande. Förbundet får dock: - ta upp kortfristiga lån för att täcka tillfälliga behov av rörelsekapital, - ta upp långfristiga lån för att förskottera statliga investeringar i infrastruktur av betydelse för regionen samt svara för räntekostnader I förbundsordningens 14 föreslås ny lydelse av andra stycket enligt följande: Avgiften skall bestämmas som ett promilletal på respektive medlems avgiftsunderlag. Promilletalet skall avseende primärkommunerna vara lika för alla. Avgiftsunderlaget utgörs av summan av respektive medlems skatteintäkter och statsbidrag enligt gällande bidrags- och utjämningssystem för kommuner och landsting. Avgiften skall beräknas på 103 % av avgiftsunderlaget för landstinget och 100 % av avgiftsunderlaget för kommunerna. På grund av ändrat ansvar avseende strukturfondsarbetet i Sverige utgår i 2 punkten 5 (ta emot och bereda ansökningar om bidrag från EG:s strukturfonder avseende mål 1 och 2). Regionförbundet har i skrivelse den 3 juli 2007 hos länets kommunstyrelser och landstingsstyrelsen hemställt om godkännande av den reviderade förbundsordningen för Regionförbundet i Kalmar län. Eftersom förutsättningar saknas att få den reviderade förbundsordningen godkänd hos samtliga huvudmän har denna hemställan dragits tillbaka. För arbetsutskottets behandling föreligger nytt förslag till reviderad förbundsordning samt PM den 10 september 2007 Kommentarer till reviderad förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län. Enligt förslaget föreslås även följande tillägg i förbundsordningen:

7 141 I förbundsordningens 13, andra strecksatsen efter medlemmarnas medgivande, ta upp långfristiga lån osv Förändringen har redovisats vid kommunchefsträff den 30 augusti Föreslås att primärkommunala nämnden vid sitt sammanträde den 13 september 2007 får information om förslaget till reviderad förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län. föreslår att styrelsen godkänner föreslagna ändringar i reviderad förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län samt hemställer om godkännande hos huvudmännen. beslutar vidare att ge kansliet i uppdrag att inför 2009 års budget ta fram förslag angående avgiftsunderlaget, kopplat till Sveriges Kommuners och Landstings beräkningsmodell.

8 D 2007/ Kalmar län som pilotregion inom ungdomspolitik Regionförbundet i Kalmar län och Kalmar kommun ingick 2003 ett avtal med Ungdomsstyrelsen att bilda en ungdomspolitisk stödjepunkt. Stödjepunkten Kumulus fick i uppdrag att utveckla den nationella ungdomspolitiken med en tydlig internationell inriktning. Som ett resultat av Kumulus regionala nätverksarbete ansökte regionförbundet inom ramen för den Förebyggande Främjandesatsningen om att få möjlighet till regional kvalitets- och kompetensutveckling. I Kalmar län kallas detta för Det Goda Mötet och innehåller en distansutbildning i samarbete med Högskolan i Kalmar, samt fem olika tematiska mötesplatser för ungdomsarbetare i Kalmar län. Parallellt med Kumulus utvecklingsarbete i länet och tillsammans med en mängd andra aktörer har regionförbundet arbetat vidare med sitt interna barn- och ungdomsperspektiv. Ett av resultaten av detta är en ny Policy för ett barn- och ungdomsperspektiv som antogs av styrelsen i oktober Kumulus ändrar nu karaktär, profil och färg och går in i ett regionalt utvecklingsarbete med länets tolv kommuner en Pilotregion. Regionförbundet i Kalmar län avser därför att hos Ungdomsstyrelsen ansöka om medel inom ramen för Förebyggande/Främjandesatsningen till projektet Pilotregion Kalmar län 2008/2009. beslutar att Regionförbundet i Kalmar län ansöker hos Ungdomsstyrelsen om medel till projektet Pilotregion Kalmar län 2008/ Inbjudan China Baltic Sea Business Forum 2007 beslutar att Mona Jeansson (s) och Leif Larsson (c) deltar i China Baltic Sea Business Forum 2007 i Changxing, Kina den oktober 2007.

9 D 2006/ Tilläggsbudget regionförbundets revisorer Regionförbundets i Kalmar län revisorer har enligt tidigare beslut en budget om kronor per år. Kostnader avseende 2006 har belastat 2007 års budget i sådan grad att alltför begränsade medel återstår för 2007 års verksamhet. Revisorerna äskar därför ett tilläggsanslag för 2007 med kronor. beslutar att godkänna revisorernas äskande om tilläggsanslag för 2007 om kronor. 167 D 2006/ Samverkansprojekt E22 AB Håkan Brynielsson informerar kortfattat om bolagsordning, konsortialavtal och avtal om betalningsåtagande för Samverkansprojekt E22 AB som skall undertecknas av Regionförbundet i Kalmar län. har 135/07 föreslagit att styrelsen utser Leif Larsson (c) till representant i Samverkansprojektet E22 AB:s styrelse. föreslår att styrelsen godkänner bolagsordning, konsortialavtal och avtal om betalningsåtagande för Samverkansprojekt E22 AB.

10 D 2007/ Instiftande av resestipendium inom design samt designårsstipendie har 130/07 beslutat att bevilja medel till dels ett resestipendium inom design, dels ett designårsstipendium. Håkan Brynielsson informerar om att kontakt har tagits med Högskolan i Kalmar i frågan och att medel kommer att beviljas under förutsättning av att ett liknande beslut fattas av högskolan. tar informationen med godkännande till protokollet. 169 D 20005/ Regionförbundets engagemang i Baltic Business School Håkan Brynielsson informerar om Kammarrättens i Jönköping dom den 5 september 2007 angående regionförbundets engagemang i Baltic Business School. Kammarrätten upphäver i sin dom länsrättens dom och fastställer därmed regionförbundets beslut att för en treårsperiod bevilja ett årligt bidrag till forskningsuppbyggnad vid Baltic Business School. tar informationen med godkännande till protokollet för information till styrelsen. Leif Larsson Mona Jeansson Ingemo Ullman ordförande justerare sekreterare

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet

Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet 41 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Fredagen den 23 april 2010, kl 09.00-14.00 ande Eddie Forsman ordförande 62-79 Ulf Nilsson 62-79; ordförande 80-93 Mona

Läs mer

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 53 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Ekerum Golf & Resort, Öland Fredagen den 12 april 2013, kl 09.00-15.05 ande Lars Blomberg ordförande Akko Karlsson vice ordförande Ulf Nilsson Mona

Läs mer

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen 22 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 4 mars 2010, kl 10.00-14.50 ande Eddie Forsman ordförande Akko Karlsson vice ordförande 28-45 Monica Bengtsson

Läs mer

Protokoll 2010-09-02 Arbetsutskottet

Protokoll 2010-09-02 Arbetsutskottet 102 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Stufvenäs Gästgiveri Torsdagen den 2 september 2010, kl 09.00-12.30 ande Leif Larsson ordförande 146-156 Akko Karlsson vice ordförande Eddie Forsman

Läs mer

Regionförbundets arbetsutskott

Regionförbundets arbetsutskott 91 Organ: Plats och tid: Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 27 augusti 2009, kl 09.00-16.15 ande: Leif Larsson ordförande Akko Karlsson vice ordförande Eddie Forsman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2007-12-12 1 (44) 2007-12-12 1 (44) Tid Onsdagen den 12 december kl.09.00 14.50 med ajournering kl. 12.00 13.00 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Karl Birger Blomdahlsalen, konserthuset i Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 48 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Fryshuset, Stockholm Torsdagen den 8 maj 2014, kl 08.30-14.00 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Åke Nilsson Ulf Nilsson Mona

Läs mer

Protokoll 2014-11-06 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl 09.00-14.

Protokoll 2014-11-06 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl 09.00-14. 69 Organ Plats och tid ande Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl 09.00-14.55 Leif Larsson ordförande 183-198 vice ordförande 199-207 Lars Blomberg

Läs mer

Protokoll 2008-12-03 Styrelsen

Protokoll 2008-12-03 Styrelsen 136 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Regionförbundet i Kalmar län Onsdagen den 3 december 2008, kl 10.00-15.30 ande Leif Larsson ordförande Akko Karlsson vice ordförande 135-139, 146-159 Eddie

Läs mer

Protokoll 2011-11-02--03 Styrelsen

Protokoll 2011-11-02--03 Styrelsen --03 92 Organ Regionförbundets styrelse Plats och tid Onsdagen den 2 november 2011, kl 09.00-14.30 Torsdagen den 3 november 2011 ande Onsdag 2 november 2011 Leif Larsson Akko Karlsson Håkan Algotsson Bo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 12 december 2013, klockan 17:00 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för behandla följande ärenden:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-09-13

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 2011-09-13 Kommunstyrelsen 2011-09-13 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(25) Plats och tid Nedre Fryken, tisdag 13 september 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende Val av justeringsman 1 Slutrapport beträffande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-12-16 1 (23)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum 2009-12-16 1 (23) 2009-12-16 1 (23) Tid Onsdagen den 16 december kl.10.00 12.30 med ajournering kl. 11.30 11.50 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Korrö Hantverksby, Linneryd Marie-Louise

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen Budget & verksamhetsplan 2008 Förslag till styrelsen 6 december 2007 Innehållsförteckning DETTA ÄR REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN 2008 OCH 2009... 4 VERKSAMHETSPLAN...

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-08-21 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tjänstgörande ersättare Tunasalen, Stadshuset, Vimmerby. Tisdag 21 augusti 2012 klockan 09:00-12:05, 13:00-15:10.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-17.15 Beslutande Peter Roslund (S), ordförande Majvor Sjölund (C) Helena Stenberg (S) Helén Lindbäck (KD) Lars-Olof

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-11-28 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Tid 2015-03-11 10:00 13:40 Plats Möbelriket, Videum Science Park ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Olof Björkmarker (S), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-04-07

Kommunstyrelsen 2009-04-07 Kommunstyrelsen 2009-04-07 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 10.30 Beslutande Leif Nilsson (s), ordf. Ingemar Hellström (s) Solweig Nyrede (s) Andreas Boström (s) Kjell Midér (s) Mi Abrahamsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Regionförbundet Örebro län Förbundsordning Förbundsordning Antagen av förbundsfullmäktige 2006-10-12 Fastställd av medlemmarna 2007-02-01 Förbundsordning för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C),

Läs mer

Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00

Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00 PROTOKOLL 1(43) Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Mikael Berglund

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 10 augusti 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer