Patientsäkerhet. Tema: Ny patientlag ökar din informationsplikt. Nyheter inom e-hälsa ökar tillgängligheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Patientsäkerhet. Tema: Ny patientlag ökar din informationsplikt. Nyheter inom e-hälsa ökar tillgängligheten"

Transkript

1 Tebladet. personal Posttidning B Nr årgång 33 Tema: Patientsäkerhet Ny patientlag ökar din informationsplikt Nyheter inom e-hälsa ökar tillgängligheten Foto: KRISTIN LUNDSTRÖM... och Tebladstårtan går till Ulla Lindén SIDAN 15

2 2 Aktuellt Tebladet 8/14 Patientsäkerhet och ny patientlag Hösten är här och med den ett nytt nummer av Tebladets personalutgåva. I det här numret tittar vi lite närmare på patientsäkerhet. Patienter ska inte skadas i vården. Trots det händer det hela tiden. Tebladet har bland annat träffat arbetsmiljöstrateg Kerstin Norman, som hävdar att arbetsmiljö och patientsäkerhet hänger ihop. Vi har också besökt några olika arbetsplatser inom landstinget för att kolla hur personalen arbetar med patientsäkerhet. Dessutom berättar vi om den nya patientlagen som träder i kraft vid årsskiftet. Syftet med lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning. Redaktionen Victoria Rydergård redaktör E-post: orebroll.se Kristin Lundström redaktör E-post: orebroll.se Karin Wettermark- Jonsson ansvarig utgivare Tebladet. är en fri, partipolitiskt och fackligt neutral tidning. Redigering och nyhetsvärdering sker efter journalistiska principer och följer de etiska regler som finns för press, radio och TV. Tebladets utgivning och manusstopp 2013 (preliminär.): (P - personaltidning, L - länstidning) Adress: Tebladet, Örebro läns landsting, Box 1613, Örebro, Fax: 019/ , Texttelefon: , E-post: orebroll.se Nr 9 21 okt (6 okt) P Nr nov (3 nov) L Nr dec (1 dec) P Inledare marie-louise forsberg-fransson landstingsstyrelsens ordförande Kvalitet och patientsäkerhet är centralt När denna krönika skrivs har det hunnit gå en vecka efter valet. Valnattsresultatet visar att vi, Socialdemokrater, fått väljarnas förtroende att fortsätta leda arbetet i vad som kommer att vara Region Örebro län nästa mandatperiod. Att kunna vara med och påverka politiska beslut som rör hälso- och sjukvården och länets utveckling är en möjlighet som många värnar. Jag och många med mig vill också hävda att lokal och regional styrning är nyckeln till Sveriges goda välfärd. Förutsättningarna ser olika ut runt om i landet och beslut fattas därför bäst av politiker med god lokalkännedom. Glädjande är därför att se valdeltagandet ökar i vårt landstingsval. Ett starkare valdeltagande på lokal nivå talar inte för att flytta ansvaret för centrala välfärdsområden till staten. Den här mandatperioden har vi fortsatt att utveckla våra verksamheter och anställt fler medarbetare. Arbetet har hela tiden haft fokus utifrån patienternas och medborgarnas behov samtidigt som vi inte gett avkall på ordning och reda i ekonomin. Även om vi gjort mycket denna mandatperiod återstår mycket arbete. Fortfarande ser vi både utvecklingsmöjligheter och brister som måste rättas till. Tillsammans med er vill vi fortsätta utveckla och förbättra våra verksamheter. Det är viktigt att personalen ges goda förtutsättningar att minska vårdskador. Ett viktigt utvecklingsområde som berörs i detta nummer är patientsäkerhet. Vårdrelaterade infektioner är den vanligaste skadan som drabbar patienter som är inlagda på sjukhus. Enligt Socialstyrelsens beräkningar är det drygt patienter per år i Sverige som drabbas av en undvikbar vårdskada. Cirka av dessa patienter avlider och de senaste fyra åren har antalet som drabbas av infektionerna legat på oförändrad nivå i nationella mätningar. Vi i landstinget här i Örebro län har antagit en nollvision när det gäller vårdrelaterade skador. För oss är kvalitet och patientsäkerhetsarbetet centralt. Varje patient ska kunna känna sig trygg och säker i kontakten med vården i hela länet. Patientsäkerhetsarbete är lönande för patienten och sjukvården. Vårdskador orsakar självfallet onödigt lidande för patienten, men det är också ett slöseri med resurser som vi hade kunnat använda bättre. Därför är det oerhört viktigt att det förebyggande arbetet intensifieras, för att både minska lidande och få pengar över till angelägna utvecklingsområden. Det är viktigt att personalen ges goda förutsättningar att minska vårdskador. I ett bra patientsäkerhetsarbete är ett välkänt och tilllämpat ledningssystem grundläggande. Det ger också förutsättningar för systematisk uppföljning av kvalitet och patientsäkerhet. För att uppnå en säker vård krävs också en utveckling av patientsäkerhetskulturen och medarbetarnas riskmedvetenhet. Det är i det vardagliga arbetet som förbättringsarbetet pågår. För att minska de vårdrelaterade infektionerna är det grundläggande att hygienrutiner och klädregler följs. Avvikelserapportering är också oerhört viktigt i utvecklingsarbetet och ska vara en naturlig del i det vardagliga arbetet. En mandatperiod närmar sig sitt slut och en ny tar vid. Vi har goda utvecklingsmöjligheter i vårt län och jag är glad att vi har fått förtroende att fortsätta vårt arbete, tillsammans med er. Det är en spännande period vi har framför oss och jag ser fram emot att anta de utmaningar som behöver lösas. Vi frågar landstingets politiker Hur ska vi jobba för att utveckla patientsäkerhetskulturen i Örebro läns landsting? Jenny Steen, Socialdemokraterna: Hanne Alvner, Moderaterna: Anna Ågerfalk, Folkpartiet: Margareta Karlsson, Vänsterpartiet: Ewa Sundkvist, Kristdemokraterna: Torbjörn Ahlin, Centerpartiet: Ingrid Fries Hansson, Miljöpartiet: Daniel Spiik, Sverigedemokraterna: Grunden i en god patientsäkerhet är att förebygga risker innan de uppkommer. Därför är det viktigt att vi fortsätter arbetet med att hitta metoder för riskbedömningar och att dessa sedan tillämpas i verksamheten. Det är viktigt att detta arbete sker kontinuerligt och att alla medarbetare känner att de är en viktig kugge i patientsäkerhetsarbetet. Att rapportera avvikelser är en naturlig del i ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Det är viktigt att arbetet med risk- och händelseanalyser utvecklas, inte minst vad gäller vårdrelaterade skador och infektioner. Bättre och mer regelbundna uppföljningar ska göras. Landstinget måste också bli bättre på att uppmärksamma och lära från de goda exemplen i den egna organisationen. I vårt landsting har vi till exempel Karlskoga lasarett som fått utmärkelsen Svensk Kvalitet. Det framgångsrika arbetet där skulle kunna användas i fler delar av organisationen. Det krävs ett starkt och tydligt ledarskap för att förändra en kultur. I dagsläget handlar det i första hand om att det ska finnas sjuksköterskor i den omfattningen att personalen upplever att man kan bedriva en patientsäker vård. För att fler sjuksköterskor ska vilja jobba i landstinget måste vi skapa möjligheter. Möjligheter att utvecklas och utveckla verksamheten på plats i vården, att ha det uppdraget och att få rätt betalt. Genom ett aktivt riskförebyggande arbete i verksamheterna. Det är viktigt att vi har fasta vårdrutiner inom områden som hygien, läkemedelshantering och journalgranskning samt att bestämda rutiner följs. Vi måste även arbeta med att ge våra medarbetare möjlighet att träna sin kompetens praktiskt. På Kliniskt Träningscenter har vi ett exempel där vi praktiskt arbetar med att förbättra patientsäkerheten. Här får vår personal och läkarstudenter möjlighet att träna sina färdigheter i avancerad simulatormiljö. Kontinuitet av läkare, så att samma läkare kan följa upp patienten under en längre tid. Ständiga krav med påminnelse om vårdhygien. Noggrann handhygien, ta bort smycken, klockor och långärmade rockar. Involvera patienten mer i vården. Det är bara patienten som själv kan informera hur upplevelsen av hälsan är. Klagomål måste tas på allvar och brister åtgärdas omgående. Tillämpa gällande regler! Patientsäkerhetskultur handlar om det förhållningssätt som en verksamhet och dess medarbetare har till patienter och risker. Alla medarbetare är viktiga i arbetet för att förebygga risker. Vi måste ha ett gott bemötande och lyssna på patienterna. Vi måste vara öppna för att ompröva arbetssätt och metoder. Om fel uppstår i verksamheten måste vi ta det som en lärdom och inte leta syndabockar. Då har vi chansen att utveckla verksamheten. Vi bör i livsmedelsupphandling ställa krav på att svenska djuruppfödningsregler ska gälla för att minska antibiotikaanvändningen. Dessutom kommer vi att verka för en översyn av remisstvånget då vårdcentralerna i vissa fall upplevs som en broms istället för en vägledning. Bristen på kontinuitet och underbemanning är två riskfaktorer inom patientsäkerheten som vi vill angripa genom att förstärka den administrativa personalen.

3 Aktuellt Tebladet 8/14 3 Preliminärt resultat från Regionvalet Utblick Att undvika det undvikbara När patienten besöker vården förväntar sig han eller hon alltid ett professionellt bemötande och säker behandling. Svensk sjukvård är bland världens bästa, men vi kan alltid bli bättre. I en ny rapport, Patientsäkerhet lönar sig, belyser Sveriges Kommuner och Landsting detta. I rapporten anges att var tionde sjukhusvårdad patient drabbas av en skada som förlänger vårdtiden och som i efterhand har bedömts att den kunnat undvikas. I Örebro län valde 82,5 procent av de röstberättigade att rösta i valet till regionfullmäktige. När Tebladet skickas till tryck är den slutgiltiga rösträkningen inte färdig. Men det preliminära resultatet från Valmyndighetens webbplats visar att Socialdemokraterna och Moderaterna tappar två mandat vardera, och Folkpartiet tappar ett mandat. Det visar också att Sverigedemokraterna går framåt med fyra mandat medan Vänsterpartiet tar ett extra mandat. Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har lika många mandat som vid förra valet. Resultatet tyder på att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kan behålla majoriten. Det slutgiltiga valresultat kommer att publiceras på Alla vårdskador kan säkert inte undvikas. Men i teorin kan alla undvikbara vårdskador undvikas. Hälso- och sjukvården är en högriskverksamhet på samma sätt som flyget, trafiken och kärnkraften. Människor kan komma till skada. Det betyder att vi ständigt måste arbeta förebyggande i en lärande miljö och skapa system och barriärer som gör verksamheten så säker som möjligt. Så länge vi har vårdskador kommer min övertygelse vara att vi kan nå ännu längre i patientsäkerhetsarbetet. Det är vår utgångspunkt. Min utgångspunkt som landstingsdirektör, din utgångspunkt som chef eller din utgångspunkt som medarbetare. Nobelprisnominerad läkare kommer till USÖ och pratar om bemötande I oktober har du chans att lyssna på en föreläsning om bemötande av chefsöverläkaren och gynekologen Denis Mukwege från Demokratiska Republiken Kongo. Denis Mukwge kommer på Sverigebesök och har valt att starta i Örebro. Premiärframträdandet sker i Wilandersalen på Universitetssjukhuset Örebro den 22 oktober där han ska tala om bemötande. Föreläsningen riktar sig till anställda i Örebro läns landsting. Dags att söka kvalitetsutvecklingspriset Diamanten Nu är det dags att söka utvecklings- och kvalitetspriset Diamanten. Den 15 oktober är sista ansökningsdagen. Har du och dina arbetskamrater varit kreativa och förbättrat och utvecklat arbetet på er arbetsplats? Har det fått positiva konsekvenser? Har ni en plan för hur ert arbete ska kunna användas i verksamheten? Landstinget vill stimulera till ett kontinuerligt förbättringsarbete. Diamanten ska motivera och belöna kreativitet. Denis Mukwege är chefsöverläkare och gynekolog i den krigshärjade regionen Kivu i Demokratiska Republiken Kongo. Som överläkare vid Panzisjukhuset har han och hans kollegor behandlat över våldtäktsoffer och därmed utvecklat stor kompetens inom behandling av allvarliga gynekologiska skador. Talar om krigets verklighet Trots angrepp på sitt liv talar Denis Mukwege outtröttligt för att öka medvetenheten om den verklighet kriget i Kongo för med sig och dess allvarliga och långvariga Denis Mukwege konsekvenser för landets utveckling, och för de flickor och kvinnor som lever där. Prisad för insatser Denis Mukwege tilldelades år 2008 FN:s pris för mänskliga rättigheter och Olof Palmepriset för sina insatser för de våldtagna kvinnorna i krigets Kongo. Motiveringen till det sistnämnda priset löd: Hans arbete är ett lysande exempel på vad mod, ihärdighet och bärande hopp kan uträtta för mänskliga rättigheter och värdighet, i en tid då dessa värden tycks som mest avlägsna. År 2013 tilldelades Denis Mukwege Right Livelihoodpriset, det alternativa fredspriset. Han har också nominerats till Nobels fredspris flera gånger. Nu är han nominerad även till årets fredspris. Anmäl via intranätet Föreläsningen pågår mellan klockan och webbsänds även i Lindesberg och Karlskoga. Anmälan till föreläsningen i Wilandersalen sker via utbildningsportalen på Örebro läns landstings intranät. Det är även ett sätt att lyfta fram bra lösningar för utveckling och nytänkande. Diamanten har funnits sedan 2006, men det har varit två år då priset inte gått att söka. Förra året kom priset tillbaka. Prissumman till det vinnande teamet får användas till att utveckla verksamheten ännu mer. Alla tävlingsförslag kommer att visas upp i Wilandersalen på Diamantendagen den 26 november På kan du läsa mer. Jag vill peka på några utgångspunkter som jag har. För att bedriva en vård där vi kan undvika vårdskador krävs goda förutsättningar att göra rätt från början. Det handlar om ledning, styrning och ett systematiskt, uthålligt och tydligt patientsäkerhetsarbete som är känt av var och en. Patientsäkerhetskulturen är också en viktig beståndsdel i vårt arbete. Det handlar om våra förhållningssätt, normer och attityder som har betydelse för patientsäkerheten, såväl hos enskilda individer som i grupper. Vi mäter nu regelbundet detta och kan jämföra oss med andra. Det är bra. Vi ser inom vilka områden vi kan bli bättre. Arbetet med avvikelser och händelseanalyser ska fortsätta att utvecklas. Genom ett gediget och systematiskt analysarbete i varje enskilt fall är jag övertygad om att vi lär oss mer. På så sätt får vi goda förutsättningar för att skapa en positiv utveckling i patientsäkerhetsarbetet. Vid årsskiftet får vi en ny patientlag som ytterligare stärker patientens ställning. Här skärps också skyldigheten hos oss som vårdgivare att informera patienten. Ökad dialog och delaktighet skapar bättre förutsättningar för en säker vård. Rickard Simonsson landstingsdirektör Örebro läns landsting

4 4 Nyheter Tebladet 8/14 Landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S) invigde lokalerna till den nya Barnakuten. Nya barnakuten öppnar under hösten Så här ser fasaden av nya barnakuten ut. Lokalerna för den nya Barnakuten på Universitetssjukhuset Örebro är invigda. Den nybyggda akutmottagningen är särskilt anpassad för barns behov och ska öppna nu i höst. Alla barn som kommer till USÖ:s barnakut kommer att bli bemötta och omhändertagna av personal med specialistkompetens inom barnsjukvård. Även lokalerna är byggda utifrån barnens perspektiv. Till exempel får barnen ett eget väntrum. De cirka kvadratmeter stora lokalerna består av två våningar. Väntrum och mottagningsrum finns framförallt på nedre botten och rum för administration finns en trappa upp. Tack vare den nya Barnakuten kan vi ytterligare förbättra omhändertagandet av barnen och deras föräldrar utifrån deras specifika behov, säger Ewa-Lena Sjöberg, verksamhetschef vid USÖ:s Akutklinik. Barnakuten ska bemannas med hög specialistkompetens. Anpassade lokaler Lokalerna som är ljusa och luftiga är byggda och utrustade för att sätta barns och ungdomars behov i fokus. Två väntrum ger en lugnare miljö under vistelsetiden och minskar samtidigt risken för smittspridning. Det finns även ett särskilt patientpentry med mikrovågsugn för att värma medhavd mat och välling. Modern akutmottagning Vi öppnar nu äntligen en modern akutmottagning som särskilt anpassats till att ge barn och ungdomar en säker och trygg miljö, och det är mycket glädjande, säger Marie-Louise Forsberg- Fransson (S), landstingsstyrelsens ordförande. Del i framtidsbygge Barnakuten är en del i det viktiga framtidsbygget som nu sker på Akutmottagningen på USÖ förstärks En akutläkarorganisation ska införas på Universitetssjukhuset Örebro. Så här ser ett av de två väntrummen ut. USÖ, med förnyelse av akutmottagningen och det nya huset för högspecialiserad vård. Det innebär bland annat att patienter på USÖ:s akutmottagning i framtiden i hög utsträckning kommer att möta läkare som är specialistutbildade för att ta hand om akut uppkomna skador och sjukdomar. Beslutet innebär också fler heltidstjänster och möjligheter till betald vidareutbildning för akutmottagningens personal. Satsningen ska vara genomförd fullt ut Det kommer att innebära en förstärkning med drygt tio läkare på USÖ. Tillsammans med fler heltidstjänster och erbjudande om Text: PEtra Ekenstam Foto: Maria Bergman vidareutbildning ger det en ökad kostnad på 7,7 miljoner kronor. Stor satsning på äldres korttidsvård Landstinget och Örebro kommun satsar tillsammans pengar för att förbättra korttidsvården för äldre i Örebro kommun. Tanken är att patienterna ska få en tryggare och mer sammanhållen korttidsvård på sina villkor. Ett av målen är att inga patienter ska bli kvar på sjukhuset på grund av brist på vårdplatser hos kommunen. Landstingsstyrelsen satsar 3,9 miljoner kronor för driftskostnader på helårsbasis samt kronor till investeringar. Örebro kommuns helårskostnad beräknas till 9 miljoner kronor. Landstinget förstärker kommunens nya rehabiliterings- och utredningsenhet Tullhuset med läkare och sjukgymnast. Samarbete Nära samarbete mellan primärvården, Universitetssjukhuset Örebro och den kommunala vården är nyckeln till en god vård. Trygghet för patienten En förbättrad korttidsvård ska ge rätt hjälp i rätt tid, på rätt plats, med rätt person och till rätt kostnad.

5 Tebladet 8/14 Nyheter 5 Våga fråga kondomkampanj fortsätter I Sverige har klamydiafallen minskat men gonorré har ökat. Men i Örebro län sjunker inte antalet klamydiafall utan ligger på ungefär samma nivå som de senaste åtta åren, drygt fall per år. NYHETER I KORTHET UTVECKLING Toppmodern dialysmottagning på Lindesbergs lasarett 2013 upptäcktes något fler fall än åren innan, men nu ser trenden ut att vända. För att minska spridningen av könssjukdomar och få fler att använda kondom fortsätter nu kampanjen Våga fråga. Under de senaste åren har man sett en minskning av klamydia i landet som helhet, men inte i vårt län, konstaterar smittskyddsläkare Hans Fredlund. Men i år är det färre fall än i fjol så hans förhoppning är att det kommer att fortsätta att minska. Nu har Örebro läns landstings instruktioner för läkemedelshantering, Gröna häftet, uppdaterats. Det innebär att alla gamla Gröna häften är inaktuella och ska kastas. De nya instruktionerna kommer inte att tryckas, utan enbart finnas i elektronisk form på Läkemedelskommitténs webbsida, www. orebroll.se/lakemedelshantering. Den elektroniska formen gör att uppdateringar kan göras snabbare och enklare. Den gör det också enkelt att söka i texterna, Gonorré ökar Gemensamt för landet i helhet och Örebro län är att fallen av gonorré har ökat. Vi diagnostiserar fler gonorréfall i år och vi ser att unga heterosexuellt aktiva blir smittade med gonorré. Det såg vi inte för några år sedan. Gonorré är svårare att bota än klamydia så där behövs ofta injektionsbehandling i stället för tablettbehandling, säger Hans Fredlund. Viktigt att testa sig Sexuellt överförbara infektioner som klamydia och gonorré kan leda till allvarliga följder och komplikationer. Därför är det viktigt att upptäcka en könssjukdom i tid och behandla den. Förändra attityden Många som vill använda kondom vågar inte fråga om det, av rädsla och navigera vidare via länkar. Vid behov kan den som önskar skriva ut häftet. för vad partnern ska tänka. Men sanningen är att de flesta som vågar fråga uppfattas som omtänksamma och ansvarsfulla. Nu fortsätter kampanjen Våga fråga med syfte att förändra attityden kring kondomanvändning. Målgruppen är ungdomar och unga vuxna, år. Våga fråga-kampanjen kommer för fjärde året i rad att synas på ungdomsmottagningar, i skolor samt på olika festivaler och evenemang. Du kan läsa mer om Våga fråga Gröna häftet uppdaterat släng det gamla Alla kan må psykiskt dåligt ibland och behöva hjälp och stöd för att komma vidare. Så även barn och unga. Vid Primärvårdens nystartade samtalsmottagning finns kuratorer som är speciellt inriktade på att hjälpa barn och deras familjer. Med den här satsningen vill vi ytterligare öka tillgängligheten till vården för barn och unga med psykisk ohälsa. Här riktar vi oss till de lite yngre barnen, 6-14 år. För den äldre åldersgruppen, upp till 23 år, finns länets ungdomsmottagningar med kuratorer och psykologer, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), landstingsstyrelsens ordförande. Hälsofrämjande Vid Primärvårdens samtalsmottagning arbetar man utifrån ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att man tar tillvara de resurser som finns hos barnet och familjen. Orsaken till att man söker hit Gäller alla som hanterar läkemedel Gröna häftet bygger på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården, och utgör grunden i all läkemedelshantering. Instruktionerna gäller för alla enheter som hanterar läkemedel i öppenvård, slutenvård och tandvård. Instruktionerna har sammanställts av en arbetsgrupp underställd Läkemedelskommittén, innan de gick på remiss och slutligen fastställdes av landstingsdirektören. på hemsidan och följa kampanjen på Facebook. Ungdomar har tillsammans med Adlongruppen byggt upp kampanjen Våga fråga. Adlon är ett samarbete mellan landstingen i Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Sörmland, Örebro, Östergötlands samt Region Halland. Tillsammans arbetar Adlon för att förbättra den sexuella hälsan och minska spridningen av sexuellt överförbara infektioner. Lokala instruktioner Som ett komplement till Gröna häftet behöver lokala instruktioner för läkemedelshantering upprättas. Det gäller på såväl kliniknivå som på avdelnings-/ enhetsnivå. För att underlätta detta arbete finns mallen Lokal instruktion för läkemedelshantering på Läkemedelskommitténs webbsida. Vid uppdatering av lokala instruktionen på avdelningen/enheten ska den nya mallen användas, och de lokala instruktionerna ska sedan finnas tillgängliga på intranätet. Kontroll och skötsel För att förbättra dokumentationen av temperaturkontroll och skötsel av läkemedelsförråd finns även stöddokumenten Protokoll för temperaturmätning och Protokoll för skötsel av läkemedelsförråd på Läkemedelskommitténs webbsida. Carl olsson Nystartad samtalsmottagning för barn- och unga kan vara nedstämdhet, depression, oro, ängslan, relationsproblem, kris och sorg, ätproblem eller psykosomatiska besvär. Barn- och familjeperspektivet är viktigt. Kuratorerna här försöker alltid att hitta lösningar tillsammans med familjen för att därigenom förbättra hälsan hos den unga människan, säger Anna Bystedt, verksamhetschef för Primärvårdens samtalsmottagning. För att få en tid till Primärvårdens samtalsmottagning behöver man först kontakta sin vårdcentral eller barnpsykiatrin, så förmedlar de kontakten. Resursförstärkning Den nystartade mottagningen på Fabriksgatan 8 i Örebro är en del av en samlad satsning och resursförstärkning i Primärvården för barn och unga (6-14 år) med psykisk ohälsa. Samtalsmottagningens kuratorer är en resurs för länets samtliga vårdcentraler och samverkar med Barn och unga vuxna (BUV) inom psykiatrin. Nu kan patienter få dialys på Lindesbergs lasarett. Det gynnar många av patienterna som är äldre genom att de slipper sjukresor till och från behandlingarna. Mottagningen som har toppmodern utrustning kommer att inrymma åtta platser och ska så småningom behandla 16 patienter. Tillgänglighet till behandling och flexibiliteten förbättras i hela länet, säger landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson (S). Vi kan göra skillnad för patienterna och den här satsningen kändes helt rätt, säger områdeschef Per-Olof Larsson. Text och foto: Maria Lindstedt HÄLSA Kurser hos Landstingshälsan i höst Du kan fortfarande anmäla dig till några av höstens kurser hos Landstingshälsan. Den 23 oktober startar en sömnkurs på Landstingshälsan. Syftet med kursen är att ge kunskap om sömn och sömnsvårigheter och lära sig olika verktyg för att förbättra sömnen. Sista anmälningsdag är 3 oktober. Den 23 oktober startar också en stresshanteringskurs på Landstingshälsan. Syftet med kursen är att ge kunskap om vad stress innebär, samt att hitta och pröva olika verktyg för att hantera stress i olika situationer. Sista anmälningsdag är 7 oktober. Den 31 oktober startar en kurs i mindfulness, också kallad medveten närvaro. Det är ett effektivt verktyg för att hantera stress och förbättra vår personliga självkännedom. Forskningen visar att detta förhållningssätt utvecklar hjärnan. Sista anmälningsdag är 20 oktober. På landstingshalsan/aktuellakurser kan du läsa mer och anmäla dig.

6 6 Tema: Patientsäkerhet Tebladet 8/14 Anmäl misstag för att Patienter ska inte skadas i vården. Trots det händer det hela tiden. För att förhindra nya vårdskador är det viktigt att lära sig av misstagen. Det menar tre representanter i primärvårdens vårdutvecklingsteam: Sven Röstlund, primärvårdens chefsläkare och anmälningsläkare, Elisabeth Klingberg, kvalitetssamordnare och Anncatrin Studahl, kvalitet- och utvecklingschef. Men hur lär man sig av sina misstag? Ett första steg är att anmäla misstagen. Men det är inte alltid lätt och det handlar ofta om att förändra kulturen på arbetsplatserna till att vara mer öppen och tillåtande. Det viktigt att inte dölja när det går fel utan istället se det som en möjlighet att förbättra sig. Det handlar inte om skam och skuldbeläggande. Det är något vi vill komma ifrån, säger Sven Röstlund. Fler Lex Maria Han har hand om avvikelser och Lex Maria-anmälningar och berättar att antalet Lex Mariaanmälningar har ökat från 4 till 12 inom primärvården det senaste året. Det är positivt och vi har jobbat hårt för att man inte ska vara så rädd att anmäla. Vi måste kunna lära oss av våra misstag för att de inte ska uppstå igen, säger Sven Röstlund. Avvikelserapporteringar, Lex Mariaanmälningar, Sven Röstlund klagomål, ärenden från patientnämnden och inspektionen för vård och omsorg, IVO, är olika verktyg för att hitta Anncatrin Studahl vägar till förbättring. Men om personalen inte använder de här verktygen så är de bara verktyg. I grund och botten handlar det om Elisabeth Klingberg att vi måste bygga upp en patientsäkerhetskultur där man är öppen för att ta emot synpunkter och jobba med sin attityd och inte bara se sig som en individ utan som en del i en lärande organisation, säger Elisabeth Klingberg. Hon ser det ökade antalet Lex Maria-anmälningar som ett tecken på att patientsäkerhetsarbetet börjar fungera bättre. För allmänheten kan det låta negativt, men genom att anmäla visar verksamheten att de jobbar med patientsäkerhetsfrågor, säger hon. Kvalitet och utveckling Anncatrin Studahl förklarar att patientsäkerhet inte kan isoleras. Den hänger nära ihop med kvalitets- och utvecklingsarbete. Ni pratar om att inte känna skuld, men det måste ändå vara väldigt jobbigt att göra misstag inom vården. Hur känner de som anmäler? Det är klart det är jobbigt. Men det här arbetet handlar inte om att hitta någon syndabock. Vi gör händelseanalyser och tittar på rutiner, arbetsmiljö och ställer frågor och vidtar åtgärder för att misstaget inte ska upprepas. Vid Lex Maria-anmälningar har vi som rutin att ge stöd till personal När ska man anmäla? För att veta om du ska anmäla en avvikelse kan du ställa två frågor: Var händelsen planerad? Vill jag/vi att den ska hända igen? Om svaren på båda frågorna blir nej ska du gå in på intranätet där du lätt kan fylla i en avvikelserapport. Det gäller alla inom landstinget, även utanför vården. Det är verksamhetschefen som är ansvarig för vidta åtgärder vid en avvikelse. Lex Maria-anmälningar är händelser där en patient blivit, eller riskerat att och patient. Dessutom arbetar vi för att bli bättre med återkopplingen så att personalen vet vad deras anmälan gett för resultat och om det blivit några åtgärder, säger Anncatrin Studahl och tilllägger att detta arbete oftast leder till utveckling. Hur är patientsäkerhetskulturen ut i verksamheten? Det varierar. Hos en del finns nog skuld och skuldbeläggande kvar i kulturen på arbetsplatsen, säger Sven Röstlund. Men det håller på att vända. Jag har jobbat i många år och tycker att jag ser en skillnad i synen på avvikelser nu. Tidigare sågs de bara som jobbiga men nu ser många det som en möjlighet att fånga upp misstag och förbättra, säger Elisabeth Klingberg. TEXT: Kristin Lundström få en allvarlig skada. Vid varje fall används en metod som utgår från människa, teknik och organisation och fem frågor bakåt om varför det inträffade för att söka bakomliggande orsak. Exempel på förbättringar som gjorts efter analyser av olika anmälningar inom primärvården är det nya informationskortet Vad var det vi sa. Under analysen i patientsäkerhetsarbetet såg man att informationen ofta brast i samtalet med patienten. Patientsäkerhet och kvalitets- och Arbetsmiljön av stor vikt för patientsäkerheten Patientsäkerhet och arbetsmiljö hänger ihop. En god arbetsmiljö för medarbetarna innebär en säkrare vård för patienterna. Det är för närvarande vår arbetshypotes, säger arbetsmiljöstrateg Kerstin Norman. Hon ser tydliga kopplingar mellan resultaten i medarbetarenkäten och resultaten av patientkulturmätningen. När vi tittar på resultaten i de båda undersökningarna ser vi att ökad arbetsbelastning på arbetsplatsen ökar risken för att man gör fel, berättar Kerstin Norman. Arbetsmiljön viktig Jämför man resultaten av de båda undersökningarna ser man också att på arbetsplatser där personalen upplever sig ha dålig arbetsmiljö har man också oftast dålig patientsäkerhet. En bra arbetsmiljö gör att man presterar bättre, man trivs och gör ett bra jobb. Det leder också till Kerstin Norman att man har ett bättre bemötande mot sina patienter, att man blir mindre stressad och kan jobba på ett bra och patientsäkert sätt, säger Kerstin Norman. Chefens ledarskap och engagemang i dessa frågor samt klimatet i arbetsgruppen är andra faktorer som påverkar patientsäkerheten. Engagerade chefer Vad kan man då göra för att förbättra arbetsmiljön och patientsäkerheten på sin arbetsplats? Nycklarna till en säkrare arbetsmiljö för både medarbetare och patienter är närvarande, engagerade chefer, en lyhörd ledning, kontinuitet i ledarskapet, en god psykosocial arbetsmiljö och tillräckliga resurser. Det framgår av forskning från Göteborgs universitet. Örebro läns landsting utreder nu om man kan koppla ihop medarbetarenkäten och patientkulturmätningen och istället bara skicka ut en enkät till medarbetarna. Det går att få fram gemensamma frågeområden. Och om vi i fortsättningen kan skicka ut en enkät istället för två, sparar vi tid för både chefer och personal. Cheferna kommer bara att behöva göra en handlingsplan och förhoppningsvis svarar medarbetarna i större utsträckning om de bara behöver lägga tid på en enkät istället för två, säger Kerstin Norman. Ger bra underlag Ett systematiskt, integrerat patientsäkerhets- och arbetsmiljöarbete skulle i många fall kunna skapa synergier som kan bidra till effektivitet, helhetssyn och delaktighet. Ett integrerat patientsäkerhets- och arbetsmiljöarbete kan ge ett bra underlag till beslut i frågor som både berör patientsäkerhet och arbetsmiljö, tillägger hon. Ett resultat som tydligt sticker ut i medarbetarenkäten är att många medarbetare upplever en hög arbetsbelastning. Alla vi som jobbar inom Örebro läns landsting måste se att vi har samma arbetsgivare. Vi måste samarbeta och hjälpas åt att arbeta med rätt saker, säger Kerstin Norman. Vem gör vad i vården? Vem som gör vad i vården är en annan fråga som Örebro läns landsting lägger stort fokus på. Det har bland annat lett till att man i somras tog in personal från LoVS för att avlasta vårdpersonalen på USÖ. Den satsningen håller vi på och utvärderar just nu. Resultaten kommer längre fram i höst. Diskussioner pågår även inom Primärvården att se över vem som gör vad i vården, berättar Kerstin Norman. Enligt henne är det viktigt att vi lär oss av goda exempel. Genom att ta del av vad andra har gjort för att uppnå bra resultat kan man komma långt, säger Kerstin Norman. victoria rydergård Patientsäkerhetskultur: Med patientsäkerhetskultur menas de värderingar, attityder och beteenden som påverkar patientsäkerheten på en arbetsplats. En bra patientsäkerhetskultur kännetecknas av att medarbetarna är medvetna om risker och rapporterar avvikelser. Organisationen letar inte syndabockar utan är öppen för att ompröva arbetssätt och metoder för att öka patientsäkerheten.

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett Färre trycksår med en bra arbetsmiljö Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett ett av tre sjukhus i Örebro län Specialistsjukvård Karlskoga lasarett Lindesbergs

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger 0 Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader Ca 10 procent av alla vårdplatser upptas av patienter med VRI Vårdrelaterade infektioner

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Från individ till system - utveckling av synen på patientsäkerhet

Från individ till system - utveckling av synen på patientsäkerhet Från individ till system - utveckling av synen på patientsäkerhet Varför dog den lilla flickan undermålig dokumentation Läkemedel sorterade i bokstavsordning Läkemedel i lika förpackningar...... Många

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Sjukhusdirektör Lena Adolfsson lena.adolfsson@orebroll.se Kvalitets- och utvecklingschef Ing-Marie Larsson ing-marie.larsson@orebroll.se Karlskoga lasarett ett av tre

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Patientsäkerhetsberättelse för Hälsan & Arbetslivet Avseende år 2012 2013-02-11 Per Olevik Medicinskt ledningsansvarig läkare Sammanfattning I Hälsan & Arbetslivets ledningssystem ingår riskbedömningar,

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

Riktlinjer för Avvikelsehantering

Riktlinjer för Avvikelsehantering RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinjer för Avvikelsehantering Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvariga sjuksköterskor Gäller from: 2014-06 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28479/2013-1 1(6) Regionala tillsynsavdelningen Öst Astrid Hessling astrid.hessling@ivo.se Danderyds Sjukhus AB Chefläkaren 182 88 Stockholm Den 1 juni 2013 tog

Läs mer

Arbetsmiljö - Patientsäkerhet

Arbetsmiljö - Patientsäkerhet Arbetsmiljö - Patientsäkerhet Kerstin Norman, Arbetsmiljöstrateg, Ph D Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt patientsäkerhetsarbete Arbetsmiljölagen Medarbetarenkät Bra/god arbetsmiljö Patientsäkerhetslagen

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria Bakgrund Alla vårdgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

- Patientsäkerhetslag - SFS 2010:659. - Överenskommelse mellan staten och SKL - nollvision

- Patientsäkerhetslag - SFS 2010:659. - Överenskommelse mellan staten och SKL - nollvision Patientsäkerhet nationellt - Patientsäkerhetslag - SFS 2010:659 - Överenskommelse mellan staten och SKL - nollvision - Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9 NATIONELL SATSNING FÖR

Läs mer

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04 Ny patientlag 2015 Varför en ny lag? Ökade krav på medbestämmande Ökad rörlighet Ökad tillgång till medicinsk kunskap för patienter Ökat erfarenhetsutbyte om sjukdom och behandlingar mellan patienter Ökad

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28

Patientsäkerhetsberättelse. avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28 Patientsäkerhetsberättelse avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet... 5

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Om du blir anmäld i din yrkesutövning

Information till legitimerade tandhygienister. Om du blir anmäld i din yrkesutövning SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Om du blir anmäld i din yrkesutövning TANDHYG Inledning För patient som behandlats inom hälso- sjukvård och tandvårdens område och som känner sig

Läs mer

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001

Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Inte störst men bäst. Det är vår vision. Förbättringsarbete på Lasarettet i Ystad ISO 9001 Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska

Läs mer

Om SOSFS 2005:28. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet. socialstyrelsen.se/patientsakerhet OM SOSFS 2005:28

Om SOSFS 2005:28. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet. socialstyrelsen.se/patientsakerhet OM SOSFS 2005:28 Om SOSFS 2005:28 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria OH-version mars 2006 Lex Maria Introduktion och bakgrund Föreskrifterna Vilka krav ställs? Allmänna

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland

Kvalitetsbokslut 2014. Ögonkliniken Sörmland Kvalitetsbokslut 2014 Ögonkliniken Sörmland Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 5 Tillgänglighet... 5 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse Sammanfattning Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Det här är patientsäkerhetsberättelsen för

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Patientsäkerhetens dag 2015

Patientsäkerhetens dag 2015 Program Patientsäkerhetens dag 2015 Köping den 15 april Västerås den 16 april Tillsammans gör vi vården säkrare Patientsäkerhetens dag Den 15 och 16 april bjuder vi in alla medarbetare och invånare att

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011

Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 Patientsäkerhetsberättelse för sociala sektorn i Härryda kommun År 2011 2012-02-27 Tina Forsgren, Verksamhetschef Vård och Omsorg Elisabeth Sjöberg, Verksamhetschef Funktionshinder Mallen är framtagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009. Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet. Avvikelsehanteringsrutiner

UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009. Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet. Avvikelsehanteringsrutiner ENHETENS NAMN DATUM UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009 2008-11-21 Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet Enhetens avvikelser ska utgöra en del av det systematiska kvalitets-

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Verksamhetsområde: Närvård Frostviken

Verksamhetsområde: Närvård Frostviken Patientsäkerhetsberättelse 2012 Verksamhetsområde: Närvård Frostviken Version: 3 Ansvarig: Patientsäkerhetsberättelse 2(13) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2012-12-04 Nyutgåva

Läs mer

Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011

Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011 Division Vård och Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2011 2012 02 29 Ylva Larsson Områdeschef Sammanfattning Under 2011 har division vård och omsorg samverkat med andra vårdgivare: Samarbete med framtagande

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Patientnämndens kansli. Verksamhetsplan 2014. Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Patientnämndens kansli Verksamhetsplan 2014 Patientnämnden och Patientnämndens kansli 13OLLPN1166-1 Uppdrag och styrdokument Patientnämnden och dess kansli har ett tydligt och avgränsat

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Styrning av psykiatrisk jourmottagning

Styrning av psykiatrisk jourmottagning www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Styrning av psykiatrisk jourmottagning Örebro läns landsting Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund och revisionsfråga...2

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Sammanfattning Under året har följande åtgärder ökat patientsäkerheten: - Systematiskt förbättring av provsvarshanteringen - Ett gemensamt telefonnummer

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Kvalitetssäkring, rapporter och avvikelser 2011

Kvalitetssäkring, rapporter och avvikelser 2011 Kvalitetssäkring, rapporter och avvikelser 2011 Egenkontroll kvalitetssäkring Palliativa registret Senior Alert Avvikelser fall, läkemedel, Lex Maria Lex Sarah Patientsäkerhetsberättelse Patientnämnden

Läs mer

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna JM/AM 2010-12-23 Rev/10042 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen Rapport 6-10 LANDSTINGET I VÄRMLAND 2010-12-23 2 Erfarenhet och kunskap från avvikelserapporteringen

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Cecilia Söderberg Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Svensk Förening för Vårdhygien Dag Ström - 090421

Svensk Förening för Vårdhygien Dag Ström - 090421 Svensk Förening för Vårdhygien Dag Ström - 090421 Världen förändras och vi med den Svensk sjukvård i världsklass i avseendet medicinska resultat Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Världen förändras

Läs mer

Närståendepolicy Psykiatrin antar utmaningen

Närståendepolicy Psykiatrin antar utmaningen Närståendepolicy Policy för närståendes delaktighet i vuxenpsykiatrisk vård Psykiatrin antar utmaningen Under de senaste tjugofem åren har det pågått ett målmedvetet arbete med att minska den psykiatriska

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri

Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri MOTION 2010-08-23 Motion av Raymond Wigg och Helene Sigfridsson (MP) om resurser för att utveckla en hälsofrämjande psykiatri I Sverige gör vi i allmänhet stor skillnad mellan psykisk och fysisk ohälsa.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård

Riktlinjer för hälso- och sjukvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-22 Beslutad av 1(8) Ninette Hansson Riktlinjer för hälso- och sjukvård Denna riktlinjer

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut?

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld. Nationell tillsyn 2012-2013. Hur ser det ut? Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Nationell tillsyn 2012-2013 - kommunernas, hälso- och sjukvårdens och kvinnojourernas arbete - Hur ser det ut? Ingrid Andersson Inspektionen för vård och

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Lokala analysteam Ökar delaktigheten och förbättrar återkopplingen till medarbetarna samt minskar stressen för chefen.

Lokala analysteam Ökar delaktigheten och förbättrar återkopplingen till medarbetarna samt minskar stressen för chefen. 1 (5) Akutkliniken, Huddinge Lokala analysteam Ökar delaktigheten och förbättrar återkopplingen till medarbetarna samt minskar stressen för chefen. Projektrapport från utbildningen Säkra vården Stockholm

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Rutin hantering av sexuellt överförbar infektion barnmorska Ungdomsmottagningen

Rutin hantering av sexuellt överförbar infektion barnmorska Ungdomsmottagningen Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Olausson Filipsson, gruppledare/kurator, 2013-10-04 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem):

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård

MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård MAS Riktlinje Risk- och avvikelsehantering i kommunal hälso- och sjukvård Risk- och avvikelsehantering Denna riktlinje behandlar endast risker och avvikelser i hälso- och sjukvården och gäller inte andra

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 1(9) PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Karlsborgs kommun 2012 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena von Heideken Karlsborgs kommun, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg 0505-170 00 www.karlsborg.se karlsborg.kommun@karlsborg.se

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Vård- och omsorgsförvaltningen Patientsäkerhetsberättelse 2013 2014-02-17 Sammanställd av medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Perry 1 Organisation för patientsäkerhetsarbetet, patientsäkerhetsberättelse

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Arbetsgrupp Ingrid Ekfeldt Hans Ahrne Kia Karlman Gunnar Hagström Lasse Hellström Inga-Britt Svartholm Monica Ling-Roos

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer