HöstFUM II Bilagor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HöstFUM II Bilagor"

Transkript

1 HöstFUM II Bilagor

2 Innehållsförteckning Bilaga 1: Verksamhetsrevisors årsrapport s. 3 Bilaga 2: Periodrapport HöstFUM I 2014 HöstFUM II 2014 s. 5 Bilaga 3: Proposition Periodplan HöstFUM II VårFUM I 2015 s. 8 Bilaga 4: Proposition Arbetsbeskrivning SHV-delegater till SFSFUM s. 10 Bilaga 5: Proposition Arbetsbeskrivning Näringslivsansvarig s. 11 Bilaga 6: Valberedningens förslag s. 13 Bilaga 7: Information angående eventuell revidering av budget s. 16 2

3 Bilaga 1 VERKSAMHETSREVISORS ÅRSRAPPORT Uppdraget som verksamhetsrevisor har är att kontrollera den verksamhet som Studentkåren bedriver. Kontroll görs i förhållande till hurvida styrelsen och organisationen bedriver verksamheten utifrån organisationens styrdokument och Fullmäktiges beslut. Utöver det är det min uppgift att vara styrelsen behjälplig i stadgetolkningar. Under året har jag läst igenom organisationens samtliga styrelsers protokoll, haft nära dialog med studentkårens presidium samt deltagit på några kårstyrelsemöten. Nedan följer en presentation av de tankar och reflektioner jag gjort. Externa bokningar På VårFUM II 2013 beslutade Fullmäktige att utöka Kårhusgeneralens arvodering med 60%. Detta beslut togs med förutsättningen att arvodesökningen skulle finansieras med vinsten från externa bokningar. På VårFUM I 2014 informerade jag Fullmäktige om att vinsten för de externa bokningarna inte såg så bra ut som de hade hoppats på. Fullmäktige valde att fortsatt satsa på ett utökat uppdrag för Kårhusgeneralen trots att finansieringen såg bristfällig ut. En 60% arvoderingar kostar på ett verksamhets år kr och externa bokningar har uppgått till kr i vinst vilket innebär att det i slutändan saknas kr för att kunna finansiera arvoderingen fullt ut. Trots Fullmäktiges tidigare beslut så råder jag organisationen att ta en strategisk diskussion kring hur arbetet med externa bokningar kan utvecklas för att vi i framtiden inte ska behöva göra osäkra ekonomiska satsningar. IT Sedan VårFUM I 2014 har Studentkåren inte längre haft någon IT- och webbansvarig. Organisationen har sedan länge haft problem med det digitala arbetet. Mail och webb har flertalet krånglat och det blir givetvis ett problem. Trots flera års krångel och uppmaningar om att hitta en lösning så har det flertalet gånger hamnat mellan stolarna, detta beror främst på att styrelsen har en gedigen verksamhetsplan att tänka på. Därför uppmanar jag Fullmäktige till att föra en diskussion om den digitala situationen samt formulera ett tydligt och konkret uppdrag till Kårstyrelsen i syfte med att gå ett steg mot en lösning. Studentrepresentanter Målen gällande studentrepresentanter i verksamhetsplanen är visserligen uppnådda men jag har noterat att det finns återkommande hinder i arbetet. För att Studentkåren ska kunna arbeta med utbildningsbevakning och med tillsättandet av studentrepresentanter krävs förutsättningar. Under flera års tid har det funnits en otydlighet kring hur många platser det finns för studentrepresentanter i olika beslutande organ på högskolan. Detta är något som uppmärksammats flera gånger och diskussioner har inte bara tagits på Institutionsnivå utan också ledningsnivå. Men det har tyvärr inte gett resultat. Jag anser att styrelsen har utfört ett bra arbete utifrån de förutsättningarna som finns. Nu behöver högskolan en spark i rätt riktningen för att vi ska kunna utveckla och förbättra ubildningsbevakningen. Doktorandkommitté I verksamhetsplanen finns ett mål uppsatt om att bilda en doktorandkommitté, detta målet är inte nytt och det är inte första gången som styrelsen inte har kommit i mål. Önskemålet om att bilda en doktorandkommitté för att öka deras inflytande finns också på högskolan via påtryckningar genom FFUN- Forskar- och forskarutbildningsnämnden. Tyvärr så efterfrågar doktoranderna inte själva ett forum i denna form. Och om inte doktoranderna är intresserade så kan styrelsen inte trolla med knäna. Jag föreslår att man låter målet ligga kvar som ett långsiktigt mål och inte baserat på verksamhetsår. Protokollshantering Min uppfattning är att styrelsen i stort följer stadgan. Något som inte är ett stadgebrott som men likväl har med stadgan och protokoll att göra är att det inte är solklart om underutskottens protokoll är i ordning. Det är återkommande felnumreringar på protokoll vilket gör att det är svårt att göra en ordentlig uppföljning. Det är även svårt att se om det saknas protokoll eller ej. En annan problematik med protokollen är att det är otydligt vilka som deltar i mötet som innehar rösträtt, vilka som är ledamöter och därmed ansvariga för de beslut som tas. 3

4 Demokratiprocesser Jag har också reflekterat över hinder i organisationens demokratiprocesser. Det har förekommit brist på kommunikation som ett led i organisationens tillgänglighet och demokrati. Ett tydligt och konkret hinder är att man vid dem senaste valen till Fullmäktige sänt ut fel information till medlemmarna gällande tider för valet. Fel kan alltid inträffa, men när det inte går ut en rättelse till samtliga medlemmar utgör detta ett hinder för en öppen och demokratisk valprocess. Jag önskar att organisationen och valberedningen hädanefter tänker på att förebygga sådana händelser och aktivt arbetar för att bli mer tillgängliga. Ett förslag är att börja med att se om ballotobin som valsystem inte fungerar eller om det handlar om brist i överlämning och därmed okunskap i systemet. Jag föreslår att Fullmäktige efter diskussion ger valberedningen någon form av uppdrag att se över eventuella alternativ för det valsystemet vi har idag. Slutsats Som helhet vill jag påstå att styrelsen har följt såväl organisationens styrdokument som Fullmäktiges beslut. Arbetet med verksamhetsplanen har flutit på bra och något som verkligen utvecklats under året är arbetet med att samla Studentkåren som organisation. Jag ser ingen anledning till att inte ge styrelsen för verksamhetsåret 13/14 ansvarsfrihet på HöstFUM II. Vid pennan Kajsa Sköld Verksamhetsrevisor 13/14 4

5 Bilaga 2 PERIODRAPPORT HÖSTFUM I 2014 HÖSTFUM II 2014 Studentrepresentanter Under perioden har klassbesök genomförts i syfte att rekrytera studentrepresentanter till Högskolans olika råd och nämnder. En arbetsgrupp har även satts samman för att planera en utbildning för studentrepresentanter. Arbetet att uppdatera informationen på Disco har även påbörjats. Kårstyrelsen har tillsammans med underutskotten startat en utbildningsgrupp i syfte att utveckla rekrytering av studentrepresentanter samt ett diskussionsforum för utbildningsbevakning. Vice utbildningsansvarig har även tillsats under perioden. Rekrytering Under perioden har Studentkåren arbetat aktivt med närvaro på campus. Genom monterarbete varannan vecka där aktuella ämnen för studenter diskuterats har Studentkåren försökt uppmärksamma SHVs verksamhet. Kårstyrelsen har numera en stående punkt på dagordningen där monterarbete diskuteras och utvärderas. Under perioden har ett nyhetsbrev skickats ut. Nyhetsbrevets funktion som kommunikationskanal har även diskuterats. Nationellt påverkansarbete Under perioden så har SHV deltagit på SamS-träff i Karlskrona ( (23-26)). SHV representerades genom tre SHV-delegater. Interna funktioner inom organisationen diskuterades och utvecklades, och ett nytt åsiktsdokument författades. Inför Sveriges Förenade Studentkårers Fullmäktigemöte (SFSFUM) som planeras äga rum här i Trollhättan april, så var en representant från SFS kansli på besök hos SHV ( ). SHVs ordförande och SFSFUMs projektledare tog emot SFS-representanten och guidade hen runt i Högskolan Västs lokaler, Folkets Hus, Innovatum, Fallen m.m. SFS-representanten har rapporterat tillbaka ett positivt besked till SFS styrelse och kansli. Fortsatt arbete med SFSFUM har även fortsatts i form av projektgruppsutformning. SHV har deltagit på ett SFS-medlemsmöte ( (17-18)). SHV representerades genom två SHVdelegater. Under mötet diskuterades en ambition från SFS styrelse att göra SFSFUM mer politiskt än semantiskt (ett fokusskifte från dokumentationsförfattning till politisk riktning), och kampanjen #nejtillstudieavgifter presenterades. I enlighet med det sistnämnda har SHV ställt sig bakom en debattartikel om principen avgiftsfri högre utbildning som är författad av Stockholm Universitets Studentkår (SuS). Utöver detta så nätverkade SHV med andra studentkårer i syfte att stärka sitt inflytande under SFSFUM och för att skapa nya kontakter för framtida erfarenhetsutbyte. Hälsokampanj Under perioden har stormötet beslutat om en vecka för Hälsoveckan (vecka 7, 2015). Kårstyrelsen har satt samman en arbetsgrupp som kommer planera en av dagarna under hälsoveckan. Diskussioner har förts med Centrum för hållbar utveckling angående Högskolan Västs eventuella medverkan. 5

6 Pedagogisk utveckling Arbetet med pedagogisk utveckling hos föreläsare/lärare på Högskolan Väst fortlöper primärt i mötesgruppen kvalitetssystem grundutbildning där SHVs ordförande sitter som studentrepresentant. Kårstyrelsen har medvetet avvaktat med tillsättning av arbetsgrupp då information inväntas från Högskolan Väst. Organisation Ledningsgruppen har hjälpt intresseutskottet Studenternas Idrottssällskap i Trollhättan (SIST) med sin uppstart, och de har nu kommit igång med sin verksamhet. Även intresseutskottet Högskolan Västs Mekaniska Förening (HVMF) har assisterats i sitt uppstartande av ledningsgruppen, och även de har börjat med verksamheten. Under perioden har Kårstyrelsen i samarbete med Korta vägen startat upp projektet Språkcafét. Arbetsmiljö Under perioden har ett aktivt arbete för att förbättra IT-miljön pågått. En kårstyrelsebaserad arbetsgrupp har tillsatts, och har tillsammans med SHVs ordförande och kommunikatör haft ett antal möten med Högskolan Västs IT-avdelning där IT-miljön diskuterats. Beslut har sedan fattats om att förlägga en större administrativ del av SHVs IT-miljö hos Högskolan Västs IT-avdelning. De erbjuder att upprätta servermiljöer inklusive drift, service m.m. åt SHV, och i ett långsiktigt perspektiv kommer en integreringsprocess leda till en väl fungerande IT-miljö där det dessutom kommer kunna erbjudas underutskotten enklare hemsidelösningar. Ett första projekt med en (1) server till den högprioriterade hemsidan har startats, och SHVs kommunikatör har beviljats en ökning av arbetstimmar för just hemsideutvecklingen. Utöver detta så har även nya datorer köpts in och installerats åt SHVs kontorspersonal. Kårhuset Under perioden har ett antal externa bokningar genomförts och arbetet med uthyrningarna har fortskridit, fyra stycken större bokningar samt en återkommande varje vecka. För att förbättra möjligheterna att utnyttja konferenslokalerna för bokningar har en arbetsgrupp för detta tillsatts och arbetet har påbörjats. Kårhusgeneralen har deltagit under stormöten och diskuterat både kortsiktiga och långsiktiga planer för kårhusets utveckling tillsammans med Studentkårens aktiva. Under perioden har även en KANON-utbildning genomförts för aktiva studenter, ca 25 stycken blev godkända. Kontorsmiljön har även förbättrats med en ny soffa i de allmänna utrymmena. Inslussningen Under perioden har deltagare och funktionärer fått chansen att utvärdera Inslussningen 2014 genom en webbaserad enkät samt utvärdering inom utskotten. Utvärderingen avslutades under ett stormöte dit, utöver utskottens presidium, även SlussKommittén och Überphaddrarna var inbjudna. Utvärderingen har under perioden också sammanställts för att finnas tillhands för nästkommande SlussKommitté. 6

7 Näringsliv Under perioden har en projekt- samt styrgrupp tillsatts för InWest. Tillsammans med styrgruppen har arbetssätt och fokusområden bestämts. Under perioden har också inbjudningar skickats ut till företag runt om i regionen och registreringen har öppnats. Kårstyrelsen har upprätthållit avtalet med Lipz genom en förfest i DeCore. Pedagogiska priset Under perioden har SHV delat ut pedagogiska priset till Leif Berndtsson, universitetslektor i företagsekonomi. Studentbostäder Under perioden har en bostadsöversikt genomförts, i syfte att kartlägga nuvarande bostadssituation ur ett studentperspektiv. Utifrån detta underlag skall en arbetsgrupp tillsättas för att planera inför framförallt nästa hösttermin (HT15). 7

8 Bilaga 3 PROPOSITION: PERIODPLAN HÖSTFUM II 2014 VÅRFUM I 2015 Studentrepresentanter Under perioden skall arbetet kring rekryterig av studentrepresentanter fortlöpa. Detta genom klassbesök och monter i Högskolans lokaler. Utskotten skall inkluderas i detta arbete via den utbildningsgrupp som har startats. Utbildning utav studentrepresentanter skall även genomföras. Rekrytering Kårstyrelsen skall under perioden fortsätta verka för att rekrytera nya medlemmar och återrekrytera gamla medlemmar. Detta skall göras genom att ha en fortsatt närvaro i Högskolans lokaler samt ett aktivt arbete för att bredda variationen av arrangemang i kårhuset. Arbetet skall ha rekryteringsstrategin som grund. Mini-Inslussningen Under perioden skall Mini-Inslussningen planeras, genomföras och utvärderas. Näringslivsansvarig skall tillsätta en projektgrupp som skall arbeta mot att anordna aktiviteter för att tilltala samtliga studenter vid Högskolan Väst. Organisation Arbetet med IT-miljön skall fortskrida med målet att hitta en permanent lösning. En arbetsgrupp tillsatt av kårstyrelsen skall under tiden arbeta med att se över loggar och serverdokumentation, för att skapa ett underlag för IT-ansvarig. Under perioden skall arbetet med uppstruktureringen av studentkårens dokumentation påbörjas. Doktorandkommitté Arbetet kring att starta upp en doktorandkommitté skall fortsätta. Genom samarbete med Högskolan Väst skall information om Studentkårens verksamhet nå samtliga doktorander, varpå intresserade doktorander kan utgöra en grund för doktorandkommittén. Kårhuset Under perioden skall Kårhusgeneralen tillsätta en arbetsgrupp för att slutföra Gasquenprojektet. En städdag skall planeras och genomföras och ett antal externa bokningar skall hållas och arbetet med uthyrningarna skall fortskrida. Näringsliv Under perioden skall planeringsarbetet inför InWest slutföras. Under december månad skall en julkalender anordnas. En överlämning av posten näringslivsansvarig skall genomföras, med fokus på att de då pågående projekten Mini-Inslussningen och InWest ej blir lidande. Studenters vardag Under perioden skall ett samarbete inledas med övriga kårer inom Västra Götalandsregionen i syfte att gemensamt arbeta för att Västtrafik skall införa studentrabatter. Bostäder Under perioden skall ett bredare arbete med studentbostäder påbörjas, detta genom att kårordförande skall tillsätta en arbetsgrupp. Arbetet skall innehålla en rad moment som alla syftar till att skapa en tryggare bostadssituation för studenterna. Bland annat skall möjligheten att förmedla andrahandsbostäder undersökas, och en skarpare dialog med Eidar (och andra lokalt etablerade 8

9 bostadsbolag) angående byggandet av fler studentlägenheter skall inledas. Dessutom, eftersom ett flertal bostadsbolag har höjt hyrorna under de senaste åren, så skall möjligheten att stoppa denna ekonomiskt negativa hyresutveckling undersökas. Hälsopromotion Under perioden skall kårstyrelsen tillsammans med studenthälsan planera och samla data till en undersökning om studenters fysiska och psykiska hälsa. Kårstyrelsen skall även delta under hälsoveckan. Nationellt påverkansarbete Under perioden skall kårstyrelsen fortsätta sitt nationella påverkansarbete genom Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) och Samverkande Studenter (SamS). Kårstyrelsen skall även fortsätta sitt nätverkande bland andra studentkårer för att stärka sin röst inom SFSFUM. Pedagogisk utveckling Under perioden skall kårstyrelsen fortsätta arbetet med pedagogiskt utveckling. Förutom att driva frågan inom nämnder och styrelser så skall studenternas rättigheter till adekvat undervisning uppmärksammas genom exempelvis monterarbete och/eller medialt arbete. 9

10 Bilaga 4 ARBETSBESKRIVNING SHV-DELEGATER TILL SFSFUM Senast fastställd: Syfte SHV-delegatens syfte är att representera SHV i forum för nationellt studentpolitiskt påverkansarbete. De två huvudsakliga forumen för detta sådant arbete är Samverkande studenter (SamS) och Sveriges förenade Studentkårer fullmäktigemöte (SFSFUM) Sveriges Förenade Studentkårers fullmäktigemöte (SFSFUM) och de träffar som anordnas av Samverkande Studenter (SamS-träffar). SFS är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges Högskolor och Universitet, och utgör den politiskt starkaste rösten inom studentsverige. SHV är medlem i grupperingen SamS, som är en sammanslutning av små och medelstora studentkårer inom SFS och som gemensamt driver frågor under SFSFUM. Det är delegatens uppgift att vid dessa sammanträden runt om i studentsverige representera SHVs intressen och åsikter. Arbetsuppgifter Delegaten skall representera SHV vid: SamS Åsiktsstämma SamSFörFUM SamSFörträff SFSFUM SamS-träffar Befogenheter Som SHV-delegat skall man representera utefter: SHVs fullmäktigebeslut och fastställda styrdokument Styrdokument Fullmäktigebeslut Kårstyrelsebeslut Delegationens samlade åsikter I ämnen som inte har behandlats av de tre fyra överstående ovanstående punkterna har delegaten befogenhet att tolka frågan med SHVs övriga intressen och åsikter i åtanke och därefter ta ställning 10

11 Bilaga 5 ARBETSBESKRIVNING NÄRINGSLIVSANSVARIG Senast fastställd: Är Studentkåren vid Högskolan Västs Projektledare för InWest Projektledare för Inslussningen Projektledare för Lilla Karriärsdagen Projektledare för Mini-Inslussningen Kontaktperson gentemot näringslivet Ansvarsområden och uppgifter InWest Agera Är sammankallande person till möten med InWest styrgrupp. Rekryterar studenter till InWests projektgrupp samt agera är sammankallande person för denna grupp. Är ansvarig Ansvarar för en aktiv vidareutveckling av InWest Ansvarar för dokumentation och utvärdering av InWest Inslussningen Ansvarar för att skapa en projektgrupp (SlussKommittén) som sedan skall arbeta inför och under Inslussningen. Skall Samordnar arbetet kring Inslussningen men se till så att det mesta arbetet och ansvarar för att den större delen av arbetet som sker kring Inslussningen görs ideellt. Ansvarar för dokumentation och utvärdering av Inslussningen Lilla Karriärsdagen Ansvarar för genomförandet av Lilla Karriärsdagen. Ansvarar för dokumentation och utvärdering av Lilla Karriärsdagen. Mini-Inslussningen Ansvarar för att skapa en projektgrupp som sedan skall arbeta inför och under Mini- Inslussningen. Skall Samordnar arbetet kring Mini-Inslussningen men se till så att det mesta arbetet och ansvarar för att den större delen av arbetet som sker kring Mini-Inslussningen görs ideellt. Ansvarar för dokumentation och utvärdering av Mini-Inslussningen Verksamhet 11

12 Skall hålla ordning på de student- och kårrabatter som finns samt uppsöka potentiella sponsorer och/eller rabatter. Organiserar befintliga student- och kårrabatter samt ansvarar för att uppsöka potentiella sponsorer och/eller rabatter. Upprättar avtal för samarbeten samt sponsring och förhandlar fram dessa i samråd med kårstyrelsen. Ansvarar för att gemensamma mötesplatser för studentkår, studenter och näringsliv skapas i enlighet med verksamhetsplanen. Nätverk Näringslivsansvarig skall aktivt nätverka och delta i forum som kan ligga i studenternas intressen. Näringslivsansvarig skall delta i följande nätverk och föreningars möten: Projektgruppen för attraktiv studentstad Trollhättan Minälvs medlemsmöten 12

13 Bilaga 6 Valberedningens förslag Förslag till Näringslivsansvarig våren 2015 Valberedningen har pratat med sittande Näringslivsansvarig för att få en djupare bild av uppdraget och vad denne tycker har varit viktigt under året. Vi har också talat med delar av ledningsgruppen för att få en bild av vad som behövs i gruppen för att det fortsatt ska bli en ledningsgrupp med goda förutsättningar för samarbete och trivsel. Redan i vår utlysning ville vi vara tydliga med vad vi sökte och berättade kort vad uppdraget innebär samt vilka egenskaper och förmågor vi sökte efter. I processen har vi letat efter en kandidat med erfarenhet och intresse för projektledning, ledarskaps- och samarbetsförmåga samt en social utåtriktad karaktär då detta krävs i kontakten med olika aktörer. Vi har tittat efter huruvida kandidaten strukturerar sitt arbete och förmågan att arbeta mot uppsatta mål. Det viktigaste för oss har varit att hitta någon som kan hålla skeppet på rätt kurs snarare än någon med stora förändringsambitioner då uppdraget kommer att vara på ett halvt verksamhetsår och en ny näringslivsansvarig ska väljas på Vår FUM II. Valberedningen har med detta som bakgrund valt att förorda Johan Axelsson. Johan läser till lärare och har under åren varit mycket engagerad inom studentkåren. Johan har suttit med i SlussK och för närvarande sitter han som vice projektledare för InWest. Genom detta har han en god kunskap om de största projekten som Näringslivansvarig ansvarar för. Vi ser även att InWest som projekt kommer ha nytta av att någon som varit med i startprocessen tar över projektledningen. På intervjun pratade Johan mycket om vikten av att kunna balansera kontakten med företagen och kontakten med studenterna. I och med detta ser vi att Johan är medveten om Näringlivsansvarigs roll i organisationen. Vi tror att Johans lugn tillsammans med hans pedagogiska och sociala kompetens kommer att komplettera ledningsgruppen samtidigt som han kommer att kunna hantera de externa kontakterna på ett professionellt tillvägagångssätt. Förslag till Ledamöter och Suppleanter våren 2015 I processen med att valbereda ledamöter och suppleanter till Kårstyrelsen har valberedningen talat med delar av ledningsgruppen för att få en bild över vad som eventuellt saknas i styrelsen. Vi har sökt efter individer som har intresse och engagemang för organisationen, såväl organisatoriskt som politiskt. Vi har även sökt efter individer med utbildningsbakgrund inom beteendevetenskap, Data/IT, Teknik och ingenjörsvetenskap då vi har till uppgift att se till att Kårstyrelsen är representativ gentemot studentgruppen på Högskolan Väst. Utöver detta har vi följt de riktlinjer valberedningen har gällande jämn könsfördelning i organisationen. Det ledningsgruppen nämnt som önskemål för ledamöter och suppleanter är att det finns individer med IT-kunskap och intresse samt ett engagemang för bostadspolitiskafrågor. Dessa önskemål grundar sig i de arbetsgrupper som Kårstyrelsen tillsatt samt vilka planer de har för resterande del av verksamhets året. Med detta som bakgrund har valberedningen valt att förorda Matilda Engelbrektson till ledamot. Matilda är en positiv och energisk ekonomstudent. Med god erfarenhet om organisationen och ett halvår i Kårstyrelsen har hon visat ett driv som vi borde behålla ytterligare ett halvår. Med god självinsikt beskriver hon sig själv, hennes utmaningar och framgångar. Hennes intresseområde är hälsa. Matilda vill anordna ett studentlopp och utveckla hälsoveckan ytterligare. Det glädjer valberedningen att det finns ett intresse på området för att vi ska kunna nå 13

14 visionen om att bredda organisationens verksamhet till något för alla studenter. Jennie Lundin till ledamot. Jennie började studera till Personalvetare nu i höstas. Jennie har tidigare erfarenhet från Studentkårsarbete även om det inte är vid vår Studentkår. Med Jennies erfarenhet av andra lärosäten både nationellt och internationellt tror vi att hon kan bidra med nya perspektiv på verksamheten. Jennie är en idérik person med ett genuint intresse för uppdraget. Hennes främsta intresseområde är integrationen av internationella studenter, även om intresset för organisationsfrågor alltid finns där i bakgrunden. Kristoffer Everlund till ledamot. Kristoffer läser sista året på Personalvetarprogrammet. Med sitt stora engagemang i studentkåren de senaste åren så vill han fortsatt utvecklas i organisationen. Under ett år har han suttit i Kårstyrelsen där han känner att han hör hemma. Det stora intresseområdet för Kristoffer är rekrytering av medlemmar men i synnerhet att engagera de befintliga. Kristoffer är en viljestark och aktiv följare som inte är rädd att ta den ledande rollen om situationen kräver det. Oskar Andersson till ledamot. Oskar läser systemutveckling och har under alla sina studieår varit aktiv i organisationen men känner att han inte är klar med sitt arbete. Han har ett stort intresse för de interna frågorna och hur organisationen fortsatt kan arbeta för att bli en helhet. Oskar är en trygg person som är öppen och välkomnande i sitt förhållningssätt. Med hans förmåga att vända på alla tänkbara stenar innan man väljer rätt så ser valberedningen Oskar som ett bra val till Ledamot. Johan Hansson Carlberg till suppleant. Johan är lugnet själv. Med ett intresse för studentkulturen och IT-frågor så är det självklart för valberedningen att han ska få möjlighet att sitta ytterligare ett år i Kårstyrelsen. Vi tror att hans intresseområden, lugn och välvilja kommer att avlasta styrelsen under stress och fortsatt vara behjälplig i IT-frågor. Jimmie Eklund till suppleant. Jimmie har en gedigen erfarenhet inom den ideella sektorn och ett brinnande intresse för folkrörelsen i allmänhet. Jimmie är en normmedveten idéspruta som vill arbeta för att bredda organisationens aktiviteter och bli än mer tillgänglig gentemot studenterna. Valberedningen tror att Jimmie har viktiga erfarenheter och perspektiv som kommer vara till stor nytta för Kårstyrelsen. Med de ovan nämnda och de som redan sitter i Kårstyrelsen kommer vi att få en lugn, energisk, trygg, hängiven, normmedveten och idérik styrelse. Det kommer att finnas en bredd vad det gäller intresseområden och erfarenhet som kan bidra till intressanta diskussioner. Vi är helt övertygade om att denna grupp även kommer att komplettera varandra socialt vilket bidrar till en god stämning och jämlikhet i gruppen. Valberedningen ser att deras förslag på ledamöter och suppleanter tillsammans med sittande kårstyrelse kommer att ha förmågan att utveckla och genomföra kårstyrelsens arbete med bravur under våren Förslag till SHV-delegater I processen gällande att bereda kandidaterna till positionen som SHV-delegat har vi tittat på ett antal olika egenskaper och förutsättningar. Vi har tittat efter det politiska intresset och erfarenheten inom området. Som SHV-delegat är det till stor fördel om man är social, drivande och samarbetsvillig. Vi gav även samtliga kandidater i uppgift att motionera på gamla propositioner och argumentera för sitt förslag. Genom denna uppgift kunde vi se huruvida kandidaterna hade argumentationsförmåga och hur de framförde sitt budskap, såväl skriftligen som muntligt. Vi har fokuserat på att hitta en grupp som fungerar tillsammans både socialt och kompetensmässigt. Valberedningen har också valt att förorda tre 14

15 delegater. Då vi inte vet hur mandatfördelningen ser ut ännu vill vi inte riskera att peta ut någon efter de blivit valda. Vi kommer därför även att yrka på att Kårstyrelsen får mandatet att välja en fjärde delegat om så behövs eller önskas. Med detta som bakgrund har valberedningen valt att förorda Martin Högberg. Martin är från början Lärarstuderande och sitter nu som ordförande för Studentkåren. Under förra året var Martin SHV-delegat och vill nu fortsätta att vara en del i det arbetet. Med Martins pedagogiska och retoriska förmåga samt hans goda kännedom om uppdraget och SFS kommer han bidra med trygghet till gruppen. Han har genom sitt uppdrag som ordförande god kontakt med andra studentkårer och regelbunden kontakt med SFS. Valberedningen tror att det är viktigt med denna förankring för både gruppen och vår organisation. Josefine Myrberg. Josefine läser Socialpsykiatrisk vård och har en gedigen erfarenhet av politiska sammanhang. Under Hösten deltog hon på Samverkande Studenters- SamS, års- och åsiktsstämma, där hon fick mersmak av det studentpolitska sammanhanget. Valberedningen upplever Josefine som trygg och rakryggad. Med hennes egenskaper och erfarenheter så ser vi att Josefine kan bidra med kompetens och vidareutveckling i SHVs påverkansarbete. Tom-Jakob Röker, Tom-Jakob läser Internationella programmet för politik och ekonomi. Som internationell student tror valberedningen att han kan komma med nyttiga synvinklar såväl inom gruppen som på de stämmor och möten som delegaterna kommer att delta på. Valberedningen upplever Tom-Jakob som nyfiken, driven och engagerad. Med de ovan nämnda som SHV-delegater tror valberedningen att det kommer bli en grupp som kompletterar varandra erfarenhetsmässigt. Det kommer bli en delegation med stort engagemang och driv. Tillsammans tror vi att de kommer bli en trygg grupp med goda förutsättningar att driva politiskt påverkansarbete på den nationella arenan. 15

16 Bilaga 7 Information angående eventuell revidering av budget Regeringen föreslår att nedsättningen av de sociala avgifterna för personer som inte fyllt 26 år skall försvinna. Denna höjning från dagens 15,49% till 31,42% kommer enligt förslaget att ske i två etapper, dvs under 2015 höjas till 23,44% för att 2016 vara på nivån 31,42%. Om ovanstående förlag går igenom så kommer vår budget gällande personal inte att hållas. Jag har gjort en snabb uträkning på skillnaden som presenteras nedan; Totala resultatet enligt budget -42,1 Om ovanstående går igenom - totala resultatet -74,5 Personalkostanden i budget går från 1 310,6 till 1 339,1 för SHV och för DeCore från 113,7 till 117,7 /Susanne 16

PROPOSITIONER HÖSTFUM II

PROPOSITIONER HÖSTFUM II PROPOSITIONER HÖSTFUM II 1 PROPOSITION PERIODPLAN HÖSTFUM2-VÅRFUM1 13/14 Studentrepresentanter Under perioden skall kartläggningen av de olika instutitionernas arbetssätt när det gäller studetrepresentanter

Läs mer

HöstFUM II. 2012-11-27 Bilagor

HöstFUM II. 2012-11-27 Bilagor HöstFUM II 2012-11-27 Bilagor Innehållsförteckning Bilaga 1: Periodrapport HöstFUM I 2013 HöstFUM II 2013 s. 3 Bilaga 2: Proposition Periodplan HöstFUM II 2013 - VårFUM I 2014 s. 4 Bilaga 3: Proposition

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Studentkåren i Skövde Antaget av SiS 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20

Läs mer

Fastställd av årsmötet Verksamhetsplan 2015/2016

Fastställd av årsmötet Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av årsmötet 0 Verksamhetsplan 0/0 Fastställd av årsmötet 0 0 0 0 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter upp fokusområden för kommande verksamhetsår. Det

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015

Verksamhetsplan 2014/2015 Verksamhetsplan 2014/2015 1 Verksamhetsplanen är ett styrdokument för Linnéstudenternas arbete och lyfter ut fokusområden för kommande verksamhetsår. Det finns frågor som Linnéstudenterna prioriterar utöver

Läs mer

Sveriges förenade studentkårer 2014/2015

Sveriges förenade studentkårer 2014/2015 Sveriges förenade studentkårer 2014/2015 SFS är den nationella studentorganisationen i Sverige och den samlade studentrösten, som driver alla de gemensamma frågor som rör studenter på det nationella och

Läs mer

VårFUM II 2015. Bilagor

VårFUM II 2015. Bilagor VårFUM II 2015 Bilagor 1 INNEHÅLL Bilaga 1 Periodrapport VårFUM I 2015 VårFUM II 2015 Bilaga 2 Utkast till Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2014/2015 Bilaga 3 Budgetrevidering Bilaga 4 Verksamhetsplan

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde

Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Reglemente för Sektioner Arbetsbeskrivning för sektioner vid Studentkåren i Skövde Antagna av SiS Fullmäktige 2008-11-11 Reviderat av SiS Fullmäktige 2009-02-05 Reviderade av SiS Fullmäktige 2012-02-02

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Kårstyrelsens arbetsbeskrivning

Kårstyrelsens arbetsbeskrivning Kårstyrelsens arbetsbeskrivning Kårstyrelsen Kårstyrelsen är s operativa organ och har ansvar främst för att verkställa verksamhetsplanen. Kårstyrelsen: har det operativa ansvaret för organisationen representerar

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av fullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka fullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks måldokument som grund och aktuella fokusområden.

Läs mer

Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX

Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX Arbetsordning för SAUS Fastslagen av kårstyrelsen XX XX XX 1 Innehåll Arbetsordning för SAUS... 3 Ansvarsområde... 3 Arbetsfördelning... 4 Delegationsordning... 4 Instruktion för ledamot... 5 Det åligger

Läs mer

Kommunikationsplan 13/14

Kommunikationsplan 13/14 Kommunikationsplan 13/14 Chalmers Studentkår är dess medlemmar. I enlighet med Chalmers Studentkårs verksamhetsidé innefattar Chalmers Studentkårs kärnverksamhet med utbildningsfrågor, sociala frågor och

Läs mer

HöstFUM I 2014-10-15 Bilagor

HöstFUM I 2014-10-15 Bilagor HöstFUM I 2014-10-15 Bilagor 1 INNEHÅLL 1. Studentledamöter 14/15 s. 3 2. Utskottsledamöter 14/15 s. 4 3. Årsberättelse 13/14 s. 5-16 4. Verksamhetsrevisorns revisionsberättelse 13/14 s. 17-18 5. Periodrapport

Läs mer

Antaget av Fullmäktige [Välj datum]

Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av Fullmäktige [Välj datum] Innehåll Innehåll... 2 Kapitel 1: Allmänt... 3 Kapitel 2: Presidiet... 4 Kapitel 3: Kårordförande... 5 Kapitel 4: Vice Kårordförande...

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015/2016

Verksamhetsplan för 2015/2016 2015-05-25 Fastställd på SSCO studentråd 2015-07-30 Reviderad enligt beslut av SSCO studentråd Verksamhetsplan för 2015/2016 SSCO:s vision Stockholm ska vara den ledande studentstaden i Sverige och en

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12 Stadgar Technology Management Studenterna Antagna 2014-02-12 1 Förening Technology Management Studenterna (TMS) är en ideell förening som drivs utan vinstsyften. 2 Syfte Föreningens syfte är att tillvarata

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet.

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet. Bilaga 4e Datum: 2012-01-12 Plats: Halda, Visionen 1. Mötets öppnande valdes till mötesordförande och öppnade mötet. 2. Val av justeringsperson valdes till justeringsperson. 3. Adjungeringar 4. Föredragningslista

Läs mer

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument

Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument Kristianstad Studentkår Arbetsordning och instruktioner för styrelsen Arbetsdokument 1 Innehåll Arbetsordning för styrelsen på Kristianstad Studentkår... 3 Instruktion för ledamot... 6 Instruktion för

Läs mer

PROPOSITIONER. VårFUM II (Del 1) När: 6 maj kl. 16:00 Var: Polhemssalen. VårFUM II (Del 2) När: 13 maj kl. 16:00 Var: Polhemssalen

PROPOSITIONER. VårFUM II (Del 1) När: 6 maj kl. 16:00 Var: Polhemssalen. VårFUM II (Del 2) När: 13 maj kl. 16:00 Var: Polhemssalen PROPOSITIONER VårFUM II (Del 1) När: 6 maj kl. 16:00 Var: Polhemssalen VårFUM II (Del 2) När: 13 maj kl. 16:00 Var: Polhemssalen 1 Innehållsförteckning PROPOSITION VERKSAMGETSPLAN 15/16... 3 PROPOSITION

Läs mer

SRS:s Interna kommunikationsplan;

SRS:s Interna kommunikationsplan; SRS:s Interna kommunikationsplan; 2014-2016 Innehåll Introduktion och bakgrund... 2 Syfte och mål... 2 Kommunikativa behov och ageranden... 3 Information om styrelsen beslut... 3 Information om styrelsens

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

EKEN Verksamhetsförordring

EKEN Verksamhetsförordring EKEN Verksamhetsförordring Innehållsförteckning Syfte och struktur... 3 Syfte verksamhetsförordning... 3 Struktur och stadgar... 3 Program som ingår under EKEN... 4 Styrelse... 5 Krav på kårmedlemskap...

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Styrdokument för KårsOrdet

Styrdokument för KårsOrdet Styrdokument för KårsOrdet Studentkårens tidning för studenter vid Högskolan i Jönköping Reviderat 120217 Reviderat 140319 0 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Förord... 2 1.3

Läs mer

Lokala regler för studentrepresentation

Lokala regler för studentrepresentation Beslutsdatum: 2017-02-20 Dnr: 2017/1156-1.1 Regeldokument Lokala regler för studentrepresentation Beslutat av Rektor Gäller från 2017-02-20 1 (4) Bakgrund Dokumentet har tagits fram gemensamt av studentkåren

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Delmål 1: Att implementera den struktur för studentinflytande på programnivå som kårstyrelsen under tidigare år upprättat

Delmål 1: Att implementera den struktur för studentinflytande på programnivå som kårstyrelsen under tidigare år upprättat Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplanen hanterar studentkårens utbildningspolitiska arbete och hanterar därför inte löpande verksamhet eller verksamhet som definieras av stadgan. Studentinflytande Studenterna

Läs mer

Sammanställning beslut sen förra medlemsmötet ( 26:e November).

Sammanställning beslut sen förra medlemsmötet ( 26:e November). Bilaga 3. Syftet med denna punkt är att medlemmarna och medlemsmötet ska ha en möjlighet att under pågående verksamhetsår granska och kommentera verksamheten, istället för enbart efter detsamma i samband

Läs mer

Inrättande av en Kåruppförande Kod för Kårens arvoderade och anställda

Inrättande av en Kåruppförande Kod för Kårens arvoderade och anställda 1 (5) Inrättande av en Kåruppförande Kod för Kårens arvoderade och anställda 1 Inledning Studentkåren Malmö har funnits som en sammanslutning av studerande vid Malmö Högskola sen 2001. Organisationen är

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer

Proposition 1: Stadgea ndringar

Proposition 1: Stadgea ndringar Proposition 1: Stadgea ndringar P 1-1 Andra dokument Rindi har en hel del andra dokument än bara stadgarna som styr hur Rindi ska arbeta. Dessa dokuments kraft har dock aldrig definierats eller ens tillkännagivits

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14

4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Avsändare: Datum: Kårstyrelsen 2013-09-09 4.4 Fastställande av konkretiserad verksamhetsplan 2013/14 Kårstyrelsen föreslår fullmäktige: att anta den konkretiserade verksamhetsplanen för verksamhetsåret

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

PROPOSITIONER HÖSTFUM 1

PROPOSITIONER HÖSTFUM 1 PROPOSITIONER HÖSTFUM 1 1 2014-10-15 Proposition 1 Åsiktsdokumentet Proposition 2 Stadga Proposition 3 Stadgebilaga Proposition 4 Periodplan Proposition 5 Revidering av budget PROPOSITION 1 ÅSIKTSDOKUMENTET

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA STUDENTKÅREN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET. Föreningshandbok Utbildningsvetenskapliga studentkåren vid Göteborgs universitet (SLUG) är en studentkår med ca 5000 medlemmar. Inom SLUG finns det föreningar vars övergripande syfte är att förgylla SLUG studenters studiesociala

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF Sid 1(10) Verksamhetsplan 20 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF-05 6.4 Sid 2(10) INTRODUKTION Tekniska Högskolans studentkårs verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse styrit 2011/2012 Förord Verksamhetsåret 2011/2012 var ett spännande år att sitta i styrelsen. Chalmers Studentkår centralt förde flera viktiga debatter om bl.a. sektionernas dispositionsavtal,

Läs mer

SFS Fullmäktiges Arbetsordning

SFS Fullmäktiges Arbetsordning Handläggare: Jenny Andersson Datum: 2014-06-23 Dnr: O11-5/1415 SFS Fullmäktiges Arbetsordning 1. Mötesordning SFS fullmäktige hålls i olika typer av forum. Det forum där formella beslut fattas benämns

Läs mer

2014-2015. Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro.

2014-2015. Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro. 2014-2015 Med en stark enad röst för Göteborgs studenter påverkar GFS ständigt studiesociala frågor för en bättre tillvaro. Vad är GFS? Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) bildades 1929 av studentkårerna

Läs mer

Bilaga till budget 1 (underlag)... 8 Bilaga till budget 2 (Följebrev)... 12 Bilaga till budget 3 (arbetsbeskrivning kommunikatör)...

Bilaga till budget 1 (underlag)... 8 Bilaga till budget 2 (Följebrev)... 12 Bilaga till budget 3 (arbetsbeskrivning kommunikatör)... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Proposition medlemsavgifter 14/15... 2 Proposition Verksamhetsplan 14/15... 3 Proposition Periodplan VårFum II- HöstFum I 2014... 6 Proposition Budget 14/15... 7 Bilaga till budget

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål

UTSKOTTSVERKSAMHET. Verksamhetsplan Eventutskottet 2014-09-27. Verksamhetsbeskrivning. Syfte och mål UTSKOTTSVERKSAMHET Verksamhetsbeskrivning skapar möjligheter för studenter att engagera sig inom diverse projekt, internt för aktiva samt externt för medlemmar, och bidrar till personlig utveckling genom

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida

Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Plusgiro Bankgiro E-post Hemsida 1 (8) 2 (8) Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek. Verksamhetsplanen tas fram med LinTeks mål- och visionsdokument som grund.

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 ORDFÖRANDE Internt Ordförande skall kalla till samt

Läs mer

Verksamhetsplan 2016/2017

Verksamhetsplan 2016/2017 Verksamhetsplan 2016/2017 Studentsektionen Sesam Verksamhetsplan 2016/2017 Verksamhetsplanen är utarbetad utifrån den verksamhetsplan som Örebro studentkår har gällande hela organisationen i upplägg och

Läs mer

SFS Fullmäktiges Arbetsordning

SFS Fullmäktiges Arbetsordning Handläggare: Tove Ahlsten Datum: 2015-05-20 Dnr: O11-14/1415 SFS Fullmäktiges Arbetsordning 1. Mötesordning... 2 1.1 Plenum... 2 1.1.1 Talarlista... 2 1.1.2 Replik... 2 1.1.3 Ordningsfråga... 2 1.1.4 Streck

Läs mer

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR ARBETSBESKRIVNINGAR Kårhuset Lund, 12 december 2015 Presidiet Presidiet sköter den dagliga ledningen av Teknologkåren. Vidare ska Presidiet kontinuerligt utvärdera och planera Teknologkårens verksamhet

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Demokratihandboken. Förbundsvalberedning och avdelningsvalberedningar. Beslutad av förbundsstyrelsen i april 2015.

Demokratihandboken. Förbundsvalberedning och avdelningsvalberedningar. Beslutad av förbundsstyrelsen i april 2015. Demokratihandboken Förbundsvalberedning och avdelningsvalberedningar Beslutad av förbundsstyrelsen i april 2015. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Så ser förbundsstyrelsens och avdelningsstyrelsens

Läs mer

SöderS organisationsplan 11/12

SöderS organisationsplan 11/12 SöderS organisationsplan 11/12 Fastställd av fullmäktige 2011-04-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE

Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE Studentradion i Sverige Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2017 FÖRSLAG TILL ÅRSMÖTE 2016-10-29 1 Fokusområden 1. Verka för att vara en ekonomiskt och organisatoriskt stabil organisation a. Skapa rutiner

Läs mer

Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag

Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag Verksamhetsplan - Diskussionsunderlag Linköping 150225 Utifrån diskussioner med styrelsen och FUM så har styrelsen nu skrivit ett utkast till verksamhetsplan för verksamhetsåret 15/16. De strukturella

Läs mer

Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut?

Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut? R1 Handläggare: Styrelsen Datum: 2017-04-12 Dnr: O410-2/1617 Rapport Hur ser behovet av åsiktsutveckling rörande internationalisering ut? Bakgrund Som en del av arbetet under verksamhetsåret 2015/2016

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-02-11 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete.

4 Styrelsen. 4.2 Ordförande Väljs under UMSYS årsmöte. Ordförande har rätt att teckna firma. Ordförande leder styrelsens arbete. 1 Beskrivning av föreningen Föreningens namn är Umeå Systemvetarförening, (hädanefter benämnd UMSYS). Organisationsnummer: 802446-7956. Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 januari till 31 december.

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

Styrelsemöte 140325. Tid: 16:15-18:50 Plats: Kårhuset 51-75

Styrelsemöte 140325. Tid: 16:15-18:50 Plats: Kårhuset 51-75 Styrelsemöte 140325 Tid: 16:15-18:50 Plats: Kårhuset 51-75 Närvarande röstberättigande: Närvarande övriga: Ekonomiansvarig Adjungerande Skåne Nation Amanda Lindborg Jonas Kjällgren Simon Göransson Marta

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har att skyldighet att utföra.

Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har att skyldighet att utföra. Det här dokumentet beskriver vilka uppgifter varje heltidare samt vilka uppgifter alla medlemmar av presidiet har skyldighet utföra. Ursprungligen antagen under styrelsemöte S14-15/16. Uppdaterad följande

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

Sveriges elevråd - SVEAs stadgar

Sveriges elevråd - SVEAs stadgar Sveriges elevråd - SVEAs stadgar Kapitel 1 Organisation 1.1 Namn, säte och förbund Sveriges elevråd SVEA (Sweden s student councils SVEA) är ett förbund av och för elevråd. Sveriges elevråd SVEA är en

Läs mer

Proposition gällande styrelsens struktur

Proposition gällande styrelsens struktur Proposition gällande styrelsens struktur Bakgrund Idag består styrelsen för Industriell ekonomi utav tolv medlemmar, varav sex ledamöter från några av sektionens kommittéer samt sex förtroendevalda presidiemedlemmar.

Läs mer

Delegationsordning för Konstkåren

Delegationsordning för Konstkåren Delegationsordning för Konstkåren Antagen av Fullmäktige 2014-10-22 I Konstkårens delegationsordning framgår uppgifter och befogenheter för Konstkårens organ. (Konstkårens stadga 3.2) Bärande tankar Konstkåren

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Fastslagen 150111 av kårstyrelsen

Verksamhetsplan 2015 Fastslagen 150111 av kårstyrelsen Verksamhetsplan 2015 Fastslagen 150111 av kårstyrelsen 1 Verksamhetsplan Verksamhetsplanen hanterar studentkårens utbildningspolitiska arbete och hanterar därför inte löpande verksamhet eller verksamhet

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

Följebrev till Proposition 6: Medlemskapsansökan i LSU - Sveriges ungdomsorganisationer

Följebrev till Proposition 6: Medlemskapsansökan i LSU - Sveriges ungdomsorganisationer P6 Handläggare: Styrelsen Datum: 2016-03-02 Dnr: O412-6/1516 Följebrev till Proposition 6: Medlemskapsansökan i LSU - Sveriges ungdomsorganisationer Innehåll 1. Inledning... 2 2. Om LSU... 2 2.1 Medlemsvillkor...

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Psykologstudent Sverige Stadgar

Psykologstudent Sverige Stadgar Psykologstudent Sverige Stadgar 1 Föreningens namn, organisationsnummer och form 1.1 Psykologstudent Sverige, förkortas PS. 1.2 Föreningens organisationsnummer är 802441 7688. 1.3 Föreningen drivs av psykologstudenter,

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Fullmäktigesammanträde 3 14/15

Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Sid 1(7) Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Datum: 2014-12-11 Tid: 17.15 Lokal: Kårhuset Origo F14-3 Formalia Anmärkning F14-3.1 Mötets öppnande Talman, Astrid Råberg, förklarar mötet öppnat klockan 17.24

Läs mer

1.2 Långsiktigt perspektiv i SFS påverkansarbete

1.2 Långsiktigt perspektiv i SFS påverkansarbete Verksamhetsplan Sveriges förenade studentkårer 2015 / 2016 1. Inledning SFS verksamhetsplan är det dokument som slår fast vilket arbete som SFS ska bedriva under verksamhetsåret med politisk påverkan och

Läs mer

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2011-03-14 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 5 6 s styrelse 5 7 Utskott 6 8 Sociala utskottet

Läs mer