Bilaga till budget 1 (underlag)... 8 Bilaga till budget 2 (Följebrev) Bilaga till budget 3 (arbetsbeskrivning kommunikatör)...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga till budget 1 (underlag)... 8 Bilaga till budget 2 (Följebrev)... 12 Bilaga till budget 3 (arbetsbeskrivning kommunikatör)..."

Transkript

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Proposition medlemsavgifter 14/ Proposition Verksamhetsplan 14/ Proposition Periodplan VårFum II- HöstFum I Proposition Budget 14/ Bilaga till budget 1 (underlag)... 8 Bilaga till budget 2 (Följebrev) Bilaga till budget 3 (arbetsbeskrivning kommunikatör) Proposition förändringar av stadga Gällande stadga 13/ Proposition förändring av stadgebilaga Gällande stadgebilaga 13/ Proposition förändring av underorganisationers syfte och uppgift Gällande underorganisationer syfte och uppgift Propositioner Arbetsbeskrivningar Proposition Arbetsbeskrivning ordförande 14/ Proposition Arbetsbeskrivning vice ordförande 14/ Proposition Arbetsbeskrivning kårhusgeneral 14/ Proposition Arbetsbeskrivning IT-ansvarig 14/ Proposition Arbetsbeskrivning verksamhetsrevisor 14/ Proposition Arbetsbeskrivning Talmanspresidie 14/ Proposition Arbetsbeskrivning Valberedning 14/

2 PROPOSITION MEDLEMSAVGIFTER 14/15 Inför de senaste verksamhetsåren så har diverse förändringar i medlemsavgifter genomförts för att försöka förändra den nedåtgående trenden i medlemsantalet. Kårstyrelsen upplever dock att en kontinuitet är att eftersträva i medlemspriset. Det är även önskvärt att priserna ligger kvar på liknande nivåer från år till år då det blir lättare att läsa av trender som kan bero på andra förändringar i verksamheten, samt att medlemmar som köper medlemskap för hela studietiden ska kunna förutse vinningen med detta. Därför föreslår kårstyrelsen fullmäktige att fastställa medlemsavgifterna för 14/15 till: Ordinarie medlemskap, 1 termin Ordinarie medlemskap, 2 terminer Ordinarie medlemskap, hela studietiden Ordinarie medlemskap, 1 termin (studentrepresentant) Stödmedlemskap, 1 år 150sek 250sek 500sek 50sek 400sek 2

3 PROPOSITION VERKSAMHETSPLAN 14/15 Rekrytering Rekrytering är en av de viktigaste förutsättningarna för studentkårens verksamhet. Ett lyckat rekryteringsarbete bygger förutsättningar för att bedriva påverkansarbete både genom ekonomisk styrka och ökad legitimitet. På grund av detta så har rekrytering legat i fokus ända sedan kårobligatoriets fall och under de senaste två verksamhetsåren så har två strategier tagits fram, men ännu inte i full utsträckning implementerats. Historiskt så har rekryteringen av medlemmar varit enklast och mest effektiv under de två första veckorna av terminerna, men kan givetvis förbättras. Därför skall kårstyrelsen under verksamhetsåret: Implementera rekryteringsstrategi och kommunikationsstrategin. Vid höstens terminsstart genomföra Inslussningen med fokuset att visa upp hela SHVs verksamhet samt anordna aktiviteter som tilltalar den breda studentmassan. Studentkårens dokumentation Under de senaste två åren har studentkåren fastslagit två nya strategier och en ny policy. Man har även valt att expandera annan dokumentation vilket har resulterat i en något komplex bild av vilka regler alla i SHV skall förhålla sig till. Det är även viktigt att strategier, som har arbetats fram på ett väldigt grundligt sätt, används innan de blir inaktuella. Därför skall kårstyrelsen under verksamhetsåret: Grundligt arbeta igenom studentkårens dokument för att förenkla en efterlevnad av policys för kommande kårstyrelser, projekt och utskott. Detta arbete bör inkludera en översyn av vilka dokument som är nödvändiga, om några kan slås ihop, samt om något dokument saknas. Utbildningsbevakning Utbildningsbevakning är studentkårens huvudsyfte, och verksamheten som alltid måste stå centralt. Det senaste året har studentkåren arbetat med att öka medvetenheten hos studenterna gällande deras möjlighet att påverka sin utbildning, samt studentkårens funktion som studentombud. Utifrån detta arbete har SHV identifierat följande områden i behov av vidareutveckling: Därför skall kårstyrelsen under verksamhetsåret: Genomföra en kampanj med fokus på studenternas rättigheter samt skyldigheter för att öka medvetenheten hos studenterna Fortsätta bevaka och driva frågan om anonyma tentamen samt pedagogisk utveckling i undervisningen på Högskolan Väst. Tillsätta och utbilda studentrepresentanter för att bibehålla studentperspektivet i alla högskolans beslutande och beredande organ. 3

4 Fortsätta arbetet med studierelaterade problem och studentärenden, samt att fortsätta marknadsföra den delen av studentkårens servicearbete. Arbeta med utbildningsbevakning ur det breda perspektivet, samt starta ett arbete för att ytterligare inkludera programutskotten i arbetet. Studenters vardag Studenterna som SHV representerar är en väldigt tvådelad grupp som kan delas upp i stort, med liknande mängd studenter; de som pendlar och de som bor i Trollhättan. Historiskt har gruppen av personer som bor i Trollhättan varit färre än de är i dagsläget, men på senare år har intresset för att flytta till studieorten ökat. Detta har kombinerats med en allmän ökning av Trollhättans attraktionskraft för icke-studenter resulterat i en potentiell brist på bostäder. Samtidigt har antalet nya studenter från Göteborg, som sedan väljer att pendla ökat markant. Därför skall kårstyrelsen under verksamhetsåret: Påbörja ett arbete för att förmedla andrahandsbostäder, samt att uppmuntra Trollhättan Stad och Eidar att bygga fler studentlägenheter. Vid ett eventuellt lågt intresse från Trollhättan stad och Eidar bör opinion bildas genom försök till medial uppmärksamhet. Verka för att, genom samtal tillsammans med de andra högskolekårerna (Borås Studentkår och Skövde Studentkår) och Västra Götalandsregionen, få löfte om studentrabattrabatt på Västtrafiks resor i regionen. Tillsammans med studenthälsan planera och samla data till en undersökning om studenters fysiska och psykiska hälsa. Nätverkande med student-sverige Under året har kårstyrelsens gruppering inom Sveriges Förenade Studentkårer (SFS), Samverkande studenter (SamS), genomgått en minskning i inflytande på grund av utträdet av två kårer från grupperingen. Detta utträde berodde till stor del på en åsikt, delad av flera SamS-kårer, att SamS har för många fysiska möten och har en överutvecklad organisation. SHVs inflytande i SFS har historiskt varit baserat på att grupperingen har varit väldigt stark, vilket har gynnat SHVs medlemmars möjlighet att påverka utbildningspolitiken nationellt. Därför skall kårstyrelsen under verksamhetsåret: Verka för att stärka sin gruppering inom SFS genom reform och nyrekrytering. Nätverka med andra kårer, utanför grupperingen, för att bygga inflytande som inte är beroende av officiella grupperingar. Näringsliv och arbetsmarknad Drivhuset Entrepenörsskap är en viktig del av den personliga utvecklingen för högskolans studenter. Medans inte alla studenter har behovet eller intresset av att bli bättre entreprenörer upplever studentkåren att möjligheten, för alla studenter som vill, är vital. I Drivhusets stadgar står det skrivet under syftet 4

5 att deras verksamhet skall stå i nära relation till SHV. I dagsläget finns endast ett litet samarbete, främst kring InWest och Inslussnigen, med Drivhuset. Detta samarbete kan vidareutvecklas för att maximera både Drivhusets, studentkårens och studenternas vinning. Därför skall kårstyrelsen under verksamhetsåret: Samarbeta med Drivhuset gällande arrangerandet av projektet Drivhuset 24 Försöka generera ett nytt projekt tillsammans med Drivhuset som tilltalar den breda studentmassan. InWest SHV har sedan 2009 stått som arrangörer till InWest arbetsmarknadsdag. Dagen skapar en viktig mötesplats mellan studenter och näringsliv och ger dem chansen att knyta nya kontakter för framtida jobb och samarbeten. Från och till har mässan haft få besökare, vilket är en viktig del i om företag vill fortsätta ställa ut på InWest. Det är även så att InWest-projektet är viktig för SHV som organisation då projektet finansierar arvoderingen av en näringslivsansvarig som även projektleder inslussningen. Därför skall kårstyrelsen under verksamhetsåret: Uppmärksamma InWest som evenemang och varumärke tidigare och regelbundet för studenterna. Utveckla och genomföra InWest med fokuset att inkludera utskotten i en större utsträckning. Genomföra ett förmingel för utöka studentkårens näringslivskontakter, både inför inwest och till övriga verksamheten. Lilla karriärsdagen Lilla karriärsdagen har haft som syfte att informera studenterna på Högskolan Väst vad de kan engagera sig i vid sidan av sina studier samt rekrytera dem till detsamma, vare sig det gäller ideellt engagemang eller betalt arbete vid sidan av studierna. Därför skall kårstyrelsen under verksamhetsåret: Under höstterminen genomföra Lilla karriärsdagen och utreda om det går att utveckla. 5

6 PROPOSITION PERIODPLAN VÅRFUM II 2014 HÖSTFUM I 2014 Organisation En överlämning av nyvalda poster skall genomföras där ett standardiserat upplägg för överlämningar skall tas fram. En överlämningsworkshop mellan nya och gamla styrelsen skall även genomföras. Kårhuset Under perioden skall arbetet med externa bokningar fortskrida, med fokus på kommande verksamhetsårs upplägg. Under perioden, inför överlämningen, skall kårstyrelsen skapa en förteckning över dokumentation gällande kårhuset som stipuleras i Kårhusgeneralens arbetsbeskrivning 14/15. Rekrytering Under perioden skall Inslussningen planeras samt genomföras. 6

7 PROPOSITION BUDGET SHV 14/15 Decore-verksamheten Not. Studentkårsverksamheten förklaring på sidan 2 förklaring på sidan 3-5 Intäkter (tkr) Intäkter (tkr) Pubar 120,0 Medlemsavgifter 310,0 20% av vinst från övrig pubverksamhet 65,0 Anslag 3400,0 Lokaluthyrning 35,0 Sponsring 40,0 Externa bokningar 300,0 Evenemang 478,5 Annonsering 10,0 Ränteintäckter 15,0 Summa 530,0 Övrigt 30,0 Summa 4273,5 Kostnader Kostnader Personal 50% 113,8 KHG Personal 1310,6 Marknadsföring 20,0 Övriga personalkostnader 72,5 Lokalkostnader DeCore 75,0 Drivhuset 10,0 Pubar 70,0 Lokalkostnader Studentkårsverksamheten 2191,2 Externa bokningar 200,0 Möteskostnader 46,0 Övrigt 65,0 Nationellt påverkansarbete 63,0 SUMMA 543,8 Marknadsföring 20,0 Interna medel 35,0 verksamhetskostnader 255,0 RESULTAT -13,8 Evengemang 208,5 underskott täcks av ränteintäckter på inwesterat överskott från InWest Övrigt 45,0 Summa 4256,8 Resultat 16,7 Notis, arvodering höjd till 34% av prisbasbeloppet. Lönen höjs därmed till kr från nuvarande kr Total: 3,0 7

8 BILAGA TILL BUDGET 1 Decore-verksamheten Intäkter (tkr) Pubar 120 Gemensamma Phester 80 Övriga pubar 40 lipz förfest, tackmiddagar etc 20% av vinst från övrig pubverksamhet 65 Utskott 50 Projekt 15 Lokaluthyrning 35 Externa bokningar 300 Annonsering 15 summa 535 Kostnader Personal Lön Kårhusgeneralen 50% Sociala avgifter Kårhusgeneralen 50% 113,8 baserat från underlaget för SHV Marknadsföring 20 Lokalkostnader DeCore 75 Reparation& Underhåll 40 Städmaterial 35 Pubar 70 Gemensamma phester 50 Övriga pubar 20 Externa bokningar 200 Tillstånd och alkholservering 65 Alkoholprov 6 KANON-utbildningen 6 Serverings- och resturangtillstånd 26 STIM/SAMI 27 8

9 Studentkårsverksamheten Intäkter (tkr) Medlemsavgifter 310 Anslag 3400 Trollhättan stad, lokal 2000 Trollhättan stad, kanslist 400 Högskolan Väst 500 Statsanslaget 500 Sponsring 40 Evenemang 478,5 InWest 360 Inslussningen 100 Mini-inslussningen 8,5 Lilla-karriärsdagen 10 Ränteintäckter 15 Övrigt 30 Summa 4273,5 (SSK brosch) Kostnader Personal 1248,2 Lön Social avgift Semester Ordförande 227, ,52 34% prisbasbelopp Vice ordförande 227, ,52 34% prisbasbelopp Näringslivsansvarig 227, ,52 34% prisbasbelopp Kårhusgeneral 113, ,52 34% prisbasbelopp Webb och IT-ansvarig 22,8 19,7 3,05 3,4% prisbasbelopp Kommunikatör (25%) 88,1 66,3 20,8 1 Kansliansvarig 387, ,8 Talman 7,8 6 1,8 Sekreterare 7,8 6 1,8 Övriga personalkostnader 72,5 Collectum 15 Fora 2 ArbetsgivarAlliansen 2 Olycksfallsförsäkring 2,5 Friskvård 16 Kompetansutveckling 15 Brandutbildning 20 Drivhuset 10 9

10 Lokalkostnader Studentkårsverksamheten 2191,2 Hyra 2000 Datorer och IT 42 Not investering? Förtydliga engångskostnad Upprustning av lokaler 20 Ställbara skrivbord 10 Not investering? Förtydliga engångskostnad Service brandsläckare 4,2 försäkrning lokaler 9 EL 90 Larm 16 Möteskostnader 46 Kårstyrelsemöten 4 Teambuilding höst & Vår 18 Stormöten 4 Fullmäktigemöten (5) 10 Workshops etc 10 Nationellt påverkansarbete 63 SamS 25 SFS 38 Marknadsföring 20 Interna medel 35 Interna bidrag 10 Tackmiddag 25 verksamhetskostnader 255 Skrivarleasing 12 Papper & toner 35 porto & övrigt förbrukningsmatriel 3 Telefoni 20 programmvara 10 ekonomi-/löne-/antivirusprogram Redovisning 55 Medlemssystem 120 Evengemang 208,5 Inslussningen 90 Mini-inslussningen 8,5 InWest 100 Lilla karriärsdagen 10 10

11 Övrigt 45 SSK broscher 20 Resekostnader 10 Övrigt 15 Summa 4256,8 16,7 11

12 BILAGA TILL BUDGET 2 FÖLJEBREV PROPOSITION BUDGET 14/15 En förklaring av studentkårens ekonomi Studentkårens ekonomi består av två delar, basverksamheten, det vill säga påverkansarbetet, samt kårhusverksamheten. I årets budgetproposition har dessa två delar separerats på ett tydligt sätt, det pågrund av ett behov av tydlighet vad pengarna som studentkåren får från medlemsavgiften, stadsanslaget och högskolan går till. Detta då dessa pengar är specifikt bundna till basverksamheten. I årets budget har därför alla kostnader som är fasta, även om de nyttjas av både Basverksamheten och kårhuset, lagts på basverksamheten för att försöka definiera basverksamhetens egentliga kostnader. I årets budget återfinns även ett underskott i kårhusbudgeten som täcks av ränteintäkter som kommer från ackumulerade medel från tidigare års InWest-projekt. Underskottet i budget kommer av en fortsättning av tidigare verksamhetsårets satsning på kårhusverksamheten. Satsningen innebär en höjning av kårhusgeneralens tjänst från 40 till 100 procent, då man upplevde att dennes arbetsuppgifter inte kunde göras på ett adekvat sätt utan en ökning. Ökningen på 60 procent skulle finansieras av externbokningar. Denna satsningen tror kårstyrelsen, under kommande år, kommer bidra till ekonomisk stabilitet för organisationen. I årets budget har arvoderingen av de arvoderade i kårstyrelsen även höjts upp. Fulltidsarvoderingen har kopplats till prisbasbeloppet på 34 procent vilket resulterar i en cirka 1200 kr/månaden ökning i arvode, till 15154kr/månad brutto. Detta anser kårstyrelsen vara en befogad och nödvändig ökning, då det nuvarande arvodet varken reflekterar ansvaret eller arbetsbördan. Kårstyrelsen tror även att en ökning i arvode kommer ha positiva effekter på framtidens rekrytering av ledningsgrupp. Kårstyrelsen har även valt att göra en förhållandevis liten satsning på kontorsmiljön i årets budget, där en höjd budgetpost för Lokalkostnader Studentkårsverksamheten möjliggör inköp av nya kontorsdatorer och två nya skrivbord. Detta ses som en långsiktig och nödvändig investering. 12

13 BILAGA TILL BUDGET 3 Arbetsbeskrivning för tjänsten som kommunikatör på Studentkåren vid Högskolan Väst Vikten av att nå ut med information om studentkårens verksamhet samt att nå alla studenter vid Högskolan Väst är stor, men också något som har varit svårt att genomföra. För att de arvoderade skall kunna bedriva verksamhet inom de olika fokusområdena krävs en funktion som fokuserar på kommunikation gentemot våra medlemmar och studenter. Kommunikatören står för denna funktion och arbetar med kommunikation ut mot vår målgrupp. Kommunikatören skall hålla sig uppdaterad i vad som pågår i studentkårens verksamhet sam ha en god förståelse för organisationens syfte. Följande arbetsuppgifter inryms i tjänsten: Kommunikatör Tjänsten omfattar 25 % - Underhålla, utveckla och uppdatera SHVs hemsida - Ansvarar för att producera informationsbladet skitviktigt - På förfrågan från kårordförande delta på möten. - Ska finnas tillgänglig och vara ett stöd till kårstyrelsen och underorganisationer vid behov, i sådan utsträckning som finns utrymme för i 25% tjänsten. 13

14 PROPOSITION ÄNDRINGAR PÅ STADGA YRKANDE 1 I kapitel 1, paragraf 2, stryka högskolestudenter Till förmån för studenter YRKANDE 2 I kapitel 1, paragraf 3, stryka att bevaka och medverka i utveckling av utbildningen på högskolan Till förmån för att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningarna på Högskolan Väst YRKANDE 3 I kapitel 3, paragraf 2, stryka - Kårhusgruppen YRKANDE 4 I kapitel 4, paragraf 9, stryka FUM Till förmån för Fullmäktige YRKANDE 5 I kapitel 4, paragraf 23, stryka Extra FUM ska hållas då Talman kallar till möte enligt 4.26 eller då endera: - ¼ av de ordinarie medlemmarna - revisor tillsammans med ¼ av ledamöterna i Fullmäktige 14

15 - Kårstyrelsen tillsammans med ¼ av ledamöterna i Fullmäktige så skriftligen begär. Till förmån för Extra FUM skall hållas då Talman kallar till möte enligt kapitel 4, paragraf 26 eller då någon av följande så skriftligen begär: - ¼ av de ordinarie medlemmarna - revisor - kårstyrelsen - ¼ av ledamöterna i fullmäktige YRKANDE 6 I kapitel 4, paragraf 25, stryka FUM-ledamot Till förmån för fullmäktigeledamot YRKANDE 7 I kapitel 4, paragraf 26, stryka fullmäktigemöte Till förmån för FUM YRKANDE 8 I kapitel 4, paragraf 26, stryka Om FUM har entledigat personer ur Kårstyrelsen, interimtillsätter FUM nya personer på de entledigade posterna under sittande möte. Till förmån för FUM interimtillsätter eventuellt entledigade poster YRKANDE 9 I kapitel 5, paragraf 3, stryka På VårFUM II väljs Ordförande samt Vice ordförande. 15

16 YRKANDE 10 Till förmån för På VårFUM II väljs Ordförande, Vice ordförande, Näringslivsansvarig samt Kårhusgeneral. I kapitel 5, paragraf 4, stryka Samtliga ledamöter i kårstyrelsen väljs på en mandatperiod som löper antingen som kalenderår eller som verksamhetsår enligt stadgebilagan Till förmån för Samtliga ledamöter i kårstyrelsen väljs, enligt stadgebilagan, på en mandatperiod som antingen löper som kalenderår eller som verksamhetsår YRKANDE 11 I kapitel 5, paragraf 6, stryka förslagsrätt Till förmån för yrkanderätt YRKANDE 12 I kapitel 5, paragraf 7, stryka Studentkårens firma tecknas av Ordförande, Vice ordförande var för sig Till förmån för Studentkårens firma tecknas av Ordförande och Vice ordförande, var för sig YRKANDE 13 I kapitel 5, paragraf 10, stryka Kårstyrelsen äger rätt att upphäva av underorganisationers styrelser tagna beslut, vid uppenbar misskötsel av uppgift Till förmån för Kårstyrelsen äger rätt att upphäva beslut tagna av underorganisationer, vid uppenbar misskötsel av uppgift YRKANDE 14 16

17 Stryka kapitel 7 7. Kårhusgruppen 1 Kårhusgruppen är ett beredande och verkställande organ till kårstyrelsen i frågor som berör kårhuset. 2 Kårhusgruppen består av representant i kårstyrelsen och av underorganisationernas på årsmöte utsedda representanter YRKANDE 15 I kapitel 6, foga ny paragraf 3 Stormötets agenda regleras av Stormötets arbetsordning som fastslås av kårstyrelsen i samråd med stormötet och bör innehålla: - Kårhusfrågor - Utbildningsfrågor - Samrådsfrågor YRKANDE 16 I kapitel 8, paragraf 6, stryka Underorganisationers årsmöte väljer styrelse bestående av studenter som betalar ordinarie medlemskap till SHV och som är studerande vid Högskolan Väst under hela sin mandat period. Till förmån för Underorganisationers årsmöte väljer styrelse bestående av studenter som innehar medlemskap i SHV samt är student vid Högskolan Väst under hela sin mandat period. 17

18 YRKANDE 17 I kapitel 16, paragraf 1, stryka För Studentkåren vid Högskolan Väst gäller vad som sägs i Studentkårsförordningen (svensk författningssamling 2009:769) Till förmån för För Studentkåren vid Högskolan Väst gäller vad som sägs i Studentkårsförordningen (svensk författningssamling) 18

19 GÄLLANDE STADGA 1. Namn och syfte 2 2. Medlemskap 2 3. Studentkårens organisation Fullmäktige Kårstyrelsen Stormöte 6 7. Kårhusgruppen 6 8. Underorganisationer Valberedning Fyllnadsval i underorganisationer Studentkårens räkenskaper Revision Förändring samt tolkning av stadgarna Förändring i Stadgebilaga Upplösande av Studentkåren Undanröjande av beslut Statliga bestämmelser 9 1. Fullmäktige Kårstyrelsen Studentkåren vid Högskolan Västs avgifter Underorganisationer Tolkning av stadgan 1 kap

20 1. Namn och syfte 1 Föreningens namn är Studentkåren vid Högskolan Väst (SHV). SHV:s verksamhetsområde motsvarar hela Högskolan Västs verksamhetsområde. 2 SHV är en religiöst, partipolitiskt och fackligt obunden sammanslutning av högskolestudenter. 3 SHV har som huvudsakligt syfte: - att bevaka och medverka i utveckling av utbildningen på högskolan SHV har även som syfte: - att aktivt påverka utbildningspolitiken i samhället - att ta tillvara studenternas intressen - att verka för sammanhållningen mellan högskolans studenter - att verka för studenternas sociala situation - att främja samarbete med andra studentkårer, studenter och studerandeorganisationer. 2. Medlemskap 1 Studenter som studerar inom SHV:s verksamhetsområde enligt 1 kap 1 äger rätt att teckna ordinarie medlemskap i SHV. 2 Medlemskap i Studentkåren vid Högskolan Väst träder i kraft efter att studenten betalat den medlemsavgift som fullmäktige fastställt. Utträde sker om medlem så skriftligt begär. 3 Medlem är skyldig att handla efter Studentkårens stadgar, föreskrifter, beslut. Medlem äger rätt att ta del av studentkårens samtliga handlingar som inte är sekretessbelagda. Person som är berörd eller omnämnd i sekretessbelagda dokument har rätt att ta del av dessa. 4 En stödmedlem är en fysisk person som har betalat in stödmedlemsavgift till SHV. Medlemskapet gäller ett år i taget. Utöver de rättigheter som stipuleras i stadgan har stödmedlem rätt att : - Delta vid studentkårens evenemang på samma premisser som ordinarie medlemmar 5 En sponsormedlem är en fysisk eller juridisk person som betalat in ett sponsorbidrag till SHV. Medlemskapet gäller enligt upprättat avtal parterna emellan. 6 En hedersmedlem är en fysisk person som under lång tid haft ett gott samarbete med Studentkåren och visat stor välvilja gentemot densamma. Hedersmedlem utses av fullmäktige. Fullmäktige kan även upphäva ett hedersmedlemskap om det anses nödvändigt. En hedersmedlem har samma rättigheter som en stödmedlem. 3. Studentkårens organisation 1 SHV:s Verksamhetsår omfattar perioden 1/7 30/6. 2 Studentkårens verksamhet utövas genom: - Fullmäktige - Kårstyrelse 20

21 - Stormöte - Kårhusgruppen - Underorganisationer 4. Fullmäktige 1 Fullmäktige är, genom fullmäktigemöten (FUM), Studentkårens högsta beslutande organ. 2 Fråga av större principiell betydelse, beslut om SHV och dess underorganisationers medlemskap i andra föreningar eller organisationer ska avgöras av FUM. 3 Fullmäktige ska sammanträda minst fyra gånger årligen enligt följande: HöstFUM I 27/9 17/10 HöstFUM II 27/11 17/12 VårFUM I 20/2 10/3 VårFUM II 1/5 20/5 4 Samtliga ordinarie FUM ska: - följa upp Studentkårens verksamhet sedan föregående FUM - fastställa periodplan för tiden fram till nästa FUM. Periodplanen ska beskriva Kårstyrelsens fokus fram till nästkommande ordinarie FUM. 5 HöstFUM I ska: fastställa fullmäktiges valda student samt utskottsledamöter för verksamhetsåret granska verksamhetsberättelse från det föregående årets Kårstyrelse fastställa Studentkårens balans - och resultaträkning ta del av revisionsberättelsen gå igenom samt fastställa åsiktsdokumentet 6 HöstFUM II ska: välja kårstyrelse i enlighet med stagebilagan fastställa arbetsbeskrivningar för samtliga, på HöstFUM II valda, arvoderade i Kårstyrelsen pröva frågan om ansvarsfrihet för föregående års Kårstyrelse Val av SFS delegater samt fastställande av delegaternas arbetsbeskrivning fastställa tidpunkt för VårFUM I och VårFUM II 7 VårFUM I ska: Revidera policydokument och styrdokument som ej tas upp på andra fullmäktigemöte vart tredje år fastställa visionsdokumentet 8 VårFUM II ska: ta del av styrelsens information om innevarande års verksamhet fastställa budget och verksamhetsplan fastställa samtliga medlemsavgifter välja revisorer välja kårstyrelse i enlighet med stagebilagan välja talman och sekreterare för fullmäktige kommande verksamhetsår 21

22 välja valberedning fastställa arbetsbeskrivningar för samtliga, på VårFUM II valda, arvoderade i kårstyrelsen fastställa tidpunkt för HöstFUM I och HöstFUM II 9 FUM ska bestå av talman och sekreterare samt ledamöter enligt stadgebilagan. 10 Fullmäktigeledamot utses för en mandatperiod under gällande verksamhetsår. 11 Ledamot i Fullmäktige, närvarande och inregistrerad i röstlängd har yttrande-, yrkande- och rösträtt på FUM. 12 Ledamöter och suppleanter av kårstyrelsen har yttrande- och yrkanderätt på FUM och kan inte vara fullmäktigeledamöter. 13 Anställda i SHV har närvaro- och yttranderätt på FUM. 14 FUM ska ha minst sju ledamöter. För beslutsmässighet krävs sju närvarande ledamöter varav minst tre studentledamöter. 15 Varje medlem i SHV har närvaro och yrkanderätt vid FUM, samt äger rätt att lämna motion och interpellation till FUM. Dessa ska vara Kårstyrelsen tillhanda senast två veckor innan mötet. 16 Kårstyrelsen ska vara föredragande av samtliga ärenden som saknar annan talesman. 17 Information om FUM ska anslås på Studentkårens anslagstavlor och webbplats senast fyra veckor innan mötet. 18 Propositioner ska finnas tillgängliga på studentkårens expedition, samt SHV:s webbplats, senast fyra veckor innan mötet. 19 Möteshandlingar ska finnas tillgängliga på Studentkårens expedition, samt på SHV:s webbplats senast en vecka före FUM. 20 Beslut fattas med enkel majoritet, om inte annat krävs. Om minst en ledamot så begär ska votering hållas. Vid lika röstetal gäller den mening som Kårstyrelsen företräder. 21 Vid personval då det finns två eller flera kandidater, ska sluten omröstning tillämpas. Person som får mer än hälften av rösterna anses vald. Om sådan majoritet ej uppnås ska ny omröstning ske mellan de två personer som fick flest röster. Vid lika röstetal tillämpas lottning vilken utförs av talmannen. 22 Protokoll från FUM ska finnas tillgängliga på Studentkårens webbplats och expedition senast fyra veckor efter mötet. 23 Extra FUM ska hållas då Talman kallar till möte enligt 4.26 eller då endera: ¼ av de ordinarie medlemmarna revisor tillsammans med ¼ av ledamöterna i Fullmäktige Kårstyrelse tillsammans med ¼ av ledamöterna i Fullmäktige så skriftligen begär. 24 Om FUM förläggs på annan plats än studieort, utbetalas på begäran reseersättning till Fullmäktiges ledamöter för resa mellan ordinarie studieort och platsen för FUM. 25 Medlem i valberedningen som är FUM-ledamot har ej rösträtt i personval. 22

23 26 Vid misstanke av misskötsel av Kårstyrelsens uppgifter, ska Fullmäktige genom talman kalla till ett extrainsatt fullmäktigemöte för att utreda frågan. Vid grov misskötsel kan FUM, på det extrainsatta fullmäktigemötet, omgående entlediga hela eller dela r av sittande Kårstyrelse. Om FUM har entledigat personer ur Kårstyrelsen, interimtillsätter FUM nya personer på de entledigade posterna under sittande möte. Valberedningen presenterar ett nytt förslag till platserna i Kårstyrelsen till nästkommande ordinarie FUM. 5. Kårstyrelsen 1 Kårstyrelsen är Fullmäktiges verkställande organ. 2 Kårstyrelsen är ansvarig inför Fullmäktige. 3 Kårstyrelsen väljs i två omgångar. På VårFUM II väljs Ordförande samt Vice Ordförande. Resterande ledamöter och suppleanter väljs i enlighet med stadgebilagan. 4 Samtliga ledamöter i Kårstyrelsen väljs på en mandatperiod som löper antingen som kalenderår eller som verksamhetsår enligt stadgebilagan. 5 Kårstyrelsen är beslutmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, om detta är svårt att uppnå skall vidare diskussion uppmuntras. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande företräder. 6 Medlem av Studentkåren har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid Kårstyrelsens möten. 7 Studentkårens firma tecknas av Ordförande, Vice Ordförande var för sig. 8 Kårstyrelsens protokoll ska finnas tillgängliga på Studentkårens webbplats och expedition senast fyra veckor efter mötet. 9 Dokument som innehåller personliga eller känsliga uppgifter om anställda eller studenter vid SHV, äger Kårstyrelsen rätt att sekretessbelägga. 10 Kårstyrelsen äger rätt att upphäva av underorganisationers styrelser tagna beslut, vid uppenbar misskötsel av uppgift. 11 Kårstyrelsen ska förbereda FUM genom att: anslå information kalla till FUM bereda ärende sammanställa och distribuera möteshandlingar 12 Anställd av studentkåren har inte rätt att vara ledamot eller suppleant inom kårstyrelsen. 6. Stormöte 1 Stormöte ska fungera som en kommunikationskanal mellan Kårstyrelse och underorganisationer och ska sammanträda minst 4 gånger per termin. 2 Kårstyrelsen ansvarar för att samtliga underorganisationer kallas till mötena och att ärendelista sänds ut minst 3 dagar innan mötet. 23

24 7. Kårhusgruppen 1 Kårhusgruppen är ett beredande och verkställande organ till kårstyrelsen i frågor som berör kårhuset. 2 Kårhusgruppen består av representant i kårstyrelsen och av underorganisationernas på årsmöte utsedda representanter. 8. Underorganisationer 1 Med underorganisation avses programutskott och intresseutskott. 2 Underorganisationer ska löpande redovisa ekonomi och verksamhet till Kårstyrelsen. 3 Kallelse till Årsmöte ska anslås på Studentkårens anslagstavlor samt SHV:s webbplats senast tre veckor innan mötet. Möteshandlingar ska finnas tillgängliga på kårexpedition senast en vecka innan mötet. 4 På underorganisationers årsmöte har samtliga ordinarie medlemmar närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt. Stöd-, sponsor och hedersmedlemmar har närvarorätt i mån av plats samt yttranderätt. Samtliga studenter har närvarorätt i mån av plats. Stödmedlemmar har även yrkanderätt 5 Underorganisationer ska hålla årsmöte under perioden 7 mars till 1 maj. Årsmötet ska följa dagordningen enligt stadgebilagan. 6 Underorganisationers årsmöte väljer styrelse bestående av studenter som betalar ordinarie medlemskap till SHV och som är studerande vid Högskolan Väst under hela sin mandatperiod 7 Underorganisationer ska hålla konstituerande möte efter 30 juni. Det konstituerande mötet ska följa dagordningen enligt stadgebilagan. 8 Nyvald styrelse ansöker om godkännande hos Kårstyrelsen, för att kunna godkännas krävs undertecknat protokoll från årsmöte och konstituerande möte. Nyvald styrelse tillträder efter Kårstyrelsens godkännande. 9 En underorganisations styrelse ska minst bestå av: ordförande vice ordförande sekreterare Önskar en underorganisation få delegerat ekonomiskt självstyre och ansvar ska en ekonomiansvarig väljas in i styrelsen. 10 En underorganisations styrelse är beslutsmässig när minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande företräder. 11 En underorganisations mötesprotokoll ska finnas tillgänglig för SHVs medlemmar senast 4 veckor efter mötet. 12 Vid upplösande av en underorganisation ska dess ekonomi balanseras i bokslut. I väntan på eventuell återuppstart förvaltas underorganisationens tillgångar av Kårstyrelsen i två år, därefter tillfaller de Kårstyrelsen. 24

HöstFUM II. 2012-11-27 Bilagor

HöstFUM II. 2012-11-27 Bilagor HöstFUM II 2012-11-27 Bilagor Innehållsförteckning Bilaga 1: Periodrapport HöstFUM I 2013 HöstFUM II 2013 s. 3 Bilaga 2: Proposition Periodplan HöstFUM II 2013 - VårFUM I 2014 s. 4 Bilaga 3: Proposition

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga: 1 Mötet öppnas Dagordning 2 Justering av röstlängd Att justera röstlängden Sidan 1 av 1 3 Godkännande av föredragningslistan Godkänna föredragningslistan

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Reglemente -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/31 Innehållsförteckning 1. Reglemente för ekonomi

Läs mer

Stadga för Juridiska Föreningen i Lund Trädde i kraft den 18 september 2001 Senast uppdaterad den 27 maj 2010. 1 kap. Föreningens grundvalar sida 3

Stadga för Juridiska Föreningen i Lund Trädde i kraft den 18 september 2001 Senast uppdaterad den 27 maj 2010. 1 kap. Föreningens grundvalar sida 3 Stadga (09/10) Stadga för Juridiska Föreningen i Lund Trädde i kraft den 18 september 2001 Senast uppdaterad den 27 maj 2010 1 kap. Föreningens grundvalar sida 3 2 kap. Medlemmar sida 3 3 kap. Inspector

Läs mer

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas decemberstämma 2011. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2010-03-03 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping

Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping Stadgar för Medicinska Föreningen i Linköping Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10-10:1-10:2-10:3-10:4-10:5-10:6 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel

Läs mer

Dagordning FM1 / 2014

Dagordning FM1 / 2014 DAGORDNING FM1 / 2014 Kårhuset Lund, 3 februari 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress:

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

En levande studentkår

En levande studentkår En levande studentkår hur man kan jobba som kåraktiv inom Umeå studentkår Umeå universitet har ett rikt studentliv: vare sig det rör sig om nationer, pubar, kårföreningar, spex, körer osv. så finns något

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Antagna av US Stockholms årsmöte 2014. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. USS har som sitt upptagningsområde Stockholms län.

Antagna av US Stockholms årsmöte 2014. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. USS har som sitt upptagningsområde Stockholms län. STADGAR FÖR UNGA SYNSKADADE STOCKHOLM ETT DISTRIKT INOM RIKSORGANISATIONEN UNGA SYNSKADADE (US) Antagna av US Stockholms årsmöte 2014. 1. NAMN OCH UPPTAGNINGSOMRÅDE Unga Synskadade Stockholm (USS), är

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

Föreningsstämma 7 maj 2011 kl. 10.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar

Föreningsstämma 7 maj 2011 kl. 10.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar Föreningsstämma 7 maj 2011 kl. 10.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas majstämma 2011. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI

Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Application for The Swedish Pirate Party as a observer member in PPI Index Contact information for The Swedish Pirate Party...3 Party leader...3 Named coordinator...3 Generic "info" email...3 Press contact...3

Läs mer

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16)

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Innehåll 1. Syfte och ändamål.... 1 2. Medlemmars rättigheter och skyldigheter... 2 3. Årsmöte, Höstmöte och Extra årsmöte....

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Umeå studentkår Nils Larsson Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 09/10 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

PROPOSITION TILL ÅRSMÖTET angående stadgeändring

PROPOSITION TILL ÅRSMÖTET angående stadgeändring PROPOSITION TILL ÅRSMÖTET angående stadgeändring Under de senaste åren har det snarare varit mer regel än undantag att års- och höstmötet beslutat om stadgeändringar eller i vart fall tagit ställning till

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer