Bilaga till budget 1 (underlag)... 8 Bilaga till budget 2 (Följebrev) Bilaga till budget 3 (arbetsbeskrivning kommunikatör)...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga till budget 1 (underlag)... 8 Bilaga till budget 2 (Följebrev)... 12 Bilaga till budget 3 (arbetsbeskrivning kommunikatör)..."

Transkript

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Proposition medlemsavgifter 14/ Proposition Verksamhetsplan 14/ Proposition Periodplan VårFum II- HöstFum I Proposition Budget 14/ Bilaga till budget 1 (underlag)... 8 Bilaga till budget 2 (Följebrev) Bilaga till budget 3 (arbetsbeskrivning kommunikatör) Proposition förändringar av stadga Gällande stadga 13/ Proposition förändring av stadgebilaga Gällande stadgebilaga 13/ Proposition förändring av underorganisationers syfte och uppgift Gällande underorganisationer syfte och uppgift Propositioner Arbetsbeskrivningar Proposition Arbetsbeskrivning ordförande 14/ Proposition Arbetsbeskrivning vice ordförande 14/ Proposition Arbetsbeskrivning kårhusgeneral 14/ Proposition Arbetsbeskrivning IT-ansvarig 14/ Proposition Arbetsbeskrivning verksamhetsrevisor 14/ Proposition Arbetsbeskrivning Talmanspresidie 14/ Proposition Arbetsbeskrivning Valberedning 14/

2 PROPOSITION MEDLEMSAVGIFTER 14/15 Inför de senaste verksamhetsåren så har diverse förändringar i medlemsavgifter genomförts för att försöka förändra den nedåtgående trenden i medlemsantalet. Kårstyrelsen upplever dock att en kontinuitet är att eftersträva i medlemspriset. Det är även önskvärt att priserna ligger kvar på liknande nivåer från år till år då det blir lättare att läsa av trender som kan bero på andra förändringar i verksamheten, samt att medlemmar som köper medlemskap för hela studietiden ska kunna förutse vinningen med detta. Därför föreslår kårstyrelsen fullmäktige att fastställa medlemsavgifterna för 14/15 till: Ordinarie medlemskap, 1 termin Ordinarie medlemskap, 2 terminer Ordinarie medlemskap, hela studietiden Ordinarie medlemskap, 1 termin (studentrepresentant) Stödmedlemskap, 1 år 150sek 250sek 500sek 50sek 400sek 2

3 PROPOSITION VERKSAMHETSPLAN 14/15 Rekrytering Rekrytering är en av de viktigaste förutsättningarna för studentkårens verksamhet. Ett lyckat rekryteringsarbete bygger förutsättningar för att bedriva påverkansarbete både genom ekonomisk styrka och ökad legitimitet. På grund av detta så har rekrytering legat i fokus ända sedan kårobligatoriets fall och under de senaste två verksamhetsåren så har två strategier tagits fram, men ännu inte i full utsträckning implementerats. Historiskt så har rekryteringen av medlemmar varit enklast och mest effektiv under de två första veckorna av terminerna, men kan givetvis förbättras. Därför skall kårstyrelsen under verksamhetsåret: Implementera rekryteringsstrategi och kommunikationsstrategin. Vid höstens terminsstart genomföra Inslussningen med fokuset att visa upp hela SHVs verksamhet samt anordna aktiviteter som tilltalar den breda studentmassan. Studentkårens dokumentation Under de senaste två åren har studentkåren fastslagit två nya strategier och en ny policy. Man har även valt att expandera annan dokumentation vilket har resulterat i en något komplex bild av vilka regler alla i SHV skall förhålla sig till. Det är även viktigt att strategier, som har arbetats fram på ett väldigt grundligt sätt, används innan de blir inaktuella. Därför skall kårstyrelsen under verksamhetsåret: Grundligt arbeta igenom studentkårens dokument för att förenkla en efterlevnad av policys för kommande kårstyrelser, projekt och utskott. Detta arbete bör inkludera en översyn av vilka dokument som är nödvändiga, om några kan slås ihop, samt om något dokument saknas. Utbildningsbevakning Utbildningsbevakning är studentkårens huvudsyfte, och verksamheten som alltid måste stå centralt. Det senaste året har studentkåren arbetat med att öka medvetenheten hos studenterna gällande deras möjlighet att påverka sin utbildning, samt studentkårens funktion som studentombud. Utifrån detta arbete har SHV identifierat följande områden i behov av vidareutveckling: Därför skall kårstyrelsen under verksamhetsåret: Genomföra en kampanj med fokus på studenternas rättigheter samt skyldigheter för att öka medvetenheten hos studenterna Fortsätta bevaka och driva frågan om anonyma tentamen samt pedagogisk utveckling i undervisningen på Högskolan Väst. Tillsätta och utbilda studentrepresentanter för att bibehålla studentperspektivet i alla högskolans beslutande och beredande organ. 3

4 Fortsätta arbetet med studierelaterade problem och studentärenden, samt att fortsätta marknadsföra den delen av studentkårens servicearbete. Arbeta med utbildningsbevakning ur det breda perspektivet, samt starta ett arbete för att ytterligare inkludera programutskotten i arbetet. Studenters vardag Studenterna som SHV representerar är en väldigt tvådelad grupp som kan delas upp i stort, med liknande mängd studenter; de som pendlar och de som bor i Trollhättan. Historiskt har gruppen av personer som bor i Trollhättan varit färre än de är i dagsläget, men på senare år har intresset för att flytta till studieorten ökat. Detta har kombinerats med en allmän ökning av Trollhättans attraktionskraft för icke-studenter resulterat i en potentiell brist på bostäder. Samtidigt har antalet nya studenter från Göteborg, som sedan väljer att pendla ökat markant. Därför skall kårstyrelsen under verksamhetsåret: Påbörja ett arbete för att förmedla andrahandsbostäder, samt att uppmuntra Trollhättan Stad och Eidar att bygga fler studentlägenheter. Vid ett eventuellt lågt intresse från Trollhättan stad och Eidar bör opinion bildas genom försök till medial uppmärksamhet. Verka för att, genom samtal tillsammans med de andra högskolekårerna (Borås Studentkår och Skövde Studentkår) och Västra Götalandsregionen, få löfte om studentrabattrabatt på Västtrafiks resor i regionen. Tillsammans med studenthälsan planera och samla data till en undersökning om studenters fysiska och psykiska hälsa. Nätverkande med student-sverige Under året har kårstyrelsens gruppering inom Sveriges Förenade Studentkårer (SFS), Samverkande studenter (SamS), genomgått en minskning i inflytande på grund av utträdet av två kårer från grupperingen. Detta utträde berodde till stor del på en åsikt, delad av flera SamS-kårer, att SamS har för många fysiska möten och har en överutvecklad organisation. SHVs inflytande i SFS har historiskt varit baserat på att grupperingen har varit väldigt stark, vilket har gynnat SHVs medlemmars möjlighet att påverka utbildningspolitiken nationellt. Därför skall kårstyrelsen under verksamhetsåret: Verka för att stärka sin gruppering inom SFS genom reform och nyrekrytering. Nätverka med andra kårer, utanför grupperingen, för att bygga inflytande som inte är beroende av officiella grupperingar. Näringsliv och arbetsmarknad Drivhuset Entrepenörsskap är en viktig del av den personliga utvecklingen för högskolans studenter. Medans inte alla studenter har behovet eller intresset av att bli bättre entreprenörer upplever studentkåren att möjligheten, för alla studenter som vill, är vital. I Drivhusets stadgar står det skrivet under syftet 4

5 att deras verksamhet skall stå i nära relation till SHV. I dagsläget finns endast ett litet samarbete, främst kring InWest och Inslussnigen, med Drivhuset. Detta samarbete kan vidareutvecklas för att maximera både Drivhusets, studentkårens och studenternas vinning. Därför skall kårstyrelsen under verksamhetsåret: Samarbeta med Drivhuset gällande arrangerandet av projektet Drivhuset 24 Försöka generera ett nytt projekt tillsammans med Drivhuset som tilltalar den breda studentmassan. InWest SHV har sedan 2009 stått som arrangörer till InWest arbetsmarknadsdag. Dagen skapar en viktig mötesplats mellan studenter och näringsliv och ger dem chansen att knyta nya kontakter för framtida jobb och samarbeten. Från och till har mässan haft få besökare, vilket är en viktig del i om företag vill fortsätta ställa ut på InWest. Det är även så att InWest-projektet är viktig för SHV som organisation då projektet finansierar arvoderingen av en näringslivsansvarig som även projektleder inslussningen. Därför skall kårstyrelsen under verksamhetsåret: Uppmärksamma InWest som evenemang och varumärke tidigare och regelbundet för studenterna. Utveckla och genomföra InWest med fokuset att inkludera utskotten i en större utsträckning. Genomföra ett förmingel för utöka studentkårens näringslivskontakter, både inför inwest och till övriga verksamheten. Lilla karriärsdagen Lilla karriärsdagen har haft som syfte att informera studenterna på Högskolan Väst vad de kan engagera sig i vid sidan av sina studier samt rekrytera dem till detsamma, vare sig det gäller ideellt engagemang eller betalt arbete vid sidan av studierna. Därför skall kårstyrelsen under verksamhetsåret: Under höstterminen genomföra Lilla karriärsdagen och utreda om det går att utveckla. 5

6 PROPOSITION PERIODPLAN VÅRFUM II 2014 HÖSTFUM I 2014 Organisation En överlämning av nyvalda poster skall genomföras där ett standardiserat upplägg för överlämningar skall tas fram. En överlämningsworkshop mellan nya och gamla styrelsen skall även genomföras. Kårhuset Under perioden skall arbetet med externa bokningar fortskrida, med fokus på kommande verksamhetsårs upplägg. Under perioden, inför överlämningen, skall kårstyrelsen skapa en förteckning över dokumentation gällande kårhuset som stipuleras i Kårhusgeneralens arbetsbeskrivning 14/15. Rekrytering Under perioden skall Inslussningen planeras samt genomföras. 6

7 PROPOSITION BUDGET SHV 14/15 Decore-verksamheten Not. Studentkårsverksamheten förklaring på sidan 2 förklaring på sidan 3-5 Intäkter (tkr) Intäkter (tkr) Pubar 120,0 Medlemsavgifter 310,0 20% av vinst från övrig pubverksamhet 65,0 Anslag 3400,0 Lokaluthyrning 35,0 Sponsring 40,0 Externa bokningar 300,0 Evenemang 478,5 Annonsering 10,0 Ränteintäckter 15,0 Summa 530,0 Övrigt 30,0 Summa 4273,5 Kostnader Kostnader Personal 50% 113,8 KHG Personal 1310,6 Marknadsföring 20,0 Övriga personalkostnader 72,5 Lokalkostnader DeCore 75,0 Drivhuset 10,0 Pubar 70,0 Lokalkostnader Studentkårsverksamheten 2191,2 Externa bokningar 200,0 Möteskostnader 46,0 Övrigt 65,0 Nationellt påverkansarbete 63,0 SUMMA 543,8 Marknadsföring 20,0 Interna medel 35,0 verksamhetskostnader 255,0 RESULTAT -13,8 Evengemang 208,5 underskott täcks av ränteintäckter på inwesterat överskott från InWest Övrigt 45,0 Summa 4256,8 Resultat 16,7 Notis, arvodering höjd till 34% av prisbasbeloppet. Lönen höjs därmed till kr från nuvarande kr Total: 3,0 7

8 BILAGA TILL BUDGET 1 Decore-verksamheten Intäkter (tkr) Pubar 120 Gemensamma Phester 80 Övriga pubar 40 lipz förfest, tackmiddagar etc 20% av vinst från övrig pubverksamhet 65 Utskott 50 Projekt 15 Lokaluthyrning 35 Externa bokningar 300 Annonsering 15 summa 535 Kostnader Personal Lön Kårhusgeneralen 50% Sociala avgifter Kårhusgeneralen 50% 113,8 baserat från underlaget för SHV Marknadsföring 20 Lokalkostnader DeCore 75 Reparation& Underhåll 40 Städmaterial 35 Pubar 70 Gemensamma phester 50 Övriga pubar 20 Externa bokningar 200 Tillstånd och alkholservering 65 Alkoholprov 6 KANON-utbildningen 6 Serverings- och resturangtillstånd 26 STIM/SAMI 27 8

9 Studentkårsverksamheten Intäkter (tkr) Medlemsavgifter 310 Anslag 3400 Trollhättan stad, lokal 2000 Trollhättan stad, kanslist 400 Högskolan Väst 500 Statsanslaget 500 Sponsring 40 Evenemang 478,5 InWest 360 Inslussningen 100 Mini-inslussningen 8,5 Lilla-karriärsdagen 10 Ränteintäckter 15 Övrigt 30 Summa 4273,5 (SSK brosch) Kostnader Personal 1248,2 Lön Social avgift Semester Ordförande 227, ,52 34% prisbasbelopp Vice ordförande 227, ,52 34% prisbasbelopp Näringslivsansvarig 227, ,52 34% prisbasbelopp Kårhusgeneral 113, ,52 34% prisbasbelopp Webb och IT-ansvarig 22,8 19,7 3,05 3,4% prisbasbelopp Kommunikatör (25%) 88,1 66,3 20,8 1 Kansliansvarig 387, ,8 Talman 7,8 6 1,8 Sekreterare 7,8 6 1,8 Övriga personalkostnader 72,5 Collectum 15 Fora 2 ArbetsgivarAlliansen 2 Olycksfallsförsäkring 2,5 Friskvård 16 Kompetansutveckling 15 Brandutbildning 20 Drivhuset 10 9

10 Lokalkostnader Studentkårsverksamheten 2191,2 Hyra 2000 Datorer och IT 42 Not investering? Förtydliga engångskostnad Upprustning av lokaler 20 Ställbara skrivbord 10 Not investering? Förtydliga engångskostnad Service brandsläckare 4,2 försäkrning lokaler 9 EL 90 Larm 16 Möteskostnader 46 Kårstyrelsemöten 4 Teambuilding höst & Vår 18 Stormöten 4 Fullmäktigemöten (5) 10 Workshops etc 10 Nationellt påverkansarbete 63 SamS 25 SFS 38 Marknadsföring 20 Interna medel 35 Interna bidrag 10 Tackmiddag 25 verksamhetskostnader 255 Skrivarleasing 12 Papper & toner 35 porto & övrigt förbrukningsmatriel 3 Telefoni 20 programmvara 10 ekonomi-/löne-/antivirusprogram Redovisning 55 Medlemssystem 120 Evengemang 208,5 Inslussningen 90 Mini-inslussningen 8,5 InWest 100 Lilla karriärsdagen 10 10

11 Övrigt 45 SSK broscher 20 Resekostnader 10 Övrigt 15 Summa 4256,8 16,7 11

12 BILAGA TILL BUDGET 2 FÖLJEBREV PROPOSITION BUDGET 14/15 En förklaring av studentkårens ekonomi Studentkårens ekonomi består av två delar, basverksamheten, det vill säga påverkansarbetet, samt kårhusverksamheten. I årets budgetproposition har dessa två delar separerats på ett tydligt sätt, det pågrund av ett behov av tydlighet vad pengarna som studentkåren får från medlemsavgiften, stadsanslaget och högskolan går till. Detta då dessa pengar är specifikt bundna till basverksamheten. I årets budget har därför alla kostnader som är fasta, även om de nyttjas av både Basverksamheten och kårhuset, lagts på basverksamheten för att försöka definiera basverksamhetens egentliga kostnader. I årets budget återfinns även ett underskott i kårhusbudgeten som täcks av ränteintäkter som kommer från ackumulerade medel från tidigare års InWest-projekt. Underskottet i budget kommer av en fortsättning av tidigare verksamhetsårets satsning på kårhusverksamheten. Satsningen innebär en höjning av kårhusgeneralens tjänst från 40 till 100 procent, då man upplevde att dennes arbetsuppgifter inte kunde göras på ett adekvat sätt utan en ökning. Ökningen på 60 procent skulle finansieras av externbokningar. Denna satsningen tror kårstyrelsen, under kommande år, kommer bidra till ekonomisk stabilitet för organisationen. I årets budget har arvoderingen av de arvoderade i kårstyrelsen även höjts upp. Fulltidsarvoderingen har kopplats till prisbasbeloppet på 34 procent vilket resulterar i en cirka 1200 kr/månaden ökning i arvode, till 15154kr/månad brutto. Detta anser kårstyrelsen vara en befogad och nödvändig ökning, då det nuvarande arvodet varken reflekterar ansvaret eller arbetsbördan. Kårstyrelsen tror även att en ökning i arvode kommer ha positiva effekter på framtidens rekrytering av ledningsgrupp. Kårstyrelsen har även valt att göra en förhållandevis liten satsning på kontorsmiljön i årets budget, där en höjd budgetpost för Lokalkostnader Studentkårsverksamheten möjliggör inköp av nya kontorsdatorer och två nya skrivbord. Detta ses som en långsiktig och nödvändig investering. 12

13 BILAGA TILL BUDGET 3 Arbetsbeskrivning för tjänsten som kommunikatör på Studentkåren vid Högskolan Väst Vikten av att nå ut med information om studentkårens verksamhet samt att nå alla studenter vid Högskolan Väst är stor, men också något som har varit svårt att genomföra. För att de arvoderade skall kunna bedriva verksamhet inom de olika fokusområdena krävs en funktion som fokuserar på kommunikation gentemot våra medlemmar och studenter. Kommunikatören står för denna funktion och arbetar med kommunikation ut mot vår målgrupp. Kommunikatören skall hålla sig uppdaterad i vad som pågår i studentkårens verksamhet sam ha en god förståelse för organisationens syfte. Följande arbetsuppgifter inryms i tjänsten: Kommunikatör Tjänsten omfattar 25 % - Underhålla, utveckla och uppdatera SHVs hemsida - Ansvarar för att producera informationsbladet skitviktigt - På förfrågan från kårordförande delta på möten. - Ska finnas tillgänglig och vara ett stöd till kårstyrelsen och underorganisationer vid behov, i sådan utsträckning som finns utrymme för i 25% tjänsten. 13

14 PROPOSITION ÄNDRINGAR PÅ STADGA YRKANDE 1 I kapitel 1, paragraf 2, stryka högskolestudenter Till förmån för studenter YRKANDE 2 I kapitel 1, paragraf 3, stryka att bevaka och medverka i utveckling av utbildningen på högskolan Till förmån för att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningarna på Högskolan Väst YRKANDE 3 I kapitel 3, paragraf 2, stryka - Kårhusgruppen YRKANDE 4 I kapitel 4, paragraf 9, stryka FUM Till förmån för Fullmäktige YRKANDE 5 I kapitel 4, paragraf 23, stryka Extra FUM ska hållas då Talman kallar till möte enligt 4.26 eller då endera: - ¼ av de ordinarie medlemmarna - revisor tillsammans med ¼ av ledamöterna i Fullmäktige 14

15 - Kårstyrelsen tillsammans med ¼ av ledamöterna i Fullmäktige så skriftligen begär. Till förmån för Extra FUM skall hållas då Talman kallar till möte enligt kapitel 4, paragraf 26 eller då någon av följande så skriftligen begär: - ¼ av de ordinarie medlemmarna - revisor - kårstyrelsen - ¼ av ledamöterna i fullmäktige YRKANDE 6 I kapitel 4, paragraf 25, stryka FUM-ledamot Till förmån för fullmäktigeledamot YRKANDE 7 I kapitel 4, paragraf 26, stryka fullmäktigemöte Till förmån för FUM YRKANDE 8 I kapitel 4, paragraf 26, stryka Om FUM har entledigat personer ur Kårstyrelsen, interimtillsätter FUM nya personer på de entledigade posterna under sittande möte. Till förmån för FUM interimtillsätter eventuellt entledigade poster YRKANDE 9 I kapitel 5, paragraf 3, stryka På VårFUM II väljs Ordförande samt Vice ordförande. 15

16 YRKANDE 10 Till förmån för På VårFUM II väljs Ordförande, Vice ordförande, Näringslivsansvarig samt Kårhusgeneral. I kapitel 5, paragraf 4, stryka Samtliga ledamöter i kårstyrelsen väljs på en mandatperiod som löper antingen som kalenderår eller som verksamhetsår enligt stadgebilagan Till förmån för Samtliga ledamöter i kårstyrelsen väljs, enligt stadgebilagan, på en mandatperiod som antingen löper som kalenderår eller som verksamhetsår YRKANDE 11 I kapitel 5, paragraf 6, stryka förslagsrätt Till förmån för yrkanderätt YRKANDE 12 I kapitel 5, paragraf 7, stryka Studentkårens firma tecknas av Ordförande, Vice ordförande var för sig Till förmån för Studentkårens firma tecknas av Ordförande och Vice ordförande, var för sig YRKANDE 13 I kapitel 5, paragraf 10, stryka Kårstyrelsen äger rätt att upphäva av underorganisationers styrelser tagna beslut, vid uppenbar misskötsel av uppgift Till förmån för Kårstyrelsen äger rätt att upphäva beslut tagna av underorganisationer, vid uppenbar misskötsel av uppgift YRKANDE 14 16

17 Stryka kapitel 7 7. Kårhusgruppen 1 Kårhusgruppen är ett beredande och verkställande organ till kårstyrelsen i frågor som berör kårhuset. 2 Kårhusgruppen består av representant i kårstyrelsen och av underorganisationernas på årsmöte utsedda representanter YRKANDE 15 I kapitel 6, foga ny paragraf 3 Stormötets agenda regleras av Stormötets arbetsordning som fastslås av kårstyrelsen i samråd med stormötet och bör innehålla: - Kårhusfrågor - Utbildningsfrågor - Samrådsfrågor YRKANDE 16 I kapitel 8, paragraf 6, stryka Underorganisationers årsmöte väljer styrelse bestående av studenter som betalar ordinarie medlemskap till SHV och som är studerande vid Högskolan Väst under hela sin mandat period. Till förmån för Underorganisationers årsmöte väljer styrelse bestående av studenter som innehar medlemskap i SHV samt är student vid Högskolan Väst under hela sin mandat period. 17

18 YRKANDE 17 I kapitel 16, paragraf 1, stryka För Studentkåren vid Högskolan Väst gäller vad som sägs i Studentkårsförordningen (svensk författningssamling 2009:769) Till förmån för För Studentkåren vid Högskolan Väst gäller vad som sägs i Studentkårsförordningen (svensk författningssamling) 18

19 GÄLLANDE STADGA 1. Namn och syfte 2 2. Medlemskap 2 3. Studentkårens organisation Fullmäktige Kårstyrelsen Stormöte 6 7. Kårhusgruppen 6 8. Underorganisationer Valberedning Fyllnadsval i underorganisationer Studentkårens räkenskaper Revision Förändring samt tolkning av stadgarna Förändring i Stadgebilaga Upplösande av Studentkåren Undanröjande av beslut Statliga bestämmelser 9 1. Fullmäktige Kårstyrelsen Studentkåren vid Högskolan Västs avgifter Underorganisationer Tolkning av stadgan 1 kap

20 1. Namn och syfte 1 Föreningens namn är Studentkåren vid Högskolan Väst (SHV). SHV:s verksamhetsområde motsvarar hela Högskolan Västs verksamhetsområde. 2 SHV är en religiöst, partipolitiskt och fackligt obunden sammanslutning av högskolestudenter. 3 SHV har som huvudsakligt syfte: - att bevaka och medverka i utveckling av utbildningen på högskolan SHV har även som syfte: - att aktivt påverka utbildningspolitiken i samhället - att ta tillvara studenternas intressen - att verka för sammanhållningen mellan högskolans studenter - att verka för studenternas sociala situation - att främja samarbete med andra studentkårer, studenter och studerandeorganisationer. 2. Medlemskap 1 Studenter som studerar inom SHV:s verksamhetsområde enligt 1 kap 1 äger rätt att teckna ordinarie medlemskap i SHV. 2 Medlemskap i Studentkåren vid Högskolan Väst träder i kraft efter att studenten betalat den medlemsavgift som fullmäktige fastställt. Utträde sker om medlem så skriftligt begär. 3 Medlem är skyldig att handla efter Studentkårens stadgar, föreskrifter, beslut. Medlem äger rätt att ta del av studentkårens samtliga handlingar som inte är sekretessbelagda. Person som är berörd eller omnämnd i sekretessbelagda dokument har rätt att ta del av dessa. 4 En stödmedlem är en fysisk person som har betalat in stödmedlemsavgift till SHV. Medlemskapet gäller ett år i taget. Utöver de rättigheter som stipuleras i stadgan har stödmedlem rätt att : - Delta vid studentkårens evenemang på samma premisser som ordinarie medlemmar 5 En sponsormedlem är en fysisk eller juridisk person som betalat in ett sponsorbidrag till SHV. Medlemskapet gäller enligt upprättat avtal parterna emellan. 6 En hedersmedlem är en fysisk person som under lång tid haft ett gott samarbete med Studentkåren och visat stor välvilja gentemot densamma. Hedersmedlem utses av fullmäktige. Fullmäktige kan även upphäva ett hedersmedlemskap om det anses nödvändigt. En hedersmedlem har samma rättigheter som en stödmedlem. 3. Studentkårens organisation 1 SHV:s Verksamhetsår omfattar perioden 1/7 30/6. 2 Studentkårens verksamhet utövas genom: - Fullmäktige - Kårstyrelse 20

21 - Stormöte - Kårhusgruppen - Underorganisationer 4. Fullmäktige 1 Fullmäktige är, genom fullmäktigemöten (FUM), Studentkårens högsta beslutande organ. 2 Fråga av större principiell betydelse, beslut om SHV och dess underorganisationers medlemskap i andra föreningar eller organisationer ska avgöras av FUM. 3 Fullmäktige ska sammanträda minst fyra gånger årligen enligt följande: HöstFUM I 27/9 17/10 HöstFUM II 27/11 17/12 VårFUM I 20/2 10/3 VårFUM II 1/5 20/5 4 Samtliga ordinarie FUM ska: - följa upp Studentkårens verksamhet sedan föregående FUM - fastställa periodplan för tiden fram till nästa FUM. Periodplanen ska beskriva Kårstyrelsens fokus fram till nästkommande ordinarie FUM. 5 HöstFUM I ska: fastställa fullmäktiges valda student samt utskottsledamöter för verksamhetsåret granska verksamhetsberättelse från det föregående årets Kårstyrelse fastställa Studentkårens balans - och resultaträkning ta del av revisionsberättelsen gå igenom samt fastställa åsiktsdokumentet 6 HöstFUM II ska: välja kårstyrelse i enlighet med stagebilagan fastställa arbetsbeskrivningar för samtliga, på HöstFUM II valda, arvoderade i Kårstyrelsen pröva frågan om ansvarsfrihet för föregående års Kårstyrelse Val av SFS delegater samt fastställande av delegaternas arbetsbeskrivning fastställa tidpunkt för VårFUM I och VårFUM II 7 VårFUM I ska: Revidera policydokument och styrdokument som ej tas upp på andra fullmäktigemöte vart tredje år fastställa visionsdokumentet 8 VårFUM II ska: ta del av styrelsens information om innevarande års verksamhet fastställa budget och verksamhetsplan fastställa samtliga medlemsavgifter välja revisorer välja kårstyrelse i enlighet med stagebilagan välja talman och sekreterare för fullmäktige kommande verksamhetsår 21

22 välja valberedning fastställa arbetsbeskrivningar för samtliga, på VårFUM II valda, arvoderade i kårstyrelsen fastställa tidpunkt för HöstFUM I och HöstFUM II 9 FUM ska bestå av talman och sekreterare samt ledamöter enligt stadgebilagan. 10 Fullmäktigeledamot utses för en mandatperiod under gällande verksamhetsår. 11 Ledamot i Fullmäktige, närvarande och inregistrerad i röstlängd har yttrande-, yrkande- och rösträtt på FUM. 12 Ledamöter och suppleanter av kårstyrelsen har yttrande- och yrkanderätt på FUM och kan inte vara fullmäktigeledamöter. 13 Anställda i SHV har närvaro- och yttranderätt på FUM. 14 FUM ska ha minst sju ledamöter. För beslutsmässighet krävs sju närvarande ledamöter varav minst tre studentledamöter. 15 Varje medlem i SHV har närvaro och yrkanderätt vid FUM, samt äger rätt att lämna motion och interpellation till FUM. Dessa ska vara Kårstyrelsen tillhanda senast två veckor innan mötet. 16 Kårstyrelsen ska vara föredragande av samtliga ärenden som saknar annan talesman. 17 Information om FUM ska anslås på Studentkårens anslagstavlor och webbplats senast fyra veckor innan mötet. 18 Propositioner ska finnas tillgängliga på studentkårens expedition, samt SHV:s webbplats, senast fyra veckor innan mötet. 19 Möteshandlingar ska finnas tillgängliga på Studentkårens expedition, samt på SHV:s webbplats senast en vecka före FUM. 20 Beslut fattas med enkel majoritet, om inte annat krävs. Om minst en ledamot så begär ska votering hållas. Vid lika röstetal gäller den mening som Kårstyrelsen företräder. 21 Vid personval då det finns två eller flera kandidater, ska sluten omröstning tillämpas. Person som får mer än hälften av rösterna anses vald. Om sådan majoritet ej uppnås ska ny omröstning ske mellan de två personer som fick flest röster. Vid lika röstetal tillämpas lottning vilken utförs av talmannen. 22 Protokoll från FUM ska finnas tillgängliga på Studentkårens webbplats och expedition senast fyra veckor efter mötet. 23 Extra FUM ska hållas då Talman kallar till möte enligt 4.26 eller då endera: ¼ av de ordinarie medlemmarna revisor tillsammans med ¼ av ledamöterna i Fullmäktige Kårstyrelse tillsammans med ¼ av ledamöterna i Fullmäktige så skriftligen begär. 24 Om FUM förläggs på annan plats än studieort, utbetalas på begäran reseersättning till Fullmäktiges ledamöter för resa mellan ordinarie studieort och platsen för FUM. 25 Medlem i valberedningen som är FUM-ledamot har ej rösträtt i personval. 22

23 26 Vid misstanke av misskötsel av Kårstyrelsens uppgifter, ska Fullmäktige genom talman kalla till ett extrainsatt fullmäktigemöte för att utreda frågan. Vid grov misskötsel kan FUM, på det extrainsatta fullmäktigemötet, omgående entlediga hela eller dela r av sittande Kårstyrelse. Om FUM har entledigat personer ur Kårstyrelsen, interimtillsätter FUM nya personer på de entledigade posterna under sittande möte. Valberedningen presenterar ett nytt förslag till platserna i Kårstyrelsen till nästkommande ordinarie FUM. 5. Kårstyrelsen 1 Kårstyrelsen är Fullmäktiges verkställande organ. 2 Kårstyrelsen är ansvarig inför Fullmäktige. 3 Kårstyrelsen väljs i två omgångar. På VårFUM II väljs Ordförande samt Vice Ordförande. Resterande ledamöter och suppleanter väljs i enlighet med stadgebilagan. 4 Samtliga ledamöter i Kårstyrelsen väljs på en mandatperiod som löper antingen som kalenderår eller som verksamhetsår enligt stadgebilagan. 5 Kårstyrelsen är beslutmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet, om detta är svårt att uppnå skall vidare diskussion uppmuntras. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande företräder. 6 Medlem av Studentkåren har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid Kårstyrelsens möten. 7 Studentkårens firma tecknas av Ordförande, Vice Ordförande var för sig. 8 Kårstyrelsens protokoll ska finnas tillgängliga på Studentkårens webbplats och expedition senast fyra veckor efter mötet. 9 Dokument som innehåller personliga eller känsliga uppgifter om anställda eller studenter vid SHV, äger Kårstyrelsen rätt att sekretessbelägga. 10 Kårstyrelsen äger rätt att upphäva av underorganisationers styrelser tagna beslut, vid uppenbar misskötsel av uppgift. 11 Kårstyrelsen ska förbereda FUM genom att: anslå information kalla till FUM bereda ärende sammanställa och distribuera möteshandlingar 12 Anställd av studentkåren har inte rätt att vara ledamot eller suppleant inom kårstyrelsen. 6. Stormöte 1 Stormöte ska fungera som en kommunikationskanal mellan Kårstyrelse och underorganisationer och ska sammanträda minst 4 gånger per termin. 2 Kårstyrelsen ansvarar för att samtliga underorganisationer kallas till mötena och att ärendelista sänds ut minst 3 dagar innan mötet. 23

24 7. Kårhusgruppen 1 Kårhusgruppen är ett beredande och verkställande organ till kårstyrelsen i frågor som berör kårhuset. 2 Kårhusgruppen består av representant i kårstyrelsen och av underorganisationernas på årsmöte utsedda representanter. 8. Underorganisationer 1 Med underorganisation avses programutskott och intresseutskott. 2 Underorganisationer ska löpande redovisa ekonomi och verksamhet till Kårstyrelsen. 3 Kallelse till Årsmöte ska anslås på Studentkårens anslagstavlor samt SHV:s webbplats senast tre veckor innan mötet. Möteshandlingar ska finnas tillgängliga på kårexpedition senast en vecka innan mötet. 4 På underorganisationers årsmöte har samtliga ordinarie medlemmar närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt. Stöd-, sponsor och hedersmedlemmar har närvarorätt i mån av plats samt yttranderätt. Samtliga studenter har närvarorätt i mån av plats. Stödmedlemmar har även yrkanderätt 5 Underorganisationer ska hålla årsmöte under perioden 7 mars till 1 maj. Årsmötet ska följa dagordningen enligt stadgebilagan. 6 Underorganisationers årsmöte väljer styrelse bestående av studenter som betalar ordinarie medlemskap till SHV och som är studerande vid Högskolan Väst under hela sin mandatperiod 7 Underorganisationer ska hålla konstituerande möte efter 30 juni. Det konstituerande mötet ska följa dagordningen enligt stadgebilagan. 8 Nyvald styrelse ansöker om godkännande hos Kårstyrelsen, för att kunna godkännas krävs undertecknat protokoll från årsmöte och konstituerande möte. Nyvald styrelse tillträder efter Kårstyrelsens godkännande. 9 En underorganisations styrelse ska minst bestå av: ordförande vice ordförande sekreterare Önskar en underorganisation få delegerat ekonomiskt självstyre och ansvar ska en ekonomiansvarig väljas in i styrelsen. 10 En underorganisations styrelse är beslutsmässig när minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande företräder. 11 En underorganisations mötesprotokoll ska finnas tillgänglig för SHVs medlemmar senast 4 veckor efter mötet. 12 Vid upplösande av en underorganisation ska dess ekonomi balanseras i bokslut. I väntan på eventuell återuppstart förvaltas underorganisationens tillgångar av Kårstyrelsen i två år, därefter tillfaller de Kårstyrelsen. 24

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

PROPOSITIONER HÖSTFUM 1

PROPOSITIONER HÖSTFUM 1 PROPOSITIONER HÖSTFUM 1 1 2014-10-15 Proposition 1 Åsiktsdokumentet Proposition 2 Stadga Proposition 3 Stadgebilaga Proposition 4 Periodplan Proposition 5 Revidering av budget PROPOSITION 1 ÅSIKTSDOKUMENTET

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE STADGAR FÖR RADIO SHORE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 NAMN, SYFTE OCH VISION 4 1.1 NAMN OCH SYFTE 4 1.2 VISION 4 2 MEDLEMSKAP 4 2.1 INTRÄDE 4 2.2 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 2.3 UTESLUTNING 5 3 MEDLEMSAVGIFT

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

PROPOSITIONER HÖSTFUM II

PROPOSITIONER HÖSTFUM II PROPOSITIONER HÖSTFUM II 1 PROPOSITION PERIODPLAN HÖSTFUM2-VÅRFUM1 13/14 Studentrepresentanter Under perioden skall kartläggningen av de olika instutitionernas arbetssätt när det gäller studetrepresentanter

Läs mer

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet

Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå universitet Stadgar: Föreningen för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet och Tränarprogrammet vid Umeå INNEHÅLL FÖRENINGENS VERKSAMHETSIDÉ OCH MÅL... 3 MEDLEMSKAP... 3 EKONOMI... 3 REVISION OCH ANSVARSFRIHET...

Läs mer

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM

Proposition 1. Studentförbundet för Socialt Arbete. i Stockholm. Revidering av stadgar STUDENTFÖRBUNDET FÖR SOCIALT ARBETE I STOCKHOLM Proposition 1 Revidering av stadgar Studentförbundet för Socialt Arbete i Stockholm 1 Proposition 1 Studentkåren är i konstant förändring och därmed behöver stadgarna uppdateras kontinuerligt. Nuvarande

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF)

Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Stadgar för Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) Inledande bestämmelser 1 Juridiska föreningen vid Umeå universitet, nedan föreningen, är en partipolitiskt, fackligt och religiöst oberoende ideell

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Halmstad Studentkår Stadga

Halmstad Studentkår Stadga Halmstad Studentkår Stadga Antagen av Medlemsmötet för Halmstad Studentkår 21 maj 2013 Kapitel 1. Allmänt... 3 Kapitel 2. Medlemskap... 4 Kapitel 3. Kårstatus... 5 Kapitel 4. Organisation... 6 Kapitel

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering

Stadgar för SSK-L. Antagna VT 1995 Senaste revidering Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2011-03-14 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 5 6 s styrelse 5 7 Utskott 6 8 Sociala utskottet

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle

Stadga för Gavlecon. - Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Stadga för Gavlecon - Ekonom- och Mäklarföreningen vid 1 Namn 1.1 Studentföreningens namn är Gavlecon. 2 Verksamhet 2.1 Föreningen har till ändamål att väcka intresse för och debatt kring ekonomiska frågor

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår

Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Stadgar för Kemisektionen vid Uppsala teknolog- och naturvetarkår Kapitel 1 Allmänna stadgar 1. Studentföreningen Kemisektionen härefter kallad K-sektionen är en sammanslutning av studenterna på civilingenjörsprogrammet

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka?

Revidering av stadgar Förslag till revidering Vad gäller här? Ska det vara inneha eller kanske rätt att söka? Paragr af nr. Gällande stadgar reviderade 2011-04-18 Kommentar Föreslagen revidering av stadgar Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen) har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka

Läs mer

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro

Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro Bilaga 3 - Stadgar för Medicinska Föreningen Örebro 1 Allmänt 1:1 Definition Medicinska Föreningen Örebro är en ideell förening i samarbete med Örebro studentkår. Medlem i föreningen är de som löst medlemskap

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Wermlands Nations Stadgar Antagna

Wermlands Nations Stadgar Antagna Wermlands Nations Stadgar Antagna 1986-05-13 Åter antagna 2007-11-25 Reviderade 2011-12-03 Wermlands Nation Stadgar 2011-12-03 2 (8) Kapitel 1 Allmän bestämmelse 1.1 Ändamål Wermlands Nation i Linköping

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Nordpols stadgar. Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol.

Nordpols stadgar. Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol. Nordpols stadgar Kapitel 1 - Föreningens namn 1. Föreningens namn är Nordpol. Kapitel 2 - Föreningens syfte och målsättning 2. Nordpol är en ideell politiskt- och religiöst obunden studerandeförening vars

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar

Stadgar för Alla ska kunna bo kvar Stadgar för Alla ska kunna bo kvar 1. Firma Föreningens namn är Alla ska kunna bo kvar 2. Syfte Föreningens syfte är att sätta fokus på de sociala aspekter som finns när fastighetsägare höjer hyrorna kraftigt

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Organisationsnummer: 857200-4995 1 Ändamål och uppgifter 1.1 Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) har till ändamål: att tillvarata och främja medlemskårernas och

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet:

Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. Fastställd av Sektionsmötet: Stadgar för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Fastställd av Sektionsmötet: 2016-04-26 Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 3 Kapitel 2 Medlemmar... 3 Kapitel 3 Organisation...

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

Stadgar för Stockholms Dövas Förening

Stadgar för Stockholms Dövas Förening 1 Om föreningen Stadgar för Stockholms Dövas Förening Föreningens namn är Stockholms Dövas Förening (SDF). SDF bildades den 3 maj 1868 och har sitt säte i Stockholm. SDF är en partipolitiskt och religiöst

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF)

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 STADGAR för Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 Föreningen Myråsskolans Föräldraförening, förkortat MF, är en sammanslutning av föräldrar/vårdnadshavare till elever på Myråsskolan i Brämhult, Borås

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Östasiatiska föreningen

Östasiatiska föreningen Östasiatiska föreningen Stadgar antagna 2014-11-24 Innehåll 1 Föreningens namn.......................... 1 2 Föreningens säte........................... 1 3 Föreningsform............................ 1

Läs mer

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013)

Eldsberga gymnastikförening STADGAR. (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening STADGAR (rev. 2013) Eldsberga gymnastikförening Innehåll Eldsberga gymnastikförening... 1 Eldsberga gymnastikförening... 2 Stadgar... 2 1 Eldsberga gymnastikförenings verksamhet...

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

HöstFUM I 2014-10-15 Bilagor

HöstFUM I 2014-10-15 Bilagor HöstFUM I 2014-10-15 Bilagor 1 INNEHÅLL 1. Studentledamöter 14/15 s. 3 2. Utskottsledamöter 14/15 s. 4 3. Årsberättelse 13/14 s. 5-16 4. Verksamhetsrevisorns revisionsberättelse 13/14 s. 17-18 5. Periodrapport

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Stadgar för SNS-Sektionen Senast fastslagen på kårfullmäktige 2012-02-01

Stadgar för SNS-Sektionen Senast fastslagen på kårfullmäktige 2012-02-01 SNS Sektionsstadga 2 3 1. KONSTITUTIONELLA STADGAR...4 1:1 DEFINITION... 4 1:2 SYFTE... 4 1:3 SÄTE... 4 1:4 NEUTRALITET... 4 1:5 VERKSAMHETSÅR...4 1:6 MEDLEMSKAP I ANNAN ORGANISATION...4 1:7 STADGEÄNDRING...

Läs mer

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen.

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen. Norra Reals Elevkårs Stadga Med organisationsnummer 802408 7036 Antogs på årsmötet 25 mars 2015 1 Organisationen mom 1 Elevkårens juridiska namn är Norra Reals Elevkår. mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet. Konstitutionella stadgar 1 Förbundets namn är Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, förkortat P-Riks. 2 Förbundets syfte är att 2.1 medvetandegöra att personalvetaren är någon som under sin grundutbildning

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer