En kamp på nya slagfält

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En kamp på nya slagfält"

Transkript

1 Ekonomihögskolan Företagsekonomiska Institutionen FEKN90 Företagsekonomi - Examensarbete på Civilekonomprogrammet VT 2012 En kamp på nya slagfält - En studie i företags organisering av marknadskommunikation via sociala medier Författare: Josefin Jonsson Skoog Victor Bergström Handledare: Stein Kleppestö

2 "#$#%& #$%%$&&'()*+*%,-..,-/&&*012',3*&'124'56$&&-..%$ &+44/:%$* /:%$*&$*5-:$:<=-6'*/9942'&&'&%-:'2.+2'+*%A%-:'8*.-;'34-2&$*+16%-&& /&$>.-,:'%'.&':%$<E-:'&':2'*+16-%F$*6'*678.9&+44(*'53&+16%-:2/:42'9- %$&'2'%$5-42'42*-,':%$&6'*,'*-&$:&-..;3:;<=-,-..8,$:&'12' ()*$&';4*$9*$4$:&':&$*:'4+5%$.&';-&-/:%$*4)2:-:;$:<G*'5()*'..&H$:*-1 '..'93M*'0.-:;#'.5)A4+5/99.3&-&4-:'*>$&49.'&4+16,'*-&$:4&+* -:49-*'&-+:428..'()*+44< '($#(&()*+,& Lund, Maj 2012 """""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""" Josefin Jonsson Skoog Victor Bergström & & & "

3 N ')--)./)((.0.1& & 2334)(45.4&(0(567B:2'5993:0'4.';(8.&OB:4&/%-$-()*$&';4+*;':-4$*-:;', 5'*2:'%42+55/:-2'&-+:,-'4+1-'.'5$%-$* '5-0.)#05%)(8-7"PQQRPSR"T "#/)(()#57=-1&+*I$*;4&*)5+16J+4$(-:J+:44+:?2++; '=/(57?0(&$&5$%/994'&4$:8*'&&5$%678.9',2+55/:-2'&-+:4&$+*->$42*-,' /&,$12.-:;$:',5'*2:'%42+55/:-2'&-+:(*'5& $%4+1-'.'5$%-$*A+16 $&'>.$*'$:()*4&3$.4$()*,'%()*$&';$:,-../99:35$%%$::'<D&-(*3:%$&&',-..,-2'*&.8;;'()*$&';$:4>$6+,',$Y&$*:2+:4/.&'&-+:-:+54+1-'.'5$%-$*+16 /&*$%'2+55/:-2'&-+:4% :$*:'4Z*$2.'5+169/>.-1*$.'&-+:4[ ()*/&48&&:-:;'*'&&>-%*'5$%2+:4/.&'&-+:-%$&:0'5$%-$&< & >5($%7&?&/%-$:6'*$:%$%/2&-,':4'&45$%,-44'-:%/2&-,'&$:%$:4$*A%3 $&'>.$*'%$2+55/:-2'&-+:4&$+*-$*':,8:%4()*'&&>$.04'()*63..':%$&5$..': &$+*-+16$59-*-<V*-58*%'&'-:4'5.'%$4;$:+5$:$:28&/:%$*4)2:-:; ()*&45$%4$2/:%8*%'&'(*3:':%*'/:%$*4)2:-:;'*934'55'85:$A().7&', 2,'.-&'&-,'-:&$*,7/$*()*'&&(3%7/9'*$-:4-2&$*()*%$:2+55':%$':'.04$:<& &?5$#07&\$+*-$*:'*$%+;)*()*6/*40:$:932+55/:-2'&-+:6'*()*8:%*'&4(*'5 &-..4-%';+166/*%$:%-;-&'.'9.'&&(+*5$:6'*/&,$12.'&4/&-(*3:$&& 2+55/:-2'&-,&9$*49$2&-,<=-%'*$*$%+;)*4()*+/&4+/*1-:; /:-2'&-+:4% :$*:'4':9'44:-:;&-..%$::0'&$2:+.+;-:<?./&.-;$: 9*$4$:&$*'4&$+*-$*;8..':%$28*:2+59$&$:4A'((8*44&*/2&/*+164&*'&$; /:-2'&-+:,-'4+1-'.'5$%-$*49$;.'*%$:2+55/:-2'&-+:4&$+*$&-42' /&,$12.-:;$:(*3:$:,8;4R&-..&,3,8;42+55/:-2'&-+:<I$6+,$&',$Y&$*: 2+:4/.&'&-+:+16,-.2$:% : '*4-;(*854&A*)*%8*5$% 4&3:%9/:2&$*2*-:;6/**$4/*4$*42'5+>-.-4$*'4()*/:%$*63..',&,3,8;4R 2+55/:-2'&-+:4'5&6/*%-'.+;$:2':-:&$;*$*'4< & '68(4)(45#7&?./&4'&4$:;)*;8..':%$'&&*$.'&-+:4>0;;':%$>)*>$%*-,'4-:&$*:& %3%$&2':,'*'$:,-2&-;2+:2/**$:4()*%$.<G)*$&';$:>)*$:;';$*'.$%:-:;$: ()*'&&42'9'$:4&*'&$;-42'*2-&$2&/*4+58*.859.-;()*(*'5&-%$:4 2+55/:-2'&-+:42.-5'&+16&-..;+%+;)*'4-;-:4-2&$*&-..().7%',%$:)2'%$ -:&$*'2&-+:$:<G)*2+55/:-2'&-+:4% :$*:';8..$*%$&'&&/&,8*%$*'6/*,'* +16$:449$&42+59$&$:4$*42'':,8:%'4()*'&&)2':0&&':',$*>7/%':%$&- 4+1-'.'5$%-$*<

4 ] AB4(#)*(& &?0(657&^(-;6&+::$L>'&&.$(-$.%4O^4&/%0+(>/4-:$44$4+*;':-_'&-+:+( 5'*2$&-:;1+55/:-1'&-+:4&6*+/;64+1-'.5$%-' & '5-0.)#&%)(57&#'0"T &6 "PQ" & & A8(D$#47&=-1&+*I$*;4&*)5':%J+4$(-:?2++; & & 0E5&+5=&F$#%47&?+1-'.5$%-'AE-'.+;/$A^%,$*&-4-:;AVXA`+*$`+59$&$:1$ & G8#3$457&\6$9/*9+4$+(&6-49'9$*-4&+/4$1+55/:-1'&-+:&6$+*0&+1.'*-(0&6$ %$,$.+95$:&+(5'*2$&-:;1+55/:-1'&-+:4/:&-.&6$4+1-'.5$%-'96$:+5$:+:A ':%&6$*$>0+>&'-:'>$&&$*/:%$*4&':%-:;+(L6'&&6$1+59':-$4L':&&+ '16-$,$L-&6-&<K$L-..5'9&6$>/4-:$44,'./$+($Y&$*:'.'%,-1$-:&6$(-$.%+( 4+1-'.5$%-'':%1+:4-%$*6+LL$..&6$% :$4+(1+55/:-1'&-+:A '%,$*&-4-:;':%9/>.-1*$.'&-+:4-4$a/-99$%':%9*$9'*$%(+*4/16&'424<& & >5(D$%$6$1=7&\6$4&/%06'4'%$%/1&-,$'99*+'16L-&64+5$-:%/1&-,$ &$:%$:1-$4A4-:1$$4&'>.-46$%1+55/:-1'&-+:&6$+*-$4'*$/4$%&+6-;6.-;6&&6$ *$.'&-+:46-9>$&L$$:&6$+*0':%$59-*-1-45<V*-5'*0%'&'-41+..$1&$%&6*+/;6' 4/*,$0':%1+59'*$%L-&64$1+:%'*0%'&'(*+5+&6$*4&/%-$4+:&6$4'5$&+9-1< ^.4+Aa/'.-&'&-,$-:&$*,-$L46',$>$$:5'%$&+;$&'%$$9$*/:%$*4&':%-:;<?D5$#=7&\6$&&6$+*-$4%$41*->$6+L&6$9$*1$9&-+:+(1+55/:-1'&-+:6'4 16':;$%/:&-.&+%'0A':%6+L&6-4%$,$.+95$:&5-**+*4&6$%$,$.+95$:&+:&6$ %-;-&'.9.'&(+*5<\6$0'.4+%$41*->$&6$'%'9&'&-+:&+&6$:$L&$16:+.+;0+(&6$ 1+55/:-1'&-+:% :$4<G-:'..0A&6$+*-$4*$;'*%-:;+/&4+/*1-:;A1+*$ 1+59$&$:1$':%&6$4&*'&$;-1*$+*;':-_'&-+:+(>/4-:$444&*/1&/*$'*$9*$4$:&$%< 9/*9+4$+(5'*2$&-:;,-'4+1-'.5$%-'*$(.$1&4&6$1+55/:-1'&-+:&6$+*0 %$,$.+95$:&(*+5+:$RL'0&+&L+RL'01+55/:-1'&-+:<\6$:$$%(+*$Y&$*:'. '%,-1$':%L6'&&6$% :$45'-:.0'*$4/-&'>.$(+*A1+:1$*:46+L*$4+/*1$4 46+/.%>$5+>-.-_$%(+*&6$5'-:&$:':1$+(&L+RL'01+55/:-1'&-+:A':%6+L &6$%-'.+;/$1':>$-:&$;*'&$%L-&61+59':-$4b+,$*'..1+55/:-1'&-+:4&*'&$;0< & C$.*6840$.47&X$.'&-+:46-9>/-.%-:;46+/.%>$1+:%/1&$%-:&$*:'..0A4-:1$-&-4'.+:;R&$*5>/4-:$44>$:$(-&(+*1+59':-$4<c59.-1'&-+:4(+*1+55/:-1'&-+: %$9'*&5$:&41+:1$*:&6$-59+*&':1$+(-:,+.,-:;&6$5':';$5$:&A&+-:&$;*'&$ 4+1-'.5$%-'L-&6&6$&*'%-&-+:'.1+55/:-1'&-+:A'4L$..'4&6$>$:$(-&+( '44-5-.'&-:;-:4-;6&4(*+51+:4/5$*4%/$&+-:1*$'4$%-:&$*'1&-+:<G+* 1+55/:-1'&-+:% :$4A-&-4-59+*&':&&+$,'./'&$6+L$'16+:$d41+*$ 1+59$&$:1-$41':>$/4$%&+-:1*$'4$&6$>$:$(-&4+(&6$+(($*-:;-:4+1-'.5$%-'< &

5 "#$%&'(%)%*#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+ Q<QV*+>.$5>'2;*/:%<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<e Q<"?0(&$<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<QQ Q<NG*3;$4&8..:-:;'*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Q" Q<]^,;*8:4:-:;'*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Q","#-'./)#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#0 "<QI$;*$994%$(-:-&-+:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<QN "#"#$%&'()&*+(,--.)/(&0/,)$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$#1 "#"$23(4&-$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$#1 "#"1$5.64/7$234&0/,)+$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$#8 "#"8$9,7/&4&$-3*/3'$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$#8 "<"G*3:5+:+.+;&-..%-'.+;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<QS ""#$:);<=+(,--.)/(&0/,)$,7>$-,),4,=$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$#? ""1$234&0/,)+C$,7>$4,D&4/030+6E==&)*3$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$#F ""8$G.)*3)$+,-$-3*H',*.73)0$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$#I "<Nc:&$*:$&4/&,$12.-:;+16%$4493,$*2':932+55/:-2'&-+:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Qe "1"#$J3)$*/=/0&4&$3'&)$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$#I "1"$K'A)$L36$#"M$0/44$L36$"M$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$M "1"1$N,D&4/030$,7>$'34&0/,)+6E==&)*3$/$+,7/&4&$-3*/3'$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$# "<]BY&$*:2+:4/.&'&-+:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<"" "8"#$O.0+,.'7/)=$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$ "8"$23(4&-*/+7/H4/)3)+$.0;37(4/)=$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$ "8"1$52C*/+7/H4/)3)+$.0;37(4/)=$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$1 "8"?$52$"M$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$? "8"B$23(4&-$"M$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$? "<SD:-2'*$4/*4$*+16:0''((8*45+%$..$*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<"f "?"#$90'&03=/+($&'(/03(0.'$,7>$(<')(,-H303)+3'$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$B "?"$G4&++/P/73'/)=$&;$(<')(,-H303)+3'$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$I "?"1$Q<'*3-/='&0/,)$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$R 0"#1'2.(#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#0 N<Q=$&$:42'9.-;':4'&4<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<NQ N<"G+*42:-:;45$&+%<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<N" S

6 N<NE'&'-:4'5.-:;+16.-&&$*'&/*4)2:-:;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<NN N<S?&*'&$;-42&/*,'.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<N] N<fG)*4&/%-$OL$>>'4$*'%$:28&/:%$*4)2:-:;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<NS N<e\*+,8*%-;6$&<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ng 1"I"#$234/&6/4/030$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$1I 1"I"$Q&4/*/030$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$1I 1"I"1$23H4/(&0/,)$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$8M 3"#456)/)#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#3 ]<QB:28&4&/%-$<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<]Q 8"#"#$KS'30&=+$&);<)*)/)=$&;$+,7/&4&$-3*/3'$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$8# 8"#"$KS'30&=3)+$A+/(0$,-$+/)&$3=)&$(.)+(&H3'$,-$+,7/&4&$-3*/&$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$8# 8"#"1$J30$H'/-<'&$+EP030$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$8 8"#"8$O-'A*3)$*<'$3T03')$(,)+.40&0/,)$63>S;+$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$81 8"#"?$KS'30&=+$&);<)*)/)=$&;$(,)+.403'$/$&'63030$-3*$+,7/&4&$-3*/3'$""""""""""""""""""""""""""""""""""$81 8"#"B$G,--.)/(&0/,)+*/+7/H4/)3')&+$(<')(.)+(&H3'$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$88 8"#"F$G,--.)/(&0/,)+(,)+.403'+$PS'.0+<00)/)=&'$&00$&'630&$-3*$+,7/&4&$-3*/3'$"""""""""""$8? 8"#"I$U;=S'&)*3$;/*$;&4$&;$(,--.)/(&0/,)+*/+7/H4/)$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$8? 8"#"R$Q&4$&;$(,--.)/(&0/,)+*/+7/H4/)$/$&'63030$-3*$+,7/&4&$-3*/3'$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$8? ]<"c:&$*,7/$*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<]f 8""#$5'3+3)0&0/,)$&;$/)03';D.H3'+,)3'$,7>$PS'30&=$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$8B 8""$U);<)*)/)=3)$&;$+,7/&4&$-3*/3'$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$8F 8""1$9EP030$-3*$+,7/&4&$-3*/3'$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$8I 8""8$G.)+(&H$,7>$,'=&)/+&0/,)$&;$+,7/&4&$-3*/3'$/)03')0$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$?M 8""?$V3>,;30$&;$3T03')$(,)+.40&0/,)$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$? 8""B$G,--.)/(&0/,)+(,)+.403'+$(.)+(&H$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$?8 8""F$O'=&)/+3'/)=3)$&;$+,7/&4&$-3*/3'$/$P'&-0/*3)$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$?B 7"#8%9&:;#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#7< S<Q?+1-'.'5$%-$*O$:478.,2.'*2':'.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ST S<"X$.'&-+:4>0;;':%$+16)2'%$2*',93&*':49'*$:4<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<fP S<N?+1-'.'5$%-$*8*-:&$$:()*48.7:-:;42':'.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<fQ S<]c:&$*:&.8*':%$+16$:>*-4&93*$4/*4$*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<fN S<S\+:'.-&$&+16*$.'&-+:442'9':%$$..$*2*$'&-,6)7%+16&$2: $&$:4h<<<<<<<<<<<<<<<fS S<fB&&>$6+,',':9'44'%$'((8*44&*/2&/*$*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<fg f

7 f<q#'*2:'%42+55/:-2'&-+:$:,-'4+1-'.'5$%-$*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<gq f<"g)*$&';$:440(&$:5$%'&&(-::'4-%$4+1-'.'(+*/5$:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<gq f<ni*;':-4$*-:;$:',()*$&';$&44+1-'.'5$%-$*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<g" f<]c59.-2'&-+:$*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<g] B"8"#$KS'$(,--.)/(&0/,)+&;*34)/)=&')&$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$F8 B"8"$KS'$(,--.)/(&0/,)+(,)+.403')&$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$F? f<sg)*4.';&-..,-%'*$(+*42:-:;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<gf g<q\*012&'28..+*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ge g<"=$&$:42'9.-;''*&-2.'*jjjjjjjjj<jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj<<<<<<ep g<nb.$2&*+:-42'28..+*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<eq +"#866'%()G#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+= e<q#-44-,>*$,+16$:28&&-..()*4&/%-$<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ef e<"d&2'4&93-:&$*,7/;/-%$<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<et # # g

8 "#$%&'(%)%*## $W$*300&$/)43*&)*3$(&H/034$H'3+3)03'&+$.HH+&0+3)+$/)'/(0)/)=$/$P,'-$&;$3)$63+('/;&)*3$ H',643-6&(='.)*X$*<'$6A*3$03,'30/+(&$,7>$3-H/'/+(&$&+H3(03'$4EP0+$P'&-"$Q/$'3*,=S'$<;3)$PS'$.HH+&0+3)+$+EP03$,7>$H'3+3)03'&'$;A'&$P,'+()/)=+P'A=,'"$94.04/=3)$'3*,;/+&+$*3$&;='<)+)/)=&'$+,-$ =D,'0+" "#H/.I&'5I9F*/?%(# E$&*3%$*-:&$.8:;*$:3;+:&,$2':+5'&&(*'5,8Y&$:',4+1-'.'5$%-$*6'*;-,-& ()*$&';)2'%$5)7.-;6$&$*&-..$:2*$'&-,+162*'(&(/..2+55/:-2'&-+:5$%4-:' 53.;*/99$*<c%';':,8:%$*53:;'()*$&';%$4+1-'.'5$%-$*:'&-..'&&48:%'/& 4-&&>/%42'9A$Y$59$.,-4;$:+5,-*&/$..',-%$ />4&-&/&&-.. &*'%-&-+:$..\=R*$2.'5A9+%1'4&44+52':$*48&&'*'%-+*$2.'5+16 9*+%/2&/&42-12&-..-:(.0&$.4$*-2'>.+;;'*$-4&8..$&()*'&&;3;$:+57+/*:'.-4&$* ()*'&&9/>.-1$*'4-&*012&5$%-'<\'12,'*$,-*&/$..'%$>'&&(+*/5A 2+55$:&'*4(8.&+16()*53;':'&&2+:,$*&$*'&*'%-&-+:$..'5$%-$*&-..%-;-&'.' (+*5'&)2'*%$44/&+55)7.-;6$&$:&-..-:&$*'2&-+:5$%2+:4/5$:&$*:'+16%$*'4 5)7.-;6$&'&&-4-:&/*;$+5$%$.>'*($$%>' /:-2'&-+:$:< G)*/&48&&:-:;'*:'()*5'*2:'%42+55/:-2'&-+:6'*()*8:%*'&4%*'4&-42&+16%$& 4&8..$*6);'2*',93'&&%$4+5/&(+*5'*%$::'6'*$:9.':()*6/*-:&$*'2&-+:$: 42'>$5)&'4<?$&&/*$&&&$+*$&-42&9$*49$2&-,A2':53:;'',%$>$;*$994+59*8;.'&%$: 5+%$*:'2+55/:-2'&-+:4&$+*-:'99.-1$*' '.'5$%-$*<\$+*-$**)*':%$ &,3,8;42+55/:-2'&-+:A-:&$*'2&-+:+16%-'.+;42'9':%$6'*>.-,-&&+:;-,':%$ -:+5%';$:45'*2:'%42+55/:-2'&-+: '.'5$%-$*6'*9353:;'48&& /:%$*.8&&'&9*+1$44$:()*'&&/99:3%$&&'-9*'2&-2$:ZM*/:-;AM*/:-;kE+_-$*A "PP"lG'.26$-5$*kH$-%$A"PPN5<(.<[<m,$:&$+*-$*4+5*$%+;)*()*6/*,8*%$ 42'9'4%32+:4/5$:&$:8*5$%9*+%/1$:&+16%$::$4,-.7''&&93,$*2' $*>7/%':%$&A8*,84$:&.-;'-:(./$:4$*-%$:5+%$*:'5'*2:'%4()*-:;4&$+*-: Z='*;+kC/46A"PP]lV*'6'.'%kX'5'4L'50A"PP][<i1243%$&&'6'* /:%$*.8&&'&4',%$::84&-:&-..+>$;*8:4'%$-:&$*'2&-+:$:-%$4+1-'.'5$%-$*:'< e

9 E$44':0'48&&'&&4$932+55/:-2'&-+:A-2+5>-:'&-+:5$%&$2:+.+;-42 /&,$12.-:;+16$:.',-:'*&'%)2:-:;-':&'.-:&$*:$&':,8:%'*$%$&4$:'4&$ %$1$::-$&A8*'..'>-%*';':%$+*4'2$*&-..'&&2+55/:-2'&)*$*-4,$:42'()*$&';,'.&'&&.8;;''..&5$**$4/*4$*-%-;-&'.'2':'.$*-'..58:6$& '.'5$%-$*- 40::$*6$&<D:%$*"PQQ)2'%$2+55/:-2'&-+:4>*':416$:4-:+548&&:-:;5$% TAen+164,$:42'()*$&';)2'%$4-:'-:,$4&$*-:;'*-%-;-&'.5$%-'5$%%*0;&Q 5-.7'*%<E$&&'-::$>8*'&&1'QP5-.7'*%$*4'&4'%$4-%-;-&'.'2':'.$*&+&'.&/:%$* 3*$&ZI*': A"PQQ[+16>/%;$&$:()*4+1-'.'5$%-$*,'*%$:4+5)2'%$ 5$4&5$%-;$:+54:-&&fANn/:%$*"PQQZc:(+*5'&-+:4-:%$YA"PQQ[<?'5&-%-;&,-4'*$:*'99+*&()*"PQ"'&&Q"',?,$*-;$4Qf4&)*4&'*$2.'52)9'*$',4$*'&& ',48&&'$:8::/4&)**$%$.',>/%;$&$:&-..'2&-,-&$&$*-:+54+1-'.'5$%-$* 2+55':%$3*Z?,$:42'E';>.'%$&A"PQ"[<#$%':%*'+*%8*%$&5012$&4+5 &0%$*93'&&%$::'/&,$12.-:;(+*&48&&$*A+16%$&(-::4(.$*''2&)*$*4+5,-..&78:' 93%$:<D:%$*"PQQ;-12$:'..&4&)**$%$.',2+55/:-2'&-+:4>/%;$&$:&-.. &78:4&$*(*3:VXR>0*3$*4+5)2'&(*3:QAT5-.7'*%$*&-.."A"5-.7'*%$*<i1243 -:2)9$:(*3:*$2.'5>0*3$*:')2'%$(*3:"AN&-.."AS5-.7'*%$*A5$%':-:2)9$: (*3:L$>>0*3$*%8*$5+&6'*5-:42'&(*3:"Ae&-.."A"5-.7'*%$*Z?,$*-;$4 c:(+*5'&-+:4()*$:-:;kv*$1-4a"pqq[< m,$:-/:%$*4)2:-:;$:#'*2:'%4>'*+5$&$*:(*'5;3*'&&'..&(.$*()*$&';)2'* 4-:'-:,$4&$*-:;'*-4+1-'.'5$%-$*ZU$&-;'&$A"PQ"[<E$&(-::4%+12$:-:%-2'&-+: 93'&&()*$&';$:+(&' '45$%'&&4$:3;+:2+:2*$&'((8*4:0&&'5$% 2+55/:-2'&-+:$:-%$44'5$%-$*A+16'&&53:;'(+*&('*':%$28::$*'&&o%$ 534&$,'*'%8*oZU$&-;'&$A"PQ"[<G)*('&&'*$:X+>I*+L:Z"PPT[5$:'*'&&%$&,-2&-;'4&$()*()*$&';4+5),$*,8;$*)2'%'2&-,-&$&-4+1-'.'5$%-$*8*'&&5':8* 2'9'>$.&-..'&&;$:3;+&',,8*%$&-..4-:53.;*/99<m,$:&$+*$&-2$*4+5? I*$'2$:*-%;$Z"PPT[8*-::$93>$6+,$&',$:;';$5':;A&-%+16*$4/*4$*(*3: ()*$&';4+5,'.&'&&-:,$4&$*'-4+1-'.'5$%-$*<E$5$:'*,-%'*$'&&58::-42+* 4+56'*-:.$&&$:*$.'&-+:5$%+*;':-4'&-+:$:;)*%$&()*'&&%$&8*',,8*%$()* %$5+16'&&%$&8*',0&&$*4&',-2&'&&+*;':-4'&-+:$*4$*&-..'&&%$&&',8*%$ /99*8&&63..4<=-%'*$5$:'*`'*.44+:Z"PPT['&&'2&-,-&$&$*-4+1-'.'5$%-$*8* ()*$:'&5$%%$&('2&/5'&&%$&>.-*'..&4,3*'*$()*()*$&';'&&2+:&*+..$*'%$: $Y&$*:'2+55/:-2'&-+:$:A,-.2$&;)*'&&+*;':-4'&-+:$*>)*',48&&'>$*$%42'9 T

10 ()*'&&6':&$*'%$5-44()*4&3:%4+52':/994&3%3>/%42'949*-%4,-'%$4+1-'.' (+*/5$:< E3()*$&';$:45'*2:'%4',%$.:-:;'*53:;';3:;$*6'*4,3*&'&&&-..4&3*$4/*4$*- (+*5',&-%+169$:;'*4'5&%$:2+55/:-2'&-+:44&*'&$;-42'2+59$&$:4$:'&& >$,'2'+16>$%*-,''2&-,-&$&$*-:+54+1-'.'5$%-$*-:R6+/4$A>.-*.)4:-:;$:+(&' '&&&'678.9/&-(*3:<c$:+5('&&':%$/:%$*4)2:-:;(*3:cI#/&&*012$*een',%$ :+*%-42'5'*2:'%416$($*:''&&%$28::$*4-;+()*>$*$%%''&&%*':0&&'',%$ 4+1-'.'5$%-$*:'Z4-((*':;.+>'.&,'*fen[+16.-2'4&+*':%$.':4$*4-;-:&$6' 2+59$&$:4$:'&&6':&$*'%$:-:(+*5'&-+:4$Y9.+4-+:4+58*$&&*$4/.&'&',%$ 4+1-'.'5$%-$*:'4(*'5,8Y&ZcI#A"PQP[<B:4./&4'&4',*'99+*&$:8*'&&:+*%-42' 5'*2:'%416$($*-6);*$;*'%,8.7$*'&&&'678.9',$Y&$*:''2&)*$*-(+*5', 2+55/:-2'&-+:42+:4/.&$*< c2+55/:-2'&-+:4>*':416$:6'*'2&)*$*:'-6/,/%4'2>$4&3&&',2+:4/.&$*(*3: *$2.'5>*':416$:A().7&',2+:4/.&$*-:+5V/>.-1X$.'&-+:4R% :$: H-4&+*-42&4$&&6'*%$&,3% :$*:'6'(&.8&&'&&%-4&':4$*'4-;(*3:,'*':%*'A %3V/>.-1X$.'&-+:4R/&),':%$&6'*4-&&/*49*/:;-%$:-:(+*5'&-,'42+.':+16 $*>7/%-&2+:4/.&'&-+:2*-:;9/>.-1-&$&+16*$.'&-+:4>0;;':%$A5$%': *$2.'5>0*3$*:'&*'%-&-+:$..&4$&&4044.'&5$%'::+:4$*-:;A$Y9+:$*-:;+16 5'442+55/:-2'&-+:ZG'.26$-5$*A"PP"[<B59-*-42%'&'A-(+*5',$:58:;% -:.8;;932+:4/.&>.+;;'*Z#$..4&*':%A"PPelK$:%$.A"PQQ5<(.<[+16'*&-2.'*- 5'445$%-'Z\6$B1+:+5-4&A"PPf5<(.<[A':&0%$*%+12'&&4+1-'.'5$%-$*.$&&&-.. '&&%$:&-%-;'*$4&*-:;$:&';*8:4$:5$..':,'%4+58**$2.'5+16,'%4+58*VX 63..$*93'&&4/%%'4/&<I3%'2+55/:-2'&-+:4% :$*:''*>$&'*5$%4+1-'.' 5$%-$*+16()*4)2$*9+4-&-+:$*'4-;4+56/,/%.$,$*':&)*',$Y&$*:2+:4/.&'&-+: -:+5(8.&$&<E$:0'5$%-$*:'2*8,$*% $&$:4$*(*3:>3%'63..<c:&$5-:4& %3$Y$59$.,-4*$2.'5'::+:4$*:/8*()*$:'%$5$%5+&&';'*:'45)7.-;6$&'&& $:2$.&42'9'$:*$.'&-+:&-..()*$&';$:+16;$%-*$2&($$%>'12&-..',48:%'*$:A+16 8,$:42'9'0&&$*.-;'*$9/>.-1-&$&/&':()*%$:9*-58*'53.;*/99$:ZH+.54&*)5k K-2>$*;A"PQP[< QP

11 ^:%*'&$12$:93'&&;*8:4$*:'5$..':% :$*:'934$:'*$3*6'* +&0%.-;;7+*&4A8*'&&*$2.'5>0*3$*-'..&4&)**$/&4&*812:-:;':4&8..$*VXR 2+:4/.&$*+16,-1$,$*4'<?'5&-%-;&4&8..$**$2.'5>0*3$*/99-VXR&8,.-:;$:?VcUU5$%':VXR>0*3$*;)*%$&4'55'-*$2.'5&8,.-:;$:M/.%8;;$&ZH$.':%$*A "PQP[<m,$:%$&('2&/5'&&>*':416+*;':-4'&-+:$*>0&$*:'5:&0%$*93'&& /&,$12.-:;$:;3*5+&$:60>*-%-4$*-:;',%$&,3% :$*:'<p*"PPT>0&&$ '&&(/:;$*'4+5$:>*':416+*;':-4'&-+:()*2+:4/.&$*-:+53&&'+.-2'% :$* -:+55'*2:'%42+55/:-2'&-+:ZC';$*4&$%&A"PQQ[<E$:()*8:%*'%$ >*':4164&*/2&/*$:,$*2'*6';$&&/996+,&-..$Y-4&$:&-$..'(*3;+*%8*%$+.-2' 2+55/:-2'&-+:4% :$*:';*':42'4<U3;+& &$&-42&4$&&()*,-**'*$: /&+54&3$:%$>$&*'2&'*$+162)9'*$',$Y&$*:2+:4/.&'&-+:-:+5 5'*2:'%42+55/:-2'&-+:-'..58:6$& '.'5$%-$*-40::$*6$&ZH)2$;3*%A #'*2:'%4()*>/:%A"PQQ[,-4'*4'5&.-;''&&4'&4:-:;'*:'934+1-'.'5$%-$*)2'*A 5$:5+&-,$:>'2+54'&4:-:;'*:',$*2'*,'*'4,3*''&&/*42-.7'+16%$&*3%$* %$.'%$5$:-:;'*+5,-.2$:% :4+52':>-4&35$%+9&-5'.2+:4/.&'&-+:< E$&()*4&'53.$&5$%%$::'4&/%-$>.-*%8*()*'&&-%$:&-(-$*'5+&-,$:&-.. ()*$&';$:45'*2:'%42+55/:-2'&-+:,-'%$44'5$%-$*<E$&':%*'53.$&6'*4-&& /*49*/:;/**$4/.&'&$:(*3:cI#W4/:%$*4)2:-:; $*6':%.'+5>$6+,$& ',$Y&$*:2+:4/.&'&-+:+16,-.2$:',%$&*'%-&-+:$..'$Y&$*:' 2+55/:-2'&-+:4% :$*:'4+5-43('..':4$46'>84&()*/&48&&:-:;'*'&&.$,$*$*'/&-(*3:()*$&';$:4/&&*012&'2+55/:-2'&-,'>$6+,< ",#>:C2'#?0(&$&5$%%$::'/994'&48*'&&5$%678.9',2+55/:-2'&-+:4&$+*->$42*-,' /&,$12.-:;$:',5'*2:'%42+55/:-2'&-+:(*'5& $%4+1-'.'5$%-$*A+16 $&'>.$*'$:()*4&3$.4$()*,'%()*$&';$:,-../99:35$%%$::'< D&-(*3:%$&&',-..,-2'*&.8;;'()*$&';$:4>$6+,',$Y&$*:2+:4/.&'&-+:-:+5 +5*3%$&()*4+1-'.'5$%-$*+16/&*$%'2+55/:-2'&-+:4% :$*:'4Z*$2.'5 +169/>.-1*$.'&-+:4[()*/&48&&:-:;'*'&&>-%*'5$%2+:4/.&'&-+:-%$&:0'5$%-$&< QQ

12 "0#J/K*';2B&&%)%*9/# H/*2':,-5$%678.9',2+55/:-2'&-+:4&$+*-()*4&3/&,$12.-:;$:',%$: %-;-&'.-4$*'%$2+55/:-2'&-+:$:(*'5& $%4+1-'.'5$%-$*h ='%8*6/,/%40(&$&5$%'&&':,8:%'4+1-'.'5$%-$*/&-(*3:()*$&';$:4 9$*49$2&-,h H/*+*;':-4$*'4'*>$&$&5$%4+1-'.'5$%-$*+166/**$4+:$*'*+16';$*'* ()*$&';2*-:;>$6+,$&',$Y&$*:2+:4/.&'&-+:-:+5'*>$&$&,-'4+1-'.' 5$%-$*h ='%6'*V/>.-1X$.'&-+:4R*$49$2&-,$*$2.'5% :$:()* ()*/&48&&:-:;'*'&&>-%*'5$%2+:4/.&'&-+:-()*63..':%$&-..,'%()*$&';$: 4&*8,'*$(&$*-4-:2+55/:-2'&-+:,-'4+1-'.'5$%-$*h "3#8L*/B%;%)%*9/# =-6'*685&'&%$&$59-*-42'5'&$*-'.$&-,3*/:%$*4)2:-:;(*3:%$:4,$:42' 2+55/:-2'&-+:4>*':416$:+1643.$%$42':-:&$*$4/.&'&$&':4$4,'*' *$9*$4$:&'&-,&()*'::'&8:%$::'<=-, (*'563..''&&,-8*5$%,$&:'+5 $Y-4&$:4$:',':%*''2&)*$*4+5$*>7/%$*2+:4/.&'&-+:-:+54+1-'.'5$%-$*A (*'5()*'..&-(+*5',L$>>0*3$*+16':%*':-416>0*3$*A5$:6'*,'.&'&& ',;*8:4'4&/%-$:&-..VXR+16*$2.'5% :$*:'<#+&-,$&&-..%$&&'8*'&&%$44' &,36-4&+*-42&4$&&/&;7+*&%$:6/,/%4'2.-;'2+55/:-2'&-+:4>*':416$:+166'*,'*-&&,/:;:''&&':9'44'4-&&$*>7/%':%$-+165$%%$:&$2:+.+;-42' /&,$12.-:;$:A& :'%(*3:&-..$Y$59$.$:L$>>0*3,'*4'((8*4-%F;*/:%'*4-; -%$:0'&$2:+.+;-42'()*/&48&&:-:;'*:'< =-%'*$()*&8.7$*40(&$&'&&,-,'.&'&&',;*8:4'4&/%-$:&-..'2&-,-&$&$*-:+5 +5*3%$&()*5'*2:'%42+55/:-2'&-+:A%3\*$:%*'99+*&"PQQ(*3:?,$*-;$4 #'*2:'%4()*>/:%Z"PQQ[,-4'*'&&%$4+1-'.'5$%-$*:'(*854&ZSQn', '2&-,-&$&$*:'[8*$&&,$*2&0;()*5'*2:'%4',%$.:-:;$:+16:8*.-;;':%$ (/:2&-+:$*<E$&&'*$4/.&'&4&)%48,$:-#'*2:'%4>'*+5$&$*: ('4&4.3* '&&':,8:%:-:;$:',4+1-'.'5$%-$*-5'*2:'%4()*-:;4'*>$&$&8*>$&0%.-;&4&)**$ >.':%I"`R()*$&';ZI/4-:$44\+`+:4/5$*[ZU$&-;'&$A"PQ"[A,'*()*,-,'.&'&& ',;*8:4'4&/%-$:&-..,$*24'56$&$*4+5>$%*-,$*2+55/:-2'&-+:+16()*48.7:-:; %-*$2&5+&4./&2+:4/5$:&< Q"

13 ,"#-'./)# W$PS4D&)*3$(&H/034$'3*,=S'+$PS'$*3$03,'30/+(&$H3'+H3(0/;$+,-$.0=S'$'&-3)$PS'$*3)$(,--&)*3$ &)&4E+3)"$G&H/0430$/)43*+$-3*$*3P/)/0/,)3'$&;$'343;&)0&$63='3HH$+,-$<'$A03'(,--&)*3$/$.HH+&0+3)"$ Q/$63>&)*4&'$*<'3P03'$(,--.)/(&0/,)+03,'30/+(&$H3'+H3(0/;$,7>$*3)$;303)+(&H4/=&$+E)3)$HA$ (,--.)/(&0/,)$P'&-$0/44+$/*&="$U;+)/0030$PS4D+$&;$3)$=3),-=A)=$&;$*3)$>/+0,'/+(&$.0;37(4/)=3)$PS'$ '3(4&-C$'3+H3(0/;3$52C6'&)+7>3)$,7>$(,--.)/(&0/,)+03(),4,=/)$3PP3(03'$HA$ (,--.)/(&0/,)+*/+7/H4/)3')&"$94.04/=3)$H'3+3)03'&+$03,'/3'$+,-$63>&)*4&'$&PP<'++0'.(0.'X$ +0'&03=/+($&'(/03(0.'$,7>$(<')(,-H303)+"$,"#M'*/'66;('C)%)2).%#,""#19/F%9(;F.55?%)F92).%# ^Y$.44+:ZQTTf[5$:'*'&&2+55/:-2'&-+:2':>$42*-,'4;$:+5'&&4&/%$*',$548:%'*$:',>/%42'9$&8*A,'%5$%%$.':%$&48;$*A-,-.2$:2':'.%$&48:%4 +16,$55+&&';'*$:8*<#'*2:'%42+55/:-2'&-+:%$(-:-$*'*6':,-%'*$ /:-2'&-+:4+548:%4/&',()*$&';-40(&$'&&93,$*2'5'*2:'%$:<E$::' 2+55/:-2'&-+:A&-..4'55':45$%':%*'5'*2:'%44&-5/.$*':%$('2&+*$*A40(&'* 2':42'9'5$%,$&$:6$&A;$2/:42'9+16()*6+99:-:;4,-45$%,$*2'&-..$: 9+4-&-,-:4&8..:-:;&-..()*$&';$&A9*+%/2&$:$..$*&78:4&$:Z^Y$.44+:AQTTf[<,"",#N'F&95# I$.16+16I$.16Z"PPT[%$(-:-$*'**$2.'593().7':%$48&&lYU*;3'0/+/)=$/+$*3P/)3*$ &+$&)E$H&/*$P,'-$,P$),)$H3'+,)&4$7,--.)/7&0/,)$&6,.0$&)$,'=&)/Z&0/,)X$H',*.70X$ +16^*54&*+:;Z"PPT[':,8:%$*$:.-2:':%$%$(-:-&-+:%36':>$42*-,$**$2.'5 4+5[U)E$H&/*$P,'-$,P$),)$H3'+,)&4$H'3+3)0&0/,)$&)*$H',-,0/,)$,P$/*3&+X$=,,*+$,'$ &'.'*8,$:C'5>AH'-*+16#1E':-$.Z"PPT[+5*$2.'54+5qW-H3'+,)&4\$,)3$]&E$ 7,--.)/7&0/,)$&6,.0$&$H',*.70$,'$,'=&)/Z&0/,)$0>&0$/+$H&/*$6E$&$-&'(303'[< D&-(*3:%$:;$5$:4'55'2'*'2&8*$:6+4+,':4&3$:%$%$(-:-&-+:$*A6'*,-,'.& '&&%$(-:-$*'*$2.'54+5o2)9&2+55/:-2'&-+:(*3:$:&0%.-;',48:%'*$-40(&$ '&&;$:+5+9$*4+:.-;$:,8;42+55/:-2'&-+:5'*2:'%4()*'$:+*;':-4'&-+:A &78:4&$..$*,'*'<o QN

14 ,""0#H?I&)E#N'&92).%;# '34&0/,)+$630]33)$&)$,'=&)/Z&0/,)$&)*$/0+$H.64/7+YZM*/:-;kH/:&AQTe]A4<g[< `/&.-9A`$:&$*+16I*++5ZQTTT[/&,$12.'*%$&&'*$4+:$5':;;$:+54-: %$(-:-&-+:Y5.64/7$234&0/,)+$/+$0>3$-&)&=3-3)0$P.)70/,)$0>&0$3+0&64/+>3+$&)*$ -&/)0&/)+$-.0.&44E$63)3P/7/&4$'34&0/,)+>/H+$630]33)$&)$,'=&)/Z&0/,)$&)*$0>3$ H.64/7$,)$]>,-$/0+$ $,'$P&/4.'3$*3H3)*+oZ`/&.-9$&'.<AQTTTA4<Q[<=-%'*$ ':;$*#3*&$:44+:Z"PPT['&&>$;*$99$&+(&'-::$('&&'*'2&-,-&$&$*2*-:; 9/>.-1-&$&+16'*>$&$5$%-:(+*5'&-+:--12$R2)9&'2':'.$*<D&-(*3:%$44' >$;*$994()*2.'*-:;'*6'*,-,'.&'&&%$(-:-$*'VX4+5o()*,'.&':%$&+16 /99*8&&63..':%$&',)54$4-%-;&()*%$.'2&-;'*$.'&-+:$*;$:+5-12$R2)9&' &-..,8;';3:;448&&4+59/>.-1-&$&+16*$.'&-+:4>0;;':%$%-'.+;$*<o&,""3#>.E)9&9#5'()'/# E34+1-'.'5$%-$*8*$:5+%$*:()*$&$$.4$A()*8:%*'4%$(-:-&-+:$:4&8:%-;&', ()*('&&'*$+16$Y9$*&$*-:+5+5*3%$&<B:.-;&U'&-+:'.$:102.+9$%-:44$:'4&$ %$(-:-&-+:',4$4Y(,--.)/(&0/,)+(&)&43'$+,-$0/44A03'$&);<)*&'3$&00$ (,--.)/73'&$-3*$;&'&)*'&$*/'3(0$=3),-$3T3-H34;/+$03T0X$6/4*$3443'$4D.*oZUBA "PQ"[<#'*2:'%4()*-:;4(+*42'*$:C$:'`'*.44+:Z"PPT[().7$*/99%$::' %$(-:-&-+:+165$:'*'&&o+,7/&4&$-3*/3'$<'$3)$(,-6/)&0/,)$&;$03(),4,=/X$+,7/&4$ /)03'&(0/,)$,7>$&);<)*&'=3)3'3'&0$/))3>A44$+,-$6E==3'$HA$3443'$43*3'$0/44$ )<0;3'(&)*3$-344&)$-<))/+(,'oZ`'*.44+:A"PPTA4<e[A,-.2$&8*$:%$(-:-&-+:,- ':4./&$*+44&-..<E$4+1-'.'5$%-$*:'>$4&3*-6/,/%4'2',().7':%$2'&$;+*-$*W '$*0)6)&.H(E5#+7m,$:2'..'%$1+55/:-&-$4A%8*':,8:%'*$2':2+55'- 2+:&'2& /:-1$*'5$%,'*':%*';$:+5+.-2'-:&$*:$&9.'&&(+*5'*ZUBA "PQ"[<E$,':.-;'4&$8*G'1$>++25$%),$*]5-.7+:$*':,8:%'*$-?,$*-;$ Z?+1-'.>'2$*4<1+5A"PQ"[+16C-:2$%R-:A4+58*$&&5$*9*+($44-+:$..&(+*/5()* '*>$&4;-,'*$A'*>$&44)2':%$+16':4&8..%'ZUBA"PQ"[< I6$11)#7&G)*2+*&:-:;',oL$>.+;oZ.+;;>+293-:&$*:$&[%8*9*-,'&9$*4+:$*+16 ()*$&';2':9/>.-1$*'-:.8;;4+54$%':2':2+55$:&$*'4',.84'*:'ZUBA"PQ"[< Q]

15 >0*#$B6$11)#7&I.+;;'*4+5>$;*8:4'4',$&&&$Y&/&*055$+55'YQ]P&$12$:A %8*-:.8;;$:':,8:%45$*4+54&'&/4/99%'&$*-:;'*5$%5)7.-;6$&()*':%*''&& 2+55$:&$*'<\L-&&$*8*%$:,':.-;'4&$+165$4&':,8:%'ZUBA"PQ"[< J010()6)&.H(E5#+7&G+*/5%8*':,8:%'*$%$.'*5$%4-;',%-;-&'.'(-.$*%8* /&*055$;$4()*($$%>'12-(+*5',2+55$:&'*$*+16%-42/44-+:<=':.-;'4&8* r+/\/>$z,-%$+(-.$*[ag.-12*ac:4&';*'5+16v-:&$*$4&z(+&+:[4'5&?.-%$46'*$ Z9+L$*9+-:&R9*$4$:&'&-+:$*[ZUBA"PQ"[< %$:,':.-;'4&()*$2+55':%$ZUBA"PQ"[<,",#J/K%#5.%.&.*#2)&&#()9&.*#,","#4%LB*;F.55?%)F92).%#.EO#5.%.&.*# B:',%$5$4&(*'5&*8%':%$&$+*-$*:'4+5>$6':%.'*$:,8;42+55/:-2'&-+:8* &*': :49$*49$2&-,$&A4+5$&'>.$*'%$4',2+55/:-2'&-+:4(+*42'*:'?6'::+:+16K$',$*ZQT]T[A%3+*;':-4$*'%$&$2:+.+;-$*-(+*5',5'445$%-$* 4+5&-%:-:;'*+16*'%-+,8Y&$4-;4&'*2'-4'568..$&ZG-42$A"PP][<\$+*-:,-4'* 93$:.-:78*2+55/:-2'&-+:%8*-:(+*5'&-+:(8*%'44+5$:4-;:'.(*3:48:%'*$: '%$..$* '%>$*+$:%$93+55+&&';'*$:6'*/99('&&'& >/%42'9$&2+**$2&A,-.2$&;)*'&&5$%%$.':%$&+(&'8*4&':%'*%-4$*'&+16 +9$*4+:.-;&ZG-42$A"PP][<G*'5,8Y&$:',5'445$%-$*:'5)7.-;;7+*%$ 5'442+55/:-2'&-+:A%8*4'55'5$%%$.':%$2/:%$49*-%'44'5&-%-;&&-..$&& 4&+*&':&'.+28:%'5+&&';'*$<c$:.-;6$&5$%&*': :440:$:().7$* 2+55/:-2'&-+:$:$:.-:78*4&*/2&/*+16>$&0%$.4$:',5$%%$.':%$&>$4&854 /&-(*3:48:%'*$:4,-..2+*+166/*%$::',8.7$*'&&/&(+*5'%$&5$%%$.':%$4+5 49*-%4Z#1s/'-.A"PPS[<B:.-;&5'*2:'%4()*-:;4(+*42'*$:C$:'`'*.44+:Z"PPT[ 6'*%$:2.'44-42'5'*2:'%42+55/:-2'&-+:45+%$..$:;3&&/&93'&&48:%'/& >/%42'9;$:+5432'..'%-:&$*/9&-+:5'*2$&-:;A%$&,-..48;'',>*0&':%$*$2.'5< H+:5$:'*'&&&*'%-&-+:$..'::+:4$*-:;A+(&'-(+*5',\=R*$2.'5A6'*;3&&/&93 '&&(39+&$:&-$..'2/:%$*'&&',>*0&'4-:'4044.+*()*'&&&'%$.',$&&$:2$.*-2&'& >/%42'9< QS

16 X$%':,-%%$44/992+54&6'*&*': :49$*49$2&-,$&(3&&2*-&-2()*%$44 +()*53;'&-..-:&$*'2&-+:+165+&&';'*$:4>$;*8:4'%$5)7.-;6$&'&&;$($$%>'12 &-..>'2'&-..48:%'*$:ZG-42$A"PP][<E$::'2*-&-2.-;;$*&-..;*/:%()*$&&'::'& (*'5&*8%':%$9$*49$2&-,A:85.-;$:%$:4$5-+&-42'42+.':+1642'9':%$&+16 /&>0&':%$&',5$:-:;'*+16>$&0%$.4$*ZG-42$A"PP][<B:.-;&%$::'5+%$..;$4 5+&&';'*$:5)7.-;6$&'&&&+.2'>/%42'9$&5$%/&;3:;49/:2&-4-:$;$:2/.&/*$..' 2+:&$Y&A,-.2$&-::$>8*'&&4'55'5$%%$.':%$2':(3+.-2'>$&0%$.4$>$*+$:%$ 93,$55+&&';'*$:8*< LMLML&?ENEH14+$--8.0+)(0$.&$*D&%0)6$1& E$&5$:-:;442'9':%$40:48&&$&6'*5$%3*$:(3&&'..&4&)**$/&*055$- 2+55/:-2'&-+:4&$+*-:+16/992+54&$:',&$+*-$*4+5M*/:-;+16H/:&4ZQTe][ BY1$..$:1$R4&/%-$6'*>$(84&5+&&';'*$:',-:(+*5'&-+:4+55$*8:$:9'44-, %$.&';'*$<E$::'5+%$../&;3*(*3:'&&5+&&';'*:'8*'2&-,'- 2+55/:-2'&-+:49*+1$44$:4'5&-%-;&4+55$%%$.':%$&A& :'%(*3:- &*': :49$*49$2&-,$&A>)*':9'44'4$(&$*%$49$1-(-2'5+&&';'*:'<?&/%-$: -::$63..$*&,35+%$..$*()*$:,8;42+55/:-2'&-+:l9/>.-1-&$&45+%$..$:+16%$: 4&*'&$;-42'-:(+*5'&-+:45+%$..$:A4'5&&,35+%$..$*()*&,3,8;42+55/:-2'&-+:A %$:'4055$&*-42'+16%$:4055$&*-42'&,3,8;42+55/:-2'&-+:45+%$..$: ZM*/:-;kH/:&AQTe][< E$&,3()*4&:85:%'5+%$..$*:'40(&'*$:>'*&&-..'&&42'9'9/>.-1-&$&3& +*;':-4'&-+:$:A/&':68:40:&-..:3;+:(+*5',-:&$*'2&-+:5$%5+&&';'*$:<E$ &,34-4&:85:%'5+%$..$*:'440(&$42-.7$*4-;3&<E$:'4055$&*-42'4'5.'*-:+16 49*-%$*-:(+*5'&-+:-40(&$'&&),$*&'.'5+&&';'*$:'&&';$*'93$&&48&&4+5 ;0::'*+*;':-4'&-+:$:<E$:4055$&*-42'5+%$..$:%8*$5+&6'*4+553.'&& 42'9'.3:;4-2&-;'*$.'&-+:$*;$:+52+:&-:/$*.-;%-'.+;4+5;0::'*>3%'9'*&$*< M*/:-;AM*/:-;kE+_-$*Z"PP"[,-%'*$/&,$12.'%$%$:/*49*/:;.-;'&$+*-:+16 5$:'*'&&$:2+5>-:'&-+:',5+%$..$*:'8*'&&()*$%*'A8,$:+5(+2/4>)*.-;;' 93%$:4-4&:85:%'<E$:4055$&*-42&-:*-2&'%$2+55/:-2'&-+:$:>-%*'*&-.. >'.':4$*'%$5'2&*$.'&-+:$*%8*>3%$48:%'*$+165+&&';'*$6'*16':4'&& ()*4)2'8:%*''&&-&0%$*+16>$&$$:%$:A,-.2$&%8*-;$:+542'*$4/.&$*'-$:)2'% Qf

17 ()*4&3$.4$5$..':+*;':-4'&-+:$:+16%$44-:&*$44$:&$*ZM*/:-;$&'.<A"PP"[< c4'5>':%5$%/&,$12.-:;$:',%$44'&$+*-$*5$:'*(+*42'*$-'..&4&)**$ /&4&*812:-:;'&&%$:5$%42'9':%$2+55/:-2'&-+:$::/8*5$* *$.'&-+:4-:*-2&'%8:&-%-;'*$<M*):*++4Z"PPf[68,%'*'&&4&*'&$;-42 5'*2:'%42+55/:-2'&-+:>)*(+2/4$*'93%-'.+;5$%'2&-,'2/:%$*+16 (*857':%$',-:&$*'2&-+:+16%$.'2&-;6$&<? I*$'2$:*-%;$Z"PPT[5$:'*,-%'*$'&&%$.&';':%$-%-'.+;$*/&;)*$:%-*$2&2':'.5$..':+*;':-4'&-+:$:+16 %$58::-42+*5':()*4)2$*:3A,-.2$&;)*'&&2+55/:-2'&-+:$:2':/99('&&'4 4+52/:%4$*,-1$4:'*'*$8:5'*2:'%4()*-:;<,","0#N'&92).%;P#.EO#&.Q9&)2'2;I:**9%('# E-'.+;42'9':%$()*+44-:93*$.'&-+:4R+16.+7'.-&$&4>0;;':%$<\ :'%(*3: &*'%-&-+:$..5'*2:'%4()*-:;4+56':%.'*+5'&&48.7'$:,'*'$..$*&78:4&;$:+5 ),$*()*-:;',>/%42'9A>$&+:'**$.'&-+:45'*2:'%4()*-:;49*+($44+*M/55$44+: Z"PP"[,-2&$:','&&>0;;'*$.'&-+:$*5$%2/:%$:<E$&&'%3%$&-%';$:4 4'568..$+16+*;':-4'&-+:$*6'*>.-,-&$&&)2'&(+2/493*$.'&-+:$*A:8&,$*2':%$ +16-:&$*'2&-+:<B:.-;&I.+5a,-4&Z"PP][A8,$:6':9*+($44+*- *$.'&-+:45'*2:'%4()*-:;A8**$.'&-+:4>0;;':%$&$:%$.-$:9*+1$44()*'&&/99:3.3:;4-2&-;'*$4/.&'&;$:+5,8*:':%$&',>$(-:&.-;'2/:%$*<E$&&';)*5':;$:+5 '&&:+;;*':&,8.7'/&4-:53.;*/99+164'&4'93%$2/:%$*5':&*+*6'*$&& -:&*$44$','&&>$4,'*'-:&$*'2&-+:$:A,-.2$&*$4/.&$*'*-.3:;4-2&-;'*$.'&-+:$* '.'2/:%$*ZI.+5a,-4&A"PP][<B:.-;&M/55$44+:Z"PP"[8*.+7'.-&$&$&&,8.$&'>.$*'&>$;*$998,$:-:+5:8*-:;4.-,$&+16>$42*-,4+(&'4+5%$:-%$'.' 9+4-&-+:$:()*$&&()*$&';+16$&&$(&$*4&*8,':4,8*&53.4+5;$*.):4'56$&93.3:;4-2&<G)*'&&.012'45$%%$&&'2*8,4%$&$:,-44;*'%',-:%-,-%':9'44:-:;()* '&&(32/:%$:'&&28::'4-;49$1-$..+16$&'>.$*'$:9$*4+:.-;*$.'&-+:5$% +*;':-4'&-+:$:<H8*534&$()*$&';$&':9'44'4-;&-..,-.2$:&09',%-'.+;+16 *$.'&-+:2/:%$:,-..6'A4'5&%7/9'*$/:%$*4)2',-.2'&09$*','&&-&0%$*+16 >$&$$:%$:4+5()*':.$%$*$&&*$9$&$*'&2)9A,-.2$&8*%$:%-*$2&'%$(-:-&-+:$:', >$;*$99$&.+7'.-&$&ZI.+5a,-4&A"PP][<M/55$44+:Z"PP"[68,%'*'&& 2+:4/5$:&$*:'+(&'()*,8:&'*4-;'&&()*$&';$:%*'*%$&&0:;4&'.'44$&- Qg

18 *$.'&-+:$:A,-.2$&;)*'&&()*$&';$:534&$5+>-.-4$*'2*'(&+16*$4/*4$*'&& %$&2+55$*&-..'&&5'*2:'%4()*'4-:'9*+%/2&$*<E$&$:''.&$*:'&-,$&8*'&& ':'55'$:9/46R4&*'&$;-A%8*9*+%/2&$:&*0124/&;$:+5%-4&*->/&-+:42$%7':< E$&':%*''.&$*:'&-,$&8*'&&5':;$:+52+:4/5$:&93,$*2':()*4)2$*42'9'$: $(&$*(*3;':6+44./&2/:%$:()*'&&4$%':A-$:.-;6$&5$%9/..R4&*'&$;-:A%*' 9*+%/2&$:;$:+5%-4&*->/&-+:42$%7':<?&*'&$;-$*:'2':-,-44'(' $&&$*','*':%*'< ='*;++16C/46Z"PP][68,%'*'&&4$9'*'&-+:$:',9*+%/2&-+:+162+:4/5&-+: -:&$8*$&&:+*5'&-,&53.<E$68,%'*'&&2+:2/**$:4()*%$.'*2*-:;+*;':-4$*':%$& *%-:$*':%$&',,$*&-2'.':8&,$*26'*(3&&;$,-2'()*'2&-,-&$&$*4+5 $:>'*&(+2/4$*'*93':9'44:-:;$:$(&$*4./&2+:4/5$:&$*4%0:'5-42'>$6+,< =-%'*$68,%'*%$'&&5'*2:'%$:6'*;3&&-(*3:'&&6'$&&,'*/+*-$:&$*'&40:48&& &-..$&&4$*,-1$+*-$:&$*'&40:48&&A%8*,8*%$%$(-:-$*'4/&-(*3:5$%42'9':%$&5$% 2+:4/5$:&$:A4:'*'*$8:%$&,8*%$4+58*-:>8%%'&-9*+%/2&-+:$:',,'*+*+16 &78:4&$*<i*;':-4'&-+:$**)*4-;(*3:'&&9*'2&-4$*','%='*;++16C/46Z"PP][ >$:85:$*4+5$:5'2$R':%R4$..R4&*'&$;-&-..$:4$:4$R':%R*$49+:%R4&*'&$;-A%8* ()*$&';$:45'*2:'%4()*-:;*)*4-;2*-:;&$*5$*',478.,()*4&8*2':%$,8*%$102.$*A4:'*'*$8:.-:78*',8*%$2$%7+*<V*'6'.'%+16X'5'4L'50Z"PP][ :+&$*'*$:,-%'*$/&,$12.-:;',>$;*$99$&5$%9*+%/2&-+:+16'&&5'*2:'%$: -%';8*$:9.'&4()*9*+'2&-,2/:%-:,+.,$*-:;+16o*$'.R&-5$oR5'*2:'%4()*-:; ;$:+5,-.2$:()*$&';$&-:&$*'2&-,&':9'44'*4-;+1642*8%%'*40*9*+%/2&$*+16 &78:4&$*$(&$*2/:%$:449$1-(-2'A()*8:%$*.-;'+16/:-2'>$6+,<,"0#$%2'/%'2;#?2L'EF&)%*#.EO#(';;#6KL'/F9%#6K#F.55?%)F92).%#,"0"#R'%#()*)29&9#'/9%# E$&4$:'4&$%$1$::-$&45'*2':&')2:-:;',-:&$*:$&':,8:%':%$&ZG-:%'6.A "PQQ[6'*.$&&&-..'&&$:'..&4&)**$':%$.','2&-,-&$&$*:'-+16*$4/*4$*:'()* 5'*2:'%42+55/:-2'&-+:$:6'*()*(.0&&'&4&-..%$:%-;-&'.',8*.%$: Qe

19 ZK$>(-:':4$*A"PQQ[<`6'(($0Z"PPT[4$*(*'5,8Y&$:',-:&$*:$&>/*$: 5'*2:'%42+55/:-2'&-+:4+5$:/&,$12.-:;+16()*.8:;:-:;',%$:&*'%-&-+:$..' 5'*2:'%42+55/:-2'&-+:$:A%8*4+1-'.'5$%-$*/:%$*.8&&'*%$:4&*'&$;-42' 2+55/:-2'&-+:$:5$..':()*$&';+162/:%<I*+L:Z"PPT[5$:'*,-%'*$'&& -:&$*:$&-:&$>)*4$44+5$&&$;$&5$%-/5A/&':4+5$:2':'.+16$&&:8&,$*2 4+58,$:2':&*':49+*&$*'&*'%-&-+:$..'5$%-$*4+5\=A*'%-++16&-%:-:;'*< G)*53;':'&&2+:,$*&$*'':'.+;'5$%-$*&-..%$:%-;-&'.'9.'&&(+*5$:+16 -:&$;*$*'%$55$%4+1-'.'5$%-$*8*+1243%$:()*4&'',(0*';*/:%.8;;':%$ H8*8*-:(+*5'&-+:4%$.:-:;$:$:1$:&*'.'49$2&A%3%$:5)7.-;;)*'&& &*'%-&-+:$..'5$%-$*2':48:%'4,-'$&&+>$;*8:4'&':&'.2':'.$*+16 ',-:&$*:$&A,-.2$&40(&'*&-..%$:'..&785&93;3$:%$)2:-:;$:-%$:;.+>'.' -:&$*:$&':,8:%:-:;$:A4'5&)2'%$/ :;45)7.-;6$&$*-(+*5',5+>-.' $:6$&$*<E$':4$*'&&%$&&'>.':%'::'&8*$:2+:4$2,$:4','&&'..&(.$* 2)9>$4./&()*$;34',-:(+*5'&-+:44)2:-:;93-:&$*:$&A,-.2$&-4-:&/*6'*.$&&&-.. '&&-:&$*:$&6'*>.-,-&$:,-2&-;'*$%$.-58::-42+*4.-,<U0'(+*5$*', "PPT[<#$%%$&&'',4$4/&,$12.-:;$:%8*'..&(.$*()*$&';,8.7$*'&&()*5$%.' ()*48.7:-:;$:,-'-:&$*:$&A&-..().7%','&&2+:2/**$:4$:(*3:-:&$*:$&>'4$*'%$ ()*$&';-:&$:4-(-$*'4<E$:4-4&'()*2.'*-:;$:.-;;$*-%$:)2'%$5)7.-;6$&$:()* ()*$&';'&&4'5.'-:-:(+*5'&-+:(*3:4-:'2/:%$*+16':%*'-:&*$44$:&$*+16 %8*-;$:+5':9'44'+1642*8%%'*404-&&$*>7/%':%$$(&$*>$6+,+16):42$53. J/4&5)7.-;6$&$:&-..)2'%2/:%':9'44:-:;6'*()*&4(*'54+5$:(/:%'5$:&'. +*4'2&-..%$:)2'%$-:&$*:$&':,8:%:-:;$:<B.R^:4'*0AG*+4&+16G*+4&Z"PPf[ *$%+;)*()*6/*-:&$*:$&6'*()*8:%*'&2+:4/5$:&>$&$$:%$&+16()*(.0&&'& 5'2&$:(*3:()*$&';$:&-..2+:4/5$:&$*:'<E$(3*5$%63..',I*+L:Z"PPT[4+5 5$:'*'&&%$:&$2:+.+;-42'/&,$12.-:;$:5$%()*&'&& 5'*2:'%42+55/:-2'&-+:$:-4&)**$/&4&*812:-:;2':*-2&'45$*9*$1-4&&-..%$ QT

20 53.;*/99$*5':):42'*:3<E$&&'':4$*B.R^:4'*0$&'.<Z"PPf[8*:)%,8:%-;&%3 -:&$*:$&6'*o4&012'&/99o5'*2:'%$:-5-:%*$4$;5$:&<=-%'*$68,%'*%$'&& &-%-;'*$%-4&*->/&-+:45844-;'6-:%$*4+5;$+;*'(-42'',4&3:%A&-%4'49$2&$*A 4'5&2+4&:'%$*+16/&*055$()*.';*-:;',2/:%-:(+*5'&-+:6'*5-:42'& %*'4&-42&-+165$%c:&$*:$&4/&,$12.-:;<#$%':%*'+*%/:%$*.8&&'*-:&$*:$& 9*+1$44$:'&&$&'>.$*'*$.'&-+:$*5$%-:%-,-%$*5$%48*42-.%'-:&*$44$:%3 2)9'*$:$*>7/%4(.$*'.&$*:'&-,932+*&'*$&-%+1693$&&$:2.'*$48&&<,"0",#J/K%#S'I#"T#2)&&#S'I#,"T# I$;*$99$&K$>"<P$&'>.$*'%$43*"PP]',()*('&&'*$:+16()*$.84'*$:ibX$-..0 Z"PPg[4+5&-%-;'*$,'*-&%$.'2&-;-/&,$12.-:;$:',K+*.%K-%$K$>A8,$:2'..'& K$>Q<P/:%$*%$&&-%-;'QTTPR&'.$&<H':68,%'%$'&&"PPPR&'.$&4,-%' $*>7/%':%$',L$>>&78:4&$*4&+%-42'*92+:&*'4&&-..6/*-:&$*:$&':,8:%:-:;$: 43;/&/:%$*%$:-:.$%':%$('4$:',K$>Q<P<E$()*4&'L$>>R&78:4&$*:'A (*'5()*'..&9*'2&-4$*'%$',*$:&-:(+*5'&-,'L$>>4-%+*A5)7.-;;7+*%$+(&'4& $:%'4&$:,8;42+55/:-2'&-+:-$:.-:78*9*+1$44(*3:48:%'*$&-..5+&&';'*$< ^:,8:%'*:';',448..'::3;*'5)7.-;6$&$*'&&93,$*2'-::$63..$&$..$*-:&$*';$*' 5$%':%*'':,8:%'*$ZI.0&6$A"PPf[<ibX$-..0Z"PPg[/&,$12.'%$%$&&' *$4+:$5':;+165$:'%$'&&%$::0'&-%$:4>*$%'/&>/%',L$>>&78:4&$*,'*$&& *$4/.&'&',-:&$*:$&>/>>.':42+..'94<H':5$:'%$'&&%$()*$&';4+5),$*.$,& %$::'A6'%$,-44';$5$:4'55'2'*'2&8*-4&-2'4+5;7+*%$%$5 5+&4&3:%42*'(&-;'&-..2*-4$:<=-%'*$68,%'%$6':'&&%$()*$&';4+5&-%-;&6'%$ 4'&&-:&$*:$&':,8:%'*:'-(+2/4,'*%$4+56'%$>84&()*/&48&&:-:;'*'&&>.- (*'5;3:;4*-2'+16'&&':,8:%'*:','*,-2&-;'9*+%/1$:&$*',-::$63..$&<m,$: -:&$*'2&-+:$:5$..':':,8:%'*$+165)7.-;6$&$:&-..2*$'&-,&$:;';$5':;'&& 42'9'4-&&$;:'-::$63..>$&+:'%$44+54&*'&$;-42&+16'((8*45844-;&,-2&-;' 2+59+:$:&$*-5'*2:'%42+55/:-2'&-+:$:ZibX$-..0A"PPg[< E$&5$4&1$:&*'.'-(/:2&-+:$*:'2*-:;K$>"<P8*%8*()*$:.-;&ibX$-..0Z"PPg[ 2:/&:'& $2&-,':,8:%'*-:&$..-;$:4%8*$:K$>"<PR+*-$:&$*'%L$>>&78:4&,8Y$*$Y9+:$:&-$..&;$:+52+..$2&-,':,8:%'*'2&-,-&$&<E$44'>$;*$998* $:&*'.'-5'*2:'%4()*-:;4(+*42'*:'H+.54&*)5+16K-2>$*;4Z"PQP[ *$%+;)*$.4$',%$'&&*->/&4+5':4$44+55$4&,84$:&.-;',-%'2&-,-&$&$*-:+5 "P

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Organisation Ansvarig organisation Utdelningsadress Postnummer Ansökningsblankett för år 2013 Ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia till

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER

49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 1 FJÄDRAR FRÅN LAGER 49728_Omslag 08-06-30 10.25 Sida 2 FJÄDRAR FRÅN LAGER LEVERANS INOM 24 TIMMAR Hela vårt lagersortiment, både bredd och djup, är uppbyggt och anpassat

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

Fiat 500. PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015

Fiat 500. PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015 Fiat 500 PRIsÖVERSIKT 1 MAJ 2015 version fiat 500 l/100 km CO2 g/km Pop Lounge S Cult Vintage 57 Bensin 4-cyl. 1.2 69hk, 5-xl manuell 5,0 117 129 990 kr 139 990 kr - 149 990 kr 149 990 kr 2-cyl. 0.9 Turbo

Läs mer

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning

DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR. Strömlinjeformat huvud för. Ökat spånflöde Minskad vibration Stabil bearbetning DYNAMIC-BAR DYNAMIC-BAR trömlinjeformat huvud för Ökat spånflöde Minskad vibration tabil bearbetning 459 !"#$%&'()$* trömlinjeformat huvud konstruerad genom datasimulering. ållarens design testad genom

Läs mer

!"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0

!#$%&'()%*#+)),%-.!#$%&'()%/,&0 !"#$%&'(")%*"#+))",%"-.!"#$%&'(")%/,&0 1!23145-146789:;?3@2A!"#$%&'(")%B#")-CDED! F00"(B,,%GH#)"I$0J0K! "#$%&'(&)(*(+,,+)(-##).)/ (.0*1! 2'',-)*3&%4(+,5&#(6&%-##&'(& (.0*789! 2'',-)*3&%4(+,5&#(:'+)

Läs mer

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 I EN AMERIKANSK UNDERSÖKNING....bland kommunikationschefer uppgav en majoritet att de upplever att förändringarna de senaste två åren är mer omfattande och

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

eco PLUS. Våra bästa och mest energieffektiva hushållsapparater.

eco PLUS. Våra bästa och mest energieffektiva hushållsapparater. eco PLUS. Våra bästa och mest energieffektiva hushållsapparater. Framtiden flyttar in. 2 Med innovativ teknik kan du energispara dig in i framtiden. Inom EU är A-klass högsta nivå när det gäller energieffektivitet.

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Idrotten drar vinstlotten 2014

Idrotten drar vinstlotten 2014 Dagens Medias och Netigates Q3 2013 Idrotten drar vinstlotten 2014 Marknadscheferna öppnar plånboken när OS och VM står för dörren En temperaturmätare bland Sveriges marknadschefer 2013 Lars Lindberg,

Läs mer

$6<<*#B9B)'D<#B(",($696-)")E%#$%&"#'F) G,86+"(#"#')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J)

$6<<*#B9B)'D<#B(,($696-))E%#$%&#'F) G,86+(##')B+),.B&&)1)H1F12&-6I,$.,.J) !"#%&"#'(*#"+,-(".,. /011203214 5#(.".*."6#,#7%-"#8*(.-",996:;,6#6

Läs mer

(A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. Bevis: (A B) C = A C B C : (A B) C = A C B C : B C (A B) C A C B C

(A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. Bevis: (A B) C = A C B C : (A B) C = A C B C : B C (A B) C A C B C Sats 1.3 De Morgans lagar för mängder För alla mängder A och B gäller att (A B) C = A C B C och (A B) C = A C B C. (A B) C = A C B C : A B A C (A B) C B C A C B C (A B) C = A C B C : A B A C (A B) C B

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

D-UPPSATS. En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar

D-UPPSATS. En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar D-UPPSATS 2006:052 En kartläggning av webbaserade open-source GIS-lösningar Annette Böhm Kristina Kunert Luleå tekniska universitet D-uppsats Geografisk informationsteknik Institutionen för Samhällsbyggnad

Läs mer

"#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@!

#$%&&'()!*%++!,-!&*)./*.)!*%++!&/-00!12)!$34&/+%5(!)3**%56#*#)!789:!;<=<>?<@! "#$ &'(')+(,-.+,/'0 1)2'0,3.)-+.4,4'5.)0'3'+0'0 6777809:-;9/3 809:-;9/3

Läs mer

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor Hardyskivor HS1000 Utgått HS1001* 430,00 kr 80 HS1002 558,00 kr 80 HS1003* 558,00 kr 80 HS1004 Utgått HS1005* 558,00 kr 75 HS1006 Utgått HS1007 Utgått HS1008 Utgått HS1009 Utgått HS1010 Utgått HS1011 Utgått

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013 II O OCO OI 2013 IÅ I 1 1 2 2013 3 I 3 O 3 4 O 4 OC ÖCI 1 20121231, 2 20121231,, 3 O, 20121231 1 ÖO w 2013 2012,,,,, 1 O (O) U O : 2012 2012 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2013 I I 2012 O : 1990 U (U) x / 1987

Läs mer

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK

PROSPEKT MEDIAS HANDBOK PROSPEKT MEDIAS HANDBOK 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 FACEBOOK 4-5 INSTAGRAM 6-7 TWITTER 8-9 LINKEDIN 10 YOUTUBE 11 2 INLEDNING Idag är sociala medier ett måste i ett företags mediemix. Det har blivit

Läs mer

Kampanjsidor. Hör av er till oss så kan vi tillsammans hitta något som passar just er.

Kampanjsidor. Hör av er till oss så kan vi tillsammans hitta något som passar just er. Kampanjsidor Tävlingar kan göra underverk för ert varumärke. Vi har många års erfarenhet av att göra framgångsrika kampanjer där flera har haft teckning i hela norden men också i Spanien. Med våra tjänster

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

Dags att tävla 2013. tips, råd och praktisk information

Dags att tävla 2013. tips, råd och praktisk information Dags att tävla 2013 tips, råd och praktisk information DEFINITIONER SPONSRING Sponsring innebär att det finns en köpt rättighet i botten. För att kunna tävla i denna kategori behövs två parter, dvs en

Läs mer

MarknadsCheferna TM. Har ni hamnat rätt?

MarknadsCheferna TM. Har ni hamnat rätt? Har ni hamnat rätt? Sociala medier på riktigt kan det ge affärer? De senaste åren har föredragen kring sociala medier duggat tätt som ett höstregn över Göteborg. Men, sällan har frågan besvarats om det

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag. Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag. Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011 Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011 Peter Tilling Konsult/affärsutvecklare i SEMSEO - SEMSEO hjälper små/medelstora företag med IMF Utbildar

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK

MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK MÄN ÄR FRÅN FOURSQUARE, KVINNOR FRÅN FACEBOOK HUR MÄN OCH KVINNORS ANVÄNDANDE AV SOCIALA MEDIER SKILJER SIG OCH VAD DE EFTERFRÅGAR AV VARUMÄRKEN ONLINE. 6 SEPTEMBER 2012 Den här presentationen handlar

Läs mer

EUROPEAN CAPITALOF CULruRE. #mnea2014 Digital Strategi

EUROPEAN CAPITALOF CULruRE. #mnea2014 Digital Strategi EUROPEAN CAPITALOF CULruRE #mnea2014 Digital Strategi Digital personlighet Umeå2014s tonalitet Personlighet Kommunikationen skall kännas levande, inspirerande, lekfull och i nuet. De sociala medierna är

Läs mer

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt

MUSIK SOM VERKTYG NOVELL/SOMMAR 2011. Instrumentellt Instrumentellt Långt ifrån skivbolag och topplistor fyller musik helt andra funktioner än vanligt. Toner och melodier är idag multiverktyg som används för att styra dina köpvanor, hjälpa funktionshindrade

Läs mer

Audi unite. Motor. Exteriör. Interiör. Produktnr. Beskrivning Pris

Audi unite. Motor. Exteriör. Interiör. Produktnr. Beskrivning Pris Audi unite A8 Totalpris 850 900 SEK Produktnr. Beskrivning Pris A8 Motor 4HC0UA\0 3.0 TDI clean diesel quattro tiptronic Power: 190(258) kw(hk) Bränsleförbrukning: Blandad körning: 5,9 l CO2-utsläpp: 155

Läs mer

!"##$#%$&'(##&)$*'(+,%-.'$/&012-.'$&3455647653!!

!##$#%$&'(##&)$*'(+,%-.'$/&012-.'$&3455647653!! !"##$#%$&'(##&)$*'(+,%-.'$/&012-.'$&3455647653!!! 8(9/!! "#$%&'!()!&*+#,!-,!(./(0! :#"'%/! 1)2!1345$67!!"##"9$/& 86-7#9:6:$!;6%,6;;&+! 86-7#9:6:$!$7#$9+6+:&!!?#:"6-$!$7

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid "#"$%&'%( Beslutande )*",-)* -)*..)* /0)* )*"#/"1 2.)*"1$)$%* #-)* 345#)*.5.)5* 67)8*"1"'(%.59 )*#/1$ -)* Övriga deltagande 2"8,.-"8"1 :;"

Läs mer

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi.

CONTENT MARKETING. 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. CONTENT MARKETING 4 steg som hjälper dig att skapa en träffsäker strategi. Vad är nyttan med content marketing? Content marketing handlar om att använda egenproducerat innehåll i din marknadsföring för

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Magnus Mosén, Skånska Webbdagen den 10 september Från trevande start till given kanal att räkna med Facebook.com/Vellingekommun lanserades i januari

Läs mer

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sv. Ingenjörer Sthlm 23/4 Peter Tilling 2011 Peter Tilling Konsult/affärsutvecklare i SEMSEO - SEMSEO hjälper små/medelstora företag med IMF Utbildar

Läs mer

REDAKTIONEN. Det här är ett material från Interfem, en feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter.

REDAKTIONEN. Det här är ett material från Interfem, en feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter. 1 Det här är ett material från Interfem, en feministisk antirasistisk tankesmedja och resurscenter. REDAKTIONEN På www.interfem.se kan du beställa boken gratis och ladda ner den som pdf-fil. Kommentera

Läs mer

$ %: $ %: $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ "%6 / $ 5%#,9 $ )%3 $ )%&

$ %: $ %: $ )%; < $ +%& $,%= $ 0%= $ 2%4 $ %6 / $ 5%#,9 $ )%3 $ )%& Gävleborg Motioner inför distriktskongressen 2012! "! En kunskapsbaserad ekonomi $ %& $ %( $ )%* $ +%$ $,%-. / $ 0%1 En värdeburen tillväxt $ 2%$ $ "%34. $ 546 $ 7 $ %6) $ % ) $ )%8 69 $ +%! $,%! $ 0%1

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/,

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/, TIMBRO $%&'()*+),-.))/%01)'(2-),'()3(/4(-22',5%-,5/%-0'6/%/2575&8+%&)+%57'()5,', 8'%-85%&7-0001)'(95750'6/%/23(/4(-22',3:;-%&'0),/96/22-()2'&C-%?

Läs mer

Strategisk kommunikation

Strategisk kommunikation Affärskommunikation!!!! 5 maj 2014!! Strategisk kommunikation Kommunikationsstrategi Att ta fram en kommunikationsstrategi Gruppuppgift 6 maj Självstudieuppgift Hitta och analysera tre kommunikationsstrategier

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER Av Sveriges Annonsörers mediekommitté för internetreklam 2012 INNEHÅLL 1. ELVA SAKER ATT TÄNKA PÅ 3 1.1 VAR FINNS DINA KUNDER 3 1.2 FÖRSTÅ KANALEN 3 1.3 VAD SÄGS OM DITT VARUMÄRKE?

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Uttryck i förreglingstabeller, översättning Skapat av (org) Dokumentdatum Version Trafikverket 2010-10-15 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 6 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

Utvecklar marknadsavdelningar.. Produktionsprocesser Metoder Upphandlingar Kompetenser

Utvecklar marknadsavdelningar.. Produktionsprocesser Metoder Upphandlingar Kompetenser Utvecklar marknadsavdelningar.. Produktionsprocesser Metoder Upphandlingar Kompetenser Effektivare produktion av kommunikation United State Of Mind är ett konsultbolag som arbetar med att professionalisera

Läs mer

!""#$%&&'()*+#,-"."/

!#$%&&'()*+#,-./ www.nlv.se !""#$%&&'()*+#,-"."/ 0)*1*23!"()*32#+3"453&6'%*#+373!"##$%"$&'()*$$$8383838383838383838383838383838383838383838$ 9.2$: ;453&6*1$#+'.2?383838383838383838383838383838383838383838383838383

Läs mer

BOFAKTA 1a. R u.k 1200 ö.f.g i Lgh 1001

BOFAKTA 1a. R u.k 1200 ö.f.g i Lgh 1001 OATA 1a 1 O, 27 m² P E P 2 P4 IEI H: 1001 1202 1402 H: 1003 1204 1404 H: 1005 1206 1406 H: 1007 1208 1408 H H: 1009 1210 1410 J H: 1011 1212 1412 an ej öppnas i 90 i gh 1001 u.k 1200 ö.f.g i gh 1001 OVUM

Läs mer

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;?""@?A@?B!

!!!!!!! #$%&'())*+*)!$,!-.'&$)$%*$!/%0*! 1'+,$*-.!2.-$%.!!!!!!!!!!!!!!!! 3,4!5+67*!8'7-9*! :;<!8%$6&+-.*=!2.-$%.! >?@?A@?B! #$%&'())*+*)$,-.'&$)$%*$/%0* 1'+,$*-.2.-$%. 3,45+67*8'7-9* :;?""@?A@?B " C**.D0''=/E%&.FG*+*) CH2IJHCH: " "#$%&''()('*(+,-..%&'' " JI2"KIH#LMNHJI;5O#HCH: # /"0,1"#,%*0"#.%"$$23#4*(,1"2$,25#,6*$70*%+*,25#,0*%$"'"#(",*2$*#,"/+%-$"$,.#3'#"48

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011

Sociala medier B2B. KunskapsAvenyn kunskaps tisdagar Peter Tilling 2011 Sociala medier B2B KunskapsAvenyn "kunskaps tisdagar" Peter Tilling 2011 Peter Tilling konsult i SEMSEO SEMSEO hjälper SME företag hitta nya affärer Utbildar i e-handel, SEO, SEM, sociala medier Fd. rådgivare/konsult

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng

2013-04-09. Vem är vi? Magnus Äng 1 2 Vem är vi? Magnus Äng 3 14 år 4 5 TopVisible 6 Kunder Digital byrå ü Grundandes 2012 ü 7 st i TopVisible-team ü +50 år samlad erfarenhet inom Digital Marketing ü Omsättning ca 5,1 Mkr ü Resultat ca

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke?

OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke? OMVÄRLDSBEVAKNING Vet du vad som sägs om ert varumärke? 80% av Sveriges journalister omvärldsbevakar i sociala medier. Vikten av omvärldsbevakning Omvärldsbevakning, eller att omvärldsbevaka handlar om

Läs mer

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars

Sociala medier. Bloggar Flikr Yoono RSS. Facebook Digg Bebo. Friend feed Twitter Vimeo Spotify. StumbleUpon Reddit Mafia wars Sociala medier Facebook Digg Bebo Friend feed Twitter Vimeo Spotify Reddit Del.icio.us Slideshare Buzz Xanga MySpace Youtube Linkedin Bloggar Flikr Yoono RSS StumbleUpon Reddit Mafia wars Introduktion

Läs mer

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering

Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering Sociala Medier för Employer branding och Rekrytering STPs Testdag den 26 maj 2010 Operaterrassen, Stockholm Monica Westberg, Ericsson Anna Dyhre, Mindshift Agenda Introduktion Bakgrund till att göra internationell

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 71 Mål nr M 2008-14 RÄTTEN Hovrättsrådet Henrik Löv, tekniska rådet Bengt Jonsson samt hovrättsråden Vibeke

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012

Meddelande. Föreläsning 2.5. Repetition Lv 1-4. Kemiska reaktioner. Kemi och biokemi för K, Kf och Bt 2012 Energi Kemi ch bikemi för K, Kf ch Bt 2012 Föreläsning 2.5 Kemiska reaktiner Meddelande 1. Justerat labschema Lv5-7. Berör K6, Bt6, Bt2, Kf3 2. Mittmötet. Rättning av inlämningsuppgifter. Knstruktiv kritik

Läs mer

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER

SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER SVENSKA SCENER I SOCIALA MEDIER MER ELLER MINDRE? EN JÄMFÖRELSE MELLAN ÅR 2009 OCH 2011 2011 Simon Brouwers SAMMANFATTNING År 2009 genomförde Volante en undersökning med syftet att kartlägga scenkonstens

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77

Vernr Datum Text Debet Kredit Saldo Förskottmedlem Ingående2balansj. 4M M/M/cM Medlemsavgifter M77F77 M77F77 Kristianstads2Stadsmusikkår Sidaj M Konto MJM/ Namn Förskottmedlem 47 47 MEy7 My77 Upplupna2intäkter Observationkonto 47 M2E7 M2E7 M2E7 I/7 I/7 I/7 MyM7 Kassa 4M M/M/cM Medlemsavgifter M7 M7 M7 M7 M7 Myc7

Läs mer

@2014 Jeeves Information Systems AB. All Rights Reserved. Ny momsrapport. Instruktion för inläsning av nya momsgrupper

@2014 Jeeves Information Systems AB. All Rights Reserved. Ny momsrapport. Instruktion för inläsning av nya momsgrupper @2014. All Rights Reserved. Ny momsrapport Instruktion för inläsning av nya momsgrupper 2 Ekonomi Ny momsrapport - Underlag till skattedeklaration Allmänt Anledningen till att momsgrupperna gjorts om är

Läs mer