En kamp på nya slagfält

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En kamp på nya slagfält"

Transkript

1 Ekonomihögskolan Företagsekonomiska Institutionen FEKN90 Företagsekonomi - Examensarbete på Civilekonomprogrammet VT 2012 En kamp på nya slagfält - En studie i företags organisering av marknadskommunikation via sociala medier Författare: Josefin Jonsson Skoog Victor Bergström Handledare: Stein Kleppestö

2 "#$#%& #$%%$&&'()*+*%,-..,-/&&*012',3*&'124'56$&&-..%$ &+44/:%$* /:%$*&$*5-:$:<=-6'*/9942'&&'&%-:'2.+2'+*%A%-:'8*.-;'34-2&$*+16%-&& /&$>.-,:'%'.&':%$<E-:'&':2'*+16-%F$*6'*678.9&+44(*'53&+16%-:2/:42'9- %$&'2'%$5-42'42*-,':%$&6'*,'*-&$:&-..;3:;<=-,-..8,$:&'12' ()*$&';4*$9*$4$:&':&$*:'4+5%$.&';-&-/:%$*4)2:-:;$:<G*'5()*'..&H$:*-1 '..'93M*'0.-:;#'.5)A4+5/99.3&-&4-:'*>$&49.'&4+16,'*-&$:4&+* -:49-*'&-+:428..'()*+44< '($#(&()*+,& Lund, Maj 2012 """""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""" Josefin Jonsson Skoog Victor Bergström & & & "

3 N ')--)./)((.0.1& & 2334)(45.4&(0(567B:2'5993:0'4.';(8.&OB:4&/%-$-()*$&';4+*;':-4$*-:;', 5'*2:'%42+55/:-2'&-+:,-'4+1-'.'5$%-$* '5-0.)#05%)(8-7"PQQRPSR"T "#/)(()#57=-1&+*I$*;4&*)5+16J+4$(-:J+:44+:?2++; '=/(57?0(&$&5$%/994'&4$:8*'&&5$%678.9',2+55/:-2'&-+:4&$+*->$42*-,' /&,$12.-:;$:',5'*2:'%42+55/:-2'&-+:(*'5& $%4+1-'.'5$%-$*A+16 $&'>.$*'$:()*4&3$.4$()*,'%()*$&';$:,-../99:35$%%$::'<D&-(*3:%$&&',-..,-2'*&.8;;'()*$&';$:4>$6+,',$Y&$*:2+:4/.&'&-+:-:+54+1-'.'5$%-$*+16 /&*$%'2+55/:-2'&-+:4% :$*:'4Z*$2.'5+169/>.-1*$.'&-+:4[ ()*/&48&&:-:;'*'&&>-%*'5$%2+:4/.&'&-+:-%$&:0'5$%-$&< & >5($%7&?&/%-$:6'*$:%$%/2&-,':4'&45$%,-44'-:%/2&-,'&$:%$:4$*A%3 $&'>.$*'%$2+55/:-2'&-+:4&$+*-$*':,8:%4()*'&&>$.04'()*63..':%$&5$..': &$+*-+16$59-*-<V*-58*%'&'-:4'5.'%$4;$:+5$:$:28&/:%$*4)2:-:; ()*&45$%4$2/:%8*%'&'(*3:':%*'/:%$*4)2:-:;'*934'55'85:$A().7&', 2,'.-&'&-,'-:&$*,7/$*()*'&&(3%7/9'*$-:4-2&$*()*%$:2+55':%$':'.04$:<& &?5$#07&\$+*-$*:'*$%+;)*()*6/*40:$:932+55/:-2'&-+:6'*()*8:%*'&4(*'5 &-..4-%';+166/*%$:%-;-&'.'9.'&&(+*5$:6'*/&,$12.'&4/&-(*3:$&& 2+55/:-2'&-,&9$*49$2&-,<=-%'*$*$%+;)*4()*+/&4+/*1-:; /:-2'&-+:4% :$*:'4':9'44:-:;&-..%$::0'&$2:+.+;-:<?./&.-;$: 9*$4$:&$*'4&$+*-$*;8..':%$28*:2+59$&$:4A'((8*44&*/2&/*+164&*'&$; /:-2'&-+:,-'4+1-'.'5$%-$*49$;.'*%$:2+55/:-2'&-+:4&$+*$&-42' /&,$12.-:;$:(*3:$:,8;4R&-..&,3,8;42+55/:-2'&-+:<I$6+,$&',$Y&$*: 2+:4/.&'&-+:+16,-.2$:% : '*4-;(*854&A*)*%8*5$% 4&3:%9/:2&$*2*-:;6/**$4/*4$*42'5+>-.-4$*'4()*/:%$*63..',&,3,8;4R 2+55/:-2'&-+:4'5&6/*%-'.+;$:2':-:&$;*$*'4< & '68(4)(45#7&?./&4'&4$:;)*;8..':%$'&&*$.'&-+:4>0;;':%$>)*>$%*-,'4-:&$*:& %3%$&2':,'*'$:,-2&-;2+:2/**$:4()*%$.<G)*$&';$:>)*$:;';$*'.$%:-:;$: ()*'&&42'9'$:4&*'&$;-42'*2-&$2&/*4+58*.859.-;()*(*'5&-%$:4 2+55/:-2'&-+:42.-5'&+16&-..;+%+;)*'4-;-:4-2&$*&-..().7%',%$:)2'%$ -:&$*'2&-+:$:<G)*2+55/:-2'&-+:4% :$*:';8..$*%$&'&&/&,8*%$*'6/*,'* +16$:449$&42+59$&$:4$*42'':,8:%'4()*'&&)2':0&&':',$*>7/%':%$&- 4+1-'.'5$%-$*<

4 ] AB4(#)*(& &?0(657&^(-;6&+::$L>'&&.$(-$.%4O^4&/%0+(>/4-:$44$4+*;':-_'&-+:+( 5'*2$&-:;1+55/:-1'&-+:4&6*+/;64+1-'.5$%-' & '5-0.)#&%)(57&#'0"T &6 "PQ" & & A8(D$#47&=-1&+*I$*;4&*)5':%J+4$(-:?2++; & & 0E5&+5=&F$#%47&?+1-'.5$%-'AE-'.+;/$A^%,$*&-4-:;AVXA`+*$`+59$&$:1$ & G8#3$457&\6$9/*9+4$+(&6-49'9$*-4&+/4$1+55/:-1'&-+:&6$+*0&+1.'*-(0&6$ %$,$.+95$:&+(5'*2$&-:;1+55/:-1'&-+:4/:&-.&6$4+1-'.5$%-'96$:+5$:+:A ':%&6$*$>0+>&'-:'>$&&$*/:%$*4&':%-:;+(L6'&&6$1+59':-$4L':&&+ '16-$,$L-&6-&<K$L-..5'9&6$>/4-:$44,'./$+($Y&$*:'.'%,-1$-:&6$(-$.%+( 4+1-'.5$%-'':%1+:4-%$*6+LL$..&6$% :$4+(1+55/:-1'&-+:A '%,$*&-4-:;':%9/>.-1*$.'&-+:4-4$a/-99$%':%9*$9'*$%(+*4/16&'424<& & >5(D$%$6$1=7&\6$4&/%06'4'%$%/1&-,$'99*+'16L-&64+5$-:%/1&-,$ &$:%$:1-$4A4-:1$$4&'>.-46$%1+55/:-1'&-+:&6$+*-$4'*$/4$%&+6-;6.-;6&&6$ *$.'&-+:46-9>$&L$$:&6$+*0':%$59-*-1-45<V*-5'*0%'&'-41+..$1&$%&6*+/;6' 4/*,$0':%1+59'*$%L-&64$1+:%'*0%'&'(*+5+&6$*4&/%-$4+:&6$4'5$&+9-1< ^.4+Aa/'.-&'&-,$-:&$*,-$L46',$>$$:5'%$&+;$&'%$$9$*/:%$*4&':%-:;<?D5$#=7&\6$&&6$+*-$4%$41*->$6+L&6$9$*1$9&-+:+(1+55/:-1'&-+:6'4 16':;$%/:&-.&+%'0A':%6+L&6-4%$,$.+95$:&5-**+*4&6$%$,$.+95$:&+:&6$ %-;-&'.9.'&(+*5<\6$0'.4+%$41*->$&6$'%'9&'&-+:&+&6$:$L&$16:+.+;0+(&6$ 1+55/:-1'&-+:% :$4<G-:'..0A&6$+*-$4*$;'*%-:;+/&4+/*1-:;A1+*$ 1+59$&$:1$':%&6$4&*'&$;-1*$+*;':-_'&-+:+(>/4-:$444&*/1&/*$'*$9*$4$:&$%< 9/*9+4$+(5'*2$&-:;,-'4+1-'.5$%-'*$(.$1&4&6$1+55/:-1'&-+:&6$+*0 %$,$.+95$:&(*+5+:$RL'0&+&L+RL'01+55/:-1'&-+:<\6$:$$%(+*$Y&$*:'. '%,-1$':%L6'&&6$% :$45'-:.0'*$4/-&'>.$(+*A1+:1$*:46+L*$4+/*1$4 46+/.%>$5+>-.-_$%(+*&6$5'-:&$:':1$+(&L+RL'01+55/:-1'&-+:A':%6+L &6$%-'.+;/$1':>$-:&$;*'&$%L-&61+59':-$4b+,$*'..1+55/:-1'&-+:4&*'&$;0< & C$.*6840$.47&X$.'&-+:46-9>/-.%-:;46+/.%>$1+:%/1&$%-:&$*:'..0A4-:1$-&-4'.+:;R&$*5>/4-:$44>$:$(-&(+*1+59':-$4<c59.-1'&-+:4(+*1+55/:-1'&-+: %$9'*&5$:&41+:1$*:&6$-59+*&':1$+(-:,+.,-:;&6$5':';$5$:&A&+-:&$;*'&$ 4+1-'.5$%-'L-&6&6$&*'%-&-+:'.1+55/:-1'&-+:A'4L$..'4&6$>$:$(-&+( '44-5-.'&-:;-:4-;6&4(*+51+:4/5$*4%/$&+-:1*$'4$%-:&$*'1&-+:<G+* 1+55/:-1'&-+:% :$4A-&-4-59+*&':&&+$,'./'&$6+L$'16+:$d41+*$ 1+59$&$:1-$41':>$/4$%&+-:1*$'4$&6$>$:$(-&4+(&6$+(($*-:;-:4+1-'.5$%-'< &

5 "#$%&'(%)%*#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+ Q<QV*+>.$5>'2;*/:%<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<e Q<"?0(&$<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<QQ Q<NG*3;$4&8..:-:;'*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Q" Q<]^,;*8:4:-:;'*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Q","#-'./)#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#0 "<QI$;*$994%$(-:-&-+:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<QN "#"#$%&'()&*+(,--.)/(&0/,)$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$#1 "#"$23(4&-$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$#1 "#"1$5.64/7$234&0/,)+$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$#8 "#"8$9,7/&4&$-3*/3'$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$#8 "<"G*3:5+:+.+;&-..%-'.+;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<QS ""#$:);<=+(,--.)/(&0/,)$,7>$-,),4,=$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$#? ""1$234&0/,)+C$,7>$4,D&4/030+6E==&)*3$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$#F ""8$G.)*3)$+,-$-3*H',*.73)0$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$#I "<Nc:&$*:$&4/&,$12.-:;+16%$4493,$*2':932+55/:-2'&-+:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Qe "1"#$J3)$*/=/0&4&$3'&)$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$#I "1"$K'A)$L36$#"M$0/44$L36$"M$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$M "1"1$N,D&4/030$,7>$'34&0/,)+6E==&)*3$/$+,7/&4&$-3*/3'$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$# "<]BY&$*:2+:4/.&'&-+:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<"" "8"#$O.0+,.'7/)=$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$ "8"$23(4&-*/+7/H4/)3)+$.0;37(4/)=$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$ "8"1$52C*/+7/H4/)3)+$.0;37(4/)=$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$1 "8"?$52$"M$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$? "8"B$23(4&-$"M$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$? "<SD:-2'*$4/*4$*+16:0''((8*45+%$..$*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<"f "?"#$90'&03=/+($&'(/03(0.'$,7>$(<')(,-H303)+3'$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$B "?"$G4&++/P/73'/)=$&;$(<')(,-H303)+3'$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$I "?"1$Q<'*3-/='&0/,)$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$R 0"#1'2.(#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#0 N<Q=$&$:42'9.-;':4'&4<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<NQ N<"G+*42:-:;45$&+%<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<N" S

6 N<NE'&'-:4'5.-:;+16.-&&$*'&/*4)2:-:;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<NN N<S?&*'&$;-42&/*,'.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<N] N<fG)*4&/%-$OL$>>'4$*'%$:28&/:%$*4)2:-:;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<NS N<e\*+,8*%-;6$&<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ng 1"I"#$234/&6/4/030$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$1I 1"I"$Q&4/*/030$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$1I 1"I"1$23H4/(&0/,)$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$8M 3"#456)/)#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#3 ]<QB:28&4&/%-$<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<]Q 8"#"#$KS'30&=+$&);<)*)/)=$&;$+,7/&4&$-3*/3'$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$8# 8"#"$KS'30&=3)+$A+/(0$,-$+/)&$3=)&$(.)+(&H3'$,-$+,7/&4&$-3*/&$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$8# 8"#"1$J30$H'/-<'&$+EP030$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$8 8"#"8$O-'A*3)$*<'$3T03')$(,)+.40&0/,)$63>S;+$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$81 8"#"?$KS'30&=+$&);<)*)/)=$&;$(,)+.403'$/$&'63030$-3*$+,7/&4&$-3*/3'$""""""""""""""""""""""""""""""""""$81 8"#"B$G,--.)/(&0/,)+*/+7/H4/)3')&+$(<')(.)+(&H3'$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$88 8"#"F$G,--.)/(&0/,)+(,)+.403'+$PS'.0+<00)/)=&'$&00$&'630&$-3*$+,7/&4&$-3*/3'$"""""""""""$8? 8"#"I$U;=S'&)*3$;/*$;&4$&;$(,--.)/(&0/,)+*/+7/H4/)$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$8? 8"#"R$Q&4$&;$(,--.)/(&0/,)+*/+7/H4/)$/$&'63030$-3*$+,7/&4&$-3*/3'$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$8? ]<"c:&$*,7/$*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<]f 8""#$5'3+3)0&0/,)$&;$/)03';D.H3'+,)3'$,7>$PS'30&=$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$8B 8""$U);<)*)/)=3)$&;$+,7/&4&$-3*/3'$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$8F 8""1$9EP030$-3*$+,7/&4&$-3*/3'$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$8I 8""8$G.)+(&H$,7>$,'=&)/+&0/,)$&;$+,7/&4&$-3*/3'$/)03')0$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$?M 8""?$V3>,;30$&;$3T03')$(,)+.40&0/,)$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$? 8""B$G,--.)/(&0/,)+(,)+.403'+$(.)+(&H$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$?8 8""F$O'=&)/+3'/)=3)$&;$+,7/&4&$-3*/3'$/$P'&-0/*3)$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$?B 7"#8%9&:;#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#7< S<Q?+1-'.'5$%-$*O$:478.,2.'*2':'.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ST S<"X$.'&-+:4>0;;':%$+16)2'%$2*',93&*':49'*$:4<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<fP S<N?+1-'.'5$%-$*8*-:&$$:()*48.7:-:;42':'.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<fQ S<]c:&$*:&.8*':%$+16$:>*-4&93*$4/*4$*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<fN S<S\+:'.-&$&+16*$.'&-+:442'9':%$$..$*2*$'&-,6)7%+16&$2: $&$:4h<<<<<<<<<<<<<<<fS S<fB&&>$6+,',':9'44'%$'((8*44&*/2&/*$*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<fg f

7 f<q#'*2:'%42+55/:-2'&-+:$:,-'4+1-'.'5$%-$*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<gq f<"g)*$&';$:440(&$:5$%'&&(-::'4-%$4+1-'.'(+*/5$:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<gq f<ni*;':-4$*-:;$:',()*$&';$&44+1-'.'5$%-$*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<g" f<]c59.-2'&-+:$*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<g] B"8"#$KS'$(,--.)/(&0/,)+&;*34)/)=&')&$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$F8 B"8"$KS'$(,--.)/(&0/,)+(,)+.403')&$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$F? f<sg)*4.';&-..,-%'*$(+*42:-:;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<gf g<q\*012&'28..+*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ge g<"=$&$:42'9.-;''*&-2.'*jjjjjjjjj<jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj<<<<<<ep g<nb.$2&*+:-42'28..+*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<eq +"#866'%()G#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+= e<q#-44-,>*$,+16$:28&&-..()*4&/%-$<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ef e<"d&2'4&93-:&$*,7/;/-%$<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<et # # g

8 "#$%&'(%)%*## $W$*300&$/)43*&)*3$(&H/034$H'3+3)03'&+$.HH+&0+3)+$/)'/(0)/)=$/$P,'-$&;$3)$63+('/;&)*3$ H',643-6&(='.)*X$*<'$6A*3$03,'30/+(&$,7>$3-H/'/+(&$&+H3(03'$4EP0+$P'&-"$Q/$'3*,=S'$<;3)$PS'$.HH+&0+3)+$+EP03$,7>$H'3+3)03'&'$;A'&$P,'+()/)=+P'A=,'"$94.04/=3)$'3*,;/+&+$*3$&;='<)+)/)=&'$+,-$ =D,'0+" "#H/.I&'5I9F*/?%(# E$&*3%$*-:&$.8:;*$:3;+:&,$2':+5'&&(*'5,8Y&$:',4+1-'.'5$%-$*6'*;-,-& ()*$&';)2'%$5)7.-;6$&$*&-..$:2*$'&-,+162*'(&(/..2+55/:-2'&-+:5$%4-:' 53.;*/99$*<c%';':,8:%$*53:;'()*$&';%$4+1-'.'5$%-$*:'&-..'&&48:%'/& 4-&&>/%42'9A$Y$59$.,-4;$:+5,-*&/$..',-%$ />4&-&/&&-.. &*'%-&-+:$..\=R*$2.'5A9+%1'4&44+52':$*48&&'*'%-+*$2.'5+16 9*+%/2&/&42-12&-..-:(.0&$.4$*-2'>.+;;'*$-4&8..$&()*'&&;3;$:+57+/*:'.-4&$* ()*'&&9/>.-1$*'4-&*012&5$%-'<\'12,'*$,-*&/$..'%$>'&&(+*/5A 2+55$:&'*4(8.&+16()*53;':'&&2+:,$*&$*'&*'%-&-+:$..'5$%-$*&-..%-;-&'.' (+*5'&)2'*%$44/&+55)7.-;6$&$:&-..-:&$*'2&-+:5$%2+:4/5$:&$*:'+16%$*'4 5)7.-;6$&'&&-4-:&/*;$+5$%$.>'*($$%>' /:-2'&-+:$:< G)*/&48&&:-:;'*:'()*5'*2:'%42+55/:-2'&-+:6'*()*8:%*'&4%*'4&-42&+16%$& 4&8..$*6);'2*',93'&&%$4+5/&(+*5'*%$::'6'*$:9.':()*6/*-:&$*'2&-+:$: 42'>$5)&'4<?$&&/*$&&&$+*$&-42&9$*49$2&-,A2':53:;'',%$>$;*$994+59*8;.'&%$: 5+%$*:'2+55/:-2'&-+:4&$+*-:'99.-1$*' '.'5$%-$*<\$+*-$**)*':%$ &,3,8;42+55/:-2'&-+:A-:&$*'2&-+:+16%-'.+;42'9':%$6'*>.-,-&&+:;-,':%$ -:+5%';$:45'*2:'%42+55/:-2'&-+: '.'5$%-$*6'*9353:;'48&& /:%$*.8&&'&9*+1$44$:()*'&&/99:3%$&&'-9*'2&-2$:ZM*/:-;AM*/:-;kE+_-$*A "PP"lG'.26$-5$*kH$-%$A"PPN5<(.<[<m,$:&$+*-$*4+5*$%+;)*()*6/*,8*%$ 42'9'4%32+:4/5$:&$:8*5$%9*+%/1$:&+16%$::$4,-.7''&&93,$*2' $*>7/%':%$&A8*,84$:&.-;'-:(./$:4$*-%$:5+%$*:'5'*2:'%4()*-:;4&$+*-: Z='*;+kC/46A"PP]lV*'6'.'%kX'5'4L'50A"PP][<i1243%$&&'6'* /:%$*.8&&'&4',%$::84&-:&-..+>$;*8:4'%$-:&$*'2&-+:$:-%$4+1-'.'5$%-$*:'< e

9 E$44':0'48&&'&&4$932+55/:-2'&-+:A-2+5>-:'&-+:5$%&$2:+.+;-42 /&,$12.-:;+16$:.',-:'*&'%)2:-:;-':&'.-:&$*:$&':,8:%'*$%$&4$:'4&$ %$1$::-$&A8*'..'>-%*';':%$+*4'2$*&-..'&&2+55/:-2'&)*$*-4,$:42'()*$&';,'.&'&&.8;;''..&5$**$4/*4$*-%-;-&'.'2':'.$*-'..58:6$& '.'5$%-$*- 40::$*6$&<D:%$*"PQQ)2'%$2+55/:-2'&-+:4>*':416$:4-:+548&&:-:;5$% TAen+164,$:42'()*$&';)2'%$4-:'-:,$4&$*-:;'*-%-;-&'.5$%-'5$%%*0;&Q 5-.7'*%<E$&&'-::$>8*'&&1'QP5-.7'*%$*4'&4'%$4-%-;-&'.'2':'.$*&+&'.&/:%$* 3*$&ZI*': A"PQQ[+16>/%;$&$:()*4+1-'.'5$%-$*,'*%$:4+5)2'%$ 5$4&5$%-;$:+54:-&&fANn/:%$*"PQQZc:(+*5'&-+:4-:%$YA"PQQ[<?'5&-%-;&,-4'*$:*'99+*&()*"PQ"'&&Q"',?,$*-;$4Qf4&)*4&'*$2.'52)9'*$',4$*'&& ',48&&'$:8::/4&)**$%$.',>/%;$&$:&-..'2&-,-&$&$*-:+54+1-'.'5$%-$* 2+55':%$3*Z?,$:42'E';>.'%$&A"PQ"[<#$%':%*'+*%8*%$&5012$&4+5 &0%$*93'&&%$::'/&,$12.-:;(+*&48&&$*A+16%$&(-::4(.$*''2&)*$*4+5,-..&78:' 93%$:<D:%$*"PQQ;-12$:'..&4&)**$%$.',2+55/:-2'&-+:4>/%;$&$:&-.. &78:4&$*(*3:VXR>0*3$*4+5)2'&(*3:QAT5-.7'*%$*&-.."A"5-.7'*%$*<i1243 -:2)9$:(*3:*$2.'5>0*3$*:')2'%$(*3:"AN&-.."AS5-.7'*%$*A5$%':-:2)9$: (*3:L$>>0*3$*%8*$5+&6'*5-:42'&(*3:"Ae&-.."A"5-.7'*%$*Z?,$*-;$4 c:(+*5'&-+:4()*$:-:;kv*$1-4a"pqq[< m,$:-/:%$*4)2:-:;$:#'*2:'%4>'*+5$&$*:(*'5;3*'&&'..&(.$*()*$&';)2'* 4-:'-:,$4&$*-:;'*-4+1-'.'5$%-$*ZU$&-;'&$A"PQ"[<E$&(-::4%+12$:-:%-2'&-+: 93'&&()*$&';$:+(&' '45$%'&&4$:3;+:2+:2*$&'((8*4:0&&'5$% 2+55/:-2'&-+:$:-%$44'5$%-$*A+16'&&53:;'(+*&('*':%$28::$*'&&o%$ 534&$,'*'%8*oZU$&-;'&$A"PQ"[<G)*('&&'*$:X+>I*+L:Z"PPT[5$:'*'&&%$&,-2&-;'4&$()*()*$&';4+5),$*,8;$*)2'%'2&-,-&$&-4+1-'.'5$%-$*8*'&&5':8* 2'9'>$.&-..'&&;$:3;+&',,8*%$&-..4-:53.;*/99<m,$:&$+*$&-2$*4+5? I*$'2$:*-%;$Z"PPT[8*-::$93>$6+,$&',$:;';$5':;A&-%+16*$4/*4$*(*3: ()*$&';4+5,'.&'&&-:,$4&$*'-4+1-'.'5$%-$*<E$5$:'*,-%'*$'&&58::-42+* 4+56'*-:.$&&$:*$.'&-+:5$%+*;':-4'&-+:$:;)*%$&()*'&&%$&8*',,8*%$()* %$5+16'&&%$&8*',0&&$*4&',-2&'&&+*;':-4'&-+:$*4$*&-..'&&%$&&',8*%$ /99*8&&63..4<=-%'*$5$:'*`'*.44+:Z"PPT['&&'2&-,-&$&$*-4+1-'.'5$%-$*8* ()*$:'&5$%%$&('2&/5'&&%$&>.-*'..&4,3*'*$()*()*$&';'&&2+:&*+..$*'%$: $Y&$*:'2+55/:-2'&-+:$:A,-.2$&;)*'&&+*;':-4'&-+:$*>)*',48&&'>$*$%42'9 T

10 ()*'&&6':&$*'%$5-44()*4&3:%4+52':/994&3%3>/%42'949*-%4,-'%$4+1-'.' (+*/5$:< E3()*$&';$:45'*2:'%4',%$.:-:;'*53:;';3:;$*6'*4,3*&'&&&-..4&3*$4/*4$*- (+*5',&-%+169$:;'*4'5&%$:2+55/:-2'&-+:44&*'&$;-42'2+59$&$:4$:'&& >$,'2'+16>$%*-,''2&-,-&$&$*-:+54+1-'.'5$%-$*-:R6+/4$A>.-*.)4:-:;$:+(&' '&&&'678.9/&-(*3:<c$:+5('&&':%$/:%$*4)2:-:;(*3:cI#/&&*012$*een',%$ :+*%-42'5'*2:'%416$($*:''&&%$28::$*4-;+()*>$*$%%''&&%*':0&&'',%$ 4+1-'.'5$%-$*:'Z4-((*':;.+>'.&,'*fen[+16.-2'4&+*':%$.':4$*4-;-:&$6' 2+59$&$:4$:'&&6':&$*'%$:-:(+*5'&-+:4$Y9.+4-+:4+58*$&&*$4/.&'&',%$ 4+1-'.'5$%-$*:'4(*'5,8Y&ZcI#A"PQP[<B:4./&4'&4',*'99+*&$:8*'&&:+*%-42' 5'*2:'%416$($*-6);*$;*'%,8.7$*'&&&'678.9',$Y&$*:''2&)*$*-(+*5', 2+55/:-2'&-+:42+:4/.&$*< c2+55/:-2'&-+:4>*':416$:6'*'2&)*$*:'-6/,/%4'2>$4&3&&',2+:4/.&$*(*3: *$2.'5>*':416$:A().7&',2+:4/.&$*-:+5V/>.-1X$.'&-+:4R% :$: H-4&+*-42&4$&&6'*%$&,3% :$*:'6'(&.8&&'&&%-4&':4$*'4-;(*3:,'*':%*'A %3V/>.-1X$.'&-+:4R/&),':%$&6'*4-&&/*49*/:;-%$:-:(+*5'&-,'42+.':+16 $*>7/%-&2+:4/.&'&-+:2*-:;9/>.-1-&$&+16*$.'&-+:4>0;;':%$A5$%': *$2.'5>0*3$*:'&*'%-&-+:$..&4$&&4044.'&5$%'::+:4$*-:;A$Y9+:$*-:;+16 5'442+55/:-2'&-+:ZG'.26$-5$*A"PP"[<B59-*-42%'&'A-(+*5',$:58:;% -:.8;;932+:4/.&>.+;;'*Z#$..4&*':%A"PPelK$:%$.A"PQQ5<(.<[+16'*&-2.'*- 5'445$%-'Z\6$B1+:+5-4&A"PPf5<(.<[A':&0%$*%+12'&&4+1-'.'5$%-$*.$&&&-.. '&&%$:&-%-;'*$4&*-:;$:&';*8:4$:5$..':,'%4+58**$2.'5+16,'%4+58*VX 63..$*93'&&4/%%'4/&<I3%'2+55/:-2'&-+:4% :$*:''*>$&'*5$%4+1-'.' 5$%-$*+16()*4)2$*9+4-&-+:$*'4-;4+56/,/%.$,$*':&)*',$Y&$*:2+:4/.&'&-+: -:+5(8.&$&<E$:0'5$%-$*:'2*8,$*% $&$:4$*(*3:>3%'63..<c:&$5-:4& %3$Y$59$.,-4*$2.'5'::+:4$*:/8*()*$:'%$5$%5+&&';'*:'45)7.-;6$&'&& $:2$.&42'9'$:*$.'&-+:&-..()*$&';$:+16;$%-*$2&($$%>'12&-..',48:%'*$:A+16 8,$:42'9'0&&$*.-;'*$9/>.-1-&$&/&':()*%$:9*-58*'53.;*/99$:ZH+.54&*)5k K-2>$*;A"PQP[< QP

11 ^:%*'&$12$:93'&&;*8:4$*:'5$..':% :$*:'934$:'*$3*6'* +&0%.-;;7+*&4A8*'&&*$2.'5>0*3$*-'..&4&)**$/&4&*812:-:;':4&8..$*VXR 2+:4/.&$*+16,-1$,$*4'<?'5&-%-;&4&8..$**$2.'5>0*3$*/99-VXR&8,.-:;$:?VcUU5$%':VXR>0*3$*;)*%$&4'55'-*$2.'5&8,.-:;$:M/.%8;;$&ZH$.':%$*A "PQP[<m,$:%$&('2&/5'&&>*':416+*;':-4'&-+:$*>0&$*:'5:&0%$*93'&& /&,$12.-:;$:;3*5+&$:60>*-%-4$*-:;',%$&,3% :$*:'<p*"PPT>0&&$ '&&(/:;$*'4+5$:>*':416+*;':-4'&-+:()*2+:4/.&$*-:+53&&'+.-2'% :$* -:+55'*2:'%42+55/:-2'&-+:ZC';$*4&$%&A"PQQ[<E$:()*8:%*'%$ >*':4164&*/2&/*$:,$*2'*6';$&&/996+,&-..$Y-4&$:&-$..'(*3;+*%8*%$+.-2' 2+55/:-2'&-+:4% :$*:';*':42'4<U3;+& &$&-42&4$&&()*,-**'*$: /&+54&3$:%$>$&*'2&'*$+162)9'*$',$Y&$*:2+:4/.&'&-+:-:+5 5'*2:'%42+55/:-2'&-+:-'..58:6$& '.'5$%-$*-40::$*6$&ZH)2$;3*%A #'*2:'%4()*>/:%A"PQQ[,-4'*4'5&.-;''&&4'&4:-:;'*:'934+1-'.'5$%-$*)2'*A 5$:5+&-,$:>'2+54'&4:-:;'*:',$*2'*,'*'4,3*''&&/*42-.7'+16%$&*3%$* %$.'%$5$:-:;'*+5,-.2$:% :4+52':>-4&35$%+9&-5'.2+:4/.&'&-+:< E$&()*4&'53.$&5$%%$::'4&/%-$>.-*%8*()*'&&-%$:&-(-$*'5+&-,$:&-.. ()*$&';$:45'*2:'%42+55/:-2'&-+:,-'%$44'5$%-$*<E$&':%*'53.$&6'*4-&& /*49*/:;/**$4/.&'&$:(*3:cI#W4/:%$*4)2:-:; $*6':%.'+5>$6+,$& ',$Y&$*:2+:4/.&'&-+:+16,-.2$:',%$&*'%-&-+:$..'$Y&$*:' 2+55/:-2'&-+:4% :$*:'4+5-43('..':4$46'>84&()*/&48&&:-:;'*'&&.$,$*$*'/&-(*3:()*$&';$:4/&&*012&'2+55/:-2'&-,'>$6+,< ",#>:C2'#?0(&$&5$%%$::'/994'&48*'&&5$%678.9',2+55/:-2'&-+:4&$+*->$42*-,' /&,$12.-:;$:',5'*2:'%42+55/:-2'&-+:(*'5& $%4+1-'.'5$%-$*A+16 $&'>.$*'$:()*4&3$.4$()*,'%()*$&';$:,-../99:35$%%$::'< D&-(*3:%$&&',-..,-2'*&.8;;'()*$&';$:4>$6+,',$Y&$*:2+:4/.&'&-+:-:+5 +5*3%$&()*4+1-'.'5$%-$*+16/&*$%'2+55/:-2'&-+:4% :$*:'4Z*$2.'5 +169/>.-1*$.'&-+:4[()*/&48&&:-:;'*'&&>-%*'5$%2+:4/.&'&-+:-%$&:0'5$%-$&< QQ

12 "0#J/K*';2B&&%)%*9/# H/*2':,-5$%678.9',2+55/:-2'&-+:4&$+*-()*4&3/&,$12.-:;$:',%$: %-;-&'.-4$*'%$2+55/:-2'&-+:$:(*'5& $%4+1-'.'5$%-$*h ='%8*6/,/%40(&$&5$%'&&':,8:%'4+1-'.'5$%-$*/&-(*3:()*$&';$:4 9$*49$2&-,h H/*+*;':-4$*'4'*>$&$&5$%4+1-'.'5$%-$*+166/**$4+:$*'*+16';$*'* ()*$&';2*-:;>$6+,$&',$Y&$*:2+:4/.&'&-+:-:+5'*>$&$&,-'4+1-'.' 5$%-$*h ='%6'*V/>.-1X$.'&-+:4R*$49$2&-,$*$2.'5% :$:()* ()*/&48&&:-:;'*'&&>-%*'5$%2+:4/.&'&-+:-()*63..':%$&-..,'%()*$&';$: 4&*8,'*$(&$*-4-:2+55/:-2'&-+:,-'4+1-'.'5$%-$*h "3#8L*/B%;%)%*9/# =-6'*685&'&%$&$59-*-42'5'&$*-'.$&-,3*/:%$*4)2:-:;(*3:%$:4,$:42' 2+55/:-2'&-+:4>*':416$:+1643.$%$42':-:&$*$4/.&'&$&':4$4,'*' *$9*$4$:&'&-,&()*'::'&8:%$::'<=-, (*'563..''&&,-8*5$%,$&:'+5 $Y-4&$:4$:',':%*''2&)*$*4+5$*>7/%$*2+:4/.&'&-+:-:+54+1-'.'5$%-$*A (*'5()*'..&-(+*5',L$>>0*3$*+16':%*':-416>0*3$*A5$:6'*,'.&'&& ',;*8:4'4&/%-$:&-..VXR+16*$2.'5% :$*:'<#+&-,$&&-..%$&&'8*'&&%$44' &,36-4&+*-42&4$&&/&;7+*&%$:6/,/%4'2.-;'2+55/:-2'&-+:4>*':416$:+166'*,'*-&&,/:;:''&&':9'44'4-&&$*>7/%':%$-+165$%%$:&$2:+.+;-42' /&,$12.-:;$:A& :'%(*3:&-..$Y$59$.$:L$>>0*3,'*4'((8*4-%F;*/:%'*4-; -%$:0'&$2:+.+;-42'()*/&48&&:-:;'*:'< =-%'*$()*&8.7$*40(&$&'&&,-,'.&'&&',;*8:4'4&/%-$:&-..'2&-,-&$&$*-:+5 +5*3%$&()*5'*2:'%42+55/:-2'&-+:A%3\*$:%*'99+*&"PQQ(*3:?,$*-;$4 #'*2:'%4()*>/:%Z"PQQ[,-4'*'&&%$4+1-'.'5$%-$*:'(*854&ZSQn', '2&-,-&$&$*:'[8*$&&,$*2&0;()*5'*2:'%4',%$.:-:;$:+16:8*.-;;':%$ (/:2&-+:$*<E$&&'*$4/.&'&4&)%48,$:-#'*2:'%4>'*+5$&$*: ('4&4.3* '&&':,8:%:-:;$:',4+1-'.'5$%-$*-5'*2:'%4()*-:;4'*>$&$&8*>$&0%.-;&4&)**$ >.':%I"`R()*$&';ZI/4-:$44\+`+:4/5$*[ZU$&-;'&$A"PQ"[A,'*()*,-,'.&'&& ',;*8:4'4&/%-$:&-..,$*24'56$&$*4+5>$%*-,$*2+55/:-2'&-+:+16()*48.7:-:; %-*$2&5+&4./&2+:4/5$:&< Q"

13 ,"#-'./)# W$PS4D&)*3$(&H/034$'3*,=S'+$PS'$*3$03,'30/+(&$H3'+H3(0/;$+,-$.0=S'$'&-3)$PS'$*3)$(,--&)*3$ &)&4E+3)"$G&H/0430$/)43*+$-3*$*3P/)/0/,)3'$&;$'343;&)0&$63='3HH$+,-$<'$A03'(,--&)*3$/$.HH+&0+3)"$ Q/$63>&)*4&'$*<'3P03'$(,--.)/(&0/,)+03,'30/+(&$H3'+H3(0/;$,7>$*3)$;303)+(&H4/=&$+E)3)$HA$ (,--.)/(&0/,)$P'&-$0/44+$/*&="$U;+)/0030$PS4D+$&;$3)$=3),-=A)=$&;$*3)$>/+0,'/+(&$.0;37(4/)=3)$PS'$ '3(4&-C$'3+H3(0/;3$52C6'&)+7>3)$,7>$(,--.)/(&0/,)+03(),4,=/)$3PP3(03'$HA$ (,--.)/(&0/,)+*/+7/H4/)3')&"$94.04/=3)$H'3+3)03'&+$03,'/3'$+,-$63>&)*4&'$&PP<'++0'.(0.'X$ +0'&03=/+($&'(/03(0.'$,7>$(<')(,-H303)+"$,"#M'*/'66;('C)%)2).%#,""#19/F%9(;F.55?%)F92).%# ^Y$.44+:ZQTTf[5$:'*'&&2+55/:-2'&-+:2':>$42*-,'4;$:+5'&&4&/%$*',$548:%'*$:',>/%42'9$&8*A,'%5$%%$.':%$&48;$*A-,-.2$:2':'.%$&48:%4 +16,$55+&&';'*$:8*<#'*2:'%42+55/:-2'&-+:%$(-:-$*'*6':,-%'*$ /:-2'&-+:4+548:%4/&',()*$&';-40(&$'&&93,$*2'5'*2:'%$:<E$::' 2+55/:-2'&-+:A&-..4'55':45$%':%*'5'*2:'%44&-5/.$*':%$('2&+*$*A40(&'* 2':42'9'5$%,$&$:6$&A;$2/:42'9+16()*6+99:-:;4,-45$%,$*2'&-..$: 9+4-&-,-:4&8..:-:;&-..()*$&';$&A9*+%/2&$:$..$*&78:4&$:Z^Y$.44+:AQTTf[<,"",#N'F&95# I$.16+16I$.16Z"PPT[%$(-:-$*'**$2.'593().7':%$48&&lYU*;3'0/+/)=$/+$*3P/)3*$ &+$&)E$H&/*$P,'-$,P$),)$H3'+,)&4$7,--.)/7&0/,)$&6,.0$&)$,'=&)/Z&0/,)X$H',*.70X$ +16^*54&*+:;Z"PPT[':,8:%$*$:.-2:':%$%$(-:-&-+:%36':>$42*-,$**$2.'5 4+5[U)E$H&/*$P,'-$,P$),)$H3'+,)&4$H'3+3)0&0/,)$&)*$H',-,0/,)$,P$/*3&+X$=,,*+$,'$ &'.'*8,$:C'5>AH'-*+16#1E':-$.Z"PPT[+5*$2.'54+5qW-H3'+,)&4\$,)3$]&E$ 7,--.)/7&0/,)$&6,.0$&$H',*.70$,'$,'=&)/Z&0/,)$0>&0$/+$H&/*$6E$&$-&'(303'[< D&-(*3:%$:;$5$:4'55'2'*'2&8*$:6+4+,':4&3$:%$%$(-:-&-+:$*A6'*,-,'.& '&&%$(-:-$*'*$2.'54+5o2)9&2+55/:-2'&-+:(*3:$:&0%.-;',48:%'*$-40(&$ '&&;$:+5+9$*4+:.-;$:,8;42+55/:-2'&-+:5'*2:'%4()*'$:+*;':-4'&-+:A &78:4&$..$*,'*'<o QN

14 ,""0#H?I&)E#N'&92).%;# '34&0/,)+$630]33)$&)$,'=&)/Z&0/,)$&)*$/0+$H.64/7+YZM*/:-;kH/:&AQTe]A4<g[< `/&.-9A`$:&$*+16I*++5ZQTTT[/&,$12.'*%$&&'*$4+:$5':;;$:+54-: %$(-:-&-+:Y5.64/7$234&0/,)+$/+$0>3$-&)&=3-3)0$P.)70/,)$0>&0$3+0&64/+>3+$&)*$ -&/)0&/)+$-.0.&44E$63)3P/7/&4$'34&0/,)+>/H+$630]33)$&)$,'=&)/Z&0/,)$&)*$0>3$ H.64/7$,)$]>,-$/0+$ $,'$P&/4.'3$*3H3)*+oZ`/&.-9$&'.<AQTTTA4<Q[<=-%'*$ ':;$*#3*&$:44+:Z"PPT['&&>$;*$99$&+(&'-::$('&&'*'2&-,-&$&$*2*-:; 9/>.-1-&$&+16'*>$&$5$%-:(+*5'&-+:--12$R2)9&'2':'.$*<D&-(*3:%$44' >$;*$994()*2.'*-:;'*6'*,-,'.&'&&%$(-:-$*'VX4+5o()*,'.&':%$&+16 /99*8&&63..':%$&',)54$4-%-;&()*%$.'2&-;'*$.'&-+:$*;$:+5-12$R2)9&' &-..,8;';3:;448&&4+59/>.-1-&$&+16*$.'&-+:4>0;;':%$%-'.+;$*<o&,""3#>.E)9&9#5'()'/# E34+1-'.'5$%-$*8*$:5+%$*:()*$&$$.4$A()*8:%*'4%$(-:-&-+:$:4&8:%-;&', ()*('&&'*$+16$Y9$*&$*-:+5+5*3%$&<B:.-;&U'&-+:'.$:102.+9$%-:44$:'4&$ %$(-:-&-+:',4$4Y(,--.)/(&0/,)+(&)&43'$+,-$0/44A03'$&);<)*&'3$&00$ (,--.)/73'&$-3*$;&'&)*'&$*/'3(0$=3),-$3T3-H34;/+$03T0X$6/4*$3443'$4D.*oZUBA "PQ"[<#'*2:'%4()*-:;4(+*42'*$:C$:'`'*.44+:Z"PPT[().7$*/99%$::' %$(-:-&-+:+165$:'*'&&o+,7/&4&$-3*/3'$<'$3)$(,-6/)&0/,)$&;$03(),4,=/X$+,7/&4$ /)03'&(0/,)$,7>$&);<)*&'=3)3'3'&0$/))3>A44$+,-$6E==3'$HA$3443'$43*3'$0/44$ )<0;3'(&)*3$-344&)$-<))/+(,'oZ`'*.44+:A"PPTA4<e[A,-.2$&8*$:%$(-:-&-+:,- ':4./&$*+44&-..<E$4+1-'.'5$%-$*:'>$4&3*-6/,/%4'2',().7':%$2'&$;+*-$*W '$*0)6)&.H(E5#+7m,$:2'..'%$1+55/:-&-$4A%8*':,8:%'*$2':2+55'- 2+:&'2& /:-1$*'5$%,'*':%*';$:+5+.-2'-:&$*:$&9.'&&(+*5'*ZUBA "PQ"[<E$,':.-;'4&$8*G'1$>++25$%),$*]5-.7+:$*':,8:%'*$-?,$*-;$ Z?+1-'.>'2$*4<1+5A"PQ"[+16C-:2$%R-:A4+58*$&&5$*9*+($44-+:$..&(+*/5()* '*>$&4;-,'*$A'*>$&44)2':%$+16':4&8..%'ZUBA"PQ"[< I6$11)#7&G)*2+*&:-:;',oL$>.+;oZ.+;;>+293-:&$*:$&[%8*9*-,'&9$*4+:$*+16 ()*$&';2':9/>.-1$*'-:.8;;4+54$%':2':2+55$:&$*'4',.84'*:'ZUBA"PQ"[< Q]

15 >0*#$B6$11)#7&I.+;;'*4+5>$;*8:4'4',$&&&$Y&/&*055$+55'YQ]P&$12$:A %8*-:.8;;$:':,8:%45$*4+54&'&/4/99%'&$*-:;'*5$%5)7.-;6$&()*':%*''&& 2+55$:&$*'<\L-&&$*8*%$:,':.-;'4&$+165$4&':,8:%'ZUBA"PQ"[< J010()6)&.H(E5#+7&G+*/5%8*':,8:%'*$%$.'*5$%4-;',%-;-&'.'(-.$*%8* /&*055$;$4()*($$%>'12-(+*5',2+55$:&'*$*+16%-42/44-+:<=':.-;'4&8* r+/\/>$z,-%$+(-.$*[ag.-12*ac:4&';*'5+16v-:&$*$4&z(+&+:[4'5&?.-%$46'*$ Z9+L$*9+-:&R9*$4$:&'&-+:$*[ZUBA"PQ"[< %$:,':.-;'4&()*$2+55':%$ZUBA"PQ"[<,",#J/K%#5.%.&.*#2)&&#()9&.*#,","#4%LB*;F.55?%)F92).%#.EO#5.%.&.*# B:',%$5$4&(*'5&*8%':%$&$+*-$*:'4+5>$6':%.'*$:,8;42+55/:-2'&-+:8* &*': :49$*49$2&-,$&A4+5$&'>.$*'%$4',2+55/:-2'&-+:4(+*42'*:'?6'::+:+16K$',$*ZQT]T[A%3+*;':-4$*'%$&$2:+.+;-$*-(+*5',5'445$%-$* 4+5&-%:-:;'*+16*'%-+,8Y&$4-;4&'*2'-4'568..$&ZG-42$A"PP][<\$+*-:,-4'* 93$:.-:78*2+55/:-2'&-+:%8*-:(+*5'&-+:(8*%'44+5$:4-;:'.(*3:48:%'*$: '%$..$* '%>$*+$:%$93+55+&&';'*$:6'*/99('&&'& >/%42'9$&2+**$2&A,-.2$&;)*'&&5$%%$.':%$&+(&'8*4&':%'*%-4$*'&+16 +9$*4+:.-;&ZG-42$A"PP][<G*'5,8Y&$:',5'445$%-$*:'5)7.-;;7+*%$ 5'442+55/:-2'&-+:A%8*4'55'5$%%$.':%$2/:%$49*-%'44'5&-%-;&&-..$&& 4&+*&':&'.+28:%'5+&&';'*$<c$:.-;6$&5$%&*': :440:$:().7$* 2+55/:-2'&-+:$:$:.-:78*4&*/2&/*+16>$&0%$.4$:',5$%%$.':%$&>$4&854 /&-(*3:48:%'*$:4,-..2+*+166/*%$::',8.7$*'&&/&(+*5'%$&5$%%$.':%$4+5 49*-%4Z#1s/'-.A"PPS[<B:.-;&5'*2:'%4()*-:;4(+*42'*$:C$:'`'*.44+:Z"PPT[ 6'*%$:2.'44-42'5'*2:'%42+55/:-2'&-+:45+%$..$:;3&&/&93'&&48:%'/& >/%42'9;$:+5432'..'%-:&$*/9&-+:5'*2$&-:;A%$&,-..48;'',>*0&':%$*$2.'5< H+:5$:'*'&&&*'%-&-+:$..'::+:4$*-:;A+(&'-(+*5',\=R*$2.'5A6'*;3&&/&93 '&&(39+&$:&-$..'2/:%$*'&&',>*0&'4-:'4044.+*()*'&&&'%$.',$&&$:2$.*-2&'& >/%42'9< QS

16 X$%':,-%%$44/992+54&6'*&*': :49$*49$2&-,$&(3&&2*-&-2()*%$44 +()*53;'&-..-:&$*'2&-+:+165+&&';'*$:4>$;*8:4'%$5)7.-;6$&'&&;$($$%>'12 &-..>'2'&-..48:%'*$:ZG-42$A"PP][<E$::'2*-&-2.-;;$*&-..;*/:%()*$&&'::'& (*'5&*8%':%$9$*49$2&-,A:85.-;$:%$:4$5-+&-42'42+.':+1642'9':%$&+16 /&>0&':%$&',5$:-:;'*+16>$&0%$.4$*ZG-42$A"PP][<B:.-;&%$::'5+%$..;$4 5+&&';'*$:5)7.-;6$&'&&&+.2'>/%42'9$&5$%/&;3:;49/:2&-4-:$;$:2/.&/*$..' 2+:&$Y&A,-.2$&-::$>8*'&&4'55'5$%%$.':%$2':(3+.-2'>$&0%$.4$>$*+$:%$ 93,$55+&&';'*$:8*< LMLML&?ENEH14+$--8.0+)(0$.&$*D&%0)6$1& E$&5$:-:;442'9':%$40:48&&$&6'*5$%3*$:(3&&'..&4&)**$/&*055$- 2+55/:-2'&-+:4&$+*-:+16/992+54&$:',&$+*-$*4+5M*/:-;+16H/:&4ZQTe][ BY1$..$:1$R4&/%-$6'*>$(84&5+&&';'*$:',-:(+*5'&-+:4+55$*8:$:9'44-, %$.&';'*$<E$::'5+%$../&;3*(*3:'&&5+&&';'*:'8*'2&-,'- 2+55/:-2'&-+:49*+1$44$:4'5&-%-;&4+55$%%$.':%$&A& :'%(*3:- &*': :49$*49$2&-,$&A>)*':9'44'4$(&$*%$49$1-(-2'5+&&';'*:'<?&/%-$: -::$63..$*&,35+%$..$*()*$:,8;42+55/:-2'&-+:l9/>.-1-&$&45+%$..$:+16%$: 4&*'&$;-42'-:(+*5'&-+:45+%$..$:A4'5&&,35+%$..$*()*&,3,8;42+55/:-2'&-+:A %$:'4055$&*-42'+16%$:4055$&*-42'&,3,8;42+55/:-2'&-+:45+%$..$: ZM*/:-;kH/:&AQTe][< E$&,3()*4&:85:%'5+%$..$*:'40(&'*$:>'*&&-..'&&42'9'9/>.-1-&$&3& +*;':-4'&-+:$:A/&':68:40:&-..:3;+:(+*5',-:&$*'2&-+:5$%5+&&';'*$:<E$ &,34-4&:85:%'5+%$..$*:'440(&$42-.7$*4-;3&<E$:'4055$&*-42'4'5.'*-:+16 49*-%$*-:(+*5'&-+:-40(&$'&&),$*&'.'5+&&';'*$:'&&';$*'93$&&48&&4+5 ;0::'*+*;':-4'&-+:$:<E$:4055$&*-42'5+%$..$:%8*$5+&6'*4+553.'&& 42'9'.3:;4-2&-;'*$.'&-+:$*;$:+52+:&-:/$*.-;%-'.+;4+5;0::'*>3%'9'*&$*< M*/:-;AM*/:-;kE+_-$*Z"PP"[,-%'*$/&,$12.'%$%$:/*49*/:;.-;'&$+*-:+16 5$:'*'&&$:2+5>-:'&-+:',5+%$..$*:'8*'&&()*$%*'A8,$:+5(+2/4>)*.-;;' 93%$:4-4&:85:%'<E$:4055$&*-42&-:*-2&'%$2+55/:-2'&-+:$:>-%*'*&-.. >'.':4$*'%$5'2&*$.'&-+:$*%8*>3%$48:%'*$+165+&&';'*$6'*16':4'&& ()*4)2'8:%*''&&-&0%$*+16>$&$$:%$:A,-.2$&%8*-;$:+542'*$4/.&$*'-$:)2'% Qf

17 ()*4&3$.4$5$..':+*;':-4'&-+:$:+16%$44-:&*$44$:&$*ZM*/:-;$&'.<A"PP"[< c4'5>':%5$%/&,$12.-:;$:',%$44'&$+*-$*5$:'*(+*42'*$-'..&4&)**$ /&4&*812:-:;'&&%$:5$%42'9':%$2+55/:-2'&-+:$::/8*5$* *$.'&-+:4-:*-2&'%8:&-%-;'*$<M*):*++4Z"PPf[68,%'*'&&4&*'&$;-42 5'*2:'%42+55/:-2'&-+:>)*(+2/4$*'93%-'.+;5$%'2&-,'2/:%$*+16 (*857':%$',-:&$*'2&-+:+16%$.'2&-;6$&<? I*$'2$:*-%;$Z"PPT[5$:'*,-%'*$'&&%$.&';':%$-%-'.+;$*/&;)*$:%-*$2&2':'.5$..':+*;':-4'&-+:$:+16 %$58::-42+*5':()*4)2$*:3A,-.2$&;)*'&&2+55/:-2'&-+:$:2':/99('&&'4 4+52/:%4$*,-1$4:'*'*$8:5'*2:'%4()*-:;<,","0#N'&92).%;P#.EO#&.Q9&)2'2;I:**9%('# E-'.+;42'9':%$()*+44-:93*$.'&-+:4R+16.+7'.-&$&4>0;;':%$<\ :'%(*3: &*'%-&-+:$..5'*2:'%4()*-:;4+56':%.'*+5'&&48.7'$:,'*'$..$*&78:4&;$:+5 ),$*()*-:;',>/%42'9A>$&+:'**$.'&-+:45'*2:'%4()*-:;49*+($44+*M/55$44+: Z"PP"[,-2&$:','&&>0;;'*$.'&-+:$*5$%2/:%$:<E$&&'%3%$&-%';$:4 4'568..$+16+*;':-4'&-+:$*6'*>.-,-&$&&)2'&(+2/493*$.'&-+:$*A:8&,$*2':%$ +16-:&$*'2&-+:<B:.-;&I.+5a,-4&Z"PP][A8,$:6':9*+($44+*- *$.'&-+:45'*2:'%4()*-:;A8**$.'&-+:4>0;;':%$&$:%$.-$:9*+1$44()*'&&/99:3.3:;4-2&-;'*$4/.&'&;$:+5,8*:':%$&',>$(-:&.-;'2/:%$*<E$&&';)*5':;$:+5 '&&:+;;*':&,8.7'/&4-:53.;*/99+164'&4'93%$2/:%$*5':&*+*6'*$&& -:&*$44$','&&>$4,'*'-:&$*'2&-+:$:A,-.2$&*$4/.&$*'*-.3:;4-2&-;'*$.'&-+:$* '.'2/:%$*ZI.+5a,-4&A"PP][<B:.-;&M/55$44+:Z"PP"[8*.+7'.-&$&$&&,8.$&'>.$*'&>$;*$998,$:-:+5:8*-:;4.-,$&+16>$42*-,4+(&'4+5%$:-%$'.' 9+4-&-+:$:()*$&&()*$&';+16$&&$(&$*4&*8,':4,8*&53.4+5;$*.):4'56$&93.3:;4-2&<G)*'&&.012'45$%%$&&'2*8,4%$&$:,-44;*'%',-:%-,-%':9'44:-:;()* '&&(32/:%$:'&&28::'4-;49$1-$..+16$&'>.$*'$:9$*4+:.-;*$.'&-+:5$% +*;':-4'&-+:$:<H8*534&$()*$&';$&':9'44'4-;&-..,-.2$:&09',%-'.+;+16 *$.'&-+:2/:%$:,-..6'A4'5&%7/9'*$/:%$*4)2',-.2'&09$*','&&-&0%$*+16 >$&$$:%$:4+5()*':.$%$*$&&*$9$&$*'&2)9A,-.2$&8*%$:%-*$2&'%$(-:-&-+:$:', >$;*$99$&.+7'.-&$&ZI.+5a,-4&A"PP][<M/55$44+:Z"PP"[68,%'*'&& 2+:4/5$:&$*:'+(&'()*,8:&'*4-;'&&()*$&';$:%*'*%$&&0:;4&'.'44$&- Qg

18 *$.'&-+:$:A,-.2$&;)*'&&()*$&';$:534&$5+>-.-4$*'2*'(&+16*$4/*4$*'&& %$&2+55$*&-..'&&5'*2:'%4()*'4-:'9*+%/2&$*<E$&$:''.&$*:'&-,$&8*'&& ':'55'$:9/46R4&*'&$;-A%8*9*+%/2&$:&*0124/&;$:+5%-4&*->/&-+:42$%7':< E$&':%*''.&$*:'&-,$&8*'&&5':;$:+52+:4/5$:&93,$*2':()*4)2$*42'9'$: $(&$*(*3;':6+44./&2/:%$:()*'&&4$%':A-$:.-;6$&5$%9/..R4&*'&$;-:A%*' 9*+%/2&$:;$:+5%-4&*->/&-+:42$%7':<?&*'&$;-$*:'2':-,-44'(' $&&$*','*':%*'< ='*;++16C/46Z"PP][68,%'*'&&4$9'*'&-+:$:',9*+%/2&-+:+162+:4/5&-+: -:&$8*$&&:+*5'&-,&53.<E$68,%'*'&&2+:2/**$:4()*%$.'*2*-:;+*;':-4$*':%$& *%-:$*':%$&',,$*&-2'.':8&,$*26'*(3&&;$,-2'()*'2&-,-&$&$*4+5 $:>'*&(+2/4$*'*93':9'44:-:;$:$(&$*4./&2+:4/5$:&$*4%0:'5-42'>$6+,< =-%'*$68,%'*%$'&&5'*2:'%$:6'*;3&&-(*3:'&&6'$&&,'*/+*-$:&$*'&40:48&& &-..$&&4$*,-1$+*-$:&$*'&40:48&&A%8*,8*%$%$(-:-$*'4/&-(*3:5$%42'9':%$&5$% 2+:4/5$:&$:A4:'*'*$8:%$&,8*%$4+58*-:>8%%'&-9*+%/2&-+:$:',,'*+*+16 &78:4&$*<i*;':-4'&-+:$**)*4-;(*3:'&&9*'2&-4$*','%='*;++16C/46Z"PP][ >$:85:$*4+5$:5'2$R':%R4$..R4&*'&$;-&-..$:4$:4$R':%R*$49+:%R4&*'&$;-A%8* ()*$&';$:45'*2:'%4()*-:;*)*4-;2*-:;&$*5$*',478.,()*4&8*2':%$,8*%$102.$*A4:'*'*$8:.-:78*',8*%$2$%7+*<V*'6'.'%+16X'5'4L'50Z"PP][ :+&$*'*$:,-%'*$/&,$12.-:;',>$;*$99$&5$%9*+%/2&-+:+16'&&5'*2:'%$: -%';8*$:9.'&4()*9*+'2&-,2/:%-:,+.,$*-:;+16o*$'.R&-5$oR5'*2:'%4()*-:; ;$:+5,-.2$:()*$&';$&-:&$*'2&-,&':9'44'*4-;+1642*8%%'*40*9*+%/2&$*+16 &78:4&$*$(&$*2/:%$:449$1-(-2'A()*8:%$*.-;'+16/:-2'>$6+,<,"0#$%2'/%'2;#?2L'EF&)%*#.EO#(';;#6KL'/F9%#6K#F.55?%)F92).%#,"0"#R'%#()*)29&9#'/9%# E$&4$:'4&$%$1$::-$&45'*2':&')2:-:;',-:&$*:$&':,8:%':%$&ZG-:%'6.A "PQQ[6'*.$&&&-..'&&$:'..&4&)**$':%$.','2&-,-&$&$*:'-+16*$4/*4$*:'()* 5'*2:'%42+55/:-2'&-+:$:6'*()*(.0&&'&4&-..%$:%-;-&'.',8*.%$: Qe

19 ZK$>(-:':4$*A"PQQ[<`6'(($0Z"PPT[4$*(*'5,8Y&$:',-:&$*:$&>/*$: 5'*2:'%42+55/:-2'&-+:4+5$:/&,$12.-:;+16()*.8:;:-:;',%$:&*'%-&-+:$..' 5'*2:'%42+55/:-2'&-+:$:A%8*4+1-'.'5$%-$*/:%$*.8&&'*%$:4&*'&$;-42' 2+55/:-2'&-+:$:5$..':()*$&';+162/:%<I*+L:Z"PPT[5$:'*,-%'*$'&& -:&$*:$&-:&$>)*4$44+5$&&$;$&5$%-/5A/&':4+5$:2':'.+16$&&:8&,$*2 4+58,$:2':&*':49+*&$*'&*'%-&-+:$..'5$%-$*4+5\=A*'%-++16&-%:-:;'*< G)*53;':'&&2+:,$*&$*'':'.+;'5$%-$*&-..%$:%-;-&'.'9.'&&(+*5$:+16 -:&$;*$*'%$55$%4+1-'.'5$%-$*8*+1243%$:()*4&'',(0*';*/:%.8;;':%$ H8*8*-:(+*5'&-+:4%$.:-:;$:$:1$:&*'.'49$2&A%3%$:5)7.-;;)*'&& &*'%-&-+:$..'5$%-$*2':48:%'4,-'$&&+>$;*8:4'&':&'.2':'.$*+16 ',-:&$*:$&A,-.2$&40(&'*&-..%$:'..&785&93;3$:%$)2:-:;$:-%$:;.+>'.' -:&$*:$&':,8:%:-:;$:A4'5&)2'%$/ :;45)7.-;6$&$*-(+*5',5+>-.' $:6$&$*<E$':4$*'&&%$&&'>.':%'::'&8*$:2+:4$2,$:4','&&'..&(.$* 2)9>$4./&()*$;34',-:(+*5'&-+:44)2:-:;93-:&$*:$&A,-.2$&-4-:&/*6'*.$&&&-.. '&&-:&$*:$&6'*>.-,-&$:,-2&-;'*$%$.-58::-42+*4.-,<U0'(+*5$*', "PPT[<#$%%$&&'',4$4/&,$12.-:;$:%8*'..&(.$*()*$&';,8.7$*'&&()*5$%.' ()*48.7:-:;$:,-'-:&$*:$&A&-..().7%','&&2+:2/**$:4$:(*3:-:&$*:$&>'4$*'%$ ()*$&';-:&$:4-(-$*'4<E$:4-4&'()*2.'*-:;$:.-;;$*-%$:)2'%$5)7.-;6$&$:()* ()*$&';'&&4'5.'-:-:(+*5'&-+:(*3:4-:'2/:%$*+16':%*'-:&*$44$:&$*+16 %8*-;$:+5':9'44'+1642*8%%'*404-&&$*>7/%':%$$(&$*>$6+,+16):42$53. J/4&5)7.-;6$&$:&-..)2'%2/:%':9'44:-:;6'*()*&4(*'54+5$:(/:%'5$:&'. +*4'2&-..%$:)2'%$-:&$*:$&':,8:%:-:;$:<B.R^:4'*0AG*+4&+16G*+4&Z"PPf[ *$%+;)*()*6/*-:&$*:$&6'*()*8:%*'&2+:4/5$:&>$&$$:%$&+16()*(.0&&'& 5'2&$:(*3:()*$&';$:&-..2+:4/5$:&$*:'<E$(3*5$%63..',I*+L:Z"PPT[4+5 5$:'*'&&%$:&$2:+.+;-42'/&,$12.-:;$:5$%()*&'&& 5'*2:'%42+55/:-2'&-+:$:-4&)**$/&4&*812:-:;2':*-2&'45$*9*$1-4&&-..%$ QT

20 53.;*/99$*5':):42'*:3<E$&&'':4$*B.R^:4'*0$&'.<Z"PPf[8*:)%,8:%-;&%3 -:&$*:$&6'*o4&012'&/99o5'*2:'%$:-5-:%*$4$;5$:&<=-%'*$68,%'*%$'&& &-%-;'*$%-4&*->/&-+:45844-;'6-:%$*4+5;$+;*'(-42'',4&3:%A&-%4'49$2&$*A 4'5&2+4&:'%$*+16/&*055$()*.';*-:;',2/:%-:(+*5'&-+:6'*5-:42'& %*'4&-42&-+165$%c:&$*:$&4/&,$12.-:;<#$%':%*'+*%/:%$*.8&&'*-:&$*:$& 9*+1$44$:'&&$&'>.$*'*$.'&-+:$*5$%-:%-,-%$*5$%48*42-.%'-:&*$44$:%3 2)9'*$:$*>7/%4(.$*'.&$*:'&-,932+*&'*$&-%+1693$&&$:2.'*$48&&<,"0",#J/K%#S'I#"T#2)&&#S'I#,"T# I$;*$99$&K$>"<P$&'>.$*'%$43*"PP]',()*('&&'*$:+16()*$.84'*$:ibX$-..0 Z"PPg[4+5&-%-;'*$,'*-&%$.'2&-;-/&,$12.-:;$:',K+*.%K-%$K$>A8,$:2'..'& K$>Q<P/:%$*%$&&-%-;'QTTPR&'.$&<H':68,%'%$'&&"PPPR&'.$&4,-%' $*>7/%':%$',L$>>&78:4&$*4&+%-42'*92+:&*'4&&-..6/*-:&$*:$&':,8:%:-:;$: 43;/&/:%$*%$:-:.$%':%$('4$:',K$>Q<P<E$()*4&'L$>>R&78:4&$*:'A (*'5()*'..&9*'2&-4$*'%$',*$:&-:(+*5'&-,'L$>>4-%+*A5)7.-;;7+*%$+(&'4& $:%'4&$:,8;42+55/:-2'&-+:-$:.-:78*9*+1$44(*3:48:%'*$&-..5+&&';'*$< ^:,8:%'*:';',448..'::3;*'5)7.-;6$&$*'&&93,$*2'-::$63..$&$..$*-:&$*';$*' 5$%':%*'':,8:%'*$ZI.0&6$A"PPf[<ibX$-..0Z"PPg[/&,$12.'%$%$&&' *$4+:$5':;+165$:'%$'&&%$::0'&-%$:4>*$%'/&>/%',L$>>&78:4&$*,'*$&& *$4/.&'&',-:&$*:$&>/>>.':42+..'94<H':5$:'%$'&&%$()*$&';4+5),$*.$,& %$::'A6'%$,-44';$5$:4'55'2'*'2&8*-4&-2'4+5;7+*%$%$5 5+&4&3:%42*'(&-;'&-..2*-4$:<=-%'*$68,%'%$6':'&&%$()*$&';4+5&-%-;&6'%$ 4'&&-:&$*:$&':,8:%'*:'-(+2/4,'*%$4+56'%$>84&()*/&48&&:-:;'*'&&>.- (*'5;3:;4*-2'+16'&&':,8:%'*:','*,-2&-;'9*+%/1$:&$*',-::$63..$&<m,$: -:&$*'2&-+:$:5$..':':,8:%'*$+165)7.-;6$&$:&-..2*$'&-,&$:;';$5':;'&& 42'9'4-&&$;:'-::$63..>$&+:'%$44+54&*'&$;-42&+16'((8*45844-;&,-2&-;' 2+59+:$:&$*-5'*2:'%42+55/:-2'&-+:$:ZibX$-..0A"PPg[< E$&5$4&1$:&*'.'-(/:2&-+:$*:'2*-:;K$>"<P8*%8*()*$:.-;&ibX$-..0Z"PPg[ 2:/&:'& $2&-,':,8:%'*-:&$..-;$:4%8*$:K$>"<PR+*-$:&$*'%L$>>&78:4&,8Y$*$Y9+:$:&-$..&;$:+52+..$2&-,':,8:%'*'2&-,-&$&<E$44'>$;*$998* $:&*'.'-5'*2:'%4()*-:;4(+*42'*:'H+.54&*)5+16K-2>$*;4Z"PQP[ *$%+;)*$.4$',%$'&&*->/&4+5':4$44+55$4&,84$:&.-;',-%'2&-,-&$&$*-:+5 "P

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Veckans lilla lottnummervinst á kronor Nedanstående 250 lottnummer vinner kronor vardera:

Veckans lilla lottnummervinst á kronor Nedanstående 250 lottnummer vinner kronor vardera: Dragningsresultat vecka 06-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 8 december 2010 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC 4. DD 5. EE 6. FF 7. GG 8. HH 9. II 10. JJ 11. KK 12. LL 13. MM 14. NN 15. OO 16. PP 17. QQ 18. RR 19. SS

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Inledning Inför

Läs mer

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson

Konstruktör: Klas Bringert. Uppdragsgivare: Stockholms Studenters IF. Illustratör: Krister Rubensson : : : @. 0739-38 18 20./y C- Ä C- - - - - C Å Y Ä - Å- - Å - Å - - Ä C Å - - Ä X-Ä- - Ä - - - Å- Ä C Ä- Ä Y - Ä? - - Ä - Å - Å Y - YC Y- - - Y Å 2006 & - - Ä - Ä Y CZ... W- Y Å C- Å - X - Å - Ä Å - Ä-

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 06 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET 2015 SAANFATTNING OCH ANALYS AV EDBORGARDIALOGEN TYCK O TORGET INNEHÅLL I 3 4 V? 5 C 6 W 7 Ty 8 B 9 10 y 12 Hf 14 D ff 15 Gf 18 T 19 Kf 20 D 22 F 26 F 28 D y 30 Df 32 B 34 S 38 Kfj 40 Ö 42 C 44 S 46 PRO

Läs mer

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997

Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? Mona Sundh. En studie av lagen om 18-årsgräns från 1997 Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Folkhälsovetenskap Mona Sundh Har förbudet att sälja tobak till minderåriga påverkat ungdomars möjligheter att köpa tobak? En studie av lagen om 18-årsgräns

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO)

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) Dubbelverkande, ISO 643 - Ø 0 till 5 mm Magnetkolv som standard Enligt ISO 643 Höghållfast konstruktion med rullfalsade gavlar Korrosionsbeständig Anslagsdämpning eller

Läs mer

SCHEMA Vår 2016

SCHEMA Vår 2016 SCHEMA 15.12.14-16.06.12 Vår 2016 Utskriftsdatum 2015-12-21 Avvikande veckor Vikarier Vikarier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Vecka. BJ CW PA BW? RJ PO MK

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

N:R 8 (739). LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI :DE ÅRG. FRITHIOF HELLBERG REDAKTÖR OCH UTGIFVARE:

N:R 8 (739). LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI :DE ÅRG. FRITHIOF HELLBERG REDAKTÖR OCH UTGIFVARE: (7) Ö Å PP P Å - 6 PPP» P» P» ; J Ö ÖP Ö Ö C Ä Ä J YÅ C P Y 6 ÖPP 6 7 6 6 Ä Ö PÅ ÖÅ C YC Ä W CÉ W Ö C- Ö Ä Q C J Ä q - x x " W x x W 6 W 77 7 76 x 7 7 W x 6 6 6 ; 7 - P' C-J C 7 P' C Ä C P > (é ) z > P'

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

1 EN DRAKE. Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake!

1 EN DRAKE. Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake! 1 EN DRAKE Kom, My. Vänta, Jon. Kom nu, My. Jag såg en drake! 2 FEL, FEL, FEL Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Xx Yy Zz Åå Ää Öö Moa VÄLKOMMEN! Hej, säger Moa. Hej, säger My.

Läs mer

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden.

8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. 8 sätt att öka engagemanget hos dina kunder med QR! Hur du kan använda QR-koder för att skapa nytta för er och värde för kunden. Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. Värden

Läs mer

Svenskt Marknadsföringsindex

Svenskt Marknadsföringsindex Svenskt Marknadsföringsindex Fakta om undersökningen Sveriges Marknadsföringsindex har som mål att årligen att sammanställa vad marknadschefer i Sverige tror om framtiden, vilka utmaningar de ser och hur

Läs mer

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier

Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero. Produktionsbolag digitala medier Hänger du med i den digitala revolutionen? Michael Fogelqvist, Animero Vilka är Animero och varför står jag här? = både webb och film Startade 2001 13 anställda Kontor i Helsingborg och Stockholm Vilka

Läs mer

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu.

VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. VAD Förstå vad content marketing är och varför behovet är så stort just nu. HUR 1. Hur skiljer sig content marketing från traditionell reklam? 2. Varför snackar alla om content marketing? 3. Så bygger

Läs mer

1 miljard engagerar sig i sociala medier

1 miljard engagerar sig i sociala medier 1 miljard engagerar sig i sociala medier TRENDER DET ÄR LÖNSAMT ATT VÅRDA SINA KUNDER RIV BERLINMUREN låt kundservice ta hand om kunden i alla kanaler GE LIKA GÄRNA TILLBAKS PENGAR SOM DU TAR DOM VÅGA

Läs mer

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola

Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i spåren av en avreglerad skola Magnus Ferry GOTHENBURG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 355 Idrottsprofilerad utbildning i

Läs mer

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer:

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer: Dragningsresultat den 02 december Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina

Läs mer

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2014 EK11 STGNELIUSSKOLN (90) Matema Matema Engelsk Matema Matema Engelsk WE C6 F 3 R C5 WE 3 F C6 R C5 gr2 gr2 9.20 (65) N 3 9.45 (75) 9.35 (80) 9.35 (80) (80) 10.25 Ent. o f

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

ILLCISTRERAD BYRÅ OCH EXPEDITION: FRITHIOF HELLBERG KLARA S. KYRKOGATA 1 6, 1 TR. ÖPPNA KL. 1 0 5. TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. LLCTRERAD N:R 36 (6) LÖRDAGEN PRENUMERATONPR PR ÅR: DUN DUN MODETDN MED PLAN- CHER OCH HANDARB DUN MODETDN OTAN PL ANNA REDAKTÖR UTGFNNGDAGAR: KR 5 : 5: 3: - OCH 6 MAJ 899 UTGFARE: 2:TE BYRÅ OCH EXPEDTON:

Läs mer

ARBETSHÄFTE FÖR UTSKRIFT

ARBETSHÄFTE FÖR UTSKRIFT ARBETSHÄFTE FÖR UTSKRIFT Copyright Skolplus AB 2014. Materialet är upphovsrättsskyddat, men får skrivas ut och användas i den interna verksamheten om man har giltig licens för. För mer information se www.

Läs mer

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer:

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer: Dragningsresultat den 11 november Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina

Läs mer

!!!!! Mälarprojektet. Konsekvenser för yrkes- och fritidsfisket samt för fiskbestånd!! !!!!!!!

!!!!! Mälarprojektet. Konsekvenser för yrkes- och fritidsfisket samt för fiskbestånd!! !!!!!!! Mälarprojektet Konsekvenser för yrkes- och fritidsfisket samt för fiskbestånd "#$%&%'()*+)+, "#$%&'(&$%&)*+),)'&%-#./*)0102%*0%'&1%341*+)*0%'5&%16$27 8399#)1%131:%; ?@AB-@A-CA7 D6:992)3E3(;

Läs mer

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se Lå c P c L j T b å S Hå P0860E/107427 S c å MT å. T K C- ö å c å å E: 2000 w ORD PRIS 599 399 ORD PRIS 999 599 ORD PRIS 1.195 899 R S5110/06 + T1150/10/107283 T Mx ESB5400BK/105158 T j 5 c E: 700 w, c:

Läs mer

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer:

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer: Dragningsresultat den 09 december Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina

Läs mer

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag

Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Facebook Twitter Instagram Pinterest Google+ Bloggar Forum sociala medier för butiker och företag Sociala medier Facebook Twitter Instagram Pinterest Avenyn, Peter Tilling 2013 www.semseo.se MÅLSÄTTNING

Läs mer

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52

bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 bruksanvisning IBU 52 RF - IBU 52 L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao p p a s a

Läs mer

Dialog bygger relationer

Dialog bygger relationer Tema Social Media Newsroom: Som många säkert har sett, lanserade MyNewsdesk för några veckor sedan en ny design på social media newsroom. Men vad innebär det för dig och ditt företag, vilka fördelar ger

Läs mer

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV FÖR ÅLAND GEMENSAMMA PLANBETECKNINGAR GENERALPLAN jmf BYGGNADSPLAN/STADSPLAN GENERALPLAN BYGGNADSPLAN/STADSPLAN färg beteck. textförklaring färg beteck. textförklaring förklaring A Område för offentlig

Läs mer

Presentation 2015-12-01 Frågor om content marketing

Presentation 2015-12-01 Frågor om content marketing Presentation 2015-12-01 Frågor om content marketing Elisabeth Thörnsten Novuskontakt: Gun Pettersson 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Swedish Content Agencies räkning genomfört ett undersökning

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

FRITHIOF HELLBERG TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. : 38 (769) : 6:» 8:» 5: > 3: : V 2 V: 2 3 : 0 90 Y X V j»yé z» - y j y y y j j X V : Wy j - Y 6 V V 0 5 : 6 4 7 6 4 6 y j j j - y ' é :» j j» 4: Y 8 9 5 3000 6 0 0 y éé y j j j y 889 j y y j j y j y 9

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se

Internet och sociala medier. Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Internet och sociala medier Anne-Marie Eklund Löwinder Kvalitets- och säkerhetschef,.se amel@iis.se Min agenda Lite om.se Sociala medier vad är det vi pratar om? Vad är nyttan? Vilka är riskerna? Några

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

Grafisk manual (kort version)

Grafisk manual (kort version) Grafisk manual (kort version) Innehåll 1. Grafisk profil 2. Idé 3. Logotyp Lathund 4. Fri yta 5. Balans 6. Storlek 7. Med andra logotyper 8. Typografi Museo Sans 500 Georgia 9. Färger Huvudfärger 10. Språk

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

2013 GR föräldrar Borås stad

2013 GR föräldrar Borås stad 2013 GR föräldrar Borås stad Mitt barn känner sig trygg i skolan. 36 1,9 B. 2 184 9,6 C. 3 708 36,8 986 51,3 8 0,4 Total 1922 100 Medelvärde 3,38 Median 4 99,4% (1922/1934) Totalt medelvärde: Mitt barn

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

Kampanjsidor. Hör av er till oss så kan vi tillsammans hitta något som passar just er.

Kampanjsidor. Hör av er till oss så kan vi tillsammans hitta något som passar just er. Kampanjsidor Tävlingar kan göra underverk för ert varumärke. Vi har många års erfarenhet av att göra framgångsrika kampanjer där flera har haft teckning i hela norden men också i Spanien. Med våra tjänster

Läs mer

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn

Ekonomisk ansvarig (verksamhetschef eller motsvarande som har ekonomiskt ansvar för projektet) Förnamn och efternamn Organisation Ansvarig organisation Utdelningsadress Postnummer Ansökningsblankett för år 2013 Ansökan skickas per post till Region Skåne, Diariet, Regionkansliet, 291 89 Kristianstad. Digital kopia till

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

Kvinnliga Akademien. kvinnostipendium. T O R S D A G E N D E N 7 F E B R U A R I 1907 N:R 6 (1049)

Kvinnliga Akademien. kvinnostipendium. T O R S D A G E N D E N 7 F E B R U A R I 1907 N:R 6 (1049) T O R G E N E N 7 F E B R U R I 907 N:R 6 (049) H U F V U R E KTÖR OCH NV U T G I F V R E : JOHN C:E Å R G NORLING y c c " c y j y y " c c F B- y O G c y V yc " " y c- y c j V K K yc y c j y c L c C Ö

Läs mer

KONSUMENT PRISLISTA SVERIGE 2011

KONSUMENT PRISLISTA SVERIGE 2011 Campingtillbehör för husvagn, husbil & båt KONSUMENT PRISLISTA SVERIGE 2011 Priser gäller from 2011-02-10 Priserna är rekommenderade ca priser inkl.moms. Lokala avvikelser kan förekomma. Aktuell prislista

Läs mer

MarknadsCheferna TM. Har ni hamnat rätt?

MarknadsCheferna TM. Har ni hamnat rätt? Har ni hamnat rätt? Sociala medier på riktigt kan det ge affärer? De senaste åren har föredragen kring sociala medier duggat tätt som ett höstregn över Göteborg. Men, sällan har frågan besvarats om det

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: ZD Uppsala ME Lycksele

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: ZD Uppsala ME Lycksele Dragningsresultat den 14 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Dokumentkategori Titel Diarienummer Delegat Avdelning Beslutsdatum

Dokumentkategori Titel Diarienummer Delegat Avdelning Beslutsdatum Dokumentkategori Titel Diarienummer Delegat Avdelning Beslutsdatum Avtal tillsvidareanställning biståndshandläggare B.N myndighetsenheten. From 29 februari 2016. Avtal tillsvidareanställning enhetschef

Läs mer

Strategisk kommunikation

Strategisk kommunikation Affärskommunikation!!!! 5 maj 2014!! Strategisk kommunikation Kommunikationsstrategi Att ta fram en kommunikationsstrategi Gruppuppgift 6 maj Självstudieuppgift Hitta och analysera tre kommunikationsstrategier

Läs mer

ning att låta sina läsare få kasta en hastig i sal, vore dock ganska svårt o c h dessutom strationsbyggnaden, hvars fasad vetter utåt

ning att låta sina läsare få kasta en hastig i sal, vore dock ganska svårt o c h dessutom strationsbyggnaden, hvars fasad vetter utåt : 2 5 (00 : _ 5 : C C > 5 : > 3 : : VJ C Ö : 8 Ö 29 899 Ö C V: Ä Ä 2 3 : J 2: ÖV Y Ä Ö V Ö ; 0 5 Y C X : 7 C YC w 8 8 5 : w w w V w V : w! : x - w W 22 53 88 Ö Ä Ä x - V - Ä 899 x x x x V Y ; 2 x : ( x

Läs mer

ibn rushd grafisk manual

ibn rushd grafisk manual ibn rushd ibn rushd grafisk manual index 3 logotyp 4 symbol 9 typografi 10 färger 13 exempel 15 bildspråk 22 kontakt 28 ibn rushd grafisk manual / logotyp 4 ibn rushd grafisk manual / logotyp ibn rushd

Läs mer

Idrotten drar vinstlotten 2014

Idrotten drar vinstlotten 2014 Dagens Medias och Netigates Q3 2013 Idrotten drar vinstlotten 2014 Marknadscheferna öppnar plånboken när OS och VM står för dörren En temperaturmätare bland Sveriges marknadschefer 2013 Lars Lindberg,

Läs mer

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER Av Sveriges Annonsörers mediekommitté för internetreklam 2012 INNEHÅLL 1. ELVA SAKER ATT TÄNKA PÅ 3 1.1 VAR FINNS DINA KUNDER 3 1.2 FÖRSTÅ KANALEN 3 1.3 VAD SÄGS OM DITT VARUMÄRKE?

Läs mer

Förord. Hej vänner, Hälsningar, Tommy Snellman Verkställande direktör, Mr. Panini

Förord. Hej vänner, Hälsningar, Tommy Snellman Verkställande direktör, Mr. Panini Varumärkesmanual 2 Innehåll Förord Mr. Panini Om Mr. Panini Varumärkets positionering Vision och mål Värderingar Hur vi kommunicerar Instruktioner för sociala medier Visuella Riktlinjer 3 Förord Hej vänner,

Läs mer

Vilka är era produkter/tjänster? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Hur kommunicerar ni ert varumärke?

Vilka är era produkter/tjänster? Vilka värden finns i er/din verksamhet/utbud? Hur kommunicerar ni ert varumärke? kulturstrategi 1 arbetsmaterial eget arbete för företag Att samarbeta med kulturlivet kräver förarbete. Detta förarbete startar alltid med ett internt arbete för att tydliggöra det egna företagets syften

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293); SFS 2000:809 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 19 oktober 2000. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Höstermin 2014 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Höstermin 2014 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Höstermin 2014 EK121 STGNELIUSSKOLN (85) (85) (85) Ind.val Ind. val Matema Matema Engelsk Entrepr DJ WE F R 6 C5 2 1 Entrepr J 2 Filosofi C6 9.35 9.35 9.35 (75) (75) (75) (85) (95) 9.50

Läs mer

RINDÖVÄGEN BEFINTLIG GÅNGVÄG +15,30! ANPASSNING MOT +14,70! BEF GÅNGVÄG +14,80! SM1 14,51+ ANPASSNING MOT +14,10! GR1 BEF GÅNGVÄG 13,46+ +13,44

RINDÖVÄGEN BEFINTLIG GÅNGVÄG +15,30! ANPASSNING MOT +14,70! BEF GÅNGVÄG +14,80! SM1 14,51+ ANPASSNING MOT +14,10! GR1 BEF GÅNGVÄG 13,46+ +13,44 0,0 TCNÖRLRIN PRRIN PLTSR,0,00,0,0 PRRIN PLTSR,0,0,0,0,0 TRUDDSVÄN,0 NM S INTLI ÅNVÄ,0,0,0 RUPPR V SOLITÄR USR VRÄNSR MOT PRRIN,,0,0 D,,0,0 NPSSNIN MOT MR R NY LOLT R NM PRRIN PLTSR RINDÖVÄN,00, UTPLTS

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag. Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011

Sociala medier strategier och affärsnytta för företag. Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011 Sociala medier strategier och affärsnytta för företag Sv.Ing/Jusek/civ.ek Malmö 24/5 Peter Tilling 2011 Peter Tilling Konsult/affärsutvecklare i SEMSEO - SEMSEO hjälper små/medelstora företag med IMF Utbildar

Läs mer

Art.nr Beskrivelse Veil. Pris 4412-1150 Gaffelvagn, singelnylon, 1150 mm 2 055 kr 4552130 Hyllst. 3 plan 1830x455x2130mm 1 550 kr 4552440 Hyllst.

Art.nr Beskrivelse Veil. Pris 4412-1150 Gaffelvagn, singelnylon, 1150 mm 2 055 kr 4552130 Hyllst. 3 plan 1830x455x2130mm 1 550 kr 4552440 Hyllst. Art.nr Beskrivelse Veil. Pris 4412-1150 Gaffelvagn, singelnylon, 1150 mm 2 055 kr 4552130 Hyllst. 3 plan 1830x455x2130mm 1 550 kr 4552440 Hyllst. 4 plan 1830x455x2440mm 2 032 kr 455910 Hyllst. 2 plan 1830x455x910

Läs mer

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer:

VECKANS LOTTNUMMERVINST BILEN, Veckans lottnummervinst Bilen till ett värde av kronor vanns av följande lottnummer: Dragningsresultat den 16 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring?

Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? Uppsala Universitet 2 januari 2009 Företagsekonomiska institutionen Företagsekonomi D Magisteruppsats Handledare: Konstantin Lampou Vad söker annonsörer i sökordsmarknadsföring? - en fallstudie om Google

Läs mer