En kamp på nya slagfält

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En kamp på nya slagfält"

Transkript

1 Ekonomihögskolan Företagsekonomiska Institutionen FEKN90 Företagsekonomi - Examensarbete på Civilekonomprogrammet VT 2012 En kamp på nya slagfält - En studie i företags organisering av marknadskommunikation via sociala medier Författare: Josefin Jonsson Skoog Victor Bergström Handledare: Stein Kleppestö

2 "#$#%& #$%%$&&'()*+*%,-..,-/&&*012',3*&'124'56$&&-..%$ &+44/:%$* /:%$*&$*5-:$:<=-6'*/9942'&&'&%-:'2.+2'+*%A%-:'8*.-;'34-2&$*+16%-&& /&$>.-,:'%'.&':%$<E-:'&':2'*+16-%F$*6'*678.9&+44(*'53&+16%-:2/:42'9- %$&'2'%$5-42'42*-,':%$&6'*,'*-&$:&-..;3:;<=-,-..8,$:&'12' ()*$&';4*$9*$4$:&':&$*:'4+5%$.&';-&-/:%$*4)2:-:;$:<G*'5()*'..&H$:*-1 '..'93M*'0.-:;#'.5)A4+5/99.3&-&4-:'*>$&49.'&4+16,'*-&$:4&+* -:49-*'&-+:428..'()*+44< '($#(&()*+,& Lund, Maj 2012 """""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""""" Josefin Jonsson Skoog Victor Bergström & & & "

3 N ')--)./)((.0.1& & 2334)(45.4&(0(567B:2'5993:0'4.';(8.&OB:4&/%-$-()*$&';4+*;':-4$*-:;', 5'*2:'%42+55/:-2'&-+:,-'4+1-'.'5$%-$* '5-0.)#05%)(8-7"PQQRPSR"T "#/)(()#57=-1&+*I$*;4&*)5+16J+4$(-:J+:44+:?2++; '=/(57?0(&$&5$%/994'&4$:8*'&&5$%678.9',2+55/:-2'&-+:4&$+*->$42*-,' /&,$12.-:;$:',5'*2:'%42+55/:-2'&-+:(*'5& $%4+1-'.'5$%-$*A+16 $&'>.$*'$:()*4&3$.4$()*,'%()*$&';$:,-../99:35$%%$::'<D&-(*3:%$&&',-..,-2'*&.8;;'()*$&';$:4>$6+,',$Y&$*:2+:4/.&'&-+:-:+54+1-'.'5$%-$*+16 /&*$%'2+55/:-2'&-+:4% :$*:'4Z*$2.'5+169/>.-1*$.'&-+:4[ ()*/&48&&:-:;'*'&&>-%*'5$%2+:4/.&'&-+:-%$&:0'5$%-$&< & >5($%7&?&/%-$:6'*$:%$%/2&-,':4'&45$%,-44'-:%/2&-,'&$:%$:4$*A%3 $&'>.$*'%$2+55/:-2'&-+:4&$+*-$*':,8:%4()*'&&>$.04'()*63..':%$&5$..': &$+*-+16$59-*-<V*-58*%'&'-:4'5.'%$4;$:+5$:$:28&/:%$*4)2:-:; ()*&45$%4$2/:%8*%'&'(*3:':%*'/:%$*4)2:-:;'*934'55'85:$A().7&', 2,'.-&'&-,'-:&$*,7/$*()*'&&(3%7/9'*$-:4-2&$*()*%$:2+55':%$':'.04$:<& &?5$#07&\$+*-$*:'*$%+;)*()*6/*40:$:932+55/:-2'&-+:6'*()*8:%*'&4(*'5 &-..4-%';+166/*%$:%-;-&'.'9.'&&(+*5$:6'*/&,$12.'&4/&-(*3:$&& 2+55/:-2'&-,&9$*49$2&-,<=-%'*$*$%+;)*4()*+/&4+/*1-:; /:-2'&-+:4% :$*:'4':9'44:-:;&-..%$::0'&$2:+.+;-:<?./&.-;$: 9*$4$:&$*'4&$+*-$*;8..':%$28*:2+59$&$:4A'((8*44&*/2&/*+164&*'&$; /:-2'&-+:,-'4+1-'.'5$%-$*49$;.'*%$:2+55/:-2'&-+:4&$+*$&-42' /&,$12.-:;$:(*3:$:,8;4R&-..&,3,8;42+55/:-2'&-+:<I$6+,$&',$Y&$*: 2+:4/.&'&-+:+16,-.2$:% : '*4-;(*854&A*)*%8*5$% 4&3:%9/:2&$*2*-:;6/**$4/*4$*42'5+>-.-4$*'4()*/:%$*63..',&,3,8;4R 2+55/:-2'&-+:4'5&6/*%-'.+;$:2':-:&$;*$*'4< & '68(4)(45#7&?./&4'&4$:;)*;8..':%$'&&*$.'&-+:4>0;;':%$>)*>$%*-,'4-:&$*:& %3%$&2':,'*'$:,-2&-;2+:2/**$:4()*%$.<G)*$&';$:>)*$:;';$*'.$%:-:;$: ()*'&&42'9'$:4&*'&$;-42'*2-&$2&/*4+58*.859.-;()*(*'5&-%$:4 2+55/:-2'&-+:42.-5'&+16&-..;+%+;)*'4-;-:4-2&$*&-..().7%',%$:)2'%$ -:&$*'2&-+:$:<G)*2+55/:-2'&-+:4% :$*:';8..$*%$&'&&/&,8*%$*'6/*,'* +16$:449$&42+59$&$:4$*42'':,8:%'4()*'&&)2':0&&':',$*>7/%':%$&- 4+1-'.'5$%-$*<

4 ] AB4(#)*(& &?0(657&^(-;6&+::$L>'&&.$(-$.%4O^4&/%0+(>/4-:$44$4+*;':-_'&-+:+( 5'*2$&-:;1+55/:-1'&-+:4&6*+/;64+1-'.5$%-' & '5-0.)#&%)(57&#'0"T &6 "PQ" & & A8(D$#47&=-1&+*I$*;4&*)5':%J+4$(-:?2++; & & 0E5&+5=&F$#%47&?+1-'.5$%-'AE-'.+;/$A^%,$*&-4-:;AVXA`+*$`+59$&$:1$ & G8#3$457&\6$9/*9+4$+(&6-49'9$*-4&+/4$1+55/:-1'&-+:&6$+*0&+1.'*-(0&6$ %$,$.+95$:&+(5'*2$&-:;1+55/:-1'&-+:4/:&-.&6$4+1-'.5$%-'96$:+5$:+:A ':%&6$*$>0+>&'-:'>$&&$*/:%$*4&':%-:;+(L6'&&6$1+59':-$4L':&&+ '16-$,$L-&6-&<K$L-..5'9&6$>/4-:$44,'./$+($Y&$*:'.'%,-1$-:&6$(-$.%+( 4+1-'.5$%-'':%1+:4-%$*6+LL$..&6$% :$4+(1+55/:-1'&-+:A '%,$*&-4-:;':%9/>.-1*$.'&-+:4-4$a/-99$%':%9*$9'*$%(+*4/16&'424<& & >5(D$%$6$1=7&\6$4&/%06'4'%$%/1&-,$'99*+'16L-&64+5$-:%/1&-,$ &$:%$:1-$4A4-:1$$4&'>.-46$%1+55/:-1'&-+:&6$+*-$4'*$/4$%&+6-;6.-;6&&6$ *$.'&-+:46-9>$&L$$:&6$+*0':%$59-*-1-45<V*-5'*0%'&'-41+..$1&$%&6*+/;6' 4/*,$0':%1+59'*$%L-&64$1+:%'*0%'&'(*+5+&6$*4&/%-$4+:&6$4'5$&+9-1< ^.4+Aa/'.-&'&-,$-:&$*,-$L46',$>$$:5'%$&+;$&'%$$9$*/:%$*4&':%-:;<?D5$#=7&\6$&&6$+*-$4%$41*->$6+L&6$9$*1$9&-+:+(1+55/:-1'&-+:6'4 16':;$%/:&-.&+%'0A':%6+L&6-4%$,$.+95$:&5-**+*4&6$%$,$.+95$:&+:&6$ %-;-&'.9.'&(+*5<\6$0'.4+%$41*->$&6$'%'9&'&-+:&+&6$:$L&$16:+.+;0+(&6$ 1+55/:-1'&-+:% :$4<G-:'..0A&6$+*-$4*$;'*%-:;+/&4+/*1-:;A1+*$ 1+59$&$:1$':%&6$4&*'&$;-1*$+*;':-_'&-+:+(>/4-:$444&*/1&/*$'*$9*$4$:&$%< 9/*9+4$+(5'*2$&-:;,-'4+1-'.5$%-'*$(.$1&4&6$1+55/:-1'&-+:&6$+*0 %$,$.+95$:&(*+5+:$RL'0&+&L+RL'01+55/:-1'&-+:<\6$:$$%(+*$Y&$*:'. '%,-1$':%L6'&&6$% :$45'-:.0'*$4/-&'>.$(+*A1+:1$*:46+L*$4+/*1$4 46+/.%>$5+>-.-_$%(+*&6$5'-:&$:':1$+(&L+RL'01+55/:-1'&-+:A':%6+L &6$%-'.+;/$1':>$-:&$;*'&$%L-&61+59':-$4b+,$*'..1+55/:-1'&-+:4&*'&$;0< & C$.*6840$.47&X$.'&-+:46-9>/-.%-:;46+/.%>$1+:%/1&$%-:&$*:'..0A4-:1$-&-4'.+:;R&$*5>/4-:$44>$:$(-&(+*1+59':-$4<c59.-1'&-+:4(+*1+55/:-1'&-+: %$9'*&5$:&41+:1$*:&6$-59+*&':1$+(-:,+.,-:;&6$5':';$5$:&A&+-:&$;*'&$ 4+1-'.5$%-'L-&6&6$&*'%-&-+:'.1+55/:-1'&-+:A'4L$..'4&6$>$:$(-&+( '44-5-.'&-:;-:4-;6&4(*+51+:4/5$*4%/$&+-:1*$'4$%-:&$*'1&-+:<G+* 1+55/:-1'&-+:% :$4A-&-4-59+*&':&&+$,'./'&$6+L$'16+:$d41+*$ 1+59$&$:1-$41':>$/4$%&+-:1*$'4$&6$>$:$(-&4+(&6$+(($*-:;-:4+1-'.5$%-'< &

5 "#$%&'(%)%*#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+ Q<QV*+>.$5>'2;*/:%<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<e Q<"?0(&$<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<QQ Q<NG*3;$4&8..:-:;'*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Q" Q<]^,;*8:4:-:;'*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Q","#-'./)#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#0 "<QI$;*$994%$(-:-&-+:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<QN "#"#$%&'()&*+(,--.)/(&0/,)$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$#1 "#"$23(4&-$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$#1 "#"1$5.64/7$234&0/,)+$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$#8 "#"8$9,7/&4&$-3*/3'$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$#8 "<"G*3:5+:+.+;&-..%-'.+;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<QS ""#$:);<=+(,--.)/(&0/,)$,7>$-,),4,=$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$#? ""1$234&0/,)+C$,7>$4,D&4/030+6E==&)*3$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$#F ""8$G.)*3)$+,-$-3*H',*.73)0$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$#I "<Nc:&$*:$&4/&,$12.-:;+16%$4493,$*2':932+55/:-2'&-+:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Qe "1"#$J3)$*/=/0&4&$3'&)$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$#I "1"$K'A)$L36$#"M$0/44$L36$"M$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$M "1"1$N,D&4/030$,7>$'34&0/,)+6E==&)*3$/$+,7/&4&$-3*/3'$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$# "<]BY&$*:2+:4/.&'&-+:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<"" "8"#$O.0+,.'7/)=$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$ "8"$23(4&-*/+7/H4/)3)+$.0;37(4/)=$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$ "8"1$52C*/+7/H4/)3)+$.0;37(4/)=$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$1 "8"?$52$"M$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$? "8"B$23(4&-$"M$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$? "<SD:-2'*$4/*4$*+16:0''((8*45+%$..$*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<"f "?"#$90'&03=/+($&'(/03(0.'$,7>$(<')(,-H303)+3'$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$B "?"$G4&++/P/73'/)=$&;$(<')(,-H303)+3'$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$I "?"1$Q<'*3-/='&0/,)$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$R 0"#1'2.(#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#0 N<Q=$&$:42'9.-;':4'&4<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<NQ N<"G+*42:-:;45$&+%<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<N" S

6 N<NE'&'-:4'5.-:;+16.-&&$*'&/*4)2:-:;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<NN N<S?&*'&$;-42&/*,'.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<N] N<fG)*4&/%-$OL$>>'4$*'%$:28&/:%$*4)2:-:;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<NS N<e\*+,8*%-;6$&<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<Ng 1"I"#$234/&6/4/030$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$1I 1"I"$Q&4/*/030$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$1I 1"I"1$23H4/(&0/,)$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$8M 3"#456)/)#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#3 ]<QB:28&4&/%-$<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<]Q 8"#"#$KS'30&=+$&);<)*)/)=$&;$+,7/&4&$-3*/3'$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$8# 8"#"$KS'30&=3)+$A+/(0$,-$+/)&$3=)&$(.)+(&H3'$,-$+,7/&4&$-3*/&$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$8# 8"#"1$J30$H'/-<'&$+EP030$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$8 8"#"8$O-'A*3)$*<'$3T03')$(,)+.40&0/,)$63>S;+$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$81 8"#"?$KS'30&=+$&);<)*)/)=$&;$(,)+.403'$/$&'63030$-3*$+,7/&4&$-3*/3'$""""""""""""""""""""""""""""""""""$81 8"#"B$G,--.)/(&0/,)+*/+7/H4/)3')&+$(<')(.)+(&H3'$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$88 8"#"F$G,--.)/(&0/,)+(,)+.403'+$PS'.0+<00)/)=&'$&00$&'630&$-3*$+,7/&4&$-3*/3'$"""""""""""$8? 8"#"I$U;=S'&)*3$;/*$;&4$&;$(,--.)/(&0/,)+*/+7/H4/)$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$8? 8"#"R$Q&4$&;$(,--.)/(&0/,)+*/+7/H4/)$/$&'63030$-3*$+,7/&4&$-3*/3'$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$8? ]<"c:&$*,7/$*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<]f 8""#$5'3+3)0&0/,)$&;$/)03';D.H3'+,)3'$,7>$PS'30&=$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$8B 8""$U);<)*)/)=3)$&;$+,7/&4&$-3*/3'$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$8F 8""1$9EP030$-3*$+,7/&4&$-3*/3'$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$8I 8""8$G.)+(&H$,7>$,'=&)/+&0/,)$&;$+,7/&4&$-3*/3'$/)03')0$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$?M 8""?$V3>,;30$&;$3T03')$(,)+.40&0/,)$"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$? 8""B$G,--.)/(&0/,)+(,)+.403'+$(.)+(&H$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$?8 8""F$O'=&)/+3'/)=3)$&;$+,7/&4&$-3*/3'$/$P'&-0/*3)$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$?B 7"#8%9&:;#""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#7< S<Q?+1-'.'5$%-$*O$:478.,2.'*2':'.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ST S<"X$.'&-+:4>0;;':%$+16)2'%$2*',93&*':49'*$:4<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<fP S<N?+1-'.'5$%-$*8*-:&$$:()*48.7:-:;42':'.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<fQ S<]c:&$*:&.8*':%$+16$:>*-4&93*$4/*4$*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<fN S<S\+:'.-&$&+16*$.'&-+:442'9':%$$..$*2*$'&-,6)7%+16&$2: $&$:4h<<<<<<<<<<<<<<<fS S<fB&&>$6+,',':9'44'%$'((8*44&*/2&/*$*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<fg f

7 f<q#'*2:'%42+55/:-2'&-+:$:,-'4+1-'.'5$%-$*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<gq f<"g)*$&';$:440(&$:5$%'&&(-::'4-%$4+1-'.'(+*/5$:<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<gq f<ni*;':-4$*-:;$:',()*$&';$&44+1-'.'5$%-$*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<g" f<]c59.-2'&-+:$*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<g] B"8"#$KS'$(,--.)/(&0/,)+&;*34)/)=&')&$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$F8 B"8"$KS'$(,--.)/(&0/,)+(,)+.403')&$""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$F? f<sg)*4.';&-..,-%'*$(+*42:-:;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<gf g<q\*012&'28..+*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ge g<"=$&$:42'9.-;''*&-2.'*jjjjjjjjj<jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj<<<<<<ep g<nb.$2&*+:-42'28..+*<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<eq +"#866'%()G#"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""#+= e<q#-44-,>*$,+16$:28&&-..()*4&/%-$<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ef e<"d&2'4&93-:&$*,7/;/-%$<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<et # # g

8 "#$%&'(%)%*## $W$*300&$/)43*&)*3$(&H/034$H'3+3)03'&+$.HH+&0+3)+$/)'/(0)/)=$/$P,'-$&;$3)$63+('/;&)*3$ H',643-6&(='.)*X$*<'$6A*3$03,'30/+(&$,7>$3-H/'/+(&$&+H3(03'$4EP0+$P'&-"$Q/$'3*,=S'$<;3)$PS'$.HH+&0+3)+$+EP03$,7>$H'3+3)03'&'$;A'&$P,'+()/)=+P'A=,'"$94.04/=3)$'3*,;/+&+$*3$&;='<)+)/)=&'$+,-$ =D,'0+" "#H/.I&'5I9F*/?%(# E$&*3%$*-:&$.8:;*$:3;+:&,$2':+5'&&(*'5,8Y&$:',4+1-'.'5$%-$*6'*;-,-& ()*$&';)2'%$5)7.-;6$&$*&-..$:2*$'&-,+162*'(&(/..2+55/:-2'&-+:5$%4-:' 53.;*/99$*<c%';':,8:%$*53:;'()*$&';%$4+1-'.'5$%-$*:'&-..'&&48:%'/& 4-&&>/%42'9A$Y$59$.,-4;$:+5,-*&/$..',-%$ />4&-&/&&-.. &*'%-&-+:$..\=R*$2.'5A9+%1'4&44+52':$*48&&'*'%-+*$2.'5+16 9*+%/2&/&42-12&-..-:(.0&$.4$*-2'>.+;;'*$-4&8..$&()*'&&;3;$:+57+/*:'.-4&$* ()*'&&9/>.-1$*'4-&*012&5$%-'<\'12,'*$,-*&/$..'%$>'&&(+*/5A 2+55$:&'*4(8.&+16()*53;':'&&2+:,$*&$*'&*'%-&-+:$..'5$%-$*&-..%-;-&'.' (+*5'&)2'*%$44/&+55)7.-;6$&$:&-..-:&$*'2&-+:5$%2+:4/5$:&$*:'+16%$*'4 5)7.-;6$&'&&-4-:&/*;$+5$%$.>'*($$%>' /:-2'&-+:$:< G)*/&48&&:-:;'*:'()*5'*2:'%42+55/:-2'&-+:6'*()*8:%*'&4%*'4&-42&+16%$& 4&8..$*6);'2*',93'&&%$4+5/&(+*5'*%$::'6'*$:9.':()*6/*-:&$*'2&-+:$: 42'>$5)&'4<?$&&/*$&&&$+*$&-42&9$*49$2&-,A2':53:;'',%$>$;*$994+59*8;.'&%$: 5+%$*:'2+55/:-2'&-+:4&$+*-:'99.-1$*' '.'5$%-$*<\$+*-$**)*':%$ &,3,8;42+55/:-2'&-+:A-:&$*'2&-+:+16%-'.+;42'9':%$6'*>.-,-&&+:;-,':%$ -:+5%';$:45'*2:'%42+55/:-2'&-+: '.'5$%-$*6'*9353:;'48&& /:%$*.8&&'&9*+1$44$:()*'&&/99:3%$&&'-9*'2&-2$:ZM*/:-;AM*/:-;kE+_-$*A "PP"lG'.26$-5$*kH$-%$A"PPN5<(.<[<m,$:&$+*-$*4+5*$%+;)*()*6/*,8*%$ 42'9'4%32+:4/5$:&$:8*5$%9*+%/1$:&+16%$::$4,-.7''&&93,$*2' $*>7/%':%$&A8*,84$:&.-;'-:(./$:4$*-%$:5+%$*:'5'*2:'%4()*-:;4&$+*-: Z='*;+kC/46A"PP]lV*'6'.'%kX'5'4L'50A"PP][<i1243%$&&'6'* /:%$*.8&&'&4',%$::84&-:&-..+>$;*8:4'%$-:&$*'2&-+:$:-%$4+1-'.'5$%-$*:'< e

9 E$44':0'48&&'&&4$932+55/:-2'&-+:A-2+5>-:'&-+:5$%&$2:+.+;-42 /&,$12.-:;+16$:.',-:'*&'%)2:-:;-':&'.-:&$*:$&':,8:%'*$%$&4$:'4&$ %$1$::-$&A8*'..'>-%*';':%$+*4'2$*&-..'&&2+55/:-2'&)*$*-4,$:42'()*$&';,'.&'&&.8;;''..&5$**$4/*4$*-%-;-&'.'2':'.$*-'..58:6$& '.'5$%-$*- 40::$*6$&<D:%$*"PQQ)2'%$2+55/:-2'&-+:4>*':416$:4-:+548&&:-:;5$% TAen+164,$:42'()*$&';)2'%$4-:'-:,$4&$*-:;'*-%-;-&'.5$%-'5$%%*0;&Q 5-.7'*%<E$&&'-::$>8*'&&1'QP5-.7'*%$*4'&4'%$4-%-;-&'.'2':'.$*&+&'.&/:%$* 3*$&ZI*': A"PQQ[+16>/%;$&$:()*4+1-'.'5$%-$*,'*%$:4+5)2'%$ 5$4&5$%-;$:+54:-&&fANn/:%$*"PQQZc:(+*5'&-+:4-:%$YA"PQQ[<?'5&-%-;&,-4'*$:*'99+*&()*"PQ"'&&Q"',?,$*-;$4Qf4&)*4&'*$2.'52)9'*$',4$*'&& ',48&&'$:8::/4&)**$%$.',>/%;$&$:&-..'2&-,-&$&$*-:+54+1-'.'5$%-$* 2+55':%$3*Z?,$:42'E';>.'%$&A"PQ"[<#$%':%*'+*%8*%$&5012$&4+5 &0%$*93'&&%$::'/&,$12.-:;(+*&48&&$*A+16%$&(-::4(.$*''2&)*$*4+5,-..&78:' 93%$:<D:%$*"PQQ;-12$:'..&4&)**$%$.',2+55/:-2'&-+:4>/%;$&$:&-.. &78:4&$*(*3:VXR>0*3$*4+5)2'&(*3:QAT5-.7'*%$*&-.."A"5-.7'*%$*<i1243 -:2)9$:(*3:*$2.'5>0*3$*:')2'%$(*3:"AN&-.."AS5-.7'*%$*A5$%':-:2)9$: (*3:L$>>0*3$*%8*$5+&6'*5-:42'&(*3:"Ae&-.."A"5-.7'*%$*Z?,$*-;$4 c:(+*5'&-+:4()*$:-:;kv*$1-4a"pqq[< m,$:-/:%$*4)2:-:;$:#'*2:'%4>'*+5$&$*:(*'5;3*'&&'..&(.$*()*$&';)2'* 4-:'-:,$4&$*-:;'*-4+1-'.'5$%-$*ZU$&-;'&$A"PQ"[<E$&(-::4%+12$:-:%-2'&-+: 93'&&()*$&';$:+(&' '45$%'&&4$:3;+:2+:2*$&'((8*4:0&&'5$% 2+55/:-2'&-+:$:-%$44'5$%-$*A+16'&&53:;'(+*&('*':%$28::$*'&&o%$ 534&$,'*'%8*oZU$&-;'&$A"PQ"[<G)*('&&'*$:X+>I*+L:Z"PPT[5$:'*'&&%$&,-2&-;'4&$()*()*$&';4+5),$*,8;$*)2'%'2&-,-&$&-4+1-'.'5$%-$*8*'&&5':8* 2'9'>$.&-..'&&;$:3;+&',,8*%$&-..4-:53.;*/99<m,$:&$+*$&-2$*4+5? I*$'2$:*-%;$Z"PPT[8*-::$93>$6+,$&',$:;';$5':;A&-%+16*$4/*4$*(*3: ()*$&';4+5,'.&'&&-:,$4&$*'-4+1-'.'5$%-$*<E$5$:'*,-%'*$'&&58::-42+* 4+56'*-:.$&&$:*$.'&-+:5$%+*;':-4'&-+:$:;)*%$&()*'&&%$&8*',,8*%$()* %$5+16'&&%$&8*',0&&$*4&',-2&'&&+*;':-4'&-+:$*4$*&-..'&&%$&&',8*%$ /99*8&&63..4<=-%'*$5$:'*`'*.44+:Z"PPT['&&'2&-,-&$&$*-4+1-'.'5$%-$*8* ()*$:'&5$%%$&('2&/5'&&%$&>.-*'..&4,3*'*$()*()*$&';'&&2+:&*+..$*'%$: $Y&$*:'2+55/:-2'&-+:$:A,-.2$&;)*'&&+*;':-4'&-+:$*>)*',48&&'>$*$%42'9 T

10 ()*'&&6':&$*'%$5-44()*4&3:%4+52':/994&3%3>/%42'949*-%4,-'%$4+1-'.' (+*/5$:< E3()*$&';$:45'*2:'%4',%$.:-:;'*53:;';3:;$*6'*4,3*&'&&&-..4&3*$4/*4$*- (+*5',&-%+169$:;'*4'5&%$:2+55/:-2'&-+:44&*'&$;-42'2+59$&$:4$:'&& >$,'2'+16>$%*-,''2&-,-&$&$*-:+54+1-'.'5$%-$*-:R6+/4$A>.-*.)4:-:;$:+(&' '&&&'678.9/&-(*3:<c$:+5('&&':%$/:%$*4)2:-:;(*3:cI#/&&*012$*een',%$ :+*%-42'5'*2:'%416$($*:''&&%$28::$*4-;+()*>$*$%%''&&%*':0&&'',%$ 4+1-'.'5$%-$*:'Z4-((*':;.+>'.&,'*fen[+16.-2'4&+*':%$.':4$*4-;-:&$6' 2+59$&$:4$:'&&6':&$*'%$:-:(+*5'&-+:4$Y9.+4-+:4+58*$&&*$4/.&'&',%$ 4+1-'.'5$%-$*:'4(*'5,8Y&ZcI#A"PQP[<B:4./&4'&4',*'99+*&$:8*'&&:+*%-42' 5'*2:'%416$($*-6);*$;*'%,8.7$*'&&&'678.9',$Y&$*:''2&)*$*-(+*5', 2+55/:-2'&-+:42+:4/.&$*< c2+55/:-2'&-+:4>*':416$:6'*'2&)*$*:'-6/,/%4'2>$4&3&&',2+:4/.&$*(*3: *$2.'5>*':416$:A().7&',2+:4/.&$*-:+5V/>.-1X$.'&-+:4R% :$: H-4&+*-42&4$&&6'*%$&,3% :$*:'6'(&.8&&'&&%-4&':4$*'4-;(*3:,'*':%*'A %3V/>.-1X$.'&-+:4R/&),':%$&6'*4-&&/*49*/:;-%$:-:(+*5'&-,'42+.':+16 $*>7/%-&2+:4/.&'&-+:2*-:;9/>.-1-&$&+16*$.'&-+:4>0;;':%$A5$%': *$2.'5>0*3$*:'&*'%-&-+:$..&4$&&4044.'&5$%'::+:4$*-:;A$Y9+:$*-:;+16 5'442+55/:-2'&-+:ZG'.26$-5$*A"PP"[<B59-*-42%'&'A-(+*5',$:58:;% -:.8;;932+:4/.&>.+;;'*Z#$..4&*':%A"PPelK$:%$.A"PQQ5<(.<[+16'*&-2.'*- 5'445$%-'Z\6$B1+:+5-4&A"PPf5<(.<[A':&0%$*%+12'&&4+1-'.'5$%-$*.$&&&-.. '&&%$:&-%-;'*$4&*-:;$:&';*8:4$:5$..':,'%4+58**$2.'5+16,'%4+58*VX 63..$*93'&&4/%%'4/&<I3%'2+55/:-2'&-+:4% :$*:''*>$&'*5$%4+1-'.' 5$%-$*+16()*4)2$*9+4-&-+:$*'4-;4+56/,/%.$,$*':&)*',$Y&$*:2+:4/.&'&-+: -:+5(8.&$&<E$:0'5$%-$*:'2*8,$*% $&$:4$*(*3:>3%'63..<c:&$5-:4& %3$Y$59$.,-4*$2.'5'::+:4$*:/8*()*$:'%$5$%5+&&';'*:'45)7.-;6$&'&& $:2$.&42'9'$:*$.'&-+:&-..()*$&';$:+16;$%-*$2&($$%>'12&-..',48:%'*$:A+16 8,$:42'9'0&&$*.-;'*$9/>.-1-&$&/&':()*%$:9*-58*'53.;*/99$:ZH+.54&*)5k K-2>$*;A"PQP[< QP

11 ^:%*'&$12$:93'&&;*8:4$*:'5$..':% :$*:'934$:'*$3*6'* +&0%.-;;7+*&4A8*'&&*$2.'5>0*3$*-'..&4&)**$/&4&*812:-:;':4&8..$*VXR 2+:4/.&$*+16,-1$,$*4'<?'5&-%-;&4&8..$**$2.'5>0*3$*/99-VXR&8,.-:;$:?VcUU5$%':VXR>0*3$*;)*%$&4'55'-*$2.'5&8,.-:;$:M/.%8;;$&ZH$.':%$*A "PQP[<m,$:%$&('2&/5'&&>*':416+*;':-4'&-+:$*>0&$*:'5:&0%$*93'&& /&,$12.-:;$:;3*5+&$:60>*-%-4$*-:;',%$&,3% :$*:'<p*"PPT>0&&$ '&&(/:;$*'4+5$:>*':416+*;':-4'&-+:()*2+:4/.&$*-:+53&&'+.-2'% :$* -:+55'*2:'%42+55/:-2'&-+:ZC';$*4&$%&A"PQQ[<E$:()*8:%*'%$ >*':4164&*/2&/*$:,$*2'*6';$&&/996+,&-..$Y-4&$:&-$..'(*3;+*%8*%$+.-2' 2+55/:-2'&-+:4% :$*:';*':42'4<U3;+& &$&-42&4$&&()*,-**'*$: /&+54&3$:%$>$&*'2&'*$+162)9'*$',$Y&$*:2+:4/.&'&-+:-:+5 5'*2:'%42+55/:-2'&-+:-'..58:6$& '.'5$%-$*-40::$*6$&ZH)2$;3*%A #'*2:'%4()*>/:%A"PQQ[,-4'*4'5&.-;''&&4'&4:-:;'*:'934+1-'.'5$%-$*)2'*A 5$:5+&-,$:>'2+54'&4:-:;'*:',$*2'*,'*'4,3*''&&/*42-.7'+16%$&*3%$* %$.'%$5$:-:;'*+5,-.2$:% :4+52':>-4&35$%+9&-5'.2+:4/.&'&-+:< E$&()*4&'53.$&5$%%$::'4&/%-$>.-*%8*()*'&&-%$:&-(-$*'5+&-,$:&-.. ()*$&';$:45'*2:'%42+55/:-2'&-+:,-'%$44'5$%-$*<E$&':%*'53.$&6'*4-&& /*49*/:;/**$4/.&'&$:(*3:cI#W4/:%$*4)2:-:; $*6':%.'+5>$6+,$& ',$Y&$*:2+:4/.&'&-+:+16,-.2$:',%$&*'%-&-+:$..'$Y&$*:' 2+55/:-2'&-+:4% :$*:'4+5-43('..':4$46'>84&()*/&48&&:-:;'*'&&.$,$*$*'/&-(*3:()*$&';$:4/&&*012&'2+55/:-2'&-,'>$6+,< ",#>:C2'#?0(&$&5$%%$::'/994'&48*'&&5$%678.9',2+55/:-2'&-+:4&$+*->$42*-,' /&,$12.-:;$:',5'*2:'%42+55/:-2'&-+:(*'5& $%4+1-'.'5$%-$*A+16 $&'>.$*'$:()*4&3$.4$()*,'%()*$&';$:,-../99:35$%%$::'< D&-(*3:%$&&',-..,-2'*&.8;;'()*$&';$:4>$6+,',$Y&$*:2+:4/.&'&-+:-:+5 +5*3%$&()*4+1-'.'5$%-$*+16/&*$%'2+55/:-2'&-+:4% :$*:'4Z*$2.'5 +169/>.-1*$.'&-+:4[()*/&48&&:-:;'*'&&>-%*'5$%2+:4/.&'&-+:-%$&:0'5$%-$&< QQ

12 "0#J/K*';2B&&%)%*9/# H/*2':,-5$%678.9',2+55/:-2'&-+:4&$+*-()*4&3/&,$12.-:;$:',%$: %-;-&'.-4$*'%$2+55/:-2'&-+:$:(*'5& $%4+1-'.'5$%-$*h ='%8*6/,/%40(&$&5$%'&&':,8:%'4+1-'.'5$%-$*/&-(*3:()*$&';$:4 9$*49$2&-,h H/*+*;':-4$*'4'*>$&$&5$%4+1-'.'5$%-$*+166/**$4+:$*'*+16';$*'* ()*$&';2*-:;>$6+,$&',$Y&$*:2+:4/.&'&-+:-:+5'*>$&$&,-'4+1-'.' 5$%-$*h ='%6'*V/>.-1X$.'&-+:4R*$49$2&-,$*$2.'5% :$:()* ()*/&48&&:-:;'*'&&>-%*'5$%2+:4/.&'&-+:-()*63..':%$&-..,'%()*$&';$: 4&*8,'*$(&$*-4-:2+55/:-2'&-+:,-'4+1-'.'5$%-$*h "3#8L*/B%;%)%*9/# =-6'*685&'&%$&$59-*-42'5'&$*-'.$&-,3*/:%$*4)2:-:;(*3:%$:4,$:42' 2+55/:-2'&-+:4>*':416$:+1643.$%$42':-:&$*$4/.&'&$&':4$4,'*' *$9*$4$:&'&-,&()*'::'&8:%$::'<=-, (*'563..''&&,-8*5$%,$&:'+5 $Y-4&$:4$:',':%*''2&)*$*4+5$*>7/%$*2+:4/.&'&-+:-:+54+1-'.'5$%-$*A (*'5()*'..&-(+*5',L$>>0*3$*+16':%*':-416>0*3$*A5$:6'*,'.&'&& ',;*8:4'4&/%-$:&-..VXR+16*$2.'5% :$*:'<#+&-,$&&-..%$&&'8*'&&%$44' &,36-4&+*-42&4$&&/&;7+*&%$:6/,/%4'2.-;'2+55/:-2'&-+:4>*':416$:+166'*,'*-&&,/:;:''&&':9'44'4-&&$*>7/%':%$-+165$%%$:&$2:+.+;-42' /&,$12.-:;$:A& :'%(*3:&-..$Y$59$.$:L$>>0*3,'*4'((8*4-%F;*/:%'*4-; -%$:0'&$2:+.+;-42'()*/&48&&:-:;'*:'< =-%'*$()*&8.7$*40(&$&'&&,-,'.&'&&',;*8:4'4&/%-$:&-..'2&-,-&$&$*-:+5 +5*3%$&()*5'*2:'%42+55/:-2'&-+:A%3\*$:%*'99+*&"PQQ(*3:?,$*-;$4 #'*2:'%4()*>/:%Z"PQQ[,-4'*'&&%$4+1-'.'5$%-$*:'(*854&ZSQn', '2&-,-&$&$*:'[8*$&&,$*2&0;()*5'*2:'%4',%$.:-:;$:+16:8*.-;;':%$ (/:2&-+:$*<E$&&'*$4/.&'&4&)%48,$:-#'*2:'%4>'*+5$&$*: ('4&4.3* '&&':,8:%:-:;$:',4+1-'.'5$%-$*-5'*2:'%4()*-:;4'*>$&$&8*>$&0%.-;&4&)**$ >.':%I"`R()*$&';ZI/4-:$44\+`+:4/5$*[ZU$&-;'&$A"PQ"[A,'*()*,-,'.&'&& ',;*8:4'4&/%-$:&-..,$*24'56$&$*4+5>$%*-,$*2+55/:-2'&-+:+16()*48.7:-:; %-*$2&5+&4./&2+:4/5$:&< Q"

13 ,"#-'./)# W$PS4D&)*3$(&H/034$'3*,=S'+$PS'$*3$03,'30/+(&$H3'+H3(0/;$+,-$.0=S'$'&-3)$PS'$*3)$(,--&)*3$ &)&4E+3)"$G&H/0430$/)43*+$-3*$*3P/)/0/,)3'$&;$'343;&)0&$63='3HH$+,-$<'$A03'(,--&)*3$/$.HH+&0+3)"$ Q/$63>&)*4&'$*<'3P03'$(,--.)/(&0/,)+03,'30/+(&$H3'+H3(0/;$,7>$*3)$;303)+(&H4/=&$+E)3)$HA$ (,--.)/(&0/,)$P'&-$0/44+$/*&="$U;+)/0030$PS4D+$&;$3)$=3),-=A)=$&;$*3)$>/+0,'/+(&$.0;37(4/)=3)$PS'$ '3(4&-C$'3+H3(0/;3$52C6'&)+7>3)$,7>$(,--.)/(&0/,)+03(),4,=/)$3PP3(03'$HA$ (,--.)/(&0/,)+*/+7/H4/)3')&"$94.04/=3)$H'3+3)03'&+$03,'/3'$+,-$63>&)*4&'$&PP<'++0'.(0.'X$ +0'&03=/+($&'(/03(0.'$,7>$(<')(,-H303)+"$,"#M'*/'66;('C)%)2).%#,""#19/F%9(;F.55?%)F92).%# ^Y$.44+:ZQTTf[5$:'*'&&2+55/:-2'&-+:2':>$42*-,'4;$:+5'&&4&/%$*',$548:%'*$:',>/%42'9$&8*A,'%5$%%$.':%$&48;$*A-,-.2$:2':'.%$&48:%4 +16,$55+&&';'*$:8*<#'*2:'%42+55/:-2'&-+:%$(-:-$*'*6':,-%'*$ /:-2'&-+:4+548:%4/&',()*$&';-40(&$'&&93,$*2'5'*2:'%$:<E$::' 2+55/:-2'&-+:A&-..4'55':45$%':%*'5'*2:'%44&-5/.$*':%$('2&+*$*A40(&'* 2':42'9'5$%,$&$:6$&A;$2/:42'9+16()*6+99:-:;4,-45$%,$*2'&-..$: 9+4-&-,-:4&8..:-:;&-..()*$&';$&A9*+%/2&$:$..$*&78:4&$:Z^Y$.44+:AQTTf[<,"",#N'F&95# I$.16+16I$.16Z"PPT[%$(-:-$*'**$2.'593().7':%$48&&lYU*;3'0/+/)=$/+$*3P/)3*$ &+$&)E$H&/*$P,'-$,P$),)$H3'+,)&4$7,--.)/7&0/,)$&6,.0$&)$,'=&)/Z&0/,)X$H',*.70X$ +16^*54&*+:;Z"PPT[':,8:%$*$:.-2:':%$%$(-:-&-+:%36':>$42*-,$**$2.'5 4+5[U)E$H&/*$P,'-$,P$),)$H3'+,)&4$H'3+3)0&0/,)$&)*$H',-,0/,)$,P$/*3&+X$=,,*+$,'$ &'.'*8,$:C'5>AH'-*+16#1E':-$.Z"PPT[+5*$2.'54+5qW-H3'+,)&4\$,)3$]&E$ 7,--.)/7&0/,)$&6,.0$&$H',*.70$,'$,'=&)/Z&0/,)$0>&0$/+$H&/*$6E$&$-&'(303'[< D&-(*3:%$:;$5$:4'55'2'*'2&8*$:6+4+,':4&3$:%$%$(-:-&-+:$*A6'*,-,'.& '&&%$(-:-$*'*$2.'54+5o2)9&2+55/:-2'&-+:(*3:$:&0%.-;',48:%'*$-40(&$ '&&;$:+5+9$*4+:.-;$:,8;42+55/:-2'&-+:5'*2:'%4()*'$:+*;':-4'&-+:A &78:4&$..$*,'*'<o QN

14 ,""0#H?I&)E#N'&92).%;# '34&0/,)+$630]33)$&)$,'=&)/Z&0/,)$&)*$/0+$H.64/7+YZM*/:-;kH/:&AQTe]A4<g[< `/&.-9A`$:&$*+16I*++5ZQTTT[/&,$12.'*%$&&'*$4+:$5':;;$:+54-: %$(-:-&-+:Y5.64/7$234&0/,)+$/+$0>3$-&)&=3-3)0$P.)70/,)$0>&0$3+0&64/+>3+$&)*$ -&/)0&/)+$-.0.&44E$63)3P/7/&4$'34&0/,)+>/H+$630]33)$&)$,'=&)/Z&0/,)$&)*$0>3$ H.64/7$,)$]>,-$/0+$ $,'$P&/4.'3$*3H3)*+oZ`/&.-9$&'.<AQTTTA4<Q[<=-%'*$ ':;$*#3*&$:44+:Z"PPT['&&>$;*$99$&+(&'-::$('&&'*'2&-,-&$&$*2*-:; 9/>.-1-&$&+16'*>$&$5$%-:(+*5'&-+:--12$R2)9&'2':'.$*<D&-(*3:%$44' >$;*$994()*2.'*-:;'*6'*,-,'.&'&&%$(-:-$*'VX4+5o()*,'.&':%$&+16 /99*8&&63..':%$&',)54$4-%-;&()*%$.'2&-;'*$.'&-+:$*;$:+5-12$R2)9&' &-..,8;';3:;448&&4+59/>.-1-&$&+16*$.'&-+:4>0;;':%$%-'.+;$*<o&,""3#>.E)9&9#5'()'/# E34+1-'.'5$%-$*8*$:5+%$*:()*$&$$.4$A()*8:%*'4%$(-:-&-+:$:4&8:%-;&', ()*('&&'*$+16$Y9$*&$*-:+5+5*3%$&<B:.-;&U'&-+:'.$:102.+9$%-:44$:'4&$ %$(-:-&-+:',4$4Y(,--.)/(&0/,)+(&)&43'$+,-$0/44A03'$&);<)*&'3$&00$ (,--.)/73'&$-3*$;&'&)*'&$*/'3(0$=3),-$3T3-H34;/+$03T0X$6/4*$3443'$4D.*oZUBA "PQ"[<#'*2:'%4()*-:;4(+*42'*$:C$:'`'*.44+:Z"PPT[().7$*/99%$::' %$(-:-&-+:+165$:'*'&&o+,7/&4&$-3*/3'$<'$3)$(,-6/)&0/,)$&;$03(),4,=/X$+,7/&4$ /)03'&(0/,)$,7>$&);<)*&'=3)3'3'&0$/))3>A44$+,-$6E==3'$HA$3443'$43*3'$0/44$ )<0;3'(&)*3$-344&)$-<))/+(,'oZ`'*.44+:A"PPTA4<e[A,-.2$&8*$:%$(-:-&-+:,- ':4./&$*+44&-..<E$4+1-'.'5$%-$*:'>$4&3*-6/,/%4'2',().7':%$2'&$;+*-$*W '$*0)6)&.H(E5#+7m,$:2'..'%$1+55/:-&-$4A%8*':,8:%'*$2':2+55'- 2+:&'2& /:-1$*'5$%,'*':%*';$:+5+.-2'-:&$*:$&9.'&&(+*5'*ZUBA "PQ"[<E$,':.-;'4&$8*G'1$>++25$%),$*]5-.7+:$*':,8:%'*$-?,$*-;$ Z?+1-'.>'2$*4<1+5A"PQ"[+16C-:2$%R-:A4+58*$&&5$*9*+($44-+:$..&(+*/5()* '*>$&4;-,'*$A'*>$&44)2':%$+16':4&8..%'ZUBA"PQ"[< I6$11)#7&G)*2+*&:-:;',oL$>.+;oZ.+;;>+293-:&$*:$&[%8*9*-,'&9$*4+:$*+16 ()*$&';2':9/>.-1$*'-:.8;;4+54$%':2':2+55$:&$*'4',.84'*:'ZUBA"PQ"[< Q]

FASTIGHETSNÄT - REGISTRERINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄT

FASTIGHETSNÄT - REGISTRERINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄT 00-0-7 Sida (70) INNEHÅLLSFÖRTECKNING FASTIGHETSNÄT - REGISTRERINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSNÄT Sida. INLEDNING..... Allmänt..... Anvisningens utformning...3.3. Bakgrund...3.4. Definitioner...4.5. Tillämpning...4.6.

Läs mer

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.

STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION. STRATEGISK KRISHANTERING I SOCIALA MEDIER JGCOMMUNICATION +46 8 610 20 00 SVARVARGATAN 7, SE-100 28 STOCKHOLM E-POST: HEJ@JGCOMMUNICATION.SE Allt fler företag väljer att vara aktiva i olika sociala kanaler

Läs mer

YouTube som marknadsföringsplats - En surveyundersökning kring huruvida YouTube är en lämplig plattform för reklamannonsering

YouTube som marknadsföringsplats - En surveyundersökning kring huruvida YouTube är en lämplig plattform för reklamannonsering Marknadsföring 722G93 Linköpings universitet VT 2015 Emil Frid 930322-4316 Filip Johansson 940310-3972 Jimmy Eriksson Thorell 890623-1611 Timmy Andersson 930725-6595 Henrik Niklasson 860912-1937 Betel

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier

Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Marknadsföringsstrategier och företags användning av sociala medier Högskolan i Halmstad Strategisk kommunikation, påbyggnadskurs 30hp Examinator: Matts Skagshöj Handledare: Martin Berg Författare: Elvedin

Läs mer

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER Av Sveriges Annonsörers mediekommitté för internetreklam 2012 INNEHÅLL 1. ELVA SAKER ATT TÄNKA PÅ 3 1.1 VAR FINNS DINA KUNDER 3 1.2 FÖRSTÅ KANALEN 3 1.3 VAD SÄGS OM DITT VARUMÄRKE?

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Internet of SALES Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Henrik Björklund ISBN 978 91 87093 63 0 Internet of Sales Soderpalm

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Att skapa igenkändhet på turismmarknaden

Att skapa igenkändhet på turismmarknaden Handledare: Finn Wiedersheim-Paul FÖA 300 Kandidatuppsats i Företagsekonomi Akademien för Hållbar Samhälls och Teknikutveckling VT-2012 30 maj 2012 Att skapa igenkändhet på turismmarknaden - En studie

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring

De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring De 13 bästa sätten att använda QR-koder! 13 inspirerande exempel på hur ni kan använda QR- koder i er marknadsföring Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Statistik 4. 13 bra exempel 5.

Läs mer

CRM Vägen till tillväxt!

CRM Vägen till tillväxt! CRM Vägen till tillväxt! Strategisk användning av CRM Lyft företaget Utnyttja de många möjligheterna I TimeLog anser vi att den strategiska användningen av ett CRM-system är vägen till tillväxt. Vi vill

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor >> Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor Innehåll Om rapporten... 2 Kommunikation på mottagarens villkor... 3 Mottagarmakten fortsatt

Läs mer

innehållsstrategi för sociala medier Lena Leigert

innehållsstrategi för sociala medier Lena Leigert innehållsstrategi för sociala medier Lena Leigert Detta är provsidor ur boken Innehållsstrategi för sociala medier. Boken och tillhörande övningsbok säljs på kreafonbutiken.se, från och med 20 januari

Läs mer

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 2 Sammanfattning 4 3 Bakgrund & syfte 5 4 Målgrupp 5 5 Upplägg & genomförande 5 6 Svarsfrekvens 5 7 Resultatredovisning 6 8 Undersökningens resultat 7 8.1

Läs mer

Kunders attityder gentemot städtjänster

Kunders attityder gentemot städtjänster Fakulteten för Ekonomi, Kommunikation & IT Patrik Persson David Eskander Kunders attityder gentemot städtjänster - En studie av Carlstad Städservice Customer Attitudes against cleaning services A study

Läs mer

Sociala medier strategier, möjligheter och risker

Sociala medier strategier, möjligheter och risker Sociala medier strategier, möjligheter och risker Social media strategies, opportunities and risks TOBIAS PRODAN Kandidatuppsats i Informatik Rapport nr. 2012:009 ISSN: 1651-4769 Göteborgs universitet

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

Korpen i sociala medier. Tips och råd för dig och din förenings närvaro i sociala medier

Korpen i sociala medier. Tips och råd för dig och din förenings närvaro i sociala medier Korpen i sociala medier Tips och råd för dig och din förenings närvaro i sociala medier Innehållsförteckning Sociala medier... 4 Vad är sociala medier?... 4 Det pratas mycket om sociala medier och det

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel

Smarter Commerce Makten ligger hos kunden. så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Makten ligger hos kunden så kan det bli marknadsförarens fördel Smarter Commerce Sammanfattning En ny typ av kund håller på att förändra dynamiken mellan köpare och säljare och arenan

Läs mer