Lokal samverkan för framtidens Visingsö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal samverkan för framtidens Visingsö"

Transkript

1 T Visingsö Tunnerstad A C E N T R Lokal samverkan för framtidens Visingsö L E D N R A U N M Vackra Visingsö Samverkan för framtiden M O K I G N I U L M K U V E C

2

3 FÖRORD Arbetet med handlingsprogrammet har utförts i samverkan mellan företagare, näringsidkare och föreningar på Visingsö och Jönköpings kommun genom en lokal utvecklingsgrupp. Arbetet har inte minst initierats av Visingsörådet. Projektledare för projektet Centrumutveckling på Visingsö är Josephine Nellerup från Jönköpings kommun, Kommunstyrelsen Utvecklingsenheten. Gruppen har diskuterat möjligheterna att utveckla Visingsö/ Tunnerstad. De åtgärdsförslag man enats om återfinns i detta handlingsprogram. Det är utvecklingsgruppens ambition att detta program ska vara inledningen på en process för att i samverkan stärka och utveckla Visingsö/ Tunnerstad. Visingsö, december 2006 Den lokala utvecklingsgruppen Visingsörådet Visingsö Näringslivsförening Visingsöäpplen Visingsö vandrarhem Visingsö konfektyr Visingsöstugor och Öbergs kafé Wisingsö Kurs o Konferens Handlarn Konsum Visingsö hembygdsförening Visingsö AIS Remmalagsföreningen Svenska kyrkan Missionskyrkan Visingsö information hamnen Visingsö bostäder Visingsö rektorsenhet 1

4 INNEHÅLL Bakgrund och syfte... 3 Arbetssätt och organisation... 3 Geografisk omfattning... 4 Nulägesbeskrivning... 5 Problembeskrivning genom SWOT-analys Medborgarinflytande Vision och målsättning Åtgärdsförslag Fortsatt arbete Bilagor Enkätformulär Tyck till talong Skolenkät Adresslista den lokala utvecklingsgruppen Tillhörande rapporter: Attitydundersökning Visingsö, maj Nordiska Undersökningsgruppen. Skolprojektet: Vad tycker barn och ungdomar om Visingsö? 2

5 BAKGRUND OCH SYFTE Visingsö har knappt 800 invånare och ligger ca 3 mil norr om Jönköping, 6 km utanför Gränna. Visingsö är Vätterns största ö med en längd av 14 km och en största bredd på ca 3 km. Minsta bredd är 600 m. Högsta punkten ligger i Smålandsskogen och är ca 33 m över Vättern. Ca 70% av marken är åker. På ön finns 360 ha ekskog och 152 ha barrskog. Befolkningsmängden har minskat något under den senaste femårsperioden ( ). Befolkningsantalet ligger idag ganska stadigt på drygt 760 personer. För att försöka stärka Visingsö och Tunnerstad har projektet Centrumutveckling på Visingsö startat. Projektet handlar om frågor som rör samhällets funktion och om vad som kan stärka den. En lokal utvecklingsgrupp har bildats med lokala aktörer, som fått identifiera problem och ta fram realistiska åtgärdsförslag. Det kan vara såväl fysiska som mjuka åtgärder (marknadsföring, skötsel och aktiviteter eller organisatoriska åtgärder). ARBETSSÄTT OCH ORGANISATION Under 1990-talet initierade Jönköpings kommun ett nytt och framgångsrikt arbetssätt där samverkan med handel, fastighetsägare och boende varit vägledande. Arbetssättet användes för att utveckla, förbättra och komplettera Jönköpings centrum och har därefter använts i Bankeryd, Gränna, Huskvarna, Tabergsådalen, Bottnaryd, Tenhult, Lekeryd, Öxnehaga och nu även på Visingsö/ Tunnerstad. En viktig utgångspunkt har varit att få till stånd en stabil lokal utvecklingsgrupp som driver frågorna över tiden. Arbetssättet präglas av helhetssyn, gemensamma väl förankrade mål och samverkan mellan berörda parter där delaktighet från kommundelens invånare ses som en betydelsefull del. De boendes synpunkter och åsikter samlas in genom öppna möten, förslagslådor, enkäter och skolprojekt. Det måste finnas en bred uppslutning kring de åtgärder som föreslås och det gäller att komma igång med genomförandet och nå resultat så snart som möjligt. Man har berört både fysiska, mjuka och organisatoriska områden som alla syftar till att göra Visingsö/ Tunnerstad bättre för de boende. Den lokala utvecklingsgruppen, med representanter för företagare, näringsidkare, föreningar mfl, driver frågorna över tiden. 3

6 GEOGRAFISK OMFATTNING I centrumprojektet har dels ett övergripande perspektiv använts då hela Visingsö studerats och dels har en fokusering framförallt skett på de centrala delarna, Tunnerstad/ Kumlaby. Visingsös geografiska läge i förhållande till Jönköping och Gränna 4

7 NULÄGESBESKRIVNING Visingsö är Vätterns största ö med en längd av 14 km och en bredd från 600m till ca 3 km. Ca 70% av marken är åker. Avståndet till Gränna är 6 km, till Jönköping 30 km. Befolkningen uppgår till ca 760 personer. Väster om Gränna ligger Visingsö. 5

8 Befolkning Visingsös befolkning uppgick 2005 till 763 personer. Andelen pensionärer är relativt hög men det finns också en hel del barnfamiljer. Bebyggelse Visingsö omfattar ca 380 lägenheter. Bebyggelsen består till största delen av småhus. Ett mindre antal villor och lägenheter finns för uthyrning. Ett antal fritidshus finns på ön. Fritidsområdet vid Tunnerstad kan tillåtas omvandlas till permanentboende. Utbyggnadsområde Viss bostadsbyggande kan komma att ske på Visingsö (Rökinge & Tunnerstad). Arbetstillfällen, sysselsättning och arbetslöshet Förvärvsfrekvensen är något högre än kommunens genomsnitt. Trots detta är arbetslösheten något högre än genomsnittet. Även ohälsotalet ligger högre, särskilt bland kvinnorna. Utbildningsnivån är låg och den disponibla inkomsten är något lägre än genomsnittet. På Visingsö är de dominerande näringarna den offentliga sektorn (vård, omsorg, utbildning) jordbruk, trädgårdsodling och turism. Skola och barnomsorg På ön finns Visingsö förskola, öppen förskola och grundskola år f-6 med fritidshem. Eleverna i år 7-9 är hänvisade till Ribbaskolan i Gränna. Gymnasieelever hänvisas till Gränna, Huskvarna och Jönköping. Folkhögskola (Braheskolan) ligger i Kumlaby på Visingsö. Vård och omsorg En ungdomsvårdsskola (Stigbyskolan) finns på ön. Äldreboende finns också på Visingsö i anslutning till vårdcentralen med läkarmottagning en halvdag i veckan. Handel och service På Visingsö finns mataffär, värdshus, vandrarhem, restauranger och caféer. Deltidsbrandkår finns också. Sortergård och återvinningsstation finns även på ön. Turism Visingsö tillsammans med Gränna är utan motstycke kommunens främsta turistområde med över hundra tusen besökare varje år. Kultur och fritidsaktiviteter Bibliotek finns i Braheskolans lokaler. Visingsö hembygdsförening disponerar en fd prästgård strax söder om Kumlaby kyrka som hembygdsgård. Elljusspår finns i Tunnerstad samt tempererat utomhusbad Kumlaby badet. En mindre golfbana samordnad med flygplats finns på norra delen av Visingsö. En gästhamn finns också. Visingsö har ett rikt och aktivt föreningsliv, ex Visingsörådet, Visingsö Näringslivsförening, Visingsö AIS, Visingsö Bygdegårdsförening, Visingsö Båtklubb, Visingsö Fiskeriförening Visingsö Församling. 6

9 Byinformation, sevärdheter, restauranger, café, handel och service. Turistbyrån Visingsös kartor 7

10 Natur- och kulturmiljö Ett naturreservat finns vid Erstadkärr. Visingsö är kommunens enda område av riksintresse för friluftslivet. Ett antal byggnadsminnen finns på ön gamla Braheskolan, kungsladorna och sockenmagasinet. Visingsö är en gammal kulturbygd med större koncentration av kulturminnen än de flesta andra platser i landet. Ön har varit oavbrutet befolkad åtminstone sedan den yngre stenåldern. Där finns många kulturminnesmärken som fornlämningar, konstföremål, byggnader och ett väl bevarat kulturlandskap. Visingsö är av riksintresse för såväl naturvård som kulturmiljövård och friluftsliv och ingår i det större område med stora natur- och kulturvärden av riksintresse som utpekas i miljöbalken, Vättern med öar och strandområden. Från naturvårdssynpunkt är Visingsö som helhet av intresse. Tre områden är särskilt utpekade: Erstadkärret med sitt fågelliv, Sveriges största ekskog samt strandbrinken mellan Näs och Stigby. Hela öns utseende präglas av bergrunden och ön har ett flackt landskap med flera branta strandavsnitt. Vid Näs finns raukliknande bildningar. På flera platser eroderar Vätterns vågor hård på sandstränderna. Visingsö är rikt på fornlämningar och andra kulturminnesmärken, vilket vittnar om att människor varit bosatta under mycket lång tid på platsen. Kulturminnesmärkena och naturen gör Visingsö till ett populärt turistmål. Området kring hamnen på Visingsö tillhör Kronoparken och ligger omgärdad av det som sägs vara Sveriges största sammanhängande ekskog. Ekarna planterades på 1830-talet för att förse flottan med skeppsvirke. Idag när träden börjat avverkas finns dock inte något virkesbehov hos flottan så de välväxta ekarna får sluta sina dagar i fredligare omständigheter. Ekskogen ägs av Statens Fastighetsverk och förvaltas av Skogssällskapet. Trafik Färjan är öns livsnerv och har relativt god turtäthet. Dagens "stora färja" Ebba Brahe får om somrarna hjälp av den "lilla färjan" Christina Brahe och passagerarbåten Madame Tingley för att klara av trafikströmmen. En av Sjöräddningssällskapets räddningsbåtar, Ellen Landin, har också sin hemmahamn på Visingsö och får bland annat rycka ut vid sjukresor och för att undsätta båtar i nöd. Ön har ett litet vägnät som inte har kapacitet för någon större mängd fordonstrafik, vilket också ger ön en viss genuinitet. Kollektivtrafik Ön har en buss som försörjer ön med viss kollektivtrafik. Gång- och cykelstråk Ön har ett antal promenad och cykelstråk, men utmed det befintliga vägnätet finns inte något särskilt utrymme för dessa transportslag. Vindkraft Fyra vindkraftverk har byggt på Visingsö, som gör att ca 30% av elförsörjningen på ön kommer från förnyelsebara källor. 8

11 Fysisk miljö Genom sitt läge mitt på ön, med närhet till hamnen har Tunnerstad blivit öns naturliga centralort. Det har här sedan 1960-talet och framåt skett en omfattande bostadsbyggnation vartill åkermark från framförallt Tunnerstad Norrgård tagits i anspråk. Har bor ca 250 personer, nästan 1/3 av öns befolkning. Här ligger öns båda livsmedelsaffärer, och här finns frisersalong, reparationsverkstad med järnhandelsfilial m m. I Tunnerstad har det funnits tre pensionat, Bengtsgårdens, Franssons och Florins, samt tre caféer, Öbergs, Småland och Solhem, alla numera nedlagda men under 1999 återuppstod Öbergs café. 9

12 Kumlaby ligger mitt på ön. Byn gränsar i söder till Tunnerstad, i väster till Torp och i öster till Vrixlösa. Här ligger Visingsö rektorsenhet, där ingår Kumlabyskolan som har år f-6 och fritidshem samt Visingsö förskola och öppen förskola. Snett över vägen ligger Visingsö Folkhögskola - Braheskolan. Här grundade Per Brahe dy sin trivialskola År 1663 uppfördes även ett tingshus på området, tingshusbyggnaden kom senare att husera Braheskolans gymnasium. Numera inrymmer byggnaden Visingsö Museum, öppet för besök sommartid. På Braheskolans område finns också Visingsö Bibliotek. Strax norr om Braheskolan ligger, i tur och ordning, prästgården, hembygdsgården och Kumlaby kyrka. I Kumlaby hittar man också Kumlabybadet, med sina två tempererade bassänger, samt VAIS hemmaplan med klubbstuga. Under århundraden, fram till 1860-talet, var Kumlaby öns allmänna landningsställe. Den lilla bryggan "Parola Malm" med kronobåthuset på östra sidan var utgångspunkt för kronorodden, som innebar en skyldighet för öns bönder att frakta ämbetsmän, krigsfolk etc på tjänsteresa. För att avlasta bönderna inrättades 1783 den sk "Paquet-båten" som varje onsdag under 80 år upprätthöll en reguljär förbindelse med Gränna. 10

13 PROBLEMBESKRIVNING GENOM SWOT-ANALYS Syfte För att få en gemensam problembild genomförde den lokala utvecklingsgruppen tidigt en SWOT-analys. I en SWOT -analys tas styrkor (Strength), svagheter (Weakness), möjligheter (Opportunities) och hot (Threats) upp. En del kategorier kan lämpa sig för fler än en grupp, tex kan en svaghet även ses som en möjlighet i vissa fall. Visingsö Styrka Ett naturligt och väl avgränsat geografiskt område Ligger geografiskt fördelaktigt i Sverige Unik natur och historia Ett starkt och känt varumärke Lugn och trygg miljö Driftig befolkning, bra på att ta tag i saker själva. Stark kompetensbank och ett stort engagemang. Socialt nätverk. Alla känner alla på gott och ont. Svaghet Kommunikationer, både färja och buss. Långt pendlingsavstånd till Jönköping/ Huskvarna. Undermåliga vägar, dålig trafiksäkerhet, inga gång- och cykelvägar. Ett sårbart samhälle med färre barnfamiljer och fastboende. Få arbetstillfällen. Tillgång till bredband och övrig IT. Möjlighet Bättre och effektivare kommunikationer till, från och på Visingsö. Teknikutvecklingen, möjligheter för distansarbete. Utveckla turismen. Hot Minskande befolkning, vilket hotar såväl näringsliv som skola, handel, arbetsmarknad och föreningsliv. Undanträngningseffekt vad gäller sommarboende kontra fastboende. 11

14 MEDBORGARINFLYTANDE För att kartlägga de boendes behov och önskemål har deras synpunkter samlats in via: Enkätundersökning Förslagslådor Skolprojekt Öppna möten Enkätundersökning Syfte, metod och svarsfrekvens Syftet med undersökningen är att ta reda på hur invånarna på Visingsö upplever sin ö. Undersökningen har genomförts med hjälp av en postenkät som skickats ut till 268 personer mellan år som bor på Visingsö. Enkäten har följts av två påminnelser och insamlingen har genomförts under april månad Svarsfrekvensen blev 69% (185 svar). Vem är det som svarat? Lite drygt var fjärde tillfrågad är under 45 år och övriga är över 45 år. Kvinnor är något överrepresenterade i undersökningen (58% av de som svarat) och knappt var femte hushåll är enmanshushåll. Vanor och mötesplatser Ca 6 av 10 både utför ett ärende och arbetar dagligen på Visingsö av de som är mellan år. Jämfört med andra orter och trakter kring Jönköping färdas inte Visingsöborna till kommunens huvudort lika ofta. När det gäller de som dagligen åker till Jönköping är det relativt vanligt att man tar bussen om vi jämför med relationen till hur många som tar bilen. Knappt var fjärde pendlar till en annan ort. En relativt stor andel åker redan kollektivt av de som pendlar. För övriga finns ett relativt stort intresse om förutsättningarna är rätt. Dessa förutsättningar är framförallt bättre tider som också passar färjetrafiken. De mötesplatser man identifierar är framförallt kring affärerna och i andra hand kring färjorna och hamnen. Fler mötesplatser efterfrågas av två tredjedelar av de tillfrågade och det är framförallt i form av året runtöppna caféer, pubar och restauranger. Utbudet Ungefär var tionde är missnöjd med utbudet. Man är nöjdare med utbudet av aktiviteter än vad man är med utbudet av varor och tjänster. Två av tre kan uppge att de saknar någon typ av vara eller tjänst. Det som saknas är framförallt en bankomat. Drygt en av tre kan uppge att de saknar någon typ av aktivitet och det är framförallt fler aktiviteter och mötesplatser för barn och ungdom som efterfrågas. Det är framförallt närheten som gör att det blir smidigt att handla som gör att man handlar på Visingsö. Relativt många handlar också för att gynna affären och därmed se till att den finns kvar. Anledningar till att inte handla är brist på utbud och att det är dyrare. A6 är det inköpsställe utanför Visingsö som man oftast besöker. En relativt stor andel, 59% i genomsnitt, av dagligvaruinköpen sker dock på Visingsö. Nästan hälften av de tillfrågade (46%) undersöker åtminstone någon gång (eller oftare) om varan finns på Visingsö, före man handlar på annan ort och de allra flesta är nöjda med öppettiderna för dagligvaruhandeln. När det gäller öppettiderna för övrigt kommersiellt utbud är majoriteten av de som tagit ställning negativa. 12

15 Trafik och tillgänglighet Kommunikationer, trafik och tillgänglighet är det område där betygen är lägst. De enda områden som har mindre än 15% missnöjda är möjligheterna till parkering och vägvisning/skyltning. Mest kritik få området gångvägar/cykelvägar, trafiksäkerheten för barnen och gatubelysning. Det som flest spontant tycker är viktigast att förbättra är gång och cykelvägar, färjetrafiken, trafiksäkerheten för barnen och gatubelysningen i den rangordningen som de nämnts. Det finns betydligt mer som är negativt än positivt när det gäller trafikmiljön på Visingsö. Det positiva som ändå nämns är att det är relativt lite trafik och de hastighetsbegränsningar som finns. Det som är negativt är framförallt gång och cykelvägsnätet, att vägarna är för smala och rattfylleri. Miljö och boende När det gäller helhetsintrycket av den fysiska miljön är det få som är missnöjda. Det som kan bli bättre är framförallt gatubelysningen som också nämndes i samband med trafikmiljön. Den övergripande bedömningen när det gäller utbudet av boendealternativ är att det är ganska bra. Var tionde tillfrågad tycker att det är dåligt. Dessa önskar framförallt fler hyreslägenheter och vissa önskar också lägre hyror/billigare bostadsalternativ. Ytterst få upplever att det inte är tryggt att vistas på Visingsö under kvällstid. Inte heller skadegörelse tycks upplevas som något större problem. Skötsel och underhåll När det gäller underhåll och skötsel så upplever 17% att den sköts dåligt eller mycket dåligt vilket är en ganska normal nivå. Främst gäller kritiken hur vägarna underhålls. Informationen om vad som händer på Visingsö Det tycks finnas många informationskällor på Visingsö och Visingsöbladet tycks ha en mycket god täckning. Visingsöborna är relativt nöjda med den information som finns om vad som händer och sker på ön. Summering Generellt är helhetsintrycket mycket bra eller bra av Visingsö. En enstaka individ har ett mycket dåligt intryck av Visingsö. De främsta argumenten för att bo på Visingsö är lugnet, tryggheten och naturen. Färjetrafiken ses som det enskilt största argumentet för att inte bo på Visingsö. Vissa tar även upp utbudet av tjänster och brist på arbetstillfällen. Visingsöbornas främsta argument till besökare är naturen och öns intressanta historia. De fyra insatser som anses som viktigast för att göra Visingsö till en attraktivare plats är 1. Bättre och billigare färjeförbindelser, 2. Restaurangers/caféers öppettider (ex även vintertid) 3. Skapa fler arbetstillfällen samt 4. Skapa fler gång och cykelvägar 57% kan ange något område som bör prioriteras när det gäller att rusta upp Visingsö. Det som oftast nämns är vägunderhållet, slottsruinen och gång- och cykelvägar. Högsta prioritet ges till satsningar som kan ge ökad inflyttning. Bättre öppettider, bättre marknadsföring och billigare färjetrafik är de insatser flest nämner. Det man inte ska göra när det gäller besöksturismen är enligt de tillfrågade att höja färjepriserna, tillåta stora turistbussar eller få för mycket bilturister. De främsta hindren för att öka företagandet är färjetrafiken, bristen på bredband och kommunikationerna rent allmänt. Omvänt är de viktigaste insatserna för att främja företagandet bredbandsmöjligheter och en bättre färjetrafik. Det som Visingsöborna sammanfattningsvis tycker är viktigast att genomföra för att öka inflyttningen är att få en bättre färjetrafik, fler arbetstillfällen, bostäder och en bra skola/barnomsorg. 13

16 Tabellen i procent (%) BAS: Samtliga Vad tycker Visingsöborna om? Mycket Tillfreds Bra Dåligt bra ställande Mycket dåligt Vet ej/ Ej svar Medel (1-5) Utbudet av varor och tjänster på Visingsö ,2 Aktivitetsutbudet (fritid, föreningar, kyrkligt m.m) ,4 Öppettiderna dagligvaruhandeln ,1 Öppettiderna övrigt kommersiellt utbud ,5 Möjligheter till parkering ,5 Parkeringsytornas placering i förhållande till det man vill besöka ,3 Gångvägar/ cykelvägar ,7 Busstrafiken till och från Visingsö/ Gränna hamn ,4 Färjetrafiken ,3 Trafiksäkerheten för barnen ,0 Gatubelysning ,6 Vägvisning/ skyltning på Visingsö ,2 Helhetsintryck av den fysiska miljön ,6 Utbudet av boendealternativ ,4 Hur tryggt det är att vistas på Visingsö ,6 Helhetsintryck av underhåll och skötsel ,2 Informationen ,9 Helhetsintryck av Visingsö ,5 11,5 4,1 14

17 Förslagslådor Syfte För att ge den breda allmänheten möjlighet att lämna synpunkter och ge förbättringsidéer har två förslagslådor varit uppsatta vid Konsum och Handlarn under mars - april Vid lådorna har information funnits om projektet i form av en affisch samt foldrar för att ge invånarna lättillgänglig fakta om arbetet. Totalt sett har 36 förslagstalonger lämnats in. Resultatet redovisas nedan: Sammanfattning av inkomna synpunkter i förslagslådorna Bostäder Bygg flera lägenheter och villor. (5) Få de fastighetsägare som har det skräpigt på sina tomter att snygga upp omkring sig (4) Länsstyrelsen och berörda myndigheter måste bli mer positiva att få bygga på hela Visingsö. Tele/ Internet Bredband (6) Inrym Gränna och Visingsö i 036-området och bygg ut AXE-systemet. Infrastruktur Cykelväg till Kumblabyskolan (7) Behåll bokningsrätten på färjan (5) Tätare färjeturer (5) Öppna upp Västra vägen nedanför Torp för cykel- och promenadväg. (3) Taxi på ön (3) Linjebuss mån sön (3) Ta bort p-avgiften i Gränna (3) Bygg en stor gästhamn (2) Ordna statligt övertagande av färjan (2) Vägen är dålig på många ställen (svårt att cykla på kanten) (2) Bygg en bro mellan ön och Gränna Ändra priserna på färjan så att turisterna lämnar bilen på fastlandet. Ta bort zongränsen mellan Gränna och Visingsö. Skaffa fram en mindre buss. Lägg hastighetsbegränsning 30km/h i Tunnerstad. Säkrare väg utanför skolan. 30km/h skylten är det ingen som lägger märke till. Bygg ut gatubelysningen. Trafikfarlig utfart vid Öbergs café, korsningen stora landsvägen och vägen från Vrixlösa. Hårdgör befintliga promenadvägar så att det går att cykla på dem. Ta ett helhetsgrepp om hamnområdet för att snygga upp speciellt där den gamla hamnbyggnaden låg. Promenadstigen som går från Visingsborgs slottsruin norrut till Karpdammarna bör fortsätta norrut till Parola Malm som ligger i Kumlaby. Anlägg en ny väg söder om Eklunden och ner mot vattnet. Anlägg en hårdgjord promenadslinga öster om Annero. Iordningställ en promenadväg mellan Brahekyrkan och Örtagården. 15

18 Turism Gör så att remmalagen stannar runt om på turen (2) Remmalagskuskar borde ha körkort för hästskjuts. Gäller turister också. Kan turistföreningen ordna? Ordna en offentlig toalett vid Tunnerstadsbrygga. Marknadsför Visingsös historia, natur och kultur. Ta fram en enkel karta med kultur- och naturpromenad från hamnen till Visingsborgs slottsruin Örtagården, Grefe Per och Visingsöboden Brahekyrkan Kungseken Stora Silvergranen hamnen. Begränsa turistbussarna så att inte remmalagen trängs undan. Ge information om bussturer till turister på turistbyrån och på hemsidan. Turismnäringen stagnerar. Skapa en upplevelse- och informationspark. Skogsparksanläggning runt hamn och slottsområdet. Ge ökat stöd till småföretagsamheten. Wisingsborgs Örtagård personal med trädgårdskompetens efterlyses. Kommunen behöver stötta ekonomiskt. Klockor i de båda hamnarna Gränna och Visingsö. Rörliga menyer utvisande när de olika båtarna avgår/ ankommer. Skydd att låna på vintern för isbeläggningen på rutorna. Fritid Upprusta elljusspåret (underlaget). Mötesplats för barn, ungdomar och vuxna i form av arena, scen för ex dans, teater mm. Mer aktiviteter för ungdomar. Ungdomscafé Vi saknar Öbergs café (de stänger caféet på vintern). Kan man ge Konsum ett handtag att inreda ett hörn där man kan fika, inte gratis men billigt och trevligt. ATG-ombud saknas på ön. Uttagsmöjlighet av kontanter. Kiosk önskas vid Kumlaby kyrka. Kan Folkhögskolan ordna? Inglasa Kumlabybadet så att det kan användas året om. Centrum Skapa ett torg i Tunnerstad - en naturlig mötesplats mitt på ön, ex vid tresnipen (2). Näringslivet Satsa på ett näringsliv året runt. Fri konkurrens om ö-jobben. (2) Stärka framtidstron. Bank på öa. Övrigt Sjuksköterska önskas befinna sig (anträffbar) på Visingsö dygnet runt. Behåll Visingsös ö- mentalitet - Lugnt och stilla. Kallt och blåsigt Viktigt med god läkarvård på ön. Välj in även icke permanent boende i olika organ. 16

19 Skolprojekt Syfte För att ta reda på vad barn och ungdomar på Visingsö tycker om Visingsö och Tunnerstad samt vilka önskemål om åtgärder de har genomfördes en enkät på Kumlabyskolan och Ribbaskolan. Sju elever från Kumlabyskolan: Linnéa Ödéen, Markus Ottosson, Kevin Björklund, Pontus Skoglund, Jeanette Jäderlund, Sandra Karlsson, Anton Larsson och en elev från Ribbaskolan, Ronja Zander har tillsammans med Anki Wetterö fritidspedagog på Visingsö rektorsenhet diskuterat sig fram till 9 frågeställningar till en enkätundersökning. På Kumlabyskolan har 56 av 60 elever svarat på enkäten och 29 av 37 på Ribbaskolan. Undersökningen genomfördes under april Innan enkäterna besvarades berättade Anki lite om vad Centrumutvecklingsprojektet innebär för att barnen skulle förstå att de är med och påverkar utvecklingen på Visingsö med sina synpunkter. Anki gjorde enkäten tillsammans med barnen i f-2 eftersom de behövde hjälp att läsa och förstå frågorna. I år 3-6 delades enkäten ut i klasserna och eleverna fick tid i skolan att besvara frågorna. På Ribbaskolan delades enkäterna ut i alla 9 klasser som Visingsöeleverna går i. För att handledarna skulle hjälpa till bifogades ett brev från Anki med information om vad det handlade om. Sammanfattning av skolelevsintervjuerna Det som är bra med Visingsö enligt de flesta är den fina naturen och att det är lugnt. Flera nämner också skolan, idrottsföreningen VAIS, Kumlabybadet och att det inte är så mycket trafik. De flesta är trygga på Visingsö. Det som nämns som obehagligt är när man ska cykla på vägen och att det är rätt så mörkt på flera ställen. Väldigt många saknar en plats att samlas på. I stort sett alla från år 3 till år 9 vill ha en fritidsgård eller ett ungdomscafé. Man önskar även en året runt öppen kiosk (gatukök) och en året runt öppen restaurang eller pizzeria. Linjebusstrafiken får både ris och ros. Det är bra att det finns en buss men det är dumt att man måste beställa den när man ska åka. Ett sort önskemål som har kommit fram i enkäten är att man vill att bussen ska gå även på helgerna. Färjan borde gå en gång i halvtimman under hela året. Många tycker att de kan utöva sina fritidsintressen. Men det har också kommit fram förslag på fler aktiviteter: ridskola, innebandyträning och racketsport. 17

20 Öppna möten För att den breda allmänheten skulle få möjlighet att följa projektet ordnades två öppna möten. Ett i maj 2006 då man fick ta del av de synpunkter och förslag som samlats in, i form av enkätundersökning, skolprojekt och via förslagslådor. Mötet avslutades med ett grupparbete och diskussion kring vilka åtgärder som är mest angelägna att få till stånd. Till detta möte kom ungefär 50 personer. Vid det andra mötet under vintern 2006/2007 redovisade den lokala utvecklingsgruppen de åtgärdsförslag som man arbetat vidare med och en förankringsdiskussion kring dessa var huvudämnet för kvällen. Förslagen till åtgärder var därefter utställda i Visingsö bibliotek under några månader. Inkomna synpunkter genom grupparbete vid det öppna mötet i maj Färjan Bättre färjeförbindelser tätare turer Behåll Färjan även vintertid Avgiftsfri parkering i Gränna Centrum - Tunnerstad Centrum ligger mellan Kumlaby och Snipen (ner till hamnen) Förbättra trafiksäkerheten i Tunnerstad Skapa en 30km/h zon i Tunnerstad mellan Hembygdsparken och Kumlaby kyrka Cykelväg i Tunnerstad (Från Rökinge till skolan) Cykelväg från hamnen till Kumlaby kyrka Ordna väjningsplikt vid Tunnerstadsvägen mot Norrbovägen, Kumlabyskolan mot Norrbovägen, vid Rökingevägen mot Norrbovägen, vid Öbergs café. Skapa lekplatser vid snipen, hembygdsparken, vid Skattegårdsvägen Skapa en samlingsplats för alla åldrar vid Per Brahe socken magasin Förbättra elljusspåret - underlaget Öka ungdomstrivseln Trafiksäkerhet Trafiksäkerhetsåtgärder på olika delar av ön för skolbuss, turistbussar och cyklister Fler cykelbanor Skapa en gång- och cykelväg på västra sidan förbi hönseriet och norrut. Bredda västra vägen Gatubelysning på södra delen av ön Poliskontroller Taxi Övrigt Skapa en samlingspunkt vid hamnen för remmalagen Möjlighet att bo och bygga hus på Visingsö Lockande stöd för företag Restaurang året runt Media Projektet har kunnat följas via Jönköpings Posten och Jönköping Nu. 18

21 VISION OCH MÅLSÄTTNING Den lokala utvecklingsgruppen har tillsammans kommit överens om vilken vision och vilka mål samt vad man vill uppnå med projektet på Visingsö. Visionen för Visingsö Skapa ett attraktivare Visingsö för öbor, inflyttade och besökare, genom att kunna erbjuda en bra grundservice och ett blomstrande närings- och föreningsliv. Målsättning Handlingsprogrammet utgår från följande mål för förnyelse av Visingsö: Skapa former för bra samverkan mellan Visingsö och kommunen. Skapa förutsättningar för en positiv utveckling av både skola, barnomsorg och bostadsmöjligheter. Skapa en bättre livsmiljö, både vad gäller parkmiljö och trafikmiljö. Skapa mötesplatser för människor. Skapa trafiksäkrare infrastruktur. ÅTGÄRDSFÖRSLAG Under den tid som den lokala utvecklingsgruppen arbetat har de boendes synpunkter samlats in genom enkäter, förslagslådor, skolprojekt och allmänna möten. Den lokala utvecklingsgruppen samlade sedan alla dessa förslag och synpunkter och har efter bästa förmåga prioriterat och renodlat åtgärderna. De åtgärder som presenteras här bedöms vara de mest realistiska och har stor angelägenhet, i linje med de uppställda målen. Förslagen har delats in i två kategorier, dels sådana som kan genomföras i ett kort perspektiv och har stor angelägenhetsgrad, dels sådana som är av mer visionär karaktär och kräver en längre handläggning. Den lokala utvecklingsgruppen har utrett möjligheterna för en genomgående gång- och cykelväg från hamnen och Rökinge till Kumlaby. Då det visade sig att byggnationen skulle medföra stora markintrång hos ett stort antal fastighetsägare och kräva omfattande arkologisk utredning, vilket också innebär stora kostnader för åtgärden, beslutade den lokala utvecklingsgruppen verka för en sådan åtgärd på längre sikt. Gång- och cykelvägen är nu också upptagen i kommunens cykelplan. Alla markingrepp eller åtgärder som berör kända registrerade fornlämningar och ett område runt dessa är tillståndspliktigt enligt Kulturminneslagen och ska prövas av länsstyrelsen. Dessutom kan det finns under mark dolda fornlämningar i form av tex boplatslämningar som inte är kända eller registrerade, vilket gör att det lämpligt med ett samråd med länsstyrelsen inför alla åtgärder som kräver markingrepp eller markanspråk, eftersom det kan finns fornlämningar nästan överallt på Visingsö. Åtgärdsförslagen kommer att genomföras i samverkan mellan Jönköpings kommun, Vägverket och olika aktörer på ön. Åtgärdsförslagen finns till beskådande på biblioteket i Tunnerstad under våren Förslagen finns då också på Jönköpings kommuns hemsida. Innan byggnation kommer också alla hushåll att få en informationsbroschyr via posten. 19

Fråge enkät Service på Seskarö

Fråge enkät Service på Seskarö Fråge enkät Service på Seskarö Varje hushåll har fått en enkät. Om man är en familj bestående av flera medlemmar så vill vi gärna ha svar och synpunkter av så många familjemedlemmar som möjligt. I enkäten

Läs mer

Lokal samverkan för framtidens Lekeryd

Lokal samverkan för framtidens Lekeryd T Lekeryds Centrum N A C E N T R R Lokal samverkan för framtidens Lekeryd E D N U A L M M O K Livfulla Lekeryd Samverkan för framtiden I G N I L U K M U V E C FÖRORD Arbetet med handlingsprogrammet har

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Skärhamn. Märkesten WORKSHOP. Märkesten. 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland. Tjörn - Möjligheternas ö

Skärhamn. Märkesten WORKSHOP. Märkesten. 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland. Tjörn - Möjligheternas ö Skärhamn Märkesten WORKSHOP Märkesten 2015-05-06 Tjörns Kommun, Västra Götaland Tjörn - Möjligheternas ö Information Ytterligare information finns att tillgå på kommunkontoret i Skärhamn på adress; Kroksdalsvägen

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

Medborgardialog ÖP-boden

Medborgardialog ÖP-boden Medborgardialog ÖP-boden Sammanfattning av svar från alla orter 2016-07-26 Nordanstig Naturligtvis Här förverkligar du dina livsdrömmar Den viktigaste frågan när det gäller kommunikationer är att Satsa

Läs mer

Minnesanteckningar Lokal utvecklingsgrupp Anneberg 2015-06-03

Minnesanteckningar Lokal utvecklingsgrupp Anneberg 2015-06-03 Datum 2015-06-04 1(6) Handläggare Jessica Persson Direkttelefon 0380-51 83 03 E-postadress jessica.persson@nassjo.se Minnesanteckningar Lokal utvecklingsgrupp Anneberg 2015-06-03 Tid och plats: den 3 juni

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

Sammanställning. Resultat av workshop genomförd

Sammanställning. Resultat av workshop genomförd Sammanställning Resultat av workshop genomförd 2014-10-22 Förslag gällande utveckling av Sjötorp som besöksort Förslag poäng Övernattning Utökade bäddplatser 0 Total summa 0 Kulturmiljö Bevara den genuina

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Lokal plan för Hudene

Lokal plan för Hudene Lokal plan för Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av...3 4 Vad är det bästa med?...4 5 Slogan för...4 6 Trender...5 7 Naturområden...5

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 0m 1000m 2000m 3000m 43 Infrastruktur Vägnätet Att ha tillgång till bil är nästan en förutsättning för att kunna leva i Säve stationssamhälle idag eftersom bussen inte

Läs mer

Minnesanteckningar dialogmöte ÖP Lindesbergs kommun, Fellingsbro

Minnesanteckningar dialogmöte ÖP Lindesbergs kommun, Fellingsbro Minnesanteckningar dialogmöte ÖP Lindesbergs kommun, Fellingsbro 2017-11-08 Den 8/11 hölls den femte medborgardialogen av fem för Lindesbergs kommuns nya översiktsplan. Detta är vad deltagarna i Fellingsbro

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv B Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

Prata framtidens Sävar med oss!

Prata framtidens Sävar med oss! Prata framtidens Sävar med oss! Fördjupad översiktsplan för Sävar Umeå kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Sävar. Översiktsplanen ska visa hur Sävar kan komma att se ut och utvecklas i framtiden.

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Socialnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26.

Socialnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Socialnämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Frågor ställda av Centralt ungdomsforum Öka trevligheten i och kring Juneporten. Nämndens svar

Läs mer

Sammanställning av synpunkter inkomna vid vandring i Lenhovda 2013 04 02

Sammanställning av synpunkter inkomna vid vandring i Lenhovda 2013 04 02 2013-04-03 Synpunkter Lenhovda Sammanställning av synpunkter inkomna vid vandring i Lenhovda 2013 04 02 TILLGÄNGLIGHET Trottoarerna i centrum är inte tillgänglighetsanpassade vilket gör det svårt för äldre

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt OP 2010 Röster från kvinnor 70 år och uppåt 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Bilar som inte måste köra runt i stan, Storgatan har på helgerna och onsdagar racerbanan

Läs mer

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 1 NORDANSTIGS KOMMUN Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 Del A. Hur är du med Nordanstigs kommun som en plats att bo och leva på Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter

Läs mer

Hur ser framtiden ut i Rengsjö? Sammanställning av medborgardialog 8 december, 2011 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET

Hur ser framtiden ut i Rengsjö? Sammanställning av medborgardialog 8 december, 2011 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Hur ser framtiden ut i Rengsjö? Sammanställning av medborgardialog 8 december, 2011 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 2 Kvällen den 8 december 2011 samlades medborgare i Rengsjöbygden och tjänstemän från Bollnäs

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II VÄLKOMNA! Syfte och mål Skapa en regional plattform för cykelfrågan i Stockholms län, så att cykeltrafiken kan öka som andel av det totala resandet. Ta fram ett väl underbyggt

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Skellefteå kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Skellefteå kommun Våren

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse.

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Singö Fogdö Intresseförening har som mål att långsiktigt rädda Singö skola och att tillgodose

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Sammanställning av synpunkter

Sammanställning av synpunkter Sammanställning av synpunkter Samrådsträff och workshop på Seaside FÖP Björkö Naturen Villasamhälle Gemenskap Växtlighet Mysigt Grönska Nära till allt Vi känsla Småskaligt Samvaro Friluftsliv Byliv Hjälpsamhet

Läs mer

Trotsade kylan för att förbättra Påryd

Trotsade kylan för att förbättra Påryd Handläggare Datum Elisabeth Karlsson 2012-02-09 Trotsade kylan för att förbättra Påryd Måndagkvällen den 6 februari samlades 15 Pårydsbor utanför Ica för att visa kommunala tjänstemän vad som är bra och

Läs mer

+ + Frågor om dig själv

+ + Frågor om dig själv Frågor om dig själv A Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga 1

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

2008-12-21. Inkomna synpunkter redovisas nedan efter de frågeställningar som dialogmöten och utskicken fokuserat på.

2008-12-21. Inkomna synpunkter redovisas nedan efter de frågeställningar som dialogmöten och utskicken fokuserat på. sida 1 (9) Översiktsplan för Sölvesborgs kommun PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Förslag till program för ny kommunomfattande Översiktsplan för Sölvesborgs kommun har varit föremål för samråd under mars-april

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29 HÄRADSBÄCK Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN Sammanfattning rev 2014-08-29 Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan Samrådsredogörelse, Version Familjefestivalen 2014-08-29 Kontakt:

Läs mer

Resultat medborgardialog Fördjupning av Översiktsplan Frövi

Resultat medborgardialog Fördjupning av Översiktsplan Frövi Resultat medborgardialog 2015 2016 Fördjupning av Översiktsplan Frövi Målgrupper och metoder Förskolan Åsen femårsgrupp har utforskat sitt närområde med hjälp av kartor och gåturer, lämnat förslag till

Läs mer

MEDBORGARDIALOG UTRIKESFÖDDA 9 MAJ 2016 PÅ RÅNEÅSKOLAN

MEDBORGARDIALOG UTRIKESFÖDDA 9 MAJ 2016 PÅ RÅNEÅSKOLAN MEDBORGARDIALOG UTRIKESFÖDDA 9 MAJ 2016 PÅ RÅNEÅSKOLAN Just nu pågår arbetet med att ta fram utvecklingsplanen för Råneå med omland. För att ta reda på vad de som bor i området tycker är viktigast bjöd

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Sollefteå kommun Våren 2013

Läs mer

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER 1 (5) DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER Vad tycker du är viktigt för utvecklingen i Landvetter? Positivt och viktigt att det ska bli en idrottshall. Det är viktigt med polisiär närvaro för att

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Bilaga Enkät 2 - Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 5. Stora Skedvi 93 00,00% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 5 55,43% 2. Man 4 44,57% Totalt

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson 2012-07-20 2 På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde Statistiska centralbyrån, SCB, under hösten 2011 en medborgarenkät i Strömstads kommun. Syftet med enkäten är att

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lomma kommun Våren 2007 genomförde

Läs mer

FJÄLKINGE BYPLAN. Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge

FJÄLKINGE BYPLAN. Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge FJÄLKINGE BYPLAN Anna Haraldson Jensen, processledare Leader Skånes Ess, med och för Byfrämjarna Fjälkinge 1 BAKGRUND Fjälkinge är en så kallad basort i Kristianstad kommun med ca 1700 invånare. På orten

Läs mer

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-05-08 Minnesanteckningar förda vid information om översiktsplanefrågor och övriga samhällsfrågor i Skoskumgården i Skummeslövsstrand 2012-05-08 kl 18.30-21.00 Närvarande:

Läs mer

Centrumutveckling i Tenhult Handlingsprogram för Tenhult

Centrumutveckling i Tenhult Handlingsprogram för Tenhult Centrumutveckling i Tenhult Handlingsprogram för Tenhult September 2003 UTVECKLINGSENHETEN FÖRORD Arbetet med handlingsprogrammet har skett i samverkan mellan företagare, näringsidkare och föreningar

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 200 Tyresö kommun Våren 200 genomförde

Läs mer

INTERNET: www.nugruppen.se

INTERNET: www.nugruppen.se Undersökning Gränna - NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 2010-04-19 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) POSTAL ADDRESS: Slottsgatan 14, 553 22 Jönköping PHONE +46 36 34 62 30 FAX +46 36

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Plats Dialogmöte 1 hölls i Ladan, som ligger på Lennartsnäs, Öråkers gård. I byggnaden finns olika butiker, verksamheter och det anordnas även en del aktiviteter. Beskrivning

Läs mer

Skolvägsplan. Näsviken skola

Skolvägsplan. Näsviken skola Skolvägsplan Näsviken skola 15-03-04 Beskrivning av skolan Om skolan Näsvikens skola ligger 1.5 mil från Hudiksvall vid Södra Dellens södra del. Området erbjuder vacker natur med närhet till både skog

Läs mer

Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? Lugnt och tryggt

Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? Lugnt och tryggt Lugnt och tryggt Vad tycker ni är bra med Lomma i dag? Hur vill ni att Lomma ska se ut när ni är vuxna? WORKSHOP Elevråden i Lomma kommun 2009-04-15 Naturen och omgivningarna Trafik och kommunikationer

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för att se hur invånarna

Läs mer

Turistundersökning Marstrand 2009

Turistundersökning Marstrand 2009 Turistundersökning Marstrand 2009 Undersökning på uppdrag av Kungälvs kommun HHGS HandelsConsulting AB Innehåll 1. Sammanfattning, sid 3-5 2. Inledning och metod, sid 6-7 3. Resultat, sid 8-26 4. Förbättringsområden

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling 54 Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun Markanvändning och bebyggelseutveckling Tätorterna Ellenö Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 km söder om Färgelanda.

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen Resultat dialogen Naturen är en förutsättning för att kunna erbjuda bra boendemiljöer och locka till sig nya invånare, men även besökare vilket ökar turismen. Detta är något som efterfrågas bland både

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan 2012-2017. Värne - Mellby Eksjö Kommun

Lokal Utvecklingsplan 2012-2017. Värne - Mellby Eksjö Kommun Lokal Utvecklingsplan 2012-2017 Värne - Mellby Eksjö Kommun Innehållsförteckning Inledning Bygdeprofil Viktiga frågor för bygden Swot-analys Handlingsplan Hur går vi vidare Sammanfattning Inledning Värne

Läs mer

4 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING 4.6 Ellenö

4 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING 4.6 Ellenö 4.6 ELLENÖ Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 kilometer söder om Färgelanda. Avståndet till Uddevalla är 2 mil. Samhället har vuxit upp kring en hållplats

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Samtliga lappar och kartor samlades in och sammanställdes enligt följande förteckning.

Samtliga lappar och kartor samlades in och sammanställdes enligt följande förteckning. MEDBORGARDIALOG OM SÖDERBÄRKE CENTRUM Söderbärke Folkets hus 18:30-20:30 2015-09-28 Vid tisdagskvällens möte närvarade ca 75-80 personer. Närvarande politiker och tjänstemän från kommunen var: Fredrik

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet Gemensam Förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Kortversion Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs

Läs mer

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 Medborgarenkät Mind Network okt-nov 2012 708 svar SVARSGRUPPEN Kön (procent) 46 54 Kvinna Man SVARSGRUPPEN Ålder (procent) 30 25 23 24

Läs mer

Lokal plan för Fölene

Lokal plan för Fölene Lokal plan för Fölene Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Fölene...3 4 Vad är det bästa med Fölene?...4 5 Slogan för Fölene...4

Läs mer

NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING

NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING NORBERGS KOMMUN KUNDENKÄT TEKNISK FÖRVALTNING Medborgarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp, sophämtning samt kundkontakter inom dessa områden sköts i Norbergs kommun Enkätundersökning

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Framtid Oskarström - Idélista

Framtid Oskarström - Idélista Framtid Oskarström - Idélista Målbild Oskarström- Bästa livsplatsen Oskarström är en ort för alla från barn och unga till äldre. Här finns ett attraktivt boende, närhet till Halmstad och en skola där alla

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö

Cultural Planning på Tjörn. Möjligheternas ö Cultural Planning på Tjörn Tjörns Kommun Ligger på en ö ca en timme norr om Göteborg 15 000 invånare vintertid, 40 000 invånare sommartid Åldrande befolkning Många företagare (1800 företag) Ca hälften

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

Framtid Simlångsdalen

Framtid Simlångsdalen Framtid Simlångsdalen Projektbeskrivning April 2015 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Projektbeskrivning för Framtid Simlångsdalen Innehåll Bakgrund... 2 Omvärldsanalys... 2 Geografiskt läge... 2 Befolkning och

Läs mer

Vilka frågor vill du vara med och diskutera/vara delaktig i /påverka?

Vilka frågor vill du vara med och diskutera/vara delaktig i /påverka? Vilka frågor vill du vara med och diskutera/vara delaktig i /påverka? Här tas ämnen upp som medborgarna vill vara med och diskutera, påverka och vara delaktiga i. Skola & omsorg Barnomsorg Äldreomsorgen

Läs mer