Lokal samverkan för framtidens Visingsö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal samverkan för framtidens Visingsö"

Transkript

1 T Visingsö Tunnerstad A C E N T R Lokal samverkan för framtidens Visingsö L E D N R A U N M Vackra Visingsö Samverkan för framtiden M O K I G N I U L M K U V E C

2

3 FÖRORD Arbetet med handlingsprogrammet har utförts i samverkan mellan företagare, näringsidkare och föreningar på Visingsö och Jönköpings kommun genom en lokal utvecklingsgrupp. Arbetet har inte minst initierats av Visingsörådet. Projektledare för projektet Centrumutveckling på Visingsö är Josephine Nellerup från Jönköpings kommun, Kommunstyrelsen Utvecklingsenheten. Gruppen har diskuterat möjligheterna att utveckla Visingsö/ Tunnerstad. De åtgärdsförslag man enats om återfinns i detta handlingsprogram. Det är utvecklingsgruppens ambition att detta program ska vara inledningen på en process för att i samverkan stärka och utveckla Visingsö/ Tunnerstad. Visingsö, december 2006 Den lokala utvecklingsgruppen Visingsörådet Visingsö Näringslivsförening Visingsöäpplen Visingsö vandrarhem Visingsö konfektyr Visingsöstugor och Öbergs kafé Wisingsö Kurs o Konferens Handlarn Konsum Visingsö hembygdsförening Visingsö AIS Remmalagsföreningen Svenska kyrkan Missionskyrkan Visingsö information hamnen Visingsö bostäder Visingsö rektorsenhet 1

4 INNEHÅLL Bakgrund och syfte... 3 Arbetssätt och organisation... 3 Geografisk omfattning... 4 Nulägesbeskrivning... 5 Problembeskrivning genom SWOT-analys Medborgarinflytande Vision och målsättning Åtgärdsförslag Fortsatt arbete Bilagor Enkätformulär Tyck till talong Skolenkät Adresslista den lokala utvecklingsgruppen Tillhörande rapporter: Attitydundersökning Visingsö, maj Nordiska Undersökningsgruppen. Skolprojektet: Vad tycker barn och ungdomar om Visingsö? 2

5 BAKGRUND OCH SYFTE Visingsö har knappt 800 invånare och ligger ca 3 mil norr om Jönköping, 6 km utanför Gränna. Visingsö är Vätterns största ö med en längd av 14 km och en största bredd på ca 3 km. Minsta bredd är 600 m. Högsta punkten ligger i Smålandsskogen och är ca 33 m över Vättern. Ca 70% av marken är åker. På ön finns 360 ha ekskog och 152 ha barrskog. Befolkningsmängden har minskat något under den senaste femårsperioden ( ). Befolkningsantalet ligger idag ganska stadigt på drygt 760 personer. För att försöka stärka Visingsö och Tunnerstad har projektet Centrumutveckling på Visingsö startat. Projektet handlar om frågor som rör samhällets funktion och om vad som kan stärka den. En lokal utvecklingsgrupp har bildats med lokala aktörer, som fått identifiera problem och ta fram realistiska åtgärdsförslag. Det kan vara såväl fysiska som mjuka åtgärder (marknadsföring, skötsel och aktiviteter eller organisatoriska åtgärder). ARBETSSÄTT OCH ORGANISATION Under 1990-talet initierade Jönköpings kommun ett nytt och framgångsrikt arbetssätt där samverkan med handel, fastighetsägare och boende varit vägledande. Arbetssättet användes för att utveckla, förbättra och komplettera Jönköpings centrum och har därefter använts i Bankeryd, Gränna, Huskvarna, Tabergsådalen, Bottnaryd, Tenhult, Lekeryd, Öxnehaga och nu även på Visingsö/ Tunnerstad. En viktig utgångspunkt har varit att få till stånd en stabil lokal utvecklingsgrupp som driver frågorna över tiden. Arbetssättet präglas av helhetssyn, gemensamma väl förankrade mål och samverkan mellan berörda parter där delaktighet från kommundelens invånare ses som en betydelsefull del. De boendes synpunkter och åsikter samlas in genom öppna möten, förslagslådor, enkäter och skolprojekt. Det måste finnas en bred uppslutning kring de åtgärder som föreslås och det gäller att komma igång med genomförandet och nå resultat så snart som möjligt. Man har berört både fysiska, mjuka och organisatoriska områden som alla syftar till att göra Visingsö/ Tunnerstad bättre för de boende. Den lokala utvecklingsgruppen, med representanter för företagare, näringsidkare, föreningar mfl, driver frågorna över tiden. 3

6 GEOGRAFISK OMFATTNING I centrumprojektet har dels ett övergripande perspektiv använts då hela Visingsö studerats och dels har en fokusering framförallt skett på de centrala delarna, Tunnerstad/ Kumlaby. Visingsös geografiska läge i förhållande till Jönköping och Gränna 4

7 NULÄGESBESKRIVNING Visingsö är Vätterns största ö med en längd av 14 km och en bredd från 600m till ca 3 km. Ca 70% av marken är åker. Avståndet till Gränna är 6 km, till Jönköping 30 km. Befolkningen uppgår till ca 760 personer. Väster om Gränna ligger Visingsö. 5

8 Befolkning Visingsös befolkning uppgick 2005 till 763 personer. Andelen pensionärer är relativt hög men det finns också en hel del barnfamiljer. Bebyggelse Visingsö omfattar ca 380 lägenheter. Bebyggelsen består till största delen av småhus. Ett mindre antal villor och lägenheter finns för uthyrning. Ett antal fritidshus finns på ön. Fritidsområdet vid Tunnerstad kan tillåtas omvandlas till permanentboende. Utbyggnadsområde Viss bostadsbyggande kan komma att ske på Visingsö (Rökinge & Tunnerstad). Arbetstillfällen, sysselsättning och arbetslöshet Förvärvsfrekvensen är något högre än kommunens genomsnitt. Trots detta är arbetslösheten något högre än genomsnittet. Även ohälsotalet ligger högre, särskilt bland kvinnorna. Utbildningsnivån är låg och den disponibla inkomsten är något lägre än genomsnittet. På Visingsö är de dominerande näringarna den offentliga sektorn (vård, omsorg, utbildning) jordbruk, trädgårdsodling och turism. Skola och barnomsorg På ön finns Visingsö förskola, öppen förskola och grundskola år f-6 med fritidshem. Eleverna i år 7-9 är hänvisade till Ribbaskolan i Gränna. Gymnasieelever hänvisas till Gränna, Huskvarna och Jönköping. Folkhögskola (Braheskolan) ligger i Kumlaby på Visingsö. Vård och omsorg En ungdomsvårdsskola (Stigbyskolan) finns på ön. Äldreboende finns också på Visingsö i anslutning till vårdcentralen med läkarmottagning en halvdag i veckan. Handel och service På Visingsö finns mataffär, värdshus, vandrarhem, restauranger och caféer. Deltidsbrandkår finns också. Sortergård och återvinningsstation finns även på ön. Turism Visingsö tillsammans med Gränna är utan motstycke kommunens främsta turistområde med över hundra tusen besökare varje år. Kultur och fritidsaktiviteter Bibliotek finns i Braheskolans lokaler. Visingsö hembygdsförening disponerar en fd prästgård strax söder om Kumlaby kyrka som hembygdsgård. Elljusspår finns i Tunnerstad samt tempererat utomhusbad Kumlaby badet. En mindre golfbana samordnad med flygplats finns på norra delen av Visingsö. En gästhamn finns också. Visingsö har ett rikt och aktivt föreningsliv, ex Visingsörådet, Visingsö Näringslivsförening, Visingsö AIS, Visingsö Bygdegårdsförening, Visingsö Båtklubb, Visingsö Fiskeriförening Visingsö Församling. 6

9 Byinformation, sevärdheter, restauranger, café, handel och service. Turistbyrån Visingsös kartor 7

10 Natur- och kulturmiljö Ett naturreservat finns vid Erstadkärr. Visingsö är kommunens enda område av riksintresse för friluftslivet. Ett antal byggnadsminnen finns på ön gamla Braheskolan, kungsladorna och sockenmagasinet. Visingsö är en gammal kulturbygd med större koncentration av kulturminnen än de flesta andra platser i landet. Ön har varit oavbrutet befolkad åtminstone sedan den yngre stenåldern. Där finns många kulturminnesmärken som fornlämningar, konstföremål, byggnader och ett väl bevarat kulturlandskap. Visingsö är av riksintresse för såväl naturvård som kulturmiljövård och friluftsliv och ingår i det större område med stora natur- och kulturvärden av riksintresse som utpekas i miljöbalken, Vättern med öar och strandområden. Från naturvårdssynpunkt är Visingsö som helhet av intresse. Tre områden är särskilt utpekade: Erstadkärret med sitt fågelliv, Sveriges största ekskog samt strandbrinken mellan Näs och Stigby. Hela öns utseende präglas av bergrunden och ön har ett flackt landskap med flera branta strandavsnitt. Vid Näs finns raukliknande bildningar. På flera platser eroderar Vätterns vågor hård på sandstränderna. Visingsö är rikt på fornlämningar och andra kulturminnesmärken, vilket vittnar om att människor varit bosatta under mycket lång tid på platsen. Kulturminnesmärkena och naturen gör Visingsö till ett populärt turistmål. Området kring hamnen på Visingsö tillhör Kronoparken och ligger omgärdad av det som sägs vara Sveriges största sammanhängande ekskog. Ekarna planterades på 1830-talet för att förse flottan med skeppsvirke. Idag när träden börjat avverkas finns dock inte något virkesbehov hos flottan så de välväxta ekarna får sluta sina dagar i fredligare omständigheter. Ekskogen ägs av Statens Fastighetsverk och förvaltas av Skogssällskapet. Trafik Färjan är öns livsnerv och har relativt god turtäthet. Dagens "stora färja" Ebba Brahe får om somrarna hjälp av den "lilla färjan" Christina Brahe och passagerarbåten Madame Tingley för att klara av trafikströmmen. En av Sjöräddningssällskapets räddningsbåtar, Ellen Landin, har också sin hemmahamn på Visingsö och får bland annat rycka ut vid sjukresor och för att undsätta båtar i nöd. Ön har ett litet vägnät som inte har kapacitet för någon större mängd fordonstrafik, vilket också ger ön en viss genuinitet. Kollektivtrafik Ön har en buss som försörjer ön med viss kollektivtrafik. Gång- och cykelstråk Ön har ett antal promenad och cykelstråk, men utmed det befintliga vägnätet finns inte något särskilt utrymme för dessa transportslag. Vindkraft Fyra vindkraftverk har byggt på Visingsö, som gör att ca 30% av elförsörjningen på ön kommer från förnyelsebara källor. 8

11 Fysisk miljö Genom sitt läge mitt på ön, med närhet till hamnen har Tunnerstad blivit öns naturliga centralort. Det har här sedan 1960-talet och framåt skett en omfattande bostadsbyggnation vartill åkermark från framförallt Tunnerstad Norrgård tagits i anspråk. Har bor ca 250 personer, nästan 1/3 av öns befolkning. Här ligger öns båda livsmedelsaffärer, och här finns frisersalong, reparationsverkstad med järnhandelsfilial m m. I Tunnerstad har det funnits tre pensionat, Bengtsgårdens, Franssons och Florins, samt tre caféer, Öbergs, Småland och Solhem, alla numera nedlagda men under 1999 återuppstod Öbergs café. 9

12 Kumlaby ligger mitt på ön. Byn gränsar i söder till Tunnerstad, i väster till Torp och i öster till Vrixlösa. Här ligger Visingsö rektorsenhet, där ingår Kumlabyskolan som har år f-6 och fritidshem samt Visingsö förskola och öppen förskola. Snett över vägen ligger Visingsö Folkhögskola - Braheskolan. Här grundade Per Brahe dy sin trivialskola År 1663 uppfördes även ett tingshus på området, tingshusbyggnaden kom senare att husera Braheskolans gymnasium. Numera inrymmer byggnaden Visingsö Museum, öppet för besök sommartid. På Braheskolans område finns också Visingsö Bibliotek. Strax norr om Braheskolan ligger, i tur och ordning, prästgården, hembygdsgården och Kumlaby kyrka. I Kumlaby hittar man också Kumlabybadet, med sina två tempererade bassänger, samt VAIS hemmaplan med klubbstuga. Under århundraden, fram till 1860-talet, var Kumlaby öns allmänna landningsställe. Den lilla bryggan "Parola Malm" med kronobåthuset på östra sidan var utgångspunkt för kronorodden, som innebar en skyldighet för öns bönder att frakta ämbetsmän, krigsfolk etc på tjänsteresa. För att avlasta bönderna inrättades 1783 den sk "Paquet-båten" som varje onsdag under 80 år upprätthöll en reguljär förbindelse med Gränna. 10

13 PROBLEMBESKRIVNING GENOM SWOT-ANALYS Syfte För att få en gemensam problembild genomförde den lokala utvecklingsgruppen tidigt en SWOT-analys. I en SWOT -analys tas styrkor (Strength), svagheter (Weakness), möjligheter (Opportunities) och hot (Threats) upp. En del kategorier kan lämpa sig för fler än en grupp, tex kan en svaghet även ses som en möjlighet i vissa fall. Visingsö Styrka Ett naturligt och väl avgränsat geografiskt område Ligger geografiskt fördelaktigt i Sverige Unik natur och historia Ett starkt och känt varumärke Lugn och trygg miljö Driftig befolkning, bra på att ta tag i saker själva. Stark kompetensbank och ett stort engagemang. Socialt nätverk. Alla känner alla på gott och ont. Svaghet Kommunikationer, både färja och buss. Långt pendlingsavstånd till Jönköping/ Huskvarna. Undermåliga vägar, dålig trafiksäkerhet, inga gång- och cykelvägar. Ett sårbart samhälle med färre barnfamiljer och fastboende. Få arbetstillfällen. Tillgång till bredband och övrig IT. Möjlighet Bättre och effektivare kommunikationer till, från och på Visingsö. Teknikutvecklingen, möjligheter för distansarbete. Utveckla turismen. Hot Minskande befolkning, vilket hotar såväl näringsliv som skola, handel, arbetsmarknad och föreningsliv. Undanträngningseffekt vad gäller sommarboende kontra fastboende. 11

14 MEDBORGARINFLYTANDE För att kartlägga de boendes behov och önskemål har deras synpunkter samlats in via: Enkätundersökning Förslagslådor Skolprojekt Öppna möten Enkätundersökning Syfte, metod och svarsfrekvens Syftet med undersökningen är att ta reda på hur invånarna på Visingsö upplever sin ö. Undersökningen har genomförts med hjälp av en postenkät som skickats ut till 268 personer mellan år som bor på Visingsö. Enkäten har följts av två påminnelser och insamlingen har genomförts under april månad Svarsfrekvensen blev 69% (185 svar). Vem är det som svarat? Lite drygt var fjärde tillfrågad är under 45 år och övriga är över 45 år. Kvinnor är något överrepresenterade i undersökningen (58% av de som svarat) och knappt var femte hushåll är enmanshushåll. Vanor och mötesplatser Ca 6 av 10 både utför ett ärende och arbetar dagligen på Visingsö av de som är mellan år. Jämfört med andra orter och trakter kring Jönköping färdas inte Visingsöborna till kommunens huvudort lika ofta. När det gäller de som dagligen åker till Jönköping är det relativt vanligt att man tar bussen om vi jämför med relationen till hur många som tar bilen. Knappt var fjärde pendlar till en annan ort. En relativt stor andel åker redan kollektivt av de som pendlar. För övriga finns ett relativt stort intresse om förutsättningarna är rätt. Dessa förutsättningar är framförallt bättre tider som också passar färjetrafiken. De mötesplatser man identifierar är framförallt kring affärerna och i andra hand kring färjorna och hamnen. Fler mötesplatser efterfrågas av två tredjedelar av de tillfrågade och det är framförallt i form av året runtöppna caféer, pubar och restauranger. Utbudet Ungefär var tionde är missnöjd med utbudet. Man är nöjdare med utbudet av aktiviteter än vad man är med utbudet av varor och tjänster. Två av tre kan uppge att de saknar någon typ av vara eller tjänst. Det som saknas är framförallt en bankomat. Drygt en av tre kan uppge att de saknar någon typ av aktivitet och det är framförallt fler aktiviteter och mötesplatser för barn och ungdom som efterfrågas. Det är framförallt närheten som gör att det blir smidigt att handla som gör att man handlar på Visingsö. Relativt många handlar också för att gynna affären och därmed se till att den finns kvar. Anledningar till att inte handla är brist på utbud och att det är dyrare. A6 är det inköpsställe utanför Visingsö som man oftast besöker. En relativt stor andel, 59% i genomsnitt, av dagligvaruinköpen sker dock på Visingsö. Nästan hälften av de tillfrågade (46%) undersöker åtminstone någon gång (eller oftare) om varan finns på Visingsö, före man handlar på annan ort och de allra flesta är nöjda med öppettiderna för dagligvaruhandeln. När det gäller öppettiderna för övrigt kommersiellt utbud är majoriteten av de som tagit ställning negativa. 12

15 Trafik och tillgänglighet Kommunikationer, trafik och tillgänglighet är det område där betygen är lägst. De enda områden som har mindre än 15% missnöjda är möjligheterna till parkering och vägvisning/skyltning. Mest kritik få området gångvägar/cykelvägar, trafiksäkerheten för barnen och gatubelysning. Det som flest spontant tycker är viktigast att förbättra är gång och cykelvägar, färjetrafiken, trafiksäkerheten för barnen och gatubelysningen i den rangordningen som de nämnts. Det finns betydligt mer som är negativt än positivt när det gäller trafikmiljön på Visingsö. Det positiva som ändå nämns är att det är relativt lite trafik och de hastighetsbegränsningar som finns. Det som är negativt är framförallt gång och cykelvägsnätet, att vägarna är för smala och rattfylleri. Miljö och boende När det gäller helhetsintrycket av den fysiska miljön är det få som är missnöjda. Det som kan bli bättre är framförallt gatubelysningen som också nämndes i samband med trafikmiljön. Den övergripande bedömningen när det gäller utbudet av boendealternativ är att det är ganska bra. Var tionde tillfrågad tycker att det är dåligt. Dessa önskar framförallt fler hyreslägenheter och vissa önskar också lägre hyror/billigare bostadsalternativ. Ytterst få upplever att det inte är tryggt att vistas på Visingsö under kvällstid. Inte heller skadegörelse tycks upplevas som något större problem. Skötsel och underhåll När det gäller underhåll och skötsel så upplever 17% att den sköts dåligt eller mycket dåligt vilket är en ganska normal nivå. Främst gäller kritiken hur vägarna underhålls. Informationen om vad som händer på Visingsö Det tycks finnas många informationskällor på Visingsö och Visingsöbladet tycks ha en mycket god täckning. Visingsöborna är relativt nöjda med den information som finns om vad som händer och sker på ön. Summering Generellt är helhetsintrycket mycket bra eller bra av Visingsö. En enstaka individ har ett mycket dåligt intryck av Visingsö. De främsta argumenten för att bo på Visingsö är lugnet, tryggheten och naturen. Färjetrafiken ses som det enskilt största argumentet för att inte bo på Visingsö. Vissa tar även upp utbudet av tjänster och brist på arbetstillfällen. Visingsöbornas främsta argument till besökare är naturen och öns intressanta historia. De fyra insatser som anses som viktigast för att göra Visingsö till en attraktivare plats är 1. Bättre och billigare färjeförbindelser, 2. Restaurangers/caféers öppettider (ex även vintertid) 3. Skapa fler arbetstillfällen samt 4. Skapa fler gång och cykelvägar 57% kan ange något område som bör prioriteras när det gäller att rusta upp Visingsö. Det som oftast nämns är vägunderhållet, slottsruinen och gång- och cykelvägar. Högsta prioritet ges till satsningar som kan ge ökad inflyttning. Bättre öppettider, bättre marknadsföring och billigare färjetrafik är de insatser flest nämner. Det man inte ska göra när det gäller besöksturismen är enligt de tillfrågade att höja färjepriserna, tillåta stora turistbussar eller få för mycket bilturister. De främsta hindren för att öka företagandet är färjetrafiken, bristen på bredband och kommunikationerna rent allmänt. Omvänt är de viktigaste insatserna för att främja företagandet bredbandsmöjligheter och en bättre färjetrafik. Det som Visingsöborna sammanfattningsvis tycker är viktigast att genomföra för att öka inflyttningen är att få en bättre färjetrafik, fler arbetstillfällen, bostäder och en bra skola/barnomsorg. 13

16 Tabellen i procent (%) BAS: Samtliga Vad tycker Visingsöborna om? Mycket Tillfreds Bra Dåligt bra ställande Mycket dåligt Vet ej/ Ej svar Medel (1-5) Utbudet av varor och tjänster på Visingsö ,2 Aktivitetsutbudet (fritid, föreningar, kyrkligt m.m) ,4 Öppettiderna dagligvaruhandeln ,1 Öppettiderna övrigt kommersiellt utbud ,5 Möjligheter till parkering ,5 Parkeringsytornas placering i förhållande till det man vill besöka ,3 Gångvägar/ cykelvägar ,7 Busstrafiken till och från Visingsö/ Gränna hamn ,4 Färjetrafiken ,3 Trafiksäkerheten för barnen ,0 Gatubelysning ,6 Vägvisning/ skyltning på Visingsö ,2 Helhetsintryck av den fysiska miljön ,6 Utbudet av boendealternativ ,4 Hur tryggt det är att vistas på Visingsö ,6 Helhetsintryck av underhåll och skötsel ,2 Informationen ,9 Helhetsintryck av Visingsö ,5 11,5 4,1 14

17 Förslagslådor Syfte För att ge den breda allmänheten möjlighet att lämna synpunkter och ge förbättringsidéer har två förslagslådor varit uppsatta vid Konsum och Handlarn under mars - april Vid lådorna har information funnits om projektet i form av en affisch samt foldrar för att ge invånarna lättillgänglig fakta om arbetet. Totalt sett har 36 förslagstalonger lämnats in. Resultatet redovisas nedan: Sammanfattning av inkomna synpunkter i förslagslådorna Bostäder Bygg flera lägenheter och villor. (5) Få de fastighetsägare som har det skräpigt på sina tomter att snygga upp omkring sig (4) Länsstyrelsen och berörda myndigheter måste bli mer positiva att få bygga på hela Visingsö. Tele/ Internet Bredband (6) Inrym Gränna och Visingsö i 036-området och bygg ut AXE-systemet. Infrastruktur Cykelväg till Kumblabyskolan (7) Behåll bokningsrätten på färjan (5) Tätare färjeturer (5) Öppna upp Västra vägen nedanför Torp för cykel- och promenadväg. (3) Taxi på ön (3) Linjebuss mån sön (3) Ta bort p-avgiften i Gränna (3) Bygg en stor gästhamn (2) Ordna statligt övertagande av färjan (2) Vägen är dålig på många ställen (svårt att cykla på kanten) (2) Bygg en bro mellan ön och Gränna Ändra priserna på färjan så att turisterna lämnar bilen på fastlandet. Ta bort zongränsen mellan Gränna och Visingsö. Skaffa fram en mindre buss. Lägg hastighetsbegränsning 30km/h i Tunnerstad. Säkrare väg utanför skolan. 30km/h skylten är det ingen som lägger märke till. Bygg ut gatubelysningen. Trafikfarlig utfart vid Öbergs café, korsningen stora landsvägen och vägen från Vrixlösa. Hårdgör befintliga promenadvägar så att det går att cykla på dem. Ta ett helhetsgrepp om hamnområdet för att snygga upp speciellt där den gamla hamnbyggnaden låg. Promenadstigen som går från Visingsborgs slottsruin norrut till Karpdammarna bör fortsätta norrut till Parola Malm som ligger i Kumlaby. Anlägg en ny väg söder om Eklunden och ner mot vattnet. Anlägg en hårdgjord promenadslinga öster om Annero. Iordningställ en promenadväg mellan Brahekyrkan och Örtagården. 15

18 Turism Gör så att remmalagen stannar runt om på turen (2) Remmalagskuskar borde ha körkort för hästskjuts. Gäller turister också. Kan turistföreningen ordna? Ordna en offentlig toalett vid Tunnerstadsbrygga. Marknadsför Visingsös historia, natur och kultur. Ta fram en enkel karta med kultur- och naturpromenad från hamnen till Visingsborgs slottsruin Örtagården, Grefe Per och Visingsöboden Brahekyrkan Kungseken Stora Silvergranen hamnen. Begränsa turistbussarna så att inte remmalagen trängs undan. Ge information om bussturer till turister på turistbyrån och på hemsidan. Turismnäringen stagnerar. Skapa en upplevelse- och informationspark. Skogsparksanläggning runt hamn och slottsområdet. Ge ökat stöd till småföretagsamheten. Wisingsborgs Örtagård personal med trädgårdskompetens efterlyses. Kommunen behöver stötta ekonomiskt. Klockor i de båda hamnarna Gränna och Visingsö. Rörliga menyer utvisande när de olika båtarna avgår/ ankommer. Skydd att låna på vintern för isbeläggningen på rutorna. Fritid Upprusta elljusspåret (underlaget). Mötesplats för barn, ungdomar och vuxna i form av arena, scen för ex dans, teater mm. Mer aktiviteter för ungdomar. Ungdomscafé Vi saknar Öbergs café (de stänger caféet på vintern). Kan man ge Konsum ett handtag att inreda ett hörn där man kan fika, inte gratis men billigt och trevligt. ATG-ombud saknas på ön. Uttagsmöjlighet av kontanter. Kiosk önskas vid Kumlaby kyrka. Kan Folkhögskolan ordna? Inglasa Kumlabybadet så att det kan användas året om. Centrum Skapa ett torg i Tunnerstad - en naturlig mötesplats mitt på ön, ex vid tresnipen (2). Näringslivet Satsa på ett näringsliv året runt. Fri konkurrens om ö-jobben. (2) Stärka framtidstron. Bank på öa. Övrigt Sjuksköterska önskas befinna sig (anträffbar) på Visingsö dygnet runt. Behåll Visingsös ö- mentalitet - Lugnt och stilla. Kallt och blåsigt Viktigt med god läkarvård på ön. Välj in även icke permanent boende i olika organ. 16

19 Skolprojekt Syfte För att ta reda på vad barn och ungdomar på Visingsö tycker om Visingsö och Tunnerstad samt vilka önskemål om åtgärder de har genomfördes en enkät på Kumlabyskolan och Ribbaskolan. Sju elever från Kumlabyskolan: Linnéa Ödéen, Markus Ottosson, Kevin Björklund, Pontus Skoglund, Jeanette Jäderlund, Sandra Karlsson, Anton Larsson och en elev från Ribbaskolan, Ronja Zander har tillsammans med Anki Wetterö fritidspedagog på Visingsö rektorsenhet diskuterat sig fram till 9 frågeställningar till en enkätundersökning. På Kumlabyskolan har 56 av 60 elever svarat på enkäten och 29 av 37 på Ribbaskolan. Undersökningen genomfördes under april Innan enkäterna besvarades berättade Anki lite om vad Centrumutvecklingsprojektet innebär för att barnen skulle förstå att de är med och påverkar utvecklingen på Visingsö med sina synpunkter. Anki gjorde enkäten tillsammans med barnen i f-2 eftersom de behövde hjälp att läsa och förstå frågorna. I år 3-6 delades enkäten ut i klasserna och eleverna fick tid i skolan att besvara frågorna. På Ribbaskolan delades enkäterna ut i alla 9 klasser som Visingsöeleverna går i. För att handledarna skulle hjälpa till bifogades ett brev från Anki med information om vad det handlade om. Sammanfattning av skolelevsintervjuerna Det som är bra med Visingsö enligt de flesta är den fina naturen och att det är lugnt. Flera nämner också skolan, idrottsföreningen VAIS, Kumlabybadet och att det inte är så mycket trafik. De flesta är trygga på Visingsö. Det som nämns som obehagligt är när man ska cykla på vägen och att det är rätt så mörkt på flera ställen. Väldigt många saknar en plats att samlas på. I stort sett alla från år 3 till år 9 vill ha en fritidsgård eller ett ungdomscafé. Man önskar även en året runt öppen kiosk (gatukök) och en året runt öppen restaurang eller pizzeria. Linjebusstrafiken får både ris och ros. Det är bra att det finns en buss men det är dumt att man måste beställa den när man ska åka. Ett sort önskemål som har kommit fram i enkäten är att man vill att bussen ska gå även på helgerna. Färjan borde gå en gång i halvtimman under hela året. Många tycker att de kan utöva sina fritidsintressen. Men det har också kommit fram förslag på fler aktiviteter: ridskola, innebandyträning och racketsport. 17

20 Öppna möten För att den breda allmänheten skulle få möjlighet att följa projektet ordnades två öppna möten. Ett i maj 2006 då man fick ta del av de synpunkter och förslag som samlats in, i form av enkätundersökning, skolprojekt och via förslagslådor. Mötet avslutades med ett grupparbete och diskussion kring vilka åtgärder som är mest angelägna att få till stånd. Till detta möte kom ungefär 50 personer. Vid det andra mötet under vintern 2006/2007 redovisade den lokala utvecklingsgruppen de åtgärdsförslag som man arbetat vidare med och en förankringsdiskussion kring dessa var huvudämnet för kvällen. Förslagen till åtgärder var därefter utställda i Visingsö bibliotek under några månader. Inkomna synpunkter genom grupparbete vid det öppna mötet i maj Färjan Bättre färjeförbindelser tätare turer Behåll Färjan även vintertid Avgiftsfri parkering i Gränna Centrum - Tunnerstad Centrum ligger mellan Kumlaby och Snipen (ner till hamnen) Förbättra trafiksäkerheten i Tunnerstad Skapa en 30km/h zon i Tunnerstad mellan Hembygdsparken och Kumlaby kyrka Cykelväg i Tunnerstad (Från Rökinge till skolan) Cykelväg från hamnen till Kumlaby kyrka Ordna väjningsplikt vid Tunnerstadsvägen mot Norrbovägen, Kumlabyskolan mot Norrbovägen, vid Rökingevägen mot Norrbovägen, vid Öbergs café. Skapa lekplatser vid snipen, hembygdsparken, vid Skattegårdsvägen Skapa en samlingsplats för alla åldrar vid Per Brahe socken magasin Förbättra elljusspåret - underlaget Öka ungdomstrivseln Trafiksäkerhet Trafiksäkerhetsåtgärder på olika delar av ön för skolbuss, turistbussar och cyklister Fler cykelbanor Skapa en gång- och cykelväg på västra sidan förbi hönseriet och norrut. Bredda västra vägen Gatubelysning på södra delen av ön Poliskontroller Taxi Övrigt Skapa en samlingspunkt vid hamnen för remmalagen Möjlighet att bo och bygga hus på Visingsö Lockande stöd för företag Restaurang året runt Media Projektet har kunnat följas via Jönköpings Posten och Jönköping Nu. 18

21 VISION OCH MÅLSÄTTNING Den lokala utvecklingsgruppen har tillsammans kommit överens om vilken vision och vilka mål samt vad man vill uppnå med projektet på Visingsö. Visionen för Visingsö Skapa ett attraktivare Visingsö för öbor, inflyttade och besökare, genom att kunna erbjuda en bra grundservice och ett blomstrande närings- och föreningsliv. Målsättning Handlingsprogrammet utgår från följande mål för förnyelse av Visingsö: Skapa former för bra samverkan mellan Visingsö och kommunen. Skapa förutsättningar för en positiv utveckling av både skola, barnomsorg och bostadsmöjligheter. Skapa en bättre livsmiljö, både vad gäller parkmiljö och trafikmiljö. Skapa mötesplatser för människor. Skapa trafiksäkrare infrastruktur. ÅTGÄRDSFÖRSLAG Under den tid som den lokala utvecklingsgruppen arbetat har de boendes synpunkter samlats in genom enkäter, förslagslådor, skolprojekt och allmänna möten. Den lokala utvecklingsgruppen samlade sedan alla dessa förslag och synpunkter och har efter bästa förmåga prioriterat och renodlat åtgärderna. De åtgärder som presenteras här bedöms vara de mest realistiska och har stor angelägenhet, i linje med de uppställda målen. Förslagen har delats in i två kategorier, dels sådana som kan genomföras i ett kort perspektiv och har stor angelägenhetsgrad, dels sådana som är av mer visionär karaktär och kräver en längre handläggning. Den lokala utvecklingsgruppen har utrett möjligheterna för en genomgående gång- och cykelväg från hamnen och Rökinge till Kumlaby. Då det visade sig att byggnationen skulle medföra stora markintrång hos ett stort antal fastighetsägare och kräva omfattande arkologisk utredning, vilket också innebär stora kostnader för åtgärden, beslutade den lokala utvecklingsgruppen verka för en sådan åtgärd på längre sikt. Gång- och cykelvägen är nu också upptagen i kommunens cykelplan. Alla markingrepp eller åtgärder som berör kända registrerade fornlämningar och ett område runt dessa är tillståndspliktigt enligt Kulturminneslagen och ska prövas av länsstyrelsen. Dessutom kan det finns under mark dolda fornlämningar i form av tex boplatslämningar som inte är kända eller registrerade, vilket gör att det lämpligt med ett samråd med länsstyrelsen inför alla åtgärder som kräver markingrepp eller markanspråk, eftersom det kan finns fornlämningar nästan överallt på Visingsö. Åtgärdsförslagen kommer att genomföras i samverkan mellan Jönköpings kommun, Vägverket och olika aktörer på ön. Åtgärdsförslagen finns till beskådande på biblioteket i Tunnerstad under våren Förslagen finns då också på Jönköpings kommuns hemsida. Innan byggnation kommer också alla hushåll att få en informationsbroschyr via posten. 19

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Handlingsplan för landsbygdsutveckling 2013-2018

Handlingsplan för landsbygdsutveckling 2013-2018 Handlingsplan för landsbygdsutveckling 2013-2018 Innehåll 1. Syfte 4 2. Beskrivning av landsbygden 5 Landsbygden och staden 5 Befolkning 5 Fysisk planering 5 Bostäder 6 Arbete 7 Förskola och skola 8 Äldreomsorg

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

LUP ska alltså peka på identifierade behov. I den mån som det finns förslag till lösning kan sådan kortfattat redovisas.

LUP ska alltså peka på identifierade behov. I den mån som det finns förslag till lösning kan sådan kortfattat redovisas. 1 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Syftet med en lokal utvecklingsplan... 3 3 Processarbetet... 3 3.1 Studie av gällande offentliga planer/program... 5 3.2 Studie av andra dokument... 5 4 Geografisk avgränsning...

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

Sveriges Lustgård och Vision 2025

Sveriges Lustgård och Vision 2025 Resultat av enkätundersökning Sveriges Lustgård och Vision 2025 November 2013 februari 2014 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 METOD... 2 MÅLPOPULATION... 2 STICKPROV... 2 UTVECKLING AV ENKÄT... 2 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Bilden av Dorotea Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel 0480-40 38 60 WWW

Läs mer

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun Utkast 2014-04-30 Ortsanalys för Örsundsbro Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se Webbplats: www.enkoping.se

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Program för landsbygdsutveckling i Katrineholms kommun

Program för landsbygdsutveckling i Katrineholms kommun Program för landsbygdsutveckling i Katrineholms kommun 2005-08-23/C Björk 2005-09-14 2005-10-06 2005-10-31 2005-11-07 2005-11-14 2005-11-17 2005-11-22 2005-11-29 2005-12-01 2 Innehållsförteckning Uppdraget

Läs mer

LOKAL UTVECKLINGSPLAN

LOKAL UTVECKLINGSPLAN LOKAL UTVECKLINGSPLAN för KUNGSÄTER OCH GUNNARSJÖ Varbergs kommun 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 4 Projektet LISA 4 Lokal utvecklingsplan 6 BYGDEPROFIL 10 Här ligger Kungsäter och Gunnarsjö 10 Landskapsbild

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede

UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede www.hedeforetagargrupp.se UTVECKLINGSPLAN Framtid Hede En metod och åtgärdsplan för Hedes utvecklingsarbete Projektperiod: augusti 2011 - december 2012 Processledare: Eva Nordström FRAMTID HEDE SAMMANFATTNING

Läs mer

Fritidsboende på Öland - Enkätundersökning våren 2013

Fritidsboende på Öland - Enkätundersökning våren 2013 Fritidsboende på Öland - Enkätundersökning våren 2013 Innehållsförteckning Avsnitt Sida A. Inledning 3 B. Sammanfattning 4 C. Målet med undersökningen 5 D. Metod 5 E. Resultatredovisning 6 1. Vem har svarat?

Läs mer

Innehållsförteckning. Åtgärdsförslag 42. Uppdraget 3. Inledning 4. Omvärld och framtid för landsbygden 6. Katrineholms landsbygd 10

Innehållsförteckning. Åtgärdsförslag 42. Uppdraget 3. Inledning 4. Omvärld och framtid för landsbygden 6. Katrineholms landsbygd 10 Innehållsförteckning Uppdraget 3 Inledning 4 Omvärld och framtid för landsbygden 6 Katrineholms landsbygd 10 Demokrati och förankring 12 KS resa på landsbygden Service 15 Skola Butik på landet Äldreboenden

Läs mer

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010

Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 Rapport från näringslivsdagen den 7 oktober 2010 2 Bakgrund, syfte För andra året i rad uppvaktade kommunens politiker och tjänstemän ett stort antal lokala företag: Den 7 oktober besöktes ett 90-tal företag

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 ÖVERSIKTSPLAN för Ljusdals kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 Omslagsbild Per Andersson, Järvsö Foto s. 5 Färila kyrka, Harry Högberg s. 8 Studenten, Frida Sundell

Läs mer

Något håller på att hända

Något håller på att hända Något håller på att hända Varför behöver vi Bo & bygga på Sörmlands landsbygd. - En förstudie inom det Regionala Serviceprogrammet 2014 2018 Januari 2015 Peter Eklund Pelle Wester Rocco Gustafsson 1 Innehåll

Läs mer

VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015

VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015 VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015 Bakgrund Kommunfullmäktige i Nässjö antog våren 2011 Vision 1.0 för stadskärnans utveckling. Sedan dess har ett strategiskt arbete bedrivits i bred samverkan med

Läs mer

Hur ser framtiden ut där du bor?

Hur ser framtiden ut där du bor? PROGRAM FÖR Översiktsplan Gävle Antaget av Kommunfullmäktige 27 september 2010 Hur ser framtiden ut där du bor? Läs om Gävle s mål och inriktning Sidan 10 Norra en och Hamrångebygden Sidan 20 Södra en

Läs mer

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö

Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Lokalt handlingsprogram 2015-2018 Värmdö Ett Värmdö med tillväxt, mångfald och valfrihet Vår vision är att vi har ett välfärdssamhälle där samhällets olika sfärer, det offentliga, de frivilliga sammanslutningarna,

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Remiss 2008-04-10-2008-04-29 Här ska bilder läggas in! 1 Till dig som läser remissen Materialet som du håller i din hand är remissversionen

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "- 17" Criteria #2 Ålder equals "18-24" Criteria #3 Ålder equals "25-35" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

Skärgård För Framtid. Skärgårdarnas Riksförbund

Skärgård För Framtid. Skärgårdarnas Riksförbund Skärgård För Framtid Skärgårdarnas Riksförbund Skärgård För Framtid Arbete, boende och service i landets skärgårdar Skärgårdarnas Riksförbund En informationsskrift från Skärgårdarnas Riksförbund info@skargardarnasriksforbund.se

Läs mer

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad

Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS. Norrtälje Handelsstad Kajsa Lönn 2015-05-13 NULÄGES & OMVÄRLDSANALYS Norrtälje Handelsstad Innehållsförteckning Inledning/bakgrund... 3 Föreningen Norrtälje Handelsstad... 3 Övergripande mål... 3 Övergripande mål för stadskärnan...

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda.

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda. 1 (36) Sammanställning av enkätsvaren Färdplan Flen Flens kommun 2019 När Flens kommun är som bäst 1. Hur är det i Flens kommun när det är som bäst? Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna.

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer