Lokal samverkan för framtidens Visingsö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokal samverkan för framtidens Visingsö"

Transkript

1 T Visingsö Tunnerstad A C E N T R Lokal samverkan för framtidens Visingsö L E D N R A U N M Vackra Visingsö Samverkan för framtiden M O K I G N I U L M K U V E C

2

3 FÖRORD Arbetet med handlingsprogrammet har utförts i samverkan mellan företagare, näringsidkare och föreningar på Visingsö och Jönköpings kommun genom en lokal utvecklingsgrupp. Arbetet har inte minst initierats av Visingsörådet. Projektledare för projektet Centrumutveckling på Visingsö är Josephine Nellerup från Jönköpings kommun, Kommunstyrelsen Utvecklingsenheten. Gruppen har diskuterat möjligheterna att utveckla Visingsö/ Tunnerstad. De åtgärdsförslag man enats om återfinns i detta handlingsprogram. Det är utvecklingsgruppens ambition att detta program ska vara inledningen på en process för att i samverkan stärka och utveckla Visingsö/ Tunnerstad. Visingsö, december 2006 Den lokala utvecklingsgruppen Visingsörådet Visingsö Näringslivsförening Visingsöäpplen Visingsö vandrarhem Visingsö konfektyr Visingsöstugor och Öbergs kafé Wisingsö Kurs o Konferens Handlarn Konsum Visingsö hembygdsförening Visingsö AIS Remmalagsföreningen Svenska kyrkan Missionskyrkan Visingsö information hamnen Visingsö bostäder Visingsö rektorsenhet 1

4 INNEHÅLL Bakgrund och syfte... 3 Arbetssätt och organisation... 3 Geografisk omfattning... 4 Nulägesbeskrivning... 5 Problembeskrivning genom SWOT-analys Medborgarinflytande Vision och målsättning Åtgärdsförslag Fortsatt arbete Bilagor Enkätformulär Tyck till talong Skolenkät Adresslista den lokala utvecklingsgruppen Tillhörande rapporter: Attitydundersökning Visingsö, maj Nordiska Undersökningsgruppen. Skolprojektet: Vad tycker barn och ungdomar om Visingsö? 2

5 BAKGRUND OCH SYFTE Visingsö har knappt 800 invånare och ligger ca 3 mil norr om Jönköping, 6 km utanför Gränna. Visingsö är Vätterns största ö med en längd av 14 km och en största bredd på ca 3 km. Minsta bredd är 600 m. Högsta punkten ligger i Smålandsskogen och är ca 33 m över Vättern. Ca 70% av marken är åker. På ön finns 360 ha ekskog och 152 ha barrskog. Befolkningsmängden har minskat något under den senaste femårsperioden ( ). Befolkningsantalet ligger idag ganska stadigt på drygt 760 personer. För att försöka stärka Visingsö och Tunnerstad har projektet Centrumutveckling på Visingsö startat. Projektet handlar om frågor som rör samhällets funktion och om vad som kan stärka den. En lokal utvecklingsgrupp har bildats med lokala aktörer, som fått identifiera problem och ta fram realistiska åtgärdsförslag. Det kan vara såväl fysiska som mjuka åtgärder (marknadsföring, skötsel och aktiviteter eller organisatoriska åtgärder). ARBETSSÄTT OCH ORGANISATION Under 1990-talet initierade Jönköpings kommun ett nytt och framgångsrikt arbetssätt där samverkan med handel, fastighetsägare och boende varit vägledande. Arbetssättet användes för att utveckla, förbättra och komplettera Jönköpings centrum och har därefter använts i Bankeryd, Gränna, Huskvarna, Tabergsådalen, Bottnaryd, Tenhult, Lekeryd, Öxnehaga och nu även på Visingsö/ Tunnerstad. En viktig utgångspunkt har varit att få till stånd en stabil lokal utvecklingsgrupp som driver frågorna över tiden. Arbetssättet präglas av helhetssyn, gemensamma väl förankrade mål och samverkan mellan berörda parter där delaktighet från kommundelens invånare ses som en betydelsefull del. De boendes synpunkter och åsikter samlas in genom öppna möten, förslagslådor, enkäter och skolprojekt. Det måste finnas en bred uppslutning kring de åtgärder som föreslås och det gäller att komma igång med genomförandet och nå resultat så snart som möjligt. Man har berört både fysiska, mjuka och organisatoriska områden som alla syftar till att göra Visingsö/ Tunnerstad bättre för de boende. Den lokala utvecklingsgruppen, med representanter för företagare, näringsidkare, föreningar mfl, driver frågorna över tiden. 3

6 GEOGRAFISK OMFATTNING I centrumprojektet har dels ett övergripande perspektiv använts då hela Visingsö studerats och dels har en fokusering framförallt skett på de centrala delarna, Tunnerstad/ Kumlaby. Visingsös geografiska läge i förhållande till Jönköping och Gränna 4

7 NULÄGESBESKRIVNING Visingsö är Vätterns största ö med en längd av 14 km och en bredd från 600m till ca 3 km. Ca 70% av marken är åker. Avståndet till Gränna är 6 km, till Jönköping 30 km. Befolkningen uppgår till ca 760 personer. Väster om Gränna ligger Visingsö. 5

8 Befolkning Visingsös befolkning uppgick 2005 till 763 personer. Andelen pensionärer är relativt hög men det finns också en hel del barnfamiljer. Bebyggelse Visingsö omfattar ca 380 lägenheter. Bebyggelsen består till största delen av småhus. Ett mindre antal villor och lägenheter finns för uthyrning. Ett antal fritidshus finns på ön. Fritidsområdet vid Tunnerstad kan tillåtas omvandlas till permanentboende. Utbyggnadsområde Viss bostadsbyggande kan komma att ske på Visingsö (Rökinge & Tunnerstad). Arbetstillfällen, sysselsättning och arbetslöshet Förvärvsfrekvensen är något högre än kommunens genomsnitt. Trots detta är arbetslösheten något högre än genomsnittet. Även ohälsotalet ligger högre, särskilt bland kvinnorna. Utbildningsnivån är låg och den disponibla inkomsten är något lägre än genomsnittet. På Visingsö är de dominerande näringarna den offentliga sektorn (vård, omsorg, utbildning) jordbruk, trädgårdsodling och turism. Skola och barnomsorg På ön finns Visingsö förskola, öppen förskola och grundskola år f-6 med fritidshem. Eleverna i år 7-9 är hänvisade till Ribbaskolan i Gränna. Gymnasieelever hänvisas till Gränna, Huskvarna och Jönköping. Folkhögskola (Braheskolan) ligger i Kumlaby på Visingsö. Vård och omsorg En ungdomsvårdsskola (Stigbyskolan) finns på ön. Äldreboende finns också på Visingsö i anslutning till vårdcentralen med läkarmottagning en halvdag i veckan. Handel och service På Visingsö finns mataffär, värdshus, vandrarhem, restauranger och caféer. Deltidsbrandkår finns också. Sortergård och återvinningsstation finns även på ön. Turism Visingsö tillsammans med Gränna är utan motstycke kommunens främsta turistområde med över hundra tusen besökare varje år. Kultur och fritidsaktiviteter Bibliotek finns i Braheskolans lokaler. Visingsö hembygdsförening disponerar en fd prästgård strax söder om Kumlaby kyrka som hembygdsgård. Elljusspår finns i Tunnerstad samt tempererat utomhusbad Kumlaby badet. En mindre golfbana samordnad med flygplats finns på norra delen av Visingsö. En gästhamn finns också. Visingsö har ett rikt och aktivt föreningsliv, ex Visingsörådet, Visingsö Näringslivsförening, Visingsö AIS, Visingsö Bygdegårdsförening, Visingsö Båtklubb, Visingsö Fiskeriförening Visingsö Församling. 6

9 Byinformation, sevärdheter, restauranger, café, handel och service. Turistbyrån Visingsös kartor 7

10 Natur- och kulturmiljö Ett naturreservat finns vid Erstadkärr. Visingsö är kommunens enda område av riksintresse för friluftslivet. Ett antal byggnadsminnen finns på ön gamla Braheskolan, kungsladorna och sockenmagasinet. Visingsö är en gammal kulturbygd med större koncentration av kulturminnen än de flesta andra platser i landet. Ön har varit oavbrutet befolkad åtminstone sedan den yngre stenåldern. Där finns många kulturminnesmärken som fornlämningar, konstföremål, byggnader och ett väl bevarat kulturlandskap. Visingsö är av riksintresse för såväl naturvård som kulturmiljövård och friluftsliv och ingår i det större område med stora natur- och kulturvärden av riksintresse som utpekas i miljöbalken, Vättern med öar och strandområden. Från naturvårdssynpunkt är Visingsö som helhet av intresse. Tre områden är särskilt utpekade: Erstadkärret med sitt fågelliv, Sveriges största ekskog samt strandbrinken mellan Näs och Stigby. Hela öns utseende präglas av bergrunden och ön har ett flackt landskap med flera branta strandavsnitt. Vid Näs finns raukliknande bildningar. På flera platser eroderar Vätterns vågor hård på sandstränderna. Visingsö är rikt på fornlämningar och andra kulturminnesmärken, vilket vittnar om att människor varit bosatta under mycket lång tid på platsen. Kulturminnesmärkena och naturen gör Visingsö till ett populärt turistmål. Området kring hamnen på Visingsö tillhör Kronoparken och ligger omgärdad av det som sägs vara Sveriges största sammanhängande ekskog. Ekarna planterades på 1830-talet för att förse flottan med skeppsvirke. Idag när träden börjat avverkas finns dock inte något virkesbehov hos flottan så de välväxta ekarna får sluta sina dagar i fredligare omständigheter. Ekskogen ägs av Statens Fastighetsverk och förvaltas av Skogssällskapet. Trafik Färjan är öns livsnerv och har relativt god turtäthet. Dagens "stora färja" Ebba Brahe får om somrarna hjälp av den "lilla färjan" Christina Brahe och passagerarbåten Madame Tingley för att klara av trafikströmmen. En av Sjöräddningssällskapets räddningsbåtar, Ellen Landin, har också sin hemmahamn på Visingsö och får bland annat rycka ut vid sjukresor och för att undsätta båtar i nöd. Ön har ett litet vägnät som inte har kapacitet för någon större mängd fordonstrafik, vilket också ger ön en viss genuinitet. Kollektivtrafik Ön har en buss som försörjer ön med viss kollektivtrafik. Gång- och cykelstråk Ön har ett antal promenad och cykelstråk, men utmed det befintliga vägnätet finns inte något särskilt utrymme för dessa transportslag. Vindkraft Fyra vindkraftverk har byggt på Visingsö, som gör att ca 30% av elförsörjningen på ön kommer från förnyelsebara källor. 8

11 Fysisk miljö Genom sitt läge mitt på ön, med närhet till hamnen har Tunnerstad blivit öns naturliga centralort. Det har här sedan 1960-talet och framåt skett en omfattande bostadsbyggnation vartill åkermark från framförallt Tunnerstad Norrgård tagits i anspråk. Har bor ca 250 personer, nästan 1/3 av öns befolkning. Här ligger öns båda livsmedelsaffärer, och här finns frisersalong, reparationsverkstad med järnhandelsfilial m m. I Tunnerstad har det funnits tre pensionat, Bengtsgårdens, Franssons och Florins, samt tre caféer, Öbergs, Småland och Solhem, alla numera nedlagda men under 1999 återuppstod Öbergs café. 9

12 Kumlaby ligger mitt på ön. Byn gränsar i söder till Tunnerstad, i väster till Torp och i öster till Vrixlösa. Här ligger Visingsö rektorsenhet, där ingår Kumlabyskolan som har år f-6 och fritidshem samt Visingsö förskola och öppen förskola. Snett över vägen ligger Visingsö Folkhögskola - Braheskolan. Här grundade Per Brahe dy sin trivialskola År 1663 uppfördes även ett tingshus på området, tingshusbyggnaden kom senare att husera Braheskolans gymnasium. Numera inrymmer byggnaden Visingsö Museum, öppet för besök sommartid. På Braheskolans område finns också Visingsö Bibliotek. Strax norr om Braheskolan ligger, i tur och ordning, prästgården, hembygdsgården och Kumlaby kyrka. I Kumlaby hittar man också Kumlabybadet, med sina två tempererade bassänger, samt VAIS hemmaplan med klubbstuga. Under århundraden, fram till 1860-talet, var Kumlaby öns allmänna landningsställe. Den lilla bryggan "Parola Malm" med kronobåthuset på östra sidan var utgångspunkt för kronorodden, som innebar en skyldighet för öns bönder att frakta ämbetsmän, krigsfolk etc på tjänsteresa. För att avlasta bönderna inrättades 1783 den sk "Paquet-båten" som varje onsdag under 80 år upprätthöll en reguljär förbindelse med Gränna. 10

13 PROBLEMBESKRIVNING GENOM SWOT-ANALYS Syfte För att få en gemensam problembild genomförde den lokala utvecklingsgruppen tidigt en SWOT-analys. I en SWOT -analys tas styrkor (Strength), svagheter (Weakness), möjligheter (Opportunities) och hot (Threats) upp. En del kategorier kan lämpa sig för fler än en grupp, tex kan en svaghet även ses som en möjlighet i vissa fall. Visingsö Styrka Ett naturligt och väl avgränsat geografiskt område Ligger geografiskt fördelaktigt i Sverige Unik natur och historia Ett starkt och känt varumärke Lugn och trygg miljö Driftig befolkning, bra på att ta tag i saker själva. Stark kompetensbank och ett stort engagemang. Socialt nätverk. Alla känner alla på gott och ont. Svaghet Kommunikationer, både färja och buss. Långt pendlingsavstånd till Jönköping/ Huskvarna. Undermåliga vägar, dålig trafiksäkerhet, inga gång- och cykelvägar. Ett sårbart samhälle med färre barnfamiljer och fastboende. Få arbetstillfällen. Tillgång till bredband och övrig IT. Möjlighet Bättre och effektivare kommunikationer till, från och på Visingsö. Teknikutvecklingen, möjligheter för distansarbete. Utveckla turismen. Hot Minskande befolkning, vilket hotar såväl näringsliv som skola, handel, arbetsmarknad och föreningsliv. Undanträngningseffekt vad gäller sommarboende kontra fastboende. 11

14 MEDBORGARINFLYTANDE För att kartlägga de boendes behov och önskemål har deras synpunkter samlats in via: Enkätundersökning Förslagslådor Skolprojekt Öppna möten Enkätundersökning Syfte, metod och svarsfrekvens Syftet med undersökningen är att ta reda på hur invånarna på Visingsö upplever sin ö. Undersökningen har genomförts med hjälp av en postenkät som skickats ut till 268 personer mellan år som bor på Visingsö. Enkäten har följts av två påminnelser och insamlingen har genomförts under april månad Svarsfrekvensen blev 69% (185 svar). Vem är det som svarat? Lite drygt var fjärde tillfrågad är under 45 år och övriga är över 45 år. Kvinnor är något överrepresenterade i undersökningen (58% av de som svarat) och knappt var femte hushåll är enmanshushåll. Vanor och mötesplatser Ca 6 av 10 både utför ett ärende och arbetar dagligen på Visingsö av de som är mellan år. Jämfört med andra orter och trakter kring Jönköping färdas inte Visingsöborna till kommunens huvudort lika ofta. När det gäller de som dagligen åker till Jönköping är det relativt vanligt att man tar bussen om vi jämför med relationen till hur många som tar bilen. Knappt var fjärde pendlar till en annan ort. En relativt stor andel åker redan kollektivt av de som pendlar. För övriga finns ett relativt stort intresse om förutsättningarna är rätt. Dessa förutsättningar är framförallt bättre tider som också passar färjetrafiken. De mötesplatser man identifierar är framförallt kring affärerna och i andra hand kring färjorna och hamnen. Fler mötesplatser efterfrågas av två tredjedelar av de tillfrågade och det är framförallt i form av året runtöppna caféer, pubar och restauranger. Utbudet Ungefär var tionde är missnöjd med utbudet. Man är nöjdare med utbudet av aktiviteter än vad man är med utbudet av varor och tjänster. Två av tre kan uppge att de saknar någon typ av vara eller tjänst. Det som saknas är framförallt en bankomat. Drygt en av tre kan uppge att de saknar någon typ av aktivitet och det är framförallt fler aktiviteter och mötesplatser för barn och ungdom som efterfrågas. Det är framförallt närheten som gör att det blir smidigt att handla som gör att man handlar på Visingsö. Relativt många handlar också för att gynna affären och därmed se till att den finns kvar. Anledningar till att inte handla är brist på utbud och att det är dyrare. A6 är det inköpsställe utanför Visingsö som man oftast besöker. En relativt stor andel, 59% i genomsnitt, av dagligvaruinköpen sker dock på Visingsö. Nästan hälften av de tillfrågade (46%) undersöker åtminstone någon gång (eller oftare) om varan finns på Visingsö, före man handlar på annan ort och de allra flesta är nöjda med öppettiderna för dagligvaruhandeln. När det gäller öppettiderna för övrigt kommersiellt utbud är majoriteten av de som tagit ställning negativa. 12

15 Trafik och tillgänglighet Kommunikationer, trafik och tillgänglighet är det område där betygen är lägst. De enda områden som har mindre än 15% missnöjda är möjligheterna till parkering och vägvisning/skyltning. Mest kritik få området gångvägar/cykelvägar, trafiksäkerheten för barnen och gatubelysning. Det som flest spontant tycker är viktigast att förbättra är gång och cykelvägar, färjetrafiken, trafiksäkerheten för barnen och gatubelysningen i den rangordningen som de nämnts. Det finns betydligt mer som är negativt än positivt när det gäller trafikmiljön på Visingsö. Det positiva som ändå nämns är att det är relativt lite trafik och de hastighetsbegränsningar som finns. Det som är negativt är framförallt gång och cykelvägsnätet, att vägarna är för smala och rattfylleri. Miljö och boende När det gäller helhetsintrycket av den fysiska miljön är det få som är missnöjda. Det som kan bli bättre är framförallt gatubelysningen som också nämndes i samband med trafikmiljön. Den övergripande bedömningen när det gäller utbudet av boendealternativ är att det är ganska bra. Var tionde tillfrågad tycker att det är dåligt. Dessa önskar framförallt fler hyreslägenheter och vissa önskar också lägre hyror/billigare bostadsalternativ. Ytterst få upplever att det inte är tryggt att vistas på Visingsö under kvällstid. Inte heller skadegörelse tycks upplevas som något större problem. Skötsel och underhåll När det gäller underhåll och skötsel så upplever 17% att den sköts dåligt eller mycket dåligt vilket är en ganska normal nivå. Främst gäller kritiken hur vägarna underhålls. Informationen om vad som händer på Visingsö Det tycks finnas många informationskällor på Visingsö och Visingsöbladet tycks ha en mycket god täckning. Visingsöborna är relativt nöjda med den information som finns om vad som händer och sker på ön. Summering Generellt är helhetsintrycket mycket bra eller bra av Visingsö. En enstaka individ har ett mycket dåligt intryck av Visingsö. De främsta argumenten för att bo på Visingsö är lugnet, tryggheten och naturen. Färjetrafiken ses som det enskilt största argumentet för att inte bo på Visingsö. Vissa tar även upp utbudet av tjänster och brist på arbetstillfällen. Visingsöbornas främsta argument till besökare är naturen och öns intressanta historia. De fyra insatser som anses som viktigast för att göra Visingsö till en attraktivare plats är 1. Bättre och billigare färjeförbindelser, 2. Restaurangers/caféers öppettider (ex även vintertid) 3. Skapa fler arbetstillfällen samt 4. Skapa fler gång och cykelvägar 57% kan ange något område som bör prioriteras när det gäller att rusta upp Visingsö. Det som oftast nämns är vägunderhållet, slottsruinen och gång- och cykelvägar. Högsta prioritet ges till satsningar som kan ge ökad inflyttning. Bättre öppettider, bättre marknadsföring och billigare färjetrafik är de insatser flest nämner. Det man inte ska göra när det gäller besöksturismen är enligt de tillfrågade att höja färjepriserna, tillåta stora turistbussar eller få för mycket bilturister. De främsta hindren för att öka företagandet är färjetrafiken, bristen på bredband och kommunikationerna rent allmänt. Omvänt är de viktigaste insatserna för att främja företagandet bredbandsmöjligheter och en bättre färjetrafik. Det som Visingsöborna sammanfattningsvis tycker är viktigast att genomföra för att öka inflyttningen är att få en bättre färjetrafik, fler arbetstillfällen, bostäder och en bra skola/barnomsorg. 13

16 Tabellen i procent (%) BAS: Samtliga Vad tycker Visingsöborna om? Mycket Tillfreds Bra Dåligt bra ställande Mycket dåligt Vet ej/ Ej svar Medel (1-5) Utbudet av varor och tjänster på Visingsö ,2 Aktivitetsutbudet (fritid, föreningar, kyrkligt m.m) ,4 Öppettiderna dagligvaruhandeln ,1 Öppettiderna övrigt kommersiellt utbud ,5 Möjligheter till parkering ,5 Parkeringsytornas placering i förhållande till det man vill besöka ,3 Gångvägar/ cykelvägar ,7 Busstrafiken till och från Visingsö/ Gränna hamn ,4 Färjetrafiken ,3 Trafiksäkerheten för barnen ,0 Gatubelysning ,6 Vägvisning/ skyltning på Visingsö ,2 Helhetsintryck av den fysiska miljön ,6 Utbudet av boendealternativ ,4 Hur tryggt det är att vistas på Visingsö ,6 Helhetsintryck av underhåll och skötsel ,2 Informationen ,9 Helhetsintryck av Visingsö ,5 11,5 4,1 14

17 Förslagslådor Syfte För att ge den breda allmänheten möjlighet att lämna synpunkter och ge förbättringsidéer har två förslagslådor varit uppsatta vid Konsum och Handlarn under mars - april Vid lådorna har information funnits om projektet i form av en affisch samt foldrar för att ge invånarna lättillgänglig fakta om arbetet. Totalt sett har 36 förslagstalonger lämnats in. Resultatet redovisas nedan: Sammanfattning av inkomna synpunkter i förslagslådorna Bostäder Bygg flera lägenheter och villor. (5) Få de fastighetsägare som har det skräpigt på sina tomter att snygga upp omkring sig (4) Länsstyrelsen och berörda myndigheter måste bli mer positiva att få bygga på hela Visingsö. Tele/ Internet Bredband (6) Inrym Gränna och Visingsö i 036-området och bygg ut AXE-systemet. Infrastruktur Cykelväg till Kumblabyskolan (7) Behåll bokningsrätten på färjan (5) Tätare färjeturer (5) Öppna upp Västra vägen nedanför Torp för cykel- och promenadväg. (3) Taxi på ön (3) Linjebuss mån sön (3) Ta bort p-avgiften i Gränna (3) Bygg en stor gästhamn (2) Ordna statligt övertagande av färjan (2) Vägen är dålig på många ställen (svårt att cykla på kanten) (2) Bygg en bro mellan ön och Gränna Ändra priserna på färjan så att turisterna lämnar bilen på fastlandet. Ta bort zongränsen mellan Gränna och Visingsö. Skaffa fram en mindre buss. Lägg hastighetsbegränsning 30km/h i Tunnerstad. Säkrare väg utanför skolan. 30km/h skylten är det ingen som lägger märke till. Bygg ut gatubelysningen. Trafikfarlig utfart vid Öbergs café, korsningen stora landsvägen och vägen från Vrixlösa. Hårdgör befintliga promenadvägar så att det går att cykla på dem. Ta ett helhetsgrepp om hamnområdet för att snygga upp speciellt där den gamla hamnbyggnaden låg. Promenadstigen som går från Visingsborgs slottsruin norrut till Karpdammarna bör fortsätta norrut till Parola Malm som ligger i Kumlaby. Anlägg en ny väg söder om Eklunden och ner mot vattnet. Anlägg en hårdgjord promenadslinga öster om Annero. Iordningställ en promenadväg mellan Brahekyrkan och Örtagården. 15

18 Turism Gör så att remmalagen stannar runt om på turen (2) Remmalagskuskar borde ha körkort för hästskjuts. Gäller turister också. Kan turistföreningen ordna? Ordna en offentlig toalett vid Tunnerstadsbrygga. Marknadsför Visingsös historia, natur och kultur. Ta fram en enkel karta med kultur- och naturpromenad från hamnen till Visingsborgs slottsruin Örtagården, Grefe Per och Visingsöboden Brahekyrkan Kungseken Stora Silvergranen hamnen. Begränsa turistbussarna så att inte remmalagen trängs undan. Ge information om bussturer till turister på turistbyrån och på hemsidan. Turismnäringen stagnerar. Skapa en upplevelse- och informationspark. Skogsparksanläggning runt hamn och slottsområdet. Ge ökat stöd till småföretagsamheten. Wisingsborgs Örtagård personal med trädgårdskompetens efterlyses. Kommunen behöver stötta ekonomiskt. Klockor i de båda hamnarna Gränna och Visingsö. Rörliga menyer utvisande när de olika båtarna avgår/ ankommer. Skydd att låna på vintern för isbeläggningen på rutorna. Fritid Upprusta elljusspåret (underlaget). Mötesplats för barn, ungdomar och vuxna i form av arena, scen för ex dans, teater mm. Mer aktiviteter för ungdomar. Ungdomscafé Vi saknar Öbergs café (de stänger caféet på vintern). Kan man ge Konsum ett handtag att inreda ett hörn där man kan fika, inte gratis men billigt och trevligt. ATG-ombud saknas på ön. Uttagsmöjlighet av kontanter. Kiosk önskas vid Kumlaby kyrka. Kan Folkhögskolan ordna? Inglasa Kumlabybadet så att det kan användas året om. Centrum Skapa ett torg i Tunnerstad - en naturlig mötesplats mitt på ön, ex vid tresnipen (2). Näringslivet Satsa på ett näringsliv året runt. Fri konkurrens om ö-jobben. (2) Stärka framtidstron. Bank på öa. Övrigt Sjuksköterska önskas befinna sig (anträffbar) på Visingsö dygnet runt. Behåll Visingsös ö- mentalitet - Lugnt och stilla. Kallt och blåsigt Viktigt med god läkarvård på ön. Välj in även icke permanent boende i olika organ. 16

19 Skolprojekt Syfte För att ta reda på vad barn och ungdomar på Visingsö tycker om Visingsö och Tunnerstad samt vilka önskemål om åtgärder de har genomfördes en enkät på Kumlabyskolan och Ribbaskolan. Sju elever från Kumlabyskolan: Linnéa Ödéen, Markus Ottosson, Kevin Björklund, Pontus Skoglund, Jeanette Jäderlund, Sandra Karlsson, Anton Larsson och en elev från Ribbaskolan, Ronja Zander har tillsammans med Anki Wetterö fritidspedagog på Visingsö rektorsenhet diskuterat sig fram till 9 frågeställningar till en enkätundersökning. På Kumlabyskolan har 56 av 60 elever svarat på enkäten och 29 av 37 på Ribbaskolan. Undersökningen genomfördes under april Innan enkäterna besvarades berättade Anki lite om vad Centrumutvecklingsprojektet innebär för att barnen skulle förstå att de är med och påverkar utvecklingen på Visingsö med sina synpunkter. Anki gjorde enkäten tillsammans med barnen i f-2 eftersom de behövde hjälp att läsa och förstå frågorna. I år 3-6 delades enkäten ut i klasserna och eleverna fick tid i skolan att besvara frågorna. På Ribbaskolan delades enkäterna ut i alla 9 klasser som Visingsöeleverna går i. För att handledarna skulle hjälpa till bifogades ett brev från Anki med information om vad det handlade om. Sammanfattning av skolelevsintervjuerna Det som är bra med Visingsö enligt de flesta är den fina naturen och att det är lugnt. Flera nämner också skolan, idrottsföreningen VAIS, Kumlabybadet och att det inte är så mycket trafik. De flesta är trygga på Visingsö. Det som nämns som obehagligt är när man ska cykla på vägen och att det är rätt så mörkt på flera ställen. Väldigt många saknar en plats att samlas på. I stort sett alla från år 3 till år 9 vill ha en fritidsgård eller ett ungdomscafé. Man önskar även en året runt öppen kiosk (gatukök) och en året runt öppen restaurang eller pizzeria. Linjebusstrafiken får både ris och ros. Det är bra att det finns en buss men det är dumt att man måste beställa den när man ska åka. Ett sort önskemål som har kommit fram i enkäten är att man vill att bussen ska gå även på helgerna. Färjan borde gå en gång i halvtimman under hela året. Många tycker att de kan utöva sina fritidsintressen. Men det har också kommit fram förslag på fler aktiviteter: ridskola, innebandyträning och racketsport. 17

20 Öppna möten För att den breda allmänheten skulle få möjlighet att följa projektet ordnades två öppna möten. Ett i maj 2006 då man fick ta del av de synpunkter och förslag som samlats in, i form av enkätundersökning, skolprojekt och via förslagslådor. Mötet avslutades med ett grupparbete och diskussion kring vilka åtgärder som är mest angelägna att få till stånd. Till detta möte kom ungefär 50 personer. Vid det andra mötet under vintern 2006/2007 redovisade den lokala utvecklingsgruppen de åtgärdsförslag som man arbetat vidare med och en förankringsdiskussion kring dessa var huvudämnet för kvällen. Förslagen till åtgärder var därefter utställda i Visingsö bibliotek under några månader. Inkomna synpunkter genom grupparbete vid det öppna mötet i maj Färjan Bättre färjeförbindelser tätare turer Behåll Färjan även vintertid Avgiftsfri parkering i Gränna Centrum - Tunnerstad Centrum ligger mellan Kumlaby och Snipen (ner till hamnen) Förbättra trafiksäkerheten i Tunnerstad Skapa en 30km/h zon i Tunnerstad mellan Hembygdsparken och Kumlaby kyrka Cykelväg i Tunnerstad (Från Rökinge till skolan) Cykelväg från hamnen till Kumlaby kyrka Ordna väjningsplikt vid Tunnerstadsvägen mot Norrbovägen, Kumlabyskolan mot Norrbovägen, vid Rökingevägen mot Norrbovägen, vid Öbergs café. Skapa lekplatser vid snipen, hembygdsparken, vid Skattegårdsvägen Skapa en samlingsplats för alla åldrar vid Per Brahe socken magasin Förbättra elljusspåret - underlaget Öka ungdomstrivseln Trafiksäkerhet Trafiksäkerhetsåtgärder på olika delar av ön för skolbuss, turistbussar och cyklister Fler cykelbanor Skapa en gång- och cykelväg på västra sidan förbi hönseriet och norrut. Bredda västra vägen Gatubelysning på södra delen av ön Poliskontroller Taxi Övrigt Skapa en samlingspunkt vid hamnen för remmalagen Möjlighet att bo och bygga hus på Visingsö Lockande stöd för företag Restaurang året runt Media Projektet har kunnat följas via Jönköpings Posten och Jönköping Nu. 18

21 VISION OCH MÅLSÄTTNING Den lokala utvecklingsgruppen har tillsammans kommit överens om vilken vision och vilka mål samt vad man vill uppnå med projektet på Visingsö. Visionen för Visingsö Skapa ett attraktivare Visingsö för öbor, inflyttade och besökare, genom att kunna erbjuda en bra grundservice och ett blomstrande närings- och föreningsliv. Målsättning Handlingsprogrammet utgår från följande mål för förnyelse av Visingsö: Skapa former för bra samverkan mellan Visingsö och kommunen. Skapa förutsättningar för en positiv utveckling av både skola, barnomsorg och bostadsmöjligheter. Skapa en bättre livsmiljö, både vad gäller parkmiljö och trafikmiljö. Skapa mötesplatser för människor. Skapa trafiksäkrare infrastruktur. ÅTGÄRDSFÖRSLAG Under den tid som den lokala utvecklingsgruppen arbetat har de boendes synpunkter samlats in genom enkäter, förslagslådor, skolprojekt och allmänna möten. Den lokala utvecklingsgruppen samlade sedan alla dessa förslag och synpunkter och har efter bästa förmåga prioriterat och renodlat åtgärderna. De åtgärder som presenteras här bedöms vara de mest realistiska och har stor angelägenhet, i linje med de uppställda målen. Förslagen har delats in i två kategorier, dels sådana som kan genomföras i ett kort perspektiv och har stor angelägenhetsgrad, dels sådana som är av mer visionär karaktär och kräver en längre handläggning. Den lokala utvecklingsgruppen har utrett möjligheterna för en genomgående gång- och cykelväg från hamnen och Rökinge till Kumlaby. Då det visade sig att byggnationen skulle medföra stora markintrång hos ett stort antal fastighetsägare och kräva omfattande arkologisk utredning, vilket också innebär stora kostnader för åtgärden, beslutade den lokala utvecklingsgruppen verka för en sådan åtgärd på längre sikt. Gång- och cykelvägen är nu också upptagen i kommunens cykelplan. Alla markingrepp eller åtgärder som berör kända registrerade fornlämningar och ett område runt dessa är tillståndspliktigt enligt Kulturminneslagen och ska prövas av länsstyrelsen. Dessutom kan det finns under mark dolda fornlämningar i form av tex boplatslämningar som inte är kända eller registrerade, vilket gör att det lämpligt med ett samråd med länsstyrelsen inför alla åtgärder som kräver markingrepp eller markanspråk, eftersom det kan finns fornlämningar nästan överallt på Visingsö. Åtgärdsförslagen kommer att genomföras i samverkan mellan Jönköpings kommun, Vägverket och olika aktörer på ön. Åtgärdsförslagen finns till beskådande på biblioteket i Tunnerstad under våren Förslagen finns då också på Jönköpings kommuns hemsida. Innan byggnation kommer också alla hushåll att få en informationsbroschyr via posten. 19

Lokal samverkan för framtidens Lekeryd

Lokal samverkan för framtidens Lekeryd T Lekeryds Centrum N A C E N T R R Lokal samverkan för framtidens Lekeryd E D N U A L M M O K Livfulla Lekeryd Samverkan för framtiden I G N I L U K M U V E C FÖRORD Arbetet med handlingsprogrammet har

Läs mer

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31

Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Lokal utvecklingsplan för Vadstenas södra kommundel framtagen av Östgöta Dal ekonomisk förening 2012-05-31 Inledning Dals härad är en gammal kulturbygd i Vadstena kommun i västra Östergötland. Den består

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Hagfors kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Hagfors kommun Våren 2013

Läs mer

Fråge enkät Service på Seskarö

Fråge enkät Service på Seskarö Fråge enkät Service på Seskarö Varje hushåll har fått en enkät. Om man är en familj bestående av flera medlemmar så vill vi gärna ha svar och synpunkter av så många familjemedlemmar som möjligt. I enkäten

Läs mer

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29 HÄRADSBÄCK Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN Sammanfattning rev 2014-08-29 Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan Samrådsredogörelse, Version Familjefestivalen 2014-08-29 Kontakt:

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård.

MINNESANTECKNINGAR. Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013. Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40. Västerlanda bygdegård. MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Västerlanda Våren 2013 Datum och tid 2013-10-17 kl. 19.00-20.40 Plats Västerlanda bygdegård Moderator Maria Wramsten Willmar Medverkande från kommunen Antal besökare

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt

OP 2010. Röster från kvinnor 70 år och uppåt OP 2010 Röster från kvinnor 70 år och uppåt 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Bilar som inte måste köra runt i stan, Storgatan har på helgerna och onsdagar racerbanan

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse.

Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Sammanställning av enkätundersökning. Rekommendation om insatsområden till Singö Fogdö Intresseförenings styrelse. Singö Fogdö Intresseförening har som mål att långsiktigt rädda Singö skola och att tillgodose

Läs mer

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halland LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halland g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halland Workshops i Halland Under september och oktober 2013 genomfördes 6 workshops i Halland, en i

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Lomma kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER

RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER RAPPORT FRAN WORKSHOP 2 OKTOBER Workshopen arrangerades i Gula Villan i Aneby. Ett 60-tal personer medverkade i den fyra timmar långa workshopen. Aktiviteten inleddes med ett föredrag av Peter Eklund,

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

Detaljplan Glommen/Hamnen

Detaljplan Glommen/Hamnen Sammanställning av de punkter och åsikter som diskuterades och föreslogs på Samhällsföreningens möte den 12 April 2014. (totalt deltog ca: 90-100 personer på mötet) Detaljplan Glommen/Hamnen Punkter och

Läs mer

Enkät 1 -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg

Enkät 1 -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg Enkät -Utveckling av servicecentra på landsbygden i Dalarna och Gävleborg. I vilken by bor du? Antal Procent 2. Hassela 7,% 2. Kön Antal Procent. Kvinna 47 67,4% 2. Man 23 32,86% Totalt 7,% Medelvärde,33

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

Bygdegårdens roll i bygdeutveckling

Bygdegårdens roll i bygdeutveckling Bygdegårdens roll i bygdeutveckling Redovisning av processarbete den 26 februari 2009 Arrangör: Uppsala Läns Bygdegårdsdistrikt Syfte: Processarbetet utgick från frågeställningarna Vad vill vi åstadkomma?

Läs mer

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum

AB Handelns Utredningsinstitut September 2010. Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum AB Handelns Utredningsinstitut September 2010 Konsumentundersökning -Cyklisternas betydelse för handeln i Växjö centrum Förord AB Handelns Utredningsinstitut, HUI, har på uppdrag av Växjö kommun Tekniska

Läs mer

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag

Agenda. Om resvaneundersökningen. Tillgång till körkort och bil. Tillgång till busskort. Piteåinvånarnas resor under en dag Resvaneundersökning Piteå kommun Genomgång och diskussion av resultat 2012-03-12 Marie Karlsson, Sweco 1 Agenda Om resvaneundersökningen Tillgång till körkort och bil Tillgång till busskort Piteåinvånarnas

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

Sundbyholm. ett område i utveckling

Sundbyholm. ett område i utveckling Sundbyholm ett område i utveckling Åtgärder för Sundbyholmsområdet 28 januari 2010 beslutade kommunfullmäktige om en åtgärdsplan för Sundbyholmsområdet. En arbetsgrupp har sedan 2007 arbetat för utveckling

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-05-08 Minnesanteckningar förda vid information om översiktsplanefrågor och övriga samhällsfrågor i Skoskumgården i Skummeslövsstrand 2012-05-08 kl 18.30-21.00 Närvarande:

Läs mer

ORTSUTVECKLING - FLEN. SWOT-analys STADSMILJÖ

ORTSUTVECKLING - FLEN. SWOT-analys STADSMILJÖ ORTSUTVECKLING - FLEN SWOT-analys STADSMILJÖ Flen har ett utmärkt geografiskt läge Sjöar, vacker natur och strövområden finns nära stadens centrum Kostnaderna för att köpa bostad (villa eller bostadsrätt)

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG 2010 UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG

UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG 2010 UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG Utförd av Resurs AB Hans Remvig Juni 2011 SAMMANFATTNING Av Kronobergs läns 11 900 fritidshus som ägs drygt 4 900 av boende utomlands.av dessa 4 900 fritidshus

Läs mer

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05

Fotbollsförening, Skövde 07/10/05 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fotbollsförening,

Läs mer

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum

Lerums Handelsstrategi. för levande centrum råbo loda rum Lerums Handelsstrategi för levande centrum Levande centrum i Floda, Gråbo och Lerum! Sedan flera år arbetar kommunen för att utveckla och stärka Lerums, Gråbo och Floda centrum så att de

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

Vänersborg - lokala värden

Vänersborg - lokala värden Vänersborg - lokala värden Inledning Vi är två ungdomar som under fyra veckor har sommarjobbat för Vänersborgs kommun med Agenda 21 och folkhälsa. Som projektarbete har vi genom en enkätundersökning valt

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Röster från kvinnor 30-39 år

Röster från kvinnor 30-39 år OP 2010 Röster från kvinnor 30-39 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana mellan Järbo och Sandviken är lika med miljömedvetet! Många flera skulle våga

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Medborgarundersökningen

Medborgarundersökningen Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Tabellbilaga Svedala kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning - Bilaga

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

Anvisningar till mallen för Lokala planer

Anvisningar till mallen för Lokala planer Försättssidan Det ska vara samhällets/ortens plan! Inte en enskild plan för en grupp. Det är en grupp som tar fram planen men den ska gälla för utvecklingen av orten och där ingår ju t ex byalaget! Ett

Läs mer

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20

FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 FALKENBERG ENLIGT INVÅNARNA RUDOLF ANTONI & TOMAS KRUTH 2012 11 20 Medborgarenkät Mind Network okt-nov 2012 708 svar SVARSGRUPPEN Kön (procent) 46 54 Kvinna Man SVARSGRUPPEN Ålder (procent) 30 25 23 24

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Ca.70 person. Ordförande Jarl Karlsson hälsar alla välkomna och presenterar kvällens program.

Ca.70 person. Ordförande Jarl Karlsson hälsar alla välkomna och presenterar kvällens program. Datum och tid 2015-04-23, 19:00-21:00 Plats Presidium Sekreterare Inbjudna Aroseniusskolan, Älvängen Jarl Karlsson, ordförande Elena Fridfelt, 1:e vice ordförande Ingrid Inhammar, 2:e vice ordförande Monica

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Att leva, arbeta och bo på Bjärehalvön är att välja ett liv med både hjärta och puls. Mötesplatsen Båstad erbjuder ett levande kultur- och nöjesliv och en

Läs mer

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Arnemark 2014-02- 26 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

Yttrande över ny översiktsplan

Yttrande över ny översiktsplan Sid 1 Till Halmstad kommun, kommunstyrelsen Yttrande över ny översiktsplan Vid frågor kontakta: Henrik Johansson, henrik@urvalet.com eller Michael Persson, michael@vinnalt.se Allmänt Samhällsföreningen

Läs mer

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL

VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL VÄSTRA HAMNEN PILOTPROJEKT FULLRIGGAREN - ERFARENHETER AV FLEXIBLA PARKERINGSTAL Anna Stjärnkvist Trafikplanerare Stadsbyggnadskontoret, Malmö December 2013 INFRASTRUKTUR Kv. Fullriggaren är lokaliserat

Läs mer

Lokal Utvecklingsplan

Lokal Utvecklingsplan Lokal Utvecklingsplan Svanskogs-bygden Säffle kommun, Värmlands län Juni 2011 Det kommer att krävas mycket arbete och ta lång tid, men det är en stor utmaning för oss alla som bor i bygden. Och arbetet

Läs mer

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Förord Forskningsenheten vid idrotts- och kulturförvaltningarna genomför kontinuerligt

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011

RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY. Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 RAPPORT STOCKHOLMARNA OM STATION STOCKHOLM CITY Kund: Jernhusen Kontakt: Eva Eliasson Datum: 20 december, 2011 Peter Blid Tel: 0739 403922 Peter.blid@novusgroup.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 BILAGA 1: Enkät med gemensamma frågor samt unika enkäter Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 Sunne kommun genomför under sommaren 2011 en besöksundersökning

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

GRUMS Kommun i Värmland

GRUMS Kommun i Värmland GRUMS Kommun i Värmland www.grums.se ATT BO I GRUMS Grums är centralt beläget mellan städerna Stockholm, Göteborg och Oslo. Här finns också knutpunkten mellan de båda Europavägarna E 18 och E 45. Vår kommun

Läs mer

Lokal plan för Eggvena till framtiden!

Lokal plan för Eggvena till framtiden! Lokal plan för Eggvena till framtiden! 1 Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen 2 Vem har tagit fram planen och hur 3 Beskrivning av Eggvena 4 Vad är det bästa med Eggvena? 5 Slogan för Eggvena

Läs mer

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025

MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 MARKNADSFÖRINGSPLAN 2007 Antagen av kommunstyrelsen 061025 Inledning Vi möts av mellan 2 000-3 000 olika budskap varje dag. Hur skall man i en djungel av budskap och information få sitt budskap att tränga

Läs mer

Visionen- vad jag tycker är bra

Visionen- vad jag tycker är bra Visionen- vad jag tycker är bra Utveckling framåtanda- satsning Vacker stad levande centrum, mysigt, bilfritt, Rekreationsmöjligheter parker, planteringar, natur, bad, friluftsliv Boendemiljö byggnader,

Läs mer

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17

Ungdomsfullmäktige Göteborg 07/10/17 Arbetsgruppen Regionalt handlingsprogram Barn och ungas kultur och fritid -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ungdomsfullmäktige

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

De nya cykelledernas potential

De nya cykelledernas potential De nya cykelledernas potential Dennis Bederoff Tillväxtverket Växjö 2014-08-14 1 Destinationer och teman Teman ex Golf Cykel Konferens Fiske Skidor Vandring Shopping Platser, områden, städer, regioner

Läs mer

Skyltprogram för kommunala skyltar

Skyltprogram för kommunala skyltar Skyltprogram för kommunala skyltar 2013 02 21 Projektgrupp: Uppdragsledare: Eva-Marie Samuelson, planarkitekt Conny Svensson, informationschef Sivan Tegnhammar, informatör Magnus Sundén, näringslivschef

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12

Kommunens kontaktperson: Sofia Thuresson Rudenschöld, sofia.rudenschold@nacka.se, tel. 08-718 80 12 22222 2013-03-06 www.nacka.se/nackastrand SAMMANSTÄLLNING - ENKÄT NACKA STRAND Syfte Syftet med enkäten var att samla in kunskap om hur boende, verksamma och besökande upplever Nacka Strand, vad det tycker

Läs mer

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år

OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år OP 2010 Röster från kvinnor 50-59 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Enkla handikappanpassningar tillsammans med handikapporganisationer. Mer trivsamt centrum

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum 2012-10-16 genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Trollhättas centrum den 29 februari samma år. Bakgrund: 29 februari genomfördes

Läs mer

Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen

Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen 1 (5) Infrasupport Elin Elebring Utvecklingssekreterare 0302-52 11 02 0767-80 53 48 elin.elebring@lerum.se Ungdomsdialog om Aspedalen-Aspevallen Den 2 september träffade några av kommunens politiker ett

Läs mer

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg.

Enkätundersökning nov - dec 2007. Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Enkätundersökning nov - dec 7 Grundläggande enkätundersökning hos medlemmarna för att kunna förbättra och utveckla Innerstaden Göteborg. Bakgrund Under November månad år 7 genomfördes denna enkätundersökning

Läs mer

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen.

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. Skidor och fjällstugor 215 En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. SKIDOR OCH FJÄLLSTUGOR 215 1 SBAB ANALYS 17 FEBRUARI 215 Minst 2 miljoner personer åker till svenska

Läs mer

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM Ydre kommun Ydre är en av Sveriges minsta kommuner med en befolkning på ca 4000 personer, vilket samtidigt kanske är den

Läs mer

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet

Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet UTVECKLINGSENHETEN FÖR BARNS HÄLSA OCH RÄTTIGHETER www.vgregion.se/barnhalsaratt 16 maj 2014 Sammanställning av anteckningar från referensgrupper gällande det nya trafikförsörjningsprogrammet Referensgrupper

Läs mer