Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober Eslövs kommun. Granskning av överförmyndarnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2012. Eslövs kommun. Granskning av överförmyndarnämnden"

Transkript

1 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2012 Eslövs kommun Granskning av överförmyndarnämnden

2 Innehåll 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och avgränsning Revisionsfrågor Metod Revisionskriterier Överförmyndarnämndens verksamhet i Eslövs kommun Måluppfyllelse Organisation Verksamhetens omfattning Samverkan med andra förvaltningar och nämnder Länsstyrelsens tillsyn Vår bedömning Handläggning och rutiner Registrering av handlingar och förvaring av akter Årlig redovisning Granskning av års- och sluträkningar Vår bedömning Är alla goda män goda? Tillgänglighet och information Rekrytering Uppföljning Vår bedömning Sammanfattande bedömning Identifierade förbättringsområden/rekommendationer...14 Bilagor: Bilaga 1 Källförteckning 1

3 1. Sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Eslövs kommun granskat överförmyndarnämndens styrning och uppföljning av verksamheten. Antalet ärenden har under perioden ökat med 15 %. Dessutom innehåller ökningen en omfördelning från relativt enkla ärenden med mindre kostnader för arvoden till mer betungande ärenden både avseende arbetsbelastningen vid överförmyndarexpeditionen och kostnaden för arvoden. Granskningen visar att nämnden vidtagit åtgärder i form av inrättandet av administratörstjänsten på 75 %. Vi bedömer att förstärkningen har minskat verksamhetens sårbarhet och förbättrat handläggarens förutsättningar att utöva tillsyn över ställföreträdarna. Utifrån 2011 års bristande måluppfyllelse bedömer vi att styrningen och uppföljningen av verksamheten behöver skärpas. Vidare bör nämnden säkerställa att de har den utbildning och insikt som erfordras för att ta ansvar för överförmyndarverksamheten samt att det finns en formaliserad samverkan med förvaltningarna barn och familj samt vård och omsorg. Det är av yttersta vikt att det finns fungerande rutiner som säkerställer att huvudmännens ekonomi hanteras korrekt och säkert och det är positivt att nämnden antagit dokumenterade rutiner för granskning av års- och sluträkningar. Nämnden måste dock beakta förmyndarskapsförordnings krav på att samtliga förvaltarskap årligen ska omprövas. Vår bedömning är att yttersta noggrannhet måste finnas vid rekrytering och uppföljning av ställföreträdare samt att nuvarande hantering av frågan inte är tillräcklig. Våra identifierade förbättringsområden/rekommendationer är enligt följande: Likt de dokumenterade rutinerna för granskning av års och sluträkningar bör nämnden anta uttalade riktlinjer/direktiv för vilka krav nämnden ställer på ställföreträdarna samt vilka kontroller som ska göras för att säkerställa att dessa krav uppfylls. I utformningen bör nämnden se till SKL:s rekommendationer. Utifrån ett kvalitetsperspektiv bör nämnden även överväga att kontrollera ställföreträdarens eventuella uppdrag i kringliggande kommuner. Vi anser också att samma kontroller kan och bör göras löpande. Nämnden bör fastställa hur många ärenden en ställföreträdare får ha samt tillse att detta kontrolleras. Nämnden måste omgående säkerställa att en formell omprövning av förvaltarskap genomförs årligen samt att särskilda riktlinjer för hur omprövningen ska gå till upprättas. Nämndens internkontrollplan bör på ett tydligt sätt kopplas till väl utvecklade och dokumenterade risk- och väsentlighetsbedömningar. Dessa risk- och väsentlighetsbedömningar bör även ligga till grund för hur de mer djupgående granskningarna av års- och sluträkningarna väljs ut. Dokumenterade riskanalyser som även inkluderar en bruttorisklista systematiserar riskhanteringen och kan därmed bidra till högre kvalitet i nämndens beslutsunderlag. För att främja ett strukturerat internkontrollarbete samt för att möjliggöra en kontinuerlig kontroll är det också viktigt att nämnden antar en intern kontrollplan tidigare under året. Vidare bör urvalet för djupare granskning av årsräkningar ta sin utgångspunkt i en sådan och inte som idag där stickproven är slumpmässigt utvalda. 2

4 2. Inledning 2.1. Bakgrund Överförmyndaren har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. En förmyndare, förvaltare eller god man är en ställföreträdare för någon som inte själv kan sköta sina angelägenheter (huvudman). I Eslövs kommun är verksamheten organiserad i en överförmyndarnämnd med tre ordinarie ledamöter. Nämndens administration sköts av överförmyndarexpeditionen som är en del av den juridiska avdelningen på kommunledningskontoret. Verksamheten är ekonomiskt sett relativt liten men har inte blivit föremål för djupgranskning under de senaste åren. Massmedia har redovisat svagheter i andra kommuners överförmyndarverksamhet, bland annat oegentlighet. Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsbedömning kommit fram till att överförmyndarverksamheten är ett angeläget granskningsområde. Revisorerna vill förvissa sig om att verksamheten styrs och följs upp samt att det finns egenkontroller Syfte och avgränsning Det övergripande syftet med granskningen är att bedöma överförmyndarnämndens styrning och uppföljning av verksamheten. Revisionsfrågorna är ställda utifrån områdena ärenden, ekonomi, tillsyn, rekrytering och resurser. Granskningen är avgränsad till överförmyndarnämnden och omfattar inte några bedömningar av enskilda ärenden Revisionsfrågor Det övergripande syftet med granskningen besvaras utifrån 12 revisionsfrågor som organiseras under följande fem områden. 1. Ärenden Hur många ärenden finns? Hur sker registreringen av handlingar? Hur säkerställs att alla redovisningar lämnas in? Hur säkerställs att alla som har behov får god man? (t ex omyndiga barn, hemtjänsten) 2. Ekonomi Vilken ersättning utgår till nämndens ledamöter? Vilken uppföljning av den ekonomiska redovisningen avseende huvudmännen görs? 3. Tillsyn Vilket resultat har tillsyn från Länsstyrelsen gett? Finns anmälningar till Länsstyrelsen? 4. Rekrytering Görs utredning av godemäns och förvaltares ekonomiska förhållanden? Görs bedömning av risker i samband med rekrytering och vid uppföljning av godemäns insatser? 3

5 5. Resurser Hur ser sårbarhet och stöd av andra förvaltningar ut? Hur ser tillgängliga resurser ut? 2.4. Metod Till grund för rapporten ligger granskning av styr- och policydokument, skriftliga rutiner samt övrigt relevant material. Intervjuer har genomförts med ordförande i överförmyndarnämnden, vikarierande överförmyndarhandläggare, vikarierande kommunjurist samt överförmyndarexpeditionens administratör. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska rapporten Revisionskriterier Överförmyndarfunktionen är framförallt reglerad i föräldrabalken (1949:381), förkortad FB samt i förmynderskapsförordningen (1995:379). Utöver dessa utgörs revisionskriterierna i denna granskning av offentlighets och sekretesslagen, förvaltningslagen samt kommunala mål och interna riktlinjer för överförmyndarverksamheten. Nedan följer en övergripande redogörelse för de aktuella revisionskriterierna Föräldrabalken Enligt 19 kap. 1-2, FB (1949:381), är överförmyndarverksamhet obligatorisk i kommunerna. I varje kommun skall det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd med uppgift att utöva tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Överförmyndare/överförmyndarnämnd utses av kommunfullmäktige och står under tillsyn av Länsstyrelsen. Sedan 2006 är det också möjligt att två eller fler kommuner har en gemensam överförmyndarnämnd. Gemensamt för en god man och en förvaltare är att ställföreträdaren som utses ska vara en rättrådig, erfaren samt lämplig man eller kvinna Förmyndarskapsförordningen Om överförmyndaren får reda på att godmanskap eller förvaltarskap antingen behövs eller inte längre behövs, skall överförmyndaren enligt förmyndarskapsförordningen 5 ansöka hos rätten om anordnande eller upphörande av ställföreträdarskapet. Vidare skall överförmyndaren årligen särskilt granska samtliga förvaltarskap för att pröva om det finns skäl att ansöka om upphörande av förvaltarskapet. Beträffande handlingar fastslår 17 i förmyndarskapsförordningen att samtliga handlingar som inkommit till överförmyndaren och som avser ett visst förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap skall bevaras och sammanföras till en akt. Detta gäller t.ex. förteckningar över egendom, års- och sluträkningar, redogörelser, uppgifter och ansökningar. Till akten skall dessutom fogas kopior av skrivelser i ärendet samt anteckningar om sådana beslut och åtgärder av överförmyndarnämnden som inte framgår av någon annan handling eller av registret. Enligt 19 i förmyndarskapsförordningen skall akterna tillhörande upphörda förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap förvaras särskilt. 4

6 Offentlighets - och sekretesslagen När någon begär ut en personuppgift från en myndighet ska det alltid göras en menprövning. 1 Enligt 32 kap 4 gäller sekretess hos överförmyndare eller överförmyndarnämnd i ärende enligt föräldrabalken för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. För överförmyndarnämnden gäller omvänt skaderekvisit. Detta innebär att uppgiften ska hållas hemlig om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan skada eller men för den uppgiften rör Förvaltningslagen Myndigheters serviceskyldigheter regleras i förvaltningslagen. Dessutom ska en myndighet enligt 7 handlägga varje ärende så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer för verksamheten Överförmyndarnämndens uppdrag Enligt reglementet för överförmyndarnämnden, antaget av kommunfullmäktige ansvarar överförmyndarnämnden för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs i enlighet med reglerna i FB samt andra författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarverksamheten. Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden som faller inom nämndens förvaltningsområde och får från kommunens övriga nämnder begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att nämnden skall kunna fullgöra sina uppgifter. Vidare fastslås att nämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. I budget 2012 fastslog fullmäktige att överförmyndarnämnden ska svara för tillsyn i enlighet med FB (1949:381), förmynderskapsförordningen (1995:379) och lagen om god man för ensamkommande barn (2005:429). Syftet med tillsynen är att förhindra rättsförluster för de personer som inte själv kan tillvarata sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Nämnden ska också svara för rekrytering samt utbildning av ställföreträdare Nämndsspecifika mål Utifrån de kommunövergripande målen har nämnden antagit 13 nämndsspecifika budgetmål för Målen handlar i stora drag om att få en så snabb och smidig handläggning som möjligt, kompetensutveckling, mångfald i rekryteringsprocessen och huvudmännens upplevda trygghet. Vidare finns målet att utveckla dialogen med huvudmän, ställföreträdare och andra berörda, medborgare, anhöriga och boenden etc. För samtliga mål finns det angivet på vilken grund måluppfyllelsen ska bedömas. Vidare ska återrapportering av måluppfyllelsen ske 31/12. 1 Menprövning är en prövning av om röjande av personuppgifter kan vara till men för brukaren eller dennes närstående. 5

7 3. Överförmyndarnämndens verksamhet i Eslövs kommun 3.1. Måluppfyllelse I årsredovisningen 2011 bedömdes åtta av 12 nämndsmål som delvis uppfyllda och resterande fyra mål som inte uppfyllda. I årsredovisningen finns även en motivering till bedömningen av måluppfyllelse. En av de övergripande slutsatserna var att det fanns ett mycket stort behov av att utveckla rutiner, arbetssätt och material. Vidare konstaterades behovet av att utveckla arbetet med att öka rättssäkerheten. De nämndsspecifika budgetmålen 2012 är i stor utsträckning samma mål som antogs för Organisation Överförmyndarverksamheten rör människor som annars har svårt att hävda sina intressen och dessutom kan ha betydande tillgångar att förvalta. Mot bakgrund av de lagkrav som finns är det därför viktigt att kommunen har en väl fungerande organisation av överförmyndarverksamheten. År 2011 skedde en organisatorisk förändring genom att överförmyndarverksamheten övergick från att tillhöra vård- och omsorgsförvaltningen till att bli en del av den juridiska avdelningen vid kommunledningskontoret. Överförmyndarnämnden består av tre ledmöter och under 2011 betalades kr ut i arvoden till ledamöterna i nämnden. Vid överförmyndarnämndens expedition finns en heltidsanställd handläggare samt en nyligen tillträdd administratör (75 %). Enligt uppgift ska 75 % av handläggartjänsten ägnas åt överförmyndarverksamheten och resterande 25 % till att stödja kommunjuristen. Administratören ska ansvara för administrativa moment såsom registrering av handlingar och årsräkningsgranskning. Nuvarande handläggare har ett vikariat för perioden maj 2011 till januari Anledningen är att ordinarie handläggare tillträtt vikariatet som kommunjurist för samma period. Vikarierande handläggare och vikarierande kommunjurist framför i intervjuerna att den nya administratörstjänsten stärkt en tidigare sårbar organisation. Den möjliggör även en mer tydlig uppdelning mellan den som rekryterar och håller kontakten med ställföreträdarna och handläggaren som utövar tillsyn över ställföreträdarna Verksamhetens omfattning Överförmyndarverksamheten har de två senaste åren uppvisat ett underskott på -0,3 mkr 2010 samt -0,4 mkr år 2011 och prognosen för 2012 är ett underskott på 0,1 mkr. Av granskningen framgår att det framförallt är de ökade personalkostnaderna som genererat underskotten. Enligt kommunens årsredovisning 2011 bör antalet ärenden stå i korrelation till befolkningens storlek samt andel äldre. Eslövs kommun avviker dock och har ett större antal ärenden än vad som är normalt för en kommun i samma storlek. I tabell 1 nedan illustreras hur antalet ärenden ökat med ca 15 % mellan 2009 och Dessutom visar statistiken på en tendens att antalet övriga ärenden, förmynderskapsärenden och tillfälliga godmanskap minskar medan antalet vanliga godmanskap ökar i en allt högre takt. Tabell 1 Typ av ärenden Bokslut 2009 Bokslut 2010 Budget 2011 Bokslut 2011 Budget 2012 Godmanskap Ensamkommande barn Förvaltarskap Övriga Totalt

8 Detta innebär att utöver ökningen i antal ärenden totalt så sker det även en viss omfördelning från relativt enkla ärenden, med mindre kostnader för arvoden, till ärenden som är mer betungande. De är betungade både vad avser arbetsbelastningen för överförmyndarexpeditionen och kostnaden för arvoden. Tendensen noteras i årsredovisningen I budget 2012 poängteras hur antalet ärenden förväntas öka även under 2012 och i dagsläget finns inga indikationer på att ökningen kommer plana ut. Vid granskningen uppges att antalet ärenden 2012 förväntas uppgå till 520 stycken Samverkan med andra förvaltningar och nämnder Av intervjuerna framgår att behovet av ställföreträdare i de flesta fall uppmärksammas av anhöriga eller av personal inom äldreomsorgen, LSS och förvaltningen för barn och familj. Någon uppsökande verksamhet bedrivs idag inte i Eslövs kommun. Vid granskningstillfället finns det enligt uppgift inte någon formaliserad rutin för informationsbesök inom andra förvaltningars verksamheter. Det uppges dock finnas en väl fungerande kommunikation mellan förvaltningarna barn och familj samt vård och omsorg och de intervjuade uppfattar inte att det råder brist på kunskap om överförmyndarverksamheten inom dessa två förvaltningar. Beträffande ärenden som rör ensamkommande flyktingbarn så initierade förgående handläggare möten med berörda tjänstemän inom barn och familj. Samarbetet är inte formaliserat men vikarierande handläggare framför att vederbörande kommer arbeta vidare med detta initiativ under hösten Ledamöterna i överförmyndarnämnden finns även representerade som ledamöter eller som ersättare i vård- och omsorgsnämnden, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden, kommunstyrelsen och utskottet för arbete och försörjning. Vid intervjuerna framförs att detta skapar en naturlig dialog mellan nämnderna Länsstyrelsens tillsyn Länsstyrelsen gjorde en tillsyn Då protokollet från denna tillsyn inte finns tillgängligt vid granskningstillfället kommenteras istället de påpekanden som Länsstyrelsen gjorde vid sin tillsyn Av Länsstyrelsens protokoll framgår att överförmyndarnämndens ärenden handläggs i enlighet med reglerna i föräldrabalken, förmyndarskapsförordningen samt även i övrigt på ett rättssäkert och lämpligt sätt. Länsstyrelsen påpekade dock 2010 att överförmyndarnämnden omgående bör se till att de krav som ställs på registrering av allmänna handlingar uppfylls. Vid inspektionen 2010 noterades även att det inte klarlagts hur mycket arbetstid handläggarna lägger på verksamheten och Länsstyrelsen påpekade vikten av att göra en noggrann uppföljning av om de resurser som avsätts till verksamheten är tillräckliga. Vidare påpekades behovet av utbildning för både ledamöter och handläggare samt vikten av att kommunledningen inkluderar överförmyndarnämnden i diskussionerna inför beslut som rör nämndens verksamhet. I överförmyndarnämndens svar till Länsstyrelsen, daterat , framfördes att arbetet med att stärka organisationen för att minska sårbarheten vid ordinarie handläggares frånvaro pågick parallellt med organisationsförändringen på kommunledningskontoret. 7

9 I intervjuerna framförs att vikarierande kommunjurist genomförde en utbildning om överförmyndarverksamheten, dess lagar och förordningar för nämndens ledamöter i början av mandatperioden. Ledamöterna har därefter inte deltagit vid någon extern utbildning eller erfarenhetsdag. Sedan Länsstyrelsens tillsyn 2010 har det inkommit två anmälningar till Länsstyrelsen avseende överförmyndarnämnden i Eslövs kommun. Det första ärendet anmäldes till Länsstyrelsen och rörde en underårig för vilken Tingsrätten i augusti 2006 förordnat särskilt förordnad vårdnadshavare. Kritik riktades emot kommunen pga. av att förteckning ifrån den underåriges särskilt förordnade vårdnadshavare ej begärts in. På grund av att ärendet inte finns kvar hos kommunen har inga åtgärder vidtagits i det specifika ärendet. Det andra ärendet anmäldes till Länsstyrelsen Det avsåg ett ärende där fadern till en huvudman riktat klagomål mot förvaltaren med anledning av att denna, i samråd med huvudmannen, tömt ett förråd och kastat det mesta av innehållet på grund av att huvudmannen inte hade råd att ha det kvar och inte önskade behålla sakerna. Länsstyrelsen fann att överförmyndarnämndens handläggning uppfyllde de krav som föreskrivs i de för verksamheten tillämpliga författningarna. Överförmyndarnämnden har därför inte vidtagit några ytterligare åtgärder Vår bedömning Genom att inrätta en administratörstjänst på 75 % bedömer vi att nämnden vidtagit åtgärder för att dels säkerställa att kraven som ställs på registrering av allmänna handlingar i offentlighets och sekretesslagen uppfylls även under ordinarie handläggares bortavaro, dels för att hantera den förväntade ökningen av ärenden. Den nya tjänsten innebär att handläggarens förutsättningar för att utöva tillsyn över ställföreträdarna har förbättrats. Det motverkar också den inbyggda konflikt som kan infinna sig då samma person som utövar tillsyn även tillhandahåller information och på ett övergripande plan har en rådgivande roll Det är angeläget att överförmyndarnämnden mera kraftfullt styr och följer upp verksamheten. Det kan konstateras att inget av budgetmålen för 2011 uppfylldes helt samtidigt som Länsstyrelsen riktade en del kritik mot verksamheten. Att samtliga ledamöter utbildats i överförmyndarverksamheten av dåvarande handläggare är positivt. Utifrån Länsstyrelsens påpekanden om behovet av utbildning för ledamöter och handläggare samt vad som framkommit vid intervjuerna bedömer vi dock att det finns utrymme för utveckling. Nämnden bör säkerställa att de har den utbildning och insikt som erfordras för att ta ansvar för överförmyndarverksamheten. För att säkerställa att alla som har behov får en god man är samverkan med andra förvaltningar ett viktigt område. Nämnden bör därför säkerställa att personalen inom aktuella verksamheter hålls uppdaterade på att överförmyndarverksamheten finns, vad den har att erbjuda samt vart de ska vända sig eller vart de ska hänvisa anhöriga. 4. Handläggning och rutiner 4.1. Registrering av handlingar och förvaring av akter Vid överförmyndarexpeditionen används ett datastöd som är speciellt utvecklat för överförmyndarverksamhet och ger möjlighet att följa inkomna handlingar i ärendet, lägga in bedömningar samt följa upp enskilda ärenden eller verksamheten i stort. Administratören ska enligt uppgift ansvara för postöppning och registrering av inkomna handlingar. 8

10 För varje huvudman upprättas en akt där samtliga dokument som rör huvudmannen förvaras. Dokumenten i akterna ligger i kronologisk ordning med det senaste dokumentet överst. En förteckning över vilka dokument som förvaras i akten finns alltid. Akterna förvaras i hängmappar som är sorterade i fyra olika brandsäkra skåp under kategorierna ensamkommande, underåriga, avlidna och övriga. Enligt uppgift registreras inkomna årsräkningar direkt vid ankomst men sorteras in i respektive akt först i samband med granskningen. Dessförinnan förvaras årsräkningarna i ett närarkiv. Överförmyndarnämnden antog en dokumenthanteringsplan och under hösten ska ett gallringsarbete påbörjas Årlig redovisning Ställföreträdarna redovisar de insatser som skett avseende huvudmannen en gång om året. Vid detta tillfälle lämnas också en ekonomisk redovisning. Den ekonomiska redovisningen omfattar tillgångar i form av bankkonton/kontanter, fastigheter, värdepapper, inkomster under den senaste ettårsperioden, utgifter under perioden och ev. tillgångar som upphört sedan föregående redovisning och slutligen skulder som den enskilda har. Ställföreträdaren ska även fylla i en redogörelse för uppdraget som bifogas till års- eller sluträkningen. I redogörelsen ska ställföreträdaren ange hur ofta och på vilka sätt denne haft kontakt med huvudmannen, anhöriga och vårdinstitutioner samt vilka övriga åtgärder som vidtagits för huvudmannens personliga omvårdnad. Ställföreträdaren intygar på heder och samvete att lämnade uppgifter är korrekta. Redovisningen skall enligt lag lämnas in till överförmyndarnämnden före den första mars året efter redovisningsåret. Överförmyndarnämnden kräver att den lämnade redovisningen kan styrkas med verifikat och utdrag från bankkonton etc. Till stöd för ställföreträdarna har överförmyndarexpeditionen tagit fram informationsmaterial för hur redovisningen skall göras, vad den skall omfatta, vilka blanketter som skall användas och till vad etc Granskning av års- och sluträkningar En viktig del i överförmyndarnämndens tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning är granskningen av års och sluträkningar. Dokumenterade rutiner för granskning av års- och sluträkningar antogs av nämnden och är gällande från och med granskningen av 2011 års årsräkningar som inleds i februari I rutinerna finns det angivet vad syftet med granskningen är, inom vilken period granskningen ska genomföras, vilka handlingar som ska begäras in, tillvägagångssätt vid kompletteringar av handlingar samt inregistrering och hantering av mottagna handlingar. Rutinen innefattar en tydlig checklista för vad som ska granskas och det fastställs även hur granskaren ska hantera en eventuell anmärkning samt vilket efterarbete som utföras. Granskningen utförs av överförmyndarhandläggaren. Vid granskningen av 2010 års årsräkningar krävdes ytterligare resurser och i årsredovisningen 2010 framgår att granskning av årsräkningar köptes in från förvaltningen service och teknik för kr. Enligt uppgift kommer extra resurser även att behövas vid granskningen av 2011 års årsräkningar. Granskningen sker genom att de inlämnade uppgifterna först stäms av mot föregående års redovisning. Därefter prickas de upptagna posterna för att säkerställa att de redovisade uppgifterna stämmer. För nya ställföreträdare genomförs en djupgranskning där samtliga verifikat granskas. Verifikaten summeras och stäms av mot de redovisade uppgifterna. Om handlingarna inte är kompletta eller felaktiga begärs kompletteringar av den gode mannen 9

11 innan redovisningen godkänns. Utöver detta genomförs varje år en djupgranskning av ett antal slumpmässigt utvalda ärenden. Utöver den ekonomiska granskningen av inkomster, utgifter, tillgångar och skulder görs även en rimlighetsbedömning för att granska om tillgångarna har minskat eller ökat och om utgifterna är anpassade till huvudmannens omständigheter och behov. Det genomförs även en laglighetsgranskning för att säkerställa att det inte har skett några ekonomiska handhavanden som krävt samtycke från överförmyndarnämnden. Efter granskning betalas årsarvodet ut till ställföreträdarna enligt SKL:s rekommendationer. 2 Expeditionens datastöd tillhandahåller förutsättningar för handläggare och administratör att på ett enkelt sätt följa upp vilka års- och sluträkningar som inte inkommit. Vid intervjuerna framförs att det sällan är några problem med att få in samtliga års- och sluträkningar i tid. Detta uttalande styrks i Länsstyrelsens tillsyn 2010 där det konstaterades att 95 % av års och sluträkningarna inkommer i tid Vår bedömning Genom att nämnden antagit en ny dokumenthanteringsplan samt inrättat en administratörstjänst på 75 % bedömer vi att nämnden förbättrat sina förutsättningar att leva upp till krav som ställs i förvaltningslagen och i offentlighets- och sekretesslagen. Vår bedömning är att nämnden måste följa upp att kraven på registreringen av handlingar uppfylls. Vidare bör nämnden kontinuerligt arbeta med att säkerställa en effektiv och rättssäker handläggning. Att kontinuerligt följa upp ärendebalansen samt skapa rutiner för att följa upp handläggningstiden vid ett förordnande av ställföreträdarskap skulle kunna vara ett sätt för nämnden att säkerställa lagkrav och måluppfyllelse. I Länsstyrelsens tillsyn 2010 lämnades inga påpekanden angående granskning av års- och sluträkningar. Det är av yttersta vikt att det finns fungerande rutiner som säkerställer att huvudmännens ekonomi hanteras korrekt och säkert och det är därför positivt att nämnden antagit dokumenterade rutiner för granskning av års- och sluträkningar. Enligt förmyndarskapsförordningen ska överförmyndarnämnden årligen särskilt granska samtliga förvaltarskap för att pröva om det finns skäl att ansöka om upphörande av förvaltarskapet. I granskningen framkommer att det saknas särskilda riktlinjer för hur förvaltarskap ska granskas. Det sker inte heller någon formell årlig omprövning av förvaltarskap. Detta är en allvarlig brist och nämnden måste omgående säkerställa att en formell omprövning av förvaltarskap genomförs årligen samt att särskilda riktlinjer för hur omprövningen ska gå till upprättas. 5. Är alla goda män goda? En god man eller förvaltare har stora befogenheter när det gäller beslut om den enskildes tillgångar. Att säkerställa att samtliga ställföreträdare är lämpliga för sitt uppdrag är därför en mycket viktig uppgift och ansvaret ställer krav på ett väl utvecklat säkerhets och kontrollsystem. I kapitlet nedan följer en redogörelse för verksamhetens tillgänglighet samt hur nämnden styr och följer upp rekryteringen och kontrollerna av ställföreträdarna. 2 Sedan lång tid tillbaka finns en praxis hos överförmyndarnämnder att ställföreträdarna får ersättning för utgifter med två procent av prisbasbeloppet utan uppvisande av kvitton. SKL rekommenderar i det senaste cirkuläret från december 2007 att den generella kostnadsersättningen om två procent av prisbasbeloppet ska frångås. Ställföreträdarna bör i stället ersättas för de utgifter de faktiskt kan uppvisa underlag för. 10

12 5.1. Tillgänglighet och information En viktig del i att möjliggöra en väl fungerande rekrytering är att ha en kommunikation om verksamheten och innebörden av uppdraget som ställföreträdare. I intervjuerna framförs att det under 2011 och 2012 lagts ner tid på att förbättra överförmyndarnämndens externa kommunikation. Handläggaren uppger att arbete bedrivits beträffande tillgänglig information på hemsidan, där blanketter och informationsmaterial setts över och uppdaterats. Intresseanmälningar från potentiella ställföreträdare kan göras via hemsidan och överförmyndareexpeditionen har telefontid måndag till fredag mellan Vidare ska en ny informationsbroschyr arbetas fram Rekrytering I kommunen finns idag 217 ställföreträdare. Flertalet av dem har 1-2 ärenden men det finns ställföreträdare som har ca 5-7 ärenden. Undantaget är en ställföreträdare som vid granskningstillfället hade 13 stycken ärenden samt tre ställföreträdare med 11 stycken ärenden. Det saknas uttalade riktlinjer för hur många ärenden en ny ställföreträdare alternativt en mer erfaren ställföreträdare får ha. Dock uppges att praxis är att det ej ska överstiga 10 uppdrag. Rekrytering av ställföreträdare sker genom personkännedom och intresseanmälningar på eget initiativ. Vid Länsstyrelsens tillsyn 2010 framförde handläggaren att det är svårt att rekrytera ställföreträdare som kan/vill åta sig svårare uppdrag. Enligt intervjuerna är detta ett problem. Dock har en annonsering på kommunens hemsida nyligen genererat ca 40 nya intresseanmälningar Vilka kontroller genomförs vid rekrytering? Enligt föräldrabalken ska en god man vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna. När kontakt med en intressent har upprättats görs kontroller mot polisens belastningsregister och Kronofogdens register. Intressenten får även skicka in ett CV och ett personligt brev som handläggaren använder för att bedöma lämpligheten. Kontroll av ställföreträdarens eventuella uppdrag i närliggande kommuner genomförs inte och enligt uppgift sker ingen intervju med intressenten. Enligt SKL:s rekommendationer 3 ska en person som åtar sig ett uppdrag som god man lämna intyg om sin lämplighet från två ojäviga personer i samband med undertecknandet av sitt åtagande. Vidare rekommenderar SKL att ställföreträdarens förekomst inom kommunens socialtjänst kontrolleras. Av granskningen framgår att dessa kontroller inte genomförs i Eslövs kommun Uppföljning Enligt den dokumenterade rutinen för granskning av års- och sluträkningar genomförs en djupgranskning av samtliga verifikat för de ställföreträdare som är nya. Därutöver sker en djupgranskning av ett antal slumpmässigt utvalda ärenden. De kontroller som genomförs då nya ställföreträdare tillförordnas sker endast då ställföreträdarna tillförordnas för första gången. Vikarierande kommunjurist initierade under sin tid som handläggare rutinen att aktualisera kontrollerna av ställföreträdarna i offentliga register då de tilldelas ett nytt ärende. Detta är en rutin som nuvarande handläggaren enligt 3 Cirkulär 11:35 Socialnämndens anmälningsskyldighet i frågor som rör god man, förvaltare samt vissa vårdnads- och förmynderskapsfrågor 11

13 uppgift kommer fortsätta att arbeta efter. Dock görs inga återkommande kontroller av ställföreträdarna så länge de inte åtar sig ett nytt uppdrag. Vikarierande handläggare framför att det med undantag för den årliga redovisningen saknas rutiner för hur dialogen/kontakten mellan överförmyndarexpeditionen och kommunens ställföreträdare ska se ut efter det att ställföreträdaren tillförordnats. Inkomna klagomål är en viktig kanal för nämndens insyn i ställföreträdarnas arbete. Vid intervjuerna framgår att de klagomål som inkommer diarieförs precis som alla andra handlingar. Därefter gör handläggaren vid överförmyndarexpeditionen en bedömning av vilka klagomål som är så pass allvarliga att de ska hanteras av nämnden. Det finns inget formellt beslut kring vilka klagomål som ska hanteras av nämnden. Ordförande uppger dock att nämnden kontinuerligt förhör sig om vilka klagomål som inkommer. Detta påstående styrks i de protokoll som granskats inom ramarna för denna granskning Intern kontroll Överförmyndarnämnden antog en intern kontrollplan för 2011 och 2012 innehållande fyra kontrollmoment. Enligt planen ska två av dessa moment kontrolleras och medan resterande två moment endast kontrolleras Någon dokumenterad riskbedömning upprättas inte. Den risk som är kopplad till samtliga kontrollmoment i den interna kontrollplanen bedöms dock som hög. Av rapporten avseende intern kontroll 2011 framgår att arbetet med att implementera rutinen för att anmälan till Barnoch familjenämnden ska ske så snart ett barn fått permanent uppehållstillstånd fortsätter under Dessutom uppgavs att nuvarande rutiner ej är tillräckliga för att säkerställa att en tillfredsställande kontroll görs i alla ärenden samt att bristerna som observerats kan härledas till tidsbrist Vår bedömning Granskningen visar att åtgärder vidtagits för att öka intresset för att åta sig ett uppdrag som ställföreträdare. Med fler intressenter ökar möjligheterna att utifrån huvudmannens unika behov hitta en lämplig ställföreträdare. Nämnden måste dock utveckla den kontinuerliga dialogen/kontakten med ställföreträdare och huvudmän. Enligt den dokumenterade rutinen för granskning av års- och sluträkningar ska nya ställföreträdare granskas mer ingående. Därutöver sker årligen ett antal slumpmässiga djupgranskningar. När det gäller de kvalitativa aspekterna så visar granskningen att nämnden litar på att det sköts på ett bra sätt om inget annat framkommer. Informationen om hur ställföreträdarna fullgör sina uppdrag erhålls i första hand genom den redogörelseblankett som ställföreträdarna ska skicka in samtidigt som årsräkningen. En viktig uppgift för överförmyndarnämnden är att följa upp hur ställföreträdarna kvalitativt fullgör sina uppdrag. Vår bedömning är att yttersta noggrannhet måste finnas vid rekrytering av ställföreträdare samt att nuvarande hantering av frågan inte är tillräcklig. Granskningen visar att det i praktiken finns rutiner för att vid rekryteringen kontrollera ställföreträdare i offentliga register. Dessa rutiner finns dock inte dokumenterade. Dessutom har nämnden inte uttalat någon gräns för hur många ärenden en ställföreträdare får ta på sig och det görs inte heller några kontroller av huruvida ställföreträdarna har uppdrag i kringliggande kommuner. Likt de dokumenterade rutinerna för granskning av års och sluträkningar bör nämnden anta uttalade riktlinjer/direktiv för vilka krav nämnden ställer på ställföreträdarna samt vilka kontroller som ska göras för att säkerställa att dessa krav uppfylls. I utformningen bör 12

14 nämnden se till SKL:s rekommendationer. Utifrån ett kvalitetsperspektiv bör nämnden även överväga att kontrollera ställföreträdarens eventuella uppdrag i kringliggande kommuner. Vi anser också att samma kontroller kan och bör göras löpande. En ställföreträdare kan vara verksam en lång tid efter det att kontrollerna är genomförda och händelser kan inträffa vilket skulle kunna omvärdera dennes lämplighet för uppdraget Nämndens internkontrollplan bör på ett tydligt sätt kopplas till väl utvecklade och dokumenterade risk- och väsentlighetsbedömningar. Dessa risk- och väsentlighetsbedömningar bör även ligga till grund för hur de mer djupgående granskningarna av års- och sluträkningarna väljs ut. Dokumenterade riskanalyser som även inkluderar en bruttorisklista systematiserar riskhanteringen och kan därmed bidra till högre kvalitet i nämndens beslutsunderlag. För att främja ett strukturerat internkontrollarbete samt för att möjliggöra en kontinuerlig kontroll är det också viktigt att nämnden antar en intern kontrollplan tidigare under året. 6. Sammanfattande bedömning Granskningen visar att antalet ärenden under perioden ökat med 15 %. Dessutom innehåller ökningen en omfördelning från relativt enkla ärenden med mindre kostnader för arvoden till mer betungande ärenden både avseende arbetsbelastningen vid överförmyndarexpeditionen och kostnaden för arvoden. Det är därför positivt att nämnden vidtagit åtgärder i form av inrättandet av en administratörstjänst på 75 %. Vi bedömer att förstärkningen har minskat verksamhetens sårbarhet och förbättrat handläggarens förutsättningar att utöva tillsyn över ställföreträdarna. Dessutom motverkas den inbyggda konflikt som kan infinna sig då samma person som utövar tillsyn även är den som tillhandahåller information och på ett övergripande plan har en rådgivande roll. Beträffande måluppfyllelse visar granskningen att inget av budgetmålen för 2011 uppfylldes. Utifrån detta är den sammanfattande bedömningen att styrningen och uppföljningen av verksamheten behöver skärpas. Det är särskilt viktigt eftersom det är en verksamhet som ska hjälpa människor som på olika sätt har svårigheter att föra sin egen talan. Ett sådant uppdrag ställer extra stora krav på nämndens förmåga att styra och kontrollera. Vidare bör nämnden säkerställa att de har den utbildning och insikt som erfordras för att ta ansvar för överförmyndarverksamheten samt att det finns en formaliserad samverkan med förvaltningarna barn och familj samt vård och omsorg. Det är av yttersta vikt att det finns fungerande rutiner som säkerställer att huvudmännens ekonomi hanteras korrekt och säkert och det är positivt att nämnden antagit dokumenterade rutiner för granskning av års- och sluträkningar. Nämnden måste dock beakta förmyndarskapsförordnings krav på att samtliga förvaltarskap årligen ska omprövas. En viktig uppgift för överförmyndarnämnden är att följa upp hur ställföreträdarna kvalitativt fullgör sina uppdrag. Vår bedömning är att yttersta noggrannhet måste finnas vid rekrytering och uppföljning av ställföreträdare samt att nuvarande hantering av frågan inte är tillräcklig. Granskningen visar att det i praktiken finns rutiner för att vid rekryteringen kontrollera ställföreträdare i offentliga register men att dessa rutiner inte dokumenterats. Av granskningen framgår dessutom att dessa rutiner inte är tillräckliga enligt SKL:s rekommendationer. Vidare har nämnden inte uttalat någon gräns för hur många ärenden en ställföreträdare får ta på sig, det genomförs inte några kontroller av huruvida ställföreträdarna har uppdrag i kringliggande kommuner och befintliga kontroller sker inte fortlöpande. En ställföreträdare kan vara verksam en lång tid efter det att kontrollerna är genomförda och händelser kan inträffa vilket skulle kunna omvärdera dennes lämplighet för uppdraget. 13

15 6.1. Identifierade förbättringsområden/rekommendationer Våra identifierade förbättringsområden/rekommendationer är enligt följande: Likt de dokumenterade rutinerna för granskning av års och sluträkningar bör nämnden anta uttalade riktlinjer/direktiv för vilka krav nämnden ställer på ställföreträdarna samt vilka kontroller som ska göras för att säkerställa att dessa krav uppfylls. I utformningen bör nämnden se till SKL:s rekommendationer. Utifrån ett kvalitetsperspektiv bör nämnden även överväga att kontrollera ställföreträdarens eventuella uppdrag i kringliggande kommuner. Vi anser också att samma kontroller kan och bör göras löpande. Nämnden bör fastställa hur många ärenden en ställföreträdare får ha samt tillse att detta kontrolleras. Nämnden måste omgående säkerställa att en formell omprövning av förvaltarskap genomförs årligen samt att särskilda riktlinjer för hur omprövningen ska gå till upprättas. Nämndens internkontrollplan bör på ett tydligt sätt kopplas till väl utvecklade och dokumenterade risk- och väsentlighetsbedömningar. Dessa risk- och väsentlighetsbedömningar bör även ligga till grund för hur de mer djupgående granskningarna av års- och sluträkningarna väljs ut. Dokumenterade riskanalyser som även inkluderar en bruttorisklista systematiserar riskhanteringen och kan därmed bidra till högre kvalitet i nämndens beslutsunderlag. För att främja ett strukturerat internkontrollarbete samt för att möjliggöra en kontinuerlig kontroll är det också viktigt att nämnden antar en intern kontrollplan tidigare under året. Vidare bör urvalet för djupare granskning av årsräkningar ta sin utgångspunkt i en sådan och inte som idag där stickproven är slumpmässigt utvalda. Eslövs kommun den 10 oktober 2012 Sofie Bredberg 14

16 Källförteckning Intervjuade Kerstin Ekoxe Ordförande i Överförmyndarnämnden Janette Borg Vikarierande överförmyndarhandläggare Josefine Isaksson - Vikarierande kommunjurist Gunilla Nihlén Administrativ assistent vid överförmyndarexpeditionen Dokument Överförmyndarnämndens reglemente, antaget av kommunfullmäktige Årsredovisning 2011 Budget för 2012 samt flerårsplan Protokoll fört vid Länsstyrelsens inspektion av Överförmyndarnämnden i Eslövs kommun den 5 oktober 2010 Rutiner för granskning av års- och sluträkningar Redogörelse - Bilaga till Års- eller Sluträkning Plan för intern kontroll 2010 Intern kontrollplan för 2011 och 2012 Rapport avseende intern kontroll 2011 Överförmyndarnämndens protokoll

Ändamålsenlighet avseende överförmyndaren

Ändamålsenlighet avseende överförmyndaren Revisionsrapport Ändamålsenlighet avseende överförmyndaren Trelleborgs kommun Alf Wahlgren, certifierad kommunal revisor Carl-Gustaf Folkeson, revisionskonsult 21 juni 2011 Innehållsförteckning 1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av överförmyndarna

Granskning av överförmyndarna Revisionsrapport Granskning av överförmyndarna Borgholms kommun Lisa Åberg Borgholms kommun Granskning av överförmyndarna Innehållsförteckning 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och kontrollmål...

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Åtagande av uppdrag som god man/förvaltare

Åtagande av uppdrag som god man/förvaltare Introduktion Överförmyndaren Varje kommun är ålagd att tillsätta en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Lidingö stad finns en överförmyndare vilken är vald av kommunfullmäktige. Med stöd av föräldrabalkens

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014

Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning Överförmyndarnämnd 2014 Nämndernas verksamhetsberättelse till Årsredovisning 2014 Överförmyndarnämnd 2014 Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Vision... 3 Kommunfullmäktiges mål... 3 All vård, skola och omsorg ska vara god

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Överförmyndare

Årsredovisning verksamheter 2013. Överförmyndare Årsredovisning verksamheter 2013 Överförmyndare Överförmyndare, Årsredovisning verksamheter 2013 2(8) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Verksamhetsområde Överförmyndare är för kommunen obligatorisk. Överförmyndaren

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2.

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (6) Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. Kommunfullmäktige har 2010-12-20, 184 fastställt reglemente för överförmyndarnämnden.

Läs mer

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun uppdrar åt angivna tjänstemän att fatta beslut i angivna ärenden som åvilar överförmyndaren

Läs mer

Överförmyndarnämndens delegeringsordning

Överförmyndarnämndens delegeringsordning Överförmyndarnämndens delegeringsordning Delegeringsordning Diarienummer: Dokumentansvarig: Beslutad av: Ersätter tidigare beslut: Datum för beslut: Giltighetstid: : ÖN2016/0098 Nämndsekreterare/Kommunkansliet

Läs mer

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarkansliet Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Särskilt förordnad vårdnadshavare och

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden Årsredovisning facknämnder 2012 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens egna mål... 4 3 Nämndens verksamhet 1... 5 3.1 Resultat... 5 3.2 Budgetavvikelse... 6 3.3 Verksamhetsanalys...

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 24 oktober 2016, 77 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Beslutanderätten delegeras inte i följande slag av ärenden (6 kap 34 kommunallagen, 19 kap 14 föräldrabalken) 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning,

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl 2 (6) Innehållsförteckning Allmänt... 2 Förordnande av god man.......2 Förordnande av förvaltare... 2 Anmälningsskyldighet...

Läs mer

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare

Riktlinjer för särskild förordnad vårdnadshavare Riktlinjer för särskild förordnad Avseende ensamkommande flyktingbarn 2015-04-01 lena.bergstrom@upplands-bro.se 0721-788 059 www.upplands-bro.se Innehåll 1... 3 1.1 Inledning...3 1.2 Återflyttning av vårdnaden

Läs mer

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente för god man/förvaltare

Ljungby kommuns. Arvodesreglemente för god man/förvaltare (2016) Ljungby kommuns Arvodesreglemente för god man/förvaltare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-04-25 76 1 Arvodesreglemente för god man/förvaltare inom överförmyndarverksamheten i Ljungby kommun

Läs mer

Att anmäla behov av god man eller förvaltare

Att anmäla behov av god man eller förvaltare Att anmäla behov av god man eller förvaltare När den egna förmågan inte räcker till IBLAND BEHÖVER MAN HJÄLP Du som jobbar i socialtjänsten eller sjukvården kommer ibland i kontakt med personer som inte

Läs mer

God man för ensamkommande och ensamma barn

God man för ensamkommande och ensamma barn MED RÄTT God man AT T HJÄLPA God man för ensamkommande och ensamma barn Överförmyndarnämnden Mitt NORDANSTIGS KOMMUN God man för ensamkommande och ensamma barn Ensamkommande barn Ett ensamkommande barn

Läs mer

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret GOD MAN/ FÖRVALTARE Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m Överförmyndarkontoret Innehållsförteckning Vem kan få god man?...3 God man för omyndiga (FB 11 kap 1 och 2 )...4 God man

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Anvisningar god man för ensamkommande barn 2014-12-11

Anvisningar god man för ensamkommande barn 2014-12-11 Anvisningar god man för ensamkommande barn 2014-12-11 Dnr 2/10 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden i Trollhättans Stad

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden i Trollhättans Stad Delegeringsordning överförmyndarnämnden antagen 20 april 2016, diarienummer ÖN 2016/akt 0/288 Anmälan av delegeringsbeslut: Samtliga beslut som fattas med stöd av delegeringsordningen ska för all lagstiftning

Läs mer

Protokoll. Överförmyndarnämnden

Protokoll. Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden 17-21 2 17 Frågor till nämnder inför årlig granskning 2016...4 18 Vitesföreläggande enligt 16:13 Föräldrabalken...7 19 Vitesföreläggande enligt 16:13 Föräldrabalken...8 20 Vitesföreläggande

Läs mer

Granskning av Överförmyndarverksamheten

Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisionsrapport Granskning av Överförmyndarverksamheten Katrineholms kommun Kerstin Svensson, Certifierad kommunal revisor Januari 2015 Överförmyndarverksamheten Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Förstudie av överförmyndarverksamheten

Förstudie av överförmyndarverksamheten Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2016 Dnr: Revisorerna10/2016 Förstudie av överförmyndarverksamheten Sundbybergs stad Intern kvalitetssäkring Johan P Innehåll 1 Inledning...

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden

DELEGATIONSORDNING. för överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING för Dokumentets syfte Delegationsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätten att besluta på delegation av nämnden i en viss fråga. Nämnd är beslutsfattare. Dokumentet

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1. Delegationsordning för Överförmyndaren

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1. Delegationsordning för Överförmyndaren Överförmyndaren FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR 160520 FLIK SID Öf 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Enligt 19 kap 14 Föräldrabalken får Överförmyndare uppdra åt en kommunal tjänsteman med

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND DELEGATIONSORDNING FÖR NYKÖPINGS- OXELÖSUNDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND Beslutad av Gäller från: Protokollsparagraf: Diarienummer: Nyköping- Oxelösunds överförmyndarnämnd: 2013-09-02 2013-10-01 60 NOÖN 13/17 2/10

Läs mer

Nyhetsbrev till överförmyndarna

Nyhetsbrev till överförmyndarna Nyhetsbrev till överförmyndarna Februari 2011 Länsstyrelsens tillsyn Under 2010 har Länsstyrelsens verksamhet organiserats om och bl.a. har det bildats en tillsynsenhet. Syftet med omorganisationen har

Läs mer

Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö. Antagen Ändrad

Södertörns ÖVERFÖRMYNDARNÄMND i kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn och Tyresö. Antagen Ändrad ÖVERFÖRMYNDRNÄMND Delegationsordning Bakgrund ntagen 2011-01-04 Ändrad 2011-12-14 Överförmyndaren får enligt 19 kap 14 FB uppdra åt en kommunal tjänsteman (gäller även tjänsteman i annan kommun) med den

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad ÖM 84/14 Dokumenthanteringsplan Kärnprocesser i Mölndals stad 10.1.1 Tillsyn över ställföreträdare Antagen av överförmyndarnämnden 2014-12-16 Gäller från och med 2015-01-01 3. Kärnprocesser Verksamhetsområde

Läs mer

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner

Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner 1 (8) Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan för Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner Antagen 2011-01-03, 4 ÖFN, reviderad 2013-12-10, 184 ÖFN Med stöd av föräldrabalken 19

Läs mer

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun

Delegationsordning. för överförmyndarnämnden Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden Kramfors kommun Område Styning och ledning Fastställd ÖFN 05-0- 4 Program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje Delegationsordning Reviderad/Uppdaterad

Läs mer

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN

INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN INFORMATION OM UPPDRAG SOM GOD MAN ENLIGT LAGEN OM ENSAMKOMMANDE BARN Varför god man? Ensamkommande barn saknar vid sin ankomst till Sverige föräldrar eller andra för dem kända vuxna företrädare som kan

Läs mer

Information om godmanskap och förvaltarskap. Kortfattad redogörelse

Information om godmanskap och förvaltarskap. Kortfattad redogörelse Information om godmanskap och förvaltarskap Kortfattad redogörelse 1 Godmanskap och förvaltarskap Här lämnas en kortfattad redogörelse om godmanskap och förvaltarskap. Du är alltid välkommen att kontakta

Läs mer

Överförmyndare: Verksamhetsplan 2015. Sidnr. Innehållsförteckning

Överförmyndare: Verksamhetsplan 2015. Sidnr. Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2015 Överförmyndare: Verksamhetschef: Innehållsförteckning Christer Fjordevik (KD) Anna Thorén Starby (Kommunjurist) Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer

Läs mer

Granskning av överförmyndarnämnden

Granskning av överförmyndarnämnden Revisionsrapport Granskning av överförmyndarnämnden Eskilstuna kommun Augusti 2006 Eva Gustafsson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Syfte...3 3 Metod...3 4 Kommunala mål och föräldrabalken...4

Läs mer

PM - Överförmyndarnämnden

PM - Överförmyndarnämnden PM - Överförmyndarnämnden Sandvikens kommun Hanna Franck Larsson PM - Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Metod och avgränsning... 2 2. Överförmyndarnämnden... 3 2.1. Granskningsresultat...

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset/Folkets Hus, Storfors. 17:00 Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Valsaren

Sammanträdesrum Valsaren, Kulturhuset/Folkets Hus, Storfors. 17:00 Gruppmöte Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Valsaren STORFORS KOMMUN Datum 2016-03-07 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunfullmäktige kallas till sammanträde. Tid: Onsdag den 16 mars 2016, kl. 18.00. Plats: Sammanträdesrum Valsaren,

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN ÖN-bilaga 8/2013 Ersätter KFS 2012:21 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:25 DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN ÄRENDETYP BESLUTANDE I ANGIVEN ORDNING Föräldrabalken 10 kap 14 Förslag

Läs mer

Överförmyndarverksamheten

Överförmyndarverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Överförmyndarverksamheten Pajala kommun December 2016 Överförmyndarverksamheten Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden

LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden Beslutad av överförmyndarnämnden den 4 september 2000, 16. Att besluta på överförmyndarnämndens vägnar i följande ärenden eller grupper av ärenden

Läs mer

Författningssamling 191.3

Författningssamling 191.3 Oskarshamns kommun Författningssamling 191.3 ERSÄTTNINGSREGLER OCH DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN Fastställda av kommunfullmäktige 2001-04-09, 38 Gäller fr.o.m. 2001-05-15 A. ERSÄTTNINGSREGLER

Läs mer

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Dir. 2012:16. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012

Kommittédirektiv. Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Dir. 2012:16. Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012 Kommittédirektiv Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare Dir. 2012:16 Beslut vid regeringssammanträde den 15 mars 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå åtgärder som ger bättre

Läs mer

Granskning överförmyndarnämndens

Granskning överförmyndarnämndens www.pwc.se Revisionsrapport SandraMarcusson JörnWahlroth December2014 Granskning överförmyndarnämndens verksamhet Karlshamns av kommun Granskning av överförmyndarnämndens verksamhet Innehållsförteckning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Lagrum Innehåll Delegat Ersättare Föräldrabalken 10 kapitlet Om förmyndare 10:14 Förslag till

Läs mer

Eda kommuns styrdokument

Eda kommuns styrdokument Dokument: Delegeringsordning Beslut Diarienummer Gäller fr.o.m. Antagen: ÖFN 2005-11-15, 15 2005-12-14 Reviderad: ÖFN 2010-02-17, 2 2010-03-19 Överförmyndarnämndens delegeringsordning Med handläggare i

Läs mer

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man för ensamkommande barn!

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man för ensamkommande barn! 1 Sida1 www.hassleholm.se Välkommen som god man för ensamkommande barn! 2 Välkommen Till ditt uppdrag som god man! Syftet med denna information är att ge dig, som nybliven god man en vägledning och ett

Läs mer

Kontrolleras för ställföreträdare som. Stickprov på uttag från spärrade konton att verifikation av uttag och kvitto finns som är giltigt

Kontrolleras för ställföreträdare som. Stickprov på uttag från spärrade konton att verifikation av uttag och kvitto finns som är giltigt Övergripande process Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollgenomförare Frekvens Motivering till riskvärde Rapportmottagare (roll) Gode män för ensamkommande barn Att förordnande av god man

Läs mer

Revisionsrapport Överförmyndarnämnden och valnämnden Översiktlig granskning. Ragunda kommun

Revisionsrapport Överförmyndarnämnden och valnämnden Översiktlig granskning. Ragunda kommun Revisionsrapport Överförmyndarnämnden och valnämnden Översiktlig granskning Ragunda kommun 21 januari 2016 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5

Läs mer

ansöka om god man eller förvaltare

ansöka om god man eller förvaltare Överförmyndarnämnden Information ansöka om god man eller förvaltare Viktigt att känna till om godmanskap Godmanskap är en frivillig insats som förutsätter samarbete mellan den gode mannen och huvudmannen.

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Godmanskap för ensamkommande barn Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Godmanskap för ensamkommande barn 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt... 2 Vem kan utses till god man......2 Uppdraget som god man... 3 När godmanskapet upphör... 4 Överförmyndarnämndens

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARENS UPPGIFTER Tillsyn Rådgivning Beslut GOD MAN

Läs mer

Överförmyndarnämnden. God man Förvaltare

Överförmyndarnämnden. God man Förvaltare Överförmyndarnämnden God man Förvaltare Överförmyndare Måste finnas i kommunen Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige för 4 år Förvaltningsmyndighet Kontrolleras av Länsstyrelsen och JO Välkommen

Läs mer

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden

Årsredovisning facknämnder Överförmyndarnämnden Årsredovisning facknämnder 2013 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nämndens egna mål... 4 2.1 Handläggningstider... 4 3 Nämndens verksamhet 1... 6 3.1 Resultat... 6 3.2 Budgetavvikelse...

Läs mer

FRÅGEBLANKETT Överförmyndarnämnden

FRÅGEBLANKETT Överförmyndarnämnden FRÅGEBLANKETT Lämnas in tillsammans med årsräkning/sluträkning Överförmyndarnämnden Underlag för arvoden och ersättningar till förvaltare, gode män, förmyndare och särskild förordnad vårdnadshavare samt

Läs mer

GOD MAN OCH FÖRVALTARE. SÅ HÄR FUNKAR DET.

GOD MAN OCH FÖRVALTARE. SÅ HÄR FUNKAR DET. GOD MAN OCH FÖRVALTARE. SÅ HÄR FUNKAR DET. Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. 3 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd.

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan - Överförmyndaren. Beslutad av Överförmyndare i samverkan

Författningssamling i Borlänge kommun. Dokumenthanteringsplan - Överförmyndaren. Beslutad av Överförmyndare i samverkan Författningssamling i Dokumenthanteringsplan - Överförmyndaren Beslutad av Överförmyndare i samverkan 2016-09-06 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dokumenthanteringsplan Överförmyndare i samverkan Dokumenttyp

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Kron.ordn. Pärm. Kron.ordn. Pärm Personnr.ordn. Pärm. Pärm.

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. Kron.ordn. Pärm. Kron.ordn. Pärm Personnr.ordn. Pärm. Pärm. 1 ADMINISTRATION Överförmyndarnämndens protokoll med bilagor Kron.ordn. Nästföljande år* OBS! Innehåller sekretess Beslut 2015-01-20 ÖFN 7 Kallelser Sekretessbevis, tystnadspliktsförsäkring Papper O Exp

Läs mer

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11

Arvika kommun. Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport. KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 2013-11-08 Antal sidor: 11 Granskning av Överförmyndarnämndens verksamhet Revisionsrapport KPMG AB Offentlig sektor Karlstad 201-11-08 Antal sidor: 11 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund. Syfte 4. Avgränsning 5. Revisionskriterier

Läs mer

Delegationsordning. Överförmyndarnämnden. Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52

Delegationsordning. Överförmyndarnämnden. Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52 Överförmyndarnämnden Antagen av Överförmyndarnämnden 2014-06-17, 52 Överförmyndarnämnden Innehållsförteckning Förkortningar... 1 Föräldrabalken (1949:381)... 2 Tryckfrihetsförordningen (1949:105)... 5

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Föreliggande dokument är antaget av överförmyndarnämnden 2013-05-02 34 Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Läs mer

God man eller förvaltare

God man eller förvaltare 1 God man eller förvaltare Ett stöd i ekonomiska frågor och hjälp med intressebevakning Information från överförmyndaren 2 Vem hjälper mig när jag inte själv kan sköta min ekonomi eller söka bidrag eller

Läs mer

Överförmyndaren VERKSAMHETSPLAN

Överförmyndaren VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2013 Sid 1 Stadshus Kaupungintalo City Hall Överförmyndarexpeditionen finns i stadshuset Överförmyndare: Linnéa Carlsson Överförmyndarens ersättare: Kirsi Heino Telefon: 0922-150 00 Telefax:

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av Karlskrona Kommuns förtroendevalda revisorer. Karlskrona kommun. Granskning av Överförmyndarnämnden

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av Karlskrona Kommuns förtroendevalda revisorer. Karlskrona kommun. Granskning av Överförmyndarnämnden Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av s förtroendevalda revisorer Karlskrona kommun Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Sammanfattning...3 1. Inledning...4 1.1 Uppdrag...4 1.1. Syfte

Läs mer

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun 2014-01-22 Ön 195/2012 Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun Innehållsförteckning Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare...3 1 Ställföreträdare har

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12) DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN ÄRENDETYP BESLUTANDE I ANGIVEN ORDNING Föräldrabalken 10 kap 14 Förslag till tingsrätten på person lämplig som förmyndare 10 kap 18 Beslut om att ansöka

Läs mer

Vem gör vad i kommunen? Socialtjänsten

Vem gör vad i kommunen? Socialtjänsten Vem gör vad i kommunen? Socialtjänsten Olika myndigheters ansvar Kommunen Förhandla med kommunerna om mottagande Teckna överenskommelser Anvisa kommuner Pröva asylansökan och ersättning till kommuner Ansvar

Läs mer

Ordförandebeslut, plan för intern kontroll 2013, rapport 2012

Ordförandebeslut, plan för intern kontroll 2013, rapport 2012 ESLÖVS KOMMUN Anette Persson 0413-621 31 OFN.2013.0002 2013-03-18 Ordförandebeslut, plan för intern kontroll 2013, rapport 2012 Ärendebeskrivning har att, i likhet med andra nämnder, enligt reglemente

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Bysjön, kommunhuset, Kl. 10.00-10.50 Beslutande Ledamöter Peder Griph (S) Marianne Sandberg (M) Kerstin Gustafsson (S) Anita Lindberg (M) Anna Turesson (C)

Läs mer

Beslutsunderlag Beräknade kostnader för Överförmyndarnämnden Tillägg som nämnden har att ta ställning till.

Beslutsunderlag Beräknade kostnader för Överförmyndarnämnden Tillägg som nämnden har att ta ställning till. E S LÖ VS KO M v Sammanträdesprotoked Sida 8 (18) 2013-09-04 7013-09- 18 39 C517-N, 000,00i ( udget 2014, plan 2015-2016 Ärendebeskrivning Enligt budgetprocessen har att senast den20 september lämna sitt

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Information från Anmälan om behov av god man eller förvaltare Socialnämnden har enligt 5 kap 3 socialtjänstförordningen skyldighet att anmäla till överförmyndaren om den finner att god man eller förvaltare

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare Sammanfattning av broschyren God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare God man och förvaltare är två former av ställföreträdare.

Läs mer

God man för ensamkommande barn. Linköpings kommun linkoping.se/godmanochforvaltare

God man för ensamkommande barn. Linköpings kommun linkoping.se/godmanochforvaltare God man för ensamkommande barn Linköpings kommun linkoping.se/godmanochforvaltare Ensamkommande barn Ett ensamkommande barn är en asylsökande person under 18 år som är utländsk medborgare eller statslös

Läs mer

Vad gör en god man? Information från

Vad gör en god man? Information från Information från Vad gör en god man? Överförmyndarnämnden en kommunal myndighet I varje kommun ska det enligt lag finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I Värmdö kommun har vi tillsammans med

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarnämnden DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Antagen av Överförmyndarnämnden den 18 oktober 2016, 86 Delegering av ärenden inom nämnd Enligt Kommunallagen 6 kap 33 får en nämnd ge uppdrag

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man ska endast göras om den enskilde inte kan ansöka själv. Egen ansökan från den enskilde, eller från nära anhörig, ska skickas direkt

Läs mer

Redogörelse för utfört arbete

Redogörelse för utfört arbete 1 Redogörelse för utfört arbete Bilaga till års- och sluträkning för godmanskap/förvaltarskap Period fr.o.m. t.o.m. 20 - - -- 20 - - Huvudman: Personnummer: God man/förvaltare/förmyndare: Personnummer:

Läs mer

Särskild förordnad vårdnadshavare och förmyndare för ensamkommande barn

Särskild förordnad vårdnadshavare och förmyndare för ensamkommande barn Särskild förordnad vårdnadshavare och förmyndare för ensamkommande barn Ett informationshäfte till dig som är god man och vill bli särskild förordnad vårdnadshavare och förmyndare för ensamkommande barn

Läs mer

Överförmyndare: Verksamhetsplan Sidnr. Innehållsförteckning

Överförmyndare: Verksamhetsplan Sidnr. Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2013-2014 Överförmyndare: Verksamhetschef: Innehållsförteckning Christer Fjordevik (KD) Anna Thorén Starby (Kommunjurist) Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer

Läs mer

Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare

Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare Riktlinjer för arvode och ersättning till gode män, förvaltare och förmyndare Överförmyndarnämnden i Kungsbacka kommun Tillämpas från 2014-01-01 2013-11-08 1 Rätt till arvode och ersättning Ställföreträdare

Läs mer

Godmanskap hur fungerar det? Disposition. Överförmyndare. - Överförmyndare/överförmyndarnämnd. - Barn under 18 år. - God man/förvaltare

Godmanskap hur fungerar det? Disposition. Överförmyndare. - Överförmyndare/överförmyndarnämnd. - Barn under 18 år. - God man/förvaltare Godmanskap hur fungerar det? Stockholm den 13 april 2016 Eva von Schéele Förbundsjurist Sveriges Kommuner och Landsting Disposition - Överförmyndare/överförmyndarnämnd - Barn under 18 år - God man/förvaltare

Läs mer

Vägledning för särskilt förordnad förmyndare (förordnad av domstol): Årsräkning/sluträkning

Vägledning för särskilt förordnad förmyndare (förordnad av domstol): Årsräkning/sluträkning Vägledning för särskilt förordnad förmyndare (förordnad av domstol): Årsräkning/sluträkning Senast uppdaterad 2016-11-23 Uppdaterad version finns på www.kungalv.se ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken. Sådana ställföreträdare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Författningssamling ÖFN Antaget av överförmyndarnämnden: 2007-08-27 75 Senaste ändring: 2008-12-01 131, 2009-04-02 170, 2011-03-24 28, 2012-11-08 48, 2013-03-26 11 Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Läs mer

Överförmyndarens roll och god mans uppdrag

Överförmyndarens roll och god mans uppdrag Överförmyndarens roll och god mans uppdrag Annika Ewe Sjöberg, förvaltningsjurist Överförmyndarenheten Mölndals stad annika.ewe.sjoberg@molndal.se Pernilla Andemore, socionom Överförmyndarverksamheten

Läs mer

Bli någon som gör skillnad

Bli någon som gör skillnad Bli någon som gör skillnad Den tillfredsställelse du känner när du märker att du kan hjälpa en människa som är väldigt utsatt i vårt samhälle, när du märker skillnaden och att du ser att de får det bättre.

Läs mer

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år

Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Bilaga till årsräkning Överförmyndarnämnden Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare för år Huvudman/omyndig Fyll i för vilket år redogörelsen gäller 1 Namn Personnummer Ställföreträdare: god man/förvaltare/förmyndare

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun 1 Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Överförmyndarnämnden svarar för

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Ensamkommande barn God man för ensamkommande barn Gode mannens roll God man företräder barnet i förmyndares och vårdnadshavares ställe Förmyndare OCH Vårdnadshavare Förvalta barnets egendom och företräda

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling för Falköpings kommun KS 2016/041 003 KFS 2016:13 Reglemente för överförmyndaren Antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 Gäller från och med 1 april 2016 Utöver det som

Läs mer

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun

Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Revisionsrapport Överförmyndarens handläggningsrutiner Hallsbergs kommun Mars 2009 Thomas Lidgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...1 2. Inledning...2 2.1 Revisionsfråga...2 2.2 Metod...2 3. Beskrivning

Läs mer

EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15

EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15 ÖVERFÖRMYNDAREN EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN, 2011-09-15 Detta är en vägledning där du får information om vilka skyldigheter du har som förmyndare, oavsett om du är förälder eller

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar kommun

Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar kommun STYRANDE DOKUMENT Fastställt av Dokumentansvarig Beslutsdatum Överförmyndarnämnden Chef överförmyndaret Ann Wribe 2016-06-22 Gäller tills vidare 1 (6) Delegationsordning för överförmyndarnämnden i Kalmar

Läs mer

Vissa frågor om gode män och förvaltare (SOU 2013:27)

Vissa frågor om gode män och förvaltare (SOU 2013:27) REMISSVAR Sida 1 av 5 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Vissa frågor om gode män och förvaltare (SOU 2013:27) Sammanfattning är i det stora hela positivt inställd till de förslag till förändringar

Läs mer

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik:

Avdelningen för juridik. Mottagare: Individ- och familjeomsorg Äldreomsorg Handikappomsorg Överförmyndaren/överförmyndarnämnden Rubrik: UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 11:35 Diarienr: 11/4266 Handläggare: Avdelning: Eva von Schéele Datum: 2011-09-23 Avdelningen för juridik Mottagare: Individ- och familjeomsorg

Läs mer

a) som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag

a) som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Beslut: ÖFN 1, 2006-02-09 Reviderad: ÖFN 42, 2006-09-14, 52, 2010-04-08, ÖFN 1 9, 2013-01-17, ÖFN 65 2013-05-23, ÖFN 25

Läs mer