Projekt Nationell Matchning Södertälje

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projekt Nationell Matchning Södertälje"

Transkript

1 Sid: 1 (13) Projekt Nationell Matchning Södertälje Beställare: Karin Ericsson/Ulla-Marie Hellenberg Projektägare: Ingela Andersson/Margareta Tham Projektledare: Soledad Grafeuille/Helén Larsson Diarienummer: Af Södertälje/Södertälje Kommun Kvalitetssäkringsdatum:

2 Sid: 2 (13) Innehåll 1 Godkännande och bilagor Bakgrund, mål och avgränsningar Bakgrund och effektmål Projektmål och målprioritering Avgränsningar Leverans och överlämning Leveransobjekt och godkännande Organisation och bemanning Tidsplan (med beslutspunkter och milstolpar) Styrning, uppföljning och informationsspridning Projektrapportering Möten/infotillfällen Risker Projektkostnader och finansiering Referenser Utgåvehistorik för dokumentet Utgåva Datum Kommentar Preliminär plan Revidering efter möte Version Revidering och tillägg efter möte Version revidering Kvalitetssäkringsdatum Slutlig revidering

3 Sid: 3 (13) 1 Godkännande och bilagor Projektplanen godkänd av: Beställare/Projektägare: Projektledare: Ingela Andersson/Margareta Tham Soledad Grafeuille/Helén Larsson Bilagor Bilaga Dokumentnamn Utgåva, datum 1 Projektbeskrivning Vägar till hela Sverige EFS ansökan 2 Etableringssamtalet Se VIS 3 Organiserad vidareflyttning Se sammansfattning 2 Bakgrund, mål och avgränsningar 2.1 Bakgrund och effektmål Bakgrund Uppdrag/bakgrund. Södertälje har under många år tagit emot flyktingar från olika länder, vilket gjort att situationen blivit svår för många av de nyanlända. Svårt att erhålla arbete, trångboddhet, mm. Den 27 januari träffades rep. för Arbetsförmedlingen och Södertälje kommun för att diskutera situationen i Södertälje med en stor del nyanlända som har svårt att få arbete och bostad. Medverkade gjorde GD Angeles Bermudez-Svankvist, Karin Ericsson MO chef Öst, Ingela Andersson AMO chef Södertälje, Ulla-Marie Hellenberg, kommundirektör Södertälje samt undertecknad. Mötet utmynnande i att skriva fram ett förslag till ESF ansökan. ESF ansökan skall avse en insats som underlättar för nyanlända att söka sig till andra kommuner med en bättre arbets- och bostadsmarknad. Under våren togs beslut om att inte söka ESF stöd utan att klara uppdraget inom de insatser som arbetsförmedlingen hanterar. Under projektets gång kan det dock finnas anledning att ta upp frågan om projektmedel igen. Målgruppen är i första hand personer som varit i Sverige mellan månader. En viss utvidgning av begreppet nyanlända kan medges. Nationell matchning skall samverka med andra insatser som pågår inom ramen för arbetet med nyanländas introduktion och arbetsmarknadsinträde.

4 Sid: 4 (13) Effektmål Projektet ska bidra till ökad geografisk rörlighet för nyanlända i Södertälje genom att kartlägga nyanländas utbildning och erfarenhet mm samt att informera om andra regioners/kommuners arbetsmarknad och bostadssituation. Projektet kommer att etablera kontakter med såväl det reguljära utbildningsväsendet (universitet, högskolor och YH-utbildningar) och med redan upphandlade arbetsmarknadsutbildningar för att hitta samarbeten i form av upphandling av enstaka platser och valideringar inför anställning i samråd med anställande företag. Samarbetet kring detta är kontinuerligt och ansvariga för denna del är de bägge projektledarna i Projektet. Projektet ska genom att skapa alternativ för den nyanlände och hans/hennes familj ge ett snabbare inträde på arbetsmarknaden och en bättre social situation. En förutsättning för ett lyckat resultat är omfattande arbetsgivarkontakter. Arbetsgivarkontakterna syftar till att proaktivt identifiera företag som har behov av arbetskraft och därefter arbeta nära dem, både för att uppmärksamma dem på en arbetskraftsreserv värd att utforska och för att hitta lämpliga arbetstillfällen för projektets målgrupp. Arbetsgivarna kommer att involveras i ett tidigt stadium och medverka vid genomförandet av arbetsmarknadsåtgärder bl.a genom riktade arbetsmarknadsutbildningar. Vid behov kan även ytterligare insatser från Arbetsförmedlingens sida bli aktuella (t ex anställningsstöd, nystartsjobb, instegsjobb, arbetspraktik och flyttbidrag). Ansvaret för dessa ligger på projektledaren från Arbetsförmedlingen. Projektet kommer genom att undanröja de hinder som kan uppkomma vid flytt och möjliggöra en snabb etablering på arbetsmarknaden för individen och dennes familj. Detta kommer att vara möjligt då Projektet är ett samarbetsprojekt med Södertälje kommun. Projektet kommer ingå bindande överenskommelser med handläggare på Kommunens enheter för försörjningsstöd och introduktion med syfte att individer som erhåller försörjningsstöd eller introdutionsersättning ska ha möjlighet att behålla dessa fram till dess att individen erhåller lön från sitt arbete. Projektet kommer etablera goda kontakter med det kommunala bostadsbolaget TäljeBostäder för att få fram ett juridiskt bindande dokument som underlättar en snabb flytt från Södertälje kommun om arbete erhålles på annan ort med kort varsel. Ansvaret för detta ligger Projektledaren från Södertälje Kommun. Projektet kommer att minska det totala behovet av försörjningsstöd samt hindra inflödet av arbetslösa nyanlända till kommunens försörjningsenhet genom att arbetssökande/klienterna går till egen försörjning genom arbete på annan ort. Mätning av detta kommer att göras efter projekttidens slut med hjälp av analysavdelningen på Södertälje kommun. Ansvaret för detta ligger hos Helén Larsson. Projektet kommer att samarbeta med två redan befintliga projekt som arbetar med målgruppen: försöksverksamheten Etableringssamtalet, projektet Vägar till hela Sverige samt, i mindre omfattning, projektet Matchning Södertörn. I förhållande till försöksverksamheten Etableringssamtalet är Projektets roll att ta vid där Etableringssamtalet slutar, och med hjälp av arbetsgivarkontakter hjälpa individen till egen försörjning i form av arbete.

5 Sid: 5 (13) Projektet Vägar till hela Sverige syftar till att nyanlända ska flytta till ett introduktionsprogram i en annan kommun, medan Projekt Nationell Matchning Södertälje syftar till att nyanlända ska flytta till arbete. Nationell Matchning Södertälje kommer att kunna vara Vägar till hela Sverige behjälpligt med arbetsgivarkontakter samt ta över individer vars tid med introduktionsersättning närmar sig sitt slut och som därför skulle kunna få svårt att hinna etablera sig på en ny ort innan ersättningen upphör. Då Nationell Matchning Södertälje syftar till att människor ska flytta till arbete drabbas inte projektet av denna problematik. I projektets natur ligger att det kommer att utforma och pröva nya arbetsmetoder för Arbetsförmedlingens och Kommunens arbete med nyanlända. Genom att i stort sett varje individ som ingår i projektet kommer att behöva individuellt anpassade insatser kommer projektet att pröva ett stort antal olika sätt att gå till egen försörjning genom arbete. Samma sak gäller för de arbetsgivare som kommer att ingå i projektet. Den branschmässiga och geografiska spridningen gör att projektets erfarenheter kommer att vara användbara i många olika situationer. Då projektet är operativt redan från första stund är det svårt att dela in arbetet i faser. Efter en mycket kort initialfas, då medarbetare rekryteras och en första grupp nyanlända som tillhör projektets målgrupp identifieras, startar det dagliga arbetet. Projektets faser handlar därefter om enskilda individers resa från ny invånare i ett nytt land till egen försörjning genom arbete. Inflödet av deltagare sker kontinuerligt från Arbetsförmedlingen, Kommunens enheter för introduktion och försörjningsstöd, projektet Vägar till hela Sverige samt försöksverksamheten Etableringsamtalet. Arbetsgivarkontakterna sker också kontinuerligt under projektets gång. 2.2 Projektmål och målprioritering Projektmål/resultat 1. När projektet är slut skall Arbetsförmedlingen utvecklat en nationell matchning för nyanlända. Antalet personer som inom ramen för verksamheten väljer att flytta för att ta arbete, starta eget och/eller går en utbildning som leder till arbete skall vara minst 150 personer första året, from Andra året, dvs skall antalet öka till minst När projektet är slut ska det finnas Projektet kommer att arbeta med att ta fram en metod där man arbetar efterfrågestyrt, utgår från behoven på arbetsmarknaden och hitta innovativa metoder att matcha personer. Detta för att öka möjligheterna för en snabbare etablering på arbetsmarknaden samt bättre förutsättningar att nå egen försörjning och hitta ett lämpligt boende Målprioritering (prio 1 = hög, prio 3 = låg)

6 Sid: 6 (13) Prioritering: 1 Resultat 2 Tidpunkt 3 Kostnad Det som projektet prioriterar är att nå de resultat som angetts. Då detta är ett projekt är det viktigt att nå dessa mål inom tidsramen för projektet samt inom budgeten som angetts. Det finns två former av de angivna resultaten, den första handlar om att nå de utsatta målen den andra formen av resultat är att utveckla den metod som kommer att göra det möjligt för nyanlända personer att snabbare etablera sig på arbetsmarknaden. 2.3 Avgränsningar När det gäller målgruppen så är det i första hand personer som är nyanlända. Personer som fortfarande inte har etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden kan också komma att inkluderas i projektet. Exempel på detta kan vara de läkare som inte längre räknas till nyanlända och nyligen klarat TULE-testet och har behov av projektet för att hitta potentiella arbetsgivare. Samtidigt måste vi se till hela familjesituationen och därför bör vi snarare inkludera än exkludera deltagare i projektet. 3 Leverans och överlämning 3.1 Leveransobjekt och godkännande Lev. nr. Beskrivning Mottagare Godk.kriteria Datum 1 Färdig projektplan Projekt ägaren Juni 09 2 Delrapport Projekt ägaren november 2009 Lev. nr. Beskrivning Mottagare Godk.kriteria Datum 4 Organisation och bemanning < Beskriv hur de olika rollerna i projektet bemannas. Se även PPS-mall, Projektorganisation samt projektkontorets rollbeskrivning på VIS. Lista personer eller kompetenser och omfattning för dessa i projektet. Denna lista kan kompletteras med Uppdragsbeskrivning för resurs (=resurskontrakt). Ange också övriga nyckelpersoner som inte ingår i projektorganisationen men som ändå är kopplade till projektet.>

7 Sid: 7 (13) Projektet förutsätter tillgång till nedanstående personer och kompetenser: Roll Bemanning Telefon/E-postadress Styrgrupp Karin Ericsson MO chef Ulla Marie Hellenberg Södertälje kommun Ingela Andersson AFO chef Södertälje Jack Jarshild Avd. Arbetsförmedlingsfrågor AF Leif Öbrink, Företagarna Ulla Blom Ivarsson, Migrationsverket Projektledare Soledad Grafeuille arbetsformedlingen.se Projektmedarbetare; från Arbetsförmedlingen Karin Katona (50%) Camilla Elinder (60%) Helén Larsson e.se Arbetsgrupp Margareta Tham, Arbetsmarknadsenheten Södertälje kommun Roland Gustafsson Arbetsförmedlingen Ingela Andersson Jack Jarshild Soledad Grafeuille Helén Larsson

8 Sid: 8 (13) 4. Tillvägagångssätt Vi, dvs. Af har redan ett nationellt uppdrag inom matchning vilket är grundstenen i det tänkta projektet. Denna del borde vi utveckla då vi idag inte har någon interlokal förmedling för målgruppen. Ansats 2. Koppla upp mot projektet Vägar till hela Sverige som redan finns och som är igång. Här finns redan nu erfarenheter som vi behöver lyfta in i det praktiska genomförande förslaget. Södertälje är också en av kommunerna som ingår i försöks verksamheten med organiserad vidareflyttning. Ansats 3. Koppla vårt projekt mot det nu beslutade pilotprojektet med etableringssamtal som skall påbörjas på tre platser i Sverige. Här behövs en nära samverkan eftersom vi med stor sannolikhet kommer att jobba mot samma regioner/kommuner samt att metodöverföring mellan projekten kan bli aktuellt. Ansats 4. Koppla upp mot de övriga projekt som finns alternativt kommer att komma igång. Exempelvis Matchning Södertörn. Ansats 5. Bevaka vad som sker politiskt. Enligt information från politiskt håll kommer inte någon av utredningarna att få genomslag under 2009 och troligtvis inte heller under Skälen är flera bla motsatserna i förslagen, konjunkturen samt att FK inte klarar ytterligare en adm. huvuduppgift till. Förslag till genomförande och metodutveckling Arbetsgivarkontakter Metoden som projektet använder är att man genom att bygga broar skapar plattformar för samtal med näringslivet i delar av Sverige som har arbetskraftsbehov. Detta bygger på intensiva kontakter. Kontakterna sker genom besök hos arbetsgivaren, gemensamma aktiviteter tillsammans med arbetsgivare t ex jobbmässor, speeddating och event där företagen väljer ut personal för eventuell kompletteringsutbildning. De arbetssökande är eller ska genom mindre insatser bli anställningsbara. Arbetsgivaren ska hitta rätt kompetens och arbetssökande ska få arbete. Projektet fokuserar på människors reella kompetens och att uppmuntra och involvera näringslivet genom att hjälpa dem att se att det finns en arbetskraftsreserv att utforska. Detta genom att företag/organisationer aktivt medverkar vid genomförandet arbetsmarknadsåtgärder bl.a genom riktade arbetsmarknadsutbildningar och innehållsspecificerade praktikplatser dvs praktikplatser där det är definierat vad deltagarna ska lära sig under praktiktiden. I vissa fall kan det även bli aktuellt med teoretisk kompetensutveckling inför anställning. Projektets regelbundna kontakter gör att företagen gör en kontinuerlig inventering av arbetskrafts- och kompetensbehoven på lång och kort sikt. Vidare skapar denna metod möjligheter för projektets målgrupp som tillhör arbetsförmedlingens prioriterade grupper att komma i kontakt med arbetsmarknaden och få en ökad anställningsbarhet. Vinsterna är att utveckla samverkan med lokala aktörer på olika orter i Sverige och ge arbetssökande eventuell funktionell kompetens dvs vara fullt ut anställningsbara, att ge

9 Sid: 9 (13) arbetsgivaren möjligheter att erhålla personal med rätt kompetens och förhindra flaskhalsproblem. Kartläggning av deltagande i Projektet Samtliga personer som kommer till projektet via försörjningsstöd, introduktion eller arbetsförmedlingen går igenom en kartläggning och möte med någon av medarbetarna i projektet. Vid mötet försöker handläggarna ta reda på sökandes reella kompetens. Vad har personen gjort i sitt tidigare arbetsliv samt frågor om utbildning. Handläggare presenterar projektet och stämmer av med sökande angående vilja till flytt om arbete finns på annan ort. Utöver detta kommer projektet att se över hela familjesituationen. Röjande av hinder inför flytt Projektet ska hitta lösningar på problem som kan uppkomma i samband med flytt. Exempel på detta kan vara dubbla boendekostnader och utlägg innan första lönen. Medflyttande familjemedlemmar skall även beaktas även om detta inte är projektets huvuduppgift. Andra exempel på hinder som måste hanteras är den administration som kopplas till den nyanlände inför utbildning, flyttbidrag och eller anställningsstöd. Praktiska insatser - Bygga upp nätverk med bland andra Arbetsförmedlingar, företagarföreningar, branschråd i regioner med behov av arbetskraft - Kompletteringsutbildning kan ske i Södertälje men även på den nya tänkta orten - Koppling till högskola/universitet/yrkeshögskolan för de som skall läsa vidare alternativt komplettera inför ett arbetsmarknadsinträde. Exempelvis borde det vara möjligt att upphandla kompletterande insatser på högskolor/universitet i andra delar av landet för enskilda personer. - Säkerställande av Arbetsförmedlingsresurser på den nya orten - Ekonomiskt flyttstöd i form av flyttbidrag. - Starta eget insatser, exempelvis koppla in IFS/ALMI. - Studiebesök på orter med bostäder/arbete. - Informationsträffar i Södertälje från orter som kan vara presumtiva platser. Säkerställ att informationen läggs på rätt nivå/saker. - jobbmässor - Insatser av arbetsmarknadspolitisk karaktär. Tillgång till de insatser som behövs så att inte det blir en diskussion om vem som skall betala vad. - Flexibilitet med introduktionsersättningen samt ev. försörjningsstödet. Säkerställa att kommunernas system fungerar över kommungränserna.

10 Sid: 10 (13) 5 Tidsplan (med beslutspunkter och milstolpar) Följande beslutspunkter (BP) och milstolpar (MS) är definierade. Tidpunkterna i tabellen anger datum då beslutsunderlag ska vara klara från projektet: Datum BP MS Beskrivning BP1-4 Beslut om att det finns tillräckligt bra underlag för att starta projektet MS1 Kvartalsavstämning MS2 Års avstämning BP 2 Beslut för 2010 års arbete MS 3 Kvartals avstämning varje kvarta Styrning, uppföljning och informationsspridning 6.1 Projektrapportering Statusrapportering kommer att göras enligt de regler som finns för aktuell projektportfölj. Övrig rapportering i projektet: 6.2 Möten/infotillfällen Möte/Info Syfte/resultat Former/plats Ansvarig/deltagare Frekvens/tid Styrgrupp Leda och följa 4 ggr/år Projektlednings Verkställa och 1 g/månad 7 Risker Arbetsmarknadsläget

11 Sid: 11 (13) Bostadssituationen Resurser i form av personal, tid och övriga insatser Förändrade uppdragsbeskrivningar Individens incitament för flytt 8 Projektkostnader och finansiering Projektbudget sammanfattas i tabellen nedan: Detta gäller för Arbetsförmedlingen Kostnadstyp: Totat Egen personal (anslag) Konsultkostnader, internt och externa insatser Resor Övrigt Lokaler/el räkning 34130, , ,5 IT/telefoni SUMMA n> <Summa rad/ summa kolumn> <Summa rad/ summa kolumn> Projektet finansieras enligt nedan: Finansiering: 20XX 20XX Totalt 1. Avdelningars/enheters interna medel <KR proj.kalkyl cell G7> 2. Utvecklingsmedel <KR proj.kalkyl cell G5> 3. Lånefinansiering TOTALT <KR proj.kalkyl cell G9> <Summa rad> <Summa rad> <Summa rad> Se bilaga 2, Projektkalkyl Samt bilaga x nnnnnnnnnnnn

12 Sid: 12 (13) Befintliga lån överförs vid förvaltning till Ekonomiavdelning 9 Referenser Dokument som projektplanen refererar till: Ref.nr. Dokumentnamn, dokumentbeteckning Utgåva, datum 1 Vägar till hela Sverige 2 Etableringssamtalet 3 Organiserad vidareflytt Vägar till hela Sverige. Övergripande mål och etappmål. Att hitta former för samverkan mellan Södertälje kommun, andra kommuner, länsstyrelser och arbetsförmedlingar som gör det möjligt att åstadkomma en effektivare introduktion som leder till ökade möjligheter till egen försörjning och samtidigt möter behovet av arbetskraft i vissa kommuner och regioner. Kvantitativt mål: 120 vuxna per år tas emot i annan kommun. Resultat: Fler får ett värdigt boende. Fler får goda kunskaper i svenska. Fler får en arbetslivsinriktad introduktion. Fler får arbete. 9.2 Etappmål Utveckla samarbetet med de kommuner som påbörjats under förstudien. Hitta och knyta kontakt med fler kommuner, länsstyrelser och arbetsförmedlingsområden. Utveckla samarbete med Migrationsverket angående information om boende för nyanlända. Få till stånd avsiktsförklaringar och överenskommelser om samarbete med intresserade kommuner. Informera och förbereda intresserade deltagare för arbete eller introduktion i annan kommun. Identifiera informationskanaler och skapa rutiner för information till målgruppen. Utforma och vidareutveckla information och informationsmaterial samt hitta vägar för informationsspridning. Kartlägga och matcha kompetens i förhållande till mottagande kommuners arbetskraftsbehov. Komplettera deltagares kompetens med relevanta insatser i samverkan med arbetsförmedlingen. Utforma villkor och rutiner för flytt och genomföra flyttningar till andra kommuner. Uppföljning av resultat, både kvantitativt och kvalitativt på kort och lång sikt. Upparbeta kontakter mellan olika Af-kontor angående arbete och arbetsmarknadsprogram. Projektet Vägar till hela Sverige som redan finns i Södertälje vars målgrupp är personer som har introduktionsersättning har redan ett antal indikatorer som är utgångspunkt för övergripande mål och operativa mål/indikatorer Antal personer/familjer som flyttar till annan ort Antal personer som påbörjar ett arbete på annan ort Antal personer som börjar en utbildning på ny ort Bilaga 2.

13 Sid: 13 (13) Etableringssamtalet. Bakgrund och syfte. Citat från projektbeskrivningen. Arbetsförmedlingen har i uppdrag att under 2009 och 2010 genomföra en försöksverksamhet med så kallade Etableringssamtal för nyanlända invandrare. Syftet med Etableringssamtal är att påskynda arbetsmarknadsetableringen. Genom att information ges tidigt efter att uppehållstillstånd beviljats om var i landet det finns efterfrågan på den kompetens som den nyanlände har (eller tänker skaffa sig), kan den få ökad betydelse inför beslut om bosättning. Samtalet ska utmynna i en Etableringsplan för personens fortsatta inträde i arbete, boende och deltagande i utbildningar eller andra eventuella insatser som kan stödja individens snabba etablering. Etableringsplanen ska också kunna leda till en samsyn om var det är lämpligast för personen att bosätta sig. Etableringssamtalet ska utgå från den kartläggning av individens yrkeserfarenhet och utbildningsbakgrund som Migrationsverket genomför under tiden som asylansökan prövas. I möjligaste mån ska kartläggningen av kompetens mm. kunna påbörjas redan under tiden då individens asylärende prövas. En förutsättning för att den nyanländes utsikter till arbete och egen försörjning bättre ska kunna främjas av bosättningsfrågan är att de samlade insatserna under tiden från asylansökan till bosättning synkroniseras och kvalitetssäkras. Bilaga 3. Organiserad vidareflyttning. Regeringen har fattat beslut om att underlätta för flyktingar och anhöriga som i bor i 13 kommuner med stort flyktingmottagande att flytta till andra kommuner där det finns goda möjligheter till egen försörjning och bostad. Regeringens beslut innebär i korthet att kommuner som tar emot nyanlända från vissa kommuner med stort flyktingmottagande kommer att få räkna in dessa nyanlända i det antal de kommit överens med Migrationsverket om att ta emot. Det är ett sätt att underlätta för kommuner som har ett stort mottagande. Beslutet om s.k. organiserad vidareflyttning innebär samtidigt en möjlighet för fler kommuner att ta få ta del av det resurstillskott de nyanlända utgör. Det ger också individen bättre förutsättningar att nå egen försörjning och hitta ett lämpligt boende.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Projektplan Webbaserade digitala prov. 2014-01-13 Sida: 1 (5) Filnamn Projektplan_prov_reviderat.doc

Projektplan Webbaserade digitala prov. 2014-01-13 Sida: 1 (5) Filnamn Projektplan_prov_reviderat.doc -01-13 Sida: 1 (5) Projektplan -01-13 Sida: 2 (5) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar... 4 2 Plan... 4 2.1 Beslutspunkter, milstolpar... 4 2.2 Projektkalkyl...

Läs mer

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun.

Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända invandrare i Falköpings kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Falköping, Falköpings

Läs mer

Nyanländas etablering

Nyanländas etablering Nyanländas etablering 2 år med Etableringsuppdraget Norrköping, 11 april 2013 Hans-Göran Johansson Sakområdesspecialist Avd. Integration & Etablering hans-goran.johansson@arbetsformedlingen.se Etableringsuppdraget

Läs mer

ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle Mohamed Chabchoub

ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle Mohamed Chabchoub ARBETSFÖRMEDLINGEN Etableringsuppdraget Gävle 170510 Mohamed Chabchoub Etableringsuppdraget Arbetsförmedlingen har samordnande ansvar för uppdraget sedan december 2010 genom lagen (2010:197) fått ett övergripande

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd, Prop. 2009/10:60 , Prop. 2009/10:60 Gunnar Sallstedt Kansliråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Reformen INNEBÄR ett tydligare arbetsmarknadsfokus för vuxna nyanlända Reformen INNEBÄR INTE en total förändring

Läs mer

Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända

Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända Arbetsförmedlingens arbete med nyanlända Ev. rehabiliterande insatser Kartläggning och Bosättning Svenska för invandrare SFI Samhälls-orientering Översätta och värdera kompetens Utveckla och stärka kompetens

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering

Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering Egenansvar med professionellt stöd En reform med arbetsmarknadsfokus 2011 (prognos) 2012 (prognos) Mottagna flyktingar m.fl. åren 1999-2012 30000 25000 20000

Läs mer

Dok.förteckning Utgåva P1.0-1 Sida: 1 (6) Pedagogiskt ledarskap. PIL-enheten Göteborgs universitet. Projektplan. Filnamn: pil_projekt_

Dok.förteckning Utgåva P1.0-1 Sida: 1 (6) Pedagogiskt ledarskap. PIL-enheten Göteborgs universitet. Projektplan. Filnamn: pil_projekt_ Sida: 1 (6) Projektplan Sida: 2 (6) Innehåll 1 Basfakta... 3 2 Idé och mål... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Projektmål... 3 2.3 Avgränsningar... 4 3 Leverans och överlämning... 4 3.1 Leveransobjekt och godkännande...

Läs mer

Trygg och säker i hemmet

Trygg och säker i hemmet Trygg och säker i hemmet Projektplan Agneta Aldor 2014-05-09 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Syfte med dokumentet 3 1.2 Ändringshistorik 3 2 Projektet, sammanfattning 3 2.1 Projektets omfattning

Läs mer

Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea

Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea Sida: 1 av 9 Dnr: : Lokal överenskommelse om nyanländas introduktion i Dorotea 1. Inledning och syfte. En lokal överenskommelse om nyanländas etablering ska i första hand tydliggöra uppdrag, sfördelning,

Läs mer

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58)

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Kommunstyrelsen 2008-10-13 216 369 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 199 484 Dnr 08.490-13 oktks12 Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Bilaga: Sammanfattning Ärendebeskrivning

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Kramfors

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Kramfors Ansökan om medel från Samordningsförbundet Kramfors Namn på Projektet Nytänk Bakgrund Kramfors Kommun har åtagit sig att ta emot ca 60 kvotflyktingar/år. Fr.o.m. deras ankomst till Kramfors startar processen

Läs mer

Projektplan, åtagandet

Projektplan, åtagandet Sida 1 Projektplanen utgör ett huvudresultat av förberedelserna och kan ses som kontraktet mellan projektledningen och projektägaren för projektets genomförande. Om projektplan, åtagandet Syftet med att

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun,

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2016: 9 677 (6,3%) 4 337 kvinnor (5,8%)

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Dok.beteckning NGL Arbetsmiljö Utgåva 1.0 Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) 2013-03-22. Projektplan

Dok.beteckning NGL Arbetsmiljö Utgåva 1.0 Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) 2013-03-22. Projektplan Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 1 (10) Projektplan NGL, fokusprojekt C.6 Arbetsmiljö för lärare i nätbaserad undervisning Nina Larsson, Petra Hedgren Sida: 2 (10) Innehåll 1 Basfakta... 4 1.1 Godkännande

Läs mer

Integration genom arbete

Integration genom arbete Integration genom arbete En kort presentation Azad Jonczyk 2009-01-12 Åstorps kommun har under tre år blivit beviljat projektstöd från ESF för att tillsammans med Båstad, Perstorp och Örkelljunga kommun

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Minnesanteckningar från beredningsgruppen för Regionala Överenskommelsen, RÖK, den 18 november 2016

Minnesanteckningar från beredningsgruppen för Regionala Överenskommelsen, RÖK, den 18 november 2016 MINNESANTECKNING 1(5) Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Åsa Stenbäck Holmér 040-25 26 54 asa.stenback.holmer@lansstyrelsen.se Minnesanteckningar från beredningsgruppen för Regionala Överenskommelsen,

Läs mer

Ett samverkansprojekt mellan Kiruna Kommun och Arbetsförmedlingen Kiruna för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete och egenförsörjning.

Ett samverkansprojekt mellan Kiruna Kommun och Arbetsförmedlingen Kiruna för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete och egenförsörjning. KOM I JOBB Ett samverkansprojekt mellan Kiruna Kommun och Arbetsförmedlingen Kiruna för att få långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete och egenförsörjning. 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Betänkandet Egenansvar - med professionellt stöd

Betänkandet Egenansvar - med professionellt stöd KUNGSHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2008-08-26 DNR 006-369-08 Handläggare: Jan Francke Tel: 508 08 351 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Betänkandet Egenansvar

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun Lokal överenskommelse om introduktion för flyktingar och andra nyanlända i Eslövs kommun Samverkande parter Överenskommelsen bygger på en samverkan mellan Arbetsförmedlingen i Eslöv, Eslövs Kommun och

Läs mer

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 393 2010-12-14 022. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011

Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011 Kort om Arbetsförmedlingen 2010/2011 Arbetsförmedlingens roll allt viktigare Arbetsförmedlingens uppgift som matchningsmotor på den svenska arbetsmarknaden blir allt viktigare. Vi har fått ett allt större

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap

Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap Sida: 1 (6) Projektplan Rollspel baserat på ett verkligt fall för undervisning i Arbetsvetenskap Sida: 2 (6) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 4 1.3 Avgränsningar...

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

PROJEKTPLAN KomiJobb

PROJEKTPLAN KomiJobb Projektplan KomiJobb 1(8) PROJEKTPLAN KomiJobb Titel: PROJEKTPLAN KomiJobb Projekt: KomiJobb Idnr: Siffor Beställare: Ordförande för nämnden arbete, vuxenutbildning och integration. Version: Skriven av:

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Kommungemensam plattform för att främja nyanländas inträde på arbetsmarknaden Inledning Göteborgsregionens kommuner har de senaste åren tagit emot omkring 1200-1500 flyktingar och anhöriga till flyktingar

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden Till GR:s Sociala styrgrupp Kommungemensam plattform för att främja nyanländas etablering på arbetsmarknaden förslag till kommungemensamt arbete med rehabilitering av nyanlända i Göteborgsregionen Förslag

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0

Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 49/2013 Projektdirektiv Projekt Arbetslinjen 2.0 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-12-18, 253 2 (8) Innehållsförteckning Bakgrund 3 Syfte och mål med projektet 3 Omfattning

Läs mer

Projektspecifikation

Projektspecifikation Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 2011-03-02 Projektspecifikation Projekt: Läkemedel projektnummer 2265 Beställare: Äldreomsorgsförvaltningen Skriven av: Eva Almén-Åström Datum: 100209 Godkänd

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Hälsa Etablering - Arbete PROJEKTPLAN. Hälsa Etablering - Arbete. Samordningsförbundet Välfärd i Nacka

Hälsa Etablering - Arbete PROJEKTPLAN. Hälsa Etablering - Arbete. Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Hälsa Etablering - Arbete PROJEKTPLAN Hälsa Etablering - Arbete Samordningsförbundet Välfärd i Nacka 1 Innehållsförteckning 2 Inledning och bakgrund... 3 3 Mål och delmål... 4 4 Förväntat resultat... 5

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare

Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Sida: 1 av 11 Version 2.0 Avdelningen för Integration och Etablering Välkommen som etableringslots för nyanlända invandrare Etableringslotsen en länk mellan den nyanlände och arbetsmarknaden Sida: 2 av

Läs mer

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället - DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet Ökat egenansvar och ekonomiska incitament för individen

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

Projektplan Nätcampus. David Lifmark Sida: 1 (7) Projektplan. Nätcampus framtidens undervisning vid Högskolan Dalarna?

Projektplan Nätcampus. David Lifmark Sida: 1 (7) Projektplan. Nätcampus framtidens undervisning vid Högskolan Dalarna? David Lifmark Sida: 1 (7) Projektplan Nätcampus framtidens undervisning vid Högskolan Dalarna? David Lifmark Sida: 2 (7) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 2 Plan...

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Vetlanda kommun Socialförvaltningen 2005-10-03 Sida 1 (4) Lokal överenskommelse Bakgrund I april 2001 träffades en överenskommelse mellan Arbetsmarknadsstyrelsen, Integrationsverket, Migrationsverket,

Läs mer

Egenansvar - med professionellt stöd remissyttrande

Egenansvar - med professionellt stöd remissyttrande HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2008-08-19 SDN 2008-09-18 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 508 23 305 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Samhällsorientering i samverkan

Samhällsorientering i samverkan Samhällsorientering i samverkan Cecilia Gustafsson och Lisa Alm Spridningsseminarium den 8 december 2010 Samhällsorientering i samverkan Syfte Nyanlända flyktingar, skyddsbehövande med flera ska få tillgång

Läs mer

Alla parter i Lokala Samverkans Gruppen (LSG) Katrineholm/ Vingåker står bakom förslaget

Alla parter i Lokala Samverkans Gruppen (LSG) Katrineholm/ Vingåker står bakom förslaget Förslag avseende utveckling av modell för samverkan för individer 16-29 år med särskilda behov 2014-02-28 Alla parter i Lokala Samverkans Gruppen (LSG) Katrineholm/ Vingåker står bakom förslaget 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. 1 Parter Älvkarleby kommun 21200-0258 Arbetsförmedling Norra Uppland 202100-2114 Syfte Att genom samverkan och med gemensamma insatser, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 1(6) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2013 och maj 2013 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Våld i nära relationer. Projektplan. Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING

Våld i nära relationer. Projektplan. Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING DNR 504-266/09 PROJEKTPLAN Godkänd av styrgruppen 2010-01-11 Våld i nära relationer Projektplan Ett samordnat arbete för våldsutsatta personer i nära relationer Projektperiod

Läs mer

Ungdomsprojekt i praktiken

Ungdomsprojekt i praktiken Ungdomsprojekt 2013 200 i praktiken Projektbeskrivning, Matchning för arbetspraktik till arbetslösa ungdomar och till funktionshindrade ungdomar med särskilda behov i Vaggeryds kommun. 2(7) Bakgrund Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Brukarkunskap och evidens - en breddad syn på kunskap för den nya generationens lärande

Brukarkunskap och evidens - en breddad syn på kunskap för den nya generationens lärande 2014-01-15 Sida: 1 (6) Projektplan - en breddad syn på kunskap för den nya generationens lärande 2014-01-15 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Mål... 3 1.1 Bakgrund och projektidé... 3 1.2 Projektmål... 3 1.3 Avgränsningar...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program; SFS 2007:1031 Utkom från trycket den 4 december 2007 utfärdad den 15 november 2007. Regeringen

Läs mer

Högbo. A4 Arbetssätt att skynda på tillvaratagande kompetens

Högbo. A4 Arbetssätt att skynda på tillvaratagande kompetens Högbo A4 Arbetssätt att skynda på tillvaratagande kompetens http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&a rtikel=6288855 Vad pågår just nu Systematiserat arbetssätt inom etablering Snabbspår

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå

Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå 2008-02-07 Stellan Berglund Uppdragsavtal angående SPIRA-projektet i Skellefteå 1 Parter Mellan Samordningsförbundet Skellefteå (nedan kallad uppdragsgivaren) å ena sidan

Läs mer

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning,

Måldokument. för utskottet för Arbete och Försörjning, Måldokument för utskottet för Arbete och Försörjning, 2007 2010 Kommunfullmäktige antog 2006-12-18 Mål för Eslövs kommun 2007 2010. Dessa skall, som en grund, vara styrande för såväl utskottet som förvaltningen

Läs mer

Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Dnr A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar Departementspromemorian Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Nässjö kommuns diarienummer KS2015-194 Sammanfattning Nässjö kommun har

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv

PROJEKTDIREKTIV. ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv PROJEKTDIREKTIV ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Titel: PROJEKTDIREKTIV ESA Entreprenörskap Skola - Arbetsliv Projekt: ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: xxx Beställare: Kommunförbundet Västernorrland/Skolcheferna

Läs mer

Samarbetsavtal om KRAMI 2015

Samarbetsavtal om KRAMI 2015 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Reuterdahl Karin Datum 2014-12-04 Diarienummer AMN-2015-0113 Arbetsmarknadsnämnden Samarbetsavtal om KRAMI 2015 Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås

Läs mer

Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten

Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 1 (8) Beskrivning av den universitetsgemensamma projektverksamheten Projektkontoret Sida: 2 (8) Innehåll 1 Syfte och bakgrund...3 1.1 Syfte...3 1.2 Bakgrund...3 2 Definitioner...3

Läs mer

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE)

Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Syfte Andra unga förmågebegränsade för etablering (AFFE) Att på ett strukturerat sätt få reda på om ungdomar mellan 19 29 år med aktivitetsersättning samt ungdomar i samma ålderskategori som har nedsatt

Läs mer

Avsiktsförklaring 1 (2) 2010-01-18

Avsiktsförklaring 1 (2) 2010-01-18 1 (2) 2010-01-18 Avsiktsförklaring Erbjudande till LAG Att teckna ett Anordnaravtal FAS 3 / FAS 2 med Arbetsförmedlingen samt snarast ta emot en person FAS 2, i syfte att utveckla metoder för sysselsättning

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna i Uppsala län, Landstinget, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Uppsala universitet

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

Samarbetsavtal om KRAMI/MOA 2014

Samarbetsavtal om KRAMI/MOA 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Reuterdahl Karin Datum 2013-12-06 Rev 2014-01-24 Diarienummer UAN-2013-0567 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Samarbetsavtal om KRAMI/MOA 2014

Läs mer

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd

NYANLÄNDA INVANDRARES ARBETSMARKNADSETABLERING - egenansvar med professionellt stöd Elin Landell Departementsråd Integrations- och jämställdhetsdepartementet Regeringens strategi för integration: Fler i arbete och fler företagare Bättre utbildningsresultat och likvärdighet i skolan Bättre

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Remiss om samverkansöverenskommelse rörande introduktion av nyanlända

Remiss om samverkansöverenskommelse rörande introduktion av nyanlända KSL REMISS Bilaga 2 KOMMUNFÖRBUNDET 2008-06-24 Dnr: 2008/0022 STOCKHOLMS LAN Kansliet Karin Wahlgren Kommunstyre isestockholms STAD Kommunstyrelsen KF/KS Kansli ink. 2008-06- 2 G Remiss om samverkansöverenskommelse

Läs mer

KUB-projektet. Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen. KUB-projektet 1

KUB-projektet. Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen. KUB-projektet 1 2012-06-20 Kommunalt perspektiv i utvecklingen av bosättningsprocessen 1 Regeringsuppdrag 2012 till myndigheterna Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och länsstyrelserna ska i samråd med Sveriges kommuner

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer

Metodstöd för Lokala överenskommelser

Metodstöd för Lokala överenskommelser Metodstöd för Lokala överenskommelser Norrköping 2014-04-10 Hans-Göran Johansson Arbetsförmedlingen, Avd. Integration & Etablering Lotta Dahlerus Sveriges Kommuner och Landsting Metodstöd bakgrund och

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Förhandsutvärdering & Utvärderingsupplägg ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

Etableringsuppdraget. Växjö Konserthus 9 december 2013

Etableringsuppdraget. Växjö Konserthus 9 december 2013 Etableringsuppdraget Växjö Konserthus 9 december 2013 Målsättning och syfte öka förutsättningarna för en snabb etablering i arbets- och samhällslivet. tidiga insatser med tydligt jobbfokus starkare incitament

Läs mer

Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden.

Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden. Projektet drivs av Länsstyrelsen i Västa Götaland och finansieras av Arbetsförmedlingen och Europeiska Socialfonden. Historik Korta vägen År 2000-2002 - Tre ESF finansierade projekt startas i Västra Götland:

Läs mer

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen

Ladok3 på GU. Rollbeskrivning i projektorganisationen Ladok3 på GU Rollbeskrivning i projektorganisationen och befogenheter Y2013/13 Projektorganisation, roller Filnamn: L3_roller i projektet_bilaga 4_20131022.docx Gemensamma förvaltningen Utgåva B Ladok3

Läs mer

Lägesrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning

Lägesrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Lägesrapport för uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning Återrapportering till Regeringen Socialdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer