Kulturnämnden. Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturnämnden. Innehållsförteckning"

Transkript

1 Innehållsförteckning Göteborgsoperan... 1 Biljetthantering Ticnet... 2 Budgetunderlag Teater & Film... 3 Handlingsplan för Boulognerskogen... 4 Ekonomisk uppföljning /Kvartalsrapport Nedskärningar Angående revidering av investeringsmedel för digitalisering av Odéon i Kulturhuset Överföring av budgeterade personalkostnader från ansvar 302 till ansvar Delegering av beslut om Kulturstipendiater Ansökan om Egnells medel för konst i offentlig miljö Ansökan om Egnells medel för vård och hantering av konst i offentlig miljö Ansökan om Egnells medel för inköp av konstverk Svar på remiss om förslag till nationellt genomförande av den europeiska landskapskonventionen. 13 Kraftsamling! - museisamverkan ger resultat Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning Gunnar Bergströms musikstipendium Föräldraföreningens musikstipendium Anmälningsärenden Information... 19

2 Plats och tid Stadshuset plan 4, Köpmannen kl Deltagande ande Ersättare Douglas Hjalmarsson (fp) ordf Anita Andersson (s) v ordf Claës Beckman (m) Börje Wester (m) Barbro Ahlrik (c) Asima Pasalic (s) ersätter Ann-Charlotte Ödman Per-Åke Lindkvist (s) Isabella Billing (kd) MaiBritt Zederfeldt (c) Dorota Johansson (s) Övriga deltagande Gunilla Ceder, kulturchef Anneli Magnusson, sekreterare Niklas Fahlén, Göteborgsoperan punkt 1 Ellinor Jakobsson, punkt 2 Anders Ericsson, punkt 2 och 3 Ingemar Arnesson, punkt 4 & punkt Utses att justera Anita Andersson Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande... Anneli Magnusson Paragrafer Douglas Hjalmarsson Anita Andersson Organ Kulturnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kulturkontoret, Stadshuset ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.... Anneli Magnusson Datum för anslags nedtagande

3 KN 29 Dnr Göteborgsoperan Niklas Fahlén informerade om Göteborgsoperans uppdrag att anordna skolteater. Kulturnämnden godkänner redovisningen.

4 KN 30 Dnr Biljetthantering Ticnet Ellinor Jakobsson och Anders Ericsson informerade om biljettförsäljningssystemet Ticnet. Kulturnämnden godkänner redovisningen.

5 KN 31 Dnr Budgetunderlag Teater & Film Anders Ericsson informerade om kostnader och intäkter för biograf Odeons verksamhet. Kulturnämnden godkänner redovisningen.

6 KN 32 Dnr Handlingsplan för Boulognerskogen Kulturnämnden föreslår byggnadsnämnden att överlämna Handlingsplanen för Boulognerskogen till kommunfullmäktige för godkännande med tillägget att skolnämnden bör anges som ansvarig nämnd för Balthazars delaktighet i projektet. Café/serveringsbyggnad bör tidigareläggas. Kommunfullmäktige har , 21, efter ett medborgarförslag om att skapa en stadslekpark, beslutat uppdra till byggnadsnämnden att i samarbete med andra berörda nämnder presentera en programskrivning för Boulognerskogen samt utreda möjligheten och eventuellt behov av en stadslekpark. Denna handlingsplan är avsedd att utgöra svar på kommunfullmäktiges uppdrag och ligga till grund för utveckling och förnyelse av Boulognerskogen i syfte att öka dess attraktionskraft. Handlingsplanen är framtagen av en arbetsgrupp bestående av representanter från Tekniska förvaltningen, Kulturförvaltningen, Fritidsförvaltningen, samt Plan, Bygg o Lantmäteriförvaltningen vilka också har varit ansvarig för arbetet. Handlingar Handlingsplan för Boulognerskogen Byggnadsnämnden

7 KN 33 Dnr Ekonomisk uppföljning /Kvartalsrapport Kulturnämnden godkänner kvartalsrapporten och redovisningen av det ekonomiska läget den 31 mars Helårsprognos: Enheterna förväntas hålla budget. Avvikelser i kostnader och intäkter beror på externa bidrag. Dessa obudgeterade intäkter är kopplade till motsvarande kostnader. Kostnader i samband med donationer och konstinköp skall regleras med Egnellska medel enligt beslut KF. Investering: I prognosen ingår förbrukning av överskott, kronor, från Handlingar Ekonomisk redovisning Kvartalsrapport Ekonomistaben, Ledningsgruppen Paragrafen är omedelbart justerad.

8 KN 34 Dnr Nedskärningar Kulturnämnden godkänner de förslag på nedskärningar som kulturchefen presenterat. Socialdemokratiska gruppen deltar inte i beslutet. Kulturnämnden ska enligt beslut från kommunfullmäktige minska innevarande års budget med 888 tkr. Det görs genom nedanstående nedskärningar. Färre vikariat vid sjukskrivning eller föräldraledighet. Vissa vakanta tjänster återbesätts inte. Höjning av hyrestaxor m.m. Minskat antal utställningar. Minskat bokanslag Nedskärningarna har behandlats i ledningsgruppen och MBL-förhandlats med samverkansgruppen. Handlingar Förslag till nedskärningar Ledningsgruppen Ekonomistaben

9 KN 35 Dnr Angående revidering av investeringsmedel för digitalisering av Odéon i Kulturhuset. Kulturnämnden godkänner förslag till revidering av kulturnämndens investeringsbudget med kr för digitalisering av Odéon. Kulturnämnden äskar om kr för år 2011 för digitalisering av Odéon i samband med ombyggnad av kulturhuset. Det är viktigt att medel, kr, för digitalisering av Odéon återförs till kulturnämndens budget i samband med ombyggnaden av Kulturhuset. Den totala kostnaden för digitaliseringen är högre än kr men för den överskjutande delen beräknar vi få bidrag från Västra Götalandsregionen och Svenska Filminstitutet. Det kommunala investeringsbidraget beräknas inte bli högre än kr. Kultur är en viktig drivkraft för Skövdes utveckling som handelsstad vilket har framgått i flera enkäter och utredningar. Ett rikt och varierat kulturutbud efterfrågas av många. Om Skövde ska svara upp mot att vara den ledande kommunen i Skaraborg och ta ett större ansvar krävs att vi "hänger med" och ligger i framkant i olika avseenden. På biblioteket har skett en utveckling av tekniska och digitala hjälpmedel till besökarna. Teatern ligger bra till vad gäller utbud av framgångsrika teaterföreställningar - bl.a. besöker Dramaten och Cullbergbaletten regelbundet Skövde stadsteater - Dramaten tre gånger och Cullbergbaletten en gång under våren. Vad gäller film har Skövde sedan många år varit framgångrikt med väl utvecklad skolbio, två aktiva välbesökta filmstudios och årlig filmfestival som stöds ekonomiskt av Västra Götalandsregionen. Digitaliseringen av Odéon är en demokratifråga men också nödvändigt för att kunna visa digital film, som kommer att bli det enda formatet för ny filmproduktion. Förutom att visa digital film möjliggör det också konserter i realtid från olika platser i världen, företagsevent, möten m.m. Kulturhuset är en viktig kulturell mötesplats idag för många skövdebor men även för boende i kommunerna runt om. Kulturnämnden vill kraftsamla i kulturhuset och kunna visa upp verksamheter med spets och av hög kvalitet. Digitaliseringen är en framgångsfaktor och kommer också att kunna generera ökade intäkter. KS

10 KN 36 Dnr Överföring av budgeterade personalkostnader från ansvar 302 till ansvar 301 Kulturnämnden godkänner överföring av budgeterade personalkostnader 443 tkr från ansvar 302 till ansvar 301. Kostnaderna för 80 % av lön för kultursamordnare belastar i bokföringen ansvar 301 och i budgeten ingår medel i ansvar 302. Henrik Johansson, ES Musikskolan

11 KN 37 Dnr Delegering av beslut om Kulturstipendiater 2009 Kulturnämnden delegerar till kulturnämndens arbetsutskott den 14 maj att utse 2009 års kulturstipendiater. Sista ansökningsdag till 2009 års kulturstipendium är 15 april och stipendiet delas ut den 6 juni. Kulturnämndens sammanträde efter sista ansökningsdagen är den 3 juni.

12 KN 38 Dnr Ansökan om Egnells medel för konst i offentlig miljö Kulturnämnden ansöker om anslag med kr, ur Gertrud och Theodor Egnells medel för stadens förskönande i enlighet med donationsbestämmelserna, för inköp av konstverket Ligghallen av konstnären Ann Böttcher för placering i Boulognerskogen. Inköp av konstverk för placering i Boulognerskogen och den skulpturpark som ingår i föreslagen handlingsplan för parkens förnyelse. Konstverket, med titeln Ligghallen, är skapat av konstnären Ann Böttcher för separatutställningen; Entrén till Sanatoriet, på Galleri Index, i Stockholm Ann Böttchers utställningsidé var att beröra kurorten som symbol och företeelse för sociala och hälsobefrämjande åtgärder. Då det i Boulognerskogens tidiga historia fanns en etablerad kurort som gav prägel och rykte om staden Skövde, finns en betydande koppling till Ann Böttchers intention och verk. Konstverket är en installation och utfört som en del av en kurorts veranda med vilstolar för patienter att hämta in den renande hälsobefrämjande luften. Verket inbjuder besökare att själva ta plats i vilstolar för att förnimma känsla och referens till parkens historia, dagens tankar om klimat och miljöfrågor och inte minst en plats för möte och kontemplation. I bifogade handlingar presenteras konstnären, hennes idé, verkets utförande och kostnadskalkyler för ett nyuppförande av konstverket Ligghallen. Placeringen bör förhålla sig till den tidigare kurortens placering i Boulognerskogen men med viss förskjutning i plats på grund av de senare byggda studentbostäderna och parkeringsplatsen i närhet till parken. I samband med en positiv behandling av föreslaget inköp och etablering av konstverket, har Konstenheten för avsikt att presentera Ann Böttchers konstnärskap i Konstmuseet. Handlingar Presentation av konstverket Ligghallen KS

13 KN 39 Dnr Ansökan om Egnells medel för vård och hantering av konst i offentlig miljö. Kulturnämnden ansöker om kr för 2009 och 2010, ur Gertrud och Theodor Egnells medel för stadens förskönande i enlighet med donationsbestämmelserna, för vård och hantering av kommunens konst i offentliga miljöer. Delar av Skövde Kommuns konstsamling och flertalet av den offentliga konst som placerats inom kommunen har till stor del inköpts och fått etablering genom donationen från makarna Egnells fond. Konstverkens etablering innebär ett särskilt ansvar att underhålla och vårda dem i dess miljö och hantering. Konstenheten får ofta förfrågningar och påpekanden om behov av ex. reparation av verk, skyltning som förkommit eller i samband med omflyttningar och nya placeringar då ex. nytt fundament för skulptur behövs. Konstenheten konstaterar att det inte finns särskilda medel för löpande vård och underhåll inom verksamhetens budget och ramar. För närvarande är exempelvis följande hantering aktuellt: Nya skyltar och komplement för offentlig skulptur i Skövde som saknas enligt inventering under Likaså reparation av verk som under inventeringen har samlats in och är i dåligt skick. KS

14 KN 40 Dnr Ansökan om Egnells medel för inköp av konstverk Kulturnämnden ansöker om anslag med kr ur Gertrud och Theodor Egnells medel för stadens förskönande i enlighet med donationsbestämmelserna, för inköp av konstverk till Skövde kommuns konstsamling. Inköp av konstverk av framstående konstnärer som bedöms berika Konstmuseets samlingar i dels syftet att förtydliga vårt uppdrag om ett museum med genusperspektiv (hänvisning till uppdrag Konstfäste, VGR) samt förstärka Konstmuseets identitet i samband med en omhängning av museet under 2009 och Det i sin tur leder till nya verk ur samlingarna som kan få placering i de offentliga miljöerna inom Skövde kommuns förvaltning. Nyinköpen skall främst ske från väl kända och meriterade konstnärer som har kontrakterats för kommande års utställningar. Ex. Lars Lerin, Fredrik Hofwander, Ritta Päiväläinen, Pasi Välimaa, Astrid Sylwan, Olle Skagerfors, Linn Fernström, Cecilia Edefalk och Meta Iseus Berlin. Utöver dem finns intresse att köpa in verk från regionens verksamma konstnärer. Konstens uppgift i det offentliga rummet är att stimulera till fantasi, kreativitet och eftertanke. Vilket Gertrud och Theodor Egnell hade för avsikt med att avsätta medel för stadens förskönande. Konstmuseet etablerades med dåvarande samling Sedan dess har samtidskonsten utvecklats och nyinköp har skett, både från lokala som nationella konstnärskap. Vi ser nu ett stort behov av fortsatta inköp och en uppdatering i och med en omhängning av museets samling. Särskilt utifrån museets särskilda uppdrag, likväl att vi också frigör verk ur samlingarna för andra offentliga miljöer inom kommunen. KS

15 KN 41 Dnr Svar på remiss om förslag till nationellt genomförande av den europeiska landskapskonventionen Kulturnämnden har inget att erinra mot de föreslagna författningsändringarna i Riksantikvarieämbetets rapport Riksantikvarieämbetet har på regeringens uppdrag utarbetat förslag till ett nationellt genomförande av den europeiska landskapskonventionen. Regeringen vill ha synpunkter på de förslag till författningsändringar som lämnas i rapporten. Skövde kommun är remissinstans. Kulturnämnden har fått remissen för yttrande senast Handlingar Remiss, Förslag till nationellt genomförande av den europeiska landskapkskonventionen. KS

16 KN 42 Dnr Kraftsamling! - museisamverkan ger resultat Kulturnämnden avstår från att yttra sig i ärendet. En remiss gällande Kraftsamling! museisamverkan ger resultat, har inkommit till Skövde kommun från Regeringskansliets kulturdepartement. Handlingar Betänkande (SOU 2009:15) Kraftsamling! - museisamverkan ger resultat KS

17 KN 43 Dnr Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning Kulturnämnden har inget att invända emot Riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera riktlinjerna för ekonomi och verksamhetsstyrning att gälla Skövde kommun till samtliga nämnder för yttrande senast Kommunstyrelsens stab har tagit fram ett förslag till riktlinjer för ekonomi och verksamhetsstyrning. Riktlinjerna har tagits fram i samråd med kommunens ekonomer och förvaltningschefer. Riktlinjerna har behandlats på den centrala samverkansgruppen Handlingar Riktlinjerna för ekonomi och verksamhetsstyrning. Förhandlingsprotokoll KSAU

18 KN 44 Dnr Gunnar Bergströms musikstipendium 2009 Kulturnämnden godkänner det förslag som inlämnats från S:ta Helena Gille i samråd med musikskolans ledningsgrupp. Gunnar Bergströms musikstipendium delas årligen ut till elev vid Skövde musikskola för goda prestationer som sångare eller instrumentalist. Musikledaren har till uppgift att föreslå innehavare till stipendiet. Enskilda medlemmar i S:ta Helena Gille samt ledamöter och ersättare i kulturnämnden kan också lägga fram förslag till stipendiater. om stipendiat fattas genom enhälligt beslut av Skövde kulturnämnd och S:ta Helena Gille. Stipendiet delas ut på nationaldagen. Handlingar Förslag på stipendiat Musikskolan S: ta Helena Gille Ekonomienheten Förvaltningsekonomen

19 KN 45 Dnr Föräldraföreningens musikstipendium 2009 I enlighet med förslag från lärarkollegiet vid musikskolan utses stipendiater år Stipendiet delas ut i samband med musikskolans vårkonsert i S:ta Helena Kyrka den 28 maj Stipendiet delas ut till begåvade och intresserade elever, som också är goda musikanter i den meningen att de sprider trivsel och tar ansvar vid repetitioner och framträdanden. Föräldraföreningen vid Musikskolan i Skövde lade ner sin verksamhet De medel som fanns kvar i föreningens kassa donerades till Skövde kommuns kulturnämnd. Kulturnämnden ska med stöd av dessa medel årligen dela ut ett antal individuella stipendier vid musikskolans avslutningskonsert på våren. Målsättningen är att stipendiet ska dela ut med ett belopp på 200 kr vardera till tio stipendiater. Lärarkollegiet på skolan, har ansvaret för att årligen föreslå dessa stipendiater. Handlingar Förslag på stipendiater Förvaltningsekonomen Ekonomienheten Musikskolan

20 KN 46 Anmälningsärenden Nedanstående anmälningsärenden läggs till handlingarna: Kommunstyrelsen Övrigt 1. Dnr KS 41 Kommunstyrelsen beslutar att utöka antalet feriepraktikplatser från 200 till ca 300 platser till en kostnad av kr. Kostnaden finansieras ur kontot för kommunstyrelsens utvecklingsinsatser. Samtliga nämnder uppmanas att pröva möjligheterna att erbjuda ytterligare feriepraktik inom ramen för den egna verksamheten. 2. Dnr KS 64 Kommunstyrelsen beslutar att bevilja kulturnämnden resterande kr år 2009 ur anslaget för ungdomsmiljonen att fördelas på de projekt som prioriterats av LQ-gruppen. 3. Dnr KS 65 Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan eftersom kommunens prognoser visar på ett negativt resultat år Med utgångspunkt från den interna kontrollen är det viktigt att nämnden prioriterar inventeringen i sin budget och verksamhetsplan i enlighet med revisorernas granskningsrapport. 4. Dnr Avtal har upprättats mellan Skövde kommun och Västarvet/Västragötalands museum angående att ta fram ett Kulturmiljöprogram för Skövde tätort. 5. Dnr Svar har sänds in till Arbetsmiljöverket med anledning av inspektionsmeddelandet. 6. Dnr PM:et Allmänna bestämmelser vid förhyrning av Skövde kulturförvaltnings lokaler har uppdaterat med rätt publiksbegränsningar enligt skrivelse från Räddningstjänsten Östra Skaraborg. 7. Dnr Ansökan om fortsatt stöd till utveckling av mediepedagogiskt arbete i Skövde har inskickats till Svenska Filminstitutet. 8. Dnr Komplettering till ansökan av Skapande skola-projekt, gällande höja kunskapen hos ett visst antal pedagoger inom produktion och redigering av rörlig bild. 9. Dnr En kartläggning av verksamheten med Skolbio i Sveriges 290 kommuner, genomförd av Svenska Filminstitutet.

21 KN 47 Information Informationen läggs till handlingarna. Douglas Hjalmarsson Informerade från kulturberedningen den 2 april. Rolf Danielsson kommer att presentera sin utredning om museet på kulturnämndens sammanträde den 3 juni. Information om Garnisonsmuseets framtid. Information från invigningen 7/4-09 av utställningen Allt var så nyss på Skövde Kulturhus. Information från invigningen av RFID 6/4-09 på Skövde stadsbibliotek. Gunilla Ceder Konferensen, Kulturens roll i samhällsutvecklingen år 2009 kommer att äga rum 25 november. Samrådsyttrande över detaljplan för Eric Ugglas plats m.m. Samrådsyttrande över käpplunda Park m.m.

Kulturnämnden. Innehållsförteckning

Kulturnämnden. Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning Miljöbokslut 2009... 1 Genomgång av Verksamhetsberättelse 2009 och Verksamhetsplan 2010-2012... 2 sattestanter från KS... 3 Yttrande arbetsmiljöpolicy... 4 Riktlinjer för beslut

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kulturnämnden 2012-10-17

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kulturnämnden 2012-10-17 Sida Innehållsförteckning Ekonomisk uppföljning 2012-09-30... 1 Stöd till kulturverksamhet - ordinarie verksamhetsbidrag 2013... 2 Nya avgifter för biblioteket... 4 Förslag att införa avgifter för utplacering

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur & Fritid tfn 0140-681 00 TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-30 Sida 1(25) Plats och tid Beslutat KS-salen, Stadshuset, kl. 13.30-17.25 Bengt E Carlsson, (S) Matiida

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Fritidsnämnden 2009-06-16 1/19 Innehållsförteckning Rundvandring... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Muntlig information... 5 Granskning av underlag för föreningsbidrag... 6 Granskning av underlag för föreningsbidrag,

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-10-14 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, förvaltningens stora sammanträdesrum, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 13.00-14.30 Beslutande Louise Branting (c), ordförande

Läs mer

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40

Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1, 2014-09-16, kl. 13:00 15:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 112 (26) Plats och tid Emmaboda Bowling, Lokstallsgatan 1,, kl. 13:00 15:40 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (S) ordförande Stig-Ove Andersson (S) Bo Eddie Rossbol

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40) Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 9 februari 2015, klockan 13.00 16.00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mats Abrahamsson

Läs mer

Eva Leskelä (S) Kommunhuset plan 6, måndag den 31 maj. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Eva Leskelä (S) Kommunhuset plan 6, måndag den 31 maj. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25 1 Plats och tid Beslutande Lokal: Smedby kursgård Tisdag den 25 maj 2010, kl. 18.00-19.55 Anitha Hector (M), ordf. Kjell Söderqvist (S) Charlotte Rantanen (KD), tjg.ers.

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2011-11-29 kl. 08.30-17.30

Sessionssalen, Hultsfred 2011-11-29 kl. 08.30-17.30 Sammanträdesprotokoll 1 (38) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-17.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M 294-298, 302-304 Per-Inge Pettersson, C 299-301, 305-322 Mattias

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Johan Gotthardsson (FP) ledamot Morgan Forsberg (KD) ledamot Marianne Kjellquist (S) ledamot. Fredrik Marcusson (S) adjungerad

Johan Gotthardsson (FP) ledamot Morgan Forsberg (KD) ledamot Marianne Kjellquist (S) ledamot. Fredrik Marcusson (S) adjungerad Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Konferenslokal Hovden, Stadshuset, klockan 13.15 15.20 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Ida Ekeroth (S) vice ordförande Johan Gotthardsson

Läs mer