Kulturnämnden. Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturnämnden. Innehållsförteckning"

Transkript

1 Sida Innehållsförteckning Presentation av nya enhetschefer... 1 Delårsrapport med prognos Yttrande över På väg mot en ny roll övervägande och förslag om Riksutställningar Yttrande över motion om informationstavla Timboholm... 5 Reviderad Utvecklingsplan för barn- och ungdomskultur för Skövde kommun... 6 Ansökan om Egnells medel för vård och skötsel av konst i offentlig miljö... 7 Ansökan om Egnellska medel för inköp av konstnärlig utsmyckning, Piglets, av Marianne Lindberg de Geer... 8 Skrivelse angående kulturnämndens taxor för lokaluthyrning... 9 Ansökan om medel från Skövde Allmänna Konstförening i samband med 70-årsjubileum Anmälningsärenden Information Ansökan om medel för digitalisering av Odeon Avsiktsförklaring till Västra Götalandregionen Enkätsvar från Kulturhearing 4 maj Bokmässan Göteborg 23/9-26/

2 Sida Plats och tid Stadshuset, Köpmannen plan 4 kl Deltagande ande Ersättare Douglas Hjalmarsson (fp) ordf Anita Andersson (s) v ordf Claës Beckman (m) Börje Wester (m) Barbro Ahlrik (c) Ann-Charlotte Ödman (s) Per-Åke Lindkvist (s) MaiBritt Zederfeldt (c) Dorota Johansson (s) Övriga deltagande Gunilla Ceder, kulturchef Anneli Magnusson, sekreterare Jennie Gustafsson, stadsmuseichef Martin Lindor, rektor musikskolan Utses att justera Barbro Ahlrik Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande... Anneli Magnusson Paragrafer Douglas Hjalmarsson Barbro Ahlrik Organ Kulturnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kulturkontoret, Stadshuset ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.... Anneli Magnusson Datum för anslags nedtagande

3 1 KN 48 Presentation av nya enhetschefer Tre nya enhetschefer har rekryterats under våren och börjat sina tjänster inom förvaltningen. Jennie Gustafsson stadsmuseichef och Martin Lindor rektor för musikskolan presenterade sig själva och sina planer för respektive enhet. Anna Gullstrand bibliotekschef hade inte möjlighet att vara med på dagens sammanträde men kommer att delta på nästa kulturnämnd i oktober.

4 2 KN 49 Dnr Delårsrapport med prognos Kulturnämnden godkänner upprättad delårsrapport med helårsprognos Bakgrund Delårsrapporten överlämnas till ekonomistaben den 14 september enligt tidplan. Helårsprognos: Budgeterat resultat beräknas uppgå till ett överskott på 250 tkr. Avvikelser i kostnader och intäkter beror på externa bidrag från bl.a. Statens kulturråd, Västra Götalandsregionen och Svenska Filminstitutet för olika projekt, bl.a. Kulturvisioner, BRO-projektet och Dokumentärfilmfestival. Dessa obudgeterade intäkter är kopplade till motsvarande kostnader. Kostnader på ca 306 tkr i samband med donationer och konstinköp ska regleras med Egnellska medel enligt beslut KF. Handlingar Delårsrapport Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning Delges Ledningsgruppen Ekonomistaben

5 3 KN 50 Dnr Yttrande över På väg mot en ny roll övervägande och förslag om Riksutställningar. Kulturnämnden beslutar överlämna nedanstående yttrande till kommunfullmäktige. Yttrande Vi instämmer i förslag som förbättrar förutsättningar för att utveckla utställningsmediet i hela landet så att publik kan möta utställningar av hög kvalitet. Därför stödjer vi de prioriteringar som föreslås för Riksutställningars verksamhet vad gäller barn och ungdom och den samtida konsten. I det nya uppdrag som föreslås för Riksutställningar ingår att de ska minska sin produktion av vandringsutställning. Det kan vara riktigt om de istället får resurser till och utveckla utställningsmediet på olika nivåer och då särskilt för kommunal och regional verksamhet. Stöd för nationell och internationell omvärldsanalys, kunskapsutveckling och stöd till arrangörer inom utställningsområdet bör då utvecklas mer. Där instämmer vi i att Riksutställningar ska stödja produktion och förmedling av turnerande utställningar genom bl. a utställningssamarbeten. Att intensifiera förmedlingen av kunskaper och erfarenheter, erbjuda tekniska tjänster och inte minst delta aktivt med kunskap i pedagogiska processer och utveckling. Vi ser positivt på att Riksutställningar får ett särskilt uppdrag att utveckla och sprida kunskap om digital förmedling av kulturarvet, som ett led i en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande. Det är en tung uppgift för verksamheter, särskilt på kommunal nivå, då främst personalresurser och kunskaper saknas. Med utgångspunkt från vår kommunala verksamhet och de särskilda uppdrag som kommunal och regional politisk riktning ger, är det av stor betydelse att vi kan söka stöd från en statlig institution som Riksutställningar. Vi har god erfarenhet av deras hittillsvarande verksamhet och vi avser att söka mer utvecklad kontakt för vår förnyelse och förstärkning av konstmuseets identitet och pedagogiska riktning. Där har Riksutställningar med sin stora kunskapsbank och särskilda pedagogiska tjänster mycket att ge oss. Ett exempel är det genusuppdrag vi har inom regionen som konstfäste och där vi vill inleda ett process- och kunskapsstöd med bland annat Riksutställningar. Vi avser också att utveckla ett antal inriktningar inom verksamheten med ett flertal samarbeten inom vår del av regionen. Där kan nämnas ett fotografiskt forum, en turnéläggning för utställningar med lokal förankring och ett HBTQ projekt som synliggör de frågorna inom vår del av regionen. I det arbetet kan Riksutställning-

6 4 ar, med sitt nya uppdrag, stärka och stödja processerna. Vi tror att ex. utställningsform och innehåll bättre kan utvecklas inom vår egen organisation än att, ex. som tidigare en produktion, sker utifrån Riksutställningars centrala funktion. Däremot är deras kunskaper om mediet mycket användbart och bli mer effektivt i produktionsarbetet lokalt. Vi anser dock att Riksutställningar inte ska begränsas ekonomiskt på ett sätt som binder dem till ett mer begränsat utrymme för pedagogiska insatser. Tillika att kurser och utbildningsnivån bibehålls och kan erbjudas inte enbart på deras fasta verksamhet (Visby) utan kan vara mer flexibelt så att den typen av inslag kan ske mer ute i regionerna. Bakgrund Kulturnämnden har för yttrande till kommunfullmäktige erhållit På väg mot en ny roll övervägande och förslag om Riksutställningar, SOU 2010:34, Slutbetänkande av Kultursamverkansutredningen Konstchefen har lämnat förslag till yttrande. Handlingar Remiss, På väg mot en ny roll-övervägande och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34) - utredningen Delges KS

7 5 KN 51 Dnr Yttrande över motion om informationstavla Timboholm Kulturnämnden stöder förslaget i motionen om en informationstavla i anslutning till Timboholmsrondellen. En utredning om möjlig placering och kostnader bör göras. Bakgrund Kulturnämnden stöder förslaget i motionen om en informationstavla för turister och besökare om Timboholmsskatten som är utgångspunkten för den konstnärliga gestaltningen. En utredning om möjligheter till placering bör göras. I samband med beslut och ansökan om Egnellska medel för konstnärlig gestaltning i Timboholmsrondellen av konstnär Claes Hake ingick även förslag om information för besökare och förbipasserande om Timboholmsskatten. Medel för detta avsattes. Möjligheten att informera genom en informationstavla diskuterades men genomfördes inte då på grund av svårighet att finna en lämplig plats. Handlingar Motion till Skövde kommunfullmäktige om informationstavla Timboholm Delges KS

8 6 KN 52 Dnr Reviderad Utvecklingsplan för barn- och ungdomskultur för Skövde kommun Kulturnämnden godkänner reviderad Utvecklingsplan för barn- och ungdomskultur för Skövde kommun och remitterar den till Skolnämnden och Utbildningsnämnden för yttrande och godkännande senast 31 oktober Bakgrund Efter remissrunda till skol- och utbildningsnämnd har vissa revideringar gjort i den ursprunglig Utvecklingsplan för barn- och ungdomskultur för Skövde kommun. Jämförelserna med Trollhättans kommun har tagits bort. På sidan 10 har underrubriker tillförts under Utvecklingsplan kultur för alla på lika villkor. Tillägg har gjorts om att befintliga resurser ska utnyttjas bättre, vilket inte medför ökade kostnader för någon förvaltning. Ordningen av rubriker och stycken har justerats. På sidan 11 har permanenta strukits i stycket om grundskolans kulturprojekt. I bilaga 2 har förtydligande gjorts vad gäller skolförvaltningens kulturombudsgrupper vilket innebär att ett kulturombud i varje område ska vara kulturledare. Under 2009 har en Utvecklingsplan för barn- och ungdomskultur för Skövde kommun tagits fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från kulturförvaltningen, skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Planen har till syfte att garantera alla barn och ungdomar inom förskolan, grundskolan och gymnasiet på lika villkor skall få tillgång till kulturupplevelser och skapande verksamhet av hög kvalitet. Handlingar Reviderad Utvecklingsplan för barn- och ungdomskultur för Skövde kommun UN 58 Utvecklingsplan för barn- och ungdomskultur för Skövde kommun SKN 44, yttrande över utvecklingsplan för barn- och ungdomskultur Delges Skolnämnden Utbildningsnämnden

9 7 KN 53 Dnr Ansökan om Egnells medel för vård och skötsel av konst i offentlig miljö Kulturnämnden ansöker hos kommunfullmäktige om ett anslag på kr ur Gertrud och Theodor Egnells medel för stadens förskönande. Bakgrund I samband med den inventering och registrering av kommunens konstinnehav som nyligen avslutats har det framkommit behov av vård, underhåll och skötsel av ett stort antal konstverk. Särskilda medel för detta finns inte inom konstenhetens budget. För närvarande är exempelvis följande åtgärder aktuella: Omflyttning av skulpturer, nya skyltar och komplement för offentlig skulptur i Skövde som saknas enligt inventering under Likaså reparation av verk som under inventeringen har samlats in och är i dåligt skick. Delar av Skövde kommuns konstsamling och flertalet av den offentliga konst som placerats inom kommunen har till stor del inköpts och fått etablering genom donationen från makarna Egnells fond. Det innebär ett särskilt ansvar att underhålla och vårda konstverken i dess miljö. Konstenheten får ofta förfrågningar och påpekanden om behov av reparation av verk, skyltning som förkommit eller i samband med omflyttningar och nya placeringar då till exempel ett nytt fundament för skulptur behövs. Våren 2010 har ett fadderskap för offentlig konst i Skövde etablerats och i dagsläget finns mer än 25 faddrar anmälda för valda verk. Delges KS

10 8 KN 54 Dnr Ansökan om Egnellska medel för inköp av konstnärlig utsmyckning, Piglets, av Marianne Lindberg de Geer Kulturnämnden begär att kommunfullmäktige beviljar kr för inköp av konstverket Piglets av Marianne Lindberg de Geer, ur Gertrud och Theodor Egnells medel för stadens förskönande. Bakgrund Konstchefen har inlämnat förslag till ansökningar ur Egnells medel för inköp av konst för beslut av kommunfullmäktige. Inköp av konstverk med titeln Piglets skapat av konstnären Marianne Lindberg de Geer, 2010, består av två verk i ett formspråk som seriebilden av griskultingar i rosa granit och med marmorögon. Höjd ca 2 m och vikt 2 ton vardera. Marianne Lindberg de Geer är inbjuden att under hösten 2010 visa ett urval av verk i konsthallen, Skövde Kulturhus. I samband med utställningen vill konstenheten presentera verket Piglets och ge det en permanent placering i den offentliga miljön. Flera förslag finns för placering av konstverken. Antingen på gräsytan vid Kulturhuset eller på någon av gågatorna i centrum. Verket har en särskilt inbjudande och lekfull karaktär som med säkerhet ger Skövde stadskärna en betydande uppmärksamhet. Särskilt för alla som kommer att passera platsen till och från till Kulturhuset och Resecentrum eller på gående på gågatorna. Delges KS

11 9 KN 55 Dnr Skrivelse angående kulturnämndens taxor för lokaluthyrning Kulturförvaltningen informerar Körfamiljen DISS om att en översyn pågår av taxor för lokaler i Skövde kommun. Skrivelsen överlämnas till Fritidsnämnden. Bakgrund Körfamiljen DISS har genom sin ordförande Anna Worbin i en skrivelse till kulturnämnden redogjort för skillnader i hyreskostnader för klassrum, gymnastiksal, idrottshall jämfört med hyreskostnader för musiksal. DISS anger i skrivelsen att de vill få besked om hur kulturnämnden tänker agera för att korrigera kommunens diskriminering av kulturföreningar när det gäller kommunens taxor för lokaluthyrning. Delges Körfamiljen DISS

12 10 KN 56 Dnr Ansökan om medel från Skövde Allmänna Konstförening i samband med 70-årsjubileum Skövde Allmänna Konstförening får kr i bidrag för olika insatser i samband med sitt 70-årsjubileum. Bakgrund Skövde Allmänna Konstförening har genom sin ordförande Jan Gustafsson ansökt om ekonomiskt stöd med anledning av föreningens 70-årsjubileum. Skövde Allmänna Konstförening har under sina 70 år betytt mycket för utvecklingen av konsthallen och konstmuseet och inte mist för breddning av allmänhetens konstintresse i Skövde. Konstföreningen planerar och arbetar i samarbete med konstenheten med en jubileumsutställning av konstnär Lenny Clarhäll, född i Timmersdala. Konstföreningens medlemmar lägger ner ett stort engagemang och mycket tid, pengar, sponsring och arbete med denna utställning som visas i november i konstmuseet. Man planerar även inköp av ett konstverk som en donation till konstmuseet. Konstföreningen har även tidigare vid flera tillfällen donerat konstverk till konstmuseet. Delges Skövde Allmänna Konstförening

13 KN Anmälningsärenden Nedanstående anmälningsärenden läggs till handlingarna: Kommunfullmäktige Dnr KF 79 Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 augusti 2010 upphäva anställningsstoppet som har gällt från den 1 juli Dnr KF 83 Kommunfullmäktige beslutar att anta Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Skövde kommun Dnr KF 86 Kommunfullmäktige beslutar att Vision Skövde 2025 antas och ska verka som ett styrande dokument i kommunens framtida strategiska planering. Dokumentet ersätter tidigare antagen vision. Uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en plan för hur Vision Skövde 2025 ska implementeras i och utanför organisationen. Uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en metod för hur Vision Skövde 2025 ska följas upp och utvärderas. 4. Dnr KF 87 Kommunfullmäktige beslutar om Budget och strategiskplan enligt nedanstående 18 punkter. 1. Driftbudgeten för 2011 med fördelning av kommunbidrag per nämnd på totalt miljoner kronor fastställs. 2. Nuvarande finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten antas att gälla för Strategier samt prioriterade uppdrag 2011 antas. 4. Det nyvalda kommunfullmäktige föreslås uppdra åt den nyvalda kommunstyrelsen att se över de finansiella målen samt målen och riktlinjerna för verksamheten och presentera dessa senast i samband med att budget och strategisk plan för antas av kommunfullmäktige i juni Budgetförslaget för 2012 och 2013 uppfyller inte de finansiella målen utan skall omarbetas under hösten efter det att regeringen presenterat höstpropositionen. 6. Budget och strategisk plan för skall slutligen fastställas av de nyvalda ledamöterna i kommunfullmäktige i november Ramarna för styrelsens och nämndernas verksamhet år 2012 och 2013 antas preliminärt som underlag för nämndernas fortsatta planering. Nytt beslut om ramar kommer i november 2010.

14 12 8. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudgeten för år 2011med en nettoutgift på 217,6 miljoner kronor och exploateringsbudgeten för år 2011 med en nettointäkt på 29,6 miljoner kronor. Investeringsbudgeten och exploateringsbudgeten för år 2012och 2013 antas som underlag för fortsatt planering. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om omprioriteringar av investeringar inom totalramen 2011 samt att löpande återrapportera besluten till kommunfullmäktige. 9. De medel som finns avsatta år 2010 till Godsterminal omdestineras till ett nytt projekt, Parkering i centrala Skövde. Kommunstyrelsen får i uppdrag att kostnadsberäkna projektet och återkomma med förslag. Kommunstyrelsen får i uppdrag att bevaka frågan om godsterminal och återkomma till kommunfullmäktige om frågan åter blir aktuell. 10. Utdebiteringen år 2011 fastställs preliminärt till 20:99 per skattekrona. Slutligt beslut fattas i november Resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget för 2011 fastställs. Slutligt beslut fattas i november Av det konjunkturbidrag på 50 miljoner kronor som kommunen fått av staten år 2010 har kommunfullmäktige tidigare beslutat att öronmärka 35 miljoner kronor till år Kommunen kommer i balanskravsutredningen som skall göras i 2010 och 2011 års bokslut att ta hänsyn till detta. Om det skulle uppstå ett negativt resultat i bokslutet år 2011 på grund av att de öronmärkta pengarna på 35 miljoner kronor inte bokföringsmässigt kan redovisas år 2011 så anser kommunfullmäktige det vara god ekonomisk hushållning att redovisa ett överskott år 2010 på 35 miljoner kronor som sedan kan kvittas mot ett eventuellt underskott år Nya lån tas upp inom ramen för fastställd finansieringsbudget år Slutligt beslut fattas i november Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att ta fram internbudget för år 2011 och verksamhetsplan för år utifrån ramar och antagna mål och riktlinjer samt uppdrag. Nämndernas verksamhetsplaner ska överlämnas till kommunfullmäktige i mars 2011 som ett anmälningsärende. 15. Reviderad budget för 2011 inkl. ombudgeteringar och finansprognos ska beslutas av kommunfullmäktige i mars Ändringar av investeringar eller av verksamhet som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska godkännas av kommunfullmäktige. Övriga förändringar beslutas av respektive nämnd. 17. Nämndernas ackumulerade resultat ska följas upp i sidoordnad bokföring och rapporteras i kvartalsuppföljning och årsredovisning. 18. Kommunfullmäktige beslutar om sju separata utredningsuppdrag enligt bilaga.

15 Kommunstyrelsen Dnr KS 111 Kommunstyrelsen beslutar att avveckla all solarieverksamhet i fastigheter som ägs eller hyrs av Skövde kommun med hänvisning till nedan nämnda hälsorisker. et gäller inte externa leverantörer som hyr lokaler av kommunen för kommersiell verksamhet. Avvecklingen av solarier skall gälla från och med den 30 juni Delgivningar från kulturmiljöenheten och naturvårdsenheten, länsstyrelsen 6. Dnr Länsstyrelsen förklarar med stöd av 3 kap 1 lagen om kulturminnen m.m., Vaholms bro för byggnadsminne. 7. Dnr Länsstyrelsen ger med stöd a 2 kap 12 lagen om kulturminne m.m. tillstånd till skogsplantering inom fornlämning RAÄ Ljunghem 6:3 på fastigheten Krogstorp 1:1 i Skövde kommun. Tillståndet gäller i 3 år från dagen för beslutet. 8. Dnr Länsstyrelsen ger med stöd a 2 kap 12 lagen om kulturminne m.m. tillstånd till skogsplantering inom fornlämning RAÄ Varola 5:4, 5:5 och 5:6 på fastigheten Hallum 2:7 i Skövde kommun. Tillståndet gäller i 3 år från dagen för beslutet. Övrigt 9. Dnr Kulturförvaltningen har tecknat avtal med Skövde kommuns IT-avdelning om leverans av IT-tjänster. 10. Dnr Intyg har inkommit från Räddningstjänsten Östra Skaraborg om att tillsynsprotokoll är åtgärdat.

16 KN Information Informationen godkänns. Bakgrund Gunilla Ceder Under utställningen Tutankhamuns Wardrobe på Stadsmuseet kommer en entréavgift på 40 kr tas ut för vuxna. Vernissage 18/9 för utställningen av Marianne Lindeberg De Geer på konsthallen.

17 15 KN 59 Dnr Ansökan om medel för digitalisering av Odeon Kulturnämnden beslutar att under hösten 2010 ansöka om medel för digitalisering av biografen Odeon. Bakgrund. På både ett nationellt plan - via Svenska Filminstitutet - och ett regionalt - via VG-regionen - finns stöd att söka för teknisk upprustning av biografer bland annat i syfte att kunna uppgradera dem till digital så kallad 2K-standard. Världen står inför ett tekniskt paradigmskifte. Alla biografer måste inom mycket kort tid övergå från en analog filmvisning till en digital. Detta innebär bl. a att: - Alla nuvarande projektorer för 35 mm film måste bytas ut, eller kompletteras, men digitala projektorer med minst så kallad 2K-teknik där även 3D-teknik bör ingå. - Görs inte detta får det som ofrånkomlig konsekvens att biografen efter en generell övergång till digital teknik, inte kommer att kunna visa aktuell film. - All traditionell film kommer att distribueras digitalt (bredband, satellit eller hårddisk). 35 mm-kopiorna kommer alltså att försvinna. - Den digitala tekniken gör det möjligt att i realtid visa i princip allt som går att överföra digitalt; teater, musikal/opera, konserter, sportevenemang, föreläsningar, konferenser i realtid. Den digitala biografen kan därför utvecklas till en "kulturlokal" i allra bredaste mening. Delges Anders Ericsson, kultursekreterare

18 16 KN 60 Dnr Avsiktsförklaring till Västra Götalandregionen Kulturnämnden beslutar uppdra åt förvaltningschefen att i samarbete med Västra Götalandsregionen formulera ett förslag till Avsiktsförklaring kring kulturen som drivkraft. Bakgrund Skövde kommun har definierat ett antal områden som angelägna att utveckla under perioden bland annat, GöteborgsOperan, Skövdescenen, Hemslöjdskonsulenterna/Västarvet, Skövde konstmuseum/konstfäste, Skaraborgs Konstgrafiska Verkstad, Skövde filmfestival samt eventuellt några andra områden. Västra Götalandsregionen har i visionen Det Goda Livet slagit fast att kulturen är en stark drivkraft för regional utveckling i social, ekonomisk och ekologisk mening. De 49 kommunerna i Västra Götaland utgör en viktig förutsättning för att kulturens resurser och kompetenser ska kunna bidra till medborgarnas personliga kreativitet och utveckling, bidra till den regionala attraktiviteten och att generera fler arbetstillfällen och nya företag. Kulturnämnden har ett starkt intresse av att förstärka kommunala satsningar så att ett regionalt mervärde kan skapas och att olika delar av regionen länkas samman. En annan bärande orsak till att kulturnämnden vill skapa långsiktiga samarbeten med enskilda kommuner är att stärka och stabilisera förutsättningarna för kulturaktörer i hela regionen. Samarbetet mellan Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Skövde kommun syftar till att stärka förutsättningarna för en långsiktig utveckling av den regionala och den kommunala kulturpolitiken och de strukturella sambanden mellan dem. Aktiviteterna inom ramen för samverkan ska bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen i regionen, utveckla kulturens infrastrukturer, stärka den regionala attraktiviteten samt bidra till fler arbetstillfällen för det fria kulturlivet. Aktiviteterna ska också bidra till lärande och utveckling i relation till de handlingsprogram regionfullmäktige har fattat beslut om (Natur- och kulturturism, Rätt att vara med, Lust att lära, Det maritima och industriella kulturarvet, Näringslivsutveckla kultursektorn). Avsiktsförklaringen kommer att biläggas den regionala kulturplan som skall föreligga i samband med den nya samverkansmodellen mellan stat, region och kommun. Parterna förbinder sig att under perioden bidra till finansieringen av de verksamheter som överenskommits. Inför nytt budgetår ska avstämning ske mellan parterna om de ekonomiska förutsättningarna för det kommande året senast den 30 oktober.

19 17 KN 61 Dnr Enkätsvar från Kulturhearing 4 maj Kulturnämnden uppdrar åt KNAU att arbeta vidare med uppföljning av kulturenkäten. Bakgrund. Kulturnämnden inbjöd den 4 maj 2010 allmänheten till en kulturhearing i Skövde kulturhus. I samband med detta gavs de närvarande möjlighet att lämna synpunkter på kulturnämndens olika verksamheter i en enkät. Svaren har delgetts kulturnämnden.

20 18 KN 62 Dnr Bokmässan Göteborg 23/9-26/ Kulturnämnden betalar inträde och regionen runt-biljett till de ledamöter och ersättare som vill gå på bokmässan.

Kulturnämnden. Innehållsförteckning

Kulturnämnden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2009-04-08 Göteborgsoperan... 1 Biljetthantering Ticnet... 2 Budgetunderlag Teater & Film... 3 Handlingsplan för Boulognerskogen... 4 Ekonomisk uppföljning 2009-03-31/Kvartalsrapport

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Kulturnämnden. Innehållsförteckning

Kulturnämnden. Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning Miljöbokslut 2009... 1 Genomgång av Verksamhetsberättelse 2009 och Verksamhetsplan 2010-2012... 2 sattestanter från KS... 3 Yttrande arbetsmiljöpolicy... 4 Riktlinjer för beslut

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 2012-06-18 1(16)

Kommunfullmäktiges handlingar 2012-06-18 1(16) Kommunfullmäktiges handlingar 2012-06-18 1(16) FÖREDRAGNINGSLISTA den 18 juni 2012 kl 15.00 (OBS tiden) i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 2 2. Information Översiktsplan,

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 472-476, 484, 486 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunchef Johan Eriksson Enhetschef Folke Lindgren 254 Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Ersättare: Lena Wallentheim

Kommunchef Johan Eriksson Enhetschef Folke Lindgren 254 Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Ersättare: Lena Wallentheim ~ HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (23) Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum l, kl. 15.00-15.55 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2009-09-29 70-78

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2009-09-29 70-78 Kultur- och fritidsnämnden 70-78 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 2009-09-0129 Information och överläggningar 70. Ekonomisk uppföljning per den 31 augusti Ekonomisk uppföljning per den 31 augusti

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53) Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 7 april 2014, klockan 13.00 16.30. Ajournering för kaffe 14.30 14.50. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson

Läs mer

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur & Fritid tfn 0140-681 00 TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-30 Sida 1(25) Plats och tid Beslutat KS-salen, Stadshuset, kl. 13.30-17.25 Bengt E Carlsson, (S) Matiida

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (58) 2010-09-07 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2010-09-07 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer