Kulturnämnden. Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturnämnden. Innehållsförteckning"

Transkript

1 Sida Innehållsförteckning Presentation av nya enhetschefer... 1 Delårsrapport med prognos Yttrande över På väg mot en ny roll övervägande och förslag om Riksutställningar Yttrande över motion om informationstavla Timboholm... 5 Reviderad Utvecklingsplan för barn- och ungdomskultur för Skövde kommun... 6 Ansökan om Egnells medel för vård och skötsel av konst i offentlig miljö... 7 Ansökan om Egnellska medel för inköp av konstnärlig utsmyckning, Piglets, av Marianne Lindberg de Geer... 8 Skrivelse angående kulturnämndens taxor för lokaluthyrning... 9 Ansökan om medel från Skövde Allmänna Konstförening i samband med 70-årsjubileum Anmälningsärenden Information Ansökan om medel för digitalisering av Odeon Avsiktsförklaring till Västra Götalandregionen Enkätsvar från Kulturhearing 4 maj Bokmässan Göteborg 23/9-26/

2 Sida Plats och tid Stadshuset, Köpmannen plan 4 kl Deltagande ande Ersättare Douglas Hjalmarsson (fp) ordf Anita Andersson (s) v ordf Claës Beckman (m) Börje Wester (m) Barbro Ahlrik (c) Ann-Charlotte Ödman (s) Per-Åke Lindkvist (s) MaiBritt Zederfeldt (c) Dorota Johansson (s) Övriga deltagande Gunilla Ceder, kulturchef Anneli Magnusson, sekreterare Jennie Gustafsson, stadsmuseichef Martin Lindor, rektor musikskolan Utses att justera Barbro Ahlrik Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande... Anneli Magnusson Paragrafer Douglas Hjalmarsson Barbro Ahlrik Organ Kulturnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kulturkontoret, Stadshuset ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.... Anneli Magnusson Datum för anslags nedtagande

3 1 KN 48 Presentation av nya enhetschefer Tre nya enhetschefer har rekryterats under våren och börjat sina tjänster inom förvaltningen. Jennie Gustafsson stadsmuseichef och Martin Lindor rektor för musikskolan presenterade sig själva och sina planer för respektive enhet. Anna Gullstrand bibliotekschef hade inte möjlighet att vara med på dagens sammanträde men kommer att delta på nästa kulturnämnd i oktober.

4 2 KN 49 Dnr Delårsrapport med prognos Kulturnämnden godkänner upprättad delårsrapport med helårsprognos Bakgrund Delårsrapporten överlämnas till ekonomistaben den 14 september enligt tidplan. Helårsprognos: Budgeterat resultat beräknas uppgå till ett överskott på 250 tkr. Avvikelser i kostnader och intäkter beror på externa bidrag från bl.a. Statens kulturråd, Västra Götalandsregionen och Svenska Filminstitutet för olika projekt, bl.a. Kulturvisioner, BRO-projektet och Dokumentärfilmfestival. Dessa obudgeterade intäkter är kopplade till motsvarande kostnader. Kostnader på ca 306 tkr i samband med donationer och konstinköp ska regleras med Egnellska medel enligt beslut KF. Handlingar Delårsrapport Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning Delges Ledningsgruppen Ekonomistaben

5 3 KN 50 Dnr Yttrande över På väg mot en ny roll övervägande och förslag om Riksutställningar. Kulturnämnden beslutar överlämna nedanstående yttrande till kommunfullmäktige. Yttrande Vi instämmer i förslag som förbättrar förutsättningar för att utveckla utställningsmediet i hela landet så att publik kan möta utställningar av hög kvalitet. Därför stödjer vi de prioriteringar som föreslås för Riksutställningars verksamhet vad gäller barn och ungdom och den samtida konsten. I det nya uppdrag som föreslås för Riksutställningar ingår att de ska minska sin produktion av vandringsutställning. Det kan vara riktigt om de istället får resurser till och utveckla utställningsmediet på olika nivåer och då särskilt för kommunal och regional verksamhet. Stöd för nationell och internationell omvärldsanalys, kunskapsutveckling och stöd till arrangörer inom utställningsområdet bör då utvecklas mer. Där instämmer vi i att Riksutställningar ska stödja produktion och förmedling av turnerande utställningar genom bl. a utställningssamarbeten. Att intensifiera förmedlingen av kunskaper och erfarenheter, erbjuda tekniska tjänster och inte minst delta aktivt med kunskap i pedagogiska processer och utveckling. Vi ser positivt på att Riksutställningar får ett särskilt uppdrag att utveckla och sprida kunskap om digital förmedling av kulturarvet, som ett led i en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande. Det är en tung uppgift för verksamheter, särskilt på kommunal nivå, då främst personalresurser och kunskaper saknas. Med utgångspunkt från vår kommunala verksamhet och de särskilda uppdrag som kommunal och regional politisk riktning ger, är det av stor betydelse att vi kan söka stöd från en statlig institution som Riksutställningar. Vi har god erfarenhet av deras hittillsvarande verksamhet och vi avser att söka mer utvecklad kontakt för vår förnyelse och förstärkning av konstmuseets identitet och pedagogiska riktning. Där har Riksutställningar med sin stora kunskapsbank och särskilda pedagogiska tjänster mycket att ge oss. Ett exempel är det genusuppdrag vi har inom regionen som konstfäste och där vi vill inleda ett process- och kunskapsstöd med bland annat Riksutställningar. Vi avser också att utveckla ett antal inriktningar inom verksamheten med ett flertal samarbeten inom vår del av regionen. Där kan nämnas ett fotografiskt forum, en turnéläggning för utställningar med lokal förankring och ett HBTQ projekt som synliggör de frågorna inom vår del av regionen. I det arbetet kan Riksutställning-

6 4 ar, med sitt nya uppdrag, stärka och stödja processerna. Vi tror att ex. utställningsform och innehåll bättre kan utvecklas inom vår egen organisation än att, ex. som tidigare en produktion, sker utifrån Riksutställningars centrala funktion. Däremot är deras kunskaper om mediet mycket användbart och bli mer effektivt i produktionsarbetet lokalt. Vi anser dock att Riksutställningar inte ska begränsas ekonomiskt på ett sätt som binder dem till ett mer begränsat utrymme för pedagogiska insatser. Tillika att kurser och utbildningsnivån bibehålls och kan erbjudas inte enbart på deras fasta verksamhet (Visby) utan kan vara mer flexibelt så att den typen av inslag kan ske mer ute i regionerna. Bakgrund Kulturnämnden har för yttrande till kommunfullmäktige erhållit På väg mot en ny roll övervägande och förslag om Riksutställningar, SOU 2010:34, Slutbetänkande av Kultursamverkansutredningen Konstchefen har lämnat förslag till yttrande. Handlingar Remiss, På väg mot en ny roll-övervägande och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34) - utredningen Delges KS

7 5 KN 51 Dnr Yttrande över motion om informationstavla Timboholm Kulturnämnden stöder förslaget i motionen om en informationstavla i anslutning till Timboholmsrondellen. En utredning om möjlig placering och kostnader bör göras. Bakgrund Kulturnämnden stöder förslaget i motionen om en informationstavla för turister och besökare om Timboholmsskatten som är utgångspunkten för den konstnärliga gestaltningen. En utredning om möjligheter till placering bör göras. I samband med beslut och ansökan om Egnellska medel för konstnärlig gestaltning i Timboholmsrondellen av konstnär Claes Hake ingick även förslag om information för besökare och förbipasserande om Timboholmsskatten. Medel för detta avsattes. Möjligheten att informera genom en informationstavla diskuterades men genomfördes inte då på grund av svårighet att finna en lämplig plats. Handlingar Motion till Skövde kommunfullmäktige om informationstavla Timboholm Delges KS

8 6 KN 52 Dnr Reviderad Utvecklingsplan för barn- och ungdomskultur för Skövde kommun Kulturnämnden godkänner reviderad Utvecklingsplan för barn- och ungdomskultur för Skövde kommun och remitterar den till Skolnämnden och Utbildningsnämnden för yttrande och godkännande senast 31 oktober Bakgrund Efter remissrunda till skol- och utbildningsnämnd har vissa revideringar gjort i den ursprunglig Utvecklingsplan för barn- och ungdomskultur för Skövde kommun. Jämförelserna med Trollhättans kommun har tagits bort. På sidan 10 har underrubriker tillförts under Utvecklingsplan kultur för alla på lika villkor. Tillägg har gjorts om att befintliga resurser ska utnyttjas bättre, vilket inte medför ökade kostnader för någon förvaltning. Ordningen av rubriker och stycken har justerats. På sidan 11 har permanenta strukits i stycket om grundskolans kulturprojekt. I bilaga 2 har förtydligande gjorts vad gäller skolförvaltningens kulturombudsgrupper vilket innebär att ett kulturombud i varje område ska vara kulturledare. Under 2009 har en Utvecklingsplan för barn- och ungdomskultur för Skövde kommun tagits fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från kulturförvaltningen, skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Planen har till syfte att garantera alla barn och ungdomar inom förskolan, grundskolan och gymnasiet på lika villkor skall få tillgång till kulturupplevelser och skapande verksamhet av hög kvalitet. Handlingar Reviderad Utvecklingsplan för barn- och ungdomskultur för Skövde kommun UN 58 Utvecklingsplan för barn- och ungdomskultur för Skövde kommun SKN 44, yttrande över utvecklingsplan för barn- och ungdomskultur Delges Skolnämnden Utbildningsnämnden

9 7 KN 53 Dnr Ansökan om Egnells medel för vård och skötsel av konst i offentlig miljö Kulturnämnden ansöker hos kommunfullmäktige om ett anslag på kr ur Gertrud och Theodor Egnells medel för stadens förskönande. Bakgrund I samband med den inventering och registrering av kommunens konstinnehav som nyligen avslutats har det framkommit behov av vård, underhåll och skötsel av ett stort antal konstverk. Särskilda medel för detta finns inte inom konstenhetens budget. För närvarande är exempelvis följande åtgärder aktuella: Omflyttning av skulpturer, nya skyltar och komplement för offentlig skulptur i Skövde som saknas enligt inventering under Likaså reparation av verk som under inventeringen har samlats in och är i dåligt skick. Delar av Skövde kommuns konstsamling och flertalet av den offentliga konst som placerats inom kommunen har till stor del inköpts och fått etablering genom donationen från makarna Egnells fond. Det innebär ett särskilt ansvar att underhålla och vårda konstverken i dess miljö. Konstenheten får ofta förfrågningar och påpekanden om behov av reparation av verk, skyltning som förkommit eller i samband med omflyttningar och nya placeringar då till exempel ett nytt fundament för skulptur behövs. Våren 2010 har ett fadderskap för offentlig konst i Skövde etablerats och i dagsläget finns mer än 25 faddrar anmälda för valda verk. Delges KS

10 8 KN 54 Dnr Ansökan om Egnellska medel för inköp av konstnärlig utsmyckning, Piglets, av Marianne Lindberg de Geer Kulturnämnden begär att kommunfullmäktige beviljar kr för inköp av konstverket Piglets av Marianne Lindberg de Geer, ur Gertrud och Theodor Egnells medel för stadens förskönande. Bakgrund Konstchefen har inlämnat förslag till ansökningar ur Egnells medel för inköp av konst för beslut av kommunfullmäktige. Inköp av konstverk med titeln Piglets skapat av konstnären Marianne Lindberg de Geer, 2010, består av två verk i ett formspråk som seriebilden av griskultingar i rosa granit och med marmorögon. Höjd ca 2 m och vikt 2 ton vardera. Marianne Lindberg de Geer är inbjuden att under hösten 2010 visa ett urval av verk i konsthallen, Skövde Kulturhus. I samband med utställningen vill konstenheten presentera verket Piglets och ge det en permanent placering i den offentliga miljön. Flera förslag finns för placering av konstverken. Antingen på gräsytan vid Kulturhuset eller på någon av gågatorna i centrum. Verket har en särskilt inbjudande och lekfull karaktär som med säkerhet ger Skövde stadskärna en betydande uppmärksamhet. Särskilt för alla som kommer att passera platsen till och från till Kulturhuset och Resecentrum eller på gående på gågatorna. Delges KS

11 9 KN 55 Dnr Skrivelse angående kulturnämndens taxor för lokaluthyrning Kulturförvaltningen informerar Körfamiljen DISS om att en översyn pågår av taxor för lokaler i Skövde kommun. Skrivelsen överlämnas till Fritidsnämnden. Bakgrund Körfamiljen DISS har genom sin ordförande Anna Worbin i en skrivelse till kulturnämnden redogjort för skillnader i hyreskostnader för klassrum, gymnastiksal, idrottshall jämfört med hyreskostnader för musiksal. DISS anger i skrivelsen att de vill få besked om hur kulturnämnden tänker agera för att korrigera kommunens diskriminering av kulturföreningar när det gäller kommunens taxor för lokaluthyrning. Delges Körfamiljen DISS

12 10 KN 56 Dnr Ansökan om medel från Skövde Allmänna Konstförening i samband med 70-årsjubileum Skövde Allmänna Konstförening får kr i bidrag för olika insatser i samband med sitt 70-årsjubileum. Bakgrund Skövde Allmänna Konstförening har genom sin ordförande Jan Gustafsson ansökt om ekonomiskt stöd med anledning av föreningens 70-årsjubileum. Skövde Allmänna Konstförening har under sina 70 år betytt mycket för utvecklingen av konsthallen och konstmuseet och inte mist för breddning av allmänhetens konstintresse i Skövde. Konstföreningen planerar och arbetar i samarbete med konstenheten med en jubileumsutställning av konstnär Lenny Clarhäll, född i Timmersdala. Konstföreningens medlemmar lägger ner ett stort engagemang och mycket tid, pengar, sponsring och arbete med denna utställning som visas i november i konstmuseet. Man planerar även inköp av ett konstverk som en donation till konstmuseet. Konstföreningen har även tidigare vid flera tillfällen donerat konstverk till konstmuseet. Delges Skövde Allmänna Konstförening

13 KN Anmälningsärenden Nedanstående anmälningsärenden läggs till handlingarna: Kommunfullmäktige Dnr KF 79 Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 augusti 2010 upphäva anställningsstoppet som har gällt från den 1 juli Dnr KF 83 Kommunfullmäktige beslutar att anta Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Skövde kommun Dnr KF 86 Kommunfullmäktige beslutar att Vision Skövde 2025 antas och ska verka som ett styrande dokument i kommunens framtida strategiska planering. Dokumentet ersätter tidigare antagen vision. Uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en plan för hur Vision Skövde 2025 ska implementeras i och utanför organisationen. Uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en metod för hur Vision Skövde 2025 ska följas upp och utvärderas. 4. Dnr KF 87 Kommunfullmäktige beslutar om Budget och strategiskplan enligt nedanstående 18 punkter. 1. Driftbudgeten för 2011 med fördelning av kommunbidrag per nämnd på totalt miljoner kronor fastställs. 2. Nuvarande finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten antas att gälla för Strategier samt prioriterade uppdrag 2011 antas. 4. Det nyvalda kommunfullmäktige föreslås uppdra åt den nyvalda kommunstyrelsen att se över de finansiella målen samt målen och riktlinjerna för verksamheten och presentera dessa senast i samband med att budget och strategisk plan för antas av kommunfullmäktige i juni Budgetförslaget för 2012 och 2013 uppfyller inte de finansiella målen utan skall omarbetas under hösten efter det att regeringen presenterat höstpropositionen. 6. Budget och strategisk plan för skall slutligen fastställas av de nyvalda ledamöterna i kommunfullmäktige i november Ramarna för styrelsens och nämndernas verksamhet år 2012 och 2013 antas preliminärt som underlag för nämndernas fortsatta planering. Nytt beslut om ramar kommer i november 2010.

14 12 8. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudgeten för år 2011med en nettoutgift på 217,6 miljoner kronor och exploateringsbudgeten för år 2011 med en nettointäkt på 29,6 miljoner kronor. Investeringsbudgeten och exploateringsbudgeten för år 2012och 2013 antas som underlag för fortsatt planering. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om omprioriteringar av investeringar inom totalramen 2011 samt att löpande återrapportera besluten till kommunfullmäktige. 9. De medel som finns avsatta år 2010 till Godsterminal omdestineras till ett nytt projekt, Parkering i centrala Skövde. Kommunstyrelsen får i uppdrag att kostnadsberäkna projektet och återkomma med förslag. Kommunstyrelsen får i uppdrag att bevaka frågan om godsterminal och återkomma till kommunfullmäktige om frågan åter blir aktuell. 10. Utdebiteringen år 2011 fastställs preliminärt till 20:99 per skattekrona. Slutligt beslut fattas i november Resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget för 2011 fastställs. Slutligt beslut fattas i november Av det konjunkturbidrag på 50 miljoner kronor som kommunen fått av staten år 2010 har kommunfullmäktige tidigare beslutat att öronmärka 35 miljoner kronor till år Kommunen kommer i balanskravsutredningen som skall göras i 2010 och 2011 års bokslut att ta hänsyn till detta. Om det skulle uppstå ett negativt resultat i bokslutet år 2011 på grund av att de öronmärkta pengarna på 35 miljoner kronor inte bokföringsmässigt kan redovisas år 2011 så anser kommunfullmäktige det vara god ekonomisk hushållning att redovisa ett överskott år 2010 på 35 miljoner kronor som sedan kan kvittas mot ett eventuellt underskott år Nya lån tas upp inom ramen för fastställd finansieringsbudget år Slutligt beslut fattas i november Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att ta fram internbudget för år 2011 och verksamhetsplan för år utifrån ramar och antagna mål och riktlinjer samt uppdrag. Nämndernas verksamhetsplaner ska överlämnas till kommunfullmäktige i mars 2011 som ett anmälningsärende. 15. Reviderad budget för 2011 inkl. ombudgeteringar och finansprognos ska beslutas av kommunfullmäktige i mars Ändringar av investeringar eller av verksamhet som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska godkännas av kommunfullmäktige. Övriga förändringar beslutas av respektive nämnd. 17. Nämndernas ackumulerade resultat ska följas upp i sidoordnad bokföring och rapporteras i kvartalsuppföljning och årsredovisning. 18. Kommunfullmäktige beslutar om sju separata utredningsuppdrag enligt bilaga.

15 Kommunstyrelsen Dnr KS 111 Kommunstyrelsen beslutar att avveckla all solarieverksamhet i fastigheter som ägs eller hyrs av Skövde kommun med hänvisning till nedan nämnda hälsorisker. et gäller inte externa leverantörer som hyr lokaler av kommunen för kommersiell verksamhet. Avvecklingen av solarier skall gälla från och med den 30 juni Delgivningar från kulturmiljöenheten och naturvårdsenheten, länsstyrelsen 6. Dnr Länsstyrelsen förklarar med stöd av 3 kap 1 lagen om kulturminnen m.m., Vaholms bro för byggnadsminne. 7. Dnr Länsstyrelsen ger med stöd a 2 kap 12 lagen om kulturminne m.m. tillstånd till skogsplantering inom fornlämning RAÄ Ljunghem 6:3 på fastigheten Krogstorp 1:1 i Skövde kommun. Tillståndet gäller i 3 år från dagen för beslutet. 8. Dnr Länsstyrelsen ger med stöd a 2 kap 12 lagen om kulturminne m.m. tillstånd till skogsplantering inom fornlämning RAÄ Varola 5:4, 5:5 och 5:6 på fastigheten Hallum 2:7 i Skövde kommun. Tillståndet gäller i 3 år från dagen för beslutet. Övrigt 9. Dnr Kulturförvaltningen har tecknat avtal med Skövde kommuns IT-avdelning om leverans av IT-tjänster. 10. Dnr Intyg har inkommit från Räddningstjänsten Östra Skaraborg om att tillsynsprotokoll är åtgärdat.

16 KN Information Informationen godkänns. Bakgrund Gunilla Ceder Under utställningen Tutankhamuns Wardrobe på Stadsmuseet kommer en entréavgift på 40 kr tas ut för vuxna. Vernissage 18/9 för utställningen av Marianne Lindeberg De Geer på konsthallen.

17 15 KN 59 Dnr Ansökan om medel för digitalisering av Odeon Kulturnämnden beslutar att under hösten 2010 ansöka om medel för digitalisering av biografen Odeon. Bakgrund. På både ett nationellt plan - via Svenska Filminstitutet - och ett regionalt - via VG-regionen - finns stöd att söka för teknisk upprustning av biografer bland annat i syfte att kunna uppgradera dem till digital så kallad 2K-standard. Världen står inför ett tekniskt paradigmskifte. Alla biografer måste inom mycket kort tid övergå från en analog filmvisning till en digital. Detta innebär bl. a att: - Alla nuvarande projektorer för 35 mm film måste bytas ut, eller kompletteras, men digitala projektorer med minst så kallad 2K-teknik där även 3D-teknik bör ingå. - Görs inte detta får det som ofrånkomlig konsekvens att biografen efter en generell övergång till digital teknik, inte kommer att kunna visa aktuell film. - All traditionell film kommer att distribueras digitalt (bredband, satellit eller hårddisk). 35 mm-kopiorna kommer alltså att försvinna. - Den digitala tekniken gör det möjligt att i realtid visa i princip allt som går att överföra digitalt; teater, musikal/opera, konserter, sportevenemang, föreläsningar, konferenser i realtid. Den digitala biografen kan därför utvecklas till en "kulturlokal" i allra bredaste mening. Delges Anders Ericsson, kultursekreterare

18 16 KN 60 Dnr Avsiktsförklaring till Västra Götalandregionen Kulturnämnden beslutar uppdra åt förvaltningschefen att i samarbete med Västra Götalandsregionen formulera ett förslag till Avsiktsförklaring kring kulturen som drivkraft. Bakgrund Skövde kommun har definierat ett antal områden som angelägna att utveckla under perioden bland annat, GöteborgsOperan, Skövdescenen, Hemslöjdskonsulenterna/Västarvet, Skövde konstmuseum/konstfäste, Skaraborgs Konstgrafiska Verkstad, Skövde filmfestival samt eventuellt några andra områden. Västra Götalandsregionen har i visionen Det Goda Livet slagit fast att kulturen är en stark drivkraft för regional utveckling i social, ekonomisk och ekologisk mening. De 49 kommunerna i Västra Götaland utgör en viktig förutsättning för att kulturens resurser och kompetenser ska kunna bidra till medborgarnas personliga kreativitet och utveckling, bidra till den regionala attraktiviteten och att generera fler arbetstillfällen och nya företag. Kulturnämnden har ett starkt intresse av att förstärka kommunala satsningar så att ett regionalt mervärde kan skapas och att olika delar av regionen länkas samman. En annan bärande orsak till att kulturnämnden vill skapa långsiktiga samarbeten med enskilda kommuner är att stärka och stabilisera förutsättningarna för kulturaktörer i hela regionen. Samarbetet mellan Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Skövde kommun syftar till att stärka förutsättningarna för en långsiktig utveckling av den regionala och den kommunala kulturpolitiken och de strukturella sambanden mellan dem. Aktiviteterna inom ramen för samverkan ska bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen i regionen, utveckla kulturens infrastrukturer, stärka den regionala attraktiviteten samt bidra till fler arbetstillfällen för det fria kulturlivet. Aktiviteterna ska också bidra till lärande och utveckling i relation till de handlingsprogram regionfullmäktige har fattat beslut om (Natur- och kulturturism, Rätt att vara med, Lust att lära, Det maritima och industriella kulturarvet, Näringslivsutveckla kultursektorn). Avsiktsförklaringen kommer att biläggas den regionala kulturplan som skall föreligga i samband med den nya samverkansmodellen mellan stat, region och kommun. Parterna förbinder sig att under perioden bidra till finansieringen av de verksamheter som överenskommits. Inför nytt budgetår ska avstämning ske mellan parterna om de ekonomiska förutsättningarna för det kommande året senast den 30 oktober.

19 17 KN 61 Dnr Enkätsvar från Kulturhearing 4 maj Kulturnämnden uppdrar åt KNAU att arbeta vidare med uppföljning av kulturenkäten. Bakgrund. Kulturnämnden inbjöd den 4 maj 2010 allmänheten till en kulturhearing i Skövde kulturhus. I samband med detta gavs de närvarande möjlighet att lämna synpunkter på kulturnämndens olika verksamheter i en enkät. Svaren har delgetts kulturnämnden.

20 18 KN 62 Dnr Bokmässan Göteborg 23/9-26/ Kulturnämnden betalar inträde och regionen runt-biljett till de ledamöter och ersättare som vill gå på bokmässan.

Kulturnämnden. Innehållsförteckning

Kulturnämnden. Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning Miljöbokslut 2009... 1 Genomgång av Verksamhetsberättelse 2009 och Verksamhetsplan 2010-2012... 2 sattestanter från KS... 3 Yttrande arbetsmiljöpolicy... 4 Riktlinjer för beslut

Läs mer

Kulturnämnden. Innehållsförteckning

Kulturnämnden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2009-04-08 Göteborgsoperan... 1 Biljetthantering Ticnet... 2 Budgetunderlag Teater & Film... 3 Handlingsplan för Boulognerskogen... 4 Ekonomisk uppföljning 2009-03-31/Kvartalsrapport

Läs mer

Kulturnämnden. Innehållsförteckning

Kulturnämnden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sida Höjning av hyror i kulturhuset... 1 Riktlinjer för kulturnämndens verksamhetsbesök... 3 Nyval kontaktpersoner till kulturförvaltningens fem enheter... 4 Ledamöter och ersättare

Läs mer

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu Kulturnämnden 2014-05-15 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kulturhuset, Mora, Torsdagen den 15 maj 2014, kl. 15:00 ande Gunnar Nilsson (S), ordf Jaakko Mattila (C), 1:e vice ordf Hans-Göran Åhgren

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Kickan Fält (v) ers Gunilla Bodegrim (fp) ers

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Kickan Fält (v) ers Gunilla Bodegrim (fp) ers Kulturnämnden 2006-03-22 2 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Rådhuset kl. 13.00 15.15 Beslutande Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c)

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-11 1(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-11 1(12) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-11 1(12) Innehållsförteckning Riktlinjer för utdelning av material i Stadshuset... 3 Utvecklingsplan för barn- och ungdomskultur för Skövde kommun... 6 Förankring

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Plats och tid Kronetorps Mölla, kl. 19:00 20:40 Beslutande Hans-Åke Mårtensson,(s) ordförande Margareta Abelsson(s) Håkan Harvigsson(alp)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet 1(15) Plats och tid KU-kontorets konferensrum, kl 15.00 Beslutande Alexander Josefsson (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson

Läs mer

Havets Källa, kl 13.15 16.45. Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman

Havets Källa, kl 13.15 16.45. Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman 1 (9) Plats och tid Beslutande Havets Källa, kl 13.15 16.45 Olle Berg Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman (c) (m) Ej tjänstgörande ersättare och

Läs mer

Kulturnämnden. Innehållsförteckning

Kulturnämnden. Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning Månadsrapport november 2013... 1 Verksamhetsplan 2014-2015... 2 sattestanter vid kulturförvaltningen... 3 Riktlinjer för användandet av arvspengar, Skövde stadsmuseum... 6 Yttrande

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kulturnämnden 2012-10-17

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kulturnämnden 2012-10-17 Sida Innehållsförteckning Ekonomisk uppföljning 2012-09-30... 1 Stöd till kulturverksamhet - ordinarie verksamhetsbidrag 2013... 2 Nya avgifter för biblioteket... 4 Förslag att införa avgifter för utplacering

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, kl 10.00-11.15 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

Kulturnämnden 2007-03 -12 1

Kulturnämnden 2007-03 -12 1 Kulturnämnden 2007-03 -12 1 Plats och tid Folkets Hus, kl. 13 16.10 Beslutande AnnBritt Grünewald (s) ordf. Gunilla Bodegrim (fp) v ordf. Berndt Skogbergs (s) Kickan Fält (v) Ingrid Stenberg Lundin (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-03-16 48 (53) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 16 mars 2009, kl 10.00-14.20 Beslutande Viking Jonsson (S), ordf Camilla Anglemark (S) Björn Blid (S) Björn Andersson (M) Olov Osmark

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2008-04-17 1

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2008-04-17 1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur och fritidsnämnden 20080417 1 Plats och tid Rönninge Folkets Hus, Gluggen, Galleri Salem, Torsdagen 17 april, 2008, kl 19.0020.15 Beslutande Anders Forsberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens 2013-01-15 arbetsutskott

Kultur- och utbildningsnämndens 2013-01-15 arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen Pajala, 2013-01-15, kl 1300-1615 ande Åke Johdet, S Perarne Sanglert, S Britta Tervaniemi, V Roger Tuomas, M, insynsplats Övriga

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11)

Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-07 1 (11) Tid och plats Måndagen den 7 december 2009 klockan 15.00 16.40, Hällsnäs konferens, Mölnlycke Ajournering kl.15.50-16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Östanå Wärdshus kl. 13.00-15.00 Beslutande Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Lola Frödeberg (VF) Ersättare Nils-Erik Johansson

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskottet 2009-08-14 1-14 Plats och tid Samhällsbyggnadskansliet, Norrtull kl 08.00-12.45 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Kulturchefens kontor, Kl. 15.00-16.30 Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Birgith Schelin (C) Ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-16.15 Beslutande Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande Övriga deltagande Ann-Christine Sandell,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Lars-Anders Espert(sd) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-03-09 Sida 1 (8) Plats och tid B-rummet, kl. 13:30 17.10 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Plenisalen 2008-12-17, kl. 13.00 15.35 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson (s) Sven-Åke

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9)

Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9) Kultur och fritidsnämnden 2002-10-15 1(9) Plats och tid Fritidsgården, Gullhögskolan, tisdag 2002-10-15, kl. 17.30-20.301 Beslutande Jan Hellnevi (fp) ordförande1 Per Johansson (s)1 Klas-Göran Olsson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2012-09-27 1 Plats och tid avgörande Björkskolan, Skruv Torsdagen den 30 augusti 2012 kl. 17.00 19.15 Ragnar Lindberg (s) ordf. Mona Wirkander (s) Lars Altgård (s) Lina Cesar

Läs mer

Kommunkontoret kl 16.00 16.45

Kommunkontoret kl 16.00 16.45 Sida 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 16.00 16.45 Beslutande Leif Andersson, ordförande Kristian Pettersson, vice ordförande Luis Miguel Caneo, ledamot Anders Westerlund, ledamot Sven Magnusson,

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (8) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl 13.00-14.25 Beslutande Mats Åstrand (s) ordförande Jörgen Alkberg (s) Elisabeth Henningsson (s) Elsie-Britt Eriksson (s) Peter Agelii (s) Birgitta Åstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-09-01 2014-09-01 1(1 7) Plats och tid Stadshuset 08:30-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP) Laila Andrén (S) Klas

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 13 december 2012 1 ( 10 )

FILIPSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Kultur- och föreningsutskottet 13 december 2012 1 ( 10 ) Kultur- och föreningsutskottet 13 december 2012 1 ( 10 ) Plats och tid: Ericssonrummet 9.00-11.00 Beslutande: Torbjörn Parling, ordförande Åsa Hååkman Felth Ulf Söhrman Ersättare: Övriga deltagande: Inger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 1 Plats och tid Tibro kommun, sammanträdesrum Bonaren kl 14:00-15:15 Beslutande Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 26 januari 2010. 1 Innan det hamnar i arkivet- information

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 26 januari 2010. 1 Innan det hamnar i arkivet- information 26 januari 2010 1 Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 26 januari 2010 1 Innan det hamnar i arkivet- information 2 Inför bokslut 2009- information 3 Inför budgetarbetet 2011- information

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-12 1(5) Innehållsförteckning Fördjupad översiktsplan för Mariestads tätort, samrådsyttrande... 3 Upphävande av beslut 162... 4 Information... 5 1 Kommunstyrelsens

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-01-17 1 (10) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 17 januari 2013, kl. 08.30-11.00 Beslutande Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef Catarina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid $$%&'% Beslutande ( )*+$ *-+./-*0+ )*+ *1+ 2 0*1+ 3-405*+ *+$(6 57*+ 857*+ 7 7*+ 23*+ )9*+$(: *+$(:6 Övriga deltagande 5$0 2/-$ ;

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Plats och tid Stadshus B rum B1, kl. 14.30-15.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Ann-Charlotte Stenkil (M) Lennart Andrén (M) Marita

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Konferenslokal Hovden, Stadshuset, klockan 13.15 14.55 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande ej del av 21 Ida Ekeroth (S) vice ordförande ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-12 Sida 1-5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-12 Sida 1-5 2013-03-12 Sida 1-5 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-03-12, kl. 08.15-10.00. Beslutande Anna Hed (C) Lennart Sohlberg (S) Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Bernt Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18)

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-06-12 1(18) 1(18) Plats och tid: Barnkammaren, kl 10.00 13.00 ande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare och övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Eje Engstrand, s, ordf Toni Andersson,

Läs mer

Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli, ekonom Lena Persson, förvaltningssekreterare.

Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli, ekonom Lena Persson, förvaltningssekreterare. Datum Plats och tid Kultur o Utbildning, Piparegränd 3, Ystad 08:30 16:30 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Christer Olofsson, förvaltningschef Charlotta Blom Rudolv, kulturchef Saranda Vejseli,

Läs mer