Kulturnämnden. Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturnämnden. Innehållsförteckning"

Transkript

1 Sida Innehållsförteckning Presentation av nya enhetschefer... 1 Delårsrapport med prognos Yttrande över På väg mot en ny roll övervägande och förslag om Riksutställningar Yttrande över motion om informationstavla Timboholm... 5 Reviderad Utvecklingsplan för barn- och ungdomskultur för Skövde kommun... 6 Ansökan om Egnells medel för vård och skötsel av konst i offentlig miljö... 7 Ansökan om Egnellska medel för inköp av konstnärlig utsmyckning, Piglets, av Marianne Lindberg de Geer... 8 Skrivelse angående kulturnämndens taxor för lokaluthyrning... 9 Ansökan om medel från Skövde Allmänna Konstförening i samband med 70-årsjubileum Anmälningsärenden Information Ansökan om medel för digitalisering av Odeon Avsiktsförklaring till Västra Götalandregionen Enkätsvar från Kulturhearing 4 maj Bokmässan Göteborg 23/9-26/

2 Sida Plats och tid Stadshuset, Köpmannen plan 4 kl Deltagande ande Ersättare Douglas Hjalmarsson (fp) ordf Anita Andersson (s) v ordf Claës Beckman (m) Börje Wester (m) Barbro Ahlrik (c) Ann-Charlotte Ödman (s) Per-Åke Lindkvist (s) MaiBritt Zederfeldt (c) Dorota Johansson (s) Övriga deltagande Gunilla Ceder, kulturchef Anneli Magnusson, sekreterare Jennie Gustafsson, stadsmuseichef Martin Lindor, rektor musikskolan Utses att justera Barbro Ahlrik Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande... Anneli Magnusson Paragrafer Douglas Hjalmarsson Barbro Ahlrik Organ Kulturnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kulturkontoret, Stadshuset ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.... Anneli Magnusson Datum för anslags nedtagande

3 1 KN 48 Presentation av nya enhetschefer Tre nya enhetschefer har rekryterats under våren och börjat sina tjänster inom förvaltningen. Jennie Gustafsson stadsmuseichef och Martin Lindor rektor för musikskolan presenterade sig själva och sina planer för respektive enhet. Anna Gullstrand bibliotekschef hade inte möjlighet att vara med på dagens sammanträde men kommer att delta på nästa kulturnämnd i oktober.

4 2 KN 49 Dnr Delårsrapport med prognos Kulturnämnden godkänner upprättad delårsrapport med helårsprognos Bakgrund Delårsrapporten överlämnas till ekonomistaben den 14 september enligt tidplan. Helårsprognos: Budgeterat resultat beräknas uppgå till ett överskott på 250 tkr. Avvikelser i kostnader och intäkter beror på externa bidrag från bl.a. Statens kulturråd, Västra Götalandsregionen och Svenska Filminstitutet för olika projekt, bl.a. Kulturvisioner, BRO-projektet och Dokumentärfilmfestival. Dessa obudgeterade intäkter är kopplade till motsvarande kostnader. Kostnader på ca 306 tkr i samband med donationer och konstinköp ska regleras med Egnellska medel enligt beslut KF. Handlingar Delårsrapport Ekonomisk redovisning Ekonomisk redovisning Delges Ledningsgruppen Ekonomistaben

5 3 KN 50 Dnr Yttrande över På väg mot en ny roll övervägande och förslag om Riksutställningar. Kulturnämnden beslutar överlämna nedanstående yttrande till kommunfullmäktige. Yttrande Vi instämmer i förslag som förbättrar förutsättningar för att utveckla utställningsmediet i hela landet så att publik kan möta utställningar av hög kvalitet. Därför stödjer vi de prioriteringar som föreslås för Riksutställningars verksamhet vad gäller barn och ungdom och den samtida konsten. I det nya uppdrag som föreslås för Riksutställningar ingår att de ska minska sin produktion av vandringsutställning. Det kan vara riktigt om de istället får resurser till och utveckla utställningsmediet på olika nivåer och då särskilt för kommunal och regional verksamhet. Stöd för nationell och internationell omvärldsanalys, kunskapsutveckling och stöd till arrangörer inom utställningsområdet bör då utvecklas mer. Där instämmer vi i att Riksutställningar ska stödja produktion och förmedling av turnerande utställningar genom bl. a utställningssamarbeten. Att intensifiera förmedlingen av kunskaper och erfarenheter, erbjuda tekniska tjänster och inte minst delta aktivt med kunskap i pedagogiska processer och utveckling. Vi ser positivt på att Riksutställningar får ett särskilt uppdrag att utveckla och sprida kunskap om digital förmedling av kulturarvet, som ett led i en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande. Det är en tung uppgift för verksamheter, särskilt på kommunal nivå, då främst personalresurser och kunskaper saknas. Med utgångspunkt från vår kommunala verksamhet och de särskilda uppdrag som kommunal och regional politisk riktning ger, är det av stor betydelse att vi kan söka stöd från en statlig institution som Riksutställningar. Vi har god erfarenhet av deras hittillsvarande verksamhet och vi avser att söka mer utvecklad kontakt för vår förnyelse och förstärkning av konstmuseets identitet och pedagogiska riktning. Där har Riksutställningar med sin stora kunskapsbank och särskilda pedagogiska tjänster mycket att ge oss. Ett exempel är det genusuppdrag vi har inom regionen som konstfäste och där vi vill inleda ett process- och kunskapsstöd med bland annat Riksutställningar. Vi avser också att utveckla ett antal inriktningar inom verksamheten med ett flertal samarbeten inom vår del av regionen. Där kan nämnas ett fotografiskt forum, en turnéläggning för utställningar med lokal förankring och ett HBTQ projekt som synliggör de frågorna inom vår del av regionen. I det arbetet kan Riksutställning-

6 4 ar, med sitt nya uppdrag, stärka och stödja processerna. Vi tror att ex. utställningsform och innehåll bättre kan utvecklas inom vår egen organisation än att, ex. som tidigare en produktion, sker utifrån Riksutställningars centrala funktion. Däremot är deras kunskaper om mediet mycket användbart och bli mer effektivt i produktionsarbetet lokalt. Vi anser dock att Riksutställningar inte ska begränsas ekonomiskt på ett sätt som binder dem till ett mer begränsat utrymme för pedagogiska insatser. Tillika att kurser och utbildningsnivån bibehålls och kan erbjudas inte enbart på deras fasta verksamhet (Visby) utan kan vara mer flexibelt så att den typen av inslag kan ske mer ute i regionerna. Bakgrund Kulturnämnden har för yttrande till kommunfullmäktige erhållit På väg mot en ny roll övervägande och förslag om Riksutställningar, SOU 2010:34, Slutbetänkande av Kultursamverkansutredningen Konstchefen har lämnat förslag till yttrande. Handlingar Remiss, På väg mot en ny roll-övervägande och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34) - utredningen Delges KS

7 5 KN 51 Dnr Yttrande över motion om informationstavla Timboholm Kulturnämnden stöder förslaget i motionen om en informationstavla i anslutning till Timboholmsrondellen. En utredning om möjlig placering och kostnader bör göras. Bakgrund Kulturnämnden stöder förslaget i motionen om en informationstavla för turister och besökare om Timboholmsskatten som är utgångspunkten för den konstnärliga gestaltningen. En utredning om möjligheter till placering bör göras. I samband med beslut och ansökan om Egnellska medel för konstnärlig gestaltning i Timboholmsrondellen av konstnär Claes Hake ingick även förslag om information för besökare och förbipasserande om Timboholmsskatten. Medel för detta avsattes. Möjligheten att informera genom en informationstavla diskuterades men genomfördes inte då på grund av svårighet att finna en lämplig plats. Handlingar Motion till Skövde kommunfullmäktige om informationstavla Timboholm Delges KS

8 6 KN 52 Dnr Reviderad Utvecklingsplan för barn- och ungdomskultur för Skövde kommun Kulturnämnden godkänner reviderad Utvecklingsplan för barn- och ungdomskultur för Skövde kommun och remitterar den till Skolnämnden och Utbildningsnämnden för yttrande och godkännande senast 31 oktober Bakgrund Efter remissrunda till skol- och utbildningsnämnd har vissa revideringar gjort i den ursprunglig Utvecklingsplan för barn- och ungdomskultur för Skövde kommun. Jämförelserna med Trollhättans kommun har tagits bort. På sidan 10 har underrubriker tillförts under Utvecklingsplan kultur för alla på lika villkor. Tillägg har gjorts om att befintliga resurser ska utnyttjas bättre, vilket inte medför ökade kostnader för någon förvaltning. Ordningen av rubriker och stycken har justerats. På sidan 11 har permanenta strukits i stycket om grundskolans kulturprojekt. I bilaga 2 har förtydligande gjorts vad gäller skolförvaltningens kulturombudsgrupper vilket innebär att ett kulturombud i varje område ska vara kulturledare. Under 2009 har en Utvecklingsplan för barn- och ungdomskultur för Skövde kommun tagits fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från kulturförvaltningen, skolförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Planen har till syfte att garantera alla barn och ungdomar inom förskolan, grundskolan och gymnasiet på lika villkor skall få tillgång till kulturupplevelser och skapande verksamhet av hög kvalitet. Handlingar Reviderad Utvecklingsplan för barn- och ungdomskultur för Skövde kommun UN 58 Utvecklingsplan för barn- och ungdomskultur för Skövde kommun SKN 44, yttrande över utvecklingsplan för barn- och ungdomskultur Delges Skolnämnden Utbildningsnämnden

9 7 KN 53 Dnr Ansökan om Egnells medel för vård och skötsel av konst i offentlig miljö Kulturnämnden ansöker hos kommunfullmäktige om ett anslag på kr ur Gertrud och Theodor Egnells medel för stadens förskönande. Bakgrund I samband med den inventering och registrering av kommunens konstinnehav som nyligen avslutats har det framkommit behov av vård, underhåll och skötsel av ett stort antal konstverk. Särskilda medel för detta finns inte inom konstenhetens budget. För närvarande är exempelvis följande åtgärder aktuella: Omflyttning av skulpturer, nya skyltar och komplement för offentlig skulptur i Skövde som saknas enligt inventering under Likaså reparation av verk som under inventeringen har samlats in och är i dåligt skick. Delar av Skövde kommuns konstsamling och flertalet av den offentliga konst som placerats inom kommunen har till stor del inköpts och fått etablering genom donationen från makarna Egnells fond. Det innebär ett särskilt ansvar att underhålla och vårda konstverken i dess miljö. Konstenheten får ofta förfrågningar och påpekanden om behov av reparation av verk, skyltning som förkommit eller i samband med omflyttningar och nya placeringar då till exempel ett nytt fundament för skulptur behövs. Våren 2010 har ett fadderskap för offentlig konst i Skövde etablerats och i dagsläget finns mer än 25 faddrar anmälda för valda verk. Delges KS

10 8 KN 54 Dnr Ansökan om Egnellska medel för inköp av konstnärlig utsmyckning, Piglets, av Marianne Lindberg de Geer Kulturnämnden begär att kommunfullmäktige beviljar kr för inköp av konstverket Piglets av Marianne Lindberg de Geer, ur Gertrud och Theodor Egnells medel för stadens förskönande. Bakgrund Konstchefen har inlämnat förslag till ansökningar ur Egnells medel för inköp av konst för beslut av kommunfullmäktige. Inköp av konstverk med titeln Piglets skapat av konstnären Marianne Lindberg de Geer, 2010, består av två verk i ett formspråk som seriebilden av griskultingar i rosa granit och med marmorögon. Höjd ca 2 m och vikt 2 ton vardera. Marianne Lindberg de Geer är inbjuden att under hösten 2010 visa ett urval av verk i konsthallen, Skövde Kulturhus. I samband med utställningen vill konstenheten presentera verket Piglets och ge det en permanent placering i den offentliga miljön. Flera förslag finns för placering av konstverken. Antingen på gräsytan vid Kulturhuset eller på någon av gågatorna i centrum. Verket har en särskilt inbjudande och lekfull karaktär som med säkerhet ger Skövde stadskärna en betydande uppmärksamhet. Särskilt för alla som kommer att passera platsen till och från till Kulturhuset och Resecentrum eller på gående på gågatorna. Delges KS

11 9 KN 55 Dnr Skrivelse angående kulturnämndens taxor för lokaluthyrning Kulturförvaltningen informerar Körfamiljen DISS om att en översyn pågår av taxor för lokaler i Skövde kommun. Skrivelsen överlämnas till Fritidsnämnden. Bakgrund Körfamiljen DISS har genom sin ordförande Anna Worbin i en skrivelse till kulturnämnden redogjort för skillnader i hyreskostnader för klassrum, gymnastiksal, idrottshall jämfört med hyreskostnader för musiksal. DISS anger i skrivelsen att de vill få besked om hur kulturnämnden tänker agera för att korrigera kommunens diskriminering av kulturföreningar när det gäller kommunens taxor för lokaluthyrning. Delges Körfamiljen DISS

12 10 KN 56 Dnr Ansökan om medel från Skövde Allmänna Konstförening i samband med 70-årsjubileum Skövde Allmänna Konstförening får kr i bidrag för olika insatser i samband med sitt 70-årsjubileum. Bakgrund Skövde Allmänna Konstförening har genom sin ordförande Jan Gustafsson ansökt om ekonomiskt stöd med anledning av föreningens 70-årsjubileum. Skövde Allmänna Konstförening har under sina 70 år betytt mycket för utvecklingen av konsthallen och konstmuseet och inte mist för breddning av allmänhetens konstintresse i Skövde. Konstföreningen planerar och arbetar i samarbete med konstenheten med en jubileumsutställning av konstnär Lenny Clarhäll, född i Timmersdala. Konstföreningens medlemmar lägger ner ett stort engagemang och mycket tid, pengar, sponsring och arbete med denna utställning som visas i november i konstmuseet. Man planerar även inköp av ett konstverk som en donation till konstmuseet. Konstföreningen har även tidigare vid flera tillfällen donerat konstverk till konstmuseet. Delges Skövde Allmänna Konstförening

13 KN Anmälningsärenden Nedanstående anmälningsärenden läggs till handlingarna: Kommunfullmäktige Dnr KF 79 Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 augusti 2010 upphäva anställningsstoppet som har gällt från den 1 juli Dnr KF 83 Kommunfullmäktige beslutar att anta Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Skövde kommun Dnr KF 86 Kommunfullmäktige beslutar att Vision Skövde 2025 antas och ska verka som ett styrande dokument i kommunens framtida strategiska planering. Dokumentet ersätter tidigare antagen vision. Uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en plan för hur Vision Skövde 2025 ska implementeras i och utanför organisationen. Uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en metod för hur Vision Skövde 2025 ska följas upp och utvärderas. 4. Dnr KF 87 Kommunfullmäktige beslutar om Budget och strategiskplan enligt nedanstående 18 punkter. 1. Driftbudgeten för 2011 med fördelning av kommunbidrag per nämnd på totalt miljoner kronor fastställs. 2. Nuvarande finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten antas att gälla för Strategier samt prioriterade uppdrag 2011 antas. 4. Det nyvalda kommunfullmäktige föreslås uppdra åt den nyvalda kommunstyrelsen att se över de finansiella målen samt målen och riktlinjerna för verksamheten och presentera dessa senast i samband med att budget och strategisk plan för antas av kommunfullmäktige i juni Budgetförslaget för 2012 och 2013 uppfyller inte de finansiella målen utan skall omarbetas under hösten efter det att regeringen presenterat höstpropositionen. 6. Budget och strategisk plan för skall slutligen fastställas av de nyvalda ledamöterna i kommunfullmäktige i november Ramarna för styrelsens och nämndernas verksamhet år 2012 och 2013 antas preliminärt som underlag för nämndernas fortsatta planering. Nytt beslut om ramar kommer i november 2010.

14 12 8. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsbudgeten för år 2011med en nettoutgift på 217,6 miljoner kronor och exploateringsbudgeten för år 2011 med en nettointäkt på 29,6 miljoner kronor. Investeringsbudgeten och exploateringsbudgeten för år 2012och 2013 antas som underlag för fortsatt planering. Kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om omprioriteringar av investeringar inom totalramen 2011 samt att löpande återrapportera besluten till kommunfullmäktige. 9. De medel som finns avsatta år 2010 till Godsterminal omdestineras till ett nytt projekt, Parkering i centrala Skövde. Kommunstyrelsen får i uppdrag att kostnadsberäkna projektet och återkomma med förslag. Kommunstyrelsen får i uppdrag att bevaka frågan om godsterminal och återkomma till kommunfullmäktige om frågan åter blir aktuell. 10. Utdebiteringen år 2011 fastställs preliminärt till 20:99 per skattekrona. Slutligt beslut fattas i november Resultatbudget, finansieringsbudget och balansbudget för 2011 fastställs. Slutligt beslut fattas i november Av det konjunkturbidrag på 50 miljoner kronor som kommunen fått av staten år 2010 har kommunfullmäktige tidigare beslutat att öronmärka 35 miljoner kronor till år Kommunen kommer i balanskravsutredningen som skall göras i 2010 och 2011 års bokslut att ta hänsyn till detta. Om det skulle uppstå ett negativt resultat i bokslutet år 2011 på grund av att de öronmärkta pengarna på 35 miljoner kronor inte bokföringsmässigt kan redovisas år 2011 så anser kommunfullmäktige det vara god ekonomisk hushållning att redovisa ett överskott år 2010 på 35 miljoner kronor som sedan kan kvittas mot ett eventuellt underskott år Nya lån tas upp inom ramen för fastställd finansieringsbudget år Slutligt beslut fattas i november Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att ta fram internbudget för år 2011 och verksamhetsplan för år utifrån ramar och antagna mål och riktlinjer samt uppdrag. Nämndernas verksamhetsplaner ska överlämnas till kommunfullmäktige i mars 2011 som ett anmälningsärende. 15. Reviderad budget för 2011 inkl. ombudgeteringar och finansprognos ska beslutas av kommunfullmäktige i mars Ändringar av investeringar eller av verksamhet som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska godkännas av kommunfullmäktige. Övriga förändringar beslutas av respektive nämnd. 17. Nämndernas ackumulerade resultat ska följas upp i sidoordnad bokföring och rapporteras i kvartalsuppföljning och årsredovisning. 18. Kommunfullmäktige beslutar om sju separata utredningsuppdrag enligt bilaga.

15 Kommunstyrelsen Dnr KS 111 Kommunstyrelsen beslutar att avveckla all solarieverksamhet i fastigheter som ägs eller hyrs av Skövde kommun med hänvisning till nedan nämnda hälsorisker. et gäller inte externa leverantörer som hyr lokaler av kommunen för kommersiell verksamhet. Avvecklingen av solarier skall gälla från och med den 30 juni Delgivningar från kulturmiljöenheten och naturvårdsenheten, länsstyrelsen 6. Dnr Länsstyrelsen förklarar med stöd av 3 kap 1 lagen om kulturminnen m.m., Vaholms bro för byggnadsminne. 7. Dnr Länsstyrelsen ger med stöd a 2 kap 12 lagen om kulturminne m.m. tillstånd till skogsplantering inom fornlämning RAÄ Ljunghem 6:3 på fastigheten Krogstorp 1:1 i Skövde kommun. Tillståndet gäller i 3 år från dagen för beslutet. 8. Dnr Länsstyrelsen ger med stöd a 2 kap 12 lagen om kulturminne m.m. tillstånd till skogsplantering inom fornlämning RAÄ Varola 5:4, 5:5 och 5:6 på fastigheten Hallum 2:7 i Skövde kommun. Tillståndet gäller i 3 år från dagen för beslutet. Övrigt 9. Dnr Kulturförvaltningen har tecknat avtal med Skövde kommuns IT-avdelning om leverans av IT-tjänster. 10. Dnr Intyg har inkommit från Räddningstjänsten Östra Skaraborg om att tillsynsprotokoll är åtgärdat.

16 KN Information Informationen godkänns. Bakgrund Gunilla Ceder Under utställningen Tutankhamuns Wardrobe på Stadsmuseet kommer en entréavgift på 40 kr tas ut för vuxna. Vernissage 18/9 för utställningen av Marianne Lindeberg De Geer på konsthallen.

17 15 KN 59 Dnr Ansökan om medel för digitalisering av Odeon Kulturnämnden beslutar att under hösten 2010 ansöka om medel för digitalisering av biografen Odeon. Bakgrund. På både ett nationellt plan - via Svenska Filminstitutet - och ett regionalt - via VG-regionen - finns stöd att söka för teknisk upprustning av biografer bland annat i syfte att kunna uppgradera dem till digital så kallad 2K-standard. Världen står inför ett tekniskt paradigmskifte. Alla biografer måste inom mycket kort tid övergå från en analog filmvisning till en digital. Detta innebär bl. a att: - Alla nuvarande projektorer för 35 mm film måste bytas ut, eller kompletteras, men digitala projektorer med minst så kallad 2K-teknik där även 3D-teknik bör ingå. - Görs inte detta får det som ofrånkomlig konsekvens att biografen efter en generell övergång till digital teknik, inte kommer att kunna visa aktuell film. - All traditionell film kommer att distribueras digitalt (bredband, satellit eller hårddisk). 35 mm-kopiorna kommer alltså att försvinna. - Den digitala tekniken gör det möjligt att i realtid visa i princip allt som går att överföra digitalt; teater, musikal/opera, konserter, sportevenemang, föreläsningar, konferenser i realtid. Den digitala biografen kan därför utvecklas till en "kulturlokal" i allra bredaste mening. Delges Anders Ericsson, kultursekreterare

18 16 KN 60 Dnr Avsiktsförklaring till Västra Götalandregionen Kulturnämnden beslutar uppdra åt förvaltningschefen att i samarbete med Västra Götalandsregionen formulera ett förslag till Avsiktsförklaring kring kulturen som drivkraft. Bakgrund Skövde kommun har definierat ett antal områden som angelägna att utveckla under perioden bland annat, GöteborgsOperan, Skövdescenen, Hemslöjdskonsulenterna/Västarvet, Skövde konstmuseum/konstfäste, Skaraborgs Konstgrafiska Verkstad, Skövde filmfestival samt eventuellt några andra områden. Västra Götalandsregionen har i visionen Det Goda Livet slagit fast att kulturen är en stark drivkraft för regional utveckling i social, ekonomisk och ekologisk mening. De 49 kommunerna i Västra Götaland utgör en viktig förutsättning för att kulturens resurser och kompetenser ska kunna bidra till medborgarnas personliga kreativitet och utveckling, bidra till den regionala attraktiviteten och att generera fler arbetstillfällen och nya företag. Kulturnämnden har ett starkt intresse av att förstärka kommunala satsningar så att ett regionalt mervärde kan skapas och att olika delar av regionen länkas samman. En annan bärande orsak till att kulturnämnden vill skapa långsiktiga samarbeten med enskilda kommuner är att stärka och stabilisera förutsättningarna för kulturaktörer i hela regionen. Samarbetet mellan Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Skövde kommun syftar till att stärka förutsättningarna för en långsiktig utveckling av den regionala och den kommunala kulturpolitiken och de strukturella sambanden mellan dem. Aktiviteterna inom ramen för samverkan ska bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen i regionen, utveckla kulturens infrastrukturer, stärka den regionala attraktiviteten samt bidra till fler arbetstillfällen för det fria kulturlivet. Aktiviteterna ska också bidra till lärande och utveckling i relation till de handlingsprogram regionfullmäktige har fattat beslut om (Natur- och kulturturism, Rätt att vara med, Lust att lära, Det maritima och industriella kulturarvet, Näringslivsutveckla kultursektorn). Avsiktsförklaringen kommer att biläggas den regionala kulturplan som skall föreligga i samband med den nya samverkansmodellen mellan stat, region och kommun. Parterna förbinder sig att under perioden bidra till finansieringen av de verksamheter som överenskommits. Inför nytt budgetår ska avstämning ske mellan parterna om de ekonomiska förutsättningarna för det kommande året senast den 30 oktober.

19 17 KN 61 Dnr Enkätsvar från Kulturhearing 4 maj Kulturnämnden uppdrar åt KNAU att arbeta vidare med uppföljning av kulturenkäten. Bakgrund. Kulturnämnden inbjöd den 4 maj 2010 allmänheten till en kulturhearing i Skövde kulturhus. I samband med detta gavs de närvarande möjlighet att lämna synpunkter på kulturnämndens olika verksamheter i en enkät. Svaren har delgetts kulturnämnden.

20 18 KN 62 Dnr Bokmässan Göteborg 23/9-26/ Kulturnämnden betalar inträde och regionen runt-biljett till de ledamöter och ersättare som vill gå på bokmässan.

Kommunfullmäktiges handlingar 2010-11-22 1(14)

Kommunfullmäktiges handlingar 2010-11-22 1(14) Kommunfullmäktiges handlingar 2010-11-22 1(14) FÖREDRAGNINGSLISTA Den 22 november kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Val av protokollsjusterare och godkännande av dagordning... 2 2. Val av

Läs mer

Kulturnämnden. Innehållsförteckning

Kulturnämnden. Innehållsförteckning Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Innehållsförteckning Miljöbokslut 2008... 1 Ekonomisk uppföljning/prognos 2009-02-28... 2 Överlämnande av Malmström-Grenanderska samlingens kyrkoarkiv till landsarkivet i Göteborg...

Läs mer

Kulturnämnden. Innehållsförteckning

Kulturnämnden. Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning Ekonomisk uppföljning 2010-05-31... 1 Kulturnämnden behov av lokalinvesteringar 2014-2016.... 2 Remissvar Förslag till Regional biblioteksplan... 3 Avtal med Västra Götalandsregionen

Läs mer

Kulturnämnden. Innehållsförteckning

Kulturnämnden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sida Ekonomisk uppföljning/kvartalsrapport 2008-09-30...1 Kulturnämndens sammanträdesdagar 2009...2 Stöd till kulturverksamhet - Ordinarie verksamhetsbidrag 2009...3 Revidering av

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kulturnämnden

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kulturnämnden Sida Innehållsförteckning Åtgärdsförslag i budget för 2013... 1 Uppdrag att samarbeta med skolorna om biblioteksverksamheten... 4 Ekonomisk uppföljning 2012-10-31... 5 Yttrande över motion om inrättande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kulturnämnd (8) Innehållsförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kulturnämnd (8) Innehållsförteckning Kulturnämnd 2014-03-19 1(8) Innehållsförteckning Sida 9/14 Informationer... 3 10/14 Ekonomisk uppföljning februari... 4 11/14 Konstnärlig gestaltning av kulturhusets entré... 5 12/14 Ansökan om medel från

Läs mer

Kulturnämnden. Innehållsförteckning

Kulturnämnden. Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning Miljöbokslut 2009... 1 Genomgång av Verksamhetsberättelse 2009 och Verksamhetsplan 2010-2012... 2 sattestanter från KS... 3 Yttrande arbetsmiljöpolicy... 4 Riktlinjer för beslut

Läs mer

Kulturnämnden. Innehållsförteckning

Kulturnämnden. Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning Delårsrapport 2011-06-30 med prognos 2011-08-31... 1 Yttrande över Energi- och klimatstrategi 2011 för Skövde kommun... 2 Yttrande över förslag till reviderat drogpolitiskt program

Läs mer

Kulturnämnden. Innehållsförteckning

Kulturnämnden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2009-04-08 Göteborgsoperan... 1 Biljetthantering Ticnet... 2 Budgetunderlag Teater & Film... 3 Handlingsplan för Boulognerskogen... 4 Ekonomisk uppföljning 2009-03-31/Kvartalsrapport

Läs mer

Kulturnämnden. Innehållsförteckning

Kulturnämnden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sida Ekonomisk uppföljning 2011-05-31... 1 Yttrande över Resepolicy och riktlinjer för fordon och resor för Skövde kommun... 2 Kulturnämndens synpunkter på Översiktsplanen... 3 Kostnader

Läs mer

Kulturnämnden. Innehållsförteckning

Kulturnämnden. Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning Ekonomisk uppföljning juli 2013... 1 Kulturnämndens investeringsbehov i lokaler år 1 och 2 samt år 3 och framåt... 2 Yttrande över Kulturplan Skaraborg... 4 Residensutveckling

Läs mer

Kulturnämnden. Innehållsförteckning

Kulturnämnden. Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning Tertialrapport... 1 Yttrande över medborgarförslag om multikulturell musik via storbilds-tv på torget. 2 Avgifter för konstvisningar och konstvandringar... 3 Avgift för utlåning

Läs mer

Kulturnämnden. Innehållsförteckning

Kulturnämnden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sida Höjning av hyror i kulturhuset... 1 Riktlinjer för kulturnämndens verksamhetsbesök... 3 Nyval kontaktpersoner till kulturförvaltningens fem enheter... 4 Ledamöter och ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(6) Kulturnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-24 Plats och tid Nissans sammanträdesrum, kommunhuset kl 14.00-16.10 Beslutande Ylva Samuelsson (S), ordförande Bosse Linde (S) Laila Andersson (S) ersätter

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Kulturnämnden. Innehållsförteckning

Kulturnämnden. Innehållsförteckning Sida 2008-09-10 Innehållsförteckning Ekonomi - Budget 2008 Delårsrapport 2008-06-30...1 Ekonomisk uppföljning/prognos 2008-07-31...2 Ekonomisk uppföljning/prognos 2008-08-31...3 Budget och verksamhetsplan

Läs mer

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu

Kjell Hansson Talu, Kulturhuset, 2014-05-21 kl.14.00. Anneli Larsson. Gunnar Nilsson. Kjell Hansson Talu Kulturnämnden 2014-05-15 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Kulturhuset, Mora, Torsdagen den 15 maj 2014, kl. 15:00 ande Gunnar Nilsson (S), ordf Jaakko Mattila (C), 1:e vice ordf Hans-Göran Åhgren

Läs mer

Kulturnämnden. Innehållsförteckning

Kulturnämnden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2008-06-04 Ekonomisk uppföljning/prognos 2008-04-30...1 Ekonomisk uppföljning/prognos 2008-05-31...2 Ekonomi Budget 2009, ramar 2009-2011...3 Utställningsyttrande över detaljplan för

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen - VÄNERSBORGS KOMMUN Sida Kulturnämnden 2003-06-02 1(9) Plats och tid Vänersborgs huvudbibliotek, kl 13.00-15.40 Beslutande Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) v ordf Tage Severinson (c)

Läs mer

Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s)

Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Kulturnämnden Plats och tid Bibliotekets Hörsal, kl 16.00-17.00 Beslutande Ledamöter Bosse Pettersson (c), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Lucia Toma (kd) Cecilia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-05 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-05 1(9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-05 1(9) Innehållsförteckning Drogpolitiskt program 2011-2015... 3 Ansökan om Egnells medel för inköp av konst... 4 Tillförordnad kommundirektör... 5 Remiss om Gestaltningsprogram

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

T i bro Falköping Falköping Hjo Skövde T i bro

T i bro Falköping Falköping Hjo Skövde T i bro 2011-12-02 Plats och tid Billingen, MÖS kl. 13.00-15.05 Deltagande ande Claes lägevall Conny Johansson Håkan Amesson Pierre Ryden Marie Ekman Rolf E liksson T i bro Falköping Falköping Hjo Skövde T i bro

Läs mer

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Kickan Fält (v) ers Gunilla Bodegrim (fp) ers

Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c) Kickan Fält (v) ers Gunilla Bodegrim (fp) ers Kulturnämnden 2006-03-22 2 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Rådhuset kl. 13.00 15.15 Beslutande Margareta Arthursson (kd), ordförande Urban Falk (s), v. ordf. Ingrid Stenberg Lundin (c)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-08-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, onsdag den 27 augusti 2014 kl. 14.00-16.45 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (M), ordförande Ing-Marie Arwidsson (KD), 1:e vice ordf. Susanne Sjögren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(5) Kulturnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Bolmens sammatnrädesrum, Gislaved, kl 14.00-15.15 Beslutande Solveig Davidsson (M), ordförande Björn Olsson (FP) ersätter Jösta Forslund (M)

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTURNÄMNDEN 2008-12-12 1-15

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTURNÄMNDEN 2008-12-12 1-15 KULTURNÄMNDEN 2008-12-12 1-15 Plats och Tid HamnCompagniet kl 12.30.00-14.00 Beslutande Lisbeth Karlsson (c), ordförande Kerstin Edvinsson (c) i stället för Emil Radanov (c) Lena Hesselroth (c) i stället

Läs mer

Kulturnämnden. Innehållsförteckning

Kulturnämnden. Innehållsförteckning 2009-02-04 Innehållsförteckning Ekonomisk uppföljning 2008...1 Ekonomisk uppföljning 2009-01-31...2 Begäran om medel för avslutning av konstinventering i Skövde kommun...3 attestanter från KS...4 Hyresreducering

Läs mer

Magnus Jonsson, kulturchef Maria Alexiusson, bibliotekschef

Magnus Jonsson, kulturchef Maria Alexiusson, bibliotekschef 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nissan kl 14.00-16.10 Beslutande Solveig Davidsson (M) ordf. Jösta Forslund (M) Ulla Fredriksson (M) Ann-Britt Larsson (C) Elisabeth Andersson (KD) Bo Linde (S) Laila

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Kultur och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2013-02-11 Sida 1 (10) Plats och tid Kronetorps Mölla, kl. 19:00 20:40 Beslutande Hans-Åke Mårtensson,(s) ordförande Margareta Abelsson(s) Håkan Harvigsson(alp)

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (7) kl ,

Kultur- och fritidsnämnden (7) kl , Kultur- och fritidsnämnden 2012-01-26 1(7) Plats och tid Ekebackens konferensanläggning, Markaryd, torsdagen den 26 januari 2012 kl 13.00-14.15, 18.30-19.00 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders

Läs mer

Justerande... Bo Linde. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags nedtagande 2014-01-09

Justerande... Bo Linde. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Datum för anslags nedtagande 2014-01-09 2013-12-16 1(9) Plats och tid Höganoft, Hestra kl 14.00-15.40 Beslutande Solveig Davidsson (M), ordförande Jösta Forslund (M) Ulla Fredriksson (M) Ann-Britt Larsson (C) Elisabeth Andersson (KD) Bo Linde

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Kulturnämnden 2010-09-02 Plats och tid Kulturhuset, Mora Kl. 14.00 16.15 Beslutande Bigitta Sohlberg (S) Ulla Rombo (KD) Olar Eriksson (C) Jaakko Mattila (C) avvek 15.30 60

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-10-28 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 28 oktober 2010, kl. 14.00 15.30 Beslutande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-02-14 1 (12) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 14 februari 2011, kl. 10.00-11.15 Beslutande Jörgen Larsson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Johan Cöster,

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) ÖSTRA KRONOBERG RÄDDNINGSTJÄNSTEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum: Plats och tid Brandstationen Lessebo, kl 08,30 11,50 Beslutande Monica Widnemark (S), ordförande Åke Carlsson (C),

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Sävsjö Camping och Kommunalhuset, onsdag den 26 augusti kl.14.00 18.00 Beslutande Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren (S), ordförande Fredrik Håkansson (KD), 1:e vice ordf. Maini Karlsson

Läs mer

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s)

Christina Lorentzon (fp), ordförande Anders Forsberg (m) Stig Beckman (m) Leif Ståhl (c) Ulrika Stockhaus (s) Lennart Bång (s) Marie Kolbengtsson (s) 08:31SALEMS KOMMUN Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2006-08-17 1 Plats och tid Kommunalhuset Bergaholm. Torsdag 17 augusti 2006, kl 19.00-20.30 Beslutande Christina Lorentzon

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Justeringens plats och tid: Underskrifter: Kulturhuset 2015-10-09, kl. 11:30. Jenny Nises, Sekreterare. Hans-Göran Åhgren, Ordförande

Justeringens plats och tid: Underskrifter: Kulturhuset 2015-10-09, kl. 11:30. Jenny Nises, Sekreterare. Hans-Göran Åhgren, Ordförande 1(9) Kulturnämnden Plats och tid: Kulturhuset, 2015-10-09 kl. 09:00 Beslutande: Hans-Göran Åhgren (M) Mora, ordförande Jaakko Mattila (C) Mora Karin Lübeck (S) Mora Hans Stolpe (MOP) Mora, tjänstgörande

Läs mer

Innehållsförteckning Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010

Innehållsförteckning Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010 Innehållsförteckning 2010-01-28 1 Tillförordnade förvaltningschefen presenterar sig 2 Meddelanden 3 Kurser och konferenser 4 Förvaltningen - ändring av sammanträdestider för år 2010 5 Team Mikro - ansökan

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Magnus Jonsson Utdragsbestyrkande

Magnus Jonsson Utdragsbestyrkande Plats och tid Södergatan 2, Gislaved, kl 14.00-15.05 2013-11-18 Beslutande Elisabeth Andersson (KD) ordförande Barbro Ekholm-Nestander (KD) ersätter Solveig Davidsson (M) Björn Olsson (FP) ersätter Ulla

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare Andreas Wåhlander, idrottskonsulent. Birgitta Duell. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-17.

Anders Brännström, sekreterare Andreas Wåhlander, idrottskonsulent. Birgitta Duell. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-17. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-17.50 Beslutande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Malin Laurberg (c) Magnus Nordkvist (m) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof Hake (s) Hans S Eriksson

Läs mer

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Gullvi Westergren (v) Vanja Ekström (fp)

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Gullvi Westergren (v) Vanja Ekström (fp) Sida Kulturnämnden 2006-04-10 1 (13) Plats och tid Vänersborgs Bibliotek, kl 13.00 15.00. Beslutande Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Gullvi Westergren (v)

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-01-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-01-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, kl. 14.00-15.40 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Ing-Marie Arwidsson (kd), 1:e vice ordf. Anders Johansson (kd) Sven Krafft (s) Veronica

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam (v) Anne-Marie Robertsson (fp)

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam (v) Anne-Marie Robertsson (fp) Sida Kulturnämnden 2006-05-08 1 (14) Plats och tid Vänersborgs Bibliotek, kl 13.00 15.00. Beslutande Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 17 Föreningsbidrag 2011... 19 18 Redovisning av intern kontrollplan för 2010... 20 19 Budgetramar 2012 2014... 21 20 Mål och satsningar 2011-2014... 22 21 Reglemente för fritids- och

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18. BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18. BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL AMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdag Sid 2005-01-18 BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag 2011-05-24 48 Ekonomisk rapport januari mars 2011 49 Ekonomisk rapport januari april 2011 50 Budgetuppföljning

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum MÖTESPROTOKOLL Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret kl. 13:00-14:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande),

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2011-03-01 1/13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2011-03-01 1/13 Fritidsnämnden 2011-03-01 1/13 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Budget 2011... 5 Ungdomspolitiskt program... 6 Verksamhetsberättelse 2010... 8 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Monica Marker (m), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s)

Monica Marker (m), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia Koch Danielsson (fp) Helen Einarsson (s) Tomas Emteby (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Kulturnämnden Plats och tid Bibliotekets Hörsal, 15.00-18.00 Beslutande Ledamöter Monica Marker (m), ordf Anneli Lundberg (s) Peter Westerdahl (m) Birgith Schelin (c) Cecilia

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(5) 2014-01-27 Plats och tid Fegens sammanträdesrum,. Södergatan 2 kl 14.00-15.00 Beslutande Solveig Davidsson (M), ordförande Björn Olsson (FP) ersätter Jösta Forslund (M) Ulla Fredriksson (M) Ann-Britt

Läs mer

Havets Källa, kl 13.15 16.45. Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman

Havets Källa, kl 13.15 16.45. Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman 1 (9) Plats och tid Beslutande Havets Källa, kl 13.15 16.45 Olle Berg Klas-Gunnar Appel Anita Rydberg César Pinto Gertrud Carlsson Birgitta Ringshagen Peter Bökman (c) (m) Ej tjänstgörande ersättare och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum 1-12 2007-04-12

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum 1-12 2007-04-12 KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum 1-12 Plats och Tid Kulturhuset kl 8.30-11.05 Beslutande Lisbeth Karlsson (c), ordförande Emil Radanov (c) Nermin Pismo (c) Inga Engström (s) Lars Sällström (s) Övriga deltagande

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-02-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00 12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Torbjörn Norén (S), ers f Linda Strand (S) Hans Andersen (S), ers f Laila Andrén

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 09.00-11.20 1 (14) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Utskottet Vård och omsorg 2012-04-19 46 Plats och tid Garvaren röd, kl. 13.15-16.55 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Sara Andersson (MP) Börje Wahlund

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag Plats och tid: Rönnegymnasiet, konferensrummet vid expeditionen, 2014-09-18, kl. 09:00 10.10 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Björn Vallin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-03-21 Plats och tid ande Sammanträdesrum Rimbo, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 13.00-14.00 Göran Pettersson, ordförande Åsa Wennerfors (FP) 1:e

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad. Allmänna utskottet Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger kl 8.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Claes

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 32-44 Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 08.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S), ordförande Maria Sjöberg (S), tjänstgörande istället för Cecilia Örnemark

Läs mer

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-16.15 Beslutande Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande Övriga deltagande Ann-Christine Sandell,

Läs mer

Gunillahelen Olsson (S) ordf Jaakko Pekka Mattila (C) 1:e vice ordf Gunnar Nilsson (S) Kjell Hansson Talu (C) Marianne Browne Sarén (C)

Gunillahelen Olsson (S) ordf Jaakko Pekka Mattila (C) 1:e vice ordf Gunnar Nilsson (S) Kjell Hansson Talu (C) Marianne Browne Sarén (C) Sammanträdesdatum Sida 1-9 Kulturnämnden 2011-05-26 Plats och tid Kulturhuset, Mora kl. 14.00 16.00 ande Gunillahelen Olsson (S) ordf Jaakko Pekka Mattila (C) 1:e vice ordf Gunnar Nilsson (S) Kjell Hansson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 augusti 2010, kl. 14.00 15.35 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet

Kultur- och utbildningskontoret. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och utbildningsutskottet 1(15) Plats och tid KU-kontorets konferensrum, kl 15.00 Beslutande Alexander Josefsson (M), ordförande Annie Fredriksen (S), 1:vice ordförande Daniel Karlsson (KD), 2:e vice ordförande Lizbeth Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-04-10 21 (27) Plats och tid Säfstaholms slott Vingåker, måndagen den 10 april 2012, kl. 14.00-15.00 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Kent Jönsson (C) Övriga deltagande Lars Furborg, förvaltningschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Kultur- och fritidsnämnden 2007-08-27 Plats och tid Biblioteket, Askersund, kl. 17.00-18.45 Beslutande Övriga deltagande Lennart Andersson (s) ordförande Leif Grahn (s) till kl. 17.30 Gun-Britt

Läs mer

Kulturnämnden 2009-10-27 INNEHÅLL

Kulturnämnden 2009-10-27 INNEHÅLL INNEHÅLL 90. Ekonomisk rapport per 2009-09-30 91. Uppföljning av intern kontrollplan 2009 92. Kulturstipendium 93. S-gruppens förslag att äska medel från kommunfullmäktige 94. Ansökan om bidrag från Musikföreningen

Läs mer

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-09 1 (6) Lars Månsson, S, Carina Kärrlander, S, Kenneth Nilsson, KD 17-19

Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-09 1 (6) Lars Månsson, S, Carina Kärrlander, S, Kenneth Nilsson, KD 17-19 Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-09 1 (6) Plats och tid Högby, kl 14:00-16:40 Plats och tid Beslutande Göran Westerberg, S Roger Max, V Kristin Kellander, FP ersätter Maud Steen, C Birgit Ekström, S

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m) Anita

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum KULTUR- OCH SERVICENÄMNDEN 2006-09-20 1-15 Plats och tid Konferensrummet, Norrtull kl 09.00-11.50 Beslutande Gösta Nilsson (c), ordf Leif Aronsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 40 Godkännande av ärendelista... 54 41 Att skriva sig till läsning... 55 42 Delgivningar... 56 43 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 57 44 Ansökan om bidrag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl

Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Djursdalarummet, Stadshuset Vimmerby, fredag den 5 februari 2016, kl. 10.30-12.00 Peter Högberg (S), ordförande Daniel Nestor (S),

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum KULTURNÄMNDEN Sammanträdesdatum 1-10 Plats och Tid Kulturhuset kl 8.30-10.25 Beslutande Lisbeth Karlsson (c), ordförande Emil Radanov (c) Nermin Pismo (c) Inga Engström (s) Barbro Axelsson (s) i stället

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(9) Kulturnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-22 Plats och tid Kulturplatån samt Gislaveds konsthall, Gislaved, kl. 14.00-17.15 Beslutande Ylva Samuelsson (S), ordförande Bosse Linde (S) Katri Strömberg

Läs mer

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2

Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 2006-11.27 1(17) Plats Vänersborgs Bibliotek Tid Måndagen 2006 kl 13.00 15.00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Ärendelista

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 17.00 19.15 Beslutande Sven Magnusson, ordförande Anders Westerlund, vice ordförande Patrik Dahlin, ledamot Kerstin den Braver, ledamot Anders Hansson, tjänstgörande

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sidan 1 av 6

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sidan 1 av 6 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2010-02-10 Sidan 1 av 6 Plats och tid Häggvallskolan kl 13.00 16.4 0 Beslutande Inga-Lill Hast (M) Gunnemar Olsson (FP) Torsten Gustafsson (S) Owe Berntsson

Läs mer