Kulturnämnden. Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturnämnden. Innehållsförteckning"

Transkript

1 Sida Innehållsförteckning Miljöbokslut Genomgång av Verksamhetsberättelse 2009 och Verksamhetsplan sattestanter från KS... 3 Yttrande arbetsmiljöpolicy... 4 Riktlinjer för beslut om taxor och avgifter... 5 Ansökan om bidrag till fraktkostnader... 6 Anmälningsärenden... 7 Information... 8 Kulturnämndens studiebesök i Borås... 9 Rapportering till kommunens revisorer om konstinventeringen Kulturhearing... 11

2 Sida Plats och tid Stadshuset plan 4, Köpmannen kl 13:00-16:30 Deltagande ande Ersättare Douglas Hjalmarsson (fp) ordf Anita Andersson (s) v ordf Claës Beckman (m) Börje Wester (m) Barbro Ahlrik (c) Asima Pasalic (s) ersätter Ann-Charlotte Ödman Per-Åke Lindkvist (s) Anders Karlsson (m) MaiBritt Zederfeldt (c) Dorota Johansson (s) Övriga deltagande Gunilla Ceder, kulturchef Anneli Magnusson, sekreterare Utses att justera Per-Åke Linkvist Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande... Anneli Magnusson Paragrafer Douglas Hjalmarsson Per-Åke Linkvist Organ Kulturnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kulturkontoret, Stadshuset ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.... Anneli Magnusson Datum för anslags nedtagande

3 Sida 1 KN 9 Dnr Miljöbokslut 2009 Kulturnämnden godkänner miljöbokslutet för Förvaltningen har upprättat ett miljöbokslut för Handlingar Miljöbokslut 2009 Delges Miljösamordnaren

4 Sida 2 KN 10 Dnr 07.63, Genomgång av Verksamhetsberättelse 2009 och Verksamhetsplan Kulturnämnden har gått igenom dokumenten och diskuterat om kulturförvaltningen arbetar med rätt verksamheter. Kulturnämnden godkänner den redaktionella ändringen som gjorts under punkt Utveckla träffpunkter för unga i Skövde kommun.

5 Sida 3 KN 11 Dnr sattestanter från KS Kulturnämnden fastställer beslutsattestanterna enligt nedan. Kommunstyrelsen beslutar att utse personer enligt bilaga till beslutsattestanter tills vidare under år 2010 fram till dess att kommunstyrelsen fattar nytt beslut i frågan i den omfattning som särskilt specificeras. Utsedda beslutsattestanter medges utse attestanter. Dessa ska av beslutsattestanten upplysas om delaktigheten i attestansvaret. Kommunens nämnder rekommenderas att utse: Patrik Rosén som beslutsattestant med Ann Bergsten, Ann-Louise Nylund och Håkan Hendeby som ersättare för centralt uträknade löner, pensioner, personalförsäkringspremier samt verkställda löneavdrag för arbetstagare avseende skatter mm, Elisabet Bjelke som beslutsattestant med Elisabeth Sandh-Lindgren och Conny Bäck som ersättare för centralt ordnad annonsering, exklusive platsannonsering, Håkan Johansson som beslutsattestant med P-O Karlsson och Jenny Andersson som ersättare för fastighetsskatter, Hans Dahlén som beslutsattestant för av upphandlingsfunktionen inköpta varor och tjänster med Per Lindström, Stig Stenberg och Marie Löfgren som ersättare, Fredrik Edholm som beslutsattestant med Hans Edlund, Therese Ahlberg, och Christina Mellqvist som ersättare för driftkostnader avseende IT och televäxeln, Håkan Hendeby som beslutsattestant med Ann-Louise Nylund, Patrik Rosén och Carina Lundberg som ersättare för central platsannonsering. Handlingar Kommunstyrelsens utsedda beslutsattestanter Delges KS

6 Sida 4 KN 12 Dnr Yttrande arbetsmiljöpolicy Kulturnämnden tillstyrker förslaget om arbetsmiljöpolicy. Kommunstyrelsen har remitterat förslag till arbetsmiljöpolicy för yttrande senast den 31 mars Kommunstyrelsen har beslutat att anta de kommungemensamma det systematiska arbetsmiljöarbetet. Av Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) framgår att det hos arbetsgivaren ska finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena ska vara för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Till arbetsmiljöpolicyn ska också finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska gå till. Arbetsmiljöfrågorna är ett centralt område inom arbetsgivarskapet. Utöver att arbeta för en trygg och säker arbetsmiljö är arbetsmiljöområdet en strategisk framgångsfaktor för den framtida kompetensförsörjningen och för att trygga kvalitet i våra leveranser. Arbetsmiljöpolicyn utgör tillsammans med Riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet, Handlingsprogram vid missbruk och Handlingsprogram mot kränkande särbehandling, Skövde kommuns gemensamma ram inom arbetsmiljöområdet. Skövde kommuns Arbetsmiljöpolicy anger den viljeinriktning och de gemensamma ramar som ska prägla arbetsmiljöarbetet. Handlingar Arbetsmiljöpolicy Delges KS

7 Sida 5 KN 13 Dnr Riktlinjer för beslut om taxor och avgifter Kulturnämnden tillstyrker förslaget till beslut om riktlinjer för taxor och avgifter. Kulturnämnden förutsätter att kulturförvaltningens synpunkter inhämtas före beslut om underlag för beräkning av taxor och avgifter. Kommunstyrelsens arbetsutskott har remitterat förslag om riktlinjer för taxor och avgifter till samtliga nämnder för yttrande senast 1 april en är att riktlinjer saknas för vilka taxor och avgifter som skall beslutas av kommunfullmäktige eller av respektive nämnd. Syftet är att skapa regler för beslut som bygger både på subsidiaritetsprincipen och på behovet av effektiv ekonomistyrning. I kulturnämndens reglemente står under rubriken Delegering från kommunfullmäktige bl. a om tillämpningsanvisningar för taxor och avgifter i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. För kulturförvaltningen påverkas taxor och avgifter, framförallt hyror, av externa kriterier och marknadspriser, till vilket hänsyn bör tas vid grunderna för beräkningen. Förvaltningarna har lämnat uppgifter om förvaltningens taxor och avgifter samt vem som beslutat. Till kulturförvaltningens lista skall fogas ytterligare några avgifter: - hyra av musikinstrument - tillfälliga entréavgifter - entréavgifter till arrangemang - skolbioavgifter - avgifter för gruppvisningar i konsthall och konstmuseum Handlingar Riktlinjer för beslut om taxor och avgifter Delges KSAU

8 Sida 6 KN 14 Dnr Ansökan om bidrag till fraktkostnader Kulturnämnden återremmiterar ärendet till kulturförvaltningen för fortsatt utredning. Kulturnämnden har begränsade möjligheter att lämna bidrag av denna storlek, men anser det viktigt att visa sin uppskattning och lämna möjligt stöd till Gerd Allert. Konstnär Gerd Allert har ansökt om bidrag på kr eller annan summa för fraktkostnader i samband med stipendium och inbjudan att visa sina gobelänger i Kiruna stadshus hösten Handlingar Ansökan om bidrag för fraktkostnad Delges Gunilla Ceder

9 KN 15 Anmälningsärenden Sida 7 Nedanstående anmälningsärenden läggs till handlingarna: Kommunstyrelsen Övrigt 1. Dnr KS 6 Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer vid rekrytering, Saklig grund för anställning, som styrdokument inom rekryteringsområdet. 2. Dnr TU 17 Ärendet gällande tillgänglighet och skyltning till Skövde stadsmuseum överlämnas till tekniska förvaltningen för handläggning. 3. Dnr Skövde stadsmuseum har stängt följande datum 2010: 2/4, 4/4-5/4, 1/5, 13/5, 23/5, 25/6, 7/11, 24/12-26/12, 31/12, 1/1-2/1-11.

10 KN 16 Information Informationen godkänns. Sida 8 Anneli Magnusson Utdelning av inbjudan till invigning av Dokumentärfilmfestivalens invigningsfilm. Bidrag till konstenheten för pedagogiskt material-platsspecifikt, scenografi och snickeri inom projektet Allemansland Utställning om Lennart Hellsings lekfulla värld. Personalredovisning för 2009 inlämnad till personalenheten. Genomgång av vilka som är kontaktpersoner till respektive enhet inom kulturförvaltningen. Gunilla Ceder Information om tidigare utredningen Pansaren om möjligheter att använda Volvos gamla fabrik utmed järnvägen till kulturell verksamhet. Rekryteringsprocessen för bibliotekschef och stadsmuseichef påbörjad. Rekrytering av musikskolechef påbörjas TV-serie i TV 4 om Sveriges historia med 15 avsnitt, startar 29 april och kommer den 20 maj att handla om S:ta Elin.

11 Sida 9 KN 17 Dnr Kulturnämndens studiebesök i Borås Kulturnämnden ska göra en studieresa till Borås i maj för att få information om hur kulturförvaltningen arbetar i Borås kommun. Arvode och traktamente kommer inte att betalas ut. Förlorad arbetsförtjänst ersätts mot erforderlig ansökan.

12 Sida 10 KN 18 Dnr Rapportering till kommunens revisorer om konstinventeringen Kulturnämnden uppdrar åt ordförande att lämna svar på revisorernas skrivelse senast 31 mars Skrivelse har inkommit från kommunens revisorer gällande kommunens konstinventering. De vill ha en rapportering om nuläget senast den 31 mars Delges Kommunrevisorerna

13 Sida 11 KN 19 Dnr Kulturhearing Kulturnämnden ska under april anordna en kulturhearing En arbetsgrupp bildas med Anita Andersson som ansvarig. De ska organisera och bjuda in lämpliga deltagare.

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kulturnämnden 2012-10-17

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Kulturnämnden 2012-10-17 Sida Innehållsförteckning Ekonomisk uppföljning 2012-09-30... 1 Stöd till kulturverksamhet - ordinarie verksamhetsbidrag 2013... 2 Nya avgifter för biblioteket... 4 Förslag att införa avgifter för utplacering

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet

Personal- och organisationsutskottet 2014-06-18 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.15-16.00 Beslutande Börje Wilsborn (C), Andreas Granlöf (S) och Lola Frödeberg (VF) Övriga deltagare Annelie Ekstrand, 45 Utses att

Läs mer

Lars Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Lars Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-01-13 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2014-01-13 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olofsson (C ) Göran Landström (M) Claes Brandén

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-05-15 1 (18)

Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-05-15 1 (18) Socialnämnden 2008-05-15 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2008-05-15, kl. 10.00-12.25 Gruppsammanträden: 8.00-10.00 Beslutande: Ingegärd Brogren (c) Anne Törnqvist (m) Siw Nordin (m)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-01-16 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen Beslutande

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23 Grundskolenämnden 2000-05-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Tuna Torg 1, Vallentuna tisdagen den 23 maj 2000 kl. 19.00 21.45 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2008-10-29 1-21 2008-10-29 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-21.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Måndag 3 februari 2014 kl. 10:00-15:30 Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby

Måndag 3 februari 2014 kl. 10:00-15:30 Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag 3 februari 2014 kl. 10:00-15:30 Sammanträdesrummet, kommunhuset Torsby Ann-Katrin Järåsen S), Ordförande Rune Mattsson S) Stanley Nilsson S) Birgit Dahlgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (34) 2010-08-26 Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2010-08-26 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45

Kommunkontoret Hultsfred 2011-05-18, kl 13.00-16.45 Sammanträdesprotokoll 1(17) Plats och tid Kommunkontoret Hultsfred, kl 13.00-16.45 Beslutande Gunilla Aronsson, ordförande Jonny Bengtsson, KS Anne-Marie Granath, EF Ulla-Britt Hofvergård, HL Lennart Davidsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14 Fritidsnämnden 2011-12-12 1/14 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Ändrat öppethållande Arena Skövde upplevelsebad... 5 Verksamhetsplan 2012-2014... 6 Medborgarförslag

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 16.05 Beslutande Övriga deltagande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S) Alexandra Gustafsson (S) Yvonne Breman (S) Heidi

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-08-08 1 (13) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 13.00 14.50

Kommunstyrelsen 2001-08-08 1 (13) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 13.00 14.50 Kommunstyrelsen 2001-08-08 1 (13) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 13.00 14.50 Beslutande Stina Linnarsson, ordförande Anne Zöögling 89-91 och 93-96 Lars-Erik Kullenwall Carl-Eric Gabrielsson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-12-19

Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kf 138 Uppvaktning... 2 Kf 139 Arvoden till förmån för Världens barn... 3 Kf 140 Svar på motion om miljömåltid... 4 Kf 141 Svar på motion om att utreda införande av ett visslarsystem...

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-03-19 1(18) Sammanträdesrum Kommunhuset, Norrtälje kl. 10.00-13.50 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, avdelningschef,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2012-10-01 1/15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fritidsnämnden 2012-10-01 1/15 Fritidsnämnden 2012-10-01 1/15 Innehållsförteckning Muntlig information... 3 Ekonomisk uppföljning... 4 Tertialrapport 2 2012... 5 Ränte och amorteringsfria lån 2013... 6 Verksamhetsbidrag handikappförening...

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer