Nronwurf PROTOKOLL. fenaiura4rsdmrtnc. iran fdreningsstdmma den

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nronwurf PROTOKOLL. fenaiura4rsdmrtnc. iran fdreningsstdmma den 2004-04-17"

Transkript

1 Nronwurf fenaiura4rsdmrtnc PROTOKOLL iran fdreningsstdmma den Tid: Plats: Ldrdagen den 17 april 2004 kl 1' Hemv6rnsgarden, Vdssingsiivagen, Onsala Nervarande; 10 personerepresenterande I fastigheter S 1. Registrering av rostberattigade medlemmar. Sekreterarenoterade nervaron i lista, se bilaga 1. S 2. Stamman ansags stadgeenligt utlyst. S 3. Dagordningen faststalldes enligt kallelsen. S 4. Till mdtesordfdrande valdes Per Johnsson och till sekreterare valdes Anders Lange 55. Till justeringsmdn och rdstrdknare valdes Lena Nordin och Peter Samuelsson. 56. Styrelsens forvaltningsberdttelse samt resultat- och balansrekning f6r er 2003 fairedrogs av ordfdranden respektive sekreteraren, se bilagorna 2 och 3. Godkandes av stdmman. 57. Revisorernas revisionsberattelse fdredrogs av ordfdranden. 58. Styrelsens ledamijter beviljades ansvarsfrihet fd. rekenskapsaret Styrelsens fdrslag till verksamhet fdr Aret. Endast sedvanlig snordjning och sandning planeras behiiva utforas ifatreningens regi. S10. Om skyldigheter att skdta dikesrensning, sniiriining, sopning mm. Ordfdranden betonade eter att det eligger alla fastighetsdgare att skdta sin del av vagrenen och diket, dvs att rensa fran l6v och att halla fritt fr6n vegetation, samt att sopa vegen fri fren sand pe varen. Det ar endast sndrqjning samt inkdp av sand som f6reningen svarar fdr. Stemman uppdrog et stylelsen att besiktiga dikena utanfdr fastigheterna Rdsan 3:18 (Baronvagen 5) och Rdsan 1:20 (Baronvdgen 18) med avseende pa mdjlighetematt kulvertera dessa diken. Syftet ar att minska olegenheter med risker fdr igensattning av befintlig kulvert nedanfdr Baronvegen 5 respektive dike med stillastiende vatten utanfiir Baronvagen 18. Besl6ts att styrelsen inspekterar samtliga vagrenar och derefter elegger berdrda fastighetsagare att rensa sin vegren. Uppdrogs at styrelsen att i samrad med Fjordskersvagens SamfSllighetsfdrening m.fl. fdreningar att dverenskommavtal om sndrojning. S1'1. Motioner fran medlemmarna. Inga motioner hade inkommit. S12. Ers.ittning till styrelsen och till revisorerna. Styrelsen fiireslog aft ingen ersdttning 1(4' )

2 tnnoilnknr nntiaarct{omtrtt6 skall utga. Fdrslaget godkandes. S13. Styrelsens fiirslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringsl,ingd fitr Budgeten presenterades, bilaga 4. Styrelsen fdresler of6rdndrad arsavgift f6r sommarboende 150:- och fijr helarsboende 300:-. Debiteringslengden omfatta l9 fastigheter varav 5 er helarsboende och 14 ar sommarboende. Arsavgifterna tdcker budgeterade kostnader och den obligatoriskavsattningen till underhalbfonden. Styrelsens fajrsla godkandes. Sl4. Val av styrelse. Valberedningen fiireslog omval av Gosta Fransehn som kassor fdr en tid av tva ar. Valberedningen fiireslog nyval av Kenny Dahl och Jan-Eric Gott som suppleanter, bada fdr en tid av eft ar. Stdmman besldt i enlighet med valberedningens fdrslag Val av revisor och revisorssuppleant. Valberedningen faireslog omval av Sven-Eric Carlsson som revisor och omval av Madeleine Huber-Schreiber som revisorssuppleant. Stamman besldt i enlighet med valberedningens fiirslag. S16. Val av valberedning. Anita Johnsson omvaldes. Peter Samuelssonwaldes. S17. Ovriga frdgor. OrdfOranden redogjorde upplysningsvis fdr mastfragan som drivits av personer utanfdr Baronvagensamfdllighetsfairening. Den tilltankta 42 meter hitga 3Gmasten har ej fett byggnadslov. Fdr nervarande ser det ddrmed ut som att det inte blir nagot mastbygge. Stamman uppdrog ar styrelsen att arrangera en gemensam sommarfika under semesterperioden for alla boende pa Baronvegen. Stamman uppdrog at $yrelsen att sammanstalla en lista pa medlemmarnas e- postadresser se att kallelser, protokoll och dylik i fortsdttningen kan skickas elektroniskt fiir dem som sa 6nskar. Fiireningen sparar pe sa siift porto. Samtliga medlemmar som anvander e-oost anmanas att snarast skicka ett e- postmeddelande till sekreteraren, sa att e- postadressema kan listas. Sl8.Beslots att protokollet fran ersstamman skall sdndas till medlemmarna per post. Besldts att de som fdre meddelat sina e-postadresser till sekreteraren istellet skall fe Drotokollet via e-dost. S19. Ordfdranden fdrklarade stdmman avslutad. Anders Lange, sekreterare JUSreras: Lena Nordin Peter Samuelsson Bilagor: 2(4\

3 ntonrliknf f0tmiiutaqn{dmmrc 'l. Ndrvarande vid stamman 2. Fijrvaltningsberdttelse fdr Arsredovisning for Budget fdr (4)

4 Baronvagens samfallighetsf6rening F6rvaltninosberettelse verksamhetseret 2003 VerksamhetsAret 2003 ar det femte sedan ftireningen bildades Andamalet for foreningen er den gemensamma ugdsvagen - Baronvegen. Gemensamhetsanlaggningen har beteckningen ROSAN GA : 7. Foreningens organisationsnummer 7' Styrelsen har bestatt av Per Johnsson, ordforande, Anders Lange, sekrelerare och Gosta Frans hn, kass6r. Suppleanter har varit Jan-Erik Gott och G6ran Ejdeling. Styrelsen har haft sammantreden under aret. Arsmotet holls den 12 april2oo3. Verksamhetsaret har liksom foregaende ar varit av fdrvaltande karakter och inga nya skador eller onormalt slitage har upphckts. Dock vill styrelsen papeka vikten av att undefiallet i diken och att de bada vagsidorna skots av respektive fasiighetsagare. Snorqningen har under vintern ej fungerat i enlighet med protokoll fran Fiordskarsvagens samfallighetsforening. Vi har fran Baronvegen petalat bristerna och att etgarder maste goras f6r en bettre hantering infor kommande vinter. Eft planerat mastbygge inom omradet R6san 2:28 har avslagits av byggnadsnamnden i Kungsbacka. En 42 meters fackverksmast har demed stoppats. Vi har under arot haft ett antal traffar mellan de olika foreningama i omradet fiir att visa ett gemensamt stallningstagande mot ett mastbygge. Foreningen omfattar 19 fastigheter, varav 15 anvands for fritidsboende och 4 f6r Aretruntboende. Arsavgiften var oforendrad och utgjode 150 kronor fttr fritidshus respekive 300 kronorfor arefunthus. Arsavgiften kunde t, cka lopande kostnader f6r avgifter till bank, forsandelser, sndrqning och avsafining till reparationsfond. Onsala den 24 mars 2004 Z,tfuA* Anders Lange Gosta Frans6hn G6ran Ejdeling Jan-Erif Gott

5 Rcsbinsbcrititbc f r Brmovigccs qerfi I igf cdrfdcaing vi far grr r trt ftrrrdwfulirarr, rilrrlrparr. r.rt *5ncberr ftrv trirg rv vertsrlcia fidr lid6 2 lf} ruf fll2frftl-31. Gruhirgel fr rt6rlr FliE god rtf,irb rcd. f,cviioncr ger irtg.rlcd.iry li[ r-irlri4 trrboblrt dlcr Frveltrirg rot tltcrrh rlr, {t&rdt t b.,vfljff ray.k r! lcdr rotcr rwrr!fritea 6r d.r lid rt irincl onfitlrf,.trhdr 2llx{l+ci

6 AErodovianing tair Beronvlgens samfellighelsf6rening et 2004 Rosultat lknlng lntaltder Arsavgifter Rlinta Summa intdlder Kctnader AFavgift benk Snd tlining Flyre Fligmvemsgaden 3.150,00 't, ,42 500,00 '1 562,00 200,00 Summa kodnader Avsafining till undethallsforid Ar ts resultat 2 I 000,q) 189,82 Balansr{*nhg TillqAnoEr Kassa Ebnk Elank undefiallsjond Summa tillgangar 1 604,00 '13797, , ,60 Eoet kapital Eget ftit kagtal Aret",eurfia Underhallsfond Summa skul(b( och eget kadtal 15274,74 '189,&2 5000, E,60

7 Budget fdr Baronvegens samfallighobforoning er 2004 R.gultatdkning lntaker Alsavsift r Summa inteker 3 S00, ,00 Ko6tneder \-., A6a\rgifr benk Snordjning Fly.a H rnvemsgaden Porto m.m -- *nd Summa kodnad r AvsSttning till underhgllstond Ar ts resultet 5()0,00 't 700,00 '150,00 200,00 350,00 2 I 000,00 0,00

Protokoll Ordinarie Föreningsstämma Tid: Lördagen den 26 april2a14 k1.10.00 Plab : Fril ufufrämiande, Vässingsövägen

Protokoll Ordinarie Föreningsstämma Tid: Lördagen den 26 april2a14 k1.10.00 Plab : Fril ufufrämiande, Vässingsövägen BARONVAG ENS SAM FÄLLIGH ETSFÖREN I NG Protokoll Ordinarie Föreningsstämma Tid: Lördagen den 26 april2a14 k1.10.00 Plab : Fril ufufrämiande, Vässingsövägen Närvarand e; 14 medlemmar representerande 1 1

Läs mer

{,, t. ('/, 'i 1,! ' Prmts qm *

{,, t. ('/, 'i 1,! ' Prmts qm * Prmts qm * F rt vid ordir:arie årsr"ncite rxee $stra Lagnöström:s Sarvrfä!lighetsförening - ÖfS "'Vägf$rem ngercu' t försmrnl ngshemrnet w d ngartå

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening

Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Torsö Skärgårdsfiber ekonomisk förening den 26 april 2015 i Torsö Bygdegård. 1 Stämmans öppnande Ingemar Carlström hälsade de närvarande välkomna till stämman

Läs mer

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610

Protokoll fran Oskarsbergs Samfallighets arsstamma 20130610 1. Motets oppnande Anders Hallstrom oppnade motet och halsade samtliga valkomna 2. Fragan om kallelse skett i behorig ordning En enig stamma ansag att kallelsen skett i behorig ordning enligt stadgarna

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening

ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening ÅRSSTÄMMA 2013 Tutvikens samfällighetsförening Dagordning 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Fastställande av röstlängd samt val av två rösträknare 4. Val av två justerare

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2011-06-15 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma Tid och plats: lördagen den 16 juli 2011 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening

VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening STOCKHOLMS IDROTTSFÖRVALTNING STABEN FÖR IDROTT OCH FOLKHÄLSA VI BILDAR EN FÖRENING VI BILDAR EN FÖRENING En information om hur det går till att bilda en förening Varför ska vi gå samman i en förening?

Läs mer

KALLELSE till Ordinarie Föreningsstämma i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 2014-03-20

KALLELSE till Ordinarie Föreningsstämma i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 2014-03-20 1 Norra Kopparmora Samfällighetsförening (Org. nr. 717912-4859, Säte: Värmdö) Medlemmarna i Norra Kopparmora Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid för stämman Datum: Torsdagen

Läs mer

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet

Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Styrelseguiden! Enkla tips och mallar som underlättar styrelsearbetet Bilda styrelse Första steget mot en fungerande förening är bildandet av en styrelse. Den bör bestå av minst tre personer; ordförande,

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2005-02-17 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs till mötets ordförande. 3 Mats Nordin väljs

Läs mer

Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 21 april 2010

Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 21 april 2010 1 Protokoll från ordinarie föreningsstämma den 21 april 2010 Plats: Syrianska Kulturcentrum, Narvavägen 90, Västerås Närvarande: 40 fastigheter var representerade, se bilaga. 1 Mötets öppnande Samfällighetsföreningens

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

ATT BILDA EN FÖRENING

ATT BILDA EN FÖRENING ATT BILDA EN FÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse där de enskilda personerna

Läs mer

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184

Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Stadgar för Sjöhultets samfällighetsförening Organisationsnummer: 716436-6184 Antagna 2013-04-20 Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2013 TID: Söndag 24 mars 2013 kl 14.00 PLATS: Matsalen, Brunns skola Välkommen till 2013 års stämma. Stämman ska som vanligt göra ett antal personval ( 12 13). Kontakta gärna valberedningen

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011

PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011 PROTOKOLL FÖRT VID EKONOMISKA FÖRENINGEN MUNTRA FRUARNAS ÅRSMÖTE 2011 Mötesdatum: onsdagen den 27 april 2011 Sörgårdsskolans matsal, kl.18.30 1. Mötets öppnande Föreningens ordförande Anna Mellberg hälsar

Läs mer

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening

STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening STADGAR för Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening antagna vid konstituerande föreningsstämma 2014-11-06. 1 FIRMA Föreningens namn är Väne Ryrs Fiber Ekonomisk Förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna.

1. Mötet öppnades av föreningens ordf, som hälsade de närvarande välkomna. Skifuddens Villaförening 1 (3) Protokoll upprättat vid Skifudden Villaförenings Årsmöte den 11 mars 2012, kl. 15.00. Plats: Folkets Hus, stora lokalen, Forshaga. 1. Mötet öppnades av föreningens ordf,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337

Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Nabbo Samfällighetsförening Org. nr. 716420-8337 Kallelse till årsstämma Medlemmarna i Nabbo Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Lördag 9 maj 2009 kl. 10.00 12.00 i Gräddö bygdegård

Läs mer

STÄMMOHANDLINGAR 2013

STÄMMOHANDLINGAR 2013 SEGLORA FIBERFÖRENING STÄMMOHANDLINGAR 2013 HÄR SKALL VI BYGGA FIBERNÄT www.seglora.se Skredsviks Fiber ekonomisk förening Mittbokenäsets Fiber ekonomisk förening Högås Fiber ekonomisk förening 1 Bokenäs

Läs mer