Socialnämnden beslutar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden beslutar"

Transkript

1 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Sn 17 Dnr 00031/ Bokslut år 2010 Bokslut för socialnämnden år 2010 har upprättats. beslutar./. att godkänna redovisningen och överlämna socialnämndens bokslut för år 2010 till kommunfullmäktige enligt bilaga till protokollet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 Bilaga till socialnämndens protokoll (52) Arvidsjaurs kommun Bokslut s verksamhetsområde Tkr Utfall Budget Redovisat mot budget Redovisat Förändr i % Personal ,6 Försörjningsstöd ,3 Verksamhet ,2 Lokaler ,8 Summa kostnader ,7 Intäkter ,2 Netto ,1 Verksamheten s verksamhet omfattar individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionshinder samt äldreomsorg. Individ- och familjeomsorgen handlägger bl a ärenden rörande ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), förmedling av inkomster, skuldsanering, familjerätt, stöd och hjälp till föräldrar, barn och ungdom samt missbrukarvård jml Socialtjänstlagen (SoL), Skuldsaneringslagen och Föräldrabalken. Vård mot den enskildes vilja kan förekomma i enlighet med bestämmelserna i Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Utskänkningsärenden handläggs i enlighet med Alkohollagen. Individ- och familjeomsorgen innefattade flyktingmottagning under fram till 31 mars, även mottagande av ensamkommande barn/ungdomar för vilka grupphemsboende erbjudits. Mottagandet av och ersättning till flyktingar regleras i Lagen om mottagande av asylsökande, Socialtjänstlagen och Lagen om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Avdelningen för funktionshindrade tillgodoser de LSS insatser som kommunen har ansvar för, samt SoL insatser för vissa grupper. 93 brukare (97 brukare under 2009) är registrerade för insatser enligt LSS. Verksamheten tillgodoser även behoven för personer med permissionsutskrivningar från LPT och LRV från Länsenheten. Fler brukare har valt privata utförare. Kommunen har i dessa ärenden haft högre kostnader än den timersättning som lämnas till de privata företagen. Kommunen får även stå för sjuklönekostnader för personalen där brukaren har annan utförare. Även två brukare med personlig assistans enligt LSS har valt privata utförare.

3 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Äldreomsorgen ansvarar för hjälp i hemmet, dagverksamhet, korttidsboende, anhörigstöd, vård och omsorgsboende samt förmedling av bostad i trygghetsboende. Biståndsinsatserna är individuellt planerade och behoven prövas enligt 4 kap, 1 Socialtjänstlagen. Den enskilde har rätt att överklaga besluten. Man har haft totalt 357 brukare under året, varav 234 finns inom hemtjänsten som ökat med 16 brukare sedan Inom äldreboendena Solbacken, Borgargården, Länsmangården, Ekan samt Ringelsta finns totalt 125 lägenheter/rum, idag bor 130 personer inom våra äldreboenden. Verksamheten påverkas till stor del av förändringar som sker i vår omvärld. Äldreomsorgen är beroende av vilka beslut som tas inom landstinget exempelvis avseende vårdplatstillgång, primärvårdsresurser, osv. Individ och familjeomsorgens arbete påverkas mycket av vad som händer på arbetsmarknaden, resurser inom skola och polis mm. En del av verksamheten går att planera för genom att avläsa förändringar i befolkningsstrukturen i kommunen, äldreomsorgen använder sig av den typen av planeringsunderlag. Övriga delar är svårare att planera för då enstaka personers behov kan uppstå med kort varsel men med stora kostnader som följd, både inom individ och familjeomsorgen samt inom avdelningen för funktionshindrade. Händelser av betydelse Försörjningsstödet har ökat under hela året och största ökningen är bland ungdomar och utlandsfödda. Bland de flyktingar som slutfört sin individuella introduktionsplanering och skrivits ut från Flyktingmottagningen saknar en stor andel möjlighet till egen försörjning. Många behöver försörjningsstöd för att klara sitt och familjens uppehälle. Personal och chefer har lagt ned mycket arbete på att genomföra besparingar som beslutades under Demensteamet återinfördes med start i januari. Teamet har genomfört individuellt stöd, till mellan personer, handledning och utbildning till personal inom äldreomsorgen och avdelningen för funktionshindrade, samt studiecirklar och anhörigcafeer i samverkan med svenska kyrkan och ABF. Stimulansmedel från socialstyrelsen har gett oss möjlighet att genomföra förebyggande hembesök i samarbete med landstinget på samma sätt som under Samarbetet med Kulturen inom Kultur i vården har fortsatt och vi har använt stimulansmedel från socialstyrelsen för att finansiera vår del. Platsbrist inom äldreboende var ett problem i början av året men från mars och framåt har vi haft balans. Under 2010 har vi haft 52 inflyttningar jämfört med 37 året innan. Vi har aldrig platser som står tomma utan så fort en plats blir ledig har vi någon som flyttar in. har fattat beslut om att Solbackens äldreboende successivt ska övergå till att vara trygghetsboende där nya hyresgäster erbjuds hemtjänst. har även fattat beslut om att omstrukturering av äldreboende ska genomföras med målsättningen att antalet platser i äldreboende ska vara kvar på ungefär samma nivå som idag.

4 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Vi har medverkat aktivt i arbetet med att genomföra vad som åligger kommunen i och med att vi tillhör det samiska förvaltningsområdet. Samarbetet med koordinatorn Peter Steggo har fungerat utmärkt och ett påtagligt resultat är att det nu finns en fin kåta på Ringelstas gård där vi bl a ska utveckla samarbetet mellan äldreomsorgen och skola-förskola. Personalpoolen har förutom den primära poolen med 10 anställda administrerat oplacerade tillsvidareanställda som legat på mellan personer under året. Poolen har hand om vikarier både för nattpersonal och personliga assistenter. Ca 35 % av poolens resurser används inom avdelningen för funktionshindrade och 65 % används inom äldreomsorgen Arbetet med att genomföra heltidstjänster är genomfört. Ca 90 personer har erbjudits heltid med möjlighet till deltid från 1/ Time Care och Time Care Pool har införts under hösten som hjälpmedel för att kunna hantera övergången till heltidstjänster. Avdelningen för funktionshindrade har flyttat Träffpunkten till föreningsservice på Medborgarhuset och håller på att arbeta för fler aktiviteter och kvalité i verksamheten Ekonomi s verksamhet har ett underskott på 574,0. AFF och IFO har överskridande på sina kostnader, för IFO:s del är det försörjningsstödet och institutionsvård för missbrukare som kostat mer än beräknat och AFF har högre kostnader för LASS än beräknat. Inom vissa delar av verksamheten har vi varit tvungna att ta in extrapersonal för att klara dubbelbemanningar, överbeläggningar inom korttidsvården, mm. En del av besparingen ligger i att löneökningarna beräknades till 2,5 % medan de i verkligheten stannade på 2 %. En annan del är att chefer och personal är mycket kostnadsmedvetna och sparar där det är möjligt. På intäktssidan har vi fått in mera i vårdavgifter och hyror medan enklare sjukvård minskat marginellt. Kostnader för våra verksamheter 2009

5 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Investeringarna har bestått av Time Care pool Tvättmaskin till KREHAB IFO-beslutade arbetsmiljöinvesteringar Sängar + madrasser inom alla vårdboenden Begagnad tvättmaskin A-service Spoldesinfektorer (rep istället för nyanskaffning) ca kr ca kr ca kr ca kr kr 6875kr kr Alla investeringar ligger inom områdena arbetsmiljö och ökad kvalité.

6 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Tre planerade investeringar har inte kunnat genomföras av olika skäl: Införande av hotellås på Björken (Problem vid upphandlingen) Ombyggnad av två toaletter på Ringelsta (Hyresvärden har inte gjort ombyggnationen) Nytt rum för boendechef på Borgargården (möblerna beställda men har inte kommit) Personal Personalen består av ca 20 personalledare, ca 10 handläggare, ca 300 undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter, 12 sjuksköterskor, 3 rehabpersonal, medicinskt ansvarig sjuksköterska, hemterapeut, personligt ombud, projektledare. Sjuktalen har fortsatt minska, från 6,95 % under 2009 till 5,72 under Fortfarande ligger sjuktalen inom socialnämndens område något högre än i hela kommunens verksamhet. Verksamheten pågår i de flesta fall dygnet runt, året runt. I personalbudgeten finns beräknat kostnader för mellan semesterarbetsdagar, beroende på kostnader för vikarier. Personalpoolen har förutom sin egen personal på 10, administrerat de som får tillsvidareanställningar under året. Vi har under hela året haft mellan personer som varit placerade på kortare och längre vikariat genom poolen. Personalstatistik visar att det fanns 309 (318 st 2009)årsarbetare inom socialnämndens verksamhet , 88,2 % är kvinnor. Frågorna om arbetsmiljö står ständigt i centrum i vår personalintensiva verksamhet. Många personalgrupper har gått kommunikationsutbildning via A-hälsan. Pågående grupper (uppföljningar och andra insatser) Äldreomsorgens ledning Solbacken Blåklockan Grupp 4 Ringelsta Länsmansgården D Duvan Hemtjänsten Moskosel (ska påbörjas efter nyår) Vi har haft mycket gott samarbete både med personalkontoret och med A-hälsan i vårt arbetsmiljöarbete. Äldreomsorgens ledning har haft extern handledning under en del av året och IFO:s personal har haft handledning under hela året. Totalt har kostnaderna för direkta arbetsmiljöåtgärder uppgått till 238,0 för hela socialnämndens område. I den kostnaden finns inte rehabåtgärder och A-hälsans insatser inräknade. Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal Förebyggande verksamhet Vi har under hela året arbetat i ett projekt inom ramen för statliga stimulansmedel där vi tillsammans med landstinget besökt personer 80 år och äldre. Genom detta har vi förutom det förebyggande innehållet för dem som besökts, fått ett bra komplement till nämndens övriga planeringsunderlag.

7 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Under året har vi inom ramen för statliga stimulansmedel arbetat med Rehabprojektet (arbetsterapeut Agneta S) som innebär en stor kvalitetshöjning för hemtjänsten. Omsorgstagaren får hjälp att ta tillvara sina egna resurser och utprovning av hjälpmedel samtidigt som personalen får hjälp med sitt vardagsrehabiliterande förhållningssätt. Insatserna från arbetsterapeuten har också inneburit att cheferna fått hjälp att lösa arbetsmiljöfrågor på ett professionellt sätt. erbjuder avlastning i hemmet för närstående som vårdar en anhörig, stödet kan ges via hemtjänsten med upp till 10 timmar/månad. Demenssjuksköterska och demensvårdsutvecklarna har genom stöd till anhöriga arbetat förebyggande. Både inom projektet Kost, hälsa, aktivitet och i projektet för anhörigstöd har vi tillsammans med bland annat Kulturen och studieförbunden och svenska kyrkan anordnat tematräffar. Kultur i vården har omfattat 168 tillfällen där mellan 6-25 personer varit med i aktiviteterna. Antalet hemsända matportioner har ökat år från år, från 1900 per månad 2008, 2600 per månad under 2009 samt 3200 under Individ och familjeomsorgen har aktivt deltagit i samrådsgruppens möten och aktiviteter. har stöttat projektet Livsgnistan, som Arvidsjaurs församling driver tillsammans med Rädda Barnen och frivilliga. Fler öppna insatser Pärlans besök under morgonträffarna har minskat något under året. Det kan till viss del bero på att flera i gruppen fått arbete och praktik under året och därför inte haft tid att besöka Pärlan. Personalen har fortsatt sitt arbete med information både i grundskolan och på gymnasiet. Hemtjänsten har fått fler brukare och antalet matdistributioner har ökat betydligt. Bibehållen kvalitet Verkställigheten av beslut har förbättrats sedan förra året, 0 beslut har rapporterats in för Socialstyrelsens kvalitetsjämförelse äldreomsorg (dec 2010) För vart och ett av dessa redovisas ett omdöme som är genomsnittsvärdet för kvalitetsområdet. Ett genomsnittsvärde för äldreboenden i kommunen, länet och landet Socialstyrelsens öppna jämförelser avser förhållandena vintern och betygskalan går från 1-5 där 5 är högsta värde. Kvalitetsområde Arvidsjaur Norrbottens län Sverige 1. Tillgänglighet a. Ej verkställda beslut ** ** ** 1b. Andelen med hemtjänst c. Andelen med äldreboende Delaktighet ** a. Delaktighet i plan ** Personaltäthet a. Personaltäthet i äldreboende b. Personaltäthet i hemtjänst

8 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Kvalitetsområde Arvidsjaur Norrbottens län Sverige 4. Kompetens a. Yrkesutbildning b. Lång yrkesutbildning ** ** ** 5. Kontinuitet a. Sysselsättningsgrad b. Personalomsättning c. Timavlönad personal Självständighet a. Hemtjänsttimmar b. Eget rum c. Egen kokmöjlighet d. Gruppboende för dementa Mat a. Välja mat i äldreboende b. Välja mat i vanligt boende c. Nattfasta i äldreboende Närståendestöd a. Antal närstående med avlösning b. Antal dygn med avlösning Läkarmedverkan a. Läkarmedverkan i äldreboende b. Läkemedelsgenomgång c. Många läkemedel ** ** ** 9d. Många psykofarmaka ** ** ** 9e. Olämpliga läkemedelskombinationer ** ** ** 9f. Olämpliga läkemedel ** ** ** 10. Uppföljning a. Anställda per chef b. Uppföljning av biståndsbeslut Information a. Uppsökande verksamhet b. Hitta på hemsida c. Information på hemsida d. Information om hemtjänst e. Information om äldreboende Förebyggande a. Riskbedömning fall b. Risk för trycksår c. Risk för undernäring

9 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Några nyckeltal ur databasen Kolada som är gemensam för Sveriges kommuner och landsting: Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare Arvidsjaur Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/brukare Arvidsjaur Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare Arvidsjaur Strukturårsjusterad standardkostnad äldreomsorg, kr/inv Arvidsjaur U. Ej verkställda biståndsbeslut om äldreomsorg inom 3 månader, andel (kvot) Arvidsjaur U. Webbgranskning äldreomsorg - Information på hemsida, medelvärde Arvidsjaur Socialstyrelsen nationella brukarundersökning 2010 U. Nöjda med hemtjänsten i sin helhet, andel (%) Arvidsjaur 81.0 Kommuner per län 72.4 U. Nöjda med hemtjänstpersonalens bemötande, andel (%) Arvidsjaur 80.0 Kommuner per län 80.0 U. Nöjda med inflytande i hemtjänsten, andel (%) Arvidsjaur 77.0 Kommuner per län 66.8 U. Nöjda med inflytande i särskilt boende, andel (%) Arvidsjaur 65.0 Kommuner per län 54.7 U. Nöjda med maten i hemtjänst, andel (%) Arvidsjaur 44.0 Kommuner per län 45.6 U. Nöjda med maten i särskilt boende, andel (%) Arvidsjaur 60.0 Kommuner per län 53.0 U. Nöjda med personalens bemötande i särskilt boende, andel (%) Arvidsjaur 75.0 Kommuner per län 71.5 U. Nöjda med social samvaro och aktiviteter i hemtjänst, andel (%) Arvidsjaur 52.0 Kommuner per län 44.2 U. Nöjda med social samvaro och aktiviteter i särskilt boende, andel (%) Arvidsjaur 31.0 Kommuner per län 29.1 U. Nöjda med särskilt boende i sin helhet, andel (%) Arvidsjaur 75.0 Kommuner per län 66.1 Det finns inga motsvarande nationella mätningar inom IFO:s och AFF:s område och vi har inte gjort några egna mätningar. Medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, lönesamtal samt planeringsdagar är genomförda. Medarbetarenkät är inte genomförd under Kvalitetsarbetet pågår ständigt, vi uppdaterar våra riktlinjer regelbundet och detta gäller särskilt hälso- och sjukvården.

10 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Personalutbildningen till baspersonal har bl a innehållit utbildning med Birgitta Andersson i samarbete med kultur i vården samt strokeutbildning tillsammans med landstinget. Vi har arbetat aktivt med att förbättra informationen; genom kommunens hemsida men även genom att vi genomfört många fler aktiviteter riktade till allmänheten.. Framtiden Befolkningsprognosen visar att vi kommer att fortsatt behov av att ha god tillgång på boendeplatser för äldre år 250 Antal personer Serie Antalet boendeplatser i särskilt boende bedömer vi bör vara på minst samma nivå som idag. Omstrukturering av äldreboenden och korttidsvård är inledd och i det arbetet ska vi också planera för övertagande av hemsjukvården som vi räknar med ska komma under mandatperioden fram till Behovet av fler platser i trygghetslägenheter är konstaterat, vid årsskiftet fanns 40 personer i kön in till Ringelsta trygghetsboende. arbetar aktivt med att skapa fler platser i trygghetslägenheter. Utbildningsinsatserna för baspersonal kommer att ligga på ungefär samma nivå som Vi planerar bla. att använda oss av ett interaktivt utbildningsprogram via dator under Viss utbildning kommer att genomföras i samverkan med landstinget. All personal kommer även i fortsättningen att utbildas i värdegrund för Arvidsjaurs kommun, nya frågor har tagits fram inom äldreomsorgen och de kan användas inom hela kommunens verksamhet. Kommunförbundet Norrbotten har tagit fram ett utbildningsprogram Koh-I-Noor där personal inom särskilda boenden LSS kan delta i ett tvåårigt utvecklingsprojekt och från vår kommun kommer bl.a boendestödets personal att ingå. Inom avdelningen för funktionshindrade arbetar man med att genomföra det som åligger kommunen i den nya vårdformen Öppen psykiatrisk tvångsvård -öppen rättspsykiatrisk vård som trädde i kraft hösten Vid utskrivningar från länspsykiatrin samarbetar vi med landstinget där utskrivna får stöd i form av boendeplats i anpassad enhet, via samverkansboendet i Öjebyn där kommunen betalar 2700:-/dygn för en plats.

11 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Sysselsättning för funktionshindrade är ett område där vi idag inte kan tillfredsställa de behov som finns. Här måste till en samverkan mellan gymnasieskolan, arbetsförmedlingen och näringslivet då frågan är för komplex för att kunna lösas enbart av socialtjänsten. Socialstyrelsen konstaterar i sin Lägesrapport om tillståndet inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten 2001 att Andelen sysselsatta bland personer med insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (20 64 år) är extremt låg, cirka sju procent. Daglig verksamhet har blivit en ersättning för arbete, framförallt för unga med funktionsnedsättning. Individ och familjeomsorgen ser fortsatt samarbete för barn och unga som en prioriterad uppgift. Samverkan enligt NORRBUS ska utvecklas. Man fortsätter aktivt både med individuellt föräldrastöd samt stöd i grupp till barn. En viktig samarbetspartner förutom skolan, är Arvidsjaurs församling. Pärlan fortsätter med sitt arbete, både det som riktar sig till enskilda individer och till grupper. Vi fortsätter arbetet med samarbetet kommun-polis där målet under de kommande två åren är att minska droganvändning och våld i samband med krogar. Samverkansgruppen får en tydligare prioritering från cheferna för de verksamheter som är representerade. Arbetsmarknaden är fortsatt svag men en viss minskning av ungdomsarbetslösheten hoppas vi på, bl.a genom det arbete som pågår i projektet Norrsken som ligger under arbetsmarknadsenheten men där IFO ingår som en aktiv part. Vi räknar med viss ökning av flyktingar som inte uppnått egenförsörjning efter två år och som därför behöver försörjningsstöd till viss del. Både ungdomar och flyktingar behöver få snabb vägledning och utbildning för att komma ut på arbetsmarknaden. I det långa perspektivet är tillgången till utbildad arbetskraft en avgörande fråga för hur nämnden ska klara uppdraget. Andelen fertila kvinnor ligger på 9,4 % av befolkningen, genomsnittet i Sverige är 12,5 %. Citat ur SKTF:s nättidning Arbetsförmedlingen konstaterar också att den allt äldre befolkningen leder till ökar efterfrågan på sjukvård de närmaste åren. Omkring 2020 börjar den stora gruppen 40-talister närma sig 80- års ålder. Då kommer den stora efterfrågan på arbetskraft i stället att flyttas till äldreomsorgen. Vi har redan nu svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och chefer inom våra verksamheter. Under de senaste åren har vi haft ökande kostnader inom hälso- och sjukvårdsenheten där vi ibland måste överanställa under vissa tider för att hålla oss med vikarier under sommaren. Kostnaderna kan komma att stiga då vi måste konkurrera på en allt hårdare marknad för att få utbildad personal. måste hela tiden sträva efter att ha gott samarbete med gymnasieskolan och högskolorna samt erbjuda goda arbetsförhållanden för att få behålla och även locka till sig personal som kan uppfylla målen. Henning Åhman s ordförande

12 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) 14 Tkr Utfall mot Förändring i Budget Redovisat budget Redovisat % Personal Verksamhet Internhyror, kap kostn 0 Summa kostnader Intäkter 0 0 Netto Verksamheten inklusive ordförande. Händelser av betydelse Ekonomi Lägre lönekostnader för ordförande, färre möten och konferenser för nämndens ledamöter gör att förbrukningen ligger under riktmärket. Måluppfyllelse Bedöms vara god. Revisorsrapporten visar på att socialnämnden stärkt sin kontroll och medborgarna har haft många tillfällen att få träffa socialnämndens ledamöter i olika sammanhang. Kontaktpolitiker finns för varje verksamhet. Framtiden Arvidsjaurs kommun ingår i 4-kommunssamarbete med Arjeplog, Malå och Sorsele. Inför den nya mandatperioden kommer nämnden att ha gemensam utbildningsdag med Arjeplog. Ordförande är representant i socialberedningen i Norrbotten. Dessutom kräver samverkan mellan Norrbottens kommuner och landstinget att ordförande och ibland ytterligare någon nämndsledamot deltar i träffar. är även engagerad i ett flertal utvecklingsprojekt som även dessa kräver politisk medverkan. kommer att utse kontaktpolitiker för de olika verksamheterna även under denna mandatperiod. Någon minskning i engagemanget utåt är inte att vänta. Henning Åhman Ordförande

13 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) 40 Ledningsfunktionen Tkr Utfall mot Förändr i Budget Redovisat budget Redovisat % Personal Verksamhet Internhyror, kap kostn Summa kostnader Intäkter Netto Verksamheten Social administration innehåller kostnader för socialchef, administrativ handläggare, biståndshandläggare äldreomsorg, områdeschefer/boendechefer inom Äldreomsorgen samt generella kostnader för data, kontorsmateriel och gemensamma åtaganden. Här ingår också gemensam utbildning, MAS, personalpool, hyra och övergripande kostnader inom nämndens verksamhet. Utvecklingsmedel mot våld mot kvinnor samt statliga stimulansmedel, ligger inom verksamheten. Händelser av betydelse Vi har fortsatt att utbilda personal inom de områden som prioriteras i statliga stimulansmedel, bl strokeutbildning och musik i vården. Time Care är infört som komplement till lönesystemet. Poolens personalledare Eva Granlund är projektledare, har på grund av detta fortsatt förstärkning i poolen på 50 %. Pengar till detta omfördelas inom ramen för personalledare i äldreomsorg. Ekonomi Överskottet på personalkostnaderna förklaras av att 2010 års löneökningspengar ligger kvar på detta konto. Poolen förser både äldreomsorgen och AFF med vikarier, dag som natt. Vi har genomfört höjningen av timkostnaden ut till verksamheten för att bättre visa var kostnaderna ligger. Poolen gör att vi får lägre kostnader för vikarier, övertid och fyllnadstid samt introduktion. Underskottet i verksamheten förklaras av vidtagna arbetsmiljöåtgärder bl.a. handledning/ledarskapsutveckling samt inköp av arbetsplatsbelysning, kontorsstolar och skrivbord under året. Kostnader för skrivbord, belysning, dataskärmar mm uppgår till ca Personal Personal poolen är en gemensam resurs som täcker kortare vikariat. Poolen har även tagit emot personal som har deltidssjukskrivningar och som inte kan placeras på alla verksamheter samt de som får LAS 2000 i väntan på längre tjänstetillsättningar. Personalledaren i poolen ansvarar för att placera personal som får tillsvidareanställningar. Medarbetarsamtal och lönesamtal har gjorts under perioden. Arbetsplatsträffar och planeringsdag är genomförda.

14 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Vi har haft inne A-hälsan för att förbättra kommunikation och samarbete inom ledningsgruppen. Resultatet av arbetet är gott. Hela äldreomsorgens ledning har dessutom fått handledning/ledarskapsutveckling via Gunnar Lindberg, äldreomsorgschef i Piteå. Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal Målet att slippa dyra inskolningar och minska övertidsuttag är uppnått. Målet att hålla ihop socialnämndens verksamheter får anses uppfyllt. Kompetensutveckling och arbetsmiljö har prioriterats, både i form av utbildning för ledningspersonal samt inköp av utrustning som förbättrar arbetsmiljön. Framtiden Vi erbjuder personal arbete på heltid med möjlighet till deltid för den som vill. Arbetsbelastning inom ledningen gör att det finns risk för arbetsrelaterad ohälsa. För att förebygga detta arbetar vi med ledarutveckling och handledning. Det visar sig vara allt svårare att rekrytera chefer, både på vikariat och på tillsvidareanställningar. Vi fortsätter att arbeta med statliga stimulansmedel utifrån de prioriterade områdena, bla. strokevård, förebyggande arbete och kultur i vården. Vi fortsätter att arbeta med kvalitetsuppföljningar i högre utsträckning än tidigare inom hela verksamheten. Ann-Sofi Levander Socialchef

15 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Individ och familjeomsorgen Tkr Budget Redovisat Utfall mot budget Redovisat Förändr i % Personal Verksamhet Försörjningsstöd Summa kostnader Intäkter Netto Verksamhet Individ- och familjeomsorgen handlägger ärenden rörande ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), förmedling av inkomster, skuldsanering, familjerätt, stöd och hjälp till föräldrar, barn och ungdom samt missbrukarvård jml Socialtjänstlagen (SoL), Skuldsaneringslagen och Föräldrabalken. Vård mot den enskildes vilja kan förekomma i enlighet med bestämmelserna i Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Utskänkningsärenden handläggs i enlighet med Alkohollagen. Ansvaret för kommunens flyktingmottagande har under mars 2010 överflyttats från Individ- och familjeomsorgen till Arbetsmarknadsenheten. Ansvaret för utredning av ensamkommande flyktingbarns behov och förslag till beslut om placering ligger dock även fortsättningsvis kvar hos Individ- och familjeomsorgen. Händelser av betydelse Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat ytterligare under Den största ökningen har skett i gruppen år, men även bland de över 25 år är ökningen stor. Bland de unga vuxna med försörjningsstöd finns de som saknar betyg från grundskolan och som trots försök med studier på IV (Individuellt program) inte kan ta sig in på nationellt gymnasieprogram eller inte klarar att fullfölja gymnasiestudierna. Trots ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen ser vi att denna grupp har svårt att komma ut i praktik eller annan aktivitet som kan leda till arbete. Bland de över 25 år som är sjukskrivna av läkare ser vi att Försäkringskassan oftare gör en annan bedömning och nekar rätt till ersättning. Bland de nyanlända som slutfört sin individuella introduktionsplan och skrivits ut från flyktingmottagningen saknar fortfarande flertalet möjlighet till egen försörjning. Många behöver försörjningsstöd för att klara sitt och familjens uppehälle. I samverkan med Piteå kommun har Arvidsjaur ansökt om och beviljats medel från Europeiska Socialfonden (ESF) till projektet Norrsken. Syftet med projektet är att minska utanförskapet för personer som står långt från arbetsmarknaden samt att öka arbetskraftsutbudet inför ett framtida arbetskraftsbehov.

16 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Målgruppen är kvinnor och män, år. Deltagande ska bidra till utveckling genom personligt lärande via praktik, studier och personlig utveckling. I samverkan med arbetsförmedlingen och försäkringskassan ska vi gemensamt utveckla metoder för att människor ska gå till aktivitet, utbildning, arbete och självförsörjning. Projektet sträcker sig över en period om 3 år och de första deltagarna har skrivits in under oktober Allt fler unga berättar i kontakterna med socialtjänsten att de prövat hasch och så kallade internetdroger, vissa även att de använder droger regelbundet. Problemet med internetdroger ökar inte bara i Arvidsjaur, utan i hela landet. Att fler unga riskerar att hamna i missbruk ställer ökade krav på socialtjänsten, vad gäller tidiga och särskilt utformade insatser. Pärlans personal utbildas i CRA (Community Reinforcement Approach). CRA är en behandling som baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). CRA rekommenderas i de nationella riktlinjerna för missbruksbehandling. Utbildningen ges kostnadsfritt genom Kommunförbundet. Även fortsättningsvis ges också stöd till nätbaserad behandling mot spelberoende. Antalet anmälningar om barn som far illa ökar kraftigt. Arbetet för ökad samverkan kring barn och unga i enlighet de framtagna riktlinjerna NORRBUS, som gäller för Norrbottens läns landsting och länets samtliga kommuner, fortsätter. De lokala riktlinjerna innefattar grundläggande värderingar, vilka som är våra samverkanspartners, genomförandeplaner och rutiner för avvikelsehantering. I arbetet enligt de nya riktlinjerna blir tidigare brister tydliga och vi hittar successivt nya och bättre vägar för samverkan. Den interna utbildningen i BBIC (Barns behov i centrum) fortsätter efter en viss tids uppehåll. Vi har prövolicens och beräknar att kunna genomföra de första utredningarna enligt BBIC under Redan idag ser vi dock kvalitetsförbättringar, då personalens BBIC-tänk finns med i allt sitt arbete som rör barn och unga. Vi ser ett fortsatt behov av stödinsatser i hemmet även hos några av våra flyktingfamiljer. När behovet inte har kunnat tillgodoses med befintliga resurser (hemterapeut) har familjestödjare anställts på tim- eller deltid under begränsade perioder. Familjestödjarna arbetar praktiskt / pedagogiskt för att påskynda barnfamiljernas introduktion i samhället, vad gäller stöd i föräldraskapet, barnuppfostran, skötsel av hemmet, planering av inköp med mera. Delar av kostnaderna för dessa insatser kan återsökas från Migrationsverket. Ekonomi Kostnaden för Individ- och familjeomsorgens personal ligger enligt budget. Vi har sedan april 2010 anställt en socialsekreterare på deltid för att täcka upp för övrigas nedsättning i tid, detta har alltså inte medfört någon merkostnad. Kostnaden för försörjningsstöd har ökat med 13 % i jämförelse med Från 5,2 milj till 5,8 milj. Försörjningsstödet till unga (18-25 år) har ökat med drygt 5 % och för de över 25 år är ökningen 11 %. Kostnaden för familjehemsvården (barn och unga) uppgår till kr, en minskning med 65 % jämfört med Kostnaderna för institutionsvård för ungdomar uppgår till kr. Drygt hälften av kostnaden återsöks dock från Migrationsverket.

17 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Kostnaden för institutionsvård för vuxna med missbruksproblem uppgick under 2010 till kr, mot kr under Kostnadsökningen har flera orsaker att fler har beviljats vård, att en person har vårdats under en stor del av året och att Statens institutionsstyrelse (SIS) varit vårdgivare vid tre tillfällena (högre dygnskostnad). Personal Antal årsarbetare: 9,25 (11 personer) Socialsekreterarna (inkl Pärlans personal), hemterapeuten och Personligt Ombud har fortsatt regelbunden extern handledning. Vi arbetar efter samverkansavtalet med arbetsplatsträffar med mera. Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal Barn och ungdom Under 2010 har Individ- och familjeomsorgen mottagit 65 anmälningar om barn och ungdomar som kan befaras fara illa (jämfört med 39 under 2009). Utredningar rörande barn som kan befaras fara illa ska genomföras utan dröjsmål och slutföras inom en begränsad tid. Det ökande antalet anmälningar har medfört ökad arbetsbelastning för socialsekreterarna och medfört att utredningarna tar längre tid att slutföra. För berörda familjer kan det leda till ökade påfrestningar och väntan på eventuella insatser. Vård i familjehem/institution Under 2010 har tre barn och ungdomar varit placerade i familjehem och två ungdomar har varit placerade på institution (oförändrat antal mot 2009). Delar av institutionskostnaderna återsöks från Migrationsverket. Vi har uppnått målet att erbjuda insatser i hemmet till barnfamiljer som har behov. Vissa svårigheter finns att hitta kontaktpersoner och kontaktfamiljer till barn och ungdomar. Med anledning av ovanstående anser vi att effektmål och produktionsmål rörande barn och ungdom endast delvis kunnat uppfylldas. Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Netto utbetalt: 5,8 milj. (En ökning med 13 %). 273 hushåll har under 2010 erhållit försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd (241 hushåll under 2009). Som tidigare utgörs största gruppen av ensamstående män utan barn. Försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd har verkställts genom utbetalningar (2 349 under 2009). Vanligast orsakskod är arbetslös utan ersättning. Tillgängligheten är, trots ökad belastning på socialsekreterarna, fortfarande relativt god och beslut delges nästan alltid inom två - tre veckor. Många erbjuds bistånd i form av hjälp att hantera de egna medlen. Genom projekt Norrsken har samverkan med arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen ökat i syfte att öka möjligheterna till utbildning och arbete för de personer som är beroende av försörjningsstöd. Målen anser vi därmed vara uppfyllda.

18 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Missbrukarvård/Pärlan Någon grundbehandling i öppenvårdsform har inte genomförts under Ett omedelbart omhändertagande har skett med stöd av LVM. Förvaltningsrätten upphävde beslutet och vården övergick därefter till frivillig form, med stöd av SoL. 15 personer har under 2010 beviljats bistånd i form av institutionsvård, samtliga enligt SoL. Av dessa 15 personer var 3 yngre 25 år. 17 personer har beviljats öppenvårdsinsatser via Pärlan (nya ärenden). Av dessa 17 personer var 7 yngre 25 år. Effektmål och produktionsmål anser vi vara väl uppfyllda. Tillsyn enligt Alkohollagen Tillsynsbesök har skett endast vid ett tillfälle under Framtiden Fler, både ensamstående och familjer, söker försörjningsstöd. Antalet anmälningar om barn som far illa ökar. Skolan och Polisen signalerar att allt fler och yngre personer testar droger. Sammantaget innebär det att trycket på Individ- och familjeomsorgen fortsätter att öka. För att möta detta måste vi fortsätta att utveckla vårt samarbete med andra berörda myndigheter och frivilliga organisationer, vi måste skapa en tydligare struktur i vårt arbete och ytterligare förbättra både vårt utredningsarbete och de insatser vi har att tillgå. Individ- och familjeomsorgens personal behöver fortsatt regelbunden handledning för att vi ska klara att nyttja befintliga resurser på bästa sätt och för att mäkta med den belastning som arbetet innebär. Vi behöver också ges tillfälle till fortsatt kompetensutveckling. Anna Lindbäck Enhetschef IFO

19 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) 4522 Borgargården Tkr Utfall Budget Redovisat mot budget Redovisat Förändring i % Personal Verksamhet Summa kostnader Intäkter Netto Verksamheten Borgargården är ett särskilt boende bestående av 14 lägenheter på två plan. Måltiderna äts i den gemensamma matsalen. Det finns en matsal på vardera plan. Det har under året inte varit några arbetskadeanmälningar, tillbudsrapporter, Lex Sara eller Lex Maria anmälningar. Inga klagomål har inkommit. Händelser Av Betydelse Under året har 2 personer avlidit på Borgargården. Vårdtyngden har varit hög under hela året, vilket innebär att vi under stor del av året har haft extra personal. Vi har haft gemensamma aktiviteter med Mai Ström och Kultur i vården, vilket har uppskattats av de boende på Borgargården. Vi har under hösten, utifrån utbildningen musik i vården med Birgitta Andersson, genomfört sångträning 1 ggr/v tillsammans med Ringelsta som utmynnade i ett Luciatåg. De boende och personal lussade på Borgargården och Ringelsta. Ekonomi Vi har generellt varit återhållsamma vad gäller inköp och endast lagt kostnader på det allra nödvändigaste. Personal Under året har vi genomfört regelbundna och tidsplanerade arbetsplatsträffar samt att vi haft planeringsdag, medarbetarsamtal och lönesamtal. Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal Vi har klarat av våra uppsatta mål under året. Personaltätheten; Borgargården antal årsarb. antal boende antal lgh täthet/bo tät/lgh Borgargården 9, ,73 0,73 Dag Borgargården 11, ,90 0,90 Natt och Dag

20 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Framtiden En stor fråga på Borgargården är behovet av utrymningsövningar och kunskap i brandskydd. Detta är en fråga av högsta prioritet. Vi ser det som en stor fråga att bibehålla lusten och ambitionen att genomföra aktiviteter för de boende och även ha en fortsatt god kvalitet på omvårdnaden. Vi tänker också fortsätta samarbeta med Ringelsta framförallt vad gäller aktiviteter. Camilla Jansson Boendechef

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-08-17 18 Sn 123 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Beslut Godkänna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet.

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet. Sammanträdesdatum Sida Plan för anhörigstöd Socialutskottets beslut 83 #+3+ +39 +333& Beskrivning av ärendet 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +&#%333 +%& 9+333 99 & Beslutsunderlag A1 ' /+333 :::::! "#$ TJÄNSTEUTLÅTANDE

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3-2013 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN T3: 2013 Brukarenkät visar positiva resultat avseende nöjdhet, handläggning, tillgänglighet samt delakaktighet i handläggningsprocessen Medarbetarindex

Läs mer

Servicedeklaration för Vård och omsorg

Servicedeklaration för Vård och omsorg för Vård och omsorg Biståndsbedömning Hemtjänst Hemsjukvård Äldreboende Anhörigstöd Gruppboende LSS Personlig assistans Stödinsatser LSS Daglig verksamhet LSS Korttidsverksamhet LSS Korttidsvård (AKKVA)

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Socialnämnden BUDGET 2004

Socialnämnden BUDGET 2004 Socialnämnden BUDGET 2004 Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för ekonomiskt stöd till resurssvaga, behandlingsinsatser till barn, ungdomar och familjer, missbruksvård, flyktingmottagning, vård

Läs mer

Fakta 2008 om i Sundsvalls kommun

Fakta 2008 om i Sundsvalls kommun Fakta 2008 om i Sundsvalls kommun Innehåll Det politiska ansvaret...3 Socialtjänstens organisation...7 Fakta om socialtjänsten...9 Programområden...11 Lagstiftning...16 Fakta om Sundsvalls kommun...17

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; 1 2014-11-11 SOSFS 2015:XX (S) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för äldre personer och bemanning i särskilda boenden; beslutade den XX XX 2015. Socialstyrelsen

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Kärnhuset

Kvalitetsplan 2015 Kärnhuset Kvalitetsplan 2015 Kärnhuset Inledning Beskrivning Kärnhuset är en enhet för behovsbedömning. Beslut om heldygnsbedömning på Kärnhuset fattas av Biståndshandläggaren inom Äldreomsorgen. Heldygnsbedömningen

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019

Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till budgetjusteringar för år 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 2015-04-22 Handläggare, titel, telefon Lotta Rengart, ekonomistrateg 011-153312 Vård- och omsorgsnämnden Preliminär budget för vård- och omsorgsnämnden 2016-2018, samt förslag till

Läs mer

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Plats och tid 1(16) Beslutande Ann-Marie Flink, (s) ordförande Siw Karlsson, (s) Helena Stålhandske, (s) Sören Norrby, (m) Ian Jamieson, (c) Övriga

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58

Service och om- vårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Service och omvårdnad för äldre och funktionshindrade Omsorgsbroschyr08_version2.indd 1 08-05-27 07.20.58 Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och funktionshindrade möjlighet att leva

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlag Socialtjäns en tlag,

LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlag Socialtjäns en tlag, LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlagen, LVM LVU SoL LSS Men hur och när? SoL LSS LVU LVM LVU och LVM Tvångslagar på samma sätt som LPT Det är svårt att omhändertaga någon Dessa lagar tas till när det mesta

Läs mer

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg.

Vård och omsorg i Bengtsfors kommun. En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vård och omsorg i Bengtsfors kommun En skrift för dig som är äldre eller av annan anledning är i behov av vård och omsorg. Vad säger socialtjänstlagen? 5 kap 4 Socialnämnden skall verka för att äldre människor

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-05-22 18 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.00-15.00.

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS

Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Kompetens hos personal som arbetar med stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt SoL och LSS Carpes nationella konferens 14 mars 2012 Vägledning för arbetsgivare Ulla Essén

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015

Omvårdnad Gävle. Bokslutsdagen. 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Bokslutsdagen 27 mars 2015 Omvårdnad Gävle Omvårdnad Gävle ansvarar för stöd och omsorg till äldre och personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning i Gävle kommun. Verksamheten

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Gylle/Åselbygruppen Innehållsförteckning Sid 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 3 1.2 Enkäter 3 2 Omsorgsnämndens mål... 3 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Taxa för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade () m.m. i Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-05-29 21, Dnr 2011/454 KS 111

Läs mer

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun

Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 10 Sn 110 Svar på motion angående äldreomsorgen i Piteå kommun Beslut Socialnämnden anser motionen som färdigbehandlad. Ärendebeskrivning

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg

Yttrande över förslag till utskottsinitiativ ifråga om krav på bemanning för en god äldreomsorg 2012-01-16 Dnr 42107/2011 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Birgitta Resenius Birgitta.resenius@socialstyrelsen.se Riksdagens socialutskott 100 12 STOCKHOLM Yttrande över förslag till utskottsinitiativ

Läs mer

Plats: Forsen, Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Övriga: Birgit Nilsson föredragande

Plats: Forsen, Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27. Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande. Övriga: Birgit Nilsson föredragande PROTOKOLL 1(20) Tid: Kl 8:00: - 11:45 Plats: Forsen, Förvaltningsbyggnaden, Storgatan 27 Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Eva Lundström, s Anette Lundberg, s Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson,

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2009-01-08 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 09.00-10.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Tycko Johansson (s) Ylva Stråhle Andersson (s)

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008

STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 1 2003-03-21 STRATEGISK PLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN I YDRE KOMMUN 2003 2008 Bakgrund Individ- och familjeomsorgen i kommunen styrs på många sätt av den nationella lagstiftning som finns. Till

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden

Tillämpningsanvisningar för köhanteringssystem. vård- och omsorgsboenden ÄLDREFÖRVALTNINGEN UPPHANDLING OCH UTVE CKLING TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0801-88/2012 2013-02-26 Handläggare: Marita Sundell 08-508 36 205 Revidering av tillämpningsanvisningar från 2012-04-24 Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11

Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 Bilaga. 39 Socialnämnden 2013-05-22 Reservation ärende 5: Riktlinjer för bedömning av insatser enligt SOL. Vi socialdemokrater tycker det är positivt att man

Läs mer

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Övriga deltagande Pia Möller ekonom 66 Carina Gustavsson MAS 67 Annsofie Hermansson enhetschef 72 Stina Arvidsson PA-konsult 72.

Övriga deltagande Pia Möller ekonom 66 Carina Gustavsson MAS 67 Annsofie Hermansson enhetschef 72 Stina Arvidsson PA-konsult 72. Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid Österön, Stadshuset kl. 08:30-11:35 Sammanträdet ajournerades mellan kl. 09:00-09:05 och 10:45-10:50 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Övriga: Birgit Nilsson föredragande. Representanter äldreomsorgen. 69-85 ( 79-85 enskilda ärenden)

Övriga: Birgit Nilsson föredragande. Representanter äldreomsorgen. 69-85 ( 79-85 enskilda ärenden) PROTOKOLL 1(20) Tid: Kl 8:30: - 15:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden, Bäcken Ledamöter: Helena Öhlund, s, ordförande Harry Bäckström, s Lars-Åke Andersson, v Gun-Britt Johansson, c Ingrid Dahlberg, Ns Marina

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2013-2015 Upprättad 2013-04-23 2(6) INLEDNING Individ- och familjeomsorgens uppgift består i huvudsak av att bistå kommunmedborgarna när de är i behov av

Läs mer