Socialnämnden beslutar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden beslutar"

Transkript

1 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Sn 17 Dnr 00031/ Bokslut år 2010 Bokslut för socialnämnden år 2010 har upprättats. beslutar./. att godkänna redovisningen och överlämna socialnämndens bokslut för år 2010 till kommunfullmäktige enligt bilaga till protokollet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 Bilaga till socialnämndens protokoll (52) Arvidsjaurs kommun Bokslut s verksamhetsområde Tkr Utfall Budget Redovisat mot budget Redovisat Förändr i % Personal ,6 Försörjningsstöd ,3 Verksamhet ,2 Lokaler ,8 Summa kostnader ,7 Intäkter ,2 Netto ,1 Verksamheten s verksamhet omfattar individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionshinder samt äldreomsorg. Individ- och familjeomsorgen handlägger bl a ärenden rörande ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), förmedling av inkomster, skuldsanering, familjerätt, stöd och hjälp till föräldrar, barn och ungdom samt missbrukarvård jml Socialtjänstlagen (SoL), Skuldsaneringslagen och Föräldrabalken. Vård mot den enskildes vilja kan förekomma i enlighet med bestämmelserna i Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Utskänkningsärenden handläggs i enlighet med Alkohollagen. Individ- och familjeomsorgen innefattade flyktingmottagning under fram till 31 mars, även mottagande av ensamkommande barn/ungdomar för vilka grupphemsboende erbjudits. Mottagandet av och ersättning till flyktingar regleras i Lagen om mottagande av asylsökande, Socialtjänstlagen och Lagen om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Avdelningen för funktionshindrade tillgodoser de LSS insatser som kommunen har ansvar för, samt SoL insatser för vissa grupper. 93 brukare (97 brukare under 2009) är registrerade för insatser enligt LSS. Verksamheten tillgodoser även behoven för personer med permissionsutskrivningar från LPT och LRV från Länsenheten. Fler brukare har valt privata utförare. Kommunen har i dessa ärenden haft högre kostnader än den timersättning som lämnas till de privata företagen. Kommunen får även stå för sjuklönekostnader för personalen där brukaren har annan utförare. Även två brukare med personlig assistans enligt LSS har valt privata utförare.

3 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Äldreomsorgen ansvarar för hjälp i hemmet, dagverksamhet, korttidsboende, anhörigstöd, vård och omsorgsboende samt förmedling av bostad i trygghetsboende. Biståndsinsatserna är individuellt planerade och behoven prövas enligt 4 kap, 1 Socialtjänstlagen. Den enskilde har rätt att överklaga besluten. Man har haft totalt 357 brukare under året, varav 234 finns inom hemtjänsten som ökat med 16 brukare sedan Inom äldreboendena Solbacken, Borgargården, Länsmangården, Ekan samt Ringelsta finns totalt 125 lägenheter/rum, idag bor 130 personer inom våra äldreboenden. Verksamheten påverkas till stor del av förändringar som sker i vår omvärld. Äldreomsorgen är beroende av vilka beslut som tas inom landstinget exempelvis avseende vårdplatstillgång, primärvårdsresurser, osv. Individ och familjeomsorgens arbete påverkas mycket av vad som händer på arbetsmarknaden, resurser inom skola och polis mm. En del av verksamheten går att planera för genom att avläsa förändringar i befolkningsstrukturen i kommunen, äldreomsorgen använder sig av den typen av planeringsunderlag. Övriga delar är svårare att planera för då enstaka personers behov kan uppstå med kort varsel men med stora kostnader som följd, både inom individ och familjeomsorgen samt inom avdelningen för funktionshindrade. Händelser av betydelse Försörjningsstödet har ökat under hela året och största ökningen är bland ungdomar och utlandsfödda. Bland de flyktingar som slutfört sin individuella introduktionsplanering och skrivits ut från Flyktingmottagningen saknar en stor andel möjlighet till egen försörjning. Många behöver försörjningsstöd för att klara sitt och familjens uppehälle. Personal och chefer har lagt ned mycket arbete på att genomföra besparingar som beslutades under Demensteamet återinfördes med start i januari. Teamet har genomfört individuellt stöd, till mellan personer, handledning och utbildning till personal inom äldreomsorgen och avdelningen för funktionshindrade, samt studiecirklar och anhörigcafeer i samverkan med svenska kyrkan och ABF. Stimulansmedel från socialstyrelsen har gett oss möjlighet att genomföra förebyggande hembesök i samarbete med landstinget på samma sätt som under Samarbetet med Kulturen inom Kultur i vården har fortsatt och vi har använt stimulansmedel från socialstyrelsen för att finansiera vår del. Platsbrist inom äldreboende var ett problem i början av året men från mars och framåt har vi haft balans. Under 2010 har vi haft 52 inflyttningar jämfört med 37 året innan. Vi har aldrig platser som står tomma utan så fort en plats blir ledig har vi någon som flyttar in. har fattat beslut om att Solbackens äldreboende successivt ska övergå till att vara trygghetsboende där nya hyresgäster erbjuds hemtjänst. har även fattat beslut om att omstrukturering av äldreboende ska genomföras med målsättningen att antalet platser i äldreboende ska vara kvar på ungefär samma nivå som idag.

4 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Vi har medverkat aktivt i arbetet med att genomföra vad som åligger kommunen i och med att vi tillhör det samiska förvaltningsområdet. Samarbetet med koordinatorn Peter Steggo har fungerat utmärkt och ett påtagligt resultat är att det nu finns en fin kåta på Ringelstas gård där vi bl a ska utveckla samarbetet mellan äldreomsorgen och skola-förskola. Personalpoolen har förutom den primära poolen med 10 anställda administrerat oplacerade tillsvidareanställda som legat på mellan personer under året. Poolen har hand om vikarier både för nattpersonal och personliga assistenter. Ca 35 % av poolens resurser används inom avdelningen för funktionshindrade och 65 % används inom äldreomsorgen Arbetet med att genomföra heltidstjänster är genomfört. Ca 90 personer har erbjudits heltid med möjlighet till deltid från 1/ Time Care och Time Care Pool har införts under hösten som hjälpmedel för att kunna hantera övergången till heltidstjänster. Avdelningen för funktionshindrade har flyttat Träffpunkten till föreningsservice på Medborgarhuset och håller på att arbeta för fler aktiviteter och kvalité i verksamheten Ekonomi s verksamhet har ett underskott på 574,0. AFF och IFO har överskridande på sina kostnader, för IFO:s del är det försörjningsstödet och institutionsvård för missbrukare som kostat mer än beräknat och AFF har högre kostnader för LASS än beräknat. Inom vissa delar av verksamheten har vi varit tvungna att ta in extrapersonal för att klara dubbelbemanningar, överbeläggningar inom korttidsvården, mm. En del av besparingen ligger i att löneökningarna beräknades till 2,5 % medan de i verkligheten stannade på 2 %. En annan del är att chefer och personal är mycket kostnadsmedvetna och sparar där det är möjligt. På intäktssidan har vi fått in mera i vårdavgifter och hyror medan enklare sjukvård minskat marginellt. Kostnader för våra verksamheter 2009

5 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Investeringarna har bestått av Time Care pool Tvättmaskin till KREHAB IFO-beslutade arbetsmiljöinvesteringar Sängar + madrasser inom alla vårdboenden Begagnad tvättmaskin A-service Spoldesinfektorer (rep istället för nyanskaffning) ca kr ca kr ca kr ca kr kr 6875kr kr Alla investeringar ligger inom områdena arbetsmiljö och ökad kvalité.

6 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Tre planerade investeringar har inte kunnat genomföras av olika skäl: Införande av hotellås på Björken (Problem vid upphandlingen) Ombyggnad av två toaletter på Ringelsta (Hyresvärden har inte gjort ombyggnationen) Nytt rum för boendechef på Borgargården (möblerna beställda men har inte kommit) Personal Personalen består av ca 20 personalledare, ca 10 handläggare, ca 300 undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter, 12 sjuksköterskor, 3 rehabpersonal, medicinskt ansvarig sjuksköterska, hemterapeut, personligt ombud, projektledare. Sjuktalen har fortsatt minska, från 6,95 % under 2009 till 5,72 under Fortfarande ligger sjuktalen inom socialnämndens område något högre än i hela kommunens verksamhet. Verksamheten pågår i de flesta fall dygnet runt, året runt. I personalbudgeten finns beräknat kostnader för mellan semesterarbetsdagar, beroende på kostnader för vikarier. Personalpoolen har förutom sin egen personal på 10, administrerat de som får tillsvidareanställningar under året. Vi har under hela året haft mellan personer som varit placerade på kortare och längre vikariat genom poolen. Personalstatistik visar att det fanns 309 (318 st 2009)årsarbetare inom socialnämndens verksamhet , 88,2 % är kvinnor. Frågorna om arbetsmiljö står ständigt i centrum i vår personalintensiva verksamhet. Många personalgrupper har gått kommunikationsutbildning via A-hälsan. Pågående grupper (uppföljningar och andra insatser) Äldreomsorgens ledning Solbacken Blåklockan Grupp 4 Ringelsta Länsmansgården D Duvan Hemtjänsten Moskosel (ska påbörjas efter nyår) Vi har haft mycket gott samarbete både med personalkontoret och med A-hälsan i vårt arbetsmiljöarbete. Äldreomsorgens ledning har haft extern handledning under en del av året och IFO:s personal har haft handledning under hela året. Totalt har kostnaderna för direkta arbetsmiljöåtgärder uppgått till 238,0 för hela socialnämndens område. I den kostnaden finns inte rehabåtgärder och A-hälsans insatser inräknade. Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal Förebyggande verksamhet Vi har under hela året arbetat i ett projekt inom ramen för statliga stimulansmedel där vi tillsammans med landstinget besökt personer 80 år och äldre. Genom detta har vi förutom det förebyggande innehållet för dem som besökts, fått ett bra komplement till nämndens övriga planeringsunderlag.

7 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Under året har vi inom ramen för statliga stimulansmedel arbetat med Rehabprojektet (arbetsterapeut Agneta S) som innebär en stor kvalitetshöjning för hemtjänsten. Omsorgstagaren får hjälp att ta tillvara sina egna resurser och utprovning av hjälpmedel samtidigt som personalen får hjälp med sitt vardagsrehabiliterande förhållningssätt. Insatserna från arbetsterapeuten har också inneburit att cheferna fått hjälp att lösa arbetsmiljöfrågor på ett professionellt sätt. erbjuder avlastning i hemmet för närstående som vårdar en anhörig, stödet kan ges via hemtjänsten med upp till 10 timmar/månad. Demenssjuksköterska och demensvårdsutvecklarna har genom stöd till anhöriga arbetat förebyggande. Både inom projektet Kost, hälsa, aktivitet och i projektet för anhörigstöd har vi tillsammans med bland annat Kulturen och studieförbunden och svenska kyrkan anordnat tematräffar. Kultur i vården har omfattat 168 tillfällen där mellan 6-25 personer varit med i aktiviteterna. Antalet hemsända matportioner har ökat år från år, från 1900 per månad 2008, 2600 per månad under 2009 samt 3200 under Individ och familjeomsorgen har aktivt deltagit i samrådsgruppens möten och aktiviteter. har stöttat projektet Livsgnistan, som Arvidsjaurs församling driver tillsammans med Rädda Barnen och frivilliga. Fler öppna insatser Pärlans besök under morgonträffarna har minskat något under året. Det kan till viss del bero på att flera i gruppen fått arbete och praktik under året och därför inte haft tid att besöka Pärlan. Personalen har fortsatt sitt arbete med information både i grundskolan och på gymnasiet. Hemtjänsten har fått fler brukare och antalet matdistributioner har ökat betydligt. Bibehållen kvalitet Verkställigheten av beslut har förbättrats sedan förra året, 0 beslut har rapporterats in för Socialstyrelsens kvalitetsjämförelse äldreomsorg (dec 2010) För vart och ett av dessa redovisas ett omdöme som är genomsnittsvärdet för kvalitetsområdet. Ett genomsnittsvärde för äldreboenden i kommunen, länet och landet Socialstyrelsens öppna jämförelser avser förhållandena vintern och betygskalan går från 1-5 där 5 är högsta värde. Kvalitetsområde Arvidsjaur Norrbottens län Sverige 1. Tillgänglighet a. Ej verkställda beslut ** ** ** 1b. Andelen med hemtjänst c. Andelen med äldreboende Delaktighet ** a. Delaktighet i plan ** Personaltäthet a. Personaltäthet i äldreboende b. Personaltäthet i hemtjänst

8 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Kvalitetsområde Arvidsjaur Norrbottens län Sverige 4. Kompetens a. Yrkesutbildning b. Lång yrkesutbildning ** ** ** 5. Kontinuitet a. Sysselsättningsgrad b. Personalomsättning c. Timavlönad personal Självständighet a. Hemtjänsttimmar b. Eget rum c. Egen kokmöjlighet d. Gruppboende för dementa Mat a. Välja mat i äldreboende b. Välja mat i vanligt boende c. Nattfasta i äldreboende Närståendestöd a. Antal närstående med avlösning b. Antal dygn med avlösning Läkarmedverkan a. Läkarmedverkan i äldreboende b. Läkemedelsgenomgång c. Många läkemedel ** ** ** 9d. Många psykofarmaka ** ** ** 9e. Olämpliga läkemedelskombinationer ** ** ** 9f. Olämpliga läkemedel ** ** ** 10. Uppföljning a. Anställda per chef b. Uppföljning av biståndsbeslut Information a. Uppsökande verksamhet b. Hitta på hemsida c. Information på hemsida d. Information om hemtjänst e. Information om äldreboende Förebyggande a. Riskbedömning fall b. Risk för trycksår c. Risk för undernäring

9 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Några nyckeltal ur databasen Kolada som är gemensam för Sveriges kommuner och landsting: Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare Arvidsjaur Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/brukare Arvidsjaur Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare Arvidsjaur Strukturårsjusterad standardkostnad äldreomsorg, kr/inv Arvidsjaur U. Ej verkställda biståndsbeslut om äldreomsorg inom 3 månader, andel (kvot) Arvidsjaur U. Webbgranskning äldreomsorg - Information på hemsida, medelvärde Arvidsjaur Socialstyrelsen nationella brukarundersökning 2010 U. Nöjda med hemtjänsten i sin helhet, andel (%) Arvidsjaur 81.0 Kommuner per län 72.4 U. Nöjda med hemtjänstpersonalens bemötande, andel (%) Arvidsjaur 80.0 Kommuner per län 80.0 U. Nöjda med inflytande i hemtjänsten, andel (%) Arvidsjaur 77.0 Kommuner per län 66.8 U. Nöjda med inflytande i särskilt boende, andel (%) Arvidsjaur 65.0 Kommuner per län 54.7 U. Nöjda med maten i hemtjänst, andel (%) Arvidsjaur 44.0 Kommuner per län 45.6 U. Nöjda med maten i särskilt boende, andel (%) Arvidsjaur 60.0 Kommuner per län 53.0 U. Nöjda med personalens bemötande i särskilt boende, andel (%) Arvidsjaur 75.0 Kommuner per län 71.5 U. Nöjda med social samvaro och aktiviteter i hemtjänst, andel (%) Arvidsjaur 52.0 Kommuner per län 44.2 U. Nöjda med social samvaro och aktiviteter i särskilt boende, andel (%) Arvidsjaur 31.0 Kommuner per län 29.1 U. Nöjda med särskilt boende i sin helhet, andel (%) Arvidsjaur 75.0 Kommuner per län 66.1 Det finns inga motsvarande nationella mätningar inom IFO:s och AFF:s område och vi har inte gjort några egna mätningar. Medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, lönesamtal samt planeringsdagar är genomförda. Medarbetarenkät är inte genomförd under Kvalitetsarbetet pågår ständigt, vi uppdaterar våra riktlinjer regelbundet och detta gäller särskilt hälso- och sjukvården.

10 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Personalutbildningen till baspersonal har bl a innehållit utbildning med Birgitta Andersson i samarbete med kultur i vården samt strokeutbildning tillsammans med landstinget. Vi har arbetat aktivt med att förbättra informationen; genom kommunens hemsida men även genom att vi genomfört många fler aktiviteter riktade till allmänheten.. Framtiden Befolkningsprognosen visar att vi kommer att fortsatt behov av att ha god tillgång på boendeplatser för äldre år 250 Antal personer Serie Antalet boendeplatser i särskilt boende bedömer vi bör vara på minst samma nivå som idag. Omstrukturering av äldreboenden och korttidsvård är inledd och i det arbetet ska vi också planera för övertagande av hemsjukvården som vi räknar med ska komma under mandatperioden fram till Behovet av fler platser i trygghetslägenheter är konstaterat, vid årsskiftet fanns 40 personer i kön in till Ringelsta trygghetsboende. arbetar aktivt med att skapa fler platser i trygghetslägenheter. Utbildningsinsatserna för baspersonal kommer att ligga på ungefär samma nivå som Vi planerar bla. att använda oss av ett interaktivt utbildningsprogram via dator under Viss utbildning kommer att genomföras i samverkan med landstinget. All personal kommer även i fortsättningen att utbildas i värdegrund för Arvidsjaurs kommun, nya frågor har tagits fram inom äldreomsorgen och de kan användas inom hela kommunens verksamhet. Kommunförbundet Norrbotten har tagit fram ett utbildningsprogram Koh-I-Noor där personal inom särskilda boenden LSS kan delta i ett tvåårigt utvecklingsprojekt och från vår kommun kommer bl.a boendestödets personal att ingå. Inom avdelningen för funktionshindrade arbetar man med att genomföra det som åligger kommunen i den nya vårdformen Öppen psykiatrisk tvångsvård -öppen rättspsykiatrisk vård som trädde i kraft hösten Vid utskrivningar från länspsykiatrin samarbetar vi med landstinget där utskrivna får stöd i form av boendeplats i anpassad enhet, via samverkansboendet i Öjebyn där kommunen betalar 2700:-/dygn för en plats.

11 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Sysselsättning för funktionshindrade är ett område där vi idag inte kan tillfredsställa de behov som finns. Här måste till en samverkan mellan gymnasieskolan, arbetsförmedlingen och näringslivet då frågan är för komplex för att kunna lösas enbart av socialtjänsten. Socialstyrelsen konstaterar i sin Lägesrapport om tillståndet inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten 2001 att Andelen sysselsatta bland personer med insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (20 64 år) är extremt låg, cirka sju procent. Daglig verksamhet har blivit en ersättning för arbete, framförallt för unga med funktionsnedsättning. Individ och familjeomsorgen ser fortsatt samarbete för barn och unga som en prioriterad uppgift. Samverkan enligt NORRBUS ska utvecklas. Man fortsätter aktivt både med individuellt föräldrastöd samt stöd i grupp till barn. En viktig samarbetspartner förutom skolan, är Arvidsjaurs församling. Pärlan fortsätter med sitt arbete, både det som riktar sig till enskilda individer och till grupper. Vi fortsätter arbetet med samarbetet kommun-polis där målet under de kommande två åren är att minska droganvändning och våld i samband med krogar. Samverkansgruppen får en tydligare prioritering från cheferna för de verksamheter som är representerade. Arbetsmarknaden är fortsatt svag men en viss minskning av ungdomsarbetslösheten hoppas vi på, bl.a genom det arbete som pågår i projektet Norrsken som ligger under arbetsmarknadsenheten men där IFO ingår som en aktiv part. Vi räknar med viss ökning av flyktingar som inte uppnått egenförsörjning efter två år och som därför behöver försörjningsstöd till viss del. Både ungdomar och flyktingar behöver få snabb vägledning och utbildning för att komma ut på arbetsmarknaden. I det långa perspektivet är tillgången till utbildad arbetskraft en avgörande fråga för hur nämnden ska klara uppdraget. Andelen fertila kvinnor ligger på 9,4 % av befolkningen, genomsnittet i Sverige är 12,5 %. Citat ur SKTF:s nättidning Arbetsförmedlingen konstaterar också att den allt äldre befolkningen leder till ökar efterfrågan på sjukvård de närmaste åren. Omkring 2020 börjar den stora gruppen 40-talister närma sig 80- års ålder. Då kommer den stora efterfrågan på arbetskraft i stället att flyttas till äldreomsorgen. Vi har redan nu svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och chefer inom våra verksamheter. Under de senaste åren har vi haft ökande kostnader inom hälso- och sjukvårdsenheten där vi ibland måste överanställa under vissa tider för att hålla oss med vikarier under sommaren. Kostnaderna kan komma att stiga då vi måste konkurrera på en allt hårdare marknad för att få utbildad personal. måste hela tiden sträva efter att ha gott samarbete med gymnasieskolan och högskolorna samt erbjuda goda arbetsförhållanden för att få behålla och även locka till sig personal som kan uppfylla målen. Henning Åhman s ordförande

12 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) 14 Tkr Utfall mot Förändring i Budget Redovisat budget Redovisat % Personal Verksamhet Internhyror, kap kostn 0 Summa kostnader Intäkter 0 0 Netto Verksamheten inklusive ordförande. Händelser av betydelse Ekonomi Lägre lönekostnader för ordförande, färre möten och konferenser för nämndens ledamöter gör att förbrukningen ligger under riktmärket. Måluppfyllelse Bedöms vara god. Revisorsrapporten visar på att socialnämnden stärkt sin kontroll och medborgarna har haft många tillfällen att få träffa socialnämndens ledamöter i olika sammanhang. Kontaktpolitiker finns för varje verksamhet. Framtiden Arvidsjaurs kommun ingår i 4-kommunssamarbete med Arjeplog, Malå och Sorsele. Inför den nya mandatperioden kommer nämnden att ha gemensam utbildningsdag med Arjeplog. Ordförande är representant i socialberedningen i Norrbotten. Dessutom kräver samverkan mellan Norrbottens kommuner och landstinget att ordförande och ibland ytterligare någon nämndsledamot deltar i träffar. är även engagerad i ett flertal utvecklingsprojekt som även dessa kräver politisk medverkan. kommer att utse kontaktpolitiker för de olika verksamheterna även under denna mandatperiod. Någon minskning i engagemanget utåt är inte att vänta. Henning Åhman Ordförande

13 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) 40 Ledningsfunktionen Tkr Utfall mot Förändr i Budget Redovisat budget Redovisat % Personal Verksamhet Internhyror, kap kostn Summa kostnader Intäkter Netto Verksamheten Social administration innehåller kostnader för socialchef, administrativ handläggare, biståndshandläggare äldreomsorg, områdeschefer/boendechefer inom Äldreomsorgen samt generella kostnader för data, kontorsmateriel och gemensamma åtaganden. Här ingår också gemensam utbildning, MAS, personalpool, hyra och övergripande kostnader inom nämndens verksamhet. Utvecklingsmedel mot våld mot kvinnor samt statliga stimulansmedel, ligger inom verksamheten. Händelser av betydelse Vi har fortsatt att utbilda personal inom de områden som prioriteras i statliga stimulansmedel, bl strokeutbildning och musik i vården. Time Care är infört som komplement till lönesystemet. Poolens personalledare Eva Granlund är projektledare, har på grund av detta fortsatt förstärkning i poolen på 50 %. Pengar till detta omfördelas inom ramen för personalledare i äldreomsorg. Ekonomi Överskottet på personalkostnaderna förklaras av att 2010 års löneökningspengar ligger kvar på detta konto. Poolen förser både äldreomsorgen och AFF med vikarier, dag som natt. Vi har genomfört höjningen av timkostnaden ut till verksamheten för att bättre visa var kostnaderna ligger. Poolen gör att vi får lägre kostnader för vikarier, övertid och fyllnadstid samt introduktion. Underskottet i verksamheten förklaras av vidtagna arbetsmiljöåtgärder bl.a. handledning/ledarskapsutveckling samt inköp av arbetsplatsbelysning, kontorsstolar och skrivbord under året. Kostnader för skrivbord, belysning, dataskärmar mm uppgår till ca Personal Personal poolen är en gemensam resurs som täcker kortare vikariat. Poolen har även tagit emot personal som har deltidssjukskrivningar och som inte kan placeras på alla verksamheter samt de som får LAS 2000 i väntan på längre tjänstetillsättningar. Personalledaren i poolen ansvarar för att placera personal som får tillsvidareanställningar. Medarbetarsamtal och lönesamtal har gjorts under perioden. Arbetsplatsträffar och planeringsdag är genomförda.

14 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Vi har haft inne A-hälsan för att förbättra kommunikation och samarbete inom ledningsgruppen. Resultatet av arbetet är gott. Hela äldreomsorgens ledning har dessutom fått handledning/ledarskapsutveckling via Gunnar Lindberg, äldreomsorgschef i Piteå. Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal Målet att slippa dyra inskolningar och minska övertidsuttag är uppnått. Målet att hålla ihop socialnämndens verksamheter får anses uppfyllt. Kompetensutveckling och arbetsmiljö har prioriterats, både i form av utbildning för ledningspersonal samt inköp av utrustning som förbättrar arbetsmiljön. Framtiden Vi erbjuder personal arbete på heltid med möjlighet till deltid för den som vill. Arbetsbelastning inom ledningen gör att det finns risk för arbetsrelaterad ohälsa. För att förebygga detta arbetar vi med ledarutveckling och handledning. Det visar sig vara allt svårare att rekrytera chefer, både på vikariat och på tillsvidareanställningar. Vi fortsätter att arbeta med statliga stimulansmedel utifrån de prioriterade områdena, bla. strokevård, förebyggande arbete och kultur i vården. Vi fortsätter att arbeta med kvalitetsuppföljningar i högre utsträckning än tidigare inom hela verksamheten. Ann-Sofi Levander Socialchef

15 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Individ och familjeomsorgen Tkr Budget Redovisat Utfall mot budget Redovisat Förändr i % Personal Verksamhet Försörjningsstöd Summa kostnader Intäkter Netto Verksamhet Individ- och familjeomsorgen handlägger ärenden rörande ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), förmedling av inkomster, skuldsanering, familjerätt, stöd och hjälp till föräldrar, barn och ungdom samt missbrukarvård jml Socialtjänstlagen (SoL), Skuldsaneringslagen och Föräldrabalken. Vård mot den enskildes vilja kan förekomma i enlighet med bestämmelserna i Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Utskänkningsärenden handläggs i enlighet med Alkohollagen. Ansvaret för kommunens flyktingmottagande har under mars 2010 överflyttats från Individ- och familjeomsorgen till Arbetsmarknadsenheten. Ansvaret för utredning av ensamkommande flyktingbarns behov och förslag till beslut om placering ligger dock även fortsättningsvis kvar hos Individ- och familjeomsorgen. Händelser av betydelse Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat ytterligare under Den största ökningen har skett i gruppen år, men även bland de över 25 år är ökningen stor. Bland de unga vuxna med försörjningsstöd finns de som saknar betyg från grundskolan och som trots försök med studier på IV (Individuellt program) inte kan ta sig in på nationellt gymnasieprogram eller inte klarar att fullfölja gymnasiestudierna. Trots ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen ser vi att denna grupp har svårt att komma ut i praktik eller annan aktivitet som kan leda till arbete. Bland de över 25 år som är sjukskrivna av läkare ser vi att Försäkringskassan oftare gör en annan bedömning och nekar rätt till ersättning. Bland de nyanlända som slutfört sin individuella introduktionsplan och skrivits ut från flyktingmottagningen saknar fortfarande flertalet möjlighet till egen försörjning. Många behöver försörjningsstöd för att klara sitt och familjens uppehälle. I samverkan med Piteå kommun har Arvidsjaur ansökt om och beviljats medel från Europeiska Socialfonden (ESF) till projektet Norrsken. Syftet med projektet är att minska utanförskapet för personer som står långt från arbetsmarknaden samt att öka arbetskraftsutbudet inför ett framtida arbetskraftsbehov.

16 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Målgruppen är kvinnor och män, år. Deltagande ska bidra till utveckling genom personligt lärande via praktik, studier och personlig utveckling. I samverkan med arbetsförmedlingen och försäkringskassan ska vi gemensamt utveckla metoder för att människor ska gå till aktivitet, utbildning, arbete och självförsörjning. Projektet sträcker sig över en period om 3 år och de första deltagarna har skrivits in under oktober Allt fler unga berättar i kontakterna med socialtjänsten att de prövat hasch och så kallade internetdroger, vissa även att de använder droger regelbundet. Problemet med internetdroger ökar inte bara i Arvidsjaur, utan i hela landet. Att fler unga riskerar att hamna i missbruk ställer ökade krav på socialtjänsten, vad gäller tidiga och särskilt utformade insatser. Pärlans personal utbildas i CRA (Community Reinforcement Approach). CRA är en behandling som baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). CRA rekommenderas i de nationella riktlinjerna för missbruksbehandling. Utbildningen ges kostnadsfritt genom Kommunförbundet. Även fortsättningsvis ges också stöd till nätbaserad behandling mot spelberoende. Antalet anmälningar om barn som far illa ökar kraftigt. Arbetet för ökad samverkan kring barn och unga i enlighet de framtagna riktlinjerna NORRBUS, som gäller för Norrbottens läns landsting och länets samtliga kommuner, fortsätter. De lokala riktlinjerna innefattar grundläggande värderingar, vilka som är våra samverkanspartners, genomförandeplaner och rutiner för avvikelsehantering. I arbetet enligt de nya riktlinjerna blir tidigare brister tydliga och vi hittar successivt nya och bättre vägar för samverkan. Den interna utbildningen i BBIC (Barns behov i centrum) fortsätter efter en viss tids uppehåll. Vi har prövolicens och beräknar att kunna genomföra de första utredningarna enligt BBIC under Redan idag ser vi dock kvalitetsförbättringar, då personalens BBIC-tänk finns med i allt sitt arbete som rör barn och unga. Vi ser ett fortsatt behov av stödinsatser i hemmet även hos några av våra flyktingfamiljer. När behovet inte har kunnat tillgodoses med befintliga resurser (hemterapeut) har familjestödjare anställts på tim- eller deltid under begränsade perioder. Familjestödjarna arbetar praktiskt / pedagogiskt för att påskynda barnfamiljernas introduktion i samhället, vad gäller stöd i föräldraskapet, barnuppfostran, skötsel av hemmet, planering av inköp med mera. Delar av kostnaderna för dessa insatser kan återsökas från Migrationsverket. Ekonomi Kostnaden för Individ- och familjeomsorgens personal ligger enligt budget. Vi har sedan april 2010 anställt en socialsekreterare på deltid för att täcka upp för övrigas nedsättning i tid, detta har alltså inte medfört någon merkostnad. Kostnaden för försörjningsstöd har ökat med 13 % i jämförelse med Från 5,2 milj till 5,8 milj. Försörjningsstödet till unga (18-25 år) har ökat med drygt 5 % och för de över 25 år är ökningen 11 %. Kostnaden för familjehemsvården (barn och unga) uppgår till kr, en minskning med 65 % jämfört med Kostnaderna för institutionsvård för ungdomar uppgår till kr. Drygt hälften av kostnaden återsöks dock från Migrationsverket.

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Verksamhetsredogörelse 2014. Omsorgsnämnden

Verksamhetsredogörelse 2014. Omsorgsnämnden Verksamhetsredogörelse 2014 Omsorgsnämnden 1 2015 02 Innehållsförteckning Sida Översikt 3 Driftsammandrag 4 Investeringssammandrag 4 Viktiga händelser 4-5 Ekonomi 5-6 Måluppfyllelse 6-7 Inkomna beröm/synpunkter

Läs mer

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden

Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden Kallelse till sammanträde med vård- och omsorgsnämnden 2012-02-24 Tid: Fredag den 2 mars, kl. 13:30 Socialdemokraterna har gruppmöte 13:00 i samlingssalen Plats: Häradsgårdens samlingssal, Vagnhärad Ärenden:

Läs mer

Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Omsorgsnämnden Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Val av justerare 2. Tillkommande och utgående ärenden 3. Årsrapport 2013 för omsorgsnämnden

Läs mer

Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG

Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG Strategisk plan VÅRD- OCH OMSORG 2016-2018 Strategisk plan INNEHÅLL OMVÄRLDSANALYS... 5 INDIVID-, FAMILJ OCH ARBETE(IFA)... 7 Enheten för Arbete och försörjning... 7 Vuxenenheten... 7 Barn - och ungdomsenheten...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 SOCIALNÄMNDEN

ÅRSREDOVISNING 2012 SOCIALNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2012 SOCIALNÄMNDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Sida 1.1 Verksamhet 5 1.2.Entreprenader 5 1.3 Ekonomi 6 1.4 Framtid 6 2.EKONOMI 7 2.1 Resultaträkning 7 2.2 Avvikelser 7 2.3 Driftsredovisning

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget)

Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget) Verksamhetsberättelse 2012 för Socialnämnden (samhällsuppdraget) 2013-02-24 1 (59) INLEDNING/ANSVARSOMRÅDE... 2 EKONOMISKT UTFALL Gemensamt.4 Äldreomsorg...7 Funktionshinder 22 Individ- och familjeomsorg...37

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Sidan 2 av 344 Ärende 1 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, 08-581 69 508

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Socialnämnden

Verksamhetsberättelse 2014. Socialnämnden Verksamhetsberättelse 2014 Socialnämnden Innehållsförteckning 1 Organisation... 3 2 Viktiga händelser 2014... 5 3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål... 17 4 Målredovisning -

Läs mer

Medborgarnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016. Innehållsförteckning. Sammanfattning

Medborgarnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016. Innehållsförteckning. Sammanfattning Verksamhetsplan 2014-2016 Ordförande: Förvaltningschef: Maria Johansson (C) Per Svensson Innehållsförteckning Sidnr Sammanfattning 1 Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 2 Mål och riktlinjer för

Läs mer

Vad menar vi med perspektivbyte?

Vad menar vi med perspektivbyte? Äldrenämnden Verksamhetsberättelse 2013 Vad menar vi med perspektivbyte? Som läsaren säkert känner till har Jönköpings kommun from den 1 januari 2013 även ansvar för hälso-och sjukvård i det ordinära

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

Omvårdnadsnämnden. Årsredovisning 2011

Omvårdnadsnämnden. Årsredovisning 2011 Omvårdnadsnämnden Årsredovisning 2011 1 Innehållsförteckning Viktiga händelser Hemtjänstutförare Trygghetslarm och nattpatrull Seniorlunchrestauranger Hagalundsgatan 15-17 LOV Lagen om Valfrihet Årets

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-02-02 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Onsdag den 8 februari 2012 kl 14.00 OBS! Tiden Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden 27 februari 2014 Dnr VON 5/14. Verksamhetsberättelse 2013 Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden 27 februari 2014 Dnr VON 5/14. Verksamhetsberättelse 2013 Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 27 februari 2014 Dnr VON 5/14 Verksamhetsberättelse 2013 Vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 3 Uppdrag... 3 Året som gått - förvaltningschefens

Läs mer

Vallentuna den 10 februari 2012

Vallentuna den 10 februari 2012 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-02-21 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Monika Fernlund, avdelningschef Agneta

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-01-28 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2008 Det ekonomiska utfallet

Läs mer

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen

Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen Verksamhetsberättelse Arbete och välfärdsförvaltningen 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Arbete och välfärdsnämnden. 3 Förvaltningens uppdrag.. 5 Kvinnofridsamordnare. 6 Psykiatrikoordinator. 8 Utveckling och

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer