Socialnämnden beslutar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden beslutar"

Transkript

1 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Sn 17 Dnr 00031/ Bokslut år 2010 Bokslut för socialnämnden år 2010 har upprättats. beslutar./. att godkänna redovisningen och överlämna socialnämndens bokslut för år 2010 till kommunfullmäktige enligt bilaga till protokollet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 Bilaga till socialnämndens protokoll (52) Arvidsjaurs kommun Bokslut s verksamhetsområde Tkr Utfall Budget Redovisat mot budget Redovisat Förändr i % Personal ,6 Försörjningsstöd ,3 Verksamhet ,2 Lokaler ,8 Summa kostnader ,7 Intäkter ,2 Netto ,1 Verksamheten s verksamhet omfattar individ- och familjeomsorg, stöd till personer med funktionshinder samt äldreomsorg. Individ- och familjeomsorgen handlägger bl a ärenden rörande ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), förmedling av inkomster, skuldsanering, familjerätt, stöd och hjälp till föräldrar, barn och ungdom samt missbrukarvård jml Socialtjänstlagen (SoL), Skuldsaneringslagen och Föräldrabalken. Vård mot den enskildes vilja kan förekomma i enlighet med bestämmelserna i Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Utskänkningsärenden handläggs i enlighet med Alkohollagen. Individ- och familjeomsorgen innefattade flyktingmottagning under fram till 31 mars, även mottagande av ensamkommande barn/ungdomar för vilka grupphemsboende erbjudits. Mottagandet av och ersättning till flyktingar regleras i Lagen om mottagande av asylsökande, Socialtjänstlagen och Lagen om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Avdelningen för funktionshindrade tillgodoser de LSS insatser som kommunen har ansvar för, samt SoL insatser för vissa grupper. 93 brukare (97 brukare under 2009) är registrerade för insatser enligt LSS. Verksamheten tillgodoser även behoven för personer med permissionsutskrivningar från LPT och LRV från Länsenheten. Fler brukare har valt privata utförare. Kommunen har i dessa ärenden haft högre kostnader än den timersättning som lämnas till de privata företagen. Kommunen får även stå för sjuklönekostnader för personalen där brukaren har annan utförare. Även två brukare med personlig assistans enligt LSS har valt privata utförare.

3 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Äldreomsorgen ansvarar för hjälp i hemmet, dagverksamhet, korttidsboende, anhörigstöd, vård och omsorgsboende samt förmedling av bostad i trygghetsboende. Biståndsinsatserna är individuellt planerade och behoven prövas enligt 4 kap, 1 Socialtjänstlagen. Den enskilde har rätt att överklaga besluten. Man har haft totalt 357 brukare under året, varav 234 finns inom hemtjänsten som ökat med 16 brukare sedan Inom äldreboendena Solbacken, Borgargården, Länsmangården, Ekan samt Ringelsta finns totalt 125 lägenheter/rum, idag bor 130 personer inom våra äldreboenden. Verksamheten påverkas till stor del av förändringar som sker i vår omvärld. Äldreomsorgen är beroende av vilka beslut som tas inom landstinget exempelvis avseende vårdplatstillgång, primärvårdsresurser, osv. Individ och familjeomsorgens arbete påverkas mycket av vad som händer på arbetsmarknaden, resurser inom skola och polis mm. En del av verksamheten går att planera för genom att avläsa förändringar i befolkningsstrukturen i kommunen, äldreomsorgen använder sig av den typen av planeringsunderlag. Övriga delar är svårare att planera för då enstaka personers behov kan uppstå med kort varsel men med stora kostnader som följd, både inom individ och familjeomsorgen samt inom avdelningen för funktionshindrade. Händelser av betydelse Försörjningsstödet har ökat under hela året och största ökningen är bland ungdomar och utlandsfödda. Bland de flyktingar som slutfört sin individuella introduktionsplanering och skrivits ut från Flyktingmottagningen saknar en stor andel möjlighet till egen försörjning. Många behöver försörjningsstöd för att klara sitt och familjens uppehälle. Personal och chefer har lagt ned mycket arbete på att genomföra besparingar som beslutades under Demensteamet återinfördes med start i januari. Teamet har genomfört individuellt stöd, till mellan personer, handledning och utbildning till personal inom äldreomsorgen och avdelningen för funktionshindrade, samt studiecirklar och anhörigcafeer i samverkan med svenska kyrkan och ABF. Stimulansmedel från socialstyrelsen har gett oss möjlighet att genomföra förebyggande hembesök i samarbete med landstinget på samma sätt som under Samarbetet med Kulturen inom Kultur i vården har fortsatt och vi har använt stimulansmedel från socialstyrelsen för att finansiera vår del. Platsbrist inom äldreboende var ett problem i början av året men från mars och framåt har vi haft balans. Under 2010 har vi haft 52 inflyttningar jämfört med 37 året innan. Vi har aldrig platser som står tomma utan så fort en plats blir ledig har vi någon som flyttar in. har fattat beslut om att Solbackens äldreboende successivt ska övergå till att vara trygghetsboende där nya hyresgäster erbjuds hemtjänst. har även fattat beslut om att omstrukturering av äldreboende ska genomföras med målsättningen att antalet platser i äldreboende ska vara kvar på ungefär samma nivå som idag.

4 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Vi har medverkat aktivt i arbetet med att genomföra vad som åligger kommunen i och med att vi tillhör det samiska förvaltningsområdet. Samarbetet med koordinatorn Peter Steggo har fungerat utmärkt och ett påtagligt resultat är att det nu finns en fin kåta på Ringelstas gård där vi bl a ska utveckla samarbetet mellan äldreomsorgen och skola-förskola. Personalpoolen har förutom den primära poolen med 10 anställda administrerat oplacerade tillsvidareanställda som legat på mellan personer under året. Poolen har hand om vikarier både för nattpersonal och personliga assistenter. Ca 35 % av poolens resurser används inom avdelningen för funktionshindrade och 65 % används inom äldreomsorgen Arbetet med att genomföra heltidstjänster är genomfört. Ca 90 personer har erbjudits heltid med möjlighet till deltid från 1/ Time Care och Time Care Pool har införts under hösten som hjälpmedel för att kunna hantera övergången till heltidstjänster. Avdelningen för funktionshindrade har flyttat Träffpunkten till föreningsservice på Medborgarhuset och håller på att arbeta för fler aktiviteter och kvalité i verksamheten Ekonomi s verksamhet har ett underskott på 574,0. AFF och IFO har överskridande på sina kostnader, för IFO:s del är det försörjningsstödet och institutionsvård för missbrukare som kostat mer än beräknat och AFF har högre kostnader för LASS än beräknat. Inom vissa delar av verksamheten har vi varit tvungna att ta in extrapersonal för att klara dubbelbemanningar, överbeläggningar inom korttidsvården, mm. En del av besparingen ligger i att löneökningarna beräknades till 2,5 % medan de i verkligheten stannade på 2 %. En annan del är att chefer och personal är mycket kostnadsmedvetna och sparar där det är möjligt. På intäktssidan har vi fått in mera i vårdavgifter och hyror medan enklare sjukvård minskat marginellt. Kostnader för våra verksamheter 2009

5 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Investeringarna har bestått av Time Care pool Tvättmaskin till KREHAB IFO-beslutade arbetsmiljöinvesteringar Sängar + madrasser inom alla vårdboenden Begagnad tvättmaskin A-service Spoldesinfektorer (rep istället för nyanskaffning) ca kr ca kr ca kr ca kr kr 6875kr kr Alla investeringar ligger inom områdena arbetsmiljö och ökad kvalité.

6 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Tre planerade investeringar har inte kunnat genomföras av olika skäl: Införande av hotellås på Björken (Problem vid upphandlingen) Ombyggnad av två toaletter på Ringelsta (Hyresvärden har inte gjort ombyggnationen) Nytt rum för boendechef på Borgargården (möblerna beställda men har inte kommit) Personal Personalen består av ca 20 personalledare, ca 10 handläggare, ca 300 undersköterskor, vårdbiträden och personliga assistenter, 12 sjuksköterskor, 3 rehabpersonal, medicinskt ansvarig sjuksköterska, hemterapeut, personligt ombud, projektledare. Sjuktalen har fortsatt minska, från 6,95 % under 2009 till 5,72 under Fortfarande ligger sjuktalen inom socialnämndens område något högre än i hela kommunens verksamhet. Verksamheten pågår i de flesta fall dygnet runt, året runt. I personalbudgeten finns beräknat kostnader för mellan semesterarbetsdagar, beroende på kostnader för vikarier. Personalpoolen har förutom sin egen personal på 10, administrerat de som får tillsvidareanställningar under året. Vi har under hela året haft mellan personer som varit placerade på kortare och längre vikariat genom poolen. Personalstatistik visar att det fanns 309 (318 st 2009)årsarbetare inom socialnämndens verksamhet , 88,2 % är kvinnor. Frågorna om arbetsmiljö står ständigt i centrum i vår personalintensiva verksamhet. Många personalgrupper har gått kommunikationsutbildning via A-hälsan. Pågående grupper (uppföljningar och andra insatser) Äldreomsorgens ledning Solbacken Blåklockan Grupp 4 Ringelsta Länsmansgården D Duvan Hemtjänsten Moskosel (ska påbörjas efter nyår) Vi har haft mycket gott samarbete både med personalkontoret och med A-hälsan i vårt arbetsmiljöarbete. Äldreomsorgens ledning har haft extern handledning under en del av året och IFO:s personal har haft handledning under hela året. Totalt har kostnaderna för direkta arbetsmiljöåtgärder uppgått till 238,0 för hela socialnämndens område. I den kostnaden finns inte rehabåtgärder och A-hälsans insatser inräknade. Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal Förebyggande verksamhet Vi har under hela året arbetat i ett projekt inom ramen för statliga stimulansmedel där vi tillsammans med landstinget besökt personer 80 år och äldre. Genom detta har vi förutom det förebyggande innehållet för dem som besökts, fått ett bra komplement till nämndens övriga planeringsunderlag.

7 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Under året har vi inom ramen för statliga stimulansmedel arbetat med Rehabprojektet (arbetsterapeut Agneta S) som innebär en stor kvalitetshöjning för hemtjänsten. Omsorgstagaren får hjälp att ta tillvara sina egna resurser och utprovning av hjälpmedel samtidigt som personalen får hjälp med sitt vardagsrehabiliterande förhållningssätt. Insatserna från arbetsterapeuten har också inneburit att cheferna fått hjälp att lösa arbetsmiljöfrågor på ett professionellt sätt. erbjuder avlastning i hemmet för närstående som vårdar en anhörig, stödet kan ges via hemtjänsten med upp till 10 timmar/månad. Demenssjuksköterska och demensvårdsutvecklarna har genom stöd till anhöriga arbetat förebyggande. Både inom projektet Kost, hälsa, aktivitet och i projektet för anhörigstöd har vi tillsammans med bland annat Kulturen och studieförbunden och svenska kyrkan anordnat tematräffar. Kultur i vården har omfattat 168 tillfällen där mellan 6-25 personer varit med i aktiviteterna. Antalet hemsända matportioner har ökat år från år, från 1900 per månad 2008, 2600 per månad under 2009 samt 3200 under Individ och familjeomsorgen har aktivt deltagit i samrådsgruppens möten och aktiviteter. har stöttat projektet Livsgnistan, som Arvidsjaurs församling driver tillsammans med Rädda Barnen och frivilliga. Fler öppna insatser Pärlans besök under morgonträffarna har minskat något under året. Det kan till viss del bero på att flera i gruppen fått arbete och praktik under året och därför inte haft tid att besöka Pärlan. Personalen har fortsatt sitt arbete med information både i grundskolan och på gymnasiet. Hemtjänsten har fått fler brukare och antalet matdistributioner har ökat betydligt. Bibehållen kvalitet Verkställigheten av beslut har förbättrats sedan förra året, 0 beslut har rapporterats in för Socialstyrelsens kvalitetsjämförelse äldreomsorg (dec 2010) För vart och ett av dessa redovisas ett omdöme som är genomsnittsvärdet för kvalitetsområdet. Ett genomsnittsvärde för äldreboenden i kommunen, länet och landet Socialstyrelsens öppna jämförelser avser förhållandena vintern och betygskalan går från 1-5 där 5 är högsta värde. Kvalitetsområde Arvidsjaur Norrbottens län Sverige 1. Tillgänglighet a. Ej verkställda beslut ** ** ** 1b. Andelen med hemtjänst c. Andelen med äldreboende Delaktighet ** a. Delaktighet i plan ** Personaltäthet a. Personaltäthet i äldreboende b. Personaltäthet i hemtjänst

8 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Kvalitetsområde Arvidsjaur Norrbottens län Sverige 4. Kompetens a. Yrkesutbildning b. Lång yrkesutbildning ** ** ** 5. Kontinuitet a. Sysselsättningsgrad b. Personalomsättning c. Timavlönad personal Självständighet a. Hemtjänsttimmar b. Eget rum c. Egen kokmöjlighet d. Gruppboende för dementa Mat a. Välja mat i äldreboende b. Välja mat i vanligt boende c. Nattfasta i äldreboende Närståendestöd a. Antal närstående med avlösning b. Antal dygn med avlösning Läkarmedverkan a. Läkarmedverkan i äldreboende b. Läkemedelsgenomgång c. Många läkemedel ** ** ** 9d. Många psykofarmaka ** ** ** 9e. Olämpliga läkemedelskombinationer ** ** ** 9f. Olämpliga läkemedel ** ** ** 10. Uppföljning a. Anställda per chef b. Uppföljning av biståndsbeslut Information a. Uppsökande verksamhet b. Hitta på hemsida c. Information på hemsida d. Information om hemtjänst e. Information om äldreboende Förebyggande a. Riskbedömning fall b. Risk för trycksår c. Risk för undernäring

9 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Några nyckeltal ur databasen Kolada som är gemensam för Sveriges kommuner och landsting: Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare Arvidsjaur Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/brukare Arvidsjaur Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare Arvidsjaur Strukturårsjusterad standardkostnad äldreomsorg, kr/inv Arvidsjaur U. Ej verkställda biståndsbeslut om äldreomsorg inom 3 månader, andel (kvot) Arvidsjaur U. Webbgranskning äldreomsorg - Information på hemsida, medelvärde Arvidsjaur Socialstyrelsen nationella brukarundersökning 2010 U. Nöjda med hemtjänsten i sin helhet, andel (%) Arvidsjaur 81.0 Kommuner per län 72.4 U. Nöjda med hemtjänstpersonalens bemötande, andel (%) Arvidsjaur 80.0 Kommuner per län 80.0 U. Nöjda med inflytande i hemtjänsten, andel (%) Arvidsjaur 77.0 Kommuner per län 66.8 U. Nöjda med inflytande i särskilt boende, andel (%) Arvidsjaur 65.0 Kommuner per län 54.7 U. Nöjda med maten i hemtjänst, andel (%) Arvidsjaur 44.0 Kommuner per län 45.6 U. Nöjda med maten i särskilt boende, andel (%) Arvidsjaur 60.0 Kommuner per län 53.0 U. Nöjda med personalens bemötande i särskilt boende, andel (%) Arvidsjaur 75.0 Kommuner per län 71.5 U. Nöjda med social samvaro och aktiviteter i hemtjänst, andel (%) Arvidsjaur 52.0 Kommuner per län 44.2 U. Nöjda med social samvaro och aktiviteter i särskilt boende, andel (%) Arvidsjaur 31.0 Kommuner per län 29.1 U. Nöjda med särskilt boende i sin helhet, andel (%) Arvidsjaur 75.0 Kommuner per län 66.1 Det finns inga motsvarande nationella mätningar inom IFO:s och AFF:s område och vi har inte gjort några egna mätningar. Medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, lönesamtal samt planeringsdagar är genomförda. Medarbetarenkät är inte genomförd under Kvalitetsarbetet pågår ständigt, vi uppdaterar våra riktlinjer regelbundet och detta gäller särskilt hälso- och sjukvården.

10 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Personalutbildningen till baspersonal har bl a innehållit utbildning med Birgitta Andersson i samarbete med kultur i vården samt strokeutbildning tillsammans med landstinget. Vi har arbetat aktivt med att förbättra informationen; genom kommunens hemsida men även genom att vi genomfört många fler aktiviteter riktade till allmänheten.. Framtiden Befolkningsprognosen visar att vi kommer att fortsatt behov av att ha god tillgång på boendeplatser för äldre år 250 Antal personer Serie Antalet boendeplatser i särskilt boende bedömer vi bör vara på minst samma nivå som idag. Omstrukturering av äldreboenden och korttidsvård är inledd och i det arbetet ska vi också planera för övertagande av hemsjukvården som vi räknar med ska komma under mandatperioden fram till Behovet av fler platser i trygghetslägenheter är konstaterat, vid årsskiftet fanns 40 personer i kön in till Ringelsta trygghetsboende. arbetar aktivt med att skapa fler platser i trygghetslägenheter. Utbildningsinsatserna för baspersonal kommer att ligga på ungefär samma nivå som Vi planerar bla. att använda oss av ett interaktivt utbildningsprogram via dator under Viss utbildning kommer att genomföras i samverkan med landstinget. All personal kommer även i fortsättningen att utbildas i värdegrund för Arvidsjaurs kommun, nya frågor har tagits fram inom äldreomsorgen och de kan användas inom hela kommunens verksamhet. Kommunförbundet Norrbotten har tagit fram ett utbildningsprogram Koh-I-Noor där personal inom särskilda boenden LSS kan delta i ett tvåårigt utvecklingsprojekt och från vår kommun kommer bl.a boendestödets personal att ingå. Inom avdelningen för funktionshindrade arbetar man med att genomföra det som åligger kommunen i den nya vårdformen Öppen psykiatrisk tvångsvård -öppen rättspsykiatrisk vård som trädde i kraft hösten Vid utskrivningar från länspsykiatrin samarbetar vi med landstinget där utskrivna får stöd i form av boendeplats i anpassad enhet, via samverkansboendet i Öjebyn där kommunen betalar 2700:-/dygn för en plats.

11 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Sysselsättning för funktionshindrade är ett område där vi idag inte kan tillfredsställa de behov som finns. Här måste till en samverkan mellan gymnasieskolan, arbetsförmedlingen och näringslivet då frågan är för komplex för att kunna lösas enbart av socialtjänsten. Socialstyrelsen konstaterar i sin Lägesrapport om tillståndet inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten 2001 att Andelen sysselsatta bland personer med insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (20 64 år) är extremt låg, cirka sju procent. Daglig verksamhet har blivit en ersättning för arbete, framförallt för unga med funktionsnedsättning. Individ och familjeomsorgen ser fortsatt samarbete för barn och unga som en prioriterad uppgift. Samverkan enligt NORRBUS ska utvecklas. Man fortsätter aktivt både med individuellt föräldrastöd samt stöd i grupp till barn. En viktig samarbetspartner förutom skolan, är Arvidsjaurs församling. Pärlan fortsätter med sitt arbete, både det som riktar sig till enskilda individer och till grupper. Vi fortsätter arbetet med samarbetet kommun-polis där målet under de kommande två åren är att minska droganvändning och våld i samband med krogar. Samverkansgruppen får en tydligare prioritering från cheferna för de verksamheter som är representerade. Arbetsmarknaden är fortsatt svag men en viss minskning av ungdomsarbetslösheten hoppas vi på, bl.a genom det arbete som pågår i projektet Norrsken som ligger under arbetsmarknadsenheten men där IFO ingår som en aktiv part. Vi räknar med viss ökning av flyktingar som inte uppnått egenförsörjning efter två år och som därför behöver försörjningsstöd till viss del. Både ungdomar och flyktingar behöver få snabb vägledning och utbildning för att komma ut på arbetsmarknaden. I det långa perspektivet är tillgången till utbildad arbetskraft en avgörande fråga för hur nämnden ska klara uppdraget. Andelen fertila kvinnor ligger på 9,4 % av befolkningen, genomsnittet i Sverige är 12,5 %. Citat ur SKTF:s nättidning Arbetsförmedlingen konstaterar också att den allt äldre befolkningen leder till ökar efterfrågan på sjukvård de närmaste åren. Omkring 2020 börjar den stora gruppen 40-talister närma sig 80- års ålder. Då kommer den stora efterfrågan på arbetskraft i stället att flyttas till äldreomsorgen. Vi har redan nu svårigheter att rekrytera sjuksköterskor och chefer inom våra verksamheter. Under de senaste åren har vi haft ökande kostnader inom hälso- och sjukvårdsenheten där vi ibland måste överanställa under vissa tider för att hålla oss med vikarier under sommaren. Kostnaderna kan komma att stiga då vi måste konkurrera på en allt hårdare marknad för att få utbildad personal. måste hela tiden sträva efter att ha gott samarbete med gymnasieskolan och högskolorna samt erbjuda goda arbetsförhållanden för att få behålla och även locka till sig personal som kan uppfylla målen. Henning Åhman s ordförande

12 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) 14 Tkr Utfall mot Förändring i Budget Redovisat budget Redovisat % Personal Verksamhet Internhyror, kap kostn 0 Summa kostnader Intäkter 0 0 Netto Verksamheten inklusive ordförande. Händelser av betydelse Ekonomi Lägre lönekostnader för ordförande, färre möten och konferenser för nämndens ledamöter gör att förbrukningen ligger under riktmärket. Måluppfyllelse Bedöms vara god. Revisorsrapporten visar på att socialnämnden stärkt sin kontroll och medborgarna har haft många tillfällen att få träffa socialnämndens ledamöter i olika sammanhang. Kontaktpolitiker finns för varje verksamhet. Framtiden Arvidsjaurs kommun ingår i 4-kommunssamarbete med Arjeplog, Malå och Sorsele. Inför den nya mandatperioden kommer nämnden att ha gemensam utbildningsdag med Arjeplog. Ordförande är representant i socialberedningen i Norrbotten. Dessutom kräver samverkan mellan Norrbottens kommuner och landstinget att ordförande och ibland ytterligare någon nämndsledamot deltar i träffar. är även engagerad i ett flertal utvecklingsprojekt som även dessa kräver politisk medverkan. kommer att utse kontaktpolitiker för de olika verksamheterna även under denna mandatperiod. Någon minskning i engagemanget utåt är inte att vänta. Henning Åhman Ordförande

13 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) 40 Ledningsfunktionen Tkr Utfall mot Förändr i Budget Redovisat budget Redovisat % Personal Verksamhet Internhyror, kap kostn Summa kostnader Intäkter Netto Verksamheten Social administration innehåller kostnader för socialchef, administrativ handläggare, biståndshandläggare äldreomsorg, områdeschefer/boendechefer inom Äldreomsorgen samt generella kostnader för data, kontorsmateriel och gemensamma åtaganden. Här ingår också gemensam utbildning, MAS, personalpool, hyra och övergripande kostnader inom nämndens verksamhet. Utvecklingsmedel mot våld mot kvinnor samt statliga stimulansmedel, ligger inom verksamheten. Händelser av betydelse Vi har fortsatt att utbilda personal inom de områden som prioriteras i statliga stimulansmedel, bl strokeutbildning och musik i vården. Time Care är infört som komplement till lönesystemet. Poolens personalledare Eva Granlund är projektledare, har på grund av detta fortsatt förstärkning i poolen på 50 %. Pengar till detta omfördelas inom ramen för personalledare i äldreomsorg. Ekonomi Överskottet på personalkostnaderna förklaras av att 2010 års löneökningspengar ligger kvar på detta konto. Poolen förser både äldreomsorgen och AFF med vikarier, dag som natt. Vi har genomfört höjningen av timkostnaden ut till verksamheten för att bättre visa var kostnaderna ligger. Poolen gör att vi får lägre kostnader för vikarier, övertid och fyllnadstid samt introduktion. Underskottet i verksamheten förklaras av vidtagna arbetsmiljöåtgärder bl.a. handledning/ledarskapsutveckling samt inköp av arbetsplatsbelysning, kontorsstolar och skrivbord under året. Kostnader för skrivbord, belysning, dataskärmar mm uppgår till ca Personal Personal poolen är en gemensam resurs som täcker kortare vikariat. Poolen har även tagit emot personal som har deltidssjukskrivningar och som inte kan placeras på alla verksamheter samt de som får LAS 2000 i väntan på längre tjänstetillsättningar. Personalledaren i poolen ansvarar för att placera personal som får tillsvidareanställningar. Medarbetarsamtal och lönesamtal har gjorts under perioden. Arbetsplatsträffar och planeringsdag är genomförda.

14 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Vi har haft inne A-hälsan för att förbättra kommunikation och samarbete inom ledningsgruppen. Resultatet av arbetet är gott. Hela äldreomsorgens ledning har dessutom fått handledning/ledarskapsutveckling via Gunnar Lindberg, äldreomsorgschef i Piteå. Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal Målet att slippa dyra inskolningar och minska övertidsuttag är uppnått. Målet att hålla ihop socialnämndens verksamheter får anses uppfyllt. Kompetensutveckling och arbetsmiljö har prioriterats, både i form av utbildning för ledningspersonal samt inköp av utrustning som förbättrar arbetsmiljön. Framtiden Vi erbjuder personal arbete på heltid med möjlighet till deltid för den som vill. Arbetsbelastning inom ledningen gör att det finns risk för arbetsrelaterad ohälsa. För att förebygga detta arbetar vi med ledarutveckling och handledning. Det visar sig vara allt svårare att rekrytera chefer, både på vikariat och på tillsvidareanställningar. Vi fortsätter att arbeta med statliga stimulansmedel utifrån de prioriterade områdena, bla. strokevård, förebyggande arbete och kultur i vården. Vi fortsätter att arbeta med kvalitetsuppföljningar i högre utsträckning än tidigare inom hela verksamheten. Ann-Sofi Levander Socialchef

15 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Individ och familjeomsorgen Tkr Budget Redovisat Utfall mot budget Redovisat Förändr i % Personal Verksamhet Försörjningsstöd Summa kostnader Intäkter Netto Verksamhet Individ- och familjeomsorgen handlägger ärenden rörande ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), förmedling av inkomster, skuldsanering, familjerätt, stöd och hjälp till föräldrar, barn och ungdom samt missbrukarvård jml Socialtjänstlagen (SoL), Skuldsaneringslagen och Föräldrabalken. Vård mot den enskildes vilja kan förekomma i enlighet med bestämmelserna i Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Utskänkningsärenden handläggs i enlighet med Alkohollagen. Ansvaret för kommunens flyktingmottagande har under mars 2010 överflyttats från Individ- och familjeomsorgen till Arbetsmarknadsenheten. Ansvaret för utredning av ensamkommande flyktingbarns behov och förslag till beslut om placering ligger dock även fortsättningsvis kvar hos Individ- och familjeomsorgen. Händelser av betydelse Kostnaderna för försörjningsstödet har ökat ytterligare under Den största ökningen har skett i gruppen år, men även bland de över 25 år är ökningen stor. Bland de unga vuxna med försörjningsstöd finns de som saknar betyg från grundskolan och som trots försök med studier på IV (Individuellt program) inte kan ta sig in på nationellt gymnasieprogram eller inte klarar att fullfölja gymnasiestudierna. Trots ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen ser vi att denna grupp har svårt att komma ut i praktik eller annan aktivitet som kan leda till arbete. Bland de över 25 år som är sjukskrivna av läkare ser vi att Försäkringskassan oftare gör en annan bedömning och nekar rätt till ersättning. Bland de nyanlända som slutfört sin individuella introduktionsplan och skrivits ut från flyktingmottagningen saknar fortfarande flertalet möjlighet till egen försörjning. Många behöver försörjningsstöd för att klara sitt och familjens uppehälle. I samverkan med Piteå kommun har Arvidsjaur ansökt om och beviljats medel från Europeiska Socialfonden (ESF) till projektet Norrsken. Syftet med projektet är att minska utanförskapet för personer som står långt från arbetsmarknaden samt att öka arbetskraftsutbudet inför ett framtida arbetskraftsbehov.

16 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Målgruppen är kvinnor och män, år. Deltagande ska bidra till utveckling genom personligt lärande via praktik, studier och personlig utveckling. I samverkan med arbetsförmedlingen och försäkringskassan ska vi gemensamt utveckla metoder för att människor ska gå till aktivitet, utbildning, arbete och självförsörjning. Projektet sträcker sig över en period om 3 år och de första deltagarna har skrivits in under oktober Allt fler unga berättar i kontakterna med socialtjänsten att de prövat hasch och så kallade internetdroger, vissa även att de använder droger regelbundet. Problemet med internetdroger ökar inte bara i Arvidsjaur, utan i hela landet. Att fler unga riskerar att hamna i missbruk ställer ökade krav på socialtjänsten, vad gäller tidiga och särskilt utformade insatser. Pärlans personal utbildas i CRA (Community Reinforcement Approach). CRA är en behandling som baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) och motiverande samtal (MI). CRA rekommenderas i de nationella riktlinjerna för missbruksbehandling. Utbildningen ges kostnadsfritt genom Kommunförbundet. Även fortsättningsvis ges också stöd till nätbaserad behandling mot spelberoende. Antalet anmälningar om barn som far illa ökar kraftigt. Arbetet för ökad samverkan kring barn och unga i enlighet de framtagna riktlinjerna NORRBUS, som gäller för Norrbottens läns landsting och länets samtliga kommuner, fortsätter. De lokala riktlinjerna innefattar grundläggande värderingar, vilka som är våra samverkanspartners, genomförandeplaner och rutiner för avvikelsehantering. I arbetet enligt de nya riktlinjerna blir tidigare brister tydliga och vi hittar successivt nya och bättre vägar för samverkan. Den interna utbildningen i BBIC (Barns behov i centrum) fortsätter efter en viss tids uppehåll. Vi har prövolicens och beräknar att kunna genomföra de första utredningarna enligt BBIC under Redan idag ser vi dock kvalitetsförbättringar, då personalens BBIC-tänk finns med i allt sitt arbete som rör barn och unga. Vi ser ett fortsatt behov av stödinsatser i hemmet även hos några av våra flyktingfamiljer. När behovet inte har kunnat tillgodoses med befintliga resurser (hemterapeut) har familjestödjare anställts på tim- eller deltid under begränsade perioder. Familjestödjarna arbetar praktiskt / pedagogiskt för att påskynda barnfamiljernas introduktion i samhället, vad gäller stöd i föräldraskapet, barnuppfostran, skötsel av hemmet, planering av inköp med mera. Delar av kostnaderna för dessa insatser kan återsökas från Migrationsverket. Ekonomi Kostnaden för Individ- och familjeomsorgens personal ligger enligt budget. Vi har sedan april 2010 anställt en socialsekreterare på deltid för att täcka upp för övrigas nedsättning i tid, detta har alltså inte medfört någon merkostnad. Kostnaden för försörjningsstöd har ökat med 13 % i jämförelse med Från 5,2 milj till 5,8 milj. Försörjningsstödet till unga (18-25 år) har ökat med drygt 5 % och för de över 25 år är ökningen 11 %. Kostnaden för familjehemsvården (barn och unga) uppgår till kr, en minskning med 65 % jämfört med Kostnaderna för institutionsvård för ungdomar uppgår till kr. Drygt hälften av kostnaden återsöks dock från Migrationsverket.

17 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Kostnaden för institutionsvård för vuxna med missbruksproblem uppgick under 2010 till kr, mot kr under Kostnadsökningen har flera orsaker att fler har beviljats vård, att en person har vårdats under en stor del av året och att Statens institutionsstyrelse (SIS) varit vårdgivare vid tre tillfällena (högre dygnskostnad). Personal Antal årsarbetare: 9,25 (11 personer) Socialsekreterarna (inkl Pärlans personal), hemterapeuten och Personligt Ombud har fortsatt regelbunden extern handledning. Vi arbetar efter samverkansavtalet med arbetsplatsträffar med mera. Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal Barn och ungdom Under 2010 har Individ- och familjeomsorgen mottagit 65 anmälningar om barn och ungdomar som kan befaras fara illa (jämfört med 39 under 2009). Utredningar rörande barn som kan befaras fara illa ska genomföras utan dröjsmål och slutföras inom en begränsad tid. Det ökande antalet anmälningar har medfört ökad arbetsbelastning för socialsekreterarna och medfört att utredningarna tar längre tid att slutföra. För berörda familjer kan det leda till ökade påfrestningar och väntan på eventuella insatser. Vård i familjehem/institution Under 2010 har tre barn och ungdomar varit placerade i familjehem och två ungdomar har varit placerade på institution (oförändrat antal mot 2009). Delar av institutionskostnaderna återsöks från Migrationsverket. Vi har uppnått målet att erbjuda insatser i hemmet till barnfamiljer som har behov. Vissa svårigheter finns att hitta kontaktpersoner och kontaktfamiljer till barn och ungdomar. Med anledning av ovanstående anser vi att effektmål och produktionsmål rörande barn och ungdom endast delvis kunnat uppfylldas. Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd Netto utbetalt: 5,8 milj. (En ökning med 13 %). 273 hushåll har under 2010 erhållit försörjningsstöd eller annat ekonomiskt bistånd (241 hushåll under 2009). Som tidigare utgörs största gruppen av ensamstående män utan barn. Försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd har verkställts genom utbetalningar (2 349 under 2009). Vanligast orsakskod är arbetslös utan ersättning. Tillgängligheten är, trots ökad belastning på socialsekreterarna, fortfarande relativt god och beslut delges nästan alltid inom två - tre veckor. Många erbjuds bistånd i form av hjälp att hantera de egna medlen. Genom projekt Norrsken har samverkan med arbetsmarknadsenheten och arbetsförmedlingen ökat i syfte att öka möjligheterna till utbildning och arbete för de personer som är beroende av försörjningsstöd. Målen anser vi därmed vara uppfyllda.

18 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Missbrukarvård/Pärlan Någon grundbehandling i öppenvårdsform har inte genomförts under Ett omedelbart omhändertagande har skett med stöd av LVM. Förvaltningsrätten upphävde beslutet och vården övergick därefter till frivillig form, med stöd av SoL. 15 personer har under 2010 beviljats bistånd i form av institutionsvård, samtliga enligt SoL. Av dessa 15 personer var 3 yngre 25 år. 17 personer har beviljats öppenvårdsinsatser via Pärlan (nya ärenden). Av dessa 17 personer var 7 yngre 25 år. Effektmål och produktionsmål anser vi vara väl uppfyllda. Tillsyn enligt Alkohollagen Tillsynsbesök har skett endast vid ett tillfälle under Framtiden Fler, både ensamstående och familjer, söker försörjningsstöd. Antalet anmälningar om barn som far illa ökar. Skolan och Polisen signalerar att allt fler och yngre personer testar droger. Sammantaget innebär det att trycket på Individ- och familjeomsorgen fortsätter att öka. För att möta detta måste vi fortsätta att utveckla vårt samarbete med andra berörda myndigheter och frivilliga organisationer, vi måste skapa en tydligare struktur i vårt arbete och ytterligare förbättra både vårt utredningsarbete och de insatser vi har att tillgå. Individ- och familjeomsorgens personal behöver fortsatt regelbunden handledning för att vi ska klara att nyttja befintliga resurser på bästa sätt och för att mäkta med den belastning som arbetet innebär. Vi behöver också ges tillfälle till fortsatt kompetensutveckling. Anna Lindbäck Enhetschef IFO

19 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) 4522 Borgargården Tkr Utfall Budget Redovisat mot budget Redovisat Förändring i % Personal Verksamhet Summa kostnader Intäkter Netto Verksamheten Borgargården är ett särskilt boende bestående av 14 lägenheter på två plan. Måltiderna äts i den gemensamma matsalen. Det finns en matsal på vardera plan. Det har under året inte varit några arbetskadeanmälningar, tillbudsrapporter, Lex Sara eller Lex Maria anmälningar. Inga klagomål har inkommit. Händelser Av Betydelse Under året har 2 personer avlidit på Borgargården. Vårdtyngden har varit hög under hela året, vilket innebär att vi under stor del av året har haft extra personal. Vi har haft gemensamma aktiviteter med Mai Ström och Kultur i vården, vilket har uppskattats av de boende på Borgargården. Vi har under hösten, utifrån utbildningen musik i vården med Birgitta Andersson, genomfört sångträning 1 ggr/v tillsammans med Ringelsta som utmynnade i ett Luciatåg. De boende och personal lussade på Borgargården och Ringelsta. Ekonomi Vi har generellt varit återhållsamma vad gäller inköp och endast lagt kostnader på det allra nödvändigaste. Personal Under året har vi genomfört regelbundna och tidsplanerade arbetsplatsträffar samt att vi haft planeringsdag, medarbetarsamtal och lönesamtal. Måluppfyllelse och kvalitet inkl nyckeltal Vi har klarat av våra uppsatta mål under året. Personaltätheten; Borgargården antal årsarb. antal boende antal lgh täthet/bo tät/lgh Borgargården 9, ,73 0,73 Dag Borgargården 11, ,90 0,90 Natt och Dag

20 Arvidsjaurs kommun Bokslut (52) Framtiden En stor fråga på Borgargården är behovet av utrymningsövningar och kunskap i brandskydd. Detta är en fråga av högsta prioritet. Vi ser det som en stor fråga att bibehålla lusten och ambitionen att genomföra aktiviteter för de boende och även ha en fortsatt god kvalitet på omvårdnaden. Vi tänker också fortsätta samarbeta med Ringelsta framförallt vad gäller aktiviteter. Camilla Jansson Boendechef

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Under året har ett förberedelsearbete pågått för att starta upp ett nytt boende för att ta emot ensamkommande barn och unga i Ånge tätort,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN

HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I GULLSPÅNGS KOMMUN Senast gjord revidering: 12 10 15 Beslutet fattat av: Utförd av: Äldreomsorgsutskottet och IFO/LSS-utskottet Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-28, 14 Eva Thimfors HANDLINGSPLAN FÖR NÄRSTÅENDESTÖD I

Läs mer

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för Anhörigstöd Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Inledning Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning

Läs mer

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012

SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN ÅRSBOKSLUT (T3) - 2012 SOCIAL OCH ÄLDRENÄMNDEN - ÅRSBOKSLUT (T3): 2012 Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten; 4,5 (5-gradig skala) Fortsatt hög andel som är nöjda

Läs mer

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-08-17 18 Sn 123 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Beslut Godkänna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2015-03-09 11 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 10.00 15.30. Beslutande Henning Åhman,

Läs mer

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet.

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet. Sammanträdesdatum Sida Plan för anhörigstöd Socialutskottets beslut 83 #+3+ +39 +333& Beskrivning av ärendet 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +&#%333 +%& 9+333 99 & Beslutsunderlag A1 ' /+333 :::::! "#$ TJÄNSTEUTLÅTANDE

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Biståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2015

Ekonomisk rapport efter maj 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-06-08 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Månadsrapport augusti 2017

Månadsrapport augusti 2017 Månadsrapport augusti 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216

Läs mer

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET INFORMATION FRÅN ENHETEN FÖR BISTÅND OCH STÖD VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) 4 KAPITLET RÄTTEN TILL BISTÅND 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda

Läs mer

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun

Guide. Information om äldreomsorg i Timrå kommun Guide Information om äldreomsorg i Timrå kommun Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Enheten. Äldreenheten. (30 personer)

Enheten. Äldreenheten. (30 personer) Äldreenheten Sid 1 Enheten Äldreenheten (30 personer) Enhetschef Gruppledare Vårdplanerare Hemhandläggare 3 team Boendesamordnare Avgiftshandläggare Ombedömningsteam Jour Sid 2 Vilka kan ansöka? Den enskilde

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden

Läs mer

ÄLDREGUIDEN 2008-2009 En jämförelse mellan KKKVH kommunerna

ÄLDREGUIDEN 2008-2009 En jämförelse mellan KKKVH kommunerna ÄLDREGUIDEN 2008-2009 En jämförelse mellan KKKVH kommunerna Socialstyrelsens äldreguide syftar till att jämföra olika kvalitetsområden inom kommunernas äldreomsorg. Uppgifterna avser tiden vintern 2008-2009.

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010

SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 SOCIALTJÄNSTEN Bokslut T1 2010 -Fortsatt hög andel nöjda kunder inom socialtjänsten -Fortsatt hög andel nöjda och delaktiga i handläggningsprocessen -Bedömningen är att beslut är välgrundade och korrekta

Läs mer

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige

Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige Riktlinjer för biståndshandläggning och verkställighet enligt socialtjänstlagen, med inriktning äldreomsorgen. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-08 Eksjö kommun 575 80 Eksjö Tfn 0381-360 00 Fax 0381-166

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2013-08-14 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Tisdagen den 20 augusti kl.16.00 Kommunhuset - Öckerösalen OBS! TID! Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

Servicedeklaration för Vård och omsorg

Servicedeklaration för Vård och omsorg för Vård och omsorg Biståndsbedömning Hemtjänst Hemsjukvård Äldreboende Anhörigstöd Gruppboende LSS Personlig assistans Stödinsatser LSS Daglig verksamhet LSS Korttidsverksamhet LSS Korttidsvård (AKKVA)

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Fakta 2008 om i Sundsvalls kommun

Fakta 2008 om i Sundsvalls kommun Fakta 2008 om i Sundsvalls kommun Innehåll Det politiska ansvaret...3 Socialtjänstens organisation...7 Fakta om socialtjänsten...9 Programområden...11 Lagstiftning...16 Fakta om Sundsvalls kommun...17

Läs mer

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun

INFORMATION. Socia(qänsten Övertorned fj(ommun INFORMATION Socia(qänsten Övertorned fj(ommun Telefonnummer och kontaktuppgifter Biståndshandläggare (telefontid 08.00-09.30) Birgitta Emanuelsson (personer födda dag 1-15) 0927-72156 Annica Lahti (personer

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar

Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar 1(8) LSS Verksamheten för personer med psykiska funktionsnedsättningar i Hylte kommun Verksamhetstillsyn genomförd av Arbetsmiljöverket, Länsstyrelsen i Hallands län och Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet

Läs mer

Ekonomisk rapport efter november

Ekonomisk rapport efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Månadsrapport juli 2017

Månadsrapport juli 2017 Månadsrapport juli 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010

Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 1 (6) FÖRSLAG 17 februari 2010 Uppföljningsplan för socialnämnden år 2010 Denna uppföljningsplan anger struktur och innehåll för socialnämndens uppföljning år 2010, men det är också en struktur för nämndens

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare

Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare Länsgemensam ledning i samverkan Inom socialtjänst och angränsande område Hälso- och sjukvård i Kalmar län Insatser som kan beviljas av biståndshandläggare inom ramen för socialtjänstlagen Sammanställd

Läs mer

Gruppbostad i Håbo kommun

Gruppbostad i Håbo kommun Gruppbostad i Håbo kommun Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet och skyldigheter som gäller

Läs mer

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet

Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Riktlinje för avgiftsfri avlösarservice i hemmet Bakgrund Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 Socialtjänstlagen. Den anger att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2015-06-10

Protokoll från socialnämndens sammanträde 2015-06-10 2015-06-10 Sida 1 (17) Protokoll från socialnämndens sammanträde 2015-06-10 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning ande... 2 Val

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

Hemtjänst i Båstads kommun

Hemtjänst i Båstads kommun Hemtjänst i Båstads kommun Fotograf: Lars Bygdemark Vår verksamhetsidé Vård och omsorg i Båstads kommun ska präglas av respekt, värdighet, trygghet och professionalism. Vad är hemtjänst? Kommunen har enligt

Läs mer

Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017

Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017 Budgetberedning Socialnämnden Budget- och verksamhetsplan 2015-2017 Nuläge, ekonomi 2014 Resultaträkning, tkr Budget jan-aug Resultat jan-aug Avvikelse Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse Intäkter avvikelsen

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Gruppbostäder 2

Verksamhetsberättelse 2012 Gruppbostäder 2 KUNGSHOLMENS STADSDELSNÄMND GRUPPBOSTÄDER 2 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.1-521-2012 SID 1 (9) 2013-02-13 Handläggare: Mathias Englund Telefon:08-508 08 549 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-09-14, kl 0900-1530 ande Anne Niska, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Owe Pekkari, S Ann-Sofi Larsson, V Marianne

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer