Bokslut/Kvalitetsredovisning 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslut/Kvalitetsredovisning 2012"

Transkript

1 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2012 Fliseryds skola och fritidshem 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Analys Vi har dragit över budgeten när det gäller personal på fritids och extra stöd. Vi började året med för hög personaltäthet utifrån antalet barn men räknade med att kunna korrigera upp det när en personal gick i pension till sommaren. Till höstterminen började en elev med extra behov som ordinarie personal inte kunde ta hand om på grund av fysiska besvär. Det innebar att fritidshemmets lönekonto belastades när vi blev tvungna att ta in annan personal än den som hade tillsvidareanställningen. Åtgärder En heltidsanställd som är sjukskriven ersätts av en halvtid. Tyvärr har vi svårt att få behörig personal på grund av att tjänsten ser ut som den gör. Vi har varit tvungna att lägga den som delad tur. För att kunna höja kvaliteten på fritidshemmet och få till en bra pedagogisk verksamhet där fritidspersonalens kunskaper nyttjas på bästa sätt anser jag att resursfördelningen till fritids ses över. 2. Måluppfyllelse och kontrollstationer OBS! Denna vår hade vi inte åk 6 och redovisar därmed inget nationellt prov för åk 6. Andel (%) som nått kravnivån år 3 Antal elever Skola Ljungnässkolan Mölstadsskolan Fliseryds skola Krungårdsskolan Alsteråskolan Tillingeskolan Kommunen Svenska, svenska som andraspråk Andel (%) som nått kravnivån år 3 Skola Fliseryds skola Kommunen Nationellt prov svenska åk 3 (9 elever). Sida 1 av 14

2 Delrov A alla godkända. Delprov B 1 elev ej godkänd. Delprov C alla godkända. Delprov D alla godkända. Delprov E alla godkända Delprov F 1 elev ej godkänd. Delprov G 1 elev ej godkänd. Delprov H alla godkända. Åtgärder Läsa litteratur ensam/grupp. Läsa olika texter och samtal och skriva om läsförståelse. Öva skriva berättelser/faktatexter ta hjälp av frågor som: Rubrik, början mitt slut, Hur börjar det?, Vilka/Vad är med?, Vad händer?, Hur slutar det? Samtala och redovisa i grupp och ensam. Förklara och dokumentera Vi gör en avstämning innan vecka 44 och därefter uppföljning och fortsatt planering. Matematik Andel (%) som nått kravnivån år 3 Skola Fliseryds skola Kommunen Nationellt prov matematik åk 3 ( 9 elever): Delprov A alla godkända. Delprov B 4 elever ej godkända. Delprov C alla godkända. Delprov D 1 elev ej godkänd. Delprov E 2 elever ej godkända. Delprov F alla godkända. Delprov G alla godkända. Åtgärder prata och öva förklara tex. tillvägagångssätt samtal i grupp om tex. beskriva geometriska figurer förklara hur man tänker problemlösning kopplat till verkligheten uträkningar, bilder och rimlighet Sida 2 av 14

3 huvudräkning mönster och samband Ta hjälp av diagnoser, tex. diamant och träna basmatte. Sortera ut det viktigaste/grundläggande. Arbeta med små mål och småtester då vi kollar av. Arbeta med att få arbetsstruktur det här jobbar vi med det här arbetspasset. Vi gör en avstämning innan vecka 44 och därefter en uppföljning och fortsatt planering. Antal elever som riskerar att inte uppfylla kunskapskraven ht-12 (vt-12 för samma elever inom parantes): Åk 1 2 st Åk 2 0 st (0) Åk 3 0 st (0) Åk 4 2 st i svenska ( 1 st matematik, 1 st svenska) Åk 5 2 st svenska, 3 st engelska (4 st engelska) Åk 6 1 st flera ämnen (1 st flera ämnen) Analys: I våras när eleverna i åk 1 slutade i förskoleklassen kunde vi konstatera att de hade utvecklat sin språkliga medvetenhet och att de som grupp hade utvecklats socialt från att inte kunnat leka tillsammans till att nu kunna kompromissa och lyssna på varandra i leken. Två elever i gruppen behövde mycket stöttning och hjälp från en vuxen fram för allt i sociala sammanhang. Personalen fick handledning av skolpsykologen under vårterminen och även klassläraren och assistenter i åk 1 har fått råd och stöd av skolpsykologen. Det har dessutom tillkommit en elev som inte talar någon svenska. Det är även sociala insatser inkopplade som vi förväntar oss ska ge resultat framöver. Specialpedagogen arbetar kontinuerligt med vissa elever i klassen. I åk 2 och åk 3 når alla kunskapskraven just nu men vi får vara lite observanta för en elev i åk 2 och 3 elever i åk 3 ligger under stanine 4 i avkodning/läshastighetstestet. För att förbättra avkodningsförmågan och läshastigheten får eleverna individuell träning med materialet Bravkod vilket vi har sett gett fantastiska resultat. Men vi har även tydligt sett hur fler elever går tillbaka i läsförmåga efter sommarlovet. En viktig rekommendation till föräldrarna blir att se till att deras barn håller igång läsningen under ledigheten. I åk 4 når nu alla kravnivån i matematik, men det finns elever som ligger precis på gränsen så fortsatta individuella insatser behövs för att alla även fortsättningsvis ska nå kravnivån. I svenska arbetar vi med olika lösningar både för att förbättra färdigheterna hos de elever som har läsoch skrivsvårigheter men även hitta hjälpmedel som fungerar för varje individ. Sida 3 av 14

4 I åk 5 når fortfarande vissa elever inte kravnivån i engelska trots en lektion extra i veckan. Varje elev har ett individuellt åtgärdsprogram som vi följer upp kontinuerligt eftersom dessa elever har stort behov av extra hjälp även i andra ämnen. Två av eleverna når inte heller kravnivån i svenska. Skolpsykologen har gjort utredningar och handlett personalen. Den elev som inte når kravnivån i åk 6 gör kontinuerligt framsteg i sitt lärande. Åtgärder: Eleverna i åk 1 har åtgärdsprogram både för skola och fritids som följs upp kontinuerligt. Klassläraren utvärderar kontinuerligt sitt arbetssätt och vi utvärderar även effekten av elevassistentens arbete så att resursen används på effektivast sätt. Eleverna har möjlighet till kunskapsmässig förstärkning även under fritidstiden. Specialpedagogen och lärarna har ett flexibelt samarbete för att hitta de åtgärder som ger bäst resultat. För att förbättra avkodningsförmågan och läshastigheten får eleverna individuell träning med materialet Bravkod vilket vi har sett gett resultat. Specialpedagogen håller sig uppdaterad med vad som finns att tillgå vad det gäller olika hjälpmedel, träningsmetoder och material för elever med specifika behov. Vi erbjuder extrahjälp efter skoltid till de elever som inte når kravnivån men även till de elever som önskar nå en högre nivå. Ett särskilt material i engelska för elever med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter har köps in. I matematik har vi höjt utbildningsnivån för alla elever med hjälp av dataprogrammet Mattesmart. Ett verktyg baserat på Skolverkets diagnosmaterial Diamant. Betygsredovisning år 6: Andel i % satta betyg A 2% B 5% C 13% D 28% E 44% F 8% Analys: Det är svårt att veta hur bra eller dåligt resultatet är när det är ett helt nytt betygssystem. Det viktiga är att se till så att eleverna vet vad som krävs för de olika betygskraven och därmed inser på vilket sätt de kan påverka vilket betyg de får. Sida 4 av 14

5 Det är även viktigt att vi ger alla elever förutsättningar att utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar genom ett varierat arbetssätt. Eleverna ska även garanteras det stöd som de har behov av. Åtgärder: Bli ännu bättre och säkrare på bedömning genom att diskutera med kollegor både på skolan, i kommunen och nationellt via framförallt Skolverket och de nationella prov som kommer nu i vår. Betyg årskurs 6 Måluppfyll Antal elever som har Fliseryd else i % A-E i betyg Bild 90 9 av 10 Engelska 90 9 av 10 Hem och konsumentkunskap Idrott och hälsa av 10 Matematik 90 9 av 10 Musik 90 9 av 10 Natororienterande ämnen 90 9 av 10 Samhällsorienterande ämnen 90 9 av 10 Slöjd av 10 Svenska 90 9 av 10 Svenska som andraspråk - - Teknik 90 9 av 10 Meritvärde: Ht år 6: Andel i % satta betyg A 2% B 5% C 13% D 28% E 44% F 8% Analys: Det är glädjande att vi har elever som presterar på A- och B-nivå. Vi har lite för många som ligger på E-nivå men vi är medvetna om problemet och har vidtagit åtgärder. Den elev som inte når kravnivån i åk 6 gör kontinuerligt framsteg i sitt lärande utifrån sina förutsättningar. Åtgärder: Det viktiga är att se till så att eleverna vet vad som krävs för de olika betygskraven och därmed inser på vilket sätt de kan påverka vilket betyg de får. Sida 5 av 14

6 Det är även viktigt att vi ger alla elever förutsättningar att utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar genom ett varierat arbetssätt. Eleverna ska även garanteras det stöd som de har behov av. Vi ska bli ännu bättre och säkrare på bedömning genom att diskutera med kollegor både på skolan, i kommunen och nationellt via framförallt Skolverket och de nationella prov som kommer nu i vår. 3. Brukarundersökningen Brukarenkät sammanställning alla skolor år fkl-3 Nr Fråga Mål Fliseryd 0 Svarsfrekvens 59,1% (26/ 44) 1 Mitt barn trivs bra i skolan Mitt barn känner trygghet i skolan Mitt barn har tillräckligt med inflytande över sitt skolarbete Mitt barn får det stöd han/hon behöver i skolan Som förälder får jag tillräckligt med kunskaper om målen för 100 mitt barns lärande 6 Skolan präglas av arbetsro 89 7 Skolan arbetar för att stoppa alla 100 former av kränkningar 85 Skolan lämnar tydlig information 8 om mitt barns kunskapsutveckling 9 I skolan utvecklar mitt barn sin förmåga att arbeta i 96 demokratiska former I skolan får mitt barn lära sig 10 respekt för miljön Genomförd feb-mars 2012 Skolan arbetar för att stoppa alla former av diskriminering Lärarna förväntar sig att mitt barn ska nå målen i alla ämnen Skolarbetet gör mitt barn så nyfiket att det får lust att lära sig mer Både pojkar och flickor har lika stora möjligheter att utvecklas i din skola Helt eller i huvudsak nöjda Sida 6 av 14

7 Brukarenkät sammanställning alla skolor år 4- gy Helt eller i huvudsak Genomförd feb-mars 2012 nöjda Nr Fråga Mål Fliseryd 0 Svarsfrekvens 95,8% (23 / 24) 1 Jag trivs bra i skolan Jag känner mig trygg i skolan Jag har tillräckligt inflytande över mitt skolarbete Jag får det stöd jag behöver för att klara mitt skolarbete Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena Skolan präglas av arbetsro Skolan arbetar för att stoppa alla former av kränkningar I skolan får jag lära mig respekt för miljön Jag får veta hur det går för mig i skolarbetet I skolan får jag lära mig att arbeta i demokratiska former Skolan arbetar för att stoppa alla former av diskriminering Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer Både pojkar och flickor har lika stora möjligheter att utvecklas i din skola Åtgärder efter brukarundersökningen - minst 95 % av barn och elever upplever trygghet i våra verksamheter Enhetens resultat: Fliseryd f-3 92%, Fliseryd % Fortsatt arbete och åtgärder: Sida 7 av 14

8 Fliseryd F-3 En ökning med 7%-enheter. För att eleverna ska känna sig trygga krävs det att vi ser och agerar när det händer något och att eleverna verkligen förstår att vi ser och bryr oss om dem. Detta arbetar vi aktivt med i vår likabehandlingsplan som följdes upp och utvärderades vid läsårets slut % av eleverna upplever att skolan arbetar mot att stoppa alla former av kränkningar Enhetens resultat: Fliseryd f-3 85%, % Fliseryd F-3 En ökning med 22%-enheter Fliseryd 4-5 En ökning med 14%- enheter Fortsatt arbete och åtgärder: Alla föräldrar borde känna att skolan gör allt för att sätta stopp för kränkningar! Det är på rasterna det mesta sker därför måste vi se över rastverksamheten. Likabehandlingsplanen är det verktyg som ska hjälpa oss i detta arbete. Se till att ha en likabehandlingsplan som skapar den trygghet elever, föräldrar och personal behöver för att veta vad som ska göras, när och hur! Vi ska alltid vara två personal ute på rasten för att aktivt kunna se och agera när något händer. Vi kommer också ha fler rastaktiviteter ledda av personalen. Vi arbetar även aktivt med att det ska bli en bra sammanhållning och kamratskap i och mellan klasserna. Nästa läsår kommer Röda skolan (F-2) se till att jobba ännu mer aktivt tillsammans. - minst 95 % av barn och elever upplever trivsel i våra verksamheter Enhetens resultat: Fliseryd % Fortsatt arbete och åtgärder: En ökning med 9%-enheter. Det är 2 elever som uppger att de inte trivs så bra. Vi vet vilka det är och har återkommande uppföljningssamtal med dem. Detta arbetar vi aktivt med i vår likabehandlingsplan. - minst 90 % av barn och elever upplever sig ha tillräckligt inflytande över verksamheterna Enhetens resultat: Fliseryd %, Sida 8 av 14

9 Fortsatt arbete och åtgärder: En ökning med 1%-enhet. Det gäller att personalen tydliggör för eleverna vilket inflytande de faktiskt har idag, men naturligtvis går det att utveckla mer. Ökat inflytande bör ge bättre ansvarstagande men även ökad motivation och lust att lära. Vi kommer att diskutera med eleverna hur de kan få större inflytande. Det gäller att vara öppen för elevernas tankar och idéer för att sedan väva in det i den pedagogiska planeringen. Vi ska alltid ha i åtanke att rådfråga eleverna innan vi fattar gemensamma beslut i personalgruppen. - minst 95 % av barn och elever upplever att de får det stöd och den hjälp de behöver Enhetens resultat: Fliseryd %, Fortsatt arbete och åtgärder: En minskning med 5%-enheter. Det är 2 elever som inte anser det. Det är ett ständigt pågående arbeta från personalens sida för att varje enskild elev ska få den hjälp han/hon behöver. I vissa fall behöver vi från skolan sida hjälp från annan expertis för att kunna hitta rätt hjälp till varje enskild elev. Vi kommer att göra noggrann uppföljning och utvärdering av varje elevs enskilda behov men även kontinuerligt följa upp och se över olika grupp/klasskonstellationer. 5. Andra viktiga händelser Vi har märkt en ökad läslust hos eleverna tack vare ett mycket bra arbete av vår skolbibliotekarie. Vi har byggt upp en vi-känsla i klasserna genom att åka till Oskarshamns kommun och vara med i tävlingarna schack 4:an och Energisydost vi i 5:an-tävling. För första gången firade vi en mycket lyckad Nobeldag med information av eleverna om de riktiga Nobelpristagarna, diplomutdelning till alla klasser och en avslutning med en gemensam Nobelmiddag i matsalen. 6. Strategidagsmål Pedagogisktledarskap Skapa arbetsro i Fliseryds skola: Genom att vara ute i verksamheten, lyssna på eleverna, föräldrarna och personalen, får jag som rektor en bild av vilken arbetsro som råder. Jag driver frågan aktivt under läsåret genom att tydligt visa elever, föräldrar och personal vad våra styrdokument säger, framförallt skollagen, läroplanen och de Allmänna råden. Detta sker via samtal med elever, föräldrar och personal kontinuerligt under läsåret. Framtagandet av Likabehandlingsplanen är en viktig process i detta arbete. Den arbetsro som nu råder på skolan har varit en starkt bidragande orsak till flera elevers framgångsrika utveckling och lärande under vårterminen. Sida 9 av 14

10 Fritidshemmets arbete utifrån LGR11: Genom att besöka verksamheten och vara med på planeringarna får jag en insyn i hur verksamheten bedrivs. Jag får även information via elever, föräldrar och annan personal. Jag har drivit utvecklingsarbetet genom att leda pedagogiska diskussioner, läsa gemensam litteratur, ha medarbetarsamtal och ta in handledning. 7. Anmälda kränkningar Kränkningar/diskrimineringar vt st elev-elev 2 st personal-elev Alla ärenden är utredda och har följts upp. Följande insatser är gjorda under vårterminen: Särskild tillsyn vid rastaktiviteter där vi vet att det kan uppstå konflikter. Handledning av specialpedagog för att hantera hur vi ska arbeta med elever som ofta kommer i konflikter. Följande insatser är gjorda under höstterminen: Förbättrad rastverksamhet på Röda skolan genom att alltid vara minst två personal varav en ordnar med särskilda aktiviteter för eleverna. Utökad rastverksamhet på Gula skolan. Handledning av skolpsykolog för att arbeta med kränkande elevers beteende. Kränkningar/diskrimineringar ht st elev-elev. En minskning med 24% från vårterminen. 5 st på Röda skolan och 11 st på Gula skolan. Analys: Insatserna på Röda skolan har verkligen gett effekt men det finns fortfarande kamratrelationer som inte fungerar. På Gula skolan har vi återkommande konflikter och elever som inte mår bra. Elevhälsoteamet är inkopplat och insatser utvärderas kontinuerligt. Årgärder: Vi ska bedriva ett aktivt arbete även på lektionerna kring frågorna respekt och kränkande handlingar. Vi har hela skolan samtalar angående dessa frågor men även värdegrundssamtal och forumspel i samarbete med kurator. Personalen ska ligga steget före varje rast genom att ha en tydlig ansvarsfördelning. Utvärdering av skolans likabehandlingsplan i juni och antalet anmälda kränkningar vårterminen och höstterminen. Skolan har haft organiserad rastverksamhet på lunchrasten vid Gula skolan, tisdagar och torsdagar. Den har varit mycket uppskattad av eleverna. Personalen har märkt att eleverna har börjat aktivera sig mer på rasterna än tidigare och det har inte varit alls lika många konflikter. Däremot behöver skolan få igång ett bättre samarbete med fritids med gemensamma regler och förhållningssätt på Röda skolan. Där uppstår konflikterna framförallt vid övergångarna mellan rast och lektion. Sida 10 av 14

11 Ordningsreglerna har fungerat förutom användandet av mobiltelefon på rasten och även att eleverna vill vara inne när de kommer på morgonen. Skolan kommer att se över reglerna igen i höst tillsammans med elever och föräldrar. Då görs även en tydlig konsekvensbeskrivning så att alla vet vad som gäller när ordningsreglerna bryts. Eleverna uppskattar de gula västarna för då syns det tydligt var rastvakten är. Eleverna upplever fadderverksamheten som positiv och önskar utöka den. Personalen föreslår en förändring av fadderverksamheten på följande sätt: Fskl-åk2, åk1-åk3, åk2-åk4, åk3-åk5 och åk4-åk6 Utvärdering av likabehandlingsplanen på fritids vt-12 I trivselenkäten kan vi se att barnen trivs och känner sig trygga på fritids. Alla barn upplever att de har kompisar och att alla kan leka med alla. Förskoleklassgruppen har smält in i verksamheten och fungerar nu bra. Tack vare att barnen leker mycket ute fungerar fritids utrymmesmässigt. Personalen har fått handledning av skolpsykologen i hur man kan få barn att ändra ett oönskat beteende. Under hösten har vi arbetat med att alla ska känna en gruppgemenskap, stärkt självuppfattningen och att alla är lika mycket värda. Vi har inga kränkningar rapporterade från fritids under hela år Genomförd fortbildning Gemensam föreläsning med IFO av Annika Bengtner. Gemensam föreläsning med Mia Börjesson på temat inspiration. NTA-utbildningar inom NO-området har också förekommit. Fritidshemmets personal var på Biennalen i Norrköping. Det vi fick ut därifrån var tips på gemensam litteratur som vi köpte in och läste gemensamt. Den tog upp förhållningssätt och pedagogisk planering för fritidshem. I skolan har vi deltagit i ett genusprojekt ihop med Skolverket. Det har gett oss en fördjupad insikt om vårt förhållningssätt, att vi omedvetet agerar olika mot pojkar och flickor. Detta har lett till ökad medvetenhet om vårt eget handlande, att vi diskuterar genus frågor och har en större öppenhet gentemot varandra. Vi har även insett vikten av att granska läromedlen utifrån ett genusperspektiv. Vi har satsat på fortbildning inom både NO och teknik men framförallt har vi gemensamt på skolan diskuterat planering utifrån Lgr11, bedömning och betygssättning. Specialpedagogen har fått utbildning i LOGOS, ett verktyg för att utreda läs- och skrivsvårigheter. Sida 11 av 14

12 Den mest givande konferensen som jag var på som rektor detta år var Kvalitetsutmärkelse Bättre Skola. Den riktade sig till bra verksamheter inom förskola, förskoleklass, grundskola och fritids som vill bli bättre. Följande punkter tog jag med mig från föreläsningarna, såhär kan Fliseryds skola och fritids bli bättre: Ta reda på elevernas behov och förväntningar. Arbeta aktivt, både ledning och personal, med att förbättra verksamheten utifrån ett elevorienterat synsätt. Se till att alla har den information som behövs för att kunna utföra sitt jobb på bästa sätt. Ta reda på hur bra vi är jämfört med andra skolor. Ledning och personal ska ta fram planer och mål tillsammans. Vi ska ha en tydlig förståelse för varandras arbete och hur det hänger samman. Alla ska aktivt delta i att utvärdera och förbättra våra arbetssätt. Vi ska utvärdera vår verksamhetsutveckling för att se om den ger resultat. Vår verksamhet ska ha nöjda elever, föräldrar och medarbetare! 9. Kommunfullmäktiges mål Uthållig tillväxt och positiv befolkningsutveckling. Kommunens företagsklimat skall vara bäst i länet och bland de 30 bästa i landet i Svenskt Näringslivs årliga undersökning. Nyföretagandet ska öka med 30 procent för mandatperioden. Mönsterås ska uppfattas som länets bästa kommun att bo och verka i när det gäller kommunal service och medborgarinflytande. Mätningar ska göras via SCB:s Nöjd- Kund-Index. Analys: Entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom utbildningen. Eleverna behöver utveckla kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som gör att de klarar sig i samhället. Det innebär enligt Skolverket att ta tillvara förmågor som självförtroende, nyfikenhet, samarbetsförmåga och viljan att ta eget ansvar. Därför har vi bland annat försökt fokusera på barnens tankar och insett att felsvar kan ses som rättsvar när de förklarar hur de tänkt. Det ger en utveckling i tänkandet för såväl det enskilda barnet som gruppen. Vi arbetar med egna arbetsscheman för att utveckla eget ansvar. Vi utvecklar barnens samarbetsförmåga genom arbete i åldersblandade grupper. Vi jobbar mycket med experiment där eleverna får träna på att hitta egna lösningar. Eleverna har gjort en skoltidning där de visat att de självständigt kan intervjua personer i samhället. Vi har klassråd och matråd för att träna mötesteknik och jobba i demokratiska former. Vi har även gjort studiebesök på bageriet i Fliseryd, lantbruk, OKG, ABC karosser och hos en IR-terapeut häst. Det har även varit föräldrar som harkommit till skolan och pratat om sitt företag eller arbete. Sida 12 av 14

13 När skolgården har gjorts i ordning har eleverna kommit i kontakt med flera yrkesgrupper och sett hur deras arbete går till. Vi har låtit barnen, på deras eget initiativ, måla redskapsboden, bygga trickbana för cyklar och annat pyssel på skolgården i samverkan med vaktmästaren. Åtgärder Vår målsättning är att hitta naturliga studiebesök i samhället, som passar in utifrån kursplanerna i det arbetsområde som eleverna läser, för att berika elevernas kunskapsutveckling. Kommunens sjukfrånvaro skall vara under 4,5 procent genom ett starkt hälsofrämjande arbete under mandatperioden. Analys I våras svarade personalen i arbetsmiljöenkäten på frågan Är din arbetsmiljö bra ur hälsosynpunkt?. Skalan går från 1-6 där 1=inte alls och 6= i hög grad. 3 28,6% 4 42,9% 5 28,6% Kommentarer: mycket stress, hög ljudnivå, fler administrativa uppgifter som drabbar själva undervisningen skapar stress. I höstas gjorde vi en satsning på friskvård genom att delta i en motionsoch stegtävling för företag. Målet var att motivera till vardagsmotion. I fem veckor gick vi i genomsnitt steg per dag. Alla deltagare fick en stegräknare och var med och tävlade om fina priser. Vi märkte att både trivseln på arbetsplatsen och medvetenheten för motion ökade. Åtgärder Personal och ledning diskuterar kontinuerligt arbetsförhållandena och försöker tillsammans komma på lösningar för att få till bästa möjliga arbetsklimat. Vi kommer fortsätta med gemensamma friskvårdssatsningar. Våren 2013 är vårt mål att ställa upp i Margareta loppet. Det går av stapeln i maj. Fram tills dess ska vi lägga ihop all personals motion som vi räknar om till steg. Vi ska gemensamt räkna ut hur långt ut i världen vi kommer när vi lägger ihop våra steg. Verksamheterna skall drivas inom tilldelad budgetram och i enlighet med de politiskt prioriterade målen. Se första punkten Ekonomiska resultat /avvikelser. Mönsterås kommun skall successivt bli en fossilbränslefri kommun till år Energianvändningen skall minskas från 2005 med 20 procent till 2014 och 35 procent till Vi har inte haft fokus på detta mål men det ingår ju naturligt i vår undervisning om energianvändning och ett ekologiskt hållbart samhälle. Åtgärder Vi ska bli bättre på att släcka lampor, stänga av torkskåpen så att de inte går i onödan och att återvinna papper. Sida 13 av 14

14 Byta ut de skeva ytterdörrarna på Röda skolan Kvalitetsredovisningen är skriven av: Anna Skedebäck, Rektor Fliseryds skola Sida 14 av 14

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2012

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2012 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2012 Fliseryds förskola och pedagogiskaomsorg 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Följt tilldelad budgetram. 2. Måluppfyllelse och kontrollstationer Vårt mål är att erbjuda

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan Sida 1 av 12 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser 32 Blomstermåla fkl/grundskola/fritids Intäkter -2 150 000-2 567 826 119,4% Personalkostnader 19 262 037

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Lyckeskolan Upprättad av Eva

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15

Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 Dokumentationen avser läsåret 2013-2014 Förskoleklass Lillsjöskolan Mikael From 2014-08-15 1. Kort beskrivning av den egna verksamheten Lillsjöskolan ligger i Östra Odensala och ingår i Odensala skolområde.

Läs mer

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Avesta centrala rektorsområde läsåret 2013/2014 Avesta centrala rektorsområde omfattar Markusskolan, Bergsnässkolan samt fritidsverksamheten på båda skolorna. Skolledningen består av

Läs mer

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor

Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsrapport för grundskolan 2013/2014 Gångvikens skola Petra Carlsvärd, rektor Innehållsförteckning 1 ANALYS OCH UTVÄRDERING AV LÄSÅRET... 3 2 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... FEL! BOKMÄRKET

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Påminna vårdnadshavare så att de lämnar in enkätsvar till skolan. Detta

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Förskoleklass Fritidshem Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Habyskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan för Björkhagaskolan 2012/2013 Verksamhetsbeskrivning Enheten Skolans verksamhet omfattar två arbetslag med elever från förskoleklass tom årskurs 3 med integrerad fritidsverksamhet,

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Krungårdsskolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Blomstermåla fkl/grundskola/fritids Intäkter -2 369 450-2 911 608 122,9% Personalkostnader 18 611 070 19 526 714 104,9%

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem 1 Innehållsförteckning Kvalitetsredovisning 2009 - VERKSAMHETENS NAMN... 1 Sammanfattning av läsåret 2008/2009... 3 Grundfakta om - Skolans/fritidshemmets

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Parkskolan Inledning Kvalitetsredovisningen är sammanställd av rektor och bitr rektor med underlag som kommer från personalen i verksamheten. Vid vårterminens slut gjordes

Läs mer

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål

Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Kunskaper Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat

Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014. Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Lokal verksamhetsplan för Järntorgsskolan 2013-2014 Alla elever som kommer till oss ska känna sig trygga och stimuleras till bästa möjliga resultat Verksamhetsplan Järntorgsskolan Nora kommun 2013-2014

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13

Kvalitetsredovisning. Rimforsa skola. läsåret 12/13 Kvalitetsredovisning Rimforsa skola läsåret 12/13 Till grund för redovisningen ligger personalens utvärderingar av verksamheten och skolans planer, elevernas trivselenkäter, resultaten från nationella

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Elevernas delaktighet Arbetet med att främja lika behandling ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Elevernas delaktighet Arbetet med att främja lika behandling ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Västerängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Förskoleklass, Förberedelseklass, Språkklass a för planen Skolans

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Bilaga 1 På vår skola ska alla känna att de utvecklar sina förmågor socialt och kunskapsmässigt i en trygg miljö. Vi respekterar varandras

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/2012 Grundskolan Lena

Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/2012 Grundskolan Lena 1(16) Kvalitetsredovisning Läsåret 2011/2012 Grundskolan Lena 2(16) Innehåll 1 Förutsättningar Nyckeltal... 2 Arbetsprocesser i grundskolan...... 2.1 Med utgångspunkt från resultaten i förra årets redovisning

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Danderyds kommun Ösbyskolan - Föräldrar åk 2 22 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Fridhemskolan och Fridhemskolans fritidshem Läsår 2015-16

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Fridhemskolan och Fridhemskolans fritidshem Läsår 2015-16 Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Fridhemskolan och Fridhemskolans fritidshem Läsår 2015-16 Sid 1 Sid 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning s 2 1 Vision s 3 2 Uppdraget s

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag

Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15. Bakgrund. Elevhälsoplanens syfte. Styrdokument. Elevhälsans uppdrag Elevhälsoplan Storvretaskolan 2014-15 Bakgrund Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Den ska ge eleverna möjlighet att

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Tillingeskolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Timmernabben fkl/grundskola/fritids Intäkter 0-90 459 0,0% Personalkostnader 6 472 556 6 543 013 101,1% Övriga kostnader

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 2010-11-19 Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola

Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Verksamhetsplanen 2015-2016 Segrande Liv Grundskola Information om verksamhetsplanen Verksamhetsplanen är en del av det ständigt pågående kvalitetsförbättringsarbetet i skolan. I verksamhetsplanen formuleras

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Ljungnässkolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Ljungnäs fkl/grundskola/fritids/öppen förskola Intäkter -30 000-820 418 2734,7% Personalkostnader 16 415 546 15 836 314

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2012-2013 Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Natur och Miljöskolan i Åmål INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅR VISION 3 BAKGRUND 3 SYFTE 3 SKOLANS

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14

HJÄLMSTASKOLAN 2014. Utvärdering av mål och resultat 2013-14 HJÄLMSTASKOLAN 2014 Utvärdering av mål och resultat 2013-14 Innehåll 1. Förskolan... 3 2. Grundskolan... 4 2.1 Egna mål... 4 2.2 Analys av resultat i matematik... 6 2.3 Analys av resultat i läs- och skrivutveckling...

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet Sammanställning av enkäten Lust att lära åk 8 och åk 2 på gymnasiet VT - 2011 Barn- och ungdomssektorn (BUS) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 4 Resultat... 6 Trivsel... 6 Trygghet...

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter Danderyds kommun Kevingeskolan - Elever åk 5 59 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012

Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 Nulägesbeskrivning av Kvalitet i grundskolan i Eslövs kommun-2012 I denna rapport presenteras elevernas resultat på ett övergripande sätt samt utvärdering och analys av nuläget. Utvärderingen ligger till

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan

Kvalitetsarbete i skolan Kvalitetsarbete i skolan Gäller för verksamhetsåret 2011-2012 Skola Åkullsjöns skola Ort 915 92 Åkullsjön Ansvarig rektor Hans Lerner Kontaktinformation 0934-14305 akull@robertfors.se 1. Vår skola Den

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

1. Verksamhetens förutsättningar

1. Verksamhetens förutsättningar Grundskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring kunskap och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Tingvallaskolan Upprättad av

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Elever åk 5 64 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter Danderyds kommun Vendestigen - Elever åk 5 12 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola Likabehandlingsplan Lilla Högsätra skola 2012-2013 Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 1(10) Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Asklanda skola 2(10) Innehåll 1 Förutsättningar Nyckeltal...3 2 Arbetsprocesser i grundskolan...3 2.1 Med utgångspunkt från resultaten i förra årets redovisning

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stadsskogen skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stadsskogen skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Stadsskogen skolan Hänvisningar till lagtext och styrdokument: Enligt skollagen (2010:800 6 kap.) och diskrimineringslagen (2008:567 1-4 kap.) är varje

Läs mer

Kvalitetsrapport för grundsärskolan läsåret 2013-14

Kvalitetsrapport för grundsärskolan läsåret 2013-14 Kvalitetsrapport för grundsärskolan läsåret 2013-14 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundsärskolan åk 1-9 samt inriktning träning Ansvarig rektor Lena Risberg Innehåll Styrkort 2014-2015... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem. Hösten 2009

Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem. Hösten 2009 Barn, elever och vårdnadshavare i Landskrona tycker till om förskola, grundskola och fritidshem Hösten 2009 Resultatet av enkätundersökningen är sammanställt av Inger Johansson, Barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Att påverka lärande och undervisning

Att påverka lärande och undervisning Camilla Skoglund Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Att påverka lärande och undervisning 2008-02-11 Inledning Jag har intervjuat fyra elever, i den klass som jag är klassföreståndare för, kring vad

Läs mer

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9

INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 INFÖR Läsåret 2014-2015 ÅK F - 9 Varje elev till nästa nivå 1 innehåll Välkommen till JENSEN - skolan som tränar eleverna för verkligheten! Vi på JENSEN grundskola brinner för ditt barns rätt till en bra

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

www.gubbangsskolan.stockholm.se

www.gubbangsskolan.stockholm.se www.gubbangsskolan.stockholm.se SID 2 (7) STYRDOKUMENT I SKOLAN I skolan finns det styrdokument på flera nivåer: läroplanen Lgr 11 på nationell nivå samt Stockholms stads vision En skola i världsklass

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2005

KVALITETSREDOVISNING 2005 KVALITETSREDOVISNING 2005 Norra skolan Rektor Jimmy Szigeti Bitr.rektor Marianne Henriksson Adress Lasarettsg 17 Postadress 591 35 Motala Telefon 0141-22 34 80, 225161 Fax 0141-508 54 E-post jimmy.szigeti@motala.se

Läs mer

Valås/Hällesåkersskolan Läsår 14/15

Valås/Hällesåkersskolan Läsår 14/15 Skolförvaltningen Valåskolan/Hällesåkersskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valås/Hällesåkersskolan Läsår 14/15 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Information om det systematiska kvalitetsarbetet

Information om det systematiska kvalitetsarbetet Anita Rune - P6AR01 E-post: anita.rune@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2013-09-09 Dnr: 2013/2541-BaUN- 013 Barn- och ungdomsnämnden Information om det systematiska kvalitetsarbetet Ärendebeskrivning

Läs mer