Nordisk Kriminologi, 29(1) 2003 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, februari 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordisk Kriminologi, 29(1) 2003 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, februari 2003"

Transkript

1 Nordisk Kriminologi 29(1) 2003 Nordisk Kriminologi, 29(1) 2003 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, februari 2003 Innehåll Sid Från Sekretariatet 3 Forskarseminarium 2003 i Helsingfors (i samband med ESCkonferensen) anmälningsblankett 4 Resebrev 6 Framtidsvisioner för NSfK 12 Kriminologiska och kriminalpolitiska nyheter - Danmark 29 - Finland 53 - Grönland 57 - Island 61 - Norge 65 - Sverige 70 1

2 NSfK ISSN Nordisk Kriminologi utges 3 gånger per år av Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi. Redaktör & layout: Tryck: Anna Esko & Joachim Enkvist Hakapaino Oy Inlägg till Nordisk Kriminologi, beställningar av nyhetsbrevet, adressändringar m.m. sänds till sekretariatet i Helsingfors. De synpunkter, som presenteras i signerade artiklar, står inte nödvändigtvis i överensstämmelse med Rådets uppfattning. Manusstopp för Nordisk Kriminologi 29(2) är den 1 juni Manusstopp för Nordisk Kriminologi 29(3) är den 1 oktober Manusstopp för Nordisk Kriminologi 30(1) är den 1 februari

3 Nordisk Kriminologi 29(1) 2003 Från sekretariatet Bästa läsare, Forskarseminarium 2003 Forskarseminariet 2003 i Helsingfors skiljer sig till sin karaktär märkbart från tidigare forskarseminarier. Forskarseminariet anordnas nämligen i samband med ESC-konferensen. Ansökningsblankett finns tryckta på omstående sidor. Det finns sammanlagt 47 stycken platser reserverade för NSfK. Sista ansökningsdatum är den 17 mars Det bör observeras att endast den som till sin ansökan bifogar ett abstrakt har rätt att deltaga i konferensen. NSfK betalar deltagarnas kostnader för logi (exklusive kostnader för mat) samt resekostnader och deltagaravgiften. Rådsmöte 2003 Rådet håller sitt årliga möte mars 2003 i Oslo. På mötet tar man bland annat ställning till de ansökningar om ekonomiskt stöd till projekt o.dyl., vilka inkommit till sekretariatet. De som ansökt om stöd kan förvänta sig att få ett skriftligt meddelande om beslutet i början av april månad Framtidsvisioner Tiden för NSfK:s sekretariat i Finland börjar närma sig sitt slut. Bl.a. med anledning av detta har förman Kauko Aromaa skrivit ett papper om NSfK:s framtidsvisioner. Visionerna kan du läsa i detta nyhetsbrev s. 12 framåt. Personalförändringar Norges kontaktsekreterare Ragnhild Hennum har avsagt sig uppgifterna som kontaktsekreterare vid årsskiftet. Vi på sekretariatet vill härmed rikta ett stort och varmt tack till Ragnhild för all hennes hjälp, och samtidigt hälsa hennes efterföljare Astrid Renland hjärtligt välkommen till organisationen. 3

4 NSfK Ansökningsblankett Forskarseminarium 2003 Crime and Crime Control in an Integrating Europe Helsingfors NSfK:s forskarseminarium anordnas år 2003 i samband med den 3:e årliga konferensen av ESC (European Society of Criminology). Det finns sammanlagt 47 stycken platser reserverade för NSfK (10 st. för Danmark, 10 st. för Sverige, 10 st. för Norge, 10 st. för Finland, 5 st. för Island och 2 platser för Grönland). Ansökan: Blanketten (s. 4-5) ifylles och skickas till respektive lands kontaktsekreterare (se nyhetsbrevets omslag). Ansökan skall vara kontaktsekreteraren tillhanda senast den 17 mars En förutsättning för att kunna deltaga i konferensen är att det till anmälan bifogas ett abstrakt på engelska. Varje deltagare skall hålla sin presentation på engelska. Ansökan, om den godkännes, är bindande. Namn/titel: Adress: Telefon: Fax: Underskrift: 4

5 Nordisk Kriminologi 29(1) 2003 Varje deltagare skall själv sörja för arrangeringen av sin resa till och från konferensen. NSfK ersätter följande kostnader för varje deltagare: logi (exklusive matkostnader), resekostnader och anmälningsavgiften. NSfK ersätter deltagarnas resekostnader i efterhand mot framställd faktura. Kostnaderna för logi samt konferensavgiften ersätter NSfK på förhand. Resekostnaderna ersätts först efter att deltagaren sänt sin presentation i elektroniskt format till NSfK:s sekretariat. Presentation: Tidsramen för den muntliga presentationen är 20 min. Bidraget levereras till sekretariatet i elektronisk form senast Som det nämndes ovan ersätts deltagarens resekostnader inte förrän bidraget levererats till sekretariatet. Titel/tema på presentation: Finska deltagare, vänligen kryssa i! Jag önskar logi i Helsingfors: Nej Ja 5

6 NSfK Resebrev American Society of Criminology 54 th annual meeting. Reinventing Justice: Theories, Innovations and Research november 2002, Chicago. Av Lena Roxell, Lotta Pettersson och Jenny Karlsson. Doktorander vid Kriminologiska Institutionen, Stockholms Universitet. American Society of Criminology höll i år sin konferens i Chicago. Under konferensen deltog ca 2700 personer och det fanns en uppsjö olika teman för de ca 570 sessionerna. Då vi alla har olika inriktningar vad gäller avhandlingsarbeten, hade vi också olika intressen och letade efter sessioner som kunde passa in på våra respektive områden. Så här i efterhand kan vi konstatera att alla är nöjda med dels utbudet och dels innehållet i de sessioner vi deltog i. När man är iväg på en så här stor konferens i ett annat land, finns det möjlighet att även gå och lyssna på sådant som vi i Sverige kanske inte diskuterar med samma iver eller inriktning. Bland annat gick det ett flertal gånger att lyssna på diskussioner och aktuell forskning kring terrorism vilket har fått en hög aktualitet i USA efter 11 september. I dessa diskussioner uttrycktes bland annat definitionens betydelse, rädsloeffekter samt den sociala konstruktionen av terrorism och dualismer - ondskan och offer. Under en session med ett antal medförfattare till en antologi kring flickors våld framkom en mängd olika aspekter kring flickors uppfattningar om sitt eget våld och hur de ställer det i relation till pojkars våld. Generellt anser flickor att våld är fel man slår aldrig någon om man inte upplever att man måste det. Generellt kan också sägas att flickor nedvärderar sitt våld i relation till pojkars våld. Den dubbelhet som finns vad gäller flickor och våld framkom också: om inte flickor står upp mot sexistiska påhopp definieras de lätt som horor, om de står upp bryter de mot normen för hur flickor ska bete sig. Heterosexualitetens betydelse för offerskap framkom även under en annan session där genus, våld och rädsla behandlades. Det fanns även sessioner som gick under namnet: author-meets-readers. Under en av dessa granskades Richard B. Felson s bok Gender and Violence Reexamined av Sally S. Simpson och Candace Kruttschnitt. Under en annan 6

7 Nordisk Kriminologi 29(1) 2003 session granskades och diskuterades Jerzy Sarneckis bok Delinquent Networks: Youth Co-offending in Stockholm av Michael E. Buerger och David P. Farrington. Nätverksanalys som metod uppmärksammades även på andra sessioner. På en session presenterades en undersökning där flickor i gäng hade studerats med hjälp av nätverksanalys samt en studie där betydelsen av bostadsområde för personers gängtillhörighet hade analyserats med hjälp av ovan nämnda metod. På en annan session presenterades forskning om våld mellan olika gäng sett ur ett nätverksperspektiv. En del sessioner handlade om fängelseforskning och innehöll papers av mycket bred karaktär. För att nämna några så handlade ett om effekten av gängmedlemskap på misskötsamheten under anstaltsvistelsen. Ett annat behandlade erfarenheterna av att lära ut etik till fångar. Förhållandet mellan fängelsepopulationen och brottsnivåerna i USA:s 50 stater presenterades och frågan om den ökade fängelsepopulationen hade påverkat brottsnivåerna diskuterades på en session. Privatisering av fängelser och konsekvenserna av detta var också ett ämne som diskuterades. Sessioner som belyste olika kriminologiska teorier var inte vanligt förekommande. Däremot var det flera sessioner som behandlade strainteorin. Framförallt var det Agnew s General Strain Theory som användes som teoretisk utgångspunkt i ett flertal papers. Ett försiktigt antagande kan vara, med tanke på den överrepresentation av strainteoretiska sessioner, att nämnda teori är på väg mot en ny era inom den kriminologiska forskningen. Vad gäller det forskningsfält som riktar sig mot ekonomisk brottslighet gavs ett antal sessioner under denna konferens, bland annat under rubrikerna Corporate Crime, Occupational Crime, White Collar Crime. Det kan konstateras att ekobrottsforskningen ständigt utvecklas och breddas både empiriskt och teoretiskt. En tanke efter att ha lyssnat dessa dagar är att detta forskningsfält står inför flera stora, viktiga och stimulerande utmaningar, inte minst ur ett globalt perspektiv. Frågan aktualiserades under sessionen Corporate Crime genom Rebecka Katz presentation av Will the Real Murderer Please Stand up?. Utifrån ett globalt komparativt perspektiv (154 nationer) analyserades nivåerna av cancer respektive dödligt våld. Vidare, ställdes frågan vilken slags dödlighet är mest sannolikt relaterad till mer avancerade former av kapitalism (exempelvis närvaro av multinationella företag). Detta ställdes i relation till mer traditionella former av indikationer av social desorganisation (exempelvis fattigdom och arbetslöshet). En hypotes som arbetades utifrån, var att cancer som döds- 7

8 NSfK orsak är betydligt högre än mord. Förorening, orsakad av multinationella företag och ekonomisk globalisering kommer att påverka cancernivåerna medan fattigdom och arbetslöshet, det vill säga mer traditionella kapitalistiska konsekvenser, kommer enligt Katz påverka mordfrekvensen bland kvinnor och män. Särskilt intressant var också den session som behandlade Enron och Arthur Andersen The case of Enron/Arthur Andersen: State-corporate Crime for The new Century då man gavs inblick i händelseförloppet, aktörerna och konsekvenserna för enskilda anställda såväl som för samhället i stort. Under denna session fördes diskussioner kring (de komplexa) relationerna mellan politik, lagstiftning och näringsliv och vad dessa betyder ur ett kriminologiskt perspektiv. Vidare diskuterades huruvida Enron/Arthur Andersen skandalen skall analyseras ur ett individuellt, kulturellt eller strukturellt perspektiv. Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att det är en stor förmån att kunna delta på konferenser av det här slaget under tiden som doktorand. Det är inspirerande för avhandlingsarbetet, det finns möjligheter att knyta kontakter med andra forskare och man blir uppdaterad vad gäller pågående forskning. Vi vill också tacka NSfK för resebidraget, vilket gjorde denna stimulerande resa möjlig. 8

9 Nordisk Kriminologi 29(1) 2003 Reseberättelse. Av My Lilja. Doktorand vid Kriminologiska Institutionen, Stockholms Universitet. Den femte September 2002 åkte jag till S:t Petersburg för att göra kompletterande intervjuer och samla material till min andra delundersökning om narkotika i ryska tidningar. I denna kortfattade reseberättelse kommer jag beskriva hur jag gick tillväga och de problem som uppstod under insamlingen. Intervjuerna Det första problemet jag stötte på var när jag försökte boka tid med representanterna för intresseorganisationerna. Under denna resa försökte jag boka tid med de representanter jag tidigare träffat, men det visade sig vara svårare än jag trott. Till en början försökte jag boka tid ett antal veckor innan resan till S:t Petersburg, men när jag kom till S:t Petersburg fick jag lov att ändra min strategi. Ibland hade de glömt bort mötet eller ville ändra tidpunkt. Därför ville representanterna ofta att jag skulle ringa samma dag som mötet eller gärna någon eller några timmar innan. Detta var dock mycket tidskrävande eftersom jag inte kunde boka upp mig för andra intervjuer samma dag. Under vistelsen i S:t Petersburg i september lyckades jag till slut intervjua representanter från organisationerna F.d. narkotimissbrukare, Läkare i Världen, Återkomst, Mödrar mot narkotika, Stiftelsen för hjälp mot narkomani och alkoholism, Centret för prevention, European Cities against Drugs och Nej till alkohol och narkotika. Denna gång lyckades jag tyvärr inte få tag på representanterna från organisationerna En blick mot framtiden och Vår resa som jag träffade i december I dessa intervjuer ställdes följdfrågor till vissa av frågorna från de tidigare intervjuerna, eftersom jag ville ha utförligare svar på vissa frågor. Dessutom ställdes frågor om vad som hänt med narkotikasituationen i S:t Petersburg och med organisationen under de senaste 8 månaderna. Under detta besök fick jag också en hel del kompletterande textmaterial från organisationerna. Intervjuerna tog mellan 30 min. och 2 timmar och ägde rum på olika ställen i S:t Petersburg. Om organisationen hade tillgång till egen lokal ägde intervjun rum i den egna lokalen (6 av de 8 organisationerna har tillgång till egen lokal). De andra två intervjuerna genomfördes på ett centralt kafé i S:t Petersburg. För flera repre- 9

10 NSfK sentanter är jag den första västerländska forskaren de träffat. Alla representanter var mycket vänligt inställda till att jag tog kontakt och att vi träffades. Ryska tidningar Syftet med den andra delundersökningen är att studera hur tidningar i S:t Petersburg konstruerar narkotikafenomenet. Artiklarna från dagstidningar och kvällstidningar i S:t Petersburg kommer sedan analyseras med hjälp av innehållsanalys. En jämförelse kommer också göras med ryska tidningar. Under vistelsen i S:t Petersburg lade jag ner mycket tid på att försöka hitta artiklar om narkotika i S:t Petersburgs tidningar. Tyvärr var detta mycket tidskrävande eftersom kopiatorn på biblioteket var trasig i några dagar och jag då fick skriva av artiklarna för hand. Dessutom fick man endast kopiera ett antal artiklar (max 5) per gång. Detta gjorde att jag inte hade möjlighet att gå igenom alla år som jag önskat. Dessutom hittade jag färre artiklar än förväntat. I tidningen Vecherenyj Peterburg tittade jag på de sex första månaderna, 2002, 1998 och hittade jag endast sex artiklar, 1998 hittade jag nio artiklar och 1990 fann jag totalt 7 artiklar. Detta gör att jag kommer att komplettera materialet med tidningsartiklar från ryska nationella tidningar (som finns på svenska bibliotek). Övriga besök Jag besökte också kriminologiska institutionen (vid vetenskapsakademin) och institutionsbiblioteket. Institutionen har dock inte haft någon elektricitet under sommaren och därför var det nu mycket få personer på institutionen. En forskare vid institutionen har startat intresseorganisationen Stellit. Organisationens syfte är forskning, prevention och information om sociala problem (t.ex. narkotika, alkohol, prostitution och kriminalitet). Sammanfattningsvis kan sägas att det är mycket spännande, men tidskrävande att samla in material i Ryssland. Det finns dock ett behov av mer forskning om icke-statliga intresseorganisationer i Ryssland. Eftersom framväxten av intresseorganisationer utgör en mycket viktig del för utvecklingen av demokrati i Ryssland. 10 Slutnoter: 1) Syftet med resan var att samla in material till en delundersökning för en avhandling i kriminologi. Delundersökningens syfte är att studera hur narkotikafenomenet konstrueras av ryska och europeiska intresse-

11 Nordisk Kriminologi 29(1) 2003 organisationer i S:t Petersburg. Under hösten 2001 genomfördes halvstrukturerade intervjuer med 10 representanter för 10 intresseorganisationer i S:t Petersburg. 2) Mer information om Stellits projekt: 11

12 NSfK Framtidsvisioner, NSfK - uppgifter och verksamhet Av förman Kauko Aromaa(1) SYFTE, UPPGIFTER Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi (NSfK) är ett samarbetsorgan som har etablerats och som finansieras av de nordiska justitieministerierna. Samarbetsrådet - skall främja kriminologisk forskning. Därtill specificeras i stadgan, att rådet - kan ta initiativ till kriminologisk forskning inom gränserna för sina ekonomiska resurser och forskningsresurser. Rådet - skall också ge handräckning åt myndigheterna i de nordiska länderna i kriminologiska frågor och - ge information om sin verksamhet och om nordisk kriminologi. Uppgiftsbeskrivningen har ett kriminalpolitiskt mål. Kriminologisk forskning bör främjas därför att ministerierna/beslutsfattarna behöver vetenskaplig kunskap med kriminalpolitisk relevans. Ministerierna/beslutsfattarna bör även vara medvetna om vetenskapliga forskningsrön inom området, för att bättre kunna förverkliga kunskapsbaserad ("knowledge-based") kriminalpolitik. ORGANISATION Rådet består av femton ledamöter (tre från varje deltagarland). Sedvanligt representerar en av dessa ledamöter sitt justititiedepartement/ministerium, och de två andra representerar kriminologisk forskning i sitt land. Verksamheten administreras av sekretariatet som består av förmannen och en heltidsanställd verksamhetsledare (stadgan använder uttrycket "sekreterare") tillsammans med tillfällig eller varaktig sekreterar- och kontorspersonal. Sekretariatet arbetar enligt riktlinjer som har definierats i statuterna (godkända av ministerierna), samt förändringar av riktlinjerna, vilka diskuteras och accepteras av Rådet (och styrks av ministerierna), vanligtvis vid det årliga rådsmötet i mars månad. Utöver det regulära årsmötet kan sekretariatet vid behov i samråd med rådsmedlemmarna ordna extraordinära möten gällande aktuella frågor. Initiativet kan komma från sekretariatet eller från rådsmedlemmarna. Brådskande beslut kan även fattas separat i samråd med alla rådsmedlemmar per capsulum. 12

13 Nordisk Kriminologi 29(1) 2003 Bl.a. av kostnadsskäl har man vanligtvis inte haft extraordinarie rådsmöten fast detta är möjligt. Utgifterna 2002 beräknas vara ca. 330,000 (2,000,000 FIM). Utöver rådsmedlemmarna har NSfK ett nätverk av kontaktsekreterare, en för varje land (sammanlagt 6, eftersom Grönland har sin egen konktaktsekreterare). Till kontaktsekreterarna utbetalas ett arvode på ca. 1,200 / år var, plus ett tillskott på 50 % för kontaktsekreteraren i det land där det årliga forskarseminariet arrangeras (6 x 1, = 7,800 ). Sekretariatets utgifter har varit ca. 67,000 /år vilket inkluderar lön (arvode för ordföranden, lön av heltidsanställd administrativ sekreterare med deltidsanställd sekreterarhjälp samt annan tillfällig kontorspersonal), tryckning, post, maskiner och andra byråkostnader. Sekretariatet har inte behövt betala hyra, telefon och telefax - i andra länder kan praxis variera, och kostnaderna kan då bli något högre. Kostnaderna för rådsmötet 2002 beräknades vara ca. 16,000 (resor, kost och logi för 15 rådsmedlemmar [3 per land] plus verksamhetsledaren). Det extraordinarie "minirådsmötet" förorsakade extrakostnader på ca. 1,400. VERKSAMHETEN Verksamheten består av tre dimensioner. Den ena dimensionen är att dela ut direkt forskningsstöd. Den andra dimensionen är att skapa och stärka olika strukturer inom nordisk kriminologi (bl.a. genom att sprida information, stödja nätverk av olika slag, och ordna seminarier mm.). Den tredje, åtminstone i praxis mindre centrala dimensionen består av kontaktseminarieverksamheten, vilken inte har varit lika regelmässig som de två första. 1) Forskningsstöd NSfK delar årligen ut ekonomiskt stöd för enskilda forskningsprojekt, för studieresor och för arbetsgruppmöten. Därtill kan ordföranden dela ut individuella mindre resestipendier för deltagande i vetenskapliga konferenser m.m. Volymen av utgifterna har varit omkring 60,000-80,000 i forskningsstöd m.m. som beviljats av rådet plus 10,000-15,000 i mindre resebidrag som beviljats av förmannen, beroende på ansökan och på spelrummet i budgeten. Frågan om hur NSfK använder den del av pengarna som kan utdelas för att på ett direkt sätt "främja forskning" har lösts på olika sätt: NSfK har under talet experimenterat med egen forskningsledare som då har tagit upp största 13

14 NSfK delen av denna budget. Vanligare har dock varit att man delar ut forskningsstöd på basis av ansökningar i enlighet med de nuvarande "Riktlinjerna" (se Vad som kunde betecknas som etablerad praxis är idag: a) mindre summor i lön (typiskt motsvarande heltidsanställning för några månader) eller stipendier, samt rese- och materialkostnader som uppstår i samband med ett forskningsprojekt, b) en tonvikt på initierandet av ny forskning och c) företrädesvis forskning som har särskild nordisk relevans (vilket hänvisar exempelvis till verksamhet som tangerar minst två nordiska länder). Därtill beviljas d) översättnings- och tryckningsbidrag samt e) större resebidrag (dyrare konferenser och bidrag för att bekanta sig med någon nordisk kriminologisk "miljö"). Praxis har varit att man som forskningsbidrag har delat ut summor som kanske bäst lämpar sig för att utveckla eller fördjupa en forskningsplan (pilotprojekt) eller för initierandet eller slutförandet av ett större projekt, eller som delfinansiering av doktorsavhandlingar o.dyl. På rådsmötet 2002 beslöt man att NSfK i framtiden skall definiera vissa temaområden som prioriteras när forskningsstöd utdelas. Vilka temaområden som skall väljas för år 2004 skall tas upp på rådsmötet Förslag har redan gjorts om en rad alternativa teman: narkotika och narkotikapolitik, ungdom och social kontroll, nya kontrollregimer och kontrollformer, fängelsesituationen, individualpreventionens nya frammarsch, privatisering av sekundärkontrollen... 2) Strukturer Vid sidan av att direkt främja forskning har NSfK:s forskningsstöd alltså även en strukturstödjande och -skapande funktion. Men därtill har följande direkt strukturskapande verksamhetsformer utvecklats: 2a) Information "Nyhetsbrevet" Nordisk Kriminologi utkommer tre gånger årligen och skickas i tryckt version till ca. 1,200 adressater i de nordiska länderna. Nyhetsbrevet publiceras även sedan 1998 i elektronisk form på NSfK:s hemsida. Produktionen sker vid sekretariatet i samarbete med kontaktsekreterarna. Kostnaden för nyhetsbrevet (redaktion, tryckning, post) har varit 3,000-4,000 per 14

15 Nordisk Kriminologi 29(1) 2003 upplaga, år 2002 sammanlagt ca. 8,300. Hemsidan ( är engelskspråkig. Serverutrymmet kostar ca. 350 /år (elisa/kolumbus). Sekretariatet tar hand om uppdateringarna. (Totalkostnaderna blir ca /år). Sekretariatet har år 2001 också upprättat en e-postlista, genom vilken aktuell information om NSfK:s och annan relevant verksamhet kan spridas till abonnenterna. Kostnaderna är marginella. Bibliography of Nordic Criminology. Under tidigare år har NSfK publicerat ett par volymer av Nordisk kriminologisk bibliografi i bokform. Denna typ av bibliografi ersattes 1998 med Nordisk elektronisk kriminologisk bibliografi (publiceras på Internet på fortlöpande basis som Bibliography of Nordic Criminology). Bibliografin innehåller nordisk kriminologisk forskning fr.o.m (för äldre litteratur hänvisas till de tryckta bibliografierna). Nätverket bakom bibliografin består av en nationell redaktör i respektive nordiskt land ("focal point"), som vanligtvis arbetar vid ett nordiskt kriminologiskt specialbibliotek. Dessutom finns det en övernationell redaktör. Dessa redaktörer är professionella bibliotekarier. Databasen finns på en utomstående server. Kostnaderna för detta har satts ner från ca. 11,000 till ca. 6,000 per år. Innehållet uppdateras fortlöpande av de nationella redaktörerna. De bibliografiansvariga har ett koordinationsmöte årligen. Förutsättningen har varit att redaktörernas heminstitut skickar sin representant till mötet, fr.o.m har dock NSfK beviljat begränsat resestöd (uppskattningsvis 2,000-3,000 ) även för detta ändamål. Till dessa möten har NSfK också bekostat sin representation (1-2), vilket med två representanter kostar ca. 1,500 per år. Utgifterna för bibliografin har inneburit förutom kostnaderna för serverutrymme ett arvode för den övernationella redaktören (1,000 / år) [den övernationella redaktören fungerar samtidigt som den nationella redaktören för sitt eget land]. I fortsättningen kan det vara begrundat att även de nationella redaktörerna får ett arvode av samma storlek som det nuförtiden betalas åt kontaktsekreterarna (alltså 700 / år eller 3,500 för fem länder). De nordiska brottsförebyggande råden har fram till 2001 frivilligt bidragit med sammanlagt ca. 30 % av utgifterna under treårsperioden Framtiden gällande dessa bidrag är oklar. Mycket kommer att bero på hur de tänkta klienterna för denna tjänst hittar den. Förslag 1): Ansvaret för bibliografin och dess vidareutveckling borde ligga vid något nationellt bibliotek. Detta skulle underlätta kommunikationen mellan medlemsbiblioteken och den tekniska leverantören samt 15

16 NSfK den övernationella redaktören och göra den mera ändamålsenlig. Med förändringen skulle även problemet med bättre marknadsföring lösas på ett permanent sätt. Förslag 2): Bibliografinätverket bör styrkas genom att börja betala ett korrespondentarvode på 700 per år (samma storlek som kontaktsekreterararvoden) åt de nationella bibliografiansvariga. Förslag 3): Bibliografikontrakten med de nordiska "Kråden" bör formaliseras. Samarbetskontrakten borde vara permanenta, bidragens storlek bör dock kunna justeras årligen beroende på den reella kostnadsutvecklingen. Review-publikationer inom vissa problemområden (såsom fängelseforskning, polisforskning, i bokform) har beställts och publicerats någon gång under tidigare år. Utgifterna för redaktörs-/författararvode har varit ca. 5,000 per volym, därtill har trycknings- och postkostnader på ca. 5,000 tillkommit. Det kan tänkas att dylika rapporter i framtiden kunde publiceras i elektroniskt format. De tryckta häften av denna kategori har blivit "grå litteratur" utan stor spridning. Det kan dock också tänkas att det fortfarande finns ett behov för dylika publikationer - i framtiden kunde sådant material utges som reviewartiklar i Journal of Scandinavian Studies for Criminology and Crime Prevention. Detta skulle erbjuda ett rimligt forum för den typ av rapporter och publikationskostnaderna skulle ingå i den sedvanliga budgeten av Journalen, publiceringskostnaderna på ca. 5,000 per rapport skulle alltså insparas. Förslag: NSfK utreder möjligheterna för att beställa nya review-artiklar om nordisk kriminologi och brottsförebyggande. Ett första försök kunde vara en review av brottsförebyggande projekt i Norden, en best/good practice -rapport eller en presentation av kandidatprojekt för det europeiska priset för bra brottsförebyggande projekt. För ändamålet kunde reserveras 1,000-2,000 ; utgiften kan realiseras tidigast år 2003, kanske även först senare. Årsboken Scandinavian Studies in Criminology som hade utgivits i 16 volymer ersattes 1999 med Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. Journalen är en vetenskaplig, engelskspråkig peer review - tidskrift. Den är samtidigt en slags efterträdare till Brå-tidskriften Studies on Crime and Crime Prevention vilken likaså lades ner i och med att den nya Journalen etablerades. Journalen publiceras i samarbete med de nordiska kriminalpreventiva råden (nedan används ofta beteckningen "Kråden" som en 16

17 Nordisk Kriminologi 29(1) 2003 förkortning för alla dessa organ). Journalen utkommer med två nummer per år, med 6-7 artiklar (ca sidor) per nummer. Journalen avviker från sina företrädare i att den erbjuder nordiska forskare ett öppet högklassigt forum där de kan få sitt arbete kritiserat (det är denna aspekt av peer review -systemet som ofta förbises när man överväger för- och nackdelarna av investeringen) och publicerat. I synnerhet är denna möjlighet värdefull för doktorander vilka kan få delar av sina avhandlingar publicerade i ett vetenskapligt accepterat sammanhang. Likaså presenterar Journalen ett skådefönster av aktuell nordisk kriminologisk forskning både för nordiska och utomstående kolleger. Enligt de gällande avtalen blir NSfK:s kostnader hälften av ca. 128,000 SEK (bidrag till Taylor&Francis) + 50,000 SEK (redaktörsarvode) per år + redaktörens resebudget 15,000 SEK per år. Med andra ord talar vi om hälften av summan på 193,000 SEK (ca 21,000 ) alltså 10,900 (ca. 3 % av NSfK:s årliga utgifter). Journalen har fått en ny redaktör för en treårsperiod fr.o.m Enligt erfarenheterna behöver redaktören sekreterarhjälp vilket har provisoriskt erbjudits av Stockholms universitet. Fr.o.m skall finansieringen av denna tilläggsutgift förhandlas mellan utgivarna. Saken är öppen. Det gäller en årlig totalutgift på ca. 2,000, av vilket hälften skulle bäras av NSfK, alltså ca. 1,000. Förslag 1): Redaktionen bör stärkas med sekreterarhjälp som motsvarar 10 % av fulltidstjänst. Förslag 2): Situationen med redaktionsrådet bör tänkas om. Nuvarande avtal innehåller t.ex. ingen finansiering av möten av redaktionsrådet. Förslag 3): Några av de nordiska brottsförebyggande råden har kritiserat Journalen om att den borde innehålla fler bidrag som explicit behandlar kriminalprevention. Både de kriminalpreventiva råden och redaktionen av Journalen bör uppmuntra potentiella författare att skriva vetenskapliga bidrag på området. I praxis gäller detta i synnerhet det svenska Brottsförebyggande rådet vilket tillsvidare har förhållit sig relativt passivt jämfört med sin potential. Antologier om nordisk kriminologi avsedda för FN-konferenserna (vart 5:e år). Senaste utgåva har gjorts för konferensen För konferenserna 1995 och 2000 har man inte förberett en dylik antologi. För konferensen 2005 kan 17

18 NSfK man nu överväga om det finns skäl och krafter att återupptaga den formen av informationsspridning. I positivt fall borde redaktionsarbetet påbörjas hösten 2003, om nya originalbidrag prioriteras. Antologin kunde publiceras som ett specialnummer (med extra stor upplaga för utdelning på konferensen) av Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, vid behov med specialredaktion. Vi kunde dock också istället - eller därtill - tänka oss att förbereda en specialantologi från redan utkomna nummer av Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention och annat lämpligt material. Detta kunde redaktionen göra något snabbare så att arbetet kan påbörjas under år Kostnaderna för själva arbetet har inte uppskattats, tidigare har NSfK i några fall betalat exempelvis 20,000-30,000 SEK (ca. 2,000-3,000 ) för liknande ändamål. Förslag 1): NSfK börjar förbereda antologin. Redaktör bör utses senast hösten 2003, om redaktionsarbetet inte kan klaras av redaktören för Journalen själv. Resultatet kunde vara ett specialnummer av Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention men behöver en extra budget för den delen av upplagan som delas ut vid konferensen (kanske 300 exemplar). Förslag 2): NSfK utreder behovet och möjligheterna av att producera speciella antologier även för andra tillfällen. Stöd har regelbundet utdelats för Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. Tidskriften utges av de nordiska kriminalistföreningarna och tjänar som ett nordiskt forum för svensk/dansk/norskspråkiga kriminologiska och kriminalvetenskapliga artiklar. Kostnaderna år 2002 har varit ca. 6,750. 2b) Seminarium- och arbetsgruppverksamhet Årliga nordiska forskarseminarier. Beskrivning: Forskarseminariet är riktade för både yngre och etablerade forskare och organiseras i regel i maj månad. Deltagarantalet har rört sig omkring 60 (vanligtvis 12 deltagare från respektive Danmark, Finland, Norge och Sverige, 6 deltagare från Island och 2 från Grönland). Under seminariet presenteras högklassiga vetenskapliga föreläsningar samt pågående forskning om seminarietemat och andra ämnen - deltagarna förväntas som regel presentera sitt eget forskningsmaterial. Huvudansvaret för organiserandet av seminariet ligger hos de lokala rådsmedlemmarna och kontaktsekreteraren, tillsammans med 18

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK)

Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) Riktlinjer för ekonomiskt stöd från Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) 1 Mål Nordiska samarbetsrådet för kriminologi (NSfK) kan bevilja ekonomiskt stöd för forskningsprojekt, arbetsgruppsmöten,

Läs mer

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015

Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Vägledning till ansökningsblankett för Nordiska Ministerrådets Demografiprogram 2014-2015 Förutsättningar En förutsättning för att beviljas medel ur programmet är att projektet bidrar till Nordisk nytta,

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte

De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte NFT 3/1995 av Leif Rehnström, sektionschef vid Finska Försäkringsbolagens Centralförbund I det följande presenteras några tankar kring de nordiska

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för aktivitetsbidrag

Gemensamma riktlinjer för aktivitetsbidrag Gemensamma riktlinjer för aktivitetsbidrag 1) Varför utdelar fonden aktivitetsbidrag? Genom att stödja olika aktiviteter vill fonden öka kontakterna mellan Danmark och Finland och öka kunskapen om de båda

Läs mer

I forskningsbidraget ingår en omkostnadsandel på 12,5 procent som är primärt avsedd att täcka kostnader för forskningens basresurser.

I forskningsbidraget ingår en omkostnadsandel på 12,5 procent som är primärt avsedd att täcka kostnader för forskningens basresurser. ALLMÄNNA VILLKOR TILL UNIVERSITET, STATENS FORSKNINGSINSTITUT OCH ÄMBETSVERK SAMT ANSVARIGA LEDARE FÖR FORSKNINGSPROJEKT OM FINLANDS AKADEMIS FINANSIERINGSBESLUT (5.9.2006) Forskningsfinansiering som beviljats

Läs mer

1/09 Mobilitetsstöd http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=33

1/09 Mobilitetsstöd http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=33 1 of 3 17/2/09 16:10 GRUNDLÄGGANDE INFORMATION Att fylla i ansökningsblanketten Du måste fylla i alla fält i blanketten för att komma vidare till nästa sida. Alla fält måste vara korrekt ifyllda för att

Läs mer

NORDIC COLLEGE OF CARING SCIENCE. Rundbrev 1/2016 med kallelse till årsmöte 2016

NORDIC COLLEGE OF CARING SCIENCE. Rundbrev 1/2016 med kallelse till årsmöte 2016 NORDIC COLLEGE OF CARING SCIENCE Rundbrev 1/2016 med kallelse till årsmöte 2016 Kära medlemmar Hoppas att det nya året har börjat bra för alla! Snart är det dags för NCCS årsmöte 2016. Tid: fredag 18 mars

Läs mer

Riktlinjer för aktivitetsbidrag

Riktlinjer för aktivitetsbidrag Riktlinjer för aktivitetsbidrag 1) Varför utdelar fonden aktivitetsbidrag? Genom att stödja olika aktiviteter vill fonden öka kontakterna mellan Sverige och Finland och öka kunskapen om de båda länderna.

Läs mer

- - N C C S - - NORDIC COLLEGE OF CARING SCIENCE

- - N C C S - - NORDIC COLLEGE OF CARING SCIENCE - - N C C S - - NORDIC COLLEGE OF CARING SCIENCE RUNDBREV februari 2015 - Ordförande har ordet Kära medlemmar i NCCS! Vi närmar oss våren och därmed tiden för Nordic College Caring Science, NCCS årliga

Läs mer

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

NORDENS BISKOPS-ARNÖ S-746 93 Bålsta. Tel. +46 (0)171 826 70. E-post: exp.biskops-arno@folkbildning.net

NORDENS BISKOPS-ARNÖ S-746 93 Bålsta. Tel. +46 (0)171 826 70. E-post: exp.biskops-arno@folkbildning.net NORDENS BISKOPS-ARNÖ S-746 93 Bålsta. Tel. +46 (0)171 826 70. E-post: exp.biskops-arno@folkbildning.net Till de nordiska författarföreningarna Författarseminarier vid Nordens Biskops Arnö 2009 Biiskops

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Nordplus-kurs, läsåret 2006-07: Food and learning in a changing society - food is not only nutrition

Nordplus-kurs, läsåret 2006-07: Food and learning in a changing society - food is not only nutrition 1 Nordplus-kurs, läsåret 2006-07: Food and learning in a changing society - food is not only nutrition Mat och lärande i ett föränderligt samhälle - mat är mera än näring Bakgrund De nordiska länderna,

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION

GRUNDLÄGGANDE INFORMATION 2/09 Mobilitetsstöd GRUNDLÄGGANDE INFORMATION Att fylla i ansökningsblanketten Du måste fylla i alla fält i blanketten för att komma vidare till nästa sida. Alla fält måste vara korrekt ifyllda för att

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning Förslag till stämman 2015 Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning org.-nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2015-03-23 Föreningens uppgift

Läs mer

Grundläggande information

Grundläggande information Grundläggande information Att fylla i en ansökningsblankett Du måste fylla i alla fält i blanketten för att komma vidare till nästa sida. Ansökningen för Modulen stöd till nätverk: kortvarigt nätverksstöd

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 och prel Föreningen för folkbildningsforskning

Verksamhetsplan 2016 och prel Föreningen för folkbildningsforskning Förslag till stämman 2016 Verksamhetsplan 2016 och prel. 2017 Föreningen för folkbildningsforskning org.-nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2016-03-01 Föreningens uppgift

Läs mer

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland

RP 87/2016 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en lokal avdelning av den enhetliga patentdomstolen i Finland PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att det

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

IVAs Näringslivsråd Stadgar 2012

IVAs Näringslivsråd Stadgar 2012 IVAs Näringslivsråd Stadgar 2012 Stadgar för IVAs Näringslivsråd IVAs Näringslivsråds första stadgar fastställdes av akademien den 17 februari 1950. Ändringar har därefter skett: Den 25 november 1971 Den

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

NSR Målsättning 1 29.1.2011

NSR Målsättning 1 29.1.2011 NSR Målsättning 1 29.1.2011 1 INLEDNING 3 1.2 Målsättning 3 1.3 Strategin 3 1.4 Verksamhetssätten 3 1.5 Påverkningsmedel 4 1.6 Gemensam uppträdande 4 2 NSR-STRUKTUR 4 2.1 Kommittéer 5 3 NSR-RÅDSMÖTET 5

Läs mer

Om Fortes publiceringsbidrag

Om Fortes publiceringsbidrag 2014-02-27 Om Fortes publiceringsbidrag Syftet med Fortes publiceringsbidrag är att främja spridning av vetenskaplig information, bl.a. till grupper utanför forskarsamhället, från forskning inom Forte

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap

Ett Europa för medborgarna. Ett program. som stödjer aktivt. medborgarskap Ett Europa för medborgarna Ett program som stödjer aktivt medborgarskap Ett Europa för medborgarna programmet för oss alla Programmet Ett Europa för medborgarna stödjer aktivt medborgarskap och tolerans

Läs mer

Miljö - och ekonomigruppen FÖRSLAG TILL AGENDA FÖR MILJÖ- OCH EKONOMIGRUPPENS MÖTE DEN 28 AUGUSTI 2008

Miljö - och ekonomigruppen FÖRSLAG TILL AGENDA FÖR MILJÖ- OCH EKONOMIGRUPPENS MÖTE DEN 28 AUGUSTI 2008 Miljö - och ekonomigruppen FÖRSLAG TILL AGENDA FÖR MILJÖ- OCH EKONOMIGRUPPENS MÖTE DEN 28 AUGUSTI 2008 Torsdagen den 28.8. kl. 8.30-16.30 Möteslokal: 1. MÖTET ÖPPNAS 2. GODKÄNNANDE AV MÖTESAGENDAN 3. REFERATET

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012

Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 1 Utskottens verksamhetsplaner och resultatuppföljning för perioden 7/2008-6/2012 0. Anvisningar 0.1 Allmänt Utgångspunkterna för utskottens verksamhetsplanering för perioden 7/2008-6/2012 är: verksamheten

Läs mer

Förslag till. praxis vid utdelning av forskningsstipendier för stiftelser

Förslag till. praxis vid utdelning av forskningsstipendier för stiftelser Förslag till praxis vid utdelning av forskningsstipendier för stiftelser Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta Delegationen för stiftelser och fonder Syftet med den här guiden är att presentera praxis

Läs mer

Anvisningar för nätverksbidrag 2014

Anvisningar för nätverksbidrag 2014 2013-12-11 Anvisningar för nätverksbidrag 2014 Nätverksbidragen skall underlätta för forskare inom Fortes ansvarsområde att samarbeta över institutions- och fakultetsgränser. Forte stöder i första hand

Läs mer

KOP nätverket för konst och publikfrågor

KOP nätverket för konst och publikfrågor KOP nätverket för konst och publikfrågor På uppdrag av Kultur Skåne, Region Skånes kulturnämnd Utförd under år 2012 Anna Lönnquist, Ystads konstmuseum Innehåll Bakgrund... 1 KOP- nätverket för konst och

Läs mer

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet.

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet. Årsberättelse SWIMM 2014 Styrelsen Styrelsen har sedan förra årsmötet bestått av följande personer: Petter Höglund, Karolinska Institutet (ordförande), Lisa Westerberg, Karolinska Institutet (kassör och

Läs mer

EU:S KULTURPROGRAM Stöd till kulturellt samarbete i Europa

EU:S KULTURPROGRAM Stöd till kulturellt samarbete i Europa EU:S KULTURPROGRAM Stöd till kulturellt samarbete i Europa retroyou r / c [radio / control series], projekt av konstnären Joan Leandre kulturkontakt sverige EU:s kulturprogram Europaparlamentet och EU:s

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Asien-programmet Utbildningssamarbete

Asien-programmet Utbildningssamarbete 1 Asien-programmet Utbildningssamarbete Utlysning 2012 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt viktiga för Finland,

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Europeiska unionens ungdomsprogram

Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action Europeiska unionens ungdomsprogram Youth in Action är en resa uti europeism och inom dig. Om du vill påverka din egen livsmiljö, skaffa dig internationell erfarenhet, göra din röst hörd

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten

Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Godkänd vid fakultetsrådets möte 21.5.2013 Punkt 5 Bilaga A Helsingfors universitet Juridiska fakulteten Anvisning om grunder för bedömningen av behörighetsvillkoren för anställning som professor vid Juridiska

Läs mer

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd

Beslutningsreferat. Nordisk Ministerråd Nordisk Ministerråd Mødegruppe Embedsmandskomiteen for ligestilling, ÄK-JÄM Mødetid 20. februar 2009 Mødested MR-salen, Nordiska ministerrådet, Store Strandstræde 18, 1255 København Store Strandstræde

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012. Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD

REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012. Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012 Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD Rekryteringsförbudets bakgrund och syften Helsingfors universitets

Läs mer

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (9) Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem samhällsskydd och beredskap PM 2 (9) Innehållsförteckning Utlysning av forskningsmedel:

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016.

ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. Helsingfors universitet Juridiska fakulteten 14.11.2011 ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I JURIDIK VID ENHETEN I VASA PÅ VISS TID FÖR TIDEN 1.1.2012 31.12.2016. BESKRIVNING AV VERKSAMHETSFÄLTET 1. Juridiska fakultetens

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08 Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016 Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08 08.30 Samling med kaffe Program några hållpunkter 09.00 Kort om

Läs mer

Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Erasmus/Nordplus-seminarium 2 februari 2012

Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Erasmus/Nordplus-seminarium 2 februari 2012 Nordplus ny programperiod 2012-2016 Roswitha Melzer Erasmus/Nordplus-seminarium 2 februari 2012 Nordplus 2012-2016 Nordplus deltagande länder Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige Färöarna, Grönland

Läs mer

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN 2007-11-26 Dnr 333/2007 1 (6) Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen kunskapsstrategier för Konkurrensverket N2007/5553/FIN

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS)

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) 2012-10-12 FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) har nyligen genomfört en internationell utvärdering

Läs mer

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten

World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten World Design Capital Helsinki 2012 Sammandrag av slutrapporten Sammandrag 1 World Design Capital Helsinki 2012 World Design Capital Helsinki 2012 Helsingfors var världens designhuvudstad 2012 (World Design

Läs mer

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda:

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda: Fastställd datum 2012-05-03 Dnr FAK 2012/128 Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning

Läs mer

Kartläggning om jämställdhet inom social- och hälsopolitik

Kartläggning om jämställdhet inom social- och hälsopolitik Kartläggning om jämställdhet inom social- och hälsopolitik Carita Peltonen Hälsa, vård och jämställdhet, Mariehamn 15.6.2016 NMR/ÄK-S uppdraget Litteraturstudie med: befintlig forskning om jämställdhet

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M

KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M BILAGA till rektors beslut 39/2012 1 (6) 1.3.2012 KARRIÄRSYSTEMET (TENURE TRACK) FÖR UNDERVISNINGS- OCH FORSKNINGSPERSONAL VID HELSINGFORS UNIVERSITET FR.O.M. 1.3.2012 BAKGRUND OCH SYFTE Helsingfors universitet

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Ung kultur från Sjuhärad Ungdomscheckens namn Västra Vi Unga distriktet Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen Forskarutbildningen i ekonomisk historia Underdokument till studieplanen, antaget av institutionsstyrelsen september 2004 och reviderad oktober 2007

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

Erasmus Mundus Basinformation

Erasmus Mundus Basinformation 2013-02-12 Erasmus Mundus Basinformation Rebecka Herdevall Vad är Erasmus Mundus? Programmets syfte, struktur etc. Erasmus Mundus EU-finansierat program som inrättades 2004 Europeiska kommissionens utförarorganisation,

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Årsrapport teckenspråksnätverket vid Nordisk Språkkoordination

Årsrapport teckenspråksnätverket vid Nordisk Språkkoordination Årsrapport teckenspråksnätverket vid Nordisk Språkkoordination Projektets titel: Arbetsgruppsmöten för teckenspråksnätverket. Projektstart og projektslut: 2012 2013. Aktiviteter i hele projektets levetid:

Läs mer

ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK. Inbjudan. till konferens maj 2008 i Stockholm

ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK. Inbjudan. till konferens maj 2008 i Stockholm ARBETARRÖRELSENS FORSKARNÄTVERK Inbjudan till konferens 17 18 maj 2008 i Stockholm En mötesplats för nya kunskaper, goda idéer och kritiska synpunkter Välkommen till nätverkskonferens i Stockholm den 17-18

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

STADGAR FÖR CENTRUM FÖR KOMMERSIELL RÄTT I STOCKHOLM (STOCKHOLM CENTRE FOR COMMERCIAL LAW)

STADGAR FÖR CENTRUM FÖR KOMMERSIELL RÄTT I STOCKHOLM (STOCKHOLM CENTRE FOR COMMERCIAL LAW) 1 (3) STOCKHOLMS UNIVERSITET Juridiska fakulteten STADGAR FÖR CENTRUM FÖR KOMMERSIELL RÄTT I STOCKHOLM (STOCKHOLM CENTRE FOR COMMERCIAL LAW) vid Stockholms universitet, fastställda av rektor 2000-09-21

Läs mer

1/09 Modulen stöd till residenscentra http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=37

1/09 Modulen stöd till residenscentra http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=37 Grundläggande information och instruktioner Att fylla i ansökningsblanketten Ansökningsblanketten för modulen för stöd till residenscentra har fem sidor. Du måste fylla i alla fält på varje sida för att

Läs mer

Föreläsning vid Svenska Litteratursällskapet den 12 maj 2011 kl. 13.15. Ingvar Dahlbacka

Föreläsning vid Svenska Litteratursällskapet den 12 maj 2011 kl. 13.15. Ingvar Dahlbacka Föreläsning vid Svenska Litteratursällskapet den 12 maj 2011 kl. 13.15 Ingvar Dahlbacka Stiftelsens för Åbo Akademi forskningsinstitut grundades år 1972 tillkom för att möjliggöra en bred forskning också

Läs mer

Malmö Svenska Nätverket för Europaforskning i Statsvetenskap (SNES) Styrdokument

Malmö Svenska Nätverket för Europaforskning i Statsvetenskap (SNES) Styrdokument Malmö 2016-03-10 Svenska Nätverket för Europaforskning i Statsvetenskap (SNES) Styrdokument Svenska nätverket för Europaforskning i statsvetenskap (SNES) består av elva medlemsinstitutioner och engagerar

Läs mer

HANDLEDNINGS- OCH STUDIEAVTAL FÖR LICENTIAT/DOKTORSEXAMEN VID ÅBO AKADEMIS FORSKARSKOLA

HANDLEDNINGS- OCH STUDIEAVTAL FÖR LICENTIAT/DOKTORSEXAMEN VID ÅBO AKADEMIS FORSKARSKOLA Avtalet är bilaga till anhållan om studierätt för examen byte av doktorandprogram byte av handledare övrigt, vad? HANDLEDNINGS- OCH STUDIEAVTAL FÖR LICENTIAT/DOKTORSEXAMEN VID ÅBO AKADEMIS FORSKARSKOLA

Läs mer

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-12-15 2015-05904 Reviderad Individrörlighet för innovation och samhällsnytta En utlysning inom programmet Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

Riktlinjer för ansökning om forskningsanslag 2012:1

Riktlinjer för ansökning om forskningsanslag 2012:1 Riktlinjer för ansökning om forskningsanslag 2012:1 1. Bakgrund Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i västra Sverige, med kortnamnet Lions Cancerfond Väst, har syftet: - att företrädesvis stödja

Läs mer

Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun Dnr SO 2015/0023

Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare som vistas i Lunds kommun Dnr SO 2015/0023 Socialförvaltningen Boendeenheten Tjänsteskrivelse 1(10) Karin Säfström 046-35 57 94 Karin.safstrom@lund.se Socialnämnden i Lund Uppföljning av socialnämndens handlingsplan för arbete med utsatta EU-medborgare

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

Ansökan om forskningsbidrag för tjänst 2014

Ansökan om forskningsbidrag för tjänst 2014 Sida: 1/5 Dnr SSM2014-3485 Ansökan om forskningsbidrag för tjänst 2014 Skicka blanketten till Registrator, Strålsäkerhetsmyndigheten, SE-171 16 Stockholm Projekttitel Sökande (namn och titel) Sökandens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer