Nordisk Kriminologi, 29(1) 2003 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, februari 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordisk Kriminologi, 29(1) 2003 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, februari 2003"

Transkript

1 Nordisk Kriminologi 29(1) 2003 Nordisk Kriminologi, 29(1) 2003 Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi, februari 2003 Innehåll Sid Från Sekretariatet 3 Forskarseminarium 2003 i Helsingfors (i samband med ESCkonferensen) anmälningsblankett 4 Resebrev 6 Framtidsvisioner för NSfK 12 Kriminologiska och kriminalpolitiska nyheter - Danmark 29 - Finland 53 - Grönland 57 - Island 61 - Norge 65 - Sverige 70 1

2 NSfK ISSN Nordisk Kriminologi utges 3 gånger per år av Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi. Redaktör & layout: Tryck: Anna Esko & Joachim Enkvist Hakapaino Oy Inlägg till Nordisk Kriminologi, beställningar av nyhetsbrevet, adressändringar m.m. sänds till sekretariatet i Helsingfors. De synpunkter, som presenteras i signerade artiklar, står inte nödvändigtvis i överensstämmelse med Rådets uppfattning. Manusstopp för Nordisk Kriminologi 29(2) är den 1 juni Manusstopp för Nordisk Kriminologi 29(3) är den 1 oktober Manusstopp för Nordisk Kriminologi 30(1) är den 1 februari

3 Nordisk Kriminologi 29(1) 2003 Från sekretariatet Bästa läsare, Forskarseminarium 2003 Forskarseminariet 2003 i Helsingfors skiljer sig till sin karaktär märkbart från tidigare forskarseminarier. Forskarseminariet anordnas nämligen i samband med ESC-konferensen. Ansökningsblankett finns tryckta på omstående sidor. Det finns sammanlagt 47 stycken platser reserverade för NSfK. Sista ansökningsdatum är den 17 mars Det bör observeras att endast den som till sin ansökan bifogar ett abstrakt har rätt att deltaga i konferensen. NSfK betalar deltagarnas kostnader för logi (exklusive kostnader för mat) samt resekostnader och deltagaravgiften. Rådsmöte 2003 Rådet håller sitt årliga möte mars 2003 i Oslo. På mötet tar man bland annat ställning till de ansökningar om ekonomiskt stöd till projekt o.dyl., vilka inkommit till sekretariatet. De som ansökt om stöd kan förvänta sig att få ett skriftligt meddelande om beslutet i början av april månad Framtidsvisioner Tiden för NSfK:s sekretariat i Finland börjar närma sig sitt slut. Bl.a. med anledning av detta har förman Kauko Aromaa skrivit ett papper om NSfK:s framtidsvisioner. Visionerna kan du läsa i detta nyhetsbrev s. 12 framåt. Personalförändringar Norges kontaktsekreterare Ragnhild Hennum har avsagt sig uppgifterna som kontaktsekreterare vid årsskiftet. Vi på sekretariatet vill härmed rikta ett stort och varmt tack till Ragnhild för all hennes hjälp, och samtidigt hälsa hennes efterföljare Astrid Renland hjärtligt välkommen till organisationen. 3

4 NSfK Ansökningsblankett Forskarseminarium 2003 Crime and Crime Control in an Integrating Europe Helsingfors NSfK:s forskarseminarium anordnas år 2003 i samband med den 3:e årliga konferensen av ESC (European Society of Criminology). Det finns sammanlagt 47 stycken platser reserverade för NSfK (10 st. för Danmark, 10 st. för Sverige, 10 st. för Norge, 10 st. för Finland, 5 st. för Island och 2 platser för Grönland). Ansökan: Blanketten (s. 4-5) ifylles och skickas till respektive lands kontaktsekreterare (se nyhetsbrevets omslag). Ansökan skall vara kontaktsekreteraren tillhanda senast den 17 mars En förutsättning för att kunna deltaga i konferensen är att det till anmälan bifogas ett abstrakt på engelska. Varje deltagare skall hålla sin presentation på engelska. Ansökan, om den godkännes, är bindande. Namn/titel: Adress: Telefon: Fax: Underskrift: 4

5 Nordisk Kriminologi 29(1) 2003 Varje deltagare skall själv sörja för arrangeringen av sin resa till och från konferensen. NSfK ersätter följande kostnader för varje deltagare: logi (exklusive matkostnader), resekostnader och anmälningsavgiften. NSfK ersätter deltagarnas resekostnader i efterhand mot framställd faktura. Kostnaderna för logi samt konferensavgiften ersätter NSfK på förhand. Resekostnaderna ersätts först efter att deltagaren sänt sin presentation i elektroniskt format till NSfK:s sekretariat. Presentation: Tidsramen för den muntliga presentationen är 20 min. Bidraget levereras till sekretariatet i elektronisk form senast Som det nämndes ovan ersätts deltagarens resekostnader inte förrän bidraget levererats till sekretariatet. Titel/tema på presentation: Finska deltagare, vänligen kryssa i! Jag önskar logi i Helsingfors: Nej Ja 5

6 NSfK Resebrev American Society of Criminology 54 th annual meeting. Reinventing Justice: Theories, Innovations and Research november 2002, Chicago. Av Lena Roxell, Lotta Pettersson och Jenny Karlsson. Doktorander vid Kriminologiska Institutionen, Stockholms Universitet. American Society of Criminology höll i år sin konferens i Chicago. Under konferensen deltog ca 2700 personer och det fanns en uppsjö olika teman för de ca 570 sessionerna. Då vi alla har olika inriktningar vad gäller avhandlingsarbeten, hade vi också olika intressen och letade efter sessioner som kunde passa in på våra respektive områden. Så här i efterhand kan vi konstatera att alla är nöjda med dels utbudet och dels innehållet i de sessioner vi deltog i. När man är iväg på en så här stor konferens i ett annat land, finns det möjlighet att även gå och lyssna på sådant som vi i Sverige kanske inte diskuterar med samma iver eller inriktning. Bland annat gick det ett flertal gånger att lyssna på diskussioner och aktuell forskning kring terrorism vilket har fått en hög aktualitet i USA efter 11 september. I dessa diskussioner uttrycktes bland annat definitionens betydelse, rädsloeffekter samt den sociala konstruktionen av terrorism och dualismer - ondskan och offer. Under en session med ett antal medförfattare till en antologi kring flickors våld framkom en mängd olika aspekter kring flickors uppfattningar om sitt eget våld och hur de ställer det i relation till pojkars våld. Generellt anser flickor att våld är fel man slår aldrig någon om man inte upplever att man måste det. Generellt kan också sägas att flickor nedvärderar sitt våld i relation till pojkars våld. Den dubbelhet som finns vad gäller flickor och våld framkom också: om inte flickor står upp mot sexistiska påhopp definieras de lätt som horor, om de står upp bryter de mot normen för hur flickor ska bete sig. Heterosexualitetens betydelse för offerskap framkom även under en annan session där genus, våld och rädsla behandlades. Det fanns även sessioner som gick under namnet: author-meets-readers. Under en av dessa granskades Richard B. Felson s bok Gender and Violence Reexamined av Sally S. Simpson och Candace Kruttschnitt. Under en annan 6

7 Nordisk Kriminologi 29(1) 2003 session granskades och diskuterades Jerzy Sarneckis bok Delinquent Networks: Youth Co-offending in Stockholm av Michael E. Buerger och David P. Farrington. Nätverksanalys som metod uppmärksammades även på andra sessioner. På en session presenterades en undersökning där flickor i gäng hade studerats med hjälp av nätverksanalys samt en studie där betydelsen av bostadsområde för personers gängtillhörighet hade analyserats med hjälp av ovan nämnda metod. På en annan session presenterades forskning om våld mellan olika gäng sett ur ett nätverksperspektiv. En del sessioner handlade om fängelseforskning och innehöll papers av mycket bred karaktär. För att nämna några så handlade ett om effekten av gängmedlemskap på misskötsamheten under anstaltsvistelsen. Ett annat behandlade erfarenheterna av att lära ut etik till fångar. Förhållandet mellan fängelsepopulationen och brottsnivåerna i USA:s 50 stater presenterades och frågan om den ökade fängelsepopulationen hade påverkat brottsnivåerna diskuterades på en session. Privatisering av fängelser och konsekvenserna av detta var också ett ämne som diskuterades. Sessioner som belyste olika kriminologiska teorier var inte vanligt förekommande. Däremot var det flera sessioner som behandlade strainteorin. Framförallt var det Agnew s General Strain Theory som användes som teoretisk utgångspunkt i ett flertal papers. Ett försiktigt antagande kan vara, med tanke på den överrepresentation av strainteoretiska sessioner, att nämnda teori är på väg mot en ny era inom den kriminologiska forskningen. Vad gäller det forskningsfält som riktar sig mot ekonomisk brottslighet gavs ett antal sessioner under denna konferens, bland annat under rubrikerna Corporate Crime, Occupational Crime, White Collar Crime. Det kan konstateras att ekobrottsforskningen ständigt utvecklas och breddas både empiriskt och teoretiskt. En tanke efter att ha lyssnat dessa dagar är att detta forskningsfält står inför flera stora, viktiga och stimulerande utmaningar, inte minst ur ett globalt perspektiv. Frågan aktualiserades under sessionen Corporate Crime genom Rebecka Katz presentation av Will the Real Murderer Please Stand up?. Utifrån ett globalt komparativt perspektiv (154 nationer) analyserades nivåerna av cancer respektive dödligt våld. Vidare, ställdes frågan vilken slags dödlighet är mest sannolikt relaterad till mer avancerade former av kapitalism (exempelvis närvaro av multinationella företag). Detta ställdes i relation till mer traditionella former av indikationer av social desorganisation (exempelvis fattigdom och arbetslöshet). En hypotes som arbetades utifrån, var att cancer som döds- 7

8 NSfK orsak är betydligt högre än mord. Förorening, orsakad av multinationella företag och ekonomisk globalisering kommer att påverka cancernivåerna medan fattigdom och arbetslöshet, det vill säga mer traditionella kapitalistiska konsekvenser, kommer enligt Katz påverka mordfrekvensen bland kvinnor och män. Särskilt intressant var också den session som behandlade Enron och Arthur Andersen The case of Enron/Arthur Andersen: State-corporate Crime for The new Century då man gavs inblick i händelseförloppet, aktörerna och konsekvenserna för enskilda anställda såväl som för samhället i stort. Under denna session fördes diskussioner kring (de komplexa) relationerna mellan politik, lagstiftning och näringsliv och vad dessa betyder ur ett kriminologiskt perspektiv. Vidare diskuterades huruvida Enron/Arthur Andersen skandalen skall analyseras ur ett individuellt, kulturellt eller strukturellt perspektiv. Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att det är en stor förmån att kunna delta på konferenser av det här slaget under tiden som doktorand. Det är inspirerande för avhandlingsarbetet, det finns möjligheter att knyta kontakter med andra forskare och man blir uppdaterad vad gäller pågående forskning. Vi vill också tacka NSfK för resebidraget, vilket gjorde denna stimulerande resa möjlig. 8

9 Nordisk Kriminologi 29(1) 2003 Reseberättelse. Av My Lilja. Doktorand vid Kriminologiska Institutionen, Stockholms Universitet. Den femte September 2002 åkte jag till S:t Petersburg för att göra kompletterande intervjuer och samla material till min andra delundersökning om narkotika i ryska tidningar. I denna kortfattade reseberättelse kommer jag beskriva hur jag gick tillväga och de problem som uppstod under insamlingen. Intervjuerna Det första problemet jag stötte på var när jag försökte boka tid med representanterna för intresseorganisationerna. Under denna resa försökte jag boka tid med de representanter jag tidigare träffat, men det visade sig vara svårare än jag trott. Till en början försökte jag boka tid ett antal veckor innan resan till S:t Petersburg, men när jag kom till S:t Petersburg fick jag lov att ändra min strategi. Ibland hade de glömt bort mötet eller ville ändra tidpunkt. Därför ville representanterna ofta att jag skulle ringa samma dag som mötet eller gärna någon eller några timmar innan. Detta var dock mycket tidskrävande eftersom jag inte kunde boka upp mig för andra intervjuer samma dag. Under vistelsen i S:t Petersburg i september lyckades jag till slut intervjua representanter från organisationerna F.d. narkotimissbrukare, Läkare i Världen, Återkomst, Mödrar mot narkotika, Stiftelsen för hjälp mot narkomani och alkoholism, Centret för prevention, European Cities against Drugs och Nej till alkohol och narkotika. Denna gång lyckades jag tyvärr inte få tag på representanterna från organisationerna En blick mot framtiden och Vår resa som jag träffade i december I dessa intervjuer ställdes följdfrågor till vissa av frågorna från de tidigare intervjuerna, eftersom jag ville ha utförligare svar på vissa frågor. Dessutom ställdes frågor om vad som hänt med narkotikasituationen i S:t Petersburg och med organisationen under de senaste 8 månaderna. Under detta besök fick jag också en hel del kompletterande textmaterial från organisationerna. Intervjuerna tog mellan 30 min. och 2 timmar och ägde rum på olika ställen i S:t Petersburg. Om organisationen hade tillgång till egen lokal ägde intervjun rum i den egna lokalen (6 av de 8 organisationerna har tillgång till egen lokal). De andra två intervjuerna genomfördes på ett centralt kafé i S:t Petersburg. För flera repre- 9

10 NSfK sentanter är jag den första västerländska forskaren de träffat. Alla representanter var mycket vänligt inställda till att jag tog kontakt och att vi träffades. Ryska tidningar Syftet med den andra delundersökningen är att studera hur tidningar i S:t Petersburg konstruerar narkotikafenomenet. Artiklarna från dagstidningar och kvällstidningar i S:t Petersburg kommer sedan analyseras med hjälp av innehållsanalys. En jämförelse kommer också göras med ryska tidningar. Under vistelsen i S:t Petersburg lade jag ner mycket tid på att försöka hitta artiklar om narkotika i S:t Petersburgs tidningar. Tyvärr var detta mycket tidskrävande eftersom kopiatorn på biblioteket var trasig i några dagar och jag då fick skriva av artiklarna för hand. Dessutom fick man endast kopiera ett antal artiklar (max 5) per gång. Detta gjorde att jag inte hade möjlighet att gå igenom alla år som jag önskat. Dessutom hittade jag färre artiklar än förväntat. I tidningen Vecherenyj Peterburg tittade jag på de sex första månaderna, 2002, 1998 och hittade jag endast sex artiklar, 1998 hittade jag nio artiklar och 1990 fann jag totalt 7 artiklar. Detta gör att jag kommer att komplettera materialet med tidningsartiklar från ryska nationella tidningar (som finns på svenska bibliotek). Övriga besök Jag besökte också kriminologiska institutionen (vid vetenskapsakademin) och institutionsbiblioteket. Institutionen har dock inte haft någon elektricitet under sommaren och därför var det nu mycket få personer på institutionen. En forskare vid institutionen har startat intresseorganisationen Stellit. Organisationens syfte är forskning, prevention och information om sociala problem (t.ex. narkotika, alkohol, prostitution och kriminalitet). Sammanfattningsvis kan sägas att det är mycket spännande, men tidskrävande att samla in material i Ryssland. Det finns dock ett behov av mer forskning om icke-statliga intresseorganisationer i Ryssland. Eftersom framväxten av intresseorganisationer utgör en mycket viktig del för utvecklingen av demokrati i Ryssland. 10 Slutnoter: 1) Syftet med resan var att samla in material till en delundersökning för en avhandling i kriminologi. Delundersökningens syfte är att studera hur narkotikafenomenet konstrueras av ryska och europeiska intresse-

11 Nordisk Kriminologi 29(1) 2003 organisationer i S:t Petersburg. Under hösten 2001 genomfördes halvstrukturerade intervjuer med 10 representanter för 10 intresseorganisationer i S:t Petersburg. 2) Mer information om Stellits projekt: 11

12 NSfK Framtidsvisioner, NSfK - uppgifter och verksamhet Av förman Kauko Aromaa(1) SYFTE, UPPGIFTER Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi (NSfK) är ett samarbetsorgan som har etablerats och som finansieras av de nordiska justitieministerierna. Samarbetsrådet - skall främja kriminologisk forskning. Därtill specificeras i stadgan, att rådet - kan ta initiativ till kriminologisk forskning inom gränserna för sina ekonomiska resurser och forskningsresurser. Rådet - skall också ge handräckning åt myndigheterna i de nordiska länderna i kriminologiska frågor och - ge information om sin verksamhet och om nordisk kriminologi. Uppgiftsbeskrivningen har ett kriminalpolitiskt mål. Kriminologisk forskning bör främjas därför att ministerierna/beslutsfattarna behöver vetenskaplig kunskap med kriminalpolitisk relevans. Ministerierna/beslutsfattarna bör även vara medvetna om vetenskapliga forskningsrön inom området, för att bättre kunna förverkliga kunskapsbaserad ("knowledge-based") kriminalpolitik. ORGANISATION Rådet består av femton ledamöter (tre från varje deltagarland). Sedvanligt representerar en av dessa ledamöter sitt justititiedepartement/ministerium, och de två andra representerar kriminologisk forskning i sitt land. Verksamheten administreras av sekretariatet som består av förmannen och en heltidsanställd verksamhetsledare (stadgan använder uttrycket "sekreterare") tillsammans med tillfällig eller varaktig sekreterar- och kontorspersonal. Sekretariatet arbetar enligt riktlinjer som har definierats i statuterna (godkända av ministerierna), samt förändringar av riktlinjerna, vilka diskuteras och accepteras av Rådet (och styrks av ministerierna), vanligtvis vid det årliga rådsmötet i mars månad. Utöver det regulära årsmötet kan sekretariatet vid behov i samråd med rådsmedlemmarna ordna extraordinära möten gällande aktuella frågor. Initiativet kan komma från sekretariatet eller från rådsmedlemmarna. Brådskande beslut kan även fattas separat i samråd med alla rådsmedlemmar per capsulum. 12

13 Nordisk Kriminologi 29(1) 2003 Bl.a. av kostnadsskäl har man vanligtvis inte haft extraordinarie rådsmöten fast detta är möjligt. Utgifterna 2002 beräknas vara ca. 330,000 (2,000,000 FIM). Utöver rådsmedlemmarna har NSfK ett nätverk av kontaktsekreterare, en för varje land (sammanlagt 6, eftersom Grönland har sin egen konktaktsekreterare). Till kontaktsekreterarna utbetalas ett arvode på ca. 1,200 / år var, plus ett tillskott på 50 % för kontaktsekreteraren i det land där det årliga forskarseminariet arrangeras (6 x 1, = 7,800 ). Sekretariatets utgifter har varit ca. 67,000 /år vilket inkluderar lön (arvode för ordföranden, lön av heltidsanställd administrativ sekreterare med deltidsanställd sekreterarhjälp samt annan tillfällig kontorspersonal), tryckning, post, maskiner och andra byråkostnader. Sekretariatet har inte behövt betala hyra, telefon och telefax - i andra länder kan praxis variera, och kostnaderna kan då bli något högre. Kostnaderna för rådsmötet 2002 beräknades vara ca. 16,000 (resor, kost och logi för 15 rådsmedlemmar [3 per land] plus verksamhetsledaren). Det extraordinarie "minirådsmötet" förorsakade extrakostnader på ca. 1,400. VERKSAMHETEN Verksamheten består av tre dimensioner. Den ena dimensionen är att dela ut direkt forskningsstöd. Den andra dimensionen är att skapa och stärka olika strukturer inom nordisk kriminologi (bl.a. genom att sprida information, stödja nätverk av olika slag, och ordna seminarier mm.). Den tredje, åtminstone i praxis mindre centrala dimensionen består av kontaktseminarieverksamheten, vilken inte har varit lika regelmässig som de två första. 1) Forskningsstöd NSfK delar årligen ut ekonomiskt stöd för enskilda forskningsprojekt, för studieresor och för arbetsgruppmöten. Därtill kan ordföranden dela ut individuella mindre resestipendier för deltagande i vetenskapliga konferenser m.m. Volymen av utgifterna har varit omkring 60,000-80,000 i forskningsstöd m.m. som beviljats av rådet plus 10,000-15,000 i mindre resebidrag som beviljats av förmannen, beroende på ansökan och på spelrummet i budgeten. Frågan om hur NSfK använder den del av pengarna som kan utdelas för att på ett direkt sätt "främja forskning" har lösts på olika sätt: NSfK har under talet experimenterat med egen forskningsledare som då har tagit upp största 13

14 NSfK delen av denna budget. Vanligare har dock varit att man delar ut forskningsstöd på basis av ansökningar i enlighet med de nuvarande "Riktlinjerna" (se Vad som kunde betecknas som etablerad praxis är idag: a) mindre summor i lön (typiskt motsvarande heltidsanställning för några månader) eller stipendier, samt rese- och materialkostnader som uppstår i samband med ett forskningsprojekt, b) en tonvikt på initierandet av ny forskning och c) företrädesvis forskning som har särskild nordisk relevans (vilket hänvisar exempelvis till verksamhet som tangerar minst två nordiska länder). Därtill beviljas d) översättnings- och tryckningsbidrag samt e) större resebidrag (dyrare konferenser och bidrag för att bekanta sig med någon nordisk kriminologisk "miljö"). Praxis har varit att man som forskningsbidrag har delat ut summor som kanske bäst lämpar sig för att utveckla eller fördjupa en forskningsplan (pilotprojekt) eller för initierandet eller slutförandet av ett större projekt, eller som delfinansiering av doktorsavhandlingar o.dyl. På rådsmötet 2002 beslöt man att NSfK i framtiden skall definiera vissa temaområden som prioriteras när forskningsstöd utdelas. Vilka temaområden som skall väljas för år 2004 skall tas upp på rådsmötet Förslag har redan gjorts om en rad alternativa teman: narkotika och narkotikapolitik, ungdom och social kontroll, nya kontrollregimer och kontrollformer, fängelsesituationen, individualpreventionens nya frammarsch, privatisering av sekundärkontrollen... 2) Strukturer Vid sidan av att direkt främja forskning har NSfK:s forskningsstöd alltså även en strukturstödjande och -skapande funktion. Men därtill har följande direkt strukturskapande verksamhetsformer utvecklats: 2a) Information "Nyhetsbrevet" Nordisk Kriminologi utkommer tre gånger årligen och skickas i tryckt version till ca. 1,200 adressater i de nordiska länderna. Nyhetsbrevet publiceras även sedan 1998 i elektronisk form på NSfK:s hemsida. Produktionen sker vid sekretariatet i samarbete med kontaktsekreterarna. Kostnaden för nyhetsbrevet (redaktion, tryckning, post) har varit 3,000-4,000 per 14

15 Nordisk Kriminologi 29(1) 2003 upplaga, år 2002 sammanlagt ca. 8,300. Hemsidan (www.nsfk.org) är engelskspråkig. Serverutrymmet kostar ca. 350 /år (elisa/kolumbus). Sekretariatet tar hand om uppdateringarna. (Totalkostnaderna blir ca /år). Sekretariatet har år 2001 också upprättat en e-postlista, genom vilken aktuell information om NSfK:s och annan relevant verksamhet kan spridas till abonnenterna. Kostnaderna är marginella. Bibliography of Nordic Criminology. Under tidigare år har NSfK publicerat ett par volymer av Nordisk kriminologisk bibliografi i bokform. Denna typ av bibliografi ersattes 1998 med Nordisk elektronisk kriminologisk bibliografi (publiceras på Internet på fortlöpande basis som Bibliography of Nordic Criminology). Bibliografin innehåller nordisk kriminologisk forskning fr.o.m (för äldre litteratur hänvisas till de tryckta bibliografierna). Nätverket bakom bibliografin består av en nationell redaktör i respektive nordiskt land ("focal point"), som vanligtvis arbetar vid ett nordiskt kriminologiskt specialbibliotek. Dessutom finns det en övernationell redaktör. Dessa redaktörer är professionella bibliotekarier. Databasen finns på en utomstående server. Kostnaderna för detta har satts ner från ca. 11,000 till ca. 6,000 per år. Innehållet uppdateras fortlöpande av de nationella redaktörerna. De bibliografiansvariga har ett koordinationsmöte årligen. Förutsättningen har varit att redaktörernas heminstitut skickar sin representant till mötet, fr.o.m har dock NSfK beviljat begränsat resestöd (uppskattningsvis 2,000-3,000 ) även för detta ändamål. Till dessa möten har NSfK också bekostat sin representation (1-2), vilket med två representanter kostar ca. 1,500 per år. Utgifterna för bibliografin har inneburit förutom kostnaderna för serverutrymme ett arvode för den övernationella redaktören (1,000 / år) [den övernationella redaktören fungerar samtidigt som den nationella redaktören för sitt eget land]. I fortsättningen kan det vara begrundat att även de nationella redaktörerna får ett arvode av samma storlek som det nuförtiden betalas åt kontaktsekreterarna (alltså 700 / år eller 3,500 för fem länder). De nordiska brottsförebyggande råden har fram till 2001 frivilligt bidragit med sammanlagt ca. 30 % av utgifterna under treårsperioden Framtiden gällande dessa bidrag är oklar. Mycket kommer att bero på hur de tänkta klienterna för denna tjänst hittar den. Förslag 1): Ansvaret för bibliografin och dess vidareutveckling borde ligga vid något nationellt bibliotek. Detta skulle underlätta kommunikationen mellan medlemsbiblioteken och den tekniska leverantören samt 15

16 NSfK den övernationella redaktören och göra den mera ändamålsenlig. Med förändringen skulle även problemet med bättre marknadsföring lösas på ett permanent sätt. Förslag 2): Bibliografinätverket bör styrkas genom att börja betala ett korrespondentarvode på 700 per år (samma storlek som kontaktsekreterararvoden) åt de nationella bibliografiansvariga. Förslag 3): Bibliografikontrakten med de nordiska "Kråden" bör formaliseras. Samarbetskontrakten borde vara permanenta, bidragens storlek bör dock kunna justeras årligen beroende på den reella kostnadsutvecklingen. Review-publikationer inom vissa problemområden (såsom fängelseforskning, polisforskning, i bokform) har beställts och publicerats någon gång under tidigare år. Utgifterna för redaktörs-/författararvode har varit ca. 5,000 per volym, därtill har trycknings- och postkostnader på ca. 5,000 tillkommit. Det kan tänkas att dylika rapporter i framtiden kunde publiceras i elektroniskt format. De tryckta häften av denna kategori har blivit "grå litteratur" utan stor spridning. Det kan dock också tänkas att det fortfarande finns ett behov för dylika publikationer - i framtiden kunde sådant material utges som reviewartiklar i Journal of Scandinavian Studies for Criminology and Crime Prevention. Detta skulle erbjuda ett rimligt forum för den typ av rapporter och publikationskostnaderna skulle ingå i den sedvanliga budgeten av Journalen, publiceringskostnaderna på ca. 5,000 per rapport skulle alltså insparas. Förslag: NSfK utreder möjligheterna för att beställa nya review-artiklar om nordisk kriminologi och brottsförebyggande. Ett första försök kunde vara en review av brottsförebyggande projekt i Norden, en best/good practice -rapport eller en presentation av kandidatprojekt för det europeiska priset för bra brottsförebyggande projekt. För ändamålet kunde reserveras 1,000-2,000 ; utgiften kan realiseras tidigast år 2003, kanske även först senare. Årsboken Scandinavian Studies in Criminology som hade utgivits i 16 volymer ersattes 1999 med Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. Journalen är en vetenskaplig, engelskspråkig peer review - tidskrift. Den är samtidigt en slags efterträdare till Brå-tidskriften Studies on Crime and Crime Prevention vilken likaså lades ner i och med att den nya Journalen etablerades. Journalen publiceras i samarbete med de nordiska kriminalpreventiva råden (nedan används ofta beteckningen "Kråden" som en 16

17 Nordisk Kriminologi 29(1) 2003 förkortning för alla dessa organ). Journalen utkommer med två nummer per år, med 6-7 artiklar (ca sidor) per nummer. Journalen avviker från sina företrädare i att den erbjuder nordiska forskare ett öppet högklassigt forum där de kan få sitt arbete kritiserat (det är denna aspekt av peer review -systemet som ofta förbises när man överväger för- och nackdelarna av investeringen) och publicerat. I synnerhet är denna möjlighet värdefull för doktorander vilka kan få delar av sina avhandlingar publicerade i ett vetenskapligt accepterat sammanhang. Likaså presenterar Journalen ett skådefönster av aktuell nordisk kriminologisk forskning både för nordiska och utomstående kolleger. Enligt de gällande avtalen blir NSfK:s kostnader hälften av ca. 128,000 SEK (bidrag till Taylor&Francis) + 50,000 SEK (redaktörsarvode) per år + redaktörens resebudget 15,000 SEK per år. Med andra ord talar vi om hälften av summan på 193,000 SEK (ca 21,000 ) alltså 10,900 (ca. 3 % av NSfK:s årliga utgifter). Journalen har fått en ny redaktör för en treårsperiod fr.o.m Enligt erfarenheterna behöver redaktören sekreterarhjälp vilket har provisoriskt erbjudits av Stockholms universitet. Fr.o.m skall finansieringen av denna tilläggsutgift förhandlas mellan utgivarna. Saken är öppen. Det gäller en årlig totalutgift på ca. 2,000, av vilket hälften skulle bäras av NSfK, alltså ca. 1,000. Förslag 1): Redaktionen bör stärkas med sekreterarhjälp som motsvarar 10 % av fulltidstjänst. Förslag 2): Situationen med redaktionsrådet bör tänkas om. Nuvarande avtal innehåller t.ex. ingen finansiering av möten av redaktionsrådet. Förslag 3): Några av de nordiska brottsförebyggande råden har kritiserat Journalen om att den borde innehålla fler bidrag som explicit behandlar kriminalprevention. Både de kriminalpreventiva råden och redaktionen av Journalen bör uppmuntra potentiella författare att skriva vetenskapliga bidrag på området. I praxis gäller detta i synnerhet det svenska Brottsförebyggande rådet vilket tillsvidare har förhållit sig relativt passivt jämfört med sin potential. Antologier om nordisk kriminologi avsedda för FN-konferenserna (vart 5:e år). Senaste utgåva har gjorts för konferensen För konferenserna 1995 och 2000 har man inte förberett en dylik antologi. För konferensen 2005 kan 17

18 NSfK man nu överväga om det finns skäl och krafter att återupptaga den formen av informationsspridning. I positivt fall borde redaktionsarbetet påbörjas hösten 2003, om nya originalbidrag prioriteras. Antologin kunde publiceras som ett specialnummer (med extra stor upplaga för utdelning på konferensen) av Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, vid behov med specialredaktion. Vi kunde dock också istället - eller därtill - tänka oss att förbereda en specialantologi från redan utkomna nummer av Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention och annat lämpligt material. Detta kunde redaktionen göra något snabbare så att arbetet kan påbörjas under år Kostnaderna för själva arbetet har inte uppskattats, tidigare har NSfK i några fall betalat exempelvis 20,000-30,000 SEK (ca. 2,000-3,000 ) för liknande ändamål. Förslag 1): NSfK börjar förbereda antologin. Redaktör bör utses senast hösten 2003, om redaktionsarbetet inte kan klaras av redaktören för Journalen själv. Resultatet kunde vara ett specialnummer av Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention men behöver en extra budget för den delen av upplagan som delas ut vid konferensen (kanske 300 exemplar). Förslag 2): NSfK utreder behovet och möjligheterna av att producera speciella antologier även för andra tillfällen. Stöd har regelbundet utdelats för Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. Tidskriften utges av de nordiska kriminalistföreningarna och tjänar som ett nordiskt forum för svensk/dansk/norskspråkiga kriminologiska och kriminalvetenskapliga artiklar. Kostnaderna år 2002 har varit ca. 6,750. 2b) Seminarium- och arbetsgruppverksamhet Årliga nordiska forskarseminarier. Beskrivning: Forskarseminariet är riktade för både yngre och etablerade forskare och organiseras i regel i maj månad. Deltagarantalet har rört sig omkring 60 (vanligtvis 12 deltagare från respektive Danmark, Finland, Norge och Sverige, 6 deltagare från Island och 2 från Grönland). Under seminariet presenteras högklassiga vetenskapliga föreläsningar samt pågående forskning om seminarietemat och andra ämnen - deltagarna förväntas som regel presentera sitt eget forskningsmaterial. Huvudansvaret för organiserandet av seminariet ligger hos de lokala rådsmedlemmarna och kontaktsekreteraren, tillsammans med 18

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi

Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi Anvisningar för erhållande av ekonomiskt stöd från Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi 1 - Målsättning Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi kan bevilja ekonomiskt stöd till forskningsprojekt, arbetsgruppmöten,

Läs mer

Riktlinjer för aktivitetsbidrag

Riktlinjer för aktivitetsbidrag Riktlinjer för aktivitetsbidrag 1) Varför utdelar fonden aktivitetsbidrag? Genom att stödja olika aktiviteter vill fonden öka kontakterna mellan Sverige och Finland och öka kunskapen om de båda länderna.

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet.

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet. Årsberättelse SWIMM 2014 Styrelsen Styrelsen har sedan förra årsmötet bestått av följande personer: Petter Höglund, Karolinska Institutet (ordförande), Lisa Westerberg, Karolinska Institutet (kassör och

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning

Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning Förslag till stämman 2015 Verksamhetsplan 2015 och prel. 2016 Föreningen för folkbildningsforskning org.-nr 802016-5315 www.folkbildningsforskning.se Fastställd av styrelsen 2015-03-23 Föreningens uppgift

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

Om Fortes publiceringsbidrag

Om Fortes publiceringsbidrag 2014-02-27 Om Fortes publiceringsbidrag Syftet med Fortes publiceringsbidrag är att främja spridning av vetenskaplig information, bl.a. till grupper utanför forskarsamhället, från forskning inom Forte

Läs mer

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS)

FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) 2012-10-12 FAS utlyser nätverksbidrag inom forskningsområdena Dopning, Tobak och Spelberoende (DTS) Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS) har nyligen genomfört en internationell utvärdering

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

Syfte och inriktning. Bidragstyper. www.hogreutbildning.se

Syfte och inriktning. Bidragstyper. www.hogreutbildning.se Syfte och inriktning Högre utbildning är en vetenskaplig e-tidskrift som är fritt tillgänglig enligt open accessprincipen. Tidskriftens övergripande syfte är att stödja framväxten av kunskap om lärande

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning

EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning SWEDAC DOC 12:1 2012-05-10 Utgåva 1 Inofficiell översättning av EA 2/15 M:2008 EAs krav vid ackreditering av flexibel omfattning Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15

Läs mer

Grundläggande information

Grundläggande information Grundläggande information Att fylla i en ansökningsblankett Du måste fylla i alla fält i blanketten för att komma vidare till nästa sida. Ansökningen för Modulen stöd till nätverk: kortvarigt nätverksstöd

Läs mer

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor.

Projektets längd: Besöket eller utbytet pågår minst en dag och högst 12 veckor. Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier Besök och utbyten Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom vuxenutbildningen

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng

Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng Holmen Skogs anvisningar för examensarbeten 15 högskolepoäng 1. Allmänt Inom Holmen Skog fyller examensarbeten tre syften: - ett sätt att knyta kontakter med studenter i slutfasen av deras utbildningar

Läs mer

Om Fortes resebidrag 2013-06-27

Om Fortes resebidrag 2013-06-27 2013-06-27 Om Fortes resebidrag Medel för utrikes resor bör i första hand sökas inom ramen för en projektansökan. Forskare kan dock söka separata resebidrag för utrikes resor i följande fall: För att presentera

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk

Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING. Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk 1 Finlandssvensk samling rf ICKE AUKTORISERAD 2010 ÖVERSÄTTNING Dokument 8879 18 oktober 2000 Tillämpning av den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk Meddelande Av Europarådets generalsekreterare

Läs mer

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration

Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration 16.8.2013 Forskarskolornas och doktorandprogrammens organisation och administration Helsingfors universitets styrelse beslutade 24.4.2013 att universitetet i sin doktorsutbildning övergår till en struktur

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte nr. 1, 2013 godkändes av styrelse samt underskrevs av ordförande och sekreterare. Protokollet lades till handlingarna.

Protokoll från styrelsemöte nr. 1, 2013 godkändes av styrelse samt underskrevs av ordförande och sekreterare. Protokollet lades till handlingarna. Protokoll från styrelsemöte nr. 2 Köpenhamn, 6-7 juni 2013 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem

Läs mer

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau

NYHETSBREV 2011 # 2. Convention Bureau NYHETSBREV 2011 # 2 Lite klarare luft, lite starkare färger och en härlig energi efter sommarens ledighet. Hoppas att ni också känner så nu när hösten närmar sig. Efter sommarens många möten med vänner

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

Om Fortes konferensbidrag

Om Fortes konferensbidrag 2013-06-27 Om Fortes konferensbidrag Syftet med konferensbidragen är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare samt tillföra kunskaper från det internationella

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum?

Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors. Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Spectrum möte 11-12.2.2013, Sturegatan 2a, Helsingfors Allmänna tankar och diskussioner Varför har ert land valt att översätta en viss del av Spectrum? Finland Översätter Appendix 1 - Detta vad Finlands

Läs mer

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier

Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Fondens namn: Grundtvig Mobilitetsstipendier - Fortbildningsstipendier Om fonden: Inom programmet Grundtvig är mobilitetsstipendierna individuella bidrag som gör det möjligt för personer anställda inom

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Svensk Beteendemedicinsk Förening Tisdagen den 31:e mars 2015 kl 13.00-14.00 Anslut till Skype, via matilda.annerstedt. Härefter inbjuds du till Skype-grupp SBF. Ordföranden

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning.

Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning. Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4 Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning. 1. Vad är Conscientiametoden? Det är en ny form av terapi

Läs mer

1/09 Modulen stöd till residenscentra http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=37

1/09 Modulen stöd till residenscentra http://applications.kknord.org/user/poll.questions.php?moduleid=37 Grundläggande information och instruktioner Att fylla i ansökningsblanketten Ansökningsblanketten för modulen för stöd till residenscentra har fem sidor. Du måste fylla i alla fält på varje sida för att

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Nordplus Högre Utbildning

Nordplus Högre Utbildning 2014-11-14 Katrin Lilliehöök Nordplus Högre Utbildning Möjligheter för utresande studenter Nordplus högre utbildning Studenter kan beviljas bidrag för 1-12 månaders heltidsstudier eller praktik i ett annat

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Genèveskolan den Nordiska Folkhögskolan

Genèveskolan den Nordiska Folkhögskolan Genèveskolan den Nordiska Folkhögskolan Kursen 2012 vid FN-palatsets flaggborg i Genève är en fyra veckors kurs om fackets och folkrörelsers möjligheter att påverka i en globaliserad värld möter hela världens

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Programmet har fyra underteman:

Programmet har fyra underteman: 1 Fru President, på grund av den politiska situationen som nu råder har jag fått i uppdrag att presentera Islands ordförandeskapsprogram i Nordiska ministerrådet i frånvaro av samarbetsministern. En av

Läs mer

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund

Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Stadgar för Föreningarna Nordens Förbund Ändringar antagna av Föreningarna Nordens Förbunds Presidium vid möte i Stockholm 9. April 2013 1 Förbundets medlemmar Föreningarna Nordens Förbund är ett samarbetsorgan

Läs mer

Ansökan Bas 2000 Version 1.2 Del B sid.1/5 Utskriftsdatum 2003-09-15 Interreg IIIA Nord

Ansökan Bas 2000 Version 1.2 Del B sid.1/5 Utskriftsdatum 2003-09-15 Interreg IIIA Nord Valuta amtliga belopp i ansökan är angivna i valuta Projektets kostnader och finansiering - beräknade enligt aktiviteter sid. B1-2 28 EU-stödberättigade kostnader urs for oversettere umma EU-stödberättigade

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Inom ramen för SIDA: s program Minor Field Studies (MFS) kan Högskolan Dalarna erbjuda stipendier på 25 000

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Sammanhållen hantering. En ansökan och ett beslut

Sammanhållen hantering. En ansökan och ett beslut Sammanhållen hantering En ansökan och ett beslut Bakgrund och syfte När det nuvarande studiestödssystemet infördes år 2001, valde CSN att varje studiestödsform skulle hanteras som separata ärenden (ärendeklasser).

Läs mer

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Kerstin Hagblom Sara Norlund Kort information om delprogrammen Comenius Fortbildning pedagogisk personal inom för-

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå.

Under perioden kommer NVF att ha 16 utskott. 14 av utskotten verkar på både nationell och nordisk nivå medan 2 verkar på enbart nordisk nivå. 1(4) NVF-möte med utskottens ordförande och sekreterare Datum: 2013-05-21 Plats: Radisson Blu Royal Viking Hotel, Stockholm Närvarande: Se deltagarförteckning, bilaga 1 Mötet öppnas Annelie Nylander öppnade

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Allmän information om UNR och UNR:s session 2015

Allmän information om UNR och UNR:s session 2015 Allmän information om UNR och UNR:s session 2015 Vad är UNR? Under Ungdomens Nordiska Råds (UNR) session möts nordiskt och politiskt engagerade unga för att diskutera aktuella ämnen i det nordiska samarbetet.

Läs mer

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa

Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa Protokoll från styrelsemöte 26 april 2014 Lokal; Hemma hos Maria i Dalby-Viggeby Jerusalem utanför Uppsala Närvarande; Pia Appelgren, Helena Berggren,

Läs mer

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige

Call for Abstracts. NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik. 9-11 april 2008 Borås, Sverige Call for Abstracts NCCS konferens Kunskapsutveckling i vårdvetenskap Etik, Evidens och Estetik 9-11 april 2008 Borås, Sverige En årlig konferens för forskare, doktorander, vårdlärare, vårdprofessioner

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet

Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Anvisningar för ansökan om verksamhetsbidrag för social verksamhet Läs dessa anvisningar samt dokumentet Så här bedömer Socialstyrelsen ansökningar om verksamhetsbidrag för social verksamhet innan ni lämnar

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Redovisning projekt Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Redovisning projekt Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Redovisning projekt Redovisning av projekt Totalt antal sidor som sänds till RUM (inklusive eventuella bilagor): 1. Uppgifter om beviljat bidrag Namn på bidragssökande (föreningen) 2. Redovisning av genomfört

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet. Februari 2010

PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet. Februari 2010 Föreningsnytt Februari 2010 PÅ GÅNG! Årsmöte den 3 mars 2010 Jubileumsstipendiet Uppsala föreningsråd Svartbäcksgatan 58 753 33 Uppsala Telefon: 018 14 49 14 E-post: info@uppsalaforeningsrad.se Hemsida:

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (SFS 2013:1102)

Ansökan om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter (SFS 2013:1102) Läs informationsbroschyren om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter innan du fyller i ansökan. Ansökningsblanketten fylls i på svenska och måste vara Boverket

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet.

LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. Finansiering & FYRK.FI Karl Norrbom, Föreningen Luckan, 2015 LUCKAN grundades 1992 på initiativ av Nylands svenska landskapsförbund och Mellannylandprojektet. I december 2000 blev LUCKAN en självständig

Läs mer

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås

Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Protokoll från samordningsgruppens möte den 1 april 2004 i Västerås Närvarande: Anna-Lena Sörenson, Östergötland, ordf Agneta Jansson, Västra Götaland Ann Lindman, Gävleborg Cecilia Carpelan, Stockholm

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13

IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13 IDEELLA FÖRENINGEN CRADLE NET S T A D G A R 2014-06-13 1 Föreningens namn, säte och ändamål 1.1 Namn Cradle Net ( Föreningen ). 1.2 Säte Föreningen har sitt säte i Stockholm. 1.3 Vision och Syfte Föreningens

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET

STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET STADGAR FÖR NORDISKA SEKRETARIATET Stadgar för Nordiska Sekretariatet Kapitel 1: Inledande bestämmelser 1 Sekretariatets namn är Nordiska sekretariatet. 2 Nordiska sekretariatet är en opolitisk och oreligiös

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX, ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med VM i discodans

Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX, ansökan om bidrag för oförutsedda kostnader i samband med VM i discodans TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2013-04-02 DNR FN 2013.001 ÅSA BORGLUND SID 1/3 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Showdansföreningen FLEX,

Läs mer

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07

Dnr SN13/25 RIKTLINJER. Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården. Antagen av socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 RIKTLINJER för handläggning inom missbruks- och beroendevården socialnämnden 2013-11-07 Dnr SN13/25 2/6 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Mål och inriktning... 3 3 Utredning och handläggning...

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

Inbjudan till. "VI Scandinavian COPD Research Symposium", Holmenkollen, Oslo, Norge. 21 22 November. Vetenskaplig sammankomst

Inbjudan till. VI Scandinavian COPD Research Symposium, Holmenkollen, Oslo, Norge. 21 22 November. Vetenskaplig sammankomst Vetenskaplig sammankomst Inbjudan till "VI Scandinavian COPD Research Symposium", Holmenkollen, Oslo, Norge 21 22 November 2014 Institutionen för Medicin, Karolinska Institutet anordnar VI Scandinavian

Läs mer