Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE"

Transkript

1 Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet

2 INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare, finns det en uppfattning om att vetenskaplig kunskap innebär ett slags hot. Trots att 80% av européerna tror att vetenskap och teknologi en dag kommer att övervinna sjukdomar som aids och cancer, återstår det en verklig oro för hur forskningen bedrivs och hurresultaten av vetenskaplig forskning används inom politiken. Samtidigt ser andra vetenskapen som något som inte alls tillhör vardagslivet. Något måste göras för att dessa motstridiga åsikter om vetenskap ska kunna mötas, samt för att bli av med alltför stereotypa uppfattningar. Den Europeiska kommissionen har bestämt sig för att anta denna utmaning genom ett handlingsprogram som innehåller 38 åtgärder. Åtgärderna beskrivs i detalj på baksidan av broschyren. FRÄMJANDE AV VETENSKAPLIG UTBILDNING OCH KULTUR I EUROPA Den första uppgiften är att rätta till de missuppfattningar som råder om vetenskap genom att bättre redogöra för vetenskapliga begrepp. I detta sammanhang har medierna en viktig roll. Det finns planer på en särskild nyhetsbyrå specialiserad på vetenskapsfrågor, årliga priser till särskilt framstående vetenskaplig kommunikation, samt att föra fram vetenskap med hjälp av nya typer av media. Man kommer även att främja skolors, universitets och forskningsinstitutioners del i att väcka flickors och pojkars intresse för vetenskap och en vetenskaplig yrkeskarriär. För detta ändamål krävs förbättrade lärarmoduler och fler hjälpmedel för undervisning, samt att information om vetenskapliga studier presenteras på ett mer tilltalande sätt, bland annat via Internet.

3 Handlingsplanen har fastställt olika åtgärder för att europeiska medborgare ska bli mer engagerade i vetenskaplig forskning.. EN VETENSKAPSPOLITIK SOM LIGGER NÄRA MEDBORGARNA Representanter från forskningsorganisationer, media, företag, privata och statliga organisationer samt allmänheten kommer att uppmuntras att delta i debatter för att utbyta idéer och åsikter kring en rad vetenskapsfrågor. Särskilda evenemang är planerade inom ramen för det Europeiska området för forskningsverksamhet för att föra fram diskussioner kring högaktuella frågor. Dessa kommer att organiseras på liknande sätt som de som hölls 2001, då Europeiska kommissionen anordnade ett seminarium om genetiskt manipulerade organismer (GMO Genetically Modified Organisms). Man kommer även att organisera diskussioner på nätet för att skapa livliga debatter kring vetenskapens roll i samhället. Det är nödvändigt att skapa vidare vetenskapliga perspektiv, med bidrag från olika aktörer. Kvinnor är för närvarande starkt underrepresenterade inom de vetenskapliga yrkena, trots att antalet kvinnor som tar examina inom dessa ämnen ökar. Det rör sig om en förlust, inte bara för kvinnor, men för vetenskap och forskning och samhället i sin helhet. En av Europeiska kommissionens åtgärder är att skapa en plattform för kvinnor inom vetenskaplig forskning i Europa. Plattformen ska förbättra kvinnliga forskares möjligheter att göra sig hörda och garantera ökad jämlikhet inom vetenskaplig forskning av politiska riktlinjer, samarbete inom nätverk och mentoring. Vetenskaplig mångfald kommer också att uppmuntras genom tvärvetenskaplig forskning. I handlingsplanen planerar man att undersöka förhållandet mellan vetenskap och samhälle, men även att analysera aktuella frågor, såsom hur vetenskap kan användas för att komma till råtta med terrorism.

4 ANSVARSFULL VETENSKAP I CENTRUM FÖR POLITIKEN Klonade får, genetisk forskning, genetiskt manipulerade organismer, djurförsök... Bilden allmänheten har av utveckling och framsteg inom vetenskap har påverkats av rapporter inom media och efterföljande debatter, där man ibland främst har fokuserat på de möjliga negativa effekterna. För att komma till rätta med detta vill man med handlingsplanen uppmuntra forskare att vinna och behålla allmänhetens förtroende genom att göra forskningsarbetet mer tillgängligt. Handlingsplanen inkluderar även förslag på att anordna särskilda organismer som ska dokumentera och följa etisk problematik inom forskning. Ett annat initiativ är att bjuda in ickestatliga organisationer, industri och privata organisationer samt religiösa och kulturella föreningar att delta i öppna diskussioner kring etik och vetenskap. Vetenskaplig utveckling är nödvändig för framtida konkurrenskraft och livskvalitet. Emellertid finns det en allt större oro för att den ökade takten av innovation ska ta överhanden och att vår förmåga att upptäcka och förstå de negativa effekter denna kan ha på vår hälsa och miljö ska komma i skymundan. Även om det sällan går att svara helt säkert på vad som kan utgöra en risk inom vetenskaplig utveckling, kommer allmänhetens förtroende att förbättras då det blir klargjort att det finns användbara åtgärder till hands för att bedöma möjliga risker. Kommissionen kommer att organisera nätverk kring dessa riskfrågor och arbeta fram riktlinjer för att bättre hantera förmedling av information, i synnerhet i de fall då det råder vetenskaplig osäkerhet. Kommissionen vill även se till att makthavare får tillgång till bästa möjliga vetenskapliga expertis för att bättre kunna hantera så pass skilda frågor som klimatförändringar, fiske och luftföroreningar. Man planerar också att utarbeta referensramar och skapa nätverk för att organisera nödvändig expertis, samt att arbeta fram riktlinjer för hur man kan bidra med råd vid politiska beslut. A TT HÅLLA PROCESSEN IGÅNG Europeiska kommissionen har utarbetat en mängd förslag för att föra vetenskap och samhälle närmare varandra. Detta är bara början på en lång, men nödvändig process. Vetenskap och samhälle utgör ett omfattande begrepp och man kommer att mana så många olika aktörer som möjligt till att delta: medlemsstater, olika regioner, lokala myndigheter, företag, privata organisationer och enskilda medborgare.

5 VETENSKAP OCH SAMHÄLLE: EN HANDLINGSPLAN AVSEDD ATT STÄRKA BANDEN MELLAN BEFOLKNING, FORSKARE OCH BESLUTSFATTARE Vetenskap Samhälle Politik

6 FRÄMJANDE AV VETENSKAPLIG UTBILDNING OCH KULTUR I EUROPA Åtgärd 1 Åtgärd 2 Åtgärd 3 Åtgärd 4 Åtgärd 5 Åtgärd 6 Åtgärd 7 Åtgärd 8 Åtgärd 9 Åtgärd 10 Åtgärd 11 Åtgärd 12 Åtgärd 13 Åtgärd 14 Åtgärd 15 Åtgärd 16 Åtgärd 17 Åtgärd 18 Åtgärd 19 Åtgärd 20 Åtgärd 21 Stimulera en debatt angående bildandet av en europeisk nyhetsbyrå specialiserad på vetenskapliga frågor, samt nätverk för informationsutbyte Bilda ett bättre samspel mellan vetenskapsvärlden och media Skapa ett särskilt pris för effektiv vetenskaplig kommunikation Undersöka Internets och TVs möjligheter att föra fram vetenskap Stödja framställningen av multimediaprodukter (TV-program och utgivningar) för bättre informationsspridning Främja översättningar av kommunikationsmaterial Skapa nätverk över hela Europa för att ordna olika evenemang kring vetenskap, bland annat vetenskapsveckor Förbättra allmänhetens medvetenhet vad gäller den europeiska dimensionen av forskning genom vetenskapsveckor Utvärdera effekterna av nationella åtgärder på allmänhetens medvetenhet vad gäller vetenskap Garantera att allmänheten systematiskt får information om Europeiska unionens forskningsverksamhet Stärka banden mellan arbetsliv, forskning och samhälle Främja Jean Monnet-programmet för Science, Society and European integration Utveckla studiekurser i vetenskap och kultur på europeisk nivå Stödja det europeiska nätverket för utbildning av lärare inom vetenskapliga ämnen (STEDE Science Teacher Education Development in Europe Network) Utveckla och sprida pedagogiska forskningsprojekt inom vetenskap och teknologi Främja bättre och attraktivare metoder för undervisning av vetenskapliga ämnen i skolorna (eschola,weest, Stödja europeiska centrum för rörlighet för att de skall bättre informera allmänheten om vetenskapliga karriärer inom Europa Utvärdera och jämföra olika vetenskapliga utbildningar och karriärer, samt upprätta ett nätverk av nationella institutioner Främja det europeiska vetenskapskonventet (European Science Convention) Organisera diskussioner kring vetenskap och samhälle på lokal och regional nivå Samordna ett nätverk av Science Shops över hela Europa KI SV-C EN VETENSKAPSPOLITIK SOM LIGGER NÄRA MEDBORGARNA Åtgärd 22 Åtgärd 23 Åtgärd 24 Åtgärd 25 Åtgärd 26 Åtgärd 27 Åtgärd 28 Utbyta nationell information om procedurer för bättre deltagande Skapa offentliga debatter och utfrågningar kring specifika teman Bilda en europeisk plattform för kvinnliga forskare inom vetenskap Styra framstegen mot jämställdhet mellan könen inom europeisk vetenskaplig forskning Undersöka kvinnliga forskares ställning i den privata sektorn Främja jämställdhet mellan könen inom vetenskap i ett utvidgat Europa Samordna framtida forskningsaktiviteter på europeisk nivå ANSVARSFULL VETENSKAP I CENTRUM FÖR POLITIKEN Åtgärd 29 Åtgärd 30 Åtgärd 31 Åtgärd 32 Åtgärd 33 Åtgärd 34 Åtgärd 35 Åtgärd 36 Åtgärd 37 Åtgärd 38 Stödja upprättandet av ett observationsorgan för information om och dokumentering av etiska frågor Skapa en offentlig dialog i Europa kring etik och vetenskap Höja forskares medvetenhet vad gäller etiska frågor Utveckla lokala och nationella nätverk för kommittéer som ägnar sig åt etiska frågor Utveckla en internationell diskussion kring etiska frågor Förbättra djurskydd inom vetenskaplig forskning Förbättra procedurerna för riskhantering med hjälp av nätverk Arbeta fram riktlinjer för användande av expertis Skapa Internet-baserade nätverk för forskare med information och politiska riktlinjer för vetenskap i Europa Utarbeta gemensamma europeiska vetenskapliga referenssystem Den fullständiga texten till handlingsplanen finns att tillgå på alla de 11 officiella EU-språken på adressen nedan: Generaldirektoratet för forskning Direktoratet Europeiska området för forskningsverksamhet vetenskap och samhälle Europeiska kommissionen Kontor SDME 06/62 B-1049 Bryssel Fax: Websida: BYRÅN FÖR EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA PUBLIKATIONER L-2985 Luxemburg

En Europeisk Referensram

En Europeisk Referensram NYCKELKOMPETENSER FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE En Europeisk Referensram Nyckelkompetenser för livslångt lärande en europeisk referensram är en bilaga till Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18

Läs mer

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010

TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD. Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD Framsteg och utveckling 2005 2010 TIDIGA INSATSER FÖR BARN I BEHOV AV STÖD FRAMSTEG OCH UTVECKLING 2005 2010 European Agency for Development in Special Needs Education

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering

Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Så kan små och medelstora företag bli mer delaktiga i standardisering Näringslivsorganisationer och standardiseringsorgan kan bidra till att öka medvetenheten bland små och medelstora företag om nyttan

Läs mer

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av

EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna. Finansieras av EU:s bidrag till aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna Finansieras av Varken Europeiska kommissionen eller någon annan part som verkar i kommissionens namn kan ta ansvar för hur informationen

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Riktlinjer för inkludering. att garantera tillgång till Utbildning för Alla

Riktlinjer för inkludering. att garantera tillgång till Utbildning för Alla Riktlinjer för inkludering att garantera tillgång till Utbildning för Alla Innehåll Det är en mänsklig rättighet att få gå i skolan! 5 "Inkludering" också inom svensk skola! 6 Konventionerna 6 Vad är

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

[DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN

[DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN [ [DEN EUROPEISKA DEKLARATIONEN FÖR JÄMSTÄLLDHET mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 www.skl.se/jamstalldhet

Läs mer

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna

Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Nationell strategi för de ekonomiska vetenskaperna Tillväxt, innovationer och välbefinnande Det nationella forumet för ekonomiska vetenskaper 9.11.2010 Innehåll Inledning.....................................................................

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Erasmus+ Programhandledning

Erasmus+ Programhandledning Erasmus+ Programhandledning Om innebörden av olika språkversioner skulle strida mot varandra gäller den engelska versionen. Version 3 (2015): 16/12/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 DEL A ALLMÄN

Läs mer

CREATIVE GROWTH Policyrekommendationer Rapport

CREATIVE GROWTH Policyrekommendationer Rapport CREATIVE GROWTH Policyrekommendationer Rapport INNEHÅLL INLEDNING 3 1. SAMMANFATTNING, OBSERVATIONER OCH REKOMMENDATIONER 4 2. UTVECKLING AV De kulturella och kreativa Näringarna OCH EU 2020. 7 2.1 De

Läs mer

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet

Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14 (2013) om Barnets rätt att få sitt bästa satt i främsta rummet Översättning mars 2014 Originalspråk: Engelska FN:S KOMMITTÉ FÖR BARNETS RÄTTIGHETER CRC/C/GC/14

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Vid mötet den 29 oktober 2008 bekräftade Ständiga representanternas kommitté att det rådde enhällighet om ovannämnda utkast till resolution.

Vid mötet den 29 oktober 2008 bekräftade Ständiga representanternas kommitté att det rådde enhällighet om ovannämnda utkast till resolution. EUROPEISKA U IO E S RÅD Bryssel den 31 oktober 2008 (10.11) (OR. en) 15030/08 EDUC 257 SOC 653 RAPPORT från: Ständiga representanternas kommitté (Coreper I) till: Rådet Föreg. dok. nr: 14398/08 EDUC 241

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Den här publikationen har beställts inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social solidaritet (2007

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer

Konventionen om barnets rättigheter

Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter UD INFO Januari 2006 Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Konventionen om barnets rättigheter Ny, reviderad

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

[EUROPEISK DEKLARATION OM JÄMSTÄLLDHET

[EUROPEISK DEKLARATION OM JÄMSTÄLLDHET [ [EUROPEISK DEKLARATION OM JÄMSTÄLLDHET mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå Presented at CEMR s general assembly, Innsbruck May 2006 Written by CEMR in the framework of the V th community

Läs mer

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring

Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Utveckla ORGANISATIONEN och skapa förändring Forum Syd 2008 Författare: Sigrid Bergfeldt, Anja-Christina Beier,

Läs mer

Regeringens skrivelse 2011/12:73

Regeringens skrivelse 2011/12:73 Regeringens skrivelse 2011/12:73 Ansvar och engagemang en nationell strategi mot terrorism Skr. 2011/12:73 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 februari 2012 Jan Björklund

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer