Tentamen Företagsekonomi Redovisning i olika företagsformer A, 7,5 hp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tentamen Företagsekonomi Redovisning i olika företagsformer A, 7,5 hp"

Transkript

1 MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten Anna-Maria Jansson Tentamen Företagsekonomi Redovisning i olika företagsformer A, 7,5 hp Datum: Skrivtid: 5 timmar Hjälpmedel: Miniräknare och lexikon (Lexikon får endast användas av studenter med annat modersmål än svenska) Maximal poäng: 100 Godkänd: minst 50 Lycka till!

2 Uppgift 1 (15 poäng) Ringa in det rätta alternativet tydligt. Rätt svar ger +1 poäng. Fel svar -1 poäng. Inget svar ger 0 poäng. 1) Poster inom linjen kan bestå av a) ställda panter b) obeskattade reserver c) pensionsavsättning 2) En fondemission kan a) bokföras som en ökning av fritt eget kapital b) bokföras som en ökning av ett likvidkonto c) bokföras som en ökning av bundet eget kapital 3) I revisionsberättelsen a) finns uppgifter om bolagets tillgångar b) kan VD och styrelse tillstyrkas ansvarsfrihet c) finns uppgifter om revisionsarvodet 4) EU-moms förknippas med a) konsekvent fakturering av utgående moms b) VAT-nummer c) exportaffärer 5) Företagsförsäkringar a) betalas normalt i efterskott b) behöver inte periodiseras c) är momsbefriade 6) Interimsfordringar kan vara a) en förutbetald intäkt b) en upplupen kostnad c) en förutbetald kostnad 7) En kreditnota a) innehåller aldrig moms b) beskrivs ofta som en plusfaktura c) skrivs ut av säljaren

3 8) Avskrivning enligt plan a) är frivillig b) bokförs som bokslutsdisposition c) kan vara linjär 9) Bokföringslagen gäller a) enbart för företag som ska upprätta bokslut b) enbart för företag som ska upprätta årsredovisning c) för alla bokföringsskyldiga företag 10) I Sverige tillämpas följande a) 5%, 12%, 25% momssatser b) 6%, 12%, 25% c) 6%, 10%, 25% 11) Vid beräkning av periodiserings- a) schablonintäkt fond ska hänsyn tas till b) ingående moms c) preliminärskatt 12) Avskrivning görs alltid a) på mark och byggnad tillsammans b) på byggnad c) på mark och byggnad var för sig 13) Kongruensprincipen behandlar a) kostnader uttryckligen b) tillgångar c) eget kapital 14) Exempel på omsättningstillgång är a) byggnad på arrenderad mark b) kortfristig placering av aktier c) maskin för produktion 15) Värdering av lager enligt a) bygger på väsentlighetsprincipen lägsta värdets princip b) bygger på från kongruensprincipen c) bygger på försiktighetsprincipen

4 Uppgift 2 (14 poäng) Bokför följande affärshändelser. Välj lämpliga konton med hjälp av kontoplanen. a) Försäljning av kontorsmaterial på kredit till en kund. Belopp 630 kr + moms. Kontonummer Kontonamn Debet Kredit b) Inköp av lagervaror på kredit. På fakturan återfinns följande information: Brödrostar kr + moms, fraktkostnad 360 kr. Kontonummer Kontonamn Debet Kredit c) Den 1 oktober betalar företaget ränta och amortering på ett banklån som löper med 8 % ränta och som amorteras med kr varje halvår (dvs. 1 april och 1 oktober). När året började var lånebeloppet kr. Kontonummer Kontonamn Debet Kredit d) Via sitt bankkonto placerar företaget likvida medel i obligationer inför en förestående dragning. Beloppet är kr. Kontonummer Kontonamn Debet Kredit

5 e) Inkommande faktura avseende arvode till revisorerna. Revisionsarvodet uppgår till kr + moms och konsultarvodet för redovisningstjänster till kr + moms. Kontonummer Kontonamn Debet Kredit f) En anställd tjänsteman tar semester i juli. Den 25 juli får han sin lön, inklusive semesterlön, via bank. Han tjänar kr i månaden och semesterlönetillägget uppgår till kr. Han betalar 31 % av lönen i kommunal skatt. Arbetsgivaravgiften är 33 %. Kontonummer Kontonamn Debet Kredit g) En tidigare bokförd faktura avseende en försäkring på kr betalas på förfallodagen genom en automatisk betalningsorder. Bankkontot belastas. Kontonummer Kontonamn Debet Kredit h) Varor säljs på kredit till ett momsregistrerat företag i Norge. Belopp kr inklusive frakt men exklusive moms. Kontonummer Kontonamn Debet Kredit

6 Uppgift 3 (9 poäng) I kapitel 1 i kursboken talas om att en styrka med externredovisningen är att den utgår från ett antal grundläggande redovisningsprinciper och att den därmed blir begriplig för en någorlunda insatt person. Vidare talas om att redovisningen skall leva upp till tre kvalitativa egenskaper. a) Vilka tre kvalitativa egenskaper avses? b) Beskriv kortfattat innebörden av dessa egenskaper. Med utgångspunkt från redovisningsprinciperna regleras den svenska redovisningen genom så kallade ramlagar. I vissa situationer kan dock några av redovisningsprinciperna stå i strid mot varandra. När detta inträffar lutar man sig mot ett överordnat begrepp som visar andemeningen i lagen. c) Vilket överordnat begrepp åsyftas och vad innebär det? Som en följd EU-inträdet och anpassningen till EG:s fjärde bolagsdirektiv har ett ytterligare begrepp införts i svensk redovisningslagstiftning (ÅRL). Även om innebörden fortfarande är oklar anses dock att begreppet står för ett övergripande mål med den information som sprids till intressenterna i redovisningen. d) Vilket begrepp åsyftas?

7 Uppgift 4 (10 poäng) Den 3 januari år 1 köper Företag A in en kantbockmaskin till verkstaden för kr (exklusive moms) från Företag B. Maskinen levereras och börjar användas redan den 4 januari och dess nyttjandeperiod uppskattas till 5 år. Fakturan anländer den 7 januari. Enligt överenskommelse med Företag B så betalar Företag A kr (exklusive moms) för maskinen varje månad med start den 1 februari. a) Hur mycket uppgår utbetalningen, utgiften och kostnaden till år 1 för Företag A? (Beräkningarna ska redovisas och svaren tydligt framgå.) b) Hur mycket uppgår inbetalningen, inkomsten och intäkten till år 1för Företag B? (Beräkningarna ska redovisas och svaren tydligt framgå.) c) För att svara på frågan när en inkomst ska redovisas som en intäkt utgår man från en speciell redovisningsprincip, vilken? d) Ge en kort förklaring till vad denna princip innebär.

8 Uppgift 5 (12 poäng) I nedanstående tre deluppgifter ska du välja konton från den bifogade kontoplanen. Fyll i kontonummer och belopp i debet och kredit och avsluta kontona. Eventuella in- och utbetalningar sker mot konto 1930 Check. Glöm inte ange ingående balanser när så fordras. a) Ett företag har under innevarande räkenskapsår haft ränteinkomster på totalt kr. Vid räkenskapsårets början fanns ingående upplupna ränteintäkter på kr. De upplupna ränteintäkterna vid räkenskapsårets slut uppgår till kr. Du väljer själv om du vill lösa uppgiften enligt brutto- eller nettometoden. Lösning enligt bruttometoden Lösning enligt nettometoden b) Företaget i detta exempel tillämpar brutet räkenskapsår med bokslut 30 juni år 7. Under räkenskapsåret fick företaget ett besked som visade på ränteinkomster på kr. Vid bokslutet för verksamhetsåret 1 juli år 6 30 juni år 7 beräknas de upplupna ränteintäkterna uppgå till kr. Vid räkenskapsårets början (1 juli år 6) fanns ingående upplupna ränteintäkter på kr. Lös uppgiften enligt antingen brutto- eller nettometoden.

9 b) Följande upplysningar gäller för ett företags varulager och varuinköp under år 6 och 7: År Ingående varulager Årets inköp Utgående varulager Försäljning Periodisera företagets varuförbrukning för år 6 och 7. För in IB och avsluta kontona. År 6: År 7: Beräkna hur stor kostnaden för sålda varor är för respektive år? År 6: År 7:

10 Uppgift 6 (12 poäng) Lilla aktiebolaget använder kontona 2510 (bolagets skatteskuld) och 8910 (skatt på årets beskattningsbara resultat) när de bokför bolagsskatten. Efter det första verksamhetsåret 20X7 har kontona följande utseende med angivande av datum, motkonto och belopp: 2510 Bolagets skatteskuld 8910 Skatt på årets beskattn.bara resultat 31/ / / / / / / / / / / / / / / a) Hur stor är den preliminära bolagsskatten? b) Hur stor är den beräknade bolagsskatten? c) Hur stor är skatteskulden den 31/12 år 20X7? FORTSÄTTNING NÄSTA SIDA!

11 Det andra verksamhetsåret (20X8) gjordes en fyllnadsinbetalning och efter det året har de båda kontona följande utseende: 2510 Bolagets skatteskuld 8910 Skatt på årets beskattn.bara resultat 1/ IB / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / d) Hur stor blev den slutliga bolagsskatten för det första verksamhetsåret? e) Hur stor är den preliminära bolagsskatten år 20X8? f) Hur stor är den beräknade bolagsskatten år 20X8? g) Till hur mycket uppgår den redovisade skattekostnaden år 20X8? h) Hur mycket skiljer sig den beräknade bolagsskatten från den redovisade skattekostnaden detta år och vad beror skillnaden på?

12 Uppgift 7 (28 poäng) Nedan återges saldobalansen för Excellenta Detaljer AB inför bokslutet per 20X Gör bokslut och ta därvid hänsyn till nedanstående upplysningar. Alla belopp i tkr. 1. Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip. Anskaffningsvärde uppgår till 230 och nettoförsäljningsvärde till Företaget betalade den 1 maj en företagsförsäkringspremie för ett år framåt med Företaget hyr affärslokal. Hyra för första kvartalet 20X5 betalades i december 20X4 med Ränta och amortering på banklånet betalas varje år den 30 april och 31 oktober. Hänsyn tas vid bokslutet till upplupen, ännu ej förfallen ränta. Räntesats 15%. 5. Skuld för semesterlön 20X uppgår till 13 och upplupna arbetsgivaravgifter på semesterlön uppgår till En anställd har i december fått en del av januarilönen i förskott med Vid en genomgång av kundfordringarna i samband med bokslutet bedöms en fordran på kunden A på 12,5 inkl.moms som osäker och skrivs ned med 70%. 8. De inventarier som fanns vid början av 20X4 hade anskaffats enligt följande: Anskaffningsår Anskaffningsvärde 20X X X3 50 Under 20X4 har företaget köpt inventarier för 250. De under året sålda inventarierna hade anskaffats 20X3 för 50. De sålda inventarierna hade i 20X3 års bokslut skrivits av enligt plan med 10% på anskaffningsvärdet. Vid 20X4 års bokslut görs avskrivningar enligt plan med 10% för samtliga inventarier. Företaget tillämpar räkenskapsenlig avskrivning och vill göra största möjliga avskrivningar vid årets bokslut. 9. Vid årets bokslut önskar företaget göra maximal avsättning till periodiseringsfond. 10. Årets skattekostnad uppgår till Avsluta ingående- och utgående moms mot redovisningskonto moms. 12. Bokför årets resultat

13 Konto Saldobalans Tilläggskolumn Balansräkning Debet Kredit Debet Kredit Materiella anläggningstillgångar 1110 Byggnad 1130 Mark 1220 Inventarier Ack.avskrivning inv Långfr.fordran utl.valut Omsättningstillgångar 1460 Varulager Kundfordringar Nedskrivn.kundfordr Skattefordringar 1730 Förutbet.försäkringar 1750 Förutbet.hyror 1790 Övriga interimsfordr Aktier och andelar 1890 Nedskrivn.kortfr.plac Checkräkning Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Redovisat resultat 2111 Periodiseringsfond Summa tillgångar Eget kapital Obeskattade reserver 2150 Ack.överavskrivningar Banklån Leverantörsskulder Lev.skulder utl.valuta 2510 Skatteskulder 2610 Utgående moms Ingående moms Redovisn.moms 2710 Personalskatt Sociala avgifter Uppl. Semesterlön 2940 Uppl. Soc.avgifter 2960 Upplupna räntekostn. Långfristiga skulder Kortfristiga skulder S:a Eget kapital och skulder

14 Konto Saldobalans Tilläggskolumn Resultaträkning Debet Kredit Debet Kredit Rörelsens intäkter 3010 Försäljning Kursvinster i rörelsen 3973 Resultat avyttr.invent Kostnad sålda varor 5010 Lokalhyra Företagsförsäkringar Kundförluster 6352 Befarade kundförluster 6990 Diverse kostnader 7010 Löner Sociala avgifter Förändring sem.löm Rörelsens kostnader 7812 Avskrivning invent Valutakursförl.rörelsen 7973 Förlust avyttr.invent Valutadiff.långfr.fordran 8310 Ränteintäkter Res.avyttr.värdepapper 8370 Nedskrivn.kortfr.plac Räntekostnader 20 Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter fin.poster 8811 Avsättning P-fond 8819 Återföring P-fond 8850 Avskrivning över plan Resultat före skatt 8910 Årets skattekostnad Årets resultat Årets resultat

15 Plats för beräkningar

16 Tillgångar Kontonamn Förkortning Nummer Varumärken (vm) 1050 Ack. avskrivning, varumärken (aavm) 1059 Byggnader (bygg) 1110 Ack. avskrivning, byggnader (aabygg) 1119 Mark (mark) 1130 Maskiner och inventarier (mi) 1210 Ack. avskrivning, maskiner och invent (aami) 1219 Datorer (dat) 1250 Andelar och värdepapper i andra företag (andelar) 1350 Andelar i börsnoterade företag (andelar) 1351 Långfristiga fordringar (lf) 1380 Ack. nedskrivning, långfristig fordran (anlf) 1389 Råvarulager (råv) 1410 Produkter i arbete (pia) 1440 Färdigvarulager (fäv) 1450 Lager av handelsvaror (hav) 1460 Kundfordringar (kf) 1510 Nedskrivning, kundfordran (nkf) 1519 Avräkning skatter och avgifter (avräk) 1630 Momsfordran (mf) 1650 Kortfristig lånefordran (kl) 1682 Förutbetalda hyror (fh) 1710 Förutbetalda försäkringar (ff) 1730 Upplupna ränteintäkter (uri) 1760 Förutbetalda kost. och upplupna int. (fkui) 1790 Andelar i börsnoterade företag (akt) 1810 Obligationer (obl) 1820 Nedskrivning, kortfristiga placeringar (nkp) 1819 Kassa (ka) 1910 Plusgiro (pg) 1920 Check (ch) 1930 Bank (ba) 1940 Likvida medel (lm) 1950 Eget kapital och skulder Kontonamn Förkortning Nummer Aktiekapital (ak) 2081 Reservfond (rf) 2086 Balanserad vinst eller förlust (bv) 2091 Erhållna aktieägartillskott (eat) 2093 Överkursfond (öf) 2097 Årets resultat (år) 2099 Periodiseringsfonder (pf) Ack. överavskrivningar (aöa) 2150 Avsättningar (asä) 2290 Checkräkningskredit (chk) 2330

17 Banklån (bl) 2350 Fastighetslån, långfristig del (fld) 2351 Långfristiga lån utländsk valuta (luv) 2355 Leverantörsskulder (ls) 2440 Leverantörsskulder i utländsk valuta (lsu) 2444 Skatteskulder (ss) 2510 Beräknad inkomstskatt (bis) 2512 Utgående moms (25 %) (um) 2610 Beräknad utgående moms EU land (bum) 2615 Utgående moms (12 %) (um) 2620 Utgående moms (6 %) (um) 2630 Ingående moms (im) 2640 Beräknad ingående moms, EU land (bim) 2645 Redovisningskonto för moms (mr) 2650 Personalskatt (ps) 2710 Lagstadgade sociala avgifter (lsa) 2730 Upplupna semesterlöner (usem) 2920 Upplupna sociala avgifter (usa) 2940 Förutbetalda intäkter (fi) 2970 Förutbetalda hyresintäkter (fhi) 2971 Upplupna avtalskostnader (uavt) 2980 Förutbetalda försäljningsintäkter (ffö) 2990 Intäkter Kontonamn Förkortning Nummer Försäljning varor (frs) 3010 Tillfällig uthyrning av personal (up) 3620 Hyresintäkter (hi) 3911 Valutakursvinster av rörelsekaraktär (vvir) 3960 Vinst avyttring av byggnader (vab) 3972 Vinst avyttring av maskiner och invent. (vami) 3973 Utdelning på aktier (utd) 8210 Återföring av nedskrivning på lång ford.(ånlf) 8280 Ränteintäkter (ri) 8310 Vinst vid aktieförsäljning (vva) 8350 Återföring av nedskrivning på kort plac. (ånkp) 8380 Valutakursvinster på långa skulder (vvis) 8431 Återföring från periodiseringsfond (åpf) 8819

18 Kostnader Kontonamn Förkortning Nummer Varuinköp (ink) 4010 Förändring av produkter i arbete (fpia) 4940 Förändring av färdigvarulager (ffäv) 4950 Lokalhyra (hyra) 5010 Städning (städ) 5061 Förbrukningsinventarier/datorer (finv) 5410 Förbrukningsmaterial (fmat) 5460 Reparation och underhåll (ru) 5500 Reservdelar (rdel) 5510 Frakter (fra) 5790 Biljetter (bilj) 5810 Kost och logi i utlandet (kol) 5832 Reklam & PR (pr) 5900 Representation, avdragsgill (rep) 6071 Representation, ej avdragsgill (repej) 6072 Kontorsmateriel (km) 6110 Tele och post (tp) 6200 Försäkringar (fsäk) 6310 Konstaterade kundförluster (kfö) 6351 Befarade kundförluster (bfö) 6352 Revisionsarvoden (reva) 6420 Förvaltningskostnader (fk) 6490 Redovisningstjänster (redtj) 6530 Externa tjänster (etj) 6590 Licensavgifter och royalties (lr) 6910 Tidskrifter (tid) 6970 Löner till kollektivanställda (lönk) 7010 Löner till tjänstemän (lönt) 7210 Löner till företagsledning (lönf) 7220 Traktamenten (tra) 7320 Lagstadgade sociala avgifter (lsa) 7510 Utbildning (utb) 7610 Avskrivning, varumärken (avm) 7815 Avskrivning, byggnader (ab) 7821 Avskrivning, maskiner och inventarier (ami) 7830 Valutakursförluster av rörelsekaraktär (vför) 7960 Förlust avyttring byggnader (fab) 7972 Förlust avyttring maskiner och invent. (fami) 7973 Övriga externa kostnader (öek) 7990 Förlust vid aktieförsäljning (fva) 8221 Nedskrivning av lång fordran (nlf) 8270 Nedskrivning av kortfristig placering (nkp) 8370 Räntekostnader (rk) 8410 Valutakursdifferenser på skulder (vds) 8431 Avsättning till periodiseringsfond (apf) 8811 Årets överavskrivningar (öav) 8850 Skatt på årets resultat (skatt) 8910 Årets resultat (år) 8999

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Totalt 9 uppgifter på 18 sidor Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Tentamens totala poäng är 80. Svara på ett strukturerat och läsbart sätt. Otydliga och oläsliga svar ges noll

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll

KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE. Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll KAPITEL 1: EKONOMISK INFORMATION GRUND FÖR BESLUTSFATTANDE Ekonomisk information centrala frågeställningar Ekonomisk planering och kontroll EKONOMISK INFORMATION CENTRALA FRÅGESTÄLLNINGAR EXEMPELVIS Tjänar

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan, Kalmar Skriftligt prov i delkurs

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 1 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4

Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 1 Försättsblad till skriftlig tentamen Tentamen 4 Datum för tentamen Sal Tid 08-13 Kurskod Provkod Kursnamn/benämning Externredovisning A Institution Antal uppgifter som ingår i tentamen 9 Antal sidor

Läs mer

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar

Webbaserade och automaträttade. Inlämningsuppgifter och övningar Juni 2010 Studentlitteratur AB Redovisning och budgetering Webbaserade och automaträttade Inlämningsuppgifter och övningar Nr 111 Balans- och resultaträkningar sid 2 Nr 112 Betalningar och resultatmätning

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Tentamen Monika Kurkkio G 42; VG 56 58

Läs mer

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de likvida medlen har förändrats under redovisningsperioden och är en mer objektiv/begreppsklar rapport än BR och RR det finns en

Läs mer

Goodwill. Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel 12-14. Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius. Bonnier Utbildning

Goodwill. Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel 12-14. Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius. Bonnier Utbildning Goodwill Företagsekonomi B Särtryck till uppgiftsbok kapitel 12-14 Maria Bergengren Bo Egervall Carl Gezelius Bonnier Utbildning Bonnier Utbildning Postadress: Box 3159, 103 63 Stockholm Besöksadress:

Läs mer

Årsredovisning och kontoplan

Årsredovisning och kontoplan Årsredovisning och kontoplan Författare Kristina Andersson, Irén Frändå och Lena Härelind Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Sveriges Frikyrkosamråd INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Exempel på årsredovisning för

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson

Redovisningslösningar på skatterättsliga problem. 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem 2011 Bengt Bengtsson Redovisningslösningar på skatterättsliga problem Verkligt resultat och redovisat resultat Skatterätten ställer inte nu längre några

Läs mer

4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer

4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer 1. Om boken 2. BAS-verksamheten 3. Förkortningar 4. Bokslut enligt K2 och K3 med skattekommentarer 5. Fördjupning 6. Sökordsregister Svensk Redovisning BOKSLUTSBOKEN 2014 Innehåll 1. Om boken 9 Bokens

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Extern

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD

BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD BOKFÖRINGSNÄMNDENS ALLMÄNNA RÅD ISSN 1404-5761 Utgivare: Gunvor Pautsch, Bokföringsnämnden, Box 7849, 103 99 STOCKHOLM BFNAR 2008:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre aktiebolag

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Skriftligt prov i delkurs Företagsekonomi 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi Introduktionskurs 5p Med kurskod FEK070 Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Tentamen

Läs mer

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson

Periodiserad redovisning. 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning 2011 Bengt Bengtsson Periodiserad redovisning Att ta med allt som kommer att påverka de likvida medlen nu eller i framtiden Med periodiserad redovisning (bokföringsmässiga grunder)

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING RAPPORT Dnr 28-04/BFN Förenklingsförslag för mindre aktiebolag Bilaga 3 Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag UTKAST (april 2005) Innehållsförteckning AVSNITT I ALLMÄNNA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Prov 2 Redovisning RDBESK 1100 3 december 1994

Prov 2 Redovisning RDBESK 1100 3 december 1994 Prov 2 Redovisning RDBESK 1100 3 december 1994 Namn: Poäng: (max 100) Provet består av fyra delar, DEL A (20 p) - tio enkla kryssfrågor, DEL B (32 p) - åtta uppgifter, som kort besvaras på inlämningspapper,

Läs mer