Tentamen Företagsekonomi Redovisning i olika företagsformer A, 7,5 hp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tentamen Företagsekonomi Redovisning i olika företagsformer A, 7,5 hp"

Transkript

1 MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten Anna-Maria Jansson Tentamen Företagsekonomi Redovisning i olika företagsformer A, 7,5 hp Datum: Skrivtid: 5 timmar Hjälpmedel: Miniräknare och lexikon (Lexikon får endast användas av studenter med annat modersmål än svenska) Maximal poäng: 100 Godkänd: minst 50 Lycka till!

2 Uppgift 1 (15 poäng) Ringa in det rätta alternativet tydligt. Rätt svar ger +1 poäng. Fel svar -1 poäng. Inget svar ger 0 poäng. 1) Poster inom linjen kan bestå av a) ställda panter b) obeskattade reserver c) pensionsavsättning 2) En fondemission kan a) bokföras som en ökning av fritt eget kapital b) bokföras som en ökning av ett likvidkonto c) bokföras som en ökning av bundet eget kapital 3) I revisionsberättelsen a) finns uppgifter om bolagets tillgångar b) kan VD och styrelse tillstyrkas ansvarsfrihet c) finns uppgifter om revisionsarvodet 4) EU-moms förknippas med a) konsekvent fakturering av utgående moms b) VAT-nummer c) exportaffärer 5) Företagsförsäkringar a) betalas normalt i efterskott b) behöver inte periodiseras c) är momsbefriade 6) Interimsfordringar kan vara a) en förutbetald intäkt b) en upplupen kostnad c) en förutbetald kostnad 7) En kreditnota a) innehåller aldrig moms b) beskrivs ofta som en plusfaktura c) skrivs ut av säljaren

3 8) Avskrivning enligt plan a) är frivillig b) bokförs som bokslutsdisposition c) kan vara linjär 9) Bokföringslagen gäller a) enbart för företag som ska upprätta bokslut b) enbart för företag som ska upprätta årsredovisning c) för alla bokföringsskyldiga företag 10) I Sverige tillämpas följande a) 5%, 12%, 25% momssatser b) 6%, 12%, 25% c) 6%, 10%, 25% 11) Vid beräkning av periodiserings- a) schablonintäkt fond ska hänsyn tas till b) ingående moms c) preliminärskatt 12) Avskrivning görs alltid a) på mark och byggnad tillsammans b) på byggnad c) på mark och byggnad var för sig 13) Kongruensprincipen behandlar a) kostnader uttryckligen b) tillgångar c) eget kapital 14) Exempel på omsättningstillgång är a) byggnad på arrenderad mark b) kortfristig placering av aktier c) maskin för produktion 15) Värdering av lager enligt a) bygger på väsentlighetsprincipen lägsta värdets princip b) bygger på från kongruensprincipen c) bygger på försiktighetsprincipen

4 Uppgift 2 (14 poäng) Bokför följande affärshändelser. Välj lämpliga konton med hjälp av kontoplanen. a) Försäljning av kontorsmaterial på kredit till en kund. Belopp 630 kr + moms. Kontonummer Kontonamn Debet Kredit b) Inköp av lagervaror på kredit. På fakturan återfinns följande information: Brödrostar kr + moms, fraktkostnad 360 kr. Kontonummer Kontonamn Debet Kredit c) Den 1 oktober betalar företaget ränta och amortering på ett banklån som löper med 8 % ränta och som amorteras med kr varje halvår (dvs. 1 april och 1 oktober). När året började var lånebeloppet kr. Kontonummer Kontonamn Debet Kredit d) Via sitt bankkonto placerar företaget likvida medel i obligationer inför en förestående dragning. Beloppet är kr. Kontonummer Kontonamn Debet Kredit

5 e) Inkommande faktura avseende arvode till revisorerna. Revisionsarvodet uppgår till kr + moms och konsultarvodet för redovisningstjänster till kr + moms. Kontonummer Kontonamn Debet Kredit f) En anställd tjänsteman tar semester i juli. Den 25 juli får han sin lön, inklusive semesterlön, via bank. Han tjänar kr i månaden och semesterlönetillägget uppgår till kr. Han betalar 31 % av lönen i kommunal skatt. Arbetsgivaravgiften är 33 %. Kontonummer Kontonamn Debet Kredit g) En tidigare bokförd faktura avseende en försäkring på kr betalas på förfallodagen genom en automatisk betalningsorder. Bankkontot belastas. Kontonummer Kontonamn Debet Kredit h) Varor säljs på kredit till ett momsregistrerat företag i Norge. Belopp kr inklusive frakt men exklusive moms. Kontonummer Kontonamn Debet Kredit

6 Uppgift 3 (9 poäng) I kapitel 1 i kursboken talas om att en styrka med externredovisningen är att den utgår från ett antal grundläggande redovisningsprinciper och att den därmed blir begriplig för en någorlunda insatt person. Vidare talas om att redovisningen skall leva upp till tre kvalitativa egenskaper. a) Vilka tre kvalitativa egenskaper avses? b) Beskriv kortfattat innebörden av dessa egenskaper. Med utgångspunkt från redovisningsprinciperna regleras den svenska redovisningen genom så kallade ramlagar. I vissa situationer kan dock några av redovisningsprinciperna stå i strid mot varandra. När detta inträffar lutar man sig mot ett överordnat begrepp som visar andemeningen i lagen. c) Vilket överordnat begrepp åsyftas och vad innebär det? Som en följd EU-inträdet och anpassningen till EG:s fjärde bolagsdirektiv har ett ytterligare begrepp införts i svensk redovisningslagstiftning (ÅRL). Även om innebörden fortfarande är oklar anses dock att begreppet står för ett övergripande mål med den information som sprids till intressenterna i redovisningen. d) Vilket begrepp åsyftas?

7 Uppgift 4 (10 poäng) Den 3 januari år 1 köper Företag A in en kantbockmaskin till verkstaden för kr (exklusive moms) från Företag B. Maskinen levereras och börjar användas redan den 4 januari och dess nyttjandeperiod uppskattas till 5 år. Fakturan anländer den 7 januari. Enligt överenskommelse med Företag B så betalar Företag A kr (exklusive moms) för maskinen varje månad med start den 1 februari. a) Hur mycket uppgår utbetalningen, utgiften och kostnaden till år 1 för Företag A? (Beräkningarna ska redovisas och svaren tydligt framgå.) b) Hur mycket uppgår inbetalningen, inkomsten och intäkten till år 1för Företag B? (Beräkningarna ska redovisas och svaren tydligt framgå.) c) För att svara på frågan när en inkomst ska redovisas som en intäkt utgår man från en speciell redovisningsprincip, vilken? d) Ge en kort förklaring till vad denna princip innebär.

8 Uppgift 5 (12 poäng) I nedanstående tre deluppgifter ska du välja konton från den bifogade kontoplanen. Fyll i kontonummer och belopp i debet och kredit och avsluta kontona. Eventuella in- och utbetalningar sker mot konto 1930 Check. Glöm inte ange ingående balanser när så fordras. a) Ett företag har under innevarande räkenskapsår haft ränteinkomster på totalt kr. Vid räkenskapsårets början fanns ingående upplupna ränteintäkter på kr. De upplupna ränteintäkterna vid räkenskapsårets slut uppgår till kr. Du väljer själv om du vill lösa uppgiften enligt brutto- eller nettometoden. Lösning enligt bruttometoden Lösning enligt nettometoden b) Företaget i detta exempel tillämpar brutet räkenskapsår med bokslut 30 juni år 7. Under räkenskapsåret fick företaget ett besked som visade på ränteinkomster på kr. Vid bokslutet för verksamhetsåret 1 juli år 6 30 juni år 7 beräknas de upplupna ränteintäkterna uppgå till kr. Vid räkenskapsårets början (1 juli år 6) fanns ingående upplupna ränteintäkter på kr. Lös uppgiften enligt antingen brutto- eller nettometoden.

9 b) Följande upplysningar gäller för ett företags varulager och varuinköp under år 6 och 7: År Ingående varulager Årets inköp Utgående varulager Försäljning Periodisera företagets varuförbrukning för år 6 och 7. För in IB och avsluta kontona. År 6: År 7: Beräkna hur stor kostnaden för sålda varor är för respektive år? År 6: År 7:

10 Uppgift 6 (12 poäng) Lilla aktiebolaget använder kontona 2510 (bolagets skatteskuld) och 8910 (skatt på årets beskattningsbara resultat) när de bokför bolagsskatten. Efter det första verksamhetsåret 20X7 har kontona följande utseende med angivande av datum, motkonto och belopp: 2510 Bolagets skatteskuld 8910 Skatt på årets beskattn.bara resultat 31/ / / / / / / / / / / / / / / a) Hur stor är den preliminära bolagsskatten? b) Hur stor är den beräknade bolagsskatten? c) Hur stor är skatteskulden den 31/12 år 20X7? FORTSÄTTNING NÄSTA SIDA!

11 Det andra verksamhetsåret (20X8) gjordes en fyllnadsinbetalning och efter det året har de båda kontona följande utseende: 2510 Bolagets skatteskuld 8910 Skatt på årets beskattn.bara resultat 1/ IB / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / d) Hur stor blev den slutliga bolagsskatten för det första verksamhetsåret? e) Hur stor är den preliminära bolagsskatten år 20X8? f) Hur stor är den beräknade bolagsskatten år 20X8? g) Till hur mycket uppgår den redovisade skattekostnaden år 20X8? h) Hur mycket skiljer sig den beräknade bolagsskatten från den redovisade skattekostnaden detta år och vad beror skillnaden på?

12 Uppgift 7 (28 poäng) Nedan återges saldobalansen för Excellenta Detaljer AB inför bokslutet per 20X Gör bokslut och ta därvid hänsyn till nedanstående upplysningar. Alla belopp i tkr. 1. Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip. Anskaffningsvärde uppgår till 230 och nettoförsäljningsvärde till Företaget betalade den 1 maj en företagsförsäkringspremie för ett år framåt med Företaget hyr affärslokal. Hyra för första kvartalet 20X5 betalades i december 20X4 med Ränta och amortering på banklånet betalas varje år den 30 april och 31 oktober. Hänsyn tas vid bokslutet till upplupen, ännu ej förfallen ränta. Räntesats 15%. 5. Skuld för semesterlön 20X uppgår till 13 och upplupna arbetsgivaravgifter på semesterlön uppgår till En anställd har i december fått en del av januarilönen i förskott med Vid en genomgång av kundfordringarna i samband med bokslutet bedöms en fordran på kunden A på 12,5 inkl.moms som osäker och skrivs ned med 70%. 8. De inventarier som fanns vid början av 20X4 hade anskaffats enligt följande: Anskaffningsår Anskaffningsvärde 20X X X3 50 Under 20X4 har företaget köpt inventarier för 250. De under året sålda inventarierna hade anskaffats 20X3 för 50. De sålda inventarierna hade i 20X3 års bokslut skrivits av enligt plan med 10% på anskaffningsvärdet. Vid 20X4 års bokslut görs avskrivningar enligt plan med 10% för samtliga inventarier. Företaget tillämpar räkenskapsenlig avskrivning och vill göra största möjliga avskrivningar vid årets bokslut. 9. Vid årets bokslut önskar företaget göra maximal avsättning till periodiseringsfond. 10. Årets skattekostnad uppgår till Avsluta ingående- och utgående moms mot redovisningskonto moms. 12. Bokför årets resultat

13 Konto Saldobalans Tilläggskolumn Balansräkning Debet Kredit Debet Kredit Materiella anläggningstillgångar 1110 Byggnad 1130 Mark 1220 Inventarier Ack.avskrivning inv Långfr.fordran utl.valut Omsättningstillgångar 1460 Varulager Kundfordringar Nedskrivn.kundfordr Skattefordringar 1730 Förutbet.försäkringar 1750 Förutbet.hyror 1790 Övriga interimsfordr Aktier och andelar 1890 Nedskrivn.kortfr.plac Checkräkning Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Redovisat resultat 2111 Periodiseringsfond Summa tillgångar Eget kapital Obeskattade reserver 2150 Ack.överavskrivningar Banklån Leverantörsskulder Lev.skulder utl.valuta 2510 Skatteskulder 2610 Utgående moms Ingående moms Redovisn.moms 2710 Personalskatt Sociala avgifter Uppl. Semesterlön 2940 Uppl. Soc.avgifter 2960 Upplupna räntekostn. Långfristiga skulder Kortfristiga skulder S:a Eget kapital och skulder

14 Konto Saldobalans Tilläggskolumn Resultaträkning Debet Kredit Debet Kredit Rörelsens intäkter 3010 Försäljning Kursvinster i rörelsen 3973 Resultat avyttr.invent Kostnad sålda varor 5010 Lokalhyra Företagsförsäkringar Kundförluster 6352 Befarade kundförluster 6990 Diverse kostnader 7010 Löner Sociala avgifter Förändring sem.löm Rörelsens kostnader 7812 Avskrivning invent Valutakursförl.rörelsen 7973 Förlust avyttr.invent Valutadiff.långfr.fordran 8310 Ränteintäkter Res.avyttr.värdepapper 8370 Nedskrivn.kortfr.plac Räntekostnader 20 Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter fin.poster 8811 Avsättning P-fond 8819 Återföring P-fond 8850 Avskrivning över plan Resultat före skatt 8910 Årets skattekostnad Årets resultat Årets resultat

15 Plats för beräkningar

16 Tillgångar Kontonamn Förkortning Nummer Varumärken (vm) 1050 Ack. avskrivning, varumärken (aavm) 1059 Byggnader (bygg) 1110 Ack. avskrivning, byggnader (aabygg) 1119 Mark (mark) 1130 Maskiner och inventarier (mi) 1210 Ack. avskrivning, maskiner och invent (aami) 1219 Datorer (dat) 1250 Andelar och värdepapper i andra företag (andelar) 1350 Andelar i börsnoterade företag (andelar) 1351 Långfristiga fordringar (lf) 1380 Ack. nedskrivning, långfristig fordran (anlf) 1389 Råvarulager (råv) 1410 Produkter i arbete (pia) 1440 Färdigvarulager (fäv) 1450 Lager av handelsvaror (hav) 1460 Kundfordringar (kf) 1510 Nedskrivning, kundfordran (nkf) 1519 Avräkning skatter och avgifter (avräk) 1630 Momsfordran (mf) 1650 Kortfristig lånefordran (kl) 1682 Förutbetalda hyror (fh) 1710 Förutbetalda försäkringar (ff) 1730 Upplupna ränteintäkter (uri) 1760 Förutbetalda kost. och upplupna int. (fkui) 1790 Andelar i börsnoterade företag (akt) 1810 Obligationer (obl) 1820 Nedskrivning, kortfristiga placeringar (nkp) 1819 Kassa (ka) 1910 Plusgiro (pg) 1920 Check (ch) 1930 Bank (ba) 1940 Likvida medel (lm) 1950 Eget kapital och skulder Kontonamn Förkortning Nummer Aktiekapital (ak) 2081 Reservfond (rf) 2086 Balanserad vinst eller förlust (bv) 2091 Erhållna aktieägartillskott (eat) 2093 Överkursfond (öf) 2097 Årets resultat (år) 2099 Periodiseringsfonder (pf) Ack. överavskrivningar (aöa) 2150 Avsättningar (asä) 2290 Checkräkningskredit (chk) 2330

17 Banklån (bl) 2350 Fastighetslån, långfristig del (fld) 2351 Långfristiga lån utländsk valuta (luv) 2355 Leverantörsskulder (ls) 2440 Leverantörsskulder i utländsk valuta (lsu) 2444 Skatteskulder (ss) 2510 Beräknad inkomstskatt (bis) 2512 Utgående moms (25 %) (um) 2610 Beräknad utgående moms EU land (bum) 2615 Utgående moms (12 %) (um) 2620 Utgående moms (6 %) (um) 2630 Ingående moms (im) 2640 Beräknad ingående moms, EU land (bim) 2645 Redovisningskonto för moms (mr) 2650 Personalskatt (ps) 2710 Lagstadgade sociala avgifter (lsa) 2730 Upplupna semesterlöner (usem) 2920 Upplupna sociala avgifter (usa) 2940 Förutbetalda intäkter (fi) 2970 Förutbetalda hyresintäkter (fhi) 2971 Upplupna avtalskostnader (uavt) 2980 Förutbetalda försäljningsintäkter (ffö) 2990 Intäkter Kontonamn Förkortning Nummer Försäljning varor (frs) 3010 Tillfällig uthyrning av personal (up) 3620 Hyresintäkter (hi) 3911 Valutakursvinster av rörelsekaraktär (vvir) 3960 Vinst avyttring av byggnader (vab) 3972 Vinst avyttring av maskiner och invent. (vami) 3973 Utdelning på aktier (utd) 8210 Återföring av nedskrivning på lång ford.(ånlf) 8280 Ränteintäkter (ri) 8310 Vinst vid aktieförsäljning (vva) 8350 Återföring av nedskrivning på kort plac. (ånkp) 8380 Valutakursvinster på långa skulder (vvis) 8431 Återföring från periodiseringsfond (åpf) 8819

18 Kostnader Kontonamn Förkortning Nummer Varuinköp (ink) 4010 Förändring av produkter i arbete (fpia) 4940 Förändring av färdigvarulager (ffäv) 4950 Lokalhyra (hyra) 5010 Städning (städ) 5061 Förbrukningsinventarier/datorer (finv) 5410 Förbrukningsmaterial (fmat) 5460 Reparation och underhåll (ru) 5500 Reservdelar (rdel) 5510 Frakter (fra) 5790 Biljetter (bilj) 5810 Kost och logi i utlandet (kol) 5832 Reklam & PR (pr) 5900 Representation, avdragsgill (rep) 6071 Representation, ej avdragsgill (repej) 6072 Kontorsmateriel (km) 6110 Tele och post (tp) 6200 Försäkringar (fsäk) 6310 Konstaterade kundförluster (kfö) 6351 Befarade kundförluster (bfö) 6352 Revisionsarvoden (reva) 6420 Förvaltningskostnader (fk) 6490 Redovisningstjänster (redtj) 6530 Externa tjänster (etj) 6590 Licensavgifter och royalties (lr) 6910 Tidskrifter (tid) 6970 Löner till kollektivanställda (lönk) 7010 Löner till tjänstemän (lönt) 7210 Löner till företagsledning (lönf) 7220 Traktamenten (tra) 7320 Lagstadgade sociala avgifter (lsa) 7510 Utbildning (utb) 7610 Avskrivning, varumärken (avm) 7815 Avskrivning, byggnader (ab) 7821 Avskrivning, maskiner och inventarier (ami) 7830 Valutakursförluster av rörelsekaraktär (vför) 7960 Förlust avyttring byggnader (fab) 7972 Förlust avyttring maskiner och invent. (fami) 7973 Övriga externa kostnader (öek) 7990 Förlust vid aktieförsäljning (fva) 8221 Nedskrivning av lång fordran (nlf) 8270 Nedskrivning av kortfristig placering (nkp) 8370 Räntekostnader (rk) 8410 Valutakursdifferenser på skulder (vds) 8431 Avsättning till periodiseringsfond (apf) 8811 Årets överavskrivningar (öav) 8850 Skatt på årets resultat (skatt) 8910 Årets resultat (år) 8999

Tentamen Företagsekonomi Externredovisning A, 7,5 hp

Tentamen Företagsekonomi Externredovisning A, 7,5 hp MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten Cecilia Dalborg / Jan Hemlin Anna-Maria Jansson Tentamen Företagsekonomi Externredovisning A, 7,5 hp Datum: 2012-11-07

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi Externredovisning A, 7,5 hp

Tentamen Företagsekonomi Externredovisning A, 7,5 hp MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten Cecilia Dalborg / Jan Hemlin Anna-Maria Jansson Tentamen Företagsekonomi Externredovisning A, 7,5 hp Datum: 2012-11-07

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2013-11-07 Antal timmar: 14:15-19:15 Ansvarig lärare: Per Forsberg, Mats

Läs mer

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp

Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Tentamenskod: Tentamen i Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530 Datum: 2014-03-27 Antal timmar: 5 Ansvarig lärare: Karin Seger 0761-88 88 45,

Läs mer

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp]

Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Tentamenskod: Omtentamen i [Fö1001, Företagsekonomi A, 30hp] Delkurs: [Externredovisning och räkenskapsanalys, 6 hp. Provkod:0530] Datum: [2013-12-14] Antal timmar: [14:15-19:15] Ansvarig lärare: [Per

Läs mer

Datum för tentamen 2007-11-11

Datum för tentamen 2007-11-11 Skriftligt prov i delkurs Inom kurs eller program Med kurskod Datum för tentamen 2007-11-11 Skrivningsansvarig lärare Affärsredovisning och budgetering 7,5hp Företagsekonomi A redovisning och kalkylering

Läs mer

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital:

4. Ett företag har vid årets början respektive slut nedanstående tillgångar, skulder och eget kapital: 2p 1. Ett företag köper i början av 2008 en maskin för 100 000 kr. Man beräknar att den ska kunna användas under 5 år och att restvärdet då är noll. a. Hur stor är företagets utgift 2008? Svar: 100 000

Läs mer

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson

Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig lärare Carina Åresved-Gustavsson Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning och budgetering 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi 1-10p inr. ekonomistyrning (distans) Med kurskod FEK106 Datum för tentamen 2007-03-25 Skrivningsansvarig

Läs mer

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp

Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Redovisning för fastighetsmäklare 7,5 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRE011, URE011 FM1 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-10-15 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Lagtexter (t ex Årsredovisningslagen

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011 DE13, TE13, IMIT13,BC13 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-03-26 Tid: 9:00 12:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-05-08 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-05-08 Skrivtid:

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR EVENT 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRV011 Tentamen ges för: Event Management programmet Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2012-08-30 Tid: 09.00

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Carl-Michael Unger Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2011-05-06

Läs mer

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING

LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING LE3 REDOVISNING & BOKFÖRING FÖRE UPPGIFTER... 2 3.1 KOKOKADAI... 2 3.2 BONGO... 2 3.3 KONTERA... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 3.4 SPANNARPS ALUMINIUM... 3 3.5 GIOVANNI SVENSSON... 3 3.6 ISGÄRDE... 3 3.7 SMYCKESKRINET...

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Uppgifter föreläsning

Uppgifter föreläsning Linköpings universitet 2015-01-16 IEI - Företagsekonomi Gunnar Eriksson / Peter Johansson Externredovisning B 723G36 vt 2015 Föreläsningsuppgifter för vecka 1 IAS (Föreställningsramen), pkt 1-101 ABL (Aktiebolagslagen),

Läs mer

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar

Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp. Datum: 2010-08-23 Skrivtid: 3 timmar MITTUNIVERSITETET Institutionen för samhällsvetenskap Företagsekonomiska ämnesenheten i Sundsvall Ola Uhlin Tentamen Företagsekonomi B Externredovisning & Räkenskapsanalys 7,5 hp Datum: 2010-08-23 Skrivtid:

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut ger 6 poäng.

Läs mer

Redovisning & Beskattning. Bokslutablå Av Jenny Lingemark & Ida Lundin

Redovisning & Beskattning. Bokslutablå Av Jenny Lingemark & Ida Lundin Redovisning & Beskattning Bokslutablå Av Jenny Lingemark & Ida Lundin Bokslutstablå (totalt 5p) På nästa sida återges saldobalansen för Äntligen Vår AB, ÄVAB, inför bokslutet 2014-12-31. ÄVAB bedriver

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Omtentamen 2014-08-19 Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011 CE13 samt övriga Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-08-19 Tid: 9:00 12:00

Läs mer

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar

OBS! Återlämna alla blad som det finns lösningar på. Tentamen. Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng. Tentamen består av 2 delar Namn: Personnummer: Tentamen Externredovisning A16:3 första delen om 2 poäng Tentamen består av 2 delar Del 1 12 konteringsproblem. Varje kontering som är helt rätt ger 2 poäng Del 2 Bokslut. Korrekt bokslut

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-03-23 Material Omtentamen Kursexaminator Betygsgränser G = 42-55,5 ; VG = 56- Tentamenspoäng 73

Läs mer

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda?

c) Hur stort blir det bokförda värdet år 2010 efter att det årets avskrivningar är gjorda? Bo Ekdahl Hörby Lärcenter Prov Redovisning, Namn: Uppgift 1 (4 p) Ett företag köpte en kopieringsmaskin för 120 000 kr år 2008. Man bedömer att den har en ekonomisk livslängd på 6 år. Man betalar hälften

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 21RV1A Tentamen ges för: ADM 12 Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2013-08-20 Tid: 09.00 13.00 Hjälpmedel:

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: TE02 Ladokkod: 11FE00 Tentamen ges för: OPUS2 startår 2016 Kod: Tentamensdatum: 2017-04-28 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin

Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Skriftligt prov i delkurs Företagsekonomi 5p Inom kurs eller program Företagsekonomi Introduktionskurs 5p Med kurskod FEK070 Datum för tentamen 2007-05-05 Skrivningsansvarig lärare Ulrika Melin Tentamen

Läs mer

Tentamen i FElOOG, Företagsekonomi, grundkurs, 30hp

Tentamen i FElOOG, Företagsekonomi, grundkurs, 30hp HANDElSHÖGSKDlAN Tentamenskod: ---------------- Tentamen i FElOOG, Företagsekonomi, grundkurs, 30hp Delkurs: Externredovisning och räkenskapsanalys, 4 h p. Prov kod: 031 O Datum: 2015-10-29 Antal timmar:

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 3

Fe2, redovisning, tentamen 3 sid 1 [10] Namn: Klass: Var noga med att disponera tiden, 240 minuter går fort. Provet innehåller 21 frågor. Omdöme E 1. Definiera en intäkt? 2. Vad innebär en lämnad kassarabatt för ditt företag? 3. Vad

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum 2013-10-31 Material Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Tentamen Monika Kurkkio G 42; VG 56 58

Läs mer

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se

Företag X. Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX. Bokoredo AB info@bokoredo.se Företag X Rapport 201 X-XX-XX till 201 X-XX-XX Bokoredo AB info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning 1.2 Balansräkning 2. Förfallna kundfakturor...

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 7,5p

Grundläggande företagsekonomi 7,5p Grundläggande företagsekonomi 7,5p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2012-08-15 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING FÖR ADMINISTRATÖRER 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 21RV2A Tentamen ges för: ADM 12 och ADM 13 Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum: 2014-08-18 Tid: 09.00

Läs mer

Grundläggande affärsredovisning - att redovisa är mera än debet och kredit, FÖA103

Grundläggande affärsredovisning - att redovisa är mera än debet och kredit, FÖA103 Mälardalens högskola Grundläggande affärsredovisning - att redovisa är mera än debet och kredit, FÖA103 Tentamen inlämnas via meddelande på kursplattform senast lördagen den 18 augusti kl 13.00 till rättande

Läs mer

Tentamen i. ( FElOOG, öretagsekonomi, grundkurs, 30hp 1ve1Kurs ~ --.cxternredovisning och räkenskapsanalys, 4 h p. Prov kod: 031 O

Tentamen i. ( FElOOG, öretagsekonomi, grundkurs, 30hp 1ve1Kurs ~ --.cxternredovisning och räkenskapsanalys, 4 h p. Prov kod: 031 O HANDELSHÖGSKOLAN Tentamenskod: ---------------- Tentamen i k': ( FElOOG, öretagsekonomi, grundkurs, 30hp 1ve1Kurs ~ --.cxternredovisning och räkenskapsanalys, 4 h p. Prov kod: 031 O FÖlOOl, Företagsekonomi

Läs mer

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit Uppgift #23, sid 1 [10] 14 152 000 1221 152 000 BR BR 15 200 1228 15 200 30 1510 IB 128 125 128 125 1 2 80 000 12 000 10 5 60 000 80 000 18 17 200 000 48 000 21 19 890 000 70 000 31 20 70 000 25 720 27

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS EXTERNREDOVISNING I OFFENTLIG SEKTOR 7,5 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: 21XO1A Tentamen ges för: ADM 10;ADM11 och Fristående kurs Namn:.. Personnummer:.. Tentamensdatum:

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Redovisningens grunder och tekniker (del 2) 4 hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011 DE16,TE16 och IMIT16 Kod: Tentamensdatum: 2016-11-04 Tid: 14:00 17:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte alt. FAR:s

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00

HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 HÖGSKOLAN I BORÅS INSTITUTION: IDA TENTAMEN REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET ADMINISTRATÖRSPROGRAMMET 2011-08-23 09:00 13:00 TENTAMEN BESTÅR AV 10 FRÅGOR OCH KAN GE MAXIMALT 40 POÄNG.

Läs mer

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se

Företag X. Rapport. Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Företag X Rapport 201X-XX-XX till 201X-XX-XX Bokoredo AB Riddargatan 17A 114 57 Stockholm Tel: 073 6500309 info@bokoredo.se Innehållsförteckning 1. Verksamheten den gångna perioden... 1.1 Resultaträkning

Läs mer

Sammanfattning redovisning. Redovisning och kalkylering F15, HT 2014 Thomas Carrington

Sammanfattning redovisning. Redovisning och kalkylering F15, HT 2014 Thomas Carrington Sammanfattning redovisning Redovisning och kalkylering F15, HT 2014 Thomas Carrington DAGENS FÖRELÄSNING Grundläggande begrepp Bokföring (exempel) Bokslut Analys (nyckeltal) AVGRÄNSNINGAR I TID OCH RUM

Läs mer

Grundläggande företagsekonomi 4p

Grundläggande företagsekonomi 4p Grundläggande företagsekonomi 4p Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: TE02 11FE00 OPUS2 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-04-30 Tid: 09:00 12:00 Hjälpmedel: Årsredovisningslagen och Bokföringslagen

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng

HÖGSKOLAN I BORÅS. REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng HÖGSKOLAN I BORÅS REDOVISNING OCH EKONOMI INOM OFFENTLIG VERKSAMHET 15 Högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: SRO011 Tentamen ges för: Administratör inom offentlig verksamhet Namn:.. Personnummer:..

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00

Förändring av varulager 4970 Förändr påg arbete -125 567,00-125 567,00-111 142,00 S:a Förändring av varulager -125 567,00-125 567,00-111 142,00 Olstam Borrteknik AB Sida: 1 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 3041 Försäljn tjänst och material 25% sv 8 694 820,00 8 694 820,00 11 654 336,45 3231 Försäljn bygg, omv skattskyld 7 128 890,00 7 128

Läs mer

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp

Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Mälardalens högskola Företagsekonomi grundkurs, FOA134, Ten3, 4 hp Fredagen den 4 november 2016 kl. 14:30 18:30 Del 1 Kontaktperson för Del 1 är Yvonne Mattsson. Tentamensvakten har telefonnummer. Telefontid

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Jan - Mar Rörelsens intäkter Nettomsättning 9439 9251 10354 9690 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tentamen i FEG C24 Externredovisning

Tentamen i FEG C24 Externredovisning Tentamen i FEG C24 Externredovisning Datum: 2012-03-30 Tid: 14.00-18.00 Tentamen omfattar 50 poäng. För Godkänd krävs 25 poäng. För Väl Godkänd krävs 37 poäng. Hjälpmedel: Miniräknare LYCKA TILL! Charlotte

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Jan - Aug Rörelsens intäkter Nettomsättning 21083 20696 23248 22368 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod

11.27 MARIK AB II kassaflödesanalys med indirekt metod 11.7 MARIK AB II MARIKAB expanderar sin verksamhet 0X9. Nedanstående balansräkning (IB o UB) och resultaträkning gäller för 0X9 och du ska upprätta en ny kassaflödesanalys för 0X9 - med hjälp av nedanstående

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 DE13, TE13,BC13,IMIT13 samt övriga Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-02-18 Tid: 14:00 16:00

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2015 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med 2014. Tom rad med denna markering anger borttaget konto (endast kontona 2617, 2627 och 2637 är borttagna).

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 DE13, TE13,BC13,IMIT13 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-03-20 Tid: 14:00 16:00 Hjälpmedel:

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET HANDBLSHÖGSKOLAN. Företagsekonomiska institutionen KOD. Externredovisning, FEG I OOC. Företagsekonomi; Grundnivå

GÖTEBORGS UNIVERSITET HANDBLSHÖGSKOLAN. Företagsekonomiska institutionen KOD. Externredovisning, FEG I OOC. Företagsekonomi; Grundnivå HANDBLSHÖGSKOLAN Företagsekonomiska institutionen I Tentamensdatum: 1 KOD Tentamens namn (textat) Externredovisning, FEG I OOC Företagsekonomi; Grundnivå I Personnamn (texta, tack!) I Personnummer Med

Läs mer

Fe2, redovisning, tentamen 1

Fe2, redovisning, tentamen 1 sid 1 [10] Namn: Klass: Var noga med att disponera tiden, 180 minuter går fort. Provet innehåller 16 frågor. Omdöme E 1. När uppstår en utgift? 2. Vad innebär att periodisera? 3. Visa en indirekt avskrivning

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 CE14,EK14 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2014-12-12 Tid: 09:00 11:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn R0008N Inledande extern redovisning Datum LP3 15-16 Material Tentamen Kursexaminator Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig kommentar Luleå tekniska

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13

Entreprenörskap- och affärsutveckling. 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 Entreprenörskap- och affärsutveckling Provmoment: Skriftlig Tentamen Ladokkod: TPA012 Tentamen ges för: TPU13 15 hp (varav skriftlig tentamen 6 hp) Namn (KOD): (Ifylles av student) Tentamensdatum: 150324

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 CE15 och EK15 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-12-02 Tid: 14.00 16:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan

Övningsuppgifter till Bokföring Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Övningsuppgifter till Bokföring av Björn Lundén och Anette Broberg 18:e upplagan Björn Lundén Information AB Box 84 820 64 Näsviken Tel:0650-541400 Fax: 0650-541401 info@blinfo.se www.blinfo.se Del 1

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 CE16 ochek16 Kod: Tentamensdatum: 2016-12-01 Tid: 09.00 11:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte alt. FAR:s

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten

KFA Den löpande verksamhet 1. Resultatet räknas om till kassaflöde i den löpande verksamheten Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen kompletterar BR och RR visar hur de likvida medlen har förändrats under redovisningsperioden och är en mer objektiv/begreppsklar rapport än BR och RR det finns en

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014

BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1/9 BAS Förenklat årsbokslut (K1) Kontoplan 2014 1 Tillgångar Ändring eller tillägg jämfört med föregående år = 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen

Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Redovisningens grunder och tekniker (enl upplägg vt2013 och tidigare) Omtentamen Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten SRT011, TRT011 BC12, DE12, IMIT12, TE12 och CE12 Namn: Personnummer: Tentamensdatum:

Läs mer

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31

Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- 2011-12-31 2010-12-31 Brf Domar nr 1 1(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2011-01-01-2010-01-01- Nettoomsättning Årsavgifter och hyror 1 1 100 462 1 063 947 Övriga intäkter 2 213 - S:a Nettoomsättning 1 102 675 1 063 947 Kostnader

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen

Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Kassaflödesanalys finansieringssektorn Finansieringssektorn är den tredje och sista sektorn i kassaflödesanalysen Finansieringssektorn är knuten till eget kapital (exkl. årets resultat) resp. långfristiga

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod

11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod 11.26 MARIK AB kassaflödesanalys med indirekt metod MARIKAB redovisar nedanstående balans- och resultaträkning för 20X8. Upprätta en kassaflödesanalys för 20X8 med hjälp av dessa rapporter och upplysningarna

Läs mer

Företagets likvida medel består av kassa och bank.

Företagets likvida medel består av kassa och bank. Förutsättningar Inledningsvis vill FAR påpeka att i Bokföringsnämndens exempel så balanserar inte balansräkningen för år 1. Detta beror på att Summa kortfristiga skulder inte är korrekt summerat. Differensen

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27

Totalt 9 uppgifter på 18 sidor. Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Totalt 9 uppgifter på 18 sidor Tentamen i Affärsredovisning och budgetering, 5 p 2007-04-27 Tentamens totala poäng är 80. Svara på ett strukturerat och läsbart sätt. Otydliga och oläsliga svar ges noll

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2011

BAS Förenklat årsbokslut 2011 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2011 1 Tillgångar = Ändring eller tillägg jämfört med 2010. 10 Immateriella anläggningstillgångar Underkonton 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Försättsblad Tentamen

Försättsblad Tentamen Försättsblad Tentamen (Används även till tentamenslådan.) Måste alltid lämnas in. OBS! Eventuella lösblad måste alltid fästas ihop med tentamen. Institution Ekonomihögskolan Skriftligt prov i delkurs Affärsredovisning

Läs mer

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03

SUMMA TILLGÅNGAR 145 363,34-1 606,31 143 757,03 1 (1) 8460013413 Utskriven: 20140219, 14:46 20130101 20131231 T o m ver nr: 11 30055, 12 30266, 13 30060, 14 30028, 15 30852, 21 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 20130101 Förändring 20131231

Läs mer

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp

Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Redovisningens grunder och tekniker (del 1) 2,5hp Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Ten01 SRT011 DE15, TE15,IMIT15 Namn: Personnummer: Tentamensdatum: 2015-09-23 Tid: 14:00 16:00 Hjälpmedel: Lagtexthäfte

Läs mer

BAS Förenklat årsbokslut 2009

BAS Förenklat årsbokslut 2009 1/10 BAS Förenklat årsbokslut 2009 1 Tillgångar 10 Immateriella anläggningstillgångar 1000 Immateriella anläggningstillgångar B1 1009 Årets avskrivningar på immateriella B1 anläggningstillgångar 11 Byggnader

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007 2006 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 1 259 052 1 250 118 Övriga rörelseintäkter 19 033 17 974 1 278 085 1 268 092 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetskostnader

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Göteborgs Symfoniker AB

Göteborgs Symfoniker AB Göteborgs Symfoniker AB Utfall Budget Utfall Budget 2015 2015 2014 2014 RESULTATRÄKNING (kkr) Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Jan - Dec Rörelsens intäkter Nettomsättning 40499 36637 36905 40503 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31

RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 5(12) RESULTATRÄKNING 2007-12-31 2006-12-31 Nettoomsättning Not 2 7 187 178 7 121 723 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -355 751-425 746 Drift -3 897 057-3 896 204 Förvaltningskostnader -561

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Balansrapport Sida: 1 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och andra tekniska anläggningar 1210 Inventarier 59 496,50 59 496,50 1219 Ack avskr inventarier

Läs mer