Kvalitetsrapport Grundskola åk F-6

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsrapport Grundskola åk F-6"

Transkript

1 Kvalitetsrapport Grundskola åk F-6 Läsåret 2013/2014 Åtorps skola Utbildningens syfte Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Ansvarig rektor: Mikael Johansson

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Beskrivning av verksamheten 2. Uppföljning av åtgärder enligt kvalitetsrapport våren Året i verksamheten 4. Systematiskt kvalitetsarbete 5. Normer och värden 6. Kunskaper 7. Ansvar och inflytande 8. Skola och hem 9. Övergång och samverkan 10.Skolan och omvärlden 11. Bedömning och betyg 12.Rektors slutord 13.Förbättringsåtgärder för läsåret 2

3 1. Beskrivning av verksamheten Åtorps skola är en F-6 skola med 59 elever. Skolan har en förskoleklass och tre åldersintegrerade klasser. Skolan ligger ca en mil söder om Degerfors. Grundfakta skola 2012/ /2014 Totalt antal barn/elever på skolan Antal barn i förskoleklass 11 6 Antal elever i årskurserna Åk Åk Åk Åk Åk Åk Andel personal med ped. högskoleutb. (%) Andel lärare med formell behörighet i de ämnen som de undervisar i (%) 75 87,5 2. Uppföljning av åtgärder enligt kvalitetsrapport våren 2013 F-klass Årets förskoleklass har varit en mycket bra grupp med lite konflikter. Vid uppföljningar med trivselfrågor och sociogram har barnen svarat mycket positivt och att alla leker med alla. De har känt sig trygga. Vi har arbetat kontinuerligt med värdegrundsfrågor. Tack vare samarbetet med skolan har vi fått mer planeringstid. Dels gemensam tid för hela arbetslaget på fritidshemmet och mera tid för förskolläraren. Bra planeringstid krävs för att få en bra verksamhet, detta är extra viktigt om det är barn med speciella behov i gruppen. Föräldrarna har blivit informerade om verksamheten via månadsbrev, föräldramöte och föräldrasamtal. Överlämnande förskola förskoleklass: Vi har fått överlämnande av alla förskolebarn som ska börja till hösten. 3

4 Bussresor in till evenemang i Degerfors: Vi har fått bussresa in till Degerfors och har kunnat vara med på många evenemang det här läsåret. Tack för det! Åk 1-6 Vi saknar fortfarande redskap och styrning för att det ska bli en likvärdig bedömning. Betygskonferenser har vi ej haft. Vi har haft en backup till ansvarig pedagog i nationella prov för åk 6. 4

5 3. Året i verksamheten Det dagliga arbetet i verksamheten under läsåret F-klass Vi har arbetat mycket med språkstimulering enligt Bornholmsmetoden samt sagor och berättelser. Vi har även arbetat med enklare matematik och gjort mycket experiment för att öka intresset för naturvetenskapliga ämnen. Skapande verksamhet och lek har varit viktiga inslag i verksamheten. Det främjar den sociala utvecklingen och samarbetet. Utomhusleken förbättrar hälsan och motoriken. Enligt läroplanen är skapande verksamhet och lek väsentliga delar i det aktiva lärandet, särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Pojkar och flickor har fått tillgång till samma material. De har lekt mycket tillsammans. Både med olika konstruktionsmaterial som till exempel Lego och magneter, och gemensamma lekar som mamma, pappa, barn. Åk 1-6 Höstterminen började med tidiga föräldramöten för att föräldrarna skulle bli informerade om vad som krävs av eleverna samt bli delaktiga i elevernas skolarbete. Alla föräldrar informerades om inloggning i edwise och med de äldre eleverna och deras föräldrar gicks betygssystemet igenom. Under höstterminen hade vi ett projekt om likabehandling. Under vårterminen har F-6 haft en bildutställning i ett café. Studiebesök har gjorts på brandstationen och kyrkan. Utvecklingsprojekt finansierade med statliga medel Elever i åk 4-6 har deltagit i Skapande skola. 4. Systematiskt kvalitetsarbete Vi har fått en rektor vilket har bidragit till att styrningen av verksamheten blivit bättre. Vi har medverkat i pedagogiska forum inom kommunen. Årets kvalitetsredovisning F-klass Eleverna har fått svara på trivselfrågor och har blivit tillfrågade om vad de har tyckt om olika aktiviteter. Vårdnadshavarna har fått information via månadsbrev, på föräldramöte och föräldrasamtal. På föräldramötet ställde vi en QPM- fråga om hur de skulle bli mer delaktiga men det kom inte in några förslag. De kände inte något behov av att vara med och påverka verksamheten. Varje månad har vi lämnat in månadsrapporter till rektor. Åk 1-6 Vi har kontinuerligt månadsvis gjort uppföljningar av vår arbetsplan. Eleverna i åk 2 och 5 och deras vårdnadshavare har haft möjlighet att besvara enkäter om trivsel, delaktighet, måluppfyllelse och information. 5

6 Degerfors kommun strävar mot att all personal inom Degerforsmodellen har minst nivå 1 utbildning i Vägledande Samspel Under vt-14 har 2 pedagoger medverkat i nivå 1-utbildningen i Vägledande Samspel. Ingen har gått nivå 2. 6

7 5. Normer och värden Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling Disciplinära åtgärder 2012/2013 Disciplinära åtgärder Omfattning flickor pojkar Totalt Utvisning ur undervisningslokal Kvarsittning Utredning Skriftlig varning Tillfällig omplacering Tillfällig placering vid annan skolenhet Omhändertagande av föremål /2014 Disciplinära åtgärder Omfattning flickor pojkar Totalt Utvisning ur undervisningslokal Kvarsittning Utredning Skriftlig varning Tillfällig omplacering Tillfällig placering vid annan skolenhet Omhändertagande av föremål Antalet disciplinära åtgärder har ökat jämfört med tidigare år. Utvisning ur undervisningslokal på grund av nytillkomna elever med social omognad. Utredningar gällande kränkningar har skett bland annat på grund av skrivelser på sociala medier och utåtagerande beteenden. Tillfälliga omplaceringar inom skolenheten har skett genom överenskommelser mellan pedagoger och föräldrar. Åtgärder mot kränkande behandling 2012/2013 Antal åtgärder mot kränkande behandling Omfattning flickor pojkar Totalt År F

8 2013/2014 Antal åtgärder mot kränkande behandling Omfattning flickor pojkar Totalt År F Samtal med föräldrar och elever har gett ett positivt resultat och ett öppnare samtalsklimat. ENHETENS MÅL Att alla elever ska känna trygghet och social gemenskap. Att alla elever ska känna sig behandlade på ett likvärdigt sätt och att ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt under sina år på skolan. UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH ANALYS F-klass Föräldrarna fick information om likabehandlingsplanen vid terminsstarten. Även barnen har fått information om den och om vilka normer och regler som finns på skolan. Barnen i årets förskoleklass har kommit bra överens och har varit mycket medvetna om hur man ska vara mot varandra. Vi arbetar kontinuerligt med värdegrundsfrågor för att alltid hålla det aktuellt. Barnen har gett mycket positiva svar på trivselenkäter och alla föräldrar har bekräftat att barnen trivs. Åk 1-6 En ny likabehandlingsplan har utarbetats där föräldrar och elever medverkat. Vid analys av enkäten för åk 2 och 5 har det framkommit att: - alla elever känner sig trygga och vet vem de ska prata med. - lärarna i stort sett tar hänsyn till elevernas åsikter. - eleverna känner att de i viss mån får vara med och bestämma om olika skoluppgifter. - merparten av eleverna inser att vi pratar om mänskliga rättigheter. - eleverna tycker att killar och tjejer får samma förutsättningar. - eleverna anser att respekt visas mellan lärare och elever. - eleverna tycker att trivsel- och ordningsreglerna följs och att lärarna ser till att så sker. Det har också framkommit att vi bör prata mer om uttrycket jämställdhet mellan könen. Under året har inte gemensamma raster förekommit i någon större utsträckning vilket gjort att eleverna inte umgåtts lika mycket över klassgränserna. På en skola med få elever begränsar det umgänget. Inför nästa läsår har vi planerat fler gemensamma raster. Likabehandlingsteamet har varit aktivt och stöttat vid akuta ärenden. Uppdraget från nämnden om fokus på en likvärdig utbildning för pojkar och flickor uppnår vi enligt elevernas enkätsvar. 8

9 ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER Fortsatt värdegrundsarbete. Vi bör inte bara i praktiken utan även i teorin ta upp jämställdhetsfrågan. Fler gemensamma raster kommer att schemaläggas. 9

10 6. Kunskap Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utformade, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former. Åk 3 Nationella ämnesprov åk 3 Måluppfyllelse 2012/2013 Nationellt prov flickor pojkar totalt (%) Svenska Svenska som andraspråk Matematik ,4 Måluppfyllelse 2013/2014 Nationellt prov flickor pojkar totalt (%) Svenska Svenska som andraspråk Matematik På grund av att det bara är två pojkar i klassen ser procentsatsen ut som den gör. 10

11 Måluppfyllelse åk /2013 Måluppfyllelse flickor pojkar totalt (%) Svenska Svenska som andraspråk Matematik ,4 2013/2014 Måluppfyllelse flickor pojkar totalt (%) Svenska Svenska som andraspråk Matematik Det skiljer mycket i antal elever från år till år vilket gör det svårt att göra jämförelser i procentsatser. På grund av att det bara är två pojkar i klassen i år och att en av pojkarna inte når målen så ser procentsatsen ut som den gör. Bild alla har nått målen Engelska alla har nått målen Idrott och hälsa tre elever har inte nått målen på grund av att de inte kan simma. Matematik alla har nått målen Musik alla har nått målen NO alla har nått målen Slöjd alla har nått målen SO alla har nått målen Svenska en elev har inte nått målen på grund av läs- och skrivsvårigheter. Eleven har utvecklats men behöver mer stöd än vad vi har haft tid att ge. Logopedhjälp skulle bidra till en positiv utveckling. Teknik alla har nått målen Jämför och kommentera nationella prov och måluppfyllelse: Överensstämmelsen är god. 11

12 Åk 6 Nationella ämnesprov åk 6 Måluppfyllelse 2012/2013 Nationellt prov (%) flickor pojkar totalt Svenska ,5 Matematik Engelska ,5 Biologi Historia ,5 Måluppfyllelse 2013/2014 Nationellt prov (%) flickor pojkar totalt Svenska Matematik Engelska fysik Religion På grund av att det är få elever slår procentsatsen hårt. En liten förbättring från förra året har skett gällande svenska. En elev har fått stöd under hela sin skoltid och detta läsår genomgått utredning och fått anpassade hjälpmedel. Gruppen i år har varit jämnare i kunskapsnivå än förra året. 12

13 Åk 6 Måluppfyllelse åk 6 vårterminen /2013 Måluppfyllelse (%) flickor pojkar totalt Bild Engelska ,5 Hem- och konsumentkunskap Idrott och hälsa Matematik Modersmål Musik (Naturorienterande ämnen)* Biologi Fysik Kemi (Samhällsorienterande ämnen)* Geografi Historia Religionskunskap Samhällskunskap Slöjd Svenska Svenska som andraspråk Teknik * Enligt Skolinspektionen ska skriftliga omdömen upprättas på ett sådant sätt att elevens kunskapsutveckling i alla ämnen eleven får undervisning i framgår. 13

14 Måluppfyllelse åk 6 vårterminen /2014 Måluppfyllelse (%) flickor pojkar totalt Bild Engelska Hem- och konsumentkunskap Idrott och hälsa Matematik Modersmål Musik (Naturorienterande ämnen)* Biologi Fysik Kemi (Samhällsorienterande ämnen)* Geografi Historia Religionskunskap Samhällskunskap Slöjd Svenska Svenska som andraspråk Teknik * Enligt Skolinspektionen ska skriftliga omdömen upprättas på ett sådant sätt att elevens kunskapsutveckling i alla ämnen eleven får undervisning i framgår. Det skiljer mycket i antal elever från år till år vilket gör det svårt att göra jämförelser i procentsatser. En elev som tillkom under de sista månaderna har bidragit till att måluppfyllelsen sjunkit. En elev har dyslexi vilket påverkar måluppfyllelsen i engelska. Alla ämnen är redogjorda, se ovan. Någon ytterligare analys behövs inte. Jämför och kommentera nationella prov och måluppfyllelse De som har gjort nationella prov har klarat proven bra förutom en elev i engelska vilket också syns i måluppfyllelsen. En elev har ej deltagit vid de nationella proven, den eleven har inte heller uppfyllt målen i något ämne. 14

15 2012/2013 Ogiltig frånvaro flickor pojkar totalt År Ogiltig frånvaro 2013/2014 Ogiltig frånvaro flickor pojkar totalt År /2013 Åtgärdsprogram flickor pojkar totalt År Åtgärdsprogram 2013/2014 Åtgärdsprogram flickor pojkar totalt År I år skrevs det fler åtgärdsprogram bland de yngre eleverna. Social stöttning är ett nytt stort behov bland de yngre eleverna. Detta påverkar måluppfyllelsen negativt, flera av dem kan ännu inte läsa. Bland de äldre eleverna innehåller åtgärdsprogrammen inlästa texter i olika ämnen. En elev har anpassad studiegång på grund av funktionshinder. De nya målen slår hårt mot vissa elever som har svårigheter att analysera och resonera. 2012/2013 Särskildundervisningsgrupp flickor pojkar totalt eller enskild undervisning År Särskild undervsiningsgrupp eller enskild undervisning 2013/2014 Särskildundervisningsgrupp flickor pojkar totalt eller enskild undervisning År

16 2012/2013 Anpassad flickor pojkar totalt studiegång År Anpassad studiegång 2013/2014 Anpassad flickor pojkar totalt studiegång År På grund av funktionshinder. 2012/2013 Handledning flickor pojkar totalt på modersmål År Handledning på modersmål 2013/2014 Handledning flickor pojkar totalt på modersmål År

17 ENHETENS MÅL Ge eleverna en god grund för deras fortsatta utveckling och utbildning. Att eleverna ska känna trygghet och tilltro till sin egen förmåga att lära. Att eleverna ska utveckla sitt språk, att våga prata och uttrycka sig i grupp. För att öka intresset för naturvetenskapliga ämnen har vi gjort olika experiment. Ge alla elever möjlighet att lägst nå målen i samtliga ämnen UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH ANALYS F-klass Barnen har varit intresserade och tyckt om att arbeta med olika uppgifter. Att resultatet har blivit bättre beror dels på en bra barngrupp, dels på att det har funnits lite mer planeringstid. Åk 1-6 Alla elever har inte nått målen men vi har gjort följande: - Månadsvis uppföljning i arbetslagen (första onsdagen varje månad utom augusti och juni). - Klasskonferens en gång per termin med uppföljning av samtliga ämnen. - Handlingsplan Läs- och skriv - Taluppfattningstest i matematik. - Nationella prov. - Redovisning av måluppfyllelse i samtliga ämnen i samband med kvalitetsrapporten vid vårterminens slut. - Analys i samband med upprättandet av kvalitetsrapport av kunskapsuppföljningen av samtliga ämnen samt resultat av nationella prov. - Vi genomför utvecklingssamtal en gång per termin. - Vi följer upp de arbetsplaner som är upprättade inom t.ex. läs och skriv, samt genomförda tester, t.ex. DLS. - Vi diskuterar elevernas kunskapsutveckling i arbetslaget. Jämförelse: Över 80 % av eleverna vet vad som krävs för att de ska nå målen. 100 % anser att lärarna hjälper och förklarar så att de förstår vad som ska göras i skolarbetet. Alla elever vet att de lär sig viktiga saker i skolan men det är bara 65 % av eleverna som blir nyfikna och får lust att lära sig mer. Dokumentation, administrativt arbete samt nytillkomna arbetsuppgifter har bidragit till att tiden till lektionsplanering har minskat. Dessutom tar arbete med sociala relationer mycket tid. ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER Bra planeringstid även i fortsättningen är nödvändigt för en bra F-klassverksamhet. Elevers sociala situation påverkar måluppfyllelsen negativt. Vi anser att en nära kontakt med hemmen är nödvändig och större insatser från elevhälsan som exempelvis samtal med kurator om avvikande beteende. Pinocchiogruppen bör synliggöra sin verksamhet. 17

18 Under läsåret som gått har vi varit flexibla och omfördelat resurser efter behov. Detta är något som vi avser att fortsätta med. Mer enskild undervisning behövs för vissa elever för att nå kunskapsmålen. En förbättringsåtgärd skulle vara om lärarnas administrativa arbete skulle minskas till förmån för exempelvis lektionsplanering. 18

19 7. Ansvar och inflytande De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen. ENHETENS MÅL Att alla barn ska ha möjlighet att påverka och känna delaktighet. Ge eleverna god information om kunskapsutveckling och social utveckling. Öka elevernas möjlighet till inflytande över utbildningens utformning utifrån stigande ålder. Pedagogiska planeringar ska upprättas i samtliga ämnen. Tillämpa Skolverkets Allmänna råd Planering av undervisningen samt Kunskapsbedömning i skolan. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING OCH ANALYS F-klass Eleverna har kommit med egna förslag och har haft stora möjligheter att välja sysselsättningar. Åk 1-6 Utvecklingssamtal har genomförts minst en gång/termin. Skriftliga omdömen i edwise. Elevens IUP har upprättats och utvärderats i samband med utvecklingssamtalet. Klassråd, elevråd och matråd har skett kontinuerligt. Elevdelaktighet vid planeringar och redovisningar har ökat mer och mer med stigande ålder och mognad. De skriftliga omdömena har lagts ut på edwise men har lästs i mycket begränsad utsträckning av vårdnadshavare. Pedagogiska planeringar har inte skrivits i den givna mallen och ej heller lagts ut på edwise. Enligt elevenkäterna tycker eleverna att lärarna tar hänsyn till deras åsikter. Drygt hälften anser att de får vara med och bestämma hur de ska arbeta med olika skoluppgifter. 85 % av eleverna tycker att de får veta hur det går för dem i skolarbetet, 15 % vet inte. ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER Vårdnadshavare behöver bli mer delaktiga genom att de loggar in i edwise. Information och hjälp med inloggning bör ligga på någon annan än lärarna. 19

20 8. Skola och hem Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa bästa möjliga förutsättningar för barns och ungdomars utveckling och lärande 2012/2013 Antal klagomål vt ht totalt År F Klagomål 2013/2014 Antal klagomål vt ht totalt År F Inga inkomna klagomål. ENHETENS MÅL F-klass Ge vårdnadshavaren god information om elevens kunskaps- och sociala utveckling en gång per termin, samt även fortlöpande information vid behov. Information om verksamheten vid inskolning, föräldramöten och via månadsbrev. Åk 1-6 Skapa förutsättningar för alla föräldrar att känna delaktighet och möjlighet att påverka sina barns utbildning Ge föräldrarna god information om kunskapsutveckling och social utveckling UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING OCH ANALYS F-klass Vi har genomfört det vi planerade. Månadsbrevet har gjort att föräldrarna har fått information och en inblick i verksamheten. Åk 1-6 Föräldramöten, två gånger per läsår Föräldraråd. Vid behov tas kontakt med vårdnadshavare snabbt. Klassmobiler finns. Veckobrev för de yngre eleverna. Informationsbrev för de äldre eleverna. Utvecklingssamtal har genomförts minst en gång/termin. Skriftliga omdömen i edwise. Vid arbete med pedagogisk kartläggning och åtgärdsprogram har det varit en kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare. Elevens IUP upprättas i samband och i samråd mellan elev, vårdnadshavare och pedagog under utvecklingssamtalet. 20

21 Informationsbrevet till de äldre eleverna blir väldigt sällan läst. Vilken betydelse har eventuellt Pinocchiosamarbetet haft för barnets lärande och utveckling Ingen elev har deltagit i Pinocchiosamarbetet. ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER Information från föräldrarådet bör förmedlas till alla vårdnadshavare. Skulle föräldrarådet kunna ingå i föräldraföreningen? Kallelsen till föräldrarådet kan ske via mail eller post (ej genom lärarna). Pinocchiogruppen behöver marknadsföra sig bättre. 21

22 9. Övergång och samverkan Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan också sträva efter att nå ett företroendefullt samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningarna som eleverna fortsätter till samarbetet ska utgå från de nationella mål och riktlinjer som gäller för respektive varsamhet. ENHETENS MÅL Att få en bra övergång mellan förskola, förskoleklass och skola. Överlämnandeplaner förskola F, F åk1, åk 2 åk 3, åk 4 åk 5 samt åk 6 åk 7. Övergången från F-klassen till skolan kommer att för vissa elever innebära att personalen från F-klassen och fritidshem blir mer delaktiga i skolans arbete. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING OCH ANALYS Vi har hittills träffat barnen i förskolan vid ett flertal tillfällen för att de ska känna sig tryggare. Inskolningen kommer att fortsätta även under sommaren då vi skolar in barnen till fritidshemmet i samma lokaler och med personal som har gruppen till hösten. Samarbete mellan skolan och F-klass har pågått under hela läsåret. Förskoleklassen har haft NOämnen och idrott tillsammans (sammanlagt 140 min/vecka) med åk 1-2 och ätit lunch tillsammans med dem. Barnen i förskoleklassen har lärt känna lärarna och fritidspersonalen har haft möjlighet till gemensam planering på dagtid. Det kan vi annars bara ha på kvällstid eftersom vi har barn på fritids från kl till kl Personal från fritidshemmet har varit med på idrottslektionerna i F-1-2. Det har varit till fördel för alla barn att det har funnits en vuxen till som kunnat hjälpa dem och förskolläraren har fått planeringstid under tiden. Fritidspersonalen har haft möjlighet att ta raster då F-klassen har ätit lunch tillsammans med åk 1-2. Fritidspersonalen har fungerat som rastvärd efter lunch. Lärarna har inte behövt stressa för att gå ut och vara rastvärd efter lunchen. Fritidspersonal har varit inne i skolan som resurs. Överlämnande av förskoleklass till åk 1 har gjorts tillsammans med ansvarig personal i förskoleklassen, lärare i åk 1, specialpedagog och rektor. 22

23 Det samarbete som har skett mellan F-klassen och de yngre eleverna har fungerat väl. Beträffande övergången från F-klassen till skolan har det inte förekommit. Överlämnandeplanerna har fungerat väl. En fritidspersonal har vid vissa lektioner deltagit i skolarbetet i åk 3-4. På grund av fritidshemmets varierande arbetstider har det ej kunnat schemaläggas. ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER Samarbetet mellan F-klass och skola har sett mycket olika ut år från år beroende på hur grupperna har sett ut, hur många barn det är och vilka behov som finns. Gemensam planeringstid mellan fritidspersonalen och lärarna. Ett schema där fritidspersonalen bättre kan användas. 23

24 10. Skolan och omvärlden Eleverna ska få utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt. ENHETENS MÅL Ge eleverna nya upplevelser och erfarenheter. Implementera planen för Studie- och yrkesorientering. Planer finns på att bjuda in föräldrar att informera om yrken. Samarbete med lokal skolkyrka. Besök i lokal affär för undersökning. Besök hos lokala entreprenörer. UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING OCH ANALYS F-klass Vi har haft möjlighet att delta i flera olika evenemang i Degerfors. Vi har även haft besök av en del personer som kommit hit och delgett oss kunskaper, till exempel personal från Folktandvården, Hörselvården, en författare och en läkare. Vi har varit inbjudna till olika kyrkor i samband med FN-dagen, advent och påsk. Vi har utforskat närområdet. Barnen har varit intresserade och har tyckt att allt var bra. Åk 1-6 Två föräldrar har informerat om sina yrken. De yngre eleverna har varit på studiebesök hos brandkåren och i kyrkan. Vi har deltagit i skolkyrkans aktiviteter vid jul och påsk. Prisundersökning har gjorts i affären En konstutställning på Café Kaffebönan där samtliga elever har bidragit med alster. Årskurs 4 har praktiserat i skolköket. ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER Vi hoppas att pengarna ska räcka till bussresorna till Degerfors även i fortsättningen. Vi önskar att fler föräldrar vill informera om sina yrken. 24

25 11. Bedömning och betyg Betyget uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de nationella kunskapskrav som vinns för respektive ämne. Som stöd för betygsättningen finns ämnes specifika kunskapskrav för olika betyg ENHETENS MÅL Alla elever ska ges skriftliga omdömen i de ämnen de undervisas i. Bedömningarna ska vara likvärdiga på skolan och inom kommunen. Åk 1-3 ges samlade omdömen i SO och NO. Åk 4-6 ska omdömen ges i samtliga ämnen de undervisas i inom SO och NO. Underlag för betyg/skriftliga omdömen skrivs in i edwise. Konferenstid ska användas till diskussioner kring likvärdighet (värdeord) och bedömning. Samrättning av nationella prov med Svartå skola. En backup till ansvarig pedagog i nationella prov i årskurs 6 ska utses. Våra skriftliga omdömen skall ha en tydlig koppling till våra planeringar och kunskapskraven i Lgr11. UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH ANALYS En backup till ansvarig pedagog i nationella prov i årskurs 6 har utsetts. Vi har diskuterat och försökt bedöma vissa avkodade delar av nationella proven tillsammans. Hur mycket vi än diskuterar värdeorden så kan vi inte uppnå likvärdighet i bedömningar. ENHETENS FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER En kommungemensam pedagogisk planering där de olika ämnena är uppdelade årskursvis så att det blir mer likvärdig undervisning och bedömning. Detta skulle underlätta det administrativa arbetet för pedagogerna. Denna kunskap finns inom kommunen, låt dem dela med sig och utveckla detta arbete. De månadsrapporter som vi varje månad har skrivit har inte hjälpt oss nämnvärt i arbetet med kvalitetsrapporten. 25

26 12. Rektors slutord Vi kan blicka tillbaka på ett intensivt läsår där fokus från min sida har varit att bygga upp en struktur för verksamheten med fungerande rutiner. Här följer några exempel på detta: Vi har infört ett föräldraråd på skolan och på så vis fått ytterligare ett forum att förbättra samarbetet mellan skola-hem. Vi har stärkt upp rutinerna kring åtgärdsprogram, pedagogiska kartläggningar och studieplaner vid ledigheter. Pedagogerna skriver månatliga rapporter utifrån upprättad arbetsplan. Vi har en lagledare som tydligt styr konferenserna och fungerar som min förlängda arm in i verksamheten. Vi har stärkt upp arbetet kring kränkande behandling genom att förbättra vår likabehandlingsplan och rutinerna kring upprättandet av anmälningar gällande kränkande behandling. Samarbetet med fritids har stärkts då en personal från fritids har fungerat som resurs i klass. Fritids har även fungerat som rastvärdar på lunchrasterna. Vi har ändå vissa områden kvar att implementera för att säkerställa en likvärdig utbildning i kommunen. Arbetet med att upprätta pedagogiska planeringar utifrån den kommungemensamma mallen och att kontinuerligt uppdatera omdömena i edwise har helt eller till viss del inte gjorts. Det är av största vikt att detta arbete startar upp omgående i höst. Ska vi få in alla vårdnadshavare i edwise så behöver vi göra det tillräckligt intressant och enda sättet för det är att använda systemet aktivt som det hjälpmedel det är avsett att vara. Vi behöver även skärpa upp rutinerna kring elevhälsans arbete gentemot pedagogerna. Elevhälsan behöver få tidiga indikationer på om någon halkar efter i kunskapsinhämtningen så att de tidigt kan bidra till att rätt insatser sätts in. Det är viktigt att vi lägger stor vikt vid elevernas läsförståelse i de yngre skolåren och tidigt kartlägger eleverna så att vi kan bemöta eleverna på deras nivå. Målet är att alla elever ska kunna läsa, och förstå vad de läser, när de börjar åk 3. Att kunna läsa och förstå vad man läser är a och o för att på sikt nå en god måluppfyllelse i samtliga skolämnen. För mig är dock det viktigaste att eleverna trivs i skolan och känner trygghet och studiero. Detta är ett pågående arbete som man aldrig blir klar med. Det är ändå glädjande att se i elevenkäterna att så många trivs. Jag är av den bestämda uppfattningen att om eleverna trivs i skolan så har de en betydligt större möjlighet att ta till sig kunskapen utifrån den förmåga de besitter. 26

27 13. Förbättringsåtgärder för läsåret 2013/2014 Personalens förbättringsåtgärder Vi bör inte bara i praktiken utan även i teorin ta upp jämställdhetsfrågan. Fler gemensamma raster kommer att schemaläggas. Elevers sociala situation påverkar måluppfyllelsen negativt. Vi anser att en nära kontakt med hemmen är nödvändig och större insatser från elevhälsan som exempelvis samtal med kurator om avvikande beteende. Pinocchiogruppen bör synliggöra sin verksamhet. Under läsåret som gått har vi varit flexibla och omfördelat resurser efter behov. Detta är något som vi avser att fortsätta med. Mer enskild undervisning behövs för vissa elever för att nå kunskapsmålen. En förbättringsåtgärd skulle vara om lärarnas administrativa arbete skulle minskas till förmån för exempelvis lektionsplanering. Vårdnadshavare behöver bli mer delaktiga genom att de loggar in på edwise. Information och hjälp med inloggning bör ligga på någon annan än lärarna. Information från föräldrarådet bör förmedlas till alla vårdnadshavare. Skulle föräldrarådet kunna ingå i föräldraföreningen? Kallelsen till föräldrarådet kan ske via mail eller post (ej genom lärarna). Likvärdigt samarbete mellan F-klass och skola år från år. Gemensam planeringstid mellan fritidspersonalen och lärarna. Ett schema där fritidspersonalen bättre kan användas. Vi önskar att fler föräldrar vill informera om sina yrken. En kommungemensam pedagogisk planering där de olika ämnena är uppdelade årskursvis så att det blir mer likvärdig undervisning och bedömning. Detta skulle underlätta det administrativa arbetet för pedagogerna. Denna kunskap finns inom kommunen, låt dem dela med sig och utveckla detta arbete. De månadsrapporter som vi varje månad har skrivit har inte hjälpt oss nämnvärt i arbetet med kvalitetsrapporten. Rektors förbättringsåtgärder Alla berörda pedagoger deltar i samrättningstillfällena av nationella proven. Gemensamma raster för eleverna återinförs på schemat. Möjligheten att bedriva simundervisning redan i F-klass utreds. 27

28 Pedagogiska planeringar ska upprättas i samtliga ämnen. Omdömena ska kontinuerligt uppdateras i edwise. Information från föräldrarådet ska delges alla vårdnadshavare på edwise. Månadsrapporterna bör utvecklas så att de blir ett användbart redskap i kvalitetssäkringen av verksamheten. Den nya förbättrade internetuppkopplingen ska aktivt användas som ytterligare ett redskap för att möta alla elever på deras nivå oavsett om det finns inlärningsproblematik eller ej. Hitta metoder för att bemöta alla elever i klassrummet så att vi inte tvingas avvisa elever på grund av beteendet. Höja svarsfrekvensen på föräldraenkäterna genom att erbjuda dem att svara under utvecklingssamtalen. Fortbildning i att analysera verksamheten utifrån upprättad arbetsplan. Omorganisation inom förskoleklassverksamheten för att höja dess status och kvalité. 28

29 29

Kvalitetsrapport. Åtorps skola. Grundskola åk 1-6. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Mikael Johansson

Kvalitetsrapport. Åtorps skola. Grundskola åk 1-6. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Mikael Johansson Kvalitetsrapport Grundskola åk 1-6 Läsåret Åtorps skola Utbildningens syfte Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas

Läs mer

Kvalitetsrapport. Svartå Förskoleklass, (Svartå) Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson

Kvalitetsrapport. Svartå Förskoleklass, (Svartå) Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Svartå Förskoleklass, (Svartå) Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Pegasus förskoleklass Bruksskolan. Ansvarig rektor: Mikael Johansson

Kvalitetsrapport. Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Pegasus förskoleklass Bruksskolan. Ansvarig rektor: Mikael Johansson Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Pegasus förskoleklass Bruksskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Kvalitetsrapport. Åtorps förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Mikael Johansson

Kvalitetsrapport. Åtorps förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Mikael Johansson Kvalitetsrapport Åtorps förskoleklass Läsåret 2012/2013 Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015 Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2014/2015 Förskoleklass Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Arbetsplan 2018/19 Strömtorpsskolan åk 1-6

Arbetsplan 2018/19 Strömtorpsskolan åk 1-6 Arbetsplan 2018/19 Strömtorpsskolan åk 1-6 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi når målen? Hur ska vi göra? Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska uppfylla skollagens

Läs mer

Kvalitetsrapport Fritidshem

Kvalitetsrapport Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem Fritidshemmets namn Rektor.. 1. Beskrivning av verksamheten 2 En kort presentation av fritidhemmet, t.ex. text från Om Fritidshemmet på er hemsida. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Ekeby skolas årshjul sid. 4 1. Läroplansmål Normer och värden sid. 5 2. Läroplansmål

Läs mer

Parkskolan åk 1-6, Läsåret

Parkskolan åk 1-6, Läsåret Arbetsplan åk 1-6 Utifrån verksamhetens kvalitetsrapport har rektor valt följande prioriterade områden, som finns dokumenterade i arbetsplanen för läsåret 2018-19 Fortsatt utveckling av inkluderande arbetssätt

Läs mer

Grundskolan 1-6 och förskoleklass

Grundskolan 1-6 och förskoleklass Kvalitetsrapport Grundskolan 1-6 och förskoleklass Skolans namn Rektor.. Det svenska skolsystemet, förskolan, grundskolan, grundsärskolan, fritidshem, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och den kommunala

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15

ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 ARBETSPLAN FÖR RÄVLYANS fritidsverksamhet läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Sid 3 Presentation av arbetssätt Sid 4 utifrån LGR 11 Sid 4 Normer och värden Kunskaper Sid 6 Elevers ansvar och inflytande

Läs mer

Arbetsplan Bruksskolan åk /2019

Arbetsplan Bruksskolan åk /2019 Arbetsplan Bruksskolan åk 1-6 2018/2019 Normer och Värden Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Skolans plan mot kränkande behandling ska uppfylla skollagens krav

Läs mer

2012/2013 PÄRLANS FÖRSKOLEKLASS

2012/2013 PÄRLANS FÖRSKOLEKLASS Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2012/2013 PÄRLANS FÖRSKOLEKLASS Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Arbetsplan Åtorpsskolan åk /2019

Arbetsplan Åtorpsskolan åk /2019 Arbetsplan Åtorpsskolan åk 1-6 2018/2019 Normer och Värden Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Skolans plan mot kränkande behandling ska uppfylla skollagens krav

Läs mer

Kvalitetsrapport. Lergöken, Parkskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015. Ansvarig rektor: Ann-Kristin Brännström

Kvalitetsrapport. Lergöken, Parkskolan. Förskoleklass. Läsåret 2014/2015. Ansvarig rektor: Ann-Kristin Brännström Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2014/2015 Lergöken, Parkskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen

Läs mer

Kvalitetsarbete i fritidshem

Kvalitetsarbete i fritidshem Kvalitetsarbete i fritidshem Gäller för verksamhetsåret: 2015-2016 Enhet: Grevåkerskolans fritidshem Fritidshem Grevåkerskolans fritids- Baronen och Greven Ort Hammerdal Ansvarig rektor Birgitta K Lindberg

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Arbetsplan Vågen utifrån framtagna förbättringsområden

Arbetsplan Vågen utifrån framtagna förbättringsområden Arbetsplan Vågen utifrån framtagna förbättringsområden 2019 2020 Månadsrapporten ska utgå från de faktorer vi kan påverka. Följande faktorer ska särskilt beaktas: Undervisningens och utbildningens innehåll

Läs mer

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vi har under läsåret kontinuerligt arbetat med värdegrunden på skolan, bla har vi samtal med eleverna

Läs mer

Arbetsplan Stora Vallaskolan 2018/2019

Arbetsplan Stora Vallaskolan 2018/2019 Arbetsplan Stora Vallaskolan 2018/2019 Prioriterade områden: 1.normer och värde (värdegrund), 2.specialpedagogiklyftet utveckla undervisningen i den ordinarie gruppen samt lärmiljön för att möta elevernas

Läs mer

, Mikael Johansson, Annie-Frid Johansson, Läsåret Arbetsplan åk F-6

, Mikael Johansson, Annie-Frid Johansson, Läsåret Arbetsplan åk F-6 Arbetsplan åk F-6 Utifrån verksamhetens kvalitetsrapport har rektor valt följande förbättringsområden, som tillsammans med pedagogernas förbättringsområden, finns dokumenterade i arbetsplanen för läsåret

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Kvalitetsrapport. Svartå skola. Grundskola åk 1-6. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson

Kvalitetsrapport. Svartå skola. Grundskola åk 1-6. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson Kvalitetsrapport Grundskola åk 1-6 Läsåret 2012/2013 Svartå skola Utbildningens syfte Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen

Läs mer

Arbetsplan Fritidshem

Arbetsplan Fritidshem Arbetsplan Fritidshem Utifrån verksamhetens kvalitetsrapport har rektor valt följande prioriterade områden, som finns dokumenterade i arbetsplanen för läsåret 2018-19 Terminsplaneringar delges fritidshemmet

Läs mer

Älta skola med förskolor. Verksamhetsplan för förskoleklasserna på Älta Skola

Älta skola med förskolor. Verksamhetsplan för förskoleklasserna på Älta Skola Älta skola med förskolor Verksamhetsplan för förskoleklasserna på Älta Skola 2018/2019 Verksamhetsplan för förskoleklasserna i Älta skola Förskoleklass är från och med höstterminen 2018 obligatorisk. Men

Läs mer

Arbetsplan åk 1-6. Utveckla samverkan mellan undervisande pedagoger och studiehandledare genom projektet Nyanländas lärande.

Arbetsplan åk 1-6. Utveckla samverkan mellan undervisande pedagoger och studiehandledare genom projektet Nyanländas lärande. Arbetsplan åk 1-6 Utifrån verksamhetens kvalitetsrapport 2018-19 har rektor valt följande förbättringsområden, som tillsammans med pedagogernas förbättringsområden ligger till grund för arbetsplanen under

Läs mer

Verksamhetsplan. Ekeby skola och fritidshem 2018/2019

Verksamhetsplan. Ekeby skola och fritidshem 2018/2019 Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2018/2019 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Ekeby skolas årshjul sid. 1. Läroplansmål Normer och värden sid. 4 2. Läroplansmål

Läs mer

Huvudmannens plan för systematiskt kvalitetsarbete

Huvudmannens plan för systematiskt kvalitetsarbete Datum 17.10.03 Huvudmannens plan för systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass Skolans namn: Grevåkerskolan Hammerdal 1. Normer och värden 1.1 En sammanställning av resultaten för förskoleklassens arbete

Läs mer

Kvalitetsrapport grundskola. Örsjö skola Läsår 2016/2017

Kvalitetsrapport grundskola. Örsjö skola Läsår 2016/2017 Kvalitetsrapport grundskola Örsjö skola Läsår 2016/2017 Jämställdhet 3 Utbildningen i åk 1-6 ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. 4 All verksamhet

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Arbetsplan åk 1-6 utifrån framtagna förbättringsområden

Arbetsplan åk 1-6 utifrån framtagna förbättringsområden Arbetsplan åk 1-6 utifrån framtagna förbättringsområden 2019 2020 Månadsrapporten ska utgå från de faktorer vi kan påverka. Följande faktorer ska särskilt beaktas: Undervisningens och utbildningens innehåll

Läs mer

Arbetsplan 2018/2019 Fritidshemmet Eken, Åtorpsskolan

Arbetsplan 2018/2019 Fritidshemmet Eken, Åtorpsskolan Arbetsplan 2018/2019 Fritidshemmet Eken, Åtorpsskolan Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska uppfylla skollagens

Läs mer

Resultatprofil. Ängbyskolan. Läsåret 2016/2017

Resultatprofil. Ängbyskolan. Läsåret 2016/2017 Resultatprofil Ängbyskolan Läsåret 2016/2017 Vad är en resultatprofil I resultatprofilen redovisas respektive skolas organisation, antal elever och pedagogisk personal, resultat som uppnåtts hos eleverna

Läs mer

"Lust att lära, rätt att lyckas" Brukarråd 1/

Lust att lära, rätt att lyckas Brukarråd 1/ "Lust att lära, rätt att lyckas" Brukarråd 1/10 2012 År 4-5 nuläge 4 klasser, 4 Klf Fritidsklubb, fritidsledare Resurspedagog 50% Elevassistans Information Kommunens webbacess-mejl har strulat flera gånger

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2015/2016. Ansvarig rektor: Anette Thorbjörnsson

Kvalitetsrapport. Förskoleklass Strömtorpsskolan. Förskoleklass. Läsåret 2015/2016. Ansvarig rektor: Anette Thorbjörnsson Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2015/2016 Förskoleklass Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Örgryte-Härlanda. Förskoleklass en lekfull övergång till skolan.

Örgryte-Härlanda. Förskoleklass en lekfull övergång till skolan. Örgryte-Härlanda Förskoleklass en lekfull övergång till skolan www.goteborg.se Förskoleklassens viktigaste pedagogiska redskap är lek, skapande och elevens eget utforskande. Genom leken stimuleras elevens

Läs mer

Kvalitetsrapport Hagabackens skola

Kvalitetsrapport Hagabackens skola 2016-06-02 Kvalitetsrapport 2015-2016 Hagabackens skola 1 1. GRUNDFAKTA 2 2. RESULTAT 2.1 Normer och värden Påstående: Årets res. Årets res. Förra året Förra året inte alls/ ganska dåligt % ganska bra/

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Arbetsplan 2018/19 Fritidshemmen Pärlan, Delfinen och Hajen, Strömtorpsskolan

Arbetsplan 2018/19 Fritidshemmen Pärlan, Delfinen och Hajen, Strömtorpsskolan Arbetsplan 2018/19 Fritidshemmen Pärlan, Delfinen och Hajen, Strömtorpsskolan Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi når målen? Hur ska vi göra? Normer och Värden Skolans plan mot kränkande

Läs mer

Kvalitetsrapport. Åtorps skola. Grundskola åk F-6. Läsåret 2014/2015. Ansvarig rektor: Mikael Johansson

Kvalitetsrapport. Åtorps skola. Grundskola åk F-6. Läsåret 2014/2015. Ansvarig rektor: Mikael Johansson Kvalitetsrapport Grundskola åk F-6 Läsåret 2014/2015 Åtorps skola Utbildningens syfte Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011

Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Kvalitetsarbete i skolan Samundervisningsgrupperna årskurs 7-9. Här ingår särskoleelever och grundskoleelever. Gäller för verksamhetsåret 2010-2011 Skola Tundalsskolan Ort Robertsfors Ansvarig rektor Jan

Läs mer

Rapport från Egentillsyn

Rapport från Egentillsyn Diarienummer: Bun 2015:226/61 2015-09-07 Åsa Nordlund Rapport från Egentillsyn Björbo skola F-3 Rektor Hans Andersson 2015-09-07 Egentillsynenens syfte är att säkerställa skolornas arbete utifrån de styrdokument

Läs mer

Barn och Utbildning Leif Hansson, rektor. Lokal arbetsplan Stålvallaskolan, Lesjöfors. FSK - Åk5

Barn och Utbildning Leif Hansson, rektor. Lokal arbetsplan Stålvallaskolan, Lesjöfors. FSK - Åk5 Leif Hansson, rektor Lokal arbetsplan 2019-2020 Stålvallaskolan, Lesjöfors FSK - Åk5 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkningen av skolan kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015

Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Kvalitetsarbete i skolan 2014-2015 Skola Fjällsjöskolan fskk åk 6 Ort Backe Ansvarig rektor Susanne Sjödin Kontaktinformation Dan Forsberg, 0624-512029 1. Vår skola I Fjällsjöskolan fskk- åk 6 går 50 barn.

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret ÅSENSKOLAN Jan Setterberg Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2016-17 1 Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3 1.2 Måluppfyllelse... 3 1.2.1 Läsutveckling

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan

Kvalitetsarbete i skolan Kvalitetsarbete i skolan Gäller för verksamhetsåret 2011-2012 Skola Nybyskolan f-6 och Fritids Skräddaren Ort Ånäset Ansvarig rektor Maria Öhgren Kontaktinformation 0934-14231, 070-680 42 31 maria.ohgren@robertsfors.se

Läs mer

Om fritidshemmet och vår verksamhet

Om fritidshemmet och vår verksamhet Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Om fritidshemmet och vår verksamhet Fritidshemmet spelar en väsentlig roll i barns tillvaro idag. Vår verksamhet är ett betydelsefullt

Läs mer

Kvalitetsrapport. Strömtorpsskolans fritidshem. Fritidshem. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson

Kvalitetsrapport. Strömtorpsskolans fritidshem. Fritidshem. Läsåret 2012/2013. Ansvarig rektor: Jens Berisson Kvalitetsrapport Fritidshem Läsåret 2012/2013 Strömtorpsskolans fritidshem Utbildningens syfte Fritidshemmet kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2017-2018 Prästbols skola Innehåll Kunskap och kompetens...3 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag.3 Vision för grundskolan i Sunne kommun.3 Vad som ska

Läs mer

Maria Sjödahl Nilsson Strandvägsskolan. Strandvägsskolan Grundsärskolan Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret

Maria Sjödahl Nilsson Strandvägsskolan. Strandvägsskolan Grundsärskolan Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret Maria Sjödahl Nilsson Strandvägsskolan Strandvägsskolan Grundsärskolan Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2017-2018 Innehåll 1. Kunskapsuppdraget... 3 1.1 Måluppfyllelse... 3 2. Normer och värden...

Läs mer

Barn och Utbildning Leif Hansson, rektor. Lokal arbetsplan Stålvallaskolan, Lesjöfors. FSK - Åk5

Barn och Utbildning Leif Hansson, rektor. Lokal arbetsplan Stålvallaskolan, Lesjöfors. FSK - Åk5 Lokal arbetsplan 2017-2018 Stålvallaskolan, Lesjöfors FSK - Åk5 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkningen av skolan kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014-15 Laxå kommuns grundskola F-9 och fritidshem

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014-15 Laxå kommuns grundskola F-9 och fritidshem Kvalitetsredovisning Läsåret 2014-15 Laxå kommuns grundskola F-9 och fritidshem 1 Innehållsförteckning Utbildningens syfte Sidan 3 Beskrivning av verksamheten Sidan 4 Året i verksamheten Sidan 5 Normer

Läs mer

Kvalitetsrapport. Grundskola åk F-6 Förskoleklass Läsåret 2016/2017 Svartå skola. Utbildningens syfte

Kvalitetsrapport. Grundskola åk F-6 Förskoleklass Läsåret 2016/2017 Svartå skola. Utbildningens syfte Kvalitetsrapport Grundskola åk F-6 Förskoleklass Läsåret 2016/2017 Svartå skola Utbildningens syfte Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa.

Läs mer

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016)

Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli juni 2016) Kvalitetsrapport Fristående förskola Läsåret 2015/2016 (1 juli 2015 30 juni 2016) Förskolans namn. Huvudman. 1. Beskrivning av verksamheten En presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Arbetsplan Vågen. Kompetensutveckling till pedagoger med integrerade elever i grundskolan,

Arbetsplan Vågen. Kompetensutveckling till pedagoger med integrerade elever i grundskolan, Arbetsplan Vågen Utifrån verksamhetens kvalitetsrapport har rektor valt följande prioriterade områden, som finns dokumenterade i arbetsplanen för läsåret 2018-19 Kompetensutveckling till pedagoger med

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-02-19 Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 HUVUDMANNANIVÅ Alla skolor och förskolor i Mellerud ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten

Läs mer

Kvalitetsrapport. Strömtorpsskolan. Grundskola åk F-6. Läsåret 2013/2014. Ansvarig rektor: Anette Thorbjörnsson

Kvalitetsrapport. Strömtorpsskolan. Grundskola åk F-6. Läsåret 2013/2014. Ansvarig rektor: Anette Thorbjörnsson Kvalitetsrapport Grundskola åk F-6 Läsåret 2013/2014 Strömtorpsskolan Utbildningens syfte Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att tillägna sig dessa. Utbildningen

Läs mer

Arbetsplan för Noltorpsskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Noltorpsskolan Läsåret 2014/2015 20140921 Arbetsplan för Noltorpsskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Lokal arbetsplan för skolan

Lokal arbetsplan för skolan Lokal arbetsplan för skolan Gäller för verksamhetsåret 2013-2014 BYSKESKOLAN 6-9 Träden fälls i augusti 2013 Skola Byskeskolan 6-9 Ort Byske Ansvarig rektor Stefan Eriksson Kontaktinformation Kundtjänst

Läs mer

Kvalitetsrapport Förskola

Kvalitetsrapport Förskola Kvalitetsrapport Förskola Läsåret 2015/2016 Förskolans namn.. Förskolechef. 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation: ledning, pedagoger, arbetslag

Läs mer

Verksamhetsplan Läsåret 2016/2017

Verksamhetsplan Läsåret 2016/2017 Verksamhetsplan Läsåret 2016/2017 Grundsärskolan Nora kommun Verksamhetsplan grundsärskolan Nora kommun 2016-2017 1. Inledning 1.1 Vision Alla elever ska ges förutsättningar till en allsidig utveckling

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bäckalunds skola 1 Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Arbetsplan för Ängaboskolan Läsåret 2017/2018

Arbetsplan för Ängaboskolan Läsåret 2017/2018 Arbetsplan för Ängaboskolan Läsåret 2017/2018 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare.

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola f in Skolinspektionen Dnr 44-2017:5471 Montenova montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 769602-2248 susanne.palmgren@montenova.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nova Montessoriskola

Läs mer

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Färjestadsskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Färjestadsskolan Läsåret 2013/2014 Skolans arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt skolan ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens

Läs mer

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013

Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Kvalitetsredovisning Tällbergs skola 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Skolans mål anges i skollag,

Läs mer

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016

Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Lokal arbetsplan för skolan 2015-2016 Skola Ort Ansvarig rektor Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1. Vår grundverksamhet Auraskolan i Skelleftehamn är en F-2 skola med

Läs mer

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem

Augusti Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem Augusti 2016 Verksamhetsplan Hardemo skola och fritidshem 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Verksamhetsidé sid. 2 2. Förutsättningar sid. 2 3. Enhetens årshjul sid. 3 4. Utvecklingsarbete sid. 4 1. Läroplansmål

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Kvalitetsrapport Centralskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Kvalitetsrapport Centralskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Kvalitetsrapport Centralskolan Läsåret 2016/2017 Nicklas Olivensjö Rektor Datum Innehåll Inledning... 3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning... 3 Underlag

Läs mer

Stora Vallaskolan Arbetsplan 19/20

Stora Vallaskolan Arbetsplan 19/20 Stora Vallaskolan Arbetsplan 19/20 Prioriterade utvecklingsområden: - Värdegrund - Jämställdhet - Kunskapsresultat Hur blev det? Var är Hur gör Var ska Normer och värden Skolans arbete mot kränkande behandling

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN. Grundskolan

LOKAL ARBETSPLAN. Grundskolan LOKAL ARBETSPLAN Grundskolan Läsåret 2012/2013 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever/barn! För att nå vad

Läs mer

Arbetsplan förskoleklass

Arbetsplan förskoleklass Arbetsplan förskoleklass Utifrån verksamhetens kvalitetsrapport har rektor valt följande prioriterade områden, som finns dokumenterade i arbetsplanen för läsåret 2018-19 Handledning av skolans specialpedagog

Läs mer

Kvalitetsrapport. Ramshyttans skola

Kvalitetsrapport. Ramshyttans skola Kvalitetsrapport Ramshyttans skola Läsåret 2016-2017 Innehållsförteckning 1. Grundfakta... 3 2. Resultat... 4 2.1 Normer och värden, elevers ansvar och inflytande... 4 2.2 Kunskaper, bedömning och betyg...

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2018-2019 Åsenskolan Rektor Jan Setterberg 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

2. Övergripande mål och riktlinjer

2. Övergripande mål och riktlinjer 2. Övergripande mål och riktlinjer I de övergripande målen anges de normer och värden samt de kunskaper som alla e lever bör ha utvecklat när de lämnar grundskolan. en anger inriktningen på skolans arbete.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Skola/fritids

Kvalitetsredovisning Skola/fritids Kvalitetsredovisning Skola/fritids 2013-2014 Verksamheten som helhet Vår vision är att skapa en skola som vilar på demokratins grund och där verksamheten grundar sig på ett livslångt lärande. Kunskaper,

Läs mer

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Södra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson

Stålvallaskolan. Lokal arbetsplan. Läsåret Stålvallaskolan Södra. Rektor Maria Sjödahl Nilsson Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Stålvallaskolan Södra Rektor Maria Sjödahl Nilsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkningen av skolan kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Datum 140826 1 (8) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola

Arbetsplan för Västra Bodarna skola 150825 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass.

Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Kvalitetsredovisning läsåret 2013/14 Insjöns skola och förskoleklass. Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Utvecklingsplan. Tingbergsskolan Förskoleklass, grundskola 1 6, fritidshem Läsåret 2017/2018. Upprättat:

Utvecklingsplan. Tingbergsskolan Förskoleklass, grundskola 1 6, fritidshem Läsåret 2017/2018. Upprättat: Upprättat: 170904 Utvecklingsplan Tingbergsskolan Förskoleklass, grundskola 1 6, fritidshem Läsåret 2017/2018 Det Systematiska Kvalitéts Arbetet (SKA) på Tingbergsskolan Ett systematiskt kvalitetsarbete

Läs mer

Lokal arbetsplan. Bollstanäs skola. Läsåret 2009/2010. Bollstanäs skola. Stora vägen Upplands Väsby

Lokal arbetsplan. Bollstanäs skola. Läsåret 2009/2010. Bollstanäs skola. Stora vägen Upplands Väsby Bollstanäs skola Stora vägen 80 194 68 Upplands Väsby Lokal arbetsplan Bollstanäs skola Läsåret 2009/2010 Arbetsplan/verksamhetsplan 2009/10 grundskola för Bollstanäs Inledning Skolans organisation Bollstanäs

Läs mer

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013 2014 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13

Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Barn och utbildning Sten-Åke Eriksson Rektor Åsenskolans redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2012-13 Innehåll 1. Resultat och måluppfyllelse... 3 1.1 Kunskaper... 3 1.1.1 Måluppfyllelse...

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Siljansnäs skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Siljansnäs skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Siljansnäs skola och fritidshem Kvalitetsredovisning 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera,

Läs mer

Utvecklingsplan. Fredriksbergskolan RAPPORT. Bildningsförvaltningen Anvar Jusufbegovic,

Utvecklingsplan. Fredriksbergskolan RAPPORT. Bildningsförvaltningen Anvar Jusufbegovic, Bildningsförvaltningen Anvar Jusufbegovic, 0582-68-64-00 anvar.jusufbegovic@edu.hallsberg.se RAPPORT 1(17) Utvecklingsplan Fredriksbergskolan 2018 2019 2(17) Prioriterade mål Under årets arbete har den

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer