Protokoll Regionförbundets Primärkommunala nämnd Regionförbundets Primärkommunala nämnd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Regionförbundets Primärkommunala nämnd 2008-04-17. Regionförbundets Primärkommunala nämnd"

Transkript

1 13 Organ: Plats och tid: ande: Övriga deltagare: Regionförbundets Primärkommunala nämnd Hotell Skansen, Färjestaden Torsdagen den 17 april 2008 kl Roland Åkesson, ordf Bo Bergman Ewa Engdahl Göran Häggfors Birgitta Elfström Kent Ingvarsson Markus Lund Roland Swedestam Carl-Axel Centerstig Tomas Kronståhl Bo-Eddie Rossbol, tjg ers Lis Lyrbo, tjg ers Mats Hugosson, tjg ers Eddie Forsman, tjg ers Cecilia Nilsson Lennart Magnusson Eva Maly-Stutterheim Lennart Werner Karin Alm-Chearnley Lena Segerberg Lena Brissman Utses att justera: Kent Ingvarsson Paragrafer: \\reggea\profiles$\desktop\gsn\pkn\pkn doc

2 14 Kent Ingvarsson hälsar alla närvarande varmt välkomna till Öland och Mörbylånga kommun. Han uppmärksammar ledamöterna på att stora delar av det öländska landskapet är av riksintresse vilket medför både för- och nackdelar. För kommunens del innebär det inte sällan betydande bekymmer i kontakterna med länsstyrelsen, exempelvis i samband med större byggnationer, något som också kan dra med sig mängder av överklaganden från enskilda personer och inte minst från den icke bofasta befolkningen. Kent Ingvarsson passar även på att helt kort nämna några spännande satsningar av mer positiv karaktör som pågår inom energiområdet (vindkraft, solenergi och biogas) i kommunen. 15 D 2008/ Viktiga frågor för PKN de närmaste åren - summering av ledamöternas överläggning den 16 april 2008 Under en överläggning den 16 april 2008 har Primärkommunala nämndens ledamöter diskuterat viktiga frågområden av gemensamt intresse som bör finnas med i nämndens fortsatta arbete under de närmaste 2-3 åren. Diskussionerna kan i korthet sammanfattas under följande huvudrubriker. * Kommunala arbetsgivarfrågor * Demografins konsekvenser för den kommunala ekonomin (hur klara finansieringen av den kommunala verksamheten?) * Kommunal samverkan * Demokratifrågor * Övrigt (samlingsrubrik för diverse andra viktiga frågor) Nämnden beslutar att med godkännande av ovanstående huvudrubriker uppdra åt Cecilia Nilsson att till nästa sammanträde göra en skriftlig sammanställning med utgångspunkt från ledamöternas diskussioner den 16 april 2008.

3 15 16 D 2008/ AV-Medias uppdrag i Kalmar län AV-chef Eva Maly-Stutterheim redogör för ett förslag till uppdrag för AV-Media i Kalmar län som arbetats fram i samråd med medarbetarna på AV-Media. Förslaget har sitt ursprung från överläggningar i styrelsen för Kalmar läns kommunförbund i slutet på 1990-talet samt regelbundet återkommande brukarundersökningar. Det ligger även väl i linje med skrivningarna i Rupen IV samt EU-kommissionens dokument En europeisk strategi för mediekompetens i det digitala samhället från Ledamöterna påtalar bl a behovet av nära samarbete mellan IT-tekniker och skolutvecklare. AV-Media känner väl till behovet och har därför nyligen bildat ett gemensamt nätverk för dessa personalkategorier. Önskemål framförs också om att AV-Media bör vända sig även till andra kommunala verksamheter utöver skolan. Eva Maly-Stutterheim meddelar att material för detta finns och att man emellanåt skapar specialriktad information till exempelvis social- och omsorgsförvaltningar. Den största utlåningen görs dock till länets skolor och till avtalskunderna. Att låna ut även till andra förvaltningar kan emellanåt vålla vissa bekymmer eftersom en del kommuner valt att avgiften för AV-Medias verksamhet skall belasta skolbudgeten. Hur man lokalt hanterar avgiftsfrågan är en fråga för den enskilda kommunen. Nämnden beslutar att fastställa uppdraget för AV-Media de närmaste åren i enlighet med det presenterade förslaget.

4 16 17 D 2007/ Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, information om centrats uppdrag, organisation och verksamhet samt tankar om utveckling av anhörigstöd i Kalmar län Vid föregående PKN-sammanträde meddelades att regionförbundets styrelse utsett Primärkommunala nämnden till styrelse för Nationellt kompetenscentrum Anhöriga. I samband därmed utsåg nämnden Lisbeth Lennartsson och Birgitta Elfström till kontaktpolitiker för kompetenscentrat. Vid dagens sammanträde redogör Lennart Magnusson, verksamhetschef vid centrat, för den grundläggande verksamhetsidén samt de statliga direktiven bakom uppdraget. Centrats verksamhet vänder sig i första hand till anhöriga och brukare, personal inom vård och omsorg för äldre samt beslutsfattare (chefer och politiker). Verksamhetsidén handlar i huvudsak om att skapa och bygga på möte mellan olika kunskaps- och erfarenhetsformer. Prioriterade områden är - individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd - samverkan och partnerskap i stöd och hjälp för anhöriga, samt - E-tjänster och ny teknik för anhörigvårdare. Det handlar i hög grad om en långsiktig kunskapsuppbyggnad samt kunskapsutbyte och kunskapsspridning. Det nationella kompetenscentrat har 7 samarbetspartners - Fokus Kalmar län (där centrat är lokaliserat) - Äldre Väst Sjuhärad och Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås - Anhörigas riksförbund - Hjälpmedelsinstitutet - Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland - Högskolan i Kalmar, humanvetenskapliga institutionen och E-hälsoinstitutet samt - Landstinget i Kalmar län. Centrat är f n i färd med att rekrytera personal bl a tre forskare samt bygga upp en webbsida. Projektidé För att visa att Kalmar län satsar på att utveckla stödet till anhöriga presenterar Lennart Magnusson och Cecilia Nilsson en projektidé. Idén handlar om att bygga ut ACTION-projektet i samtliga länets kommuner. Oskarshamns kommun har dock redan på egen hand kommit igång med utbyggnaden av ACTION. Lennart Magnusson redogör för huvuddragen i det tänkta projektet samt redovisar en

5 17 preliminär ekonomisk kalkyl. Medel för utveckling av anhörigstöd finns att söka hos länsstyrelsen och ansökan skall vara inne under juni månad Eventuellt kan medfinansiering sökas via Sociala fonden inom EU. När projektet presenterades vid en social- och omsorgschefsträff i mars 2008 ställde sig de närvarande cheferna positiva till idén. Nämnden beslutar att med godkännande ta informationen om Nationellt kompetenscentrum Anhöriga till protokollet. Nämnden beslutar vidare att ställa sig positiv till projektidén och uppdrar åt Lennart Magnusson att i samråd med Cecilia Nilsson ta fram ett beslutsunderlag för förankring i respektive social- /omsorgsnämnd samt att undersöka möjligheterna till bidrag från EU:s Sociala fond.

6 18 18 D 2008/ Kompetens Direkt, information och förankring av fortsatt arbete Med stöd av Rupen IV arbetar regionförbundet med utvecklingsfrågor inom området Vuxnas lärande. Dessutom finns ett särskilt handlingsprogram som fastställts av styrelsen våren Arbetet handlar i stort om att etablera och stödja nätverk med olika aktörer inom området och att tillsammans med dem formulera utvecklingsstrategier och konkreta projekt. Ett nära samarbete har utvecklats med bl a myndigheten Centrum för flexibelt lärande (CFL). Projektstrategin har varit att samla alla projekt under ett gemensamt paraply som fungerar som samlingsnamn men även som mötesplats på nätet. Paraplyet benämns Kompetens Direkt och har en egen hemsida Exempel på konkreta projekt som genomförts är Vägledning on-line, Inflyttarservice on-line, Lärmiljöer samt en förstudie om validering. Projekten har finansierats genom externa medel och har rönt stort intresse. Utmaningen ligger nu i att dels införliva arbetssätten i ordinarie verksamhet samtidigt som ytterligare personal erbjuds utbildning och kompetenshöjning inom olika områden. Idag finns ett väl etablerat nätverk av medarbetare på kommunnivå och inom olika regionala organisationer som arbetar med vuxenutbildningsfrågor. Strategin är att ytterligare stärka det regionala, gränsöverskridande nätverket. En ansökan förbereds därför till Sociala fonden. Fyra områden fokuseras. 1. Validering, vägledning 2. Utveckling av lärmiljöer 3. Digitala stödfunktioner för lärande 4. Regionala strategier för kompetensförsörjning. Socialfonden ger 100% medfinansiering. Målgruppen för utbildningsaktiviteter är studie- och yrkesvägledare, bibliotekarier, lärare inom vuxenutbildning, företag och förtroendevalda inom lärandeområdet m fl. En särskild projektgrupp arbetar med att färdigställa ansökan. Kontakter har eller ska etableras med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, Företagarna i Kalmar län och andra aktörer som ska erbjudas att deltaga i utbildningsaktiviteter inom ramen för Vuxnas lärande. Nämnden beslutar att med godkännande ta informationen till protokollet.

7 19 19 D 2008/ Länssamordnarens förebyggande arbete mot alkohol, narkotika, tobak och doping (ANTD) - komplettering av handlingsplan 2008 Primärkommunala nämnden behandlade ett förslag till handlingsplan 2008 för länssamordnarens alkohol- och drogförebyggande arbete i Kalmar län. Planen skulle dock kompletteras med förebyggande insatser inom tobak- och dopingområdet så snart Statens Folkhälsoinstitut förtydligat uppdraget, vilket nu har skett. I sammanträdeshandlingarna vid dagens möte beskrivs förutom länssamordnarens utökade uppdrag avseende tobak och doping, även innehållet i bakomliggande styrdokument exempelvis regleringsbrev till länsstyrelser och Folkhälsoinstitutet. Nämnden beslutar att godkänna förslaget till handlingsplan för länssamordnaren i Kalmar län år 2008.

8 20 20 Lägesrapport om kommunernas flyktingmottagning Karin Alm-Chearnley från länsstyrelsen redovisar hur många flyktingar respektive kommun i länet förbundit sig att ta emot i de nytecknade avtalen samt vilka kommuner som även tar emot ensamkommande barn. I dagsläget har kommunerna ställt 534 platser till förfogande samt 48 platser för barn utan vårdnadshavare. Karin Alm-Chearnley ger kommunerna i länet gott betyg men framhåller att Kalmar län tar emot relativt få flyktingar jämfört med andra län. Nationellt sett menar man att introduktionen av nyanlända i riket är dålig. Tillvaratagandet av individens kompetens är bristfällig och få genomgår validering. Brister finns också vad gäller samverkan mellan olika myndigheter. Ofta är tröskeln till arbetsmarknaden hög vilket medför risk för inlåsningseffekter i introduktionsprogrammen. I länsstyrelsernas integrationsuppdrag ingår förutom själva avtalsprocessen, att utveckla samverkan mellan kommuner och myndigheter avseende boende, introduktion och snabb arbetsmarknadsetablering samt att följa upp introduktionen i länet. Ledamöterna diskuterar olika framgångsfaktorer samt arbetsmarknadens betydelse för ett framgångsrikt introduktionsarbete. Man diskuterar även möjligheterna att bättre ta tillvara den kompetens som nyanlända kan besitta inte minst med tanke på kommunernas behov av kompetensförsörjning framöver. Som målsättningen för det fortsatta arbetet inom integrationsuppdraget har länsstyrelsen angett följande. * Perspektivskifte; från problemorienterat till samverkan med fokus på resurser, kompetens och möjligheter * Vidga och lyfta det regionala samverkansarbetet (RÖK) * Se mottagningen av flyktingar som en del av länets inflyttningsarbete * Gränsöverskridande samverkan för bättre matchning av individ - arbete. * Vidareutveckla länets omvittnade kompetens vad gäller att ta emot flyktingar med särskilda behov * Utveckla former för uppföljning av mottagandet. Avslutningsvis nämner Karin Alm-Chearnley att länsstyrelsen kommer att ta initiativ till någon form av fördjupningsmöte kring behovet av perspektivbyte rörande flyktingmottagningen. Efter avslutad diskussion beslutar nämnden att ta informationen till protokollet.

9 21 21 Ökad spridning av HIV och clamydia i länet och i riket Med syftet att uppmärksamma ledamöterna på den dramatiska ökning av såväl HIV som clamydia har landstingsrådet Lena Segerberg samt chefen för landstingets mödrahälsovård Lena Brissman inbjudits till dagens PKNsammanträde. Lena Brissman ger en tydlig bild av den ökade spridningen av såväl HIV som clamydia i länet framförallt bland ungdomar upp till 30-årsåldern. Hon understryker särskilt att clamydia i och för sig är relativt lättbehandlad sjukdom. Den kan dock orsaka flera bestående komplikationer bl a cellförändringar som kan orsaka livmodershalscancer samt ofrivillig barnlöshet hos båda könen. Den största ökningen av clamydia under 2006 och 2007 finns i åldersgruppen år. Lena Brissman framhåller att alla sexuellt överförda sjukdomar är på väg att öka i landet. Orsakerna bakom detta är flera, bl a förändrat skyddsbeteende, ökat risktagande, ökad alkoholanvändning bland ungdomar, möjligen även sämre sexualundervisning m m. En målmedveten satsning på bättre sexualundervisning i skolor i Norrbottens län har resulterat i minskad smittspridning. Eftersom smittspridningen drar höga samhällskostnader och orsakar lidande planeras nu ytterligare kartläggning i länet samt någon form av kampanj, helst i samverkan mellan kommuner och landsting m fl. Efter kort diskussion med många intressanta frågor delar Lena Segerberg ut kursprogrammet Adlon 2008 till ledamöterna. Under den avslutande diskussionen betonar ledamöterna vikten av att motsvarande information också ges till barnoch ungdomsnämnd liksom gymnasienämnder och att landstinget, kommunerna och frivilliga organisationer arbetar vidare med frågan. Nämnden beslutar att ta informationen till protokollet.

10 22 22 D 2006/ Fortsatt arbete kring hemsjukvården Cecilia Nilsson lämnar en kortfattad lägesrapport om utvecklingsarbetet till följd av hemsjukvårdens kommunalisering. Ännu handlar mycket om att hitta nya rutiner och överenskommelser för hur hemsjukvårdsavtalet skall tillämpas. Det handlar bl a om provtagningar, förskrivning av vissa hjälpmedel, asylsjukvård, hjälpmedelsfrågor i anslutning till sjukhusvistelse, lokala avtal om läkarmedverkan och samverkan i rehabiliteringsärenden. Man arbetar även med tillämpningen av tröskelprincipen. En mindre arbetsgrupp har tagit sig an resonemanget kring vad som bör betraktas som bas- respektive specialisthabilitering. I arbetsgruppen ingår representanter såväl från landstinget som från kommunerna. En annan aktuell frågeställning är vem sjukhusen kan kontakta i kommunen efter kontorstid - en fråga som bör aktualiseras hos socialoch omsorgscheferna. Avgiftsfrågorna rörande hembesök, hemsjukvård m m har tidigare berörts i Primärkommunala nämnden. Cecilia Nilsson föreslår att nämnden vid nästa sammanträde formulerar ett uppdrag till arbetsgruppen rörande avgiftsfrågorna. Beträffande riksavtalet har regeringen nyligen tillsatt en särskild utredare (Lars Grönvall) som ska göra en översyn av vistelsebegreppet i socialtjänstlagen i vissa situationer (direktiv 2008:13). I uppdraget ingår även att kartlägga konsekvenserna av att riksavtalet inte kan tillämpas av kommunerna utan enbart av landstingen. Utredningsuppdraget ska redovisas senast den 30 april Ytterligare två aktuella frågeställningar som diskuteras till följd av hemsjukvårdens kommunalisering är hur uppföljningen ska gå till och hur hjälpmedelsfrågan skall hanteras efter 2011 då hjälpmedelsavtalet upphör. Från PKN-ledamöternas sida aktualiseras problematiken kring journalhanteringen. De kommunala sjuksköterskorna har idag inte tillgång till landstingets patientjournaler. En patient - en journal har under en längre tid varit en aktuell fråga men ännu inte funnit sin lösning i länet. Ledamöterna framhåller vikten av att man från kommunernas sida driver på utvecklingen åt detta håll. Nämnden beslutar att med godkännande ta informationen till protokollet.

11 23 23 Plats för PKN:s sammanträde den 18 juni 2008 Ledamöterna uppdrar till presidiet att tillsammans med Cecilia Nilsson bestämma plats för nästa PKN-möte. 24 D 2008/ Anmälningsärenden Anmäles protokollsutdrag från styrelsen årsredovisning Av årsredovisningen framgår att revisorerna tillstyrker att Primärkommunala nämndens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Nämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna. Roland Åkesson ordförande Kent Ingvarsson Justerare Cecilia Nilsson Sekreterare

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer

Bättre måltider. i äldreomsorgen

Bättre måltider. i äldreomsorgen Rapport 27-2014 Bättre måltider Bättre måltider i äldreomsorgen - vad i äldreomsorgen har gjorts och vad behöver göras - vad har gjorts och vad behöver göras Slutrapport för regeringsuppdraget att inventera

Läs mer

Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet

Protokoll 2010-04-23 Arbetsutskottet 41 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Fredagen den 23 april 2010, kl 09.00-14.00 ande Eddie Forsman ordförande 62-79 Ulf Nilsson 62-79; ordförande 80-93 Mona

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

Digital agenda för Åland

Digital agenda för Åland Innehåll 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 1 2.1 Varför digital agenda?... 1 2.2 En vision för det åländska e-samhället... 2 2.3 Omvärlden... 3 2.3.1 Finlands digitala agenda... 3 2.3.2 Sveriges digitala

Läs mer

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Plan för genomförande av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007 2009 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2014-05-08 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 48 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Fryshuset, Stockholm Torsdagen den 8 maj 2014, kl 08.30-14.00 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Åke Nilsson Ulf Nilsson Mona

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019

Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Bilaga 1. Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 stockholm.se Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 Dnr: 3.2-619/2013 Stockholms stads strategi mot hemlöshet 2014-2019 4 (31) Förord

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning

Med rätt att komma till tals. Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Så ska Handisam se till att fler kommer till tals i projekt och uppföljning Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Med rätt att komma till tals Handisam Serie A 2012:1 (diarienummer

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser

Utredning om organisation av arbetsmarknads - och vuxenutbildningsinsatser SIGNERAD 2014-01-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (9) Datum 2014-01-14 Vår referens Gunnar Bergström Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse gunnar.bergstrom@malmo.se Utredning om organisation av arbetsmarknads

Läs mer

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn

Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Så här förbättrar kommunerna mottagandet av ensamkommande asylsökande barn Rekommendationer från tio kommuner och Barnombudsmannen i en dialog den 8 december 2010 Dnr 9.5:0874/ 10 Barnombudsmannen Box

Läs mer

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0

Söka pengar SÖKA PENGAR. Version 1.0 SÖKA PENGAR 4 4.1 1.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 4.1 Folkhälsopolitik sid 4 4.2 Var söker vi pengar? sid 6 4.3 Mall: Riktlinjer och direktiv för ansökan sid 8 4.4 Vad är lätt att få pengar för

Läs mer

Delårsbokslut per 2007-08-31 med helårsprognos

Delårsbokslut per 2007-08-31 med helårsprognos PRELIMINÄR VERSION 1 (30) med helårsprognos PRELIMINÄR VERSION 2 (30) Innehållsförteckning Inledning... 4 Några viktiga händelser under perioden... 4 Regionförbundets insatser och resultat under perioden...

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län

Utvärderingsrapport. Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Utvärderingsrapport Samordnad samhällsorientering i Stockholms län Centrum för samhällsorientering 2012-06-07 Kerstin Carlén Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 1.1 UPPDRAGET 3 2. BAKGRUND 4 2.1 LAG OM

Läs mer

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet

Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning. Myndigheten för delaktighet Hjärnkoll våren 2015 Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning Myndigheten för delaktighet Myndigheten för delaktighet, 2015 Titel: Hjärnkoll våren 2015. Redovisning av effekter samt en lägesbeskrivning.

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 4 mars 2010 26 47 Kent Ögren (S), ordförande Britt Westerlund (S), vice ordförande Kenneth Backgård (NS) Leif Bogren (S) Hans Swedell (M) Agneta Lipkin (S)

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer