Protokoll Regionförbundets Primärkommunala nämnd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Regionförbundets Primärkommunala nämnd"

Transkript

1 34 Organ: Plats och tid: ande: Regionförbundets Primärkommunala nämnd Regionförbundet, Nygatan 34, Kalmar Torsdagen den 11 september 2008 kl Roland Åkesson, ordf Lisbeth Lennartsson Ann-Marie Fagerström, Ewa Engdahl, Göran Häggfors, Birgitta Elfström Kent Ingvarsson Markus Lund, Peter Wretlund Roland Swedestam Carl-Axel Centerstig, Saad Benatallah, tjg ers Övriga deltagare: Cecilia Nilsson Eva-Marie Hansson Monika Kling Bengt Falke Fredrik Lilja Agneta Persson Lennart Magnusson Eva Maly-Stutterheim Henrik Svensson Utses att justera: Peter Wretlund Paragrafer: \\reggea\profiles$\desktop\gsn\pkn doc

2 35 31 TEMA: Folkhälsa A. Sammanfattning och uppföljning av kommundialogen Eva-Marie Hansson och Monika Kling från Folkhälsocentrum i landstinget lämnar en sammanfattande bild över den genomförda dialogen med respektive kommun. De framhåller bl a följande. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete kräver struktur, samverkan och delaktighet. Landstingets roll är bl a att stödja kommunerna i detta arbete men det är i kommunerna man kan skapa långsiktiga förutsättningar för en förbättrad folkhälsa. I detta avseende är Kalmar län ett föredöme där ledande politiker i flera kommuner gett folkhälsofrågorna ett utrymme. Utifrån den genomförda kommundialogen har fem angelägna områden utkristalliserats. 1. Viljan samt behovet av mer struktur i folkhälsoarbetet. 2. Hur ska arbetet organiseras för att få genomslagskraft. 3. Öka förståelsen för vad folkhälsa är. 4. Behov av kvalitetssäkring. 5. Formulera vad som skall ingå i folkhälsoarbetet. Monika Kling beskriver strukturen för ett välfungerande folkhälsoarbete. Arbetsgrupper med representation både från kommunerna och landstinget har bildats för att utveckla gemensamma strukturer och för att arbete med folkhälsoprofiler. Folkhälsoarbetet har av många kommuner upplevts som diffust. För att bringa större klarhet genomfördes en politikerutbildning i början av 2008 där majoriteten av länets ledande kommunpolitiker deltog. Det har bl a resulterat i att flertalet folkhälsoråd nu lagts under kommunstyrelsen vilket är mycket positivt. Flera kommuner har föreslagit att dagens ettåriga överenskommelser med landstinget om bl a medfinansiering av folkhälsosamordnare omarbetas till avtal som sträcker sig 3-5 år. Även landstinget ställer sig positivt till en sådan lösning men ärendet är ännu på beredningsstadiet. Folkhälsocentrum är villiga att utveckla en enkel metod för kvalitetssäkring vilket även kommunerna och Folkhälsoinstitutet ställer sig positiva till. En arbetsgrupp kommer att tillsättas under 2009 för att påbörja detta arbete. Den nuvarande folkhälsopolitiska planen för Kalmar län gäller till Monika Kling informerar om att landstinget tillsatt en arbetsgrupp bestående av landstingspolitiker som f n gör en nulägesanalys. Primärkommunala nämnden framhåller vikten av att kommunerna i ett tidigt skede kommer in i detta arbete, vilket också framförts till landstingsledningen av PKN-presidiet

3 36 B. Folkhälsoprofil - ett hjälpmedel i det lokala folkhälsoarbetet Monika Kling informerar kortfattat om folkhälsoprofiler, ett verktyg för mer strategiskt folkhälsoarbete. Det är uppbyggt på de 11 nationella folhälsomålen och utvecklas nu tillsammans med länets kommuner. Bl a arbetar man med att ta fram gemensamma indikatorer för Kalmar län för att sedan kunna följa upp effekten av lokala beslut. Folkhälsoprofiler utgör grunden för välfärdsbokslut. Eva-Marie Hansson och Monika Kling erbjuder avslutningsvis nya kommunbesök till de kommuner som är intresserade av att ytterligare fördjupa dialogen kring folkhälsoarbetet på lokal nivå. Upplysningsvis nämnder Cecilia Nilsson att Folkhälsocentrum tillsammans med regionförbundet nu arbetar för att få till stånd en utbildning i länet om folkhälsoprofiler och framtagning av välfärdsbokslut, ett önskemål som tidigare framförts av PKN. Nämnden tackar för informationen och beslutar att med godkännande ta den till protokollet.

4 37 32 D 2008/ , 2008/ Strategisk IT-utveckling A. Trender lokalt och regionalt Regionförbundets IT-strateg, Bengt Falke, gör inledningsvis en tillbakablick på utvecklingen inom IT-området de senaste 15 åren. I dagsläget har en mediankommun ca 200 olika IT-system, mer än 30 servrar, skiftande kvalitet och stora kostnader (motsvarande ca 2-2,5% av en kommuns budget exklusive investeringar). Allt fler kommuner har börjat samverka kring gemensam IT-utveckling, bl a i Västra Götaland och i Skåne. IT är dessutom ett viktigt verktyg för samverkan överhuvudtaget. Därför har bl a en nationell IT-strategi för vård och omsorg tagits fram och satsningar på bredbandsutbyggnad gjorts. I Kalmar län har ett gemensamt digitalt bibliotekssystem införts och ett gemensamt journalsystem för skolhälsovården kommer att införas, helt i linje med den nationella strategin. Bengt Falke förmedlar också sin bild av den kommande utvecklingen genom att göra en spaning 5 år framåt i tiden. Då är det troligt att vi har: - 24-timmars drift för att klara samhällskritiska funktioner - virtualisering och öppna program (ingen licenskostnad) - huvudsakligen gemensamma system - ett par driftcentraler i länet kombinerat med lokal drift - lokal personal för användarstöd och service - gemensam spetskompetens och drift. Hans slutsats är att detta bör leda till sänkta kostnader vilket frigör resurser till kärnverksamheterna. Primärkommunala nämndens ledamöter informeras om de möjligheter öppna program/öppna lösningar ger. Alla upphandlingar av IT-system bör därför utformas så att även öppna lösningar är ett alternativ. Alltfler stora världsomspännande företag, men även enskilda kommuner, väljer numer öppna program. Ledamöterna diskuterar hur man i en kommun rent konkret kan arbeta strategiskt med IT-utveckling i t ex ett 5-årsperspektiv samt vikten av att politikerna bygger upp en gemensam kunskapsbank för att kunna driva utvecklingen framåt. Mot bakgrund av ledamöternas diskussion uppdrar nämnden åt Bengt Falke att till

5 38 nästa PKN-sammanträde välja ut tre viktiga kommunala områden och belysa hur man kan arbeta strategiskt med IT-utvecklingen inom dessa. B. Nationell IT-strategi för vård och omsorg - frågans hantering i länet Vid kommunchefsmötet på regionförbundet var bl a den nationella IT-strategin för vård och omsorg uppe till diskussion. Målet är att inte bara landstingen utan även kommunerna skall anta strategin. Chefsgruppen uppdrog därför till regionförbundets kansli att arbeta fram ett underlag för lokalt beslut i respektive kommun samt komma med förslag hur vi i länet skall arbeta för att förverkliga strategin. Ett underlag för lokalt beslut samt en kompletterande skrivelse presenterades för kommuncheferna Nämnda handlingar har varit utskickade till PKN-ledamöterna inför dagens sammanträde. Fredrik Lilja, anställd av Mörbylånga kommun men f n inlånad på deltid av regionförbundet, redogör i korthet för de insatsområden som lyfts fram i den nationella IT-strategin. I ett inledningsskede kommer följande områden att prioriteras. 1. Teknisk infrastruktur för säker behörighetsinloggning och kommunikation baserad på elektronisk identifiering 2. Informationsstruktur och standarder för den information som dokumenteras i kommunal vård och omsorg 3. Ökat erfarenhetsutbyte och ökad samverkan kring IT-stöd av gemensamt intresse. Huvuddelen av resurserna för att förverkliga den nationella IT-strategin, både regionalt och nationellt, måste kommunerna själva skjuta till i form av arbetstid och prioriteringar. Det finns en nationell ambition att alla landets kommuner skall anta den nationella IT-strategin som i sin nuvarande utformning inte förpliktigar till några konkreta åtgärder utan bara pekar ut färdriktningen. Det finns även förhoppningar om att länet kommer att få del av ett bidrag från staten för arbetet med att förverkliga strategin. Ett antagande av strategin i länets samtliga kommuner skulle utgöra en stabil grund och positiv start på ett sådant arbete. Under den diskussion som följer föreslås att det framtagna underlaget för lokala beslut kompletteras med delar av Bengt Falkes föredragning så att kommunerna tydligare kan se strategins betydelse i ett större sammanhang. Nämnden beslutar att komplettera underlaget för lokala beslut enligt ovanstående förslag samt att föreslå kommunerna i Kalmar län att anta den nationella ITstrategin för vård och omsorg.

6 D 2008/ Förslag till budget 2009 för AV-Media Rubricerat budgetförslag inklusive kommentarer från AV-chef Eva Maly-Stutterheim finns med i handlingarna till dagens sammanträde. Mot bakgrund av den senast kända skatteprognosen, som pekar på minskade intäkter för kommunerna, diskuterar PKN-ledamöterna kostnadsuppräkningen i det framlagda budgetförslaget. Kommunernas avgift till AV-Media ingår som en del av avgiften till regionförbundet. Avgiftsberäkningen bygger bl a på skatteprognosen vid en viss given tidpunkt vilket medför en inbyggd eftersläpning i betalningsmodellen. Eftersom den senast kända skatteprognosen är negativ för kommunerna diskuteras därför hur avgiften till AV-Media temporärt kan sänkas Nämnden beslutar uppdra åt AV-chefen att inför styrelsens fastställande av budgeten 2009 utforma ett budgetförslag som temporärt medför en minskad avgift för kommunerna till AV-Media Under förutsättning att så sker beslutar nämnden att tillstyrka budgetförslaget och föreslå styrelsen att godkänna det.

7 40 34 D 2008/ Förslag till budget 2009 för Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Verksamhetschef Lennart Magnusson informerar kortfattat om det aktuella läget vid kompetenscentrat. Den personal som skall arbeta i centrat är nu anställd. Merparten av de personer som rekryterats arbetar deltid och sköter arbetet från sin ordinarie arbetsplats. De är således ej placerade i Fokus lokaler. Utbyggnaden av kompetenscentrat följer i princip verksamhetsplanen men med någon månads förskjutning. Eftersom personalen rekryterats successivt under året finns f n ca 1 miljon kronor över i årets budget. Lennart Magnusson föreslår att dessa medel förs över till 2009 för att bl a användas till marknadsföring och kunskapsöversikter. Nämnden beslutar att tillstyrka förslaget. 35 D 2008/ Förslag till budget 2009 för Fokus Kalmar län Budgetförslaget presenteras i korthet av FoU-sekreterare Agneta Persson. Av budgeten framgår att eget kapital kommer att nyttjas för uppföljning av hemsjukvården i kommunerna enligt uppdrag från FoU-rådet för äldre- och handikappomsorg. Eftersom Nationellt kompetenscentra Anhöriga i nuläget är ett 2-årigt projekt ingår även detta i Fokus budgetförslag. Nämnden beslutar att tillstyrka förslaget till budget 2009 för Fokus Kalmar län och föreslår styrelsen att godkänna detsamma.

8 41 36 D 2008/ Ansökan från NTF Kalmar län om verksamhetsstöd från länets kommuner Under 2008 erhåller NTF Kalmar län ett organisationsbidrag samt projektbidrag från centralorganisationen NTF. Därtill kommer organisationsstöd från landstinget. Dessa organisationsstöd täcker dock inte de fasta kostnader som behövs för att bedriva ett bra förebyggande trafiksäkerhetsarbete i länet. Regeringen har aviserat att det nuvarande organisationsstödet till NTF skall avvecklas fram till Nedtrappningen börjar andra halvåret Mot denna bakgrund hemställer NTF Kalmar län om bidrag från respektive kommun motsvarande 1 krona per invånare för 2008 och 2009 samt 1,50 kronor per invånare fr o m Ärendet har behandlats av regionförbundets arbetsutskott , 168. Arbetsutskottet beslutade att ta informationen med godkännande till protokollet och att överlämna ärendet till PKN. Av diskussionen i PKN framgår framförallt två principiella invändingar mot kommunal bidragsgivning i detta ärende. 1. PKN vänder sig principiellt mot att kommunerna skall kompensera ett organisationsstöd som staten avvecklar. 2. Huvudprincipen för bidragsgivning är att kommunerna svarar för bidrag till lokala föreningar och organisationer medan landstinget/regioner svarar för bidrag till distrikts- och länsföreningar/-organisationer. Mot bakgrund av ovanstående diskussion beslutar nämnden återföra ärendet till arbetsutskottet för ställningstagande.

9 42 37 D 2008/ Förslag angående KLNs ansökan om stadsbidrag för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser Länsstyrelsen i Kalmar län har 2008 erhållit kronor i stadsbidrag för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser. Det är en minskning med kronor jämfört med De nationella handlingsplanerna inom alkohol- och narkotikaområdena utgör grunden för ansökan. Inriktningen är bl a att stimulera utvecklingen av målinriktade och samordnande insatser på kommunal nivå. Bidraget skall i första hand utnyttjas som ett stöd i det samordnade, strukturerade, långsiktiga och kunskapsbaserade förebyggande arbetet. Regeringen understryker vikten av att evidensbaserade metoder används i detta arbete. Bidraget kan i första hand sökas av kommunerna men även av frivilligorganisationer som samarbetar med kommunerna. Kalmar läns nykterhetsförbund (KLN) har i likhet med tidigare år ansökt om stadsbidrag hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen önskar höra PKNs uppfattning innan beslut om bidrag fattas. Länssamordnare Eva Hydén har i sitt förslag till yttrande till länsstyrelsen tillstyrkt bidrag till de delar av KLNs ansökan som svarar mot prioriterade områden och arbetssätt i de nationella handlingsplanerna. PKN föreslår att yttrandet ändras så att medel tillstyrkes för insatser direkt riktade mot barn, unga och unga vuxna samt till aktiviteterna Kampanj vit jul, Studiedag om kommunal alkoholpolitik, Drogkrampen, Inspirationsträffar för ungdomar samt Drogfria mötesplatser för barn och ungdomar. Nämnden beslutar i enlighet med ledamöternas förslag.

10 43 38 Viktiga frågor för PKN de närmaste åren - redigerat dokument Primärkommunala nämnden beslutar att låta ärendet utgå vid dagens sammanträde för att återupptas vid nästa sammanträde.

11 44 39 Anmälningsärenden A) Revidering av reglementet för Primärkommunala nämnden, protokollsutdrag från styrelsen , 75 D 2008/ B) Medfinansiering till Högskolans i Kalmar projekt gällande SUV-verktyg (systematisk utvärdering) inom vård-, hälso- och omsorgsområdet, protokollsutdrag från arbetsutskottet , 109 D 2008/ C) Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, minnesanteckningar från styrgruppsmöte i Varberg D 2007/ Nämnden beslutar att lägga anmälningsärendena till handlingarna. 40 Övriga frågor Följande frågor anmäls av PKN-ledamöterna: - Vaccination mot livmoderscancer (Birgitta Elfström) - LUPP för unga vuxna (Birgitta Elfström) - Lägesrapport angående hemsjukvårdsreformen (avgifter, habilitering, hjälpmedel m m), (Birgitta Elfström) - Länsstyrelsens ansvar för alkohol- och drogförebyggande arbete (Birgitta Elfström) - Kommunal medfinansiering av forskning kring kollektivtrafikens regionförstoring (Carl-Axel Centerstig). Nämnden beslutar att återkomma till ovanstående frågor vid kommande sammanträden.

12 45 41 Oljeutsläpp i Östersjön, information från länsstyrelsen om bl a mellanlagringsproblematiken Henrik Svensson och Nina Hansson från länsstyrelsen lämnar bl a följande information till PKNs ledamöter. Mängder av fartyg (bl a oljetransporter) passerar dagligen utanför länets kuster. Om två fartyg kolliderar är dubbelskrov inte en säker lösning. Idag saknas tydliga riktlinjer för oljeutsläpp i Sverige men en viss ansvarsfördelning finns dock mellan olika aktörer: * Kustbevakningen har ett ansvar i samband med att ett oljeutsläpp har skett och fram till dess att oljan når kustlinjen. * Oljepåslag på kust är kommunens ansvar * Sanering av stränder och hamnar är kommunens ansvar. Miljökontoret avgör när arbetet skall avslutas. Kärnfrågan idag är: - Vad gör man med den olja man tar hand om? Kommunala oljeskyddsplaner är på gång att utformas i en del av länets kommuner. Där planer redan finns är de föremål för översyn. I samband med att så sker, planerar länsstyrelsen olika utbildningsaktiviteter. Den tillfälliga lagringen av omhändertagen olja är oftast inget bekymmer (kräver inget tillstånd). Däremot kräver vidare transport särskilda tillstånd och frågan är vart man transporterar oljan. Enligt Räddningsverket bör länet ha kapacitet att ta hand om ca ton. F n finns bara tillstånd för mellanlagring som motsvarar ca ton. När ett utsläpp sker och kommunen agerar är det viktigt att kommunens arbetsinsatser dokumenteras för att medel skall kunna återsökas hos Räddningsverket. Det förebyggande arbetet finansieras däremot av kommunerna själva. Enligt Henrik Svensson är länsstyrelsen beredd att samla berörda kommunala tjänstemän och diskutera behovet av en förstudie inom detta område. I det sammanhanget understryker han vikten av att nyttja alla befintliga kontakter med länderna runt Östersjön för att lyfta upp oljeutsläppsfrågan på den gemensamma dagordningen. Primärkommunala nämnden riktar ett stort tack till länsstyrelsen för den information som lämnats vid dagens sammanträde och ställer sig positiv till att länsstyrelsen arbetar vidare med att samla kommunala tjänstemän för att diskutera behovet av en förstudie.

13 46 Roland Åkesson ordförande Peter Wretlund Justerare Cecilia Nilsson Sekreterare

Protokoll Primärkommunala nämnden

Protokoll Primärkommunala nämnden 27 Organ Plats och tid ande Övriga deltagare Utses att justera Kronobäcks klosterkyrkoruin, Mönsterås Torsdagen den 9 september kl. 9.00-12.00 Roland Åkesson, ordförande Bo Bergman Eddie Forsman Ingemar

Läs mer

Protokoll Primärkommunala nämnden

Protokoll Primärkommunala nämnden 31 Organ Plats och tid Hotell Corallen, Oskarshamn Torsdagen den 10 september 2009, kl. 09.00-12.30 ande Roland Åkesson ordförande Lisbeth Lennartsson Ann-Marie Fagerström Bo Bergman Ewa Engdahl Malin

Läs mer

Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg (FP) ordförande Ida Andersson (C) t.om. 8 Ann Pettersson (M) ANSLAG/BEVIS

Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg (FP) ordförande Ida Andersson (C) t.om. 8 Ann Pettersson (M) ANSLAG/BEVIS Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Strået kl. 13.00 15.30 Beslutande Övriga deltagare Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg

Läs mer

Protokoll Datum 2010-10-28 Primärkommunala nämnden

Protokoll Datum 2010-10-28 Primärkommunala nämnden 32 Organ Plats och tid ande Övriga deltagare Utses att justera Hotell Kronmunken, Mönsterås Torsdagen den 28 oktober kl. 9.00-12.00 Roland Åkesson, ordförande Lisbeth Lennartsson 30-33 Ingemar Svanström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Staby Gårdshotell, Högsby, onsdagen den 10 februari 2016, kl. 13.30-15.30

Staby Gårdshotell, Högsby, onsdagen den 10 februari 2016, kl. 13.30-15.30 1 Plats och tid Staby Gårdshotell, Högsby, onsdagen den 10 februari 2016, kl. 13.30-15.30 Närvarande Tomas Kronståhl ordförande Ilko Corkovic Ann-Marie Fagerström Åke Bergh tjänstgörande ersättare Stihna

Läs mer

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-12-15 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD15/03187 Uppdnr 1245 2015-12-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-12-19 135 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.30 Beslutande Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie Nyberg

Läs mer

Protokoll Datum 2010-12-02 Primärkommunala nämnden

Protokoll Datum 2010-12-02 Primärkommunala nämnden 38 Organ Plats och tid ande Övriga deltagare Utses att justera Regionförbundets kansli, Nygatan 34, Kalmar Torsdagen den 2 december kl. 9.00-12.00 Roland Åkesson, ordförande Bo Bergman Lisbeth Lennartsson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet

M U L L S J Ö K O M M U N Folkhälsorådet Brottsförebyggande rådet 2009-06-02 16 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 13.00 16.00 Beslutande Ida Brinning-Klasson, ordf. (fp) Henrik Jansson (m) 18-24 Kent Oskarsson (s) Jan-Olof Larsson, ks ou (m) Övriga närvarande Paula Bergman,

Läs mer

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg 2016-02-04 1(6) Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg Där invånarna behöver oss tillsammans! Utgångspunkt/bakgrund Ledningssystemet för samverkan tar sin utgångspunkt

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Protokoll Regionförbundets Primärkommunala nämnd 2008-04-17. Regionförbundets Primärkommunala nämnd

Protokoll Regionförbundets Primärkommunala nämnd 2008-04-17. Regionförbundets Primärkommunala nämnd 13 Organ: Plats och tid: ande: Övriga deltagare: Regionförbundets Primärkommunala nämnd Hotell Skansen, Färjestaden Torsdagen den 17 april 2008 kl 09.00-12.30 Roland Åkesson, ordf Bo Bergman Ewa Engdahl

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M)

Beslutande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-03-03 29 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 30-34 ande Johan Persson (S) ordförande Malin Petersson (M) Birgitta Elfström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-12-14 2 SN 150 Dnr 25.11 700 Extra ärende Följande extra ärende godkännes till dagordningen. - Gåva - Ansökan om permanent serveringstillstånd till allmänheten Socialnämnden 2011-12-14

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-03-25 67 Tid 8.30-10.30 Plats Stadshuset Omfattning 71-78 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s)

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer

Bengt Falke. IT-strateg Regionförbundet

Bengt Falke. IT-strateg Regionförbundet Bengt Falke IT-strateg Regionförbundet Mediankommun 2008? 2023 > 200 system X 12 + 2 Befolkningsregister Bygglov Diarium Äldreomsorg 2008 Biblioteksssystem GIS Lönesystem Lokalbokning Fakturering Reningsverk

Läs mer

Anette Asp, ekonom, barn- och utbildningsförvaltningen

Anette Asp, ekonom, barn- och utbildningsförvaltningen Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Eken, kl 1300 16 00 Beslutande För Kommunstyrelsen Emma Magnusson (C) Bill Björklund (FP) För Socialnämnden Britt-Marie Berg-Engström (S) Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 27 april 2015 kl

Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 27 april 2015 kl NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö Måndag 27 april 2015 kl. 14.00-16.30 ande Natrix Öjemark (C) Ordförande Katarina Roos (V) Ledamot

Läs mer

Fredag den 11 december 2015, kl. 12.30-15.00

Fredag den 11 december 2015, kl. 12.30-15.00 42 Organ Plats och tid Stadshotellet i Västervik Fredag den 11 december 2015, kl. 12.30-15.00 ande Tomas Kronståhl ordförande Ann-Marie Fagerström 47-55 Lars Rosander Stihna Johansson-Evertsson Dzenita

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 225 Plats och tid Konferensrummet, Baxters lokaler, Ronneby, 13.00 17.10 Beslutande ordförande Ingrid Karlsson (s) 205-230 Jörgen Nilsson (v) ordf 204 Yvonne Skärheden

Läs mer

Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande Dnr 2015/

Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 9 (36) 2016-01-25 Kf Ks Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande Dnr 2015/309-010 Landstingsfullmäktige beslutade den 3 juni 2015 att tillsammans

Läs mer

Protokoll 2009-06-11 Primärkommunala nämnden

Protokoll 2009-06-11 Primärkommunala nämnden 20 Organ: Plats och tid: Kommunhuset, Mönsterås kommun Torsdagen den 11 juni 2009, kl 09.00-12.00 ande: Roland Åkesson ordförande Lisbeth Lennartsson Ann-Marie Fagerström Bo Bergman Ewa Engdahl Malin Petersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund (S), ordförande Henrik Axelsson

Läs mer

PROTOKOLL. Midgård, Nödinge kommunhus, kl 13:00-16:00

PROTOKOLL. Midgård, Nödinge kommunhus, kl 13:00-16:00 1(9) Plats och tid ande Midgård, Nödinge kommunhus, kl 13:00-16:00 Monica Samuelsson (S) ordförande Rose-Marie Fihn (FP) Anita Skoglund (M) vice ordförande Jarl Karlsson (S) Ale kommun Ale kommun Västra

Läs mer

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län

Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Bakgrund till ReDA i Jönköpings län Jönköpings län ska bli en region som präglas av högt IT-användande som gynnar en hållbar utveckling. Regionförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Jönköpings län

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats: Tingssalen Tid: onsdag 25 februari kl. 13.00-16.00 Justerare utses. Dagordningen godkännes. Ärenden 1. Föregående möte och protokoll 2. Bättre hälsa 3. BRÅ-ANT organisation

Läs mer

KFF Kansli 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande. Ingen förutom ordföranden.... Ann-Margret Ringnér.... Tommy Cedervall...

KFF Kansli 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande. Ingen förutom ordföranden.... Ann-Margret Ringnér.... Tommy Cedervall... Folkhälsorådet 2012-05-22 1(17) Plats och tid KFF Kansli 13.30-16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Cedervall (fp) ordförande Tommy Cedervall(FP), ordförande

Läs mer

Protokoll 2009-12-16 Primärkommunala nämnden

Protokoll 2009-12-16 Primärkommunala nämnden 47 Organ Plats och tid Regionförbundet i Kalmar län, Nygatan 34, Kalmar Onsdagen den 16 december 2009, kl. 09.00-12.30 ande Roland Åkesson ordförande Lisbeth Lennartsson Ann-Marie Fagerström Bo Bergman

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred kl

Sessionssalen, Hultsfred kl Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-16.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2012-10-22 34 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Socialnämnden 2012.12.12 1

Socialnämnden 2012.12.12 1 Socialnämnden 2012.12.12 1 Plats och tid Sammanträdesrum Verandan, kommunhuset kl 13.30-14.30 Beslutande Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104 Utskottet Lärande och stöd 2009-06-10 104 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl 08.00-11.40 Beslutande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP) Margaretha von Wachenfeldt

Läs mer

Socialnämnd 2011-03-21 1

Socialnämnd 2011-03-21 1 Socialnämnd 2011-03-21 1 Plats och tid Socialtjänsten 16.00-17.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Andersson (C), ordf Per Gren (S), vice ordf Siw Malmsten

Läs mer

Torsdagen den 12 februari 2009 kl Beslutande: Roland Åkesson ordförande Ann-Marie Fagerström 1-4 Bo Bergman Ewa Engdahl

Torsdagen den 12 februari 2009 kl Beslutande: Roland Åkesson ordförande Ann-Marie Fagerström 1-4 Bo Bergman Ewa Engdahl 1 Organ: Plats och tid: Regionförbundet i Kalmar Torsdagen den 12 februari 2009 kl 09.00-14.20 ande: Roland Åkesson ordförande Ann-Marie Fagerström 1-4 Bo Bergman Ewa Engdahl Bengt-Olof Roos tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation.

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation. Region Kalmar län Landstingsfullmäktige och Regionförbundets styrelse har beslutat att man har för avsikt att bilda regionkommun i Kalmar län från och med 2019. Region Kalmar län bildas genom att Landstingets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån :15-10:00 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2014-06-11 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Kerstin Gadde Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Inga Göransson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Saras hus, Henån, kl. 08.30 13.15 Beslutande Övriga deltagande Ledamöter Lars-Åke Gustavsson Inga Göransson Gunilla Josefsson Agneta Gustavsson, Lena

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Protokoll 2011-04-14 Primärkommunala nämnden

Protokoll 2011-04-14 Primärkommunala nämnden 10 Organ Plats och tid Motell Kronmunken, Mönsterås Torsdagen den 14 april 2011, kl.9.00-12.00 ande Kent Ingvarsson ordförande Tomas Kronståhl vice ordförande Lisbeth Lennartsson Lars Rosander Ingemar

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

LANDSTINGSFULLMÄKTIGES HANDLINGAR 13OLL4221 Yttrande över Eva Sundkvists (KD) motion om informations- och antidrogkampanj mot cannabis Ewa Sundkvist, (KD), Örebro har lämnat in en motion angående att inom

Läs mer

Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare Kristina Holmdahl, föreningen AXEL 79 Mariann Lundin, bitr. omsorgschef 79

Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare Kristina Holmdahl, föreningen AXEL 79 Mariann Lundin, bitr. omsorgschef 79 78-90 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl.8.30 12.30 Beslutande Susanne Aronsson (m), UN, ordförande Eva Abrahamsson (m), M&BN Kristina Frigert (m), ON Ragnhild Selstam (m), GN Petra Sundblad

Läs mer

Kommunal utveckling. Val av en protokolljusterare förslag: Anna-Carin Magnusson

Kommunal utveckling. Val av en protokolljusterare förslag: Anna-Carin Magnusson 1(5) Kommunal utveckling Plats: Kommunal utveckling, Barnarpsgatan 47, Jönköping Upprop Val av en protokolljusterare förslag: Anna-Carin Magnusson Fastställande av föredragningslista Ärenden: 1. Beslut

Läs mer

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting

Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting 1(5) Ledningsgruppen för samverkan kommun landsting Tid: tisdagen den 30 april 2013 klockan 08.00 10.00 Plats: Landstingets kansli i Jönköping, sal E Närvarande Gunnel Lundgren Anders Åberg Agneta Jansmyr

Läs mer

Modell för bredbandsutbyggnad i Kalmar län

Modell för bredbandsutbyggnad i Kalmar län 2017-02-03 D-nr 2017/18-536 Styrelsen Modell för bredbandsutbyggnad i Kalmar län Förslag till beslut Styrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att ge i uppdrag till kansliet att utarbeta

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Folkhälsorådet Sammanträdesdatum Sida 2014-06-03 1(14) Sessionssalen, Kommunhuset. Tommy Cedervall (FP) ordförande

Folkhälsorådet Sammanträdesdatum Sida 2014-06-03 1(14) Sessionssalen, Kommunhuset. Tommy Cedervall (FP) ordförande Folkhälsorådet 2014-06-03 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset Beslutande Övriga deltagare Tommy Cedervall (FP) ordförande Börje Norén, folkhälsosamordnare Ann-Margret Ringnér, hälsostrateg Bert-Inge

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan

Avtal om folkhälsosamordning i. Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01. Mellan Dnr: 110-2012 Avtal om folkhälsosamordning i Borås Stad fr.o.m. 2013-01-01 Mellan HSN 8 och Borås Stad 1 (7) 1. Parter Detta avtal är slutet mellan kommunstyrelsen i Borås nedan kallad kommunen och Västra

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin 1 Syftet med uppdraget Förankring av den nationella IT-strategin Framtagning av en handlingsplan

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö rum 12 Måndag 4 april, 2011 kl.10:00-12:00

Kommunkontoret, Bergsjö rum 12 Måndag 4 april, 2011 kl.10:00-12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BRÅ-och Folkhälsoråd 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö rum 12 Måndag 4 april, 2011 kl.10:00-12:00 ande Monica Olsson (s) Ordförande

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170 154 /1983 Bildande av samrådsgrupp s arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att 1. Utse och Carina Ödebrink till ordinarie ledamöter i den samrådsgrupp som Sveriges Kommuner och Landsting avser

Läs mer

Sammanträde med Primärkommunala nämnden 5 maj

Sammanträde med Primärkommunala nämnden 5 maj 2017-04-20 Primärkommunala nämnden Kallelse till Sammanträde med Primärkommunala nämnden 5 maj Primärkommunala nämndens ledamöter kallas till sammanträde enligt följande. Tid: Plats: kl 08.30-12.00 ca

Läs mer

1. Så här fungerar en kommun

1. Så här fungerar en kommun LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 1. Så här fungerar en kommun Organisation och påverkan I Sverige finns 290 kommuner som har till uppgift att ta tillvara gemensamma intressen för dem som lever

Läs mer

Från policy till handling. vad krävs för lyckad samverkan där vi går från ord till handling?

Från policy till handling. vad krävs för lyckad samverkan där vi går från ord till handling? Från policy till handling vad krävs för lyckad samverkan där vi går från ord till handling? 1 Jeanette Andreasson Sjödin, landstingsstyrelsens vice ordf (s) Alexander Wendt, oppositionsråd i landstinget

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-12-14 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-12-14 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT. Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 8:30: - 12.30 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Kommunkontoret, sammanträdesrum Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Lena Hedlund (kd) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(7) Plats och tid Findus, Bjuv, kl 12.00-12.15 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2010-08-25 Sida 1 (7) Sammanträde med Handikapprådet Plats och tid Sociala sektorn, Förvaltningshuset, kl 14.00-17.00 ande Övriga deltagande Tomas Erazim, ordförande Göran Persson, kommunstyrelsen, 19-21

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Birgitta Elfström (s) Inger Hilmansson (fp) 53-57

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v) Anders Andersson. Birgitta Elfström (s) Inger Hilmansson (fp) 53-57 KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2008-03-04 46 Tid 8.30-10.10 Plats Stadshuset Omfattning 50-57 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Bertil Dahl (v)

Läs mer

Plats och tid: Brofästet i Kalmar, torsdagen den 4 december 2008 kl

Plats och tid: Brofästet i Kalmar, torsdagen den 4 december 2008 kl 58 Organ: Plats och tid: Brofästet i Kalmar, torsdagen den 4 december 2008 kl 09.00-14.15 ande: Övriga deltagare: Roland Åkesson, ordf Ann-Marie Fagerström, 57-61 Bo Bergman Ewa Engdahl Göran Häggfors,

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande.

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande. KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-30 146 Tid 14.00 14.25 Plats Stadshuset Omfattning 149-153 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg. Där invånarna behöver oss tillsammans!

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg. Där invånarna behöver oss tillsammans! Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg Där invånarna behöver oss tillsammans! Bakgrund Behov av samordning och likvärdighet i länet Först ut äldreområdet Nationella

Läs mer

Torsdagen den 13 november 2008, kl i Dynamiken, Bollegården. Rosa-Lill Karlsson (pro) Gun Bodén (pro) Kjell Richardsson (s)

Torsdagen den 13 november 2008, kl i Dynamiken, Bollegården. Rosa-Lill Karlsson (pro) Gun Bodén (pro) Kjell Richardsson (s) Tid och plats Torsdagen den 13 november 2008, kl 17.00 18.15 i Dynamiken, Bollegården Ärenden 34-46 Ordförande Beslutande Pensionärsorg. Omsorgsnämnden Kommunstyrelsen Hannu Sutinen (fp) Lars Engstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Dnr 14OLL28 Verksamhetsberättelse 2013 Nämnden för folkhälsa ÖREBRO LÄNS LANDSTING Inledning Nämnden för folkhälsa ska känna till dagens livsvillkor, levnadsvanor och hälsoläget i befolkningen för att

Läs mer

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30

2012-02-14. Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark (fp) observerande ers. 11-30 Sammanträdesprotokoll 1(9) 2012-02-14 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 30 17 15 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare: Birgitta Larsson (rp) Ylva Särnmark

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 16.50 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, ordförande (S) Henrik Axelsson (S),

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

KFF Kansli konferens 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande

KFF Kansli konferens 13.30-16.00. Tommy Cedervall (fp) ordförande Folkhälsorådet 2012-11-20 1(15) Plats och tid KFF Kansli konferens 13.30-16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Tommy Cedervall (fp) ordförande Tommy Cedervall(FP),

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen

PROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåregionen PROTOKOLL 1 (8) 31 45, 1 bilaga Plats Beslutande Närvarande ersättare Övriga SCA Obbola, Linjevägen 33, Obbola Harriet Hedlund, ordförande Kerstin Nilsson, vice ordförande Margareta Gustavsson Robin Holmgren,

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen

Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen Förvaltningschef Staffan Blom PaN 2013-03-12 P 8 Dnr A1302-00047-30 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-27 Svar på förfrågan från socialdepartementet angående patientmaktsutredningen Ärendet Patientnämnden har mottagit

Läs mer

Gunilla Wallengren DHR. Ivar Nielsen Eva Borgede. Eva Carlbrand Doris Persson. Kommunhuset, Alafors. Rådet för funktionshinderfrågor

Gunilla Wallengren DHR. Ivar Nielsen Eva Borgede. Eva Carlbrand Doris Persson. Kommunhuset, Alafors. Rådet för funktionshinderfrågor 1(14) Plats och tid: Hövdingasalen Nödinge, kl13:00-15:00 Beslutande Rose-Marie Fihn, ordf Kommunstyrelsen och tjänstgörande ersättare Eva Eriksson Omsorg- och arbetsmarknadsnämnden Tyrone Hansson Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde

Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde Kalmar Läns Trafik AB PROTOKOLL 1(5) Styrelsesammanträde Dnr KLT05109 Sammanträdesdag: 2009 05 26 Tid: kl 15.00 18.00 Plats: NorreGård Konferensanläggning, Falsterbo Omfning: 21-32 Närv. Beslutande: Ulf

Läs mer

Grästorps kommun Allmänna utskottet

Grästorps kommun Allmänna utskottet Sidan 1 av 11 Plats och tid Arbetsmarknadsenhetens lokaler, Oskarsgatan 9, Grästorp, kl 13.00 15.00 Beslutande Ordinarie Kent Larsson (M) Göran Enström (S) Per Götell (L) Kent Hansson (M) Maria Toll (C)

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer