Skyddsavstånd till hästhållning Öjersjö, Partille kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skyddsavstånd till hästhållning Öjersjö, Partille kommun"

Transkript

1

2 Beställare: HB Ramselyckan HSB Göteborg FE Strömsund Beställarens representant: Karin Frykberg, Skanska Nya Hem Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box Göteborg Lisa Granstam Lisa Granstam Uppdragsnr: Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad av: Tryck: n:\103\04\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pmkalkyl\skyddsavstånd till hästhållning_ docx Sara Rydbeck Norconsult AB

3 3 (15) Innehåll Innehåll... 3 Inledning... 4 Beskrivning av området... 4 Hästallergi... 7 Spridning av hästallergen... 7 Regler och riktlinjer... 8 Förslag på åtgärder Barriär Plank Skyddsvegetation Ridhus Slutsatser Referenser... 14

4 4 (15) Inledning HB Ramselyckan äger fastigheterna Öjersjö 16:1 och 5:30 i Öjersjö i Partille kommun som ingår i ett större detaljplanearbete tillsammans med andra byggherrar för att bygga ett nytt bostadsområde med totalt ca 500 bostäder. På fastigheterna väster om HB Ramselyckan finns sedan tidigare en gård (Öjersjö 5:4 och 1:4) som i dagsläget hyser sju hästar och Highland Cattle kor. Avstånden mellan den blivande bostadsbebyggelsen och gårdens stall, hagar och gödselhantering bedöms som godtagbara, men intill fastighetsgränsen finns en paddock som hamnar närmre de planerade bostäderna. Ett flertal olika skyddsavstånd finns utfärdade av Länsstyrelser och kommuner. Denna rapport syftar till att kort-fattat beskriva de konflikter som kan uppstå mellan djurhållning och bostäder samt beskriva de regler och riktlinjer som finns. Huvudsyftet är dock att ge förslag på hur skyddsavståndet mellan planerat bostadsområde och gården, och då framförallt paddocken, kan minskas med hjälp av olika åtgärder för att bostäder ska kunna byggas i nära anslutning till gården samtidigt som eventuell störning minskas. Beskrivning av området Öjersjö har tidigare haft en tydligt lantlig karaktär, med fritidshus och större skogsområden, men under de senaste 20 åren har områdets bebyggts allt mer. Området präglas idag främst av nybyggda bostadsområden. I Partilles översiktsplan (Partille kommun 2005) benämns Öjersjö som kommunens viktigaste utbyggnadsområde för bostäder, där en fortsatt utbyggnad kommer att ske under 2000-talets första decennium i områden vid Hålsjöarna och i Hallen nära golfbanan. Översiktsplanen för Öjersjö från 1999 (Partille kommun 1999) benämner Öjersjö som ett småskaligt och mycket naturnära boende som ska utvecklas med en stor variation på bostadsformer och en närhet till natur och friluftsliv. Historiskt kännetecknas Öjersjö av jordbruksbebyggelse i skogsbygd. Området kring Ramsegård beskrivs som Öjersjös största utbyggnadsområde för bostäder, bostadskomplement och service. Den förtätning som planförslaget möjliggör bidrar till att förstärka underlaget för service och kollektivtrafik i området. Hästgården (fastigheterna Öjersjö 5:4 och 1:4) omges till största delen av skogsmark, men närmast själva gården finns öppna hagar och paddock på tidigare åkeroch betesmark. Delar av skogsmarken utnyttjas idag som beteshagar för hästar och

5 5 (15) kor. På gården bedrivs näringsverksamhet med hästar i form av uthyrning av stallplatser. Paddocken byggdes 2009 på ett område som tidigare varit åker och sedan betesmark som varit inhägnat under många år. Paddockens östra sida ligger 1-2 meter från tomtgränsen mot HB Ramslyckans fastighet. Direkt öster om paddocken finns ett stråk med vegetation utanför paddockens staket. Vegetationen består av höga buskar och träd. Öster om vegetationen går en mindre skogsväg som inte är asfalterad eller grusad. Marken är något kuperad, men det finns inga väsentliga nivåskillnader mellan paddocken och de närmast liggande delarna av HB Ramselyckans fastighet. Fastigheten ligger i den förhärskande vindriktningen från hästgården. Sydväst om hästgården ligger ett bostadsområde; Karis lycka, som har flera fastigheter i direkt anslutning till, eller mycket nära, hästhagar.

6 6 (15) Paddocken Gödselstack Stall Flygbild över området. Pilarna markerar var stall, paddock och gödselhantering är belägna. Den orange linjen anger ungefärlig fastighetsgräns för hästgården. Konflikter bostäder mellan djurhållning och Djurhållning kan ge upphov till störningar i form av lukt, insekter, buller och allergi. Av dessa bedöms det allvarligaste, av hälsoskäl, vara allergi. Pälsdjur kan orsaka allergier och allergiska reaktioner hos vissa människor, samtidigt som de Figur 1

7 7 (15) kan vara av stor social betydelse. Djur sprider ämnen (s k allergen) som orsakar de allergiska reaktionerna, och då särskilt via fragment av hud och päls (s k djurepitel). Detta kan ge upphov till konflikter mellan boende och närliggande djurbesättningar och för aktuellt område bedöms eventuell konflikt endast omfatta allergi, då övrig störning bedöms som liten. Dels är hästgården en mindre verksamhet, med mindre än tio hästar och bedöms inte ge upphov till några störande nivåer på lukt och buller, och dels vistas hästar inte varaktigt i paddocken i samma utsträckning som i stall och hagar. Förekomsten av gödsel är även mindre i paddocken då den rengörs regelbundet till skillnad från hagar, och därmed minskar även risken för lukt och insekter. Hästallergi Hästallergi drabbar ca 5-8 % av befolkningen. Hästallergener anses vara särskilt kraftfulla, medan allergier mot nötkreatur och får är mycket sällsynta. Det finns en generell uppfattning att hästallergi skulle vara särskilt allvarlig, men det är svårt att hitta en vetenskaplig grund för detta (Länsstyrelsen i Skåne 2004). Det saknas fortfarande kunskaper om hur höga nivåer av allergen som krävs för att utlösa allergiska symtom hos någon som är överkänslig mot hästar. För att utveckla en hästallergi krävs en kraftig och långvarig exponering för hästar, t ex genom upprepad ridning, vistelse i stall, ryktning eller att familjemedlemmar etc för med sig allergen i kläderna. Enligt Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum kan man inte bli överkänslig enbart genom att vistas i närheten av ett häststall (Länsstyrelsen i Skåne 2004). Spridning av hästallergen Hästallergen, till skillnad från pollen, är inte byggda för att färdas långa sträckor. De förekommer framför allt i hästens hud och avföring, faller snabbt till marken och försvinner när det regnar (Länsstyrelsen i Skåne 2004). Utomhus minskar spridningen drastiskt med avståndet från stallet. Redan 50 meter från stallet är halterna mycket låga. En undersökning om hur hästallergen sprids i omgivningen kring ett stall visade att nivåerna i stallet var mer än 500 gånger högre än nivåerna precis utanför stalldörren och över 3000 gånger högre än vid en bostad 12 meter från stallet. Hästallergener kunde inte detekteras i luftprover 40 meter från stallet. I nedfallet damm kunde hästallergener påvisas upp till 100 meter från

8 8 (15) stallet (Emenius et al 2001). Forskningen visar även att allergenhalten inomhus bara är 1 % av utomhushalten (Länsstyrelsen i Skåne 2004). Allergenet sprids nära marknivån och beror av vindriktning, avskärmande vegetation och byggnader. Mängden allergen som sprids ökar med antalet hästar. Några få hästar ger oftast obetydlig störning medan en ridskola eller en travbana med många hästar kan ge upphov till betydligt större olägenheter (Boverket 2011). Den allra väsentligaste allergenspridningen kommer från människors kontakt med djuren och innebär att allergen bärs med i hud, hår och kläder. Goda möjligheter till dusch och omklädning efter umgänge med hästar har en bättre skyddseffekt än avstånd mellan stall och bostäder. Västra Götalands Miljömedicinska Centrum ger exempel på resultat från flera undersökningar, bland annat: Mätbara nivåer av hästallergen påvisades 200 m från stall och 100 m från hagar Mätningar inomhus i bostäder nära stall visade lika låga nivåer som i butiker och bussar. Allergenspridning bromsas av lövverk. Allergenspridning kring ridvägar är liten. Miljömedicinskt centrum bedömer att den nivå som kan påträffas i det offentliga rummet (bussar, affärer) även får accepteras invid bostäder men även att den som har eller får en hästallergi normalt bör kunna vistas utomhus i bostadsområdet utan att få svåra symtom (Västra Götalandsregionen 2010). Regler och riktlinjer Nedan ges en sammanställning med ett urval av framtagna riktlinjer och rekommendationer av skyddsavstånd från olika myndigheter och forskningsinstitut. Enligt plan- och bygglagen och miljöbalken ska olägenheter och hälsorisker beaktas vid planläggning och bygglovsgivning samt i tillsyns- och anmälningsärenden. Plan- och bygglagen ställer krav på att kommunen ska beakta hälsorisker mot omgivningen från olika verksamheter (2 kap 5 PBL). I 2 kap 9 PBL ställs krav på att kommunen i största möjliga utsträckning ska undvika och/eller förebygga olägenheter gentemot grannar i samband med planläggning eller vid prövning av bygglov. Ett viktigt syfte med planläggning enligt PBL är att

9 9 (15) reda ut och förebygga problem vid kommande bygglovsgivning och exploatering (Boverket 2011). För hästverksamhet gäller inte nödvändigtvis samma regler som för jordbruksfastighet, och det kan krävas bygglov för t ex ridhus om inte ridhuset kan anses vara en viktig del av näringsverksamhet. Plan- och bygglagen samt rättspraxis är otydlig när det gäller hästverksamhet och bygglov. Underrättelse till grannar inför ett bygge sker normalt då bygglov krävs, och utförs av byggnadsnämnden. (PBL Kunskapsbanken). I Boverkets allmänna råd Bättre plats för arbete (Boverket m fl 1995) anges riktlinjer för skyddsavstånd mellan bostäder och arbetsplatser med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet. Angivet avstånd för djurhållning vid lantbruk och bostäder är 500 meter. Rekommendationen är bl a baserad på en studie av stora svinstallar ( djur) från 1975 och tar inte hänsyn till djurhållningens art eller antal. Enligt råden ska skyddsavstånd betraktas som ett försiktighetsmått och som ett uttryck för god planering, men de lokala förhållandena såsom antalet bostäder i närheten och deras placering i förhållande till verksamheterna, anläggningarnas typ och konstruktion, förhärskande vindriktning m m måste vägas in i bedömningen. Boverkets Vägledning för planering för och invid djurhållning (Boverket 2011) innehåller inte längre några rekommenderade skyddsavstånd med anledning av att skyddsavstånd är svåra att tillämpa i praktiken och kan bli mer till ett hinder än ett stöd om de tillämpas som bindande föreskrifter snarare än rekommendationer. Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge har tagit fram vägledningar för hantering av djurhållning i fysisk planering (Länsstyrelsen i Skåne 2004, Länsstyrelsen i Blekinge 2008) där Boverkets stora skyddsavstånd från 1995 bedöms som omotiverade. Denna bedömning grundar sig på uppgifter från forskning kring hästallergi, som tydligt visar på att halten allergener i utomhusluften avtar relativt drastiskt med avståndet, särskilt mellan m, och att spridningen är beroende på vindriktning, avskärmande vegetation etc. Vidare sker spridningen främst via människor och djurkontakt, inte via utomhusluften. Vägledningarna ger förslag till tillämpning av skyddsavstånd, vilka är betydligt mindre än Boverkets skyddsavstånd. Länsstyrelsen i Skåne varierar sina rekommendationer efter hästgårdens storlek. För mindre anläggningar (1-10 hästar) överlåter Länsstyrelsen på kommunerna att bedöma lämpliga respektavstånd för de lokala förutsättningarna, men rekommenderar ändå ett skyddsavstånd på minst 100 meter från stall och gödselhantering och minst 50 meter från område där hästar vistas (Länsstyrelsen i Skåne 2004).

10 10 (15) Länsstyrelsen i Blekinge minskar något på skyddsavstånden då naturen i Blekinge ofta är mer kuperad och skogsbeväxt än de vidsträckta slättlandskap som finns i Skåne. För små anläggningar (1-10 hästar) i tätort rekommenderar de ett respektavstånd på minst 50 meter från stall och gödselhantering och minst 25 meter från område där djuren varaktigt vistas. Socialstyrelsens meddelandeblad från 2004 hänvisar till ett skyddsavstånd på 200 meter och att tidigare skyddsavstånd på 500 meter, baserat på Naturvårdsverkets allmänna råd 89:6 som numera har upphävts och Boverkets allmänna råd 1995:5, till stor del är inaktuellt. Socialstyrelsen ger inte några rekommendationer då det vetenskapliga underlaget för vad som kan orsaka olägenhet är bristfälligt, men också då vad som kan betraktas som ett rimligt avstånd i hög grad är en fall-tillfall-bedömning (Socialstyrelsen 2004). Hästpolicys Flera kommuner har tagit fram egna riktlinjer gällande hästar i s k hästpolicys. Partille kommun har dock inte tagit fram några egna riktlinjer. Exempelvis rekommenderas i Falkenbergs kommuns riktlinjer (GF Konsult 2006) ett skyddsavstånd på 100 meter till stall och gödselanläggning, och 50 meter till hagar och ridvägar för mindre hästanläggningar (1-10 hästar). Att avstånden följs bedöms som särskilt viktigt i anslutning till publika lokaler som skolor och förskolor. Partille kommuns översiktsplan (ÖP 05) hänvisar till Boverkets gamla rekommendation Bättre plats för arbete där ett skyddsavstånd vid nyplanering på 500 meter mellan bostadsbebyggelse och djurhållning i lantbruk rekommenderas. I olika planeringsfall har dock mindre avstånd än 500 meter bedömts som acceptabelt skyddsavstånd. I praktiken har 200 meter ofta kommit att bli skyddsavstånd mellan bostäder och djurhållning. (Partille kommun 2005). Översiktsplanen skrevs innan Boverkets nya rekommendation och en del av de senare forskarrönen blev tillgängliga. I dagsläget har kommunen inga tydliga åsikter om skyddsavstånd utan har som ambition att lösa dessa frågor på bästa sätt i varje enskilt planärende. Översiktsplanen för Öjersjö (1999) nämner ingenting om djurhållning eller skyddsavstånd men betecknar Öjersjö som ett naturnära boende. Rättspraxis visar att relativt korta avstånd ofta godkänns, under 50 m och ned mot 20 m (Länsstyrelsen Blekinge 2003). Generellt kan dock sägas att samtliga rapporter etc rekommenderar att hänsyn måste tas till lokala förhållanden vid planläggning av bostäder i anslutning till

11 11 (15) djurhållning. Vid bedömning av skyddsavstånd mellan bostäder och hästhållning bör följande beaktas: Karaktär på området, lantlig miljö/tätbebyggt område Möjligheter att kombinera boende med hästhållning Närhet till förskolor och skolor Antal hästgårdar samt deras lokalisering Antal hästar, lokalisering av stall, bete, ridbanor och planerade ridstigar Gödselhantering, placering och utförande Hagar, dess lokalisering och storlek samt antal hästar och hur frekvent dessa används Förhärskande vindriktning Topografi samt eventuell avskärmande vegetation och bebyggelse Förekomst/grad av näringsverksamhet Redovisning av närboendes uppfattning och upplevelser av olägenhet Förslag på åtgärder HB Ramslyckan har önskemål om att kunna minska skyddsavstånden mellan planerad bostadutbyggnad och den intilliggande gården. Detta gäller framförallt i området kring befintlig paddock. Skyddsavstånd är ju endast en av flera möjliga åtgärder för att minska riskerna med allergener och andra olägenheter från djurhållningen vid planerad utbyggnad. Nedan följer förslag på åtgärder som kan minska eller utesluta behovet av skyddsavstånd. Barriär En skyddsbarriär av något slag kan bidra till att minska eller hindra spridningen av hästallergener. Hästallergener sprids inte långt med vinden och färdas nära marken, varför barriär i form av ett plank eller en bred ridå av tät vegetation av t ex tuja eller cypress närmast paddocken hindrar allergen från att spridas. Även nivåskillnader kan hejda spridningen av allergener, men bedöms som svårtillämpat i det här fallet då marken är relativt plan. En skyddsbarriär kan även minska risken för klagomål på lukt och buller från djurhållningen. En nackdel med en barriär är att det kan störa utsikten i området, och göra hästarna mindre tillgängliga för boende som uppskattar hästar i sin närhet. En skyddsbarriär bör utformas i samarbete med hästägaren för att minska påverkan på dennes verksamhet och boende.

12 12 (15) Plank Ett plank som avskärmar paddocken från bostadsområdet bör markant minska behovet av ett skyddsavstånd mellan hästarna och bostäderna. Hästallergener färdas lågt och sprids dåligt med vinden. Jämför med undersökningen (se stycket Spridning av hästallergen) som visade hur förekomsten av allergener minskar med över 500 gånger redan direkt utanför stalldörren. Planket kan vid behov kompletteras med skyddsvegetation om det behövs för att ytterligare minska spridningen av damm och ljud. Vegetation har även en estetisk funktion. Skyddsvegetation Skyddsvegetation fyller en liknande funktion som ett plank, men kan se trevligare ut för de boende. Ett förslag på skyddsväxt är tuja som är både snabbväxande och vintergrön. Vegetation finns redan vid tomtgränsen mellan paddocken och HB Ramselyckans fastighet, men behöver kompletteras med tätare och vintergrön vegetation för att bli en effektiv skyddsbarriär mot allergener. Skyddsvegetation kan komplettera ett plank och även ge en trevligare utsikt. Skyddsvegetation vid paddocken kan även kompletteras med plank eller ytterligare skyddsvegetation vid bostädernas uteplatser. Detta medför även vindskydd för de boende. Ridhus Det alternativ som sannolikt minskar allergenspridningen mest effektivt är att bygga in paddocken med väggar och tak. Byggnader har en stor effekt på spridningen av allergen. Jämför med undersökningen (se stycket Spridning av hästallergen) som visade hur förekomsten av allergener minskar med över 500 gånger redan direkt utanför stalldörren. En ombyggnad av paddocken till ridhus minskar också effektivt risken för att boende störs av buller och lukt. Ingången till ridhuset och dess ventilation bör placeras på den sidan av ridhuset som är vänd bort från bostäderna. Flytta planerade bostäder närmast fastighetsgräns Om ett tillfredsställande skydd inte kan nås på annat sätt kan planeringen av bostadsområdet behöva justeras så att man kan får ett större avstånd mellan paddocken och bostädernas uteplatser, då det främst är utomhusluften som berörs av spridningen av allergen. Risken att hästallergener kommer in i bostäder är mycket liten och sker i huvudsak via boende som handskats med hästar och sedan tar med sig allergen via hår, hud och kläder. Kan bostädernas uteplatser omplaceras eller skyddas kan risken för allergener vid uteplatserna minskas betydligt.

13 13 (15) Slutsatser Många människor ser närheten till hästar som något mycket positivt, och det finns ett värde i att ha hästhållning där folk bor för att minska t ex behovet av resor till och från stallet. Ridning är en av de största folksporterna i Sverige och omsätter stora summor. Med hänsyn till detta bör det vara en fördel för kommunerna att hitta kreativa lösningar för att blanda bostadsbebyggelse och hästhållning utan ta till långa skyddsavstånd eller utsätta människor för hälsorisker på grund av allergier. Hästgården i det här fallet är liten, med plats för upp till 9 hästar. Av de områden där hästarna vistas är det endast paddocken som ligger tillräckligt nära HB Ramselyckans fastighet för att utgöra en risk för allergispridning till bostäder. Det är vår bedömning att det inte finns behov av skyddsavstånd om åtgärder vidtas för att skydda boende från hästallergen. Om inga åtgärder vidtas bedömer vi att ett skyddsavstånd till paddocken på minst 25 meter är rimligt, förutsatt att hästgården fortsätter drivas på ett liknande sätt som i dagsläget. Skyddsavståndet motiveras dels av Länsstyrelsen i Blekinges rekommendationer, och dels av att vi bedömer Öjersjö som ett område i gränslandet mellan tätort och lantlig karaktär där bostadsbebyggelsen visserligen är relativt tät men där man ser fördelarna med ett naturnära boende och därmed kan acceptera djurhållning i större utsträckning än i mer centrala delar av kommunen. Denna uppfattning förstärks av att det sydväst om hästgården finns ett bostadsområde ( Karis lycka ) där bostäder ligger i anslutning till rasthage utan att klagomål har inkommit. Det finns inga skolor, förskolor eller andra speciellt känsliga verksamheter i området närmast hästgården. Slutligen avser skyddsavstånd normalt avstånd till område där hästar varaktigt vistas, vilket i första hand gäller stall och rasthagar. En paddock används i mindre utsträckning än dessa samt hålls ren från gödsel vilket även minskar risken för besvär från insekter och lukt. Norconsult AB Lisa Granstam Sara Rydbeck

14 14 (15) Referenser Boverket. 2011: Vägledning för planering för och invid djurhållning 2011:6. Emenius et al. 2001: Dispersion of horse allergen in the ambient air, detected with sandwich ELSA. GF Konsult. 2006: Hästar i planeringen förslag till riktlinjer inom Falkenbergs kommun. Johannesson. 2013: Miljömedicinskt yttrande angående nybyggnation av bostäder i närheten av hästverksamhet i Ytterby. Länsstyrelsen Blekinge Län. 2008: Djurhållning och bostäder kunskapsöversikt för samhällsplanering i Blekinge län. Länsstyrelsen i Skåne. 2004: Hästar och bebyggelse Underlag för den fysiska planeringen. Miljösamverkan Sydost. 2009: Djurhållning nära tätbebyggelse. Partille kommun. 1999: Översiktsplan för Öjersjö, del av Partille kommun Partille kommun. 2005: Översiktsplan ÖP 05. Antagen av kommunfullmäktige PBL Kunskapsbanken, Boverket. Socialstyrelsen. 2004: Meddelandeblad om hästhållning Enheten för hälsoskydd. Västra Götalandsregionen. Miljömedicinskt centrum 2010: Miljömedicinskt yttrande angående nybyggnation i form av hästnära boende i Lagmansholm.

15 Norconsult AB Theres Svensson gata 11 Box 8774, Göteborg , fax

Miljömedicinskt yttrande angående nybyggnation i form av hästnära boende i Lagmansholm

Miljömedicinskt yttrande angående nybyggnation i form av hästnära boende i Lagmansholm Miljömedicinskt yttrande angående nybyggnation i form av hästnära boende i Lagmansholm Göteborg den 10 mars 2010 Annika Hovgard Leg.läkare www.amm.se Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LOKALISERINGSPRÖVNING AV BEBYGGELSE I UMEÅ KOMMUN MED HÄNSYN TILL HÄSTHÅLLNING

RIKTLINJER FÖR LOKALISERINGSPRÖVNING AV BEBYGGELSE I UMEÅ KOMMUN MED HÄNSYN TILL HÄSTHÅLLNING 1 (8) RIKTLINJER FÖR LOKALISERINGSPRÖVNING AV BEBYGGELSE I UMEÅ KOMMUN MED HÄNSYN TILL HÄSTHÅLLNING Godkänd och reviderad av byggnadsnämnden, 2005-11-21, 271 2 (8) INLEDNING Enligt översiktsplanen för

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HÄSTHÅLLNING INOM OCKELBO KOMMUN KF 31/09 2009-05-04

RIKTLINJER FÖR HÄSTHÅLLNING INOM OCKELBO KOMMUN KF 31/09 2009-05-04 OCKELBO KOMMUN Bygg & Miljö 2009-03-19 Dnr: 2008/0303-15 RIKTLINJER FÖR HÄSTHÅLLNING INOM OCKELBO KOMMUN KF 31/09 2009-05-04 Postadress Besöksadress S. Åsgatan Telefon 0297-55500 Telefax 0297-55510 Postgiro

Läs mer

Detaljplan för del av Druvefors, Nejlikan 3 m.fl. Skyddsavstånd till tryckeri

Detaljplan för del av Druvefors, Nejlikan 3 m.fl. Skyddsavstånd till tryckeri Detaljplan för del av Druvefors, Nejlikan 3 m.fl. Beställare: Hökerum Bygg AB Beställarens representant: Maria Ståhl Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anna-Maria

Läs mer

Miljömedicinskt yttrande angående nybyggnation av bostäder i närheten av hästverksamhet vid Håffrekullen

Miljömedicinskt yttrande angående nybyggnation av bostäder i närheten av hästverksamhet vid Håffrekullen Miljömedicinskt yttrande angående nybyggnation av bostäder i närheten av hästverksamhet vid Håffrekullen Pernilla Almerud 1:e Yrkes- och miljöhygieniker Göteborg den 14 januari 2013 Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

HÄSTPOLICY. Beslutad av kommunstyrelsen

HÄSTPOLICY. Beslutad av kommunstyrelsen HÄSTPOLICY Beslutad av kommunstyrelsen 2011-10-03 Hästpolicyns syfte Syftet med en kommunal hästpolicy är att tydliggöra hästens betydelse och positiva effekter för människor, samhällsekonomi och levande

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av ridanläggning i Trankärr, Kungälvs kommun

Miljömedicinsk bedömning av ridanläggning i Trankärr, Kungälvs kommun Miljömedicinsk bedömning av ridanläggning i Trankärr, Kungälvs kommun Peter Molnár Miljöfysiker Göteborg den 9 september 2016 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin Västra Götalandsregionens

Läs mer

Lokala riktlinjer för avstånd mellan hästhållning och bebyggelse i Skövde kommun

Lokala riktlinjer för avstånd mellan hästhållning och bebyggelse i Skövde kommun Lokala riktlinjer för avstånd mellan hästhållning och bebyggelse i Skövde kommun Upprättad Mars 2011 Godkänd av Byggnadsnämnden 2011-03-17, 29 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 4 Hästens behov och miljöpåverkan...

Läs mer

Samlokalisering. Lokaliseringsprincipen enligt miljöbalken och plan- och bygglagen. Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken

Samlokalisering. Lokaliseringsprincipen enligt miljöbalken och plan- och bygglagen. Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken Samlokalisering Vid lokalisering av bostäder i närheten av verksamheter eller omvänt finns det flera aspekter att tänka på. Om hänsyn tas redan i planeringsskedet innan bostäder eller lokaler byggs minskar

Läs mer

Antagen Laga Kraft

Antagen Laga Kraft Områdesbestämmelser för del av Stödstorp 2:1 m fl. Vaggeryds kommun Antagen 2015-04-28 79 Laga Kraft 2015-05-27 Bakgrund och syfte Områdets läge framgår av bilden föregående sida. Marken utgörs av tallmo

Läs mer

Detaljplan för del av Druvefors, Kamelian 2 Skyddsavstånd till tryckeri

Detaljplan för del av Druvefors, Kamelian 2 Skyddsavstånd till tryckeri Detaljplan för del av Druvefors, Kamelian 2 Beställare: Hökerum Bygg AB Beställarens representant: Sigvard Ståhl Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anna-Maria Ceder

Läs mer

Hästgårdar. Till dig som planerar att bygga. Information 2009. Miljö & Teknik. Jordbruksverket 036-15 50 00 jordbruksverket@sjv.se www.sjv.

Hästgårdar. Till dig som planerar att bygga. Information 2009. Miljö & Teknik. Jordbruksverket 036-15 50 00 jordbruksverket@sjv.se www.sjv. Hästgårdar Jordbruksverket 036-15 50 00 jordbruksverket@sjv.se www.sjv.se Till dig som planerar att bygga Naturvårdsverket 08-698 10 00 registrator@naturvardsverket.se www.naturvardsverket.se Boverket

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN. HÄSTAR I PLANERINGEN Förslag till riktlinjer inom Falkenbergs kommun. 2006-10-24 rev. 2007-04-03

FALKENBERGS KOMMUN. HÄSTAR I PLANERINGEN Förslag till riktlinjer inom Falkenbergs kommun. 2006-10-24 rev. 2007-04-03 FALKENBERGS KOMMUN HÄSTAR I PLANERINGEN Förslag till riktlinjer inom Falkenbergs kommun 2006-10-24 rev. 2007-04-03 INNEHÅLL Inledning 3 Bakgrund 3 Problematiken 4 Lukt, flugor, buller 4 Hästallergi 5 Vetenskapliga

Läs mer

HÄSTAR I PLANERINGEN Förslag till riktlinjer inom Falkenbergs kommun FALKENBERGS KOMMUN

HÄSTAR I PLANERINGEN Förslag till riktlinjer inom Falkenbergs kommun FALKENBERGS KOMMUN FALKENBERGS KOMMUN HÄSTAR I PLANERINGEN Förslag till riktlinjer inom Falkenbergs kommun 2006-10-24 rev. 2007-04-03 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-31, 83 INNEHÅLL Inledning 3 Bakgrund 3 Problematiken

Läs mer

PM - Komplettering av Miljökonsekvensbeskrivning till underlag till planprogram för Horsås trädgårdsstad

PM - Komplettering av Miljökonsekvensbeskrivning till underlag till planprogram för Horsås trädgårdsstad PM - Komplettering av Miljökonsekvensbeskrivning till underlag till planprogram för Horsås trädgårdsstad 2010-11-08 Bakgrund Våren 2008 tog Skövde kommun fram ett planprogram för Horsås trädgårdsstad (2008-05-09).

Läs mer

Proteiner från skiftande områden såsom växter, mikrober, insekter och högre djur Vattenlösliga Många är proteaser; dvs dom bryter ner proteiner

Proteiner från skiftande områden såsom växter, mikrober, insekter och högre djur Vattenlösliga Många är proteaser; dvs dom bryter ner proteiner Hästhållning och allergenspridning Docent Lena Elfman Arbets- och miljömedicin Akademiska sjukhuset Uppsala lena.elfman@medsci.uu.se Vad är ett allergen? Proteiner från skiftande områden såsom växter,

Läs mer

Dnr 340-2623-08. Djurhållning och bostäder - kunskapsöversikt för samhällsplanering

Dnr 340-2623-08. Djurhållning och bostäder - kunskapsöversikt för samhällsplanering Dnr 340-2623-08 Djurhållning och bostäder - kunskapsöversikt för samhällsplanering i Blekinge län juni 2008 Inledning 3 Lantbrukets betydelse 4 Hästhållningens betydelse 4 Lantbrukets omgivningspåverkan

Läs mer

Risker och störningar för boende i omgivningen Wallhamn industriområde, Habborsby 2:50 och Vallhamn 3:4

Risker och störningar för boende i omgivningen Wallhamn industriområde, Habborsby 2:50 och Vallhamn 3:4 Risker och störningar för boende i omgivningen Beställare: Wallhamnbolagen Tjörn Beställarens representant: Rune Ohlsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bo Harlén

Läs mer

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad

Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Källa: Eniro Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Kålleredgården 1:29, Mölndals stad Beställare: Beställarens representant: Konsult: Box 8774 402 76 Göteborg Uppdragsledare: Handläggare: Mölndals stad GLN7350013290008

Läs mer

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning 2015-06-05 n:\104\01\1040169\6 leverans\särö c västra området pm 2015-06- 05.docx 2 (9) Detaljplan för Särö centrum,

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo 2015-01-20 2014-6225. Förhandsbesked, Nybyggnad av enbostadshus och garage

Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo 2015-01-20 2014-6225. Förhandsbesked, Nybyggnad av enbostadshus och garage Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo 2015-01-20 2014-6225 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Källstorp 6:1 Fastighetens adress: Sökande: Wahlin, Arletta Ärende: Förhandsbesked,

Läs mer

Nystavaren 5, 6 och 7, Eskilstuna Kommun Trafikbullerutredning

Nystavaren 5, 6 och 7, Eskilstuna Kommun Trafikbullerutredning Beställare: Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna Beställarens representant: Anna Ekwall Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anna Lena Frennborn Johanna Gervide Uppdragsnr:

Läs mer

DOM 2015-06-22 Stockholm

DOM 2015-06-22 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2015-06-22 Stockholm Mål nr P 806-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-12-30 i mål nr P 2510-14,

Läs mer

PROGRAM FÖR HÄSTGÅRDAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN

PROGRAM FÖR HÄSTGÅRDAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN PROGRAM FÖR HÄSTGÅRDAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN Antagen av Kommunstyrelsen 2008-04-23 Foton på framsida och baksida: Malin Nyberg och Susanne Nilsson Samtliga bilder och foton publiceras med erforderligt

Läs mer

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi i skolan MILJÖBALKEN (MB) Hopslagning av 16 lagar, bl.a. hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, lag om kemiska produkter 32 kapitel, bl.a.: Generella regler,

Läs mer

Miljömedicinskt yttrande om cirkus invid skola i Lidköpings kommun

Miljömedicinskt yttrande om cirkus invid skola i Lidköpings kommun Miljömedicinskt yttrande om cirkus invid skola i Lidköpings kommun Göteborg den 17 juni 2005 Erik Larsson Miljöutredare Box 414, 405 30 Göteborg Telefon 031-773 28 53 erik.larsson@amm.gu.se Besöksadress:

Läs mer

NORRSKOG - GESA HILDEBRAND

NORRSKOG - GESA HILDEBRAND - GESA HILDEBRAND Förslaget innebär i korthet: 54 nya bostäder Nya vägförbindelser Ridstigar genom landskapet upp till skogen Rasthagar och betesmark, ca 73 ha Ridanläggning, med stall för 70 hästar, på

Läs mer

Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Trafikbullerutredning

Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Trafikbullerutredning Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Tillbyggnad av Bygården, Landvetter Beställare: Härryda kommun Råda Torg 435 80 MÖLNLYCKE Beställarens representant: Anna-Karin Ljungman Konsult: Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun

PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun 2014-03-14 2 (8) PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun 2014-03-14 Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens

Läs mer

www.m.lst.se Hästar och bebyggelse Underlag för den fysiska planeringen Samhällsplanering SKÅNE I UTVECKLING 2004:17 Claus Pedersen

www.m.lst.se Hästar och bebyggelse Underlag för den fysiska planeringen Samhällsplanering SKÅNE I UTVECKLING 2004:17 Claus Pedersen www.m.lst.se Hästar och bebyggelse Underlag för den fysiska planeringen Samhällsplanering SKÅNE I UTVECKLING 2004:17 Claus Pedersen Innehåll Förord 3 Hästsektorn som framtidsnäring 5 I ett lagperspektiv

Läs mer

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan 2 (11) Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Erica von Geijer Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg HannaSofie Pedersen Araz Ismail

Läs mer

Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Vägtrafikbullerutredning

Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Vägtrafikbullerutredning Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Beställare: Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledare Konsult: Uppdragsledare Elisabet Börlin GF Konsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Kvarteret Tjädern, Kungsbacka kommun Beställare: Skogsallén Fastighetsprojektering AB Beställarens representant: Fredrik Carlsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Regeringsuppdrag Rapport 2011:6. Vägledning för planering för och invid djurhållning

Regeringsuppdrag Rapport 2011:6. Vägledning för planering för och invid djurhållning Regeringsuppdrag Rapport 2011:6 Vägledning för planering för och invid djurhållning Vägledning för planering för och invid djurhållning Boverket maj 2011 Förord 2 Titel: Vägledning för planering för och

Läs mer

Miljöbalken en samlad, breddad, skärpt miljölagstiftning

Miljöbalken en samlad, breddad, skärpt miljölagstiftning Miljöbalken en samlad, breddad, skärpt miljölagstiftning Kerstin Cederlöf Chefsjurist på Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-03-21 1 Miljöbalken en samlad, breddad,

Läs mer

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning

Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Vägtrafikbullerberäkning Klagomål på buller från E6 från boende i Glumslöv Beställare: Trafikverket Göteborg Kruthusgatan 17 405 33 GÖTEBORG Beställarens representant: Linda Cehlin Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Sandared, Borås kommun Tåg- och vägtrafikbullerutredning

Sandared, Borås kommun Tåg- och vägtrafikbullerutredning Beställare: Borås Stad 501 80 Borås Beställarens representant: Kristine Bayard Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Uppdragsnr: 103 31 58 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

Stafsinge 3:6 m.fl. Falkenberg - detaljplan Teknisk PM Geoteknik

Stafsinge 3:6 m.fl. Falkenberg - detaljplan Teknisk PM Geoteknik Falkenberg - detaljplan Beställare: Beställarens ombud: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Falkenbergs kommun Sabina Uzelac Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Mikael Lindström Araz Ismail Uppdragsnr:

Läs mer

Utblick buller. Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten

Utblick buller. Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten Utblick buller Jenny Nordvoll Miljöskyddshandläggare Länsstyrelsen Västerbotten jenny.nordvoll@lansstyrelsen.se Ljud är önskvärt, oljud är inte det Oönskat ljud är buller Bullrets störande verkan beror

Läs mer

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L

Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 218 Förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus, garage, gäststuga och stall på fastigheten Sunderbyn 26:27 Ärendenr L 2016 713 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Solgårdsterrassen Stenungsunds kommun Översiktlig geoteknisk utredning

Solgårdsterrassen Stenungsunds kommun Översiktlig geoteknisk utredning Beställare: Stenungsundshem AB Box 44 444 21 Stenungsund Beställarens representant: Thomas Löfgren Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Ebbe Spjuth Edina Smlatic Uppdragsnr:

Läs mer

Rapport nr 2/2016. Allergenspridning från pälsdjur inom Jällaskolans område. Johan Ålander Lena Elfman. Arbets- och miljömedicin Uppsala

Rapport nr 2/2016. Allergenspridning från pälsdjur inom Jällaskolans område. Johan Ålander Lena Elfman. Arbets- och miljömedicin Uppsala Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 2/2016 Allergenspridning från pälsdjur inom Jällaskolans område Johan Ålander Lena Elfman Allergenspridning från pälsdjur inom Jällaskolans område Av: Johan

Läs mer

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål 2016-01-27 1 Uppdrag Tyréns AB har på uppdrag av TrondBygg Holding AB (markägaren till fastigheterna

Läs mer

I N K O M N A Y T T R A N D E N U T A N S Y N P U N K T E R I N K O M N A Y T T R A N D E N M E D S Y N P U N K T E R

I N K O M N A Y T T R A N D E N U T A N S Y N P U N K T E R I N K O M N A Y T T R A N D E N M E D S Y N P U N K T E R DETALJPLAN FÖR DEL AV JÄRPESBO 1:12 M FL I TRANEMO, TRANEMO KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen för del av Järpesbo 1:12 m fl i Tranemo, upprättad i november 2012, har varit ute

Läs mer

Kompletterande PM till riskutredning Bensinstationslägen

Kompletterande PM till riskutredning Bensinstationslägen Normal z:\uppdrag\1132 greby 14 mfl\-1\11321 pm 1183.docx Kompletterande till riskutredning Bensinstationslägen : Reviderad: - Uppdragsansvarig: - Brandingenjör Kungsgatan 48 B 411 15 Göteborg Telefon

Läs mer

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun

Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Tjörns kommun Bullerutredning för Tubberöd 1:201 m fl Beställare: 471 80 SKÄRHAMN Beställarens representant: Frida Forsman Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr: 103

Läs mer

Riktlinjer för plank, staket och murar. Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx

Riktlinjer för plank, staket och murar. Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx Riktlinjer för plank, staket och murar Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx Under senaste åren har intresset för att sätta upp plank och mur vid tomtgräns som insynseller bullerskydd ökat

Läs mer

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Beslut Miljöförvaltningen förelägger God Bostad AB org. nr 556677-8899, såsom ägare till fastigheten Lugnet 100:2 att genom provtagning och analys utreda orsak till och omfattning av fukt och mikroorganismer

Läs mer

Kv Tjädern 17 Kungsbacka kommun Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan

Kv Tjädern 17 Kungsbacka kommun Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan Beställare: Beställarens ombud: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Skogsallen Fastighetsprojektering AB Carl-Johan Carlsson Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bernhard Gervide-Eckel Araz Ismail Uppdragsnr:

Läs mer

Källa: Eniro. Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun. Vägtrafikbullerutredning 2015-05-28

Källa: Eniro. Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun. Vägtrafikbullerutredning 2015-05-28 Källa: Eniro Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun Falkenbäck 25 i Varberg, Varbergs kommun Beställare: Varbergs kommun 432 80 Varberg Beställarens representant: Fredrik Olausson Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Kvarteret Syltlöken, Mölndals stad Vägtrafikbullerutredning

Kvarteret Syltlöken, Mölndals stad Vägtrafikbullerutredning Kvarteret Syltlöken, Mölndals stad Vägtrafikbullerutredning 2015-12-15 Kvarteret Syltlöken, Mölndals stad Vägtrafikbullerutredning 2015-12-15 Beställare: Mölndals stad GLN7350013290008 1 82 MÖLNDAL Beställarens

Läs mer

Trafikbullerutredning Katthavsviken Mariestads kommun

Trafikbullerutredning Katthavsviken Mariestads kommun Trafikbullerutredning Katthavsviken 2 (12) Beställare: 542 86 MARIESTAD Beställarens representant: Maria Nilsson Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Uppdragsnr:

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

PM kompletterande riskanalys Mölnlycke fabriker, Härryda kommun

PM kompletterande riskanalys Mölnlycke fabriker, Härryda kommun Beställare: Härryda kommun Råda Torg 435 80 MÖLNLYCKE Beställarens representant: Anna Wallin Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Heijmans Uppdragsnr: 103 20 39 Filnamn

Läs mer

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning

Simonsland, Borås Fördjupad väg- och tågtrafikbullerutredning Simonsland, Borås Simonsland, Borås Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare KB TRYCKAREN/KANICO AB SÖDRA KYRKOGATAN 31 A 50334 BORÅS Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anders Axenborg Uppdragsnr:

Läs mer

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun PM Risker med transport av farligt gods Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Detaljplan för Nol 3:72 i Ale kommun Risker i samband med närhet till Perstorp Oxo:s anläggning

Detaljplan för Nol 3:72 i Ale kommun Risker i samband med närhet till Perstorp Oxo:s anläggning Beställare: Ale kommun Beställarens representant: Emelie Johansson Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Heijmans Uppdragsnr: 102 1243 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

2:497, Öckerö Geoteknisk utredning: PM beträffande detaljplan

2:497, Öckerö Geoteknisk utredning: PM beträffande detaljplan Beställare: KB Öarnas Mark Östra Hamnen 17 475 42 Hönö Beställarens representant: Magnus Hansson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar David Rudebeck Uppdragsnr:

Läs mer

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Skogsvägen Samrådshandling 2010-12-08 Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Länsmansvägen Nyhemsvägen Stenåsavägen PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Samrådshanlingen

Läs mer

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Åsa Lundgren Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar HannaSofie Pedersen Uppdragsnr: 101

Läs mer

ANMÄLAN OM ÄNDRING AV VERKSAMHETEN

ANMÄLAN OM ÄNDRING AV VERKSAMHETEN ANMÄLAN OM ÄNDRING AV VERKSAMHETEN - Information och lathund för att förenkla prövning i samband med leverans av gödsel till eller mottagande av biogödsel från biogasanläggning Man brukar dela in lantbruksverksamheter

Läs mer

Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20

Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20 reducerar magnetfält Mätning av magnetiska växelfält: Kåbäcken 2013-03-14/20 Projekt 11410 Uppdrag Att kartlägga lågfrekventa magnetfält från en kraftledning vid Kåbäcken, Partille. Uppdragsgivare Pär-Anders

Läs mer

Enligt Buller i planeringen, Boverkets allmänna råd 2008:1, bör värdena i tabell 1 inte överskridas vid nybyggnation av bostäder.

Enligt Buller i planeringen, Boverkets allmänna råd 2008:1, bör värdena i tabell 1 inte överskridas vid nybyggnation av bostäder. \\se.wspgroup.com\projects-gbg1\\10170168\5_beräkningar\trafikbuller\pm Canning - Uppdragsnr: 10170168 1 (3) PM Canning trafikbuller Källa: Google maps (2014-12-11) Sammanfattning Canning är ett område

Läs mer

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Översiktlig geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Översiktlig geoteknisk undersökning: PM avseende geotekniska förhållanden Beställare: Rabbalshede Kraft AB Marknadsvägen 1 457 55 Rabbalshede Beställarens representant: Hans Svensson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar Cecilia

Läs mer

Riktlinjer för byggnation på landsbygden 2013-01-04

Riktlinjer för byggnation på landsbygden 2013-01-04 Riktlinjer för byggnation på landsbygden 2013-01-04 1 INNEHÅLL Inledning Lokalisering av nya hus på landsbygden 1. Generella riktlinjer 2. Generella krav enligt Plan- och bygglagen 3. Reglering genom detaljplan

Läs mer

Härryda kommun, Förskola Önneröd PM beträffande geotekniska förhållanden

Härryda kommun, Förskola Önneröd PM beträffande geotekniska förhållanden Härryda kommun, Förskola Önneröd Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare: Härryda Kommun Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar Lisa Pålsson Uppdragsnr: 103 24 54 Filnamn och sökväg:

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Bostadsbebyggelse inom fastigheten Haga 3:49 m fl vid Hagavägen, Sundsvalls kommun Trafikbullerutredning

Bostadsbebyggelse inom fastigheten Haga 3:49 m fl vid Hagavägen, Sundsvalls kommun Trafikbullerutredning Bostadsbebyggelse inom fastigheten Haga 3:49 m fl vid Hagavägen, Sundsvalls kommun 2016-09-09 Bostadsbebyggelse inom fastigheten Haga 3:49 m fl vid Hagavägen, Sundsvalls kommun 2016-09-09 Beställare: Sundsvalls

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Länsstyrelsen Oskarshamns kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Kommunfullmäktige i Oskarshamns kommun har i beslut 2003-12-08 fastställt

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk

Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42. Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Handläggare Datum Ärendebeteckning Tomas Burén 2015-09-08 2015-3403 0480-45 03 42 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Motion om etablering av skyddsavstånd för vindkraftverk Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning

10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10015 Nytt bostadsområde vid Skarsjövallen, Ljungskile Rapport 10015-12010500.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2013-02-05

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Författningssamling. Oskarshamns kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Författningssamling. Oskarshamns kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Författningssamling Oskarshamns kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Fastställd av kommunfullmäktige 2003-12-08, 146 Gäller från och med 2005-03-22 (7, punkt 4 gäller fr.o.m.

Läs mer

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 17 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr:

Läs mer

Hästinventering. Kävlinge kommun 2002/2003

Hästinventering. Kävlinge kommun 2002/2003 Hästinventering Kävlinge kommun 2002/2003 Miljö &Teknik Jenny Lövgren, 046-73 91 90 jenny.lovgren@kavlinge.se Mars 2003 Inventering Miljö- och hälsoskyddsavdelningen beslutade hösten 2001 att genomföra

Läs mer

Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning ANSÖKAN. Säffle kommun 661 80 SÄFFLE ANSÖKAN OM TILLSTÅND AVSER

Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning ANSÖKAN. Säffle kommun 661 80 SÄFFLE ANSÖKAN OM TILLSTÅND AVSER Teknisk service/miljöenheten 1(6) ANSÖKAN Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning Skickas till: Teknisk service/miljöenheten Säffle kommun 661 80 SÄFFLE ANSÖKAN

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat

Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat Byggnadsnämnden 2012 03 06 36 15 Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012 02 21 33 14 Fastighet AVAN 9:27 Ärendenr L 0557/11 Fast.adress BARONVÄGEN 327 Ankomstdat 2011 05 30 Ärende Sökande Bygglov/strandskyddsdispens

Läs mer

Vallda 9:38, Kungsbacka kommun, detaljplan Geoteknisk utredning för detaljplan

Vallda 9:38, Kungsbacka kommun, detaljplan Geoteknisk utredning för detaljplan Vallda 9:38, Kungsbacka kommun, detaljplan Vallda 9:38, Kungsbacka kommun, detaljplan Beställare: Kungsbacka kommun 434 81 Kungsbacka Beställarens representant: Nina Hannula Konsult: Uppdragsledare Norconsult

Läs mer

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållande Beställare: Vänersborgs kommun Beställarens representant: Helena Bråtegren Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes 2017-02-02 2016-4922 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Fastighetens adress: Jegerhjelms väg 32 Sökande: Braatz, Ingemar Ärende: Förhandsbesked, nybyggnad

Läs mer

3. Miljö-, hälso- och riskfaktorer

3. Miljö-, hälso- och riskfaktorer 3. Miljö-, hälso- och riskfaktorer Buller Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

I N V E N T E R I N G

I N V E N T E R I N G Svedala kommun ligger i den sydöstra delen av Skåne och gränsar till Malmö, Vellinge, Trelleborg, Skurup, Lund och Dalby kommuner. I N V E N T E R I N G Svedala kommun i Skåne 73 Historia Området kring

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

5.6 Miljö SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2010

5.6 Miljö SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2010 5.6 Avfallsupplag I kommunen finns inga upplag i drift. Avfallet transporteras till de regional upplagen i (Spillepengen) och (Albäck). 1992 genomförde Scandiaconsult en inventering av äldre avfallsupplag.

Läs mer

FÖRSTUDIE NY DEPONI HALMSTADS KOMMUN

FÖRSTUDIE NY DEPONI HALMSTADS KOMMUN FÖRSTUDIE NY DEPONI HALMSTADS KOMMUN Halmstads kommun, Stadskontoret, Samhällsbyggnad 2004-06-08 WSP Environmental Laholmsvägen 10 302 48 Halmstad Tel: 035-18 11 00 Fax: 035-18 11 01 WSP Sverige AB Org

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Frigg 2, Norsborg

Behovsbedömning av detaljplan för Frigg 2, Norsborg Behovsbedömning av detaljplan för Frigg 2, Norsborg Tumba, maj 2014 Behovsbedömningen av detaljplan för Frigg 2 är framtagen som ett underlag inför plansamrådet. Ett syfte med behovsbedömningen är att

Läs mer

Fastigheten Kumla 136:35

Fastigheten Kumla 136:35 Samhällsbyggnadsförvaltningen Kent Wiklund, planarkitekt januari 2014 Dnr. 2013KSM0329 BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Fastigheten Kumla 136:35 Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet markerat

Läs mer

1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen

1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen Greta Smedje 1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen Effektivisera det förebyggande folkhälsoarbetet, vidareutveckla det

Läs mer