Skyddsavstånd till hästhållning Öjersjö, Partille kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skyddsavstånd till hästhållning Öjersjö, Partille kommun"

Transkript

1

2 Beställare: HB Ramselyckan HSB Göteborg FE Strömsund Beställarens representant: Karin Frykberg, Skanska Nya Hem Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box Göteborg Lisa Granstam Lisa Granstam Uppdragsnr: Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad av: Tryck: n:\103\04\ \0-mapp\09 beskr-utredn-pmkalkyl\skyddsavstånd till hästhållning_ docx Sara Rydbeck Norconsult AB

3 3 (15) Innehåll Innehåll... 3 Inledning... 4 Beskrivning av området... 4 Hästallergi... 7 Spridning av hästallergen... 7 Regler och riktlinjer... 8 Förslag på åtgärder Barriär Plank Skyddsvegetation Ridhus Slutsatser Referenser... 14

4 4 (15) Inledning HB Ramselyckan äger fastigheterna Öjersjö 16:1 och 5:30 i Öjersjö i Partille kommun som ingår i ett större detaljplanearbete tillsammans med andra byggherrar för att bygga ett nytt bostadsområde med totalt ca 500 bostäder. På fastigheterna väster om HB Ramselyckan finns sedan tidigare en gård (Öjersjö 5:4 och 1:4) som i dagsläget hyser sju hästar och Highland Cattle kor. Avstånden mellan den blivande bostadsbebyggelsen och gårdens stall, hagar och gödselhantering bedöms som godtagbara, men intill fastighetsgränsen finns en paddock som hamnar närmre de planerade bostäderna. Ett flertal olika skyddsavstånd finns utfärdade av Länsstyrelser och kommuner. Denna rapport syftar till att kort-fattat beskriva de konflikter som kan uppstå mellan djurhållning och bostäder samt beskriva de regler och riktlinjer som finns. Huvudsyftet är dock att ge förslag på hur skyddsavståndet mellan planerat bostadsområde och gården, och då framförallt paddocken, kan minskas med hjälp av olika åtgärder för att bostäder ska kunna byggas i nära anslutning till gården samtidigt som eventuell störning minskas. Beskrivning av området Öjersjö har tidigare haft en tydligt lantlig karaktär, med fritidshus och större skogsområden, men under de senaste 20 åren har områdets bebyggts allt mer. Området präglas idag främst av nybyggda bostadsområden. I Partilles översiktsplan (Partille kommun 2005) benämns Öjersjö som kommunens viktigaste utbyggnadsområde för bostäder, där en fortsatt utbyggnad kommer att ske under 2000-talets första decennium i områden vid Hålsjöarna och i Hallen nära golfbanan. Översiktsplanen för Öjersjö från 1999 (Partille kommun 1999) benämner Öjersjö som ett småskaligt och mycket naturnära boende som ska utvecklas med en stor variation på bostadsformer och en närhet till natur och friluftsliv. Historiskt kännetecknas Öjersjö av jordbruksbebyggelse i skogsbygd. Området kring Ramsegård beskrivs som Öjersjös största utbyggnadsområde för bostäder, bostadskomplement och service. Den förtätning som planförslaget möjliggör bidrar till att förstärka underlaget för service och kollektivtrafik i området. Hästgården (fastigheterna Öjersjö 5:4 och 1:4) omges till största delen av skogsmark, men närmast själva gården finns öppna hagar och paddock på tidigare åkeroch betesmark. Delar av skogsmarken utnyttjas idag som beteshagar för hästar och

5 5 (15) kor. På gården bedrivs näringsverksamhet med hästar i form av uthyrning av stallplatser. Paddocken byggdes 2009 på ett område som tidigare varit åker och sedan betesmark som varit inhägnat under många år. Paddockens östra sida ligger 1-2 meter från tomtgränsen mot HB Ramslyckans fastighet. Direkt öster om paddocken finns ett stråk med vegetation utanför paddockens staket. Vegetationen består av höga buskar och träd. Öster om vegetationen går en mindre skogsväg som inte är asfalterad eller grusad. Marken är något kuperad, men det finns inga väsentliga nivåskillnader mellan paddocken och de närmast liggande delarna av HB Ramselyckans fastighet. Fastigheten ligger i den förhärskande vindriktningen från hästgården. Sydväst om hästgården ligger ett bostadsområde; Karis lycka, som har flera fastigheter i direkt anslutning till, eller mycket nära, hästhagar.

6 6 (15) Paddocken Gödselstack Stall Flygbild över området. Pilarna markerar var stall, paddock och gödselhantering är belägna. Den orange linjen anger ungefärlig fastighetsgräns för hästgården. Konflikter bostäder mellan djurhållning och Djurhållning kan ge upphov till störningar i form av lukt, insekter, buller och allergi. Av dessa bedöms det allvarligaste, av hälsoskäl, vara allergi. Pälsdjur kan orsaka allergier och allergiska reaktioner hos vissa människor, samtidigt som de Figur 1

7 7 (15) kan vara av stor social betydelse. Djur sprider ämnen (s k allergen) som orsakar de allergiska reaktionerna, och då särskilt via fragment av hud och päls (s k djurepitel). Detta kan ge upphov till konflikter mellan boende och närliggande djurbesättningar och för aktuellt område bedöms eventuell konflikt endast omfatta allergi, då övrig störning bedöms som liten. Dels är hästgården en mindre verksamhet, med mindre än tio hästar och bedöms inte ge upphov till några störande nivåer på lukt och buller, och dels vistas hästar inte varaktigt i paddocken i samma utsträckning som i stall och hagar. Förekomsten av gödsel är även mindre i paddocken då den rengörs regelbundet till skillnad från hagar, och därmed minskar även risken för lukt och insekter. Hästallergi Hästallergi drabbar ca 5-8 % av befolkningen. Hästallergener anses vara särskilt kraftfulla, medan allergier mot nötkreatur och får är mycket sällsynta. Det finns en generell uppfattning att hästallergi skulle vara särskilt allvarlig, men det är svårt att hitta en vetenskaplig grund för detta (Länsstyrelsen i Skåne 2004). Det saknas fortfarande kunskaper om hur höga nivåer av allergen som krävs för att utlösa allergiska symtom hos någon som är överkänslig mot hästar. För att utveckla en hästallergi krävs en kraftig och långvarig exponering för hästar, t ex genom upprepad ridning, vistelse i stall, ryktning eller att familjemedlemmar etc för med sig allergen i kläderna. Enligt Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum kan man inte bli överkänslig enbart genom att vistas i närheten av ett häststall (Länsstyrelsen i Skåne 2004). Spridning av hästallergen Hästallergen, till skillnad från pollen, är inte byggda för att färdas långa sträckor. De förekommer framför allt i hästens hud och avföring, faller snabbt till marken och försvinner när det regnar (Länsstyrelsen i Skåne 2004). Utomhus minskar spridningen drastiskt med avståndet från stallet. Redan 50 meter från stallet är halterna mycket låga. En undersökning om hur hästallergen sprids i omgivningen kring ett stall visade att nivåerna i stallet var mer än 500 gånger högre än nivåerna precis utanför stalldörren och över 3000 gånger högre än vid en bostad 12 meter från stallet. Hästallergener kunde inte detekteras i luftprover 40 meter från stallet. I nedfallet damm kunde hästallergener påvisas upp till 100 meter från

8 8 (15) stallet (Emenius et al 2001). Forskningen visar även att allergenhalten inomhus bara är 1 % av utomhushalten (Länsstyrelsen i Skåne 2004). Allergenet sprids nära marknivån och beror av vindriktning, avskärmande vegetation och byggnader. Mängden allergen som sprids ökar med antalet hästar. Några få hästar ger oftast obetydlig störning medan en ridskola eller en travbana med många hästar kan ge upphov till betydligt större olägenheter (Boverket 2011). Den allra väsentligaste allergenspridningen kommer från människors kontakt med djuren och innebär att allergen bärs med i hud, hår och kläder. Goda möjligheter till dusch och omklädning efter umgänge med hästar har en bättre skyddseffekt än avstånd mellan stall och bostäder. Västra Götalands Miljömedicinska Centrum ger exempel på resultat från flera undersökningar, bland annat: Mätbara nivåer av hästallergen påvisades 200 m från stall och 100 m från hagar Mätningar inomhus i bostäder nära stall visade lika låga nivåer som i butiker och bussar. Allergenspridning bromsas av lövverk. Allergenspridning kring ridvägar är liten. Miljömedicinskt centrum bedömer att den nivå som kan påträffas i det offentliga rummet (bussar, affärer) även får accepteras invid bostäder men även att den som har eller får en hästallergi normalt bör kunna vistas utomhus i bostadsområdet utan att få svåra symtom (Västra Götalandsregionen 2010). Regler och riktlinjer Nedan ges en sammanställning med ett urval av framtagna riktlinjer och rekommendationer av skyddsavstånd från olika myndigheter och forskningsinstitut. Enligt plan- och bygglagen och miljöbalken ska olägenheter och hälsorisker beaktas vid planläggning och bygglovsgivning samt i tillsyns- och anmälningsärenden. Plan- och bygglagen ställer krav på att kommunen ska beakta hälsorisker mot omgivningen från olika verksamheter (2 kap 5 PBL). I 2 kap 9 PBL ställs krav på att kommunen i största möjliga utsträckning ska undvika och/eller förebygga olägenheter gentemot grannar i samband med planläggning eller vid prövning av bygglov. Ett viktigt syfte med planläggning enligt PBL är att

9 9 (15) reda ut och förebygga problem vid kommande bygglovsgivning och exploatering (Boverket 2011). För hästverksamhet gäller inte nödvändigtvis samma regler som för jordbruksfastighet, och det kan krävas bygglov för t ex ridhus om inte ridhuset kan anses vara en viktig del av näringsverksamhet. Plan- och bygglagen samt rättspraxis är otydlig när det gäller hästverksamhet och bygglov. Underrättelse till grannar inför ett bygge sker normalt då bygglov krävs, och utförs av byggnadsnämnden. (PBL Kunskapsbanken). I Boverkets allmänna råd Bättre plats för arbete (Boverket m fl 1995) anges riktlinjer för skyddsavstånd mellan bostäder och arbetsplatser med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet. Angivet avstånd för djurhållning vid lantbruk och bostäder är 500 meter. Rekommendationen är bl a baserad på en studie av stora svinstallar ( djur) från 1975 och tar inte hänsyn till djurhållningens art eller antal. Enligt råden ska skyddsavstånd betraktas som ett försiktighetsmått och som ett uttryck för god planering, men de lokala förhållandena såsom antalet bostäder i närheten och deras placering i förhållande till verksamheterna, anläggningarnas typ och konstruktion, förhärskande vindriktning m m måste vägas in i bedömningen. Boverkets Vägledning för planering för och invid djurhållning (Boverket 2011) innehåller inte längre några rekommenderade skyddsavstånd med anledning av att skyddsavstånd är svåra att tillämpa i praktiken och kan bli mer till ett hinder än ett stöd om de tillämpas som bindande föreskrifter snarare än rekommendationer. Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge har tagit fram vägledningar för hantering av djurhållning i fysisk planering (Länsstyrelsen i Skåne 2004, Länsstyrelsen i Blekinge 2008) där Boverkets stora skyddsavstånd från 1995 bedöms som omotiverade. Denna bedömning grundar sig på uppgifter från forskning kring hästallergi, som tydligt visar på att halten allergener i utomhusluften avtar relativt drastiskt med avståndet, särskilt mellan m, och att spridningen är beroende på vindriktning, avskärmande vegetation etc. Vidare sker spridningen främst via människor och djurkontakt, inte via utomhusluften. Vägledningarna ger förslag till tillämpning av skyddsavstånd, vilka är betydligt mindre än Boverkets skyddsavstånd. Länsstyrelsen i Skåne varierar sina rekommendationer efter hästgårdens storlek. För mindre anläggningar (1-10 hästar) överlåter Länsstyrelsen på kommunerna att bedöma lämpliga respektavstånd för de lokala förutsättningarna, men rekommenderar ändå ett skyddsavstånd på minst 100 meter från stall och gödselhantering och minst 50 meter från område där hästar vistas (Länsstyrelsen i Skåne 2004).

10 10 (15) Länsstyrelsen i Blekinge minskar något på skyddsavstånden då naturen i Blekinge ofta är mer kuperad och skogsbeväxt än de vidsträckta slättlandskap som finns i Skåne. För små anläggningar (1-10 hästar) i tätort rekommenderar de ett respektavstånd på minst 50 meter från stall och gödselhantering och minst 25 meter från område där djuren varaktigt vistas. Socialstyrelsens meddelandeblad från 2004 hänvisar till ett skyddsavstånd på 200 meter och att tidigare skyddsavstånd på 500 meter, baserat på Naturvårdsverkets allmänna råd 89:6 som numera har upphävts och Boverkets allmänna råd 1995:5, till stor del är inaktuellt. Socialstyrelsen ger inte några rekommendationer då det vetenskapliga underlaget för vad som kan orsaka olägenhet är bristfälligt, men också då vad som kan betraktas som ett rimligt avstånd i hög grad är en fall-tillfall-bedömning (Socialstyrelsen 2004). Hästpolicys Flera kommuner har tagit fram egna riktlinjer gällande hästar i s k hästpolicys. Partille kommun har dock inte tagit fram några egna riktlinjer. Exempelvis rekommenderas i Falkenbergs kommuns riktlinjer (GF Konsult 2006) ett skyddsavstånd på 100 meter till stall och gödselanläggning, och 50 meter till hagar och ridvägar för mindre hästanläggningar (1-10 hästar). Att avstånden följs bedöms som särskilt viktigt i anslutning till publika lokaler som skolor och förskolor. Partille kommuns översiktsplan (ÖP 05) hänvisar till Boverkets gamla rekommendation Bättre plats för arbete där ett skyddsavstånd vid nyplanering på 500 meter mellan bostadsbebyggelse och djurhållning i lantbruk rekommenderas. I olika planeringsfall har dock mindre avstånd än 500 meter bedömts som acceptabelt skyddsavstånd. I praktiken har 200 meter ofta kommit att bli skyddsavstånd mellan bostäder och djurhållning. (Partille kommun 2005). Översiktsplanen skrevs innan Boverkets nya rekommendation och en del av de senare forskarrönen blev tillgängliga. I dagsläget har kommunen inga tydliga åsikter om skyddsavstånd utan har som ambition att lösa dessa frågor på bästa sätt i varje enskilt planärende. Översiktsplanen för Öjersjö (1999) nämner ingenting om djurhållning eller skyddsavstånd men betecknar Öjersjö som ett naturnära boende. Rättspraxis visar att relativt korta avstånd ofta godkänns, under 50 m och ned mot 20 m (Länsstyrelsen Blekinge 2003). Generellt kan dock sägas att samtliga rapporter etc rekommenderar att hänsyn måste tas till lokala förhållanden vid planläggning av bostäder i anslutning till

11 11 (15) djurhållning. Vid bedömning av skyddsavstånd mellan bostäder och hästhållning bör följande beaktas: Karaktär på området, lantlig miljö/tätbebyggt område Möjligheter att kombinera boende med hästhållning Närhet till förskolor och skolor Antal hästgårdar samt deras lokalisering Antal hästar, lokalisering av stall, bete, ridbanor och planerade ridstigar Gödselhantering, placering och utförande Hagar, dess lokalisering och storlek samt antal hästar och hur frekvent dessa används Förhärskande vindriktning Topografi samt eventuell avskärmande vegetation och bebyggelse Förekomst/grad av näringsverksamhet Redovisning av närboendes uppfattning och upplevelser av olägenhet Förslag på åtgärder HB Ramslyckan har önskemål om att kunna minska skyddsavstånden mellan planerad bostadutbyggnad och den intilliggande gården. Detta gäller framförallt i området kring befintlig paddock. Skyddsavstånd är ju endast en av flera möjliga åtgärder för att minska riskerna med allergener och andra olägenheter från djurhållningen vid planerad utbyggnad. Nedan följer förslag på åtgärder som kan minska eller utesluta behovet av skyddsavstånd. Barriär En skyddsbarriär av något slag kan bidra till att minska eller hindra spridningen av hästallergener. Hästallergener sprids inte långt med vinden och färdas nära marken, varför barriär i form av ett plank eller en bred ridå av tät vegetation av t ex tuja eller cypress närmast paddocken hindrar allergen från att spridas. Även nivåskillnader kan hejda spridningen av allergener, men bedöms som svårtillämpat i det här fallet då marken är relativt plan. En skyddsbarriär kan även minska risken för klagomål på lukt och buller från djurhållningen. En nackdel med en barriär är att det kan störa utsikten i området, och göra hästarna mindre tillgängliga för boende som uppskattar hästar i sin närhet. En skyddsbarriär bör utformas i samarbete med hästägaren för att minska påverkan på dennes verksamhet och boende.

12 12 (15) Plank Ett plank som avskärmar paddocken från bostadsområdet bör markant minska behovet av ett skyddsavstånd mellan hästarna och bostäderna. Hästallergener färdas lågt och sprids dåligt med vinden. Jämför med undersökningen (se stycket Spridning av hästallergen) som visade hur förekomsten av allergener minskar med över 500 gånger redan direkt utanför stalldörren. Planket kan vid behov kompletteras med skyddsvegetation om det behövs för att ytterligare minska spridningen av damm och ljud. Vegetation har även en estetisk funktion. Skyddsvegetation Skyddsvegetation fyller en liknande funktion som ett plank, men kan se trevligare ut för de boende. Ett förslag på skyddsväxt är tuja som är både snabbväxande och vintergrön. Vegetation finns redan vid tomtgränsen mellan paddocken och HB Ramselyckans fastighet, men behöver kompletteras med tätare och vintergrön vegetation för att bli en effektiv skyddsbarriär mot allergener. Skyddsvegetation kan komplettera ett plank och även ge en trevligare utsikt. Skyddsvegetation vid paddocken kan även kompletteras med plank eller ytterligare skyddsvegetation vid bostädernas uteplatser. Detta medför även vindskydd för de boende. Ridhus Det alternativ som sannolikt minskar allergenspridningen mest effektivt är att bygga in paddocken med väggar och tak. Byggnader har en stor effekt på spridningen av allergen. Jämför med undersökningen (se stycket Spridning av hästallergen) som visade hur förekomsten av allergener minskar med över 500 gånger redan direkt utanför stalldörren. En ombyggnad av paddocken till ridhus minskar också effektivt risken för att boende störs av buller och lukt. Ingången till ridhuset och dess ventilation bör placeras på den sidan av ridhuset som är vänd bort från bostäderna. Flytta planerade bostäder närmast fastighetsgräns Om ett tillfredsställande skydd inte kan nås på annat sätt kan planeringen av bostadsområdet behöva justeras så att man kan får ett större avstånd mellan paddocken och bostädernas uteplatser, då det främst är utomhusluften som berörs av spridningen av allergen. Risken att hästallergener kommer in i bostäder är mycket liten och sker i huvudsak via boende som handskats med hästar och sedan tar med sig allergen via hår, hud och kläder. Kan bostädernas uteplatser omplaceras eller skyddas kan risken för allergener vid uteplatserna minskas betydligt.

13 13 (15) Slutsatser Många människor ser närheten till hästar som något mycket positivt, och det finns ett värde i att ha hästhållning där folk bor för att minska t ex behovet av resor till och från stallet. Ridning är en av de största folksporterna i Sverige och omsätter stora summor. Med hänsyn till detta bör det vara en fördel för kommunerna att hitta kreativa lösningar för att blanda bostadsbebyggelse och hästhållning utan ta till långa skyddsavstånd eller utsätta människor för hälsorisker på grund av allergier. Hästgården i det här fallet är liten, med plats för upp till 9 hästar. Av de områden där hästarna vistas är det endast paddocken som ligger tillräckligt nära HB Ramselyckans fastighet för att utgöra en risk för allergispridning till bostäder. Det är vår bedömning att det inte finns behov av skyddsavstånd om åtgärder vidtas för att skydda boende från hästallergen. Om inga åtgärder vidtas bedömer vi att ett skyddsavstånd till paddocken på minst 25 meter är rimligt, förutsatt att hästgården fortsätter drivas på ett liknande sätt som i dagsläget. Skyddsavståndet motiveras dels av Länsstyrelsen i Blekinges rekommendationer, och dels av att vi bedömer Öjersjö som ett område i gränslandet mellan tätort och lantlig karaktär där bostadsbebyggelsen visserligen är relativt tät men där man ser fördelarna med ett naturnära boende och därmed kan acceptera djurhållning i större utsträckning än i mer centrala delar av kommunen. Denna uppfattning förstärks av att det sydväst om hästgården finns ett bostadsområde ( Karis lycka ) där bostäder ligger i anslutning till rasthage utan att klagomål har inkommit. Det finns inga skolor, förskolor eller andra speciellt känsliga verksamheter i området närmast hästgården. Slutligen avser skyddsavstånd normalt avstånd till område där hästar varaktigt vistas, vilket i första hand gäller stall och rasthagar. En paddock används i mindre utsträckning än dessa samt hålls ren från gödsel vilket även minskar risken för besvär från insekter och lukt. Norconsult AB Lisa Granstam Sara Rydbeck

14 14 (15) Referenser Boverket. 2011: Vägledning för planering för och invid djurhållning 2011:6. Emenius et al. 2001: Dispersion of horse allergen in the ambient air, detected with sandwich ELSA. GF Konsult. 2006: Hästar i planeringen förslag till riktlinjer inom Falkenbergs kommun. Johannesson. 2013: Miljömedicinskt yttrande angående nybyggnation av bostäder i närheten av hästverksamhet i Ytterby. Länsstyrelsen Blekinge Län. 2008: Djurhållning och bostäder kunskapsöversikt för samhällsplanering i Blekinge län. Länsstyrelsen i Skåne. 2004: Hästar och bebyggelse Underlag för den fysiska planeringen. Miljösamverkan Sydost. 2009: Djurhållning nära tätbebyggelse. Partille kommun. 1999: Översiktsplan för Öjersjö, del av Partille kommun Partille kommun. 2005: Översiktsplan ÖP 05. Antagen av kommunfullmäktige PBL Kunskapsbanken, Boverket. Socialstyrelsen. 2004: Meddelandeblad om hästhållning Enheten för hälsoskydd. Västra Götalandsregionen. Miljömedicinskt centrum 2010: Miljömedicinskt yttrande angående nybyggnation i form av hästnära boende i Lagmansholm.

15 Norconsult AB Theres Svensson gata 11 Box 8774, Göteborg , fax

Lokala riktlinjer för avstånd mellan hästhållning och bebyggelse i Skövde kommun

Lokala riktlinjer för avstånd mellan hästhållning och bebyggelse i Skövde kommun Lokala riktlinjer för avstånd mellan hästhållning och bebyggelse i Skövde kommun Upprättad Mars 2011 Godkänd av Byggnadsnämnden 2011-03-17, 29 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 4 Hästens behov och miljöpåverkan...

Läs mer

Detaljplan för del av Druvefors, Nejlikan 3 m.fl. Skyddsavstånd till tryckeri

Detaljplan för del av Druvefors, Nejlikan 3 m.fl. Skyddsavstånd till tryckeri Detaljplan för del av Druvefors, Nejlikan 3 m.fl. Beställare: Hökerum Bygg AB Beställarens representant: Maria Ståhl Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anna-Maria

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN. HÄSTAR I PLANERINGEN Förslag till riktlinjer inom Falkenbergs kommun. 2006-10-24 rev. 2007-04-03

FALKENBERGS KOMMUN. HÄSTAR I PLANERINGEN Förslag till riktlinjer inom Falkenbergs kommun. 2006-10-24 rev. 2007-04-03 FALKENBERGS KOMMUN HÄSTAR I PLANERINGEN Förslag till riktlinjer inom Falkenbergs kommun 2006-10-24 rev. 2007-04-03 INNEHÅLL Inledning 3 Bakgrund 3 Problematiken 4 Lukt, flugor, buller 4 Hästallergi 5 Vetenskapliga

Läs mer

HÄSTAR I PLANERINGEN Förslag till riktlinjer inom Falkenbergs kommun FALKENBERGS KOMMUN

HÄSTAR I PLANERINGEN Förslag till riktlinjer inom Falkenbergs kommun FALKENBERGS KOMMUN FALKENBERGS KOMMUN HÄSTAR I PLANERINGEN Förslag till riktlinjer inom Falkenbergs kommun 2006-10-24 rev. 2007-04-03 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-31, 83 INNEHÅLL Inledning 3 Bakgrund 3 Problematiken

Läs mer

Hästgårdar. Till dig som planerar att bygga. Information 2009. Miljö & Teknik. Jordbruksverket 036-15 50 00 jordbruksverket@sjv.se www.sjv.

Hästgårdar. Till dig som planerar att bygga. Information 2009. Miljö & Teknik. Jordbruksverket 036-15 50 00 jordbruksverket@sjv.se www.sjv. Hästgårdar Jordbruksverket 036-15 50 00 jordbruksverket@sjv.se www.sjv.se Till dig som planerar att bygga Naturvårdsverket 08-698 10 00 registrator@naturvardsverket.se www.naturvardsverket.se Boverket

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo 2015-01-20 2014-6225. Förhandsbesked, Nybyggnad av enbostadshus och garage

Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo 2015-01-20 2014-6225. Förhandsbesked, Nybyggnad av enbostadshus och garage Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo 2015-01-20 2014-6225 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Källstorp 6:1 Fastighetens adress: Sökande: Wahlin, Arletta Ärende: Förhandsbesked,

Läs mer

PROGRAM FÖR HÄSTGÅRDAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN

PROGRAM FÖR HÄSTGÅRDAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN PROGRAM FÖR HÄSTGÅRDAR I TROLLHÄTTANS KOMMUN Antagen av Kommunstyrelsen 2008-04-23 Foton på framsida och baksida: Malin Nyberg och Susanne Nilsson Samtliga bilder och foton publiceras med erforderligt

Läs mer

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi i skolan MILJÖBALKEN (MB) Hopslagning av 16 lagar, bl.a. hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, lag om kemiska produkter 32 kapitel, bl.a.: Generella regler,

Läs mer

Miljömedicinskt yttrande om cirkus invid skola i Lidköpings kommun

Miljömedicinskt yttrande om cirkus invid skola i Lidköpings kommun Miljömedicinskt yttrande om cirkus invid skola i Lidköpings kommun Göteborg den 17 juni 2005 Erik Larsson Miljöutredare Box 414, 405 30 Göteborg Telefon 031-773 28 53 erik.larsson@amm.gu.se Besöksadress:

Läs mer

Risker och störningar för boende i omgivningen Wallhamn industriområde, Habborsby 2:50 och Vallhamn 3:4

Risker och störningar för boende i omgivningen Wallhamn industriområde, Habborsby 2:50 och Vallhamn 3:4 Risker och störningar för boende i omgivningen Beställare: Wallhamnbolagen Tjörn Beställarens representant: Rune Ohlsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bo Harlén

Läs mer

www.m.lst.se Hästar och bebyggelse Underlag för den fysiska planeringen Samhällsplanering SKÅNE I UTVECKLING 2004:17 Claus Pedersen

www.m.lst.se Hästar och bebyggelse Underlag för den fysiska planeringen Samhällsplanering SKÅNE I UTVECKLING 2004:17 Claus Pedersen www.m.lst.se Hästar och bebyggelse Underlag för den fysiska planeringen Samhällsplanering SKÅNE I UTVECKLING 2004:17 Claus Pedersen Innehåll Förord 3 Hästsektorn som framtidsnäring 5 I ett lagperspektiv

Läs mer

Regeringsuppdrag Rapport 2011:6. Vägledning för planering för och invid djurhållning

Regeringsuppdrag Rapport 2011:6. Vägledning för planering för och invid djurhållning Regeringsuppdrag Rapport 2011:6 Vägledning för planering för och invid djurhållning Vägledning för planering för och invid djurhållning Boverket maj 2011 Förord 2 Titel: Vägledning för planering för och

Läs mer

Riktlinjer för plank, staket och murar. Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx

Riktlinjer för plank, staket och murar. Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx Riktlinjer för plank, staket och murar Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx Under senaste åren har intresset för att sätta upp plank och mur vid tomtgräns som insynseller bullerskydd ökat

Läs mer

PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun

PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun 2014-03-14 2 (8) PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun 2014-03-14 Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens

Läs mer

Riktlinjer för byggnation på landsbygden 2013-01-04

Riktlinjer för byggnation på landsbygden 2013-01-04 Riktlinjer för byggnation på landsbygden 2013-01-04 1 INNEHÅLL Inledning Lokalisering av nya hus på landsbygden 1. Generella riktlinjer 2. Generella krav enligt Plan- och bygglagen 3. Reglering genom detaljplan

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Länsstyrelsen Oskarshamns kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Kommunfullmäktige i Oskarshamns kommun har i beslut 2003-12-08 fastställt

Läs mer

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan 2 (11) Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Erica von Geijer Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg HannaSofie Pedersen Araz Ismail

Läs mer

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållande Beställare: Vänersborgs kommun Beställarens representant: Helena Bråtegren Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen 1(9) Datum Er Referens 2015-01-09 Rev. Handläggare Vår Referens Linda Warming ADM.2014.40 Stadsbyggnadsnämnden Riktlinjer för utformning av murar och plank, Landskrona stad ÄRENDEBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING Samrådshandling 2014-03-15 Antagen i miljö- och byggnadsnämnden

PLANBESKRIVNING Samrådshandling 2014-03-15 Antagen i miljö- och byggnadsnämnden PLANBESKRIVNING Samrådshandling 2014-03-15 Antagen i miljö- och byggnadsnämnden xxxx-xx-xx Laga kraft xxxx-xx-xx DETALJPLAN FÖR HENKELSTORP 7:2 M FL I HOFTERUP, KÄVLINGE KOMMUN Enkelt planförfarande HANDLINGAR

Läs mer

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Åsa Lundgren Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar HannaSofie Pedersen Uppdragsnr: 101

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

5.6 Miljö SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2010

5.6 Miljö SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2010 5.6 Avfallsupplag I kommunen finns inga upplag i drift. Avfallet transporteras till de regional upplagen i (Spillepengen) och (Albäck). 1992 genomförde Scandiaconsult en inventering av äldre avfallsupplag.

Läs mer

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Preliminärhandling 2008-02-05 Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m.fl. Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare HÄRRYDA KOMMUN BOX 20 43521 MÖLNLYCKE Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng

Läs mer

Trönninge Hästby. Emma Gustavsson Examensarbete 30 hp Magisterprogrammet i Fysisk planering Blekinge Tekniska Högskola 2008

Trönninge Hästby. Emma Gustavsson Examensarbete 30 hp Magisterprogrammet i Fysisk planering Blekinge Tekniska Högskola 2008 Trönninge Hästby mma ustavsson xamensarbete 30 hp Magisterprogrammet i Fysisk planering Blekinge Tekniska Högskola 2008 nnehållsförteckning Trönninge Hästby 1 Kraftledning 20 Analys av området 32 Förord

Läs mer

PÄLSDJUR ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET

PÄLSDJUR ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET PÄLSDJUR ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Fakta Enligt en stor nationell kartläggning 6) är det uppskattningsvis cirka 15% av befolkningen som får allergibesvär av pälsdjur. Pälsdjur avger

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ antagen av kommunfullmäktige 1984-02-23, 60, ändring i kommunfullmäktige 1990-10-25, 202, 2004-06-17, 84 och den 16 juni 2005, 95 Med stöd

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling 1 Naturvårdsverkets författningssamling ISSN xxxxx Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från vindkraftverk [till 2 kap. miljöbalken]; NFS 2006: Utkom från trycket den beslutade den xxx 2006. Dessa

Läs mer

DOM 2015-06-15 Stockholm

DOM 2015-06-15 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060203 DOM 2015-06-15 Stockholm Mål nr M 1046-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-11-27 i mål nr M 4324-14, se bilaga KLAGANDE OCH MOTPARTER

Läs mer

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun PM Risker med transport av farligt gods Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Kv Tjädern 17 Kungsbacka kommun Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan

Kv Tjädern 17 Kungsbacka kommun Teknisk PM Geoteknik. Underlag för detaljplan Beställare: Beställarens ombud: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Skogsallen Fastighetsprojektering AB Carl-Johan Carlsson Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bernhard Gervide-Eckel Araz Ismail Uppdragsnr:

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Vimmerby kommun Vimmerby kommuns föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i kommunen 08FS 2001:16 Utkom från trycket den 16 mars 2001 Kommunfullmäktige i

Läs mer

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen

Detaljplan för Hossaberget PM om trafikmängder på Nya Öjersjövägen Detaljplan för Hossaberget Detaljplan för Hossaberget Beställare: Partille kommun 433 82 Partille Beställarens representant: Erika von Geijer Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 1 (10) 2005-06-13 31. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Inledande bestämmelser 1 Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen

1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen Greta Smedje 1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen Effektivisera det förebyggande folkhälsoarbetet, vidareutveckla det

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

HÄSTAR OCH BEBYGGELSE I VELLINGE KOMMUN

HÄSTAR OCH BEBYGGELSE I VELLINGE KOMMUN HÄSTAR OCH BEBYGGELSE I VELLINGE KOMMUN Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen januari 2006 Denna rapport är framtagen av Miljöoch Stadsbyggnadsförvaltningen i samarbete med landskapsarkitekt Carina Lindeberg.

Läs mer

Buller och bostadsbyggande

Buller och bostadsbyggande Buller och bostadsbyggande 8 november 2013 Bullernätverket Stockholm Anders Lillienau Regeringens utredare Varför en utredning? Stor inflyttning till städer Gällande lagar inte tillräckligt samordnade

Läs mer

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande

Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Malmö stads ljudkrav vid planering och byggande Elvir Kovacic Trafikplanerare Stadsbyggnadskontor Malmö TRAFIKBULLER miljöstörning som berör flest människor i Sverige. ca 20-25 % av inneboende i flerbostadshus

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-10-29, 175 ATT GÄLLA FRÅN 2012-11-15 Med stöd

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Reglemente 2015 nr 2 LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖN Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-12 Gäller from den 2015-04-01 Ersätter KFS 2000/10

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig

Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Bilaga SBN 32.2013 Behöver jag bygglov Behöver jag kontrollansvarig Riktlinjer för när bygglov och kontrollansvarig krävs, beslutade av samhällsbyggnadsnämnden i Tingsryds Kommun 2013-03-12, 32. Utgår

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Staket, plank och murar. Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51

Staket, plank och murar. Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51 Staket, plank och murar Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51 Bygglovspliktigt Enligt 9 kap 8 i Plan- och Bygglagen (PBL) krävs det bygglov för att

Läs mer

Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning ANSÖKAN. Säffle kommun 661 80 SÄFFLE ANSÖKAN OM TILLSTÅND AVSER

Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning ANSÖKAN. Säffle kommun 661 80 SÄFFLE ANSÖKAN OM TILLSTÅND AVSER Teknisk service/miljöenheten 1(6) ANSÖKAN Datum Om tillstånd för viss djurhållning... enl 16 Djurskyddslagen Hästhållning Skickas till: Teknisk service/miljöenheten Säffle kommun 661 80 SÄFFLE ANSÖKAN

Läs mer

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014

BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 BYGGLOVSBEFRIADE ÅTGÄRDER FRÅN 2 JULI 2014 Den 2 juli blir det tillåtet att göra fler åtgärder utan bygglov, till exempel bygga en extra komplementbyggnad om 25 kvadratmeter på sin tomt. Men bygganmälan

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

SOSFS 2005:15 (M) Allmänna råd. Temperatur inomhus. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:15 (M) Allmänna råd. Temperatur inomhus. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:15 (M) Allmänna råd Temperatur inomhus Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande

Läs mer

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 7 augusti 2014 MN 2014-1147 SB 2014/755.807 1 (5) HANDLÄGGARE Samhällsbyggnadsnämnden Miljönämnden Remiss: Förslag till förordning om riktvärden för trafikbuller yttrande till kommunstyrelsen

Läs mer

Staket, plank och murar

Staket, plank och murar Staket, plank och murar Information och råd för uppförande av staket, plank och murar i Tomelilla kommun Bygglovspliktigt Enligt 9 kap 8 i Plan- och Bygglagen (PBL), krävs det bygglov för att uppföra plank

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Hällefors kommun 2(5) Med stöd av 9 kapitlet 7 och 11-13 miljöbalken (1998:808), 13, 39-40 och 43-44 förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 55(65) HÄLSA OCH SÄKERHET Energiproduktion Ett fjärrvärmesystem har byggts ut i Tanumshede. Värmecentralen är placerad

Läs mer

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II

Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Datum 2014-07-11 Diarienummer 1(13) Frågor inkommit via chatt vid webbsändningen onsdagen den 18 juni 2014 II Fråga 1 Får man ha källare på Attefallshus? Svar 1 Boverket: Ja Fråga 2 Kan man bygga takkupor

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommuns föreskrifter om lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa för Upplands Väsby kommun; beslutade den 22 maj 2006

Läs mer

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning. Österåkers kommun Byggnadsnämnden Österåkers kommun Byggnadsnämnden Innehållsförteckning Allmän information om det så kallade Attefallshuset... 2 Vilka är grundkraven för att få bygga?... 2 Utformning, storlek, höjd och placering?... 2

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Sida 1 av 3 Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-,

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö Föreskrift Dokumentansvarig

Läs mer

STAKET, PLANK OCH MURAR KORTFATTAD GUIDE FÖR DIG SOM VILL BYGGA

STAKET, PLANK OCH MURAR KORTFATTAD GUIDE FÖR DIG SOM VILL BYGGA STAKET, PLANK OCH MURAR KORTFATTAD GUIDE FÖR DIG SOM VILL BYGGA PLANK OCH MURAR Olika typer av inhägnader har funnits i alla tider. Vi vill skapa omgärdade miljöer där vi känner oss trygga, markera gränser

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) TILL DETALJPLAN FÖR SMÖRBOLLEN 53 I MALMÖ

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) TILL DETALJPLAN FÖR SMÖRBOLLEN 53 I MALMÖ JARNUNG KONSULT AB 2012-03-17 Carola Jarnung Rev 2012-09-11 Civilingenjör MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) TILL DETALJPLAN FÖR SMÖRBOLLEN 53 I MALMÖ Syfte med detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Antagen av kommunfullmäktige 18 augusti 2003 Gäller fr.o.m. 1 januari 2004 Gotlands kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors

Läs mer

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea

Attefallsåtgärder. Attefallshus - Komplementbostadshus/komplementbyggnad Högst 25 kvadratmeter byggnadsarea Attefallsåtgärder Från den 2 juli 2014 ändrades plan- och bygglagen så att fler åtgärder blev bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus. Allt som tidigare var tillåtet utan bygglov är fortfarande det.

Läs mer

Extra offentlig kontroll enligt 24 djurskyddslagen föranledd av anmälan

Extra offentlig kontroll enligt 24 djurskyddslagen föranledd av anmälan KONTROLLRAPPORT 1 (5) Datum FÖRVALTNINGSENHETEN Veterinär och Djurskydd Therese Elverstedt Telefon 021-19 51 84 Therese.elverstedt@lansstyrelsen.se Ridskolan Strömsholm AB Att: Jonas Johnsson Herrskogsvägen

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ 1 (4) Antagen av kommunfullmäktige den 27 mars 2002, 24 Dnr: 90/00-830 Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden den 5 februari 2007, 10 Reviderad av kommunfullmäktige den 23 september 2009, 131 Dnr: 645/09-830

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2000:7-401 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Antagen av KF 2000-06-21 66 Reviderad: 2004-01-29 7 Reviderad: 2011-06-16 78 1 Lokala föreskrifter för att skydda

Läs mer

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge

Vindkraftpark Kvilla. Utredning om risk för lågt bakgrundsljud på grund av vindskyddat läge Handläggare Martin Almgren Telefon +46 10 505 84 54 SMS +46 701 84 74 74 martin.almgren@afconsult.com Datum 2015-04-02 Projekt nur 700926 Kund Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun Vindkraftpark

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MED MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Östra Olofstorp, Mjölby kommun

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MED MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Östra Olofstorp, Mjölby kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MED MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Östra Olofstorp, Mjölby kommun Upprättad av byggnadskontoret i september 2006. Syftet med denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att för

Läs mer

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 Uppdrag: 230078, Västra Svarte, Ystad Titel på rapport: PM Riskanalys - Västra Svarte, Ystad Status: PM Datum: 2012-09-18 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun asdf BESLUT 1(5) 2012-09-26 Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för samhällsplanering Anna-Mary Foltýn 040-25 27 21 Kommunfullmäktige Skurups kommun 274 80 Skurup Överprövning av beslut att

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Anmälan om störning/klagomål

Anmälan om störning/klagomål Anmälan om störning/klagomål Miljö- och byggnadsnämnden och miljö- och byggkontoret handlägger klagomål enligt miljöbalken, med syfte att undanröja olägenheter av betydelse för människors hälsa eller miljö.

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön KFS 032 revision 01 REGLEMENTE ANTAGEN: 2011-08-29 GÄLLER FRÅN OCH MED: 2011-09-01 ERSÄTTER: 342/2001,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:477 Utkom från trycket den 13 juni 2014 utfärdad den 5 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

Jämtlands läns författningssamling

Jämtlands läns författningssamling Utkom från trycket 2012-12-03 Länsstyrelsen Jämtlands län Jämtlands läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN Utgivare: Enhetschef Marina Wallén Mattsson Kungörelse om lokala hälsoskyddsföreskrifter för Bräcke

Läs mer

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande

Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Hur kan den nya Plan- och bygglagen och Boverkets byggregler bidra med hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande Yvonne Svensson rättschef Varför finns det en plan- och bygglag? Vem bestämmer

Läs mer

KFS 412. Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön.

KFS 412. Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. KFS 412 Antagen i KF 2002-08-26 92, Reviderad KF 2009-06-22, 113 Gäller fr om 2009-05-25 Lokala föreskrifter för Ängelholms kommun för att skydda människors hälsa och miljön. Med stöd av 9 kap. 7-8 och

Läs mer