Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo Förhandsbesked, Nybyggnad av enbostadshus och garage

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo 2015-01-20 2014-6225. Förhandsbesked, Nybyggnad av enbostadshus och garage"

Transkript

1 Handläggare Datum Ärendebeteckning Roberto Cattaneo Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Källstorp 6:1 Fastighetens adress: Sökande: Wahlin, Arletta Ärende: Förhandsbesked, Nybyggnad av enbostadshus och garage Förslag till beslut Negativt förhandsbesked ges med stöd av 9 kap. 17 plan- och bygglagen för nybyggnad av enbostadshus och garage på fastighet Källstorp 6:1. Kalmar kommuns riktlinjer för avstånd mellan bostäder och djurhållning kan inte uppfyllas på fastigheten och översiktsplanen (ÖP) medger att exploatering på jordbruksmark ska ha starkt motiv och föregås av prövning av andra alternativa platser. Dessutom bedöms åtgärden inte uppfylla kraven som medges av 2 kap. 6 plan- och bygglagen (bebyggelse ska placeras på ett lämpligt sätt med hänsyn till landskapsbilden). Bakgrund Förhandsbesked har sökts för nybyggnad av enbostadshus med garage. Fastigheten ligger i Källstorpsmo. Idag används fastigheten som åkermark. Samhällsbyggnadskontoret Bygglovenheten Adress Box 611, Kalmar Besök Storgatan 35 A Tel Fax E-post:

2 Datum (3) Plan- och bygglagen (PBL) Enligt 9 kap. 17 plan- och bygglagen, om den som avser att vidta en bygglovspliktig åtgärd begär det, ska byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. Enligt 2 kap. 6 plan- och bygglagen ska bebyggelse utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan. Planförutsättningar Fastigheten är belägen utanför planlagt område och ingår inte i sammanhållen bebyggelse. Enligt översiktsplanen är fastigheten inte berörd av någon framtida utvecklingsplan förutom en förbättring av gång- och cykelförbindelse med Trekanten. Översiktplan medger också att exploatering på jordbruksmark ska ha starkt motiv och föregås av prövning av andra alternativa platser. Yttranden Kalmar kommuns miljöenhet har kommit in med synpunkt att på grannfastighet Källstorp 2:5 ligger en gödselplatta som tillhör hästverksamet som bedrivs på fastigheten. Kalmar kommun rekommenderar ett avstånd mellan gödselplatta och bostäder av 100 m, vilket inte kan uppfyllas då fastigheten ligger för nära gödselplattan. Åtgärden är sådan att berörda har underrättats om ansökan och getts tillfälle att yttra sig (enligt 9 kap. 25 plan- och bygglagen). Ägare av Källstorp 2:5, Källstorp 2:6, Källstorp 2:7 och Källstorp 9:1 har kommit med följande synpunkter. Ägaren av Källstorp 9:1 motsätter sig byggnation på Källstorp 6:1 för att det skulle förstöra landskapsbilden. Ägarna av fastigheter Källstorp 2:5, Källstorp 2:6 och Källstorp 2:17 motsätter sig den sökta åtgärden då det bedrivs hästverksamhet med 2 stycken hästar på deras fastighet. Fastighetsägarna bekymrar sig för om att ett positivt beslut kan leda till framtida problem som klagomål mot hästlukt eller gödsellukt, flugor, oljud eller dammbildning med mera som gör att deras verksamhet kan vara i fara. Gödselplatta Sökande har getts möjlighet att yttra sig om detta förslag till beslut (se bilagor).

3 Datum (3) Skäl till beslut Fastigheten är olämpligt för nybyggande av bostäder med hänsyn till avstånd mellan huset och befintlig gödselplatta. Enligt de riktlinjer som Kalmar kommun satt upp för att minska risken för störningar i form av till exempel lukt, flugor eller allergier bör avståndet mellan gödselplatta och bostäder minst vara 100 m. Den befintliga gödselplatta ligger så nära fastighetsgräns att den rekommenderade avståndet inte kan uppfyllas. Dessutom medger Kalmar kommuns översiktplan att exploatering på jordbruksmark ska ha starkt motiv och föregås av prövning av andra alternativa platser. Platsen som berörs av förhandsbeskedsansökan bedöms inte vara lämplig för nybebyggelse med hänsyn till att Källstorpsmo har en tydlig bystruktur och ligger längst gränsen mellan skogs- och jordbruksmark. Den planerade exploateringsåtgärd skulle påverka den befintliga strukturen negativt genom att bebyggelse ska placeras längst vägen mellan Källstorpsmo och Trekanten. Den skulle leda till en oönskad exploatering av jordbruksmark som i sin tur skulle ha negativa effekter på den befintliga landskapsbilden, att landskapet inte skulle kunna upplevas som öppet längre. Roberto Cattaneo Bygglovarkitekt

4 Trekanten Angående yttrandet från ägarna till fastigheterna 2:5, 2:6 och 2:17 (nedan benämnda som grannar). Vår familj önskar att bygga på en tomt med lantligt läge. Att bygga ett hus och därmed investera stora pengar är inget man gör genom att bara kasta en pil på en karta. Det kräver en hel del funderingar och överväganden av för- och nackdelar. I vårt fall har vi strävat efter att hitta en tomt i en lantlig miljö med få grannar och gärna med närhet till hästar. I vår familj finns ett aktivt hästintresse. Min sambo Simon har ridit sedan han var sju år gammal. Vår äldsta dotter har ett stort hästintresse och hela familjen vistas varje helg i ett stall. Vi ser bara positivt på hästar som grannar. Det gör läget för önskad bostad ännu mer attraktiv så det är med stor sorg som vi upptäcker att man nu tänker förhindra oss att bo i den miljö vi vill, samtidigt som vi inte kan hitta någon laglig grund för detta, utan endast rekommendationer och riktlinjer. Vi är väl medvetna om att man, genom att välja att bosätta sig på landet, kommer att utsättas för "störande" inslag som lukt, damm och buller. Det finns för- och nackdelar med alla boendemiljöer. Väljer man att bosätta sig i en större ort kommer istället föroreningar, trafik och andra buller som man på ett sätt aktivt väljer att acceptera. Så inför ett val av önskad boendemiljö handlar det om att både välja och välja bort saker. När det gäller vår familj, har vi gjort ett aktivt och medvetet val. Vi är två vuxna och ansvarsfulla personer som aldrig skulle sätta igång ett miljonprojekt utan att tänka oss för vad det innebär. Stora delar av området kring vår tilltänkta fastighet omges av jordbruksmark. Vid valet av tomt har vi tagit hänsyn till att denna brukas och gödslas och att det förekommer vissa störande moment (t ex traktorkörning, damm, flugor osv.) Att ha en hästgård i närheten av tomten gör i stort sett ingen skillnad i sammanhanget när det gäller damm, gödsellukt eller oljud, som grannarna anförde. Min sambo Simon är uppväxt på en grisfarm på Nya Zealand. Det är inte mycket som kan konkurrera med lukten från en grisfarm. Vi har läst vad som sägs när det gäller forskning och rekommendationer angående hästallergier. Enligt Länsstyrelsen i Skånes rapport "Hästar och bebyggelse" tillhör hästallergi en atopisk form av allergi. Atopi är en ärftlig benägenhet att bilda IgE-antikroppar efter naturlig kontakt med små doser av allergen. Med andra ord behöver det finnas någon form av arvsanlag som gör att man utvecklar den formen av allergi. I vår familj är det ingen i några led i generationer som haft denna form av allergier. Eller några andra allergier eller astma heller för den delen. Till samma klass av allergi tillhör även allergier mot katter och hundar. I vår familj har vi, och har alltid haft husdjur, både hundar, katter och andra pälsdjur. Vidare i samma rapport från Länsstyrelsen fastställer man följande: "När det gäller studierna avseende hästallergeners spridning i utomhusluft har man kunnat påvisa att de uppmätta halterna av hästallergener i utomhusluft minskar mycket snabbt med avståndet från hästarnas vistelse. I studien visades att halten luftburna hästallergener är mer än 500 gånger högre inne i ett stall än strax utanför stallet och över 3000 gånger högre än vid ett bostadshus tolv meter bort från stallet. Studien kunde påvisa förekomsten av luftburet hästallergen upp till 40 meter från stallet och upp till 100 meter från stallet deponerat i damm. Man har vidare kunnat påvisa att halterna 1

5 i inomhusluft endast är omkring 1 % av utomhushalterna vid bostadshuset. Forskarna vid miljömedicinska enheten pekar vidare på att uppmätta halter av hästallergen i inomhusmiljö generellt tycks bestämmas av hur många personer som har direkt eller indirekt hästkontakt, och alltså inte i första hand beroende på bostadens placering i förhållande till hästar. Den konkreta slutsatsen som forskarna drar är att avståndet till stall har en viss betydelse för uppmätta allergennivåer utomhus, framförallt i områden mycket nära stall, men att transport av hästallergen genom olika individers hästkontakt, direkt eller indirekt, har en avgörande betydelse för de allergennivåer som kan mätas inomhus." Ovanstående tabells källa: I Boverkets "Vägledning för planering för och invid djurhållning" resonemang kring hästallergener kan följande utläsas: "Merparten av de individer som är allergiskt sensibiliserade för hästallergen har utvecklat denna känslighet, trots att de bor långt ifrån stall och inte har kontakt med hästar. Detta tyder på att en väsentlig spridningsväg för allergenet går via personer som vistas tillsammans med hästar i stall och ridhus för med sig hästallergen på kläder, skor och i håret och kan sedan sprida dem vidare till andra miljöer. Detta leder till att hästallergen kan finnas där djur normalt inte förekommer, till exempel på bussar, tåg, affärer och på arbetsplatser. Andelen individer, i aktuell lokal, som har kontakt med 2

6 hästar är avgörande för de halter av allergen som uppmäts inomhus, på motsvarande sätt som tidigare visats för katt och hundallergen." Vidare i Länsstyrelsen i Skånes rapport "Hästar och bebyggelse" drar följande sammanfattande slutsats: "I Uppsalastudien visas tydligt hur halterna av allergener i utomhusluften avtar relativt drastiskt med avståndet, i synnerhet mellan 50 meter och 100 meter, men också att spridningen är beroende av vindriktning, avskärmande vegetation m.m. Miljömedicinska enheten i Stockholm betonar att spridningen i utomhusluft är förhållandevis begränsad och att den väsentliga allergenspridningen sker via människor med djurkontakt. Med tanke på risken för allergenspridning via människor borde myndigheterna ägna mer kraft åt att säkerställa goda möjligheter till duschning och klädombyte i ridanläggningar för att därigenom minimera risken för spridning i offentliga miljöer, på bussar och dylikt. Miljömedicinska enheten framhåller att varje bedömning om avstånd mellan djurhållning och bostäder bör utgå från det enskilda fallet, men att man bör skilja på detaljplanelagda (stadsplanelagda) områden och bebyggelse utanför detaljplanelagt område. En tillämpning av skyddsavstånd borde inte behöva ske lika strikt i områden utanför tätbebyggelsen." I Boverkets publikation "Vägledning för planering för och invid djurhållning" skriver man att "verksamhetens art och omfattning måste beaktas. Allmänt gäller att ju fler djur det finns på en begränsad yta desto större påverkan på omgivningen. Mängden av allergen som sprids ökar med antalet hästar. Några få hästar ger oftast obetydlig störning medan ridskola eller travbana med många hästar och mycket aktivitet i omgivningen kan ge upphov till betydligt större olägenheter." I Länstyrelsen i Blekinges rapport Djurhållning och bostäder står det att läsa att barn som är uppväxta i lantmiljöer med djurhållning löper mindre risk att utveckla allergier. Allergi mot häst kräver vanligtvis en kraftig och långvarig exponering med hästar t ex genom upprepad ridning, vistelse i stall och ryktning. Man hänvisar till Västra Götalands Miljömedicinska Centrum som menar att man inte kan bli överkänslig mot hästar genom att vistas i närheten av ett häststall. Hästallergener är inte uppbyggda på samma sätt som pollen som kan färdas långa sträckor utan är av en tyngre karaktär och faller på marken och försvinner med nederbörden. Halterna av hästallergen inomhus bestäms främst av människors djurkontakt och är inte beroende av bostadens placering i förhållande till hästar. I ovannämda rapport hänvisar man till forskning att ett bostadshus 10m från ett stall med 100 hästar har endast 1% av halterna av allergener i sin innemiljö. Enligt samma rapport visar rättspraxis från de beslut som fattats i högre instans att Miljööverdomstolen medger relativt korta avstånd ofta under 50m och nedmot 20m. I våra ögon är hästarnas närvaro på granntomten endast ett trevligt intryck som vi är väldigt positivt inställda till. Med tanke på att vi regelbundet vistas i stora stallmiljöer (stall Just i Smedby) och utsätts för mycket högre grad av hästallergener där, kan hästarnas närvaro på granntomten beaktas som försumbar jämförelse. Vi har dock full förståelse för deras oro. Ägarna till grannfastigheten har i sitt yttrande framfört att de bedömer att risken för en eventuell spridning av hästallergen i det angivna området är stor med hänsyn till vindriktning och öppet landskap. Eftersom grannarna har endast ett par hästar och inte har styrkt sina påståenden på något sätt utgår vi ifrån att deras påstående är mer ett antagande än en bedömning. Det framgår inte heller av yttrandet att de har kompetensen till att göra en sådan bedömning. SMHI har tagit fram generella vindrosor (vindstatistik) som täcker större delar av landet och som kan ge en liten "vink" om hur den sk förhärskande vinden kan förhålla sig i vår del av landet. Dessa finns att finna i SMHIs publikation (

7 06%5B1%5D.pdf) Dessa vindrosor påstår det motsatta mot det grannarna hävdar. Av vindrosorna kan man utläsa att den mesta vinden i vårt geografiska område kommer från väst eller sydväst. I den studie som Länsstyrelsen i Östergötland genomfört (se källa i föregående tabell) visas också spridningen av hästallergener i luften på följande sätt: Det finns fler bostadshus i närheten av stallet, däribland fastighetsägarnas egen bostad. Med de argument som jag presenterat borde det vara rimligt att anta att risken för att vår familj utvecklar allergi är ungefär lika stor som hästägarnas eller någon annan grannes. Att utgå från ett antagande "om i fall att" räcker inte som en motivering, anser vi. Skulle man hela tiden basera besluten på en riskkalkyl där den enda godkända variabeln är 0% risk skulle det vara omöjligt att ge något positivt beslut i något ärende. Du kan inte bo vid vägen för du kan bli påkörd, du kan inte bo i Oskarshamn ifall kärnkraftverket havererar, du kan inte träffa människor för att du kan smittas av ett virus osv. Efter att ha tagit del av grannarnas yttrande gjorde min sambo ett platsbesök på vår sida av tomten den 4 februari. Vid platsbesöket var vår tilltänkta tomt övertäckt med snö. Han har inte mätt snödjupet på tomten men det var i varje fall så pass djupt att hans kängor (som täcker en bit över fotknölarna) tog in snö. När man tittar över muren mot gödselplattan ser man att den omgivande muren skyddar området runt plattan då det är betydligt mindre snömängd runt plattan än på andra sidan muren (dvs på vår tomt). Rent logiskt borde detta innebära att plattan ligger i lä. 4

8 Gödselplattan som nämndes i yttrandet hade vi ingen vetskap om tidigare och därför ville vi bilda oss en uppfattning om den. Den är mycket riktigt placerad där den utpekats av grannarna på kartan. Eftersom både en stenmur och viss vegetation döljer den, var den inte synlig för oss när vi tittade på tomten under förra året. Vi är dock förvånade över att gödselplattan är placerad så nära som någon enstaka meter från den stenmur som Länsstyrelsen anser vara biotopskyddad. Enligt de föreskrifter vi tagit del av finns det vissa krav som en gödselplatta bör uppfylla. (Källa: Bland annat ska gödseln förvaras i täta behållare i form av betong eller container. Plattan på grannfastigheten har en utsida byggd av impregnerat virke med glipor i botten samt viss lutning i konstruktionen troligen beroende på överlastning. I övrigt ser vi inte närheten till gödselplattan som något hinder. Den är väl avskild med en stenmur och vegetation och under andra delar av året inte ens synlig för oss. Eftersom grannarna tydligt uttrycker oro för sin verksamhet är vi från vår sida beredda på att ge de ett skriftligt avtal på att vi är medvetna om de förhållanden som de upplyst oss om i sitt yttrande och att vi därför i framtiden inte kommer att ha några synpunkter/klagomål gällande hästhållning. Vi är villiga att diskutera husets placering på tomten. Till förhandsbeskedet har vi endast lämnat en preliminär placering då vi vid ett positivt förhandsbesked kan komma överens med kommunen vilken placering av huset som kan anses vara lämpligast. För oss är det mer angeläget om var tomten är belägen än var huset placeras på tomten. Utifrån de framförda synpunkterna hoppas vi att Kalmar kommun låter oss bebygga tomten. Vänligen 5

9 Arletta Wahlin 6

10 Kompletterande Yttrande till 2014:6225 Detta ytrrande är en komplettering till yttrandet från Arletta Wahlin till Samhällsbyggnadskontoret Arletta och jag ogillar skarpt det förslag som Roberto Cattaneo tänker lägga fram till nämnden i vårt ärende. När man ta bort de motiveringarna från förslaget som inte ha stöd i lag är hans forslag till beslut ett negativ besked utan motivering. I besultet har Roberto skrivit översiktsplanen (ÖP) medger ingen ny etablering av nya bostäder på jordbruksmark. Denna motivering är irrelevant, och ger sken av att översiktsplanen har någon form av bestämmanderätt över vi medborgarna. En översiktsplan är ett vision, den är inte juridiskt bindande, det står klart och tydligt på kommunens egna hemsida. Den har inget lagstöd och kan inte användas till att neka oss rätten till att bebygga fastigheten. Vår rätt att använda vår mark som vi vill är skyddad genom den svenska grundlagen 2 kap 15 (SFS 1974:152). Den andra motiveringen till negativt förhandsbesked är följande: Kalmar kommun rekommenderar ett avstånd mellan gödselplatta och bostäder av 100 m, vilket inte kan uppfyllas då fastigheten ligger för nära gödselplattan. Kommunala rekommendationer och riktlinjer är inte hellre juridiskt bindande och kan inte beröva en medborgare rätten att bebygga sin mark. I den svenska grundlagen (SFS 1974:152) 1 kap 1 läser man följande Den offentliga makten utövas under lagarna. Inte genom visioner, rekommendationer eller riktlinjer. Dessa punkter diskuterade vi med Roberto på ett möte idag Roberto och Malin både medgav att vi hade rätt i båda punkterna och att det inte finns lagstöd för kommunens motiveringar i sitt Yttrande. Vilket i sin tur betyder att det inte finns något lagligt hinder till att ufärda ett positiv förhandsbesked. Att neka oss ett positiv förhandsbesked baserad på motiveringar som inte ha stöd i svensk lag skulle strida mot den svenska grundlagen. I Roberto Cattaneos förslag till beslut har man också skrivit att fastigheten ingår inte i sammanhållen bebyggelse Detta är rent av felaktigt då fastigheten ligger i direkt anslutning till Källstorpsmo (se första kartan i förslaget till beslutet). Med detta som bakgrund önskar vi att nämnden går emot Roberto Cattaneos förslag då det helt saknar lagstöd och ger oss istället ett positivt förhandsbesked. Vänligen Arletta Wahlin och Simon Green

11

12 Kompletterande Yttrande till ytterligare en ändring i förslaget till beslut gällande ärende 2014;6225. I sin senaste ändring har samhällsbyggnadskontoret hänvisat till PBL 2 kap 6 och påstått att vår planerade villa skulle påverka den befintliga strukturen negativt genom att bebyggelse ska placeras längst vägen mellan Källstorpsmo och Trekanten. Den skulle leda till en oönskad exploatering av jordbruksmark som i sin tur skulle ha negativa effekter på den befintliga landskapsbilden, att landskapet inte skulle kunna upplevas som öppet längre. Återigen ser vi en motivering utan substans från samhällsbyggnadskontoret. De lägger fram ett vägledande dokument till nämnden som påstår en negativ påverkan på området men de har inte förklarat för er hur och på vilket sätt. Det är ett rent påstående utan bevis eller hänvisning till något konkret. Källstorpsmo har ingen unik struktur, det är inte kulturminnesmärkt, det är inte landskapskyddat. Det är vackert, absolut, annars skulle vi inte vilja bo där. Samhällsbyggnadskontoret vill att ni ska tro att ett hus byggt i direkt anslutning till byn skulle påverka sin struktur negativt, men på vilket sätt? Tjänstemän har lagt fram denna luddiga hänvisning till lag eftersom det fortarande inte finns några konkreta anledningar med lagstöd som kan motivera ett negativ besked för vårt hus. Om vi behöver mer bevis på detta hänvisar jag till den sista raden i deras nya påstående: Den skulle leda till en oönskad exploatering av jordbruksmark som i sin tur skulle ha negativa effekter på den befintliga landskapsbilden, att landskapet inte skulle kunna upplevas som öppet längre. Detta påstående är absurd. Det finns inget annat sätt att bemöta detta uttalande. Vår planerade villa skulle ta upp % av det öppna landskapet i det omedelbara området väster om Källstorpsmo. Ett 120m2 litet fotavtryck av vår villa, byggd i en helt vanlig svensk stil i direkt anslutning till byn. Jag har bifogat ett flygfoto av området där jag har lagt in vår villa så att ni själva kan avgöra om huset plötsligt gör att landskapet inte skulle kunna upplevas som öppet. Vi har valt husets placering med omsorg så att den skulle kännas som en naturlig del av byn och inte påverka någons utsikt över landskapet. Den enda grannen med angränsning till tomten har ingen vy över landskapet i riktningen mot vårt tilltänkta hus då det ligger ett stall emellan oss. Vi har dock personliga skäl till att inte ens överväga en byggnation i Trekantens nya bostadsområden. Ett av skälen är att Arlettas exman redan bor i området och det skulle kännas obekvämt att bli grannar. Det här är andra tomten som vi försöker få bygglov för. Vi vill inte flytta till någon annan del av kommunen pga våra barns anknytning till samhället men nu börjar alternativen sina då det är väldigt få personer som kan ens tänka sig att stycka av en bit mark. Vi hoppas att nämnden förstår våra synpunkter och ger oss ett positivt förhandsbesked. Ett negativt sådant kommer leda till att vi blir tvungna att söka oss till grannkommunen i hopp om att hitta tomt i närheten av Trekanten för i Kalmar kommun är möjligheterna nu uttömda. Vi har lagt ner två år av vår tid på att kunna bygga i Trekanten och dessa år har hittills varit fruktlösa. Vänligen Arletta Wahlin och Simon Green

13

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

DOM 2014-06-26 Stockholm

DOM 2014-06-26 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060109 DOM 2014-06-26 Stockholm Mål nr P 7998-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-13 i mål nr P 1034-13, se bilaga KLAGANDE Alberthallen

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Våren 6, Tyresö kommun.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Våren 6, Tyresö kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen Januari 2014 Hanna Fürstenberg Danielson, planarkitekt Dnr: 2013 KSM 0989 SAMRÅDSREDOGÖRELSE tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Våren 6, Tyresö kommun. Tyresö

Läs mer

Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov

Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov Boverket juli 2015 Titel: Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov Utgivare: Boverket juli 2015 Upplaga: 1:2 (upplaga ett, andra tryckningen, fylls

Läs mer

MKB för detaljplan användning och kvalitet

MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU Antoienette Oscarsson Inger Olausson Åsa Heiter Boverket Helena Holm Ingemar Palm 2003-12-16 Postadress Besöksadress Tel Fax E-post

Läs mer

Till Länsstyrelsen i Skåne län

Till Länsstyrelsen i Skåne län Till Länsstyrelsen i Skåne län via Hörby kommun Överklagande av Miljönämndens i Hörby kommun beslut 2014-12-16 123 om vindkraftverksetablering på Sallerup 5:10 Jan 2015 Till Länsstyrelsen i Skåne län via

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

DOM 2014-11-25 Stockholm

DOM 2014-11-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060206 DOM 2014-11-25 Stockholm Mål nr P 2394-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-02-20 i mål nr P 194-13, se bilaga KLAGANDE Stockholms kommun

Läs mer

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar

Priset för assistans Att tillgodose behov eller att spara pengar PRISET FÖR ASSISTANS Detta är Humanas juridiska årsbok. Den innehåller en uppdaterad bild av betydelsefulla händelser och trender inom rättsområdet personlig assistans. I år belyser vi särskilt frågan

Läs mer

Rapport 2014:5 REGERINGSUPPDRAG. Uppdrag att utreda undantag från bygglovsplikt för skyltar och ljusanordningar

Rapport 2014:5 REGERINGSUPPDRAG. Uppdrag att utreda undantag från bygglovsplikt för skyltar och ljusanordningar Rapport 2014:5 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att utreda undantag från bygglovsplikt för skyltar och ljusanordningar Titel: Uppdrag att utreda undantag från bygglovsplikt för skyltar och ljusanordningar Utgivare:

Läs mer

16 kap. 4 Miljöbalken vad hände sen?

16 kap. 4 Miljöbalken vad hände sen? Handling Datum Sammanställning 16 kap. 4 miljöbalken 2010-12-07 Ägare/författare Weronica Andersson 16 kap. 4 Miljöbalken vad hände sen? Sammanställning av erfarenheter och enkätsvar med synpunkter som

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Vindkraft i Malå och Norsjö

Vindkraft i Malå och Norsjö Samrådsredogörelse Vindkraft i Malå och Norsjö Tillägg till översiktsplaner för Malå och Norsjö kommuner Granskningshandling 2015-06-10 MALÅ/NORSJÖ 2014-09-01 2 Miljö och byggavdelning Vindkraft i Malå

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:214

Regeringens proposition 2013/14:214 Regeringens proposition 2013/14:214 Strandskyddet vid små sjöar och vattendrag Prop. 2013/14:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2014 Fredrik Reinfeldt Eskil

Läs mer

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter)

Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) Samhällsbyggnadskontoret Samrådsredogörelse Dnr 2011-00312 -214 Detaljplan för Ytterjärna-Nibble (konferenscenter) inom Järna kommundel, i Södertälje Upprättad 2015-02-16 Innehåll Beslut... 3 Hur samrådet

Läs mer

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN

IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- NÄMNDEN IBORGHOLMS KSJKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (45) Sammantradesdatum 2012-09-26 156-187 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-16.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats Karlsson

Läs mer

Bevara Svartedalen Projekt Dalen

Bevara Svartedalen Projekt Dalen Bevara Svartedalen Projekt Dalen S A M M A N F A T T N I N G Att bygga vindkraftverksparker i våra tysta boendemiljöer med rikt natur- och friluftliv är som att tömma havet på vatten och fortfarande säga

Läs mer

DOM 2013-01-02 Stockholm

DOM 2013-01-02 Stockholm SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060104 DOM 2013-01-02 Stockholm Mål nr P 5507-12 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-25 i mål nr

Läs mer

Humanas juridiska årsbok 2014.» Assistans är bra. Men det botar inte autism.«

Humanas juridiska årsbok 2014.» Assistans är bra. Men det botar inte autism.« Humanas juridiska årsbok 2014» Assistans är bra. Men det botar inte autism.« Förord I praktiken har det blivit svårare att få assistans. I år är det supervalår och de närmaste månaderna kommer debattvågorna

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

Dnr 523-5722-2014. Reklamskyltar. Länsstyrelsen i Södermanlands läns riktlinjer för handläggning och prövning av skyltärenden

Dnr 523-5722-2014. Reklamskyltar. Länsstyrelsen i Södermanlands läns riktlinjer för handläggning och prövning av skyltärenden Dnr 523-5722-2014 Reklamskyltar Länsstyrelsen i Södermanlands läns riktlinjer för handläggning och prövning av skyltärenden 2014-11-19 Beslut om dessa riktlinjer har fattats av chefsjurist Karin Bergkvist

Läs mer

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.

» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik. s juridiska årsbok 2015» Personlig assistans en kamp mellan vilja och praktik.» 1 Inledning Innehållsförteckning För fjärde året i rad har vi på tagit fram en juridisk årsbok. Rapporterna är ett led i

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09

Innehållsförteckning. Stadsbyggnadsnämnden 2015-06-09 2(33) Innehållsförteckning 32 Justering av protokoll och fastställande av föredragningslista 3 33 Förelägganden, uppföljning 4 34 Anmälan av delegeringsbeslut 5 35 Utestående uppdrag till förvaltningen

Läs mer

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län Professor Olle Lundin Fibyvägen 20 740 20 Vänge Till Landstingsrevisionen Jönköpings läns landsting Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län 1 Inledning Jag har av revisionen i landstinget

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer