Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017"

Transkript

1 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi

2 2

3 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens s 10 Kommunal vuxenutbildning s 11 Folkhögskola s 12 Yrkeshögskolor i Blekinge s 13 Högskoleutbildning s 14 Arbetsmarknadsutbildningar s 15 Studie och yrkesvägledning s 16 Samordning av utbildning till anställda s 17 BRANSCHER Branscher s 22 Teknik s 23 Vård och omsorg s 24 Tjänste- och servicesektorn s 25 Försvarssamverkan s 26 Branschråd - Branschkluster s 27 ÖVERGRIPANDE OMRÅDEN Skola/arbetsliv s 28 Lärcenter s 29 Jämställdhetsintegrering s 30 Entreprenörskap s 31 ÖVERSIKT AV UTVECKLINGSOMRÅDEN s 32 ARBETSMARKNAD Kompetensbehov s 18 Fler i arbete s 19 Inflöde av kompetens s 20 Validering s 21 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi Region Blekinge Dnr: Beslutad av Regionstyrelsen /KAT JOH 3

4 Förord KOMPETENSFÖRSÖRJNING EN STRATEGISKT VIKTIG FRÅGA FÖR BLEKINGE Blekinge står inför flera utmaningar. En av dem är att se till att rätt kompetens finns tillgänglig för de företag som behöver rekrytera nya medarbetare. Kompetensförsörjningsfrågan är en av de viktigaste faktorerna för Blekinges utveckling. I Blekinges arbetsliv finns en stor bredd av kompetenser. Bättre matchning mellan behov och tillgänglig arbetskraft, djupare samverkan mellan aktörer och nya metoder för att få in fler på arbetsmarknaden kan vara några sätt att arbeta för att säkra försörjningen av kompetens för Blekinges företag och organisationer och för att minska arbetslösheten i Blekinge. Blekinges kompetensförsörjningsstrategi har arbetats fram i samverkan med företrädare för Blekinges näringsliv och offentlig sektor. Den är framtagen utifrån målsättningarna i insatsområde Arbetsliv i Blekingestrategin. Samverkan, delat ansvar och samarbete kring de olika utvecklingsfrågorna är nyckelfaktorer för ett gott framtida arbete. Kompetensförsörjningsstrategin är en strategisk grund med tydligt utpekade utvecklingsområden inom detta för Blekinge så viktiga område. Christina Mattisson, Regionstyrelsens ordförande 4 4

5 5

6 Bakgrund 6 KOMPETENSPLATTFORM Regeringen anser att det är viktigt att stärka samverkan mellan den regionala tillväxtpolitiken, arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken och gav år 2010 aktörer med regionalt utvecklingsansvar i länen i uppdrag att etablera regionala kompetensplattformar för samverkan när det gäller kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt. Syftet med de regionala kompetensplattformarna är att de ska bidra till: ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjningsoch utbildningsområdet, samordning av behovsanalyser inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet, ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering, ökad kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer, med utgångspunkt i de olika utbildningsformernas nationella mål samt myndigheternas ansvar. BLEKINGESTRATEGIN Blekingestrategin togs fram under i en bred dialog med många olika aktörer. Den fastställdes av Regionstyrelsen under Under rubrik Arbetsliv beskrivs kompetensförsörjning. INDIKATORER: Andel arbetsgivare som upplever god tillgång på rätt kompetens Andel 18 till 24-åringar som avslutat gymnasiet Andel 30 till 34-åringar med minst tvåårig eftergymnasial utbildning Antal utbildningsplatser på eftergymnasiala utbildningar har näringslivet och de offentliga organisationerna god tillgång till kompetent arbetskraft samtidigt som många går vidare till högre utbildning och en hög andel av befolkningen är sysselsatt. Kompetensförsörjningsstrategin ska komplettera Blekingestrategin med tydliga mål inom kompetensförsörjningsområdet. EU-2020 EU-målen som rör kompetensförsörjning är att sysselsättning ska öka till 75 % av befolkningen, antalet elever utan gymnasiebetyg ska vara mindre än 10 % och att antal åringar som har eftergymnasial utbildning ska vara 40 %. Varje nation kan besluta om högre mål och Sverige har beslutat: Betydligt mer än 80 % av åringar är sysselsatta. Andelen elever utan gymnasiebetyg ska vara lägre än 10 % Minst % av åringarna ska ha högre utbildning UNGDOMSKRAFT Under 2013 tog Region Blekinge i samverkan med länets kommuner, Landstinget Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinge, Blekinge tekniska högskola m.fl. fram en utvecklingsplan i syfte att halvera ungdomsarbetslösheten i Blekinge till år Utvecklingsplanen har lett till en bred samsyn kring att utveckla samverkan.

7 KOMPETENSFÖRSÖRJNING Blekinge har en hög arbetslöshet jämfört med riket. Många företag/arbetsgivare har mycket svårt att hitta arbetskraft, avhoppen från gymnasieskolan är höga samtidigt som utbildningsaktörer har svårt att rekrytera studerande. Sammantaget gör detta att samverkan på olika sätt är nödvändig för att utveckla arbetsmarknaden i Blekinge. Vision I Blekinge samarbetar hela arbetslivet, skolor och utbildare och för en bra regional kompetensförsörjning. KOMPETENSRÅD I Blekinge samordnas kompetensstrategiska frågor av Kompetensrådet. Kompetensrådet är sammansatt av olika funktioner som är kopplade till de utvecklingsområden som beskrivs i strategin och varje person representerar ett ansvarsområde i Blekinge. Med bredden från många områden får de olika utvecklingsområdena i strategin och i handlingsplanerna bred förankring och ett brett spektra av erfarenheter och roller i utvecklingsarbetet. Funktionerna eller varje område utser själva sin representant. Rådet ansvarar för att handlingsplaner upprättas, att uppföljning och återförande av erfarenheter sker. Syfte: Kompetensförsörjningsstrategin är en gemensam strategi för aktörer och skapar en tydlig riktning på vart vi är på väg och hur vi avser att samverka. Strategin gäller tom Revideras EU 2020 Blekingestrategin Kompetensförsörjningsstrategi Handlingsplaner kopplade till kompetensförsörjningsstrategin Analyser för utbildningsplanering Förebygga skolavhopp Vård och omsorg, samordnad utbildningsplanering 7

8 Arbetsmetoder Det strategiska arbetet bygger på samverkan och fokus på utveckling av metoder inom några områden. OMVÄRLDSBEVAKNING Inom området kompetensförsörjning och kompetensplattformar sker mycket inom många områden. Ett arbete med att omvärldsbevaka, sprida och dela med sig av hur andra gör, rapporter mm. ska utvecklas under tiden fram till HANDLINGSPLANER För att konkretisera strategin kommer det under varje område skapas konkreta handlingsplaner. Dessa görs i samverkan med det regionala kompetensrådet. Handlingsplanerna beskriver: Aktiviteter Uppdraget/uppdragen Koppling till regionala mål Mätbara mål Ansvariga Tidsplan Återrapportering när och hur Här uppmuntras aktiviteter där flera aktörer samverkar. LÄRANDE Den återrapportering som görs i respektive handlingsplan redovisas på lämpligt sätt via webb och möten. Kompetensrådet ansvarar för handlingsplaner görs, att återrapportering och uppföljningen görs. Kompetensforum skapas som en tydlig yta där aktörer inom plattformen två gånger per år träffas och delar erfarenheter och skapar lärande. ANALYS En regional struktur skapas och modeller där vi regelbundet samlar och redovisar statistik och resultat inom området kompetensförsörjning. Exempelvis kan olika modeller för analys testas, struktur för att samla in och redovisa framgångsrika metoder utöver statistik och resultat, att analysera framgångsrika metoder ger ett lärande och nycklar till nya framgångsrika aktiviteter mm. Det görs ett stort antal undersökningar av kompetensbehov av olika aktörer. Sedan 2010 har det på regional nivå gjorts tre olika större genomlysningar 2010, 2012 och Som ett underlag för utbildningsaktörer behöver detta göras minst årligen och med en avstämning med arbetslivet så att man får fram vad arbetsmarknaden vill och behöver. 8

9 9

10 Utbildning GYMNASIEKOMPETENS Av de unga arbetslösa i Blekinge saknar var fjärde gymnasiekompetens. (AF 2013) Unga utan gymnasiekompetens och ungdomar med invandrarbakgrund har generellt svårare att få jobb. Räknar man hur många ungdomar som är arbetslösa och inte studerar eller inte har någon form av stödåtgärd är det cirka 7 %. (AF 2013) Många arbetsgivare kräver att man genomgått gymnasieutbildning och det blir ett hinder för att få ett arbete. Det är viktigt att alla elever under sin utbildning ges en möjlighet att få inblick i olika yrken och i arbetslivet. För arbetsgivare är kontakter med gymnasieelever viktig för att skapa intresse för en verksamhet. PROGRAMRÅD Programråden med företrädare för arbetslivet är viktiga att ha på alla gymnasieprogram. SKOLAVHOPP I Blekinge gick elever folkbokförda i Blekinge i gymnasieskolan. 83 % av de som gick ut 2013 fullföljde utbildningen. Detta varierar mellan kommunerna. För att nå målen i EU-2020 så behöver vi utveckla arbetssätt som gör att fler går ut gymnasieskolan med examensbevis. Under 2014 påbörjades en förstudie i alla kommuner i Blekinge för att kartlägga hur gymnasieskolorna arbetar för att förebygga skolavhopp Ett gemensamt arbete startar för att öka antalet som går ut gymnasieskolan med examensbevis. Modeller för att minska avhopp har utvecklats och testats Fler än 90 % går ut gymnasieskolan i Blekinge med examensbevis I de kommunala skolorna hade 90 % av de som gick ut gymnasieskolan, grundläggande behörighet. Av alla 20-åringar 2013 hade 64 % grundläggande behörighet. 10

11 KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VUXENUTBILDNING Vuxenutbildningen består av tre skolformer; kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare. Utgångspunkten för vuxenutbildningen ska vara elevens behov och förutsättningar. Utvecklingen av Vuxenutbildningen har resulterat i flexibla organisationer som ständigt anpassas efter den studerandes behov och önskemål av olika utbildningsalternativ i tid och rum. Som vuxenstuderande är det elevens behov som skall stå i centrum. Eleven kan välja att studera på heltid eller deltid, enstaka kurser eller ett egenvalt kurspaket. Eleven kan studera i grupp, på distans eller efter ett flexibelt upplägg som man själv är med och väljer. LÄRLINGSUTBILDNING FÖR VUXNA Lärlingsutbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå ska omfatta minst 400 och maximalt gymnasiepoäng. Minst 70 procent av lärlingsutbildningen skall genomföras på en arbetsplats. Utbildningen planeras i samråd med Arbetsförmedlingen, företag och organisationer som är verksamma inom de branscher utbildningen är avsedd för. För varje lärlingsutbildning för vuxna skall det finnas ett lärlingsråd eller annan liknande funktion för samråd mellan utbildningens företrädare och arbetsmarknadens organisationer. YRKESUTBILDNING FÖR VUXNA Yrkesvux kallas den satsning på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning som regeringen första gången aviserade i budgetpropositionen för Det rör sig om en satsning på yrkesinriktade kurser på gymnasial nivå inom den kommunala vuxenutbildningen. Syftet med satsningen är att motverka brist på personer med en yrkesutbildning och nå de grupper som saknar gymnasieutbildning med yrkesinriktning, eller har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Satsningen på yrkesvux riktar sig till de grupper som saknar gymnasieutbildning eller har behov av att ändra yrkesbana. Även nya svenskar som antingen behöver komplettera sin yrkesinriktning eller skaffa sig en helt ny kan delta i yrkesvux. Bestämmelser om urval enligt 3 förordningen (2009:43) om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning fastställer att företräde ges till den som oavsett tidigare utbildning har en svag ställning på arbetsmarknaden Antal utbildade inom Komvux ökar. Samordning mellan kommuner ökar Utbildningar inom yrkesvux och lärlingvux startar som bygger på de behov som arbetslivet i Blekinge har ökat. STATISTIK I BLEKINGE I Komvux erbjuds studier för vuxna som saknar kunskaper motsvarande grundskolan eller gymnasieskolan. Antalet elever i Komvux har varierat kraftigt över de senaste tjugo åren, mycket till följd av olika statliga satsningar på vuxenutbildningen. År 2013 studerade omkring elever från Blekinge på Komvux. Kommun eller landsting kan vara huvudman för Komvux, men kan uppdra åt andra att anordna utbildningen. År 2013 studerade 15 procent av kursdeltagarna hos en annan anordnare. Av de 3100 kursdeltagare som studerade en kurs i Komvux 2013 fullföljde nästan hälften den kurs de hade påbörjat. Kopplingen mellan de regionala kompetensbehoven och yrkesutbildningarna är mycket viktig. Kommunerna i Blekinge har en bra samverkan mellan aktörer inom vuxenutbildning. 11

12 FOLKHÖGSKOLA STUDIEFORM Folkhögskolan är en studieform för vuxna med en nedre åldersgräns på 18 år för de allmänna kurserna. De allmänna kurserna ger normalt företräde för sökande med kort tidigare skolutbildning. Varje folkhögskola bestämmer självständigt över vilka kurser man anordnar och vilken profil man har på sin skola. Folkhögskolorna har olika typer av kurser, med en mängd olika inriktningar och ämnesområden: Allmän kurs (behörighetsgivande) som är ett alternativ till gymnasieskolan eller Komvux på olika nivåer profilkurser, yrkesutbildningar, distanskurser, kortkurser, framför allt sommarkurser. Samtalet och den studerandes aktiva deltagande i gruppen är utmärkande för folkhögskolan som skolform. Man arbetar med mer eller mindre sammanhållna studiegrupper, studerar ofta ämnesövergripande i projektform och man utgår från de studerandes behov, förkunskaper och erfarenheter. Det ger stora möjligheter för kursdeltagarna att påverka studiernas inriktning och innehåll. Studiebesök, grupparbeten och studieresor är vanliga på folkhögskolorna. Folkhögskolorna är inte bundna till centralt fastställda läroplaner utan istället arbetar man efter egna verksamhetsplaner. Genom överenskommelse med Universitetsoch högskolerådet kan Allmän kurs ge behörighet till högre studier. Källa: Folkbildningsrådet Folkbildningens styrka är att se till hela människan och genom att integrera individens livsvärld stimulera till ett livslångt lärande. STUDIEMOTIVERANDE UTBILDNING PÅ FOLKHÖGSKOLA Under 2013 har personer i landet deltagit i en Studiemotiverande folkhögskolekurs som genomförs i samverkan med AF. 84 procent bestod av ungdomar mellan 16 och 24 år. Kurserna har bedrivits på 121 folkhögskolor. Ett år efter avslutad studiemotiverande kurs har 38 procent studerat vidare. 14 procent har fått arbete sex månader efter avslutad studiemotiverande kurs. Källa: Folkbildningsrådet I BLEKINGE FINNS FYRA FOLKHÖGSKOLOR. Litorina folkhögskola har cirka 150 studerande. Skolan ligger i Gullberna Park i Karlskrona. Huvudmän för skolan är Karlskrona kommun, Karlskrona hantverkarförening, Föreningen Norden och Region Blekinge. Blekinge folkhögskola ligger i Bräkne-Hoby. Här samlas människor från hela Sverige, en mötesplats för kunskap och kultur. Huvudman för skolan är Landstinget Blekinge. Skolan har cirka 250 studerande. Jämshögs folkhögskola har cirka 150 studerade inom långa kurser, dagkurser, studiemotiverande kurser och etableringskurser. Lunds stift är huvudman för skolan. Valjevikens folkhögskola ligger mellan Blekinge och Skåne. Det är både folkhögskola, rehabiliterings-, kurscenter samt sport- och friskvårdsanläggning som ger möjligheter till specifika kunskaper inom flera olika intresseområden. Valjeviken betraktas ofta som handikapprörelsens skola men här finns kursdeltagare både med och utan funktionsnedsättningar. Huvudman är Svenska Neuroförbundet. Under 2013 gick (ej unika) personer på någon av Blekinges fyra folkhögskolor. Av dessa gick 408 på den allmänna linjen för att få gymnasiekompetens Öka antalet utbildade från Blekinge som får gymnasiekompetens på folkhögskola Utveckla utbildningar för de som står långt ifrån arbetsmarknaden Öka antalet personer som går studiemotiverade utbildningar I Blekinge gick 79 personer studiemotiverande utbildning Totalt fanns 180 platser till förfogande för Blekinge. Undersökningen visar att 72 procent har blivit motiverade till fortsatta studier och att 51 procent har fått ökat självförtroende. Källa: Folkbildningsrådet 12

13 YRKESHÖGKOLOR I BLEKINGE Blekinge är ett län med många tillverkande industriföretag och teknikområdet är den grupp som har flest anställda. Länet har en högskola som fokuserar på IT och teknik, och yrkeshögskola är ett alternativ till utbildningsväg. Blekinge har långa traditioner inom bland annat teknik och vård och andra för länet viktiga områden och för att fylla på med kompetens behöver dessa traditioner och erfarenheter omvandlas till moderna utbildningar. Yrkeshögskolorna i Blekinge arbetar för livslångt lärande och utgår ifrån de kompetensbehov vi har i länet. Företagen vill ha utbildningar i länet för att de studerande ska kunna läsa här och arbeta här efter utbildningen. Arbetslivet lägger ett stort engagemang i utbildningarna och de studerande behövs i Blekinges arbetsliv. Arbetslivet har en viktig roll för att identifiera kompetensbehov och att medverka till YH-utbildningar för att skapa tillväxt i Blekinge. YH-formen passar väldigt bra för Blekinges småföretag där utbytet ger stor effekt. Mellanstora företag har stor utbyte av LIA som en provanställning. Det krävs större kunskap och kännedom om yrkesutbildningar. Idag finns det fyra regionala utbildningsanordnare som verkar i Blekinge. Att öka antal utbildningsplatser är viktigt för arbetslivet. Det kan ske genom fler utbildningar, fler aktörer och genom fler platser på respektive utbildning beviljades sex nya utbildningar till Blekinge och 2014 beviljades fyra. Yrkeshögskolorna är en viktig del av Blekinges kompetensförsörjning som bidrar med framtida yrkeskompetenser och roller. Ett gemensamt arbete krävs för att hitta fler strategiska utbildningsområden fanns ett antal utbildningsanordnare i Blekinge av yrkeshögskoleutbildningar, Hermods, EC-utbildning, Hyper Island, Yrkeshögskolan Syd och kunskapskällan i Ronneby En gemensam marknadsföringsaktivitet per år genomförs. Samverkan startar kring kompetensbehov och behov av ansökningar Antal utbildningsplatser i Blekinge har ökat. Samverkan mellan företag och YH-aktörer har ökat I YH-utbildningarna yrkesskolor samverkar arbetsgivarna med utbildningsanordnaren i utbildningen och det innebär för sysselsättning och tillväxt för länet, och att befolkningen kan bo kvar och verka i länet. Arbetsgivarna leder och driver utbildningarna samt tar emot studenter studeranden på praktik, så kallad LiA. Företag är YH:s kvalitetssäkrare och Lärande i arbete. LIA är företagens samhällsansvar, vilket betyder att nära samarbete med arbetslivet är avgörande. Minst en gemensam marknadsföringsaktivitet per år genomförs. Samverkan kring kompetensbehov och behov av ansökningar är etablerat. Yrkeshögskolans varumärke känt i Blekinge. 13

14 HÖGSKOLEUTBILDNING Enligt statistik från SCB (2013) hade 37 % av Blekinges invånare i åldern år en eftergymnasial utbildning Detta kan jämföras med riksgenomsnittet på 36,5 %. När det gäller invånare med minst tre års högskolestudier varierar andelen mellan kommunerna, från 11 till 26 % av befolkningen i denna åldersgrupp. Rikssnittet är 19,4 %. Skillnaderna mellan kommunerna beror i hög grad på vilket behov de lokala företagen har av medarbetare med minst tre års högskolekompetens. Många av Blekinges företag och organisationer lägger ner ett stort arbete på rekrytering av individer med rätt högskolekompetens. Blekinge har en starkt profilerad högskola, Blekinge Tekniska Högskola (BTH), med rekryteringsbas såväl nationellt som internationellt. För Blekinges näringsliv och samhälle är högskolan en viktig aktör för kompetensförsörjning i regionen inom områdena tillämpad IT, innovation för hållbar tillväxt samt inom disciplinerna ekonomi, design, hälsa och vård. I högskolans uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta. Högskolans verksamhet attraherar studenter, företag och organisationer och bidrar på så vis till nya investeringar och kompetens i regionen. Vid Blekinge Tekniska Högskola finns möjlighet att komplettera förkunskaper för högskoleutbildningar inom teknikområdet. Tekniskt basår är en ettårig förutbildning som ger studenter kunskaper om och behörighet i ämnesområdena matematik, fysik och kemi. Dessutom innefattar förutbildningen en orienterande kurs inom ingenjörsvetenskap Andel av befolkningen i Blekinge som har högskoleutbildning 3 år eller mer ökar med 0,5 % årligen. Att hitta rätt utbildning som också ger arbete är mycket viktigt för unga personer med även för de som vill omskola sig. Kunskaper om företagen, yrken och kompetenser är viktigt inför dessa val. Individer som väljer att läsa på högskolenivå eller väljer att omskola sig av olika skäl behöver därför tydlig information och vägledning om vilken kompetens som arbetsmarknaden efterfrågar. BTH:s utbildningar integrerar tydligt teori och praktik som är relevanta på och för arbetsmarknaden. Anställningsbarheten ökar för BTH:s studenter, såväl nationella som internationella. 14

15 ARBETSMARKNADSUTBILDNINGAR Arbetsmarknadsutbildning ska vara kort och tydligt inriktad mot aktuell efterfrågan på arbetsmarknaden som inte kan tillgodoses via det reguljära utbildningsväsendet. Med arbetsmarknadsutbildning avses yrkesinriktad utbildning som syftar till att stärka den enskilde arbetssökandes möjligheter att få ett arbete samt underlätta för arbetsgivarna att få arbetskraft med lämplig kompetens. Arbetsmarknadsutbildning ges i form av kurser som Arbetsförmedlingen eller andra aktörer upphandlar av olika utbildningsanordnare. Utbildningen ska leda till arbete och vara yrkesinriktad. Arbetsmarknadsutbildningen kännetecknas av snabb rörlighet mellan olika områden i takt med förändringar på arbetsmarknaden. Under senare år har utbildningar inom tillverkningsindustri, vård/omsorg samt transport dominerat i Blekinge. Utbildningstiden är helt individuell och beror på den arbetssökandes bakgrund och utbildningens art. En anvisning till en arbetsmarknadsutbildning bör ej omfatta mer än sex månader. Om en enskild deltagare behöver längre utbildningstid för att uppfylla utbildningsmålet kan anvisningen sträcka sig längre än sex månader. MÅLGRUPP Tjänsten är till för arbetssökande som behöver skaffa sig ny kompetens, eller bredda eller höja sin nuvarande yrkeskompetens, för att öka sina möjligheter på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsutbildning kan erbjudas till person som är arbetslös eller riskerar bli arbetslös och är arbetssökande på Arbetsförmedlingen som från den dag han eller hon fyller 25 år. Kravet att den som anvisas ska ha fyllt 25 år gäller inte för unga med funktionshinder eller vissa andra skäl Ökad samverkan för att fler får arbetsmarknadsutbildning. Ökad samverkan så att utbildningarna matchar de regionala arbetsgivarnas behov av kompetens. Arbetsmarknadsutbildning ska erbjudas arbetssökande med störst behov, det vill säga långtidsarbetslösa och de som riskerar långtidsarbetslöshet. Under 2013 blev 499 personer klara med en arbetsmarknadsutbildning i Blekinge. 15

16 STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Att det finns en koppling till arbetslivet genom hela skolan, grund-, gymnasie- och högskola, är betydelsefull både för att kunna göra väl underbyggda val men för att förstå den praktiska användningen av den teori man läser. Att redan som ung känna till yrkesroller och koppla det man lär sig i skolan till yrkesroller och arbetslivet är viktigt. Studie- och yrkesvägledning är en viktig del av hela skolans ansvar inte bara rollen studie och yrkesvägledare. Uppdraget är hela skolans och all personal är delaktig. Studie- och yrkesvägledaren har en nyckelroll i detta arbete. Det är viktigt att samverka kring det strategiska arbetet, att det gemensamt ordnas aktiviteter för att uppdatera SYV med lokala yrkesroller och att jobba med gemensamma aktiviteter. Metoder för att utveckla SYV:s arbete med studenter/elever i att se vilka kompetenser som arbetsmarknaden efterfrågar Alla grund- och gymnasieskolor i Blekinge påbörjar utveckling eller fortsätter utvecklingen mot en strategi för hela skolan när det gäller studie- och yrkesvägledning. Medvetandegöra och tydliggöra studievägledningens roll inom högskoleutbildning Alla åk 1 9-skolor jobbar efter Skolverkets allmänna råd för studie- och yrkesvägledning samt har en egen plan hur råden lokalt skall omsättas. Alla gymnasieskolor har en struktur för arbetet med yrkesvägledning och personalen är delaktig. Utveckla SYV:s arbete med studenter/elever i att se vilka kompetenser som arbetsmarknaden efterfrågar. 16

17 SAMORDNING AV UTBILDNING TILL ANSTÄLLDA Blekinges företag och andra arbetsgivare har ett stort behov av att kontinuerligt kompetensutveckla personalen. Att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning, där kompetensutveckling är en tungt vägande del, är en viktig fråga då tillgång på rätt kompetens är en alltmer avgörande konkurrensfaktor för arbetsgivare. Ett antal olika projekt har genomförts under de senaste åren, där man kunnat se ett tydligt samband mellan kompetensutvecklings-insatser och en mer effektiv produktion. Exempelvis finns Blutsam, Blekinge utveckling i samverkan och START 11 där företag gemensamt har genom utbildning för anställda. Genom samverkan mellan olika aktörer kan kompetensutvecklingsinsatser i större utsträckning bedrivas i regionalt. Detta kan ske genom s.k. Kompetensmäkling där kluster eller liknande upphandlar utbildning till flera företag. Samarbete mellan kommuner finns idag när det gäller utbildning inom ledarutveckling och ledarförsörjning. Detta kan utvecklas till fler grupper/områden Lämplig modell för Kompetensmäkling är identifierad och testad. Arbetsgivare i regionen har ökat sin kunskap om strategisk kompetensförsörjning. Samverkan mellan kommuner har ökat för utbildning av kommunalt anställda Kompetensmäkling via modellen är igång och en långsiktig strategi är sanktionerad. Fler företag/arbetsgivare i regionen har en plan för sin egna strategiska kompetensförsörjning. Samverkan mellan kommuner är etablerad för utbildning av kommunalt anställda. 17

18 Arbetsmarknad KOMPETENSBEHOV På en väl fungerande och dynamisk arbetsmarknad ligger antal utbildade och utbildningarnas innehåll i paritet med företag och arbetsplatsernas behov. För att matcha arbetsgivares behov behövs en närmare samverkan mellan utbildare och arbetsgivare samt en sammanställning av kompetensbehov. Exempelvis är fokusdialoger med arbetsgivare och sammanställning av analyser som görs sätt att utveckla detta arbete. För att vara strategiskt i framkant mot framtida kompetensbehov behövs en omvärldsbevakning för att kunna vara förberedda Modeller för omvärldsbevakning och strategisk matchning av kompetensbehov tas fram. Antal företag som beskriver att man inte hittar personal att anställa har minskat. Foto: Jimmie Adamsson 18

19 FLER I ARBETE Den höga ungdomsarbetslösheten i Europa är en av de stora utmaningarna för Europas framtid och är därför ett gemensamt problem för flera av medlemsstaterna. I Blekinge har vi bland den lägsta sysselsättningen i landet när det gäller unga kvinnor och män. Ungdomsarbetslösheten var i september ,4 %. Arbetsmarknaden i Blekinge erbjuder få ingångsjobb. Industrin, som är den bransch som dominerar i Blekinge har också få ingångsjobb, vilket då gör att det blir svårare för ungdomar och personer med låg utbildning att komma in på arbetsmarknaden. Dagens höga nivå beror i stor utsträckning på att ungdomsarbetslösheten var hög redan innan finanskrisen 2008, vilket gjorde att situationen förvärrades. Med anledning av att det finns ca ungdomar som idag är arbetslösa eller i program, finns det en risk att flera av dessa hamnar i en bestående arbetslöshet. Källa: Arbetsförmedlingen statistik Arbetsmarknaden i Bleking har en efterfrågan på kompetens som inte stämmer med den kompetens som de anmälda på arbetsförmedlingen har. Blekinges kommuner, Region Blekinge, Landstinget Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge, BTH, Almi och Arbetsförmedlingen har gemensamt antagit utmaningen att halvera ungdomsarbetslösheten i Blekinge till år Metoden för att nå målet är fördjupad och intensifierad samverkan mellan aktörer i Blekinge. Enligt OECD-analysen av Småland Blekinge som genomfördes under 2011 så kan unga kvinnor och mäns livssituation vara en god indikation på vart en region är på väg. Analysen visar också på att Blekinge har en relativt lågutbildad befolkning, vilket enligt rapporten begränsar utvecklingen i länet och det uppstår en matchningsproblematik. Det är uppenbart att krafttag behövs göras i länet för att skapa en mer löftesrik framtid för unga. För att arbeta med förändring behöver det utvecklas modeller för att stödja målgruppen. Läget på arbetsmarknaden har förbättrats i Blekinge under de senaste månaderna. Förnärvarande ligger arbetslöshetssiffrorna på 10,5 % (september månad). Källa: AF avser år Efterfrågan på arbetskraft stiger och personer med utbildning och god kompetens får en allt starkare ställning på arbetsmarknaden när konjunkturen förstärks. Mot bakgrund av detta riskerar bristen på arbetskraft att öka inom allt fler yrken i regionen. Samtidigt har vi även en stor andel människor som står relativt långt ifrån arbetsmarknaden och en uppgift blir att rusta dessa för att kunna ta del av konjunkturuppgången. De flesta arbetsgivare kräver t.ex. lägst gymnasiekompetens, så att motverka avhopp från gymnasiet samt motivera till studier har hög prioritet. Positivt är att vi ser att arbetslösheten stadigt sjunker inom alla grupper. Vi ser en minskning både hos ungdomar, personer med funktionsnedsättning samt utrikesfödda. För att även fortsättningsvis ha en positiv utveckling av sysselsättningen i regionen är en utmaning fler arbetssökande som står relativt långt ifrån arbetsmarknaden och fler arbetsgivare som har svårt att rekrytera. Detta innebär en stor utmaning och ställer krav på god samverkan med näringslivet Ungdomsarbetslösheten minskar. Sysselsättningen ökar i åldern år. Modeller utvecklas för en effektivare matchning mellan tillgänglig och efterfrågad arbetskraft för att korta både vakans och arbetslöshetstider Samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Region Blekinge, Utbildningsanordnare, Kommuner, Landsting och Näringsliv i Blekinge har ökat och utvecklats. Nya metoder för att matcha arbetslösa mot arbetsmarknaden finns. 19

Dnr 806-295-2014 2015-2017

Dnr 806-295-2014 2015-2017 Dnr 806-295-2014 2015-2017 1 Innehåll: Bakgrund s 3 Kompetensråd s 4 Översiktsbild s 4 Utbildning Gymnasiekompetens s 5 Vuxenutbildning s 6 Folkhögskola s 7 YH s 8 Högskoleutbildning s 9 Arbetsmarknadsutbildning

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 mars 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 mars 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 20150302 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 mars 2015, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Växa i Västmanland Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Slutrapport Växa i Västmanland 1 december Referensgrupp Kompetensrådet - Länsstyrelsen sammankallande Arbetsförmedlingen, Folkbildningen, Jobba

Läs mer

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling

Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17. Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling Nätverksträff Skolmatsakademin 2015-11-17 Marja-Leena Lampinen, Koncernstab Västra Götalandsregionen, Regional utveckling VÄSTRA GÖTALAND 1,6 milj invånare. 49 kommuner Lång tradition inom industri och

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari Utbildningsdepartementet 1

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari Utbildningsdepartementet 1 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft februari 2017 Utbildningsdepartementet 1 Aktuella frågor Kunskapslyftet Platser Validering Yrkeshögskola Komvux Studiestartsstödet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Lägesbeskrivning. Elin Landell Kanslichef Valideringsdelegationen

Lägesbeskrivning. Elin Landell Kanslichef Valideringsdelegationen Lägesbeskrivning Elin Landell Kanslichef Vad är validering? en strukturerad bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2016-01-18 Diarienummer RS 4000-2015 Diarienummer RUN 610-0044-16 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande Välja yrke (SOU 2015:97) Västra Götalandsregionens

Läs mer

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2014-03-12 Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2 (5) Sammanfattning Efterfrågan på utbildad arbetskraft växer och en gymnasieutbildning har blivit en förutsättning för att klara sig på arbetsmarknaden. Därför

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97)

Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97) BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Lejla Gros 2016-02-12 Dnr: RUN 2015-585 Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97) Bakgrund Intresset för gymnasieskolans yrkesprogram är vikande

Läs mer

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning

REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning , REGION DALARNAS Handlingsplan för kompetensförsörjning Handlingsplanen framtagen av: Conny Danielsson Dan Gustafsson Region Dalarna, Tillväxtenheten Avdelningen för kompetensförsörjning Mars 2017 0 Regionala

Läs mer

Integration & tillväxt. Välkommen!

Integration & tillväxt. Välkommen! Integration & tillväxt Välkommen! Dagens program Framtid Dåtid Förmiddag Projekt Kompetensplattform BD Eftermiddag Integration & tillväxt Nutid Projekt Kompetensplattform Norrbotten Bakgrund Innehåll Resultat

Läs mer

Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsdagarna april 2017

Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsdagarna april 2017 Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning Kompetensförsörjningsdagarna 26-27 april 2017 Ett av de största problemen för tillväxt i SMF 23 procent av de svenska småföretagen anger att

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV Vägledning Bra lärmiljö Möten med andra Kontakt med UBA Tänka nytt Vara uppdaterad om teknikutv. Ha koll på vad som händer inom utb.omr. Servicenivå och bemötande

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt?

Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Rätt kompetens i rätt tid! Vilka kompetenser behövs i arbetslivet på kort och lång sikt? Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling

Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Kompetensförsörjning för tillväxt och utveckling Marja-Leena Lampinen Frågor i fokus idag Kompetensplattform - vad har det lett till? Strategi för tillväxt- och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 -

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3

Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Länsplan för Västmanland Delprojekt 3 Uppdraget för delprojekt 3 Syfte: att utveckla en plan för målinriktade och strategiskt långsiktiga insatser i hela länet för att samordna och matcha arbetslivets

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008

Utvecklingsförvaltningen. Arbetscentrum. Enhetsplan 2008 Utvecklingsförvaltningen Arbetscentrum Enhetsplan 2008 Enhetssplan för Arbetscentrum 2008 Syfte Arbetscentrum består av två enheter, Invandrar/SFI-enheten, Arbetsmarknadsenheten. Arbetscentrum arbete syftar

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN

KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN KARTLÄGGNING AV KOMMUNALA YRKESUTBILDNINGAR FÖR VUXNA OCH YRKESHÖGSKOLAN ÖSTRA MELLANSVERIGE 2009-2014 Inledning Sverige är en kunskapsnation på en global marknad. Tillgång till kunskap och kompetens är

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

KAMPEN OM KOMPETENSEN

KAMPEN OM KOMPETENSEN NYA vägar för flexibilitet i högre utbildning Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden? KAMPEN OM KOMPETENSEN Ett samarbetsprojekt med Nitus, nätverket för kommunala lärcentra.

Läs mer

Regional dialog vuxenutbildning. Region Örebro

Regional dialog vuxenutbildning. Region Örebro Regional dialog vuxenutbildning Region Örebro 2016-11-18 Regionala dialoger Generellt ta del av utvecklingsfrågor inom vuxenutbildning, arbetet med nyanlända, arbetsmarknadssituationen i regionen m m Underlag

Läs mer

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå 1 (6) 2000-09-26 230.2000-607 Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå Vision, mål och uppdrag Utbildningskommunen Eksjö ska erbjuda:. en vuxenutbildning som

Läs mer

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten.

En väl fungerande arbetsmarknad gynnar individen, välfärden, företag, kommuner, regioner och staten. I Örebro län saknade 11 455 människor ett jobb att gå till i juli 2014. Samtidigt uppgav 56 procent av arbetsgivarna i länet att det är svårt att rekrytera Arbete åt alla och full sysselsättning är en

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september

Processen Kartläggning Dialog, april juni Kommunchefer, 20 maj RUS kompetensplattformar RUS kompetensplattformar Loka internat 2-3 september Processen Kartläggning av aktörer/etablerade samverkansformer/branscher/utbildningsanordnare Dialog, april juni Dialogmötena i syfte att diskutera vilka behov och frågor nuvarande plattformar tar hand

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Rätt förutsättningar och rätt förväntningar Utgångspunkt i Gy 2011 Exempel på problematik, diskussioner

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla

Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-03-28 Kompetensnämnden Dnr. Kon 2017/37 Plan för fortsatt arbete med YH-utbildningar i Järfälla Förslag till beslut Kompetensförvaltningen föreslår att: 1 Kompetensnämnden godkänner

Läs mer

Validering med värde SNS 3/9 2015. Elin Landell, särskild utredare. Utbildningsdepartementet

Validering med värde SNS 3/9 2015. Elin Landell, särskild utredare. Utbildningsdepartementet Validering med värde SNS 3/9 2015 Elin Landell, särskild utredare Ett övergripande utredningsuppdrag Kartlägga valideringsinsatser Lämna förslag som möjliggör för fler att få sin kompetens validerad effektivare

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Genomlysning Campus Alingsås

Genomlysning Campus Alingsås Genomlysning Campus Alingsås Innehåll Verksamhet...3 Uppdrag...3 Organisation...3 Utbildningsutbud och antal studerande 2015...3 Yrkeshögskola (YH)...5 Samverkan nationellt...5 Samverkan regionalt...5

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson

Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet. Vägledarkonferens 10 juni 2010. Kristina E Andréasson Vägledning på Arbetsförmedlingen på 2010-talet Vägledarkonferens 10 juni 2010 Kristina E Andréasson Utgångspunkter Vägledning en framgångsfaktor för omsättningsmålen V1-V5 Ett upplevt behov av att lyfta

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet att bedöma

Läs mer

Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna

Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna Dalarna 20140423 Kunskapslyft för fler jobb i Dalarna - ett län för kompetens och lärande socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Dalarna behöver mer kunskap och kompetens - inte mindre. Socialdemokraterna

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan

Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan Regeringsbeslut II:1 2017-04-20 U2017/01930/GV Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan Regeringens beslut Statens skolverk

Läs mer

Genomlysning Campus Alingsås

Genomlysning Campus Alingsås Genomlysning Campus Alingsås Innehåll Verksamhet...3 Uppdrag...3 Organisation...3 Utbildningsutbud och antal studerande 2015...3 Yrkeshögskola (YH)...5 Samverkan nationellt...5 Samverkan regionalt...5

Läs mer

Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven

Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven ESF10feb/ E Ramel Tematiska mål Mål 10 Investera i yrkesutbildning och livslångt lärande 1626 Mål

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G)

Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G) Utdrag Protokoll 96 2014-04-08 U2014/3014/SAM Utbildningsdepartementet Uppdrag att föreslå överblickbara system för validering (U 2014:G) Sammanfattning av uppdraget Regeringskansliet uppdrar åt Elin Landell,

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Gymnasieplan 2015-2018 Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr 0526/14 Dokumentägare Sektorschef Sektor Utbildning Giltighetstid

Läs mer

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige

Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2065 av Adnan Dibrani m.fl. (S) Utbildning för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Tankar och idéer om Kompetensplattform Västerbotten

Tankar och idéer om Kompetensplattform Västerbotten PM Barbro Lundmark, 2012-02-09 Dnr: 10RV155 Tankar och idéer om Kompetensplattform Västerbotten 1. Uppdrag och förutsättningar Region Västerbotten fick uppdraget att etablera en regional kompetensplattform

Läs mer

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige

Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2190 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S) Utbildningens betydelse för framtidens jobb i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling.

Demokrati och hållbar utveckling Utbildning är nyckeln till var och ens frihet samt till en gynnsam ekonomisk och personlig utveckling. Ger fler möjligheter Rätten till utbildning är en central fråga i socialdemokratisk politik. Alla har olika förutsättningar så därför måste utbudet vara brett, ändamålsenligt och anpassat till såväl individens

Läs mer

Europeiska socialfonden samt. inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden

Europeiska socialfonden samt. inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden Kort om Europeiska socialfonden 2014-2020 samt inkludering av utrikes födda kvinnor och män på arbetsmarknaden Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur och erfarenhet från

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN 1 Brett utbildningsutbud för individuell kompetensutvecklingsbehov Samverkan med näringslivet och andra myndigheter En god arbetsmiljö med behöriga lärare och hög kvalité AVESTA KOMMUN Vuxenutbildningen

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Medverkan i nationell strategi för regional tillväxt.

Medverkan i nationell strategi för regional tillväxt. Medverkan i nationell strategi för regional tillväxt. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2012 1 (6) Datum: 2012-03-13 Dnr YH 2012/327 Redovisning av regeringsuppdrag Britt-Inger Stoltz 1

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Ansökan om statliga medel för gymnasial yrkesutbildning för vuxna

Ansökan om statliga medel för gymnasial yrkesutbildning för vuxna UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN VUXENUTBILD NINGSAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 09-433/292 SID 1 (7) 2009-03-12 Handläggare: Elisabeth Ryde Telefon: 508 33 937 Till Utbildningsnämnden 2009-03-12 Ansökan om

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Validering för kompetensförsörjning

Validering för kompetensförsörjning Validering för kompetensförsörjning Linda Wiklund Omvärldsanalytiker Anna Kahlson Nationell samordnare validering Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan

Läs mer

1 (8) Lärandeförvaltningens handlingsplan för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning. Handlingsplan. Grund- och grundsärskola

1 (8) Lärandeförvaltningens handlingsplan för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning. Handlingsplan. Grund- och grundsärskola Handlingsplan 1 (8) Lärandeförvaltningens handlingsplan för entreprenöriellt lärande och studie- och yrkesvägledning Grund- och grundsärskola 2 (8) Sveriges bästa kommun att leva och verka i 2020 År 2020

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Sverige tillsammans. Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland

Sverige tillsammans. Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland Sverige tillsammans Skövde Michael Leufkens Marknadschef Nordvästra Götaland Arbetsmarknadsläget 2015-2017 Stark jobbtillväxt framförallt i storstadsregionerna Många jobb tillkommer inom den privata tjänstesektorn,

Läs mer

Kunskapslyft ett första steg

Kunskapslyft ett första steg 2014-04-23 Kunskapslyft ett första steg Sammanfattning - Socialdemokraterna föreslår idag ett första steg i ett kunskapslyft - Inom ramen för det första steget föreslås 30 000 platser inom komvux, yrkesvux

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Validering Blekinge Projektägare: Karlshamn Lärcentrum

Validering Blekinge Projektägare: Karlshamn Lärcentrum OM: BKV är projektets egentliga namn, vilket är en förkortning för Blekinge Kompetens Validering och är ett utvecklingsprojekt som ägs av Karlshamns Lärcentrum (Karlshamns kommun). Projektet bedrivs i

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård

Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal 2011-03-16 Handläggare: Kristina Pesula Kompetensförsörjning för framtidens hälso- och sjukvård Ärendebeskrivning Stockholms läns landsting har ansvaret

Läs mer

Återkommande utveckling. Om behovet och utformningen av ett omställningsuppdrag till högskolan.

Återkommande utveckling. Om behovet och utformningen av ett omställningsuppdrag till högskolan. Återkommande utveckling Om behovet och utformningen av ett omställningsuppdrag till högskolan. Behovet av ett omställningsuppdrag Utbildning skapar tillväxt genom högre produktivitet, bättre förmåga att

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344

1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 1 (9) Datum: 2012-11-16 Diarienr: YH2012/1344 Återrapportering av regeringsuppdrag 2012 avseende förslag på vilken nivå utbildning i svenska för invandrare och nu pågående utbildningar som leder till en

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA

UPPROP FRÅN BRANSCHRÅD VA Våga rekrytera smartare! Branschråd VA vill uppmuntra dig att tänka både kreativt och strategiskt vid rekrytering. Det finns väldigt många människor med kunskaper som du inte har råd att bortse ifrån,

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-10-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Stark arbetsmarknad i Jönköpings län Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings

Läs mer

Vad behöver vi göra eller förändra för att uppnå en effektiv kompetensförsörjning?

Vad behöver vi göra eller förändra för att uppnå en effektiv kompetensförsörjning? Vad behöver vi göra eller förändra för att uppnå en effektiv kompetensförsörjning? Göra jobben och arbetsgivarna aktiva och attraktiva. Skapa möten mellan barn/unga och arbetsliv. kartlägga kunskaper och

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Kalmar län Valdete Hashani Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 860 påbörjade något arbete Under mars 2017 påbörjade omkring 860 personer (360 kvinnor och 500 män) som var inskrivna

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-10-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under september månad 2017 påbörjade 580 personer

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer