Yttrande över värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR (SOU 2015:2)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande över värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR (SOU 2015:2)"

Transkript

1 Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till författningsförslag som kan få effekter av betydelse för företag. Finansdepartementet Stockholm Yttrande över värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR (SOU 2015:2) Regelrådets ställningstagande Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Innehållet i förslaget Regler om värdepappersinstitut, börser och handelsplatser för finansiella instrument finns i huvudsak i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. I lagen har större delen av bestämmelserna i direktivet 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknaden för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (2004 års direktiv) genomförts. Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (MiFID II) liksom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (MiFIR) har nu antagits. Det nu remitterade förslaget syftar till att genomföra MiFID II, möjliggöra tillämpning av MiFIR samt utreda vissa andra frågor som rör finansiell rådgivning. Till följd av MiFID II föreslås förändringar inom ett flertal nedan beskrivna områden. I detta yttrande har rubriker motsvarande de som finns i remissen använts. Om inget annat anges avser de nedan beskrivna förslagen förändringar som syftar till att uppnå MiFID II:s miniminivåer. I remissen lämnas också förslag om att utöka FI:s tillsynsmedel och sanktionskatalog samt förslag hänförliga till MiFIR. Vad gäller tillsynsmedlen och sanktionskatalogen specificeras endast konsekvenserna av att bryta mot de regler som föreslås och vad gäller MiFIR föranleder förordningen ingen svensk lagstiftning, dessa delar har bedömts ligga utanför Regelrådets granskning och berörs därför inte i yttrandet. Tillämpningsområdet m.m. I denna del föreslås ändringar i lagen om värdepappersmarknaden som syftar till att utöka regelverkets tillämpningsområde genom att definitionen av finansiella instrument breddas till att omfatta även utsläppsrätter. Vidare föreslås att vissa undantagsregler tas bort vilket innebär att bland annat företag som ägnar sig åt högfrekvenshandel men inte utför kundorder omfattas av lagen. Utöver handel på reglerade marknader och MTF (multilateral trade facility) skapas en ny handelsplattform, OTF (organised trade facility) som är tänkt att fånga upp bland annat handel via mäklares matchningssystem. Målsättningen är att öka den mängd handel som är reglerad och därmed träffas av reglerna om Postadress Webbplats E-post 1/7

2 genomlysning. Kundskyddsreglerna utsträcks också till att gälla även när ett företag säljer eller lämnar råd om så kallade strukturerade insättningar, vilka inte är finansiella instrument. Vissa av de tidigare undantagen från reglernas tillämpningsområde tas också bort, bland annat vad gäller viss verksamhet avseende råvaruderivat och utsläppsrätter. Värdepappersmarknadens infrastruktur Den ovan nämnda nya handelsplattformen föreslås utgöra tillståndspliktig investeringsverksamhet. En mängd detaljerade regler för handeln på de reglerade marknaderna föreslås. Dessa krav avser synkronisering av klockor, handelssystem med tillräcklig kapacitet och uthållighet, skriftliga avtal om marknadsgarantverksamhet, transparenta och icke-diskriminerande avgiftsstrukturer och regler om samlokalisering samt tick-size (minsta prisrörelse). Det föreslås också regler för hur handelsstopp och avförande ska gå till samt för hur detta ska kommuniceras med behörig myndighet. Vidare utsträcks flertalet av reglerna som gäller för reglerade marknader till att även gälla MTF- och OTF-plattformar. MTF-plattformar ska också kunna registreras som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag vilket kan innebära lättnader för plattformen vad gäller kraven för upptagande till handel och information om emittenterna. Det föreslås också att det i lagen om värdepappersmarknaden ska införas regler om att FI ska fastställa kvantitativa trösklar för hur stora positioner i råvaruderivat en enskild person eller företag kan ha. Den som driver en handelsplats där råvaruderivat handlas ska också övervaka dessa positioner och kunna vidta åtgärder för att minska en enskild persons eller företags position. Veckovisa rapporter ska publiceras där positioner för råvaruderivat, utsläppsrätter eller derivatinstrument avseende utsläppsrätter framgår. FI ska också dagligen informeras om positioner för innehavare av dessa värdepapper. En rad datarapporteringstjänster föreslås också göras tillståndspliktiga. Vad gäller värdepappersmarknadens infrastruktur föreslås slutligen en rad regler rörande algoritmisk handel och algoritmisk högfrekvenshandel. Reglerna syftar till att det ska finnas erforderliga trösklar, gränser och filter för att förhindra felaktiga order och att systemet skapar oreda på marknaden. Även värdepappersföretag som inte själva ägnar sig åt algoritmisk handel men erbjuder sina kunder direkt elektroniskt tillträde kommer att behöva ha system och kontroller som säkerställer en ordentlig utvärdering av tillträdesinnehavarnas lämplighet. En enhetlig reglering av finansiell rådgivning och investeringsrådgivning En rad konsumentskyddande regler föreslås. Reglerna motiveras till sin helhet av nationella överväganden och har inte sitt ursprung i direktivet. Förändringarna i denna del syftar främst till att samla och harmonisera de svenska reglerna för konsumentskydd med varandra. Förslaget innebär därför att de nuvarande konsumentskyddsreglerna i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, lagen (2010:2043) om försäkringsrörelse, lagen (2004:46) om värdepappersfonder och lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ersätts av en hänvisning till konsumentskyddsreglerna i lagen om värdepappersmarknaden. Regler om ersättningar till eller från tredjepart Det föreslås att ersättningar till eller ifrån en tredjepart ska förbjudas för institut som anger sig vara oberoende. Om en ersättning betalas ut till ett oberoende institut från en tredjepart måste den föras vidare till kunden. Förslagsställaren väljer också att gå längre än direktivet och sträcker ut förbudet till att gälla all rådgivning och portföljförvaltning som riktar sig till icke-professionella kunder, även om tjänsten inte anger sig vara oberoende. Det föreslås också att Sverige ska gå längre än direktivet vad gäller kraven på att få kalla sig oberoende. I direktivet anges som minimikrav att den som kallar sig Postadress Webbplats E-post 2/7

3 oberoende får tillhandahålla en viss mängd egna produkter men enligt förslagsställaren ska enbart den som inte lämnar råd om några egna produkter få kalla sig oberoende. Det anges också att dess regler ska gälla även för försäkringsbolag och försäkringsförmedlare. Vidare föreslås det att en regel om information om ersättning från tredjepart flyttas från Finansinspektionens föreskrifter till lagen om värdepappersmarknaden. Övriga investerarskydds- och rörelseregler En rad ändringar avseende övriga investerarskydds- och rörelseregler föreslås. Reglerna avser bland annat kompetenskrav, lämplighetsbedömningar, information om lämpliga råd, paketerande av produkter, intressekonflikter och regler om att ta fram och distribuera produkter. Det föreslås att värdepappersföretag ska säkerställa att de som lämnar investeringsrådgivning och information om finansiella instrument, investeringstjänster eller sidotjänster har den kunskap och kompetens som krävs för att uppfylla sina skyldigheter. Vidare utökas reglerna om lämplighetsprövning vid investeringsrådgivning vad gäller information om kundens ekonomiska situation. Vid information om paketprodukter ska helheten beaktas. Värdepappersföretagen ska också enligt förslaget informera kunden om de regelbundet följer upp det rekommenderade instrumentets lämplighet eller ej. Därtill finns regler om att upplysningar om varför det lämnade rådet är lämpligt ska lämnas skriftigt innan den föreslagna transaktionen äger rum. Det ska i samband med detta anges på vilket sätt rådet uppfyller kundens behov, preferenser och andra karakteristiska. Reglerna om intressekonflikter delas i enlighet med direktivets systematik upp i en del med krav på företagens organisation och en del med krav på att identifiera, förebygga och hantera intressekonflikter samt i vissa fall lämna information till kunderna. Vidare föreslås regler om att värdepappersinstituten inte ska belöna eller bedöma sina medarbetare på ett sätt som kommer i konflikt med företagens skyldigheter att iaktta kundens intresse. I synnerhet ska de undvika belöningssystem som kan leda till att personalen rekommenderar ett finansiellt instrument till en icke-professionell kund när företaget borde ha föreslagit ett instrument som bättre motsvarat kundens behov. Företag som tillhandahåller paketlösningar måste också informera sina kunder om möjligheten att köpa lösningarna separat och kostnaderna för detta. Vidare ska de informera kunden om hur de olika komponenterna påverkar risknivån och ha en godkänd process för validering av de finansiella instrument de tar fram. Processen ska fastställa en målgrupp för produkten och med utgångspunkt i detta bestämma instrumentets lämplighet. Framtida tänkbara förändringar såsom värdepappersförändringar på grund av händelser på marknaden ska innefattas i bedömningen. Institutet ska sedan regelbundet utvärdera instrumentet för att bedöma om målmarknaden och distributionen fortfarande är lämplig. Om ett annat företags produkter tillhandahålls ska tillgång till produktprocessen tillförsäkras så att instrumentets egenskaper går att förstå och förståelse för vilken målgrupp som är lämplig kan nås. Vidare ska telefonsamtal och elektronisk information som är avsedd att leda till transaktioner ska sparas i minst fem år. Informationen ska lämnas ut till kunderna på begäran. Verksamhet över gränserna Reglerna om verksamhet över gränserna förändras endast såtillvida att regler om filialer föreslås gälla även när ett värdepappersföretag anlitar ett anknutet ombud i en annan medlemsstat. Vidare har förslagsställaren föreslagit att Sverige ska utnyttja den möjlighet direktivet ger för att kräva att företag utanför EES måste etablera en filial i Sverige för att få tillhandahålla investeringstjänster i riket. Bolagsstyrning m.m. Postadress Webbplats E-post 3/7

4 Det föreslås att det i lagen om värdepappershandel ska införas krav på att styrelse och VD för börsbolag kollektivt ska besitta tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter för att förstå företagets verksamhet i allmänhet och riskerna i synnerhet. Vidare ska var och en av styrelseledamöterna samt VD:n agera hederligt och med integritet och oberoende för att effektivt kunna ifrågasätta beslut av ledande befattningshavare i företaget och för att kunna övervaka beslutsfattandet. Därtill föreslås en begränsning av det antal styrelseuppdrag man ska kunna ha. Vissa mer specifika krav på styrelseledamöter och VD ska genomföras genom myndighetsföreskrifter. Det föreslås också att det i lagen om värdepappersmarknaden ska införas en katalog över styrelsens och VD:n uppgifter. Kraven syftar till att säkerställa en effektiv och sund styrning av organisationen där allas uppgifter är kända och intressekonflikter undviks. Utöver de ovan nämnda förändringarna föreslås vissa ändringar av definitioner och liknande så att de svenska reglerna ligger nämnare direktivets språk. Det föreslås också att företagen måste ha särskilda system för anmälningar från så kallade visselblåsare. Sammanlagt föreslås ändringar och följdändringar i 22 lagar. Skälen för Regelrådets ställningstagande Syftet med förslaget Av konsekvensutredningen framgår det att förslagets syfte är att genomföra de ändringar i svensk rätt som är nödvändiga med anledning av MiFID II och MiFIR. Enligt Regelrådet är redovisningen av syftet med förslaget godtagbar. Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd Direktivet medger i vissa fall möjligheter att ha en strängare lagstiftning än den mininivå som där presenteras. Förslagsställaren anger att ett av syftena med direktiven är att skapa en harmonisering mellan de europeiska länderna nationella lagstiftningar. För att medverka till detta mål har förslagsställaren i få fall gått utöver direktivets miniminivåer även när möjligheten till detta har funnits. Förslagsställaren har dock valt att gå längre än direktivets minimikrav vad gäller reglerna om rådgivning. När dessa avsteg från minimikraven har föreslagits framgår motiveringarna bakom beslutet. Vad gäller effekterna av om ingen reglering kommer till stånd så anges det att Sverige i detta fall riskerar att inte uppfylla sina åtaganden gentemot EU-fördraget. Enligt Regelrådet är redovisningen av alternativa lösningar och effekterna av om ingen reglering kommer till stånd godtagbar. Förslagets överenstämmelse med EU-rätten Som angetts ovan överensstämmer förslaget till stor del med direktivets miniminivåer. När undantag från detta har gjort så har det gjorts inom det handlingsutrymme direktivet lämnar. Enligt Regelrådet är redovisningen av förslagets överensstämmelse med EU-rätten godtagbar. Postadress Webbplats E-post 4/7

5 Särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser I konsekvensutredningen finns en redogörelse för tidpunkten för ikraftträdande i vilken det framgår att ikraftträdandet kommer att följa den tidsplan som anges i direktivet. Det saknas information om behovet av informationsinsatser. Enligt Regelrådet är redovisningen av behovet av speciella informationsinsatser bristfällig. Berörda företag utifrån antal, storlek och bransch I konsekvensutredningen anges det att de föreslagna reglerna om bolagsstyrning för värdepappersbolag och börser kommer att innebära ökade krav på instituten och övriga företags styrelser och riskhanteringssystem; många av dessa regler har dock redan trätt i kraft i samband med genomförandet av kapitaltäckningsdirektivet. Det anges att kostnader kopplade till tillsättandet av styrelser kommer att uppstå men inte vilka företag som kan komma att påverkas av detta. Vad gäller de nya reglerna om visselblåsare för börser och leverantörer av datarapporteringstjänster anges det att kostnader kommer att uppkomma för berörda företag. Vilka företag som berörs anges dock inte närmare. Detsamma gäller systemen för rapportering av missförhållanden. Det anges vidare att de nya kraven för kontroller och hantering av system för algoritmisk handel och direkt elektroniskt tillträde kommer att innebära ökade kostnader för tekniska system hos värdepappersinstitut och börser. Av konsekvensutredningen framgår också att en kostnadsökning kommer att uppkomma för den som yrkesmässigt handlar för egen räkning genom direkt elektroniskt tillträde utan att erbjuda några tjänster till kunder då dessa tidigare har varit undantagna från tillståndsplikt. Kraven vad gäller rapportering och offentliggörande anges också påverka företag. Det saknas i övrigt information om företagsgruppen vad gäller antal företag och deras storlek. De föreslagna kundskyddsreglerna anges få konsekvenser för värdepappersinstituten, men inte heller denna företagsgrupp specificeras närmare. Vidare anges det att reglerna om positionslimitar för handel med råvaruderivat m.m. kan påverka både företag som driver handelsplattformar för dessa instrument men även de företag som handlar med instrumenten. Ingen närmare beskrivning finns av vilka som påverkas. Eftersom de som påverkas för att de handlar med instrumentet kan ha sin huvudsakliga verksamhet inom andra branscher än den traditionella värdepappersmarknaden hade en långt mer ingående analys behövts i denna del. Regelrådet saknar här särskilt en analys av vilka branscher utanför finansbranschen som i betydande omfattning kan påverkas av de nya reglerna om handel med råvaruderivat. Vad gäller förslaget om ett provisionsförbud anges det att detta kommer att få stor påverkan på den svenska rådgivningsmarknaden. Detta särskilt vad gäller rådgivning och portföljförvaltning gentemot icke-professionella investerare där ett mer långtgående provisionsförbud har föreslagits. Vad gäller förslaget om en enhetlig reglering av finansiell rådgivning och investeringsrådgivning anges det att detta kommer att leda till förändrade och i vissa fall skärpta krav. Det anges inte vilka företag som kan komma att påverkas. Regelrådet bedömer att vissa försök har gjorts för att beskriva vilka företag som kan komma att påverkas av provisionsförbudet även om redogörelsen är bristfällig då det saknas uppgifter om antalet företag och vilken storlek företagen har. I övrigt har inte förslagsställaren beskrivit vilka företag som berörs. Postadress Webbplats E-post 5/7

6 Regelrådet bedömer att redovisningen av berörda företag utifrån antal, storlek och bransch är bristfällig. Påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet Vad gäller de ökade kostnaderna för tillsättande av styrelse anges det i konsekvensutredningen att någon kvantifiering av dessa kostnader inte enkelt låter sig göras. Det anges dock att kostnaderna med tiden kommer att normaliseras. Det saknas uppskattningar och exempel på hur kostnadsbilden kan påverkas. Även vad gäller förslaget om ändrade regler för visselblåsare och rapportering av missförhållanden saknas det kvantifieringar, uppskattningar eller exempel på vilka kostnader som kan uppkomma. Kostnaderna som anges uppkomma till följd av de nya kraven för kontroller och hantering av system för handel och direkt elektroniskt tillträde anges begränsas till att röra förändringar i befintliga system, inga kvantifieringar, uppskattningar eller exemplifieringar utöver detta anges dock. Vad gäller den nytillkomna tillståndsplikten och ökade regelbördan för de som yrkesmässigt handlar för egen räkning med direkt elektroniskt tillträde saknas information om dels vad tillstånden kan komma att kosta och dels vilka kostnader som kan uppkomma till följd av regeluppfyllnaden. Vad gäller reglerna för de som handlar med eller driver handelsplattformar för råvaruderivat saknas kvantifieringar eller exempel på vilka kostnader som kan uppkomma. De anpassningar företagen anges behöva genomgå finns inte heller de beskrivna närmare. Värdepappersinstitutens kostnader för de nya kundskyddsreglerna är inte beskrivna närmare än att det anges att investeringar kommer att krävas för att klara kraven på lämplighetsintyg och bandinspelning. Vad gäller det föreslagna provisionsförbudet saknas en analys av vilka effekterna kan bli för de berörda företagen utöver att de mindre företagen kan komma att få avsluta sin verksamhet. I konsekvensutredningen anges att en enhetlig reglering av finansiell rådgivning och investeringsrådgivning kommer att leda till förändrade och i vissa fall skärpta krav. Det anges dock att en enhetlig reglering också kommer att underlätta för företag som driver olika verksamheter eller koncerner där olika företagstyper ingår. Någon kvantifiering eller försök att exemplifiera de positiva eller negativa effekterna har dock inte gjorts. Regelrådet bedömer att redovisningen av påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet är bristfällig. Påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag I konsekvensutredningen anges det att förslaget om provisionsförbud antas leda till färre aktörer och minskad konkurrens. Det anges att rådgivningen har minskat med 11 procent i Storbritannien. Minskningen anges troligen bero på att provisionsförbudet gör att rådgivarna tvingas ta betalt direkt av kunden, och att kunderna varit mer benägna att betala för rådgivningen indirekt via avgifter. Detta anges leda till att marknaden konsolideras mot färre och större bolag och att de små företagen kan komma att försvinna. Liknande effekter förväntas vad gäller företag som tillhandahåller placeringsprodukter. I övrigt anges inte vilka effekter förslaget kan ha på konkurrensen. Regelrådet bedömer att redovisningen av förslagets påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag är bristfällig. Särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning I konsekvensutredningen anges det att små företag kan försvinna från rådgivningsmarknaden till följd av provisionsförbudet. Det saknas dock en redogörelse för hur många små företag som är aktiva på marknaden. Postadress Webbplats E-post 6/7

7 Regelrådet bedömer att redovisningen av särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning är bristfällig. Sammantagen bedömning Enligt Regelrådets mening utgörs de största bristerna av att det saknas en redogörelse för vilka företag som kan beröras, hur dessa företag är uppdelade storleksmässigt och vilka konsekvenserna kan bli för dessa företag vad gäller företagens kostnader, tidsåtgång och verksamhet. Information om vilka företag som kan komma att beröras borde ha kunnat anges med relativt stor precision. Konsekvenserna för företagen kan vara svåra eller omöjliga att kvantifiera precist men med hjälp av exempel eller uppskattningar skulle viss information om konsekvenserna kunna redovisas. Förslagsställaren har i konsekvensutredningen angett att vissa kostnader kan uppkomma för vissa företagsgrupper men har inte gjort några försök att specificera effekterna vad gäller kostnadernas omfattning eller vilka parter som berörs. Eftersom det saknas tillräcklig information om vilka företag som berörs misslyckas förslagsställaren också med att beskriva förslagets effekter på konkurrensförhållanden och om särskild hänsyn till små företag har tagits vid reglernas utformning. Regelrådet finner därför efter en sammantagen bedömning att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 16 april I beslutet deltog Pernilla Lundqvist, ordförande, Lennart Palm och Claes Norberg. Pernilla Lundqvist Ordförande Nils Edvall Föredragande Postadress Webbplats E-post 7/7

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4)

Det måste gå att lita på konsumentskyddet (SOU 2014:4) 2014-05-19 REMISSVAR Justitiedepartementet Konsumentenheten FI Dnr 14-3638 103 33 Stockholm (Anges alltid vid svar) Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om berikning av vissa livsmedel

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om berikning av vissa livsmedel Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77)

Yttrande över från analog till digital marksänd radio en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77) Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

Remissvar, Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR

Remissvar, Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR 1 (7) 2015-05-11 Anna Forslin 070-348 17 14 jimmy.johnsson@ftf.se Finansdepartementet 103 33 Stockholm Fi2015/578 Remissvar, Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR Härmed avlämnar FTF facket för försäkring

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över promemorian Effektfrågan

Yttrande över promemorian Effektfrågan Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Yttrande över promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Yttrande över Nya regler för revisorer och revision (SOU 2015:49)

Yttrande över Nya regler för revisorer och revision (SOU 2015:49) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR Bilagor till betänkande av 2013 års värdepappersmarknadsutredning Stockholm 2015 SOU 2015:2 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes

Läs mer

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria med förslag till ändrade regler om redovisningsskyldighetens inträde för punktskatter

Yttrande över Finansdepartementets promemoria med förslag till ändrade regler om redovisningsskyldighetens inträde för punktskatter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

1. Lagstiftningsmodellen

1. Lagstiftningsmodellen SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 6/2011 24 OKTOBER 2011 Innehåll REVISION AV MIFID s.1 REVISION AV MIFID Kommissionen har presenterat sitt förslag till reviderad MiFID. I detta nummer

Läs mer

Remissyttrande om Europeiska kommissionens förslag (KOM(2011)652)

Remissyttrande om Europeiska kommissionens förslag (KOM(2011)652) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

Yttrande över delbetänkande av Utredning om upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78)

Yttrande över delbetänkande av Utredning om upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera

Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken. Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Viktig information till dig som är kund i Swedbank eller i Sparbanken Nu blir det ännu tryggare att spara och placera Från 1 november 2007 blir ditt kundskydd ännu starkare Den 1 november 2007 får vi nya

Läs mer

Vår referens: 2015/BK/360 2015-05-18 Er referens: Fi2015/578

Vår referens: 2015/BK/360 2015-05-18 Er referens: Fi2015/578 YTTRANDE Vår referens: 2015/BK/360 2015-05-18 Er referens: Fi2015/578 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Värdepappersmarknaden, MiFID II och MiFIR (SOU 2015:2) Bakgrund Utredningen

Läs mer

Lämplighetsbedömning vid finansiell rådgivning

Lämplighetsbedömning vid finansiell rådgivning Lämplighetsbedömning vid finansiell rådgivning FI-forum 24 april 2014 Håkan Dahlberg Johanna Sundberg Katharina Mårtensson 1 Agenda Konsumentskydd Tillämpliga regelverk Iakttagelser från FI:s tillsyn FI:s

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385

Regel rådet 2013-11-13 N 2008:05/2013/385 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm över EU-kommissionens konsekvensanalys avseende förslag [COM (2013) 627 final] om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-2866 Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Yttrande över Generella krav på utrymme för lagring av gödsel från djurhållning på jordbruksföretag eller annan djurhållande verksamhet

Yttrande över Generella krav på utrymme för lagring av gödsel från djurhållning på jordbruksföretag eller annan djurhållande verksamhet Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

SOU 2015:2 Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR

SOU 2015:2 Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR 2015-05-11 REMISSVAR Finansdepartementet FI Dnr 15-2488 Finansmarknadsavdelningen (Anges alltid vid svar) Att: Rebecca Appelgren 103 33 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5)

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5) 2013-11-15 13/3072 Avdelningen för juridik och inre marknad Erika Palmheden Direktnr: 08-406 83 33 E-post: erika.palmheden@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. 1. lag om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2013-04-26 Närvarande: F.d. justitierådet Leif Thorsson samt justitieråden Per Virdesten och Margit Knutsson. Förvaltare av alternativa investeringsfonder

Läs mer

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2

Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 1 YTTRANDE 2015-05-11 Finansdepartementet Fi2015/578 103 33 Stockholm Värdepappersmarknaden MiFID II och MiFIR SOU 2015:2 InsureSec AB (InsureSec) har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Värdepappersmarknadsutredningens

Läs mer

Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) ingår tillsammans med Placerum AB (Moderbolaget) i en den finansiella företagsgruppen Placerum.

Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget) ingår tillsammans med Placerum AB (Moderbolaget) i en den finansiella företagsgruppen Placerum. 14. Policy för Intressekonflikter Placerum Kapitalförvaltning AB Regelbok 2015 Sid. 2 (5) Policy för intressekonflikter Denna policy fastställdes av styrelsen för Placerum Kapitalförvaltning AB (Bolaget)

Läs mer

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 307. Aktiebolag... 713. Handel och kontoföring...

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 307. Aktiebolag... 713. Handel och kontoföring... Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9 Fonder och förvaltare... 307 Aktiebolag... 713 Handel och kontoföring... 883 Kapitalkrav... 1075 Etik och brott... 1479 Konsument... 1585 Redovisning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-06-18 Preliminär bedömning till följd av ändringar i IAS 32 och IAS 1 INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. ÄNDRING I IAS 32 3 2. ÄNDRING I IAS 1 5 Kontaktperson

Läs mer

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Värdepappersbolag)

Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden (Värdepappersbolag) 2007-08-27 Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Tillstånd enligt lagen om värdepappersmarknaden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2014:798 Utkom från trycket den 27 juni 2014 utfärdad den 19 juni 2014. Enligt riksdagens

Läs mer

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 483. Aktiebolag... 979. Handel och kontoföring...

Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9. Fonder och förvaltare... 483. Aktiebolag... 979. Handel och kontoföring... Alfabetiskt förteckning... 5 Värdepappersmarknaden... 9 Fonder och förvaltare... 483 Aktiebolag... 979 Handel och kontoföring... 1149 Kapitalkrav... 1341 Etik, sekretess och brott... 1391 Konsument...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PROGNOSIA AB RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER Fastställd av styrelsen för Prognosia AB vid styrelsemöte den28 maj 2014 1(5) 1 INLEDNING

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut...

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut... Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7 Takeover... 393 Marknadsmissbruk... 417 Börser och clearinginstitut... 527 Associationsrätt... 689 Aktiemarknadsnämnden... 875 Börser... 967 MTFer...

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 12/2013

Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Transaktionsrapportering Dnr FIVA 13/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2015-09-14 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 15-2751 Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse.

I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. ERSÄTTNINGSPOLICY I denna policy ska termer och beteckningar ha följande betydelse. Betydande risktagare: En anställd vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på Bolagets riskprofil. Dessa personer

Läs mer

2014-09-09 FI Dnr 14-5565

2014-09-09 FI Dnr 14-5565 2014-09-09 FI Dnr 14-5565 REMISSPROMEMORIA Ändrade föreskrifter om försäkringsföretags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar och kvartalsuppgifter för livförsäkringsföretag Sammanfattning Finansinspektionen

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Yttrande över huvudförslaget i Finansdepartementets betänkande Neutral bolagsskatt för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40)

Yttrande över huvudförslaget i Finansdepartementets betänkande Neutral bolagsskatt för ökad effektivitet och stabilitet (SOU 2014:40) Regelrådet är ett av regeringen utsett oberoende organ vars huvuduppgifter är att: 1. Ta ställning till om nya eller ändrade regler är utformade så att de uppnår regelgivarens syfte på ett enkelt sätt

Läs mer

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120)

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120) 2006-08-16 REMISSVAR Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Amina Lundqvist 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring av alternativa investeringsfonder 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-03-12 Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Marianne Eliason samt justitierådet Agneta Bäcklund. Gränsöverskridande förvaltning och marknadsföring

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER

RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING OCH FÖRDELNING AV ORDER PEAK PARTNERS Riktlinjer för utförande av portföljtransaktioner samt placering, sammanläggnin g och fördelnin g av order 2012 1 3 RIKTLINJER FÖR UTFÖRANDE AV PORTFÖLJTRANSAKTIONER SAMT PLACERING, SAMMANLÄGGNING

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

Magnusson The Baltic Sea Region Law Firm

Magnusson The Baltic Sea Region Law Firm Magnusson The Baltic Sea Region Law Lagar, regelverk och kompensation för distribution av hedgefonder Hedgeinar, 16 september 2014 BELARUS DENMARK ESTONIA FINLAND GERMANY LATVIA LITHUANIA NORWAY POLAND

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse;

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

Värdepappersföretagens rutiner vid kundorder

Värdepappersföretagens rutiner vid kundorder RAPPORT DEN 22 juni 2004 DNR 04-4472- 399 Värdepappersföretagens rutiner vid kundorder 2004:7 SAMMANFATTNING OCH ÅTGÄRDER 1 GRANSKNINGEN 2 INFORMATION TILL KUNDERNA 3 FÖRETAGENS KONTROLL AV HUR ORDER UTFÖRS

Läs mer

FINANSINSPEKTIONEN Premiepensionsförvaltning - en granskning av aktörerna JUNI 2011

FINANSINSPEKTIONEN Premiepensionsförvaltning - en granskning av aktörerna JUNI 2011 NANSINSPEKTIONEN Premiepensionsförvaltning - en granskning av aktörerna JUNI 2011 Juni 2011 Dnr 11-1793 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Premiepensionen 4 Tjänster inom premiepensionssystemet 4 Uppdrag

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2007:739 Utkom från trycket den 16 oktober 2007 utfärdad

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

MiFID II/MiFIR input från Sverige

MiFID II/MiFIR input från Sverige MiFID II/MiFIR input från Sverige FINANSNORGE, DEN 24 SEPT 2015 SARA MITELMAN AGENDA Kort om Fondhandlareföreningen (FHF) Preliminär tidtabell EU/Sverige Några svenska (nordiska) fokusfrågor i EU-förhandlingarna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om värdepappersmarknaden; SFS 2007:528 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. FÖRSTA AVDELNINGEN

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-04-14 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Investeringsfondsfrågor Enligt

Läs mer

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140

Kommittédirektiv. Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dir. 2014:140 Kommittédirektiv Nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Dir. 2014:140 Beslut vid regeringssammanträde den 30 oktober 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag

Läs mer

Information om Case Kapitalförvaltning AB

Information om Case Kapitalförvaltning AB Information om Case Kapitalförvaltning AB Kontaktuppgifter: Stockholm Case Kapitalförvaltning AB Box 5352 102 49 Stockholm Besöksadress Linnégatan 18 Telefon: 08-662 06 90 Fax: 08-660 36 42 Växjö Case

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument; SFS 2005:382 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005.

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets remiss Resolution en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52)

Yttrande över Finansdepartementets remiss Resolution en ny metod för att hantera banker i kris (SOU 2014:52) Regelrådet är ett av regeringen utsett oberoende organ vars huvuduppgifter är att: 1. Ta ställning till om nya eller ändrade regler är utformade så att de uppnår regelgivarens syfte på ett enkelt sätt

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av operativa risker; FFFS 2014:4 Utkom

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 7 FEBRUARI 2012 Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR s.1 ESMA, KONSULTATION BÖRSHANDLADE

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Dessa riktlinjer, som ersätter tidigare utfärdade riktlinjer, är fastställda av styrelsen i Avanza Fonder AB (Fondbolaget) 2015-02-13.

Läs mer

Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående

Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående Antagna den 11 februari 1998 och senast reviderade 30 januari

Läs mer

Av Finansinspektionen godkänt fond- och försäkringsförmedlarbolag

Av Finansinspektionen godkänt fond- och försäkringsförmedlarbolag INFORMATION AVSEENDE SVENSKA FINANS & FÖRSÄKRINGSTEAMET AB Företaget Svenska Finans & Försäkringsteamet AB, nedan benämnt Bolaget, Org. nr. 556367-9942 Drottninggatan 13 252 21 Helsingborg Tel: 042-453

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Dnr 6.4.16.5005/14 2014-05-19 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2014:15) om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska

Läs mer

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision Vårt uppdrag Det här är Finansinspektionen FI FI är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Riksdag och regering har gett oss i uppdrag att bidra till att det finansiella systemet fungerar

Läs mer

R 9625/2002 Stockholm den 1 oktober 2002

R 9625/2002 Stockholm den 1 oktober 2002 R 9625/2002 Stockholm den 1 oktober 2002 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 3 juli 2002 beretts tillfälle att avge yttrande över Värdepappersfondsutredningens delbetänkande

Läs mer

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R

F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INTERNA RIKTLINJER F Ö R U T F Ö R A N D E A V O R D E R INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. Den relativa vikt som tillmäts olika faktorer vid utförande/vidarebefordran av order 2 2.1. Den mest likvida

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket 2014-08-08 NYHETSBREV Bolagsstyrning och riskhantering nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket (CRR och CRD IV). 1. Nya och ändrade bestämmelser Det nya kapitaltäckningsregelverket

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter. 103 33 Stockholm 2008-02-20 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter 103 33 Stockholm Kommissionens förslag till ändring av Direktiv 2006/112/EG avseende hanteringen av

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till:

Konsekvensutredning avseende förslag till: MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

Yttrande. Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät

Yttrande. Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät Malmö stad Tekniska nämnden 1 (5) Datum 2015-04-1302 Adress August Palms plats 1 Diarienummer TN-2015-786 Yttrande Till Kommunstyrelsen Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om investeringssparkonto; SFS 2011:1268 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs följande. Innehåll 1 Denna

Läs mer

Stockholm den 19 december 2014

Stockholm den 19 december 2014 R-2014/1742 Stockholm den 19 december 2014 Till Finansdepartementet Fi2014/3021 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 september 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet En ny

Läs mer

Den årliga kunskapsuppdateringen 2008

Den årliga kunskapsuppdateringen 2008 Den årliga kunskapsuppdateringen 2008 2 Innehållsförteckning INLEDNING...3 KUNSKAPSKRAVENS FUNKTION...3 MIFID...4 FINANSIELLA INSTRUMENT...4 VÄRDEPAPPERSRÖRELSE...4 KUNDKATEGORISERING...4 BÄSTA ORDERUTFÖRANDE...5

Läs mer

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order

Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion för bästa resultat vid utförande av order Instruktion: Fastställd: Revision: Instruktionsansvarig: Instruktion för bästa resultat vid utförande av order 2011-12-20 av verkställande direktör

Läs mer

Förvaringsinstitut och delegering

Förvaringsinstitut och delegering Förvaringsinstitut och delegering 2004-09-20 - en vägledning INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 1 FÖRVARINGSINSTITUTETS UPPGIFTER 1 PRIME BROKERAGEAVTAL 2 FÖRVARINGSINSTITUTETS MÖJLIGHETER ATT DELEGERA

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. Svar senast 5 juni 2015

Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare utbyggnad av bredbandsnät. Svar senast 5 juni 2015 Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (5) Datum 2015-05-27 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2015-325 Yttrande Till Näringsdepartementet Remiss från Näringsdepartementet avseende promemorian Billigare

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer