Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017"

Transkript

1 Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken

2

3 Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken

4 Förord Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska länsstyrelserna ha en plan för tillsynsvägledning inom miljöbalken som omfattar tre år. Denna tillsynsvägledningsplan gäller länsstyrelsen Gävleborgs planerade tillsynsvägledning om miljö- och hälsoskydd samt förorenad mark för åren Den framtagna planen syftar främst till att tydliggöra för kommunerna vilka insatser som länsstyrelsen avser att genomföra inom tillsynsvägledningen de kommande åren samt på vilket sätt detta ska ske. I tillsynsvägledningsplanen har särskild vikt lagts på kommunernas behov och den vägledning som länsstyrelsen anser vara av särskild vikt för att uppnå en effektiv och likartad tillsyn, för att underlätta arbetet med särskilt angelägna miljöproblem samt för att uppnå regionala miljömål. Inför framtagandet av denna plan har kommunernas miljökontor getts möjlighet att framföra nya önskemål om tillsynsvägledningsaktiviteter. Svar har lämnats in av nio av länets tio kommuner, dessa svar har vägts in i framtagandet av planen. Länsstyrelsen arbetar också, på ett flertal olika sätt, aktivt med att fånga upp behov av tillsynsvägledning och vid behov ta med dessa i tillsynsvägledningsplanen. Denna tillsynsvägledningsplan har sammanställts av Johanna Collin. Monica Pettersson Enhetschef för miljöenheten 2

5 Innehåll Förord...2 Innehåll...3 Bakgrund...4 Syfte och mål...4 Framtagande av tillsynsvägledningsplanen...4 Tillsynsvägledning...5 Goda egenskaper för tillsynsvägledning...5 Andra myndigheters tillsynsvägledning...6 Ur verksamhetsplan för Miljösamverkan Sverige...8 Planerade tillsynsvägledningsaktiviteter...9 Prioritering av tillsynsvägledningsaktiviteter...9 Bilaga 1. Övergripande och återkommande tillsynsvägledning Bilaga 2. Specifika vägledningsinsatser 3

6 Bakgrund Länsstyrelsen Gävleborgs första tillsynsvägledningsplan togs fram i samband med att det i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2008 föreskrevs att varje länsstyrelse skulle ta fram en tillsynsvägledningsplan för åren Länsstyrelsen har efter detta fortsatt sitt arbete med tillsynsvägledningsplaner. Idag framgår bestämmelserna om tillsynsvägledningsplaner av miljötillsynsförordningen (2011:13). Enligt förordningen ska länsstyrelsen ge tillsynsvägledning inom länet, där det ska ingå att ge kommunerna stöd för att utveckla tillsynen. Planen ska vara treårig och ses över vid behov, men minst en gång per år. Denna plan omfattar åren och avser den tillsynsvägledning som länsstyrelsens miljöenhet utför inom miljöbalkens område. Planen revideras årligen. Syfte och mål Det huvudsakliga syftet med tillsynsvägledningsplanen är att tydliggöra vilka tillsynsvägledningsaktiviteter som länsstyrelsen avser att genomföra de närmsta åren. I tillsynsvägledningsplanen har särskild vikt lagts på kommunernas behov och den vägledning som länsstyrelsen anser vara av särskild vikt för att uppnå länets regionala miljömål eller för att underlätta arbetet med särskilt angelägna miljöproblem. Länsstyrelsen Gävleborg har för sin tillsynsvägledning följande mål: Att genom samverkan öka förutsättningarna för en effektiv, likvärdig och rättssäker tillsyn i länet Att tillhandahålla kommunerna stöd i sitt tillsynsarbete och den tillsynsvägledning som är mest angelägen Att motverka särskilt angelägna miljöproblem Att öka förutsättningarna för att miljömålen uppnås Framtagande av tillsynsvägledningsplanen Länsstyrelsen har inför framtagandet av tillsynsvägledningsplanen följt upp de tillsynsvägledningsaktiviteter som utförts för att ta reda på vilka tillsynsvägledningsaktiviteter som kvarstår enligt tidigare plan. Inför 2015 har länsstyrelsen utsett en samordnare för miljöenheten med syfte att samordna och effektivisera TVL-arbetet inom hela enheten. Samordnarens uppdrag kommer delvis att utformas under året. I rollen ska det bland annat ingå att vara länsstyrelsens kontaktperson i tillsynsvägledningsfrågor, att se till att tvl-aktiviteter samordnas i tid, att bygga upp/förbättra kontaktnät inom och utom länet samt att utöka samarbetet med andra län i tillsynsvägledningen. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att fånga upp behov av tillsynsvägledning, bland annat genom bevakning av ny lagstiftning och information från centrala tillsynsvägledande myndigheter, genomförande av kommunbesök, tillsynsvägledningsträffar för kommunerna, eget deltagande i olika nätverk och genom utbildningar, seminarier och handläggarträffar inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Länsstyrelsen bevakar också kontinuerligt vilka tillsynsvägledningsaktiviteter som framförallt de centrala tillsynsvägledande myndigheterna och Miljösamverkan Sverige planerar. 4

7 Med anledning av framtagandet av planen har miljökontoren i länets kommuner getts möjlighet att lämna in önskemål om nya tillsynsvägledningsaktiviteter. Nio av tio kommuner har lämnat in svar på denna förfrågan. Tillsynsvägledning Begreppet tillsynsvägledning beskrivs i miljötillsynsförordning 2011:13 enligt följande: Tillsynsvägledning utvärdering, uppföljning och samordning av operativ tillsyn samt stöd och råd till de operativa tillsynsmyndigheterna Som framgår av ovan, kan tillsynsvägledningen delas in i flera delar: Med stöd och råd avses såväl skriftlig och muntlig vägledning när det gäller tillämpningen av miljöbalken i tillsynen. Stöd och råd kan till exempel vara tolkning av praxis, kunskapsunderlag, information på webben, faktablad, tillsynstips, nyhetsbrev, information på samverkansträffar, utbildningar, telefonkontakter med mera. Med samordning avses tillsynsprojekt, nätverk, handläggarträffar, samverkansgrupper och övrig organisering av den operativa tillsynen. Syftet är att verka för en så effektiv och likvärdig tillsyn som möjligt. Med uppföljning avses att värderingsfritt samla in och registrera data. Detta sker bland annat genom enkäter eller kommunbesök. Information om arbetssätt, dokumentation och planerade åtgärder samlas in. Med utvärdering avses att beskriva, förklara, värdera och föreslå åtgärder utifrån systematiskt insamlade data. Utifrån de uppgifter som samlas in görs en bedömning av graden av överensstämmelse mellan lagstiftning och de sätt som den operativa tillsynsmyndigheten genomför sitt uppdrag. Resultatet kan användas för att utveckla och främja tillsynen och tillsynsvägledningen. Goda egenskaper för tillsynsvägledning Tillsyns- och föreskriftsrådet har tagit fram fem egenskaper som kännetecknar en god tillsynsvägledning, dessa är: Planerad Tillsynsvägledning bör vara planerad, regelbunden och systematiskt. Det bör finnas mål för tillsynsvägledningen och den bör fokusera på vad som är prioriterat på nationell och regional nivå, exempelvis genom miljömål och aktuella problem. Tillsynsvägledningen ska också väga in de behov som finns hos dem som den riktar sig till. Främjande för en likvärdig, effektiv och rättssäker tillsyn ska ske. Koordinerad Tidsmässig anpassning bör ske mellan olika aktiviteter eftersom målgruppen kan vara densamma. Samverkan kan också ske genom att aktiviteter koordineras mellan olika myndigheter som har tillsynsvägledningsansvar. Tydlig Det bör tydliggöras inom vad tillsynsvägledning kommer att ske och hur. Det bör också klargöras hur prioritering av tillsynsvägledningsaktiviteter sker. 5

8 Kommunikativ Tillsynsvägledning bör ske på det sätt som utvecklar den operativa tillsynen så bra som möjligt. Det bör ske en lyhörd och systematisk dialog med tillsynsmyndigheterna om vilka behov av tillsynsvägledning som finns. Tillgänglig Tillgänglighet innebär att både skriftlig och muntlig tillsynsvägledning är lätt att förstå. Skriftlig vägledning bör finnas tillgänglig via en webbplats, vara aktuell och daterad. Tillgänglighet handlar också om att få information om vem man ska vända sig till i olika frågor och vilka andra tillsynsvägledande myndigheter som finns inom olika områden. Andra myndigheters tillsynsvägledning Vilka andra myndigheter som har tillsynsvägledning och inom vilka områden framgår av miljötillsynsförordningens tredje kapitel. Förutom länsstyrelserna är det 13 centrala myndigheter som har ansvar inom olika tillsynsvägledningsområden. Länsstyrelserna har i många fall tillsynsvägledningsansvar gentemot kommunerna inom samma områden som de centrala myndigheterna men på regional nivå. Detta gäller även områden där länsstyrelserna själva inte utövar operativ tillsyn som exempelvis inom hälsoskyddet. I praktiken innebär detta att länsstyrelsen ska arbeta med tillsynsvägledning gentemot kommunala nämnder och förvaltningar i länet som har ansvaret för tillsynen inom Miljöbalkens område. På miljogavleborg.se finns en lista på de centrala tillsynsvägledande myndigheterna och en beskrivning av vilka områden de har tillsynsvägledning inom. Sedan den 1 januari 2014 har större delen av Socialstyrelsens tidigare verksamhet inom hälsoskydd samt miljö- och folkhälsorapportering överförts till Folkhälsomyndigheten. Socialstyrelsen har fortsatt ansvar för tillsynsvägledning inom yrkesmässig hygienisk verksamhet och tillsynen av vissa typer av farligt avfall från hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen delar ansvaret för tillsynsvägledning med länsstyrelserna. Folkhälsomyndigheten är tillsynsvägledande myndighet för övrigt hälsoskydd samt för objektsburen smitta och delar sin tillsynsvägledning på motsvarande sätt med länsstyrelserna. Nedan följer några exempel på tillsynsprojekt och tillsynsvägledningsaktiviteter är planerade att genomföras av andra tillsynsvägledande myndigheter: Naturvårdsverket Vägledning sker löpande via webbplatsen. Under 2014 fortsatte en kampanj tillsammans med Boverket för att stödja och främja bygg- och rivningstillsynen. Vägledning med anledning av införandet av Industriemissionsdirektivet (IED) sker genom webben samt genomförande av seminarier och utbildningar. Arbetet med nationell samordning av omgivningsbuller pågår i projektgrupper och vägledningsaktiviteter fortsätter under Inom förorenade områden kommer vägledning framförallt att ske genom tillsynsträffar. En nationell plan för efterbehandling togs fram under Arbete med nya föreskrifter om avloppsrening pågår. 6

9 Kemikalieinspektionen (KemI) Myndighetssamverkan sker löpande i frågor som rör gemensamma områden i miljöbalken, REACH och CLP. Under våren 2014 genomfördes ett tillsynsprojekt om varutillsyn i detaljhandeln (smycken och bijouterier). Under hösten 2015 kommer ett tillsynsprojekt inom bekämpningsmedel att genomföras En seminarieserie om kemikalietillsyn anordnas som fortbildning för yrkesverksamma miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Handläggare vid länsstyrelser och kommuner kommer i samband med vissa projekt erbjudas att följa med på KemI:s inspektioner. Vid förfrågan kan KemI stötta i regionala projekt, till exempel miljösamverkan. Vägledning sker löpande på webben och med nyhetsbrev via e-post. Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) Under 2014 utvecklades vägledning för prövning och tillsyn avseende bekämpningsmedel i vattenskyddsområde. Materialet togs fram i samverkan med Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, SGU och Jordbruksverket. Nyhetsbrev om små avlopp läggs ut på webben en gång i kvartalet och det finns möjlighet att prenumerera på dessa via e-post. Under 2015 planeras uppstart av kampanj om effektiv tillsyn av små avlopp. Vägledningsmaterial har tagits fram under 2014 och kommer att presenteras under våren Fysiska eller virituella träffar för länsstyrelserna anordnas årligen. Arbete med vägledning på webben sker löpande. Folkhälsomyndigheten Under 2014 och 2015 genomförs ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljö i skolan. Vägledningsmaterial finns på webben och seminarier anordnas. Allmänt råd om städning i skola och förskola publicerades Överföring av allmänna råd och föreskrifter från Socialstyrelsen till Folkhälsomyndigheten har skett under Tidigare meddelandeblad hos Socialstyrelsen ersätts av faktablad eller webbtext. Folkhälsomyndigheten deltar i 5-7 regionala hälsoskyddsträffar per år. Jordbruksverket Under 2014 hölls webbaserad utbildning om integrerat växtskydd riktat till kommunala miljöinspektörer. Tillsynskampanj planeras till Under startades energieffektiviseringsprojekt på jordbruk tillsammans med energimyndigheten och Länsstyrelsen i Skåne med innehåll såsom årets energibantare m.m. Tillsynsvägledning på webbforumet växtnäring och växtskydd sker löpande. Under 2016 planeras tillsynskampanj om växtskydd i växthus, frukt- och grönsaksodlingar och specialodlingar. 7

10 Ur verksamhetsplan för Miljösamverkan Sverige Projekt från 2014 som fortsätter även under delar av 2015 är o Tillsyn markavvattning o Behovsutredning del 2 o IED - Tillsyn över industriutsläppsverksamhet o Informationsmaterial artskydd o Hantering av massor (Länsstyrelsen Gävleborg är med i projektgruppen!) o Tillsynsstrategi energitillsyn (Länsstyrelsen Gävleborg är med i projektgruppen!) Nedanstående nya projekt utgår från länsstyrelsernas, Naturvårdsverkets, Jordbruksverkets och Havs- och vattenmyndighetens gemensamma prioritering och kommer att påbörjas och i några fall helt genomföras under verksamhetsåret: o Tillsynsutbildning (årligen återkommande tvådagarsutbildning) o Tillsyns- och informationskampanj Ål o En säkrare Sevesotillsyn o Förvaltning av handläggarnätverk Projektledarna ska också se över om några äldre projekt behöver uppdateras och, om det ryms inom verksamheten år 2015, även se till att så görs. 8

11 Planerade tillsynsvägledningsaktiviteter I bilaga 1 visas de tillsynsvägledningsaktiviteter som länsstyrelsen utfört 2014 samt vad länsstyrelsen planerar för åren Tillsynsvägledningsträffar Inom vissa områden anordnas återkommande träffar. Miljöskyddsträffar och hälsoskyddsträffar anordnas i regel två gånger per år. För dessa träffar har kommunerna haft ett rullande värdskap för att tillsammans med länsstyrelsen arrangera dessa dagar. Länsstyrelsen har noterat att önskemål finns om tillsynsvägledningsträffar med olika teman. Vid vissa tillfällen ersätts därför miljöoch hälsoskyddsträffarna med temadagar inom respektive område. Avsikten med temadagar är att alla med intresse ska kunna delta, varför temadagar till viss del ersätter träffar för tidigare samverkansgrupper. Även inom enskilda avlopp och förorenade områden kommer återkommande träffar att anordnas. Projekt inom länsstyrelsen Miljöenheten har 2014 startat upp ett projekt kopplat till Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) och tillsynsvägledning för avloppsfrågor. I projektet tas det fram en strategi för planerad tillsyn enligt LAV. Planen är att ta ett helhetsgrepp över tillsynsvägledning av avlopp med allt ifrån enskilda/små avlopp till avloppsreningsverk. Första kommunbesöket utfördes 2014 och planen är att, fördelat under en längre period, besöka alla kommuner i länet. Samverkansprojekt Ett samverkansprojekt mellan Polisen och Länsstyrelsen kommer att utföras under Projektet syftar till att öka samverkan mellan tillsynsmyndigheter och polisen för att förbättra tillsyn och tillsammans effektivisera arbetet med att förebygga miljöbrott. I projektet ingår 5 utbildningsdagar fördelade mellan maj och december. Se mer information i bilagor och kommande inbjudan. Prioritering av tillsynsvägledningsaktiviteter Länsstyrelsen har i beaktat de svar som kommunerna lämnat som önskemål om tillsynsvägledningsaktiviteter. En sammanställning av önskemålen kan ses i bilaga 2. De ämnesområden som har varit mest efterfrågade har i första hand prioriterats i tillsynsvägledningsplanen. För att samordna och effektivisera tillsynsvägledningen prioriterar länsstyrelsen också tillsynsvägledningen utifrån vilka tillsynsvägledningsaktiviteter som andra tillsynsvägledande myndigheter har planerat. Länsstyrelsen bedömer också att aktiviteter som kan bidra till att uppnå en effektiv och likartad tillsyn, underlätta arbetet med angelägna miljöproblem samt för att uppnå regionala miljömål är av särskild angelägenhet. Vidare görs även en bedömning om den planerade tillsynsvägledningsaktivitetens resurseffektivitet i förhållande till vilken nytta den ger, till exempel i form av miljönytta, likartad tillsyn och behov. 9

12 Planerad Tillsynsvägledning Ämnesområde Aktivitet TVLform Övergripande vägledningsinsatser Utfört Enskilda ärenden Ge stöd och råd vid tillsynsvägledningsfrågor och allmänt inom länsstyrelsens tillsynsvägledningsansvar Planerat Stöd och råd X X X X Kommunbesök Uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn enligt MB t.ex. organisation, delegation, jäv, resurser och ärendehantering. Tre besök årligen. Uppföljning och utvärdering 2 st, (Norrhälsinge miljökontor och Gävle) X (2st) X X Sharepoint Vägledning genom den webbarbetsplats (Sharepoint) som tagits fram genom både övergripande och ämnesspecifik information, genom länkar, meddelanden, upplägg av domar och rapporter, beslut, checklistor, policys o.s.v. Samordning, stöd och råd X ersättning med ny webbaserad samarbetsyta X X Återkommande vägledningsinsatser Miljöchefsgrupp Träffar två gånger årligen. Samordning X X X Miljöskyddsträffar Hälsoskyddsträffar Två årliga träffar. Kan vid behov ersättas med temadag inom miljöskyddsområdet Två årliga träffar. Kan vid behov ersättas med temadag inom hälsoskyddsområdet Samordning Samordning 2-dagarsträff Järvsö vår dag samordnad med 2-dagarsträff i Järvsö och 1 träff i september X X X 1 träff, troligen höst samt aktivitet i skolprojekt(se nedan) X X Små avlopp En årlig träff inom temat små avlopp Samordning 1 träff feb 2014 Storträff maj- Ny vägledning från HaV "Effektiv tillsyn" X X EBH-träffar En årlig träff inom området förorenade områden Samordning 1 träff höst 2014 X X X Bilaga 1

13 Ämnesområde Aktivitet Specifika vägledningsinsatser Utfört Planerat Temadag lantbrukstillsyn Temadag där bland annat näringsläckage, bekämpningsmedel och tillsyn tas upp Samordning Rådgivare från Jordbrukarstöd föreläser om IPM vår TVL-aktivitet om tillsyn av jordbruk. Buller Bevakning av flera myndigheters samordningsarbete och de vägledningsinsatser som planeras av Naturvårdsverket Samordning X Industriemissionsdirektivet (IED) Löpande vägledning genom exempelvis Sharepoint och, miljöskyddsträffar. Samordning, stöd och råd Temadag 19 feb X Temadag täkter Temadag för handläggare av täkter för samverkan, erfarenhetsutbyte inom tillsyn av täkter Samordning SGU kurs feb, länsträff sept/okt Temadag vatten Temadag med fokus på exempelvis miljökvalitetsnormerna för vatten, dagvatten och vattenskyddsområden Samordning X Ingick delvis i träffen i Järvsö X X Tillsyn av vindkraft Seminarieträff om tillsyn vindkraft, inriktning buller Samordning,s töd och råd april Gränsöverskridande avfallstransporter Inomhusmiljö i skolor Samverkan mellan tillsynsmyndigheter, polis och åklagare Samverkansträff inom området gränsöverskridande avfallstransporter. Polis och åklagare kan bjudas in. Bilskrotar tas upp. Samordning av Folkhälsomyndighetens tillsynsprojekt om skolor Samverkansprojekt med polis och åklagare för ökad samverkan och utvecklad tillsyn för att förebygga miljöbrott. Samordning X Samordning Samordning Uppstartsträff okt 2014 miljöbrottsdag nov 2015 Ingår delvis i samverkansprojekt för att förebygga miljöbrott. diskussionsträff jan, uppföljning Samverkansprojekt tot. 5 dagar TVLform uppföljningsträff Bilaga 2

14 Besöksadress: Borgmästarplan, Gävle Telefon: Webbadress:

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring

Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 maj 2013 BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Tillsynsvägledning, vad är det?

Tillsynsvägledning, vad är det? Tillsynsvägledning, vad är det? Om länsstyrelsernas ansvar för att ge vägledning i kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken Jonas Christensen Förord Denna rapport utgjorde ursprungligen ett delprojekt

Läs mer

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt December 2004 Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Miljösamverkan

Läs mer

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag

Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag Arbetsmetoder och riktlinjer för länsstyrelsernas arbete med planeringsunderlag -redovisning av uppdrag 49 i regleringsbrev 2011 Rapport, år och nr: 2012:4 Rapportnamn: Arbetsmetoder och riktlinjer för

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008 Redovisning till Miljödepartementet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Regleringsbrevet 2008 sammanfattning av måluppfyllelse... 4 3. Förbättring

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Särskild satsning för minskad nedskräpning

Särskild satsning för minskad nedskräpning SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE: 2013-04-04 Ärendenr: NV-00704-11 Särskild satsning för minskad nedskräpning Slutredovisning av regeringsuppdrag 8, 2011 B ESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen

Verksamhetsplan 2013. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen Verksamhetsplan 2013 Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen 1 Inledning... 3 Mål... 3 Tillsyn enligt Miljöbalken... 4 Offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen.... 7 Miljöstrategiskt arbete... 9 Naturvårdsarbete...

Läs mer

Avloppsguidens användarförening, remissvar HaV:s redovisning om små avlopp, 2014-04-10

Avloppsguidens användarförening, remissvar HaV:s redovisning om små avlopp, 2014-04-10 Avloppsguidens användarförening svar på remiss angående Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Avloppsguidens användarförening

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Promemoria Datum Diarienummer 2010-12-13 10139-2440/2010 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Läs mer

Granskning av livsmedelstillsyn

Granskning av livsmedelstillsyn Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2013 Granskning av livsmedelstillsyn Sundbybergs stad Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte...

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet

Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Revisionsrapport Granskning av kommunens tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet Vallentuna kommun 2010-02-12 Lotta Ricklander Innehållsförteckning 1. Inledning...1 1.1 Syfte med granskningen...

Läs mer

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier

Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Bilaga 1 Statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier I denna bilaga redogörs för statistik om antalet anmälningar om kränkande behandling och trakasserier

Läs mer

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6

Nya regler om leksakers säkerhet. Rapport 2014:6 Rapport 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet samordning av myndigheters tillsynsansvar samt utbildning, information och kontroll av de nya reglerna 2014:6 Nya regler om leksakers säkerhet Konsumentverket

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2014-09-15 Arbetsmaterial Missiv Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogam samt miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Att granska sig själv

Att granska sig själv Att granska sig själv En ESO-rapport om den kommunala miljötillsynen Ds 2000:67 Förord Miljöbalken, som trädde i kraft den 1 januari 1999, innebar att femton lagar inom miljö- och hälsoskyddsområdet ersattes

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer