Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017"

Transkript

1 Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken

2

3 Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken

4 Förord Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska länsstyrelserna ha en plan för tillsynsvägledning inom miljöbalken som omfattar tre år. Denna tillsynsvägledningsplan gäller länsstyrelsen Gävleborgs planerade tillsynsvägledning om miljö- och hälsoskydd samt förorenad mark för åren Den framtagna planen syftar främst till att tydliggöra för kommunerna vilka insatser som länsstyrelsen avser att genomföra inom tillsynsvägledningen de kommande åren samt på vilket sätt detta ska ske. I tillsynsvägledningsplanen har särskild vikt lagts på kommunernas behov och den vägledning som länsstyrelsen anser vara av särskild vikt för att uppnå en effektiv och likartad tillsyn, för att underlätta arbetet med särskilt angelägna miljöproblem samt för att uppnå regionala miljömål. Inför framtagandet av denna plan har kommunernas miljökontor getts möjlighet att framföra nya önskemål om tillsynsvägledningsaktiviteter. Svar har lämnats in av nio av länets tio kommuner, dessa svar har vägts in i framtagandet av planen. Länsstyrelsen arbetar också, på ett flertal olika sätt, aktivt med att fånga upp behov av tillsynsvägledning och vid behov ta med dessa i tillsynsvägledningsplanen. Denna tillsynsvägledningsplan har sammanställts av Johanna Collin. Monica Pettersson Enhetschef för miljöenheten 2

5 Innehåll Förord...2 Innehåll...3 Bakgrund...4 Syfte och mål...4 Framtagande av tillsynsvägledningsplanen...4 Tillsynsvägledning...5 Goda egenskaper för tillsynsvägledning...5 Andra myndigheters tillsynsvägledning...6 Ur verksamhetsplan för Miljösamverkan Sverige...8 Planerade tillsynsvägledningsaktiviteter...9 Prioritering av tillsynsvägledningsaktiviteter...9 Bilaga 1. Övergripande och återkommande tillsynsvägledning Bilaga 2. Specifika vägledningsinsatser 3

6 Bakgrund Länsstyrelsen Gävleborgs första tillsynsvägledningsplan togs fram i samband med att det i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2008 föreskrevs att varje länsstyrelse skulle ta fram en tillsynsvägledningsplan för åren Länsstyrelsen har efter detta fortsatt sitt arbete med tillsynsvägledningsplaner. Idag framgår bestämmelserna om tillsynsvägledningsplaner av miljötillsynsförordningen (2011:13). Enligt förordningen ska länsstyrelsen ge tillsynsvägledning inom länet, där det ska ingå att ge kommunerna stöd för att utveckla tillsynen. Planen ska vara treårig och ses över vid behov, men minst en gång per år. Denna plan omfattar åren och avser den tillsynsvägledning som länsstyrelsens miljöenhet utför inom miljöbalkens område. Planen revideras årligen. Syfte och mål Det huvudsakliga syftet med tillsynsvägledningsplanen är att tydliggöra vilka tillsynsvägledningsaktiviteter som länsstyrelsen avser att genomföra de närmsta åren. I tillsynsvägledningsplanen har särskild vikt lagts på kommunernas behov och den vägledning som länsstyrelsen anser vara av särskild vikt för att uppnå länets regionala miljömål eller för att underlätta arbetet med särskilt angelägna miljöproblem. Länsstyrelsen Gävleborg har för sin tillsynsvägledning följande mål: Att genom samverkan öka förutsättningarna för en effektiv, likvärdig och rättssäker tillsyn i länet Att tillhandahålla kommunerna stöd i sitt tillsynsarbete och den tillsynsvägledning som är mest angelägen Att motverka särskilt angelägna miljöproblem Att öka förutsättningarna för att miljömålen uppnås Framtagande av tillsynsvägledningsplanen Länsstyrelsen har inför framtagandet av tillsynsvägledningsplanen följt upp de tillsynsvägledningsaktiviteter som utförts för att ta reda på vilka tillsynsvägledningsaktiviteter som kvarstår enligt tidigare plan. Inför 2015 har länsstyrelsen utsett en samordnare för miljöenheten med syfte att samordna och effektivisera TVL-arbetet inom hela enheten. Samordnarens uppdrag kommer delvis att utformas under året. I rollen ska det bland annat ingå att vara länsstyrelsens kontaktperson i tillsynsvägledningsfrågor, att se till att tvl-aktiviteter samordnas i tid, att bygga upp/förbättra kontaktnät inom och utom länet samt att utöka samarbetet med andra län i tillsynsvägledningen. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att fånga upp behov av tillsynsvägledning, bland annat genom bevakning av ny lagstiftning och information från centrala tillsynsvägledande myndigheter, genomförande av kommunbesök, tillsynsvägledningsträffar för kommunerna, eget deltagande i olika nätverk och genom utbildningar, seminarier och handläggarträffar inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Länsstyrelsen bevakar också kontinuerligt vilka tillsynsvägledningsaktiviteter som framförallt de centrala tillsynsvägledande myndigheterna och Miljösamverkan Sverige planerar. 4

7 Med anledning av framtagandet av planen har miljökontoren i länets kommuner getts möjlighet att lämna in önskemål om nya tillsynsvägledningsaktiviteter. Nio av tio kommuner har lämnat in svar på denna förfrågan. Tillsynsvägledning Begreppet tillsynsvägledning beskrivs i miljötillsynsförordning 2011:13 enligt följande: Tillsynsvägledning utvärdering, uppföljning och samordning av operativ tillsyn samt stöd och råd till de operativa tillsynsmyndigheterna Som framgår av ovan, kan tillsynsvägledningen delas in i flera delar: Med stöd och råd avses såväl skriftlig och muntlig vägledning när det gäller tillämpningen av miljöbalken i tillsynen. Stöd och råd kan till exempel vara tolkning av praxis, kunskapsunderlag, information på webben, faktablad, tillsynstips, nyhetsbrev, information på samverkansträffar, utbildningar, telefonkontakter med mera. Med samordning avses tillsynsprojekt, nätverk, handläggarträffar, samverkansgrupper och övrig organisering av den operativa tillsynen. Syftet är att verka för en så effektiv och likvärdig tillsyn som möjligt. Med uppföljning avses att värderingsfritt samla in och registrera data. Detta sker bland annat genom enkäter eller kommunbesök. Information om arbetssätt, dokumentation och planerade åtgärder samlas in. Med utvärdering avses att beskriva, förklara, värdera och föreslå åtgärder utifrån systematiskt insamlade data. Utifrån de uppgifter som samlas in görs en bedömning av graden av överensstämmelse mellan lagstiftning och de sätt som den operativa tillsynsmyndigheten genomför sitt uppdrag. Resultatet kan användas för att utveckla och främja tillsynen och tillsynsvägledningen. Goda egenskaper för tillsynsvägledning Tillsyns- och föreskriftsrådet har tagit fram fem egenskaper som kännetecknar en god tillsynsvägledning, dessa är: Planerad Tillsynsvägledning bör vara planerad, regelbunden och systematiskt. Det bör finnas mål för tillsynsvägledningen och den bör fokusera på vad som är prioriterat på nationell och regional nivå, exempelvis genom miljömål och aktuella problem. Tillsynsvägledningen ska också väga in de behov som finns hos dem som den riktar sig till. Främjande för en likvärdig, effektiv och rättssäker tillsyn ska ske. Koordinerad Tidsmässig anpassning bör ske mellan olika aktiviteter eftersom målgruppen kan vara densamma. Samverkan kan också ske genom att aktiviteter koordineras mellan olika myndigheter som har tillsynsvägledningsansvar. Tydlig Det bör tydliggöras inom vad tillsynsvägledning kommer att ske och hur. Det bör också klargöras hur prioritering av tillsynsvägledningsaktiviteter sker. 5

8 Kommunikativ Tillsynsvägledning bör ske på det sätt som utvecklar den operativa tillsynen så bra som möjligt. Det bör ske en lyhörd och systematisk dialog med tillsynsmyndigheterna om vilka behov av tillsynsvägledning som finns. Tillgänglig Tillgänglighet innebär att både skriftlig och muntlig tillsynsvägledning är lätt att förstå. Skriftlig vägledning bör finnas tillgänglig via en webbplats, vara aktuell och daterad. Tillgänglighet handlar också om att få information om vem man ska vända sig till i olika frågor och vilka andra tillsynsvägledande myndigheter som finns inom olika områden. Andra myndigheters tillsynsvägledning Vilka andra myndigheter som har tillsynsvägledning och inom vilka områden framgår av miljötillsynsförordningens tredje kapitel. Förutom länsstyrelserna är det 13 centrala myndigheter som har ansvar inom olika tillsynsvägledningsområden. Länsstyrelserna har i många fall tillsynsvägledningsansvar gentemot kommunerna inom samma områden som de centrala myndigheterna men på regional nivå. Detta gäller även områden där länsstyrelserna själva inte utövar operativ tillsyn som exempelvis inom hälsoskyddet. I praktiken innebär detta att länsstyrelsen ska arbeta med tillsynsvägledning gentemot kommunala nämnder och förvaltningar i länet som har ansvaret för tillsynen inom Miljöbalkens område. På miljogavleborg.se finns en lista på de centrala tillsynsvägledande myndigheterna och en beskrivning av vilka områden de har tillsynsvägledning inom. Sedan den 1 januari 2014 har större delen av Socialstyrelsens tidigare verksamhet inom hälsoskydd samt miljö- och folkhälsorapportering överförts till Folkhälsomyndigheten. Socialstyrelsen har fortsatt ansvar för tillsynsvägledning inom yrkesmässig hygienisk verksamhet och tillsynen av vissa typer av farligt avfall från hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen delar ansvaret för tillsynsvägledning med länsstyrelserna. Folkhälsomyndigheten är tillsynsvägledande myndighet för övrigt hälsoskydd samt för objektsburen smitta och delar sin tillsynsvägledning på motsvarande sätt med länsstyrelserna. Nedan följer några exempel på tillsynsprojekt och tillsynsvägledningsaktiviteter är planerade att genomföras av andra tillsynsvägledande myndigheter: Naturvårdsverket Vägledning sker löpande via webbplatsen. Under 2014 fortsatte en kampanj tillsammans med Boverket för att stödja och främja bygg- och rivningstillsynen. Vägledning med anledning av införandet av Industriemissionsdirektivet (IED) sker genom webben samt genomförande av seminarier och utbildningar. Arbetet med nationell samordning av omgivningsbuller pågår i projektgrupper och vägledningsaktiviteter fortsätter under Inom förorenade områden kommer vägledning framförallt att ske genom tillsynsträffar. En nationell plan för efterbehandling togs fram under Arbete med nya föreskrifter om avloppsrening pågår. 6

9 Kemikalieinspektionen (KemI) Myndighetssamverkan sker löpande i frågor som rör gemensamma områden i miljöbalken, REACH och CLP. Under våren 2014 genomfördes ett tillsynsprojekt om varutillsyn i detaljhandeln (smycken och bijouterier). Under hösten 2015 kommer ett tillsynsprojekt inom bekämpningsmedel att genomföras En seminarieserie om kemikalietillsyn anordnas som fortbildning för yrkesverksamma miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Handläggare vid länsstyrelser och kommuner kommer i samband med vissa projekt erbjudas att följa med på KemI:s inspektioner. Vid förfrågan kan KemI stötta i regionala projekt, till exempel miljösamverkan. Vägledning sker löpande på webben och med nyhetsbrev via e-post. Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) Under 2014 utvecklades vägledning för prövning och tillsyn avseende bekämpningsmedel i vattenskyddsområde. Materialet togs fram i samverkan med Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, SGU och Jordbruksverket. Nyhetsbrev om små avlopp läggs ut på webben en gång i kvartalet och det finns möjlighet att prenumerera på dessa via e-post. Under 2015 planeras uppstart av kampanj om effektiv tillsyn av små avlopp. Vägledningsmaterial har tagits fram under 2014 och kommer att presenteras under våren Fysiska eller virituella träffar för länsstyrelserna anordnas årligen. Arbete med vägledning på webben sker löpande. Folkhälsomyndigheten Under 2014 och 2015 genomförs ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljö i skolan. Vägledningsmaterial finns på webben och seminarier anordnas. Allmänt råd om städning i skola och förskola publicerades Överföring av allmänna råd och föreskrifter från Socialstyrelsen till Folkhälsomyndigheten har skett under Tidigare meddelandeblad hos Socialstyrelsen ersätts av faktablad eller webbtext. Folkhälsomyndigheten deltar i 5-7 regionala hälsoskyddsträffar per år. Jordbruksverket Under 2014 hölls webbaserad utbildning om integrerat växtskydd riktat till kommunala miljöinspektörer. Tillsynskampanj planeras till Under startades energieffektiviseringsprojekt på jordbruk tillsammans med energimyndigheten och Länsstyrelsen i Skåne med innehåll såsom årets energibantare m.m. Tillsynsvägledning på webbforumet växtnäring och växtskydd sker löpande. Under 2016 planeras tillsynskampanj om växtskydd i växthus, frukt- och grönsaksodlingar och specialodlingar. 7

10 Ur verksamhetsplan för Miljösamverkan Sverige Projekt från 2014 som fortsätter även under delar av 2015 är o Tillsyn markavvattning o Behovsutredning del 2 o IED - Tillsyn över industriutsläppsverksamhet o Informationsmaterial artskydd o Hantering av massor (Länsstyrelsen Gävleborg är med i projektgruppen!) o Tillsynsstrategi energitillsyn (Länsstyrelsen Gävleborg är med i projektgruppen!) Nedanstående nya projekt utgår från länsstyrelsernas, Naturvårdsverkets, Jordbruksverkets och Havs- och vattenmyndighetens gemensamma prioritering och kommer att påbörjas och i några fall helt genomföras under verksamhetsåret: o Tillsynsutbildning (årligen återkommande tvådagarsutbildning) o Tillsyns- och informationskampanj Ål o En säkrare Sevesotillsyn o Förvaltning av handläggarnätverk Projektledarna ska också se över om några äldre projekt behöver uppdateras och, om det ryms inom verksamheten år 2015, även se till att så görs. 8

11 Planerade tillsynsvägledningsaktiviteter I bilaga 1 visas de tillsynsvägledningsaktiviteter som länsstyrelsen utfört 2014 samt vad länsstyrelsen planerar för åren Tillsynsvägledningsträffar Inom vissa områden anordnas återkommande träffar. Miljöskyddsträffar och hälsoskyddsträffar anordnas i regel två gånger per år. För dessa träffar har kommunerna haft ett rullande värdskap för att tillsammans med länsstyrelsen arrangera dessa dagar. Länsstyrelsen har noterat att önskemål finns om tillsynsvägledningsträffar med olika teman. Vid vissa tillfällen ersätts därför miljöoch hälsoskyddsträffarna med temadagar inom respektive område. Avsikten med temadagar är att alla med intresse ska kunna delta, varför temadagar till viss del ersätter träffar för tidigare samverkansgrupper. Även inom enskilda avlopp och förorenade områden kommer återkommande träffar att anordnas. Projekt inom länsstyrelsen Miljöenheten har 2014 startat upp ett projekt kopplat till Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) och tillsynsvägledning för avloppsfrågor. I projektet tas det fram en strategi för planerad tillsyn enligt LAV. Planen är att ta ett helhetsgrepp över tillsynsvägledning av avlopp med allt ifrån enskilda/små avlopp till avloppsreningsverk. Första kommunbesöket utfördes 2014 och planen är att, fördelat under en längre period, besöka alla kommuner i länet. Samverkansprojekt Ett samverkansprojekt mellan Polisen och Länsstyrelsen kommer att utföras under Projektet syftar till att öka samverkan mellan tillsynsmyndigheter och polisen för att förbättra tillsyn och tillsammans effektivisera arbetet med att förebygga miljöbrott. I projektet ingår 5 utbildningsdagar fördelade mellan maj och december. Se mer information i bilagor och kommande inbjudan. Prioritering av tillsynsvägledningsaktiviteter Länsstyrelsen har i beaktat de svar som kommunerna lämnat som önskemål om tillsynsvägledningsaktiviteter. En sammanställning av önskemålen kan ses i bilaga 2. De ämnesområden som har varit mest efterfrågade har i första hand prioriterats i tillsynsvägledningsplanen. För att samordna och effektivisera tillsynsvägledningen prioriterar länsstyrelsen också tillsynsvägledningen utifrån vilka tillsynsvägledningsaktiviteter som andra tillsynsvägledande myndigheter har planerat. Länsstyrelsen bedömer också att aktiviteter som kan bidra till att uppnå en effektiv och likartad tillsyn, underlätta arbetet med angelägna miljöproblem samt för att uppnå regionala miljömål är av särskild angelägenhet. Vidare görs även en bedömning om den planerade tillsynsvägledningsaktivitetens resurseffektivitet i förhållande till vilken nytta den ger, till exempel i form av miljönytta, likartad tillsyn och behov. 9

12 Planerad Tillsynsvägledning Ämnesområde Aktivitet TVLform Övergripande vägledningsinsatser Utfört Enskilda ärenden Ge stöd och råd vid tillsynsvägledningsfrågor och allmänt inom länsstyrelsens tillsynsvägledningsansvar Planerat Stöd och råd X X X X Kommunbesök Uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn enligt MB t.ex. organisation, delegation, jäv, resurser och ärendehantering. Tre besök årligen. Uppföljning och utvärdering 2 st, (Norrhälsinge miljökontor och Gävle) X (2st) X X Sharepoint Vägledning genom den webbarbetsplats (Sharepoint) som tagits fram genom både övergripande och ämnesspecifik information, genom länkar, meddelanden, upplägg av domar och rapporter, beslut, checklistor, policys o.s.v. Samordning, stöd och råd X ersättning med ny webbaserad samarbetsyta X X Återkommande vägledningsinsatser Miljöchefsgrupp Träffar två gånger årligen. Samordning X X X Miljöskyddsträffar Hälsoskyddsträffar Två årliga träffar. Kan vid behov ersättas med temadag inom miljöskyddsområdet Två årliga träffar. Kan vid behov ersättas med temadag inom hälsoskyddsområdet Samordning Samordning 2-dagarsträff Järvsö vår dag samordnad med 2-dagarsträff i Järvsö och 1 träff i september X X X 1 träff, troligen höst samt aktivitet i skolprojekt(se nedan) X X Små avlopp En årlig träff inom temat små avlopp Samordning 1 träff feb 2014 Storträff maj- Ny vägledning från HaV "Effektiv tillsyn" X X EBH-träffar En årlig träff inom området förorenade områden Samordning 1 träff höst 2014 X X X Bilaga 1

13 Ämnesområde Aktivitet Specifika vägledningsinsatser Utfört Planerat Temadag lantbrukstillsyn Temadag där bland annat näringsläckage, bekämpningsmedel och tillsyn tas upp Samordning Rådgivare från Jordbrukarstöd föreläser om IPM vår TVL-aktivitet om tillsyn av jordbruk. Buller Bevakning av flera myndigheters samordningsarbete och de vägledningsinsatser som planeras av Naturvårdsverket Samordning X Industriemissionsdirektivet (IED) Löpande vägledning genom exempelvis Sharepoint och, miljöskyddsträffar. Samordning, stöd och råd Temadag 19 feb X Temadag täkter Temadag för handläggare av täkter för samverkan, erfarenhetsutbyte inom tillsyn av täkter Samordning SGU kurs feb, länsträff sept/okt Temadag vatten Temadag med fokus på exempelvis miljökvalitetsnormerna för vatten, dagvatten och vattenskyddsområden Samordning X Ingick delvis i träffen i Järvsö X X Tillsyn av vindkraft Seminarieträff om tillsyn vindkraft, inriktning buller Samordning,s töd och råd april Gränsöverskridande avfallstransporter Inomhusmiljö i skolor Samverkan mellan tillsynsmyndigheter, polis och åklagare Samverkansträff inom området gränsöverskridande avfallstransporter. Polis och åklagare kan bjudas in. Bilskrotar tas upp. Samordning av Folkhälsomyndighetens tillsynsprojekt om skolor Samverkansprojekt med polis och åklagare för ökad samverkan och utvecklad tillsyn för att förebygga miljöbrott. Samordning X Samordning Samordning Uppstartsträff okt 2014 miljöbrottsdag nov 2015 Ingår delvis i samverkansprojekt för att förebygga miljöbrott. diskussionsträff jan, uppföljning Samverkansprojekt tot. 5 dagar TVLform uppföljningsträff Bilaga 2

14 Besöksadress: Borgmästarplan, Gävle Telefon: Webbadress:

Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län

Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2015-2017 2015:2 Titel: Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2015-2017 Huvudförfattare: Mikael Wulff, Miljöenheten Medförfattare: Lena Strömvall,

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken i Västmanlands län

Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken i Västmanlands län Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken i Västmanlands län 2016-2018 2016:2 Titel: Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken i Västmanlands län 2016-2018 Huvudförfattare: Mikael Wulff, Miljöenheten

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2017 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2017 2018 och uppföljning av 2016 års aktiviteter Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2018 och uppföljning av 2017 års plan för tillsynsvägledning Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

MILJÖENHETEN. Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län :6

MILJÖENHETEN. Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län :6 MILJÖENHETEN Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2014-2016 2014:6 Titel: Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län 201432016 Miljöenheten och Naturvårdsenheten Länsstyrelsen i Västmanlands

Läs mer

Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige Miljösamverkan Sverige Nationell samverkan för bättre tillsyn Roligt Effektivt Utvecklande Ingela Höök och Carina Lif, projektledare Miljöbalken Lagtext Förordningar Föreskrifter EU-direktiv drygt 10 st

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning för åren 2013-2015 TILLSYN 3/15. kemikalieinspektionen.se

Plan för tillsynsvägledning för åren 2013-2015 TILLSYN 3/15. kemikalieinspektionen.se Plan för tillsynsvägledning för åren 2013-2015 TILLSYN 3/15 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Beskrivning av den planerade tillsynsvägledningen 2012 Miljöenheten inom Länsstyrelsen i Västmanlands län

Beskrivning av den planerade tillsynsvägledningen 2012 Miljöenheten inom Länsstyrelsen i Västmanlands län PM 1 (7) MILJÖENHETEN Charlotte Arketeg Miljöskyddshandläggare Telefon 021-19 52 89 charlotte.arketeg@lansstyrelsen.se Miljöförvaltningarna i Västmanlands län via de gemensamma e-postgrupperna Beskrivning

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Metodstöd hälsoskydd. Slutredovisning

Metodstöd hälsoskydd. Slutredovisning Metodstöd hälsoskydd Slutredovisning December 2009 2 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Meddelande nr 2014:11. TVL-plan Planerad tillsynsvägledning enligt miljöbalken Länsstyrelsen i Jönköpings län

Meddelande nr 2014:11. TVL-plan Planerad tillsynsvägledning enligt miljöbalken Länsstyrelsen i Jönköpings län Meddelande nr 2014:11 TVL-plan 2014-2016 Planerad tillsynsvägledning enligt miljöbalken Länsstyrelsen i Jönköpings län 1 TILLSYNSVÄGLEDNINGSPLAN 2014-2016 2 TILLSYNSVÄGLEDNINGSPLAN 2014-2016 TVL-plan 2014-2016

Läs mer

Minnesanteckningar Regionala miljösamverkan och centrala myndigheter 13 mars 2014 i Linköping

Minnesanteckningar Regionala miljösamverkan och centrala myndigheter 13 mars 2014 i Linköping Minnesanteckningar Regionala miljösamverkan och centrala myndigheter 13 mars 2014 i Linköping Närvarande Miljösamverkan: Ingela Höök, Sverige; Bo Persson, Skåne; Linda Helander, F; Linda Petersson, Blekinge-Kronoberg;

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016

Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016 SVENSKA KRAFTNÄT 2014-09-10 Dnr: 2014/814 Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016 Förord Svenska kraftnät har tagit fram en reviderad plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet för att tydliggöra

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan

Tillsynsvägledningsplan Meddelande nr 2016:23 Tillsynsvägledningsplan 2016-2018 Planerad tillsynsvägledning enligt miljöbalken Länsstyrelsen i Jönköpings län 1 TILLSYNSVÄGLEDNINGSPLAN 2016-2018 2 TILLSYNSVÄGLEDNINGSPLAN 2016-2018

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Bakgrund och Syfte Barn som går på

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning för åren 2013-2015 TILLSYN 2/14. kemikalieinspektionen.se

Plan för tillsynsvägledning för åren 2013-2015 TILLSYN 2/14. kemikalieinspektionen.se Plan för tillsynsvägledning för åren 2013-2015 TILLSYN 2/14 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under Miljödepartementet. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för

Läs mer

HaV. Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012

HaV. Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012 HaV Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012 1 SwAM Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012 2 HaVs vision: - Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och

Läs mer

Uppföljning av kommunernas strandskyddstillsyn i Västra Götalands län

Uppföljning av kommunernas strandskyddstillsyn i Västra Götalands län Uppföljning av kommunernas strandskyddstillsyn i Västra Götalands län 2014-01-24 Sammanfattning Länsstyrelsen har följt upp kommunernas strandskyddstillsyn i en enkät under hösten 2013. Uppföljningen visar

Läs mer

Miljösamverkan Sverige. Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrgruppen den 21 november 2014

Miljösamverkan Sverige. Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrgruppen den 21 november 2014 Miljösamverkan Sverige Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrgruppen den 21 november 2014 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se

Läs mer

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 S PLAN FÖR TILLSYNSVÄGLEDNING 2010-2012 DNR: 716-609-08 Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 Det övergripande målet för vår tillsynsvägledning är att den ska skapa förutsättningar för

Läs mer

Projektplan för projekt buller

Projektplan för projekt buller 2011-09-12 Projektplan för projekt buller Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2012: Projektet är ett service- och kompetensprojekt, och fortsätter från 2011. Kurser och seminarier blir en viktig

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2014

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2014 2015-01-15 Miljösamverkan Värmland startade 2008. Sedan starten har Miljösamverkan arbetat för att vidareutveckla projektet

Läs mer

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Datum 2013-11-04 Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2013: Inom EBH-området (EBH = efterbehandling och avser arbete med förorenade områden) är det

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Fastställd av styrgruppen den 5 december 2016 Miljösamverkan Värmland Eddie Persson, samordnare c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 46 55 651 84 Karlstad e-post: eddie.persson@karlstad.se

Läs mer

Sammanställning av vad vi vet om nya nationella kampanjer (miljö, hälsoskydd, livsmedel) de närmaste två åren

Sammanställning av vad vi vet om nya nationella kampanjer (miljö, hälsoskydd, livsmedel) de närmaste två åren 3 maj 2013 Sammanställning av vad vi vet om nya nationella kampanjer (miljö, hälsoskydd, livsmedel) de närmaste två åren Uppgifterna baseras på skriftliga svar som inkommit från respektive central myndighet

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen

1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen Greta Smedje 1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen Effektivisera det förebyggande folkhälsoarbetet, vidareutveckla det

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2013

Verksamhetsplan och budget 2013 Verksamhetsplan och budget 2013 Miljösamverkan Stockholms län, telefon 08 508 28 929, e-post miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll Uppdrag, mål och arbetssätt 3 Samverkansprojekt

Läs mer

Miljösamverkan Sverige. Verksamhetsplan 2014 Beslutad av styrgruppen den 21 november 2013

Miljösamverkan Sverige. Verksamhetsplan 2014 Beslutad av styrgruppen den 21 november 2013 Miljösamverkan Sverige Verksamhetsplan 2014 Beslutad av styrgruppen den 21 november 2013 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Halland 2014

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Halland 2014 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Halland 2014 1 Uppdrag, mål och arbetssätt Samtliga länets miljö- och hälsoskyddsförvaltningar och Region Halland samverkade 2014 genom Miljösamverkan Halland med

Läs mer

Miljösamverkan Värmland. Verksamhetsberättelse

Miljösamverkan Värmland. Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Värmland Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Värmland 2011 Miljösamverkan Värmland 2 (5) Inledning Miljösamverkan Värmland startade 2008 och bedrivs i samverkan mellan Region Värmland,

Läs mer

Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013

Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013 12 maj 2013 Handläggarstöd för Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013 Foto Lillemor Öberg Syfte och bakgrund... 2 Tidplan och omfattning... 2 Inriktning vilka slags

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 9 juni 2010 1 Innehåll VERKSAMHETEN 2010...2 Inledning...2 Delprojekt, översikt...2 Beskrivning av delprojekten...4

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Behovsutredning enligt miljötillsynsförordning

Behovsutredning enligt miljötillsynsförordning Behovsutredning enligt miljötillsynsförordning Del 2 Resurser Dnr: Mbn 2013-1019 Anne Pagès Oktober 2013 2013-10-22 1 (6) Innehåll 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. UNDERLAG... 2 4. METOD... 3 4.1. Revidering

Läs mer

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Välkommen till Miljösamverkan Sveriges tillsynsutbildning som utgår från hela miljöbalken! Inbjudan, anmälan och program för 15-16 okt 2015 Länsstyrelsen

Läs mer

Nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Och lite mer. Fredrik Haux Enheten för miljöhälsa

Nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Och lite mer. Fredrik Haux Enheten för miljöhälsa Nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan 2014 2015 Och lite mer Fredrik Haux Enheten för miljöhälsa Folkhälsomyndigheten är alltså central tillsynsvägledande myndighet gällande hälsoskydd

Läs mer

Enkät om delprojekt år 2000

Enkät om delprojekt år 2000 18 oktober 1999 Till Miljösamverkans kontaktpersoner Enkät om delprojekt år 2000 Planeringen för Miljösamverkans fortsättning år 2000 fortskrider. En förfrågan om bidrag ligger hos huvudmännens styrelser

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Nationellt Tillsynsprojekt 2009 Mål

Läs mer

Välkomna till miljö- och byggsamverkans chefsträff

Välkomna till miljö- och byggsamverkans chefsträff Välkomna till miljö- och byggsamverkans chefsträff Verksamheten Mål med samverkan: Samsyn och rättssäkerhet Effektivt arbetssätt Kontinuerlig kompetensutveckling + gruppkänsla och arbetsglädje genom teamarbeten

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2013

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2013 2014-01-22 Miljösamverkan Värmland startade 2008. Sedan starten har Miljösamverkan arbetat för att vidareutveckla projektet

Läs mer

Miljösamverkan Västerbotten. Lisa Redin Projektledare Miljösamverkan Västerbotten lisa.redin@regionvasterbotten.se

Miljösamverkan Västerbotten. Lisa Redin Projektledare Miljösamverkan Västerbotten lisa.redin@regionvasterbotten.se Miljösamverkan Västerbotten Miljösamverkans presidie- och ägargruppsträff 14 maj 2014 Ansia, Lycksele Lisa Redin Projektledare Miljösamverkan Västerbotten lisa.redin@regionvasterbotten.se 10.00 Inledning

Läs mer

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2016-2018 Tillsynsvägledningsplanen beskriver Naturvårdsverkets inriktning och specifika insatser inom tillsynsvägledning under de kommande tre åren. Planen

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt Hygien i förskolan. Ingrid Nilsson

Nationellt tillsynsprojekt Hygien i förskolan. Ingrid Nilsson Hygien i förskolan Ingrid Nilsson Bakgrund Barn som går på förskola har mer infektioner, framförallt luftvägsinfektioner, än barn som vistas hemma. Förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom

Läs mer

Projektplan för projekt Olyckor och Bränder

Projektplan för projekt Olyckor och Bränder Datum 2012-08-21 Projektplan för projekt Olyckor och Bränder Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan år 2012: Vi ordnar ett seminarium om hur miljökontoren kan och bör agera vid utsläpp till följd av

Läs mer

Vattenskyddsområde och bekämpningsmedel

Vattenskyddsområde och bekämpningsmedel Lantbruk Vattenskyddsområde och bekämpningsmedel Projektrapport 2015 Sammanfattning Under 2014 genomfördes ett projekt inom lantbruk i MÖTA:s regi. Projektet syftade till att ta fram underlag som en blankett

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018

Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 2016-2018 Fastställd av styrgruppen den 16 oktober Miljösamverkan Värmland Eddie Persson, samordnare c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 46 55 651 84 Karlstad e-post: eddie.persson@karlstad.se

Läs mer

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsberättelse 2014

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsberättelse 2014 2015-02-05 Dnr 15RK245 Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsberättelse 2014 Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är en samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

TILLSYNS- OCH FÖRESKRIFTSRÅDET NV ÅRSRAPPORT Årsrapport 2015

TILLSYNS- OCH FÖRESKRIFTSRÅDET NV ÅRSRAPPORT Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 1 Inledning Tillsyns- och föreskriftsrådet (rådet) inrättades i samband med att Miljöbalken trädde i kraft, 1 januari 1999. Rådet är administrativt knutet till Naturvårdsverket och uppgifter

Läs mer

Projektplan för Stärkt grön tillsyn

Projektplan för Stärkt grön tillsyn uppdaterad 2016-08-25 Projektplan för Stärkt grön tillsyn Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det

Läs mer

Tillsyn och prövning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde 2013 En kort rapport om projektet

Tillsyn och prövning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde 2013 En kort rapport om projektet Tillsyn och prövning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde 2013 En kort rapport om projektet - Är en samverkan mellan tillsynsmyndigheterna (livsmedel och miljö) på kommunerna och länsstyrelserna

Läs mer

Den nya havs- och vattenmyndigheten var hamnar VA-frågorna? Björne Olsson, enhetschef Bålsta 17 augusti 2011

Den nya havs- och vattenmyndigheten var hamnar VA-frågorna? Björne Olsson, enhetschef Bålsta 17 augusti 2011 var hamnar VA-frågorna? Björne Olsson, enhetschef Bålsta 17 augusti 2011 Fram till juni 2011 fanns ett antal arbetsgrupper som initierats av "utredningen för inrättande av Havs- och Vattenmyndigheten".

Läs mer

Nationell samordning av omgivningsbuller

Nationell samordning av omgivningsbuller Nationell samordning av omgivningsbuller Aktivitetsplan 2015 Fastställd av styrgruppen: 2014-12-03 Reviderad: åååå-mm-dd NATURVÅRDSVERKET 2 (6) Förord Naturvårdsverket ska enligt instruktionen särskilt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll Uppdrag, mål och arbetssätt 3 Samverkansprojekt

Läs mer

Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015

Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015 Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015 inklusive underlag för 2016 Organisation Styrgrupp Samordnare Nätverk Byggchefer Bygghandläggare Presidie- och handläggarträffar Projekt Utbildning Fastställd

Läs mer

Projektplan för Hantering av massor uppdaterad

Projektplan för Hantering av massor uppdaterad Projektplan för Hantering av massor uppdaterad 2015-11-13 Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Styrdokument 2011

MiljösamverkanVärmland. Styrdokument 2011 MiljösamverkanVärmland Styrdokument 2011 Fastställt av styrgruppen på sammanträde den 9 december 2010 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Definition av miljönämnd och miljökontor... 4 4. Mål

Läs mer

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda Energitillsyn 2011 Jönköpings län Miljösamverkan f Samarbetsprojekt för effektivare miljötillsyn i Jönköpings län Miljösamverkan f är ett samarbete mellan kommunerna

Läs mer

Projektplan för Kommuntillsyn godkänd av styrgruppen Uppdrag Bakgrund

Projektplan för Kommuntillsyn godkänd av styrgruppen Uppdrag Bakgrund Projektplan för Kommuntillsyn godkänd av styrgruppen 2017-06-09 Länsstyrelsernas uppföljning och utvärdering av kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag

Läs mer

Vad säger miljöbalken? Vad krävs av verksamheterna?

Vad säger miljöbalken? Vad krävs av verksamheterna? Vad säger miljöbalken? Vad krävs av verksamheterna? Miljö- och byggförvaltningen Jennifer Lundbäck & Matilda Abrahamsson Miljöinspektörer Tillsyn Miljö- och Byggförvaltningen arbetar på uppdrag av Miljö-

Läs mer

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument.

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument. 15 april 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 9 april 2014 Lidbeckska huset, Lidköping 10.00-12.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland - 49 gånger bättre tillsyn - Lasse Lind & Cecilia Lunder, projektledare

Miljösamverkan Västra Götaland - 49 gånger bättre tillsyn - Lasse Lind & Cecilia Lunder, projektledare Miljösamverkan Västra Götaland - 49 gånger bättre tillsyn - Lasse Lind & Cecilia Lunder, projektledare 1 Vill vi diskutera och berätta om 1. Vattenförvaltningen och tillsyn enligt MB 2. MVG inför 2011,

Läs mer

Lasse Lind Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland

Lasse Lind Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland Lasse Lind Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland 1 Kort presentation av Miljösamverkan Västra Götaland Radon - vägledning för kommunernas arbete Uppföljning av radonarbetet kampanj 2006-2007 2 Miljösamverkan

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2016-2018 Shutterstock Eva S Andersson Ingela Grahn Johan Wallander Shutterstock Eva S Ingela Grahn Johan Beslutad 2015-12-10 Jordbruksverkets plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Asylboenden Slutrapport Januari 2017

Asylboenden Slutrapport Januari 2017 Asylboenden Slutrapport Januari 2017 Sida 1 av 16 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund och ramar... 4 3. Styrgrupp... 4 4. Projektgrupp... 4 5. Syfte och mål... 5 6. Omfattning och inriktning...

Läs mer

Miljösamverkan Norrbotten

Miljösamverkan Norrbotten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-12-12 Sida 101 (116) 67 Miljösamverkan Norrbotten Kommunförbundet Norrbotten har tillsammans med kommunerna under ett flertal år diskuterat möjligheterna

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn!

Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2007 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Egenkontroll vid piercing och tatuering

Egenkontroll vid piercing och tatuering Nationellt tillsynsprojekt om piercing och tatuering 2011 12 Vägledning till miljöförvaltningar Egenkontroll vid piercing och tatuering Som ett stöd till miljöförvaltningarna att bedöma egenkontrollen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017

Verksamhetsplan 2015-2017 Verksamhetsplan 2015-2017 Fastställd på miljöchefsträff den 17 september 2014 Miljösamverkan Värmland Eddie Persson, samordnare c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 46 55 651 84 Karlstad e-post: eddie.persson@karlstad.se

Läs mer

Projektplan för återanvändning av avfall för anläggningsändamål

Projektplan för återanvändning av avfall för anläggningsändamål Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan för

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2012

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2012 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2012 maj 2013 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn... 3 Ledning och planering engagerar många... 3 Fyra av fem miljökontor har

Läs mer

TILLSYNS- OCH FÖRESKRIFTSRÅDET NV ÅRSRAPPORT Årsrapport 2016

TILLSYNS- OCH FÖRESKRIFTSRÅDET NV ÅRSRAPPORT Årsrapport 2016 Årsrapport 2016 1 Inledning Tillsyns- och föreskriftsrådet (rådet) inrättades i samband med att Miljöbalken trädde i kraft, 1 januari 1999. Rådet är administrativt knutet till Naturvårdsverket och uppgifter

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan från enheten för samhällsplanering

Tillsynsvägledningsplan från enheten för samhällsplanering Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 från enheten för samhällsplanering Titel: Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Anna Jansson Thulin Länsstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2009

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2009 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2009 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) är ett samarbete mellan Västra Göta landsregionen,

Läs mer

Förslag till. Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan 2016. inklusive underlag för 2017. Organisation. Dnr. Uppdrag och mål 2.

Förslag till. Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan 2016. inklusive underlag för 2017. Organisation. Dnr. Uppdrag och mål 2. Förslag till Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan 2016 inklusive underlag för 2017 Organisation Styrgrupp Samordnare Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Dnr Nätverk Miljöchefer Avfall Organisation

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2013

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2013 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2013 Fastställd av styrgruppen den 14 juni 2012 exklusive ekonomiavsnittet. Reviderad och fastställd i sin helhet av styrgruppen den 5 december 2012.

Läs mer

Handläggarträff Hälsoskydd Linköping 1 september 2015

Handläggarträff Hälsoskydd Linköping 1 september 2015 Handläggarträff Hälsoskydd Linköping 1 september 2015 Maria Bomark Anna Rosner 2015-09-14 Hälsoskydd på Socialstyrelsen- vilka är vi? Anna Rosner Anna.rosner@socialstyrelsen.se Maria Bomark (2015-12-31)

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan Länsstyrelsens vägledning av dala-kommunernas tillsyn inom byggområdet enligt Plan- och bygglagen

Tillsynsvägledningsplan Länsstyrelsens vägledning av dala-kommunernas tillsyn inom byggområdet enligt Plan- och bygglagen Tillsynsvägledningsplan 2013-2015 Länsstyrelsens vägledning av dala-kommunernas tillsyn inom byggområdet enligt Plan- och bygglagen Förord Den 2 maj 2011 infördes en ny plan- och bygglag (PBL) med tillhörande

Läs mer

Förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

Förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 SKRIVELSE 1(5) Lena Ahlgren 2015-04-28 Dnr: 2012-2170.40 Miljö- och hälsoskyddsinspektör Länsstyrelsen Västmanlands län Vattenmyndigheten 721 86 Västerås Förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och

Läs mer

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Det här är Miljösamverkan Västra Götaland

Det här är Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2005 2004 Det här är Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Västra Götaland är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen,

Läs mer

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning Uppdaterad

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning Uppdaterad S PLAN FÖR TILLSYNSVÄGLEDNING 2013-2015 NR: 09272-13 Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2013-2015 Uppdaterad 2013-12-20 Det övergripande målet för vår tillsynsvägledning är att den ska skapa

Läs mer

Kemikaliekontroll enligt Reach. Handledning för tillsyn med bakgrundsmaterial Nedströmsanvändarnas egen kemikalieanvändning 2011-05-16

Kemikaliekontroll enligt Reach. Handledning för tillsyn med bakgrundsmaterial Nedströmsanvändarnas egen kemikalieanvändning 2011-05-16 Kemikaliekontroll enligt Reach Handledning för tillsyn med bakgrundsmaterial Nedströmsanvändarnas egen kemikalieanvändning 2011-05-16 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND...3 2. SYFTE OCH PROJEKTMÅL...4 3.

Läs mer

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund.

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund. Projektplan för version 2010-05-26 Förbränning Tillsyn Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag

Läs mer

Gränsöverskridande transporter av avfall

Gränsöverskridande transporter av avfall Gränsöverskridande transporter av avfall Ulrika Hagelin, Naturvårdsverket Halmstad 19 maj 2010 2010-05-11 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Vad är problemet? Olaglig export av

Läs mer

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Sammanställd av projektledare Lasse Lind i samråd med projektgruppen och fastställd 12 augusti 2015 efter granskning av projektets faddrar 1.

Läs mer

Miljösamverkan Västerbotten. Lisa Redin Projektledare Miljösamverkan Västerbotten lisa.redin@regionvasterbotten.se

Miljösamverkan Västerbotten. Lisa Redin Projektledare Miljösamverkan Västerbotten lisa.redin@regionvasterbotten.se Miljösamverkan Västerbotten Miljösamverkans presidie- och ägargruppsträff 22 okt 2013 Medelfors folkhögskola, Skellefteå Lisa Redin Projektledare Miljösamverkan Västerbotten lisa.redin@regionvasterbotten.se

Läs mer

Aktuellt från Folkhälsomyndigheten. Greta Smedje

Aktuellt från Folkhälsomyndigheten. Greta Smedje Aktuellt från Folkhälsomyndigheten Greta Smedje Folkhälsomyndighetens uppdrag En folkhälsa som stärker samhällets utveckling Genom att... följa befolkningens hälsoläge och de faktorer som påverkar identifiera

Läs mer

Projektplan för delprojekt Metodstöd - Hälsoskydd

Projektplan för delprojekt Metodstöd - Hälsoskydd Datum 2009-05-11 Dnr 32-1949-2009 1(5) Fastställd 2009-06-10 Projektplan för delprojekt Metodstöd - Hälsoskydd 1. Bakgrund Hälsoskydd handlar om att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön,

Läs mer

Det här är Miljösamverkan Västra Götaland

Det här är Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2004 Det här är Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Västra Götaland är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen,

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2009

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2009 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2009 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 11 juni 2008 Reviderad av styrgruppen på sammanträde den 16 december 2008 Innehåll VERKSAMHETEN 2009...2

Läs mer

Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn. Thomas Rydström Miljöenheten

Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn. Thomas Rydström Miljöenheten Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn Thomas Rydström Miljöenheten Miljöbalkens mål är Hållbar Utveckling 1 kap. Miljöbalkens mål 1 är att främja en hållbar utveckling

Läs mer

TILLSYN 8/16. Plan för tillsynsvägledning för åren kemikalieinspektionen.se. Reviderad inför 2017

TILLSYN 8/16. Plan för tillsynsvägledning för åren kemikalieinspektionen.se. Reviderad inför 2017 Plan för tillsynsvägledning för åren 2016-2018 Reviderad inför 2017 TILLSYN 8/16 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt

Läs mer