Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017"

Transkript

1 Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken

2

3 Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken

4 Förord Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska länsstyrelserna ha en plan för tillsynsvägledning inom miljöbalken som omfattar tre år. Denna tillsynsvägledningsplan gäller länsstyrelsen Gävleborgs planerade tillsynsvägledning om miljö- och hälsoskydd samt förorenad mark för åren Den framtagna planen syftar främst till att tydliggöra för kommunerna vilka insatser som länsstyrelsen avser att genomföra inom tillsynsvägledningen de kommande åren samt på vilket sätt detta ska ske. I tillsynsvägledningsplanen har särskild vikt lagts på kommunernas behov och den vägledning som länsstyrelsen anser vara av särskild vikt för att uppnå en effektiv och likartad tillsyn, för att underlätta arbetet med särskilt angelägna miljöproblem samt för att uppnå regionala miljömål. Inför framtagandet av denna plan har kommunernas miljökontor getts möjlighet att framföra nya önskemål om tillsynsvägledningsaktiviteter. Svar har lämnats in av nio av länets tio kommuner, dessa svar har vägts in i framtagandet av planen. Länsstyrelsen arbetar också, på ett flertal olika sätt, aktivt med att fånga upp behov av tillsynsvägledning och vid behov ta med dessa i tillsynsvägledningsplanen. Denna tillsynsvägledningsplan har sammanställts av Johanna Collin. Monica Pettersson Enhetschef för miljöenheten 2

5 Innehåll Förord...2 Innehåll...3 Bakgrund...4 Syfte och mål...4 Framtagande av tillsynsvägledningsplanen...4 Tillsynsvägledning...5 Goda egenskaper för tillsynsvägledning...5 Andra myndigheters tillsynsvägledning...6 Ur verksamhetsplan för Miljösamverkan Sverige...8 Planerade tillsynsvägledningsaktiviteter...9 Prioritering av tillsynsvägledningsaktiviteter...9 Bilaga 1. Övergripande och återkommande tillsynsvägledning Bilaga 2. Specifika vägledningsinsatser 3

6 Bakgrund Länsstyrelsen Gävleborgs första tillsynsvägledningsplan togs fram i samband med att det i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2008 föreskrevs att varje länsstyrelse skulle ta fram en tillsynsvägledningsplan för åren Länsstyrelsen har efter detta fortsatt sitt arbete med tillsynsvägledningsplaner. Idag framgår bestämmelserna om tillsynsvägledningsplaner av miljötillsynsförordningen (2011:13). Enligt förordningen ska länsstyrelsen ge tillsynsvägledning inom länet, där det ska ingå att ge kommunerna stöd för att utveckla tillsynen. Planen ska vara treårig och ses över vid behov, men minst en gång per år. Denna plan omfattar åren och avser den tillsynsvägledning som länsstyrelsens miljöenhet utför inom miljöbalkens område. Planen revideras årligen. Syfte och mål Det huvudsakliga syftet med tillsynsvägledningsplanen är att tydliggöra vilka tillsynsvägledningsaktiviteter som länsstyrelsen avser att genomföra de närmsta åren. I tillsynsvägledningsplanen har särskild vikt lagts på kommunernas behov och den vägledning som länsstyrelsen anser vara av särskild vikt för att uppnå länets regionala miljömål eller för att underlätta arbetet med särskilt angelägna miljöproblem. Länsstyrelsen Gävleborg har för sin tillsynsvägledning följande mål: Att genom samverkan öka förutsättningarna för en effektiv, likvärdig och rättssäker tillsyn i länet Att tillhandahålla kommunerna stöd i sitt tillsynsarbete och den tillsynsvägledning som är mest angelägen Att motverka särskilt angelägna miljöproblem Att öka förutsättningarna för att miljömålen uppnås Framtagande av tillsynsvägledningsplanen Länsstyrelsen har inför framtagandet av tillsynsvägledningsplanen följt upp de tillsynsvägledningsaktiviteter som utförts för att ta reda på vilka tillsynsvägledningsaktiviteter som kvarstår enligt tidigare plan. Inför 2015 har länsstyrelsen utsett en samordnare för miljöenheten med syfte att samordna och effektivisera TVL-arbetet inom hela enheten. Samordnarens uppdrag kommer delvis att utformas under året. I rollen ska det bland annat ingå att vara länsstyrelsens kontaktperson i tillsynsvägledningsfrågor, att se till att tvl-aktiviteter samordnas i tid, att bygga upp/förbättra kontaktnät inom och utom länet samt att utöka samarbetet med andra län i tillsynsvägledningen. Länsstyrelsen arbetar aktivt för att fånga upp behov av tillsynsvägledning, bland annat genom bevakning av ny lagstiftning och information från centrala tillsynsvägledande myndigheter, genomförande av kommunbesök, tillsynsvägledningsträffar för kommunerna, eget deltagande i olika nätverk och genom utbildningar, seminarier och handläggarträffar inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Länsstyrelsen bevakar också kontinuerligt vilka tillsynsvägledningsaktiviteter som framförallt de centrala tillsynsvägledande myndigheterna och Miljösamverkan Sverige planerar. 4

7 Med anledning av framtagandet av planen har miljökontoren i länets kommuner getts möjlighet att lämna in önskemål om nya tillsynsvägledningsaktiviteter. Nio av tio kommuner har lämnat in svar på denna förfrågan. Tillsynsvägledning Begreppet tillsynsvägledning beskrivs i miljötillsynsförordning 2011:13 enligt följande: Tillsynsvägledning utvärdering, uppföljning och samordning av operativ tillsyn samt stöd och råd till de operativa tillsynsmyndigheterna Som framgår av ovan, kan tillsynsvägledningen delas in i flera delar: Med stöd och råd avses såväl skriftlig och muntlig vägledning när det gäller tillämpningen av miljöbalken i tillsynen. Stöd och råd kan till exempel vara tolkning av praxis, kunskapsunderlag, information på webben, faktablad, tillsynstips, nyhetsbrev, information på samverkansträffar, utbildningar, telefonkontakter med mera. Med samordning avses tillsynsprojekt, nätverk, handläggarträffar, samverkansgrupper och övrig organisering av den operativa tillsynen. Syftet är att verka för en så effektiv och likvärdig tillsyn som möjligt. Med uppföljning avses att värderingsfritt samla in och registrera data. Detta sker bland annat genom enkäter eller kommunbesök. Information om arbetssätt, dokumentation och planerade åtgärder samlas in. Med utvärdering avses att beskriva, förklara, värdera och föreslå åtgärder utifrån systematiskt insamlade data. Utifrån de uppgifter som samlas in görs en bedömning av graden av överensstämmelse mellan lagstiftning och de sätt som den operativa tillsynsmyndigheten genomför sitt uppdrag. Resultatet kan användas för att utveckla och främja tillsynen och tillsynsvägledningen. Goda egenskaper för tillsynsvägledning Tillsyns- och föreskriftsrådet har tagit fram fem egenskaper som kännetecknar en god tillsynsvägledning, dessa är: Planerad Tillsynsvägledning bör vara planerad, regelbunden och systematiskt. Det bör finnas mål för tillsynsvägledningen och den bör fokusera på vad som är prioriterat på nationell och regional nivå, exempelvis genom miljömål och aktuella problem. Tillsynsvägledningen ska också väga in de behov som finns hos dem som den riktar sig till. Främjande för en likvärdig, effektiv och rättssäker tillsyn ska ske. Koordinerad Tidsmässig anpassning bör ske mellan olika aktiviteter eftersom målgruppen kan vara densamma. Samverkan kan också ske genom att aktiviteter koordineras mellan olika myndigheter som har tillsynsvägledningsansvar. Tydlig Det bör tydliggöras inom vad tillsynsvägledning kommer att ske och hur. Det bör också klargöras hur prioritering av tillsynsvägledningsaktiviteter sker. 5

8 Kommunikativ Tillsynsvägledning bör ske på det sätt som utvecklar den operativa tillsynen så bra som möjligt. Det bör ske en lyhörd och systematisk dialog med tillsynsmyndigheterna om vilka behov av tillsynsvägledning som finns. Tillgänglig Tillgänglighet innebär att både skriftlig och muntlig tillsynsvägledning är lätt att förstå. Skriftlig vägledning bör finnas tillgänglig via en webbplats, vara aktuell och daterad. Tillgänglighet handlar också om att få information om vem man ska vända sig till i olika frågor och vilka andra tillsynsvägledande myndigheter som finns inom olika områden. Andra myndigheters tillsynsvägledning Vilka andra myndigheter som har tillsynsvägledning och inom vilka områden framgår av miljötillsynsförordningens tredje kapitel. Förutom länsstyrelserna är det 13 centrala myndigheter som har ansvar inom olika tillsynsvägledningsområden. Länsstyrelserna har i många fall tillsynsvägledningsansvar gentemot kommunerna inom samma områden som de centrala myndigheterna men på regional nivå. Detta gäller även områden där länsstyrelserna själva inte utövar operativ tillsyn som exempelvis inom hälsoskyddet. I praktiken innebär detta att länsstyrelsen ska arbeta med tillsynsvägledning gentemot kommunala nämnder och förvaltningar i länet som har ansvaret för tillsynen inom Miljöbalkens område. På miljogavleborg.se finns en lista på de centrala tillsynsvägledande myndigheterna och en beskrivning av vilka områden de har tillsynsvägledning inom. Sedan den 1 januari 2014 har större delen av Socialstyrelsens tidigare verksamhet inom hälsoskydd samt miljö- och folkhälsorapportering överförts till Folkhälsomyndigheten. Socialstyrelsen har fortsatt ansvar för tillsynsvägledning inom yrkesmässig hygienisk verksamhet och tillsynen av vissa typer av farligt avfall från hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen delar ansvaret för tillsynsvägledning med länsstyrelserna. Folkhälsomyndigheten är tillsynsvägledande myndighet för övrigt hälsoskydd samt för objektsburen smitta och delar sin tillsynsvägledning på motsvarande sätt med länsstyrelserna. Nedan följer några exempel på tillsynsprojekt och tillsynsvägledningsaktiviteter är planerade att genomföras av andra tillsynsvägledande myndigheter: Naturvårdsverket Vägledning sker löpande via webbplatsen. Under 2014 fortsatte en kampanj tillsammans med Boverket för att stödja och främja bygg- och rivningstillsynen. Vägledning med anledning av införandet av Industriemissionsdirektivet (IED) sker genom webben samt genomförande av seminarier och utbildningar. Arbetet med nationell samordning av omgivningsbuller pågår i projektgrupper och vägledningsaktiviteter fortsätter under Inom förorenade områden kommer vägledning framförallt att ske genom tillsynsträffar. En nationell plan för efterbehandling togs fram under Arbete med nya föreskrifter om avloppsrening pågår. 6

9 Kemikalieinspektionen (KemI) Myndighetssamverkan sker löpande i frågor som rör gemensamma områden i miljöbalken, REACH och CLP. Under våren 2014 genomfördes ett tillsynsprojekt om varutillsyn i detaljhandeln (smycken och bijouterier). Under hösten 2015 kommer ett tillsynsprojekt inom bekämpningsmedel att genomföras En seminarieserie om kemikalietillsyn anordnas som fortbildning för yrkesverksamma miljö- och hälsoskyddsinspektörer. Handläggare vid länsstyrelser och kommuner kommer i samband med vissa projekt erbjudas att följa med på KemI:s inspektioner. Vid förfrågan kan KemI stötta i regionala projekt, till exempel miljösamverkan. Vägledning sker löpande på webben och med nyhetsbrev via e-post. Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) Under 2014 utvecklades vägledning för prövning och tillsyn avseende bekämpningsmedel i vattenskyddsområde. Materialet togs fram i samverkan med Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket, SGU och Jordbruksverket. Nyhetsbrev om små avlopp läggs ut på webben en gång i kvartalet och det finns möjlighet att prenumerera på dessa via e-post. Under 2015 planeras uppstart av kampanj om effektiv tillsyn av små avlopp. Vägledningsmaterial har tagits fram under 2014 och kommer att presenteras under våren Fysiska eller virituella träffar för länsstyrelserna anordnas årligen. Arbete med vägledning på webben sker löpande. Folkhälsomyndigheten Under 2014 och 2015 genomförs ett nationellt tillsynsprojekt om inomhusmiljö i skolan. Vägledningsmaterial finns på webben och seminarier anordnas. Allmänt råd om städning i skola och förskola publicerades Överföring av allmänna råd och föreskrifter från Socialstyrelsen till Folkhälsomyndigheten har skett under Tidigare meddelandeblad hos Socialstyrelsen ersätts av faktablad eller webbtext. Folkhälsomyndigheten deltar i 5-7 regionala hälsoskyddsträffar per år. Jordbruksverket Under 2014 hölls webbaserad utbildning om integrerat växtskydd riktat till kommunala miljöinspektörer. Tillsynskampanj planeras till Under startades energieffektiviseringsprojekt på jordbruk tillsammans med energimyndigheten och Länsstyrelsen i Skåne med innehåll såsom årets energibantare m.m. Tillsynsvägledning på webbforumet växtnäring och växtskydd sker löpande. Under 2016 planeras tillsynskampanj om växtskydd i växthus, frukt- och grönsaksodlingar och specialodlingar. 7

10 Ur verksamhetsplan för Miljösamverkan Sverige Projekt från 2014 som fortsätter även under delar av 2015 är o Tillsyn markavvattning o Behovsutredning del 2 o IED - Tillsyn över industriutsläppsverksamhet o Informationsmaterial artskydd o Hantering av massor (Länsstyrelsen Gävleborg är med i projektgruppen!) o Tillsynsstrategi energitillsyn (Länsstyrelsen Gävleborg är med i projektgruppen!) Nedanstående nya projekt utgår från länsstyrelsernas, Naturvårdsverkets, Jordbruksverkets och Havs- och vattenmyndighetens gemensamma prioritering och kommer att påbörjas och i några fall helt genomföras under verksamhetsåret: o Tillsynsutbildning (årligen återkommande tvådagarsutbildning) o Tillsyns- och informationskampanj Ål o En säkrare Sevesotillsyn o Förvaltning av handläggarnätverk Projektledarna ska också se över om några äldre projekt behöver uppdateras och, om det ryms inom verksamheten år 2015, även se till att så görs. 8

11 Planerade tillsynsvägledningsaktiviteter I bilaga 1 visas de tillsynsvägledningsaktiviteter som länsstyrelsen utfört 2014 samt vad länsstyrelsen planerar för åren Tillsynsvägledningsträffar Inom vissa områden anordnas återkommande träffar. Miljöskyddsträffar och hälsoskyddsträffar anordnas i regel två gånger per år. För dessa träffar har kommunerna haft ett rullande värdskap för att tillsammans med länsstyrelsen arrangera dessa dagar. Länsstyrelsen har noterat att önskemål finns om tillsynsvägledningsträffar med olika teman. Vid vissa tillfällen ersätts därför miljöoch hälsoskyddsträffarna med temadagar inom respektive område. Avsikten med temadagar är att alla med intresse ska kunna delta, varför temadagar till viss del ersätter träffar för tidigare samverkansgrupper. Även inom enskilda avlopp och förorenade områden kommer återkommande träffar att anordnas. Projekt inom länsstyrelsen Miljöenheten har 2014 startat upp ett projekt kopplat till Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) och tillsynsvägledning för avloppsfrågor. I projektet tas det fram en strategi för planerad tillsyn enligt LAV. Planen är att ta ett helhetsgrepp över tillsynsvägledning av avlopp med allt ifrån enskilda/små avlopp till avloppsreningsverk. Första kommunbesöket utfördes 2014 och planen är att, fördelat under en längre period, besöka alla kommuner i länet. Samverkansprojekt Ett samverkansprojekt mellan Polisen och Länsstyrelsen kommer att utföras under Projektet syftar till att öka samverkan mellan tillsynsmyndigheter och polisen för att förbättra tillsyn och tillsammans effektivisera arbetet med att förebygga miljöbrott. I projektet ingår 5 utbildningsdagar fördelade mellan maj och december. Se mer information i bilagor och kommande inbjudan. Prioritering av tillsynsvägledningsaktiviteter Länsstyrelsen har i beaktat de svar som kommunerna lämnat som önskemål om tillsynsvägledningsaktiviteter. En sammanställning av önskemålen kan ses i bilaga 2. De ämnesområden som har varit mest efterfrågade har i första hand prioriterats i tillsynsvägledningsplanen. För att samordna och effektivisera tillsynsvägledningen prioriterar länsstyrelsen också tillsynsvägledningen utifrån vilka tillsynsvägledningsaktiviteter som andra tillsynsvägledande myndigheter har planerat. Länsstyrelsen bedömer också att aktiviteter som kan bidra till att uppnå en effektiv och likartad tillsyn, underlätta arbetet med angelägna miljöproblem samt för att uppnå regionala miljömål är av särskild angelägenhet. Vidare görs även en bedömning om den planerade tillsynsvägledningsaktivitetens resurseffektivitet i förhållande till vilken nytta den ger, till exempel i form av miljönytta, likartad tillsyn och behov. 9

12 Planerad Tillsynsvägledning Ämnesområde Aktivitet TVLform Övergripande vägledningsinsatser Utfört Enskilda ärenden Ge stöd och råd vid tillsynsvägledningsfrågor och allmänt inom länsstyrelsens tillsynsvägledningsansvar Planerat Stöd och råd X X X X Kommunbesök Uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn enligt MB t.ex. organisation, delegation, jäv, resurser och ärendehantering. Tre besök årligen. Uppföljning och utvärdering 2 st, (Norrhälsinge miljökontor och Gävle) X (2st) X X Sharepoint Vägledning genom den webbarbetsplats (Sharepoint) som tagits fram genom både övergripande och ämnesspecifik information, genom länkar, meddelanden, upplägg av domar och rapporter, beslut, checklistor, policys o.s.v. Samordning, stöd och råd X ersättning med ny webbaserad samarbetsyta X X Återkommande vägledningsinsatser Miljöchefsgrupp Träffar två gånger årligen. Samordning X X X Miljöskyddsträffar Hälsoskyddsträffar Två årliga träffar. Kan vid behov ersättas med temadag inom miljöskyddsområdet Två årliga träffar. Kan vid behov ersättas med temadag inom hälsoskyddsområdet Samordning Samordning 2-dagarsträff Järvsö vår dag samordnad med 2-dagarsträff i Järvsö och 1 träff i september X X X 1 träff, troligen höst samt aktivitet i skolprojekt(se nedan) X X Små avlopp En årlig träff inom temat små avlopp Samordning 1 träff feb 2014 Storträff maj- Ny vägledning från HaV "Effektiv tillsyn" X X EBH-träffar En årlig träff inom området förorenade områden Samordning 1 träff höst 2014 X X X Bilaga 1

13 Ämnesområde Aktivitet Specifika vägledningsinsatser Utfört Planerat Temadag lantbrukstillsyn Temadag där bland annat näringsläckage, bekämpningsmedel och tillsyn tas upp Samordning Rådgivare från Jordbrukarstöd föreläser om IPM vår TVL-aktivitet om tillsyn av jordbruk. Buller Bevakning av flera myndigheters samordningsarbete och de vägledningsinsatser som planeras av Naturvårdsverket Samordning X Industriemissionsdirektivet (IED) Löpande vägledning genom exempelvis Sharepoint och, miljöskyddsträffar. Samordning, stöd och råd Temadag 19 feb X Temadag täkter Temadag för handläggare av täkter för samverkan, erfarenhetsutbyte inom tillsyn av täkter Samordning SGU kurs feb, länsträff sept/okt Temadag vatten Temadag med fokus på exempelvis miljökvalitetsnormerna för vatten, dagvatten och vattenskyddsområden Samordning X Ingick delvis i träffen i Järvsö X X Tillsyn av vindkraft Seminarieträff om tillsyn vindkraft, inriktning buller Samordning,s töd och råd april Gränsöverskridande avfallstransporter Inomhusmiljö i skolor Samverkan mellan tillsynsmyndigheter, polis och åklagare Samverkansträff inom området gränsöverskridande avfallstransporter. Polis och åklagare kan bjudas in. Bilskrotar tas upp. Samordning av Folkhälsomyndighetens tillsynsprojekt om skolor Samverkansprojekt med polis och åklagare för ökad samverkan och utvecklad tillsyn för att förebygga miljöbrott. Samordning X Samordning Samordning Uppstartsträff okt 2014 miljöbrottsdag nov 2015 Ingår delvis i samverkansprojekt för att förebygga miljöbrott. diskussionsträff jan, uppföljning Samverkansprojekt tot. 5 dagar TVLform uppföljningsträff Bilaga 2

14 Besöksadress: Borgmästarplan, Gävle Telefon: Webbadress:

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige Miljösamverkan Sverige Nationell samverkan för bättre tillsyn Roligt Effektivt Utvecklande Ingela Höök och Carina Lif, projektledare Miljöbalken Lagtext Förordningar Föreskrifter EU-direktiv drygt 10 st

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Minnesanteckningar Regionala miljösamverkan och centrala myndigheter 13 mars 2014 i Linköping

Minnesanteckningar Regionala miljösamverkan och centrala myndigheter 13 mars 2014 i Linköping Minnesanteckningar Regionala miljösamverkan och centrala myndigheter 13 mars 2014 i Linköping Närvarande Miljösamverkan: Ingela Höök, Sverige; Bo Persson, Skåne; Linda Helander, F; Linda Petersson, Blekinge-Kronoberg;

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Metodstöd hälsoskydd. Slutredovisning

Metodstöd hälsoskydd. Slutredovisning Metodstöd hälsoskydd Slutredovisning December 2009 2 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016

Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016 SVENSKA KRAFTNÄT 2014-09-10 Dnr: 2014/814 Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016 Förord Svenska kraftnät har tagit fram en reviderad plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet för att tydliggöra

Läs mer

Miljösamverkan Sverige. Verksamhetsplan 2014 Beslutad av styrgruppen den 21 november 2013

Miljösamverkan Sverige. Verksamhetsplan 2014 Beslutad av styrgruppen den 21 november 2013 Miljösamverkan Sverige Verksamhetsplan 2014 Beslutad av styrgruppen den 21 november 2013 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se

Läs mer

Projektplan för projekt buller

Projektplan för projekt buller 2011-09-12 Projektplan för projekt buller Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2012: Projektet är ett service- och kompetensprojekt, och fortsätter från 2011. Kurser och seminarier blir en viktig

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Bakgrund och Syfte Barn som går på

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Halland 2014

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Halland 2014 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Halland 2014 1 Uppdrag, mål och arbetssätt Samtliga länets miljö- och hälsoskyddsförvaltningar och Region Halland samverkade 2014 genom Miljösamverkan Halland med

Läs mer

Miljösamverkan Värmland. Verksamhetsberättelse

Miljösamverkan Värmland. Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Värmland Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Värmland 2011 Miljösamverkan Värmland 2 (5) Inledning Miljösamverkan Värmland startade 2008 och bedrivs i samverkan mellan Region Värmland,

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Datum 2013-11-04 Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2013: Inom EBH-området (EBH = efterbehandling och avser arbete med förorenade områden) är det

Läs mer

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsberättelse 2014

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsberättelse 2014 2015-02-05 Dnr 15RK245 Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsberättelse 2014 Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är en samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen

1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen Greta Smedje 1 januari 2014: Smittskyddsinstitutet, Folkhälsoinstitutet och hälsoskydd och folkhälsorapportering från Socialstyrelsen Effektivisera det förebyggande folkhälsoarbetet, vidareutveckla det

Läs mer

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Välkommen till Miljösamverkan Sveriges tillsynsutbildning som utgår från hela miljöbalken! Inbjudan, anmälan och program för 15-16 okt 2015 Länsstyrelsen

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Nationellt Tillsynsprojekt 2009 Mål

Läs mer

Enkät om delprojekt år 2000

Enkät om delprojekt år 2000 18 oktober 1999 Till Miljösamverkans kontaktpersoner Enkät om delprojekt år 2000 Planeringen för Miljösamverkans fortsättning år 2000 fortskrider. En förfrågan om bidrag ligger hos huvudmännens styrelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2013

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2013 2014-01-22 Miljösamverkan Värmland startade 2008. Sedan starten har Miljösamverkan arbetat för att vidareutveckla projektet

Läs mer

Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015

Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015 Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015 inklusive underlag för 2016 Organisation Styrgrupp Samordnare Nätverk Byggchefer Bygghandläggare Presidie- och handläggarträffar Projekt Utbildning Fastställd

Läs mer

Välkomna till miljö- och byggsamverkans chefsträff

Välkomna till miljö- och byggsamverkans chefsträff Välkomna till miljö- och byggsamverkans chefsträff Verksamheten Mål med samverkan: Samsyn och rättssäkerhet Effektivt arbetssätt Kontinuerlig kompetensutveckling + gruppkänsla och arbetsglädje genom teamarbeten

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Styrdokument 2011

MiljösamverkanVärmland. Styrdokument 2011 MiljösamverkanVärmland Styrdokument 2011 Fastställt av styrgruppen på sammanträde den 9 december 2010 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Definition av miljönämnd och miljökontor... 4 4. Mål

Läs mer

Det här är Miljösamverkan Västra Götaland

Det här är Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2005 2004 Det här är Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Västra Götaland är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen,

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2012

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2012 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2012 maj 2013 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn... 3 Ledning och planering engagerar många... 3 Fyra av fem miljökontor har

Läs mer

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda Energitillsyn 2011 Jönköpings län Miljösamverkan f Samarbetsprojekt för effektivare miljötillsyn i Jönköpings län Miljösamverkan f är ett samarbete mellan kommunerna

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn!

Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2007 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument.

Cecilia inleder med en presentation om målsättningarna från TUV och jämförelse med MVG:s styrdokument. 15 april 2014 Protokoll Styrgruppsmöte 9 april 2014 Lidbeckska huset, Lidköping 10.00-12.00 Beslutande Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsens Miljöskyddsenhet Leif Schöndell Borås stad/sjuhärads kommunalförbund

Läs mer

Kemikaliekontroll enligt Reach. Handledning för tillsyn med bakgrundsmaterial Nedströmsanvändarnas egen kemikalieanvändning 2011-05-16

Kemikaliekontroll enligt Reach. Handledning för tillsyn med bakgrundsmaterial Nedströmsanvändarnas egen kemikalieanvändning 2011-05-16 Kemikaliekontroll enligt Reach Handledning för tillsyn med bakgrundsmaterial Nedströmsanvändarnas egen kemikalieanvändning 2011-05-16 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND...3 2. SYFTE OCH PROJEKTMÅL...4 3.

Läs mer

Projektbeskrivning. Projekt Fortsatt arbete med kunskapsanskaffning och identifiering av tillsynsobjekt enligt REACH

Projektbeskrivning. Projekt Fortsatt arbete med kunskapsanskaffning och identifiering av tillsynsobjekt enligt REACH Projektbeskrivning Projekt Fortsatt arbete med kunskapsanskaffning och identifiering av tillsynsobjekt enligt REACH Datum 20100611 1. Bakgrund I Reach-utredningens delbetänkande SOU 2007:80 anges bl.a.

Läs mer

Dnr MN14/31. Tillsynsplan 2015 med behovsutredning enligt miljöbalken. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08

Dnr MN14/31. Tillsynsplan 2015 med behovsutredning enligt miljöbalken. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Dnr MN14/31 Tillsynsplan 2015 med behovsutredning enligt miljöbalken Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Mål för miljöbalkstillsynen... 3 Tillsynsmyndighetens

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland - 49 gånger bättre tillsyn - Lasse Lind & Cecilia Lunder, projektledare

Miljösamverkan Västra Götaland - 49 gånger bättre tillsyn - Lasse Lind & Cecilia Lunder, projektledare Miljösamverkan Västra Götaland - 49 gånger bättre tillsyn - Lasse Lind & Cecilia Lunder, projektledare 1 Vill vi diskutera och berätta om 1. Vattenförvaltningen och tillsyn enligt MB 2. MVG inför 2011,

Läs mer

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Sammanställd av projektledare Lasse Lind i samråd med projektgruppen och fastställd 12 augusti 2015 efter granskning av projektets faddrar 1.

Läs mer

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund.

Förbränning Tillsyn. Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar. Uppdrag. Bakgrund. Projektplan för version 2010-05-26 Förbränning Tillsyn Samsyn för tillsyn av anläggningar som förbränner avfall och stora förbränningsanläggningar Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Verksamhetsplan 2014-2016 Fastställd på miljöchefsträff den 13 september 2013 Miljösamverkan Värmland Eddie Persson, projektledare c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 46 55 651 84 Karlstad e-post: eddie.persson@karlstad.se

Läs mer

Förslag Verksamhetsplan jan 2015- aug 2016

Förslag Verksamhetsplan jan 2015- aug 2016 Förslag Verksamhetsplan jan - aug 2016 De flesta företag och verksamheter påverkar miljön och klimatet, och exempel är växthuseffekten, förlust av biologisk mångfald, utsläpp av kemikalier och andra förorenande

Läs mer

Miljösamverkan Västra Götaland. Inledning. 49 gånger bättre tillsyn. www.miljosamverkan.se

Miljösamverkan Västra Götaland. Inledning. 49 gånger bättre tillsyn. www.miljosamverkan.se Miljösamverkan Västra Götaland Inledning 49 gånger bättre tillsyn www.miljosamverkan.se Direkt till projekt Jordbrukstillsyn: www.miljosamverkan.se/jordbruk11 Lasse Lind Projektledare lasse.lind@cirka.se

Läs mer

Tillsynsutbildning. Uppdrag. Bakgrund. Syfte. Projektplan för version 2010-12-09

Tillsynsutbildning. Uppdrag. Bakgrund. Syfte. Projektplan för version 2010-12-09 Projektplan för version 2010-12-09 Tillsynsutbildning Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen

Läs mer

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Naturskyddsföreningen i Stockholms län, maj 2003 Text: Susanne Ortmanns Naturskyddsföreningen i Stockholms län Projektet har finansierats av

Läs mer

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Jessica Ewald, David Lalloo / 040-252057/252056 Jessica.bernfreedewald@lansstyrelsen.se David.lalloo@lansstyrelsen.se Datum 2010-05-30 1. Problembeskrivning

Läs mer

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen

EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN. Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen EGENKONTROLL OCH HYGIENRUTINER I FÖRSKOLAN Ingrid Nilsson ingrid.nilsson@socialstyrelsen.se Hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen Miljöbalken gäller i förskolan Miljöbalken ska inte bara skydda våran

Läs mer

Projektplan för Artskydd och vägledning

Projektplan för Artskydd och vägledning Projektplan för Artskydd och vägledning Uppdrag Bakgrund Syfte Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta

Läs mer

Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan

Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan Slutrapport för projekt Biltvätt på gatan Februari 2013 Innehåll 1. Sammanfattning och slutsatser... 2 2. Om projektet Biltvätt på gatan... 3 3. Utvärdering... 4 4. Framtida informationskampanjer... 6

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING Image, NKI och leveranser... Image och NKI Trivector Information Jimmie Hansson, Elin Josefson & Frida Lindström INLEDNING Trivector Information AB har under november

Läs mer

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp - styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Dnr KS-2014-57 Dpl 25 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2014-03-26 Elin Mlakar, 054-540 10 35 elin.mlakar@karlstad.se Remiss - Havs- och vattenmyndighetens redovisning

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Projektplan för projekt Reach

Projektplan för projekt Reach 30 juli 2015 Projektplanen har granskats och fastställts av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Projektplan för projekt Reach Syfte Projektets syftar till är att

Läs mer

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Företagen ska spara energi Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning

Läs mer

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan Kommunikationsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Syfte och målsättning med en kommunikationsplan... 2 Målgrupper... 2 Kommunikationskanaler... 2 Mallar och listor... 2 Utgående information från Miljösamverkan...

Läs mer

Projektplan för Optimal Behovsutredning

Projektplan för Optimal Behovsutredning Projektplan för Optimal Behovsutredning Uppdrag Bakgrund Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta fram

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 2003

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 2003 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 2003 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 19 september 2002 Innehåll Bakgrund... 2 Mål och arbetssätt...

Läs mer

Många bäckar små. Energimyndighetens arbete med små. och medelstora företag

Många bäckar små. Energimyndighetens arbete med små. och medelstora företag Många bäckar små Energimyndighetens arbete med små och medelstora företag Fakta om oss Energimålen för Sverige till 2020 är: minst 50 % förnybar energi minst 10 % förnybar energi i transportsektorn 20

Läs mer

Välkomna till kurs- och upptaktsdag cisterntillsyn!

Välkomna till kurs- och upptaktsdag cisterntillsyn! Välkomna till kurs- och upptaktsdag cisterntillsyn! www.vgregion.se/miljo/miljosamverkan Projektledare Lasse Lind tel 0532-714 47, fax 0532-187 70 lind.lasse@telia.com Biträdande projektledare Cecilia

Läs mer

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT)

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Diarienummer: 1.2.2-2013-5222 Ovanstående uppdrag ska rapporteras till Tillväxtverket senast den 1 april 2014.

Läs mer

Minnesanteckningar från Miljösamverkan Kronoberg-Blekinges miljöchefs- och styrgruppsmöte

Minnesanteckningar från Miljösamverkan Kronoberg-Blekinges miljöchefs- och styrgruppsmöte Minnesanteckningar från Miljösamverkan Kronoberg-Blekinges miljöchefs- och styrgruppsmöte Den 17 oktober 2014 Mötet hölls i Älmhults kommunhus. Deltagare: Mathias Karlsson (Älmhults kommun), Bertil Bengtsson

Läs mer

Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt

Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt PROTOKOLL 1 (5) Vattenmyndigheten Norra östersjöns vattendistrikt Vattendelegationen Norra Östersjön Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt : 10 mars

Läs mer

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Inledning Tillsynsplanering Hur Taxa och verksamhetsplanering Kommunexempel på hur man kan planera Behovsutredningar Varför

Läs mer

Tillsyn över energihushållning. Vad är det som gäller?

Tillsyn över energihushållning. Vad är det som gäller? Tillsyn över energihushållning Vad är det som gäller? Energitillsyn spelar roll! Sveriges nationella miljömål syftar till att lösa de större miljöproblemen i landet till år 2020. Miljö balken är en viktig

Läs mer

Översikt över de länsvisa miljösamverkan och Miljösamverkan Sverige

Översikt över de länsvisa miljösamverkan och Miljösamverkan Sverige Översikt över de länsvisa miljösamverkan och Sverige Uppdaterat 1 februari 2013 Denna översikt finns länkad från www.miljosamverkan.se/alla Kompletterande/reviderade uppgifter införs successivt av respektive

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013

Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Dnr 11/0285 Verksamhetsberättelse för Byggsamverkan Kronoberg 2013 Byggsamverkan Kronoberg är ett samverkansuppdrag, inom byggförvaltningsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronobergs län och Regionförbundet

Läs mer

Projektplan för Optimal tillsynsplan, antagen av styrgruppen 2010-06-08

Projektplan för Optimal tillsynsplan, antagen av styrgruppen 2010-06-08 Projektplan för Optimal tillsynsplan, antagen av styrgruppen 2010-06-08 Uppdrag Bakgrund Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och

Läs mer

2014-04-10 Projektplan för IED-tillsyn av Industriutsläppsdirektivet

2014-04-10 Projektplan för IED-tillsyn av Industriutsläppsdirektivet 2014-04-10 Projektplan för IED-tillsyn av Industriutsläppsdirektivet Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt Miljönätverkets ( f.d. Miljövårdsdirektörerna) tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan

Läs mer

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag 2010-10-19 Version 3 Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag Levande dokument: Det här är information och tips för miljökontorens tillsyn av energifrågor vid miljöfarliga verksamheter

Läs mer

RH08234. Tillsynssamverkan i Halland Miljö

RH08234. Tillsynssamverkan i Halland Miljö RH08234 Tillsynssamverkan i Halland Miljö SLUTRAPPORT Delprojektet vattenskyddsområden En vägledning för tillsyn! Ht2008- Vt2009 Denna slutrapport har tagits fram av projektgruppen som jobbat med vattenskyddsområden

Läs mer

Insatser att genomföra till 2014

Insatser att genomföra till 2014 Insatser att genomföra till 2014 1. Samordnad information till företag om regelverkens krav Företagen ska ha tillgång till information som beskriver vad som gäller enligt regelverken såväl generellt som

Läs mer

Levande hav, sjöar och vattendrag 2011-12-01 1

Levande hav, sjöar och vattendrag 2011-12-01 1 Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla Björn Risingeri KSLA 30 nov 2011 2011-12-01 1 Den nya myndigheten Havs- och vattenmyndigheten Förkortas HaV På webben: www.havochvatten.se

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Vi önskar alla kontaktpersoner och alla andra som medverkar i Miljösamverkan på olika sätt en skön sommar!

Vi önskar alla kontaktpersoner och alla andra som medverkar i Miljösamverkan på olika sätt en skön sommar! 23 juni 2003 Till Miljösamverkans kontaktpersoner på miljökontoren Övriga kontaktpersoner för kännedom Sommarbrev Vi önskar alla kontaktpersoner och alla andra som medverkar i Miljösamverkan på olika sätt

Läs mer

Legionella. Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer

Legionella. Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer 28 juni 2007 Legionella Allmän information samt inventering av kyltorn m.m. Om delprojektet.... 2 Syfte Material Tillsynskampanjer Om legionella... 3 Varmvatten Kyltorn m.m. Åtgärder vid legionellautbrott....

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu?

PROGRAM 15/4. Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet. Miljöövervakning Vad händer nu? PROGRAM 15/4 Länsstyrelsens roll Tillsyn/Tillstånd miljöfarlig verksamhet Planering enligt PBL Miljöövervakning Vad händer nu? VATTENDIREKTIVET VATTENSTRATEGISKA ENHETEN Genom råd och dåd långsiktigt bevara

Läs mer

Bättre tillsynsvägledning. så tycker kommuner och länsstyrelser

Bättre tillsynsvägledning. så tycker kommuner och länsstyrelser Bättre tillsynsvägledning så tycker kommuner och länsstyrelser Best.nr. 511 090 Sundbyberg, april 2013 Utgivare: Kemikalieinspektionen Beställningsadress: CM Gruppen, Box 11063, 161 11 Bromma Tel: 08-5059

Läs mer

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006

TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT. September 2006 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2006-08-29 RH06090 TRANSPORT AV AVFALL SLUTRAPPORT September 2006 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg

Läs mer

Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring

Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 maj 2013 BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195

Läs mer

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter

Vattenmyndighetens samråd. - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Vattenmyndighetens samråd - Övergripande innehåll - Åtgärdsförslag - Hitta information - Lämna synpunkter Upplägg - Övergripande om samrådet - Nationell åtgärdsanalys Övergödning - Åtgärdsförslag regionalt

Läs mer

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2013

PROJEKT. Förskolor. Rapport avseende tillsynsprojekt 2013 PROJEKT Förskolor Rapport avseende tillsynsprojekt 2013 Syfte och mål Syftet med projektet var att identifiera aktuella förskolor och med stöd av miljöbalken genomföra tillsyn på områdena hälsoskydd och

Läs mer

Intervjuundersökning. Madeleine Engfeldt-Julin

Intervjuundersökning. Madeleine Engfeldt-Julin Intervjuundersökning Madeleine Engfeldt-Julin 1 Målgrupper Miljökontor Miljöenheter länsstyrelser Entreprenörer/avnämare - vägar Vägföreningar Producenter/energiföretag Producenter/skogsindustri 2 Syfte

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Förslag till. Byggsamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan 2016. inklusive underlag för 2017. Organisation. Fastställd av styrgruppen 2016-xx-xx

Förslag till. Byggsamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan 2016. inklusive underlag för 2017. Organisation. Fastställd av styrgruppen 2016-xx-xx Förslag till Byggsamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsplan 2016 inklusive underlag för 2017 Organisation Styrgrupp Samordnare Nätverk Byggchefer Bygghandläggare Presidie- och handläggarträffar Projekt

Läs mer

Inbjudan seminarier om egenkontroll och systemtillsyn

Inbjudan seminarier om egenkontroll och systemtillsyn Inbjudan seminarier om egenkontroll och systemtillsyn Inbjudan miljöbrottsträffar Anmälningsblankett Kartor 15 och 16 nov Kartor 17 och 18 nov Miljösamverkans seminarium om egenkontroll och systemtillsyn

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland Verksamhet, organisation och ekonomi 2001 Fastställd av styrgruppen på sammanträde 5 december 2000 Innehåll Bakgrund (2) Mål och arbetssätt (2) Tidsram

Läs mer

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete

Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Länsstyrelsernas klimatanpassningsarbete Agenda 1. Länsstyrelsernas uppdrag och verksamhetsområden 2. Samordnarnas nätverksstruktur och arbetsgrupper 3. Redovisning av länsstyrelsernas arbete 4. Exempel

Läs mer

Kommunbesök presentationen idag

Kommunbesök presentationen idag Kommunbesök presentationen idag Bakgrund och upplägg Organisation och delegering Resurser, kompetens, samverkan Behovsutredning, tillsynsplan, uppföljning Djurskydd, naturvård, miljöskydd, hälsoskydd Bakgrund

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk

Minnesanteckningar Projekt Minireningsverk 01054 1(6) Projekt Minireningsverk : 2013-03-28 Tid: 9.00-14.30 Plats: Utvecklingen, Utvecklingscentrum, Region Halland Deltagare: Kristin Broman, Varberg Jonas Persson, Falkenberg Johan Cederbrink, Halmstad

Läs mer

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd

i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Uppföljning av hälsah i miljökvalitetsm kvalitetsmåletlet God bebyggd miljö Greta Smedje Enheten för hälsoskydd Socialstyrelsens hälsoskyddsenheth Ca. 15 medarbetare Tillsynsvägledande myndighet för hälsoskyddsfrågor

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken - möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken - möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken - möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 12 april 2012. 2 FÖRORD 5 SAMMANFATTNING KOMMANDE

Läs mer

Residenset, Kalmar. Tjänstemän: Dea Carlsson vattenvårdsdirektör. Sylvia Kindberg Robert Dobak Anders Rimne Jan Pettersson.

Residenset, Kalmar. Tjänstemän: Dea Carlsson vattenvårdsdirektör. Sylvia Kindberg Robert Dobak Anders Rimne Jan Pettersson. PROTOKOLL 1 (5) Sammanträde: Vattendelegationen för Södra Östersjöns vattendistrikt Tid: Onsdag 9 mars 2011 Plats: Residenset, Kalmar Ledamöter: Sven Lindgren Ordförande Monica Bengtsson Ola Broberg Reinhold

Läs mer

MVG Information från Miljösamverkan Västra Götaland nr 14 december 2003

MVG Information från Miljösamverkan Västra Götaland nr 14 december 2003 Sida 1 av 11 alla nr av MVG MVG Information från Miljösamverkan Västra Götaland nr 14 december 2003 Hälsoskyddsdagen i Skövde Annorlunda och uppskattat initiativ Stort intresse för regler om fordonstvättar

Läs mer

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering

Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering Bilaga 4 PM Enkätundersökning om länsstyrelsens roll i kommunal avfallsplanering 1 Bakgrund Naturvårdsverket arbetar med revidering av föreskrifter och allmänna råd om innehållet i kommunal avfallsplan.

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer