Uppföljning av kommunernas strandskyddstillsyn i Västra Götalands län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av kommunernas strandskyddstillsyn i Västra Götalands län"

Transkript

1 Uppföljning av kommunernas strandskyddstillsyn i Västra Götalands län Sammanfattning Länsstyrelsen har följt upp kommunernas strandskyddstillsyn i en enkät under hösten Uppföljningen visar i huvudsak på att strandskyddstillsynen i länet är av liten omfattning. En tredjedel av kommunerna har de lagstadgade planeringsunderlagen för tillsyn. Under en treårsperiod har 112 ärenden beslutats, varav 31 förelägganden om rättelse. 16 åtalsanmälningar har gjorts under treårsperioden. Tre kommuner utför de uppgifter som är nödvändiga för en tillräcklig tillsyn. Länsstyrelsens uppfattning är att det är betydligt mindre tillsyn utfört än vad som motsvarar behovet. Inledning Länsstyrelsen har en vägledande roll för den strandskyddstillsyn som bedrivs i kommunerna. I den vägledande rollen ingår bland annat att följa upp hur tillsynen bedrivs på de operativa tillsynsmyndigheterna. Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) 1 kap. 14, ska en operativ tillsynsmyndighet på begäran lämna den information som en tillsynsvägledande myndighet behöver för sin tillsynsvägledning. Länsstyrelsen har under december 2013 begärt in uppgifter från samtliga kommuner i Västra Götalands län. Den 1 juli 2009 övergick ansvaret för strandskyddstillsynen till kommunerna förutom i de områden där annat statligt inrättat naturskydd råder. Sedan 2009 har Länsstyrelsen arbetat aktivt med tillsynsvägledning, bl.a. genom enskilda besök till kommunerna. Länsstyrelsen har också vid ett par tillfällen vid utbildningsträffar gått igenom grunder i tillsyn över strandskyddet. Vägledning via e-post och telefon bedrivs kontinuerligt och det finns ett samlat material om strandskyddstillsyn att ta del av på Länsstyrelsens hemsida. Länsstyrelsen vill med denna uppföljning ta reda på i vilken utsträckning kommunerna arbetar med strandskyddstillsyn, dels hur många ärenden som beslutats, dels om det finns en egeninitierad och förebyggande tillsyn. Enligt miljötillsynsförordningen ska en operativ tillsynsmyndighet ha en behovsutredning och en tillsynsplan samlat för hela miljöbalkens område (miljötillsynsförordningen 1 kap. 6 och 8 ). Länsstyrelsen vill kontrollera i vilken mån kommunerna uppfyller detta krav. Uppföljningen kommer att ligga till grund för det fortsatta vägledningsarbetet men kommer också att rapporteras till Naturvårdsverket. Metod Länsstyrelsen skickade ut en enkät till samtliga länets kommuner i oktober 2013 för sista svarsdatum den 1 december Enkäten omfattade kvantitativa frågor om ärendestatistik för åren och kvalitativa frågor om vilken typ av planerad och egeninitierad tillsyn som bedrivs. Frågor har ställts om timtaxa, om det finns samarbete med andra kommuner, organisatoriska och administrativa uppgifter samt även en öppen fråga om det finns specifika önskemål på Länsstyrelsens tillsynsvägledning. 1

2 Resultat 46 kommuner eller kommunorganisationer har svarat på enkäten. Det är 100 % svarsfrekvens. Det är 49 kommuner i Västra Götalands län, men några kommuner har sammanslagna kommunnämnder. Tillsynsplan och behovsutredning 19 av de svarande har en aktuell tillsynsplan och 22 svarande har en aktuell behovsutredning, se tabell 1. Det är 41 respektive 48 % av de svarande kommunerna. 15 kommuner (33 %) har både behovsutredning och tillsynsplan. Tre kommuner uppger att de pågår arbete med att ta fram en tillsynsplan under Tabell 1:, andel kommuner som har tillsynsplan och/eller behovsutredning. byggnämnder och miljönämnder eller bygg- och miljönämnder som har tillsynsplan och/eller behovsutredning. kommuner Andel av alla kommuner byggnämnder miljönämnder eller miljö- och byggnämnder Tillsynsplan % 0 19 Behovsutredning % 0 22 Tillsynsplan o behovsutredning % 0 15 Inget % 8 12 Organisation Hos 38 svarande ligger ansvaret för strandskyddstillsynen på miljönämnd eller sammanslagen byggoch miljönämnd (kallas också ibland samhällsbyggnadsnämnd, teknisk myndighetsnämnd m.m.), se tabell 1. Övriga 8 kommuner har ansvaret på enbart byggnadsnämnd, d v s övrig miljöbalkstillsyn finns inte inom ansvarig nämnd. De kommuner som har strandskyddstillsynen enbart på byggnadsnämnd har det gemensamt att de saknar tillsynsplan och behovsutredning samt att de inte beslutat i mer än 3 ärenden under en treårsperiod. Ärenden Länsstyrelsen har begärt in uppgifter om hur många ärenden som har beslutats under en treårsperiod, åren Besluten kan vara både avskrivna tillsynsärenden och förelägganden om rättelser. Sammanlagt har kommunerna fattat beslut i 112 ärenden under treårsperioden, men antalet ärenden är ojämnt fördelat. Knappt hälften (46 %) av kommunerna (21 stycken) har inte fattat något tillsynsbeslut under treårsperioden, se tabell 2. Merparten av dessa kommuner finns i inlandet (inte kust eller vid Vänern/Vättern). 14 kommuner (30 %) har tagit mellan ett och tre beslut och resterande 11 kommuner har tagit fler beslut under samma period (24 %). Åtta av kommunerna som tagit fyra eller fler beslut är belägna vid kust eller de stora sjöarna (sammanlagt 20 kommuner vid kust eller storsjökust). Av de 11 kommuner som har fattat fyra eller fler beslut har 10 kommuner tillsynsplan och/eller behovsutredning. Dalslands miljökontor som är en sammanslagning av fyra kommuner, har flest tillsynsärenden; 13 st. 2

3 Tabell 2: och andel kommuner som har beslutat i 0, 1-3 eller fler ärenden samt antal förelägganden under perioden kust/storsjökustkommuner och inlandskommuner som har beslutat i 0, 1-3 eller fler ärenden samt antal förelägganden. kommuner Andel av alla kommuner kust/ storsjökommuner inlandskommuner Ärenden under åren ärenden beslutade % ärenden beslutade % eller fler ärenden beslutade % 8 3 Förelägganden % 7 7 Åtalanmälningar % 7 7 Förebyggande tillsyn % Hemsida % Övrigt % kommuner (70 %) har inte tagit något beslut om föreläggande. 13 kommuner har tagit beslut om föreläggande i ett till tre ärenden. En kommun har beslutat om fler förelägganden (Lerum, 8 st). Sammantaget har 31 förelägganden utfärdats av länets kommuner. 28 % av samtliga beslutade ärenden leder således till någon slags rättelse. 14 kommuner har gjort en eller två anmälningar till åklagare om misstänkta miljöbrott under den aktuella treårsperioden. Övriga kommuner har inte gjort någon anmälan. Sammantaget har 16 åtalsanmälningar skickats från kommunerna under treårsperioden. Förebyggande tillsyn 41 kommuner uppger att de driver någon slags förebyggande tillsyn. Vanligast är information på kommunens hemsida på internet. Åtta kommuner uppger att de också har skriftlig information och någon enstaka kommun har haft informationsträff. Egeninitierad tillsyn 23 kommuner uppger att de åtminstone i någon mån planerar eller driver egeninitierad tillsyn. Det är hälften av de svarande.16 kommuner uppger att de driver egeninitierad tillsyn på enskilda ärenden. Det kan vara överträdelser som kommunen uppdagar i samband med dispensprövningar eller som kommunens handläggare iakttar i fält. Fyra kommuner har drivit tillsynskampanjer av något slag, varav tre av dessa gjort det tillsammans med Länsstyrelsen. Det är vanligare med egeninitierad tillsyn i de kommuner som har tillsynsplan och/eller behovsutredning. Det är 65 % av kust- och storsjökustkommunerna som driver egeninitierad tillsyn. Motsvarande siffra för inlandskommuner är 38 %. Tabell 3: kommuner som har egeninitierad tillsyn; initiativ på enskilda ärenden och kampanjer. Egeninitierad tillsyn i kommuner med tillsynsplan och/eller behovsutredning samt kommuner vid kust/storsjökust och inland. kommuner kommuner med BU/TP kommuner helt utan BU/TP kust/ storsjökommuner inlandskommuner Egeninitierad tillsyn Ingen egeninitierad tillsyn 16 Initiativ på enskilda ärenden Kampanjer 4 3

4 Om man ställer samman svaren om tillsynsplan/behovsutredning, fyra eller fler beslut under treårsperioden, förebyggande tillsyn och egeninitierad tillsyn kan konstateras att tre kommuner uppfyller samtliga dessa uppgifter. Det är Dalslands miljökontor, Lerums och Uddevalla kommuner. Tillsynsavgift De flesta kommuner uppger att de kan ta ut en avgift vid tillsyn. De avgifter som redovisas ligger mellan 625 kr/timme och 900 kr/timme. Även om avgift kan tas ut vid tillsyn, uppger tre kommuner att de ändå inte tar ut avgift. 10 kommuner redovisar ingen avgift. Samarbete mellan kommuner På fråga om det finns samarbete mellan kommunerna i tillsynsarbetet, uppger några kommuner att de samlat tillsynen i gemensamma organisationer. Det gäller Dalslands miljökontor (fyra kommuner), mellersta Bohuslän (tre kommuner), Mariestad-Töreboda-Gullspång och Ulricehamn-Tranemo. Därutöver sker erfarenhetsutbyte mellan kommuner som ingår i Göteborgs-regionen (GR), Lidköping/Grästorp-Götene och Tjörn-Orust-Stenungsund. 32 kommuner (70 %) svarar nej eller inget på frågan om de planerar eller samarbetar med en annan kommun. Önskemål på den fortsatta tillsynsvägledningen Åtta kommuner önskar fler utbildningstillfällen, informationsträffar eller årliga möten med Länsstyrelsen. Tre kommuner nämner önskemål om att Länsstyrelsen ska sammanställa prejudicerande domar, två kommuner uppger önskemål om vägledning om vattenverksamheter. Övriga önskemål är att Länsstyrelsen ska ha god tillgänglighet och att det ska finnas möjlighet att ringa och bolla frågor, projekt inom miljösamverkan, vägledning om LIS, tydligare vägledning, fortlöpande dialog, kalibreringsövningar, utveckling tvl-portal, ta fram informationsmaterial och flera önskar gemensamma tillsynskampanjer. Diskussion Tillsynsplan och behovsutredning Det är en tredjedel av kommunerna som fullt ut uppfyller kraven i miljötillsynsförordningen när det gäller att ha en aktuell behovsutredning och tillsynsplan. De kommuner som har tillsynsplan och/eller behovsutredning har i högre utsträckning också egeninitierad tillsyn. Att driva egeninitierad tillsyn är nödvändigt för att uppnå en fullgod nivå på tillsynen. Det är inte möjligt att ha en fullgod tillsyn enbart genom att arbeta med inkommande klagomål från allmänheten. Detta gäller förstås särskilt i kustområden och vid de större sjöarna. 65 % av kustkommunerna (inkluderat de stora sjöarna) har också någon form av egeninitierad tillsyn, vilket är mer än inlandskommunerna (38 %). Det är troligt att det blir uppenbart efter ett tag att initiativ måste tas i tillsynen i de områden där bebyggelsetrycket är hårt. Det är också tydligt att tillsynsplan/behovsutredning har betydelse för hur många tillsynsärenden som beslutas. Tillsynsplanering skapar en beredskap och ger rutiner för tillsynen som får betydelse för ärendestatistiken. Tillsynen i organisationen Uppföljningen indikerar att det kan ha betydelse var i den kommunala organisationen strandskyddstillsynen är placerad. De kommuner där tillsynen är placerad på enbart byggnämnd, där övrig miljöbalkstillsyn inte hanteras, saknas genomgående tillsynsplan och behovsutredning. Möjligen råder en ovana att hantera miljöbalkens regelverk på byggnämnderna. Det kan också få konsekvenser för tillsynsrutinerna. 4

5 Ärenden Många kommuner har inte tagit ett enda tillsynsbeslut under den aktuella treårsperioden. Nollredovisning är vanligast i inlandskommuner men även kustkommuner nollredovisar. Det är Länsstyrelsens erfarenhet att det både kommer in klagomål och upptäcks överträdelser i kustområdena varje år. Erfarenheten är att det i inlandet inte är lika många klagomål och upptäckta överträdelser under ett år, men antalet nollredovisande kommuner är ändå stort. Länsstyrelsen har under den aktuella tidsperioden skickat över anmälningar till några kommuner för handläggning, men nollredovisning även från vissa av dessa kommuner tyder på att anmälningarna inte diarieförts. Sammanlagt har kommunerna beslutat i 112 ärenden. Flest ärenden är beslutade i kustkommuner, vilket är förväntat. Det är en fjärdedel av kommunerna som tagit fyra beslut eller mer. beslutade ärenden är således ojämnt fördelad. Som jämförelse har Länsstyrelsen under motsvarande period tagit beslut i 245 ärenden. Med tanke på att 46 kommuner sammantaget har fler handläggare och har tillsynsansvar över större areal borde antalet ärenden vara fler om tillsynen prioriterades högre. Sammanlagt är 31 förelägganden beslutade under de tre åren (28 % av beslutade ärenden). Att så få beslutade ärenden utmynnar i förelägganden tyder på att det i första hand är klagomål som hanteras. Egna initiativ från tillsynsmyndigheten leder som regel till fler förelägganden då träffsäkerheten på överträdelser är större. Även åtalsanmälningarna är också få 16 stycken på tre år. Sammantaget är bedömningen att det är ett litet antal beslutade förelägganden och åtalsanmälningar i länet som helhet. Tre kommuner har de båda lagstadgade planeringsunderlagen, har drivit fyra eller fler ärenden, har både förebyggande och egeninitierad tillsyn. Samtliga dessa delar får anses vara nödvändiga för att man ska kunna påstå att tillsynsverksamheten är tillräcklig. Om tillsynen i fortsättningen inte prioriteras högre, kommer det på sikt att få konsekvenser på strandskyddets syften, d v s allmänhetens tillgänglighet och livsvillkoren för växter och djur. Lokalt kan utebliven eller ineffektiv tillsyn få konsekvenser ganska snabbt. Finansiering och förebyggande tillsyn Det som kan konstateras i enkäten är att de flesta kommuner tar ut en tillsynsavgift för att stärka finansieringen kring tillsynen, även om det sällan till fullo kan täcka alla kostnader. Det är ändå bra att man ser till att stärka resurserna i den mån det är möjligt. 14 kommuner svarar dock att det inte tar ut avgift. När det gäller information för att stävja felaktigheter har de allra flesta kommuner hemsidor med information, men mer målgruppsinriktade aktiviteter för att nå ut med information förekommer sällan. Den förebyggande tillsynen skulle kunna bli mer effektiv med mer målgruppsanpassad information. Tillsynsvägledningens betydelse För att det ska vara möjligt att driva tillsynen effektivt behövs kompetensutveckling. Länsstyrelsen har under åren på flera sätt tillhandhållit kompetensutveckling till kommunerna genom tillsynvägledningen. Alla kommuner har åtminstone vid ett tillfälle fått enskild tillsynsvägledning under åren Några kommuner har besökts fler gånger. Därutöver finns tillgång till kontinuerlig vägledning via Länsstyrelsens hemsida och möjlighet att ringa eller ställa frågor via e- post. Ett fåtal kommuner har fått mer omfattande tillsynsvägledning genom de gemensamma tillsynskampanjer som drivits. Fastän tillsynsvägledningen varit omfattande och detaljerad, kvarstår ändå många önskemål från kommunerna om mer vägledning. Vissa av önskemålen gäller grundläggande kunskaper om tillsyn som Länsstyrelsen redan haft med på flera utbildningsträffar. En förklaring till detta kan vara att personalomsättningen är stor på kommunerna. Det kommer ofta nya personer i verksamheten som inte 5

6 jobbat med det förut. En del kommuner efterfrågar utbildning för kommunpolitiker och där råder samma omständighet med nya ledamöter i nämnderna. Att prioritera tillsyn Trots den omfattande tillsynsvägledningen de senaste åren, är antalet tillsynsärenden, förelägganden med rättelser och åtalsanmälningar litet, enligt Länsstyrelsens uppfattning. Det är troligen inte bara kompetensbrist som förklarar varför strandskyddstillsynen är av liten omfattning. I enkäten nämner en del kommuner resursbrist som skäl till att inte mer tillsyn utförs. Det är också ett återkommande förklaring i kontakterna med kommunerna. Det kan också handla om prioriteringar. En fullständig kontroll på alla strandskyddsområden kan förstås aldrig uppnås, men att inte kontrollera en enda plats eller bara någon enstaka plats under en period av tre år, tyder på en nedprioritering av tillsynen som inte står i proportion till behovet. Det gäller särskilt i kustkommunerna där Länsstyrelsen av erfarenhet vet att bara antalet klagomål på ett år överstiger de redovisade beslutade ärendena. Bilagor Enkät Sammanställning av kommunernas svar 6

Rapport om uppföljning av kommunernas strandskyddstillsyn

Rapport om uppföljning av kommunernas strandskyddstillsyn MISSIV 2014-02-04 Diarienummer 503-34013-2013 Sida 1(1) Naturvårdsenheten Kristina Höök Patriksson biolog 010-224 51 63 Till ansvarig för strandskydds i kommunerna i Västra Götalands län Naturvårdsverket

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Kommunbesök presentationen idag

Kommunbesök presentationen idag Kommunbesök presentationen idag Bakgrund och upplägg Organisation och delegering Resurser, kompetens, samverkan Behovsutredning, tillsynsplan, uppföljning Djurskydd, naturvård, miljöskydd, hälsoskydd Bakgrund

Läs mer

MSB bedömer dock att länsstyrelsen bör vidta åtgärder för att förbättra kvalitén inom följande områden

MSB bedömer dock att länsstyrelsen bör vidta åtgärder för att förbättra kvalitén inom följande områden MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesteckningar 1 (6) Antecknat av Hans Flyman Närvarande Länsstyrelsen: Torbjörn Johansson Mona Åkerström Göran Cederholm MSB: Hans Flyman, tillsynsenheten

Läs mer

Återrapportering till Länsstyrelsen angående utlåtande över Knivsta kommuns tillsyn enligt miljöbalken KS-2011/177

Återrapportering till Länsstyrelsen angående utlåtande över Knivsta kommuns tillsyn enligt miljöbalken KS-2011/177 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2011-09-12 Kommunstyrelsen Återrapportering till Länsstyrelsen angående utlåtande över Knivsta kommuns tillsyn enligt miljöbalken KS-2011/177

Läs mer

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (5) Datum 2012-12-13 Diarienr 2012-3726-4 Antecknat av Carl Bonde Peter Norlander Mötesdatum 2012-10-24 Mötestid 09.00-15.00 Länsstyrelsen

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län

Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2015-2017 2015:2 Titel: Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2015-2017 Huvudförfattare: Mikael Wulff, Miljöenheten Medförfattare: Lena Strömvall,

Läs mer

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Välkommen till Miljösamverkan Sveriges tillsynsutbildning som utgår från hela miljöbalken! Inbjudan, anmälan och program för 15-16 okt 2015 Länsstyrelsen

Läs mer

Välkomna. - Hur ska ett föreläggande utformas, praxis - Diskussion, frågor

Välkomna. - Hur ska ett föreläggande utformas, praxis - Diskussion, frågor Välkomna Dagens program - Info från FSB - Vad är tillsyn, varför är det viktigt och vad är på gång i vårt län? - Inomhusluft kopplat till OVK - FIKA - Från tillsynsobjekt till aktiv tillsyn exempel från

Läs mer

PBL kunskapsbanken. PBL kunskapsbankens sidor om tillsynsarbetet enligt plan- och 2014-04-10

PBL kunskapsbanken. PBL kunskapsbankens sidor om tillsynsarbetet enligt plan- och 2014-04-10 PBL kunskapsbanken PBL kunskapsbankens sidor om tillsynsarbetet enligt plan- och 2014-04-10 Uppföljning tillsyn - Boverket 1 av 1 2014-04-08 16:47 Boverket har i uppgift att årligen samla in och sammanställa

Läs mer

Rapport 2006:76. Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan

Rapport 2006:76. Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Rapport 2006:76 Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Missförhållanden och personskada i LSS-verksamhet Rutiner och riktlinjer gällande anmälan Rapport

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2018 och uppföljning av 2017 års plan för tillsynsvägledning Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016

Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016 SVENSKA KRAFTNÄT 2014-09-10 Dnr: 2014/814 Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016 Förord Svenska kraftnät har tagit fram en reviderad plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet för att tydliggöra

Läs mer

Sammanställning av resultat från delprojekt Spridning av kemiska bekämpningsmedel

Sammanställning av resultat från delprojekt Spridning av kemiska bekämpningsmedel 2001-12-17 Sammanställning av resultat från delprojekt Spridning av kemiska bekämpningsmedel 1. Deltagande i projektet samt svarsfrekvens enkät Har besvarat enkäten 30 Har inte besvarat enkäten 19 Har

Läs mer

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 Jämtland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Naturskyddsföreningen i Stockholms län, maj 2003 Text: Susanne Ortmanns Naturskyddsföreningen i Stockholms län Projektet har finansierats av

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Och lite mer. Fredrik Haux Enheten för miljöhälsa

Nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan Och lite mer. Fredrik Haux Enheten för miljöhälsa Nationella tillsynsprojektet om inomhusmiljön i skolan 2014 2015 Och lite mer Fredrik Haux Enheten för miljöhälsa Folkhälsomyndigheten är alltså central tillsynsvägledande myndighet gällande hälsoskydd

Läs mer

Dnr MN14/31. Tillsynsplan 2015 med behovsutredning enligt miljöbalken. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08

Dnr MN14/31. Tillsynsplan 2015 med behovsutredning enligt miljöbalken. Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 Dnr MN14/31 Tillsynsplan 2015 med behovsutredning enligt miljöbalken Antagen av Miljönämnden 2014-12-08 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Mål för miljöbalkstillsynen... 3 Tillsynsmyndighetens

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn enligt miljöbalken 2007:19

LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR. Uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn enligt miljöbalken 2007:19 LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn enligt miljöbalken 2007:19 Uppföljning och utvärdering av kommunernas tillsyn enligt miljöbalken Utgiven av: Meddelande

Läs mer

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (5) Antecknat av Carl Bonde Peter Norlander Mötesdatum 2012-11-21 Mötestid 09.00-15.00 Länsstyrelsen Karin Sigvardsson (enhetschef)

Läs mer

Projektplan för projekt buller

Projektplan för projekt buller 2011-09-12 Projektplan för projekt buller Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2012: Projektet är ett service- och kompetensprojekt, och fortsätter från 2011. Kurser och seminarier blir en viktig

Läs mer

Länsrapport Gotland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Gotland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2014 - Gotland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Miljönämnden 1 Miljönämnden Brukar/medborgarperspektiv Under 2010 har en riskbaserad tillsyn av hälsoskyddsverksamheter inletts i projektform för att 2011 utökas till alla

Läs mer

Denna flik används vid redovisningen enligt FAPT till Naturvårdsverket där summan tillsynsbehov Miljöb

Denna flik används vid redovisningen enligt FAPT till Naturvårdsverket där summan tillsynsbehov Miljöb Denna flik används vid redovisningen enligt FAPT till Naturvårdsverket där summan tillsynsbehov Miljöb Tillsynsområde Tillsynsbehov (h) Totalt behov av resurs Kostnad tillsynsbehov Naturvård 6290 8387

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan från enheten för samhällsplanering

Tillsynsvägledningsplan från enheten för samhällsplanering Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 från enheten för samhällsplanering Titel: Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Anna Jansson Thulin Länsstyrelsen

Läs mer

Miljösamverkan Värmland. Verksamhetsberättelse

Miljösamverkan Värmland. Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Värmland Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Värmland 2011 Miljösamverkan Värmland 2 (5) Inledning Miljösamverkan Värmland startade 2008 och bedrivs i samverkan mellan Region Värmland,

Läs mer

Tillsynsplan för miljönämnden 2017

Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Tjänsteutlåtande Miljöchef 2016-11-15 Anna von Axelson 08-590 973 72 Dnr: anna.von.axelson@upplandsvasby.se MN/2016:81 10052 Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Förslag till beslut Miljönämnden Miljönämnden

Läs mer

Behovsutredning enligt miljötillsynsförordning

Behovsutredning enligt miljötillsynsförordning Behovsutredning enligt miljötillsynsförordning Del 2 Resurser Dnr: Mbn 2013-1019 Anne Pagès Oktober 2013 2013-10-22 1 (6) Innehåll 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. UNDERLAG... 2 4. METOD... 3 4.1. Revidering

Läs mer

Tillsynskampanjer inom strandskyddsområde

Tillsynskampanjer inom strandskyddsområde Tillsynskampanjer inom strandskyddsområde Gemensamma tillsynskampanjer Lantmäteriet, Länsstyrelsen LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Tillsynskampanj Planering Information till allmänhet Fältbesök och

Läs mer

Boverket Plan- och bygglagen

Boverket Plan- och bygglagen Boverket Plan- och bygglagen Innehållsförteckning 3 Byggnadsnämndens tillsyn 4 Vad är tillsyn? 5 Intervju med Margareta Yngvesson 6 Vad är syftet med tillsynen? 7 Vad har vi för nytta av tillsyn? 8 När

Läs mer

Projektplan för Optimal tillsynsplan, antagen av styrgruppen 2010-06-08

Projektplan för Optimal tillsynsplan, antagen av styrgruppen 2010-06-08 Projektplan för Optimal tillsynsplan, antagen av styrgruppen 2010-06-08 Uppdrag Bakgrund Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och

Läs mer

Lasse Lind Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland

Lasse Lind Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland Lasse Lind Projektledare Miljösamverkan Västra Götaland 1 Kort presentation av Miljösamverkan Västra Götaland Radon - vägledning för kommunernas arbete Uppföljning av radonarbetet kampanj 2006-2007 2 Miljösamverkan

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017

Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017 Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017 Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2015-2017 Förord Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska länsstyrelserna ha en plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 24 Jönköpings län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (993:58) Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Länsrapport Halland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Halland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Halland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Länsrapport Norrbotten. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Norrbotten. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Norrbotten Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan

Nationellt tillsynsprojekt 2009. Hygien i förskolan Nationellt tillsynsprojekt 2009 Ett projekt om att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom förbättrad egenkontroll enligt miljöbalken Ingrid Nilsson Bakgrund och Syfte Barn som går på

Läs mer

Slutrapport delprojekt vattenskyddsområden

Slutrapport delprojekt vattenskyddsområden 2006-03-29 Slutrapport delprojekt vattenskyddsområden 2004-2006 Detta har gjorts Miljösamverkan Västra Götaland har arbetat med delprojektet om vattenskyddsområden från hösten 2004 till början av 2006.

Läs mer

HUR SKA NATURVÅRDSVERKET DRIVA EN FRAMGÅNGSRIK TILLSYN MED KOMMUNERNA

HUR SKA NATURVÅRDSVERKET DRIVA EN FRAMGÅNGSRIK TILLSYN MED KOMMUNERNA HUR SKA NATURVÅRDSVERKET DRIVA EN FRAMGÅNGSRIK TILLSYN MED KOMMUNERNA FAH Kommunerna och Miljön 28 april 2016 Christian Haglund Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-04-22 1 Framgångsrik

Läs mer

Konferens miljöchefer SKL Leif Schöndell

Konferens miljöchefer SKL Leif Schöndell Konferens miljöchefer SKL Leif Schöndell 2016-11-10 Vem är jag? Kommunchef i Lysekils kommun sedan hösten 2015 Miljöchef i Borås Stad 2005 2015 Administrativ chef/bitr direktör Miljöförvaltningen i Göteborgs

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2017 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2017 2018 och uppföljning av 2016 års aktiviteter Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Inbjudan seminarier om egenkontroll och systemtillsyn

Inbjudan seminarier om egenkontroll och systemtillsyn Inbjudan seminarier om egenkontroll och systemtillsyn Inbjudan miljöbrottsträffar Anmälningsblankett Kartor 15 och 16 nov Kartor 17 och 18 nov Miljösamverkans seminarium om egenkontroll och systemtillsyn

Läs mer

Anmälan av delegationsbeslut

Anmälan av delegationsbeslut Miljönämnden 2009 10 15 43 1 Miljönämndens arbetsutskott 2009 10 08 43 1 Anmälan av delegationsbeslut Yttrande över lokal för hygienisk behandling 2 009 1776 Klagomål gällande bostadsmiljö 2 007 1618 Beslut

Läs mer

Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, kl

Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2016-10-05 kl 09.00-11.20 Beslutande Övriga deltagare Justerare Eva Abrahamsson (M), ordförande Maria Bylund, miljöchef Erik Österlund, ekonom 32 Kristina

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen Egenkontroll enligt Miljöbalken Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen Krav på egenkontroll Denna broschyr riktar sig främst till de verksamheter som är tillstånds- eller

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060208 DOM 2016-10-21 Stockholm Mål nr M 3601-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-03-30 i mål nr M 956-16, se

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

Länsrapport Dalarna. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Dalarna. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Dalarna Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Projektplan för Stärkt grön tillsyn

Projektplan för Stärkt grön tillsyn uppdaterad 2016-08-25 Projektplan för Stärkt grön tillsyn Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det

Läs mer

MILJÖENHETEN. Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län :6

MILJÖENHETEN. Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län :6 MILJÖENHETEN Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2014-2016 2014:6 Titel: Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län 201432016 Miljöenheten och Naturvårdsenheten Länsstyrelsen i Västmanlands

Läs mer

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Jönköpings län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Jönköpings län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Värnamo Vetlanda

Läs mer

Länsrapport Södermanland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Södermanland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 214 - Södermanland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Om länsrapportens undersökning 214 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Länsstyrelsernas del Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Länsstyrelsernas del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (140) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn över

Läs mer

Tillsyn av strandskyddsområden

Tillsyn av strandskyddsområden Tillsyn av strandskyddsområden Effektiv och rättssäker tillsynshandläggning och hållbara beslut 28 29 september 2017, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm UR KURSENS INNEHÅLL Korrekt och rättssäker

Läs mer

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff)

Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Minnesanteckningar från miljöchefsträff (nätverksträff) Den 27 maj 2015 i Ljungby Deltagare: Anders Karlsson, Ronneby kommun Anette Andersson, Tingsryds kommun Ann-Sofi Persson, Ljungby kommun Bertil Bengtsson,

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken i Västmanlands län

Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken i Västmanlands län Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken i Västmanlands län 2016-2018 2016:2 Titel: Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken i Västmanlands län 2016-2018 Huvudförfattare: Mikael Wulff, Miljöenheten

Läs mer

Länsrapport 2012 Hallands län

Länsrapport 2012 Hallands län Länsrapport 2012 Hallands län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Falkenberg Halmstad Hylte Kungsbacka Laholm Varberg Kommunens namn: Falkenbergs kommun Halmstads

Läs mer

Byggnadsnämndernas tillsyn

Byggnadsnämndernas tillsyn Byggnadsnämndernas tillsyn Varför ska byggnadsnämnden bedriva tillsyn? Den byggda miljön bildar ramen för våra liv. Vi bor i hus och rör oss på gator och torg för att kunna ta oss mellan hemmet och arbetet,

Läs mer

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015

Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet 2015 Tjänsteutlåtande Chef 2014-11-14 Anne-Charlotte Glantz 08-590 973 72 Dnr: anne-charlotte.glantz@upplandsvasby.se MHN/2014:78 10052 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddsnämndens

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan 2015-2017. från enheten för samhällsplanering

Tillsynsvägledningsplan 2015-2017. från enheten för samhällsplanering Tillsynsvägledningsplan 2015-2017 från enheten för samhällsplanering Titel: Tillsynsvägledningsplan 2015-2017 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Anna Jansson Thulin Länsstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Meddelande nr 2014:11. TVL-plan Planerad tillsynsvägledning enligt miljöbalken Länsstyrelsen i Jönköpings län

Meddelande nr 2014:11. TVL-plan Planerad tillsynsvägledning enligt miljöbalken Länsstyrelsen i Jönköpings län Meddelande nr 2014:11 TVL-plan 2014-2016 Planerad tillsynsvägledning enligt miljöbalken Länsstyrelsen i Jönköpings län 1 TILLSYNSVÄGLEDNINGSPLAN 2014-2016 2 TILLSYNSVÄGLEDNINGSPLAN 2014-2016 TVL-plan 2014-2016

Läs mer

Presentationen. Hur har vi jobbat? Vad har utredningen åstadkommit? Kvarstående problemområden Delegationens förslag

Presentationen. Hur har vi jobbat? Vad har utredningen åstadkommit? Kvarstående problemområden Delegationens förslag Presentationen Hur har vi jobbat? Vad har utredningen åstadkommit? Kvarstående problemområden Delegationens förslag Hur har vi jobbat? 2015-12-21 En öppen utredning Besökt samtliga län 21 länsstyrelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453); SFS 2009:596 Utkom från trycket den 9 juni 2009 utfärdad den 28 maj 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om socialtjänstlagen

Läs mer

Behovsutredning för tillsynen enligt miljöbalken

Behovsutredning för tillsynen enligt miljöbalken Reviderad: 2013-11-06 2013-10-23 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE M2013-1335 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Behovsutredning för tillsynen enligt miljöbalken 2014-2016 Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015

Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Planering inom miljö- och hälsoskyddsområdet Välkommen! SKL 1 och 9 juni 2015 Inledning Tillsynsplanering Hur Taxa och verksamhetsplanering Kommunexempel på hur man kan planera Behovsutredningar Varför

Läs mer

Miljösamverkan Norrbotten

Miljösamverkan Norrbotten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2013-12-12 Sida 101 (116) 67 Miljösamverkan Norrbotten Kommunförbundet Norrbotten har tillsammans med kommunerna under ett flertal år diskuterat möjligheterna

Läs mer

Byggnadsnämndens tillsyn

Byggnadsnämndens tillsyn Byggnadsnämndens tillsyn Varför ska byggnadsnämnden bedriva tillsyn? Den byggda miljön bildar ramen för våra liv. Vi bor i hus och rör oss på gator och torg för att kunna ta oss mellan hemmet och arbetet,

Läs mer

Förstärkt arbete med vattenkraft och dammar. Anders Skarstedt

Förstärkt arbete med vattenkraft och dammar. Anders Skarstedt Förstärkt arbete med vattenkraft och dammar Anders Skarstedt anders.skarstedt@havochvatten.se Anslag 1:11 Villkor 13 25 000 000 kr ska användas till förstärkt arbete med vägledning, tillsyn, prövning och

Läs mer

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Södermanlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Södermanlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Eskilstuna Eskilstuna kommun Flen Flens kommun Gnesta Gnesta kommun Katrineholm

Läs mer

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun

Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun 1(6) Caroline Olsson Direkt: 019-19 35 63 caroline.olsson@lansstyrelsen.se Fax: 019-19 30 24 Tillståndsenheten Box 341 45 701 35 Örebro Tillsyn enligt alkohol och tobakslagen i Örebro kommun Inledning

Läs mer

Rapport 2014:02. Rapport om byggnadsnämndens tillsyn under 2012 Enligt 8 kap. 14 plan- och byggförordningen

Rapport 2014:02. Rapport om byggnadsnämndens tillsyn under 2012 Enligt 8 kap. 14 plan- och byggförordningen Rapport 2014:02 Rapport om byggnadsnämndens tillsyn under 2012 Enligt 8 kap. 14 plan- och byggförordningen Rapportnr: 2014:02 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Kajsa Reimers Utgivare: Länsstyrelsen i Västra

Läs mer

Länsrapport Värmland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport Värmland. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 24 - Värmland Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (993:58) Om länsrapportens undersökning 24 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig till landets

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av dammsäkerhet 2012 och 2013

Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av dammsäkerhet 2012 och 2013 Dnr: 2014/801 2014-09-18 Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av dammsäkerhet 2012 och 2013 Rapport Förord Affärsverket svenska kraftnät ska enligt 3 kap. 3 miljötillsynsförordningen (2011:13) ge tillsynsvägledning

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning

Läs mer

Tillämpning av tobakslagen

Tillämpning av tobakslagen Tillämpning av tobakslagen Anmälan och egentillsyn Foto: Hans Askerlund www.t.lst.se Publ. nr 2008:3 Innehållsförteckning Förord 4 Resultat: Vilken/vilka nämnder hos kommunen ansvarar för tillsynen enligt

Läs mer

Enkät, utvärdering tillsynskampanj verkstadsindustri

Enkät, utvärdering tillsynskampanj verkstadsindustri Sida 1 av 6 Detta är endast en förhandsvisning av enkäten. För att kunna registrera svar måste enkäten Publiceras Enkät, utvärdering tillsynskampanj verkstadsindustri Enkäten görs för att sammanställa

Läs mer

Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013

Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013 12 maj 2013 Handläggarstöd för Tillsynskampanj verkstadsindustri 2013 Miljösamverkan Västra Götaland maj 2013 Foto Lillemor Öberg Syfte och bakgrund... 2 Tidplan och omfattning... 2 Inriktning vilka slags

Läs mer

Länsrapport 2012 Västernorrlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Västernorrlands län. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Västernorrlands län Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Kommunens namn: Ånge Ånge Kommun Härnösand Härnösands kommun Kramfors Kramfors kommun Örnsköldsvik

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR BRYGGA PÅ FASTIGHETEN LYSE-BERGA 1:133

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR BRYGGA PÅ FASTIGHETEN LYSE-BERGA 1:133 19 7.4 ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR BRYGGA PÅ FASTIGHETEN LYSE-BERGA 1:133 Diarienummer: 10/703 Ankomstdatum: 2010-05-07 Fastighetsadress: Sökande: Lars Marstone Adress: Berga-Gåshogen 124 453 92

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Fastställd av styrgruppen den 5 december 2016 Miljösamverkan Värmland Eddie Persson, samordnare c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 46 55 651 84 Karlstad e-post: eddie.persson@karlstad.se

Läs mer

Tidaholms kommun. Miljö- och byggnadsnämnden

Tidaholms kommun. Miljö- och byggnadsnämnden Tidaholms kommun Miljö- och byggnadsnämnden Uppföljande granskning nr 2 avseende miljöoch byggnadsnämndens styrning och ledning av verksamheten med avseende på miljötillsyn och livsmedelskontroll på uppdrag

Läs mer

Projektplan för Optimal Behovsutredning

Projektplan för Optimal Behovsutredning Projektplan för Optimal Behovsutredning Uppdrag Bakgrund Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det arbeta fram

Läs mer

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslutad i KF datum: 2010-11-15 Reviderad datum: Gällande fr.o.m 2011-01-01 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Enligt 27 kap 1 miljöbalken (SFS 1998:808) och 1 kap 1 förordningen (SFS

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 217 BE S ÖK: S TOC KHO L M - VA L HA LL AV Ä GE

Läs mer

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 S PLAN FÖR TILLSYNSVÄGLEDNING 2010-2012 DNR: 716-609-08 Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 Det övergripande målet för vår tillsynsvägledning är att den ska skapa förutsättningar för

Läs mer

Tillsyn av skolor och förskolor i f.d. P-län. Kort rapport om inspektionsläget december 1998

Tillsyn av skolor och förskolor i f.d. P-län. Kort rapport om inspektionsläget december 1998 Tillsyn av skolor och förskolor i f.d. P-län Kort rapport om inspektionsläget december 1998 Sammanställning av svar från miljökontoren och yrkesinspektionen på enkel enkät september 1998 om inspektioner

Läs mer

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Stockholms stad. Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Stockholms stad Kommunens del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Stockholm Kommunens namn: Stockholms stad 3.2. ORGANISATION 2. Hur var tillsynsansvaret enligt

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring NV-338-16 Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 216 med komplettering den 4 maj 216

Läs mer

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004

Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Länsstyrelsens insatser gällande mäns våld mot kvinnor Årsrapport 2004 Avdelningen för tvärsektoriella uppdrag Februari 2005 Maria Lindberg INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Länsstyrelsens insatser. 3 2.1 Insatser

Läs mer

HaV. Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012

HaV. Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012 HaV Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012 1 SwAM Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012 2 HaVs vision: - Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan

Tillsynsvägledningsplan Meddelande nr 2016:23 Tillsynsvägledningsplan 2016-2018 Planerad tillsynsvägledning enligt miljöbalken Länsstyrelsen i Jönköpings län 1 TILLSYNSVÄGLEDNINGSPLAN 2016-2018 2 TILLSYNSVÄGLEDNINGSPLAN 2016-2018

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Identifiering av viktiga frågor kring styrning av tillsyn. Lägesrapport oktober 2016

Identifiering av viktiga frågor kring styrning av tillsyn. Lägesrapport oktober 2016 Identifiering av viktiga frågor kring styrning av tillsyn Lägesrapport oktober 2016 Bakgrund Miljöbalksprojektets arbete: Inspel, litteraturstudie och dialog Identifiering av viktiga pusselbitar för att

Läs mer