Minnesanteckningar Regionala miljösamverkan och centrala myndigheter 13 mars 2014 i Linköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar Regionala miljösamverkan och centrala myndigheter 13 mars 2014 i Linköping"

Transkript

1 Minnesanteckningar Regionala miljösamverkan och centrala myndigheter 13 mars 2014 i Linköping Närvarande Miljösamverkan: Ingela Höök, Sverige; Bo Persson, Skåne; Linda Helander, F; Linda Petersson, Blekinge-Kronoberg; Lasse Lind, VG; Eddie Persson, Värmland; Cecilia Lunder, VG; Anders Bartholdsson, Östergötland; Lisa Redin, Västerbotten, Karen Jensen, Kalmar; Peer-Erik Carlsson, Västernorrland; Carina Lif, Sverige, Göran Jansson, Skåne; Patrik Holmner, Södermanland. Myndigheter: Camilla Johansson, NV; Martina Berg, Energimyndigheten, Marianne Löwenhielm, Folkhälsomyndigheten; Pia Almbring, HaV; Jonas Larsson, KemI; Emmelie Johansson, Jordbruksverket; Thomas Forsberg, SKL Dagordning 1. Presentationsrunda 2. Presentation av miljösamverkan (ny hemsida, publikationsarkiv m.m.) 3. Redovisning av centrala myndigheters och SKLs verksamhet t.ex. ett urval av nationella tillsynsprojekt , prioriterad tillsynsvägledning, fokusområden, utbildningar m.m. ca 20 min för varje myndighet/skl ( min frågor) 4. Hur samverkar vi? Vad kan bli bättre? 5. Vad har vi för kontaktpersoner och sändlistor? 6. Övriga frågor (ex. webbsändningar, film) Minnesanteckningar 1. Presentationsrunda Anders B inleder. Se närvarande. 2. Presentation av miljösamverkan (ny hemsida, publikationsarkiv m.m.) Ingela presenterar Miljösamverkans webbplats: Bl a om kalenderfunktion, publikationer, om mejlfunktion till alla regionala miljösamverkan. Om matris där man kan ta del av regionala miljösamverkans olika verksamhetsplaner. 3. Redovisning av centrala myndigheters och SKLs verksamhet t.ex. ett urval av nationella tillsynsprojekt , prioriterad tillsynsvägledning, fokusområden, utbildningar m.m. ca 20 min för varje myndighet/skl ( min frågor) 4. Hur samverkar vi? Vad kan bli bättre? 5. Vad har vi för kontaktpersoner och sändlistor? Folkhälsomyndigheten:

2 Ny myndighet from Verksamhet både i Solna och Östersund. Folkhälsoinstitutet, Socialstyrelsen (liten del), Smittskyddsinstitutet. Ca 450 anställda. Verksamhet: Verka för likvärdiga förutsättningar för god hälsa. Bl a utifrån folkhälsoperspektivet och olika grupper i samhället. Följa hälsoläget och analysera bakomliggande faktorer. Främja folkhälsa, förebygga sjukdomar etc. Tre avdelningar: mikrobiologi, kunskapsstöd, epidemiologi och uppföljning. Tillsynsvägleda kommunernas miljönämnder Stödja kommuner och länsstyrelser i frågor om samhällsplanering för god hälsa genom att bidra med kunskap och metoder. Följa upp miljöhälsans utveckling inom miljömålsarbetet och folkhälspolitikens målområde 5. Socialstyrelsens gamla allmänna råd är upphävda! Allt som har förts över är upphävd och Folkhälsomyndigheten har istället gett ut dem. Det allmänna rådet om skolor och städning tog man inte utan här kommer nya allmänna råd. Dricksvattenfrågor har förts över till Livsmedelsverket. Kvar på Socialstyrelsen: Yrkesmässig hygienisk verksamhet samt Smittförande avfall (dvs. Socialstyrelsen har kvar visst tillsynsvägledande ansvar enl. miljöbalken). Meddelandeblad kommer inte att finnas som publikationsform. Webbinfo kommer att ersätta denna. Finns ett behov av att revidera många av föreskrifterna. Buller aktuellt ämne pågår översyn av allmänna råd och vägledning inom detta område. Miljömedicinskt möte i Örebro 16 sept. Nationellt tillsynsprojekt Inomhusmiljön i skolan. Syftet är att förbättra skolornas inomhusmiljö så att miljöbalkens krav uppfylls. Fokus ventilation och städning. Ökad kompetens hos inspektörerna, övergripande lägesbild av skolor som tillsynats, bild av hur miljönämnderna ställer krav på skolor med brister. Grundskola och gymnasium. Uppstartsträffar, vägledningsmaterial, nya allmänna råd. Tillsyn okt mars Bassängbad ev. nationellt projekt KemI: Nyhetsbrev nedlagt, nyanmälan via Folkhälsomyndighetens webbplats. Kemiska produkter, bekämpningsmedel, kemiska ämnen i varor, stödfunktion. Råd och stöd via webben, nyhetsbrev, trycksaker, seminarier, konferenser, samordning nationella projekt, uppföljning och utvärdering, EU-rapportering Ersätta univ.kurs med seminarieserie om kemikalietillsyn eftersom att man vill inrikta sig gentemot inspektörer, ej andra målgrupper. 6-7 maj i Umeå, maj i Stockholm. Malmö och Gbg i höst. Nationellt projekt, Smycken i detaljhandeln Hjälper kommunerna med analyser av ämnen i leksaker etc. Nationellt projekt om bekämpningsmedel start 2015

3 Hav: Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla. HaV har funnits sedan Har tillsynsvägledningsplan som man försöker utveckla hela tiden och även synka tillsynsvägledningsprojekten gentemot andra centrala myndigheter. Ska även samordna, följa upp och utvärdera den operativa tillsynen. HaV tillsynsvägledningsområden är: Vattenverksamhet (dammar och vattenkraft prioriteras just nu) Enskilda avlopp, kampanj 2015, ska ta fram material i år, manual för effektiv tillsyn, fokus tillsynsmetodik, vägledningar för vissa problemställningar som retention och smitta (här finns också projektmedel att söka). Åsa Gunnarsson och Margareta Lunder. Fiske och vattenbruk Miljökvalitetsnormer, hemsida ska uppdateras. Vattenskyddsområden, skydd av grundvatten, goda exempelturné, analys av kunskapsområdet, vägledning för prövning och tillsyn av kemiska bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Metoder för tillsyn: VA Lst Miljösamverkan kommuner universitet företag Emanuel Nandorff SKL: Service och rådgivning till medlemmarna Stöd Verksamhetsutveckling till medlemmarna Stöd Intressebevakning till medlemmarna SKL jobbar bland annat med detta: Exempel på projekt: Tillsyn i små kommuner; SKL ger småkommunerna hjälp till självhjälp för att klara sitt myndighetsuppdrag vilket såväl gynnar allmänhet som det lokala företagandet genom att utbilda lokalpolitiker, utbilda chefer för att stötta personal, pressa sektorsmyndigheter att ge relevant tillsynsvägledning, uppmuntra till samverkan mellan kommunerna. Statskontorets uppdrag om tillsynsvägledning - Utvärdera om den statliga tillsynsvägledningen enl MB, om den är ändamålsenligt utformad - Föreslå org och reglering - Bidrar tillsynsvägledning till tydlig, rättsäker och effektiv operativ tillsyn osb! Avfallsområdet: Ingen prop. På gång, Arbetsgrupp för att titta på hur förpackningar och tidningsinsamling ska hanteras, Nationellt projekt för förebyggande av avfall med fokus mat, textil, elektronik och bygg- och rivningsavfall. Små avlopp, SKL har svarat och tycker att det är ambitiöst att man ser över regelverket. Ifrågasätter om alla krav är rimliga i relation till andra verksamheters belastning. Vill att regler ska bli enkla och tydliga. Fokus på de områden som är allvarligast.

4 Buller, prop 20 mars! Ändringar i PBL och MB. Krav på bullerberäkningar, inte möjligt att förelägga enl MB om beräkningar enl PBL är gjorda på rätt sätt (SKL befarar att detta blir ett problem eftersom problematiken i slutändan hamnar på miljöförvaltningen). Vägledning ska vara klar 30 april (NV och BoV)) Hearing på regeringskansliet 27 mars. Dricksvattensutredningen, pågår , delbetänkande 1 juni 2014, klart 2015 SKL vill att skyddskrav ska kunna anpassas lokalt, korta lst handläggningstider osv. SKL har tagit fram en publikation om detta Skydda vatten. Kommunala Energikrav. Byggkravsutredning, prop. 18 mars. Även taxor, nätverk, utbildningar, enkäter. Kommer att fråga kommunerna om kostnadstäckning enkät i vår! Energimyndigheten: Tillsynsvägledning egenkontroll enligt MB och förnybar energi. Rekommenderar samverkan inspektörer och energirådgivare. Tillsynsvägledningsmaterial finns på Energimyndighetens webbplats Erbjuder län/miljösamverkan utbildningsdagar Tillsyn av egenkontroll av energihushållning ca 15 regionala träffar idag. Webbseminarium ska man testa vid ngt av de regionala träffarna. Jordbruksverket: Via webbforumet Effektiv näring bedriver man tillsynsvägledningen. Forumet används i deras nationella projekt och nu även växtskydd och energieffektivisering. Under 2014 energieffektiviseringsprojekt inom lantbruk, vänder sig ffa t Lst. Väglednigsmaterial, utbildningstillfällen, checklistor. Kommuner ska också kunna delta i projektet. Växtskyddsprojekt Håller på att ta fram webbutbildning för inspektörer ang. detta (via Jordbruksverkets webb). Regler kommer att komma, och under 2015 planerar SJV ett nationellt projekt om integrerat växtskydd. Kortfattat informationsmaterial riktat till lantbrukare kommer att tas fram inom några områden. Fråga kommer att ställas på forumet om inom vilka områden material behövs. Animaliska biprodukter regeringsuppdrag om vägledning om detta (och tydlig enkel information). Det kommer en flik om detta i forumet Effektiv näring i år. Naturvårdsverket: Inget nationellt projekt Mycket arbete f n med översyn av föreskrifter. Även regeringsuppdrag, ex. Söker ref.grupp Att se över tillsynsansvar för förorenade områden; Se över vissa frågor kring tillsyn och prövning, exvis informationsplikt för verksamheter som inte är anmälnings- eller tillståndspliktiga; Uppföljning av tillsynsredovisning gör tillsynen ngn miljönytta?

5 detta ska drivas som ett projekt via ToFR; Bullersamordning ska redovisas 30 april. PCB-sanering ska vara klar i sommar! Camilla flyttas t projektgrupp där man bl a ska jobba med att se över hur effektivt styrmedel miljöbalken är för att uppnå miljömålen! ToFR: Projekt miljöbrottssamverkan på nationell nivå i vissa strategiska frågor; 2015: start samverkan ang. tillsynsvägledningsplanering för centrala myndigheter. Kommer också ha ett projekt om att utvärdera Nationella tillsynsprojekt som metod för tillsynsvägledning. ToFR-webben har försvunnit. Camilla uppmanar oss att önska att denna behövs. Camilla har också sammanställt en lista med några försvunna dokument. / Lisa Redin, Miljösamverkan Västerbotten, Linköping 13 mars 2014

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring

Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 maj 2013 BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195

Läs mer

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet

Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Utvärdering av Socialstyrelsens tillsynsvägledning inom hälsoskyddsområdet Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt December 2004 Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Miljösamverkan

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag

Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag 2010-10-19 Version 3 Tips och information om energifrågor i tillsynen hos företag Levande dokument: Det här är information och tips för miljökontorens tillsyn av energifrågor vid miljöfarliga verksamheter

Läs mer

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås

2015-02-17. Fullmäktigehuset, rum 4317, plan 3, Sturegatan 40, Borås KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (3) 2015-02-17 Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Det gäller ärenden markerade med * Tid Tisdagen

Läs mer

Handläggarstöd gym och idrott

Handläggarstöd gym och idrott Handläggarstöd gym och idrott Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Välkommen till Miljösamverkan Sveriges tillsynsutbildning som utgår från hela miljöbalken! Inbjudan, anmälan och program för 15-16 okt 2015 Länsstyrelsen

Läs mer

Särskild satsning för minskad nedskräpning

Särskild satsning för minskad nedskräpning SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE: 2013-04-04 Ärendenr: NV-00704-11 Särskild satsning för minskad nedskräpning Slutredovisning av regeringsuppdrag 8, 2011 B ESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN

Läs mer

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014 Behovsutredning och tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2012-2014 December 2013 1. Allmänt 2. Allmänna hänsynsregler m.m. (2 kap miljöbalken) 3. Skydd av områden samt djur- och växtarter

Läs mer

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2009

Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2009 1(8) Redovisningar av projektmedel för miljömålsuppföljning 2009 Rampost 7 Andra kommunikationsinsatser Ansvarig myndighet/organisation: Länsstyrelsen i Västerbottens län Projektnamn: Hållbart lärande

Läs mer

nytt tillsyns www.naturvardsverket.se/tillsynsnytt tillsynsnytt@naturvardsverket.se Forskning för en hållbar avfallshantering Sid 2.

nytt tillsyns www.naturvardsverket.se/tillsynsnytt tillsynsnytt@naturvardsverket.se Forskning för en hållbar avfallshantering Sid 2. NATURVÅRDSVERKET tillsyns nytt NR 2 APRIL 2007 1 NR 2 APRIL 2007 tillsyns TillsynsNytt är en del av Naturvårdsverkets tillsynsvägledning enligt Miljöbalken. Nyhetsbrevet är ett forum för information, idéer

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

God bebyggd miljö på regional nivå

God bebyggd miljö på regional nivå Boverket God bebyggd miljö på regional nivå - Studie av länens åtgärder och uppföljning God bebyggd miljö på regional nivå Studie av länens åtgärder och uppföljning Boverket juli 2006 Titel: God bebyggd

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 14 april2015 kl. 09:00 Plats Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby Val av justerare Tid för justering Ärendelista Nr Inte offentliga

Läs mer

Handläggarstöd tillfälligt boende

Handläggarstöd tillfälligt boende Handläggarstöd tillfälligt boende Inledning Om detta handläggarstöd Läsanvisning Vad omfattas? Vilka är riskerna i verksamheterna? Prioriteringar i tillsynen Lagstiftning och myndigheter Förslag och rekommendationer

Läs mer

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-15 2014-1962-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen

Verksamhetsplan 2013. Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen Verksamhetsplan 2013 Miljö och Samhällsbyggnad Miljöavdelningen 1 Inledning... 3 Mål... 3 Tillsyn enligt Miljöbalken... 4 Offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen.... 7 Miljöstrategiskt arbete... 9 Naturvårdsarbete...

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Projektplan - Strategi miljögifter

Projektplan - Strategi miljögifter BILAGA 4, PM 2010:05 PROJEKTPLAN STRATEGI MILJÖGIFTER 1(7) Miljöenheten Elisabeth Hermansson Direktnr 023-812 41 Faxnr 023-811 18 elisabeth.hermansson@lansstyrelsen.se Projektplan - Strategi miljögifter

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

God bebyggd miljö. Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö. Arbets- och miljömedicin

God bebyggd miljö. Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö. Arbets- och miljömedicin God bebyggd miljö Ett nationellt kompetenscentrum för sunda hus en strategi som främjar miljömålet God bebyggd miljö Arbets- och miljömedicin Inledning Är det lönsamt att satsa pengar på att arbeta proaktivt

Läs mer

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet

Meddelandeblad. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Meddelandeblad Mottagare: Miljö- och hälsoskyddsnämnder eller motsvarande Länsstyrelser December 2007 Revidering av utgåva från juni 2006 Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Regler för egenkontroll Miljöbalken

Läs mer