Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken i Västmanlands län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken i Västmanlands län"

Transkript

1 Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken i Västmanlands län :2

2 Titel: Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken i Västmanlands län Huvudförfattare: Mikael Wulff, Miljöenheten Medförfattare: Lena Strömvall, Naturvårdsenheten Länsstyrelsen i Västmanlands län

3 Förord Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska länsstyrelser och berörda centrala myndigheter ha planer för sin tillsynsvägledning. Planerna ska omfatta en period om tre år. De ska ses över vid behov, minst en gång varje år. Tillsynsvägledande myndigheter ska aktivt verka för samordning och samverkan i frågor om tillsynsvägledning. Länsstyrelsen ska ge tillsynsvägledning till de operativa tillsynsmyndigheterna i länet, vilka i regel är kommunernas miljökontor och/eller byggnadskontor. Planen för tillsynsvägledning i Västmanlands län omfattar de kapitel i miljöbalken där miljöenheten och naturvårdsenheten inom Länsstyrelsen har huvudansvar för vägledningen. Planen ska vara ett långsiktigt planeringsunderlag och ge en övergripande struktur för vägledningen. För 2016 är tillsynsvägledningen detaljplanerad, medan planen för 2017 och 2018 endast anger övergripande ramar. Planen består av två delar - bakgrund, strategi och prioriteringsgrunder samt plan för tillsynsvägledningen Tillsynsvägledningen grundar sig på en nära samverkan mellan länets operativa tillsynsmyndigheter och Länsstyrelsen. Västerås den 4 februari 2016 Ulrica Gradin Länsråd Ann-Charlotte Duvkär Chef för miljöenheten Anna Fridén Chef för naturvårdsenheten 1

4 Innehåll 1 Bakgrund, strategi och prioriteringsgrunder Generellt om tillsynsvägledningsplaner Tillsynsvägledningsplanen för Västmanlands län Syftet med planen Arbetssätt och omfattning Styrande dokument Syfte med tillsynsvägledningen Prioriteringsgrunder Samverkan med andra tillsynsvägledande myndigheter Samverkan mot miljöbrott Allmän beskrivning av tillsynsvägledningsaktiviteter Nationella tillsynsprojekt Länsprojekt Samverkansgrupper Handläggarträffar och utbildningar Uppföljning och utvärdering av kommunernas operativa tillsyn Övrig tillsynsvägledning Plan för tillsynsvägledningen Översikt över planerad tillsynsvägledning Tillsynsprojekt Översikt pågående och planerade projekt Nationella tillsynsprojekt under Länsprojekt under Samverkansgrupper Handläggarträffar och utbildningar Uppföljning och utvärdering av kommunernas operativa tillsyn Övrig tillsynsvägledning

5 1 Bakgrund, strategi och prioriteringsgrunder 1.1 Generellt om tillsynsvägledningsplaner Länsstyrelsen ska enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ha en plan för sin tillsynsvägledning till de operativa tillsynsmyndigheterna i länet. Planen ska omfatta en period om tre år. Den ska ses över vid behov, minst en gång varje år. Enligt förordningen ska tillsynsvägledning omfatta tre huvudmoment: uppföljning och utvärdering av operativ tillsyn samordning av operativ tillsyn stöd och råd till de operativa tillsynsmyndigheterna I förordningen anges också att Länsstyrelsen ska: ge tillsynsvägledning i fråga om tillämpning av miljöbalken samt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken och EU-förordningar ge kommunerna stöd för att utveckla tillsynen aktivt verka för samordning och samverkan i frågor om tillsynsvägledning verka för samarbete mellan polis, åklagare och länets tillsynsmyndigheter för att förebygga brott mot miljöbalken och för att effektivt hantera sådana brott. Enligt Tillsyns- och föreskriftsrådet ska en god tillsynsvägledning vara planerad, koordinerad, tydlig, kommunikativ och tillgänglig. 1.2 Tillsynsvägledningsplan för Västmanlands län Syfte Tillsynsvägledningsplanen ska vara ett stöd för Länsstyrelsen att bedriva en planerad och behovsanpassad tillsynsvägledning. Vägledningen riktas mot länets operativa tillsynsmyndigheter. Dessa är kommunernas miljökontor och/eller byggnadskontor. I planen ska framgå prioritering och inriktning av Länsstyrelsens tillsynsvägledning under kommande tre år Arbetssätt och omfattning Planen består av två delar: Bakgrund, strategi och prioriteringsgrunder Plan för tillsynsvägledningen För 2016 görs en detaljerad planering, medan planen för mer översiktligt anger ramarna för tillsynsvägledningen. De delar av tillsynsvägledningen som kan planeras på tre års sikt är framför allt vilka tillsynsprojekt som ska drivas i länet respektive nationellt. Dessutom framgår det vilka samverkansgrupper som ska drivas och vilken övrig tillsynsvägledning som ska genomföras. Handläggarträffar och utbildningar planeras årsvis i samband med Länsstyrelsens verksamhetsplanering. 3

6 Planen omfattar tillsynsvägledning inom de områden i miljöbalken som Länsstyrelsen har vägledningsansvar för: områdesskydd (7 kap.) miljöfarlig verksamhet (9 kap.) föroreningsskadade områden (10 kap.) kemikalier (14 kap.) avfall (15 kap.) stängselgenombrott (26 kap.) Länsstyrelsen har strävat efter att uppfylla Tillsyns- och föreskriftsrådets kriterier för god tillsynsvägledning. 1.3 Styrande dokument Följande dokument ligger till grund för Länsstyrelsens planering av tillsynsvägledningen: Miljöbalken och dess följdföreskrifter Sveriges miljömål Regleringsbrevet för länsstyrelserna Gällande tillsynsvägledningsplaner från centrala myndigheter Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt (Program för är inte beslutat ännu.) Länets regionala program för avhjälpande av föroreningsskador Naturvårdsverkets beslut om bidrag till arbetet med tillsyn och tillsynsvägledning inom arbetet med föroreningsskador 4

7 1.4 Syfte med tillsynsvägledning Det övergripande syftet med tillsynsvägledning är att skapa förutsättningar för en likvärdig och effektiv tillsyn som bidrar till att säkerställa miljöbalkens syfte. Tillsynsvägledningen ska: Inriktas på de områden där störst miljönytta kan erhållas Skapa forum för samverkan och nätverk Skapa förutsättningar för likartade bedömningar i länet och höja kvaliteten på tillsynen Effektivisera tillsynen även efter att tillsynsvägledningsaktiviteten är avslutad Ge inspiration Höja kompetensen hos både de operativa tillsynsmyndigheterna och Länsstyrelsen Utöver den direkta tillsynsvägledning som Länsstyrelsen kan ge är det viktigt att stimulera de operativa tillsynsmyndigheterna till att på olika sätt samverka med varandra. Det är extra angeläget inom områden där Länsstyrelsen inte bedriver egen tillsyn och därför kan ha begränsad kompetens och/eller erfarenhet. 1.5 Prioriteringsgrunder Prioritering av vilken tillsynsvägledning som ska genomföras görs i samband med Länsstyrelsens verksamhetsplanering och revidering av tillsynsvägledningsplanen. Den avgörande begränsningen för vilken tillsynsvägledning som kan ges är tillgängliga resurser. Så länge Naturvårdsverket tilldelar särskilda medel för tillsynsvägledning inom arbetet med föroreningsskador kan exempelvis detta arbetsområde prioriteras. Vid prioriteringen ska de operativa tillsynsmyndigheternas behov av tillsynsvägledning beaktas samt hur respektive aktivitet bidrar till miljönytta och miljömålsuppfyllnad. Aktiviteterna bör vara av blandad karaktär för att nå så många handläggare som möjligt. När miljökontoren 2011 besvarade Länsstyrelsens enkät om tillsynsvägledning värderades länets samverkansgrupper och deltagande i nationella tillsynsprojekt högre än andra aktiviteter. 1.6 Samverkan med andra tillsynsvägledande myndigheter Länsstyrelsen kommer att fortsätta samverka med andra länsstyrelser inom tillsynsvägledningen. I vägledningen om föroreningsskador sker samverkan med länsstyrelserna i Mälardalsregionen (Örebro, Södermanland, Uppsala och Stockholm) samt Gotland. När den s.k. Mälarlänsutbildningen arrangeras deltar också Länsstyrelsen i Dalarnas län. Länsstyrelsen deltar på de årliga träffar som Folkhälsomyndigheten och Havs- och Vattenmyndigheten anordnar för länsstyrelserna. 1.7 Samverkan mot miljöbrott Enligt miljötillsynsförordningen har Länsstyrelsen ett särskilt uppdrag att verka för samarbete mellan polis, åklagare och operativa tillsynsmyndigheter för att 5

8 förebygga brott mot miljöbalken och för att effektivt hantera sådana brott. För detta ändamål finns en samverkansgrupp mot miljöbrott. I den ingår representanter från Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål samt de operativa tillsynsmyndigheterna. Samverkansgruppen träffas 1-2 gånger per år för att diskutera aktuella frågor och förbereda den handläggarträff som regelbundet arrangeras. 1.8 Allmän beskrivning av tillsynsvägledningsaktiviteter Nationella tillsynsprojekt Många av de centrala myndigheterna driver nationella tillsynsprojekt. Projekten bidrar till gemensamma bedömningskriterier nationellt. Projekten är resurseffektiva för Länsstyrelsen som ofta har rollen att förankra projekten regionalt. Länsstyrelsen sprider information om planerade projekt genom att ta upp dem vid handläggarträffar och i samverkansgrupper. Beroende på hur omfattande tillsynsvägledning som den centrala myndigheten erbjuder i projektet och deltagarintresset i länet, kan Länsstyrelsen välja att komplettera med regional vägledning. Det kan vara att anordna en träff för erfarenhetsutbyte under projekttiden eller att bilda en arbetsgrupp i länet som tar fram skriftlig vägledning, t.ex. bedömningsgrunder och/eller checklistor Länsprojekt Länsprojekt planeras, förbereds och genomförs gemensamt av de operativa tillsynsmyndigheterna och Länsstyrelsen. Projekten bidrar till kunskapsutbyte och effektivare tillsynsarbete. För varje länsprojekt tillsätts en projektgrupp som ansvarar för att ta fram projektplan och projektmaterial (t.ex. bedömningsgrunder och checklistor). Ofta görs också en enkel utvärdering/sammanställning när projektet avslutas. Länsstyrelsen deltar normalt i projektgruppen och bidrar med projektledning Samverkansgrupper En samverkansgrupp har till syfte att långsiktigt samordna, utveckla och förbättra tillsynen inom ett visst ämnesområde. Samverkansgrupper drivs inom områden där det finns behov av kontinuerlig vägledning. Grupperna bygger på att alla deltagare är delaktiga. Inom vissa ämnesområden kan samverkansgruppen bestå av alla i länet berörda handläggare och inom andra områden ingår representanter från några operativa tillsynsmyndigheter och Länsstyrelsen. En samverkansgrupp kan även planera handläggarträffar och utbildningar Handläggarträffar och utbildningar Handläggarträffar genomförs för olika branscher och ämnesområden där det finns ett fördjupat behov av kompetensutveckling. För handläggarträffar utgörs normalt ca 50 % av tiden av föreläsningar och resterande del kan bestå av diskussioner och grupparbeten m.m. Handläggarträffar planeras årsvis i samband med Länsstyrelsens verksamhetsplanering. Utbildningar planeras inom områden där det finns ett behov av ytterligare kunskap. Under utbildningsdagar utgörs vanligtvis 100 % av tiden av 6

9 föreläsningar. Utbildningar planeras årsvis i samband med Länsstyrelsens verksamhetsplanering. Workshop är en utbildningsform där föreläsningar har ett större inslag av diskussion och grupparbete. En workshop anordnas ofta i flera steg Uppföljning och utvärdering av kommunernas operativa tillsyn I Länsstyrelsens tillsynsvägledning ingår även att följa upp och utvärdera de operativa tillsynsmyndigheternas tillsyn. I uppföljningen ingår bl.a. att granska myndighetens tillsynsplan, utredning av resursbehov för tillsyn samt tillgängliga resurser. Andra frågor som kan ingå i granskningen är t.ex. kommunens organisation, kompetensförsörjning samt vilken operativ tillsyn som har utförts på tillståndspliktiga verksamheter under det gångna året. Länsstyrelsen kan få underlag för uppföljning och utvärdering t.ex. via enkäter eller besök hos tillsynsmyndigheten Övrig tillsynsvägledning När Länsstyrelsen får frågor från de operativa tillsynsmyndigheterna ges tillsynsvägledning via telefon och e-post. Inom arbetet med föroreningsskador ges stöd också i form av diskussionsmöten där Länsstyrelsen besöker ett miljökontor, s.k. kommundialog. Som stöd för tillsynsvägledning och samverkan i länet finns en förteckning över länets miljö- och hälsoskyddshandläggare, polis, åklagare och smittskyddsläkare m.fl. Länsstyrelsen administrerar tre e-postnätverk för länets handläggare inom ämnesområdena hälsoskydd, miljöskydd och naturvård samt ett nätverk för miljöchefer. 7

10 2 Plan för tillsynsvägledningen Översikt över planerad tillsynsvägledning Tabellen visar planerad tillsynsvägledning under För 2016 är planen detaljerad, medan den för är översiktlig. För tillsynsprojekt anges även nationella projekt. TILLSYNSPROJEKT Tillsyn av bekämpningsmedel i växthus (arrangeras av JV, NV o. HaV - tillsyn utförs under hösten) Tillsyn hos företag som återvinner avfall så att det upphör att vara avfall och som säljer det vidare. (tillsyn utförs av KEMI o. NV tillsammans med ett fåtal kommuner o. länsstyrelser) Energieffektivisering vid små och medelstora företag (arrangeras av Energimyndigheten o. länsstyrelserna - tillsynsmyndigheter utför tillsyn och/eller informerar ) Samordnad tillsynsinsats vid bilverkstäder i länet (maj och/eller juni) Länsprojekt om tillsyn av strandskydd SAMVERKANSGRUPPER Föroreningsskadade områden (två träffar) Tillsyn av yrkesmässig användning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden (arrangeras av JV, KEMI, HaV o. NV - tillsyn utförs under våren) Tillsyn av varor i detaljhandeln (arrangeras av KEMI, tillsyn utförs under vintern 2018-våren 2019) Tillsyn av CLP-märkning i detaljhandeln Tillsyn av användning av (arrangeras av KEMI, tillsyn utförs under växtskyddsmedel på golfbanor hösten) (arrangeras av JV, KEMI o. NV - ej angivet när tillsyn ska utföras under året) Energieffektivisering vid små och medelstora företag (arrangeras av Energimyndigheten o. länsstyrelserna - tillsynsmyndigheter utför tillsyn och/eller informerar ) Föroreningsskadade områden Energieffektivisering vid små och medelstora företag (arrangeras av Energimyndigheten o. länsstyrelserna - tillsynsmyndigheter utför tillsyn och/eller informerar ) Föroreningsskadade områden Miljöbrottsamverkan (en träff) Miljöbrottsamverkan Miljöbrottsamverkan Enskilda avlopp (två träffar) Enskilda avlopp Enskilda avlopp Hälsoskydd (en träff) Hälsoskydd Hälsoskydd Miljöskydd vid jordbruk (två träffar) Miljöskydd vid jordbruk Miljöskydd vid jordbruk Täkter (en träff) Täkter Täkter Strandskydd (en eller två träffar) Strandskydd Strandskydd HANDLÄGGARTRÄFFAR OCH UTBILDNINGAR Handläggarträff om avloppsreningsverk - provtagning (under förutsättning att de nya föreskrifterna ges ut under året) Mälarlänsutbildning om förorenade områden* Utbildningsdag om ånginträngning av flyktiga föroreningar i byggnader* Utbildningsdag om föroreningar vid nedlagda plantskolor och handelsträdgårdar* Grundläggande utbildning inom förorenade områden (GRUF)* *Genomförandet styrs av att Länsstyrelsen beviljas begärda medel. Handläggarträff mot miljöbrott Utbildningsdag om tillsyn på tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet Mälarlänsutbildning om förorenade områden Miljöchefsträff Miljöchefsträff Miljöchefsträff Länsträff miljö- och hälsoskydd (arrangeras av kommunerna) Utbildningsdag om stängselgenombrott Kommunekologträff (arrangeras av kommunerna) Länsträff miljö- och hälsoskydd (arrangeras av kommunerna) Kommunekologträff (arrangeras av kommunerna) Mälarlänsutbildning om förorenade områden Länsträff miljö- och hälsoskydd (arrangeras av kommunerna) Kommunekologträff (arrangeras av kommunerna) 8

11 UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING Uppföljning och utvärdering av kommunernas operativa tillsyn ÖVRIGT Enkät för att klargöra kommunernas behov av fortsatt tillsynsvägledning Uppföljning och utvärdering av kommunernas operativa tillsyn Uppföljning och utvärdering av kommunernas operativa tillsyn Råd och stöd per telefon och e-post Råd och stöd per telefon och e-post Råd och stöd per telefon och e-post Kommundialog inom förorenade områden (på initiativ av kommunerna) Hemsida med kalender för tillsynsvägledning Kommundialog inom förorenade områden (på initiativ av kommunerna) Hemsida med kalender för tillsynsvägledning Kommundialog inom förorenade områden (på initiativ av kommunerna) Hemsida med kalender för tillsynsvägledning E-postgrupper (uppdateras löpande) E-postgrupper (uppdateras löpande) E-postgrupper (uppdateras löpande) Förteckning över länets handläggare inom miljöbalksområdet (en uppdatering/år) Förteckning över länets handläggare inom miljöbalksområdet (en uppdatering/år) Förteckning över länets handläggare inom miljöbalksområdet (en uppdatering/år) 2.2 Tillsynsprojekt Tidplan för planerade nationella och regionala tillsynsprojekt Tabellen visar tidplan för nationella och regionala tillsynsprojekt under Projekten om energieffektivisering respektive tillsyn av varor i detaljhandeln kommer att fortsätta även under Tidplan för idag kända projekt kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Nationellt projekt om tillsyn av bekämpningsmedel i växthus Nationellt projekt om tillsyn av avfall som upphör att vara avfall Nationellt projekt om energieffektivisering vid små och medelstora företag (fortsätter 2019) Samordnad tillsynsinsats vid bilverkstäder i länet (maj och/eller juni) Länsprojekt om tillsyn av strandskydd Nationellt projekt om tillsyn av yrkesmässig användning av växtskyddsmedel i vattenskyddsområden Nationellt projekt om tillsyn av CLP-märkning i detaljhandeln Nationellt projekt om tillsyn av användning av växtskyddsmedel på golfbanor (ej angivet när tillsyn ska utföras under året)???? Nationellt projekt om tillsyn av varor i detaljhandeln (tillsyn fortsätter våren 2019) Förberedelser/sammanställning Tillsyn utförs

12 2.2.2 Nationella tillsynsprojekt under 2016 Bekämpningsmedel i växthus Under 2016 kommer Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket att genomföra ett gemensamt tillsynsprojekt om bekämpningsmedel i växthus. Tillsyn ska då utföras hösten Länsstyrelsen kommer att erbjuda möjlighet till erfarenhetsutbyte vid en träff med samverkansgruppen för miljöskydd vid jordbruk. Tillsyn av återvunna ämnen Under 2016 genomför Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket ett samverkansprojekt om tillsyn av återvunna ämnen. Ett fåtal kommuner och länsstyrelser kommer att medverka i den operativa tillsynen. Projektet gäller tillsyn hos företag som återvinner avfall så att det upphör att vara avfall och som därefter säljer det vidare. Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket kommer att kontrollera tillämpningen av avfalls- och kemikalielagstiftningen, vilket bland annat innefattar ämnesidentitet och produktinformation. Då kommuner och länsstyrelser har tillsynsansvar för avfallsdelen kommer berörda myndigheter att bjudas in att delta vid inspektionerna. Energieffektivisering vid små och medelstora företag Under perioden maj maj 2019 pågår ett nationellt projekt om energieffektivisering vid små och medelstora företag. Projektet drivs av Energimyndigheten och länsstyrelserna. Det omfattar tre olika faser. Fem länsstyrelser ingår i den projektgrupp som förbereder projektet. Under fas 1 kommer projektgruppen att ta fram metoder, verktyg och informationsmaterial för att stödja företagens arbete med energieffektivisering. Det kommer även att tas fram ett metodstöd för energitillsyn. Samtliga länsstyrelser ska inventera hur energitillsyn bedrivs i det egna länet idag och skapa nätverk för tillsynsmyndigheterna. Under fas 2 genomförs nationella utbildningar för tillsynsmyndigheter, med syfte att höja kompetensen om energieffektivisering och energitillsyn. Under fas 3, januari maj 2019, ska små och medelstora företag ges enhetlig och tydlig information om hur energieffektivisering kan genomföras. Tillsynsmyndigheterna väljer ifall de vill utföra riktad energitillsyn enligt metodstödet eller enbart sprida projektmaterialet i samband med annan tillsyn. Övriga informationsvägar kan vara företagsträffar, branschmöten och mässor samt annonsering Länsprojekt under 2016 Under 2016 kommer Länsstyrelsen tillsammans med ett par av länets kommuner att bedriva ett tillsynsprojekt inom strandskydd. Planering kommer att ske under mars månad och den operativa tillsynen ska ske efter sommaren. Projektet kommer att ligga till grund för strandskyddskampanjer kommande år. Under maj och/eller juni månad kommer Länsstyrelsen att arrangera en samordnad tillsynsinsats vid bilverkstäder, med fokus på hantering av farligt avfall. Något särskilt projektmaterial kommer inte att tas fram, utan avsikten är främst att tillsynsbesök genomförs vid samma tid i flera kommuner. Miljö- 10

13 kontoren i Hallstahammar, Kungsör/Arboga och Västerås har anmält att de kommer att delta i tillsynsinsatsen. 2.3 Samverkansgrupper Samverkansgrupperna träffas behovsanpassat och planeringen sker gemensamt i grupperna. Följande samverkansgrupper kommer att träffas under 2016: Föroreningsskadade områden (två träffar) Enskilda avlopp (två träffar) Miljöskydd vid jordbruk (två träffar) Hälsoskydd (en träff) Miljöbrott (en träff) Täkter (en träff) Strandskydd (en eller två träffar) 2.4 Handläggarträffar och utbildningar Handläggarträffar och utbildningar planeras årligen och i huvudsak i samband med Länsstyrelsens verksamhetsplanering. Följande aktiviteter planeras för 2016: Handläggarträff om avloppsreningsverk - provtagning (under förutsättning att de nya föreskrifterna ges ut under året). Mälarlänsutbildning inom förorenade områden. * Utbildningsdag om ånginträngning av flyktiga föroreningar i byggnader.* Utbildningsdag om föroreningar vid nedlagda plantskolor och handelsträdgårdar.* Grundläggande utbildning inom förorenade områden (GRUF).* Miljöchefsträff. Handläggarträff mot miljöbrott. Länsträff om miljö- och hälsoskyddsfrågor (arrangeras av kommunerna, Länsstyrelsen deltar och informerar om aktuella frågor). Utbildningsdag om stängselgenombrott. Kommunekologträff (arrangeras av kommunerna, Länsstyrelsen deltar och informerar om aktuella frågor). *Genomförandet av FO-aktiviteter styrs av att Länsstyrelsen beviljas begärda ekonomiska medel. Naturvårdsverket har i nuläget inte fattat beslut i frågan. 2.5 Uppföljning och utvärdering av kommunernas operativa tillsyn Under 2016 kommer Länsstyrelsen att slutföra den uppföljning och utvärdering av kommunernas operativa tillsyn, vilken påbörjades Länsstyrelsen kommer att lämna ett skriftligt utlåtande till varje kommun och göra en sammanfattande rapport för läget i länet. Minst två tillsynsmyndigheter kommer därefter att besökas. Länsstyrelsen kommer vid besöken att kommentera sin bedömning av den operativa tillsynen i kommunen och diskutera överlåten tillsyn. 11

14 2.6 Övrig tillsynsvägledning Under året kommer Länsstyrelsen att skicka en enkät för att inventera kommunernas behov av fortsatt tillsynsvägledning. Råd och stöd lämnas efter behov, framförallt via telefon och e-post. Inom arbetet med föroreningsskador ges stöd också i form av diskussionsmöten där miljöenheten inom Länsstyrelsen besöker miljökontoren, s.k. kommundialog. Dessa möten görs på respektive kommuns initiativ. Förteckningen över länets miljö- och hälsoskyddshandläggare, polis, åklagare och smittskyddsläkare m.fl. kommer att uppdateras vid ett tillfälle. Vid uppdatering kommer förteckningen att kompletteras med kommunernas handläggare inom naturvård, i den de inte redan finns med. E-postnätverken för handläggare inom hälsoskydd, miljöskydd, naturvård respektive miljöchefer uppdateras löpande. På Länsstyrelsens hemsida redovisas planerade aktiviteter i en årskalender för tillsynsvägledning. Här finns också det vägledningsmaterial som tas fram. 12

15 2

Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län

Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2015-2017 2015:2 Titel: Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2015-2017 Huvudförfattare: Mikael Wulff, Miljöenheten Medförfattare: Lena Strömvall,

Läs mer

MILJÖENHETEN. Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län :6

MILJÖENHETEN. Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län :6 MILJÖENHETEN Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län 2014-2016 2014:6 Titel: Plan för tillsynsvägledning i Västmanlands län 201432016 Miljöenheten och Naturvårdsenheten Länsstyrelsen i Västmanlands

Läs mer

Beskrivning av den planerade tillsynsvägledningen 2012 Miljöenheten inom Länsstyrelsen i Västmanlands län

Beskrivning av den planerade tillsynsvägledningen 2012 Miljöenheten inom Länsstyrelsen i Västmanlands län PM 1 (7) MILJÖENHETEN Charlotte Arketeg Miljöskyddshandläggare Telefon 021-19 52 89 charlotte.arketeg@lansstyrelsen.se Miljöförvaltningarna i Västmanlands län via de gemensamma e-postgrupperna Beskrivning

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017

Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017 Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017 Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2015-2017 Förord Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska länsstyrelserna ha en plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Sammanställning av förslag i Miljösamverkan Sveriges rapport Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Problembeskrivning Åtgärdsförslag Vem och hur 1. Begreppet tillsynsvägledning är indelat

Läs mer

Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige Miljösamverkan Sverige Nationell samverkan för bättre tillsyn Roligt Effektivt Utvecklande Ingela Höök och Carina Lif, projektledare Miljöbalken Lagtext Förordningar Föreskrifter EU-direktiv drygt 10 st

Läs mer

HaV. Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012

HaV. Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012 HaV Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012 1 SwAM Maria Hübinette Havs- och vattenmyndigheten Västerås maj 2012 2 HaVs vision: - Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och

Läs mer

MiljösamverkanVärmland

MiljösamverkanVärmland MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2012 Fastställt av styrgruppen den 13 oktober 2011 1(7) Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2018 och uppföljning av 2017 års plan för tillsynsvägledning Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken

Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken Uppdatering av plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2017 2018 Uppdatering av aktivitetskalender för 2017 2018 och uppföljning av 2016 års aktiviteter Uppdatering av plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Projektplan för Stärkt grön tillsyn

Projektplan för Stärkt grön tillsyn uppdaterad 2016-08-25 Projektplan för Stärkt grön tillsyn Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011

MiljösamverkanVärmland. Verksamhetsplan 2011 MiljösamverkanVärmland Verksamhetsplan 2011 Fastställt av styrgruppen den 9december 2010 1 Inledning Verksamheten ska genomsyras av det övergripande syftet med Miljösamverkan Värmland; vilket är att medverka

Läs mer

Metodstöd hälsoskydd. Slutredovisning

Metodstöd hälsoskydd. Slutredovisning Metodstöd hälsoskydd Slutredovisning December 2009 2 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan Fastställt av styrgruppen den 7 september 2012 Britt Carlsson c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 4655 651 84 Karlstad e-post: britt.carlsson@karlstad.se www.miljosamverkanvarmland.se Inledning

Läs mer

Meddelande nr 2014:11. TVL-plan Planerad tillsynsvägledning enligt miljöbalken Länsstyrelsen i Jönköpings län

Meddelande nr 2014:11. TVL-plan Planerad tillsynsvägledning enligt miljöbalken Länsstyrelsen i Jönköpings län Meddelande nr 2014:11 TVL-plan 2014-2016 Planerad tillsynsvägledning enligt miljöbalken Länsstyrelsen i Jönköpings län 1 TILLSYNSVÄGLEDNINGSPLAN 2014-2016 2 TILLSYNSVÄGLEDNINGSPLAN 2014-2016 TVL-plan 2014-2016

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Fastställd av styrgruppen den 5 december 2016 Miljösamverkan Värmland Eddie Persson, samordnare c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 46 55 651 84 Karlstad e-post: eddie.persson@karlstad.se

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2013

Verksamhetsplan och budget 2013 Verksamhetsplan och budget 2013 Miljösamverkan Stockholms län, telefon 08 508 28 929, e-post miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll Uppdrag, mål och arbetssätt 3 Samverkansprojekt

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan

Tillsynsvägledningsplan Meddelande nr 2016:23 Tillsynsvägledningsplan 2016-2018 Planerad tillsynsvägledning enligt miljöbalken Länsstyrelsen i Jönköpings län 1 TILLSYNSVÄGLEDNINGSPLAN 2016-2018 2 TILLSYNSVÄGLEDNINGSPLAN 2016-2018

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 08 508 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se. www.miljosamverkanstockholm.se. Innehåll Uppdrag, mål och arbetssätt 3 Samverkansprojekt

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016

Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016 SVENSKA KRAFTNÄT 2014-09-10 Dnr: 2014/814 Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016 Förord Svenska kraftnät har tagit fram en reviderad plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet för att tydliggöra

Läs mer

Vattenskyddsområde och bekämpningsmedel

Vattenskyddsområde och bekämpningsmedel Lantbruk Vattenskyddsområde och bekämpningsmedel Projektrapport 2015 Sammanfattning Under 2014 genomfördes ett projekt inom lantbruk i MÖTA:s regi. Projektet syftade till att ta fram underlag som en blankett

Läs mer

PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2013

PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2013 2013-03-01 PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2013 Sedan 2009 har det varit möjligt att ansöka om medel för särskilda tillsynsprojekt. Denna PM är en översiktlig sammanställning av tillsynsprojekten

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

TILLSYNS- OCH FÖRESKRIFTSRÅDET NV ÅRSRAPPORT Årsrapport 2015

TILLSYNS- OCH FÖRESKRIFTSRÅDET NV ÅRSRAPPORT Årsrapport 2015 Årsrapport 2015 1 Inledning Tillsyns- och föreskriftsrådet (rådet) inrättades i samband med att Miljöbalken trädde i kraft, 1 januari 1999. Rådet är administrativt knutet till Naturvårdsverket och uppgifter

Läs mer

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn

Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Nationell tillsynsutbildning i Miljöbalkstillsyn Välkommen till Miljösamverkan Sveriges tillsynsutbildning som utgår från hela miljöbalken! Inbjudan, anmälan och program för 15-16 okt 2015 Länsstyrelsen

Läs mer

Förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

Förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 SKRIVELSE 1(5) Lena Ahlgren 2015-04-28 Dnr: 2012-2170.40 Miljö- och hälsoskyddsinspektör Länsstyrelsen Västmanlands län Vattenmyndigheten 721 86 Västerås Förslag på förvaltningsplan, åtgärdsprogram och

Läs mer

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsberättelse 2014

Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsberättelse 2014 2015-02-05 Dnr 15RK245 Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge Verksamhetsberättelse 2014 Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är en samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Halland 2014

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Halland 2014 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Halland 2014 1 Uppdrag, mål och arbetssätt Samtliga länets miljö- och hälsoskyddsförvaltningar och Region Halland samverkade 2014 genom Miljösamverkan Halland med

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan från enheten för samhällsplanering

Tillsynsvägledningsplan från enheten för samhällsplanering Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 från enheten för samhällsplanering Titel: Tillsynsvägledningsplan 2017-2019 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Anna Jansson Thulin Länsstyrelsen

Läs mer

Bidrag till länsstyrelserna för tillsynsprojekt inom förorenade områden (Naturvårdsverkets anslag 1:4)

Bidrag till länsstyrelserna för tillsynsprojekt inom förorenade områden (Naturvårdsverkets anslag 1:4) 1(4) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Larsson, Ulf Tel: 010-698 13 71 ulf.larsson@naturvardsverket.se BESLUT -01-21 Ärendenr: NV-03212-14 Samtliga Länsstyrelser Bidrag till länsstyrelserna för tillsynsprojekt

Läs mer

Utbildning om provtagning och analys av avlopps- och processvatten

Utbildning om provtagning och analys av avlopps- och processvatten Miljöskydd Utbildning om provtagning och analys av avlopps- och processvatten Slutrapport Bakgrund och projektbeskrivning Många verksamheter har processer som genererar förorenat vatten som i förlängningen

Läs mer

Inledning Yngve inleder som ordförande för mötet. Alla hälsas välkomna och en presentationsrunda av deltagarna genomförs. Dagordningen fastslås.

Inledning Yngve inleder som ordförande för mötet. Alla hälsas välkomna och en presentationsrunda av deltagarna genomförs. Dagordningen fastslås. Anteckningar 2014-10-23/24 1(4) Närvarande: Maria Pihlajärvi Per Linnér Malin Hultegård Karolina Hedlund Annelie Vestergren Yngve Blomberg Inger Alf-Johansson Göran Kugelberg Linnéa Salbark Karin Sigvardsson

Läs mer

Begäran från Trelleborgs kommun att regeringen prövar överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken

Begäran från Trelleborgs kommun att regeringen prövar överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken Regeringsbeslut 1:2 REGERINGEN 2016-04-07 M2015/01268/Me Miljö- och energidepartementet Länsstyrelsen i Skåne län 205 15 Malmö Begäran från Trelleborgs kommun att regeringen prövar överlåtelse av tillsyn

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2010

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Västra Götaland 2010 Miljösamverkan Västra Götaland 49 gånger bättre tillsyn! Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen,

Läs mer

PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2015

PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2015 2015-08-14 PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2015 Sedan 2009 har det varit möjligt för länsstyrelserna att från Naturvårdsverket ansöka om medel för särskilda tillsynsprojekt. Denna PM är en översiktlig

Läs mer

Uppföljning av kommunernas strandskyddstillsyn i Västra Götalands län

Uppföljning av kommunernas strandskyddstillsyn i Västra Götalands län Uppföljning av kommunernas strandskyddstillsyn i Västra Götalands län 2014-01-24 Sammanfattning Länsstyrelsen har följt upp kommunernas strandskyddstillsyn i en enkät under hösten 2013. Uppföljningen visar

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning för åren 2013-2015 TILLSYN 3/15. kemikalieinspektionen.se

Plan för tillsynsvägledning för åren 2013-2015 TILLSYN 3/15. kemikalieinspektionen.se Plan för tillsynsvägledning för åren 2013-2015 TILLSYN 3/15 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla

Läs mer

Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn. Thomas Rydström Miljöenheten

Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn. Thomas Rydström Miljöenheten Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för vatten i prövning och tillsyn Thomas Rydström Miljöenheten Miljöbalkens mål är Hållbar Utveckling 1 kap. Miljöbalkens mål 1 är att främja en hållbar utveckling

Läs mer

Länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och

Länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och Länsstyrelserna, vattenmyndigheterna och Miljösamverkan Sverige Myndigheternas syn på åtgärdsbetinget i vattendelegationernas beslut 2009 om vattenförvaltningsplaner för genomförande av EU:s ramvattendirektiv

Läs mer

Projektplan för Kommuntillsyn godkänd av styrgruppen Uppdrag Bakgrund

Projektplan för Kommuntillsyn godkänd av styrgruppen Uppdrag Bakgrund Projektplan för Kommuntillsyn godkänd av styrgruppen 2017-06-09 Länsstyrelsernas uppföljning och utvärdering av kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag

Läs mer

TILLSYNS- OCH FÖRESKRIFTSRÅDET NV ÅRSRAPPORT Årsrapport 2016

TILLSYNS- OCH FÖRESKRIFTSRÅDET NV ÅRSRAPPORT Årsrapport 2016 Årsrapport 2016 1 Inledning Tillsyns- och föreskriftsrådet (rådet) inrättades i samband med att Miljöbalken trädde i kraft, 1 januari 1999. Rådet är administrativt knutet till Naturvårdsverket och uppgifter

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2014

Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för Miljösamverkan Värmland 2014 2015-01-15 Miljösamverkan Värmland startade 2008. Sedan starten har Miljösamverkan arbetat för att vidareutveckla projektet

Läs mer

Svarsfrekvens. 41 av 49 miljöchefer har besvarat enkäten Fördelat på länsdelar: O 12 av 15 P 17 av 19 R 12 av 15

Svarsfrekvens. 41 av 49 miljöchefer har besvarat enkäten Fördelat på länsdelar: O 12 av 15 P 17 av 19 R 12 av 15 Sammanställning av enkätsvar sid 1 (5) Svarsfrekvens 41 av 49 miljöchefer har besvarat enkäten Fördelat på länsdelar: O 12 av 15 P 17 av 19 R 12 av 15 Sammanställning av enkätsvar sid 2 (5) Ger samverkan

Läs mer

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015

Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2015 Inledning I behovsutredningen har vi identifierat Vatten som ett fokusområde för miljötillsynen där det finns ett stort och uppenbart behov av

Läs mer

Behovsutredning enligt miljötillsynsförordning

Behovsutredning enligt miljötillsynsförordning Behovsutredning enligt miljötillsynsförordning Del 2 Resurser Dnr: Mbn 2013-1019 Anne Pagès Oktober 2013 2013-10-22 1 (6) Innehåll 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. UNDERLAG... 2 4. METOD... 3 4.1. Revidering

Läs mer

Möte i hälsoskyddsgruppen den 13 september 2012 kl. 9:00.

Möte i hälsoskyddsgruppen den 13 september 2012 kl. 9:00. Sidan 1 av 6 Möte i hälsoskyddsgruppen den 13 september 2012 kl. 9:00. Mötestid: kl. 9.00-12.00 Närvarande: Linda Tollemark, Länsstyrelsen Anneli Hammarström, Linköpings kommun Per Linnér, Motala kommun

Läs mer

Miljösamverkan Värmland

Miljösamverkan Värmland Protokoll Styrgruppsmöte 2 oktober 2009 Plats och tid: Region Värmland klockan 10.00-12.00 Närvarande; Mikael Schultz, Karlstad (ordförande), Michael Lindstedt, Kristinehamn, Örjan Nässlander, Hammarö,

Läs mer

Seminarium om bekämpningsmedelsanvändning inom vattenskyddsområden

Seminarium om bekämpningsmedelsanvändning inom vattenskyddsområden Seminarium om bekämpningsmedelsanvändning inom vattenskyddsområden - Workshop om kommunernas tillsyn Den 7 februari 2017 arrangerade Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket ett seminarium om användning

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan 2015-2017. från enheten för samhällsplanering

Tillsynsvägledningsplan 2015-2017. från enheten för samhällsplanering Tillsynsvägledningsplan 2015-2017 från enheten för samhällsplanering Titel: Tillsynsvägledningsplan 2015-2017 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Anna Jansson Thulin Länsstyrelsen

Läs mer

Välkomna. - Hur ska ett föreläggande utformas, praxis - Diskussion, frågor

Välkomna. - Hur ska ett föreläggande utformas, praxis - Diskussion, frågor Välkomna Dagens program - Info från FSB - Vad är tillsyn, varför är det viktigt och vad är på gång i vårt län? - Inomhusluft kopplat till OVK - FIKA - Från tillsynsobjekt till aktiv tillsyn exempel från

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018

Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 2016-2018 Fastställd av styrgruppen den 16 oktober Miljösamverkan Värmland Eddie Persson, samordnare c/o Karlstads Kommun tel. 054 540 46 55 651 84 Karlstad e-post: eddie.persson@karlstad.se

Läs mer

Många bäckar små. Energimyndighetens arbete med små. och medelstora företag

Många bäckar små. Energimyndighetens arbete med små. och medelstora företag Många bäckar små Energimyndighetens arbete med små och medelstora företag Fakta om oss Energimålen för Sverige till 2020 är: minst 50 % förnybar energi minst 10 % förnybar energi i transportsektorn 20

Läs mer

Den nya havs- och vattenmyndigheten var hamnar VA-frågorna? Björne Olsson, enhetschef Bålsta 17 augusti 2011

Den nya havs- och vattenmyndigheten var hamnar VA-frågorna? Björne Olsson, enhetschef Bålsta 17 augusti 2011 var hamnar VA-frågorna? Björne Olsson, enhetschef Bålsta 17 augusti 2011 Fram till juni 2011 fanns ett antal arbetsgrupper som initierats av "utredningen för inrättande av Havs- och Vattenmyndigheten".

Läs mer

2014-04-10 Projektplan för IED-tillsyn av Industriutsläppsdirektivet

2014-04-10 Projektplan för IED-tillsyn av Industriutsläppsdirektivet 2014-04-10 Projektplan för IED-tillsyn av Industriutsläppsdirektivet Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt Miljönätverkets ( f.d. Miljövårdsdirektörerna) tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter

Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Projektplan för Utsläpp till vatten från mindre verksamheter Sammanställd av projektledare Lasse Lind i samråd med projektgruppen och fastställd 12 augusti 2015 efter granskning av projektets faddrar 1.

Läs mer

Etapp 1 (vinter-vår), pågående verksamheter Ta fram diverse material samt ordna en utbildningsdag.

Etapp 1 (vinter-vår), pågående verksamheter Ta fram diverse material samt ordna en utbildningsdag. Projektet Etapp 1 (vinter-vår), pågående verksamheter Ta fram diverse material samt ordna en utbildningsdag. Etapp 2 (i höst), nedlagda verksamheter Anordna workshop, genomföra en kortare utbildning om

Läs mer

Miljösamverkan Västerbotten. Lisa Redin Projektledare Miljösamverkan Västerbotten lisa.redin@regionvasterbotten.se

Miljösamverkan Västerbotten. Lisa Redin Projektledare Miljösamverkan Västerbotten lisa.redin@regionvasterbotten.se Miljösamverkan Västerbotten Miljösamverkans presidie- och ägargruppsträff 14 maj 2014 Ansia, Lycksele Lisa Redin Projektledare Miljösamverkan Västerbotten lisa.redin@regionvasterbotten.se 10.00 Inledning

Läs mer

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 S PLAN FÖR TILLSYNSVÄGLEDNING 2010-2012 DNR: 716-609-08 Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 Det övergripande målet för vår tillsynsvägledning är att den ska skapa förutsättningar för

Läs mer

Minnesanteckningar Regionala miljösamverkan och centrala myndigheter 13 mars 2014 i Linköping

Minnesanteckningar Regionala miljösamverkan och centrala myndigheter 13 mars 2014 i Linköping Minnesanteckningar Regionala miljösamverkan och centrala myndigheter 13 mars 2014 i Linköping Närvarande Miljösamverkan: Ingela Höök, Sverige; Bo Persson, Skåne; Linda Helander, F; Linda Petersson, Blekinge-Kronoberg;

Läs mer

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län

Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda. Energitillsyn 2011 Jönköpings län Fotograf: Thomas Svensson Vetlanda Energitillsyn 2011 Jönköpings län Miljösamverkan f Samarbetsprojekt för effektivare miljötillsyn i Jönköpings län Miljösamverkan f är ett samarbete mellan kommunerna

Läs mer

Välkomna till miljö- och byggsamverkans chefsträff

Välkomna till miljö- och byggsamverkans chefsträff Välkomna till miljö- och byggsamverkans chefsträff Verksamheten Mål med samverkan: Samsyn och rättssäkerhet Effektivt arbetssätt Kontinuerlig kompetensutveckling + gruppkänsla och arbetsglädje genom teamarbeten

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Kalmar län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Kalmar län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2014 1 (8) Återrapportering från Länsstyrelsen Kalmar län av 2014 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län

Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Rapport om kemikalietillsynen i nio kommuner i Stockholms län Naturskyddsföreningen i Stockholms län, maj 2003 Text: Susanne Ortmanns Naturskyddsföreningen i Stockholms län Projektet har finansierats av

Läs mer

Slutrapport delprojekt vattenskyddsområden

Slutrapport delprojekt vattenskyddsområden 2006-03-29 Slutrapport delprojekt vattenskyddsområden 2004-2006 Detta har gjorts Miljösamverkan Västra Götaland har arbetat med delprojektet om vattenskyddsområden från hösten 2004 till början av 2006.

Läs mer

Vad händer på HaV inom området vattenskydd?

Vad händer på HaV inom området vattenskydd? Vad händer på HaV inom området vattenskydd? Seminarium om vattenskydd 16 november 2016 Pia Almbring pia.almbring@havochvatten.se HaVs vägledning för långsiktigt skydd av vattentäkter Vägledning kopplad

Läs mer

Verksamhetsplanering MÖTA - Pågående aktiviteter 2010 och förslag till aktiviteter verksamhetsåret 2011

Verksamhetsplanering MÖTA - Pågående aktiviteter 2010 och förslag till aktiviteter verksamhetsåret 2011 Senast uppdaterad: 2010-10-26 (efter styrgruppsmötet) Dokument: VP MÖTA 2011 Sidan: 1 av 2 Verksamhetsplanering MÖTA - Pågående aktiviteter 2010 och förslag till aktiviteter verksamhetsåret 2011 Miljöskydd

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan Länsstyrelsens vägledning av dala-kommunernas tillsyn inom byggområdet enligt Plan- och bygglagen

Tillsynsvägledningsplan Länsstyrelsens vägledning av dala-kommunernas tillsyn inom byggområdet enligt Plan- och bygglagen Tillsynsvägledningsplan 2013-2015 Länsstyrelsens vägledning av dala-kommunernas tillsyn inom byggområdet enligt Plan- och bygglagen Förord Den 2 maj 2011 infördes en ny plan- och bygglag (PBL) med tillhörande

Läs mer

Projektplan för projekt buller

Projektplan för projekt buller 2011-09-12 Projektplan för projekt buller Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2012: Projektet är ett service- och kompetensprojekt, och fortsätter från 2011. Kurser och seminarier blir en viktig

Läs mer

Seminarium om använding av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden

Seminarium om använding av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden Seminarium om använding av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden - Workshop om kommunernas tillsyn Den 31 januari 2017 arrangerade Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket ett seminarium om

Läs mer

MSB bedömer dock att länsstyrelsen bör vidta åtgärder för att förbättra kvalitén inom följande områden

MSB bedömer dock att länsstyrelsen bör vidta åtgärder för att förbättra kvalitén inom följande områden MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesteckningar 1 (6) Antecknat av Hans Flyman Närvarande Länsstyrelsen: Torbjörn Johansson Mona Åkerström Göran Cederholm MSB: Hans Flyman, tillsynsenheten

Läs mer

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor

Tillsyn och tillsynsvägledning enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor MSB-14.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Minnesanteckningar 1 (5) Datum 2012-12-13 Diarienr 2012-3726-4 Antecknat av Carl Bonde Peter Norlander Mötesdatum 2012-10-24 Mötestid 09.00-15.00 Länsstyrelsen

Läs mer

MiljösamverkanVärmland. Styrdokument 2011

MiljösamverkanVärmland. Styrdokument 2011 MiljösamverkanVärmland Styrdokument 2011 Fastställt av styrgruppen på sammanträde den 9 december 2010 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Definition av miljönämnd och miljökontor... 4 4. Mål

Läs mer

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering

Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Datum 2013-11-04 Projektplan för projekt EBH och fysisk planering Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan 2013: Inom EBH-området (EBH = efterbehandling och avser arbete med förorenade områden) är det

Läs mer

Miljöskydd - Vattenförvaltning

Miljöskydd - Vattenförvaltning Miljöskydd - Vattenförvaltning Reflektioner och erfarenheter Rune Brandt Länsstyrelsen i Skåne län Idag Länsstyrelsernas tillsyn och prövning - Organisation och arbetsformer - VISS, vattenkartan, datavärdar,

Läs mer

Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015

Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015 Byggsamverkan Kronoberg Verksamhetsplan 2015 inklusive underlag för 2016 Organisation Styrgrupp Samordnare Nätverk Byggchefer Bygghandläggare Presidie- och handläggarträffar Projekt Utbildning Fastställd

Läs mer

Betänkandet SOU 2015:43 Vägar till ett effektivare miljöarbete

Betänkandet SOU 2015:43 Vägar till ett effektivare miljöarbete EM1003 W-4.2, 2012-02-09 YTTRANDE 1 (5) Datum Ert datum Ert dnr 2015-06-29 M2015/1539/S Analysavdelningen Enheten för miljöanalys Linda Kaneryd linda.kaneryd@energimyndigheten.se Miljö- och energidepartementet

Läs mer

Aktuellt från Folkhälsomyndigheten. Greta Smedje

Aktuellt från Folkhälsomyndigheten. Greta Smedje Aktuellt från Folkhälsomyndigheten Greta Smedje Folkhälsomyndighetens uppdrag En folkhälsa som stärker samhällets utveckling Genom att... följa befolkningens hälsoläge och de faktorer som påverkar identifiera

Läs mer

Egenkontroll enligt miljöbalken

Egenkontroll enligt miljöbalken Egenkontroll enligt miljöbalken Information från miljöförvaltningen Lund 2 oktober 2014 Annika Skoog 046-355270 annika.skoog@lund.se Egenkontroll ska förebygga ohälsa Egenkontrollen är ett verktyg för

Läs mer

Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling

Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Regional tillsynsvägledning Planering och utveckling Juni 2008 Huvudmän Länsstyrelserna och Naturvårdsverket Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Projektbeskrivning. Projekt Fortsatt arbete med kunskapsanskaffning och identifiering av tillsynsobjekt enligt REACH

Projektbeskrivning. Projekt Fortsatt arbete med kunskapsanskaffning och identifiering av tillsynsobjekt enligt REACH Projektbeskrivning Projekt Fortsatt arbete med kunskapsanskaffning och identifiering av tillsynsobjekt enligt REACH Datum 20100611 1. Bakgrund I Reach-utredningens delbetänkande SOU 2007:80 anges bl.a.

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER SLUTRAPPORT. September 2006

FORDONSVERKSTÄDER SLUTRAPPORT. September 2006 TILLSYNSSAMVERKAN I HALLAND - MILJÖ Datum Dnr 2006-08-28 RH06090 FORDONSVERKSTÄDER SLUTRAPPORT September 2006 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Postgiro Org.nr Box 538 Kristian IV:s väg 1

Läs mer

Projektplan för projekt Olyckor och Bränder

Projektplan för projekt Olyckor och Bränder Datum 2012-08-21 Projektplan för projekt Olyckor och Bränder Bakgrund Utdrag från MVGs verksamhetsplan år 2012: Vi ordnar ett seminarium om hur miljökontoren kan och bör agera vid utsläpp till följd av

Läs mer

Egenkontroll vid piercing och tatuering

Egenkontroll vid piercing och tatuering Nationellt tillsynsprojekt om piercing och tatuering 2011 12 Vägledning till miljöförvaltningar Egenkontroll vid piercing och tatuering Som ett stöd till miljöförvaltningarna att bedöma egenkontrollen

Läs mer

Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt

Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt PROTOKOLL 1 (5) Vattenmyndigheten Norra östersjöns vattendistrikt Vattendelegationen Norra Östersjön Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt : 10 mars

Läs mer

Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1.

Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1. Orust Kommuns Miljötaxa bilaga 1. Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2016-09-22, 203. Fastställd av kommunfullmäktige 2016-11-10, 123. 2017 910 GENERELLT Om inte annat följer av denna taxa gäller följande:

Läs mer

Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken

Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken 1(5) Remiss om ändring i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2009:5 om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Sammanställning av remissvar Totalt inkom 27 svar på remissen. Inga synpunkter Länsstyrelsen

Läs mer

Tillsyn och prövning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde 2013 En kort rapport om projektet

Tillsyn och prövning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde 2013 En kort rapport om projektet Tillsyn och prövning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde 2013 En kort rapport om projektet - Är en samverkan mellan tillsynsmyndigheterna (livsmedel och miljö) på kommunerna och länsstyrelserna

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

HUR SKA NATURVÅRDSVERKET DRIVA EN FRAMGÅNGSRIK TILLSYN MED KOMMUNERNA

HUR SKA NATURVÅRDSVERKET DRIVA EN FRAMGÅNGSRIK TILLSYN MED KOMMUNERNA HUR SKA NATURVÅRDSVERKET DRIVA EN FRAMGÅNGSRIK TILLSYN MED KOMMUNERNA FAH Kommunerna och Miljön 28 april 2016 Christian Haglund Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-04-22 1 Framgångsrik

Läs mer

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram återrapportering 2013 1 (7) Återrapportering från Länsstyrelsen Östergötland av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 28 Länsstyrelserna behöver göra en översyn och vid behov

Läs mer

Kemikaliekontroll enligt Reach. Handledning för tillsyn med bakgrundsmaterial Nedströmsanvändarnas egen kemikalieanvändning 2011-05-16

Kemikaliekontroll enligt Reach. Handledning för tillsyn med bakgrundsmaterial Nedströmsanvändarnas egen kemikalieanvändning 2011-05-16 Kemikaliekontroll enligt Reach Handledning för tillsyn med bakgrundsmaterial Nedströmsanvändarnas egen kemikalieanvändning 2011-05-16 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND...3 2. SYFTE OCH PROJEKTMÅL...4 3.

Läs mer

Tillsynsplan för miljönämnden 2017

Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Tjänsteutlåtande Miljöchef 2016-11-15 Anna von Axelson 08-590 973 72 Dnr: anna.von.axelson@upplandsvasby.se MN/2016:81 10052 Tillsynsplan för miljönämnden 2017 Förslag till beslut Miljönämnden Miljönämnden

Läs mer

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning. Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning. Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops Energifrågan i tillsynen är viktig! Energifrågan är ofta osynlig All energianvändning medför miljöpåverkan Energieffektivisering

Läs mer

TILLSYN 8/16. Plan för tillsynsvägledning för åren kemikalieinspektionen.se. Reviderad inför 2017

TILLSYN 8/16. Plan för tillsynsvägledning för åren kemikalieinspektionen.se. Reviderad inför 2017 Plan för tillsynsvägledning för åren 2016-2018 Reviderad inför 2017 TILLSYN 8/16 kemikalieinspektionen.se Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt

Läs mer

Kartläggning av farliga kemikalier

Kartläggning av farliga kemikalier Miljökontoret Dnr 2008-0268 December 2008 Dpl 4251 Kartläggning av farliga kemikalier Ett samarbetsprojekt i Dalarnas län 2008 Redovisning av resultatet för Borlänge kommun Delprojektet i Borlänge utfört

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Projektplan för Hantering av massor uppdaterad

Projektplan för Hantering av massor uppdaterad Projektplan för Hantering av massor uppdaterad 2015-11-13 Uppdrag Länsrådsgrupp 6 har gett i uppdrag åt miljövårdsdirektörernas tillsynsgrupp att driva Miljösamverkan Sverige och att inom ramen för det

Läs mer