PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2013"

Transkript

1 PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH Sedan 2009 har det varit möjligt att ansöka om medel för särskilda tillsynsprojekt. Denna PM är en översiktlig sammanställning av tillsynsprojekten fram till och med Under de aktuella åren har länsstyrelserna ansökt om 150 projekt varav 105 tilldelats medel. Ansökningarna har legat på en jämn nivå utom 2012 då nivån gick ner till nära hälften av normalt. Andelen projekt som tilldelades medel var initialt låg men har sedan ökat. Sannolikt beror detta på att länsstyrelserna nu kommer in med bättre och tydligare projektbeskrivningar kombinerat med att Naturvårdsverkets syn på tillsynsprojektens värde ökat med tiden. Naturvårdsverket har även tagit fram en checklista för projektansökan vilket innebär att spelreglerna för de särskilda tillsynsprojekten blivit tydligare. Fördelning av ansökningar och dess utfall under åren framgår av figur 1. Totalt har 12,6 miljoner kronor fördelats till de 105 projekt som beviljats medel. Av dessa 12,6 miljoner fördelades hela 4,7 miljoner till projekt för 2013, vilket till exempel kan jämföras med 2009 då knappt 1,7 miljoner beviljades. Figur 1 Antal ansökta, beviljade och ej beviljade projekt Fördelningen av ansökningar skiljer sig mycket åt mellan olika län. Ett antal län har aldrig sökt medel för tillsynsprojekt medan andra har sökt medel för många projekt. Detta har sannolikt många olika förklaringar. En kan vara att län som ansökt om många projekt är vana att arbeta i projektform och anser att det är en framgångsrik metod för att komma framåt i tillsynsarbetet. Det bör dock noteras att även de län som inte ansökt om särskilda projektmedel ändå har genomfört olika projekt, men då inom ramen för de ordinarie tillsynsmedlen. I vissa fall har man även samsökt projektmedel med andra län eller finansierat projekt genom regional miljösamverkan och i något fall genom EU-bidrag. Många av projekten utgörs av olika typer av tillsynsvägledning vilket är ett tecken på att detta är en del av arbetet med EBH som annars inte hade genomförts eller hade genomförts i väsentligen mindre utsträckning. Av figur 2 framgår fördelningen mellan de olika typer av projekt som tilldelats medel. Kategoriseringen är översiktlig och kategorin Annat kan innehålla så vitt skilda saker som metodutveckling, recipientpåverkan, sammanhållna

2 tillsynsinsatser etc. Vid framtida sammanställningar liknande denna kan det bli aktuellt att bryta upp denna kategori i fler typer som t ex metodutveckling och sammanhållna tillsynsinsatser (helhetstillsyn). Figur 2 Fördelning av typer av projekt som länen ansökt om respektive de som tilldelats medel. Naturvårdsverket har som villkor för projektmedel satt upp krav på att projekten ska redovisas samt att erfarenheter och material som tagits fram ska spridas till andra län bland annat genom att lägga upp material på EBH-portalen. I bilaga till PM:n är samtliga projekt som sökt medel listade. Av listan framgår om medel beviljats och om det finns material upplagt på EBHportalen. Oavsett om material lagts upp på portalen eller inte kan listan användas till att ge tips till länsstyrelserna om vilka andra län som redan genomfört projekt som man själv har för avsikt att utföra. Man kan därmed dra nytta av andras erfarenheter i sitt eget projekt. Några av de reflektioner som kan göras över sammanställningen är: - Andelen projekt som beviljas medel har ökat. - Tillsynsvägledningsprojekt dominerar såväl avseende ansökningar som beviljade projekt. - Projekt med inriktningen mäklarinformation samt skapande av praxis har hittills tilldelats medel i samtliga fall. - Spridande av erfarenheter vad gäller projekt om metodikutveckling är god. - Spridande av erfarenheter vad gäller tillsynsvägledningsprojekt kan förbättras. - Endast ett fåtal län har aldrig ansökt om särskilda tillsynsprojekt. - Några av de län som sökt många projekt har även pekat på ett stort behov av ökade resurser för tillsyn. - Etappindelade projekt ökar till följd av att medel ska återlämnas om de inte förbrukas under aktuellt budgetår. /Klas Köhler, länsstyrelsernas tillsynssamordnare förorenade områden.

3 Bilaga Tillsynsprojekt OBS! I kolumnen EBH-portalen anges JA om material finns tillgängligt på EBH-portalen under fliken Tillsyn & Juridik i dokumentbiblioteket Tillsynsvägledning och tillsynsprojekt. Om material finns på annan plats anges detta. Vidare anges EA för Ej Aktuellt och EO för Ej Obligatoriskt C TVL Inventering pågående verksamhet EA C Praxisärende solidariskt ansvar EA C Expertstöd Etablering av gruva EA C TVL Workshop riskkommunikation EA C TVL Utbildningsdag FO och planprocessen C Information mäklare JA (Mälarlänen lagt upp gemensamt mtrl) E TVL Inventering/prioritering nedlagda deponier EA F Utredning av TM för prioriterade objekt EA F TVL Inventering pågående verksamhet EA F Praxisärende Nässjö banverket EA F Expertstöd Munksjön EA F MRO Kniphammaren del EA G Praxisärende Hjortsberga/Componenta/Kenogard EA G TVL Utbildning provtagning I Information mäklare JA (se C) K TVL Inventering pågående verksamhet EA O TVL Sågverksprojekt del 1 (MIFO fas 2 mm) EA O Tillsyn Skogsindustri (AU+MIFO fas2) EA U TVL Workshop ansvarsutredning JA U Metodutveckling statistik i tillsyn EA U Tillsynsnätverk gruvor, bruk och sediment EA U TVL Nedlagda deponier EA U TVL Kommundialog EA U Information mäklare JA (se C) W TVL Inventering pågående verksamhet EA W TVL Ansvarsutredning EO W Garpenbergsprojekt samlad bild W Uppföljning genomförda åtgärder JA W Ansvarsutredningar egna tillsynsobjekt X TVL Inventering pågående verksamhet + deponier EA X Praxisärende Forsbacka bruk EA Y TVL Inventering pågående deponier EA Y Tillsyn Massaindustri egna objekt EA Z TVL Utbildning ansvarsutredning EO Totalt

4 2010 AB TVL Ansvarsutredningar EO D TVL Mälarlänsutbildning JA (på delsida Mälarlänsutb.) D TVL Utbildning förorenade byggnader E Källfördelning Bråviken (del av projekt) JA E Metodik icke-prio/alternativa angreppssätt JA E TVL Workshop ansvarsutredning JA E Hantering av massor EA E TVL utbildning FO och fysisk planering EO E Information mäklare EO F MRO Kniphammaren del Erfarenheter tas in i branschfakta om MRO F TVL MIFO fas 2 pågående verksamhet EA F Tillsyn prioriterade objekt EA F Rättsfallsdatabas EA F TVL utbildning EBH-juridik (MHN) EO F TVL Utbildning klorerade alifater EO I TVL Läget i länet EA I TVL Utbildning provtagning EA O TVL Sågverksprojekt del JA (del 1 o 2) U TVL Utbildning provtagningsplan/resultat + riskbedömningar JA W Inventering och tillsyn industrideponier och sediment - samlad grund för tillsynsinsatser Avfört, medel återlämnade W TVL Inventering pågående verksamhet W TVL Nedlagda deponier EO W Expertstöd Garpenbergsprojektet Slutförs 2013 W Ansvarsutredningar allmänt egna objekt X TVL Utbildning provtagning X Dioxinprojekt FO påverkan på Östersjön (del av) JA Y Egen kompetensutveckling EA AC Gruvprojekt, tillsyn och prövning FO del EA AC TVL Utbildning Vägledningsmaterialet EA Totalt

5 2011 AB Information mäklare JA C TVL Ansvarsutredning EO C TVL Vägledningsmaterialet EA C Dioxinprojekt-hitta andra källor än en viss VU EA C Praxisärende Solidariskt ansvar D TVL Vägledningsmaterialet EA E TVL Vägledningsmaterialet EA E Metodik riktad TVL Slutförs 2013 E Metodik EBH i prövning F TVL Vägledningsmaterialet EA F TVL MIFO fas 2 pågående verksamhet del EA F Kunskapsöverföring till kommun FO i fysisk planering EA F Tillsyn Anderstorpsån EA F Kvalitetssäkring egna objekt i EBH-stöd EA H TVL Vägledningsmaterialet EA H TVL MIFO pågående verksamheter H TVL Ansvarsutredning EO I TVL Vägledningsmaterialet EA I TVL MIFO pågående verksamheter EO I TVL Mälarlänsutbildning JA (på delsida Mälarlänsutb.) I TVL Läget i länet EA O TVL och intro EBH-stöd (nationellt material) Framflyttat O TVL kommunbesök bla EBH-stöd Framflyttat O TVL Uppdatera VGsamverkans handbok för EBH T TVL Ansvarsutredning T TVL Vägledningsmaterialet EA U TVL Vägledningsmaterialet EA U TVL FO i fysisk planering U TVL Åtgärdsutredning, riskvärdering och anmälan del EA U FO i områden med översvämningsrisk EA Y Initiera samverkan mellan VU (test) JA Y Jämförelse kravnivåer objekt i Norrland JA Y Utreda omprioritering av objekt pga skred, översvämning EA AC Gruvprojekt, tillsyn och prövning FO del JA (del 1 o 2) Totalt

6 2012 C Praxisärende Tärnsjö garveri C TVL Ansvarsutredning (utökning antal län) EO C Tillsynsansvar genomgång/plan EA F TVL MIFO fas 2 pågående verksamhet del Delvis, kompletteras inom kort F TVL Uppföljning vägledningsmaterial EO F Tillsynsansvar genomgång/plan EA F TVL Överföring EBH-stöd till kommuner EA I TVLMälarlänsutbildning JA (på delsida Mälarlänsutb.) I TVL Akuta föroreningsskador (spill/utsläpp) O Helhetstillsyn Oljehamnen Slutförs 2013 O TVL Utbildning EO T TVL fördjupning vägledningsmaterial U TVL Tillsyn bilskrotar del EA U Information mäklare och banker alla mälarlän Slutförs 2013 U TVL EBH-statistik (även för C, AB, I, D och T) JA U TVL Åtgärdsutredning, riskvärdering och anmälan del JA (del 1 o 2) W Gruvhandläggarträff-uppstart nätverk Slutförs 2013 Y Initiera samverkan mellan VU (fortsättning) EA Totalt

7 2013 D TVL Mifo fas D TVL Fysisk planering E TVL Riskkommunikation E Bevara information om FO i fastighetsregister E Klimatförändringars påverkan på FO del F TVL MIFO fas 1 pågående verksamhet del F TVL Vägledning om FO i fysisk planering (nationellt material) F TVL Ansvarsfrågor 10 kap. MB F Information till mäklare och banker F Rättsfallsprojekt (ajourhålla rättsfallssamling på portal) H TVL MIFO fas 2 nedlagda deponier M Kartlägga MIFO-objekt vid vattenförekomster (MKN) M Helhetstillsyn 4 hamnar M TVL Klorerade lösningsmedel M TVL PFOS brandövningsplatser M Metodstudie förenklad bedömning av ansvar i EBH-stödet M Information mäklare N Helhetstillsyn NV Varberg N TVL in-situmetoder klorerade lsgmedel/provta förorenad byggnad O Ta fram VL om hantering markarbete inom industriområde O TVL Fysisk planering del O TVL Kemtvättar del O Revidera VL om rödfyr T TVL Mälarlänsutbildning Hälsa och FO T TVL Nedlagda deponier U TVL Tillsyn bilskrotar del X Helhetstillsyn kopplat till vattenförekomst (MKN) Y Expertstöd Manual fördjupad RB för dioxin mfl föroreningar Y Expertstöd Bedömning om allvarlig miljöskada föreligger Y TVL FO och fysisk planering (ta fram material) Y Metodik för prioritering inom RK Y Expertstöd Riskklassning Sundsvallsbukten (inkl åtgärdsbehov) Y Expertstöd- Riskbedömning och åtgärdförberedande undersökning Z Juriststöd Ansvarsutredningar Z Tillsyn ansvarsutredning mm bilskrot kommunens objekt Totalt

Bidrag till länsstyrelserna för tillsynsprojekt inom förorenade områden (Naturvårdsverkets anslag 1:4)

Bidrag till länsstyrelserna för tillsynsprojekt inom förorenade områden (Naturvårdsverkets anslag 1:4) 1(4) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Larsson, Ulf Tel: 010-698 13 71 ulf.larsson@naturvardsverket.se BESLUT -01-21 Ärendenr: NV-03212-14 Samtliga Länsstyrelser Bidrag till länsstyrelserna för tillsynsprojekt

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Bild: Hammarborrning vid Enköpingstvätten, foto Geosigma.

Bild: Hammarborrning vid Enköpingstvätten, foto Geosigma. Regionalt program för arbetet med förorenade områden i Uppsala Län 2015-2017 Bild: Hammarborrning vid Enköpingstvätten, foto Geosigma. Beställningsadress: Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86 Uppsala Telefon:

Läs mer

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden Rapport 2001:01 2014:17 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden Stockholms län år 2015 2017 Rapport 2014:17 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden Stockholms län

Läs mer

Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken

Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken Meddelande nr 2014:16 Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken År 2014-2016 2 Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken 2014-2016 MEDDELANDE NR

Läs mer

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden Rapport 2008:27 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden i Stockholms län år 2009 Rapport 2008:27 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden i Stockholms län år 2009

Läs mer

Rapport 2011:30. Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden 2012 2014 i Stockholms län

Rapport 2011:30. Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden 2012 2014 i Stockholms län Rapport 2011:30 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden 2012 2014 i Stockholms län Rapport 2011:30 Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden 2012 2014 i Stockholms

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Bilaga: Översiktlig styrmedelsanalys för enskilda avlopp. Styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Bilaga: Översiktlig styrmedelsanalys för enskilda avlopp. Styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Bilaga: Översiktlig styrmedelsanalys för enskilda avlopp Styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Bilaga: Översiktlig styrmedelsanalys för enskilda avlopp Styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Läs mer

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Bakgrund Länsstyrelsen beviljades medel av Naturvårdsverket för ett tillsynsprojekt inom Energihamnen i Göteborg (se ansökan bilaga 1). Förliggande

Läs mer

Verksamhetsplan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Verksamhetsplan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015 1 Förord Nämnden har det politiska ansvaret för kommunens miljö- och hälsoskyddsarbete. I detta uppdrag ligger att kombinera lagstadgad tillsyn med miljöstrategiskt

Läs mer

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet

Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008. Redovisning till Miljödepartementet Kemikalieinspektionens tillsynsverksamhet 2008 Redovisning till Miljödepartementet Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Regleringsbrevet 2008 sammanfattning av måluppfyllelse... 4 3. Förbättring

Läs mer

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Det finns 80 000 misstänkt förorenade platser i Sverige! Vad händer om jag köper en förorenad

Läs mer

Granskas riskbedömningar likvärdigt på Sveriges Länsstyrelser och tillämpas ny kunskap från Hållbar Sanering? En enkätstudie

Granskas riskbedömningar likvärdigt på Sveriges Länsstyrelser och tillämpas ny kunskap från Hållbar Sanering? En enkätstudie Granskas riskbedömningar likvärdigt på Sveriges Länsstyrelser och tillämpas ny kunskap från Hållbar Sanering? En enkätstudie Lill Samuelsson Examensarbete i Miljövetenskap Nivå: D Nr: 008:M5 Högskolan

Läs mer

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden Gävleborgs län 2008 Omslagsfotot är taget under 2007 vid Hå tjärfabrik, Bollnäs kommun. Bilden förställer gamla tunnor från verksamheten som

Läs mer

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014

Behovsutredning. och. tillsynsplan. för. miljöbalkstillsynen. i Eslövs kommun 2012-2014 Behovsutredning och tillsynsplan för miljöbalkstillsynen i Eslövs kommun 2012-2014 December 2013 1. Allmänt 2. Allmänna hänsynsregler m.m. (2 kap miljöbalken) 3. Skydd av områden samt djur- och växtarter

Läs mer

Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring

Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring Tillsyn enligt miljo balken mo jligheter till utveckling och fo rba ttring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 maj 2013 BESÖK: STOCKHOLM - VALHALLAVÄGEN 195

Läs mer

Pilotprojekt EBH-stödet och kommuner i Västra Götalands län. Utvärdering. Bengtsfors. Åmål. Dals-Ed. Strömstad. Gullspång. Mariestad.

Pilotprojekt EBH-stödet och kommuner i Västra Götalands län. Utvärdering. Bengtsfors. Åmål. Dals-Ed. Strömstad. Gullspång. Mariestad. Bengtsfors Strömstad Dals-Ed Åmål Gullspång Tanum Mariestad Färgelanda Mellerud Töreboda Munkedal Götene Karlsborg Sotenäs Vänersborg Lidköping Skövde Tibro Lysekil Uddevalla Trollhättan Grästorp Essunga

Läs mer

Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017

Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017 Tillsynsvägledningsplan enligt miljöbalken 2015-2017 Plan för tillsynsvägledning enligt miljöbalken 2015-2017 Förord Enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) ska länsstyrelserna ha en plan för tillsynsvägledning

Läs mer

Sammanställning av myndigheternas och kommunernas redovisning av genomförda åtgärder 2014

Sammanställning av myndigheternas och kommunernas redovisning av genomförda åtgärder 2014 Sammanställning av myndigheternas och kommunernas redovisning av genomförda åtgärder 2014 Utgiven av: Ansvarigt distrikt: Författare: Layout: Foto framsida: Kartbilder: Upplaga: Vattenmyndigheterna i samverkan

Läs mer

Redovisning av 2012 års arbete inom projektet Kvalitetssäkring Skog och historia

Redovisning av 2012 års arbete inom projektet Kvalitetssäkring Skog och historia RAÄ dnr 3.5.1-988-2009 SKS dnr 2011-4173 Redovisning av 2012 års arbete inom projektet Kvalitetssäkring Skog och historia 2013-09-18 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Fördelning och förbrukning

Läs mer

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia Slutrapport till regeringen avseende projektet Hus med historia 2 Riksantikvarieämbetet den 18 mars 2013 Storgatan 41 114 84 Stockholm www.raa.se riksant@raa.se Dnr 301-3626-2012 3 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009

Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009 Hygien i förskolan Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009 Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten.

Läs mer

Kommunernas anhörigstöd. Utvecklingsläget 2005

Kommunernas anhörigstöd. Utvecklingsläget 2005 Kommunernas anhörigstöd Utvecklingsläget 2005 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt

Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt December 2004 Behovsutredningar och tillsynsplaner rekommendationer och exempel på tillvägagångssätt Miljösamverkan

Läs mer

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen

Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen 2011-09-26 Konsekvenser för aktörer av förslagen i nationella avfallsplanen Förslaget till ny nationell avfallsplan (2011-09-12) prioriterar åtgärder inom följande områden: 1. Hantering av avfall inom

Läs mer

Resultat från särskilda utvecklingsprojekt inom ANDT som avslutats under perioden 2011 2014

Resultat från särskilda utvecklingsprojekt inom ANDT som avslutats under perioden 2011 2014 Resultat från särskilda utvecklingsprojekt inom ANDT som avslutats under perioden 2011 2014 Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 6 Syfte... 7 Disposition... 8 Metod... 9 Underlag... 9 Analys... 9

Läs mer

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021

Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 2015-03-20 Vattenmyndigheten Södra Östersjön Yttrande över Vattenmyndigheten Södra Östersjöns förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för vatten 2015-2021 Generella synpunkter Segeåns

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer