Bidrag till länsstyrelserna för tillsynsprojekt inom förorenade områden (Naturvårdsverkets anslag 1:4)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bidrag till länsstyrelserna för tillsynsprojekt inom förorenade områden (Naturvårdsverkets anslag 1:4)"

Transkript

1 1(4) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Larsson, Ulf Tel: BESLUT Ärendenr: NV Samtliga Länsstyrelser Bidrag till länsstyrelserna för tillsynsprojekt inom förorenade områden (Naturvårdsverkets anslag 1:4) Beslut Naturvårdsverket beviljar länsstyrelserna totalt kr år och kr år för tillsynsprojekt. Naturvårdsverket har sedan tidigare beviljat kr år. Naturvårdsverket beviljar i och med detta beslut ytterligare kr för tillsynsprojekt år. Naturvårdsverket har sedan tidigare beviljat kr år. Naturvårdsverket beviljar i och med detta beslut ytterligare kr för tillsynsprojekt år. Tilldelningen till respektive länsstyrelse framgår i tabell 1 nedan och bilaga 1. Länsstyrelserna har i ansökan redovisat tillsynsprojekt som beviljats medel som inte slutförts Naturvårdsverket beslutar att bidrag till tillsynsprojekt som är beviljade till och med 2014 års utgång får föras över till och slutföras under, bilaga 1.. BESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND FORSKARENS VÄG 5, HUS UB KIRUNA KASERNGATAN 14 POST: STOCKHOLM TEL: FAX: E-POST: NATURVARDSVERKET. SE INTERNET: WWW. NATURVARDSVERKET. SE

2 NATURVÅRDSVERKET 2(4) Tabell 1: Bidrag till tillsynsprojekt - (kronor). Län Bidrag Bidrag (Beslut 2013) bidrag Bidrag Bidrag (Beslut 2013) bidrag Stockholm Uppsala Södermanland Östergötland Jönköping Kronoberg Kalmar Gotland Blekinge Skåne Halland Västra Götaland Värmland Örebro Västmanland Dalarna Gävleborg Västernorrland Jämtland Västerbotten Norrbotten Villkor Nedanstående villkor ersätter alla tidigare beslutade villkor: 1. Medlen får användas för tillsynsprojekt enligt beskrivningar i ansökningarna och enligt fördelning för respektive år. Notera även eventuella länsspecifika villkor, bilaga Länsstyrelsen ska vid genomförandet av tillsynsprojekten ta vara på erfarenheter som framkommit av tidigare genomförda motsvarande projekt i andra län. 3. Länsstyrelsen ska för pågående projekt statusredovisa respektive för avslutade projekt slutredovisa tillsynsprojekt som tilldelats särskilda medel senast den sista februari årligen. Redovisningen ska innehålla ekonomi, miljönytta, måluppfyllnad, erfarenheter och hur dessa sprids. - Ekonomisk redovisning ska ske enligt Naturvårdsverkets instruktioner för redovisningen som meddelas i mars. - Erfarenhetsåterföring från projektets genomförande ska ske enligt Naturvårdsverkets instruktioner för redovisningen som meddelas i mars. Redovisningen ska innehålla miljönytta, måluppfyllnad, erfarenheter och hur dessa sprids. I samband med slutredovisning ska relevant material som tagits fram inom projektet läggas upp på EBH-portalen.

3 NATURVÅRDSVERKET 3(4) 4. Naturvårdsverket förutsätter att denna verksamhet är föremål för samma kontroll och löpande revision som länsstyrelsens övriga verksamhet. Naturvårdverket kan ställa krav på en extern revisor eller initiera egna revisioner. Skäl till beslut Aktuella bestämmelser Naturvårdsverket beslutar enligt förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande samt Naturvårdsverkets regleringsbrev Den av Riksdagen beslutade budgeten 4 december 2014 samt Naturvårdsverkets regleringsbrev för ger de ekonomiska förutsättningarna för det statliga efterbehandlingsarbetet de kommande åren. Förutsättningarna är också att beviljade medel ska förbrukas under det år som beslutet gäller. Bidragsmedel ska användas i nära anslutning till att de betalas ut enligt anslagsförordningen och Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd. Naturvårdsverkets bedömning Underlag till fördelningen av medel till tillsynsprojekt är de regionala behov som länsstyrelserna beskrivit i inkomna ansökningar och regionala program för efterbehandling. Naturvårdsverket anser att det är värdefullt att stödet till att förstärka länsstyrelsernas tillsynsarbete av förorenade områden fortsätter. - Medel beviljas generellt till tillsynsprojekt som mynnar ut i resultat som kan vara användbara för andra län, som tillför mervärde i någon annan aktuell fråga eller som inte tydligt ingår i den ordinarie tillsynen eller tillsynsvägledningen. - Även tillsynsprojekt som rör vissa branscher beviljas medel om det bedöms vara en stor eller angelägen bransch i länet samt om länet tidigare haft svårt att bygga upp en fungerande tillsynsvägledning gentemot kommunerna. - Vissa projekt beviljas medel i en första etapp för att avvakta utfallet av etapp 1 innan beslut om etapp 2 tas för kommande år. - Tillsynsprojekt som tidigare år beviljats medel, beviljas medel i så stor utsträckning som möjligt även detta år. - Tillsynsprojekt har så långt som möjligt beviljats för de län som inte har några pågående tillsynsprojekt. - Tillsynsprojekt i form av ansvarsutredningar beviljas inte medel om kommunen är tillsynsmyndighet eftersom kommunen då ansvarar för att utföra

4 NATURVÅRDSVERKET 4(4) ansvarsutredningarna. Detta gäller även för andra tillsynsinsatser än ansvarsutredningar där kommunen är tillsynsmyndighet. - Tillsynsprojekt som innehåller inventeringsrelaterat arbete beviljas inte medel. - Tillsynsprojekt som innebär intern samordning av olika funktioner på länsstyrelsen beviljas inte medel. Rekvirering av bidraget När länsstyrelsen rekvirerar medlen accepterar de också bidragsvillkoren. Naturvårdsverket skickar ut rekvisitionsblanketter när länsstyrelserna kommit in med redovisning av oförbrukade medel. Beslut om detta bidrag har fattats av enhetschef Ingela Hiltula. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit sektionschef Carl Mikael Strauss och handläggare Ulf Larsson, föredragande. För Naturvårdsverket Ingela Hiltula Ulf Larsson

5 TILLSYNSPROJEKT Bilaga 1 Län Projekt 2017 Beviljat Förs över från 2014 till Bidrag (Årets beslut) Bidrag (beslut 2013) bidrag Bidrag (Årets beslut) Budrag (Beslut 2013) bidrag Projektspecifika villkor se villkor i projektet "TVL dag Stockholm Utbildning flyktiga ämnen vid exploatering Riktvärdesmodellen/NVs VL material mm" Kunskapsuppbyggnad om flyktiga ämnen vid Stockholm omvandling av industrimark/exploatering Stockholm TVL dag Riktvärdesmodellen/NVs VL-material mm kr som redovisats som återstående medel från projektet "Utbildning flyktiga ämnen vid 0 exploatering" ska användas i detta projekt. Uppsala Plantskoleprojekt Etapp 1 innefattar förberedelser, utvärdering tidigare undersökningar, bedömningar samt utarbetande av strategier och handlingsplaner för fortsatt arbete. Utöver mälarlänen ska Länsstyrelsen även erbjuda andra intresserade länsstyrelser till deltagande i projektet, exempelvis som referensgrupp. I första hand avses länsstyrelser som sökt men ej erhållit medel för plantskoleinriktade tillsynsprojekt eller länsstyrelser som sökt och erhållit utredningsmedel 0 för plantskolor. Etapp 2 innefattar redovisning av etapp 1 i form av rapporter, vägledningsmaterial till kommuner och fastighetsägare, seminarium med inhyrd föreläsare, Uppsala Plantskoleprojekt uppläggning på EBH-portalen. TVL - Masshantering etapp 1 Södermanland får slutföras under. Södermanland TVL - Utbildningsdag Riskvärdering/åtgärder TVL - VLprojekt träskyddsanläggningar Etapp 1 Östergötland får slutföras under. Östergötland TVL - VLprojekt träskyddsanläggningar Etapp Östergötland TVL - VLprojekt träskyddsanläggningar Etapp Östergötland Markanvändningsrestriktioner i fastighetsregister Östergötland Tillsyn för klimatsmartare schaktsaneringar SGF:s verktyg Carbon footprint ska användas. Inom projektet ska behovet av att informera andra aktörer 0 (tex entreprenörer) beaktas. Jönköping Vägledande rättsfall Jönköping MIFO fas 2 etapp Jönköping Nedlagda deponier etapp Jönköping VL för hantering av projekt med begränsat ansvar Vägledning som tas fram ska stämmas av mot kvalitetsmanualen. Eventuella frågor som behöver förtydligas i manualen ska vidarebefordras till 0 Naturvårdsverket. Projektet ska även innefatta att föreslå vilken information som bör finnas i den webbaserade och Jönköping Uppdatering och komplettering av VL om FO och fysisk planering länsgemensamma planeringskatalogen (WKP) samt i 0 den så kallade "sammanfattande redogörelsen". Jönköping Ansvarsfrågor på EBHportalen Jönköping TVL - Utbildning plantskolor Erbjuds möjlighet att delta i Uppsala läns 0 Plantskoleprojekt. Kronoberg TVL - VLprojekt om klorerade lösningsmedel Etapp Kronoberg TVL Ansvarsutredningar glasbruk etapp Kronoberg Glasriket ansvarsutredningar (egna objekt) Kronoberg Information kommunpolitiker Kalmar TVL Ansvarsutredningar glasbruk etapp

6 Kalmar TVL Ansvarsutredningar Glasbruk förstärkning Kalmar TVL Utbildningsdag riskkommunikation Kalmar TVL Informationsdag årlig handläggartträff Fokus tillsynsansvar Gotland TVL - Utbildningsdag Riktvärdesmodellen Återstående medel från beslut för 2014 (3 402 kr) får slutföras. Medlen är över från TVL Utbildningsdag Riktvärdesmodellen och omfördelas 0 till att användas inom projektet GRUF. Gotland TVL - Utbildningsdag Riskkommunikation Sökta medel till TVL-Utbildningsdag riskkommunikation ska istället användas inom 0 projektet GRUF. Blekinge Ansvarsutredningar TVL Återstående medel som beslutade till detta projekt 2013 får slutföras under. Se även villkor för 0 projekt "Ansvarsutredningar TVL 2" nedan. TVL - Pågående verksamheter etapp 1 Blekinge får slutföras under. Blekinge Ansvarsutredningar TVL Naturvårdsverket återtar beslut om medel för tillsynsprojekt Ansvarsutredningar TVL etapp 2 till följd av att Länsstyrelsen redovisat att det återstår kr för tillsynsprojektet "Ansvarsutredningar TVL etapp 1". Länsstyrelsen är hänvisad till ny ansökan i det fall medel utöver det som redovisats som återstående 0 medel behövs för etapp 2. Blekinge TVL - Pågående verksamheter etapp Naturvårdsverket återtar beslut om medel till Pågående verksamheter etapp 2 för och beslutar samtidigt om medel för samma projekt för Blekinge Pälsdjursanläggningar Etapp Blekinge Pälsdjursanläggningar Etapp Systematiskt bevarande av kunskap och erfarenhet Blekinge av EBH-arbetet etapp Blekinge Systematiskt bevarande av kunskap och erfarenhet av EBH-arbetet etapp Blekinge Informationsprojekt Blekinge Inventering skärgårdar Etapp Blekinge Inventering skärgårdar Etapp Skåne TVL - uppföljning av kommunernas MIFO-arbete och ansvarsbedömningar Etapp får slutföras under. Skåne Metodstudie - FO-underlag till kommunernas planarbete får slutföras under. Skåne TVL - kommunernas MIFO-arbete och ansvarsbedömningar Etapp Skåne TVL MIFOseminarium Om möjligt ska seminariet spelas in för användning i 0 andra län. Skåne TVL Deponier seminarium+diskussionsträff Skåne TVL Plantskolor Erbjuds möjlighet att delta i Uppsala läns 0 Plantskoleprojekt. Skåne TVL Laktester Skåne Pilotstudie jämförelse riskbedömningar Halland Provtagningsstrategi och riktvärden vid plantskolor Erbjuds möjlighet att delta i Uppsala läns 0 Plantskoleprojekt. Halland Inventering av pälsdjursfarmar vid bostäder Västra Götaland EBHstödet till kommunerna Naturvårdsverket återtar i detta beslut tidigare fattat beslut om kr till detta projekt. Nytt beslut om bidrag fattas kan fattas när kommunerna har fått 0 access till EBH-stödet. Västra Götaland TVL Utbildningsdag Förorenade byggnader Västra Götaland TVL Utbildningsdag Skydd av markmiljö Västra Götaland TVL och MIFO fas 2 småbåtshamnar

7 Västra Götaland TVL projekt Verkstad med TRI och galvanisering etapp Länsstyrelsen är hänvisad till ny ansökan för fortsatta 0 medel för etapp 1 vid nästa ansökanstillfälle. Västra Götaland TVL projekt Verkstad med TRI och galvanisering etapp Länsstyrelsen är hänvisad till ny ansökan för medel 0 för etapp 2 vid nästa ansökanstillfälle Värmland Söker ej Örebro Ansvarsutredning Kvarntorp och Utbildning riskvärdering och åtgärdsutredning Se villkor för projekt TVL Utbildningsdag 0 riktvärdesmodellen inkl praktikfall nedan. Örebro TVL Utbildningsdag riktvärdesmodellen inkl praktikfall kr av de kr som redovisats som återstående medel från projekten "Ansvarsutredning Kvarntorp" och "Utbildning riskvärdering och åtgärdsutredning" ska användas i projektet. Resterande kr ska användas till Västmanlands projekt "GRUF Grundläggande tillsyn av förorenade 0 områden". Information mäklare och banker Västmanland får slutföras under kr som redovisats som återstående medel från projektet "Mälarlänsutbildningen" ska användas i Västmanland GRUF Grundläggande tillsyn av förorenade områden projektet. Detsamma gäller kr från Örebro och kr från Gotland. Dalarna Mälarlänsutbildningen Dalarna Garpenbergsprojektet Beslut för omfördelade pengar från andra projekt. Medlen får användas för att slutföra projektet 0 Fiberbanksprojekt Riskbedömning Omfördelningsbeslut vid beslut för Återstående Västernorrland medel får användas för att slutföra projektet RB Allvarlig miljöskada Västernorrland får slutföras under. Riskklassning Sundsvallsbukten Västernorrland får slutföras under. Västernorrland RB vid pågående verksamheter - slutförande TVL "fysisk planering" och "inventering pågående"? Jämtland får slutföras under. Juriststöd Jämtland får slutföras under. Kommande förslag till riktlinje för tillsyn vid pågående Jämtland Informationsmaterial EBH-tillsyn pågående verksamheter verksamheter från Tillsynssamordningen ska beaktas 0 i projeketet. Handläggarstöd recipientkontroll Västerbotten får slutföras under. Västerbotten VL tillsyn vid EBH av gruvor Västerbotten TVL Inventering av pågående verksamheter Norrbotten Tillsyn äldre gruvor får slutföras under. SUMMA

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia

Slutrapport till regeringen avseende projektet. Hus med historia Slutrapport till regeringen avseende projektet Hus med historia 2 Riksantikvarieämbetet den 18 mars 2013 Storgatan 41 114 84 Stockholm www.raa.se riksant@raa.se Dnr 301-3626-2012 3 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna Regeringsbeslut IV:15 Socialdepartementet 2013-12-19 S2012/2774/SFÖ S2013/1408/SFÖ S2013/8584/SAM länsstyrelserna Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende länsstyrelserna 5bilagor Riksdagen har beslutat

Läs mer

Redovisning av 2012 års arbete inom projektet Kvalitetssäkring Skog och historia

Redovisning av 2012 års arbete inom projektet Kvalitetssäkring Skog och historia RAÄ dnr 3.5.1-988-2009 SKS dnr 2011-4173 Redovisning av 2012 års arbete inom projektet Kvalitetssäkring Skog och historia 2013-09-18 Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning... 3 Fördelning och förbrukning

Läs mer

Granskas riskbedömningar likvärdigt på Sveriges Länsstyrelser och tillämpas ny kunskap från Hållbar Sanering? En enkätstudie

Granskas riskbedömningar likvärdigt på Sveriges Länsstyrelser och tillämpas ny kunskap från Hållbar Sanering? En enkätstudie Granskas riskbedömningar likvärdigt på Sveriges Länsstyrelser och tillämpas ny kunskap från Hållbar Sanering? En enkätstudie Lill Samuelsson Examensarbete i Miljövetenskap Nivå: D Nr: 008:M5 Högskolan

Läs mer

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA)

Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Vägledning för stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) Övergripande syfte LOVA-bidragen finansieras från den 1 juli 2011 ur havs- och vattenmiljöanslaget, tidigare havsmiljöanslaget, vars syfte är att

Läs mer

Frågor och svar om nya älgförvaltningen

Frågor och svar om nya älgförvaltningen 1 (9) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 2012-10-01 Frågor och svar om nya älgförvaltningen Mot bakgrund av att såväl länsstyrelser som företrädare för intresseorganisationer framfört önskemål om

Läs mer

Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2014 Myndigheten för yrkeshögskolan Årsredovisning 2014 4 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer: MYH 2015/326 ISBN-nr: 978-91-87073-28-1 Västerås 2015-02-20 Tryck: Elanders Omslag:

Läs mer

God bebyggd miljö på regional nivå

God bebyggd miljö på regional nivå Boverket God bebyggd miljö på regional nivå - Studie av länens åtgärder och uppföljning God bebyggd miljö på regional nivå Studie av länens åtgärder och uppföljning Boverket juli 2006 Titel: God bebyggd

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Promemoria Datum Diarienummer 2010-12-13 10139-2440/2010 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Läs mer

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014

Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 Rapport 9-2015 Revision av Sveriges livsmedelskontroll 2014 - resultat av länsstyrelsernas och Livsmedelsverkets revisioner av kontrollmyndigheter av Ann Rydin, Göran Engström och Åsa Eneroth Innehåll

Läs mer

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1 (9) ANVISNINGAR 2015-03-26 Ärendenr: NV-06416-14 SKS 2014/2313 Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1. Bakgrund 1.1. Övergripande mål 1.1.1. Konventionen om biologisk mångfald

Läs mer

INLEDNING 3 RESULTATBEDÖMNING OCH SLUTSATSER 4 Mer beslutade projektmedel än någonsin tidigare 4 Höjd kvalitet i handläggningen 4 Kontroll av

INLEDNING 3 RESULTATBEDÖMNING OCH SLUTSATSER 4 Mer beslutade projektmedel än någonsin tidigare 4 Höjd kvalitet i handläggningen 4 Kontroll av INLEDNING 3 RESULTATBEDÖMNING OCH SLUTSATSER 4 Mer beslutade projektmedel än någonsin tidigare 4 Höjd kvalitet i handläggningen 4 Kontroll av fondmedlens användning 6 Uppföljning och utvärdering 6 Fortsatta

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod

Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1 (9) PM Förslag 2014-12-12 Ärendenr: NV-06416-14 SKS 2014/2313 Formellt skydd av skog införande av en kompletterande arbetsmetod 1. Bakgrund 1.1. Övergripande mål 1.1.1. Konventionen om biologisk mångfald

Läs mer

Rapportnummer PTSER-2012:14 Datum 2012-03-30. Marsrapport 2012 grundläggande betaltjänster

Rapportnummer PTSER-2012:14 Datum 2012-03-30. Marsrapport 2012 grundläggande betaltjänster Rapportnummer PTSER-2012:14 Datum 2012-03-30 Marsrapport 2012 grundläggande betaltjänster Rapportnummer PTSER-2012:14 Diarienummer ISSN 1650-9862 Författare Pär Lindberg, Malin Walhquist och Helena Granborg

Läs mer

Statliga myndigheters bemyndiganderedovisning

Statliga myndigheters bemyndiganderedovisning Statliga myndigheters bemyndiganderedovisning ISBN 91 7086 053 X RiR 2005:20 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2005 Till Regeringen Datum 2005-06-03 Dnr 39-2005-0225 Statliga myndigheters bemyndiganderedovisning

Läs mer

Naturvårdsverkets yrkanden Naturvårdsverket yrkar att kammarrätten meddelar prövningstillstånd.

Naturvårdsverkets yrkanden Naturvårdsverket yrkar att kammarrätten meddelar prövningstillstånd. 1(8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY ÖVERKLAGANDE 2013-06-27 Ärendenr: NV-04902-13 Kammarrätten i Stockholm Box 2302 103 17 STOCKHOLM Komplettering av överklagande av Förvaltningsrättens i Stockholm

Läs mer

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet

Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2014-02-28 Dnr: 14-2093 1(14) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom itinfrastrukturområdet för år 2013 Sammanfattning

Läs mer

Boverket. Mindre olja, bättre miljö men till vilket pris

Boverket. Mindre olja, bättre miljö men till vilket pris Boverket Mindre olja, bättre miljö men till vilket pris Mindre olja, bättre miljö men till vilket pris Boverket juni 2008 2 Titel: Mindre olja, bättre miljö men till vilket pris Utgivare: Boverket juni

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

Överlämnande av rätt att besluta om skydds- och licensjakt efter lo till länsstyrelserna i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet

Överlämnande av rätt att besluta om skydds- och licensjakt efter lo till länsstyrelserna i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet 1 (13) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Göte Hamplin Tel: 010-698 13 16 Gote.Hamplin @naturvardsverket.se BESLUT 2012-10-25 NV-07302-12 Enligt sändlista Överlämnande av rätt att besluta om skydds-

Läs mer

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät,

Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Datum 2015-04-27 Slutredovisning av regeringsuppdrag att främja regionala dialoger för utbyggnaden av mobilnät, N2014/1722/ITP Rapportnummer PTS-ER-2015:18 Diarienummer 14-4576

Läs mer

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård

ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård ENKÄTREDOVISNING Kartläggning om systematisk uppföljning av barn och unga i samhällsvård SLUTVERSION, FEBRUARI 2012 Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Förord Den

Läs mer

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa uppföljning av landstingens insatser 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg

Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Redovisning av tillsynsprojekt fo r Energihamnen i Go teborg Bakgrund Länsstyrelsen beviljades medel av Naturvårdsverket för ett tillsynsprojekt inom Energihamnen i Göteborg (se ansökan bilaga 1). Förliggande

Läs mer