Certifiering av biogödsel och kompost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Certifiering av biogödsel och kompost"

Transkript

1 Certifiering av biogödsel och kompost SPCR 120 och SPCR 152 Nytt från styrgruppen Frågor som diskuterats sedan förra nyhetsbrevet Nyhetsbrev nr 1-10 juni 2010 Svämtäcke, eller inte? Ändringar i regelsystemet SP har infört förändringar i certifieringsreglerna. De reviderade reglerna finner du i sin helhet på SP:s och på Avfall Sveriges hemsida. Vid revideringen maj 2010 har följande ändringar gjorts i SPCR 120: SPCR 120, kapitel Tekniskt underlag Angående provningsrapport under kvalifikationsåret så behöver inte denna vara utfärdad av ett opartiskt organ. Anläggningsägaren kan själv ta fram underlag som certifieringsorganet kan granska. 3.2 Leverantörer har fått ett tillägg i rubriken och andrapartsrevision 3.5 Behandlingsprocess Texten Krav på löpande driftsparametrar är följande: har ändrats till Exempel på relevanta driftparametrar för biogödsel är följande: De sista två punkterna har tagits bort och konverterats till Åtgärder mot återkontaminering samt eventuella driftstörningar skall dokumenteras Minimikrav på innehållsdeklaration av biogödsel vid användning inom lantbruket Följande mening är tillagd under rubriken: Följande information skall redovisas i produktens innehållsdeklaration: 3.8 Råd och anvisningar för användning av biogödsel Har ändrats. Hänvisning finns till ett dokument för näringsämnen (SJVFS 2010:1) och ett för metaller (SNFS 1994:2) Kvalitetspolicy Följande text är tillagd Policyn ska vara förankrad i organisationen och fastställd av teknisk nämnd eller styrelse Behandlingsprocess Sista meningen har ändrats: Driftparametrar väsentliga för kvaliteten skall dokumenteras. Exempel på driftparametrar som kan dokumenteras framgår av kapitel 3.5. Avfall Sverige, Avfall Sverige AB, Prostgatan 2, Malmö, Telefon , Fax E-post Hemsida Bankgiro , Organisationsnummer

2 5.1 Genomförande Tredje stycket har kortats ner. Ett vid behov har lagts till i meningen andra stycket från slutet. Kapitel 5.2 Provning och kontroll Ett vid behov har lagts till i första meningen. Kapitel 7 Referenser Hela listan är omarbetad. Bilaga 3 och 5 som handlar om hygienisering har arbetats om i grunden. Viktiga delar från bilaga 5 har lyfts in i bilaga 3 och bilaga 5 har därmed tagits bort. Med avseende på de krav som finns i ABP förordningen så finns det nu ett helt nytt avsnitt med förtydligande på två punkter: - Tolkning av begreppet användning - Jordbruksverket medgivande om växelvisa transporter Bilaga 6 och 7 är borttagna eftersom de inte behövs längre. Har du synpunkter på reglerna och vill påverka deras utformning? Hör av dig till Christina Anderzén på Avfall Sverige eller Gunilla Henriksson på SP. Styrgruppen för certifieringsreglerna diskuterar fortlöpande förslag till förbättringar av reglerna, samt fattar beslut om förändringar. Nya certifikat Svensk Växtkrafts anläggning i Västerås och Falkenberg biogas anläggning har nu blivit certifierade enligt SPCR 120. Detta innebär att nu finns tio anläggningar som levererar kvalitetssäkrad biogödsel märkt med Certifierad återvinning. Senaste nytt från styrgruppen Nya rutiner för ansökan om godkännande av substrat Förfrågningar om andra substrat och processhjälpmedel än de som i dagsläget är godkända inom certifieringssystemet har blivit allt mer vanligt förekommande. För att förenkla ansökan och förkorta handläggningstiden håller SP på att ta fram rutiner samt formulär för ansökan. Detta för att på ett enklare sätt få in ett komplett underlag från anläggningen för beslut om substrat kan godkännas eller inte. Nya rutiner beräknas att vara på plats i september. Förfrågan om konsekvenser vid mottagande av ej godkända substrat En förfrågan om möjlighet till uppehåll i certifieringen för att ta emot ett icke godkänt substrat har inkommit. Styrgruppen att beslutade att detta innebär att certifieringen avbryts och ett nytt kvalifikationsår påbörjas från den dagen anläggningen åter endast tar emot godkända substrat. Det är även viktigt att mottagaren av biogödseln får information om att produkten under denna period inte är certifierad enligt SPCR

3 Förenklade handelsdokument Jordbruksverket har nu tagit fram förenklade handelsdokument både för inkommande material samt för kompost och biogödsel. Dessa finns att ladda ner på jordbruksverkets hemsida 8f11f html Regler finns nu på KRAVs hemsida KRAVSs regler för bland annat tillåtna gödselmedel finns nu publicerade på deras hemsida. Där godkänns certifierad biogödsel och kompost som är baserade på källsorterat hushållsavfall. Läs mer på Rapporter och utvecklingsprojekt Alla Avfall Sveriges rapporter publicerade från och med 2007 är nedladdningsbara från vår hemsida. Rapporterna från Avfall Sverige Utveckling samt utvecklingssatsningen för biologisk behandling finner du här: Nya rapporter Rapport B 2009:02 Strategiskt arbete med luktproblem vid biologisk behandling. Goda exempel på lösningar vid svenska anläggningar I rapporten belyses goda exempel, såväl tekniska åtgärder som arbete med rutiner och arbetsplanering, som kan inspirera andra anläggningar som brottas med luktproblem, t.ex. i form av klagomål från närboende. Studien visar att det med luktreducerande teknik, samt inte minst med goda arbetsrutiner, går att få en bra luktsituation på anläggningar med biologisk behandling av avfall. Projekt genomfördes av Magnus Holmgren, Vattenfall Power Consultant AB. Rapport U 2007:02 (reviderad 2009) Frivilligt åtagande inventering av utsläpp från biogas och uppgraderingsanläggningar Denna reviderade rapport presenterar en uppgradering av systemet med frivilligt åtagande. Avfall Sverige införde år 2007 ett frivilligt åtagande för biogasanläggningar där de förbinder sig till att systematiskt arbeta med att kartlägga och minska sina utsläpp av metan. Revideringen genomfördes av Magnus Holmgren, Vattenfall Power Consultant AB. Rapporter som kommer att publiceras inom kort: Biogödselhandbok biogödsel från storskaliga biogödselanläggningar, projektledare Peter Berglund, Grontmij Utformning av biogödsellager på svenska biogasanläggningar nulägesbeskrivning och smittskyddsrekommendationer, projektledare Hanna Hellström, SP Kartläggning av vittrings- och korrosionsproblem vid hantering av matavfall, Gunilla Henriksson, SP, Hanna Hellström, SP, Dimitrios Boubitsas, CBI och Urban Åkesson, CBI 3

4 Rötning med inledande hydrolyssteg för utökad metanutvinning på avloppsreningsverk och biogasanläggningar, BioMil och AnoxKaldnes i samarbete med SGC, Svenskt vatten och Avfall Sverige Utvärdering och optimering av metod för förbehandling av källsorterat hushållsavfall till biogasproduktion, Irene Bohn, NSR, My Carlsson, AnoxKaldnes, Ylva Eriksson, LTH och David Holmström, LTH Projekt på gång inom biologisk behandling Kartläggning av vittrings- och korrosionsproblem vid hantering av matavfall, Etapp II Tätskikt på betong. Detta är ett fortsättningsprojekt på Kartläggning av vittrings- och korrosionsproblem vid hantering av matavfall. Resultatet visade på att betongkonstruktioner i matavfallsanläggningar kräver någon form av skyddsbeläggning för att förhindra omfattande nedbrytning av betongen och armeringskorrosion, till följd av den aggressiva miljö som uppstår vid kemisk påverkan från matavfallet. I detta fortsättningsprojekt skall ett antal allmänna tekniska krav för tätskikt eller tätskiktsystem som skydd på betongunderlag i biologiska behandlingsanläggningar formuleras, och lämpligt provningsprogram och metodik för verifiering av dessa krav föreslås. Beständighet mot lakvatten blir en avgörande egenskap att reda ut och specificera. Projektledare är Gunilla Henriksson på SP och finansiärer är Waste Refinery och Avfall Sverige. I projektgruppen finns även representanter från Borlänge Energi, Atleverket i Örebro samt Renova i Göteborg. Miljöeffekter av polymerer inom biogasbranschen - Förstudie Kunskapen om polymerens påverkan på biogödselns kvalitet och miljöpåverkan vid slamspridning är relativt låg, certifieringssystemet för biogödsel, SPCR 120 godkänner till exempel inte polymerer som tillsats. Representanter från livsmedelsindustrin är också tills vidare negativt inställda tills mer kunskap och information finns om dessa produkter. Det långsiktiga målet är att identifiera miljövänliga polymerer som kan användas i biogasanläggningars systemområde, t ex vid avvattning av biogödsel eller för koncentrering och vidare rötning av gödsel, samt vid avvattning av substrat från livsmedelsindustrin. Ett krav är att polymererna inte påverkar biogödselns eller markens kvalité eller biogasprocessen på ett negativt sätt. Projektet kommer att bidra till att öka kunskaperna om polymerer avseende nedbrytbarhet, bioackumulation och toxicitet samt vilka effekter de har på mark. Projektledare är Gunilla Henriksson på SP och finansiärer är Waste Refinery och Avfall Sverige. I projektgruppen finns även representanter från E-on och Findus. 4

5 Kurser och utbildningsverksamhet Temadag: Kompostering, 30 september, i Malmö En temadag om kompostering där marknadsföring och avsättning av kompostprodukter står i fokus. Det blir också tillfälle för drifttekniker att få utbyta erfarenheter med kollegor från andra anläggningar runt om i Sverige. Kurs: Certifiering av kompost och biogödsel, november, i Borås Kursen ger praktisk vägledning för att uppnå de krav som ställs vid certifiering. Den riktar sig till driftansvariga och driftpersonal vid komposterings- och biogasanläggningar samt konsulter. Kursen är obligatorisk för de anläggningar som har eller avser att erhålla ett certifikat enligt SPCR 120 eller 152. Kurs: Biogasprocessens mikrobiologi, 30 november 1 december, i Uppsala Steg 3. Kursen ger en fördjupning i biogasprocessens mikrobiologi och fokus ligger helt på anläggningens processbiologiska del. För att få en driftsäker anläggning med maximalt utbyte är det viktigt att se till att mikroorganismerna tas omhand på rätt sätt. Kursen ger även ökad kunskap om biogödsel ur ett mikrobiologiskt perspektiv. Kurs: Grundkurs i biogasteknik, 6-7 december, i Uppsala Steg 1. Ger grundläggande kunskaper inom biogastekniken och en introduktion till de biologiska processer som sker i anläggningen, grundläggande begrepp, hur olika substrat påverkar rötningsprocessen m.m. Samarbete med Energigas Sverige. Mer om Avfall Sveriges kursutbud och hur du anmäler dig till kurserna finner du på: Kommande aktiviteter Möten styrgruppen Styrgruppen för certifieringssystemen SPCR 120 & SPCR 152 har nästa möte den 25 augusti på Svensk Växtrafts biogasanläggning i Västerås. Kontakta Christina Anderzén om det är någon fråga som du vill att styrgruppen skall diskutera. Medarbetare Från och med den 1 september är Angelika Blom tillbaka som rådgivare inom biologisk behandling på Avfall Sverige efter sin föräldraledighet. 5

6 Basfakta om certifieringssystemen, styrgrupp mm Mer att läsa om certifieringssystemen Certifieringsreglerna för biogödsel och kompost kan laddas ner från Avfall Sveriges hemsida. Där finns även broschyrer om certifierad biogödsel och kompost, samt vanliga frågor om certifiering. Du når allt detta och mycket mera via klicka på Certifiering som finns i vänstra menyn. Styrgruppen för certifieringssystemen Ordförande för styrgruppen är Ola Palm vid JTI, Uppsala. Ledamöter: Ingmar Börjesson (Lantmännen Food R&D), Sunita Hallgren (LRF), Helena Elmquist (Svenskt Sigill), Claes Bohlin (Hasselfors Garden), Erik Norin (Sweco) och Mikael Pell (SLU) samt Christina Anderzén (Avfall Sverige) som även är sekreterare för gruppen Adjungerade: Gunilla Henriksson (SP), Bo von Bahr (SP), Johan Yngvesson (SP), Rut Björling (KRAV), Katarina Hansson (NSR), Per-Erik Persson (VAFABmiljö), Stig Widell (SJV) och Catarina Östlund (NV). Certifierade anläggningar I dagsläget har tio biogasanläggningar certifikat enligt SPCR 120 och tre komposteringsanläggningar enligt SPCR 152. Biogasanläggningarna finns i Falkenberg, Helsingborg, Kalmar, Kristianstad, Laholm, Linköping, Norrköping, Uppsala, Vänersborg och Västerås. Kompostanläggningarna finns i Borlänge, Malmö (SYSAV) och Örebro. Kontakt Önskar du få mer information om certifieringssystemen? Har du frågor eller funderingar? Kanske vill du att vi ska besöka din organisation och berätta mer om certifieringssystemen? Frågor om certifieringssystemen och biologisk behandling går bra att ställa till Christina Anderzén, tel , Christina nås på adress: Avfall Sverige Prostgatan Malmö Många hälsningar Christina Anderzén, Avfall Sverige GLAD SOMMAR! 6

Certifiering av biogödsel och kompost

Certifiering av biogödsel och kompost Certifiering av biogödsel och kompost SPCR 120 och SPCR 152 Nytt från styrgruppen Frågor som diskuterats sedan förra nyhetsbrevet Nyhetsbrev nr 1 januari 2009 Svämtäcke, eller inte? GOD FORTSÄTTNING PÅ

Läs mer

Certifiering av biogödsel och kompost

Certifiering av biogödsel och kompost Certifiering av biogödsel och kompost SPCR 120 och SPCR 152 Nyhetsbrev nr 3-2014 November 2014 Senaste nytt inom Certifierad återvinning Revidering av certifieringsreglerna och bilaga 1 Revideringar har

Läs mer

Certifiering av biogödsel och kompost

Certifiering av biogödsel och kompost Certifiering av biogödsel och kompost SPCR 120 och SPCR 152 Nyhetsbrev nr 2-09 juni 2009 Senaste nytt från styrgruppen Några frågor hade inkommit till styrgruppen inför mötet i april. En handlade om fekala

Läs mer

Certifiering av biogödsel och kompost

Certifiering av biogödsel och kompost Certifiering av biogödsel och kompost SPCR 120 och SPCR 152 Nyhetsbrev nr 1-2017 April 2017 Senaste nytt inom Certifierad återvinning Remissversion av certifieringsreglerna för 2018 Remiss av 2018-års

Läs mer

Certifiering av biogödsel och kompost

Certifiering av biogödsel och kompost Certifiering av biogödsel och kompost SPCR 120 och SPCR 152 Nyhetsbrev nr 3-09 november 2009 Hipp hipp hurra - Certifieringssystemet 10 år! behandling. Certifieringssystemet fyller nu i höst 10 år. Detta

Läs mer

Certifiering av biogödsel och kompost

Certifiering av biogödsel och kompost Certifiering av biogödsel och kompost SPCR 120 och SPCR 152 Nyhetsbrev nr 1-2015 Mars 2015 Senaste nytt inom Certifierad återvinning Remiss av certifieringsreglerna, version 2016 Remiss av 2016-års version

Läs mer

Möjligheter och risker vid samrötning

Möjligheter och risker vid samrötning RÖTREST användningsområden och certifiering Användningsområden Lagstiftning, certifiering etc. Möjligheter och risker vid samrötning Gunilla Henriksson 2011-01-27 SP I SIFFROR 2010 SP-koncernen ägs till

Läs mer

Avfall Sverige Göteborg 27 oktober

Avfall Sverige Göteborg 27 oktober Avfall Sverige Göteborg 27 oktober Forskning inom Waste Refinery och SP med inriktning mot biologiskt avfall Hanna H Centrum för optimal resurshantering av avfall www.wasterefinery.se SP-koncernen 2010

Läs mer

Lösningar för lönsamhet

Lösningar för lönsamhet Lösningar för lönsamhet Waste Refinerys öppna seminarium 21 mars Centrum för optimal resurshantering av avfall www.wasterefinery.se Waste Refinery nationellt kunskapscentrum FoU i ett gemensamt kluster

Läs mer

AnoxKaldnes ANOXBIOGAS Referensprojekt AnoxBiogas, uppdaterad Mars 2015

AnoxKaldnes ANOXBIOGAS Referensprojekt AnoxBiogas, uppdaterad Mars 2015 AnoxKaldnes ANOXBIOGAS Referensprojekt AnoxBiogas, uppdaterad Mars 2015 Anl./Projekt/ Kund Avfallsslag Projekttyp År KRAB, Kristianstad Hushåll, slakteri, gödsel, bränneri Design, rådgivning 1994 o 2004

Läs mer

Förbehandling av matavfall Workshop med Biogas Syd i Malmö den 17 januari 2012

Förbehandling av matavfall Workshop med Biogas Syd i Malmö den 17 januari 2012 Förbehandling av matavfall Workshop med Biogas Syd i Malmö den 17 januari 2012 Johan Yngvesson Jag har arbetat på SP sedan 2008 Jobbar med kvalitetssäkring av biogödsel och kompost (SPCR 120 & 152) Utbildad

Läs mer

Rapport 2015:20 Avfall Sveriges Utvecklingssatsning ISSN 1103-4092. Årsrapport 2014 Certifierad återvinning, SPCR 120

Rapport 2015:20 Avfall Sveriges Utvecklingssatsning ISSN 1103-4092. Årsrapport 2014 Certifierad återvinning, SPCR 120 Rapport 2015:20 Avfall Sveriges Utvecklingssatsning ISSN 1103-4092 Årsrapport 2014 Certifierad återvinning, SPCR 120 FÖRORD På uppdrag av Avfall Sverige, systemägare till certifieringssystemet Certifierad

Läs mer

Handlingsplan för plast som synliga föroreningar

Handlingsplan för plast som synliga föroreningar Handlingsplan för plast som synliga föroreningar Styrgruppen Certifierad återvinning Certifierad återvinning SPCR 120 och SPCR 152 Handlingsplan för plast som synliga föroreningar Denna handlingsplan är

Läs mer

Energi- och kostnadseffektiv biogasproduktion från avfall - kartläggning och jämförande av nyckeltal (WR54)

Energi- och kostnadseffektiv biogasproduktion från avfall - kartläggning och jämförande av nyckeltal (WR54) Energi- och kostnadseffektiv biogasproduktion från avfall - kartläggning och jämförande av nyckeltal (WR54) Sötåsens Biogasdag den 7 november 2013 Gunilla Henriksson SP Energiteknik, avfallsgruppen Energi-

Läs mer

Styrmedel för ökad biogasproduktion Kickoff och nätverksträff, Biogas Väst, 18 mars

Styrmedel för ökad biogasproduktion Kickoff och nätverksträff, Biogas Väst, 18 mars Styrmedel för ökad biogasproduktion Kickoff och nätverksträff, Biogas Väst, 18 mars Bakgrund PFA-projektet: Ökad biogasproduktion från matavfall gynnsamt med de förutsättningar som antas gälla år 2020.

Läs mer

Framtida marknaden för biogasproduktion från avfall. Workshop för färdplan Skåne Malmö 2012-05-24 Bo von Bahr, SP

Framtida marknaden för biogasproduktion från avfall. Workshop för färdplan Skåne Malmö 2012-05-24 Bo von Bahr, SP Framtida marknaden för biogasproduktion från avfall Workshop för färdplan Skåne Malmö 2012-05-24 Bo von Bahr, SP Från DN Debatt, torsdag 24 maj 2012 (igår), Kjell Aleklett, President of ASPO International

Läs mer

Utvärdering av certifieringssystemen för biogödsel och kompost SPCR 120 och SPCR 152 RAPPORT 2007:13 ISSN

Utvärdering av certifieringssystemen för biogödsel och kompost SPCR 120 och SPCR 152 RAPPORT 2007:13 ISSN Utvärdering av certifieringssystemen för biogödsel och kompost SPCR 120 och SPCR 152 RAPPORT 2007:13 ISSN 1103-4092 FÖRORD Certifieringssystemen för biogödsel och kompost har funnits i cirka tio år. Idag

Läs mer

Strategi för interaktion mellan biogasforskning och branschaktörer för Biogas Väst

Strategi för interaktion mellan biogasforskning och branschaktörer för Biogas Väst Strategi för interaktion mellan biogasforskning och branschaktörer för Biogas Väst Finansierat av Västra Götalandsregionen Miljönämnden och Länsstyrelsen Västra Götalands Län Projektsammanfattning Mål:

Läs mer

Implementering av rikstäckande kvalitetssäkringssystem för avloppsfraktioner från små avlopp ISSN 1103-4092

Implementering av rikstäckande kvalitetssäkringssystem för avloppsfraktioner från små avlopp ISSN 1103-4092 Implementering av rikstäckande kvalitetssäkringssystem för avloppsfraktioner från små avlopp RAPPORT U2013:02 ISSN 1103-4092 Förord I februari 2009 resulterade projektet Kvalitetssäkring - jordbruksanvändning

Läs mer

Avsättning för rötrest och rötslam i Biogas Östs region

Avsättning för rötrest och rötslam i Biogas Östs region Avsättning för rötrest och rötslam i Biogas Östs region September 2011 Energikontoret i Mälardalen AB äger och driver projektet Biogas Öst Denna rapport har tagits fram som en del av projektet InfraBiogas

Läs mer

Utmaningar inom utveckling av biologisk behandling

Utmaningar inom utveckling av biologisk behandling Utmaningar inom utveckling av biologisk behandling Åke Nordberg JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala Centrum för optimal resurshantering av avfall www.wasterefinery.se System för biogasproduktion

Läs mer

Prövning enligt miljöbalken

Prövning enligt miljöbalken Prövning enligt miljöbalken Innehåll På gång Prövningspunkter Tillståndsprocessen Några tips Projekt på gång Biogas Öst pengar av Jordbruksverket Tillståndsprocess biogas Workshopar Vägledning Miljöprövning

Läs mer

REMISSVAR: Jordbruksverkets föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion

REMISSVAR: Jordbruksverkets föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion Jordbruksverket Växt- och miljöavdelningen 551 82 Jönköping Dnr 4.7.16-11784/13 Malmö den 11 maj 2015 REMISSVAR: Jordbruksverkets föreskrifter om ekologisk produktion och kontroll av ekologisk produktion

Läs mer

Om Avfall Sverige Swedish Waste Management

Om Avfall Sverige Swedish Waste Management Ressourcer vigtigere end systemvalg ved udsortering af organisk dagrenovation Angelika Blom Om Avfall Sverige Swedish Waste Management Avfall Sverige är kommunernas expertorgan inom avfall och återvinning

Läs mer

Kompostering av hästgödsel. Angelika Blom

Kompostering av hästgödsel. Angelika Blom Kompostering av hästgödsel Angelika Blom Avfall Sverige Branschorganisationen för avfallshantering och återvinning Verkar för en miljöriktig, hållbar avfallshantering utifrån ett samhällsansvar 400 medlemmar

Läs mer

Rapport B2014:04 ISSN Årsrapport Certifierad återvinning, SPCR 120

Rapport B2014:04 ISSN Årsrapport Certifierad återvinning, SPCR 120 Rapport B2014:04 ISSN 1103-4092 Årsrapport 2013. Certifierad återvinning, SPCR 120 FÖRORD På uppdrag av Avfall Sverige, systemägare till certifieringssystemet Certifierad återvinning, har JTI Institutet

Läs mer

Lantbrukarens önskemål för god näringsåterförsel

Lantbrukarens önskemål för god näringsåterförsel Lantbrukarens önskemål för god näringsåterförsel 6 september 2012 Sunita Hallgren Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 08-7875156, sunita.hallgren@lrf.se Ansvarig kretsloppsfrågor Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund

Läs mer

Så här går en REVAQ-besiktning till och vad händer sen? Gunilla Henriksson, SP

Så här går en REVAQ-besiktning till och vad händer sen? Gunilla Henriksson, SP Så här går en REVAQ-besiktning till och vad händer sen? Gunilla Henriksson, SP 2009-06-10 Besiktning & Certifiering, så här går det till Ansökan skickas till SP SP tar kontakt med reningsverket samt orderbekräftar

Läs mer

Årsrapport Certifierad

Årsrapport Certifierad Årsrapport Certifierad återvinning, SPCR 120 produktionsåren 2012, 2011, 2010 RAPPORT B2013:04 ISSN 1103-4092 förord På uppdrag av Avfall Sverige, systemägare till certifieringssystemet Certifierad återvinning,

Läs mer

14.15 Aktuellt från Naturvårdsverket Catarina Östlund Naturvårdsverket 14.45 FIKA 15.15 Omvärldsbevakning

14.15 Aktuellt från Naturvårdsverket Catarina Östlund Naturvårdsverket 14.45 FIKA 15.15 Omvärldsbevakning Arbetsgrupp Biologisk Återvinning Plats: Renova förbränningsanläggning, Göteborg Dag 1, onsdag 27 oktober Klockan Titel Föredragshållare Organisation 13.00 Välkomsthälsning från värd/värdarna - intressanta

Läs mer

SP Biogasar häng med!

SP Biogasar häng med! SP Biogasar häng med! Metanutsläpp och hållbarhetskriterier, HBK Bo von Bahr, SP Magnus Andreas Holmgren, SP Begynnelsen Media Artikel i Svenska Dagbladet 28 oktober 2004 Förluster vid produktion och distribution

Läs mer

Aktuellt från Avfall Sverige

Aktuellt från Avfall Sverige Nätverk för avfallsupphandlare 11 mars 2014 Aktuellt från Avfall Sverige Reviderad mall för upphandling av avfallshämtning, februari 2014 Hänvisning Avfallsindex, nya tröskelvärden samt lite språkliga

Läs mer

Avfallsindikatorer. För att mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering. Johan Sundberg, Profu Åsa Stenmarck, IVL

Avfallsindikatorer. För att mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering. Johan Sundberg, Profu Åsa Stenmarck, IVL Avfallsindikatorer För att mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering Johan Sundberg, Profu Åsa Stenmarck, IVL Foto: Avfall Sverige Avfallsindikatorer I projektet Indikatorer för

Läs mer

Rätt slam på rätt plats

Rätt slam på rätt plats Rätt slam på rätt plats Emelie Ljung JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik Centrum för optimal resurshantering av avfall www.wasterefinery.se Rätt slam på rätt plats? Biogas Inkommande substrat

Läs mer

Vad händer nu inom ReVAQ? Framtidsarbete och kontinuitet. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Vad händer nu inom ReVAQ? Framtidsarbete och kontinuitet. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Vad händer nu inom ReVAQ? Framtidsarbete och kontinuitet En lägesrapport av Annika Ekvall & Matz Sandström SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Dagens föredrag: 1. Manual och certifieringsregler för

Läs mer

Rapport 2016:27 Avfall Sveriges utvecklingssatsning ISSN Årsrapport 2015 Certifierad återvinning, SPCR 120

Rapport 2016:27 Avfall Sveriges utvecklingssatsning ISSN Årsrapport 2015 Certifierad återvinning, SPCR 120 Rapport 2016:27 Avfall Sveriges utvecklingssatsning ISSN 1103-4092 Årsrapport 2015 Certifierad återvinning, SPCR 120 FÖRORD På uppdrag av Avfall Sverige, systemägare till certifieringssystemet Certifierad

Läs mer

SPCR 120. Certifieringsregler för Biogödsel

SPCR 120. Certifieringsregler för Biogödsel SPCR 120 Certifieringsregler för Biogödsel SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification 2015 2 Abstract Certification rules for digestate

Läs mer

Handlingsplan för plast som synliga föroreningar

Handlingsplan för plast som synliga föroreningar Handlingsplan för plast som synliga föroreningar Version Certifierad återvinning SPCR 120 och SPCR 152 Handlingsplan för plast som synliga föroreningar Denna handlingsplan är ett levande dokument som revideras

Läs mer

2016 CERTIFIERINGSREGLER FÖR KOMPOST SPCR 152

2016 CERTIFIERINGSREGLER FÖR KOMPOST SPCR 152 2016 CERTIFIERINGSREGLER FÖR KOMPOST SPCR 152 Abstract Certification rules for compost from biowaste by the quality assurance system of Swedish Waste Management After permission from the Technical Research

Läs mer

REMISSER & SYNPUNKTER

REMISSER & SYNPUNKTER Senaste nytt REMISSER & SYNPUNKTER Implementering av Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen Miljömålet för matavfall LCA & LCT Guidelines Working document Sludge and Biowaste BUDGETPROPOSITIONEN

Läs mer

NSR biogasanläggning i Helsingborg

NSR biogasanläggning i Helsingborg Detta är ett av de 12 goda exempel som presenteras i rapporten Biogas ur gödsel, avfall och restprodukter - goda svenska exempel Rapporten i sin helhet återfinns på www.gasforeningen.se. Skriften är en

Läs mer

Biofilter, en bra luktreduceringsteknik för Sveriges biogasanläggningar?

Biofilter, en bra luktreduceringsteknik för Sveriges biogasanläggningar? Biofilter, en bra luktreduceringsteknik för Sveriges biogasanläggningar? Karine Arrhenius, Lars Rosell SP, Kemi och Materialteknik Centrum för optimal resurshantering av avfall www.wasterefinery.se Vad

Läs mer

FRÅGOR OM ABP LAGSTIFTNINGEN

FRÅGOR OM ABP LAGSTIFTNINGEN FRÅGOR OM ABP LAGSTIFTNINGEN DEFINITIONER Vad skiljer definitionsmässigt en slutanvändare från en användare och de i sin tur från en naturgödselanvändare? DEFINITIONER Vad är en mellanhanteringsanläggning/

Läs mer

Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter

Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter Uppsala Vatten och Avfall Biogasanläggningen Kungsängens gård Erfarenheter Helägt kommunalt bolag Vi ansvarar för dricksvattenförsörjning, avloppsvattenhantering, hämtning av hushållsavfall, produktion

Läs mer

Certifieringsregler för biogödsel SPCR 120

Certifieringsregler för biogödsel SPCR 120 Certifieringsregler för biogödsel SPCR 120 SP Sveriges Tekniska Forskninginstiut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering SPCR 120 - Version Maj 2010 2 Abstract Certification rules for digestate

Läs mer

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SPCR 152. Certifieringsregler för Kompost

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SPCR 152. Certifieringsregler för Kompost SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SPCR 152 Certifieringsregler för Kompost SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification 2014 2 Abstract

Läs mer

Tillgång och efterfrågan på matavfall för rötning i Stockholms län idag och i framtiden

Tillgång och efterfrågan på matavfall för rötning i Stockholms län idag och i framtiden Tillgång och efterfrågan på matavfall för rötning i Stockholms län idag och i framtiden 1 Tillgång på utsorterat matavfall idag Årligen uppkommer nationellt knappt 100 kg matavfall per invånare och år

Läs mer

SP biogasar häng med!

SP biogasar häng med! Korrosion och vittring på biologiska behandlingsanläggningar Ylva Edwards, CBI Vittrings- och korrosionsproblem för BETONG och BETONGARMERING vid hantering av matavfall, 2009-2012 Projekt WR 27 Kartläggning

Läs mer

Remissutgåva regler från 1 jan CERTIFIERINGSREGLER FÖR BIOGÖDSEL SPCR 120

Remissutgåva regler från 1 jan CERTIFIERINGSREGLER FÖR BIOGÖDSEL SPCR 120 1 Remissutgåva regler från 1 jan 2018 2018 CERTIFIERINGSREGLER FÖR BIOGÖDSEL SPCR 120 2 Abstract Certification rules for digestate from biodegradable waste by the quality assurance system of Avfall Sverige

Läs mer

Beviljade ansökningar 2010 och 2011 Investeringsstöd för biogas

Beviljade ansökningar 2010 och 2011 Investeringsstöd för biogas 2013-02-18 1 (3) Beviljade ansökningar 2010 och 2011 Investeringsstöd för biogas 2010 Projektnr Kategori Titel Sökande Projektledare Bidrag kr Ort 32827-1 Förbehandling Optimerad förbehandling vid Biogasanläggningen

Läs mer

SPCR 152. Certifieringsregler för Kompost

SPCR 152. Certifieringsregler för Kompost Remissversion Regelrevideringar till 1/1-2016. Ändringar markerat med gult Remissvar skickas till certifieradatervinning@avfallsverige.se senast 30/4-2015 SPCR 152 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Läs mer

Marknadsanalys av substrat till biogas

Marknadsanalys av substrat till biogas Marknadsanalys av substrat till biogas Hur substratmarknaden bidrar till Biogas Västs mål på 1,2 TWh rötad biogas till 2020 Finansiärer VGR Avfall Sverige Region Halland Region Skåne Bakgrund Ökat intresse

Läs mer

Fördjupningskurs i gårdsbaserad biogasproduktion

Fördjupningskurs i gårdsbaserad biogasproduktion Fördjupningskurs i gårdsbaserad biogasproduktion Kursen vänder sig till dig som vill ha fördjupade kunskaper för att bygga och driva en biogasanläggning på gårdsnivå. Förkunskapskrav är grundkurs eller

Läs mer

Rapport ISSN 1103-4092. För- eller efterpastörisering vid biogasanläggningar

Rapport ISSN 1103-4092. För- eller efterpastörisering vid biogasanläggningar Rapport ISSN 1103-4092 För- eller efterpastörisering vid biogasanläggningar PM UPPDRAG Avfall Sverige, pastörisering UPPDRAGSNUMMER 1654941100 UPPDRAGSLEDARE Erik Norin UPPRÄTTAD AV Erik Norin DATUM 2013-03-11

Läs mer

Samrådsredogörelse. Bilaga 3

Samrådsredogörelse. Bilaga 3 Bilaga 3 Samrådsredogörelse Ansökan om Tillstånd för uppförande och drift av en biogasanläggning med tillhörande reningsverk på del av Gravarne 3:1, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Smögen 2014-12-22

Läs mer

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011

LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 LRF om användning av rötrest - biogödsel 31 maj 2011 Lars-Gunnar Johansson Lantbrukarnas Riksförbund, LRF 0521-57 24 52, lars-gunnar.johansson@lrf.se Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Jordbruket huvudaktör

Läs mer

Projektplan Effektivare strategier för avsättning av biogödsel

Projektplan Effektivare strategier för avsättning av biogödsel Datum 2012-11-19 Tobias Dalhammar Bilaga 1 Projektplan Effektivare strategier för avsättning av biogödsel Grontmij AB Besök Norra bulltofta vägen 65A E-post Peter.Berglund@grontmij.com Org nr 556563-7237

Läs mer

Certifiering av avloppsslam

Certifiering av avloppsslam Vad handlar certifieringssystemet om: Certifiering av avloppsslam Henrik Tideström Vad -verken kan göra g för f r att uppnå Riksdagens miljömål samtidigt som -lösningarna ska vara ekonomiskt hållbara h

Läs mer

Problematiken kring insamlingen av biologiskt avfall

Problematiken kring insamlingen av biologiskt avfall atiken kring insamlingen av biologiskt avfall WR 31 Kartläggning av utvecklingsarbete samt problem vid olika insamlingstekniker för matavfall Centrum för optimal resurshantering av avfall www.wasterefinery.se

Läs mer

STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION. sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt

STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION. sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION sammanfattande slutsatser från ett forskningsprojekt Denna broschyr är författad av Profu, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) och Institutet för jordbruks- och

Läs mer

STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION Hanna Hellström, SP

STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION Hanna Hellström, SP STYRMEDEL FÖR ÖKAD BIOGASPRODUKTION Hanna Hellström, SP VÅR VISION Ett internationellt ledande institut VÅR AFFÄRSIDÉ Skapa, använda och förmedla internationell konkurrenskraftig kompetens för innovation

Läs mer

Rapport: U2014:01 ISSN 1103-4092. Avfallsindikatorer Vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering

Rapport: U2014:01 ISSN 1103-4092. Avfallsindikatorer Vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering Rapport: U2014:01 ISSN 1103-4092 Avfallsindikatorer Vägledning för hur man kan mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering förord INNehållSförteckNINg 1. Varför indikatorer? 3 2.

Läs mer

REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2013/790/Nm Malmö den 17 april 2014 REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Läs mer

Kunskapsmål och innehåll, uppgift för projektarbete Kurs 1: Biogasprocessen och energiproduktion i sin helhet (BIEN), 20 YHpoäng

Kunskapsmål och innehåll, uppgift för projektarbete Kurs 1: Biogasprocessen och energiproduktion i sin helhet (BIEN), 20 YHpoäng Bakgrund För vårt samhälles funktion, vår försörjningstrygghet - för våra liv- krävs långsiktig och hållbar tillförsel av energi. Men för att samtidigt klara av att öka försörjningstryggheten, minska oljeberoendet

Läs mer

Östersund 17 september 2013

Östersund 17 september 2013 Östersund 17 september 2013 Vad är rötning? Nerbrytning av organiskt material vid syrefria förhållanden och det metan bildas Vid nedbrytning med syre sker kompostering och det bildas koldioxid i stället

Läs mer

Övergripande tidplan

Övergripande tidplan Aktuellt från energiprojektet 8 november 2012 Anders Lingsten 1 Övergripande tidplan Etapp 1: Nulägesbeskrivning 0,9 mkr (05-06, avslutad) statsbidrag 0,2 mkr Etapp 2: Energieffektivisering 15,2 mkr (07-09,

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

projekt&rapporter Nya projekt inom Avfall Sverige Utveckling

projekt&rapporter Nya projekt inom Avfall Sverige Utveckling projekt&rapporter 3/2010 27 sept. Senaste nytt från Avfall Sverige Utveckling Nya projekt inom Avfall Sverige Utveckling Vid utvecklingskommitténs senaste sammanträde, den 20 september, behandlades fem

Läs mer

Roland Nilsson E.ON Gas Sverige

Roland Nilsson E.ON Gas Sverige Roland Nilsson E.ON Gas Sverige Naturgasnät i Sverige Befintligt naturgasnät --- Planerad naturgasutbyggnad Page 2 Fordonsgas på E.ON * E.ON Gas säljer och levererar Fordonsgas på 17 publika tankstationer

Läs mer

Hjälpmedel för rapportering av levererad hållbar biogas enligt Hållbarhetskriterierna ISSN 1103-4092

Hjälpmedel för rapportering av levererad hållbar biogas enligt Hållbarhetskriterierna ISSN 1103-4092 Hjälpmedel för rapportering av levererad hållbar biogas enligt Hållbarhetskriterierna RAPPORT U2012:16 ISSN 1103-4092 Förord Implementeringen av ett EU-direktiv om förnybar energi ställer krav på leverantörerna

Läs mer

Certifierad återvinning av biogödsel och kompost,

Certifierad återvinning av biogödsel och kompost, Certifierad återvinning av biogödsel och kompost, SPCR 120 och SPCR 152 Vägledning November 2012 ISSN 1103-4092 Förord Skriften togs fram i början av 2000-talet i samband med sjösättningen av certifieringssystemet

Läs mer

Biogas och miljön fokus på transporter

Biogas och miljön fokus på transporter och miljön fokus på transporter Maria Berglund Regionförbundet Örebro län, Energikontoret ÖNET Tel: +46 19 602 63 29 E-post: Maria.Berglund@regionorebro.se Variationsrikedom Varierande substrat Avfall,

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö biogas FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MÖJLIGHETER Malmö satsar på biogas Ett av världens tuffaste miljömål Malmö stad har ett av världens tuffaste miljömål uppsatt - år 2030 ska hela Malmö försörjas med förnybar

Läs mer

Biogödsel i Västra Götaland. Rapport inom Lantbruksgas

Biogödsel i Västra Götaland. Rapport inom Lantbruksgas Biogödsel i Västra Götaland Rapport inom Lantbruksgas Hushållningssällskapen Västra Götaland november 2011 1 INLEDNING OCH SAMMANFATTNING... 3 1.1 Förklaring av begrepp... 3 2 BIOGÖDSEL I VÄSTRA GÖTALAND...

Läs mer

Klimp för biogas. BioMil AB biogas, miljö och kretslopp. -utvärdering av biogas-åtgärderna inom Klimp. Martin Fransson

Klimp för biogas. BioMil AB biogas, miljö och kretslopp. -utvärdering av biogas-åtgärderna inom Klimp. Martin Fransson Klimp för biogas -utvärdering av biogas-åtgärderna inom Klimp biogas, miljö och kretslopp Vad är Klimp? Klimatinvesteringsprogrammet 2003-2012 Fokus på att reducera utsläpp av växthusgaser och energieffektivisering

Läs mer

Sammanställning av mätningar inom Frivilligt åtagande 2007-2012 ISSN 1103-4092

Sammanställning av mätningar inom Frivilligt åtagande 2007-2012 ISSN 1103-4092 Sammanställning av mätningar inom Frivilligt åtagande 2007-2012 RAPPORT U2012:15 ISSN 1103-4092 Förord Systemet för mätning av metansläpp från biogasanläggningar har funnits sedan 2007 och två mätomgångar

Läs mer

Småskalig biogasproduktion

Småskalig biogasproduktion Småskalig biogasproduktion Martin Fransson martin.fransson@biomil.se Biogas Norr 6 april 2011 Var kommer BioMil in i bilden? Förstudie Förprojektering Detaljprojektering Tillståndsansökan Upphandling Byggnadsfas

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland

Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Biogasens möjligheter i Sverige och Västra Götaland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 5 februari 2009 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel,

Läs mer

Rötning med inledande termofilt hydrolyssteg för hygienisering och utökad metanutvinning på avloppsreningsverk. My Carlsson

Rötning med inledande termofilt hydrolyssteg för hygienisering och utökad metanutvinning på avloppsreningsverk. My Carlsson Rötning med inledande termofilt hydrolyssteg för hygienisering och utökad metanutvinning på avloppsreningsverk My Carlsson Förstudie Finansiering och involverade Förstudie Finansierades av SGC, SVU och

Läs mer

Remissvar gällande betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU:2012:56)

Remissvar gällande betänkandet Mot det hållbara samhället resurseffektiv avfallshantering (SOU:2012:56) M2012/2143/Ke Miljödepartementet Kemikalieenheten Henrik Dahlsson henrik.dahlsson@energigas.se 103 33 Stockholm Stockholm den 17 december 2012 Remissvar gällande betänkandet Mot det hållbara samhället

Läs mer

Utsläpp till luft vid biogasproduktion

Utsläpp till luft vid biogasproduktion Utsläpp till luft vid biogasproduktion Anders Hjort Projektpartners och organisation Biogas Öst: övergripande projektledningen samt information och seminarier. Sammankallande i referensgruppen. Projektledare:

Läs mer

Biogasens roll i den cirkulära ekonomin

Biogasens roll i den cirkulära ekonomin Analysgruppen Grön omställning Jonas Karlsson Ordförande Malmö den 13 augusti 2015 Biogasens roll i den cirkulära ekonomin Avfall Sverige har genom Per-Erik Persson, VafabMiljö och ordförande för arbetsgruppen

Läs mer

Biogas Research Center

Biogas Research Center Biogas Research Center För resurseffektiva biogaslösningar Biogas Syd Per Mårtensson 2013-09-17 www.liu.se/brc Biogas fördelar och svårigheter Trots många fördelar: Förnybar lokal och regional energikälla

Läs mer

Avfallsindikatorer. För att mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering

Avfallsindikatorer. För att mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering Avfallsindikatorer För att mäta och följa utvecklingen mot en resurseffektiv avfallshantering Johan Sundberg, Profu Åsa Stenmarck, IVL Foto: Avfall Sverige Om projektet Stort forskningsprojekt, hösten

Läs mer

Substrat till certifierad biogödsel skall vara rena, källsorterade och biologiskt lättnedbrytbara enligt Tabell 1.

Substrat till certifierad biogödsel skall vara rena, källsorterade och biologiskt lättnedbrytbara enligt Tabell 1. BILAGA 1 version 07 Sid 1 (2) Bilaga 1a Substrat Substrat till certifierad biogödsel skall vara rena, källsorterade och biologiskt lättnedbrytbara enligt Tabell 1. Om en anläggning önskar ta emot ett substrat

Läs mer

Biogas Öst Konferens

Biogas Öst Konferens Biogas Öst Konferens på Uppsala slott 21 april - en hyllning till Sveriges klimatsmartaste bränsle BIOGAS Nu är vi på banan! Biogas Öst - en enad kraft för biogasen! www.biogasost.se Datum: 21 april Tider:

Läs mer

Deltagarförteckning SIS/TK 412 Fasta bränslen

Deltagarförteckning SIS/TK 412 Fasta bränslen 1 av 5 Ordförande Lennart Jansson Firefly AB Textilgatan 31 120 30 Stockholm 08-449 25 10 08-449 25 01 lennart.jansson@firefly.se 070-5919676 08-4492500 08-4492501 Kenneth Abrahamsson Bränsle & Energilaboratoriet

Läs mer

Samråd inför upprättande av tillståndsansökan för lantbruksbaserad biogasanläggning i Gustafs/St. Skedvi

Samråd inför upprättande av tillståndsansökan för lantbruksbaserad biogasanläggning i Gustafs/St. Skedvi Samråd inför upprättande av tillståndsansökan för lantbruksbaserad biogasanläggning i Gustafs/St. Skedvi Bakgrund LRF-studie från 2011 visade goda förutsättningar för lönsam biogasproduktion på grund av

Läs mer

Rötning av animaliska biprodukter

Rötning av animaliska biprodukter 1(6) 2011-09-21 Enheten för foder och hälsa Rötning av animaliska biprodukter En biogasanläggning är en anläggning där material genomgår biologisk nedbrytning under anaeroba förhållanden (d.v.s. utan tillgång

Läs mer

RAPPORT B2009:02. Strategiskt arbete med luktproblem vid biologisk behandling. Goda exempel på lösningar vid svenska anläggningar ISSN

RAPPORT B2009:02. Strategiskt arbete med luktproblem vid biologisk behandling. Goda exempel på lösningar vid svenska anläggningar ISSN RAPPORT B2009:02 Strategiskt arbete med luktproblem vid biologisk behandling. Goda exempel på lösningar vid svenska anläggningar ISSN 1103-4092 Förord Såväl biogas- som komposteringsanläggningar kan ge

Läs mer

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk

Biogas till Dalarna. Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Biogas till Dalarna Torsten Gustafsson Spikgårdarnas Lantbruk Kort historia om Dala BioGas LRF tittar på förutsättningarna att göra en biogasanläggning i södra Dalarna. En förundersökning utförs av SBI

Läs mer

Ökad acceptans för biogödsel inom lantbruket

Ökad acceptans för biogödsel inom lantbruket JTI-rapport: Kretslopp & Avfall / Recycling & Organic Waste, nr 47 Ökad acceptans för biogödsel inom lantbruket Emelie Ljung, Ola Palm, Lena Rodhe En referens till denna rapport kan skrivas på följande

Läs mer

Reseberättelse: Nordic Biogas Conference 2012, Köpenhamn

Reseberättelse: Nordic Biogas Conference 2012, Köpenhamn Reseberättelse: Nordic Biogas Conference 2012, Köpenhamn Therese Camaj Ericson och Elin Lindblad Dag 1, söndag den 22 april Tidigt på söndagsmorgonen avgick X2000 från Stockholms central med destination

Läs mer

Certifiering av biogödsel/kompost

Certifiering av biogödsel/kompost Certifiering av biogödsel/kompost Avvikelser från SPCR 120/SPCR 152 Certification of digestate/compost Non-conformities from SPCR 120/SPCR 152 Elin Andersson Amir Badeie Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng

Läs mer

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogas Öst Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogasprocessen CO 2 Uppgradering, CH 4 ~65% CH 4, ~35% CO 2 Vad är biogas och vad används det till? Kretsloppssamhälle mellan

Läs mer

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon

Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Nationellt Samverkansprojekt Biogas i Fordon Utveckling av infrastruktur och marknad för biogas i fordon i Sjuhäradsområdet 610305 ISSN 1651-5501 Projektet delfinansieras av Energimyndigheten Svenska Biogasföreningen

Läs mer

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar

Ingår i... Ekologiskt lantbruk. Konferens 22-23 november 2005. Ultuna, Uppsala. Sammanfattningar av föredrag och postrar Bibliografiska uppgifter för Växtkraft - stad och land i kretslopp Tidskrift/serie Utgivare Utgivningsår 2005 Författare SLU, Centrum för uthålligt lantbruk Pettersson C.M. Ingår i... Ekologiskt lantbruk.

Läs mer

Biogas från matavfall David Holmström 2012-11-20

Biogas från matavfall David Holmström 2012-11-20 Morgondagens biogasproduktion från matavfall Biogas från matavfall David Holmström 2012-11-20 Perspektiv på framtida avfallsbehandling Waste Refinery Framtida marknaden för biogasproduktion från avfall

Läs mer

TEKNIKRELATERAD FoU INOM BIOGASOMRÅDET

TEKNIKRELATERAD FoU INOM BIOGASOMRÅDET TEKNIKRELATERAD FoU INOM BIOGASOMRÅDET Alexandra Sandberg & Daniel Tamm BioMil 2014 Framtagen inom projektet Implement 2012-2014 Rapporten är utgiven av Innovatum AB 2014 12 15 Textförfattare: Alexandra

Läs mer

Utredning: Blåmusslor som biogassubstrat

Utredning: Blåmusslor som biogassubstrat Utredning:Blåmusslorsombiogassubstrat Enhet Datum Projekt Tekniska Verken i Linköping AB (TVAB) 2010 02 22 Musslorsombiogassubstrat Avd.SvenskBiogasFoU Utfärdare Delges/Beställare ErikNordell,TVAB KerstinKonitzer,EnergikontoretÖstraGötaland

Läs mer