Certifiering av biogödsel och kompost

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Certifiering av biogödsel och kompost"

Transkript

1 Certifiering av biogödsel och kompost SPCR 120 och SPCR 152 Nytt från styrgruppen Frågor som diskuterats sedan förra nyhetsbrevet Nyhetsbrev nr 1-10 juni 2010 Svämtäcke, eller inte? Ändringar i regelsystemet SP har infört förändringar i certifieringsreglerna. De reviderade reglerna finner du i sin helhet på SP:s och på Avfall Sveriges hemsida. Vid revideringen maj 2010 har följande ändringar gjorts i SPCR 120: SPCR 120, kapitel Tekniskt underlag Angående provningsrapport under kvalifikationsåret så behöver inte denna vara utfärdad av ett opartiskt organ. Anläggningsägaren kan själv ta fram underlag som certifieringsorganet kan granska. 3.2 Leverantörer har fått ett tillägg i rubriken och andrapartsrevision 3.5 Behandlingsprocess Texten Krav på löpande driftsparametrar är följande: har ändrats till Exempel på relevanta driftparametrar för biogödsel är följande: De sista två punkterna har tagits bort och konverterats till Åtgärder mot återkontaminering samt eventuella driftstörningar skall dokumenteras Minimikrav på innehållsdeklaration av biogödsel vid användning inom lantbruket Följande mening är tillagd under rubriken: Följande information skall redovisas i produktens innehållsdeklaration: 3.8 Råd och anvisningar för användning av biogödsel Har ändrats. Hänvisning finns till ett dokument för näringsämnen (SJVFS 2010:1) och ett för metaller (SNFS 1994:2) Kvalitetspolicy Följande text är tillagd Policyn ska vara förankrad i organisationen och fastställd av teknisk nämnd eller styrelse Behandlingsprocess Sista meningen har ändrats: Driftparametrar väsentliga för kvaliteten skall dokumenteras. Exempel på driftparametrar som kan dokumenteras framgår av kapitel 3.5. Avfall Sverige, Avfall Sverige AB, Prostgatan 2, Malmö, Telefon , Fax E-post Hemsida Bankgiro , Organisationsnummer

2 5.1 Genomförande Tredje stycket har kortats ner. Ett vid behov har lagts till i meningen andra stycket från slutet. Kapitel 5.2 Provning och kontroll Ett vid behov har lagts till i första meningen. Kapitel 7 Referenser Hela listan är omarbetad. Bilaga 3 och 5 som handlar om hygienisering har arbetats om i grunden. Viktiga delar från bilaga 5 har lyfts in i bilaga 3 och bilaga 5 har därmed tagits bort. Med avseende på de krav som finns i ABP förordningen så finns det nu ett helt nytt avsnitt med förtydligande på två punkter: - Tolkning av begreppet användning - Jordbruksverket medgivande om växelvisa transporter Bilaga 6 och 7 är borttagna eftersom de inte behövs längre. Har du synpunkter på reglerna och vill påverka deras utformning? Hör av dig till Christina Anderzén på Avfall Sverige eller Gunilla Henriksson på SP. Styrgruppen för certifieringsreglerna diskuterar fortlöpande förslag till förbättringar av reglerna, samt fattar beslut om förändringar. Nya certifikat Svensk Växtkrafts anläggning i Västerås och Falkenberg biogas anläggning har nu blivit certifierade enligt SPCR 120. Detta innebär att nu finns tio anläggningar som levererar kvalitetssäkrad biogödsel märkt med Certifierad återvinning. Senaste nytt från styrgruppen Nya rutiner för ansökan om godkännande av substrat Förfrågningar om andra substrat och processhjälpmedel än de som i dagsläget är godkända inom certifieringssystemet har blivit allt mer vanligt förekommande. För att förenkla ansökan och förkorta handläggningstiden håller SP på att ta fram rutiner samt formulär för ansökan. Detta för att på ett enklare sätt få in ett komplett underlag från anläggningen för beslut om substrat kan godkännas eller inte. Nya rutiner beräknas att vara på plats i september. Förfrågan om konsekvenser vid mottagande av ej godkända substrat En förfrågan om möjlighet till uppehåll i certifieringen för att ta emot ett icke godkänt substrat har inkommit. Styrgruppen att beslutade att detta innebär att certifieringen avbryts och ett nytt kvalifikationsår påbörjas från den dagen anläggningen åter endast tar emot godkända substrat. Det är även viktigt att mottagaren av biogödseln får information om att produkten under denna period inte är certifierad enligt SPCR

3 Förenklade handelsdokument Jordbruksverket har nu tagit fram förenklade handelsdokument både för inkommande material samt för kompost och biogödsel. Dessa finns att ladda ner på jordbruksverkets hemsida 8f11f html Regler finns nu på KRAVs hemsida KRAVSs regler för bland annat tillåtna gödselmedel finns nu publicerade på deras hemsida. Där godkänns certifierad biogödsel och kompost som är baserade på källsorterat hushållsavfall. Läs mer på Rapporter och utvecklingsprojekt Alla Avfall Sveriges rapporter publicerade från och med 2007 är nedladdningsbara från vår hemsida. Rapporterna från Avfall Sverige Utveckling samt utvecklingssatsningen för biologisk behandling finner du här: Nya rapporter Rapport B 2009:02 Strategiskt arbete med luktproblem vid biologisk behandling. Goda exempel på lösningar vid svenska anläggningar I rapporten belyses goda exempel, såväl tekniska åtgärder som arbete med rutiner och arbetsplanering, som kan inspirera andra anläggningar som brottas med luktproblem, t.ex. i form av klagomål från närboende. Studien visar att det med luktreducerande teknik, samt inte minst med goda arbetsrutiner, går att få en bra luktsituation på anläggningar med biologisk behandling av avfall. Projekt genomfördes av Magnus Holmgren, Vattenfall Power Consultant AB. Rapport U 2007:02 (reviderad 2009) Frivilligt åtagande inventering av utsläpp från biogas och uppgraderingsanläggningar Denna reviderade rapport presenterar en uppgradering av systemet med frivilligt åtagande. Avfall Sverige införde år 2007 ett frivilligt åtagande för biogasanläggningar där de förbinder sig till att systematiskt arbeta med att kartlägga och minska sina utsläpp av metan. Revideringen genomfördes av Magnus Holmgren, Vattenfall Power Consultant AB. Rapporter som kommer att publiceras inom kort: Biogödselhandbok biogödsel från storskaliga biogödselanläggningar, projektledare Peter Berglund, Grontmij Utformning av biogödsellager på svenska biogasanläggningar nulägesbeskrivning och smittskyddsrekommendationer, projektledare Hanna Hellström, SP Kartläggning av vittrings- och korrosionsproblem vid hantering av matavfall, Gunilla Henriksson, SP, Hanna Hellström, SP, Dimitrios Boubitsas, CBI och Urban Åkesson, CBI 3

4 Rötning med inledande hydrolyssteg för utökad metanutvinning på avloppsreningsverk och biogasanläggningar, BioMil och AnoxKaldnes i samarbete med SGC, Svenskt vatten och Avfall Sverige Utvärdering och optimering av metod för förbehandling av källsorterat hushållsavfall till biogasproduktion, Irene Bohn, NSR, My Carlsson, AnoxKaldnes, Ylva Eriksson, LTH och David Holmström, LTH Projekt på gång inom biologisk behandling Kartläggning av vittrings- och korrosionsproblem vid hantering av matavfall, Etapp II Tätskikt på betong. Detta är ett fortsättningsprojekt på Kartläggning av vittrings- och korrosionsproblem vid hantering av matavfall. Resultatet visade på att betongkonstruktioner i matavfallsanläggningar kräver någon form av skyddsbeläggning för att förhindra omfattande nedbrytning av betongen och armeringskorrosion, till följd av den aggressiva miljö som uppstår vid kemisk påverkan från matavfallet. I detta fortsättningsprojekt skall ett antal allmänna tekniska krav för tätskikt eller tätskiktsystem som skydd på betongunderlag i biologiska behandlingsanläggningar formuleras, och lämpligt provningsprogram och metodik för verifiering av dessa krav föreslås. Beständighet mot lakvatten blir en avgörande egenskap att reda ut och specificera. Projektledare är Gunilla Henriksson på SP och finansiärer är Waste Refinery och Avfall Sverige. I projektgruppen finns även representanter från Borlänge Energi, Atleverket i Örebro samt Renova i Göteborg. Miljöeffekter av polymerer inom biogasbranschen - Förstudie Kunskapen om polymerens påverkan på biogödselns kvalitet och miljöpåverkan vid slamspridning är relativt låg, certifieringssystemet för biogödsel, SPCR 120 godkänner till exempel inte polymerer som tillsats. Representanter från livsmedelsindustrin är också tills vidare negativt inställda tills mer kunskap och information finns om dessa produkter. Det långsiktiga målet är att identifiera miljövänliga polymerer som kan användas i biogasanläggningars systemområde, t ex vid avvattning av biogödsel eller för koncentrering och vidare rötning av gödsel, samt vid avvattning av substrat från livsmedelsindustrin. Ett krav är att polymererna inte påverkar biogödselns eller markens kvalité eller biogasprocessen på ett negativt sätt. Projektet kommer att bidra till att öka kunskaperna om polymerer avseende nedbrytbarhet, bioackumulation och toxicitet samt vilka effekter de har på mark. Projektledare är Gunilla Henriksson på SP och finansiärer är Waste Refinery och Avfall Sverige. I projektgruppen finns även representanter från E-on och Findus. 4

5 Kurser och utbildningsverksamhet Temadag: Kompostering, 30 september, i Malmö En temadag om kompostering där marknadsföring och avsättning av kompostprodukter står i fokus. Det blir också tillfälle för drifttekniker att få utbyta erfarenheter med kollegor från andra anläggningar runt om i Sverige. Kurs: Certifiering av kompost och biogödsel, november, i Borås Kursen ger praktisk vägledning för att uppnå de krav som ställs vid certifiering. Den riktar sig till driftansvariga och driftpersonal vid komposterings- och biogasanläggningar samt konsulter. Kursen är obligatorisk för de anläggningar som har eller avser att erhålla ett certifikat enligt SPCR 120 eller 152. Kurs: Biogasprocessens mikrobiologi, 30 november 1 december, i Uppsala Steg 3. Kursen ger en fördjupning i biogasprocessens mikrobiologi och fokus ligger helt på anläggningens processbiologiska del. För att få en driftsäker anläggning med maximalt utbyte är det viktigt att se till att mikroorganismerna tas omhand på rätt sätt. Kursen ger även ökad kunskap om biogödsel ur ett mikrobiologiskt perspektiv. Kurs: Grundkurs i biogasteknik, 6-7 december, i Uppsala Steg 1. Ger grundläggande kunskaper inom biogastekniken och en introduktion till de biologiska processer som sker i anläggningen, grundläggande begrepp, hur olika substrat påverkar rötningsprocessen m.m. Samarbete med Energigas Sverige. Mer om Avfall Sveriges kursutbud och hur du anmäler dig till kurserna finner du på: Kommande aktiviteter Möten styrgruppen Styrgruppen för certifieringssystemen SPCR 120 & SPCR 152 har nästa möte den 25 augusti på Svensk Växtrafts biogasanläggning i Västerås. Kontakta Christina Anderzén om det är någon fråga som du vill att styrgruppen skall diskutera. Medarbetare Från och med den 1 september är Angelika Blom tillbaka som rådgivare inom biologisk behandling på Avfall Sverige efter sin föräldraledighet. 5

6 Basfakta om certifieringssystemen, styrgrupp mm Mer att läsa om certifieringssystemen Certifieringsreglerna för biogödsel och kompost kan laddas ner från Avfall Sveriges hemsida. Där finns även broschyrer om certifierad biogödsel och kompost, samt vanliga frågor om certifiering. Du når allt detta och mycket mera via klicka på Certifiering som finns i vänstra menyn. Styrgruppen för certifieringssystemen Ordförande för styrgruppen är Ola Palm vid JTI, Uppsala. Ledamöter: Ingmar Börjesson (Lantmännen Food R&D), Sunita Hallgren (LRF), Helena Elmquist (Svenskt Sigill), Claes Bohlin (Hasselfors Garden), Erik Norin (Sweco) och Mikael Pell (SLU) samt Christina Anderzén (Avfall Sverige) som även är sekreterare för gruppen Adjungerade: Gunilla Henriksson (SP), Bo von Bahr (SP), Johan Yngvesson (SP), Rut Björling (KRAV), Katarina Hansson (NSR), Per-Erik Persson (VAFABmiljö), Stig Widell (SJV) och Catarina Östlund (NV). Certifierade anläggningar I dagsläget har tio biogasanläggningar certifikat enligt SPCR 120 och tre komposteringsanläggningar enligt SPCR 152. Biogasanläggningarna finns i Falkenberg, Helsingborg, Kalmar, Kristianstad, Laholm, Linköping, Norrköping, Uppsala, Vänersborg och Västerås. Kompostanläggningarna finns i Borlänge, Malmö (SYSAV) och Örebro. Kontakt Önskar du få mer information om certifieringssystemen? Har du frågor eller funderingar? Kanske vill du att vi ska besöka din organisation och berätta mer om certifieringssystemen? Frågor om certifieringssystemen och biologisk behandling går bra att ställa till Christina Anderzén, tel , Christina nås på adress: Avfall Sverige Prostgatan Malmö Många hälsningar Christina Anderzén, Avfall Sverige GLAD SOMMAR! 6

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SPCR 178 Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer

Användning av rötrest från kombinerad etanol och biogasproduktion en jämförelse mellan tre alternativ

Användning av rötrest från kombinerad etanol och biogasproduktion en jämförelse mellan tre alternativ Examensarbete Civilingenjörsprogrammet i energisystem Användning av rötrest från kombinerad etanol och biogasproduktion en jämförelse mellan tre alternativ The use of residues from combined ethanol and

Läs mer

Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer

Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer Nr 3 Oktober 2009 Årgång 19 Medlemsblad för Föreningen Miljörevisorer i Sverige Medvetna inköpare är nyckeln till gröna leverantörer Mer samarbete mellan miljörevisorer och inköpare skulle kunna göra ISO

Läs mer

Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013

Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013 Mot effektivare avfallshantering vad har vi uppnått? Verksamhetsrapport 2010-2013 Innehållsförteckning FÖRORD VILKA SVAR HAR VI FÅTT? BIOLOGISK BEHANDLING Skräddarsydd insamling för varje kommun Plaster

Läs mer

CERTIFIERING NYHETSBREV nr 2 - December 2013. Kunddagar i Borås. Fältuppdrag. Tekniska enheten för Certifiering och Kontroll

CERTIFIERING NYHETSBREV nr 2 - December 2013. Kunddagar i Borås. Fältuppdrag. Tekniska enheten för Certifiering och Kontroll Höstens nyhetsbrev innehåller många punkter. Vi upplever att nästan allt i vår bransch är under förändring och för oss på Swedac gäller det att vi håller oss uppdaterade på det mesta. Det är även en utmaning

Läs mer

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007

Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning. Slutrapport. Januari 2007 Biogas Ett affärsutvecklingsprojekt för småskalig biogasanvändning Slutrapport Januari 2007 Projektet finansieras med LBU-medel från EU och Svenska staten. Sammanfattning Hushållningssällskapens Förbund

Läs mer

Trädgårdsavfall till biogas

Trädgårdsavfall till biogas Trädgårdsavfall till biogas Hur kan Lunds invånare sortera trädgårdsavfallet för biogasproduktion? Sara Waxegård 2013 Miljövetenskap Examensarbete för masterexamen 30 hp Lunds universitet 2 Trädgårdsavfall

Läs mer

REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt Miljödepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2013/790/Nm Malmö den 17 april 2014 REMISSVAR: Havs- och vattenmyndighetens redovisning av regeringsuppdrag om enskilda avlopp styrmedel för att nå en hållbar åtgärdstakt

Läs mer

SVENSK AVFALLSHANTERING 2012

SVENSK AVFALLSHANTERING 2012 2012 SVENSK AVFALLSHANTERING 2012 Innehåll Förord 3 Så fungerar svensk avfallshantering 4 FÖREBYGGANDE AV AVFALL, FÖRBEREDELSE FÖR ÅTERANVÄNDNING 6 Insamling och transport 8 Avfallsmängder 2011 10 Farligt

Läs mer

Styrmedel för ökad biogasproduktion

Styrmedel för ökad biogasproduktion Mattias Bisaillon Hanna Hellström Johan Andersson David Holmström Håkan Sköldberg Johan Torén Anna Widerberg Policy instruments for increased biogas production Mattias Bisaillon, Profu Hanna Hellström,

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Slutrapport Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...5 2 Inledning...6 2.1 Bakgrund...6 2.2 Syfte och metod...7

Läs mer

Biogas i Gästrikeregionen - BiG

Biogas i Gästrikeregionen - BiG Biogas i Gästrikeregionen - BiG En systemanalys Ola Norrman Eriksson Teresa Hermansson 1 Förord Denna studie om etablering av biogas i Gästrikeregionen har utförts med stöd av forskningsstiftelsen Gästrikeregionens

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Svensk Avfallshantering

Svensk Avfallshantering Svensk Avfallshantering 2014 Innehåll Förord...3 Avfallsmängder 2013...4 Så fungerar svensk avfallshantering...6 Förebyggande av avfall...8 Insamling och transport...9 Farligt avfall...12 El-avfall och

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Certifiera installatörer

Certifiera installatörer Certifiera installatörer Uppdrag 18 implementering av förnybartdirektivet ER 2011:24 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer

Återanvändning av växtnäring från avlopp - aktörernas värderingar, ställningstaganden och agerande

Återanvändning av växtnäring från avlopp - aktörernas värderingar, ställningstaganden och agerande RAPPORT 5223 PDF Återanvändning av växtnäring från avlopp - aktörernas värderingar, ställningstaganden och agerande Boel Carlsson, Hushållningssällskapet NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505

Läs mer

Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk

Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk Kvalitetskrav på kurser i sparsam körning för jordbruk 2 Förord LEKS, Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, arbetar för att stödja länsstyrelsernas arbete med att genomföra energiomställningen

Läs mer

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Mål och metod...4

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Tillståndsvillkor och luktförekomster vid biogasanläggningar i Sverige (Permit conditions and odour occurences on Swedish biogas plants)

Tillståndsvillkor och luktförekomster vid biogasanläggningar i Sverige (Permit conditions and odour occurences on Swedish biogas plants) Tillståndsvillkor och luktförekomster vid biogasanläggningar i Sverige (Permit conditions and odour occurences on Swedish biogas plants) Emelie Severinsen Catalyzing energygas development for sustainable

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

Den svenska biogaspotentialen från inhemska råvaror RAPPORT 2008:02 ISSN 1103-4092

Den svenska biogaspotentialen från inhemska råvaror RAPPORT 2008:02 ISSN 1103-4092 Den svenska biogaspotentialen från inhemska råvaror RAPPORT 2008:02 ISSN 1103-4092 FÖRORD Klimat- och energifrågor står högt på den politiska dagordningen och många klimat- och energipolitiska beslut

Läs mer

Särskild satsning för minskad nedskräpning

Särskild satsning för minskad nedskräpning SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE: 2013-04-04 Ärendenr: NV-00704-11 Särskild satsning för minskad nedskräpning Slutredovisning av regeringsuppdrag 8, 2011 B ESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN

Läs mer