Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning"

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Ksau Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde , 8.30 Kommunhuset 291. Catharina Fredriksson Ordförande Susanna Shaibu Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning 1 KS Lägesrapport om fiskehamnen Per Alm KS Återrapportering om arbete med arbetsmarknadsåtgärder Sara Karlsson Yvonne Andersson KS Svar på remiss om översyn av Mälardalsrådets utskott 3 4. KS Förfrågan om friköp av tomter på Femöre 12 Till kommunstyrelsen KS Diskussion inför kommunstyrelsens verksamhetsplan Niklas Telin 6 KS Information från ordföranden och kommunchefen 7 KS Återredovisning av uppdrag om översyn av kommunens uppdrag, organisation och bemanning 8 KS Investering i taket på Ramdalsanläggningen 23 9 KS Avräkning barn- och elevpeng KS Omgivningsundersökningar för Barken KS Svar på revisionsrapport: Granskning av upplåtelse och försäljning av mark. 12 KS Återrapport om ombyggnation av Torgskolan KS Svar på medborgarförslag om byte av välkommenskylt vid motorvägen 14 KS Redovisning till energimyndigheten om kommunens energieffektiviseringsarbete KS Anpassning av kommunens styrdokument KS Tillstånd brandfarlig vara SSAB Oxelösund 71 Räddningstjänsten 17 KS Redovisning av delegationsbeslut KS Delgivningar 80 Till kommunfullmäktige KS Mål och Budget samt beslut om skattesats

2 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Ksau 20 KS Begäran från vård- och omsorgsnämnden om omfördelning av medel för att nå budget i balans 21 PLAN Ändring av detaljplan Smedbacken, Stjärnholm 5: PLAN Ändring av detaljplan Tegelbruksvägen Lastudden etapp KS Nytt samarbetsavtal med IT Nyköping KS Handlingsplan för en säkrare och tryggare kommun 197 Räddningstjänsten 25 KS Genomgång av balanslistan

3 Tjänsteskrivelse 1(3) Datum Dnr :30:20 KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Gunilla Marklund Kommunstyrelsen Remiss: Översyn av Mälardalsrådets utskott 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Översända yttrande daterat som eget yttrande om översyn av Mälardalsrådets utskott. 1 Sammanfattning Mälardalsrådets styrelse har beslutat se över organisationen avseende dess fyra utskott, Miljöutskottet, Planerings- och Trafikutskottet, Näringslivs- och FoU-utskottet samt Kulturutskottet. Indelningen i utskott har funnits under lång tid och frågan har rests om denna organisationsform fortfarande korresponderar med Mälardalsrådets uppdrag och verksamhet. Mälardalsrådets medlemmar bjuds in att komma in med synpunkter. Även de politiska partierna samt Mälardalsrådets utskott inbjuds att svara på remissen. Remissvaren ska vara Mälardalsrådet tillhanda senast den 21 november 2014 efter begärt anstånd. 2 Ärendet Bakgrund Under mandatperioden har Oxelösunds kommun haft politisk representation i Mälardalsrådets styrelse med två ordinarie ledamöter och två suppleanter. Kommunen har även nominerat en ledamot i vardera miljöutskottet, planerings- och trafikutskottet samt näringsliv- och FoU-utskottet. Undertecknad har varit ordförande för Miljöutskottets tjänstemannaberedning under mandatperioden. Utskotten bjuder in till kvartalsvisa möten där samtal med experter, företagsledare, myndighetschefer och andra varvats med företagsbesök. En styrka med utskottsverksamheten är att den utgör en bred plattform för Mälardalsrådets medlemsorganisationer. Utöver kunskapsinhämtning skapas relationer och man kan finna former för samverkan. Genom att utskottens uppdrag tydliggörs, är förhoppningen att närvaron bland ledamöterna förbättras och att engagemanget ytterligare breddas och stärks. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

4 Tjänsteskrivelse 2(3) Datum :30:20 KS Synpunkter från Oxelösunds kommun: Utskotten får ett tydligare genomförandeuppdrag För att öka engagemanget och närvaron anses det angeläget att utskottens nuvarande roll som politiska kunskapsarenor kompletteras med särskilda uppdrag från styrelsen. Detta ställer dock krav på en aktiv styrelse samt att utskotten kompletteras med resurs anställd av Mälardalsrådet. Idag utförs uppdraget av tjänstemän som utför uppdraget utöver ordinarie tjänst i medlemsorganisationen. Förslagsvis kan respektive utskott ges i uppdrag att under en viss period arbeta med och fördjupa sig i ett visst tema som också blir temat för ett avslutande stormöte/forum. När ett utskott får möjlighet att via studiebesök, seminarier etc. arbeta med en prioriterad fråga kan det bidra till att ge stormötena/forumen en större tyngd och en större förankring bland medlemsorganisationerna. Kopplingen mellan utskottsverksamheten och Mälardalsrådets övriga funktioner stärks. Miljöutskottets verksamhet utgör en tvärgående process och frågorna bör synliggöras i de olika uppdragen. Att reducera antalet ledamöter bör inte ses som en huvudfråga. Det är viktigt att samtliga medlemmar ges möjlighet att dra nytta av och delta i utskottsverksamheten. Samtliga medlemskommuner och -landsting bör erbjudas en plats. Deltagandet bör således inte begränsas till ledande politiker bland Mälardalsrådets större medlemsorganisationer. Att ingå i ett utskott och aktivt delta bör vara en förutsättning för att utses som rådsledamot. Kopplingen mellan utskotten och styrelsen skulle därmed stärkas. Tydliga mål och krav för uppdraget bör framgå i samband med att ledamot utses och accepterar uppdraget. Ordförande i utskottens beredningsgrupp bör tillhöra Mälardalsrådets kansli. Att överlåta beredningsgruppssekretariatet till Mälardalsrådets kansli skulle ge synergieffekter i form av stärkt koppling mellan utskotten och den ordinarie verksamheten. Det skulle dessutom ge en tydlig mottagare/genomförare av de goda idéer som framkommer under utskottsmötena. Tjänsten kan vara på heltid eller delar av heltid. Idag tillhör beredningsordförande en extern organisation på kommun- eller länsnivå. Den externa organisationen tar kostnaden för uppdraget. Antalet utskott, och dess framtida inriktning bör utgå från medlems-intresse och koppling till Mälardalsrådets ordinarie verksamhet Mälardalsrådet har fyra inriktningsmål. Dessa är: En sammanhållen region En stark kunskapsregion En miljösmart region En öppen och kreativ region Förslaget om en sammanslagning av befintliga utskott skulle kunna vara rätt väg vad avser Miljöutskottet och Plan- och trafikutskottet. Samhörigheten mellan områdena ökar. Kopplingen mellan trafik- och planeringsfrågor och ett miljö- och hållbarhetsperspektiv har ökat kraftigt sett över tid. På motsvarande sätt är det naturligt att transportsystemets miljöeffekter står i fokus för Mälardalsrådets arbete med miljöfrågorna. Även kopplingen mellan kultur och näringsliv är mer i fokus nu jämfört med tidigare.

5 Tjänsteskrivelse 3(3) Datum :30:20 KS Lämpligen tydliggörs för utskotten ledamöternas uppdrag och vilket mandat utskotten har. Utskotten kan kombineras med tillfälliga arbetsgrupper av politiker och/eller tjänstemän. Skall utskotten avge remissvar krävs anställning hos Mälardalsrådet för uppdraget. Resurser saknas i nuvarande organisations-struktur. Förbättrad kommunikation Mälardalsrådets kansli bör säkerställa att information om utskottsverksamhet förmedlas till nya ledamöter. För att sprida information om utskottsarbetet brett bland medlemmar och andra intressenter bör nyhetsbrev och hemsida utnyttjas i större utsträckning. Återföring av information från ledamöterna till medlemsorganisationen är lika väsentlig. Arbetsgrupper istället för utskott Mälardalsrådet är ett forum för dialog. Namnbytet i sig är inte det viktigaste. Viktigare är att kunskap och information sprids i tvärgående processer till styrelsen, rådsmötet och i de övriga utskotten. Deltagare i eventuella arbetsgrupper med koppling till Mälardalsrådets olika processer bör utses bland utskottens ledamöter. Viktigt kan vara att ange hur tjänstemannagruppen ska tillsättas och dess uppdrag i förhållande till utsedda ledamöter. Beslutsunderlag: Missiv Översyn av Mälardalsrådets utskott daterat Charlotte Johansson Kommunchef Gunilla Marklund Mark- och exploateringsstrateg Beslut till: Mälardalsrådet, Hantverkargatan 3H, Stockholm

6 1 (6) Datum Remissinstanser: Kommuner och landsting medlemmar i Mälardalsrådet Mälardalsrådets partigrupper Mälardalsrådets utskott Missiv Översyn av Mälardalsrådets utskott Mälardalsrådets styrelse har beslutat se över organisationen avseende dess fyra utskott, Miljöutskottet, Planerings- och Trafikutskottet, Näringslivs- och FoU-utskottet samt Kulturutskottet. Mälardalsrådets medlemmar inbjuds härmed att inkomma med synpunkter rörande bifogad remisshandling. Även de politiska partierna samt Mälardalsrådets utskott inbjuds att svara på remissen. Remissvar lämnas skriftligen till eller till Mälardalsrådet, Hantverkargatan 3H, Stockholm. Vänligen ange Remissvar utskott. Remissvaren ska vara Mälardalsrådet tillhanda senast den 31 oktober Vid frågor kontakta Anders Lönn, generalsekretare, eller Mälardalsrådet STOCKHOLM Besök: Hantverkargatan 3H adm dir fax

7 2 (6) Remiss angående översyn av Mälardalsrådets utskott Uppdraget Mälardalsrådets styrelse har beslutat se över organisationen avseende dess fyra utskott, Miljöutskottet, Planerings- och Trafikutskottet, Näringslivs- och FoU-utskottet samt Kulturutskottet. Indelningen i utskott har funnits under lång tid och frågan har rests om denna organisationsform fortfarande korresponderar med Mälardalsrådets uppdrag och verksamhet. Huvuddelen av Mälardalsrådets verksamhet bedrivs inom de tre processerna: En bättre sits (om transporter och trafikinfrastruktur) Stjärnbildning (om utbildnings- och forskningsfrågor) Benchmarking Regions (om internationella jämförelser med andra storstadsregioner). Näringslivs- och FoU-utskottet är referensgrupp till processen Stjärnbildning, men i övrigt saknar utskotten direkt koppling till de tre processerna. En bättre sits har en egen beslutsstruktur som bygger på representation av samtliga i samarbetet ingående kollektivtrafikmyndigheter och länsplaneupprättare. Nuvarande utskotts uppdrag anges i arbetsordningens moment 4:5: 4:5 Utskott Uppdrag Styrelsen utser ledamöter och ersättare till erforderliga utskott, arbets-, projekt och styrgrupper eller andra lämpliga organ för olika frågeområden och initiativ. Mälardalsrådet har f.n.fyra utskott: - Planerings- och trafikutskottet - Näringsliv och FoU-utskottet - Miljöutskottet - Kulturutskottet Utskottens uppdrag är att fungera som mötesplatser inom respektive fackområde samt att vara styrelsens berednings- och genomförandeorgan för särskilda uppdrag. Med vägledning från inriktningsmålen tas uppdrag till utskotten fram i dialog mellan styrelse, utskott och kansli. Utskottens verksamhet, styrelseuppdrag till utskotten och resurser härför fastställs i verksamhetsplan och budget. Organisation och sammansättning Mandattiden för ledamöter och ersättare till utskotten föreslås av styrelsen och beslutas av rådsmötet. Rådsmötet utser ordförande och vice ordförande till utskotten. Ledamöter i utskotten nomineras av medlemmarna och utses av Mälardalsrådets styrelse. Fn har varje utskott ca 70 ledamöter. Bl a utskottens sammansättning bör under mandatperioden ses över.

8 3 (6) I gällande arbetsordning anges alltså att de fyra utskottens funktion dels handlar om att fungera som mötesplatser och dels kan erhålla särskilda uppdrag från styrelsen. I praktiken står utskotten öppna för alla de företrädare som medlemmarna vill utse och bekosta resor för. Utskotten nuläge Som arbetsordningen anger har varje utskott cirka 70 utsedda ledamöter. Det är dock bara ett fåtal som deltar i utskottens sammankomster. Antalet deltagare i ett utskottsmöte varierar vanligen mellan 15 och 30 st. Det är i hög grad samma personer som återkommande deltar i utskottens aktiviteter och följaktligen ett flertal valda ledamöter som inte deltar alls. Det kan konstateras att utskotten idag fungerar huvudsakligen som en mötesplats och kunskapsspridare för det begränsade antal ledamöter som deltar i arbetet. Det förekommer i viss utsträckning även att styrelsen ger särskilda uppdrag till utskotten, men det utgör inte den primära tyngdpunkten i utskottens arbete. Aktivitet och systematiskt arbetssätt varierar något mellan i utskotten. Framför allt lider Kulturutskottet av att inte ha en beredningsgrupp eller någon ansvarig tjänsteman som kan planera arbetet. Hos Miljöutskottet och Planerings- och trafikutskottet finns engagerade beredningsgruppsordföranden och sedan lång tid upparbetade nätverk av tjänstemän från medlemsorganisationerna i beredningsgruppen. Även Näringsliv- och FoU-utskottet har en aktiv och engagerad beredningsgruppsordförande. Utskottens beredningsgrupper planerar sammankomsterna i form av studiebesök och intressanta gästföreläsare. Deltagandet i utskottens arbete lämnar emellertid en del övrigt att önska. Respektive utskott har var för sig cirka 70 valda ledamöter. Antalet deltagande i utskottens aktiviteter är emellertid lågt i förhållande till antalet valda. Det är också i hög grad samma personer som deltar, vilket innebär att ett mycket stort antal valda ledamöter - fler än hälften - aldrig deltar i utskottens aktiviteter. Det går att vidta generella förbättringsåtgärder rörande informationen om utskotten. Det handlar främst om utökad informationen till nyvalda ledamöter direkt från Mälardalsrådets kansli. Den informationen bör vara tydlig om vad uppdraget går ut på för att ge en korrekt förväntan hos ledamöterna. Det går även att utöka kommunikationen om utskottens aktiviteter och sammankomster via Mälardalsrådets informationskanaler; hemsidan, sociala medier och nyjetsbrevet. Detta är åtgärder som kan och bör vidtas, men huruvida det leder till ett förbättrat deltagande i utskotten är inte självklart. Det förutsätter att det är informationsbrist som utgör den huvudsakliga orsaken till att så många valda ledamöter inte deltar. En annan orsak kan naturligtvis vara att uppdraget inte bedöms tillräckligt intressant. Det vill säga utskottet är inte är operativa eller beredande, utan huvudsakligen handlar om att utgöra en mötesplats för kunskapsinhämtande. Det finns vidare en viss övervikt av de medlemsföreträdare som deltar i utskottens arbete som i sin hemmaorganisation befinner sig i oppositionsställning.

9 4 (6) Alternativa modeller I det följande presenteras olika alternativa modeller för att erhålla en god förankring och ett högt deltagande samt en effektiv organisation förenad med en hög medlemsnytta. Det finns olika vägar att gå. Avgörande torde vara att utgå från vilken funktion som utskotten främst ska anses fylla. Om funktionen mötesplats är det primära, så bör utskottens inte begränsas i sin sammansättning. Det går också att pröva huruvida formen utskott är den mest relevanta för att tjäna funktionen som mötesplats. Kanske är andra modeller som öppna och regelbundna konferenser utan något valförfarande att föredra framför nuvarande modell med valda ledamöter? Om funktionen att ta emot särskilda berednings- eller genomförandeuppdrag från styrelsen anses vara det primära, så kan slutsatsen bli att antalet ledamöter kan minskas avsevärt jämfört med idag. Avgörande blir då närmast mandat/förankring hos medlemmarna samt erfarenhet/kompetens för det aktuella uppdraget. Men slutsatsen kan också bli att beredande- och genomförandeuppgifter inte nödvändigtvis hanteras bäst av en uppsättning permanenta utskott. Kanske är av styrelsen tillfälligt tillsatta arbetsgrupper en lämpligare modell? En annan aspekt rör indelningen i utskott. För närvarande har Mälardalsrådet fyra utskott. Indelningen har funnits under lång tid. Det går att pröva om den fortfarande är den mest relevanta. Det gäller bland annat för processen En bättre sits, som utgör Mälardalsrådets största och viktigaste samverkansprocess. Ursprungligen utgjorde Planerings- och trafikutskottet ansvarig berednings- och genomförandeinstans för En bättre sits. Numera har de samverkande sju länsplanemyndigheterna, kollektivtrafikmyndigheterna och kommunerna inom En bättre sits en annan beslutsstruktur genom den s.k. Lilla gruppen och Stora gruppen. Det reducerar utskottets roll till att vara informationsmottagare från En bättre sits. Det är naturligtvis fullt möjligt att finna andra former för den informationskanalen än utskottsmodellen. Ett annat exempel på att nuvarande utskottsindelning inte nödvändigtvis är självklar belyses av gränssnittet mellan Kulturutskottet respektive Näringsliv- och FoU-utskottet. Genom att Mälardalsrådet via ett särskilt projekt har uppmärksammat betydelsen av frågeområdet kulturella och kreativa näringar (KKN), så är det inte uppenbart att områdena kultur och näringsliv ska hanteras i två separata utskott. Ytterligare ett exempel utgörs av de starka kopplingarna mellan trafik- och miljöområdet, vilket skulle kunna leda till slutsatsen att dessa frågor även organisatoriskt borde hanteras tillsammans inom Mälardalsrådet. Ett fjärde exempel är Näringslivs- och FoU-utskottets roll som referensgrupp till processen Stjärnbildning och de frågor som handlar om Stockholm-Mälarregionen som kunskapsregion. Är det givet att just utskottsmodellen med 70 valda ledamöter är den bästa modellen för en referensgrupp? Eller borde styrelsen istället utse en mindre referensgrupp med enda uppgift att vara arbetsgrupp för frågorna inom Stjärnbildningsprocessen?

10 5 (6) Det finns således möjlighet att resa en rad frågeställningar kopplade till utskottens funktion, sammansättning och indelning, vilka kan leda till en omprövning av den nuvarande utskottsorganisationen. Fråga till medlemmarna: Vilket av nedanstående alternativ förordar kommunen/landstinget beträffande Mälardalsrådets utskottsorganisation? Alternativ: Dagens modell Fyra utskott som idag: Planerings- och trafikutskott, Näringsliv- och FoU-utskott, Miljöutskott och Kulturutskott. Insatser görs för att främja ett bredare deltagande genom ökad information till de valda ledamöterna. Ingen förändrad sammansättning av utskotten. Ingen förändring av funktion, nuvarande roll som framför allt bred mötesplats och möjlighet att få särskilda uppdrag av styrelsen behålls. Insatser görs för att stärka dialogen mellan utskotten och styrelsen rörande särskilda uppdrag till utskotten. Alternativ: Arbetsgrupper istället för utskott Inga utskott. Istället för utskott hålls ett antal forum per år och ämnesområde. D v s möte med t.ex. Miljöforum, Trafikforum, Kulturforum, Näringslivs- och FoU-forum. Deltagande i dessa forum är inte begränsat till någon vald personkrets, utan inbjudan sprids brett bland Mälardalsrådets medlemmar. Beredningsgrupper/nätverk på tjänstemannanivå behålls för att planera den nya forumverksamheten och/eller för att arbeta åt inrättade arbetsgrupper. Syfte: bredda deltagandet samt tydliggöra mötesplatsfunktionen. Styrelsens behov av särskilda berednings- eller genomförandeuppdrag sker via tillfälliga för ändamålet utsedda arbetsgrupper. Alternativ: Mindre utskott med tydligare genomförandeuppdrag Fyra utskott som idag, alternativt fler eller färre utskott beroende på hur styrelsen vill dela in arbetet utifrån frågeområden.

11 6 (6) Reducering av antalet ledamöter i utskotten, från dagens cirka 70 per utskott till 25 per utskott. Genom minskningen av antalet ledamöter betonas utskottens roll som mottagare av uppdrag från styrelsen, snarare än funktionen som mötesplats och kunskapsspridare. Representativitet blir i detta alternativ vägledande för utskottens sammansättning. Alternativ: Sammanslagning av utskott Nuvarande utskott slås samman till två utskott: Miljö-, Planerings- och trafikutskottet respektive Näringslivs-, FoU- och kulturutskottet. Samhörigheten mellan områdena har ökat. Kopplingen mellan trafik- och planeringsfrågor och ett miljö- och hållbarhetsperspektiv har ökat kraftigt sett över tid. På motsvarande sätt är det naturligt att transportsystemets miljöeffekter står i fokus för Mälardalsrådets arbete med miljöfrågorna. Även kopplingen mellan kultur och näringsliv är mer i fokus nu jämfört med tidigare. Nuvarande funktion och storlek behålls, d v s cirka 70 ledamöter per utskott. Annat alternativ än ovanstående. Beskriv i s f detta alternativ.

12

13

14 Tjänsteskrivelse Datum Beteckning 1(7) Kommunstyrelseförvaltningen Charlotte Johansson Telefon , Översyn av kommunens uppdrag, organisation och bemanning utifrån långsiktiga behov. 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Godkänna rapporten. 2. Sammanfattning Fullmäktige har i budget 2014 gett Kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översiktlig översyn av kommunens uppdrag, organisation och bemanning utifrån långsiktiga behov. Koncernledningen har med hjälp av hela kommunens chefsgrupp processat ärendet och kommit fram till att den viktigaste organisatoriska frågan för att öka kommunens attraktivitet, service och bemötande är en väg in för kommuninvånaren/kunden. För att utreda denna fråga föreslås en förstudie under hösten 2014 finansierad genom de extra medel kommunstyrelsen har till sitt förfogande. En ansökan är gjord och planeras att behandlas på kommunstyrelsen I övrigt finns primärt inget behov av en förändrad organisation annat än i form av smärre justeringar. Sådana justeringar pågår inom berörda förvaltningar/nämnder. I övrigt så är det verksamhetsutveckling och förfining av viktiga processer och genomlysningar av delar av verksamheten som är det riktigt viktiga för att kunna möta framtiden och för att använda resurserna på ett så kvalitativt och effektivt sätt som möjligt. Behovet av utvecklig varierar men är på vissa håll stort och risken är att fokus förloras om man riktar in sig på en förändrad organisation. Det skapar både oro och otrygghet och gagnar vare sig kommuninvånare eller medarbetare. I fråga om bemanning kan både personalomsättning och kommande pensionsavgångar anses ligga på normala nivåer. Vad gäller socialsekreterare och sjuksköterskor har omsättningen varit alltför stor och åtgärder behöver vidtas för att stärka Oxelösunds kommun som en attraktiv arbetsgivare för dessa grupper. Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post Org.nr

15 Tjänsteskrivelse Datum Beteckning 2(7) 3. Ärendet Fullmäktige gav kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översiktlig översyn av kommunens uppdrag, organisation och bemanning utifrån långsiktiga behov. 3.1 Bakgrund Mot bakgrund av det givna uppdraget gjordes samtliga chefer i Oxelösunds kommun delaktiga i uppdraget i samband med ett chefsinternat hösten Var och en fick reflektera över vad man ville skicka med till koncernledningen inför arbetet med översynen. De individuella reflektionerna utgjorde sedan ett underlag för fortsatta gruppdiskussioner och allt material dokumenterades för att utgöra grund för koncernledningens fortsatta arbete. Medskicket strukturerades under tre olika rubriker; Förhållningssätt Utvecklingsområden Tillvägagångssätt 4.2 Analys av organisation Med ovan nämnda material som utgångspunkt gjorde koncernledningsgruppen en SWOT-analys där resultatet sedan processades och viktades. På så sätt fick vi ett begränsat antal prioriterade områden både vad gäller styrkor och utvecklingsområden internt i organisationen och möjligheter och hot vad gäller omvärlden utanför den kommunala organisationen. Sammanfattningsvis konstateras att det upplevda behovet är att fokusera på utveckling och förfining av viktiga processer och genomlysning av vissa delar, inte någon stor omorganisation utan endast smärre justeringar i delar av organisationen. Parallellt med nämnda process har utbildningsförvaltningen/nämnden gjort justeringar i ledningsorganisationen i syfte att förbereda sig inför framtidens förskola och skola. Även vård- och omsorgsförvaltningen/nämnden har påbörjat ett förändringsarbete av områdesindelningen för att på ett mer optimalt sätt kunna möta både dagens och framtidens behov, förändrad demografi och gällande lagstiftning. Dessutom pågår en översyn av hemvården och en genomlysning av socialtjänsten. Ett för de båda nämnda förvaltningarna gemensamt område är arbetsmarknadsåtgärder. I syfte att hitta en gemensam plattform har utbildningsförvaltningen tillsammans med vård- och omsorgsförvaltningen ansökt om och beviljats pengar från samordningsförbundet RAR för en ettårig projekttjänst. För att inte föregripa resultatet av detta arbete bör frågan om hur vi organiserar oss kring arbetsmarknadsåtgärder därför vänta. Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post Org.nr

16 Tjänsteskrivelse Datum Beteckning 3(7) Ett annat övervägande som har gjorts på rekommendation från revisionen är en placering av inköps- och upphandlingsverksamheten inom kommunstyrelseförvaltningens stab istället för inom ekonomienheten där verksamheten är organiserad idag. Kommunchefen har idag 15 underställda chefer/medarbetare. Uppdraget omfattar dels ansvar för koncernledning, dels förvaltningschefsuppdraget för kommunstyrelseförvaltningen där staben ingår. Dessutom är kommunchefen VD i kommunens förvaltningsbolag. Ekonomichefen som idag ansvarar för inköp- och upphandlingsverksamheten, har sammanlagt 10 underställda medarbetare. Ekonomienheten har nyligen utökats med en fastighetsekonom för att avlasta ekonomichefen som ensam haft det ansvaret. De två medarbetare inom ekonomienheten som idag ansvarar för inköp och upphandlingar planerar att gå i pension under I samband med det kan det vara lämpligt att överväga om man ska göra några organisatoriska förändringar vilket bör föregås av en genomgripande utvärdering och analys. Ytterligare ett område som ventilerats utifrån organisatorisk placering är turismansvaret som idag är organiserat under kultur- och fritidsförvaltningen. Överväganden har gjorts om det borde vara organiserat tillsammans med näringslivsarbetet som är placerat i kommunstyrelseförvaltningen. I en liten kommun som Oxelösund har varje medarbetare många strängar på sin lyra och en förändring i en sådan riktning skulle innebära en förlust för kultur- och fritidsförvaltningen. Turismansvarig har flera andra ansvarsområden inom förvaltningen som skulle vara svåra att ersätta. Ett arbete över förvaltningsgränserna är sedan två år tillbaka startat inom området marknadsföring. En gemensam budget utgör underlag för en gemensam årlig plan. Detta arbetssätt har fungerat till full belåtenhet och ger möjlighet även inom andra områden som exempelvis ett utvecklande av turism/ besöksnäringsverksamheten i liknande riktning utan att för den skull göra någon organisatorisk förändring. 4.3 Analys av bemanning Personalen är vår absolut viktigaste resurs, därför har det känts nödvändigt att fånga de viktigaste utmaningarna inom området. I analysen av bemanning har vi granskat kommande pensionsavgångar de närmsta fem åren, samt sjukfrånvaron. I pensionsstatistiken har vi utgått från en förväntad avgång vid 65 års ålder även om de faktiska pensionsavgångarna varierar mellan år. Under 2014 hade kommunen 8 fast anställda medarbetare som arbetade efter 65 års ålder. Det antalet har legat ganska stabilt de senaste åren. Statistiken visar att 88 anställda kommer att gå i pension fram till Det ska ses i relation till att kommunen har ca 700 tillsvidareanställda och innebär då i snitt över åren att pensionsavgångarna motsvarar en avgång på 2,5 % per år. Det är inget yrkesområde som markant sticker ut från de övriga när det gäller pensionsavgångar. Inom området vård och omsorg motsvarar avgångarna 1,7% per år och här är medelåldern också ganska låg med 44,6 år. Inom Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post Org.nr

17 Tjänsteskrivelse Datum Beteckning 4(7) Förskola/skola är pensionsavgångarna relaterat till antalet anställda något fler, de motsvarar 3,1 % per år. Inom utbildningsförvaltningen är också medelåldern bland medarbetarna högre, 47,6 år. Den yrkeskategori som har flest medarbetare som förväntas gå i pension relaterat till antalet är gruppen administratörer/ handläggare där 9 av 51 personer kommer gå i pension de närmsta fem åren. Den totala personalomsättningen beräknat på antal avgångar i relation till antal anställda ligger på 9,9 % för de senaste 12 månaderna och på 11,1 % för ytterligare ett år bakåt. Pensionsavgångar och avgångar med varaktig sjukersättning är inkluderat i dessa siffror. Det finns dock en osäkerhetsfaktor i dessa uppgifter eftersom statistiken kan inkludera även så kallad intern omsättning, dvs personer som byter arbete inom organisationen. En total omsättning på dessa nivåer kan anses normal i jämförelse med andra kommuner. Vid en granskning av enskilda yrkeskategorier som kan bedömas som riskgrupper ser vi att 11 socialsekreterare har slutat de senaste två åren, 10 st sjuksköterskor och 9 st förskollärare. Detta är grupper som bedöms som svårrekryterade och det är problematiskt att omsättningen ligger på dessa nivåer, framförallt avseende socialsekreterare och sjuksköterskor. En arbetsgrupp är bildad för att vidta åtgärder för att göra Oxelösunds kommun mer attraktiv för just dessa grupper men värt att nämna är att konkurrensen är hård eftersom dessa grupper är bristyrken på nationell nivå och vi är långt ifrån ensamma med en större omsättning i just dessa grupper. På sikt och med hänsyn taget till den demografiska utvecklingen med ett ökat antal äldre inom vår kommun kan vi förutspå att behovet av anställda inom vård och omsorg kan komma att öka. Hur mycket är omöjligt att säga då det inte går att förutsäga utveckling av nya arbetssätt, förändrade krav, olika IT-lösningar osv. Gissningsvis kommer förändringar att krävas avseende arbetets struktur och organisation och inte bara antalet medarbetare. Oavsett, arbetar vi med att höja kompetensen för medarbetarna inom vård och omsorg, både i syfte att uppnå en kvalitetshöjning av själva verksamheten men också för att höja attraktiviteten och statusen av vård och omsorgsarbetet. 75 vårdbiträden har läst upp sin kompetens till undersköterskor och ett arbete fortsätter med att motivera och möjliggöra för övriga som ej har undersköterskekompetens att få detta. Denna satsning görs i samarbete med Campus Oxelösund. I skrivande stund utreds också möjligheterna till så kallade arbetslivsintroduktionsanställningar, främst inom området vård och omsorg. För att komma vidare med en sådan satsning behöver frågan kring kostnader för detta utredas vidare. En faktor som påverkar bemanningen i hög utsträckning är sjukfrånvaron. Efter några år av rimliga sjuktal har sjukfrånvaron återigen ökat från 5 % 2011 till 7,9 % Det är dock stora variationer mellan olika arbetsgrupper men vissa enstaka grupper ligger på en sjukfrånvaro över 20 %. I grupper med hög sjukfrånvaro är det inte enbart de sjuka som påverkas utan kvarvarande personal berörs genom omsättning av vikarier och ökad belastning. Risken för en nedåtgående spiral är påtaglig (se statistik per förvaltning i tabellbilaga). Kommunenens kostnader för sjukfrånvaron kan beräknas på olika sätt. Den faktiska kostnaden för sjuklön mellan perioden januari - september 2014 var ca 4,6 miljoner kr. Då är huvuddelen av kostnaden sjuklön avseende frånvarodag 2- Postadress Oxelösunds kommun Oxelösund Besöksadress Höjdgatan 26 Telefon/Fax (vxl) (fax) Webb/E-post Org.nr

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-11-05, 13.15 kommunhuset rum 293 Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Ksau 25 augusti Dnr Ärende Sid/ föredragning 1 KS.2012.72 Tema strategiska personalfrågor

Ksau 25 augusti Dnr Ärende Sid/ föredragning 1 KS.2012.72 Tema strategiska personalfrågor KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Ksau Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2014-08-25, 8.30 Kommunhuset 291. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-03-13, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-10-09, 9-12 Koordinaten Eventsalen 13.00 Kommunhuset 293. Catharina

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-01-30, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/ Sidan

Nr DiarieNr Ärendemening Föredragning/ Sidan KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2013-05-02, 13.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Nr Ärendemening

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Nr Ärendemening KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten Mayvor Lundberg Ordförande Susanna Shaibu

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015

Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Äldrenämnden Internbudget 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄLDRENÄMNDENS ORDFÖRANDE PROGRAMFÖRKLARING... 3 2 NÄMNDENS UPPDRAG OCH ANSVAR... 5 3 OMVÄRLDSANALYS... 8 3.1 Demografi...

Läs mer

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet

Brukartid i fokus. Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet r14 Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Brukartid i fokus Ett sätt att mäta effektivitet i kommunal verksamhet Metoder och erfarenheter i kvalitetsarbetet Nr 14 Sveriges

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer