Hushållen på bolånemarknaden ur ett riskperspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hushållen på bolånemarknaden ur ett riskperspektiv"

Transkript

1 NATIONALEKONOMISKA INSTITUTIONEN Uppsala universitet Uppsats: C/Examensarbete Författare: Emelie Brunhage & Anna Söderberg Handledare: Bengt Turner Termin och år: VT 2005 Hushållen på bolånemarknaden ur ett riskperspektiv

2 Sammanfattning I denna uppsats presenteras hushållen på bolånemarknaden ur ett riskperspektiv. Syftet med uppsatsen är att studera om svenska hushåll är mer riskexponerade idag jämfört med tidigare. Datamaterialet som används kommer från Bostads- och hyresundersökningen (BHU) 1993 och var ett så kallat bottenår på fastighetsmarknaden, varför vi chockar hushållen år 2002 med ett simulerat prisfall på bostäder, samt simulerade räntestegringar för att efterlikna det som hände på marknaden innan Då hushållen efter våra simulerade förändringar befinner sig i en situation som liknar den 1993 visar vår känslighetsanalys att de svenska hushållen inte är mer riskexponerade idag än tidigare. Nyckelord: Risk, Bolån, Hushåll, Bostadsmarknad, Småhus, Sårbarhet, Känslighetsanalys

3 1 INLEDNING SYFTE OCH AVGRÄNSNINGAR METOD KÄNSLIGHETSANALYS HUSHÅLLSKATEGORISERING DATAMATERIAL DISPOSITION BAKGRUND TEORI RISK Vad är risk och för vem? Hur mäts risk? Känslighetsanalys RISKFAKTORER OCH EFFEKTER Prisbildning på bostadsmarknaden Ränteprognoser HUSHÅLLENS VAL PÅ BOLÅNEMARKNADEN Att amortera Rörlig eller bunden ränta Effektiv bolånemarknad RESULTAT DESKRIPTIV STATISTIK ÖVER HUSHÅLLEN INDELADE EFTER BOENDETID KÄNSLIGHETSANALYS AV HUSHÅLLEN INDELADE EFTER BOENDETID Loan-to-value Ränteandel av disponibel inkomst DESKRIPTIV STATISTIK ÖVER HUSHÅLLEN INDELADE I INKOMSTKATEGORIER KÄNSLIGHETSANALYS AV HUSHÅLLEN INDELADE I INKOMSTKATEGORIER Hushållen år Hushållen år Hushållen simulerade år SAMMANSTÄLLNING VI BLICKAR FRAMÅT PRISUTVECKLING PÅ SMÅHUSMARKNADEN RÄNTEUTVECKLING HUSHÅLLENS SKULDER AMORTERINGSFRIA LÅN HUR UPPLEVER SVENSKARNA SIN SITUATION? AVSLUTANDE DISKUSSION KÄLLFÖRTECKNING BILAGOR - 2 -

4 1 Inledning Konkurrensen på bolånemarknaden har trappats upp de senaste åren (Eklöf i Ehlin, 2003). Enligt statistik framtagen av Svenska Bankföreningen har bostadsinstitutens utlåning ökat med 52 procent under den senaste tio års perioden. Den 31 december 2004 motsvarade bostadsinstitutens utlåning ca kronor per svensk. (Hansing, ) Av de svenskar i åldern 25 till 65 år som äger sin bostad har 75 procent bolån. Detta motsvarar 2,4 miljoner personer och av dessa uppger sex procent att storleken på bolånet i princip motsvarar hela marknadsvärdet på bostaden. (Bäcklund & Gabrielsson, 2005) Fastighets- och den tillhörande bolånemarknaden är idag ämnen som ofta ventileras i media. Paralleller dras till fastighetskrisen i början av nittiotalet, det talas om en ny bubbla på fastighetsmarknaden. Fastighetsekonomerna Stellan Lundström och Erik Persson vid KTH menar att: Investerare, långivare, mäklare, byggare och bostadsköpare visar genom sitt agerande att de tänkt bort en konjunkturnedgång och fallande priser. (Dagens Industri, ) Priserna på fastigheter har stigit fram tills idag 1 samtidigt som belåningen ökat kraftigt (Hansing, ). Denna situation är lik den som var innan fastighetskrisen i början på nittiotalet. Många skillnader kan dock också noteras, vi har idag inte samma generösa avdragsmöjligheter på räntekostnader som under senare delen av åttiotalet (Lundgren, 1998). Även om räntan är låg idag, finns det inte samma möjlighet att ta hjälp av hög inflation för att minska på skuldbördan. Med facit i hand vet vi att fastighetskrisen resulterade i problem för många hushåll. Vi frågar oss då om en liknande händelse skulle ske nu, vad skulle det betyda för dagens hushåll? 1 Se Diagram 13 i avsnitt

5 1.1 Syfte och avgränsningar Vårt syfte med uppsatsen är att jämföra hushållen på bolånemarknaden år 2002 med hushållen år 1993, för att på så sätt studera om svenska hushåll är mer riskexponerade idag jämfört med tidigare. Enligt vårt sätt att se det är hushållen utsatta för risk genom förändringar i marknadsvärde, ränta och inkomst. I vilken grad effekterna påverkar hushållens förmögenhet och konsumtionsutrymme visar hur riskexponerade hushållen är. Med denna ansats betyder minskad förmögenhet eller minskat konsumtionsutrymme en ökad riskexponering. Vi har valt att studera hushåll i Sverige och avgränsar oss till att studera småhusmarknaden enbart. Definition av begreppet småhus och vad det innefattar återfinns i avsnittet 2.3 Datamaterial. Utlåningen till småhusmarknaden motsvarade år procent av bostadsinstitutens totala lånestock. Sedan 1996 har bostadsinstitutens utlåning till bostadsrätter varit den som ökat allra kraftigast. Utlåningen till småhus har ökat även den, men jämfört med bostadsrätter följer ökningen i utlåningen till småhus den totala ökningen i utlåning på ett bättre sätt. (Hansing, ) Sammantaget anser vi därför att småhusmarknaden på ett skäligt sätt motsvarar det vi avser studera. Vi har valt att studera hushåll från de tre storstadsregionerna i Sverige; Stockholm, Göteborg och Malmö. Detta har vi valt att göra eftersom hushållen i storstadsregionerna är de som är högst belånade (Bäcklund & Gabrielsson, 2005). Vidare har fastighetsprisindex ökat med 140 procent under perioden 1996 till 2002 i Stockholm, medan ökningen i hela riket varit 75 procent (Lantmäteriets hemsida). Sammanfattningsvis antar vi att hushållen i de tre städerna möter en liknande marknad och vi antar därför också att dessa hushåll är utsatta för samma typ av risker, till skillnad från en mindre ort i glesbyggd. 2 Metod I detta avsnitt kommer vi att beskriva vårt tillvägagångssätt och de två olika former av hushållskategorisering som vi har valt att göra. Slutligen presenterar vi datamaterialet i vår studie. 2.1 Känslighetsanalys För att uppfylla vårt syfte kommer vi att göra en känslighetsanalys. Grundläggande teorier hämtar vi från de känslighetsanalyser som finansieringsteorin tillämpar. För att bedöma om - 4 -

6 hushållen är mer riskexponerade idag än tidigare kommer vi att utsätta hushållen år 2002 för ett antal chocker och som referenspunkt har vi år 1993, som kan betecknas som något av ett bottenår på fastighetsmarknaden 2. Vi kommer att simulera ett prisfall på bostäder med 29,58 procent som motsvarar prisfallet mellan 1991 och Under 1993 låg den nominella räntan på närmare nio procent, jämfört med fem procent för För att låta hushållen 2002 närma sig situationen 1993 låter vi höja räntan med två respektive fyra procentenheter 5. Hushållens förmögenhet Vi betraktar bostaden som en del av hushållens förmögenhet. Denna del av förmögenheten påverkas indirekt av loan-to-value värden (LTV), det vill säga kvoten mellan hushållens bolåneskuld och marknadsvärdet på bostaden. Detta är intressant att titta närmare på då det visar hur högt belånade hushållen är, samt ger oss information om hur mycket belåningsbart utrymme som finns kvar av marknadsvärdet på bostaden. Vid ett loan-to-value värde på 100 procent riskerar hushållen att hamna i ett läge där skulden är högre än bostadens marknadsvärde. Det finns följaktligen inget låneutrymme kvar för ytterligare belåning och vid försäljning av huset finns det risk för en förlustaffär. Sammantaget betyder det att hushållen är mer sårbara och därmed också mer riskexponerade desto större loan-to-value kvoten är. Hushållens konsumtionsutrymme Vidare påverkas hushållens konsumtionsutrymme av andelen räntekostnader av disponibel inkomst 6. Med räntekostnader avses här de räntebetalningar som ett lån på en bostad innebär. Desto större kvoten mellan räntekostnader och disponibel inkomst är, desto mindre har hushållen kvar av sin inkomst efter räntebetalningar. Detta betyder att hushållens sårbarhet för negativa förändringar i ekonomin ökar med en stigande räntekvot. När sårbarheten ökar, ökar även riskexponeringen, varför vi också kommer att behandla denna kvot i vår känslighetsanalys. Vi kommer att beräkna kvoterna loan-to-value och ränteandel av disponibel inkomst för år 1993, 2002 samt de simulerade värdena för Eftersom ett inkomstbortfall som i storlek motsvarar en höjning av räntekostnaderna ger samma effekt i termer ränteandel av disponibel inkomst har vi valt att enbart simulera räntestegringar. De förändringar vi utsätter hushållen 2 För en beskrivning av den ekonomiska situationen 1993, se avsnitt 2.5 Bakgrund. 3 Se Diagram 13 i avsnitt Se Diagram 14 i avsnitt Se Bilaga 1, Beräkningar. 6 För definition av disponibel inkomst, se Bilaga 2, Begrepp och förklaringar

7 för har inte för avsikt att exakt återspegla vad som hände mellan 1991 och Däremot kommer vi att, för hushållen 2002, försöka skapa en situation snarlik den som var 1993, för att på det sättet se om hushållen idag är mer eller mindre riskexponerade jämfört med tidigare. Att definiera hushållens sårbarhet inom någon form av tidsram kan göras genom att identifiera de privata hushållens reserver på kort respektive lång sikt. Hushållen kan använda sina tänkbara ekonomiska tillgångar som reserver ifall räntekostnaderna skulle stiga på ett oförmodat sätt, eller om inkomsterna skulle sjunka. På så sätt kan de finansiella tillgångarna antas verka som reserver på kort sikt, eftersom de går förhållandevis snabbt att realisera. På motsvarande sätt kan de reala tillgångarna verka som reserver på lång sikt, då hushållen exempelvis skulle kunna byta till ett boende som var mer ekonomiskt. (Riksbankens hemsida, Finansiell stabilitet 2004:1) Här blir känslighetsanalysen i praktiken något förenklad, eftersom det i realiteten kanske inte är lika lätt att snabbt realisera sina ekonomiska tillgångar för att anpassa hushållet till sämre ekonomiska förhållanden. (Riksbankens hemsida, Finansiell stabilitet 2004:1) Hur sårbara hushållens är för ränteförändringar kan också definieras i termer av kort respektive lång sikt. Här är de privata hushållens bindningstider på lånen av betydelse. När hushållen har lån med rörlig ränta slår ränteförändringen igenom direkt, men konsekvenserna för lån som är bundna till en fast ränta slår igenom först när lånen omförhandlas. (Riksbankens hemsida, Finansiell stabilitet 2004:1) 2.2 Hushållskategorisering För att på bästa sätt uppnå vårt syfte har vi valt att göra två olika typer av hushållskategoriseringar. I bakgrundsavsnittet kommer vi att visa att hushållen på åttiotalet kunde låta ett låneutrymme växa fram mellan skuldbelopp och marknadsvärde med hjälp av hög inflation och stigande fastighetspriser. Vid hög inflation förlorar skulden i värde samtidigt som marknadsvärdet på bostaden ökar vid stigande fastighetspriser. Vi menar att låneutrymmet kan ses som en säkerhet eftersom belåningen då fortfarande kan höjas i de fall extra kapital skulle behövas för exempelvis renovering eller underhåll av huset. Vid avsaknaden av inflation måste hushållen själva amortera av sina lån eller förlita sig på stigande huspriser för att få samma belåningsutrymme i huset

8 Med det här sättet att se på belåning kommer vi i vår undersökning först att dela upp hushållen i tre kategorier efter hur lång tid de har haft sitt hus. Vid kortare innehavsperioder har inte hushållen haft möjlighet att skaffa sig ett belåningsutrymme i huset med hjälp av inflation eller amorteringar. Ur denna synpunkt förutspår vi att denna kategori är den känsligaste för förändringar på marknaden. Vi klassar nyköpta hus till en innehavstid på mellan ett och tre år. Den andra kategorin har innehaft sitt hus mellan fyra och tio år, medan den tredje och sista kategorin innehaft sitt hus elva år eller mer. Vi kommer hädanefter att kalla kategorierna för kategori tre, kategori tio samt kategori elva. Den andra kategoriseringen gör vi utefter hushållens disponibla inkomst. Det gör vi med tanke på att det möjligtvis är de med lägst inkomst som är mest sårbara för förändringar i ekonomin. Vi har valt att dela in hushållen i fem inkomstkategorier, där kategori ett motsvarar den femtedel av hushållen som har lägst inkomst och kategori fem motsvarar den femtedel av hushållen som har högst inkomst. 2.3 Datamaterial Vårt datamaterial har vi erhållit med hjälp av Tommy Berger, vid Institutet för Bostads- och Urbanforskning, Gävle. Materialet består av 3194 observationer från Bostads- och hyresundersökningen (BHU) 1993 och Anledningen till att vi inte använder oss av aktuellare data än från år 2002 är att det tyvärr inte finns att tillgå. Bostads- och hyresundersökningen genomförs normalt vartannat år. För kategorin småhus har Statistiska centralbyrån samlat in datamaterial med hjälp av telefonintervjuer. Frågor om hushållens sammansättning och boendeutgifter ställdes under intervjun. Datamaterialet har sedan kompletterats med uppgifter från taxeringsregistret samt fastighetstaxeringsregistret. Sammantaget har variabler såsom disponibel inkomst samt taxeringsvärde kunnat skapas. (SCB hemsida, Bostads- och hyresundersökningen 2002, s. 34) Datamaterialet för småhus samlades in samtidigt som material för ytterligare en undersökning, Hushållens ekonomi (HEK), och urvalsramen var Registret över totalbefolkningen (RTB). Urvalet består av personer som är 18 år eller äldre och för år 2002 bestod det av totalt hushåll. Av dessa bodde cirka 7400 i småhus. (SCB hemsida, Bostads- och hyresundersökningen 2002, s. 39). För ytterligare uppgifter rörande det ursprungliga datamaterialet hänvisar vi till BHU

9 Vi har enbart studerat småhus, varför vårt urval innehåller hushåll i enbostadshus. Huset skall senast vara färdigställt året innan undersökningen och ägaren skall själv ha bott i huset under hela undersökningsåret. Med äganderätt menas småhus, som kan bestå av friliggande enfamiljshus, parhus, radhus eller kedjehus. I urvalsunderlaget fordras även att bostaden ägs av en privatperson som inte äger bostaden tillsammans med någon annan som inte hör till hushållet. De hus som är taxerade som rörelse eller ingår i lantbruksenhet faller bort från urvalet. (SCB hemsida, Bostads- och hyresundersökningen 2002, s. 34) Vårt urval består av observationer från Stockholm, Göteborg och Malmö. Stockholm och Göteborg definieras som Stor-Stockholm 7 och Stor-Göteborg 8, medan Malmö avser hela Malmö kommun. Datamaterialet består av de fyra begreppen, disponibel inkomst, marknadsvärde, skuldbelopp samt räntekostnad vilka definieras i Bilaga 2, Begrepp och förklaringar. 2.4 Disposition Efter de inledande avsnitten presenterar vi en kortare bakgrund till det ekonomiska klimatet från åttiotalet och framåt. Därefter inleds vårt teoriavsnitt där vi ringar in och definierar den risk vi arbetar med, samt presenterar de teorier vi använder för att beskriva bostads- och bolånemarknaden. Efter detta presenteras resultatet av vår genomförda känslighetsanalys. Resultatkapitlet efterföljs av ett avsnitt där vi blickar framåt och presenterar utvecklingen från 2002 och fram till idag. Slutligen knyts uppsatsen samman med ett avslutande diskussionsavsnitt och slutord. 2.5 Bakgrund För att sätta uppsatsen i sitt sammanhang, presenterar vi nedan det ekonomiska klimatet under perioden 1985 till avskaffade Riksbanken det tak som justerade bankernas och bostadsinstitutens utlåning (Englund, 1998). Bankernas utlåning till allmänheten ökade med 25 procent mellan åren 1985 och Det rådande skattesystemet i Sverige med höga marginalskatter under åttiotalet gynnade låntagare framför sparare. Samtidigt var inflationen hög i förhållande till de nominella räntorna, vilket ledde till att den reala räntan efter skatt var negativ under vissa perioder. Sammantaget skapades ett intresse för placeringar i reala tillgångar så som fastigheter.(lundgren, 1998) 7 Se Bilaga 2 Begrepp och förklaringar 8 Ibid

10 Det kan noteras att de hushåll som skuldsatte sig under denna period kunde låta en hög inflation hjälpa till att amortera av deras lån samtidigt som ett nytt låneutrymme växte fram mellan stigande huspriser och lånet som urholkades. Priserna på fastighetsmarknaden steg och nådde sin högsta punkt i slutet av åttio- början på nittiotalet. Efter detta planade priserna ut och bredde väg för vad som kom att kallas fastighetskrisen. När värdet på fastigheter sjönk fick många av dem som investerat problem. Innan hade de kunnat ta nya lån som täckte räntebetalningar och amorteringar, men med det nya låga marknadsvärdet var detta inte längre möjligt.(lundgren, 1998) Stora omställningar väntade fastighetsägare. Fastighetspriserna dalade nedåt och så gjorde även inflationen, från tio procent 1991 till cirka tre procent Däremot minskade inte den nominella räntan lika mycket vilket gjorde att realräntan steg till omkring åtta procent under Samtidigt trädde en ny skattereform i kraft, med lägre marginalskatter och mindre avdragsmöjligheter på räntekostnader. Nu blev det istället mer lönsamt att spara än att låna, vilket gjorde att det privata sparandet ökade med omkring 20 procent mellan 1990 och 1993, medan bankernas utlåning till allmänheten sjönk med 25 procentenheter från 1990 till (Lundgren, 1998) Detta satte spår på den inhemska efterfrågan, konsumtionen minskade och därmed produktionen, vilket gjorde att sysselsättningen minskade markant. Arbetslösheten ökade från cirka 1,5 procent till åtta procent mellan 1990 och (SCB hemsida, Sysselsättning och arbetslöshet ) Fastighetspriserna nådde sin lägsta nivå 1993 och fortsatte att vara låga fram till Sedan 1997 har priserna på småhus ökat stadigt 10 men skillnaden mellan prisnivåer i olika regioner är dock ansenlig. Priserna har ökat mest i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö (Lantmäteriets hemsida). 3 Teori I detta avsnitt börjar vi med att definiera den risk vi studerar och vi redogör sedan för teorin bakom den känslighetsanalys vi använder. Därefter presenterar vi de riskfaktorer som hushållen möter samt dess effekter. Det betyder att vi kort presenterar utbud, efterfrågan och 9 Se Diagram 14 i avsnitt Se Diagram 13 i avsnitt

11 prisbildning, samt ett avsnitt om räntor. Slutligen framställs bolånemarknaden och de val som hushållen där står inför. 3.1 Risk Ordet risk tros härstamma från latinets risicum. Det latinska ordets betydelse förknippas med Den utmaningen som ett barriärrev är för en sjöman och kan symbolisera något som kan komma att innebära antingen framgång eller fall (Kedar i Ansell & Wharton 1992 s. 4). I dag förknippas risk ofta med sannolikheten för att en oförutsedd händelse med negativa konsekvenser skall inträffa (Sandin, 1980). Val görs bland osäkra utfall, individen tvingas agera utifrån otillräcklig eller ofullständig information, hur individen värderar de tänkbara utfallen beror på dennes attityd till risk. Är individen riskavert, riskneutral eller risksökande? (Pike & Neale, 2003) I ekonomisk teori antas en individ föredra mindre risk framför större risk vid given avkastning. Detta betyder att individer är riskaverta och kan kopplas samman med teorin om avtagande marginalnytta. (Nicholson, 2004) Den riskaverta individens nyttofunktion är konkav och den marginella nyttan av ökande förmögenhet är avtagande. Det betyder att nyttan av ökad förmögenhet stiger mer vid lägre nivåer av förmögenhet än vid högre. Motsats råder hos en risksökande individ då nyttofunktionen är konvex och den marginella nyttan tilltagande. En risksökande individs marginella nytta stiger därför för varje ökad enhet av förmögenhet. Om en individ är riskneutral ökar nyttan i samma takt som förmögenheten. (Pike & Neale, 2003) Vad är risk och för vem? Oftast kan olika typer av riskaktörer särskiljas när ett beslut skall fattas, såsom beslutsfattare, nyttobärare och risktagare. Om endast en individ fattar beslutet, erhåller nyttan och samtidigt tar de eventuellt negativa konsekvenserna av beslutet finns bara en aktör. (Sandin, 1980) De olika risktagande aktörerna i vår uppsats är; de privata hushållen och kreditgivarna, det vill säga bolåneinstituten. Vidare kan man även tala om risk mellan köpare och säljare av bostad. Den risk som vi kommer att behandla är enbart den risk som de privata hushållen exponerar sig för när de tar ett bolån för att finansiera köp av bostad. Att låna för mycket kan betecknas som en risk. Risken kan beskrivas i termer av sannolikhet. I så fall talar vi om sannolikheten för att marknadsvärdet på huset faller, den egna återbetalningsförmågan sjunker vid exempelvis sjukdom eller arbetslöshet, eller för att

12 återbetalningskraven, det vill säga ränta och amortering blir så pass höga att de kväver hushållets ekonomi Hur mäts risk? För att kunna studera val i riskfyllda situationer behövs ett mått på risk. Att identifiera och definiera olika möjliga eller omöjliga händelser som skulle kunna inträffa är en form av riskanalys. Ett annat sätt är att beräkna sannolikheten för att en oväntad händelse skall inträffa och vidare beräkna effekten av den händelsen. (Ansell & Wharton, 1992) Vi har inte för avsikt att beräkna sannolikheten för exempelvis prisfall på fastighetsmarknaden som skulle påverka de privata hushållen. Däremot ämnar vi försöka beräkna effekterna av händelser som inverkar på hushållen. Detta är möjligt att göra med hjälp av en känslighetsanalys (Pike & Neale, 2003 ) Känslighetsanalys Känslighetsanalys är en teknik som används främst inom finansieringsteorin. Den används då för att bestämma effekten på en investerings värde av en i detta fall riskfylld händelse. Detta genom att bestämma hur stor effekt en förändring i något av grundantagandena skulle ha på investeringens nuvärde. Känslighetsanalysen svarar på många Vad händer om? frågor. I vårt fall kan frågan till exempel bli; vad händer om räntan stiger med exempelvis fem procent? Eller, vad händer om marknadsvärdet på huset faller till enbart hälften? (Pike & Neale, 2003) Även om den här modellen kan identifiera och värdera riskfaktorer, kan modellen inte utvärdera risken. Det betyder att den som fattar beslutet fortfarande måste bedöma sannolikheten att de olika avvikelserna skall inträffa. (Pike & Neale, 2003 ) Varje bedömning som avser framtiden är osäker. Denna osäkerhet ökar desto längre tidshorisonten är. (Bejrum, Hanson & Johanson, 1994) Eftersom ingen säkert vet vad som kommer att ske fattas beslut med hjälp av bedömningar om framtida händelser. Hushållen på bostadsmarknaden måste beakta en rad faktorer som kan påverka deras ekonomi. Detta betyder att hushållen är sårbara för faktorer som ligger utanför deras egna händer. Hur dessa riskfaktorer kan förändras och dess påverkan på hushållens ekonomi förklaras nu i kommande kapitel. 3.2 Riskfaktorer och effekter Enligt vår ansats är de riskfaktorer som hushållen närmast möter: a) Förändringar i marknadsvärdet på bostaden

13 b) Ränteförändringar c) Förändringar i inkomst Innan vi närmare redogör för dessa riskfaktorer beskriver vi den marknad som hushållen möter när de bestämt sig för att köpa sin egen bostad. De ger sig då i kast med bostadsmarknaden och marknaden för bolån, givet att bolån krävs för att finansiera bostadsköpet. Nedan kommer således bostadsmarknadens typiska kännetecken att kort presenteras. Miles (1994) listar nio speciella egenskaper, Hårsman (2004) begränsar sig till fem särskiljande drag. Vi har här valt ut de speciella egenskaper vi finner lämpliga att ta upp. i. Bostäder är en varaktig konsumtionsvara och de har en förhållandevis lång livslängd. Vanligtvis är bostadens livslängd flera gånger längre än ett normalhushålls boendetid (Hårsman, 2004). ii. Utbudet av bostäder är fullständigt oelastiskt i den bemärkelsen att det inte går att bygga två hus på samma eftertraktade adress (Hårsman, 2004). iii. Det finns för bostäder en välutvecklad andrahandsmarknad. (Miles, 1994) Dock kan andrahandsmarknaderna se tämligen olika ut i olika regioner. Vi antar att andrahandsmarkanden i storstadsregionerna har en omsättning som är högre än den i glesbygd, eftersom efterfrågan är större och priserna därför också högre. iv. Prisvolatiliteten på bostadsmarknaden är inte nödvändigtvis högre än för andra tillgångar som exempelvis aktier och obligationer. Effekten av bostadsprisernas volatilitet kan dock få större betydelse för hushållens förmögenhet, då alltfler äger sin bostad. Exempel på detta har uppmärksammats i England där utförsäljningen av de allmännyttiga bostäderna i slutet av nittonhundratalet ledde till att alltfler köpte sin bostad. (Miles, 1994) v. Bostäder är komplexa i den bemärkelse att det är invecklat att producera och att värdera dem. Produktionen är kostsam, vilket betyder att hyresavtal är vanligt förekommande och för de som önskar äga sitt hem är lån vanligare än kontantköp. Detta innebär följaktligen att räntenivån och möjligheterna att få kredit på bolånemarknaden blir viktiga faktorer (Hårsman, 2004). Dessa och andra viktiga faktorer är det vi kommer att inrikta oss på i kommande avsnitt Prisbildning på bostadsmarknaden Det man som läsare kan ta med sig som den viktigaste kopplingen mellan bostadsmarknaden och den övriga ekonomin är prisbildningen. Förändringar i bostadspriser påverkar indirekt

14 hushållens ekonomi och är således en riskfaktor som måste bedömas. Vad är det då som styr prisbildningen på marknaden? Meen (Gibb & O Sullivan, 2003) frågar sig om det över huvudtaget är möjligt att förutspå förändringar i huspriser med existerande modeller. Är det så att fastigheter har kommit att efterlikna andra finansiella tillgångar, vars priser är svåra att förutspå. Existerar prisbubblor, vilket skulle betyda att variablerna i befintliga fastighetsmodeller inte är tillräckliga, då de inte har lyckats förklara kraftiga prisfall efter tider av stigande priser? Vid analys av prisbildningen på marknaden finns enligt Meen (Gibb & O Sullivan, 2003) framförallt två paradigm. Dels har vi huspris/inkomstmodellen samt den neoklassiska modellen, ur ett livscykelperspektiv. Huspris/inkomst modellen Modellen följer en tumregel som ger att ifall kvoten mellan huspris och inkomst är större än det långsiktiga jämviktsläget, kommer huspriserna att falla på lång sikt och tvärtom. På så sätt stiger kvoten under prisbubblor och sjunker i prissvackor. Modellen bör dock användas med försiktighet och har inte lyckats att förklara alla pristrender under åren. Inte heller verkar det ha funnits något stabilt långsiktigt jämviktsläge. (Meen i Gibb & O Sullivan, 2003) Neoklassiska modellen Ur det neoklassiska perspektivet antas marknaden bestå av rationella individer, perfekt konkurrens råder, och priserna förändras slumpmässigt. Vidare antas alla individer besitta fullständig information och inga transaktionskostnader finns vid handel. Den neoklassiska modellen antar nyttomaximerande hushåll som maximerar sin nytta, med inkomsten över en livscykel som bivillkor. Detta sätt att studera huspriser behandlar hus som vilka andra finansiella tillgångar som helst, vidare antas marknaden vara effektiv och priser antas påverkas direkt vid exogena förändringar. Den här modellen visar hur en rad faktorer förutom den disponibla inkomsten påverkar huspriser, så som realränta, skattelagstiftning, demografi, utbud av hus, förmögenhet samt förväntningar om framtiden. Vid en jämförelse mellan de båda modellerna betyder en förändring i någon av de ovanstående faktorerna att huspris/inkomstmodellen inte räcker till, då faktorerna utelämnas i modellen. Men även den neoklassiska livscykelmodellen brottas med problem, då de mesta

15 antyder att bostadsmarknaden varken är effektiv eller att prisförändringar sker slumpmässigt. (Meen i Gibb & O Sullivan, 2003) Sammantaget verkar det inte finnas en enkel och rättfram modell som leder oss till de framtida priserna på bostadsmarkanden. Det neoklassiska paradigmet är dock fortfarande den dominerande modellen, men att blint och okritisk enbart använda sig av det verkar inte vara någon bra arbetsmetod. (Meen i Gibb & O Sullivan, 2003) Ränteprognoser Ränteförändringar påverkar både fastighetsvärde och hushållens konsumtion till följd av ändrade räntekostnader, för de hushåll som finansierat husköp med hjälp av lån. Vi klassar ränteförändringar som en riskfaktor för hushållen som därmed bör bedömas. Hur rör sig räntorna? Riksbanken styr med reporäntan den kortaste marknadsräntan, dagslåneräntan. Reporäntan fungerar som ett penningpolitiskt instrument och Riksbanken har idag ett inflationsmål på två procent. För att hålla detta mål måste inflationsutvecklingen prognostiseras. Detta görs bland annat genom att uppskatta internationell och inhemsk konjunkturutveckling. För att kunna hålla det utsatta inflationsmålet justerar Riksbanken reporäntan efter hur dessa prognoser ser ut. När en konjunktursvängning förutspås dämpas svängningen med hjälp av en höjd eller sänkt reporänta, detta för att hålla inflationen på en stabil nivå. (Riksbankens hemsida; Vad påverkar räntebeslut?) Sammantaget är det för gemene man svårt att på lång sikt förutspå hur ränta och konjunkturläge kommer att förändras. Allt annat lika ökar konsumtionen och minskar sparandet med sänkta räntor. Reporäntans relation till bostadspriser verkar genom dess genomslag på bolåneräntor. Vid låga bolåneräntor ökar efterfrågan på kapital för finansiering av bostäder. Vid ökad efterfrågan på bolån och därmed bostäder tenderar priset på dessa öka. Omvänt förhållande råder vid höga räntor där vi har fallande bostadspriser som följd. Ränteökningar kan således få en dubbelt negativ effekt för hushållen, då räntekostnaderna stiger samtidigt som marknadsvärdet på bostaden kan minska. ( Parkin, et al.1998) Ökad konsumtion driver på efterfrågan i ekonomin, vilket i sin tur stimulerar aktiviteten i ekonomin och på så vis sysselsättningen. Minskad efterfrågan leder på motsvarande sätt till

Analys av hypoteksbolagens kreditrisk för bostadslån

Analys av hypoteksbolagens kreditrisk för bostadslån Nationalekonomiska institutionen Nek 691 Kandidatuppsats 2006-01-22 Analys av hypoteksbolagens kreditrisk för bostadslån En kvalitativ studie av hypoteksbolagens låntagare och deras säkerheter Handledare:

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och dess roll i det finansiella systemet

Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och dess roll i det finansiella systemet Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och dess roll i det finansiella systemet Riksbanksstudier, april 2014 s v e r i g e s r i k s b a n k Från ax till limpa: den svenska bolånemarknaden och

Läs mer

PM 5 - Framtida risker för enskilda hushåll vid nuvarande belåningsgrader och amorteringsbeteenden

PM 5 - Framtida risker för enskilda hushåll vid nuvarande belåningsgrader och amorteringsbeteenden PROMEMORIA Datum 2013-10-18 FI Dnr 13-11430 Författare Hanna Karlsson PM 5 - Framtida risker för enskilda hushåll vid nuvarande belåningsgrader och amorteringsbeteenden Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2013

Den svenska bolånemarknaden 2013 Den svenska bolånemarknaden 213 7 MARS 213 7 mars 213 Dnr 13-2825 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 LÅNTAGARANALYS 7 Belåningsgrader 7 Amorteringstid och amorteringsfrihet

Läs mer

Räntans effekt på hushållens sparande En studie av vad som påverkar de svenska hushållens sparande

Räntans effekt på hushållens sparande En studie av vad som påverkar de svenska hushållens sparande Räntans effekt på hushållens sparande En studie av vad som påverkar de svenska hushållens sparande Nationalekonomiska Institutionen Hampus Sporre Kandidatuppsats juni 2015 Handledare: Fredrik NG Andersson

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2015

Den svenska bolånemarknaden 2015 Den svenska bolånemarknaden 215 14 APRIL 215 14 april 215 Dnr 14-8731 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 5 SVENSKA BOLÅNETAGARE 8 Belåningsgrader 8 Skuldkvoter 9 Amorteringar

Läs mer

Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter

Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 87 Bolånetaket - Dess effekter på prisutvecklingen på bostadsrätter Författare:

Läs mer

Svenska huspriser i ett internationellt perspektiv

Svenska huspriser i ett internationellt perspektiv Svenska huspriser i ett internationellt perspektiv Peter Englund* Uppsatsen analyserar vilka faktorer som kan förklara husprisernas utveckling. Kan fundamentala faktorer som utbud och efterfrågan förklara

Läs mer

Befinner sig Stockholms bostadsmarknad i en bubbla?

Befinner sig Stockholms bostadsmarknad i en bubbla? 2011-05-22 Befinner sig Stockholms bostadsmarknad i en bubbla? Författare: Alexis Priftis och Andreas Lundgren Kandidatuppsats NEKK01 VT 2011 Nationalekonomiska Institutionen vid Lunds Universitet Handledare:

Läs mer

Ålder och Bostad. - Kopplingar mellan demografi och prisutvecklingen på Stockholms bostadsmarknad

Ålder och Bostad. - Kopplingar mellan demografi och prisutvecklingen på Stockholms bostadsmarknad Ålder och Bostad - Kopplingar mellan demografi och prisutvecklingen på Stockholms bostadsmarknad Kandidatuppsats Lund Universitet Nationalekonomiska institutionen Adam Chrigström, 860119-4833 Handledare:

Läs mer

Drivkrafter bakom hushållens skuldsättning

Drivkrafter bakom hushållens skuldsättning P R O M E M O R I A Datum 2015-07-03 Drivkrafter bakom hushållens skuldsättning Vid Finansiella stabilitetsrådets möte den 11 november 2014 fanns en gemensam oro om än i något olika grad för den höga och

Läs mer

Utvecklingen på bolånemarknaden

Utvecklingen på bolånemarknaden RAPPORT DEN 21 FEBRUARI 2008 DNR 07-12625-399 2008:6 Utvecklingen på bolånemarknaden INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 UTGÅNGSPUNKT 2 Förutsättningar 2 Omfattning och kvalitet 2 Kreditrisk i utlåning mot småhus

Läs mer

Åtgärder mot hushållens skuldsättning amorteringskrav

Åtgärder mot hushållens skuldsättning amorteringskrav PROMEMORIA Datum 2014-11-11 FI Dnr 14-15503 Författare Johan Berg, Sten Hansen Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Risker för den finansiella stabiliteten och för enskilda hushåll i Sverige relaterade till hushållens skuldsättning och amorteringsbeteenden

Risker för den finansiella stabiliteten och för enskilda hushåll i Sverige relaterade till hushållens skuldsättning och amorteringsbeteenden P R O M E M O R I A Datum 2013-10-01 FI Dnr 13-11430 Författare Robert Boije Risker för den finansiella stabiliteten och för enskilda hushåll i Sverige relaterade till hushållens skuldsättning och amorteringsbeteenden

Läs mer

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 4. Boende och krediter. Daniel Ragnegård Institutet för Privatekonomi September 2011

HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR. Del 4. Boende och krediter. Daniel Ragnegård Institutet för Privatekonomi September 2011 HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR 1971 2011 Del 4. Boende och krediter Daniel Ragnegård Institutet för Privatekonomi September 2011 HUSHÅLLENS EKONOMI UNDER 40 ÅR... 3 INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING 1971-2011...

Läs mer

De svenska hushållens skuldsättning och betalningsförmåga en analys på hushållsdata

De svenska hushållens skuldsättning och betalningsförmåga en analys på hushållsdata De svenska hushållens skuldsättning och betalningsförmåga en analys på hushållsdata DE SVENSKA HUSHÅLLENS SKULDSÄTTNING OCH BETALNINGSFÖRMÅGA EN ANALYS PÅ HUSHÅLLSDATA Trots den kraftiga kreditexpansion

Läs mer

Sveriges bostadsmarknad -

Sveriges bostadsmarknad - Sveriges bostadsmarknad - Befinner vi oss i en prisbubbla? Författare: Astrid Hägerdal 8813-3985 Gustav Hallqvist 851124-6616 Handledare: Hans Bjurek Kandidatuppsats, 15hp Institutionen för nationalekonomi

Läs mer

Är det lönsamt att amortera?

Är det lönsamt att amortera? Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete nr. 233 Kandidatprogram Fastighet och Finans Kandidatnivå, 15 hp Inriktning Finans Är det lönsamt att amortera? En analys över privatpersoners framtida

Läs mer

Tiden med billiga rörliga bolån är över Marknadsrapport

Tiden med billiga rörliga bolån är över Marknadsrapport Tiden med billiga rörliga bolån är över Marknadsrapport Februari Titel: Tiden med billiga rörliga bolån är över, Marknadsrapport, februari Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Författare och kontaktperson:

Läs mer

Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor

Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor f Södertörns högskola Institutionen för Ekonomi och företagande Magisteruppsats 30 hp Internationellt företagande VT 2012 Finanskrisens och de internationella ramverkens påverkan på bolåneräntor - En studie

Läs mer

Riskbedömningar vid ränteförändring

Riskbedömningar vid ränteförändring Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet Företagsekonomiska institutionen FEK581 Vt 2004 Riskbedömningar vid ränteförändring En analys av bolånemarknaden Författare Handledare Christian Haglund Joakim Persson

Läs mer

15 maj 2009 DNR 09-656 2009:7. Utvecklingen på bolånemarknaden 2008

15 maj 2009 DNR 09-656 2009:7. Utvecklingen på bolånemarknaden 2008 15 maj 2009 DNR 09-656 2009:7 Utvecklingen på bolånemarknaden 2008 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 Risker i utlåning till småhus och bostadsrätter 2 Prisutveckling på bostadsmarknaden 3 BANKERNAS

Läs mer

Bostadsköp - En studie om lånekulturen bland unga hushåll i Stockholm

Bostadsköp - En studie om lånekulturen bland unga hushåll i Stockholm Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 223 Bostadsköp - En studie om lånekulturen bland unga hushåll

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden. 13 mars 2012

Den svenska bolånemarknaden. 13 mars 2012 Rapport Den svenska bolånemarknaden 13 mars 212 13 mars 212 Dnr 11-6461 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Beskrivning av undersökningen 4 Låntagaranalys 6 Belåningsgrader 6 Skuld- och räntekvot 8 Amorteringstid

Läs mer

Hushållens skuldsättning i spåren av finanskrisen - en internationell jämförelse

Hushållens skuldsättning i spåren av finanskrisen - en internationell jämförelse Hushållens skuldsättning i spåren av finanskrisen - en internationell jämförelse Marknadsrapport Februari 2011 Titel: Hushållens skuldsättning i spåren av finanskrisen - en internationell jämförelse, Marknadsrapport,

Läs mer

Kreditmarknadens påverkan på småhuspriser - En tidsserieanalys med makroekonomiska variabler

Kreditmarknadens påverkan på småhuspriser - En tidsserieanalys med makroekonomiska variabler Institutionen för Infrastruktur Bygg- och fastighetsekonomi Kungliga Tekniska Högskolan Examensarbete nr 266 Kreditmarknadens påverkan på småhuspriser - En tidsserieanalys med makroekonomiska variabler

Läs mer

Det är bara att låna och köpa

Det är bara att låna och köpa Lunds universitet Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats 2014-05-28 Handledare: Erik Norrman Det är bara att låna och köpa Välkommen på visning till ränteavdraget och bostadspriser Adam Strandh

Läs mer

n Ekonomiska kommentarer

n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer Att förmedla krediter till hushåll och företag hör till det finansiella systemets viktigaste funktioner. Erfarenheten visar emellertid att om hushållens skuldsättning ökar kraftigt

Läs mer