Tertialrapport Regionsjukhuset Karsudden Katrineholm Tel växel fax ORG NR SID 2(10)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tertialrapport 2 2007. Regionsjukhuset Karsudden 641 96 Katrineholm Tel växel 0150-560 10 fax 0150-545 90 ORG NR 232100-0032 SID 2(10)"

Transkript

1

2

3 Regionsjukhuset Karsudden Tertialrapport Sammanfattning Analys och kommentarer Medborgar- patientperspektiv Verksamhetsperspektiv Vården Beläggning Avvikelsehantering Lokala instruktioner Personalperspektiv Personalmått Personalkostnadsanalys Kompetensutveckling Ekonomiperspektiv Kostnader och intäkter Investeringar Internkontroll Regionsjukhuset Karsudden Katrineholm Tel växel fax ORG NR SID 2(10)

4 Regionsjukhuset Karsudden Tertialrapport Sammanfattning Sommarperioden har ur flera perspektiv varit förhållandevis bra. I och med att Regionsjukhuset Karsudden (RSK) inte har möjligheten att stänga vårdplatser under semesterperioden fortsätter beläggningen att ligga på strax under 105 %. Detta medför att RSK är beroende av erfarna sommarvikarier för att kontinuerlig kunna bedriva en god och säker vård. Tillgången på vikarier har under perioden har varit förhållandevis god, med viss brist av sjuksköterskor. Några allvarliga incidenter har inte ägt rum under perioden. Regionsjukhuset Karsudden Katrineholm Tel växel fax ORG NR SID 3(10)

5 Regionsjukhuset Karsudden Tertialrapport Analys och kommentarer 2.1 Medborgar- patientperspektiv Utifrån resultatet från föregående års patientenkät, där det framkom att patienterna inte var nöjda med den information som erbjöds, har en ny informationsfolder tagits fram. Denna folder innehåller fakta om RSK och om innehållet i vården som bedrivs på sjukhuset. Foldern delas ut till patienterna i samband med intagningen på sjukhuset och är tänkt att följa patienten under vårdtiden. Genomgång av foldern görs av patientens kontaktperson. Ett annat område som enkäten visade på är patienternas kontakt med sina anhöriga behöver förbättras. En ny rutin har tagits fram som stöder patienten möjlighet till kontakt med sina anhöriga under vårdtiden. I samband med intagning på sjukhuset skickas ett brev ut till anhörig tillsammans med en sjukhusbroschyr. Då patienten flyttat till sin hemavdelning på RSK skickas ytterligare ett brev till anhörig med uppmaning att de ska kontakta sjukhuset för ett första anhörigbesök. Patientens medgivande behövs för att vi ska kunna arbeta enligt denna nya rutin. Regionsjukhuset Karsudden Katrineholm Tel växel fax ORG NR SID 4(10)

6 Regionsjukhuset Karsudden Tertialrapport Verksamhetsperspektiv Vården Med genomsnittliga vårdtider på flera år och en situation där beslut om permission och utskrivning fattas först efter prövning i förvaltningsdomstol är det sällsynt med snabba förändringar i beläggningen på sjukhuset. Den aktuella tertialen utgör inget undantag i detta avseende. RSK har kunnat erbjuda vårdplats i enlighet med gällande avtal. Möjlighet att under semesterperioden tillfälligt begränsa antalet vårdplatser finns ej, med denna bakgrund är RSK beroende av erfarna sommarvikarier för att kunna bedriva en god och säker vård ur såväl patientens som allmänhetens perspektiv. Tillgången på vikarier har under perioden har varit god men med viss brist för de yrkesgrupper där det krävs legitimation. Några allvarliga incidenter har inte ägt rum men omvårdnaden av en enstaka patient med oberäkneligt och självdestruktivt beteende har inte gått att klara utan återkommande tvångsåtgärder vilket varit påfrestande för såväl personal som vår organisation. I övrigt pågår kontinuerligt insatser för att förbättra vården via kompetensutveckling av vårdpersonalen, stöd i samtalssituationen, ökad delaktighet av patienterna, handledning och införandet av en tydligare struktur på vårdplaneringsmöten. Patientenkäter och avvikelser återkopplas till verksamheten. För att förbättra omvårdnaden, har RSK i utbildningsinsatserna särskilt betonat bemötandet av patienterna, aktiviteter enligt veckoscheman och omvårdnadsdokumentationen. RSK har även påbörjat arbetet med att införa en bättre struktur för informationsutbyte och omvårdnadsmöten på samtliga avdelningar. På en enhet bedrivs ett forskningsprojekt i omvårdnad (värdegrund/bemötande) i samarbete med Mälardalens Högskola. Hot och våld förekommer på RSK men är inget utbrett problem utan kan hänföras till ett fåtal patienter. Där detta trots allt förekommer får personalen stöd via en högre bemanning, handledning och där även överflyttning av patient till annan klinik har förekommit. Möjligheten till omflyttning av patienten inom sjukhuset begränsas dock av den höga beläggningen, en hög beläggning som till en viss del kan tillskrivas svårigheten att få hemkommunerna att återta färdigvårdade patienter. Som ett led i förbättringsarbetet fortgår det nationella samarbeten på flera nivåer och har utmynnat i ett flertal nätverk där diskussioner förs om gemensam utveckling av säkerheten och utbildningsinsatser. Regionsjukhuset Karsudden Katrineholm Tel växel fax ORG NR SID 5(10)

7 Regionsjukhuset Karsudden Tertialrapport Beläggning Fortsatt har beläggningen varit hög på RSK. Utifrån antal avtalade platser har Stockholm en något högre beläggning än vad som är avtalat, Västra Götaland ligger på den avtalade volymen. Sörmland har däremot inte belagt enligt de 20 avtalade platserna och här går även att se en minskning i beläggning jämfört med Utöver de avtalade platserna beläggs RSK med nästan sju patienter från andra köpare än de som ingår i huvudavtalet, vilket är något lägre än under Period: januari - aug Antal Vårddagar Omräknat i antal Procentuell avtalade nyttjade platser nyttjandegrad platser Stockholm ,3 58,0 102,2% 96,7% Västra Götaland ,0 24,5 100,0% 102,0% Sörmland ,9 17,8 84,6% 89,1% Övriga ,8 7,5 Totalt ,0 107,8 Genomsnittlig beläggning i procent: ,9% ,7% Avvikelsehantering Samtliga avvikelser rapporteras fortlöpande där uppföljning av avvikelserna sker vid arbetsplatsträffar och temadagar, avdelningsvis. Jämförelse av rapporterade avvikelser 2006/2007 Tertial Tertial Arbetsmiljö Bemötande 0 3 Hot/våld Informationshantering 7 9 Klagomål 1 2 Läkemedel Medicinsk omv. process Säkerhetsärende Övriga externa avvikelser 3 0 Övrigt 4 4 Regionsjukhuset Karsudden Katrineholm Tel växel fax ORG NR SID 6(10)

8 Regionsjukhuset Karsudden Tertialrapport Jämförelse av Hot- och våldavvikelser 2006/2007 Avdelning Tertial Tertial A1 0 1 A2 4 2 A B1 5 2 B2 2 2 B3 1 1 C1 1 2 C2 1 7 D D D Det stora antalet hot- och våldavvikelser på avdelning D1 under 2007 är till största delen hänföras till en patient. Regionsjukhuset Karsudden Katrineholm Tel växel fax ORG NR SID 7(10)

9 Regionsjukhuset Karsudden Tertialrapport Lokala instruktioner Samtliga avvikningar från personal har följts upp genom händelseanalyser. Återkoppling har skett till samtliga avdelningar på speciella temadagar. Diagram och slutrapporter över utförda händelseanalyser finns tillgängliga för all personal. Lokala instruktioner för kvalitetssäkring enligt SOSFS 2005:12 Period: År 2006/2007 tom augusti Avvikningar 3 1 Misskötta friförmåner Rymningar 0 0 Åter från avvikning Kommer på eget initiativ 6 6 Övriga Genomförda frigångstillfällen Utgång med personal Påbörjade långpermissioner Antal avbrutna långpermissioner Kommer på eget initiativ 5 4 Övriga 7 6 Tvångsåtgärder Fastspänning 74 Avskiljande 226 Tvångsmedicinering 117 Antal patienter 23 Tabellen ovan redovisar också antalet gånger patienterna varit ute på sin frigång och när personal och patient varit ute tillsammans. Ett mått som relateras till antalet misskötta friförmåner men som också kan ses som hälsofrämjande åtgärder. Specificeringen av tvångsåtgärder har påbörjats under 2007 och jämförelsematerial med 2006 finns inte. Det ökade antalet tvångsåtgärder är kopplat till några enstaka patienter. Det finns också ett litet antal patienter som är långtidsavskiljda. Dessa kan inte urskiljas i denna statistik då förlängning av tvångsåtgärd inte räknas som en ny tvångsåtgärd. Regionsjukhuset Karsudden Katrineholm Tel växel fax ORG NR SID 8(10)

10 Regionsjukhuset Karsudden Tertialrapport Personalperspektiv Personalmått Hittills i år har den arbetade tiden minskat något i jämförelse med motsvarande period 2006, framförallt är det måtten övertid och tid för timanställda som står för minskningen Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka. Troligtvis är det en kombination av ett strukturerat sätt att arbeta med långtidssjukskrivna samt olika satsningar på friskvård Personalkostnadsanalys Totalt sett har personalkostnaderna ökat med 1,10 % i jämförelse med motsvarande period Den största enskilda kostnadsposten månadslön har ökat med 6,97 % och delas i analysen upp i fyra delar. Förändringar i de nya löneavtal har inneburit en förändring på 0,9 % vilket motsvarar en kostnadsökning på 0,4 mnkr. Till det ska läggas den engångsutbetalning för kommunal som skedde under juni månad med 0,8 %. Dessa två tillsammans motsvarar 0,3 mnkr. Det händer att personal även får löneförändringar vid andra tidpunkter än vid de ordinarie avtalstillfällena. Denna typ av förändring har under året ökat med 0,7 %. Löner förändras även vid personalomsättning, d v s när nytillträdande personal får en annan lön än den avgående. Denna post har ökat personalkostnaden med 1,3 %. Den sista komponenten i månadslöneutvecklingen är volymförändringen, vilken resulterat i en kostnadsökning på 3,3 %. Vilket här motsvarar en ökning i timmar med timmar och kan härledas till att timavlönad personal har fått månadslön. Övriga delar i analysen har till vissa delar procentuellt stora förändringar mellan åren, men med låg kostnadspåverkan Kompetensutveckling Under denna del av året är aktiviteterna för kompetensutveckling naturligt låg. Det som har genomförts är introduktionsutbildning för sommarvikarier samt brandutbildning. Även dokumentationsutbildningen har fortgått. Fyra medarbetare har återkommit från sina studier till sjuksköterskor och är nu i tjänst. Regionsjukhuset Karsudden Katrineholm Tel växel fax ORG NR SID 9(10)

11 Regionsjukhuset Karsudden Tertialrapport Ekonomiperspektiv Kostnader och intäkter Efter 8 månader redovisas ett positivt resultat på 13,2 mnkr vilket kan hänföras till den beläggning som ligger utöver den avtalade volymen. På både personal- och omkostnadssidan har det varit en förhållandevis låg kostnadsutveckling, båda posterna ligger inom ramen för avtals- samt prisförändring. Helårsprognosen för resultatet 2007 beräknas hamna på ett överskott på 15,5 mnkr Investeringar De investeringar som under året är utförda består i återanskaffning av snickerimaskiner samt ombyggnation i aktivitetsenheten. Dessutom har ombyggnad skett och är avklarat i administrationshuset Internkontroll Följande kontroller av redovisningen ska göras enligt uppdrag från landstingsstyrelsen. - rätt utbetalningar, stickprov - kontroll av attest/beslutsrätt - inköpsregler - kontanthantering - kontroll av fakturering - verkställda uppdrag (enbart vid årsbokslut) För 2007 har nya rutiner tagits fram avseende ovanstående punkter. Detta har gjorts tillsammans med Samlad redovisning. Uppdraget är beställt och utfört för andra tertialet av samlad redovisning. Gjorda kontroller för andra tertialet har visat sig fungera bra och inga åtgärder har behövt vidtas. Regionsjukhuset Karsudden Katrineholm Tel växel fax ORG NR SID 10(10)

12 Avrapportering Uppdrag 2007 Regionsjukhuset Karsudden Regionsjukhuset Karsudden Patientperspektiv Arbeta med Informationspaket angående folkhälsa. Samtal har förts med sjukhusets tandläkare om att en göra en screening av samtliga patienters tandstatus samt att planer finns för att starta sluta rökagrupper för patienter. Verksamhetsperspektiv Ledning och styrning Aktivt delta i att utveckla en modell för styrning och uppföljning på alla nivåer som balanserar olika perspektiv (patient, verksamhet, personal, ekonomi). Intern kontroll Enligt reglemente för intern kontroll, fastställa en intern kontrollplan för Landstingsstyrelsens minimikrav på intern kontroll ska beaktas. Miljö Kopplat till Miljöpolitiskt program med folkhälsoperspektiv bli mätbart bättre. Utslussning av patienter I projektform undersöka och eventuellt starta upp alternativa metoder för att förbättra utslussningen. Bakgrunden är att vårdtiderna för- Uppföljningar redovisas per perspektiv sedan verksamhetsberättelse För 2007 har nya rutiner tagits fram avseende ovanstående punkter. Detta har gjorts tillsammans med Samlad redovisning. Uppdraget är beställt och utfört för andra tertialet av samlad redovisning. Gjorda kontroller för andra tertialet har visat sig fungera bra och inga åtgärder har behövt vidtas. Förbättringsarbete pågår där även mätningar utförs. I sjukhusets kvalitetsarbete undersöks vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra i utslussningen av patienterna. Utifrån den

13 Avrapportering Uppdrag 2007 Regionsjukhuset Karsudden längts under senare år och att patienter återvänder i för hög utsträckning efter långtidspermission pga brister i eftervård och boendestöd. kartläggningen undersöka om förändringsarbetet ska fortsätta i projektform. Personalperspektiv Säkerställa att personalen har rätt kompetens med utgångspunkt från verksamhetens uppdrag och kontinuerligt ompröva hur befintlig personal nyttjas. Här finns en tydlig koppling till bl a IT-utveckling. Slutföra deltagandet i Programmet för Arbetsmiljö och Hälsa och därefter säkerställa att intentionerna i programmet får genomslag i hela organisationen. kommer att arbetas fram. Under 2007, på verksamhetsnivå, dokumentera det systematiska Se ovan. arbetsmiljöarbetet (SAM) i form av rutiner och ansvar alternativt uppdatera tidigare gjord dokumentation. Säkerställa att hälsofrämjande åtgärder identifieras och dokumenteras i de handlingsplaner som upprättas inom ramen för det syste- Se ovan. matiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Säkerställa att respektive chef svarar för praktiskt genomförande av det landstingsövergripande arbetet med de anställda långtidssjukskrivna med målsättningen återgång i arbete eller aktivitet. Säkerställa att verksamheterna tillämpar arbetssättet för tidig återgång enligt landstingets rehabiliteringspolicy med riktlinjer och Se ovan. rutiner. Aktivt bidra till ökad samverkan mellan landstingets förvaltningar, Se ovan. divisioner och verksamheter för att tillgodose behovet av arbetslivsinriktad rehabilitering, såsom arbetsträning och omplacering. Sjukhuset är en av piloterna i projektet med e-learning. Arbetet fortgår under våren och hösten. En sammanställning av sjukhusets totala resultat kommer att presenteras i november. Utifrån resultatet kommer en handlingsplan Utbildning i de nya rehabiliteringsrutinerna kommer att ske under oktober 2007.

14 Avrapportering Uppdrag 2007 Regionsjukhuset Karsudden Ekonomiperspektiv När investeringspolicyn har fastställts, delta i arbetet med framtagande av tillämpningsanvisningar. Utföra verksamheten inom fastställda ekonomiska ramar vilket förutsätter krav på rationalisering med 1 %. Säkerställa en kostnadseffektiv verksamhet på kort och lång sikt. Arbetet pågår. RSK kommer att klara rationaliseringskravet för Arbetet pågår kontinuerligt.

15 Chvks22 Rapportering 2007 Spec resultaträkning Förvaltning: Period: Karsuddens sjukhus (tkr) Verksamhetens intäkter od Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Utomlänsvård - externa intäkter Inomlänsvård - interna intäkter Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostn för arbetskraft (kkl 4) Övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Förändring av eget kapital Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning Landstinget Sörmland: Övriga Andra landsting Statliga myndigheter Primärkommuner Företag och organisationer Privatpersoner Summa

16 Rapportering 2007 Chvks22 Balansräkning Förvaltning: Period: Karsuddens sjukhus (tkr) d Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Övr maskiner och inventarier Konst Aktier och andelar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa/Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAP, AVSÄTTN, SKULDER Eget kapital Eget kapital därav årets resultat därav särskilt avsatta medel Summa eget kapital Avsättningar Avsatt till pensioner Avsatt till ersättningsreserv LÖF Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkkredit (I) Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Sem.skuld inkl uppeh löneskuld (exkl PO) Komp skuld (exkl PO) Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN. OCH SKULDER

17 Chvks22 Rapportering 2007 Investeringsspecifikation Förvaltning: Period: Karsuddens sjukhus (tkr) od Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut INVESTERINGAR Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Landstingshjälpmedel (endast Hjälpm.nämnden) Övriga maskiner och inventarier varav medicinteknisk utrustning Konst Delsumma Hjälpmedel avseende kommun/annan huvudman "Externa" byggnader Delsumma SUMMA INVESTERINGAR FÖRSÄLJNINGAR Byggnader Mark och markanläggningar IT Övriga maskiner och inventarier Konst SUMMA FÖRSÄLJNINGAR UTRANGERING Typ av anläggningstillgång: SUMMA UTRANGERING NYLEASING Typ av anläggningstillgång: SUMMA NYLEASING

18 98 Bilaga 3 Chvks Rapportering 2007 Mått - Ekonomiperspektiv Förvaltning: Period: Karsuddens sjukhus Tom period Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Soliditet, % 46% 27% 0% 0% 30% Andel lokalhyra av verksamh kostn Osäkra fordringar, tkr

19 98 Bilaga 3 Chvks Rapportering 2007 Mått - Personalperspektiv Förvaltning: Period: Karsuddens sjukhus d Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut ARBETAD TID Arbetad tid (1 000 tim) 299,1 302,0 453,0 - varav övertid/fyllnadstid (1 000 tim) 2,4 3,2 5,0 - varav övertid/fyllnadstid (%) 0,8% 1,1% 0,0% 0,0% 1,1% - varav timtid (1 000 tim) 42,9 49,3 64,7 - varav timtid (%) 14,3% 16,3% 0,0% 0,0% 14,3% - varav inhyrd personal (1 000 tim) 0,0 0,0 0,0 - varav läkare (1 000 tim) 4,4 4,9 7,1 - varav sjuksköterskor (1 000 tim) 42,1 47,0 69,4 - varav övr vårdpersonal (1 000 tim) 214,6 214,8 321,5 - varav ekonomipersonal (1 000 tim) 4,7 4,8 7,3 - varav administrativ personal (1 000 tim) 10,8 9,6 15,3 - varav övrig personal (1 000 tim) 22,5 21,1 32,4 ANTAL ANSTÄLLDA Antal anställda (t v + visstid) Andel visstidsanställda exkl AT (%) 7,4 8,4 12,5 Antal anställda omräknat till heltid 278,3 278,8 274,4 Antal timanställda 69 PERSONALOMSÄTTNING Antal nyanställda i Lt (t v) omräknat till heltid 13,0 12,0 16,0 - % av antal anställda 4,6% 4,2% 0,0% 0,0% 5,7% Antal som lämnat Lt (t v) omräknat till heltid 8,0 7,5 13,8 - % av antal anställda 2,8% 2,8% 0,0% 0,0% 5,4% - varav på egen begäran omräknat till heltid 6,0 7,0 9,0 - varav ålderspension omräknat till heltid 2,0 0,5 1,3 - varav sjukersättning omräknat till heltid 0,0 0,0 0,5 - varav särskild ålderspension omräknat till heltid 0,0 0,0 0,0 - varav uppsagda omräknat till heltid 0,0 0,0 2,0 - varav övrigt omräknat till heltid 0,0 0,0 1,0 FRÅNVARO Frånvaro avseende perioden S:a frånvaro (dgr/anst) OBS! Exkl flex 61,8 69,1 97,4 - varav sjukfrånvaro (dgr/anst) 12,3 17,0 26,7 Frånvaro vid viss tidpunkt Antal långtidssjukskrivna > 90 dgr % av antal anställda 4,9% 5,3% 0,0% 0,0% 5,4% Antal långtidssjuka (> 90 dgr) sjukskrivna på deltid av sin tjänstgöringsgrad % av antal långtidssjuka (> 90 dgr) totalt 85,7% 53,3% 0,0% 0,0% 60,0% Frånvaro avseende 12 månader Antal anställda m fler än 6 sjukfrånvarotillfällen % av antal anställda hela perioden 4,2 4,6 4,3 Antal nytillkomna fall m sjukfrånvaro > 28 dgr 18,0 21,0 19,0 - % av antal anställda hela perioden 6,9 8,1 7,5 Antal anställda utan sjukfrånvaro % av antal anställda hela perioden 35,8 33,2 32,7

20 PERSONALKOSTNADSANALYS Förvaltning: Karsudden Period: T Kostnad, tkr Timmar, tal Kostnadspost (exkl PO) Utfall 2007 Utfall 2006 Förändring mot 2006 % Förändring mot 2006 tkr Utfall 2007 Utfall 2006 Förändring mot 2006 % Förändring mot tal Månadslön, totalt Reducering ev uppbokningar Månadslön, totalt exkl uppbokning , ,0 253,8 249,7 1,64 4,1 - varav nytt avtal, (kostnad period) 0,93 358,9 - varav engångsbelopp Kommunal 0,84 323,4 - varav individuell löneförändring utöver avtal 0,65 250,8 - varav löneförändring pga personalomsättning 1,28 494,0 - varav volymförändring 3, ,9 Externt inhyrd personal 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 Timlön exkl engångsbelopp Kommunal ,29-889,2 42,9 49,3-12,98-6,4 -"- engångsbelopp Kommunal ,74 43,2 Intjänad övertid ,22-126,0 2,4 3,2-25,00-0,8 Uttagen komptid ,82 28,0 1,5 1,8-16,67-0,3 Intjänad jour ,08 218,0 1,4 0,3 366,67 1,1 Uttagen jour ,65-157,0 Summa grundlön , ,8 302,0 304,3-0,76-2,3 Ob-tillägg ,30-189,0 Semester ,34-329,0 Lönekostnad ej arbetad tid ,78-368,0 Rekryteringskostnader (exkl tid) ,89 15,0 Övriga personalkostnader ,79-111,0 Summa exkl PO ,53 782,8 PO ,13 31,0 SUMMA ,10 813,8

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. för. Regionsjukhuset Karsudden (RSK)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. för. Regionsjukhuset Karsudden (RSK) VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 för Regionsjukhuset Karsudden (RSK) 1. Sammanfattning Under 2008 har en förlängning av det avtal som reglerar uppdraget kring slutenvård mellan RSK och Landstinget Sörmland,

Läs mer

Tertialrapport

Tertialrapport ~ LANDSTINGET SÖRMLAND ~ RegioYL'fukhusel Ka~mdden Tertialrapport 2 2008 Tertialrapport 2 2008 Katrineholm den 19 september 2008 ~~~ Kenth Persson cheföverläkarejförvaltningschef 641 96 Katrineholm Tel

Läs mer

17/09 Bilaga 1 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Handikapp & Habilitering och Sjukresor Habilitering & Hjälpmedel och Sjukresor 1) Måluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för

Läs mer

4 Jord och Skog, Verksamhetsberättelse 2005. Redovisades verksamhetsberättelse för Jord och Skog enligt bilaga.

4 Jord och Skog, Verksamhetsberättelse 2005. Redovisades verksamhetsberättelse för Jord och Skog enligt bilaga. PROTOKOLL DATUM DIARIENR Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet 2006-02-08 KUS04 011 4 Jord och Skog, Verksamhetsberättelse 2005 Redovisades verksamhetsberättelse för Jord och Skog enligt

Läs mer

Tertialrapport nr 1 2008. för. Folktandvården Sörmland

Tertialrapport nr 1 2008. för. Folktandvården Sörmland Tertialrapport nr 1 2008 för Folktandvården Sörmland 1. Sammanfattning Folktandvården Sörmland är till för de många sörmlänningarna och vi skall var det självklara valet för dem Vi har sedan hösten 2007

Läs mer

Förvaltningsrapport. Regionsjukhuset Karsudden (RSK) Regionsjukhuset Karsudden, Förvaltningsrapport 1(15)

Förvaltningsrapport. Regionsjukhuset Karsudden (RSK) Regionsjukhuset Karsudden, Förvaltningsrapport 1(15) Förvaltningsrapport Regionsjukhuset Karsudden (RSK) Regionsjukhuset Karsudden, Förvaltningsrapport 1(15) Innehållsförteckning 1. Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Sammanfattande analys...3 1.2 Väsentliga

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport Jan-okt 2009 Närsjukvården i centrala Östergötland Till Landstingsstyrelsen ENHETSCHEFENS KOMMENTAR Måste tyvärr justera helårsbedömningen från minus 5 mkr till minus 10 mkr. Orsakerna är

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-05-04 LSN-HSF11-155 31 Delårsrapport 1, 2011 för Regionsjukhuset Karsudden Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden godkänner Regionsjukhuset

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

Uppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010

Uppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010 Datum 2010-09-08 Ärende 6, 100928 Uppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010 Helhet Delaktighet Samordning Uppföljningsrapport 2 Sjuktransportförvaltningen Sammanfattning och slutsats Verksamhet Ambulans

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Ledningsstaben Annika Hjertkvist

Ledningsstaben Annika Hjertkvist Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag

Läs mer

Tertialrapport januari - april 2007

Tertialrapport januari - april 2007 Kultur & Utbildning HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Marita karlsson 2007-05-23 KUS-KN 06-003 För kännedom Verksamhetschefer PA-konsult Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Tertialrapport januari

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Antal brukare som erhållit hjälpmedel

Antal brukare som erhållit hjälpmedel Antal brukare som erhållit hjälpmedel Barn respektive vuxna (oavsett hjälpmedlets grundansvar) De fyra senaste åren De fyra senaste tertialen 15000 10000 12880 13671 13938 11627 8000 7000 6000 5000 6648

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda

Läs mer

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa

Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa Delårsrapport Jan okt 2009 Barn- o kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för kvinnors och barns allra bästa hälsa 1 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor Bilaga 1, RESULTATRÄKNING,

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

5 b) Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 BESLUTSFÖRSLAG. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen.

5 b) Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 BESLUTSFÖRSLAG. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen. 5 b) BESLUTSFÖRSLAG Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen. Styrelsen föreslås besluta: Ärendet läggs till handlingarna.

Läs mer

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1 Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter

Läs mer

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N

Delårsrapport jan-okt , Resurscentrum L E A N Delårsrapport jan-okt 2010 572, Resurscentrum L E A N 2010-11-23 sidan 2 av 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Ekonomiperspektivet 4 HELÅRSBEDÖMNING...

Läs mer

Budget för enheterna på. Regionsjukhuset Karsudden (RSK)

Budget för enheterna på. Regionsjukhuset Karsudden (RSK) Budget 2009 för enheterna på Regionsjukhuset Karsudden (RSK) Befolkningsperspektiv Förbättra den fysiska hälsovården för Karsuddens patienter. - RSK kommer att fortsätta arbeta med det hälsofrämjande och

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké 2011 Bokslut 2011, preliminärt (Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar det slutgiltiga bokslutet i mars/april) Ekonomi Större budgetavvikelser Landstinget Sörmland redovisar

Läs mer

Ledningsrapport december 2016

Ledningsrapport december 2016 Årets resultat är + 198 mkr, vilket är 438 mkr bättre än föregående år men avviker negativt mot budgeten med 124 mkr. Resultatförbättringen beror på att skatteintäkterna ökat med 852 mkr, där höjningen

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Trafiknämnden Produktionsenhetsnamnet fylls i här Dnr TN 2014 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Ekonomiperspektivet 3 Ekonomisk redovisning Resultaträkning

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr.

Inom Barn- och ungdomshabiliteringen överstiger hjälpmedelskostnaderna ersättningen med uppskattningsvis 3 mkr. Till Landstingsstyrelsen Närsjukvården i centrala Östergötland Helårsbedömning 08 2005 I helårsbedömningen befaras ett underskott efter åtgärder på 30 mkr. För att hantera underskottet krävs i första hand

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Verksamhetens kostnader (kontoklass 4-7) har ökat med 3,9 % jämfört med samma period förra året.

Verksamhetens kostnader (kontoklass 4-7) har ökat med 3,9 % jämfört med samma period förra året. Månadsrapport Nämnd: Driftnämnden Regionservice Period: 1501-1502 Kort sammanfattning Ekonomi Regionservice redovisar ett positivt resultat på 4,4 mnkr för period 1-2. Avvikelse gentemot periodiserad budget

Läs mer

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling

Årsredovisning 2004. Centrum för verksamhetsutveckling Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer

Läs mer

Delårsrapport 1. Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård Hjälpmedelscentralen Delår

Delårsrapport 1. Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård Hjälpmedelscentralen Delår Diarienummer: SOVIS15-0045 Delårsrapport 1 Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård Hjälpmedelscentralen Delår 1 2015 Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

Marie Lindström diarienummer: IC

Marie Lindström diarienummer: IC Sidan 1 av 6 Marie Lindström 2005-09-16 diarienummer: IC 2005-16 Landstingsstyrelsen. Landstinget i Östergötland Helårsbedömning 2005 består av personal med kompetens inom informations- och kommunikationsområdet.

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland

Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Till Landstingsstyrelsen Delårsbokslut med helårsbedömning HjälpmedelsCentrum i Östergötland Förvaltningsberättelse 2004-08 Verksamheten fortsätter genomlysas och utvecklas. Vi fokuserar på att tydliggöra

Läs mer

29/16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning

29/16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning Nämnden för kultur, utbildning och PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-06-02 KN-KUS16-0003-4 29/16 Uppföljning av ekonomi per april, Kultur & Utbildning Diarienummer: KN-KUS16-0003

Läs mer

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland

Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena 2004-11-18./. 1 (5) Landstingsstyrelsen 581 91 LINKÖPING Delårsbokslut 10, 2004 Rättspsykiatriskt centrum i Östergötland Medborgare/kund Rättspsykiatriskt centrum

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Överenskommelse om vårdplatser på regionsjukhuset Karsudden

Överenskommelse om vårdplatser på regionsjukhuset Karsudden TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Caroline Dexfalk Juridiska staben +46155245767 2015-11-19 LS-LED15-1619-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T E S D A

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola

Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Delårsrapport jan-mars 2007 Lunnevads folkhögskola Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003

Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 BILAGA 1 Resultatbudget (Mkr) progn 2000 2001 2002 2003 Specialdestinerade statsbidrag 2 126 2 146 2 202 2 259 Övriga intäkter 3 289 3 296 3 348 3 401 Verksamhetens intäkter 5 415 5 442 5 550 5 660 Personalkostnader

Läs mer

HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna

HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna Diarienummer: DN PS1411 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT Styrelse/Nämnd: Uppdragsgrupp: Period: Prognos: SEPTEMBER 214 Driftnämnden Psykiatri HSS Månad 1-9, 214-12,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Tertialrapport nr för. Hjälpmedelscentralen

Tertialrapport nr för. Hjälpmedelscentralen Diarienr HJ-HJM09-018 Tertialrapport nr 1 2009 för Hjälpmedelscentralen 1. Sammanfattning Hjälpmedelscentralen drivs gemensamt för länets kommuner och landsting genom en särskild överenskommelse med gemensam

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernkontoret Koncernstab HR Bo Friberg 044-3093357 Bo.friberg@skane.se Datum 2014-11-17 Version 1 1 (5) Bilaga 4 definitioner medarbetare årsredovisning 2014 Definitioner och förklaringar av ingående

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Samrehabnämnden 1 Samrehabnämnden Brukar/medborgarperspektiv Grunduppdrag Samrehabnämnden ska bedriva rehabilitering och habilitering avseende arbetsterapi, sjukgymnastik och

Läs mer

54/16 Kultur & Utbildning, kvartalsrapport per september 2016

54/16 Kultur & Utbildning, kvartalsrapport per september 2016 Nämnden för kultur utbildning och friluftsverksamhet PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(1) D A T U M D I A R I E N R 2016-12-08 KN-KUS16-0003-13 54/16 Kultur & Utbildning, kvartalsrapport per september 2016 Behandlat

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18 Blekingesjukhuset Internkontroll 2014 Marie Edvardsson 2014-11-18 Rapport uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner Utanordning av lön. Kontrollmoment att rätt person belastar rätt ansvar och period.

Läs mer

Ekonomiska rapporter

Ekonomiska rapporter Ekonomiska rapporter 1. Resultaträkning (utfall januari-april) 2. Resultaträkning (helårsprognos) 3. Kassaflödesanalys 4. Balansräkning 5. Resultat och prognos per nämnd, förvaltning och bolag 6. Investeringsuppföljning

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER...

LÖSNINGSFÖRSLAG FÖRE UPPGIFTER... 8 LÖSNINGSFÖRSLAG UNDER UPPGIFTER... LE4 RÄKENSKAPSANALYS FÖRE UPPGIFTER... 2 4.1 LÖNSAMHET... 2 4.2 SOLIDITET OCH LIKVIDITET... 2 4.3 LÄREKONOMI... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 4.4 PETTERSSON & BENDEL AB... 3 4.5 EKONOMISK ANALYS... 3 4.6 LEHMAN

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27

Delårsrapport januari juni 2010 2010-08-27 2010-08-27 Delårsrapport januari juni 2010 April Juni i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 5 705 (5 744). Rörelseresultatet uppgick till -564 (57). Rörelseresultatet efter finansiella poster och

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

MÅNADSRAPPORT 2009. STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport 2009 Nya Karolinska Solna INNEHÅLLSFÖRTECKNING STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Månadsrapport MÅNADSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 1 2 UPPFÖLJNING AV HUVUDMÅL... 1 3 VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL... 2 4 VERKSAMHETENS

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden 1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för perioden 2015-01-01-2015-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat särskilt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Delårsrapport mars 2015 Regionservice

Delårsrapport mars 2015 Regionservice Sida 1(8) Delårsrapport mars 2015 Regionservice 1. Sammanfattning Arbete med att införa ny styrmodell pågår. Ny tjänstekatalog och prislista är beslutad av regiondirektören. Under april har serviceöverenskommelser,

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Skolförvaltningen - Uppföljning

Skolförvaltningen - Uppföljning 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2011 Informationscentrum INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET...4

Läs mer

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober

Läs mer

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge

Bokslut 2014 Landstinget Blekinge Bokslut 2014 Landstinget Blekinge 1 2 Resultat 2014 Årets resultat + 49,2 mnkr Nettokostnadsutveckling 4,0 % 3 Engångskostnader 2014 Nedskrivningar fastigheter 48,6 mnkr Komponentredovisning 20,6 mnkr

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Periodrapport Juli 2015

Periodrapport Juli 2015 Periodrapport Juli 2015 Ekonomi l Resultat januari juli 194 mnkr (213 mnkr) l Nettokostnadsökning 6,9 % (3,3 %) l Skatter och statsbidrag 4,3 % (5,8 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 214 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 214 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer