Tertialrapport Regionsjukhuset Karsudden Katrineholm Tel växel fax ORG NR SID 2(10)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tertialrapport 2 2007. Regionsjukhuset Karsudden 641 96 Katrineholm Tel växel 0150-560 10 fax 0150-545 90 ORG NR 232100-0032 SID 2(10)"

Transkript

1

2

3 Regionsjukhuset Karsudden Tertialrapport Sammanfattning Analys och kommentarer Medborgar- patientperspektiv Verksamhetsperspektiv Vården Beläggning Avvikelsehantering Lokala instruktioner Personalperspektiv Personalmått Personalkostnadsanalys Kompetensutveckling Ekonomiperspektiv Kostnader och intäkter Investeringar Internkontroll Regionsjukhuset Karsudden Katrineholm Tel växel fax ORG NR SID 2(10)

4 Regionsjukhuset Karsudden Tertialrapport Sammanfattning Sommarperioden har ur flera perspektiv varit förhållandevis bra. I och med att Regionsjukhuset Karsudden (RSK) inte har möjligheten att stänga vårdplatser under semesterperioden fortsätter beläggningen att ligga på strax under 105 %. Detta medför att RSK är beroende av erfarna sommarvikarier för att kontinuerlig kunna bedriva en god och säker vård. Tillgången på vikarier har under perioden har varit förhållandevis god, med viss brist av sjuksköterskor. Några allvarliga incidenter har inte ägt rum under perioden. Regionsjukhuset Karsudden Katrineholm Tel växel fax ORG NR SID 3(10)

5 Regionsjukhuset Karsudden Tertialrapport Analys och kommentarer 2.1 Medborgar- patientperspektiv Utifrån resultatet från föregående års patientenkät, där det framkom att patienterna inte var nöjda med den information som erbjöds, har en ny informationsfolder tagits fram. Denna folder innehåller fakta om RSK och om innehållet i vården som bedrivs på sjukhuset. Foldern delas ut till patienterna i samband med intagningen på sjukhuset och är tänkt att följa patienten under vårdtiden. Genomgång av foldern görs av patientens kontaktperson. Ett annat område som enkäten visade på är patienternas kontakt med sina anhöriga behöver förbättras. En ny rutin har tagits fram som stöder patienten möjlighet till kontakt med sina anhöriga under vårdtiden. I samband med intagning på sjukhuset skickas ett brev ut till anhörig tillsammans med en sjukhusbroschyr. Då patienten flyttat till sin hemavdelning på RSK skickas ytterligare ett brev till anhörig med uppmaning att de ska kontakta sjukhuset för ett första anhörigbesök. Patientens medgivande behövs för att vi ska kunna arbeta enligt denna nya rutin. Regionsjukhuset Karsudden Katrineholm Tel växel fax ORG NR SID 4(10)

6 Regionsjukhuset Karsudden Tertialrapport Verksamhetsperspektiv Vården Med genomsnittliga vårdtider på flera år och en situation där beslut om permission och utskrivning fattas först efter prövning i förvaltningsdomstol är det sällsynt med snabba förändringar i beläggningen på sjukhuset. Den aktuella tertialen utgör inget undantag i detta avseende. RSK har kunnat erbjuda vårdplats i enlighet med gällande avtal. Möjlighet att under semesterperioden tillfälligt begränsa antalet vårdplatser finns ej, med denna bakgrund är RSK beroende av erfarna sommarvikarier för att kunna bedriva en god och säker vård ur såväl patientens som allmänhetens perspektiv. Tillgången på vikarier har under perioden har varit god men med viss brist för de yrkesgrupper där det krävs legitimation. Några allvarliga incidenter har inte ägt rum men omvårdnaden av en enstaka patient med oberäkneligt och självdestruktivt beteende har inte gått att klara utan återkommande tvångsåtgärder vilket varit påfrestande för såväl personal som vår organisation. I övrigt pågår kontinuerligt insatser för att förbättra vården via kompetensutveckling av vårdpersonalen, stöd i samtalssituationen, ökad delaktighet av patienterna, handledning och införandet av en tydligare struktur på vårdplaneringsmöten. Patientenkäter och avvikelser återkopplas till verksamheten. För att förbättra omvårdnaden, har RSK i utbildningsinsatserna särskilt betonat bemötandet av patienterna, aktiviteter enligt veckoscheman och omvårdnadsdokumentationen. RSK har även påbörjat arbetet med att införa en bättre struktur för informationsutbyte och omvårdnadsmöten på samtliga avdelningar. På en enhet bedrivs ett forskningsprojekt i omvårdnad (värdegrund/bemötande) i samarbete med Mälardalens Högskola. Hot och våld förekommer på RSK men är inget utbrett problem utan kan hänföras till ett fåtal patienter. Där detta trots allt förekommer får personalen stöd via en högre bemanning, handledning och där även överflyttning av patient till annan klinik har förekommit. Möjligheten till omflyttning av patienten inom sjukhuset begränsas dock av den höga beläggningen, en hög beläggning som till en viss del kan tillskrivas svårigheten att få hemkommunerna att återta färdigvårdade patienter. Som ett led i förbättringsarbetet fortgår det nationella samarbeten på flera nivåer och har utmynnat i ett flertal nätverk där diskussioner förs om gemensam utveckling av säkerheten och utbildningsinsatser. Regionsjukhuset Karsudden Katrineholm Tel växel fax ORG NR SID 5(10)

7 Regionsjukhuset Karsudden Tertialrapport Beläggning Fortsatt har beläggningen varit hög på RSK. Utifrån antal avtalade platser har Stockholm en något högre beläggning än vad som är avtalat, Västra Götaland ligger på den avtalade volymen. Sörmland har däremot inte belagt enligt de 20 avtalade platserna och här går även att se en minskning i beläggning jämfört med Utöver de avtalade platserna beläggs RSK med nästan sju patienter från andra köpare än de som ingår i huvudavtalet, vilket är något lägre än under Period: januari - aug Antal Vårddagar Omräknat i antal Procentuell avtalade nyttjade platser nyttjandegrad platser Stockholm ,3 58,0 102,2% 96,7% Västra Götaland ,0 24,5 100,0% 102,0% Sörmland ,9 17,8 84,6% 89,1% Övriga ,8 7,5 Totalt ,0 107,8 Genomsnittlig beläggning i procent: ,9% ,7% Avvikelsehantering Samtliga avvikelser rapporteras fortlöpande där uppföljning av avvikelserna sker vid arbetsplatsträffar och temadagar, avdelningsvis. Jämförelse av rapporterade avvikelser 2006/2007 Tertial Tertial Arbetsmiljö Bemötande 0 3 Hot/våld Informationshantering 7 9 Klagomål 1 2 Läkemedel Medicinsk omv. process Säkerhetsärende Övriga externa avvikelser 3 0 Övrigt 4 4 Regionsjukhuset Karsudden Katrineholm Tel växel fax ORG NR SID 6(10)

8 Regionsjukhuset Karsudden Tertialrapport Jämförelse av Hot- och våldavvikelser 2006/2007 Avdelning Tertial Tertial A1 0 1 A2 4 2 A B1 5 2 B2 2 2 B3 1 1 C1 1 2 C2 1 7 D D D Det stora antalet hot- och våldavvikelser på avdelning D1 under 2007 är till största delen hänföras till en patient. Regionsjukhuset Karsudden Katrineholm Tel växel fax ORG NR SID 7(10)

9 Regionsjukhuset Karsudden Tertialrapport Lokala instruktioner Samtliga avvikningar från personal har följts upp genom händelseanalyser. Återkoppling har skett till samtliga avdelningar på speciella temadagar. Diagram och slutrapporter över utförda händelseanalyser finns tillgängliga för all personal. Lokala instruktioner för kvalitetssäkring enligt SOSFS 2005:12 Period: År 2006/2007 tom augusti Avvikningar 3 1 Misskötta friförmåner Rymningar 0 0 Åter från avvikning Kommer på eget initiativ 6 6 Övriga Genomförda frigångstillfällen Utgång med personal Påbörjade långpermissioner Antal avbrutna långpermissioner Kommer på eget initiativ 5 4 Övriga 7 6 Tvångsåtgärder Fastspänning 74 Avskiljande 226 Tvångsmedicinering 117 Antal patienter 23 Tabellen ovan redovisar också antalet gånger patienterna varit ute på sin frigång och när personal och patient varit ute tillsammans. Ett mått som relateras till antalet misskötta friförmåner men som också kan ses som hälsofrämjande åtgärder. Specificeringen av tvångsåtgärder har påbörjats under 2007 och jämförelsematerial med 2006 finns inte. Det ökade antalet tvångsåtgärder är kopplat till några enstaka patienter. Det finns också ett litet antal patienter som är långtidsavskiljda. Dessa kan inte urskiljas i denna statistik då förlängning av tvångsåtgärd inte räknas som en ny tvångsåtgärd. Regionsjukhuset Karsudden Katrineholm Tel växel fax ORG NR SID 8(10)

10 Regionsjukhuset Karsudden Tertialrapport Personalperspektiv Personalmått Hittills i år har den arbetade tiden minskat något i jämförelse med motsvarande period 2006, framförallt är det måtten övertid och tid för timanställda som står för minskningen Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka. Troligtvis är det en kombination av ett strukturerat sätt att arbeta med långtidssjukskrivna samt olika satsningar på friskvård Personalkostnadsanalys Totalt sett har personalkostnaderna ökat med 1,10 % i jämförelse med motsvarande period Den största enskilda kostnadsposten månadslön har ökat med 6,97 % och delas i analysen upp i fyra delar. Förändringar i de nya löneavtal har inneburit en förändring på 0,9 % vilket motsvarar en kostnadsökning på 0,4 mnkr. Till det ska läggas den engångsutbetalning för kommunal som skedde under juni månad med 0,8 %. Dessa två tillsammans motsvarar 0,3 mnkr. Det händer att personal även får löneförändringar vid andra tidpunkter än vid de ordinarie avtalstillfällena. Denna typ av förändring har under året ökat med 0,7 %. Löner förändras även vid personalomsättning, d v s när nytillträdande personal får en annan lön än den avgående. Denna post har ökat personalkostnaden med 1,3 %. Den sista komponenten i månadslöneutvecklingen är volymförändringen, vilken resulterat i en kostnadsökning på 3,3 %. Vilket här motsvarar en ökning i timmar med timmar och kan härledas till att timavlönad personal har fått månadslön. Övriga delar i analysen har till vissa delar procentuellt stora förändringar mellan åren, men med låg kostnadspåverkan Kompetensutveckling Under denna del av året är aktiviteterna för kompetensutveckling naturligt låg. Det som har genomförts är introduktionsutbildning för sommarvikarier samt brandutbildning. Även dokumentationsutbildningen har fortgått. Fyra medarbetare har återkommit från sina studier till sjuksköterskor och är nu i tjänst. Regionsjukhuset Karsudden Katrineholm Tel växel fax ORG NR SID 9(10)

11 Regionsjukhuset Karsudden Tertialrapport Ekonomiperspektiv Kostnader och intäkter Efter 8 månader redovisas ett positivt resultat på 13,2 mnkr vilket kan hänföras till den beläggning som ligger utöver den avtalade volymen. På både personal- och omkostnadssidan har det varit en förhållandevis låg kostnadsutveckling, båda posterna ligger inom ramen för avtals- samt prisförändring. Helårsprognosen för resultatet 2007 beräknas hamna på ett överskott på 15,5 mnkr Investeringar De investeringar som under året är utförda består i återanskaffning av snickerimaskiner samt ombyggnation i aktivitetsenheten. Dessutom har ombyggnad skett och är avklarat i administrationshuset Internkontroll Följande kontroller av redovisningen ska göras enligt uppdrag från landstingsstyrelsen. - rätt utbetalningar, stickprov - kontroll av attest/beslutsrätt - inköpsregler - kontanthantering - kontroll av fakturering - verkställda uppdrag (enbart vid årsbokslut) För 2007 har nya rutiner tagits fram avseende ovanstående punkter. Detta har gjorts tillsammans med Samlad redovisning. Uppdraget är beställt och utfört för andra tertialet av samlad redovisning. Gjorda kontroller för andra tertialet har visat sig fungera bra och inga åtgärder har behövt vidtas. Regionsjukhuset Karsudden Katrineholm Tel växel fax ORG NR SID 10(10)

12 Avrapportering Uppdrag 2007 Regionsjukhuset Karsudden Regionsjukhuset Karsudden Patientperspektiv Arbeta med Informationspaket angående folkhälsa. Samtal har förts med sjukhusets tandläkare om att en göra en screening av samtliga patienters tandstatus samt att planer finns för att starta sluta rökagrupper för patienter. Verksamhetsperspektiv Ledning och styrning Aktivt delta i att utveckla en modell för styrning och uppföljning på alla nivåer som balanserar olika perspektiv (patient, verksamhet, personal, ekonomi). Intern kontroll Enligt reglemente för intern kontroll, fastställa en intern kontrollplan för Landstingsstyrelsens minimikrav på intern kontroll ska beaktas. Miljö Kopplat till Miljöpolitiskt program med folkhälsoperspektiv bli mätbart bättre. Utslussning av patienter I projektform undersöka och eventuellt starta upp alternativa metoder för att förbättra utslussningen. Bakgrunden är att vårdtiderna för- Uppföljningar redovisas per perspektiv sedan verksamhetsberättelse För 2007 har nya rutiner tagits fram avseende ovanstående punkter. Detta har gjorts tillsammans med Samlad redovisning. Uppdraget är beställt och utfört för andra tertialet av samlad redovisning. Gjorda kontroller för andra tertialet har visat sig fungera bra och inga åtgärder har behövt vidtas. Förbättringsarbete pågår där även mätningar utförs. I sjukhusets kvalitetsarbete undersöks vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra i utslussningen av patienterna. Utifrån den

13 Avrapportering Uppdrag 2007 Regionsjukhuset Karsudden längts under senare år och att patienter återvänder i för hög utsträckning efter långtidspermission pga brister i eftervård och boendestöd. kartläggningen undersöka om förändringsarbetet ska fortsätta i projektform. Personalperspektiv Säkerställa att personalen har rätt kompetens med utgångspunkt från verksamhetens uppdrag och kontinuerligt ompröva hur befintlig personal nyttjas. Här finns en tydlig koppling till bl a IT-utveckling. Slutföra deltagandet i Programmet för Arbetsmiljö och Hälsa och därefter säkerställa att intentionerna i programmet får genomslag i hela organisationen. kommer att arbetas fram. Under 2007, på verksamhetsnivå, dokumentera det systematiska Se ovan. arbetsmiljöarbetet (SAM) i form av rutiner och ansvar alternativt uppdatera tidigare gjord dokumentation. Säkerställa att hälsofrämjande åtgärder identifieras och dokumenteras i de handlingsplaner som upprättas inom ramen för det syste- Se ovan. matiska arbetsmiljöarbetet (SAM) Säkerställa att respektive chef svarar för praktiskt genomförande av det landstingsövergripande arbetet med de anställda långtidssjukskrivna med målsättningen återgång i arbete eller aktivitet. Säkerställa att verksamheterna tillämpar arbetssättet för tidig återgång enligt landstingets rehabiliteringspolicy med riktlinjer och Se ovan. rutiner. Aktivt bidra till ökad samverkan mellan landstingets förvaltningar, Se ovan. divisioner och verksamheter för att tillgodose behovet av arbetslivsinriktad rehabilitering, såsom arbetsträning och omplacering. Sjukhuset är en av piloterna i projektet med e-learning. Arbetet fortgår under våren och hösten. En sammanställning av sjukhusets totala resultat kommer att presenteras i november. Utifrån resultatet kommer en handlingsplan Utbildning i de nya rehabiliteringsrutinerna kommer att ske under oktober 2007.

14 Avrapportering Uppdrag 2007 Regionsjukhuset Karsudden Ekonomiperspektiv När investeringspolicyn har fastställts, delta i arbetet med framtagande av tillämpningsanvisningar. Utföra verksamheten inom fastställda ekonomiska ramar vilket förutsätter krav på rationalisering med 1 %. Säkerställa en kostnadseffektiv verksamhet på kort och lång sikt. Arbetet pågår. RSK kommer att klara rationaliseringskravet för Arbetet pågår kontinuerligt.

15 Chvks22 Rapportering 2007 Spec resultaträkning Förvaltning: Period: Karsuddens sjukhus (tkr) Verksamhetens intäkter od Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Utomlänsvård - externa intäkter Inomlänsvård - interna intäkter Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostn för arbetskraft (kkl 4) Övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Förändring av eget kapital Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning Landstinget Sörmland: Övriga Andra landsting Statliga myndigheter Primärkommuner Företag och organisationer Privatpersoner Summa

16 Rapportering 2007 Chvks22 Balansräkning Förvaltning: Period: Karsuddens sjukhus (tkr) d Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Övr maskiner och inventarier Konst Aktier och andelar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa/Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAP, AVSÄTTN, SKULDER Eget kapital Eget kapital därav årets resultat därav särskilt avsatta medel Summa eget kapital Avsättningar Avsatt till pensioner Avsatt till ersättningsreserv LÖF Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkkredit (I) Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Sem.skuld inkl uppeh löneskuld (exkl PO) Komp skuld (exkl PO) Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN. OCH SKULDER

17 Chvks22 Rapportering 2007 Investeringsspecifikation Förvaltning: Period: Karsuddens sjukhus (tkr) od Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut INVESTERINGAR Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Landstingshjälpmedel (endast Hjälpm.nämnden) Övriga maskiner och inventarier varav medicinteknisk utrustning Konst Delsumma Hjälpmedel avseende kommun/annan huvudman "Externa" byggnader Delsumma SUMMA INVESTERINGAR FÖRSÄLJNINGAR Byggnader Mark och markanläggningar IT Övriga maskiner och inventarier Konst SUMMA FÖRSÄLJNINGAR UTRANGERING Typ av anläggningstillgång: SUMMA UTRANGERING NYLEASING Typ av anläggningstillgång: SUMMA NYLEASING

18 98 Bilaga 3 Chvks Rapportering 2007 Mått - Ekonomiperspektiv Förvaltning: Period: Karsuddens sjukhus Tom period Helår Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut Soliditet, % 46% 27% 0% 0% 30% Andel lokalhyra av verksamh kostn Osäkra fordringar, tkr

19 98 Bilaga 3 Chvks Rapportering 2007 Mått - Personalperspektiv Förvaltning: Period: Karsuddens sjukhus d Utfall Utfall Budget Prognos Bokslut ARBETAD TID Arbetad tid (1 000 tim) 299,1 302,0 453,0 - varav övertid/fyllnadstid (1 000 tim) 2,4 3,2 5,0 - varav övertid/fyllnadstid (%) 0,8% 1,1% 0,0% 0,0% 1,1% - varav timtid (1 000 tim) 42,9 49,3 64,7 - varav timtid (%) 14,3% 16,3% 0,0% 0,0% 14,3% - varav inhyrd personal (1 000 tim) 0,0 0,0 0,0 - varav läkare (1 000 tim) 4,4 4,9 7,1 - varav sjuksköterskor (1 000 tim) 42,1 47,0 69,4 - varav övr vårdpersonal (1 000 tim) 214,6 214,8 321,5 - varav ekonomipersonal (1 000 tim) 4,7 4,8 7,3 - varav administrativ personal (1 000 tim) 10,8 9,6 15,3 - varav övrig personal (1 000 tim) 22,5 21,1 32,4 ANTAL ANSTÄLLDA Antal anställda (t v + visstid) Andel visstidsanställda exkl AT (%) 7,4 8,4 12,5 Antal anställda omräknat till heltid 278,3 278,8 274,4 Antal timanställda 69 PERSONALOMSÄTTNING Antal nyanställda i Lt (t v) omräknat till heltid 13,0 12,0 16,0 - % av antal anställda 4,6% 4,2% 0,0% 0,0% 5,7% Antal som lämnat Lt (t v) omräknat till heltid 8,0 7,5 13,8 - % av antal anställda 2,8% 2,8% 0,0% 0,0% 5,4% - varav på egen begäran omräknat till heltid 6,0 7,0 9,0 - varav ålderspension omräknat till heltid 2,0 0,5 1,3 - varav sjukersättning omräknat till heltid 0,0 0,0 0,5 - varav särskild ålderspension omräknat till heltid 0,0 0,0 0,0 - varav uppsagda omräknat till heltid 0,0 0,0 2,0 - varav övrigt omräknat till heltid 0,0 0,0 1,0 FRÅNVARO Frånvaro avseende perioden S:a frånvaro (dgr/anst) OBS! Exkl flex 61,8 69,1 97,4 - varav sjukfrånvaro (dgr/anst) 12,3 17,0 26,7 Frånvaro vid viss tidpunkt Antal långtidssjukskrivna > 90 dgr % av antal anställda 4,9% 5,3% 0,0% 0,0% 5,4% Antal långtidssjuka (> 90 dgr) sjukskrivna på deltid av sin tjänstgöringsgrad % av antal långtidssjuka (> 90 dgr) totalt 85,7% 53,3% 0,0% 0,0% 60,0% Frånvaro avseende 12 månader Antal anställda m fler än 6 sjukfrånvarotillfällen % av antal anställda hela perioden 4,2 4,6 4,3 Antal nytillkomna fall m sjukfrånvaro > 28 dgr 18,0 21,0 19,0 - % av antal anställda hela perioden 6,9 8,1 7,5 Antal anställda utan sjukfrånvaro % av antal anställda hela perioden 35,8 33,2 32,7

20 PERSONALKOSTNADSANALYS Förvaltning: Karsudden Period: T Kostnad, tkr Timmar, tal Kostnadspost (exkl PO) Utfall 2007 Utfall 2006 Förändring mot 2006 % Förändring mot 2006 tkr Utfall 2007 Utfall 2006 Förändring mot 2006 % Förändring mot tal Månadslön, totalt Reducering ev uppbokningar Månadslön, totalt exkl uppbokning , ,0 253,8 249,7 1,64 4,1 - varav nytt avtal, (kostnad period) 0,93 358,9 - varav engångsbelopp Kommunal 0,84 323,4 - varav individuell löneförändring utöver avtal 0,65 250,8 - varav löneförändring pga personalomsättning 1,28 494,0 - varav volymförändring 3, ,9 Externt inhyrd personal 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 Timlön exkl engångsbelopp Kommunal ,29-889,2 42,9 49,3-12,98-6,4 -"- engångsbelopp Kommunal ,74 43,2 Intjänad övertid ,22-126,0 2,4 3,2-25,00-0,8 Uttagen komptid ,82 28,0 1,5 1,8-16,67-0,3 Intjänad jour ,08 218,0 1,4 0,3 366,67 1,1 Uttagen jour ,65-157,0 Summa grundlön , ,8 302,0 304,3-0,76-2,3 Ob-tillägg ,30-189,0 Semester ,34-329,0 Lönekostnad ej arbetad tid ,78-368,0 Rekryteringskostnader (exkl tid) ,89 15,0 Övriga personalkostnader ,79-111,0 Summa exkl PO ,53 782,8 PO ,13 31,0 SUMMA ,10 813,8

Tertialrapport januari - april 2007

Tertialrapport januari - april 2007 Kultur & Utbildning HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Marita karlsson 2007-05-23 KUS-KN 06-003 För kännedom Verksamhetschefer PA-konsult Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet Tertialrapport januari

Läs mer

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut

78 Tertialrapport I januari april 2008. Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-06-16 LS-LED08-325 78 Tertialrapport I januari april 2008 Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner tertialrapport I januari april 2008.

Läs mer

Nämndens delårsrapport 1 2012

Nämndens delårsrapport 1 2012 Nämndens delårsrapport 1 2012 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel Hjälpmedelscentralen Dnr HH-HOH 12-077 VOHJS 12-016 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Perspektiv... 4 2.1 Medborgare (patient,

Läs mer

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa

Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa Sida 1(22) Delårsrapport augusti 2013 Habilitering & Hälsa 1. Sammanfattning och slutsats Allmänt Tillgänglighetsmålen har uppfyllt inom hörselverksamheten och i de redovisningar som gjorts kring BUP-miljonen.

Läs mer

Delårsrapport 2 år 2014

Delårsrapport 2 år 2014 Delårsrapport 2 år 2014 Delårsbokslut 2014-08-31 218 mkr Resultaten från Liv och Hälsa Ung 2014 visar att de flesta skolungdomar i Västmanland mår bra och är nöjda med sin livssituation. En försämring

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2002

ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 Närsjukvården i Finspång www.lio.se Närsjukvården i Finspång 2002 1 Presentation Närsjukvården i Finspång består av både öppen och sluten vård i samma organisation. Inom denna finns

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Delårsrapport jan-aug 2007 Barn- och Kvinnocentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning

Delårsbokslut mars 2015. Primärvårdsförvaltning Delårsbokslut mars 2015 Primärvårdsförvaltning april 2015 1 Landstinget Blekinge 2015-04-20 Dnr 2015/ Primärvårdsförvaltningen RosMarie Nilsson Till Nämnden för primärvård och folktandvård Delårsbokslut

Läs mer

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55)

Årsredovisning 2013 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(55) Sida 1(55) Årsredovisning 2013 NU-sjukvården 1. Sammanfattning och slutsats NU-sjukvården arbetar utifrån begreppet God Vård, d v s säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik och effektiv vård samt

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 572, Resurscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

Årsbokslut 2011 Förvaltningsberättelse TIOHUNDRA AB

Årsbokslut 2011 Förvaltningsberättelse TIOHUNDRA AB TIOHUNDRA AB FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE TILL ÅRSBOKSLUT PER 2011-12-31... 4 1. SAMMANFATTNING 2011 OCH FÖRVÄNTAD UTVECKLING 2012... 4 1.1. SAMMANFATTNING

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015 Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 Januari april Datum: -04-28 Diarienummer: [Fyll i] www.regionostergotland.se Delårsrapport januari april Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet...

Läs mer

Fem år i sammandrag. Delårsrapport 2012

Fem år i sammandrag. Delårsrapport 2012 Fem år i sammandrag 2008 2009 2010 2011 2012 Nettokostnader (mnkr) 560,5 580,8 585,1 617,7 574,5 därav avskrivningar (mnkr) 27,8 28,7 29,2 29,6 30,4 därav pensionskostnad (mnkr) 29,3 34,3 30,5 35,1 31,4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för. Kvinnors och barns allra bästa hälsa

ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007. Barn- och kvinnocentrum i Östergötland. Tillsammans för. Kvinnors och barns allra bästa hälsa ÅRSREDOVISNING 2007 1 ÅRSREDOVISNING 2007 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Tillsammans för Kvinnors och barns allra bästa hälsa ÅRSREDOVISNING 2007 2 Produktionsenhetschefens kommentar 3 Uppdrag

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Jämtlands läns landsting Årsredovisning 2008 INNEHÅLL Förord 4 Snabbfakta 5 Axplock från året som gått 6 Stimulans till en hälsosam livsstil God vård En stadigt förbättrad

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Omsorgsnämnden Tid: Måndagen den 24 februari kl. 15.30 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärende 1. Val av justerare 2. Tillkommande och utgående ärenden 3. Årsrapport 2013 för omsorgsnämnden

Läs mer

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns.

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-173 47 Årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1.

Läs mer

Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017

Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017 Landstingsdirektörens ledningsstab Agneta Kalnins David Larsson Christer Rosenquist 2014-05-26 Dnr 2013/0100 Landstingsstyrelsen Budget år 2015 och ekonomisk plan för 2016 2017 Inledning Utgångspunkt för

Läs mer

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING...

DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... Årsredovisning 2014 INNEHÅLL 2014 DET HÄR ÄR KRONOFOGDEN... 2 RIKSKRONOFOGDEN SAMMANFATTAR MYNDIGHETENS RESULTAT... 3 RESULTATREDOVISNING... 5 REDOVISNINGENS DISPOSITION... 5 KRONOFOGDENS FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Inhyrd personal - läkarförsörjning

Inhyrd personal - läkarförsörjning Revisionsrapport Inhyrd personal - läkarförsörjning Augusti 2013 Landstinget Gävleborg Annika Smedman Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Uppdrag och

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum

Årsredovisning 2011. 506 IT-centrum Årsredovisning 2011 506 IT-centrum 2012-02 -29 sidan 2 av 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 3 Uppdrag och Vision 5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Emil Forsling Auktoriserad revisor Malin Liljeblad Auktoriserad revisor Mars 2014 Granskning av årsredovisning 2013 Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga

Läs mer